HOT PRODUCTS. MYO Armband. Smartphone Camera Remote. BearTek Gloves. Seiki Retro HD TV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "HOT PRODUCTS. MYO Armband. Smartphone Camera Remote. BearTek Gloves. Seiki Retro HD TV"

Transcription

1

2

3

4 HOT PRODUCTS MYO Armband แฟนๆ หน งไซไฟคงเคยฝ นถ งอ ปกรณ สำหร บการควบค มแบบ ท เห นในหน งก นไม มากก น อย MYO Armband ค อหน งใน ผลพวงของความค ดน น เพราะม นก ค ออ กร ปแบบหน งของ ร โมทคอนโทรลท อาศ ยการเคล อนไหวของกล ามเน อแขน ของเรา โดยท เราเองน นสามารถโปรแกรมได เวลาเม อเราออก แอคช นอะไรออกไปก จะเป นการส งให อะไรทำงานบ าง ซ งตอนน อย ในข นการทดลองอย แต อ กไม นานก จะวางขาย แน นอน ด วยราคาไม แพง Smartphone Camera Remote เด ยวน การถ ายร ปด วยสมาร ทโฟนด เหม อนเป นเร องปกต ท ท กคนก ทำก น แต การอาศ ยกล องหน าก อาจจะไม ได ความสวยของภาพท ด ท ส ด หร อหากต องถ ายก นหลายๆ คน การจะต งกล องในระยะไกลแล วค ณต งเวลาแล วร บว ง เข าเฟรมก ด เหม อนสภาพของค ณเองก จะไม สวย ป ญหาน จะหมดไปด วย Smartphone Camera Remote ร โมทท ทำหน าเป นช ตเตอร ไร สาย ราคาไม แพงมาก BearTek Gloves ด เหม อนว าท กว นน ม ความพยายามในการบ งค บการใช งานสมาร ทโฟน มากมายหลายว ธ ย งข น แต ไอ ว ธ การใช น วลากๆ จ มๆ แหวกๆ ก ด จะเป น ธรรมดาสาม ญไปแล ว ถ าค ณกำล งหาว ธ แบบใหม ในการบ งค บม อถ อ ของค ณ BearTek Gloves ท จะเข ามาเปล ยนว ธ การส งงานคอมพ วเตอร ของค ณ แต ด เหม อนว าจะส งให ทำงานได ต องเร ยนร ว ธ การออกคำส ง ก นก อนพอสมควร Seiki Retro HD TV ในบ านเรากำล งค ยก นถ งท ว ด จ ตอลท งแบบธรรมดาและท เร ยกว าความ คมช ดส งหร อ HD แต ด เหม อนว าจะเล อกท ว ใหม ส กเคร องหน าตา ม นด เหม อนๆ ก นไปหมดและไม ค อยถ กใจเส ยเท าไหร Seiki Retro HD TV น าจะเป นท ว ท สามารถพ ช ตใจค ณด วยสไตล แบบเรโทรท กำล งเข าสม ย ด วยขนาดจอ 22 น ว ท เหมาะก บการนำมาใช ก บห อง ขนาดเล กๆ และรองร บการชมในร ปแบบ HDTV 4 IT MAGAZINE

5 IT NEWS Top Brand Top 5 Global Brand 2013 แบรนด ท ม ม ลค าส งส ดของโลก 1. Apple (2) 2. Google (4) 3. Coca Cola (1) 4. IBM (3) 5. Microsoft (5) * ว ดจากม ลค า, ผลประกอบการ, บทบาทต อการต ดส นใจของผ บร โภค และความแข งแกร ง * 1. ม ลค า Brand ส งส ด 98,316 ล านเหร ยญสหร ฐฯ (ราว 2 ล าน ล านบาท)/ 3. ตกจากอ นด บ 1 คร งแรกในรอบ 13 ป * จากท งหมด 100 อ นด บ, ในวงเล บค อ อ นด บป 2012 เกมฟร เข าตลาดห น นอกจากเล น Facebook และค ยผ าน Line แล วอ กเหต ผลท ใครต อ ใครต ด SmartPhone แบบวางไม ลงค อ Candy Crush เกมส ดฮ ต โดยม ข อม ลว าป จจ บ นเป นเกมท สร างรายได ให King บร ษ ทผ ผล ตใน อ งกฤษถ งว นละ 850,000 เหร ยญสหร ฐฯ (ราว 25 ล านบาท) ต อว น หร อค ดเป น 310 ล านเหร ยญสหร ฐฯ (ราว 9,300 ล านบาท) ต อป จน King ย นขอ IPO ในตลาดหล กทร พย สหร ฐฯ ด วยม ลค าถ ง 5,000 ล านเหร ยญสหร ฐฯ (ราว 150,000 ล านบาท) Social Media in AEC Baker&McKenzie บร ษ ทกฎหมายช อด งเผยรายละเอ ยดเช งล กและ ช จ ดอ อนของเคร อข ายส งคมออนไลน ในอ ษาคเนย ได อย างน าสนใจ โดยในส วนของไทยน น อ ตสาหกรรมบ นเท งและบร ษ ทโทรคมนาคมใช Social Media มากส ด ขณะท มาเลเซ ย สายการบ นและหน วยงาน ท องเท ยว ค อก จการ 2 อ นด บแรกท ใช Social Media มากส ด ต าง จากฟ ล ปป นส ท เจ าแห งส อส งคมออนไลน ค อ บร ษ ทอาหาร เคร องด ม เคร องสำอาง และผล ตภ ณฑ ในคร วเร อน ส วนในอ นโดน เซ ยเบอร 1 และ 2 กล บเป นบร ษ ทผล ตกระดานโต คล น และเคร องเส ยงต ดรถยนต ผลสำรวจด งกล าวย งระบ อ กว าท กชาต ต างม เว บไซต Social Media หล กของต วเอง โดยของไทย ค อ Sanook และ Pantip อย างไรก ตาม ท กบร ษ ทในประเทศเพ งเร มใส ใจ Social Media จากผล การศ กษาช ว าม บร ษ ท 20% เท าน นท ต งแผนกด านน และเพ ยง 5% ท ใส ใจงาน Social Media อย างจร งจ ง สวนทางก บจำนวนผ ใช ส อ แห งย คท เพ มข น ขณะเด ยวก นกฎหมายด านส อออนไลน ของร ฐบาล ท กประเทศย งต องปร บให ท นสม ยเพ อประโยชน ต อการทำธ รก จและ เสร ภาพในการแสดงความค ดเห นไปพร อมก บปกป องประเด นอ อนไหว ในประเทศตนด วย ท มา : interbrand.com ท มา : campaignasia.com ม กระแสช นชมว าการท King ปล อยเกมให โลดเล นฟร แต ต องช อ Item เพ มเพ อเป นทางล ดผ านด านน นถ กต องแล วเพราะอย างท ร ก น Candy Crush ค อ Freemium อ นด บหน งของ App Store แม เพ ง เป ดต วไปเม อกลางป ท แล ว แต ต องจ บตาด ต อไปว าจะไปได ไกลแค ไหน เพราะห นของธ รก จ Game ไม ได โรยด วยกล บก หลาบ ต วอย างม ให เห นก นจาก Farmville ท ฮ ตถล มทลาย ม ผ เล น 80 ล านคนท วโลกเม อ ป 2011 จน Zynga ย นขอ IPO ในตลาดห นเม องล งแซม แต ป จจ บ น ขาดท นย บราคาร วงกราวร ดลงถ ง 75% ในเวลา 18 เด อน ส วนทางรอดของ Candy Crush ก ร ธ รก จเสนอว า ต องสร างนว ตกรรมหร อ เกมใหม ออกมาอย างต อเน องและรวดเร วเพ อด งด ดผ เล นหน าใหม พร อมไม ทำให คอเกมเบ อเพราะ Game โดยเฉพาะ Freemium App เป นผล ตภ ณฑ ท ม วงจรช ว ตส นมากไม ต างจากผล ตภ ณฑ ในอ ตสาหกรรมแฟช นและบ นเท ง ท มา : businessweek.com IT MAGAZINE 5

6 G-NEWS G-ABLE ร วมออกบ ธก จกรรมในงาน Oracle Day 2013 บร ษ ท จ เอเบ ล จำก ด ได ร วมออกบ ธก จกรรมในงานส มมนา Oracle Day 2013 ภายใต ช องาน New Technologies New World ณ ห อง Le Concord Ballroom, Swissotel Le Concord Bangkok Hotel โดยภายในงานทางบร ษ ทฯ ได นำเสนอโซล ช น 12C New Feature for Administrator ซ งเป นระบบท ใช ในการ จ ดการข อม ลพ นฐานท ม เป นจำนวนมากและม ความหลากหลายทางด านข อม ลท ม ความซ บซ อนส ง โดยจะม กระบวนการรวบรวม จ ดเก บ การจ ดลำด บความสำค ญ ของข อม ลอย างเป นระบบ รวมถ งสามารถสร างความย ดหย นในกระบวนการจ ดการ พร อมท งม งเน นถ งความปลอดภ ยของข อม ลขนาดใหญ ให เก ดประส ทธ ภาพส งส ด ซ งถ อเป นประโยชน อย างมากในแวดวงไอท ท งในส วนงานของทางภาคร ฐและเอกชน จ เอเบ ลสน บสน น โครงการค นหาส ดยอดฝ ม อโทรคมนาคม และไอซ ท เฉล มพระเก ยรต คร งท 6 บร ษ ท จ เอเบ ล จำก ด ร วมก บ ม ลน ธ สภาว ทยาศาสตร และเทคโนโลย แห ง ประเทศไทย (มสวท.) กรมพ ฒนาฝ ม อแรงงาน ม ลน ธ 5 ธ นวามหาราช สถาบ นว ชาการท โอท และ TP-LINK จ ดโครงการ ค นหาส ดยอดฝ ม อ โทรคมนาคมและไอซ ท เฉล มพระเก ยรต คร งท 6 ในป น คณะกรรมการ ได แบ งการแข งข นออกเป น 3 สาขา ได แก สาขา Data Communication, สาขา Fiber to the home และสาขา ICT โดยทำการค ดเล อกผ สม ครจาก ท วประเทศ จนมาถ งรอบส ดท าย งานด งกล าวได ร บเก ยรต จากค ณส ดาภรณ ว มลเศรษฐ ผ จ ดการสถาบ นว ชาการ ท โอท บร ษ ท ท โอท จำก ด (มหาชน) กล าวเป ดงาน และค ณส เทพ อ นเมตตาจ ต ประธานคณะอน กรรมการ จ ดการแข งข น กล าวรายงานการจ ดงานโครงการฯ ป 2556 ภายในงานได ม การประกาศผลการแข งข นรอบช งชนะเล ศ รวมถ งพ ธ มอบว ฒ บ ตร ณ สถาบ น ว ชาการ ท โอท งามวงศ วาน กล มบร ษ ทจ เอเบ ล ร วมแสดงความย นด ก บ หน งส อพ มพ โลกว นน ก าวส ป ท 15 โดยได ร บเก ยรต จากค ณวาสนา กล นประเสร ฐ ผ ส อข าวสายไอท สำน กพ มพ ว ฏฏะให การต อนร บพร อมร บมอบกระเช าแสดงความย นด ณ บร ษ ท ว ฏฏะ คลาสส ฟายด ส จ าก ด G-ABLE Group ร วมแสดงความย นด 3 บร ษ ทในเคร อ ได ร บ ISO กล มบร ษ ทจ เอเบ ล ขอแสดงความย นด ก บบร ษ ท จ บ สซ เนส จำก ด บร ษ ท เทคสเฟ ยร จำก ด และบร ษ ท จ เอเบ ล จำก ด ส วนงาน G-Sourcing ท ได ผ านการตรวจสอบการประเม นพร อมได ร บใบร บรอง ISO โดย Body : TUV Nord โดยท ง 3 บร ษ ทได ร บท นสน บสน นในการดำเน นการขอ การร บรองมาตรฐานจากหน วยงาน SICPA และ สมอ. รวมถ งได ร บความ ร วมม อในการให ข อม ลและประสานงานเป นอย างด จากแผนก Information Technology Systems Dept. (ITS) และ Business Process Improvement Dept. (BPI) ISO ค อใบร บรองมาตรฐานท ใช ในการบร หารงาน โครงการ และควบค มการพ ฒนาระบบ Application เพ อยกระด บและบร หาร จ ดการค ณภาพให ตรงก บความต องการของล กค าเป นสำค ญ พร อมก นน ย ง สร างความน าเช อถ อให ก บองค กรเพ อเป นท ยอมร บในระด บสากลต อไป 6 IT MAGAZINE

7 G-NEWS CDGM เด นหน านำโซล ช นด าน Virtualization สร างระบบอ ฉร ยะข อม ลองค กร CDGM ตอกย ำความเป นม ออาช พด าน Virtualization ด วย การนำเสนอเทคโนโลย ใหม ล าส ดจาก VMware และ EMC ท ม ประส ทธ ภาพส งส ดในด าน BRS Backup as a Service, XtremIO OLTP Database และ XtremIO VDI เพ อม งให ท กองค กร เร งพ ฒนาระบบการเก บข อม ลและป องก นข อม ลอย างจร งจ ง เน องจากเทคโนโลย ด งกล าวสามารถช วยลดความซ บซ อนของ การสำรองข อม ลในองค กรได อย างม ประส ทธ ภาพส งส ด โดยทำงาน ได อย างย ดหย นบนระบบปฏ บ ต การท หลากหลาย เพ มศ กยภาพ ให การใช งานและการเข าถ งข อม ลท เร ว สร างความคล องต วทาง ธ รก จ ด วยการบร หารจ ดการก บข อม ลต างๆ โดยอ ตโนม ต ได ท กท ท กเวลา ท นต อโลกไอท ในป จจ บ นและอนาคต CDGM ควง HP กระช บส มพ นธ ล กค าย กษ ใหญ ผ านศ กล กหน ง บร ษ ทซ ด จ ไมโครซ สเต มส จำก ด ร วมก บ บร ษ ท ฮ วเล ตต -แพคการ ด (ประเทศไทย) จำก ด จ บม อ จ ดเกมส การแข งข นฟ ตบอลกระช บม ตรภายใต ช อ ศ กช งถ วยฟ ตบอลกระช บม ตรโกซอฟท เพ อ เช อมความส มพ นธ อ นด ระหว าง CDGM-HP และสองล กค ารายใหญ อย าง CP All และ Gosoft และเพ อเป นการร วมขอบค ณล กค าท ได ให โอกาส CDGM และ HP นำเสนอแผนพ ฒนาระบบไอท องค กรอย างต อเน องด วยด ตลอดมา ผ านเกมส การ แข งข นฟ ตบอลท เป นไปอย างสน กสนานท งเหล า น กเตะและท มกองเช ยร ป ดท ายด วยการร วม ถ ายภาพแห งความประท บใจในบรรยกาศท อบอ น ของความเป นพ น องของท งส ฝ าย CDGM จ บม อ EMC สร างทางเล อกใหม รองร บ BIG DATA บร ษ ท ซ ด จ ไมโครซ สเต มส จำก ด (CDGM) ร วมนำเสนอเทคโนโลย ในงานใหญ ประจำป ของบร ษ ท อ เอ มซ อ นฟอร เมช น ซ สเต มส ประเทศไทย จำก ด (EMC) โดย ช EMC Isilon ท ม ประส ทธ ภาพ ด าน Scale-Out Network-Attached Storage เพ อรองร บการทำงาน ด าน Big Data Solution อย างลงต ว โดยภายในงาน CDGM ได จ ด ท มผ เช ยวชาญม ออาช พเฉพาะด าน มอบคำปร กษาและแนะนำอย าง ใกล ช ด เพ อให ล กค าได ร วมว เคราะห และวางแผนด านการพ ฒนาระบบ สารสนเทศองค กร (IT Infrastructure) ท ม อย ให สามารถรองร บก บ การขยายต วของข อม ลองค กรอ นมหาศาลได อย างชาญฉลาด โดยม งเน น สร างทางเล อกใหม ในการเล อกใช โซล ช นท อย างเหมาะสมและรองร บ ก บระบบงาน BIG DATA อย างครอบคล ม เพ อให ท กองค กรสามารถ ลดความเส ยง และการส ญเส ยค าใช จ ายท มากมายในอนาคต IT MAGAZINE 7

