HOT PRODUCTS. MYO Armband. Smartphone Camera Remote. BearTek Gloves. Seiki Retro HD TV

Size: px
Start display at page:

Download "HOT PRODUCTS. MYO Armband. Smartphone Camera Remote. BearTek Gloves. Seiki Retro HD TV"

Transcription

1

2

3

4 HOT PRODUCTS MYO Armband แฟนๆ หน งไซไฟคงเคยฝ นถ งอ ปกรณ สำหร บการควบค มแบบ ท เห นในหน งก นไม มากก น อย MYO Armband ค อหน งใน ผลพวงของความค ดน น เพราะม นก ค ออ กร ปแบบหน งของ ร โมทคอนโทรลท อาศ ยการเคล อนไหวของกล ามเน อแขน ของเรา โดยท เราเองน นสามารถโปรแกรมได เวลาเม อเราออก แอคช นอะไรออกไปก จะเป นการส งให อะไรทำงานบ าง ซ งตอนน อย ในข นการทดลองอย แต อ กไม นานก จะวางขาย แน นอน ด วยราคาไม แพง Smartphone Camera Remote เด ยวน การถ ายร ปด วยสมาร ทโฟนด เหม อนเป นเร องปกต ท ท กคนก ทำก น แต การอาศ ยกล องหน าก อาจจะไม ได ความสวยของภาพท ด ท ส ด หร อหากต องถ ายก นหลายๆ คน การจะต งกล องในระยะไกลแล วค ณต งเวลาแล วร บว ง เข าเฟรมก ด เหม อนสภาพของค ณเองก จะไม สวย ป ญหาน จะหมดไปด วย Smartphone Camera Remote ร โมทท ทำหน าเป นช ตเตอร ไร สาย ราคาไม แพงมาก BearTek Gloves ด เหม อนว าท กว นน ม ความพยายามในการบ งค บการใช งานสมาร ทโฟน มากมายหลายว ธ ย งข น แต ไอ ว ธ การใช น วลากๆ จ มๆ แหวกๆ ก ด จะเป น ธรรมดาสาม ญไปแล ว ถ าค ณกำล งหาว ธ แบบใหม ในการบ งค บม อถ อ ของค ณ BearTek Gloves ท จะเข ามาเปล ยนว ธ การส งงานคอมพ วเตอร ของค ณ แต ด เหม อนว าจะส งให ทำงานได ต องเร ยนร ว ธ การออกคำส ง ก นก อนพอสมควร Seiki Retro HD TV ในบ านเรากำล งค ยก นถ งท ว ด จ ตอลท งแบบธรรมดาและท เร ยกว าความ คมช ดส งหร อ HD แต ด เหม อนว าจะเล อกท ว ใหม ส กเคร องหน าตา ม นด เหม อนๆ ก นไปหมดและไม ค อยถ กใจเส ยเท าไหร Seiki Retro HD TV น าจะเป นท ว ท สามารถพ ช ตใจค ณด วยสไตล แบบเรโทรท กำล งเข าสม ย ด วยขนาดจอ 22 น ว ท เหมาะก บการนำมาใช ก บห อง ขนาดเล กๆ และรองร บการชมในร ปแบบ HDTV 4 IT MAGAZINE

5 IT NEWS Top Brand Top 5 Global Brand 2013 แบรนด ท ม ม ลค าส งส ดของโลก 1. Apple (2) 2. Google (4) 3. Coca Cola (1) 4. IBM (3) 5. Microsoft (5) * ว ดจากม ลค า, ผลประกอบการ, บทบาทต อการต ดส นใจของผ บร โภค และความแข งแกร ง * 1. ม ลค า Brand ส งส ด 98,316 ล านเหร ยญสหร ฐฯ (ราว 2 ล าน ล านบาท)/ 3. ตกจากอ นด บ 1 คร งแรกในรอบ 13 ป * จากท งหมด 100 อ นด บ, ในวงเล บค อ อ นด บป 2012 เกมฟร เข าตลาดห น นอกจากเล น Facebook และค ยผ าน Line แล วอ กเหต ผลท ใครต อ ใครต ด SmartPhone แบบวางไม ลงค อ Candy Crush เกมส ดฮ ต โดยม ข อม ลว าป จจ บ นเป นเกมท สร างรายได ให King บร ษ ทผ ผล ตใน อ งกฤษถ งว นละ 850,000 เหร ยญสหร ฐฯ (ราว 25 ล านบาท) ต อว น หร อค ดเป น 310 ล านเหร ยญสหร ฐฯ (ราว 9,300 ล านบาท) ต อป จน King ย นขอ IPO ในตลาดหล กทร พย สหร ฐฯ ด วยม ลค าถ ง 5,000 ล านเหร ยญสหร ฐฯ (ราว 150,000 ล านบาท) Social Media in AEC Baker&McKenzie บร ษ ทกฎหมายช อด งเผยรายละเอ ยดเช งล กและ ช จ ดอ อนของเคร อข ายส งคมออนไลน ในอ ษาคเนย ได อย างน าสนใจ โดยในส วนของไทยน น อ ตสาหกรรมบ นเท งและบร ษ ทโทรคมนาคมใช Social Media มากส ด ขณะท มาเลเซ ย สายการบ นและหน วยงาน ท องเท ยว ค อก จการ 2 อ นด บแรกท ใช Social Media มากส ด ต าง จากฟ ล ปป นส ท เจ าแห งส อส งคมออนไลน ค อ บร ษ ทอาหาร เคร องด ม เคร องสำอาง และผล ตภ ณฑ ในคร วเร อน ส วนในอ นโดน เซ ยเบอร 1 และ 2 กล บเป นบร ษ ทผล ตกระดานโต คล น และเคร องเส ยงต ดรถยนต ผลสำรวจด งกล าวย งระบ อ กว าท กชาต ต างม เว บไซต Social Media หล กของต วเอง โดยของไทย ค อ Sanook และ Pantip อย างไรก ตาม ท กบร ษ ทในประเทศเพ งเร มใส ใจ Social Media จากผล การศ กษาช ว าม บร ษ ท 20% เท าน นท ต งแผนกด านน และเพ ยง 5% ท ใส ใจงาน Social Media อย างจร งจ ง สวนทางก บจำนวนผ ใช ส อ แห งย คท เพ มข น ขณะเด ยวก นกฎหมายด านส อออนไลน ของร ฐบาล ท กประเทศย งต องปร บให ท นสม ยเพ อประโยชน ต อการทำธ รก จและ เสร ภาพในการแสดงความค ดเห นไปพร อมก บปกป องประเด นอ อนไหว ในประเทศตนด วย ท มา : interbrand.com ท มา : campaignasia.com ม กระแสช นชมว าการท King ปล อยเกมให โลดเล นฟร แต ต องช อ Item เพ มเพ อเป นทางล ดผ านด านน นถ กต องแล วเพราะอย างท ร ก น Candy Crush ค อ Freemium อ นด บหน งของ App Store แม เพ ง เป ดต วไปเม อกลางป ท แล ว แต ต องจ บตาด ต อไปว าจะไปได ไกลแค ไหน เพราะห นของธ รก จ Game ไม ได โรยด วยกล บก หลาบ ต วอย างม ให เห นก นจาก Farmville ท ฮ ตถล มทลาย ม ผ เล น 80 ล านคนท วโลกเม อ ป 2011 จน Zynga ย นขอ IPO ในตลาดห นเม องล งแซม แต ป จจ บ น ขาดท นย บราคาร วงกราวร ดลงถ ง 75% ในเวลา 18 เด อน ส วนทางรอดของ Candy Crush ก ร ธ รก จเสนอว า ต องสร างนว ตกรรมหร อ เกมใหม ออกมาอย างต อเน องและรวดเร วเพ อด งด ดผ เล นหน าใหม พร อมไม ทำให คอเกมเบ อเพราะ Game โดยเฉพาะ Freemium App เป นผล ตภ ณฑ ท ม วงจรช ว ตส นมากไม ต างจากผล ตภ ณฑ ในอ ตสาหกรรมแฟช นและบ นเท ง ท มา : businessweek.com IT MAGAZINE 5

6 G-NEWS G-ABLE ร วมออกบ ธก จกรรมในงาน Oracle Day 2013 บร ษ ท จ เอเบ ล จำก ด ได ร วมออกบ ธก จกรรมในงานส มมนา Oracle Day 2013 ภายใต ช องาน New Technologies New World ณ ห อง Le Concord Ballroom, Swissotel Le Concord Bangkok Hotel โดยภายในงานทางบร ษ ทฯ ได นำเสนอโซล ช น 12C New Feature for Administrator ซ งเป นระบบท ใช ในการ จ ดการข อม ลพ นฐานท ม เป นจำนวนมากและม ความหลากหลายทางด านข อม ลท ม ความซ บซ อนส ง โดยจะม กระบวนการรวบรวม จ ดเก บ การจ ดลำด บความสำค ญ ของข อม ลอย างเป นระบบ รวมถ งสามารถสร างความย ดหย นในกระบวนการจ ดการ พร อมท งม งเน นถ งความปลอดภ ยของข อม ลขนาดใหญ ให เก ดประส ทธ ภาพส งส ด ซ งถ อเป นประโยชน อย างมากในแวดวงไอท ท งในส วนงานของทางภาคร ฐและเอกชน จ เอเบ ลสน บสน น โครงการค นหาส ดยอดฝ ม อโทรคมนาคม และไอซ ท เฉล มพระเก ยรต คร งท 6 บร ษ ท จ เอเบ ล จำก ด ร วมก บ ม ลน ธ สภาว ทยาศาสตร และเทคโนโลย แห ง ประเทศไทย (มสวท.) กรมพ ฒนาฝ ม อแรงงาน ม ลน ธ 5 ธ นวามหาราช สถาบ นว ชาการท โอท และ TP-LINK จ ดโครงการ ค นหาส ดยอดฝ ม อ โทรคมนาคมและไอซ ท เฉล มพระเก ยรต คร งท 6 ในป น คณะกรรมการ ได แบ งการแข งข นออกเป น 3 สาขา ได แก สาขา Data Communication, สาขา Fiber to the home และสาขา ICT โดยทำการค ดเล อกผ สม ครจาก ท วประเทศ จนมาถ งรอบส ดท าย งานด งกล าวได ร บเก ยรต จากค ณส ดาภรณ ว มลเศรษฐ ผ จ ดการสถาบ นว ชาการ ท โอท บร ษ ท ท โอท จำก ด (มหาชน) กล าวเป ดงาน และค ณส เทพ อ นเมตตาจ ต ประธานคณะอน กรรมการ จ ดการแข งข น กล าวรายงานการจ ดงานโครงการฯ ป 2556 ภายในงานได ม การประกาศผลการแข งข นรอบช งชนะเล ศ รวมถ งพ ธ มอบว ฒ บ ตร ณ สถาบ น ว ชาการ ท โอท งามวงศ วาน กล มบร ษ ทจ เอเบ ล ร วมแสดงความย นด ก บ หน งส อพ มพ โลกว นน ก าวส ป ท 15 โดยได ร บเก ยรต จากค ณวาสนา กล นประเสร ฐ ผ ส อข าวสายไอท สำน กพ มพ ว ฏฏะให การต อนร บพร อมร บมอบกระเช าแสดงความย นด ณ บร ษ ท ว ฏฏะ คลาสส ฟายด ส จ าก ด G-ABLE Group ร วมแสดงความย นด 3 บร ษ ทในเคร อ ได ร บ ISO กล มบร ษ ทจ เอเบ ล ขอแสดงความย นด ก บบร ษ ท จ บ สซ เนส จำก ด บร ษ ท เทคสเฟ ยร จำก ด และบร ษ ท จ เอเบ ล จำก ด ส วนงาน G-Sourcing ท ได ผ านการตรวจสอบการประเม นพร อมได ร บใบร บรอง ISO โดย Body : TUV Nord โดยท ง 3 บร ษ ทได ร บท นสน บสน นในการดำเน นการขอ การร บรองมาตรฐานจากหน วยงาน SICPA และ สมอ. รวมถ งได ร บความ ร วมม อในการให ข อม ลและประสานงานเป นอย างด จากแผนก Information Technology Systems Dept. (ITS) และ Business Process Improvement Dept. (BPI) ISO ค อใบร บรองมาตรฐานท ใช ในการบร หารงาน โครงการ และควบค มการพ ฒนาระบบ Application เพ อยกระด บและบร หาร จ ดการค ณภาพให ตรงก บความต องการของล กค าเป นสำค ญ พร อมก นน ย ง สร างความน าเช อถ อให ก บองค กรเพ อเป นท ยอมร บในระด บสากลต อไป 6 IT MAGAZINE

7 G-NEWS CDGM เด นหน านำโซล ช นด าน Virtualization สร างระบบอ ฉร ยะข อม ลองค กร CDGM ตอกย ำความเป นม ออาช พด าน Virtualization ด วย การนำเสนอเทคโนโลย ใหม ล าส ดจาก VMware และ EMC ท ม ประส ทธ ภาพส งส ดในด าน BRS Backup as a Service, XtremIO OLTP Database และ XtremIO VDI เพ อม งให ท กองค กร เร งพ ฒนาระบบการเก บข อม ลและป องก นข อม ลอย างจร งจ ง เน องจากเทคโนโลย ด งกล าวสามารถช วยลดความซ บซ อนของ การสำรองข อม ลในองค กรได อย างม ประส ทธ ภาพส งส ด โดยทำงาน ได อย างย ดหย นบนระบบปฏ บ ต การท หลากหลาย เพ มศ กยภาพ ให การใช งานและการเข าถ งข อม ลท เร ว สร างความคล องต วทาง ธ รก จ ด วยการบร หารจ ดการก บข อม ลต างๆ โดยอ ตโนม ต ได ท กท ท กเวลา ท นต อโลกไอท ในป จจ บ นและอนาคต CDGM ควง HP กระช บส มพ นธ ล กค าย กษ ใหญ ผ านศ กล กหน ง บร ษ ทซ ด จ ไมโครซ สเต มส จำก ด ร วมก บ บร ษ ท ฮ วเล ตต -แพคการ ด (ประเทศไทย) จำก ด จ บม อ จ ดเกมส การแข งข นฟ ตบอลกระช บม ตรภายใต ช อ ศ กช งถ วยฟ ตบอลกระช บม ตรโกซอฟท เพ อ เช อมความส มพ นธ อ นด ระหว าง CDGM-HP และสองล กค ารายใหญ อย าง CP All และ Gosoft และเพ อเป นการร วมขอบค ณล กค าท ได ให โอกาส CDGM และ HP นำเสนอแผนพ ฒนาระบบไอท องค กรอย างต อเน องด วยด ตลอดมา ผ านเกมส การ แข งข นฟ ตบอลท เป นไปอย างสน กสนานท งเหล า น กเตะและท มกองเช ยร ป ดท ายด วยการร วม ถ ายภาพแห งความประท บใจในบรรยกาศท อบอ น ของความเป นพ น องของท งส ฝ าย CDGM จ บม อ EMC สร างทางเล อกใหม รองร บ BIG DATA บร ษ ท ซ ด จ ไมโครซ สเต มส จำก ด (CDGM) ร วมนำเสนอเทคโนโลย ในงานใหญ ประจำป ของบร ษ ท อ เอ มซ อ นฟอร เมช น ซ สเต มส ประเทศไทย จำก ด (EMC) โดย ช EMC Isilon ท ม ประส ทธ ภาพ ด าน Scale-Out Network-Attached Storage เพ อรองร บการทำงาน ด าน Big Data Solution อย างลงต ว โดยภายในงาน CDGM ได จ ด ท มผ เช ยวชาญม ออาช พเฉพาะด าน มอบคำปร กษาและแนะนำอย าง ใกล ช ด เพ อให ล กค าได ร วมว เคราะห และวางแผนด านการพ ฒนาระบบ สารสนเทศองค กร (IT Infrastructure) ท ม อย ให สามารถรองร บก บ การขยายต วของข อม ลองค กรอ นมหาศาลได อย างชาญฉลาด โดยม งเน น สร างทางเล อกใหม ในการเล อกใช โซล ช นท อย างเหมาะสมและรองร บ ก บระบบงาน BIG DATA อย างครอบคล ม เพ อให ท กองค กรสามารถ ลดความเส ยง และการส ญเส ยค าใช จ ายท มากมายในอนาคต IT MAGAZINE 7