8 G-NEWS เฟ ร ส ลอจ ก ช Oracle ECI ตอบโจทย Cloud Computing บร ษ ท เฟ ร ส ลอจ ก จำก ด นำท มผ เช ยวชาญ นำเสนอ Oracle Optrimized Solution for Enterprise Cloud Infrastructure (ECI) ในงานส มมนา Oracle Days : New Technologies New World ซ งเป นการออกแบบโซล ช น ท ตอบโจทย กล มล กค าท ต องการใช งาน ระบบ Cloud ภายในองค กร โดยการนำฮาร ดแวร และซอฟต แวร ของออราเค ลมาทำงานร วมก น ประกอบด วย Oracle VM for SPARC, SPARC T-Series Servers, Oracle Network Fabric และ Sun ZFS Storage Appliance เพ อสร างเป นระบบ Cloud ท ม ประส ทธ ภาพส งส ด ผ านการทดสอบและปร บแต งมาแล ว เพ อให ม ความพร อมใช งานมากท ส ด ลดระยะเวลาการต ดต ง ซ งท งหมดน ใช ซอฟต แวร ในการบร หารจ ดการของระบบ Cloud ท ม ช อว า Oracle Enterprise Manager OpsCenter 12c รวมถ งม ท มงานท มาก ประสบการณ คอยให บร การหล งการขายตลอด 24 ช วโมงอ กด วย ณ Le Concorde Ballroom, 2nd Floor, Swissotel Le Concorde Bangkok เฟ ร ส ลอจ ก ผน ก 2 ย กษ ใหญ ด าน IT จ ด Partner Workshop บร ษ ท เฟ ร ส ลอจ ก จำก ด ร วมก บบร ษ ท ออราเค ล คอร ปอเรช น (ประเทศไทย) จำก ด และบร ษ ท ไซแมนเทค (ประเทศไทย) จำก ด จ ดงานส มมนา First Logic Partner s Annual Product Update 2013 โดยเป นการรวมผล ตภ ณฑ จากผ นำระด บโลก อาท Oracle Optimized Data Center, Oracle Open World 2013 New Technology Update จากออราเค ล และ IT Technology Trends จากไซแมนเทค นอกจากน ย งม การจ ดก จกรรม Workshop ให Partner ทดลองสร างโซล ช นตามโจทย ท ม ให เพ อให ตอบโจทย ได ตรงตาม ความต องการของล กค ามากท ส ด ณ Ratchadamri Room, 12th Floor, Eastin Grand Hotel Sathorn Bangkok เฟ ร ส ลอจ ก ผน ก 3 พาร ทเนอร ใหญ จ ดโบว ล งกระช บส มพ นธ TMAP-EM บร ษ ท เฟ ร ส ลอจ ก จำก ด ร วมก บบร ษ ท ฟ จ ซ บ สเนส ซ สเต มส (ประเทศไทย) จำก ด บร ษ ท ออราเค ล คอร ปอเรช น (ประเทศไทย) จำก ด และบร ษ ท ไซแมนเทค (ประเทศไทย) จำก ด จ ดก จกรรมโบว ล ง กระช บม ตรให ก บหน วยงาน IT ของบร ษ ท โตโยต า มอเตอร เอเช ย แปซ ฟ ค เอ นจ เน ยร ง แอนด แมน แฟคจ ร ง จำก ด หร อ TMAP-EM ภายใต ช อ Networking Moving Forward Bowling Friendship 2013 โดยได จ ดต ดต อก นมาเป นป ท 4 เพ อสานส มพ นธ อ นด อย าง ต อเน อง และเป นก นเอง ระหว าง Partner และ TMAP-EM ณ Blue-O Rhythm & Bowl, Mega Bangna 8 IT MAGAZINE

9 SOLUTIONS ณรงค ศ กด สาครนาว ช ย Application Performance Management (APM) เม อไอท ม ความเก ยวข องก บช ว ตประจำว นของผ คนมากข น ความหลากหลายและซ บซ อนกลายเป นส งท ท าทายผ ให บร การและผ ม หน าท ด แลร บผ ดชอบ จะทำอย างไรให ระบบงาน หร อแอพพล เคช น (Application) เหล าน สามารถใช งานได อย างม ประส ทธ ภาพ และจะม นใจได อย างไรว าผ ใช งานแอพพล เคช น ย งคงได ร บ บร การด วยความถ กต องและรวดเร ว ด วยเหต น จ งเก ดการค ดค น การบร หารจ ดการสมรรถภาพของระบบข น หร อท เร ยกว า Application Performance Management (APM) ด วยความคาดหว งของผ ใช งานระบบไอท ท น บว นจะ ย งส งข นเร อยๆ ประกอบก บความซ บซ อนของระบบท จะเพ มมากข นไปตามระยะเวลาท ใช งานหร อการนำ อ ปกรณ และเทคโนโลย ใหม ๆ เข ามาร วมใช ความต องการใน เช งธ รก จท จะต องแข งข นก บตลาดก จะม อ ตราท ส งข นท กๆ ป ทำให ความต องการทางด านไอท ท เข ามารองร บส งเหล าน จ ง เป นส งสำค ญอย างย ง ผลล พธ จ งออกมาเป นจำนวนงานของ หน วยงานไอท ท มากข น ในม มมองของแอพพล เคช นน น APM จะม บทบาทสำค ญในการเป นเคร องม อท เข ามาช วยหาสาเหต ของป ญหาท เก ดข นก บแอพพล เคช น เพ อช วยให ท มงานแก ไข ได รวดเร วย งข นหร อเพ อช วยให เก ดการพ ฒนาระบบไปในทาง ท ถ กต องด วยค าใช จ ายท เหมาะสม จากสาเหต น การนำ APM เข ามาใช งานน นจะช วยตอบโจทย ในเช งธ รก จขององค กรเป น อย างมาก What is APM? Application Performance Management (APM) หร อการ บร หารจ ดการสมรรถภาพของระบบ ม จ ดประสงค หล กค อ การทำให ผ ท ใช งานแอพพล เคช น ได ร บประสบการณ (User Experience) ท ด โดยส งท ผ ใช คาดหว งจากการใช งาน แอพพล เคช นน นก ค อการตอบสนองท ด และไม ม ป ญหาระหว าง การใช งาน ความม งหมายของ APM ค อ ความสามารถในการตรวจจ บ และช จ ดของป ญหาท เก ดข นก บแอพพล เคช น และสามารถ บอกได ถ งสาเหต ของป ญหาน นๆ ว าเก ดจากสาเหต ใด รวมถ ง การระบ ระยะเวลาของผ ใช งานต งแต เร มเข ามาในระบบ จนกระท งส นส ดและได ออกจากระบบไป นอกจากน APM ย ง สามารถแจ งเต อนถ งป ญหาท ใกล จะเก ดข นเพ อให ผ ด แลระบบ สามารถแก ไขได ก อนท จะเก ดป ญหาข นจร ง IT MAGAZINE 9

10 SOLUTIONS APM Framework แนวค ดการบร หารจ ดการสมรรถภาพของระบบ (APM Framework) ได ถ กจ ดแบ งออกเป น 5 องค ประกอบหล กเพ อ ช วยให ง ายต อการเข าใจและสามารถนำไปประย กต ใช ให เหมาะสมก บแต ละองค กร 1 End User Experience ประสบการณ ของผ ใช งานเป นส วนท ถ กให ความสำค ญมากท ส ดในการ ประเม นความสำเร จของแอพพล เคช นโดยส งท จะสะท อนออก มาในแง บวกต อแอพพล เคช นน นค อความพ งพอใจท ด ของผ ใช ด งน น APM จ งจำเป นท จะต องสามารถตรวจว ดประสบการณ ของผ ใช งานได ในล กษณะ End-to-End กล าวค อต งแต ผ ใช งานเข ามาในระบบเพ อดำเน นการจนเสร จ และออกจาก ระบบไป (Code Level) เพราะในบางคร งสาเหต ของการทำงานท ไม ได ประส ทธ ภาพของแอพพล เคช น อาจจะมาจากการเข ยนโปรแกรม ท ย งไม ได ประส ทธ ภาพเท าท ควรก เป นได 5 Analytics/Reporting ส วนประกอบส ดท ายก ค อการว เคราะห และออกรายงาน ส วนน จะเป น การสร ปข อม ลด บ (Raw Data) ท ได จากส วนอ นๆ มารวบรวม เพ อทำการว เคราะห และออกเป นรายงานท เข าใจง าย ส งท ได จากส วนน สามารถนำไปช วยในการพ ฒนา หร อปร บปร ง แอพพล เคช นให ทำงานได อย างม ประส ทธ ภาพมากย งข น Top Down Monitoring ด วยหล กการของ APM ท ได กล าวมา จ งทำให ม การค ดค น เคร องม อ (Tools) ท จะเข ามาช วยให หล กการน สามารถปฏ บ ต ได จร ง และทำให เก ดประโยชน ต อองค กรท นำ APM เข ามา ใช ในการจ ดการแอพพล เคช นต างๆ ท ม อย เคร องม อตามแนวค ด APM จ ดอย ในกล มของ System Managements แต ม ม มมองท แตกต างออกไปจากการ Monitoring โครงสร างท หลายๆ ท านค นเคย ค อ APM ม ม ม มองในล กษณะ Top Down View โดยด านบนส ดจะเป นผ ใช งานระบบไม ว าจะเป นผ ใช ภายนอกหร อภายในองค กร APM น นจะให ความสนใจหล กไปท ผ ใช งานว าได ร บประสบการณ การ ใช แอพพล เคช นท ด หร อไม เพราะส ดท ายแล ว ผ ใช งานจะ สะท อนและให คำต ชมไม ว าจะในแง บวกหร อลบก ตามและ ท งหมดน จะส งผลโดยตรงในเช งธ รก จ APM จ งเป นอ กทาง เล อกหน งในการทำระบบ Monitoring 2 Runtime Application Architecture ความ เข าใจในโครงสร างของระบบเป นอ กส งสำค ญของ APM เพราะในขณะท Performance ของแอพพล เคช น ได ร บผลกระทบน น ความเข าใจในโครงสร างจะช วยบอกถ งความ ส มพ นธ ของผลกระทบท จะเก ดข นก บระบบ ไม ว าจะเป นระบบ เน ตเว ร ค หร อเคร องแม ข ายต างๆ ในสภาพแวดล อมการทำงาน ของระบบน นๆ 3 Business Transaction ส งท ขาดไม ได สำหร บ การใช งานแอพพล เคช นก ค อ Transaction ต างๆ ท ทางผ ใช งานได ทำในระบบ ยกต วอย างเช น การเข าใช งาน ระบบ Online Banking ต งแต ผ ใช Log In เข าไปทำธ รกรรม ต างๆ จนกระท ง Log Out ออกจากระบบก จะถ กน บเป น Transaction ด งน น พ ดง ายๆ ได เลยว า Business Transaction เหล าน ก ค อ Input เข าส APM น นเอง 4 Deep Dive Component Monitoring ข อม ล ในเช งล กเป นอ กหน งส วนประกอบของ APM โดย ล กษณะข อม ลท ได น นจะลงล กไปจนถ งระด บการเข ยนโปรแกรม Traditional Monitoring Vs. Application Performance Monitoring ส งท แตกต างจากการมอน เตอร ในแบบปกต ก บการใช APM เข ามาช วยก ค อความเข าใจผ ใช งานแอพพล เคช น การมอน เตอร โครงสร างน น ท มงานไอท ท ด แลระบบจะมองไปท การทำงาน ของระบบโครงสร างว าทำงานปกต หร อไม เป นหล ก และใน กรณ ท เก ดป ญหาแอพพล เคช น ไม สามารถใช งานได ท มงาน ไอท ก จะตรวจสอบไปย งระบบเน ตเว ร ค หร อเคร องแม ข าย ต างๆ ว าย งสามารถทำงานได ปกต ด อย หร อไม แต ถ าผ ใช งาน แจ งว าแอพพล เคช นท ใช งานอย น นตอบสนองได ช ากว าความ คาดหว ง ส งท ท มงานไอท ท ด แลระบบจะทำได ก ค อการเพ ม Capacity ของ Hardware ในระบบ ในขณะท ป ญหาอาจจะ ไม ได มาจากทร พยากรไม เพ ยงพอก เป นได ซ งด วยเหต น เอง ป ญหาท เก ดจากแอพพล เคช นทำงานได ช า กว าท ควรจะเป นน น ระบบ Monitoring ในแบบปกต จะไม สามารถตรวจว ดได รวมถ งประส ทธ ภาพการทำงานของ แอพพล เคช นน นๆ ด วย ทำให APM ม บทบาทสำค ญถ า ผ ด แลระบบต องการจะด Performance ของแอพพล เคช นท ในองค กรม เพราะ APM จะมองท ผ ใช งานเป นหล ก ต งแต 10 IT MAGAZINE

11 SOLUTIONS ผ ใช งานเข ามาในระบบ รวมถ งการทำงานของระบบเองว าม การทำงานอย างไร ใช เวลาท ส วนไหนมาก หร อส วนไหนน อย เช น ม ผ ใช งานเข ามาระบบ Online Banking เพ อทำธ รกรรม การมอน เตอร แบบ APM น นก จะตรวจว ดต งแต ผ ใช ท านน Log In เข ามา โดยจะว ดระยะเวลาในแต ละข นตอนของ แอพพล เคช น จนกระท งส นส ดการใช งาน ต วเลขระยะเวลาท APM ตรวจว ดได น นจะเป นเคร องม อท ช วยช ว ดว าผ ใช งานม ประสบการณ ท ด ต อการใช งานมากน อยแค ไหน นอกจากระยะ เวลาโดยรวมแล ว APM สามารถบ งบอกระยะเวลาในแต ละ ส วนท แอพพล เคช นทำงาน เพ อหาจ ดท ใช ระยะเวลานานท ส ด เพ อนำไปปร บปร งต อไป ในกรณ ท เก ดป ญหาข นและส งผล กระทบก บผ ใช งาน APM จะสามารถบอกได ว าป ญหาน นมา จากส วนไหนของระบบรวมถ งป ญหาท มาจากต วแอพพล เคช น เองอ กด วย What APM Contributes จากเหต ผลท ได กล าวมาจะเห นว า APM น นม ม มมองท แตกต าง ออกไปจากการมอน เตอร แบบปกต รวมถ งการทำงานของ Tools เองก แตกต างก น ซ ง APM น นจะเน นไปท ความพ ง พอใจของผ ใช งานแอพพล เคช นเป นเร องหล ก และน จะเป น เหต ผลสำค ญในการนำ APM เข ามาใช นอกจากน APM ย ง คงให ประโยชน อ นๆ อ กมายมายด งต อไปน จ งทำได อย างช ดเจนและแม นยำ ทำให ท มไอท สามารถแจ ง ป ญหาท เก ดข นไปย งท มท ด แลร บผ ดชอบได ท นท เพ อแก ไข ต อไป 2 ประโยชน ท มาพร อมก บการใช งาน APM อ กหน ง อย างก ค อการแก ป ญหาท เก ดข นก บแอพพล เคช น ได อย างรวดเร วจากข อม ลเช งล กท ได จาก APM เน องจาก APM สามารถทำการว เคราะห ข อม ลเช งล กได (Deep Dive Analysis) ไปจนถ งระด บการเข ยนโปรแกรม ทำให การแก ไข ป ญหาท เก ดข นก บแอพพล เคช นสามารถทำได สะดวกย งข น 3 ส งท มาพร อมก บการนำ APM มาใช และเป นเหต ผล หล กก ค อการพ ฒนาการให บร การแอพพล เคช นแก ผ ใช งานให ได ร บความพ งพอใจมากท ส ดเพ อผลประโยชน ใน เช งธ รก จ ถ าผ ใช งานม ความพ งพอใจ ผลล พธ ท ได ก จะเป นใน แง บวกต อธ รก จท ให บร การ ไม ว าจะเป นธ รก จในกล มไหนก ตาม การนำ APM Solution เพ อใช ในองค กรน น สำหร บท านท สนใจทางเราม บร การให คำปร กษาและข อแนะนำ รวมถ งการ ออกแบบพร อมต ดต งให ก บท กกล มธ รก จเพ อประโยชน ส งส ด อ กด วย 1 การนำ APM เข ามาใช น นจะสามารถช วยไอท ลด ระยะเวลาในการหาสาเหต ของป ญหาท เก ดข นก บ แอพพล เคช นได เพราะ APM สามารถแบ งการทำงานของ แอพพล เคช นเป นข นๆ ตามโครงสร าง การช จ ดท เก ดป ญหา สนใจสอบถามข อม ลเพ มเต มได ท บร ษ ท จ เอเบ ล จำก ด Call Center โทร +66(0) IT MAGAZINE 11