8 G-NEWS เฟ ร ส ลอจ ก ช Oracle ECI ตอบโจทย Cloud Computing บร ษ ท เฟ ร ส ลอจ ก จำก ด นำท มผ เช ยวชาญ นำเสนอ Oracle Optrimized Solution for Enterprise Cloud Infrastructure (ECI) ในงานส มมนา Oracle Days : New Technologies New World ซ งเป นการออกแบบโซล ช น ท ตอบโจทย กล มล กค าท ต องการใช งาน ระบบ Cloud ภายในองค กร โดยการนำฮาร ดแวร และซอฟต แวร ของออราเค ลมาทำงานร วมก น ประกอบด วย Oracle VM for SPARC, SPARC T-Series Servers, Oracle Network Fabric และ Sun ZFS Storage Appliance เพ อสร างเป นระบบ Cloud ท ม ประส ทธ ภาพส งส ด ผ านการทดสอบและปร บแต งมาแล ว เพ อให ม ความพร อมใช งานมากท ส ด ลดระยะเวลาการต ดต ง ซ งท งหมดน ใช ซอฟต แวร ในการบร หารจ ดการของระบบ Cloud ท ม ช อว า Oracle Enterprise Manager OpsCenter 12c รวมถ งม ท มงานท มาก ประสบการณ คอยให บร การหล งการขายตลอด 24 ช วโมงอ กด วย ณ Le Concorde Ballroom, 2nd Floor, Swissotel Le Concorde Bangkok เฟ ร ส ลอจ ก ผน ก 2 ย กษ ใหญ ด าน IT จ ด Partner Workshop บร ษ ท เฟ ร ส ลอจ ก จำก ด ร วมก บบร ษ ท ออราเค ล คอร ปอเรช น (ประเทศไทย) จำก ด และบร ษ ท ไซแมนเทค (ประเทศไทย) จำก ด จ ดงานส มมนา First Logic Partner s Annual Product Update 2013 โดยเป นการรวมผล ตภ ณฑ จากผ นำระด บโลก อาท Oracle Optimized Data Center, Oracle Open World 2013 New Technology Update จากออราเค ล และ IT Technology Trends จากไซแมนเทค นอกจากน ย งม การจ ดก จกรรม Workshop ให Partner ทดลองสร างโซล ช นตามโจทย ท ม ให เพ อให ตอบโจทย ได ตรงตาม ความต องการของล กค ามากท ส ด ณ Ratchadamri Room, 12th Floor, Eastin Grand Hotel Sathorn Bangkok เฟ ร ส ลอจ ก ผน ก 3 พาร ทเนอร ใหญ จ ดโบว ล งกระช บส มพ นธ TMAP-EM บร ษ ท เฟ ร ส ลอจ ก จำก ด ร วมก บบร ษ ท ฟ จ ซ บ สเนส ซ สเต มส (ประเทศไทย) จำก ด บร ษ ท ออราเค ล คอร ปอเรช น (ประเทศไทย) จำก ด และบร ษ ท ไซแมนเทค (ประเทศไทย) จำก ด จ ดก จกรรมโบว ล ง กระช บม ตรให ก บหน วยงาน IT ของบร ษ ท โตโยต า มอเตอร เอเช ย แปซ ฟ ค เอ นจ เน ยร ง แอนด แมน แฟคจ ร ง จำก ด หร อ TMAP-EM ภายใต ช อ Networking Moving Forward Bowling Friendship 2013 โดยได จ ดต ดต อก นมาเป นป ท 4 เพ อสานส มพ นธ อ นด อย าง ต อเน อง และเป นก นเอง ระหว าง Partner และ TMAP-EM ณ Blue-O Rhythm & Bowl, Mega Bangna 8 IT MAGAZINE

9 SOLUTIONS ณรงค ศ กด สาครนาว ช ย Application Performance Management (APM) เม อไอท ม ความเก ยวข องก บช ว ตประจำว นของผ คนมากข น ความหลากหลายและซ บซ อนกลายเป นส งท ท าทายผ ให บร การและผ ม หน าท ด แลร บผ ดชอบ จะทำอย างไรให ระบบงาน หร อแอพพล เคช น (Application) เหล าน สามารถใช งานได อย างม ประส ทธ ภาพ และจะม นใจได อย างไรว าผ ใช งานแอพพล เคช น ย งคงได ร บ บร การด วยความถ กต องและรวดเร ว ด วยเหต น จ งเก ดการค ดค น การบร หารจ ดการสมรรถภาพของระบบข น หร อท เร ยกว า Application Performance Management (APM) ด วยความคาดหว งของผ ใช งานระบบไอท ท น บว นจะ ย งส งข นเร อยๆ ประกอบก บความซ บซ อนของระบบท จะเพ มมากข นไปตามระยะเวลาท ใช งานหร อการนำ อ ปกรณ และเทคโนโลย ใหม ๆ เข ามาร วมใช ความต องการใน เช งธ รก จท จะต องแข งข นก บตลาดก จะม อ ตราท ส งข นท กๆ ป ทำให ความต องการทางด านไอท ท เข ามารองร บส งเหล าน จ ง เป นส งสำค ญอย างย ง ผลล พธ จ งออกมาเป นจำนวนงานของ หน วยงานไอท ท มากข น ในม มมองของแอพพล เคช นน น APM จะม บทบาทสำค ญในการเป นเคร องม อท เข ามาช วยหาสาเหต ของป ญหาท เก ดข นก บแอพพล เคช น เพ อช วยให ท มงานแก ไข ได รวดเร วย งข นหร อเพ อช วยให เก ดการพ ฒนาระบบไปในทาง ท ถ กต องด วยค าใช จ ายท เหมาะสม จากสาเหต น การนำ APM เข ามาใช งานน นจะช วยตอบโจทย ในเช งธ รก จขององค กรเป น อย างมาก What is APM? Application Performance Management (APM) หร อการ บร หารจ ดการสมรรถภาพของระบบ ม จ ดประสงค หล กค อ การทำให ผ ท ใช งานแอพพล เคช น ได ร บประสบการณ (User Experience) ท ด โดยส งท ผ ใช คาดหว งจากการใช งาน แอพพล เคช นน นก ค อการตอบสนองท ด และไม ม ป ญหาระหว าง การใช งาน ความม งหมายของ APM ค อ ความสามารถในการตรวจจ บ และช จ ดของป ญหาท เก ดข นก บแอพพล เคช น และสามารถ บอกได ถ งสาเหต ของป ญหาน นๆ ว าเก ดจากสาเหต ใด รวมถ ง การระบ ระยะเวลาของผ ใช งานต งแต เร มเข ามาในระบบ จนกระท งส นส ดและได ออกจากระบบไป นอกจากน APM ย ง สามารถแจ งเต อนถ งป ญหาท ใกล จะเก ดข นเพ อให ผ ด แลระบบ สามารถแก ไขได ก อนท จะเก ดป ญหาข นจร ง IT MAGAZINE 9

10 SOLUTIONS APM Framework แนวค ดการบร หารจ ดการสมรรถภาพของระบบ (APM Framework) ได ถ กจ ดแบ งออกเป น 5 องค ประกอบหล กเพ อ ช วยให ง ายต อการเข าใจและสามารถนำไปประย กต ใช ให เหมาะสมก บแต ละองค กร 1 End User Experience ประสบการณ ของผ ใช งานเป นส วนท ถ กให ความสำค ญมากท ส ดในการ ประเม นความสำเร จของแอพพล เคช นโดยส งท จะสะท อนออก มาในแง บวกต อแอพพล เคช นน นค อความพ งพอใจท ด ของผ ใช ด งน น APM จ งจำเป นท จะต องสามารถตรวจว ดประสบการณ ของผ ใช งานได ในล กษณะ End-to-End กล าวค อต งแต ผ ใช งานเข ามาในระบบเพ อดำเน นการจนเสร จ และออกจาก ระบบไป (Code Level) เพราะในบางคร งสาเหต ของการทำงานท ไม ได ประส ทธ ภาพของแอพพล เคช น อาจจะมาจากการเข ยนโปรแกรม ท ย งไม ได ประส ทธ ภาพเท าท ควรก เป นได 5 Analytics/Reporting ส วนประกอบส ดท ายก ค อการว เคราะห และออกรายงาน ส วนน จะเป น การสร ปข อม ลด บ (Raw Data) ท ได จากส วนอ นๆ มารวบรวม เพ อทำการว เคราะห และออกเป นรายงานท เข าใจง าย ส งท ได จากส วนน สามารถนำไปช วยในการพ ฒนา หร อปร บปร ง แอพพล เคช นให ทำงานได อย างม ประส ทธ ภาพมากย งข น Top Down Monitoring ด วยหล กการของ APM ท ได กล าวมา จ งทำให ม การค ดค น เคร องม อ (Tools) ท จะเข ามาช วยให หล กการน สามารถปฏ บ ต ได จร ง และทำให เก ดประโยชน ต อองค กรท นำ APM เข ามา ใช ในการจ ดการแอพพล เคช นต างๆ ท ม อย เคร องม อตามแนวค ด APM จ ดอย ในกล มของ System Managements แต ม ม มมองท แตกต างออกไปจากการ Monitoring โครงสร างท หลายๆ ท านค นเคย ค อ APM ม ม ม มองในล กษณะ Top Down View โดยด านบนส ดจะเป นผ ใช งานระบบไม ว าจะเป นผ ใช ภายนอกหร อภายในองค กร APM น นจะให ความสนใจหล กไปท ผ ใช งานว าได ร บประสบการณ การ ใช แอพพล เคช นท ด หร อไม เพราะส ดท ายแล ว ผ ใช งานจะ สะท อนและให คำต ชมไม ว าจะในแง บวกหร อลบก ตามและ ท งหมดน จะส งผลโดยตรงในเช งธ รก จ APM จ งเป นอ กทาง เล อกหน งในการทำระบบ Monitoring 2 Runtime Application Architecture ความ เข าใจในโครงสร างของระบบเป นอ กส งสำค ญของ APM เพราะในขณะท Performance ของแอพพล เคช น ได ร บผลกระทบน น ความเข าใจในโครงสร างจะช วยบอกถ งความ ส มพ นธ ของผลกระทบท จะเก ดข นก บระบบ ไม ว าจะเป นระบบ เน ตเว ร ค หร อเคร องแม ข ายต างๆ ในสภาพแวดล อมการทำงาน ของระบบน นๆ 3 Business Transaction ส งท ขาดไม ได สำหร บ การใช งานแอพพล เคช นก ค อ Transaction ต างๆ ท ทางผ ใช งานได ทำในระบบ ยกต วอย างเช น การเข าใช งาน ระบบ Online Banking ต งแต ผ ใช Log In เข าไปทำธ รกรรม ต างๆ จนกระท ง Log Out ออกจากระบบก จะถ กน บเป น Transaction ด งน น พ ดง ายๆ ได เลยว า Business Transaction เหล าน ก ค อ Input เข าส APM น นเอง 4 Deep Dive Component Monitoring ข อม ล ในเช งล กเป นอ กหน งส วนประกอบของ APM โดย ล กษณะข อม ลท ได น นจะลงล กไปจนถ งระด บการเข ยนโปรแกรม Traditional Monitoring Vs. Application Performance Monitoring ส งท แตกต างจากการมอน เตอร ในแบบปกต ก บการใช APM เข ามาช วยก ค อความเข าใจผ ใช งานแอพพล เคช น การมอน เตอร โครงสร างน น ท มงานไอท ท ด แลระบบจะมองไปท การทำงาน ของระบบโครงสร างว าทำงานปกต หร อไม เป นหล ก และใน กรณ ท เก ดป ญหาแอพพล เคช น ไม สามารถใช งานได ท มงาน ไอท ก จะตรวจสอบไปย งระบบเน ตเว ร ค หร อเคร องแม ข าย ต างๆ ว าย งสามารถทำงานได ปกต ด อย หร อไม แต ถ าผ ใช งาน แจ งว าแอพพล เคช นท ใช งานอย น นตอบสนองได ช ากว าความ คาดหว ง ส งท ท มงานไอท ท ด แลระบบจะทำได ก ค อการเพ ม Capacity ของ Hardware ในระบบ ในขณะท ป ญหาอาจจะ ไม ได มาจากทร พยากรไม เพ ยงพอก เป นได ซ งด วยเหต น เอง ป ญหาท เก ดจากแอพพล เคช นทำงานได ช า กว าท ควรจะเป นน น ระบบ Monitoring ในแบบปกต จะไม สามารถตรวจว ดได รวมถ งประส ทธ ภาพการทำงานของ แอพพล เคช นน นๆ ด วย ทำให APM ม บทบาทสำค ญถ า ผ ด แลระบบต องการจะด Performance ของแอพพล เคช นท ในองค กรม เพราะ APM จะมองท ผ ใช งานเป นหล ก ต งแต 10 IT MAGAZINE