12 SOLUTIONS ว บ ลย ช ยจ ราภรณ การทำ Functional Test ด วย Automated Test Tool สำหร บบร ษ ทท ม งเน นในเร องค ณภาพของการผล ต Software ส งท จะขาดไม ได ก ค อการทดสอบระบบ เพ อให ได Software ท ทำงานได ตรงตามความต องการของผ ใช งาน และปราศจากข อบกพร องของระบบ ฉบ บน จะขอกล าวถ ง การทดสอบด วยเคร องม อ (Test Tool) เข ามาช วย เพ อลดระยะเวลาและแรงงานท ใช ในการทำทดสอบ รวมถ งย งสามารถนำกล บมาทำซ ำได อ ก (Regression Test) การทดสอบท จะกล าวถ งน ถ กเร ยกว า การทำ Functional Test ด วย Automated Test Tool Functional Test ก ค อ การทำทดสอบระบบ Software ว า ทำงานได ตรงตาม Requirement/Functional หร อ Business Flow หร อไม ซ งจะครอบคล มถ งการทำ Unit Test, Module Test, Integration Test, System Test และ User Acceptance Test Tester ควรเข าไปร วมเม อไหร ด ผมแนะนำว าในการทำโครงการ Software แต ละโครงการ ผ ทดสอบระบบ (Tester) ควรจะเข าไปม ส วนร วมต งแต ตอนเร มต นของโครงการ ผมขอเล าเป นข นตอนให สอดคล อง ก บ System Development Life Cycle ด งน ก อนท ผมจะเข าเน อหา Automated Test Tool เพ อให ท กท านเก ดความเข าใจท ด ข น จ งขอป พ นเร องการทำ Functional Test และบทบาทหน าท ของ Tester ก น ก อนคร บ มาร จ ก Functional Test ก นก อน Requirement Step : ควรเข าไปร วม Walk-throughs ก บท มงานต งแต ต น เลยคร บ ช วยท มงานตรวจสอบความเป นไปได ของ Requirement ว าจะเหมาะสมก บการทำโครงการน หร อไม ช วยว เคราะห Requirement ท ได ร บมาเพ ยงพอแล ว หร อต องเก บเพ มอ ก จ ดทำ Requirement Trace-ability เพ อให ทราบว า Requirement ได ถ กจ ดทำเป น Test case อย างครบถ วน 12 IT MAGAZINE

13 SOLUTIONS Planning Step : วางแผนว าควรจะ Test เร องอะไรบ าง จาก Requirement ท ได ร บมา จ ดสรร Resource และกำหนดระยะเวลาทดสอบท จะ สอดคล องก บแผนใหญ จ ดทำ Detail Test Plan และ Master Test Plan Design Step : Tester ทำ Design Testing ในขณะเด ยวก น Developer ก ทำ Design Specification Coding Step : ระหว างท Developer พ ฒนาโปรแกรมระบบ และทำ Unit Test ทาง Tester สามารถให คำแนะนำก บ Developer ใน ด านการทดสอบระบบ เพ อเพ มประส ทธ ภาพ และลดทอน Defect ต างๆ ได Testing Step : ช วงน ท Tester จะได แสดงฝ ม อก นอย างเต มท ไม ว าจะเป น Module Test, Integration Test, System Test หร อแม แต ช วงทำ User Acceptance Test ก เข าไปให คำแนะนำ ได คร บ และเม อพบ Defect ก จะทำขบวนการ Defect Management เพ อส งข อบกพร องท พบเจอกล บไปให Developer ปร บแก โปรแกรม การทำ Functional Testing ด วย Test Tool ค ออะไร? ป พ นมาพอสมควรแล ว มาเร มทำความร จ กก บ Automated Test Tool ก นเลยคร บ ศ กษาถ งความเป นไปได รวมถ งความค มค า และควรคำน งถ ง ป จจ ย ด งต อไปน ภาษา (Programming Language) ท จะนำมาใช ใน โครงการ เพราะจากประสบการณ ท พบ ถ าเป น Legacy Language เช น Foxbase ก จะต ดป ญหาเร อง Technical Problem ผมแนะนำให ทำ Proof of Concept (POC) ก นก อนว า Test Tool รองร บภาษาน นหร อไม ถ ารองร บ ได ก เด นหน าต อเลยคร บ โครงการน ม แนวโน มท จะทำการทดสอบซ ำ (Regression Testing) บ อยหร อไม ถ าคำตอบค อ ใช ผมแนะนำว าควรใช Test Tool คร บ อ ก 1 ล กษณะงานท ผมอยากแนะนำให ใช Test Tool ก ค อ ระบบงานท ม การลง Patch บ อยคร ง หร อม การ Launch New Version ค อนข างบ อย จะช วยลดระยะเวลา การทำทดสอบใหม ได เยอะมาก เล อกทำ เฉพาะบางงาน หร อบางส วนของ Business Flow เราไม จำเป นต องทำ Automated Testing ก บท กโครงการ ก ได โดยพ จารณาถ งความเป นไปได และความค มค าแล ว เรา ค อยเล อกทำ Automated Testing ก บเฉพาะโครงการท ค มค า จร งๆ ด กว า อย างเช น ผมเคยเจอ Software ของ Bank ท ม การส ง OTP Code เข ามาท โทรศ พท ม อถ อ เพ อให ล กค านำ รห สน นมากรอกเข าระบบ Automated Test Tool ก ค อ เคร องม อ (Test Tool) ท ช วย ในการทำ Functional Test ต ว Tool สามารถนำข อม ลมาค ย เข าในโปรแกรมระบบได โดยอ ตโนม ต ตามเง อนไข (Testcase) ท จะทำทดสอบ พร อมท งสร าง Test Script และรายงานผล การทดสอบได หลากหลายร ปแบบตามความต องการ เช น ร ปแบบกราฟ, Screen shot, ร ปแบบ Log ใน Microsoft Excel หร อเก บเป นภาพยนตร (Movie) ก ได ต ดส นใจ ก อนท จะทำ Automated Testing สำหร บผ ด แลโครงการ (Project Manager) ท จะต องต ดส นใจ ว าควรนำ Test Tool มาใช ในโครงการ ก ควรจะพ จารณาและ แน นอนคร บว า Test Tool ไม สามารถจะไปนำรห สท ม อถ อ มาทำงานต อ แต ทาง Tester เอง ต องแจ งเร องน ให Project Manager ทราบถ งข อจำก ด และอาจจะขอทดสอบแบบไม ครบท ง Flow ค อ ให Automate ไปถ งข นตอนก อน ท Application จะส ง OTP Code ออกไป หล งจากน นมาทำ Workaround เพ มต อก เพ ยงพอ Easy มากๆ ก บการทำ Automate Testing IT MAGAZINE 13

14 SOLUTIONS หล งการต ดส นใจท จะทำ Automated Testing แล ว หลาย ท านท ไม เคยทำก จะค ดไปเองว า การใช Test Tool เป นเร อง ท ยาก ไม นำมาใช ด กว า อ นท จร งแล ว Test Tool ก เหม อนก บเคร องม อท วไปท ผ ใช งานจะต องม ท กษะด านการเข ยนโปรแกรมมาบ าง เพ อปร บ Script คำส งให ทำงานได ตรงตามความต องการ ส วนข นตอน การทำงานไม ได ย งยากเลย ม เพ ยง 3 ข นตอน ค อ Create Test Script สร าง Test Script ได อ ตโนม ต โดย Test Tool จะบ นท กว ธ การทำงาน ท ผ ใช งานค ย รายการ แบบ Manually เพ ยง 1 คร ง หล งจากน น Test Tool ก จะสร าง Test Script ให โดย อ ตโนม ต ด งภาพด านล าง Execution หล งจากได Test Script แล ว ข นตอนต อไปก ค อ นำ Test Script มา Running (Executing) ในช วงน สามารถปร บปร ง Test Script ให ตรงตามเง อนไข (Test Case) ได ตามความ ต องการ Debugging Test ระหว างท กำล ง Execute ก ตรวจเช คไปด วยว าม Defect หร อ ไม ถ าม ก ปร บแก ไขให ถ กต อง หล งการ Execute จบ ก จะได Test Result ท สามารถด ผลสร ปของการ Execute ท งหมดได Test Result ม หลากหลาย Plat Form ท ง Microsoft Excel, Screen Shot, PDF File หร อ Video Movie ทำไม ผมถ งแนะนำให ใช Automated Testing Tool Reliable : สามารถทดสอบได อย างแม นยำ และเพ อลด Human Error ท จะเก ดข นได อย าล มว า เม อทำทดสอบไป นานๆ ผ ทดสอบจะล าและจะเร มค ย ข อม ลผ ดได Repeatable : ทดสอบ Testcase ต างๆ ท เคยผ านการทำ Automated Test ได เร อยๆ อย าล มเร อง Primary Key ก น นะคร บ ควรเปล ยน Test Data ก อนทดสอบคร งใหม ด วย Reusable : นำมาใช ทดสอบใหม ได เหมาะก บ Application ท ชอบ Launch New Version หร อม การเปล ยน User Interface บ อย Less Time With Fewer Resources : ช วยลดเวลา และลดทร พยากรในการทำโครงการ ลดจำนวน Tester ท จะเข าร วมทดสอบ Cost Reduction : ข อน บางท านอาจไม เห นด วย ม ข อ โต แย งว า ราคา License แพง แต ถ าท านมองให ครอบคล มท งโครงการ จะเห นว าการนำ Test Tool เข า มาช วย จะช วยเร องลดค าใช จ ายต างๆ เช น ลดจำนวน Tester, โครงการเสร จเร วข น, ทำ Regression Test ได, ลด Defect ก จะไม ต องเส ยเวลามาน งแก ไขโปรแกรม ผมหว งว าบทความน จะเป นประโยชน ก บท านท งหลายท กำล ง ม ความค ดท จะนำ Test Tool เข ามาใช ในองค กร โปรดอย า ล มว าแนวโน มการทำทดสอบในอนาคต ย งไงก หล กไม พ นการ นำเคร องม อ (Tool) เข ามาช วย Test ให เหมาะสมก บงาน หร อโปรแกรมของตน ระบบ Software ม ความถ กต อง และไม ม Defect เป นส งท ไม ว าจะเป นองค กรเล ก หร อองค กรใหญ ล วนใฝ หา รวมถ ง ความรวดเร วในการทำงานก เป นอ กป จจ ยหน งท ต องคำน งถ ง จะเห นได ว า Automated Test Tool สามารถตอบโจทย ต างๆ เหล าน ได คร บ แล วพบก นใหม ฉบ บหน าคร บ สนใจสอบถามข อม ลเพ มเต มได ท บร ษ ท จ เอเบ ล จำก ด Call Center โทร +66(0) ขอขอบค ณแหล งข อม ล : IT MAGAZINE

15 TECH&TREND จ กรพล ด ย น เร องน าร ก บสายชาร จของ idevices ออกต วก อนว าไม ได เป นสาวก ผมม แค iphone, ipod Touch และ ipad (รวมเร ยกว า idevices ก แล วก น) ส วนโน ตบ คน นไม ต องพ ดถ ง ย งคงเป น Wintel และไม ได ใช Mac ความน ยมของ idevices น น แพร หลายถ งข นท เร ยกว า หาสายชาร จง ายกว าสายชาร จของโนเก ยเส ยอ ก (จะเร ม หายากก ตอนท แอปเป ลเปล ยนไปใช อ นเตอร เฟซแบบ Lighting น แหล ะ) หร อถ าค ณไม อยากย มคนอ น จะซ อใหม ก แสนง าย ท ไหนม ช มชน ก หาซ อสายชาร จได ง ายด แท แต เคย สงส ยไหมว าทำไม บางร านขายถ ก บางร านขายแพง และป ญหา ใหม ล าส ดสำหร บท ใช iphone 5 และ 5s และใช ios 7 เวลา ท ค ณเส ยบสายชาร จจะข นเต อนว า This cable or accessory is not certified and may not work reliably with this iphone. ร จ กโปรแกรม MFi การท ผ ผล ตจะทำสายชาร จข นมาได น นก เพราะผล ตทำตาม พ มพ เข ยวท แอปเป ลแจกให ก บผ ผล ตท เข าไปร วมในโปรแกรม MFi ( Made for iphone/ipod/ipad ) เท าน น ซ งถ าผ ผล ต สายทำตามพ มพ เข ยวน ท กประการและผ านการร บรองก สามารถ ขอโลโก MFi น มาต ดก บส นค าของต วเองได ซ งจะทำให ล กค า เช อใจได ว าสายชาร จท ซ อน นจะสามารถใช งานร วมก บ idevices ของตนเองได ไม ม ป ญหา IT MAGAZINE 15