11 SOLUTIONS ผ ใช งานเข ามาในระบบ รวมถ งการทำงานของระบบเองว าม การทำงานอย างไร ใช เวลาท ส วนไหนมาก หร อส วนไหนน อย เช น ม ผ ใช งานเข ามาระบบ Online Banking เพ อทำธ รกรรม การมอน เตอร แบบ APM น นก จะตรวจว ดต งแต ผ ใช ท านน Log In เข ามา โดยจะว ดระยะเวลาในแต ละข นตอนของ แอพพล เคช น จนกระท งส นส ดการใช งาน ต วเลขระยะเวลาท APM ตรวจว ดได น นจะเป นเคร องม อท ช วยช ว ดว าผ ใช งานม ประสบการณ ท ด ต อการใช งานมากน อยแค ไหน นอกจากระยะ เวลาโดยรวมแล ว APM สามารถบ งบอกระยะเวลาในแต ละ ส วนท แอพพล เคช นทำงาน เพ อหาจ ดท ใช ระยะเวลานานท ส ด เพ อนำไปปร บปร งต อไป ในกรณ ท เก ดป ญหาข นและส งผล กระทบก บผ ใช งาน APM จะสามารถบอกได ว าป ญหาน นมา จากส วนไหนของระบบรวมถ งป ญหาท มาจากต วแอพพล เคช น เองอ กด วย What APM Contributes จากเหต ผลท ได กล าวมาจะเห นว า APM น นม ม มมองท แตกต าง ออกไปจากการมอน เตอร แบบปกต รวมถ งการทำงานของ Tools เองก แตกต างก น ซ ง APM น นจะเน นไปท ความพ ง พอใจของผ ใช งานแอพพล เคช นเป นเร องหล ก และน จะเป น เหต ผลสำค ญในการนำ APM เข ามาใช นอกจากน APM ย ง คงให ประโยชน อ นๆ อ กมายมายด งต อไปน จ งทำได อย างช ดเจนและแม นยำ ทำให ท มไอท สามารถแจ ง ป ญหาท เก ดข นไปย งท มท ด แลร บผ ดชอบได ท นท เพ อแก ไข ต อไป 2 ประโยชน ท มาพร อมก บการใช งาน APM อ กหน ง อย างก ค อการแก ป ญหาท เก ดข นก บแอพพล เคช น ได อย างรวดเร วจากข อม ลเช งล กท ได จาก APM เน องจาก APM สามารถทำการว เคราะห ข อม ลเช งล กได (Deep Dive Analysis) ไปจนถ งระด บการเข ยนโปรแกรม ทำให การแก ไข ป ญหาท เก ดข นก บแอพพล เคช นสามารถทำได สะดวกย งข น 3 ส งท มาพร อมก บการนำ APM มาใช และเป นเหต ผล หล กก ค อการพ ฒนาการให บร การแอพพล เคช นแก ผ ใช งานให ได ร บความพ งพอใจมากท ส ดเพ อผลประโยชน ใน เช งธ รก จ ถ าผ ใช งานม ความพ งพอใจ ผลล พธ ท ได ก จะเป นใน แง บวกต อธ รก จท ให บร การ ไม ว าจะเป นธ รก จในกล มไหนก ตาม การนำ APM Solution เพ อใช ในองค กรน น สำหร บท านท สนใจทางเราม บร การให คำปร กษาและข อแนะนำ รวมถ งการ ออกแบบพร อมต ดต งให ก บท กกล มธ รก จเพ อประโยชน ส งส ด อ กด วย 1 การนำ APM เข ามาใช น นจะสามารถช วยไอท ลด ระยะเวลาในการหาสาเหต ของป ญหาท เก ดข นก บ แอพพล เคช นได เพราะ APM สามารถแบ งการทำงานของ แอพพล เคช นเป นข นๆ ตามโครงสร าง การช จ ดท เก ดป ญหา สนใจสอบถามข อม ลเพ มเต มได ท บร ษ ท จ เอเบ ล จำก ด Call Center โทร +66(0) IT MAGAZINE 11

12 SOLUTIONS ว บ ลย ช ยจ ราภรณ การทำ Functional Test ด วย Automated Test Tool สำหร บบร ษ ทท ม งเน นในเร องค ณภาพของการผล ต Software ส งท จะขาดไม ได ก ค อการทดสอบระบบ เพ อให ได Software ท ทำงานได ตรงตามความต องการของผ ใช งาน และปราศจากข อบกพร องของระบบ ฉบ บน จะขอกล าวถ ง การทดสอบด วยเคร องม อ (Test Tool) เข ามาช วย เพ อลดระยะเวลาและแรงงานท ใช ในการทำทดสอบ รวมถ งย งสามารถนำกล บมาทำซ ำได อ ก (Regression Test) การทดสอบท จะกล าวถ งน ถ กเร ยกว า การทำ Functional Test ด วย Automated Test Tool Functional Test ก ค อ การทำทดสอบระบบ Software ว า ทำงานได ตรงตาม Requirement/Functional หร อ Business Flow หร อไม ซ งจะครอบคล มถ งการทำ Unit Test, Module Test, Integration Test, System Test และ User Acceptance Test Tester ควรเข าไปร วมเม อไหร ด ผมแนะนำว าในการทำโครงการ Software แต ละโครงการ ผ ทดสอบระบบ (Tester) ควรจะเข าไปม ส วนร วมต งแต ตอนเร มต นของโครงการ ผมขอเล าเป นข นตอนให สอดคล อง ก บ System Development Life Cycle ด งน ก อนท ผมจะเข าเน อหา Automated Test Tool เพ อให ท กท านเก ดความเข าใจท ด ข น จ งขอป พ นเร องการทำ Functional Test และบทบาทหน าท ของ Tester ก น ก อนคร บ มาร จ ก Functional Test ก นก อน Requirement Step : ควรเข าไปร วม Walk-throughs ก บท มงานต งแต ต น เลยคร บ ช วยท มงานตรวจสอบความเป นไปได ของ Requirement ว าจะเหมาะสมก บการทำโครงการน หร อไม ช วยว เคราะห Requirement ท ได ร บมาเพ ยงพอแล ว หร อต องเก บเพ มอ ก จ ดทำ Requirement Trace-ability เพ อให ทราบว า Requirement ได ถ กจ ดทำเป น Test case อย างครบถ วน 12 IT MAGAZINE

13 SOLUTIONS Planning Step : วางแผนว าควรจะ Test เร องอะไรบ าง จาก Requirement ท ได ร บมา จ ดสรร Resource และกำหนดระยะเวลาทดสอบท จะ สอดคล องก บแผนใหญ จ ดทำ Detail Test Plan และ Master Test Plan Design Step : Tester ทำ Design Testing ในขณะเด ยวก น Developer ก ทำ Design Specification Coding Step : ระหว างท Developer พ ฒนาโปรแกรมระบบ และทำ Unit Test ทาง Tester สามารถให คำแนะนำก บ Developer ใน ด านการทดสอบระบบ เพ อเพ มประส ทธ ภาพ และลดทอน Defect ต างๆ ได Testing Step : ช วงน ท Tester จะได แสดงฝ ม อก นอย างเต มท ไม ว าจะเป น Module Test, Integration Test, System Test หร อแม แต ช วงทำ User Acceptance Test ก เข าไปให คำแนะนำ ได คร บ และเม อพบ Defect ก จะทำขบวนการ Defect Management เพ อส งข อบกพร องท พบเจอกล บไปให Developer ปร บแก โปรแกรม การทำ Functional Testing ด วย Test Tool ค ออะไร? ป พ นมาพอสมควรแล ว มาเร มทำความร จ กก บ Automated Test Tool ก นเลยคร บ ศ กษาถ งความเป นไปได รวมถ งความค มค า และควรคำน งถ ง ป จจ ย ด งต อไปน ภาษา (Programming Language) ท จะนำมาใช ใน โครงการ เพราะจากประสบการณ ท พบ ถ าเป น Legacy Language เช น Foxbase ก จะต ดป ญหาเร อง Technical Problem ผมแนะนำให ทำ Proof of Concept (POC) ก นก อนว า Test Tool รองร บภาษาน นหร อไม ถ ารองร บ ได ก เด นหน าต อเลยคร บ โครงการน ม แนวโน มท จะทำการทดสอบซ ำ (Regression Testing) บ อยหร อไม ถ าคำตอบค อ ใช ผมแนะนำว าควรใช Test Tool คร บ อ ก 1 ล กษณะงานท ผมอยากแนะนำให ใช Test Tool ก ค อ ระบบงานท ม การลง Patch บ อยคร ง หร อม การ Launch New Version ค อนข างบ อย จะช วยลดระยะเวลา การทำทดสอบใหม ได เยอะมาก เล อกทำ เฉพาะบางงาน หร อบางส วนของ Business Flow เราไม จำเป นต องทำ Automated Testing ก บท กโครงการ ก ได โดยพ จารณาถ งความเป นไปได และความค มค าแล ว เรา ค อยเล อกทำ Automated Testing ก บเฉพาะโครงการท ค มค า จร งๆ ด กว า อย างเช น ผมเคยเจอ Software ของ Bank ท ม การส ง OTP Code เข ามาท โทรศ พท ม อถ อ เพ อให ล กค านำ รห สน นมากรอกเข าระบบ Automated Test Tool ก ค อ เคร องม อ (Test Tool) ท ช วย ในการทำ Functional Test ต ว Tool สามารถนำข อม ลมาค ย เข าในโปรแกรมระบบได โดยอ ตโนม ต ตามเง อนไข (Testcase) ท จะทำทดสอบ พร อมท งสร าง Test Script และรายงานผล การทดสอบได หลากหลายร ปแบบตามความต องการ เช น ร ปแบบกราฟ, Screen shot, ร ปแบบ Log ใน Microsoft Excel หร อเก บเป นภาพยนตร (Movie) ก ได ต ดส นใจ ก อนท จะทำ Automated Testing สำหร บผ ด แลโครงการ (Project Manager) ท จะต องต ดส นใจ ว าควรนำ Test Tool มาใช ในโครงการ ก ควรจะพ จารณาและ แน นอนคร บว า Test Tool ไม สามารถจะไปนำรห สท ม อถ อ มาทำงานต อ แต ทาง Tester เอง ต องแจ งเร องน ให Project Manager ทราบถ งข อจำก ด และอาจจะขอทดสอบแบบไม ครบท ง Flow ค อ ให Automate ไปถ งข นตอนก อน ท Application จะส ง OTP Code ออกไป หล งจากน นมาทำ Workaround เพ มต อก เพ ยงพอ Easy มากๆ ก บการทำ Automate Testing IT MAGAZINE 13

14 SOLUTIONS หล งการต ดส นใจท จะทำ Automated Testing แล ว หลาย ท านท ไม เคยทำก จะค ดไปเองว า การใช Test Tool เป นเร อง ท ยาก ไม นำมาใช ด กว า อ นท จร งแล ว Test Tool ก เหม อนก บเคร องม อท วไปท ผ ใช งานจะต องม ท กษะด านการเข ยนโปรแกรมมาบ าง เพ อปร บ Script คำส งให ทำงานได ตรงตามความต องการ ส วนข นตอน การทำงานไม ได ย งยากเลย ม เพ ยง 3 ข นตอน ค อ Create Test Script สร าง Test Script ได อ ตโนม ต โดย Test Tool จะบ นท กว ธ การทำงาน ท ผ ใช งานค ย รายการ แบบ Manually เพ ยง 1 คร ง หล งจากน น Test Tool ก จะสร าง Test Script ให โดย อ ตโนม ต ด งภาพด านล าง Execution หล งจากได Test Script แล ว ข นตอนต อไปก ค อ นำ Test Script มา Running (Executing) ในช วงน สามารถปร บปร ง Test Script ให ตรงตามเง อนไข (Test Case) ได ตามความ ต องการ Debugging Test ระหว างท กำล ง Execute ก ตรวจเช คไปด วยว าม Defect หร อ ไม ถ าม ก ปร บแก ไขให ถ กต อง หล งการ Execute จบ ก จะได Test Result ท สามารถด ผลสร ปของการ Execute ท งหมดได Test Result ม หลากหลาย Plat Form ท ง Microsoft Excel, Screen Shot, PDF File หร อ Video Movie ทำไม ผมถ งแนะนำให ใช Automated Testing Tool Reliable : สามารถทดสอบได อย างแม นยำ และเพ อลด Human Error ท จะเก ดข นได อย าล มว า เม อทำทดสอบไป นานๆ ผ ทดสอบจะล าและจะเร มค ย ข อม ลผ ดได Repeatable : ทดสอบ Testcase ต างๆ ท เคยผ านการทำ Automated Test ได เร อยๆ อย าล มเร อง Primary Key ก น นะคร บ ควรเปล ยน Test Data ก อนทดสอบคร งใหม ด วย Reusable : นำมาใช ทดสอบใหม ได เหมาะก บ Application ท ชอบ Launch New Version หร อม การเปล ยน User Interface บ อย Less Time With Fewer Resources : ช วยลดเวลา และลดทร พยากรในการทำโครงการ ลดจำนวน Tester ท จะเข าร วมทดสอบ Cost Reduction : ข อน บางท านอาจไม เห นด วย ม ข อ โต แย งว า ราคา License แพง แต ถ าท านมองให ครอบคล มท งโครงการ จะเห นว าการนำ Test Tool เข า มาช วย จะช วยเร องลดค าใช จ ายต างๆ เช น ลดจำนวน Tester, โครงการเสร จเร วข น, ทำ Regression Test ได, ลด Defect ก จะไม ต องเส ยเวลามาน งแก ไขโปรแกรม ผมหว งว าบทความน จะเป นประโยชน ก บท านท งหลายท กำล ง ม ความค ดท จะนำ Test Tool เข ามาใช ในองค กร โปรดอย า ล มว าแนวโน มการทำทดสอบในอนาคต ย งไงก หล กไม พ นการ นำเคร องม อ (Tool) เข ามาช วย Test ให เหมาะสมก บงาน หร อโปรแกรมของตน ระบบ Software ม ความถ กต อง และไม ม Defect เป นส งท ไม ว าจะเป นองค กรเล ก หร อองค กรใหญ ล วนใฝ หา รวมถ ง ความรวดเร วในการทำงานก เป นอ กป จจ ยหน งท ต องคำน งถ ง จะเห นได ว า Automated Test Tool สามารถตอบโจทย ต างๆ เหล าน ได คร บ แล วพบก นใหม ฉบ บหน าคร บ สนใจสอบถามข อม ลเพ มเต มได ท บร ษ ท จ เอเบ ล จำก ด Call Center โทร +66(0) ขอขอบค ณแหล งข อม ล : IT MAGAZINE

15 TECH&TREND จ กรพล ด ย น เร องน าร ก บสายชาร จของ idevices ออกต วก อนว าไม ได เป นสาวก ผมม แค iphone, ipod Touch และ ipad (รวมเร ยกว า idevices ก แล วก น) ส วนโน ตบ คน นไม ต องพ ดถ ง ย งคงเป น Wintel และไม ได ใช Mac ความน ยมของ idevices น น แพร หลายถ งข นท เร ยกว า หาสายชาร จง ายกว าสายชาร จของโนเก ยเส ยอ ก (จะเร ม หายากก ตอนท แอปเป ลเปล ยนไปใช อ นเตอร เฟซแบบ Lighting น แหล ะ) หร อถ าค ณไม อยากย มคนอ น จะซ อใหม ก แสนง าย ท ไหนม ช มชน ก หาซ อสายชาร จได ง ายด แท แต เคย สงส ยไหมว าทำไม บางร านขายถ ก บางร านขายแพง และป ญหา ใหม ล าส ดสำหร บท ใช iphone 5 และ 5s และใช ios 7 เวลา ท ค ณเส ยบสายชาร จจะข นเต อนว า This cable or accessory is not certified and may not work reliably with this iphone. ร จ กโปรแกรม MFi การท ผ ผล ตจะทำสายชาร จข นมาได น นก เพราะผล ตทำตาม พ มพ เข ยวท แอปเป ลแจกให ก บผ ผล ตท เข าไปร วมในโปรแกรม MFi ( Made for iphone/ipod/ipad ) เท าน น ซ งถ าผ ผล ต สายทำตามพ มพ เข ยวน ท กประการและผ านการร บรองก สามารถ ขอโลโก MFi น มาต ดก บส นค าของต วเองได ซ งจะทำให ล กค า เช อใจได ว าสายชาร จท ซ อน นจะสามารถใช งานร วมก บ idevices ของตนเองได ไม ม ป ญหา IT MAGAZINE 15

16 TECH &TREND อย างไรก ตามโลโก น เป นเพ ยงแค ทางเล อกเท าน น เพราะการจะ ได โลโก น จะต องม การส งสายชาร จเข าไปให แอปเป ลตรวจสอบ ด วย ซ งค าใช จ ายท เก ดข นน นทำให ต นท นของสายส งข นไปด วย ก เลยม ผ ผล ตห วใสท อาจจะผล ตพ มพ เข ยวของแอปเป ล แต ไม ส ง สายชาร จท ต วเองผล ตเข าไปให แอปเป ลตรวจสอบ ด งน นทำให ต นท นของสายก ถ กลงได มาก ด วยเหต น เองทำให ซ งก ท ม โลโก MFi ก บไม ม โลโก น นต างก นมาก ซ งโดยปกต แล วส นค าท ม โลโก MFi น นจะม ราคาส งกว า 500 บาท ด งน นถ าสายชาร จท ม ราคา ต ำกว า 500 บาท ไม ว าจะม โลโก MFi หร อไม ก ตามเช อได ว า เป นส นค าท ไม ได ผ านการทดสอบจากแอปเป ลแน ๆ น นค อสาเหต ท ทำให สายชาร จถ งม ราคาต างก นมาก ป ญหาท เก ดข นจากสายไม ได มาตรฐานส วนใหญ ท จะเจอก ค อ สายชาร จสามารถชาร จไฟได แต ใช เวลาในการชาร จนานกว า มาก หร อไม ก ใช ชาร จได แต ซ งก ไม ได และชาร จได ซ งก ได แต การถ ายข อม ลช ามาก ถ าแค 3 กรณ น ก ย งไม ร ายแรงเท าไหร เพราะย งไม อ นตรายถ งช ว ต แต พอม ข าวสาวจ นตายเพราะการใช สายชาร จก บ iphone 5 แล วด งไปท วโลกน แหล ะ แอปเป ลก เลยหาทางป องก นในเร อง ของสายชาร จท ไม ม ค ณภาพด วยการใส ค ณสมบ ต เข าไปใน ios 7 ให สามารถตรวจสอบสายชาร จได ว าเป นของแท หร อไม ถ าใช สายชาร จท ไม ได ม ของแท ก จะข นเต อนว า This cable or accessory is not certified and may not work reliably with this iphone. แต ก ย งใช ชาร จไฟได ปกต (ส วนซ งก ได หร อ ไม ได น นอ กเร องหน ง ข นอย ก บค ณภาพส นค า) น าเส ยดายท คำเต อนน จะม ผลเฉพาะก บ idevices ท ใช พอร ต แบบ Lighting เท าน น สำหร บคนท ใช พอร ต 30 Pin เช น iphone 4 หร อ ipad 2 อย จะไม ได ร บการเต อนไม ว าจะค ณจะ ใช สายชาร จท ได ร บโลโก MFi หร อไม ก ตาม ท งน ก เพราะป ญหา แอปเป ลได ใส ช ปท ใช ในการตรวจสอบลงไปในพอร ตแบบ Lighting อย างเด ยว ไม ม บนพอร ต 30 Pin ด งน นคนท ย งคงใช พอร ต 30 Pin ถ าให ปลอดภ ยท ส ดก คงต องซ อชาร จท ม โลโก MFi แล วซ อ ในร านท เป นต วแทนจำหน ายส นค าของแอปเป ลเท าน น อย างไรก ตาม ณ ว นน ร านค าท เป นต วแทนจำหน ายของแอปเป ล เองก ม ส นค าท ได โลโก MFi อย หลายย ห อ แล วเราจะเล อกใช ย ห อไหนด จะใช ของแอปเป ลเองก ไม ชอบ เพราะม แค ส ขาว สายก เป นแบบอ อน ใช ไปไม ถ งป ก ขาดตรงใกล ๆ ข ว USB หร อ ไม ก ข วตรงท จะเส ยบเข าเคร อง อยากแนะนำแบบน ค อ ถ าเป นคนท ชอบใช เคร องไปด วยในขณะ ท ชาร จน น ไม แนะให ใช ส นค าของแอปเป ล เพราะสายชาร จของ แอปเป ลเป นแบบอ อน ทำให ม โอกาสบ ดงอและสายห กในได ส ง กว าของย ห ออ น แต ก ม ข อด ค อ ถ าสายห กงอ หร อกำล งจะขาด หร อขาดแล วแต ย งไม เห นสายไฟข างในช ดเจน ค ณสามารถไปเคลม ก บ Apple Authorised Service Providers หร อโอเปอร เรเตอร ท ค ณซ อเคร องมาได ภายใน 1 ป โดยจะแยกตามน ค อ ถ าค ณซ อ iphone จากโอเปอร เรเตอร รายไหน หร อถ าซ อ ผ านร าน istudio แต เคร องของโอเปอร เรเตอร รายไหนต อง เอาสายชาร จน ไปเคลมก บรายน น แต ถ าค ณซ อ iphone ผ าน Apple Store ก สามารถไปเคลมก บ Apple Authorised Service Providers ถ าซ อ ipod หร อ ipad ไม ว าจากท ไหนก ตามท วโลกค ณ สามารถนำเอาสายชาร จไปเคลมก บ Apple Authorised Service Providers แต ถ าค ณใช สายย ห ออ นเท าท สอบถามมาว ธ การร บเคลมอย าง เด ยวภายใน 1 ป ก ค อเส ยบซ งก เข าก บเคร องไม ได เท าน น สำหร บ กรณ อ นๆ จะไม ร บเคลมคร บ ท ผ านมาผมก ใช สายชาร จของย ห ออ น เพราะไม ร ว าสายชาร จ ของแอปเป ลเคลมห กงอได ด วย ซ งพอร แบบน ผมก เอาสายชาร จ iphone ท ซ อมาจากโอเปอร เรเตอร อ น ซ งห กงออย ชาร จได บ าง ไม ได ไปเคลมด แต เน องจากการไปเคลมก บโอเปอร เรเตอร น น ไกล และผมเองก ม ipad ก เลยเปล ยนใจไปเคลมก บ Apple Authorised Service Providers ว าเป นสายของ ipad แทน โดยหาสถานท เคลม โดยหาสถานท เอาจาก https://locate.apple. com/th/en/ เพราะใกล ท ทำงานกว ามาก เท าน ก ได ใช สาย เส นใหม เอ ยมแทนเส นเก า ส งท าย เพ อความปลอดภ ยของต วเองในการใช งานหร อคนอ นๆ อยากแนะนำให ใช สายชาร จท ได ร บโลโก MFi จะด ท ส ด ราคา ต างก นไม มาก แต แลกก บความปลอดภ ยในการใช งานแล วค ม กว ามาก 16 IT MAGAZINE

17 TECH&TREND ป ยะ ต งส ทธ ช ย Head of Software Reserch Top 10 Strategic Technology Trends 2014 สว สด ป ใหม คร บค ณผ อ านท กท าน ท กๆ ป บร ษ ท Gartner ซ งเป นท ร จ กก นด ในแวดวงไอท จะจ ดทำรายงาน The Top 10 Strategic Technology Trends ออกมาเผยแพร เพ อแนะนำถ งเทคโนโลย ท จะคาดว าสร าง ผลกระทบต อองค กรในช วงระยะเวลา 3 ป เพ อให องค กรได เตร ยมการร บม อก บผลกระทบท คาดว าจะเก ดข น โดยหล กในการค ดเล อกเทคโนโลย มาเป นเทคโนโลย เช งกลย ทธ น ประกอบไปด วย ศ กยภาพในการสร างความ ย งเหย งให ก บระบบไอท ขององค กร งบประมาณจำนวนมากท จะต องใช ในการลงท นเม อค ดว าจะใช เทคโนโลย น น และความเส ยงท ส งหากองค กรไม ร บเตร ยมการร บม อก บเทคโนโลย เหล าน 1 Top 10 Strategic Technology Trends สำหร บป 2014 ประกอบด วย Mobile Device Diversity and Management อ ปกรณ สำหร บการคำนวณจะม ร ปแบบใหม ๆ เก ดข นเร อยไปจนถ งป 2018 อ ปกรณ เหล าน ม ความแตกต างในร ปแบบการใช งาน ขนาดหร อ ร ปทรง พล งการประมวล ในป จจ บ นเราค นเคยก บโน ตบ ค อ ลตราบ ค สมาร ทโฟน และแท บเล ต และเราก ได เร มเห นก นแล วก บส งใหม ๆ เช น แว นตา นาฬ กา รองเท า แล วจะม อะไรอ กท จะตามมา อ ปกรณ ต างๆ เหล าน ทำให นโยบาย BYOD ของบร ษ ทเจอก บป ญหาในการกำหนดนโยบาย การใช งาน การเข าถ งข อม ล ตลอดจนการวางแผนโครงสร างพ นฐานเพ อ ให รองร บอ ปกรณ ของพน กงานท นำมาใช งาน เพราะพน กงานแต ละคนจะ ม อ ปกรณ มากกว าคนละหน งช น องค กรจะต องพ จารณานโยบาย BYOD อย างสม ำเสมอ ม การปร บปร งให เหมาะก บสภาพขององค กรและ พน กงาน 2 Mobile Apps and Applications ตลอดป 2014 ความสามารถของ JavaScript ท ได ม การพ ฒนา ในด านความเร วของการทำงานให ทำงานได รวดเร วข นตลอดมาจะเป น ต วผล กด นให HTML5 เป นแนวทางหล กในการพ ฒนาแอพพล เคช น ระด บองค กร Gartner แนะนำว าให น กพ ฒนาเพ มพ นความสามารถของ โปรแกรมด วย เส ยง และว ด โอ ท จะช วยให ผ ใช เช อมต อก นด วยว ธ ท แตกต างไปจากเด ม Apps จะเต บโตข นเร อยๆ ในขณะท Application จะเร มหดต ว Apps จะเล กกว าและเจาะจงกว าในขณะท Application ม ความซ บซ อนกว า ทำงานหลากหลายด านมากกว า น กพ ฒนาควรจะหาว ธ การท จะนำเอา Apps มาปะต ดปะต อก นเพ อสร าง Application ท ใหญ ข น การสร าง User Interface ของแอพพล เคช นท กระจายข ามไปหลายอ ปกรณ ต อง อาศ ยความเข าใจของช นส วนประกอบ และโครงสร างการพ ฒนาท ปร บ เปล ยนได เพ อสร างเน อหาท เหมาะสมก บแต ละอ ปกรณ ให มากท ส ด 3 The Internet of Everything อ นเทอร เน ตได ขยายวงไปมากกว า PC และอ ปกรณ เคล อนท ได เคล อนเข าไปส อ ปกรณ ต างๆ ขององค กร เช น อ ปกรณ ภาคสนาม และ ส งของต างๆ ในช ว ตของผ บร โภค เช น รถยนต และโทรท ศน ป ญหาอย ท ว าองค กรหร อเทคโนโลย เวนเดอร ได พยายามท ทำให ส งต างๆ เช อมต อ เข าก บอ นเทอร เน ตด วยการทำให ผล ตภ ณฑ และบร การเป นด จ ตอลหร อ สร างข อม ลด จ ตอลข นมา แต ก ย งไม พร อมในการดำเน นการหร อจ ดเตร ยม ในร ปแบบการใช ประโยชน 4 ด าน ค อ Manage, Monetize, Operate, Extend ร ปแบบเหล าน นำไปปร บเข าก บส งของท ง 4 ประเภท (คน ส งของ ระบบ สถานท ) Internet of Everything เป นส งท กำล งเก ดข นและจะม ผลต อการดำเน น ธ รก จอย างมากเพราะจะเปล ยนร ปแบบของการสร างและใช ข อม ลไปใน ล กษณะท แตกต างออกไป ด งน นองค กรต างๆ ควรจะพ จารณาส งน เพ อ สร างความได เปร ยบเช งธ รก จ 4 Hybrid Cloud and IT as Service Broker การนำ Public Cloud ก บ External Private Cloud มารวม ก นน นเป นส งท หล กเล ยงไม ได องค กรควรท จะออกแบบ Private Cloud ขององค กรโดยคำน งถ งการ Hybrid ในอนาคต และทำให ม นใจได ว า การทำงานร วมก นและการผนวกรวมเข าด วยก นจะเก ดข นได บร การ คลาวด แบบไฮบร ด สามารถสร างได ในหลากหลายทางต งแต คงท ไป จนถ งปร บเปล ยนได มากๆ Cloud Service Broker (CSB) จะเป นองค ประกอบท เข ามาเต มบทบาท ของการบร หารจ ดการ การเล อกใช บร การใดท เหมาะสมเพ อทำให การใช คลาวด ขององค กรม ความสะดวกและราบร นและเป นไปอย างอ ตโนม ต อย างไรก ตามบร การ Hybrid Cloud ท ม อย ส วนใหญ จะไม สามารถทำได อย างน น Hybrid Cloud Services ในช วงแรกๆ น จะเป นล กษณะท คงท และประกอบเข าก นแบบเฉพาะก จ ค อ เล อกเอาเฉพาะข อม ลหร อบร การ บางอย างเท าน นท จะทำการเช อมโยงข อม ลระหว าง Private Cloud ก บ Public Cloud IT MAGAZINE 17