16 TECH &TREND อย างไรก ตามโลโก น เป นเพ ยงแค ทางเล อกเท าน น เพราะการจะ ได โลโก น จะต องม การส งสายชาร จเข าไปให แอปเป ลตรวจสอบ ด วย ซ งค าใช จ ายท เก ดข นน นทำให ต นท นของสายส งข นไปด วย ก เลยม ผ ผล ตห วใสท อาจจะผล ตพ มพ เข ยวของแอปเป ล แต ไม ส ง สายชาร จท ต วเองผล ตเข าไปให แอปเป ลตรวจสอบ ด งน นทำให ต นท นของสายก ถ กลงได มาก ด วยเหต น เองทำให ซ งก ท ม โลโก MFi ก บไม ม โลโก น นต างก นมาก ซ งโดยปกต แล วส นค าท ม โลโก MFi น นจะม ราคาส งกว า 500 บาท ด งน นถ าสายชาร จท ม ราคา ต ำกว า 500 บาท ไม ว าจะม โลโก MFi หร อไม ก ตามเช อได ว า เป นส นค าท ไม ได ผ านการทดสอบจากแอปเป ลแน ๆ น นค อสาเหต ท ทำให สายชาร จถ งม ราคาต างก นมาก ป ญหาท เก ดข นจากสายไม ได มาตรฐานส วนใหญ ท จะเจอก ค อ สายชาร จสามารถชาร จไฟได แต ใช เวลาในการชาร จนานกว า มาก หร อไม ก ใช ชาร จได แต ซ งก ไม ได และชาร จได ซ งก ได แต การถ ายข อม ลช ามาก ถ าแค 3 กรณ น ก ย งไม ร ายแรงเท าไหร เพราะย งไม อ นตรายถ งช ว ต แต พอม ข าวสาวจ นตายเพราะการใช สายชาร จก บ iphone 5 แล วด งไปท วโลกน แหล ะ แอปเป ลก เลยหาทางป องก นในเร อง ของสายชาร จท ไม ม ค ณภาพด วยการใส ค ณสมบ ต เข าไปใน ios 7 ให สามารถตรวจสอบสายชาร จได ว าเป นของแท หร อไม ถ าใช สายชาร จท ไม ได ม ของแท ก จะข นเต อนว า This cable or accessory is not certified and may not work reliably with this iphone. แต ก ย งใช ชาร จไฟได ปกต (ส วนซ งก ได หร อ ไม ได น นอ กเร องหน ง ข นอย ก บค ณภาพส นค า) น าเส ยดายท คำเต อนน จะม ผลเฉพาะก บ idevices ท ใช พอร ต แบบ Lighting เท าน น สำหร บคนท ใช พอร ต 30 Pin เช น iphone 4 หร อ ipad 2 อย จะไม ได ร บการเต อนไม ว าจะค ณจะ ใช สายชาร จท ได ร บโลโก MFi หร อไม ก ตาม ท งน ก เพราะป ญหา แอปเป ลได ใส ช ปท ใช ในการตรวจสอบลงไปในพอร ตแบบ Lighting อย างเด ยว ไม ม บนพอร ต 30 Pin ด งน นคนท ย งคงใช พอร ต 30 Pin ถ าให ปลอดภ ยท ส ดก คงต องซ อชาร จท ม โลโก MFi แล วซ อ ในร านท เป นต วแทนจำหน ายส นค าของแอปเป ลเท าน น อย างไรก ตาม ณ ว นน ร านค าท เป นต วแทนจำหน ายของแอปเป ล เองก ม ส นค าท ได โลโก MFi อย หลายย ห อ แล วเราจะเล อกใช ย ห อไหนด จะใช ของแอปเป ลเองก ไม ชอบ เพราะม แค ส ขาว สายก เป นแบบอ อน ใช ไปไม ถ งป ก ขาดตรงใกล ๆ ข ว USB หร อ ไม ก ข วตรงท จะเส ยบเข าเคร อง อยากแนะนำแบบน ค อ ถ าเป นคนท ชอบใช เคร องไปด วยในขณะ ท ชาร จน น ไม แนะให ใช ส นค าของแอปเป ล เพราะสายชาร จของ แอปเป ลเป นแบบอ อน ทำให ม โอกาสบ ดงอและสายห กในได ส ง กว าของย ห ออ น แต ก ม ข อด ค อ ถ าสายห กงอ หร อกำล งจะขาด หร อขาดแล วแต ย งไม เห นสายไฟข างในช ดเจน ค ณสามารถไปเคลม ก บ Apple Authorised Service Providers หร อโอเปอร เรเตอร ท ค ณซ อเคร องมาได ภายใน 1 ป โดยจะแยกตามน ค อ ถ าค ณซ อ iphone จากโอเปอร เรเตอร รายไหน หร อถ าซ อ ผ านร าน istudio แต เคร องของโอเปอร เรเตอร รายไหนต อง เอาสายชาร จน ไปเคลมก บรายน น แต ถ าค ณซ อ iphone ผ าน Apple Store ก สามารถไปเคลมก บ Apple Authorised Service Providers ถ าซ อ ipod หร อ ipad ไม ว าจากท ไหนก ตามท วโลกค ณ สามารถนำเอาสายชาร จไปเคลมก บ Apple Authorised Service Providers แต ถ าค ณใช สายย ห ออ นเท าท สอบถามมาว ธ การร บเคลมอย าง เด ยวภายใน 1 ป ก ค อเส ยบซ งก เข าก บเคร องไม ได เท าน น สำหร บ กรณ อ นๆ จะไม ร บเคลมคร บ ท ผ านมาผมก ใช สายชาร จของย ห ออ น เพราะไม ร ว าสายชาร จ ของแอปเป ลเคลมห กงอได ด วย ซ งพอร แบบน ผมก เอาสายชาร จ iphone ท ซ อมาจากโอเปอร เรเตอร อ น ซ งห กงออย ชาร จได บ าง ไม ได ไปเคลมด แต เน องจากการไปเคลมก บโอเปอร เรเตอร น น ไกล และผมเองก ม ipad ก เลยเปล ยนใจไปเคลมก บ Apple Authorised Service Providers ว าเป นสายของ ipad แทน โดยหาสถานท เคลม โดยหาสถานท เอาจาก com/th/en/ เพราะใกล ท ทำงานกว ามาก เท าน ก ได ใช สาย เส นใหม เอ ยมแทนเส นเก า ส งท าย เพ อความปลอดภ ยของต วเองในการใช งานหร อคนอ นๆ อยากแนะนำให ใช สายชาร จท ได ร บโลโก MFi จะด ท ส ด ราคา ต างก นไม มาก แต แลกก บความปลอดภ ยในการใช งานแล วค ม กว ามาก 16 IT MAGAZINE

17 TECH&TREND ป ยะ ต งส ทธ ช ย Head of Software Reserch Top 10 Strategic Technology Trends 2014 สว สด ป ใหม คร บค ณผ อ านท กท าน ท กๆ ป บร ษ ท Gartner ซ งเป นท ร จ กก นด ในแวดวงไอท จะจ ดทำรายงาน The Top 10 Strategic Technology Trends ออกมาเผยแพร เพ อแนะนำถ งเทคโนโลย ท จะคาดว าสร าง ผลกระทบต อองค กรในช วงระยะเวลา 3 ป เพ อให องค กรได เตร ยมการร บม อก บผลกระทบท คาดว าจะเก ดข น โดยหล กในการค ดเล อกเทคโนโลย มาเป นเทคโนโลย เช งกลย ทธ น ประกอบไปด วย ศ กยภาพในการสร างความ ย งเหย งให ก บระบบไอท ขององค กร งบประมาณจำนวนมากท จะต องใช ในการลงท นเม อค ดว าจะใช เทคโนโลย น น และความเส ยงท ส งหากองค กรไม ร บเตร ยมการร บม อก บเทคโนโลย เหล าน 1 Top 10 Strategic Technology Trends สำหร บป 2014 ประกอบด วย Mobile Device Diversity and Management อ ปกรณ สำหร บการคำนวณจะม ร ปแบบใหม ๆ เก ดข นเร อยไปจนถ งป 2018 อ ปกรณ เหล าน ม ความแตกต างในร ปแบบการใช งาน ขนาดหร อ ร ปทรง พล งการประมวล ในป จจ บ นเราค นเคยก บโน ตบ ค อ ลตราบ ค สมาร ทโฟน และแท บเล ต และเราก ได เร มเห นก นแล วก บส งใหม ๆ เช น แว นตา นาฬ กา รองเท า แล วจะม อะไรอ กท จะตามมา อ ปกรณ ต างๆ เหล าน ทำให นโยบาย BYOD ของบร ษ ทเจอก บป ญหาในการกำหนดนโยบาย การใช งาน การเข าถ งข อม ล ตลอดจนการวางแผนโครงสร างพ นฐานเพ อ ให รองร บอ ปกรณ ของพน กงานท นำมาใช งาน เพราะพน กงานแต ละคนจะ ม อ ปกรณ มากกว าคนละหน งช น องค กรจะต องพ จารณานโยบาย BYOD อย างสม ำเสมอ ม การปร บปร งให เหมาะก บสภาพขององค กรและ พน กงาน 2 Mobile Apps and Applications ตลอดป 2014 ความสามารถของ JavaScript ท ได ม การพ ฒนา ในด านความเร วของการทำงานให ทำงานได รวดเร วข นตลอดมาจะเป น ต วผล กด นให HTML5 เป นแนวทางหล กในการพ ฒนาแอพพล เคช น ระด บองค กร Gartner แนะนำว าให น กพ ฒนาเพ มพ นความสามารถของ โปรแกรมด วย เส ยง และว ด โอ ท จะช วยให ผ ใช เช อมต อก นด วยว ธ ท แตกต างไปจากเด ม Apps จะเต บโตข นเร อยๆ ในขณะท Application จะเร มหดต ว Apps จะเล กกว าและเจาะจงกว าในขณะท Application ม ความซ บซ อนกว า ทำงานหลากหลายด านมากกว า น กพ ฒนาควรจะหาว ธ การท จะนำเอา Apps มาปะต ดปะต อก นเพ อสร าง Application ท ใหญ ข น การสร าง User Interface ของแอพพล เคช นท กระจายข ามไปหลายอ ปกรณ ต อง อาศ ยความเข าใจของช นส วนประกอบ และโครงสร างการพ ฒนาท ปร บ เปล ยนได เพ อสร างเน อหาท เหมาะสมก บแต ละอ ปกรณ ให มากท ส ด 3 The Internet of Everything อ นเทอร เน ตได ขยายวงไปมากกว า PC และอ ปกรณ เคล อนท ได เคล อนเข าไปส อ ปกรณ ต างๆ ขององค กร เช น อ ปกรณ ภาคสนาม และ ส งของต างๆ ในช ว ตของผ บร โภค เช น รถยนต และโทรท ศน ป ญหาอย ท ว าองค กรหร อเทคโนโลย เวนเดอร ได พยายามท ทำให ส งต างๆ เช อมต อ เข าก บอ นเทอร เน ตด วยการทำให ผล ตภ ณฑ และบร การเป นด จ ตอลหร อ สร างข อม ลด จ ตอลข นมา แต ก ย งไม พร อมในการดำเน นการหร อจ ดเตร ยม ในร ปแบบการใช ประโยชน 4 ด าน ค อ Manage, Monetize, Operate, Extend ร ปแบบเหล าน นำไปปร บเข าก บส งของท ง 4 ประเภท (คน ส งของ ระบบ สถานท ) Internet of Everything เป นส งท กำล งเก ดข นและจะม ผลต อการดำเน น ธ รก จอย างมากเพราะจะเปล ยนร ปแบบของการสร างและใช ข อม ลไปใน ล กษณะท แตกต างออกไป ด งน นองค กรต างๆ ควรจะพ จารณาส งน เพ อ สร างความได เปร ยบเช งธ รก จ 4 Hybrid Cloud and IT as Service Broker การนำ Public Cloud ก บ External Private Cloud มารวม ก นน นเป นส งท หล กเล ยงไม ได องค กรควรท จะออกแบบ Private Cloud ขององค กรโดยคำน งถ งการ Hybrid ในอนาคต และทำให ม นใจได ว า การทำงานร วมก นและการผนวกรวมเข าด วยก นจะเก ดข นได บร การ คลาวด แบบไฮบร ด สามารถสร างได ในหลากหลายทางต งแต คงท ไป จนถ งปร บเปล ยนได มากๆ Cloud Service Broker (CSB) จะเป นองค ประกอบท เข ามาเต มบทบาท ของการบร หารจ ดการ การเล อกใช บร การใดท เหมาะสมเพ อทำให การใช คลาวด ขององค กรม ความสะดวกและราบร นและเป นไปอย างอ ตโนม ต อย างไรก ตามบร การ Hybrid Cloud ท ม อย ส วนใหญ จะไม สามารถทำได อย างน น Hybrid Cloud Services ในช วงแรกๆ น จะเป นล กษณะท คงท และประกอบเข าก นแบบเฉพาะก จ ค อ เล อกเอาเฉพาะข อม ลหร อบร การ บางอย างเท าน นท จะทำการเช อมโยงข อม ลระหว าง Private Cloud ก บ Public Cloud IT MAGAZINE 17

18 TECH &TREND Deployment Composition จำนวนมากจะเร มเก ดข นในร ปแบบ CSB ท พ ฒนามากข น (ค อจะถ กมองเป น Private IAAS จะใช ความสามารถ บร การภายนอกตามแต นโนยบายและการ Utilization) 5 Cloud/Client Architecture ร ปแบบการทำงานแบบ Cloud/Client กำล งจะเข ามาม บทบาท ในร ปแบบการประมวลขององค กร ในการสถาป ตยกรรมแบบ Cloud/ Client น น Client ค อแอพพล เคช นท สมบ รณ (Rich Client) ท ทำงาน บนอ ปกรณ ท เช อมต อก บอ นเทอร เน ต และเซ ร ฟเวอร ค อช ดของบร การ แอพพล เคช นท ต ดต งอย บน Cloud ขนาดใหญ ม ความย ดหย นส ง คลาวด น น เป นจ ดควบค มและระบบหร อต วข อม ลจะกระจายไปส อ ปกรณ ล กข ายท หลากหลาย (Multiple Client Device) สภาพแวดล อมของ Client อาจ จะเป นได ท งเนท ฟแอพพล เคช น หร อเป น Browser-based ความสามารถของ Browser ท เพ มพ นข นบน Client Device ไม ว าจะ เป นโมบาย หร อเดสก ทอป ความสามารถท แข งแกร งของอ ปกรณ เคล อนท (Mobile Device) ทำให การส งข อม ลผ านเคร อข ายม ปร มาณมากข น การบร หารจ ดการต นท นการใช ข อม ลบนเคร อข ายเพ อลดต นท น ลดการ ใช ทร พยากรบนคลาวด ท งพล งการประมวลผลและหน วยเก บข อม ลโดย ใช ความสามารถของอ ปกรณ ท มากข นน เพ อลดการใช คลาวด จะได ประหย ด ต นท น อย างไรก ตามความต องการใช งานท เพ มความซ บซ อนมากข นจะ เป นต วผล กด นให เพ มการประมวลผลในฝ งเซ ร ฟเวอร อย ด 6 The Era of Personal Cloud ย คของคลาวด ส วนบ คคลจะเป นจ ดเปล ยนของอำนาจจาก อ ปกรณ ไปส บร การ ในโลกใหม น ความจำเพาะเจาะจงร นของอ ปกรณ จะ ลดความสำค ญลงไป ทำให องค กรไม จำเป นต องก งวลก บม นอ กต อไป แต อ ปกรณ ก ย งคงม ความจำเป นอย เพ ยงแต องค กรไม จำเป นต องก งวลว า เป นเคร องร นไหน ระบบปฏ บ ต การใด ผ ใช งานจะใช งานอ ปกรณ หลาย อ ปกรณ ในขณะท PC ย งคงอย ในรายการอ ปกรณ เหล าน ด วย แต จะไม ม อ ปกรณ ต วหน งต วใดท เป นต วหล ก การเข าถ งคลาวด และเน อหาท จ ดเก บ บนคลาวด หร อแชร ไว บนคลาวด จะถ กจ ดการและทำให ปลอดภ ยแทนท จะ จ ดเก บไว บนต วอ ปกรณ 7 Software Defined Anything Software Defined Anything (SDx) เป นคำเร ยกรวมๆ สำหร บ มาตรฐานท พ ฒนาข นสำหร บการโปรแกรมเพ อควบรวมส งท เป นโครงสร าง พ นฐานให ประกอบเข าก นและทำงานร วมก นภายในศ นย ข อม ล หร อ ครอบคล มไปถ งระหว างศ นย ข อม ล ซ งถ กข บเคล อนโดยความเป นอ ตโนม ต ท แฝงมาก บการประมวลผลแบบคลาวด เช น DevOps และการจ ดหา โครงสร างพ นฐานอย างรวดเร วรวมก นเป น SDx SDx ได รวบรวมเอาการร เร มใหม ๆ หลายๆ อย างเข าไว ด วยก นเช น OpenStack, OpenFlow, Open Compute Project และ Open Rack ซ งท งหมดม ว ส ยท ศน ท คล ายๆ ก น มาตรฐานใหม ท ถ กสร างข นน สร างความท าทายให แก เจ าของเทคโนโลย ท ประกาศว าจะทำตามส ญญาท จะทำงานร วมก นให ได ในขณะท เร องความ เป ดกว างเป นเร องท ผ ผล ตท งหลายต างอวดอ าง แต การต ความสำหร บ SDx ในแต ละรายน นก แสดงให เห นว าแตกต างก นออกไป ผ ผล ต SDN (Network), SDDC (DataCenter), SDS (Storage), SDI (Infrastructure) ท งหลายน นพยายามท จะร กษาความเป นผ นำในตลาดของตนเองใน ขณะท ทำการร เร มเพ มเต ม SDx ลงไปในผล ตภ ณฑ ของตนเพ อให เก ด การทำงานร วมก นได ก บส วนอ นๆ ผ นำในตลาดด าน Infrastructure ย อมไม สะดวกใจท จะทำตามมาตรฐาน แบบน เพราะจะทำให พวกเขาขาดความได เปร ยบและลดผลกำไรของพวก เขาเอง แม ว าส งน จะทำให ผ บร โภคได ประโยชน จากความเร ยบง าย การ ลดต นท น และการย บรวมได อย างม ประส ทธ ภาพก ตาม 8 Web Scale IT Web Scale IT เป นแบบแผนการประมวลผลระด บโลกแบบ ไร พรมแดนท ได นำเอาความสามารถในการให บร การของคลาวด มาใส ไว ในองค กร บร ษ ทผ ให บร การคลาวด ขนาดใหญ ของโลกท ง Amazon, Google, Facebook ได ม ความพยายามท จะค ดค นว ธ การในการนำเสนอ บร การทางด านไอท ข นมาใหม ความสามารถของม นจะก าวข ามการขยาย ในความหมายของขนาดไปส การรวมเอาคำว าความเร วเข ามาด วย ถ าหากว า องค กรจะตามให ท นก ต องทำการจำลองสถาป ตยกรรม กระบวนการ และ การปฏ บ ต โดยอาศ ย Cloud Provider เหล าน เป นต วอย าง Gartner เร ยกองค ประกอบท งหลายน รวมๆ ว า Web-Scale IT Web-Scale IT ด เหม อนจะเข ามาเปล ยนแปลงห วงโซ ค ณค าของ IT อย างเป นระบบ ศ นย ข อม ลจะถ กออกแบบด วยหล กการทางว ศวกรรม อ ตสาหการ ท จะมองหาโอกาสในการลดต นท น และลดการส ญเส ย ส งน จะก าวข ามเพ ยงแค การออกแบบส งอำนวยความสะดวกต างๆ ให ใช พล งงาน ได อย างม ประส ทธ ภาพ แต จะไปถ งข นการท จะม In-House Design สำหร บออกแบบฮาร ดแวร ท เป นองค ประกอบหล กของศ นย ข อม ล เช น เซ ร ฟเวอร สตอเรจ เน ตเว ร ค สถาป ตยกรรมแบบเว บทำให น กพ ฒนา สามารถสร างระบบท ม ความย ดหย นและสามารถฟ นต วเองจากข อผ ดพลาด ได เองอย างรวดเร ว 9 Smart Machines จนถ งป 2020 ย คของเคร องจ กรแสนร จะเบ งบานด วยเพ ม จำนวนอย างรวดเร วของการเข าใจเน อหา ผ ช วยต วอ จฉร ยะ ท ปร กษา แสนฉลาด (IBM Watson) และการเป ดต วของยานพาหนะไร คนบ งค บท ต ดส นใจด วยต วเอง ย คของเคร องจ กรรอบร น จะเป นช วงเวลาท ย งเหย ง ท ส ดในประว ต ศาสตร ของ IT ระบบใหม จะถ กสร างข นมาเพ อเต มเต ม และทำในส งท ระบบเด มไม สามารถทำได น นค อ ส งท เราเคยค ดว าเป นส ง ท มน ษย จะต องเป นคนทำเท าน น เช น การต ดส นใจ โดยท เคร องจ กร ไม สามารถทำเองได Gartner คาดว าบ คคลจะลงท นในเคร องจ กรรอบร น เพ อความสำเร จของตนเอง และในขณะท หน วยงานหร อองค กรก จะลงท น ในเคร องจ กรรอบร น ด วยเหต ผลเช นเด ยวก น 10 3D-Printing ยอดขายเคร องพ มพ สามม ต ท วโลกในป 2014 จะเพ มข น 75 เปอร เซ นต ตามด วยยอดท จะเพ มเป นสองเท าในป 2015 เคร องพ มพ สามม ต ทำให องค กรเร มตระหน กถ งการนำอ ปกรณ ชน ดน มาใช เพ อช วย ลดระยะเวลาในการออกแบบผล ตภ ณฑ ทำให สามารถทำต นแบบได ด วย เวลาท ส นลง และสามารถเข าส กระบวนการผล ตเช งอ ตสาหกรรมได เร วข น 18 IT MAGAZINE

19 BIZ&CONSULT ณรงค ฤทธ มโนม ยพ บ ลย ประย กต Big Data ในงานธ รก จ จากช อโซล ช นข างต น องค กรสามารถนำไปพ จารณาสร างเป น โครงการได 2 กล มใหญ ค อ ประมาณเก อบสองป มาแล วท ผมได ร จ กคำว า Big Data และคำน ยามแรกสำหร บ Big Data ท ได ร บร ก ค อ 3Vs (Volume Velocity และ Variety) จนถ งว นน ผมค ดว า เราต องเร มตระหน กถ งความหมายท ล กลงไปอ กเพ อให เป นร ปธรรม ท ช ดเจนมากข น แทนท จะพ ดคำว า Big Data แบบลอยๆ เพราะว า ขอบเขตของ Big Data ไม ได จำก ดเฉพาะข อม ลขนาดใหญ ข อม ลจากส อส งคมออนไลน เท าน น ย งรวมถ งข อม ลในแต ละ ธ รก จเอง ข อม ลท ถ กสร างข นมาจากส นค าและบร การในแต ละ ธ รก จ อาจจะม ความแตกต างก นในแง ของความถ ในการเก ด ข อม ล ขนาดของข อม ล ร ปแบบข อม ล แต ท เหม อนก นค อม ความสำค ญต อธ รก จน นๆ อาท ข อม ลการใช บ ตรเครด ตของ ผ บร โภคม ความสำค ญต อธนาคาร ข อม ลพฤต กรรมการซ อ ส นค าม ความสำค ญต อธ รก จค าปล ก ข อม ลการใช ไฟฟ าใน คร วเร อนม ความสำค ญต อการไฟฟ าฯ ข อม ลการใช งานโทรศ พท เคล อนท ม ความสำค ญต อผ บร การ เป นต น ขอบเขตของ Big Data ไม ได จำก ดเฉพาะ ข อม ล ว นน ม น ได รวมไปถ งว ธ การประมวลผลข อม ลท พร อมจะรองร บปร มาณ ข อม ลไม ว าจะเล กหร อใหญ ข อม ลหลากหลายร ปแบบจากแหล ง ข อม ลต างๆ ม ซอฟต แวร ใหม ๆ เก ดข นมากมายท สามารถนำมา ใช จ ดการ และเข าถ งข อม ลเหล าน เม อผนวกก บความเร วใน การประมวลผลของฮาร ดแวร ก อให เก ดสถาป ตยกรรมในการ ประมวลผลแบบใหม ต อองค กรท ม ความรวดเร ว ร ปแบบข อม ลท ไม เคยค ดว าจะประมวลผลได ก สามารถทำได ข อม ลท เคยใช เวลาในการประมวลผลเป นว นจะเหล อเป นนาท ช อของโซล ช นท ม กจะใช เป นส อว าเป นเร องท เก ยวพ นก บ Big Data ได แก Analytics, Big Data Analytics, Business Analytics, Customer Insights, Operational Analytics, Operational Intelligence, Predictive Analytics, Data-driven Marketing, Behavior-based Marketing หร อแม แต โซล ช น Business Intelligence ก ย งคงถ กใช ในม มมองท กว างข น โซล ช นท เก ยวก บการตลาด (Marketing-based Applications) เป นโซล ช นท รวบรวมข อม ลแนวล กของผ บร โภคหร อผ ใช ส นค า และบร การขององค กร มาทำการว เคราะห เพ อท จะได ตอบสนองต อ ผ ใช ส นค า และบร การได ตรงใจ ข อม ลแนวล กท องค กรต องการค อ ข อม ลในเช งพฤต กรรม (Behavioral Data) ตามมาด วยข อม ล ความค ดเห น (Attitudinal Data) ข อม ลแสดงความชอบ (Clickstream Data) ร วมด วยข อม ลในเช งข อเท จจร งของผ ใช ส นค า (Descriptive Data) แหล งท มาของข อม ลจะใช ร วมก นได อาจจะม ความแตกต างก นบ าง ไปตามล กษณะของธ รก จ ท เห นเป นร ปธรรมมากในป จจ บ นของ ส นค า และบร การสำหร บผ บร โภคท วไป ซ งม แหล งข อม ลมากมาย ในแบบเด มๆ อาจจะใช การตอบแบบสอบถามไม ว าจะผ านเจ าหน าท หร อการเข าไปตอบแบบออนไลน ท กำล งได ร บความน ยมในป จจ บ น ค อ การสามารถตรวจสอบบร เวณท แต ละคนอย ได จาก Location Services ในโทรศ พท แบบสมาร ทโฟน หร อการตรวจสอบจาก Cell Sites ต างๆ ว าม เบอร โทรศ พท เคล อนท ใดบ างใช Cell Sites ท ผ ให บร การเตร ยมข นมาเป นพ เศษ ซ งข อม ลเหล าน สามารถนำไป ส การนำเสนอข อม ล การนำเสนอส นค าต างๆ ได มากมาย รวมถ ง ข อม ลพฤต กรรมการใช บ ตรเครด ตท สามารถบอกถ งสถานท ประเภท ส นค า ตราส นค า ความถ ในการใช ฯลฯ ข อม ลเหล าน เป นประโยชน ต อ ท งธนาคารเจ าของบ ตร รวมไปถ งองค กรเจ าของส นค าและบร การ จ ดประสงค ของโซล ช นน ก ค อ ความสามารถในการเพ มยอดขาย (Upselling) และการขยายช องทางการขาย (Cross-selling) สำหร บ ธ รก จ โดยม ข อม ลสน บสน นในระด บท ล กมากข น ก ค อข อม ลพฤต กรรม ของผ บร โภค และเร วข นจากช องทางการร บข อม ล และความสามารถ ในการประมวลผล โซล ช นทางด านการปร บปร ง พ ฒนาผล ตภ ณฑ หร อบร การ (Industry-based Applications) เป นโซล ช นท รวบรวมข อม ลแนวล กจากภายในระบบขององค กรเอง มาทำการว เคราะห เพ อให ร บทราบสถานะ ป ญหา ประส ทธ ภาพ ความผ ดปกต ของธ รกรรม ความเป นไปของระบบบร การ สายการ ผล ต ซ งรวมไปถ งระบบไอท ท อย เบ องหล งการให บร การด งกล าว ด วย IT MAGAZINE 19

20 BIZ& CONSULT แหล งท มาของข อม ลจะแตกต างก นอย างช ดเจนกว ากล มแรก เน องจากเก ยวพ นก บแต ละธ รก จโดยตรง ล กษณะข อม ลส วนใหญ จะมาจากข อม ลการทำธ รกรรม (Transaction Logs) ซ งเก ดได ท ง จากคน และอ ปกรณ ต างๆ ได แก ข อม ลการใช งานโทรศ พท เคล อนท ข อม ลการใช บร การท ต เอท เอ ม ข อม ลการใช ระบบอ นเทอร เน ต แบงค ก ง ข อม ลจากระบบเซ นเซอร ว ดการใช น ำ/ไฟฟ า (Smart Metering) ข อม ลจากเคร องจ กรในสายการผล ตส นค าอ เล กทรอน กส เป นต น จ ดประสงค ของโซล ช นน ก ค อ ความสามารถในการค นพบป ญหา และแก ไขระบบได เร ว ความสามารถในการประเม นสถานะหร อ ประส ทธ ภาพของระบบท ให บร การว าเพ ยงพอหร อม แนวโน มว าจะ ไม พอ ความสามารถในการตอบสนองต อล กค าท แจ งป ญหาเข ามา ได อย างรวดเร ว ความสามารถในการลดป ญหาหร อข อผ ดพลาดจาก การผล ต ความสามารถในการตรวจพบส งผ ดปกต ในร ปแบบของ ธ รกรรม (Fraud Detection) เป นต น กรรมว ธ ในการตรวจสอบ ว เคราะห จะอย บนพ นฐานของความร ในแต ละภาคธ รก จเป นหล ก สำหร บองค กรท ม ความสนใจในเร อง Big Data แต อาจจะม คำถาม ในประเด นต างๆ ท ย งไม สามารถหาคำตอบได ช ดเจน ผมลองสมม ต คำถามท พบบ อย และทางเล อกเพ อใช ประกอบการพ จารณาด งน ความสามารถในการประมวลผลข อม ลขนาดใหญ เร มม ป ญหา เน องมาจากปร มาณข อม ลท เพ มมากข นท กว น ขณะท เวลาใน การประมวลผลกล บม เท าเด ม จะปร บปร ง แก ไขได อย างไร ว ธ การพ นฐานค อ การปร บปร งขนาดของระบบประมวลผล ให มากข น (ถ าว ธ การเด มม ประส ทธ ภาพอย แล ว) ส วนทางเล อก ในว ธ การของ Big Data ค อ การทดลองเปล ยนสถาป ตย- กรรมการประมวลผลข อม ล อาท จากระบบเด มท ใช การ ประมวลผลแบบ SMP (Symmetric Multi-Processing) มาเป นการประมวลผลแบบค ขนาน (Parallel Computing) ซ งจะม ซอฟต แวร ต างๆ เพ มเต ม ซ งคงต องมาทดสอบความ เป นไปได (Proof of Concept) ก อนเป นอ นด บแรก องค กรม ข อม ลบางประเภทท ย งคงต องเก บอย ท กว นตามข อ กำหนด แต ไม เคยหร อไม ค อยได เอามาใช จร ง อาจเป นเพราะ ข อม ลอาจจะม ขนาดใหญ เก นไป หร อเม อพ จารณาจากล กษณะ ข อม ลไม น าจะเอามาประมวลผลได เลย ท งๆ ท น าจะม ประโยชน บางอย างซ อนอย ในข อม ลเหล าน น ว ธ การของ Big Data ค อการใช Hadoop เป นต ว จ ดการข อม ลด งกล าว ท งในแง การจ ดเก บ และการประมวล ข อม ล นอกจากน อาจใช ซอฟต แวร ทางเล อกอ นๆ เข ามา ประกอบด วย อาท NoSQL Database และ SQLcompliant Tools เป นต น องค กรเร มม แหล งข อม ลใหม ท ไม ม โครงสร างแน นอน (Unstructured) ทำให ไม สามารถประมวลผลได ด วยว ธ การแบบ ปกต ท ใช ก บข อม ลจากระบบคล งข อม ลท วไป หร อทำได แต ต อง ใช เวลานาน หร อต องผ านหลายข นตอน ว ธ การของ Big Data ค อการใช Hadoop เป นต ว จ ดการข อม ลท ม โครงสร างไม แน นอนด งกล าว ในการจ ดเก บ และประมวลข อม ล เพ อส งผ านข อม ลท กล นกรองแล วให ก บ ซอฟต แวร ท ใช อย เด มซ งอาจจะเป น ETL Tool เพ อเข า ระบบคล งข อม ล ข อม ลจากส อส งคม (Social Media Content) ม ความจำเป น ต อธ รก จขององค กร ทำอย างไรถ งจะทราบพฤต กรรมการใช งาน ของผ บร โภค รวมถ งความค ดเห นท พวกเขาม ต อองค กร ว ธ การของ Big Data ค อการด งข อม ลจากส อส งคม ไม ว า จะผ านบร การของเจ าของส อแต ละท หร อจะผ านบร ษ ทกลาง ท ทำหน าท ให บร การ (ม ให บร การในต างประเทศ) มาทำการ ประมวลผลโดยใช โซล ช นท เร ยกว า Sentiment Analysis ซ งป จจ บ นม ซอฟต แวร บางต วท สามารถทำได และบางต ว สามารถต ดต อก บส อส งคมได ครบในต วเด ยวก น เพ ยงแต ต องแยกซ อเป นทางเล อกไป บ คลากรทางด าน IT ต องได ร บการพ ฒนาในด านใดเพ มเต มบ าง สำหร บ Big Data ซอฟต แวร น าจะเป นส วนประกอบหล กท ต องให ความสนใจ เร มต นด วย Hadoop ซ งเป นพ นฐานของท งหมด จากน น จะม ซอฟต แวร ในกล มของ Hadoop อ นๆ ท มาทำงาน ต อยอด Hadoop อ กท ได แก HBase, Hive, Sqoop, Flume เป นต น ป จจ บ นแทนท สามารถดาวน โหลดซอฟต แวร กล มด งกล าวจากบร ษ ทท นำซอฟต แวร กล มน มาทำตลาด และสร างค ณค าเพ มเต ม ได แก Cloudera, Pivotal, MapR และ Hortonworks เป นต น บร ษ ทฯ ด งกล าวม การสร าง เคร องไม เคร องม อเพ มเต มให สามารถใช งาน หร อจ ดการได ง ายข น นอกจากน ย งม บร การหล งการขายแบบต างๆ เพ อให องค กรเก ดความม นใจท จะนำไปใช อย างจร งจ งในธ รก จ ซอฟต แวร กล มถ ดไปจะเป นทางเล อก เน องจากเป นกล มท ถ กพ ฒนาจากผ ผล ตซอฟต แวร เพ อให สามารถเข าถ งข อม ล ของ Hadoop ด วยว ธ การ หร อภาษาท ง ายกว า อาท Cloudera Impala, Pivotal HAWQ เป นต น ซ งอาจจะม ข อจำก ดไปตามแต ละผ ผล ต ซอฟต แวร ทางด าน Data Visualization ท จะใช ในการ แปลงข อม ลออกมาให อย ในร ปแบบของแผนภาพแบบต างๆ ท ง ายต อการเข าใจ โดยจะม ต วต อเช อม (Connectors) ใน การต อเช อมก บเคร องม อในกล มท แล ว เพ อด งข อม ลออกมา แสดงได ส ดท ายน ระบบงานทางด าน Big Data ม ผลต อแต ละธ รก จต างๆ แตกต างก นไปโดยพ นฐาน เพราะข อม ลข นอย ก บโจทย ท องค กร กำล งพ จารณา ข อม ลในเช งล กอย างข อม ลในเช งพฤต กรรม (Behavioral Data) ข อม ลความค ดเห น (Attitudinal Data) ข อม ล จากการตอบสนอง (Interaction Data) และข อม ลในเช งข อเท จจร ง ของผ ใช ส นค า (Descriptive Data) ม บทบาทมากข นกว าเด มในแง ของเทคโนโลย ท มารองร บ เอ อต อการตลาดขององค กร ขณะท ข อม ลจากระบบภายในธ รก จท สน บสน นบร การต างๆ ก เป นส งท องค กรจะต องให ความสนใจในการต ดตาม และปร บปร งเพ อให สามารถตอบสนองต อล กค า หร อค ค าได อย างรวดเร วเช นก น 20 IT MAGAZINE