18 TECH &TREND Deployment Composition จำนวนมากจะเร มเก ดข นในร ปแบบ CSB ท พ ฒนามากข น (ค อจะถ กมองเป น Private IAAS จะใช ความสามารถ บร การภายนอกตามแต นโนยบายและการ Utilization) 5 Cloud/Client Architecture ร ปแบบการทำงานแบบ Cloud/Client กำล งจะเข ามาม บทบาท ในร ปแบบการประมวลขององค กร ในการสถาป ตยกรรมแบบ Cloud/ Client น น Client ค อแอพพล เคช นท สมบ รณ (Rich Client) ท ทำงาน บนอ ปกรณ ท เช อมต อก บอ นเทอร เน ต และเซ ร ฟเวอร ค อช ดของบร การ แอพพล เคช นท ต ดต งอย บน Cloud ขนาดใหญ ม ความย ดหย นส ง คลาวด น น เป นจ ดควบค มและระบบหร อต วข อม ลจะกระจายไปส อ ปกรณ ล กข ายท หลากหลาย (Multiple Client Device) สภาพแวดล อมของ Client อาจ จะเป นได ท งเนท ฟแอพพล เคช น หร อเป น Browser-based ความสามารถของ Browser ท เพ มพ นข นบน Client Device ไม ว าจะ เป นโมบาย หร อเดสก ทอป ความสามารถท แข งแกร งของอ ปกรณ เคล อนท (Mobile Device) ทำให การส งข อม ลผ านเคร อข ายม ปร มาณมากข น การบร หารจ ดการต นท นการใช ข อม ลบนเคร อข ายเพ อลดต นท น ลดการ ใช ทร พยากรบนคลาวด ท งพล งการประมวลผลและหน วยเก บข อม ลโดย ใช ความสามารถของอ ปกรณ ท มากข นน เพ อลดการใช คลาวด จะได ประหย ด ต นท น อย างไรก ตามความต องการใช งานท เพ มความซ บซ อนมากข นจะ เป นต วผล กด นให เพ มการประมวลผลในฝ งเซ ร ฟเวอร อย ด 6 The Era of Personal Cloud ย คของคลาวด ส วนบ คคลจะเป นจ ดเปล ยนของอำนาจจาก อ ปกรณ ไปส บร การ ในโลกใหม น ความจำเพาะเจาะจงร นของอ ปกรณ จะ ลดความสำค ญลงไป ทำให องค กรไม จำเป นต องก งวลก บม นอ กต อไป แต อ ปกรณ ก ย งคงม ความจำเป นอย เพ ยงแต องค กรไม จำเป นต องก งวลว า เป นเคร องร นไหน ระบบปฏ บ ต การใด ผ ใช งานจะใช งานอ ปกรณ หลาย อ ปกรณ ในขณะท PC ย งคงอย ในรายการอ ปกรณ เหล าน ด วย แต จะไม ม อ ปกรณ ต วหน งต วใดท เป นต วหล ก การเข าถ งคลาวด และเน อหาท จ ดเก บ บนคลาวด หร อแชร ไว บนคลาวด จะถ กจ ดการและทำให ปลอดภ ยแทนท จะ จ ดเก บไว บนต วอ ปกรณ 7 Software Defined Anything Software Defined Anything (SDx) เป นคำเร ยกรวมๆ สำหร บ มาตรฐานท พ ฒนาข นสำหร บการโปรแกรมเพ อควบรวมส งท เป นโครงสร าง พ นฐานให ประกอบเข าก นและทำงานร วมก นภายในศ นย ข อม ล หร อ ครอบคล มไปถ งระหว างศ นย ข อม ล ซ งถ กข บเคล อนโดยความเป นอ ตโนม ต ท แฝงมาก บการประมวลผลแบบคลาวด เช น DevOps และการจ ดหา โครงสร างพ นฐานอย างรวดเร วรวมก นเป น SDx SDx ได รวบรวมเอาการร เร มใหม ๆ หลายๆ อย างเข าไว ด วยก นเช น OpenStack, OpenFlow, Open Compute Project และ Open Rack ซ งท งหมดม ว ส ยท ศน ท คล ายๆ ก น มาตรฐานใหม ท ถ กสร างข นน สร างความท าทายให แก เจ าของเทคโนโลย ท ประกาศว าจะทำตามส ญญาท จะทำงานร วมก นให ได ในขณะท เร องความ เป ดกว างเป นเร องท ผ ผล ตท งหลายต างอวดอ าง แต การต ความสำหร บ SDx ในแต ละรายน นก แสดงให เห นว าแตกต างก นออกไป ผ ผล ต SDN (Network), SDDC (DataCenter), SDS (Storage), SDI (Infrastructure) ท งหลายน นพยายามท จะร กษาความเป นผ นำในตลาดของตนเองใน ขณะท ทำการร เร มเพ มเต ม SDx ลงไปในผล ตภ ณฑ ของตนเพ อให เก ด การทำงานร วมก นได ก บส วนอ นๆ ผ นำในตลาดด าน Infrastructure ย อมไม สะดวกใจท จะทำตามมาตรฐาน แบบน เพราะจะทำให พวกเขาขาดความได เปร ยบและลดผลกำไรของพวก เขาเอง แม ว าส งน จะทำให ผ บร โภคได ประโยชน จากความเร ยบง าย การ ลดต นท น และการย บรวมได อย างม ประส ทธ ภาพก ตาม 8 Web Scale IT Web Scale IT เป นแบบแผนการประมวลผลระด บโลกแบบ ไร พรมแดนท ได นำเอาความสามารถในการให บร การของคลาวด มาใส ไว ในองค กร บร ษ ทผ ให บร การคลาวด ขนาดใหญ ของโลกท ง Amazon, Google, Facebook ได ม ความพยายามท จะค ดค นว ธ การในการนำเสนอ บร การทางด านไอท ข นมาใหม ความสามารถของม นจะก าวข ามการขยาย ในความหมายของขนาดไปส การรวมเอาคำว าความเร วเข ามาด วย ถ าหากว า องค กรจะตามให ท นก ต องทำการจำลองสถาป ตยกรรม กระบวนการ และ การปฏ บ ต โดยอาศ ย Cloud Provider เหล าน เป นต วอย าง Gartner เร ยกองค ประกอบท งหลายน รวมๆ ว า Web-Scale IT Web-Scale IT ด เหม อนจะเข ามาเปล ยนแปลงห วงโซ ค ณค าของ IT อย างเป นระบบ ศ นย ข อม ลจะถ กออกแบบด วยหล กการทางว ศวกรรม อ ตสาหการ ท จะมองหาโอกาสในการลดต นท น และลดการส ญเส ย ส งน จะก าวข ามเพ ยงแค การออกแบบส งอำนวยความสะดวกต างๆ ให ใช พล งงาน ได อย างม ประส ทธ ภาพ แต จะไปถ งข นการท จะม In-House Design สำหร บออกแบบฮาร ดแวร ท เป นองค ประกอบหล กของศ นย ข อม ล เช น เซ ร ฟเวอร สตอเรจ เน ตเว ร ค สถาป ตยกรรมแบบเว บทำให น กพ ฒนา สามารถสร างระบบท ม ความย ดหย นและสามารถฟ นต วเองจากข อผ ดพลาด ได เองอย างรวดเร ว 9 Smart Machines จนถ งป 2020 ย คของเคร องจ กรแสนร จะเบ งบานด วยเพ ม จำนวนอย างรวดเร วของการเข าใจเน อหา ผ ช วยต วอ จฉร ยะ ท ปร กษา แสนฉลาด (IBM Watson) และการเป ดต วของยานพาหนะไร คนบ งค บท ต ดส นใจด วยต วเอง ย คของเคร องจ กรรอบร น จะเป นช วงเวลาท ย งเหย ง ท ส ดในประว ต ศาสตร ของ IT ระบบใหม จะถ กสร างข นมาเพ อเต มเต ม และทำในส งท ระบบเด มไม สามารถทำได น นค อ ส งท เราเคยค ดว าเป นส ง ท มน ษย จะต องเป นคนทำเท าน น เช น การต ดส นใจ โดยท เคร องจ กร ไม สามารถทำเองได Gartner คาดว าบ คคลจะลงท นในเคร องจ กรรอบร น เพ อความสำเร จของตนเอง และในขณะท หน วยงานหร อองค กรก จะลงท น ในเคร องจ กรรอบร น ด วยเหต ผลเช นเด ยวก น 10 3D-Printing ยอดขายเคร องพ มพ สามม ต ท วโลกในป 2014 จะเพ มข น 75 เปอร เซ นต ตามด วยยอดท จะเพ มเป นสองเท าในป 2015 เคร องพ มพ สามม ต ทำให องค กรเร มตระหน กถ งการนำอ ปกรณ ชน ดน มาใช เพ อช วย ลดระยะเวลาในการออกแบบผล ตภ ณฑ ทำให สามารถทำต นแบบได ด วย เวลาท ส นลง และสามารถเข าส กระบวนการผล ตเช งอ ตสาหกรรมได เร วข น 18 IT MAGAZINE

19 BIZ&CONSULT ณรงค ฤทธ มโนม ยพ บ ลย ประย กต Big Data ในงานธ รก จ จากช อโซล ช นข างต น องค กรสามารถนำไปพ จารณาสร างเป น โครงการได 2 กล มใหญ ค อ ประมาณเก อบสองป มาแล วท ผมได ร จ กคำว า Big Data และคำน ยามแรกสำหร บ Big Data ท ได ร บร ก ค อ 3Vs (Volume Velocity และ Variety) จนถ งว นน ผมค ดว า เราต องเร มตระหน กถ งความหมายท ล กลงไปอ กเพ อให เป นร ปธรรม ท ช ดเจนมากข น แทนท จะพ ดคำว า Big Data แบบลอยๆ เพราะว า ขอบเขตของ Big Data ไม ได จำก ดเฉพาะข อม ลขนาดใหญ ข อม ลจากส อส งคมออนไลน เท าน น ย งรวมถ งข อม ลในแต ละ ธ รก จเอง ข อม ลท ถ กสร างข นมาจากส นค าและบร การในแต ละ ธ รก จ อาจจะม ความแตกต างก นในแง ของความถ ในการเก ด ข อม ล ขนาดของข อม ล ร ปแบบข อม ล แต ท เหม อนก นค อม ความสำค ญต อธ รก จน นๆ อาท ข อม ลการใช บ ตรเครด ตของ ผ บร โภคม ความสำค ญต อธนาคาร ข อม ลพฤต กรรมการซ อ ส นค าม ความสำค ญต อธ รก จค าปล ก ข อม ลการใช ไฟฟ าใน คร วเร อนม ความสำค ญต อการไฟฟ าฯ ข อม ลการใช งานโทรศ พท เคล อนท ม ความสำค ญต อผ บร การ เป นต น ขอบเขตของ Big Data ไม ได จำก ดเฉพาะ ข อม ล ว นน ม น ได รวมไปถ งว ธ การประมวลผลข อม ลท พร อมจะรองร บปร มาณ ข อม ลไม ว าจะเล กหร อใหญ ข อม ลหลากหลายร ปแบบจากแหล ง ข อม ลต างๆ ม ซอฟต แวร ใหม ๆ เก ดข นมากมายท สามารถนำมา ใช จ ดการ และเข าถ งข อม ลเหล าน เม อผนวกก บความเร วใน การประมวลผลของฮาร ดแวร ก อให เก ดสถาป ตยกรรมในการ ประมวลผลแบบใหม ต อองค กรท ม ความรวดเร ว ร ปแบบข อม ลท ไม เคยค ดว าจะประมวลผลได ก สามารถทำได ข อม ลท เคยใช เวลาในการประมวลผลเป นว นจะเหล อเป นนาท ช อของโซล ช นท ม กจะใช เป นส อว าเป นเร องท เก ยวพ นก บ Big Data ได แก Analytics, Big Data Analytics, Business Analytics, Customer Insights, Operational Analytics, Operational Intelligence, Predictive Analytics, Data-driven Marketing, Behavior-based Marketing หร อแม แต โซล ช น Business Intelligence ก ย งคงถ กใช ในม มมองท กว างข น โซล ช นท เก ยวก บการตลาด (Marketing-based Applications) เป นโซล ช นท รวบรวมข อม ลแนวล กของผ บร โภคหร อผ ใช ส นค า และบร การขององค กร มาทำการว เคราะห เพ อท จะได ตอบสนองต อ ผ ใช ส นค า และบร การได ตรงใจ ข อม ลแนวล กท องค กรต องการค อ ข อม ลในเช งพฤต กรรม (Behavioral Data) ตามมาด วยข อม ล ความค ดเห น (Attitudinal Data) ข อม ลแสดงความชอบ (Clickstream Data) ร วมด วยข อม ลในเช งข อเท จจร งของผ ใช ส นค า (Descriptive Data) แหล งท มาของข อม ลจะใช ร วมก นได อาจจะม ความแตกต างก นบ าง ไปตามล กษณะของธ รก จ ท เห นเป นร ปธรรมมากในป จจ บ นของ ส นค า และบร การสำหร บผ บร โภคท วไป ซ งม แหล งข อม ลมากมาย ในแบบเด มๆ อาจจะใช การตอบแบบสอบถามไม ว าจะผ านเจ าหน าท หร อการเข าไปตอบแบบออนไลน ท กำล งได ร บความน ยมในป จจ บ น ค อ การสามารถตรวจสอบบร เวณท แต ละคนอย ได จาก Location Services ในโทรศ พท แบบสมาร ทโฟน หร อการตรวจสอบจาก Cell Sites ต างๆ ว าม เบอร โทรศ พท เคล อนท ใดบ างใช Cell Sites ท ผ ให บร การเตร ยมข นมาเป นพ เศษ ซ งข อม ลเหล าน สามารถนำไป ส การนำเสนอข อม ล การนำเสนอส นค าต างๆ ได มากมาย รวมถ ง ข อม ลพฤต กรรมการใช บ ตรเครด ตท สามารถบอกถ งสถานท ประเภท ส นค า ตราส นค า ความถ ในการใช ฯลฯ ข อม ลเหล าน เป นประโยชน ต อ ท งธนาคารเจ าของบ ตร รวมไปถ งองค กรเจ าของส นค าและบร การ จ ดประสงค ของโซล ช นน ก ค อ ความสามารถในการเพ มยอดขาย (Upselling) และการขยายช องทางการขาย (Cross-selling) สำหร บ ธ รก จ โดยม ข อม ลสน บสน นในระด บท ล กมากข น ก ค อข อม ลพฤต กรรม ของผ บร โภค และเร วข นจากช องทางการร บข อม ล และความสามารถ ในการประมวลผล โซล ช นทางด านการปร บปร ง พ ฒนาผล ตภ ณฑ หร อบร การ (Industry-based Applications) เป นโซล ช นท รวบรวมข อม ลแนวล กจากภายในระบบขององค กรเอง มาทำการว เคราะห เพ อให ร บทราบสถานะ ป ญหา ประส ทธ ภาพ ความผ ดปกต ของธ รกรรม ความเป นไปของระบบบร การ สายการ ผล ต ซ งรวมไปถ งระบบไอท ท อย เบ องหล งการให บร การด งกล าว ด วย IT MAGAZINE 19

20 BIZ& CONSULT แหล งท มาของข อม ลจะแตกต างก นอย างช ดเจนกว ากล มแรก เน องจากเก ยวพ นก บแต ละธ รก จโดยตรง ล กษณะข อม ลส วนใหญ จะมาจากข อม ลการทำธ รกรรม (Transaction Logs) ซ งเก ดได ท ง จากคน และอ ปกรณ ต างๆ ได แก ข อม ลการใช งานโทรศ พท เคล อนท ข อม ลการใช บร การท ต เอท เอ ม ข อม ลการใช ระบบอ นเทอร เน ต แบงค ก ง ข อม ลจากระบบเซ นเซอร ว ดการใช น ำ/ไฟฟ า (Smart Metering) ข อม ลจากเคร องจ กรในสายการผล ตส นค าอ เล กทรอน กส เป นต น จ ดประสงค ของโซล ช นน ก ค อ ความสามารถในการค นพบป ญหา และแก ไขระบบได เร ว ความสามารถในการประเม นสถานะหร อ ประส ทธ ภาพของระบบท ให บร การว าเพ ยงพอหร อม แนวโน มว าจะ ไม พอ ความสามารถในการตอบสนองต อล กค าท แจ งป ญหาเข ามา ได อย างรวดเร ว ความสามารถในการลดป ญหาหร อข อผ ดพลาดจาก การผล ต ความสามารถในการตรวจพบส งผ ดปกต ในร ปแบบของ ธ รกรรม (Fraud Detection) เป นต น กรรมว ธ ในการตรวจสอบ ว เคราะห จะอย บนพ นฐานของความร ในแต ละภาคธ รก จเป นหล ก สำหร บองค กรท ม ความสนใจในเร อง Big Data แต อาจจะม คำถาม ในประเด นต างๆ ท ย งไม สามารถหาคำตอบได ช ดเจน ผมลองสมม ต คำถามท พบบ อย และทางเล อกเพ อใช ประกอบการพ จารณาด งน ความสามารถในการประมวลผลข อม ลขนาดใหญ เร มม ป ญหา เน องมาจากปร มาณข อม ลท เพ มมากข นท กว น ขณะท เวลาใน การประมวลผลกล บม เท าเด ม จะปร บปร ง แก ไขได อย างไร ว ธ การพ นฐานค อ การปร บปร งขนาดของระบบประมวลผล ให มากข น (ถ าว ธ การเด มม ประส ทธ ภาพอย แล ว) ส วนทางเล อก ในว ธ การของ Big Data ค อ การทดลองเปล ยนสถาป ตย- กรรมการประมวลผลข อม ล อาท จากระบบเด มท ใช การ ประมวลผลแบบ SMP (Symmetric Multi-Processing) มาเป นการประมวลผลแบบค ขนาน (Parallel Computing) ซ งจะม ซอฟต แวร ต างๆ เพ มเต ม ซ งคงต องมาทดสอบความ เป นไปได (Proof of Concept) ก อนเป นอ นด บแรก องค กรม ข อม ลบางประเภทท ย งคงต องเก บอย ท กว นตามข อ กำหนด แต ไม เคยหร อไม ค อยได เอามาใช จร ง อาจเป นเพราะ ข อม ลอาจจะม ขนาดใหญ เก นไป หร อเม อพ จารณาจากล กษณะ ข อม ลไม น าจะเอามาประมวลผลได เลย ท งๆ ท น าจะม ประโยชน บางอย างซ อนอย ในข อม ลเหล าน น ว ธ การของ Big Data ค อการใช Hadoop เป นต ว จ ดการข อม ลด งกล าว ท งในแง การจ ดเก บ และการประมวล ข อม ล นอกจากน อาจใช ซอฟต แวร ทางเล อกอ นๆ เข ามา ประกอบด วย อาท NoSQL Database และ SQLcompliant Tools เป นต น องค กรเร มม แหล งข อม ลใหม ท ไม ม โครงสร างแน นอน (Unstructured) ทำให ไม สามารถประมวลผลได ด วยว ธ การแบบ ปกต ท ใช ก บข อม ลจากระบบคล งข อม ลท วไป หร อทำได แต ต อง ใช เวลานาน หร อต องผ านหลายข นตอน ว ธ การของ Big Data ค อการใช Hadoop เป นต ว จ ดการข อม ลท ม โครงสร างไม แน นอนด งกล าว ในการจ ดเก บ และประมวลข อม ล เพ อส งผ านข อม ลท กล นกรองแล วให ก บ ซอฟต แวร ท ใช อย เด มซ งอาจจะเป น ETL Tool เพ อเข า ระบบคล งข อม ล ข อม ลจากส อส งคม (Social Media Content) ม ความจำเป น ต อธ รก จขององค กร ทำอย างไรถ งจะทราบพฤต กรรมการใช งาน ของผ บร โภค รวมถ งความค ดเห นท พวกเขาม ต อองค กร ว ธ การของ Big Data ค อการด งข อม ลจากส อส งคม ไม ว า จะผ านบร การของเจ าของส อแต ละท หร อจะผ านบร ษ ทกลาง ท ทำหน าท ให บร การ (ม ให บร การในต างประเทศ) มาทำการ ประมวลผลโดยใช โซล ช นท เร ยกว า Sentiment Analysis ซ งป จจ บ นม ซอฟต แวร บางต วท สามารถทำได และบางต ว สามารถต ดต อก บส อส งคมได ครบในต วเด ยวก น เพ ยงแต ต องแยกซ อเป นทางเล อกไป บ คลากรทางด าน IT ต องได ร บการพ ฒนาในด านใดเพ มเต มบ าง สำหร บ Big Data ซอฟต แวร น าจะเป นส วนประกอบหล กท ต องให ความสนใจ เร มต นด วย Hadoop ซ งเป นพ นฐานของท งหมด จากน น จะม ซอฟต แวร ในกล มของ Hadoop อ นๆ ท มาทำงาน ต อยอด Hadoop อ กท ได แก HBase, Hive, Sqoop, Flume เป นต น ป จจ บ นแทนท สามารถดาวน โหลดซอฟต แวร กล มด งกล าวจากบร ษ ทท นำซอฟต แวร กล มน มาทำตลาด และสร างค ณค าเพ มเต ม ได แก Cloudera, Pivotal, MapR และ Hortonworks เป นต น บร ษ ทฯ ด งกล าวม การสร าง เคร องไม เคร องม อเพ มเต มให สามารถใช งาน หร อจ ดการได ง ายข น นอกจากน ย งม บร การหล งการขายแบบต างๆ เพ อให องค กรเก ดความม นใจท จะนำไปใช อย างจร งจ งในธ รก จ ซอฟต แวร กล มถ ดไปจะเป นทางเล อก เน องจากเป นกล มท ถ กพ ฒนาจากผ ผล ตซอฟต แวร เพ อให สามารถเข าถ งข อม ล ของ Hadoop ด วยว ธ การ หร อภาษาท ง ายกว า อาท Cloudera Impala, Pivotal HAWQ เป นต น ซ งอาจจะม ข อจำก ดไปตามแต ละผ ผล ต ซอฟต แวร ทางด าน Data Visualization ท จะใช ในการ แปลงข อม ลออกมาให อย ในร ปแบบของแผนภาพแบบต างๆ ท ง ายต อการเข าใจ โดยจะม ต วต อเช อม (Connectors) ใน การต อเช อมก บเคร องม อในกล มท แล ว เพ อด งข อม ลออกมา แสดงได ส ดท ายน ระบบงานทางด าน Big Data ม ผลต อแต ละธ รก จต างๆ แตกต างก นไปโดยพ นฐาน เพราะข อม ลข นอย ก บโจทย ท องค กร กำล งพ จารณา ข อม ลในเช งล กอย างข อม ลในเช งพฤต กรรม (Behavioral Data) ข อม ลความค ดเห น (Attitudinal Data) ข อม ล จากการตอบสนอง (Interaction Data) และข อม ลในเช งข อเท จจร ง ของผ ใช ส นค า (Descriptive Data) ม บทบาทมากข นกว าเด มในแง ของเทคโนโลย ท มารองร บ เอ อต อการตลาดขององค กร ขณะท ข อม ลจากระบบภายในธ รก จท สน บสน นบร การต างๆ ก เป นส งท องค กรจะต องให ความสนใจในการต ดตาม และปร บปร งเพ อให สามารถตอบสนองต อล กค า หร อค ค าได อย างรวดเร วเช นก น 20 IT MAGAZINE

21 THE IDEA Drone : อากาศยานไร คนข บ ขนาดจ วแห งอนาคต หากท านใดท ต ดตาม Discovery Channel ก คงจะเคยเห นสารคด ท เก ยวก บเคร อง Drone หร อ อากาศยานไร คนข บก นมาบ าง ว นน เคร อง Drone ม ราคาถ กลงและม ขนาดเล กลงมาก และเรา จะมาทำความร จ กก นว าม นค ออะไร และจะม ไอเด ยอะไรบ างท เราจะนำ Drone ไปใช คร บ ของ iphone ได ท นท ราคาของ AR.Drone ค อ $299 ซ งถ อว าถ ก แต ก ย งแพงมากสำหร บ บ คคลท วไป แต ในป จจ บ นราคาถ กลงมามาก ถ กแค ไหนนะหร อคร บ ท ห างพ นธ ท พย พลาซ า สาขาประต น ำ ม เคร อง Drone ผล ตในประเทศ จ น ทำงานแบบบ งค บด วย Remote Control ขนาด 4 ใบพ ด ม กล องขนาด 5 ล านพ กเซล สามารถบ นท กภาพได ในต ว (streaming ไม ได ) ในราคาเพ ยง 2,400 บาท (น ย งไม ได ต อรอง ราคาเลยนะ ^_^) ทำให เร มม แนวค ดท จะนำ Drone มาใช ด านอ นๆ รวมถ งการสร างธ รก จ โดยใช Drone ก นเลยท เด ยว UAV (Unmanned Aerial Vehicle) คำว า Drone เป นคำท วๆ ไปท คนใช เร ยกเคร องบ น แบบไร คนข บขนาดเล ก ช อทางการท ใช ก นค อ UAV (อ านเพ มเต มใน link wikipedia ท ายบทความนะคร บ) แต ผมขอเร ยกว า Drone ก แล วก น ซ งท มาของเคร องบ นแบบ ไร คนข บน นถ กค ดและพ ฒนาก นมานานแล วต งแต ย คการใช บอลล น สงครามโลกคร งท หน ง ย คสงครามเย นมาจนถ งป จจ บ น ซ งม กจะถ กนำไปใช ในทางการทหาร เช น การบ นเข าไปสอดแนม ในพ นท ของฝ ายตรงข าม หร อการย งข ปนาว ธโดยบ งค บจาก ระยะไกล เป นต น แต ด วยเทคโนโลย ในป จจ บ นช วยให สามารถ ผล ตเคร อง Drone ได ในราคาท ถ กลงมาก เม อ 2-3 ป ท แล ว บร ษ ท Parrot ได วางจำหน าย Drone ท ช อ AR.Drone ซ งเป นค อปเตอร 4 ใบพ ดท ควบค มด วย iphone โดยใช Accelerometer จ บการเอ ยงของโทรศ พท และม กล อง ด านหน าทำให สามารถมองเห นภาพท Drone บ นไปผ านหน า Business Case Examples ในป ท ผ านมา เร มม บร ษ ทหลายแห งท ม แนวค ดท จะเอา Drone มาใช งานจร งๆ เช น บร ษ ทช อ Flirtey ท เป นบร ษ ท Startup ก อต งโดยกล มน กศ กษาสาขาว ศวกรรมของมหาว ทยาล ย University of Sydney โดยนำ Drone มาใช เพ อให บร การ ส งส นค าให แก ล กค า ซ งขณะน โครงการกำล งอย ในช วงว จ ย ร วมก บ The Warren Centre for Advanced Engineer เพ อให สามารถใช งานได จร งในเช งพาณ ชย IT MAGAZINE 21

22 THE IDEA More Ideas นอกเหน อจากการนำ Drone ไปใช ในต วอย างข างต นแล ว ก ย งม การนำ Drone ไปใช ในงานต างๆ อ ก เช น จากสถานการณ การช มน มทางการเม องในช วงท ผ านมา ผ ส อข าวในประเทศ ไทยได การนำ Drone ไปถ ายภาพทางอากาศเพ อบ นท กภาพ ในจ ดท อาจจะเป นอ นตรายต อผ ส อข าวเอง เป นต น ซ งเป นไป ได ท ในอนาคตอ นใกล น การรายงานข าวทางอากาศสามารถ ทำได ง ายๆ และประหย ดค าใช จ ายลงได มากเพราะไม จำเป นท จะต องน งเฮล คอปเตอร เพ อถ ายภาพทางอากาศเองอ กต อไป นอกจาก Flirtey แล ว บร ษ ท E-Commerce ย กษ ใหญ อย าง Amazon ก เอาด วยคร บ น นค อบร การส งส นค าทางอากาศ ด วย Drone 8 ใบพ ด เร ยกว า Amazon PrimeAir ซ งให บร การ ส งส นค าน ำหน กไม เก น 5 ปอนด แก ล กค าภายในเวลา 30 นาท ในร ศม ไม เก น 10 ไมล จากศ นย กระจายส นค าของ Amazon ซ งคาดว าจะเร มให บร การได ในป 2015 นอกจากน น บร ษ ท DHL ก เร มทดสอบใช Drone ในการส งส นค าแล วเช นก น ในป จจ บ นอ ปกรณ อ เล กทรอน กส และคอมพ วเตอร ม ขนาด เล กลงและถ กลงเร อยๆ การท จะต ด GPS หร อ Internet 3G ไปก บ Drone ก ไม ใช เร องยาก เราย งสามารถนำ Drone มา ใช ได อ กมาก เช น การรายงานสภาพการจราจรทางอากาศ แบบ Realtime การสำรวจพ นท ท เก ดภ ยพ บ ต เพ อค นหา ผ ประสบภ ยท ต ดค างและนำส งของเพ อช วยเหล อในจ ดท เข าถ ง ได ยาก หากบน Drone ม GPS การรายงานตำแหน งก จะย ง แม นยำมากข น หร อนำไปใช เพ อสำรวจพ นท ท เก ดเหต ความ ไม สงบใน 3 จ งหว ดชายแดนภาคใต ช วยให เจ าหน าท ไม ต อง เส ยงภ ยลาดตระเวนเอง การต ดตามผ ร ายท กำล งหลบหน ทาง อากาศเพ อประสานงานก บหน วยภาคพ นด น หร อแม แต การ จ ดการประกวดสร าง Drone แบบ DIY แล วนำมาแข งข นก น ท งม อสม ครเล นและม ออาช พก ไม ใช เร องไกลต วอ กต อไป What s Next? การนำมาใช งานจร งน นย งคงต องพ ฒนาอ กระยะหน ง เพราะ เม อนำมาใช จร งก อาจจะม ส งต างๆ ท จะต องคำน งถ ง ไม ว าจะ เป นข อจำก ดเร องของการแบกร บน ำหน ก ขนาดของแบตเตอร ท ทำให บ นไกลมากไม ได ความสามารถในการบ นในสภาวะท ม ลมแรง รวมไปถ งข อกำหนดของกฎหมายควบค มการบ น ท จะต องม การตรวจสอบและแก ไขก นอ กพอสมควร ถ าค ณ เคยด ภาพยนตร เร อง แฮร พอตเตอร ท ม นกฮ กบ นว อนเพ อ ส งของ ภาพของเคร องบ นขนาดเล กท บ นว อนอย บนท องฟ า เพ อส งของและสำรวจสภาพต างๆ ในเม องใหญ ๆ คงไม ไกล เก นฝ นซ กเท าไหร แล วค ณล ะ ค ดว าม นน าจะเอาไปทำอะไร ได อ ก ^_^ References Wikipedia - UAV : Wikipedia - History of UAV : History_of_unmanned_aerial_vehicles Flirtey - Drone : Amazon PrimeAir : AR.Drone Parrot : TNW - Drones produce stunning footage of political protests in Bangkok : 22 IT MAGAZINE

23 G-ABLE ตอกย ำร บม อ BCP ภ ยธรรมชาต เหต การณ บ านเม อง อ บ ต เหต ต างๆ เป นภ ยค กคามท ไม สามารถควบค มได ถ าเราไม สามารถควบค มป จจ ยภายนอกได การพ จารณาด แล จ ดทำ ส งท อย ภายในให ด จ งถ อเป นทางเล อก แรกๆ ของเรา ในป 2550 ทางธนาคารแห งประเทศไทย (ธปท.) ได ประกาศแนวปฏ บ ต ในการบร หารความต อเน องทางธ รก จ (Business Continuity Management) และการจ ดทำ แผนรองร บการดำเน นธ รก จอย างต อเน อง (Business Continuity Plan : BCP) ของสถาบ นการเง น และหล งจากประกาศแนวทาง ปฏ บ ต ด งกล าวในว นท 23 มกราคม 2550 ทางสถาบ นการเง น ท กสถาบ นควรจะกำหนดนโยบายการบร หารความต อเน องทาง ธ รก จและ BCP ให เสร จภายใน 12 เด อน น บต งแต ว นลงนามในหน งส อฉบ บน ส งผลให ทางสถาบ นการเง น ท กสถาบ นต องดำเน นการตามแนวปฏ บ ต ท กำหนด และในป จจ บ น ท กธ รกรรมทางการเง นต างๆ ก ต องใช IT เป นเคร องม อในการ ให บร การ ส งผลให สถาบ นทางการเง นท กท กำหนดให บร ษ ท IT ท กบร ษ ทท ให บร การก บสถาบ นทางการเง นต องจ ดทำ BCP ส ง ให สถาบ นทางการเง น ถ าบร ษ ทใดไม ได จ ดส ง BCP ให สถาบ น ทางเง น ทางสถาบ นทางเง นจะไม ยอมซ อส นค าหร อบร การก บ บร ษ ทด งกล าว IT MAGAZINE 23