21 THE IDEA Drone : อากาศยานไร คนข บ ขนาดจ วแห งอนาคต หากท านใดท ต ดตาม Discovery Channel ก คงจะเคยเห นสารคด ท เก ยวก บเคร อง Drone หร อ อากาศยานไร คนข บก นมาบ าง ว นน เคร อง Drone ม ราคาถ กลงและม ขนาดเล กลงมาก และเรา จะมาทำความร จ กก นว าม นค ออะไร และจะม ไอเด ยอะไรบ างท เราจะนำ Drone ไปใช คร บ ของ iphone ได ท นท ราคาของ AR.Drone ค อ $299 ซ งถ อว าถ ก แต ก ย งแพงมากสำหร บ บ คคลท วไป แต ในป จจ บ นราคาถ กลงมามาก ถ กแค ไหนนะหร อคร บ ท ห างพ นธ ท พย พลาซ า สาขาประต น ำ ม เคร อง Drone ผล ตในประเทศ จ น ทำงานแบบบ งค บด วย Remote Control ขนาด 4 ใบพ ด ม กล องขนาด 5 ล านพ กเซล สามารถบ นท กภาพได ในต ว (streaming ไม ได ) ในราคาเพ ยง 2,400 บาท (น ย งไม ได ต อรอง ราคาเลยนะ ^_^) ทำให เร มม แนวค ดท จะนำ Drone มาใช ด านอ นๆ รวมถ งการสร างธ รก จ โดยใช Drone ก นเลยท เด ยว UAV (Unmanned Aerial Vehicle) คำว า Drone เป นคำท วๆ ไปท คนใช เร ยกเคร องบ น แบบไร คนข บขนาดเล ก ช อทางการท ใช ก นค อ UAV (อ านเพ มเต มใน link wikipedia ท ายบทความนะคร บ) แต ผมขอเร ยกว า Drone ก แล วก น ซ งท มาของเคร องบ นแบบ ไร คนข บน นถ กค ดและพ ฒนาก นมานานแล วต งแต ย คการใช บอลล น สงครามโลกคร งท หน ง ย คสงครามเย นมาจนถ งป จจ บ น ซ งม กจะถ กนำไปใช ในทางการทหาร เช น การบ นเข าไปสอดแนม ในพ นท ของฝ ายตรงข าม หร อการย งข ปนาว ธโดยบ งค บจาก ระยะไกล เป นต น แต ด วยเทคโนโลย ในป จจ บ นช วยให สามารถ ผล ตเคร อง Drone ได ในราคาท ถ กลงมาก เม อ 2-3 ป ท แล ว บร ษ ท Parrot ได วางจำหน าย Drone ท ช อ AR.Drone ซ งเป นค อปเตอร 4 ใบพ ดท ควบค มด วย iphone โดยใช Accelerometer จ บการเอ ยงของโทรศ พท และม กล อง ด านหน าทำให สามารถมองเห นภาพท Drone บ นไปผ านหน า Business Case Examples ในป ท ผ านมา เร มม บร ษ ทหลายแห งท ม แนวค ดท จะเอา Drone มาใช งานจร งๆ เช น บร ษ ทช อ Flirtey ท เป นบร ษ ท Startup ก อต งโดยกล มน กศ กษาสาขาว ศวกรรมของมหาว ทยาล ย University of Sydney โดยนำ Drone มาใช เพ อให บร การ ส งส นค าให แก ล กค า ซ งขณะน โครงการกำล งอย ในช วงว จ ย ร วมก บ The Warren Centre for Advanced Engineer เพ อให สามารถใช งานได จร งในเช งพาณ ชย IT MAGAZINE 21

22 THE IDEA More Ideas นอกเหน อจากการนำ Drone ไปใช ในต วอย างข างต นแล ว ก ย งม การนำ Drone ไปใช ในงานต างๆ อ ก เช น จากสถานการณ การช มน มทางการเม องในช วงท ผ านมา ผ ส อข าวในประเทศ ไทยได การนำ Drone ไปถ ายภาพทางอากาศเพ อบ นท กภาพ ในจ ดท อาจจะเป นอ นตรายต อผ ส อข าวเอง เป นต น ซ งเป นไป ได ท ในอนาคตอ นใกล น การรายงานข าวทางอากาศสามารถ ทำได ง ายๆ และประหย ดค าใช จ ายลงได มากเพราะไม จำเป นท จะต องน งเฮล คอปเตอร เพ อถ ายภาพทางอากาศเองอ กต อไป นอกจาก Flirtey แล ว บร ษ ท E-Commerce ย กษ ใหญ อย าง Amazon ก เอาด วยคร บ น นค อบร การส งส นค าทางอากาศ ด วย Drone 8 ใบพ ด เร ยกว า Amazon PrimeAir ซ งให บร การ ส งส นค าน ำหน กไม เก น 5 ปอนด แก ล กค าภายในเวลา 30 นาท ในร ศม ไม เก น 10 ไมล จากศ นย กระจายส นค าของ Amazon ซ งคาดว าจะเร มให บร การได ในป 2015 นอกจากน น บร ษ ท DHL ก เร มทดสอบใช Drone ในการส งส นค าแล วเช นก น ในป จจ บ นอ ปกรณ อ เล กทรอน กส และคอมพ วเตอร ม ขนาด เล กลงและถ กลงเร อยๆ การท จะต ด GPS หร อ Internet 3G ไปก บ Drone ก ไม ใช เร องยาก เราย งสามารถนำ Drone มา ใช ได อ กมาก เช น การรายงานสภาพการจราจรทางอากาศ แบบ Realtime การสำรวจพ นท ท เก ดภ ยพ บ ต เพ อค นหา ผ ประสบภ ยท ต ดค างและนำส งของเพ อช วยเหล อในจ ดท เข าถ ง ได ยาก หากบน Drone ม GPS การรายงานตำแหน งก จะย ง แม นยำมากข น หร อนำไปใช เพ อสำรวจพ นท ท เก ดเหต ความ ไม สงบใน 3 จ งหว ดชายแดนภาคใต ช วยให เจ าหน าท ไม ต อง เส ยงภ ยลาดตระเวนเอง การต ดตามผ ร ายท กำล งหลบหน ทาง อากาศเพ อประสานงานก บหน วยภาคพ นด น หร อแม แต การ จ ดการประกวดสร าง Drone แบบ DIY แล วนำมาแข งข นก น ท งม อสม ครเล นและม ออาช พก ไม ใช เร องไกลต วอ กต อไป What s Next? การนำมาใช งานจร งน นย งคงต องพ ฒนาอ กระยะหน ง เพราะ เม อนำมาใช จร งก อาจจะม ส งต างๆ ท จะต องคำน งถ ง ไม ว าจะ เป นข อจำก ดเร องของการแบกร บน ำหน ก ขนาดของแบตเตอร ท ทำให บ นไกลมากไม ได ความสามารถในการบ นในสภาวะท ม ลมแรง รวมไปถ งข อกำหนดของกฎหมายควบค มการบ น ท จะต องม การตรวจสอบและแก ไขก นอ กพอสมควร ถ าค ณ เคยด ภาพยนตร เร อง แฮร พอตเตอร ท ม นกฮ กบ นว อนเพ อ ส งของ ภาพของเคร องบ นขนาดเล กท บ นว อนอย บนท องฟ า เพ อส งของและสำรวจสภาพต างๆ ในเม องใหญ ๆ คงไม ไกล เก นฝ นซ กเท าไหร แล วค ณล ะ ค ดว าม นน าจะเอาไปทำอะไร ได อ ก ^_^ References Wikipedia - UAV : Wikipedia - History of UAV : History_of_unmanned_aerial_vehicles Flirtey - Drone : Amazon PrimeAir : AR.Drone Parrot : TNW - Drones produce stunning footage of political protests in Bangkok : 22 IT MAGAZINE

23 G-ABLE ตอกย ำร บม อ BCP ภ ยธรรมชาต เหต การณ บ านเม อง อ บ ต เหต ต างๆ เป นภ ยค กคามท ไม สามารถควบค มได ถ าเราไม สามารถควบค มป จจ ยภายนอกได การพ จารณาด แล จ ดทำ ส งท อย ภายในให ด จ งถ อเป นทางเล อก แรกๆ ของเรา ในป 2550 ทางธนาคารแห งประเทศไทย (ธปท.) ได ประกาศแนวปฏ บ ต ในการบร หารความต อเน องทางธ รก จ (Business Continuity Management) และการจ ดทำ แผนรองร บการดำเน นธ รก จอย างต อเน อง (Business Continuity Plan : BCP) ของสถาบ นการเง น และหล งจากประกาศแนวทาง ปฏ บ ต ด งกล าวในว นท 23 มกราคม 2550 ทางสถาบ นการเง น ท กสถาบ นควรจะกำหนดนโยบายการบร หารความต อเน องทาง ธ รก จและ BCP ให เสร จภายใน 12 เด อน น บต งแต ว นลงนามในหน งส อฉบ บน ส งผลให ทางสถาบ นการเง น ท กสถาบ นต องดำเน นการตามแนวปฏ บ ต ท กำหนด และในป จจ บ น ท กธ รกรรมทางการเง นต างๆ ก ต องใช IT เป นเคร องม อในการ ให บร การ ส งผลให สถาบ นทางการเง นท กท กำหนดให บร ษ ท IT ท กบร ษ ทท ให บร การก บสถาบ นทางการเง นต องจ ดทำ BCP ส ง ให สถาบ นทางการเง น ถ าบร ษ ทใดไม ได จ ดส ง BCP ให สถาบ น ทางเง น ทางสถาบ นทางเง นจะไม ยอมซ อส นค าหร อบร การก บ บร ษ ทด งกล าว IT MAGAZINE 23

24 ค ณมย ร ชาต เมธาก ล CBS / G-ABLE Group ค ณมย ร ชาต เมธาก ล ประธานบร หาร กล มงานโซล ช นทางธ รก จและบร การ อธ บายว า จากข อกำหนดด งกล าวท เก ดข น กล มสถาบ นทางการเง นจ ง ต องสรรหาพ นธม ตรท ม ความสามารถ สน บสน นธ รก จตามข อประกาศ ใน ฐานะผ ให บร การทางด านไอท กล ม บร ษ ทจ เอเบ ล ได ตระหน กเร องน เป น อย างด พร อมจ ดทำ Business Continuity Planning ให สอดคล อง และรองร บในข อกำหนดด งกล าว รวมถ งสร างความม นใจให ก บ กล มล กค าของกล มบร ษ ท G-ABLE ว าทางกล มบร ษ ทฯ จะสามารถ ดำเน นการให บร การอย างต อเน อง แม อาจเก ดภ ยพ บ ต ต างๆ ข น เช น ไฟไหม น ำท วม แผ นด นไหว ไฟฟ าด บ เหต จราจล โรคระบาด และระบบ IT ล ม เป นต น สำหร บการจ ดทำ BCP ทางกล มบร ษ ทจ เอเบ ล ได ม การประเม น จากระบบท ม ความสำค ญมากไปถ งความสำค ญน อยต อการให บร การ ล กค า พร อมจ ดทำแผนงานรองร บก บเหต การณ ต างๆ ท อาจทำให การบร การหย ดชะง ก โดยมาตรฐานท จ ดทำข นมา รายละเอ ยดโดย ย อด งต อไปน 1. หล กเกณฑ ในการประเม นความเส ยง Probability (โอกาสในการเก ด) 1 = มากกว า 1 ป 2 = ท ก 1 ป 3 = ท ก 6 เด อน 4 = ท กเด อน Impact (ผลกระทบต อการทำธ รก จ) 1 = ไม ส งผลให เก ดป ญหาเลย 2 = ย งสามารถให บร การล กค าในบางส วน 3 = ไม สามารถให บร การล กค าได เลย Significance (น ยสำค ญ) Significance = Probability X Impact 1-4 = ม น ยสำค ญน อย 5-8 = ม น ยสำค ญปานกลาง 9-12 = ม น ยสำค ญมาก Priority (ต องเร งด วนในการจ ดทำแผนให เสร จตามกำหนด) = ไม เร งด วน (จ ดทำแผนงานให เสร จภายใน ม.ย 56) = เร งด วนปานกลาง (จ ดทำแผนงานให เสร จ ภายใน ม.ค. 56) = เร งด วนมาก (จ ดแผนงานให เสร จภายใน ม.ค. 56) 2. การประเม นความเส ยงการเก ดเหต การณ ฉ กเฉ น และภ ยภ บ ต เหต การณ ฉ กเฉ น หร อภ ยพ บ ต เหต การณ ป ญหา Probability ระบบไอท 1 ระบบไอท 2 Impact Significance Priority 1. ไฟฟ าข ดข อง ระบบ IT Down & ระบบข อม ลข ดข อง & ระบบ IT Infrastucture ล ม 3. ไฟไหม อาคาร โรคระบาด จราจล ประท วง (ใกล สถานท ทำงาน) 6. แผ นด นไหว น ำท วม การประเม นป ญหาท อาจจะเก ดหล งจากเก ด เหต การณ ฉ กเฉ นหร อภ ยพ บ ต BCP Working Team ทำการประเม นป ญหาท อาจจะส งให การบร การของกล มบร ษ ทหย ดชะง กไม สามารถให บร การล กค าอย าง ต อเน องได พร อมท งประเม นความร นแรงและกำหนดแนวทาง ในการแก ไขป ญหาในระบบไอท ต างๆ รวมถ งบ คลากรท ร บผ ดชอบ 4. การประเม นความส มพ นธ ระหว างเหต การณ ฉ กเฉ น หร อภ ยพ บ ต ก บป ญหาท อาจจะเก ดข น จากการประเม นความเส ยงการเก ดเหต การณ ฉ กเฉ น และภ ยพ บ ต พร อมจ ดลำด บความสำค ญแล วน น ย งม การประเม นความส มพ นธ ระหว างเหต การณ ฉ กเฉ นหร อภ ยพ บ ต ก บป ญหาท อาจจะเก ดข นก บ 6 ระบบไอท (โดยการประเม นจากระบบ IT ท สำค ญต อการให บร การ ล กค าจากมากไปหาน อย) และ 2 กรณ ข างต นด งน ตาราง แสดงความส มพ นธ ระหว างเหต การณ ฉ กเฉ น หร อภ ยพ บ ต ก บป ญหาท อาจจะเก ดข น ระบบไอท 3 ระบบไอท 4 ระบบไอท 5 ระบบไอท 6 กรณ พน กงานส วนสน บสน น เข าปฏ บ ต งานบร ษ ทไม ได กรณ พน กงานบาดเจ บ หร อเจ บป วย 1. ไฟฟ าข ดข อง X X X X X X X 2. ระบบ IT Down & X X X X X X ระบบข อม ลข ดข อง & ระบบ IT Infrastucture ล ม 3. เก ดโรคระบาด X X 4. ไฟไหม อาคาร X X X X X X X X 5. จราจล ประท วง X X (ใกล สถานท ทำงาน) 6. แผ นด นไหว X X X 7. น ำท วม X 24 IT MAGAZINE

25 5. การประเม นระด บความร นแรงของป ญหา ทำการประเม นป ญหาท ม ผลกระทบต อการปฏ บ ต งาน พร อมกำหนด ระด บความร นแรงตามล กษณะของป ญหา ซ งได แบ งระด บความ ร นแรงของป ญหาออกเป น 3 ระด บ ค อ Low, Medium และ High โดยม รายละเอ ยดตามตารางด งน ตาราง ป ญหาและระด บความร นแรงของป ญหา Severity Problem Low Medium High ระบบไอท 1 <= 4 ชม. >4 ชม. >48 ชม. ระบบไอท 2 <= 4 ชม. >4 ชม. >48 ชม. ระบบไอท 3 <= 4 ชม. >4 ชม. >48 ชม. ระบบไอท 4 <= 4 ชม. >4 ชม. >48 ชม. ระบบไอท 5 <= 4 ชม. >4 ชม. >72 ชม. ระบบไอท 6 <= 4 ชม. >4 ชม. >72 ชม. พน กงานส วนสน บสน น <= 4 ว น > 4 ว น > 7 ว น เข าปฏ บ ต งานบร ษ ทไม ได พน กงานบาดเจ บ <= 4 ว น > 4 ว น > 7 ว น หร อเจ บป วย 6. มาตรการในการรองร บป ญหาและความร นแรง ของแต ละระด บ กำหนดมาตรการในการรองร บป ญหาของแต ละระด บ เพ อให ม นใจ ว าการบร การของล กค าย งสามารถดำเน นการได อย างต อเน อง โดย ม รายละเอ ยดตามตารางด งน ตาราง มาตรการในการรองร บป ญหา และความร นแรง ของแต ละระด บ ป ญหา (Problem) ระบบไอท 1 ระบบไอท 2 ระบบไอท 3 ระบบไอท 4 ระบบไอท 5 ระบบไอท 6 พน กงานส วนสน บสน น เข าปฏ บ ต งานบร ษ ท ไม ได พน กงานบาดเจ บ หร อเจ บป วย ความร นแรง Low Medium High Incident Management Process แก ไขป ญหา ตามปกต ของ แผนกท ร บผ ดชอบ แก ไขป ญหา ตามปกต ของ แผนกท ร บผ ดชอบ ผ จ ดการ แผนกดำเน น การแทน จ ดหาพน กงาน ทำงานทดแทน ช วคราว DR Plan การจ ดเตร ยม อ ปกรณ ตาม ตำแหน งงาน จ ดหา พน กงานใหม หร อโยกย าย ทดแทน 7. สร ปรายละเอ ยดของมาตรการท ต องจ ดทำข นเพ อ รองร บแก ไขป ญหาและป องก นเหต การณ ฉ กเฉ น หร อภ ยพ บ ต เพ อให ม นใจว าการบร การล กค าสามารถดำเน นงานต อไปได 7.1 ก จกรรมท ต องจ ดทำเพ มข น เพ อแก ไขป ญหาตามระด บ ความร นแรง ม รายละเอ ยดด งน การแก ไขป ญหากรณ ระบบไอท หล กเก ดความ เส ยหายจนไม สามารถทำงานได เป ดใช ศ นย สำรอง (DR Plan) การจ ดเตร ยมอ ปกรณ ตามตำแหน งงาน การจ ดหาพน กงานใหม หร อโยกย ายทดแทน 7.2 เหต การณ ท นำไปส สถานการณ ฉ กเฉ นหร อภ ยพ บ ต และ มาตรการป องก น กรณ ไฟฟ าข ดข อง กรณ เก ดโรคระบาด กรณ ไฟไหม อาคาร กรณ เก ดเหต จราจลใกล ท ทำงาน กรณ แผ นด นไหว กรณ น ำท วม ท งน ค ณมย ร กล าวเพ มเต มว า เราให ความสำค ญก บธ รก จของ กล มล กค าเป นอย างมาก ด งน นเราจ งม ความช ดเจนในเร องของ BCP ท จะทำให กล มล กค าม ความม นใจท เล อกใช บร การงานด าน ไอท จากเรา จ เอเบ ลเช อว าความพร อมและการยกระด บความสามารถ จะทำให ล กค าดำเน นธ รก จ และล กค าของล กค าดำเน นธ รกรรม และก จกรรมงานบร การต างๆ ได อย างไม สะด ด ซ งจะเป นอ กหน ง ความภ ม ใจของเรา Committed to your success IT MAGAZINE 25

26 กร งศร ด งไอท พ ฒนา Trade Finance ลดเวลา เสร มประส ทธ ภาพ ตรวจสอบแม นยำฉ บไว ด วยความม งม นในการสร างสรรค บร การท สะดวกสบายให ก บล กค าอย างไร ข ดจำก ด กร งศร (ธนาคารกร งศร อย ธยา จำก ด (มหาชน)) จ งไม เคยท จะหย ดให ความสำค ญในเร องการนำเทคโนโลย ใหม ๆ มาเสร มประส ทธ ภาพในการให บร การจนได ร บรางว ลระด บนานาชาต และเอเช ยแปซ ฟ ก มากมายด านนว ตกรรมซอฟต แวร ใหม ๆ อย เสมอ ล าส ด กร งศร พ ฒนาแอพพล เคช นใหม ท เข ามา เสร มการทำงานด าน Trade Finance ให ด ย งข น ซ งสามารถช วยรองร บระบบต างๆ ท เก ยวข อง ในองค กร และสะท อนส ความพ งพอใจของล กค าได อย างเป นเล ศ ค ณเปรม ช นวงศ ผ จ ดการฝ ายอาว โส ฝ ายต ดต งระบบธ รกรรมการเง นและบร การล กค า ธนาคารกร งศร อย ธยา จำก ด (มหาชน) ค ณเปรม ช นวงศ ผ จ ดการฝ ายอาว โส ฝ ายต ดต งระบบ ธ รกรรมการเง นและบร การล กค า ได ถ ายทอดถ ง ความเป นมาของโครงการในการสร างระบบ เทรด ไฟแนนซ น ว เว ร คโฟล (Trade Finance New Workflow) ท จ ดว าเป นผลงานนว ตกรรมด านไอท ใหม ล าส ด ท ทางธนาคาร ภาคภ ม ใจก บประส ทธ ภาพอ นยอดเย ยมในการให บร การ โดย ถ อกำเน ดข นมาเพ อสร างระบบการต ดตามสถานะทางธ รก จ ในการให บร การด าน Trade Finance รวมถ งการจ ดการ SLA (Service Level Agreement) ให ม ความคล องต ว รวดเร ว โดยลดข นตอน และกระบวนการทำงานท งหมดของการให บร การ ด วยความคล องต ว กระช บ ฉ บไว ซ งเก ดจากการ สร างสรรค และการเล อกพ ฒนาระบบงานร วมก บบร ษ ทท ให บร การไอท ระด บม ออาช พของประเทศไทย 26 IT MAGAZINE

27 เหต ผลท กร งศร นำระบบน มาใช เน องจากเอกสารการทำ ธ รกรรมด าน Trade Finance ต องการระบบ Workflow มา สน บสน นโดยใช เคร องม อท เร ยกว า BPM (Business Process Management) เป นเคร องม อท เข ามาช วยบร หารจ ดการใน กระบวนการ Trade Finance ซ งสามารถสแกนเอกสารด าน Trade Finance ท เก ยวข องท กอย าง และม การเช อมระบบให ม การเก บข อม ลไว ในระบบ ECM (Enterprise Content Management) ด วย ด งน น ถ งแม ว าจะม การพ ฒนาหร อเปล ยน ซอฟต แวร น ในอนาคต ข อม ลสแกนของเอกสารก ย งคงอย ก บ เราไปอ กหลายป ข างหน า ส วนในกรณ ท ต องการด ข อม ล หร อ ตรวจสอบย อนหล ง พน กงานก สามารถท จะด งมาด ได ท นท เพราะม การเก บข อม ลท งหมดไว ต งแต ว นท เร มใช ซอฟต แวร ผ จ ดการฝ ายต ดต งระบบธ รกรรมการเง นและบร การล กค า กล าว ด วยความเจร ญก าวหน าด านเทคโนโลย ของระบบ เทรด ไฟแนนซ น ว เว ร คโฟล ถ อได ว าสร างความเช อม นให บ คลากร ในองค กรสามารถทำงานได อย างเต มท เพราะนว ตกรรม ด งกล าวช วยให การทำงานบร การม ความรวดเร วมากข น ร ข นตอนการทำงานท ช ดเจน สามารถต ดตามด งานได ว าอย ใน ข นตอนใด ต ดป ญหาเร องความย งยากให หมดไป รวมถ ง ส งงานให ผ อน ม ต ได สะดวกมากย งข น เม อข นตอนการทำงาน ต างๆ ดำเน นไปอย างราบร นและเข าใจง าย จ งม ส วนสำค ญท ทำให พน กงานสามารถให บร การล กค าได ตาม SLA (Services Level Agreement) ได เป นอย างด และรวดเร วข น ค ณญาดา วงศ ศ ร ภ ทร ผ จ ดการฝ ายกล มศ นย ธ รก จการค าต างประเทศ กล าวเสร ม เวลาม ล กค าโทรเข ามาสอบถามถ งความค บหน า ว างานตอนน อย ท ข นตอนไหนแล ว ถ าเป นเม อก อนต องเข าไปตรวจสอบ หลายระบบและอาจต องโทรถามเจ าหน าท ท เก ยวข อง แต ใน ป จจ บ น เราสามารถตรวจสอบให ได ท นท จากระบบ Work Flow น อย างเด ยวก ทราบผลได เลย หร อบางกรณ ท จะต อง ต ดตามงานไปย งหน วยงานอ นๆ ท เก ยวข อง ก สามารถด และ ร ได ว าต องตามงานต อท ใคร เพราะม การ Interface ระบบ รองร บไว ส งผลให การทำงานไม สะด ด หร อต ดข ด เพราะ ระบบ Work Flow ล งค ก บหน วยงานภายในครบวงจรอย แล ว นอกจากน ย งสามารถตรวจสอบปร มาณงานของแต ละกล มงาน และตรวจสอบได ว าใครทำไปก Item ถ าพ ดให เห นภาพท ช ดเจน ค อ ระบบน จ บได ท งเวลา และ Item อย ในท เด ยว ทำให สะดวก ข นมากคร บ ค ณเปรม ย งได ตอกย ำถ งแนวทางในการดำเน นงานของธนาคาร ท เน นถ งความสำค ญในการสร างสรรค นว ตกรรมด านไอท ระบบต างๆ เข ามารองร บการให บร การ เพ อให เก ดประโยชน ค ณญาดา วงศ ศ ร ภ ทร ผ จ ดการฝ ายกล มศ นย ธ รก จการค าต างประเทศ ธนาคารกร งศร อย ธยา จำก ด (มหาชน) ส งส ดก บล กค า ซ งล กค าสามารถเข าถ งบร การของธนาคาร กร งศร อย ธยา ได อย างสะดวกสบาย ธนาคารจ งเน นการพ ฒนา ด านไอท เป นหล กมากกว าการขยายสาขา โดยม รางว ลการ นต มากมาย อาท รางว ล Online Banking Initiative of the Year จาก Asian Banking and Finance Awards 2013 ซ งมอบให ก บ Krungsri Mobile Application ธนาคารบน ม อถ อ ท มอบประสบการณ ใหม ในการทำธ รกรรมทางการเง น ท กท ท กเวลา เป นต น ความสำเร จจากการนำระบบน มาใช ในงานบร การของเรา แน นอนว าการค ดสรรบร ษ ทท ปร กษา ในการวางระบบไอท ค อห วใจสำค ญท จะนำไปส เป าหมายของการทำงานท ต งไว ต องขอบค ณท มงานของ G-ABLE ท ได วางท มเฉพาะก จเข า มาร บผ ดชอบวางระบบน โดยเฉพาะ ทำให ม ความเข าใจ สามารถ เก บเน อหา และท มเทการทำงานร วมก บท มงานของธนาคาร ได อย างสมบ รณ ครบถ วน ผ บร หารฝ ายต ดต งระบบธ รกรรม การเง นและบร การล กค า กล าวท งท าย กล าวได ว า ระบบ เทรดไฟแนนซ น ว เว ร คโฟล ค ออ ก ก าวย างท สำค ญ สำหร บการสร างสรรค นว ตกรรมด านไอท ท กร งศร ต องการให เป นก าวใหม ท ตอบโจทย ท งผ ให บร การ และผ ร บบร การ ในเร องความแม นยำ รวดเร ว ฉ บไว นำไป ส ประโยชน ส งส ด ในการบร หาร จ ดการธ รก จของล กค า ในย คน IT MAGAZINE 27

28 หมอล Best Breakthrough Technology 2013 by MIT ค ดว าโลกน คงไม ม ใครไม ร จ ก MIT แต จะได เข าไปเร ยนหร อเปล าน นอ กเร องหน ง ในป 2013 ท ผ าน มาทาง MIT ได Review Technology ท ทำให เก ดความก าวหน าและสร างประโยชน ในทางมวล มหาชนมน ษยชาต ประมาณ 10 Technology ผมเลยขอแชร มาลงในน ตยสารฉบ บส งท ายป มา ต อนร บป ม าก น ผมจะเอาแค ห วข อก บเหต ผลในการท MIT ว เคราะห ว าทำไมถ งให เป น Breakthrough Technology ผมค ดเล อกเฉพาะท ว าว!!! และท ได ร บการยอมร บจาก MIT และในกรอบเล กว า ม ใครเป น Player บ าง ถ าสนใจเร องเต มไปหาอ านเพ มได ท technologyreview.com/lists/breakthrough-technologies/ 2013/ เผ อจะได เห นถ งความรวดเร วของเทคโนโลย ว าปร ดปร าด ขนาดไหน หร อต อยอดไอเด ยว าวๆ ก นบ าง ณ โอกาสน หมอล ขออวยพรป ใหม ให ท กท านจงประสบแต ความส ข ความเจร ญ ม สต เจร ญว ป สสนา ก าวหน าท งทางโลก และทางธรรม สาธ 28 IT MAGAZINE