24 ค ณมย ร ชาต เมธาก ล CBS / G-ABLE Group ค ณมย ร ชาต เมธาก ล ประธานบร หาร กล มงานโซล ช นทางธ รก จและบร การ อธ บายว า จากข อกำหนดด งกล าวท เก ดข น กล มสถาบ นทางการเง นจ ง ต องสรรหาพ นธม ตรท ม ความสามารถ สน บสน นธ รก จตามข อประกาศ ใน ฐานะผ ให บร การทางด านไอท กล ม บร ษ ทจ เอเบ ล ได ตระหน กเร องน เป น อย างด พร อมจ ดทำ Business Continuity Planning ให สอดคล อง และรองร บในข อกำหนดด งกล าว รวมถ งสร างความม นใจให ก บ กล มล กค าของกล มบร ษ ท G-ABLE ว าทางกล มบร ษ ทฯ จะสามารถ ดำเน นการให บร การอย างต อเน อง แม อาจเก ดภ ยพ บ ต ต างๆ ข น เช น ไฟไหม น ำท วม แผ นด นไหว ไฟฟ าด บ เหต จราจล โรคระบาด และระบบ IT ล ม เป นต น สำหร บการจ ดทำ BCP ทางกล มบร ษ ทจ เอเบ ล ได ม การประเม น จากระบบท ม ความสำค ญมากไปถ งความสำค ญน อยต อการให บร การ ล กค า พร อมจ ดทำแผนงานรองร บก บเหต การณ ต างๆ ท อาจทำให การบร การหย ดชะง ก โดยมาตรฐานท จ ดทำข นมา รายละเอ ยดโดย ย อด งต อไปน 1. หล กเกณฑ ในการประเม นความเส ยง Probability (โอกาสในการเก ด) 1 = มากกว า 1 ป 2 = ท ก 1 ป 3 = ท ก 6 เด อน 4 = ท กเด อน Impact (ผลกระทบต อการทำธ รก จ) 1 = ไม ส งผลให เก ดป ญหาเลย 2 = ย งสามารถให บร การล กค าในบางส วน 3 = ไม สามารถให บร การล กค าได เลย Significance (น ยสำค ญ) Significance = Probability X Impact 1-4 = ม น ยสำค ญน อย 5-8 = ม น ยสำค ญปานกลาง 9-12 = ม น ยสำค ญมาก Priority (ต องเร งด วนในการจ ดทำแผนให เสร จตามกำหนด) = ไม เร งด วน (จ ดทำแผนงานให เสร จภายใน ม.ย 56) = เร งด วนปานกลาง (จ ดทำแผนงานให เสร จ ภายใน ม.ค. 56) = เร งด วนมาก (จ ดแผนงานให เสร จภายใน ม.ค. 56) 2. การประเม นความเส ยงการเก ดเหต การณ ฉ กเฉ น และภ ยภ บ ต เหต การณ ฉ กเฉ น หร อภ ยพ บ ต เหต การณ ป ญหา Probability ระบบไอท 1 ระบบไอท 2 Impact Significance Priority 1. ไฟฟ าข ดข อง ระบบ IT Down & ระบบข อม ลข ดข อง & ระบบ IT Infrastucture ล ม 3. ไฟไหม อาคาร โรคระบาด จราจล ประท วง (ใกล สถานท ทำงาน) 6. แผ นด นไหว น ำท วม การประเม นป ญหาท อาจจะเก ดหล งจากเก ด เหต การณ ฉ กเฉ นหร อภ ยพ บ ต BCP Working Team ทำการประเม นป ญหาท อาจจะส งให การบร การของกล มบร ษ ทหย ดชะง กไม สามารถให บร การล กค าอย าง ต อเน องได พร อมท งประเม นความร นแรงและกำหนดแนวทาง ในการแก ไขป ญหาในระบบไอท ต างๆ รวมถ งบ คลากรท ร บผ ดชอบ 4. การประเม นความส มพ นธ ระหว างเหต การณ ฉ กเฉ น หร อภ ยพ บ ต ก บป ญหาท อาจจะเก ดข น จากการประเม นความเส ยงการเก ดเหต การณ ฉ กเฉ น และภ ยพ บ ต พร อมจ ดลำด บความสำค ญแล วน น ย งม การประเม นความส มพ นธ ระหว างเหต การณ ฉ กเฉ นหร อภ ยพ บ ต ก บป ญหาท อาจจะเก ดข นก บ 6 ระบบไอท (โดยการประเม นจากระบบ IT ท สำค ญต อการให บร การ ล กค าจากมากไปหาน อย) และ 2 กรณ ข างต นด งน ตาราง แสดงความส มพ นธ ระหว างเหต การณ ฉ กเฉ น หร อภ ยพ บ ต ก บป ญหาท อาจจะเก ดข น ระบบไอท 3 ระบบไอท 4 ระบบไอท 5 ระบบไอท 6 กรณ พน กงานส วนสน บสน น เข าปฏ บ ต งานบร ษ ทไม ได กรณ พน กงานบาดเจ บ หร อเจ บป วย 1. ไฟฟ าข ดข อง X X X X X X X 2. ระบบ IT Down & X X X X X X ระบบข อม ลข ดข อง & ระบบ IT Infrastucture ล ม 3. เก ดโรคระบาด X X 4. ไฟไหม อาคาร X X X X X X X X 5. จราจล ประท วง X X (ใกล สถานท ทำงาน) 6. แผ นด นไหว X X X 7. น ำท วม X 24 IT MAGAZINE

25 5. การประเม นระด บความร นแรงของป ญหา ทำการประเม นป ญหาท ม ผลกระทบต อการปฏ บ ต งาน พร อมกำหนด ระด บความร นแรงตามล กษณะของป ญหา ซ งได แบ งระด บความ ร นแรงของป ญหาออกเป น 3 ระด บ ค อ Low, Medium และ High โดยม รายละเอ ยดตามตารางด งน ตาราง ป ญหาและระด บความร นแรงของป ญหา Severity Problem Low Medium High ระบบไอท 1 <= 4 ชม. >4 ชม. >48 ชม. ระบบไอท 2 <= 4 ชม. >4 ชม. >48 ชม. ระบบไอท 3 <= 4 ชม. >4 ชม. >48 ชม. ระบบไอท 4 <= 4 ชม. >4 ชม. >48 ชม. ระบบไอท 5 <= 4 ชม. >4 ชม. >72 ชม. ระบบไอท 6 <= 4 ชม. >4 ชม. >72 ชม. พน กงานส วนสน บสน น <= 4 ว น > 4 ว น > 7 ว น เข าปฏ บ ต งานบร ษ ทไม ได พน กงานบาดเจ บ <= 4 ว น > 4 ว น > 7 ว น หร อเจ บป วย 6. มาตรการในการรองร บป ญหาและความร นแรง ของแต ละระด บ กำหนดมาตรการในการรองร บป ญหาของแต ละระด บ เพ อให ม นใจ ว าการบร การของล กค าย งสามารถดำเน นการได อย างต อเน อง โดย ม รายละเอ ยดตามตารางด งน ตาราง มาตรการในการรองร บป ญหา และความร นแรง ของแต ละระด บ ป ญหา (Problem) ระบบไอท 1 ระบบไอท 2 ระบบไอท 3 ระบบไอท 4 ระบบไอท 5 ระบบไอท 6 พน กงานส วนสน บสน น เข าปฏ บ ต งานบร ษ ท ไม ได พน กงานบาดเจ บ หร อเจ บป วย ความร นแรง Low Medium High Incident Management Process แก ไขป ญหา ตามปกต ของ แผนกท ร บผ ดชอบ แก ไขป ญหา ตามปกต ของ แผนกท ร บผ ดชอบ ผ จ ดการ แผนกดำเน น การแทน จ ดหาพน กงาน ทำงานทดแทน ช วคราว DR Plan การจ ดเตร ยม อ ปกรณ ตาม ตำแหน งงาน จ ดหา พน กงานใหม หร อโยกย าย ทดแทน 7. สร ปรายละเอ ยดของมาตรการท ต องจ ดทำข นเพ อ รองร บแก ไขป ญหาและป องก นเหต การณ ฉ กเฉ น หร อภ ยพ บ ต เพ อให ม นใจว าการบร การล กค าสามารถดำเน นงานต อไปได 7.1 ก จกรรมท ต องจ ดทำเพ มข น เพ อแก ไขป ญหาตามระด บ ความร นแรง ม รายละเอ ยดด งน การแก ไขป ญหากรณ ระบบไอท หล กเก ดความ เส ยหายจนไม สามารถทำงานได เป ดใช ศ นย สำรอง (DR Plan) การจ ดเตร ยมอ ปกรณ ตามตำแหน งงาน การจ ดหาพน กงานใหม หร อโยกย ายทดแทน 7.2 เหต การณ ท นำไปส สถานการณ ฉ กเฉ นหร อภ ยพ บ ต และ มาตรการป องก น กรณ ไฟฟ าข ดข อง กรณ เก ดโรคระบาด กรณ ไฟไหม อาคาร กรณ เก ดเหต จราจลใกล ท ทำงาน กรณ แผ นด นไหว กรณ น ำท วม ท งน ค ณมย ร กล าวเพ มเต มว า เราให ความสำค ญก บธ รก จของ กล มล กค าเป นอย างมาก ด งน นเราจ งม ความช ดเจนในเร องของ BCP ท จะทำให กล มล กค าม ความม นใจท เล อกใช บร การงานด าน ไอท จากเรา จ เอเบ ลเช อว าความพร อมและการยกระด บความสามารถ จะทำให ล กค าดำเน นธ รก จ และล กค าของล กค าดำเน นธ รกรรม และก จกรรมงานบร การต างๆ ได อย างไม สะด ด ซ งจะเป นอ กหน ง ความภ ม ใจของเรา Committed to your success IT MAGAZINE 25

26 กร งศร ด งไอท พ ฒนา Trade Finance ลดเวลา เสร มประส ทธ ภาพ ตรวจสอบแม นยำฉ บไว ด วยความม งม นในการสร างสรรค บร การท สะดวกสบายให ก บล กค าอย างไร ข ดจำก ด กร งศร (ธนาคารกร งศร อย ธยา จำก ด (มหาชน)) จ งไม เคยท จะหย ดให ความสำค ญในเร องการนำเทคโนโลย ใหม ๆ มาเสร มประส ทธ ภาพในการให บร การจนได ร บรางว ลระด บนานาชาต และเอเช ยแปซ ฟ ก มากมายด านนว ตกรรมซอฟต แวร ใหม ๆ อย เสมอ ล าส ด กร งศร พ ฒนาแอพพล เคช นใหม ท เข ามา เสร มการทำงานด าน Trade Finance ให ด ย งข น ซ งสามารถช วยรองร บระบบต างๆ ท เก ยวข อง ในองค กร และสะท อนส ความพ งพอใจของล กค าได อย างเป นเล ศ ค ณเปรม ช นวงศ ผ จ ดการฝ ายอาว โส ฝ ายต ดต งระบบธ รกรรมการเง นและบร การล กค า ธนาคารกร งศร อย ธยา จำก ด (มหาชน) ค ณเปรม ช นวงศ ผ จ ดการฝ ายอาว โส ฝ ายต ดต งระบบ ธ รกรรมการเง นและบร การล กค า ได ถ ายทอดถ ง ความเป นมาของโครงการในการสร างระบบ เทรด ไฟแนนซ น ว เว ร คโฟล (Trade Finance New Workflow) ท จ ดว าเป นผลงานนว ตกรรมด านไอท ใหม ล าส ด ท ทางธนาคาร ภาคภ ม ใจก บประส ทธ ภาพอ นยอดเย ยมในการให บร การ โดย ถ อกำเน ดข นมาเพ อสร างระบบการต ดตามสถานะทางธ รก จ ในการให บร การด าน Trade Finance รวมถ งการจ ดการ SLA (Service Level Agreement) ให ม ความคล องต ว รวดเร ว โดยลดข นตอน และกระบวนการทำงานท งหมดของการให บร การ ด วยความคล องต ว กระช บ ฉ บไว ซ งเก ดจากการ สร างสรรค และการเล อกพ ฒนาระบบงานร วมก บบร ษ ทท ให บร การไอท ระด บม ออาช พของประเทศไทย 26 IT MAGAZINE