29 IT MAGAZINE 29

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ

บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ 1 บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ บร กำรส บค นข อม ลหน งส อรำชกำร ม 6 เมน ย อย ค อ 1. สอบถำมหน งส อ 2. สอบถำมข อม ลหน งส อส งภำยนอก 3. รำยงำนสม ดทะเบ ยน 4. รำยงำนสถ ต กำรด ำเน นงำนของเจ ำหน ำท ปฏ บ ต งำน

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System)

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System) 1 จ ดเตร ยมข อสอบมาตรฐานฯ 10 สาขา เพ อใช สาหร บนาร อง การทดลองระบบฯ พร อมจ ดทาโครงการฯ และแต งต ง ฝ ม อแรงงาน และศ นย เทคโนโลย กองแผนงานและ 2 ประช ม จ ดทาแผนปฏ บ ต งาน กาหนดร ปแบบฐานข อม ล การ ออกแบบหน

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 0 Course ID Course Name Time IT001 1 ว น หล กการและเหต ผล งานขายเป นห วใจของการด าเน นธ รก จ No Selling No Business ค ากล าวน คงไม ต องการค าอธ

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM Chapter 8 การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM 1 เน อหา ล กษณะของ Activity Diagram ร ปแบบการใช Activity Diagram การระบ ส วนของข อม ลให แก ก จกรรม การจ ดระเบ ยบข อม ล การสร างท พ ก/เก บข อม ล การแบ

More information

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System)

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) การบร หารงานต างๆของภาคร ฐและเอกชน จะต องม การจ ดประช มเป นประจ า ซ งตามปกต แล วต องม การส งหน งส อเช ญประช มพร อมระเบ ยบวาระการประช ม เพ อให ผ เข าร วมประช

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

การวางแผน (Planning)

การวางแผน (Planning) การวางแผน (Planning) การวางแผน หมายถ งอะไร การพ จารณา และ ก าหนดแนวทางปฏ บ ต งาน ให บรรล เป าหมาย การคาดการณ หร อ คาดคะเนส งท ย งไม เก ดข น อย างใช ด ลยพ น จ สร ป...การวางแผน ค อ ความพยายามท เป นระบบ เพ

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT±

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± Inordertopromotepubliceducationandpublicsafety,equal justiceforal,abeterinformedcitizenry,theruleoflaw, worldtradeandworldpeace,thislegaldocumentishereby madeavailableonanoncommercialbasis,asitistherightof

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ ( และบ คคลภายนอก) ตาแหน ง ค ณสมบ ต เฉพาะตาแหน ง 1. ผ ตรวจสอบ ระด บ 4 (ด าน IT) / หญ ง ปร ญญาตร ทางด านคอมพ วเตอร ตามท กพ. ร บรอง - ผ ม ประสบการณ ในการตรวจสอบ

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login 1 ระบบงานบร หารงานเคร อข าย ระบบงานบร หารงานเคร อข าย เป นระบบงานท เก บรวบรวมข อม ล เก ยวก บเคร อข ายต างๆ ประกอบด วย องค กรสว สด การส งคมและอาสาสม คร รวมท งข อม ลในด านอ นๆ เป นต นว าก จกรรมการด าเน นงาน

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

1. สาน กงานอ ตโนม ต ค ออะไร ก. สาน กงานไร กระดาษ ค. สาน กงานเคล อนท

1. สาน กงานอ ตโนม ต ค ออะไร ก. สาน กงานไร กระดาษ ค. สาน กงานเคล อนท 1 แบบประเม นตนเองก อนเร ยน หน วยท 1 ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความร เด มของน กศ กษาเก ยวก บเร อง ความร เบ องต นเก ยวก บสาน กงาน งานสาน กงานและการ บร หารสาน กงาน คาแนะนา ขอให น กศ กษาอ านคาถามแล วเข ยนวงกลมล

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ โปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ (Provincial-directory: P-dir) เป นโปรแกรมส าหร บแสดง รายช อ/ส บค นข อม ลหน วยงาน และรายช อห วหน าส วนราชการภายในจ งหว ด การท

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา ในป พ.ศ.2546 กรมอ ต น ยมว ทยาสามารถลดระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการเก นกว าร อยละ 50 ซ งมากกว ามต คณะร ฐมนตร ท ให ส วนราชการลดข นตอนลง 30-50% และได ร

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม ค ม อระบบรายงานการดาเน นงานรายเด อน (version 2.0) 1 ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม 1. เป นป มท ใช เพ อล างค าของข อม ลท ใช ในการกาหนดเง อนไขในการค นหาของแต ละเมน 2.

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก 1. 2. 3. 4. 5. งานสว สด การบ านพ ก เป นระบบท จ ดสรรอาคารบ านพ ก ให ก บเจ าหน าท ภายในทบ. โดยจ ดสรรอาคารให แต ละหน วย และ แต ละหน วย จะจ ดสรรอาคารให ก บเจ าหน าท ภายใน หน วย 5.1. ข นตอนค นหาอาคารบ านพ ก

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25..

เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25.. เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25.. 1 เอกสารช แจงประกอบการจ ดท าแผนบร หารความเส ยงระด บคณะว ชา/หน วยงาน ( คณะว ชา/สถาบ น/หน วยงาน/ สาน ก/สาน กงาน/ศ นย ) ประจาป

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน

การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน 1 การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน ËÑÇ ŒÍ Í ข อความต ดต อ ประเภทข อความการต ดต อ ฟอร มข อความต ดต อ ข อม ลการต ดต อ แผนท ต ดต อ ต งค าการต ดต อ ŒÍ ÇÒÁµÔ µ Í เป นส วนส

More information

กรรมการประสานงานภาคปกต อ.ส นต อ. สาว ตร

กรรมการประสานงานภาคปกต อ.ส นต อ. สาว ตร หมายเหต ป 2 การจ ดการ 11 การบ ญช 7 การท องเท ยว 12 การจ ดการ 9 คอมพ วเตอร การบ ญช การท องเท ยว 10 201 57 THT 223 การวางแผนการจ ดนาเท ยว THT 112 จ ตบร การ อ.ดวงดาว ส ขภาพ ส ขภาพ ส ขภาพ ส ขภาพ มหาล ยกร งเทพส

More information

ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0

ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0 ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0 1 สารบ ญ เน อหา หน า ข นตอนการเข าใช งานระบบ... 2 ข นตอนการเปล ยนรห สผ านผ ใช งาน... 4 ข นตอนการใช

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

การจ ดก จกรรม KM DAY ส าน กชลประทานท 3 องค ความร ท 1 การพ ฒนาฐานข อม ล ด านว ศวกรรม ด านพ จารณาโครงการเบ องต น ในเขตโครงการชลประทานพ ษณ โลก ว นท 26 ส

การจ ดก จกรรม KM DAY ส าน กชลประทานท 3 องค ความร ท 1 การพ ฒนาฐานข อม ล ด านว ศวกรรม ด านพ จารณาโครงการเบ องต น ในเขตโครงการชลประทานพ ษณ โลก ว นท 26 ส การจ ดก จกรรม KM DAY ส าน กชลประทานท 3 องค ความร ท 1 การพ ฒนาฐานข อม ล ด านว ศวกรรม ด านพ จารณาโครงการเบ องต น ว นท 26 ส งหาคม ๒๕๕๗ องค ความร ท 1 การพ ฒนาฐานข อม ลด านว ศวกรรม ด านการพ จารณาโครงการเบ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน สาน กงานอาคารสถานท กล มอานวยการกลาง มหาว ทยาล ยศร ปท ม บางเขน จ ดทาเม อ 17 เมษายน พ.ศ. 2557

ค ม อการปฏ บ ต งาน สาน กงานอาคารสถานท กล มอานวยการกลาง มหาว ทยาล ยศร ปท ม บางเขน จ ดทาเม อ 17 เมษายน พ.ศ. 2557 ค ม อการปฏ บ ต งาน สาน กงานอาคารสถาน กล มอานวยการกลาง มหาว ทยาล ยศร ปท ม บางเขน จ ดทาเม อ 7 เมษายน พศ 7 ค ม อการปฏ บ ต งาน สาน กงานอาคารสถาน Page คานา ตามมหาว ทยาล ยได ม นโยบายให ท กหน วยงาน จ ดทาค ม อการปฏ

More information

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ร ปแบบ และการก าหนดรห สเอกสาร SP - EMC - 445-1 - 0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย --------------------------

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ร ปแบบ และการก าหนดรห สเอกสาร SP - EMC - 445-1 - 0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย -------------------------- ร ปแบบ และการก าหนดรห ส อน ม ต โดย ตรวจสอบโดย จ ดท าโดย -------------------------- (...) กรรมการ / ผ จ ดการใหญ ผ แทนฝ ายบร หาร -------------------------- (...) ผ ช วยผ จ ดการ แผนกมาตรฐานค ณภาพ และความปลอดภ

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

การบร หารความร และการเร ยนร VII

การบร หารความร และการเร ยนร VII สารบ ญ สารบ ญ สารบ ญ VII สารบ ญร ป XII แถลงการณ แบบอย างท ด เย ยมด านการบร หาร 1 1. หล กการ 7 1.1 อนาคตของบร ษ ทข นอย ก บความร ความสามารถของพน กงาน 8 (ก) บร ษ ทเต บใหญ ได ไม เก นความร ความสามารถของพน กงานท

More information

บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสาร ของระบบสารสนเทศ

บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสาร ของระบบสารสนเทศ บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสาร ของระบบสารสนเทศ อ. ร งล กษม รอดข า คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา 1 บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสารของระบบสารสนเทศ ว ตถ ประสงค 1. บอกความหมายของเอกสารระบบสารสนเทศได

More information

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน พ จารณา 4 เร อง เร องการบร หารจ ดการ การออกแบบและปร บแบบไม ให ล าช า (ม ระยะเวลากาหนด และข นตอนเหม อนการออกแบบปกต ) เร องการเปล ยนแปลงรายการต องให กองแบบแผนร

More information

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น 5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น การบ นท กรายการขอจ ายช าระเง นผ าน GFMIS Web Online ให ใช แบบ ขจ05 โดยการอ างอ ง ให เล อกป พ.ศ.ของรายการขอเบ กเง น ตามด วยระบ เลขท เอกสารจ านวน 10 หล ก ค อ

More information

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร ร จ กคอมพ วเตอร ป จ บ นคอมพ วเตอร เป นอ ปกรณ เทคโนโลย สารสนเทศท น ยมใช ก นอย างแพร หลาย โดยท วไปเราจะน าคอมพ วเตอร มาใช ในการท างานต าง ๆ เช นการค ดค านวณ การพ

More information

การพ ฒนาโปรแกรมฐานข อม ล ส าหร บแฟ มข อม ลในคอมพ วเตอร ส วนบ คคล

การพ ฒนาโปรแกรมฐานข อม ล ส าหร บแฟ มข อม ลในคอมพ วเตอร ส วนบ คคล ว ทยาล ยการสาธารณส ขส ร นธร จ งหว ดพ ษณ โลก การพ ฒนาโปรแกรมฐานข อม ล ส าหร บแฟ มข อม ลในคอมพ วเตอร ส วนบ คคล THE DEVELOPMENT OF DATABASE PROGRAM FOR FILES OF PERSONAL COMPUTER éóâö ë½ë ÂÛËÎâÖ ÁÐ ã» ß ÃÛÂé

More information

สอนโดย อาจารย อน นตพร วงศ ค า อาจารย ประจ าคณะบร หารธ รก จ สาขาว ชาการตลาด มหาว ทยาล ยเวสเท ร น จ งหว ดกาญจนบ ร

สอนโดย อาจารย อน นตพร วงศ ค า อาจารย ประจ าคณะบร หารธ รก จ สาขาว ชาการตลาด มหาว ทยาล ยเวสเท ร น จ งหว ดกาญจนบ ร สอนโดย อาจารย อน นตพร วงศ ค า อาจารย ประจ าคณะบร หารธ รก จ สาขาว ชาการตลาด มหาว ทยาล ยเวสเท ร น จ งหว ดกาญจนบ ร ล กษณะการจ ดจ าหน าย การจ ดจ าหน าย (Distribution) หมายถ ง โครงสร างของช องทางท ใช เพ อเคล

More information

ข นตอนการกรอกแบบฟอร มความเส ยง

ข นตอนการกรอกแบบฟอร มความเส ยง 1. เข าไปท เว บ cca.kmitl.ac.th ข นตอนการกรอกแบบฟอร มความเส ยง (ภาพท 1) 2. คล กไปท ป มกรอกข อม ลตามล กศร (ภาพท 1) เม อคล กแล วจะปรากฏแบบฟอร มความเส ยงด งภาพท 2 ให เล อกหน วยงาน ของท านเพ อเร มต นกรอกข

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

ค ม อการใช โปรแกรมจ ดเก บเอกสาร PSO ส าน กงานป องก นควบค มโรคท 5 จ งหว ดนครราชส มา *********************

ค ม อการใช โปรแกรมจ ดเก บเอกสาร PSO ส าน กงานป องก นควบค มโรคท 5 จ งหว ดนครราชส มา ********************* 1 ค ม อการใช โปรแกรมจ ดเก บเอกสาร PSO ส าน กงานป องก นควบค มโรคท 5 จ งหว ดนครราชส มา ********************* บทน า โปรแกรมจ ดเก บเอกสาร PSO ค อ ฐานข อม ลท จ ดเก บข อม ล ภารก จ กล มงาน ฐานข อม ล แฟ ม และเอกสาร

More information

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล Page 27 ตอนท 3 การนาเข าข อม ล 3.1 การเร ยกเมน สาหร บกรอกรายงาน การกรอกรายงาน จาเป นต อง Login เข าส ระบบก อน เพ อเป นการตรวจสอบส ทธ การใช งาน (ด ห วข อการ Log in เข าส ระบบ) โดยการกรอกรายงานสามารถดาเน

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

- พระราชกฤษฎ กาว าด วยว ธ การแบบปลอดภ ยในการท าธ รกรรมทาง อ เล กทรอน กส พ.ศ. ๒๕๕๓

- พระราชกฤษฎ กาว าด วยว ธ การแบบปลอดภ ยในการท าธ รกรรมทาง อ เล กทรอน กส พ.ศ. ๒๕๕๓ ค าอธ บายระบบ เป นระบบสารสนเทศเพ อการต ดต อประสานงานระหว างส าน กงาน ปปง. ก บบ คคล หร อหน วยงานภายภาคร ฐ ภาคเอกชน บ คคลท วไป และหน วยงานระหว างประเทศต างๆ เพ อขอข อม ลหร อให ข อม ลการท าธ รกรรม โดยแบ งออกเป

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หน วยการเร ยนร ท 2 ข อม ลและสารสนเทศ ช นม ธยมศ กษาป ท 1 ห วข อเร อง การ เวลา 1 ช วโมง ว นท ใช แผน 12 พฤศจ กายน 2557 ผ ใช แผน

More information

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กสตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร *จ าเป น ตอนท ข อม ลท วไป ค าช แจง กรณาเล อกในช องท ตรงก บความเป นจร งของท าน สถานภาพ * ค าช แจง อาจารย ประจ าหล กส

More information