27 เหต ผลท กร งศร นำระบบน มาใช เน องจากเอกสารการทำ ธ รกรรมด าน Trade Finance ต องการระบบ Workflow มา สน บสน นโดยใช เคร องม อท เร ยกว า BPM (Business Process Management) เป นเคร องม อท เข ามาช วยบร หารจ ดการใน กระบวนการ Trade Finance ซ งสามารถสแกนเอกสารด าน Trade Finance ท เก ยวข องท กอย าง และม การเช อมระบบให ม การเก บข อม ลไว ในระบบ ECM (Enterprise Content Management) ด วย ด งน น ถ งแม ว าจะม การพ ฒนาหร อเปล ยน ซอฟต แวร น ในอนาคต ข อม ลสแกนของเอกสารก ย งคงอย ก บ เราไปอ กหลายป ข างหน า ส วนในกรณ ท ต องการด ข อม ล หร อ ตรวจสอบย อนหล ง พน กงานก สามารถท จะด งมาด ได ท นท เพราะม การเก บข อม ลท งหมดไว ต งแต ว นท เร มใช ซอฟต แวร ผ จ ดการฝ ายต ดต งระบบธ รกรรมการเง นและบร การล กค า กล าว ด วยความเจร ญก าวหน าด านเทคโนโลย ของระบบ เทรด ไฟแนนซ น ว เว ร คโฟล ถ อได ว าสร างความเช อม นให บ คลากร ในองค กรสามารถทำงานได อย างเต มท เพราะนว ตกรรม ด งกล าวช วยให การทำงานบร การม ความรวดเร วมากข น ร ข นตอนการทำงานท ช ดเจน สามารถต ดตามด งานได ว าอย ใน ข นตอนใด ต ดป ญหาเร องความย งยากให หมดไป รวมถ ง ส งงานให ผ อน ม ต ได สะดวกมากย งข น เม อข นตอนการทำงาน ต างๆ ดำเน นไปอย างราบร นและเข าใจง าย จ งม ส วนสำค ญท ทำให พน กงานสามารถให บร การล กค าได ตาม SLA (Services Level Agreement) ได เป นอย างด และรวดเร วข น ค ณญาดา วงศ ศ ร ภ ทร ผ จ ดการฝ ายกล มศ นย ธ รก จการค าต างประเทศ กล าวเสร ม เวลาม ล กค าโทรเข ามาสอบถามถ งความค บหน า ว างานตอนน อย ท ข นตอนไหนแล ว ถ าเป นเม อก อนต องเข าไปตรวจสอบ หลายระบบและอาจต องโทรถามเจ าหน าท ท เก ยวข อง แต ใน ป จจ บ น เราสามารถตรวจสอบให ได ท นท จากระบบ Work Flow น อย างเด ยวก ทราบผลได เลย หร อบางกรณ ท จะต อง ต ดตามงานไปย งหน วยงานอ นๆ ท เก ยวข อง ก สามารถด และ ร ได ว าต องตามงานต อท ใคร เพราะม การ Interface ระบบ รองร บไว ส งผลให การทำงานไม สะด ด หร อต ดข ด เพราะ ระบบ Work Flow ล งค ก บหน วยงานภายในครบวงจรอย แล ว นอกจากน ย งสามารถตรวจสอบปร มาณงานของแต ละกล มงาน และตรวจสอบได ว าใครทำไปก Item ถ าพ ดให เห นภาพท ช ดเจน ค อ ระบบน จ บได ท งเวลา และ Item อย ในท เด ยว ทำให สะดวก ข นมากคร บ ค ณเปรม ย งได ตอกย ำถ งแนวทางในการดำเน นงานของธนาคาร ท เน นถ งความสำค ญในการสร างสรรค นว ตกรรมด านไอท ระบบต างๆ เข ามารองร บการให บร การ เพ อให เก ดประโยชน ค ณญาดา วงศ ศ ร ภ ทร ผ จ ดการฝ ายกล มศ นย ธ รก จการค าต างประเทศ ธนาคารกร งศร อย ธยา จำก ด (มหาชน) ส งส ดก บล กค า ซ งล กค าสามารถเข าถ งบร การของธนาคาร กร งศร อย ธยา ได อย างสะดวกสบาย ธนาคารจ งเน นการพ ฒนา ด านไอท เป นหล กมากกว าการขยายสาขา โดยม รางว ลการ นต มากมาย อาท รางว ล Online Banking Initiative of the Year จาก Asian Banking and Finance Awards 2013 ซ งมอบให ก บ Krungsri Mobile Application ธนาคารบน ม อถ อ ท มอบประสบการณ ใหม ในการทำธ รกรรมทางการเง น ท กท ท กเวลา เป นต น ความสำเร จจากการนำระบบน มาใช ในงานบร การของเรา แน นอนว าการค ดสรรบร ษ ทท ปร กษา ในการวางระบบไอท ค อห วใจสำค ญท จะนำไปส เป าหมายของการทำงานท ต งไว ต องขอบค ณท มงานของ G-ABLE ท ได วางท มเฉพาะก จเข า มาร บผ ดชอบวางระบบน โดยเฉพาะ ทำให ม ความเข าใจ สามารถ เก บเน อหา และท มเทการทำงานร วมก บท มงานของธนาคาร ได อย างสมบ รณ ครบถ วน ผ บร หารฝ ายต ดต งระบบธ รกรรม การเง นและบร การล กค า กล าวท งท าย กล าวได ว า ระบบ เทรดไฟแนนซ น ว เว ร คโฟล ค ออ ก ก าวย างท สำค ญ สำหร บการสร างสรรค นว ตกรรมด านไอท ท กร งศร ต องการให เป นก าวใหม ท ตอบโจทย ท งผ ให บร การ และผ ร บบร การ ในเร องความแม นยำ รวดเร ว ฉ บไว นำไป ส ประโยชน ส งส ด ในการบร หาร จ ดการธ รก จของล กค า ในย คน IT MAGAZINE 27

28 หมอล Best Breakthrough Technology 2013 by MIT ค ดว าโลกน คงไม ม ใครไม ร จ ก MIT แต จะได เข าไปเร ยนหร อเปล าน นอ กเร องหน ง ในป 2013 ท ผ าน มาทาง MIT ได Review Technology ท ทำให เก ดความก าวหน าและสร างประโยชน ในทางมวล มหาชนมน ษยชาต ประมาณ 10 Technology ผมเลยขอแชร มาลงในน ตยสารฉบ บส งท ายป มา ต อนร บป ม าก น ผมจะเอาแค ห วข อก บเหต ผลในการท MIT ว เคราะห ว าทำไมถ งให เป น Breakthrough Technology ผมค ดเล อกเฉพาะท ว าว!!! และท ได ร บการยอมร บจาก MIT และในกรอบเล กว า ม ใครเป น Player บ าง ถ าสนใจเร องเต มไปหาอ านเพ มได ท technologyreview.com/lists/breakthrough-technologies/ 2013/ เผ อจะได เห นถ งความรวดเร วของเทคโนโลย ว าปร ดปร าด ขนาดไหน หร อต อยอดไอเด ยว าวๆ ก นบ าง ณ โอกาสน หมอล ขออวยพรป ใหม ให ท กท านจงประสบแต ความส ข ความเจร ญ ม สต เจร ญว ป สสนา ก าวหน าท งทางโลก และทางธรรม สาธ 28 IT MAGAZINE

29 IT MAGAZINE 29

วารสารของกรมส งเสร มอ ตสาหกรรม พ มพ เป นป ท 55 ฉบ บเด อนกรกฎาคม - ส งหาคม

วารสารของกรมส งเสร มอ ตสาหกรรม พ มพ เป นป ท 55 ฉบ บเด อนกรกฎาคม - ส งหาคม วารสารของกรมส งเสร มอ ตสาหกรรม พ มพ เป นป ท 55 ฉบ บเด อนกรกฎาคม - ส งหาคม 2556 & Innovation ลงท นออนไลน รวยได ท ปลายน ว ลงท น IT ให ธ รก จม กำไร การตลาดบนโลกโซเช ยล ง ายถ าร ว ธ Cloud เทคโนโลย ช วยลดต

More information

ECO-NOVATION ในว นงานคณะผ บร หารและพน กงานได ร วมแรงร วมใจตอบแทนส งด ๆ ค นส ส งคมและส งแวดล อม โดยม ก จกรรมท น าสนใจ ด งน

ECO-NOVATION ในว นงานคณะผ บร หารและพน กงานได ร วมแรงร วมใจตอบแทนส งด ๆ ค นส ส งคมและส งแวดล อม โดยม ก จกรรมท น าสนใจ ด งน ECO-NOVATION กล มบร ษ ทจ เอเบ ลส งเสร มบรรยากาศและว ฒนธรรมองค กร ให เป นองค กร ต วอย าง ท สน บสน นเร อง GREEN IT โดยม งเน นเทคโนโลย ท ประหย ด พล งงานและเป นม ตรก บส งแวดล อม การสร างจ ตส ำน กการร กษา ส

More information

แนวทางการดำเน นธ รก จและหล กจรรยาบรรณ

แนวทางการดำเน นธ รก จและหล กจรรยาบรรณ แนวทางการดำเน นธ รก จและหล กจรรยาบรรณ สารบ ญ ค าน ยมของเชฟรอน...1 สารจากค ณจอห น ว ตส น...2 แนวทางการดำเน นธ รก จและหล กจรรยาบรรณ...3 บทบาทและความร บผ ดชอบ...4 อำนาจและหน าท...4 แนวทางปฎ บ ต...4 การปฏ

More information

บร ษ ท ล อกซเล ย จำก ด (มหาชน) รายงานประจำป

บร ษ ท ล อกซเล ย จำก ด (มหาชน) รายงานประจำป บร ษ ท ล อกซเล ย จำก ด (มหาชน) รายงานประจำป 2553 สารบ ญ รายงานประจำป 2553 บร ษ ท ล อกซเล ย จำก ด (มหาชน) 2 ประว ต ความเป นมา การเปล ยนแปลง และพ ฒนาการท สำค ญ 4 ว ส ยท ศน ภารก จ 5 สารจากประธาน 6 ก จกรรมป

More information

หมวกน รภ ย ค ม อความปลอดภ ยบนท องถนน สำหร บผ กำหนดนโยบายและผ ปฏ บ ต

หมวกน รภ ย ค ม อความปลอดภ ยบนท องถนน สำหร บผ กำหนดนโยบายและผ ปฏ บ ต หมวกน รภ ย ค ม อความปลอดภ ยบนท องถนน หมวกน รภ ย ค ม อความปลอดภ ยบนท องถนน เร ยบเร ยงเพ มเต มจากฉบ บภาษาไทย หมวกน รภ ย ค ม อความปลอดภ ยบนท องถนน องค การอนาม ยโลก จ ดพ มพ และเผยแพร โดย ศ นย ว ชาการเพ อความปลอดภ

More information

อาจารย ร ตน ชนก พราหมณ ศ ร มหาว ทยาล ยพ ษณ โลก ป พ มพ 2555

อาจารย ร ตน ชนก พราหมณ ศ ร มหาว ทยาล ยพ ษณ โลก ป พ มพ 2555 อาจารย ร ตน ชนก พราหมณ ศ ร มหาว ทยาล ยพ ษณ โลก ป พ มพ 2555 การวางระบบบ ญช อาจารย ร ตน ชนก พราหมณ ศ ร ป พ มพ 2555 การวางระบบบ ญช พ มพ คร งท : 1 ส งหาคม 2555 จ านวน 100 เล ม จ ดพ มพ โดย: มหาว ทยาล ยพ ษณ

More information

ร เท ำท นส อและสำร : ท กษะท จำเป นของเด กและเยำวชนย คใหม

ร เท ำท นส อและสำร : ท กษะท จำเป นของเด กและเยำวชนย คใหม 1 คำนำ ร เท ำท นส อและสำร : ท กษะท จำเป นของเด กและเยำวชนย คใหม เด กและเยาวชน ช เวลาอย ก บส อว นละไม ต ากว า 8 ช วโมง รวมๆ แล วมากกว าเวลาเร ยน มากกว า เวลาท อย ก บครอบคร ว แนวโน มในอนาคต ส อไอซ ท ส อออนไลน

More information

จรรยาบรรณในการดำเน นธ รก จ

จรรยาบรรณในการดำเน นธ รก จ บร ษ ทโคคา-โคล า จรรยาบรรณในการดำเน นธ รก จ การดำเน นธ รก จด วยความซ อส ตย ส จร ต ท กหนแห งท วโลก การดำเน นธ รก จด วยความซ อส ตย ส จร ต ซ อส ตย ปฏ บ ต ตามกฎหมาย ปฏ บ ต ตามจรรยาบรรณฉบ บน ร บผ ดชอบต อการกระทำของตน

More information

ท กษะการใช ซอฟต แวร คอมพ วเตอร

ท กษะการใช ซอฟต แวร คอมพ วเตอร พฤกษชาต ชาต ร งสรรค Miki [พ มพ ช อบร ษ ท] [เล อกว นท ] ป ท พ มพ 2555 พฤกษชาต ชาต ร งสรรค ป ท พ มพ 2555 พ มพ คร งท 1: ม ถ นายน 2555 จ านวน 300 เล ม จ ดพ มพ โดย : มหาว ทยาล ยพ ษณ โลก จ าก ด 693 ถ.ม ตรภาพ

More information

เกณฑ ค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ พ.ศ. 2558 Public Sector Management Quality Award

เกณฑ ค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ พ.ศ. 2558 Public Sector Management Quality Award พ มพ คร งแรก ก นยายน 2557 จำนวนพ มพ 1,000 เล ม ISBN สงวนล ขส ทธ สำน กงาน ก.พ.ร. จ ดทำโดย สำน กงานคณะกรรมการพ ฒนาระบบราชการ (สำน กงาน ก.พ.ร.) ถนนพ ษณ โลก เขตด ส ต กร งเทพฯ 10300 โทรศ พท 0-2356-9999 โทรสาร

More information

สารบ ญ บทท วไป ส วนท 1 การกำก บด แลก จการท ด ของ ปตท. ส วนท 2 น ยามและความหมาย ความสำค ญของการกำก บด แลก จการท ด

สารบ ญ บทท วไป ส วนท 1 การกำก บด แลก จการท ด ของ ปตท. ส วนท 2 น ยามและความหมาย ความสำค ญของการกำก บด แลก จการท ด 2 3 สารบ ญ ส วนท 1 ส วนท 2 ประกาศบร ษ ท ปตท. จำก ด (มหาชน) นโยบายการกำก บด แลก จการท ด ของ ปตท. บทท วไป ว ส ยท ศน ของ ปตท. พ นธก จของ ปตท. ค าน ยมองค กรของ ปตท. หล กปฏ บ ต เก ยวก บค ม อการกำก บด แลก จการท

More information

สม ดบ นท กการเร ยนร สาระท กษะการเร ยนร รห สว ชา ทร31001 รายว ชาท กษะการเร ยนร

สม ดบ นท กการเร ยนร สาระท กษะการเร ยนร รห สว ชา ทร31001 รายว ชาท กษะการเร ยนร สม ดบ นท กการเร ยนร สาระท กษะการเร ยนร รห สว ชา ทร31001 รายว ชาท กษะการเร ยนร รห สประจาต วน กศ กษา... ช อ-สก ล... ช อคร ประจากล ม... ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย เขตคลองเตย เร องท 1 ความหมาย

More information

ระบบการจ ดการร านอาหาร

ระบบการจ ดการร านอาหาร ระบบการจ ดการร านอาหาร Restaurant Management System นายปวร ศร เหล องทองค า Pavarit Luangthongkam สารน พนธ ฉบ บน เป นส วนหน งของการศ กษา ตามหล กส ตรว ทยาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ บ ณฑ ตว

More information

ว ธ การจ ดก จกรรม ปร บเปล ยนพฤต กรรมส ขภาพ

ว ธ การจ ดก จกรรม ปร บเปล ยนพฤต กรรมส ขภาพ เล มท 4 ว ธ การจ ดก จกรรม ปร บเปล ยนพฤต กรรมส ขภาพ กองส ขศ กษา กรมสน บสน นบร การส ขภาพ กระทรวงสาธารณส ข เล มท 4 ว ธ การจ ดก จกรรม ปร บเปล ยนพฤต กรรมส ขภาพ คำนำ การจ ดก จกรรมปร บเปล ยนพฤต กรรมส ขภาพ ม

More information

ß π « π æ ÿ ßÕ Á Õπ Ï. «ß π π» ËÕ Ë«π ß π πÿ ÿ ßÕ Á Õπ Ï»Ÿπ Ï π Õ Á Õπ Ï Õ æ «µõ Ï ÀËß µ π ß πæ π µ Ï π ÀËß µ «ß µ Ï π ª ª 2547

ß π « π æ ÿ ßÕ Á Õπ Ï. «ß π π» ËÕ Ë«π ß π πÿ ÿ ßÕ Á Õπ Ï»Ÿπ Ï π Õ Á Õπ Ï Õ æ «µõ Ï ÀËß µ π ß πæ π µ Ï π ÀËß µ «ß µ Ï π ª ª 2547 ß π «π æ ÿ ßÕ Á Õπ Ï ª ª 2547 «ß π π» ËÕ Ë«π ß π πÿ ÿ ßÕ Á Õπ Ï»Ÿπ Ï π Õ Á Õπ Ï Õ æ «µõ Ï ÀËß µ π ß πæ π µ Ï π ÀËß µ «ß µ Ï π รายงานการสำรวจสถานภาพ การทำธ รกรรมทางอ เล กทรอน กส ประจำป 2547 กระทรวงเทคโนโลย

More information

Contents สว สด. Windows of Opportunity. Editor s Talk º ºÃÃ³Ò Ô Òà : ÊØþѲ³ ÇÔàÈɾ ¹ Ô

Contents สว สด. Windows of Opportunity. Editor s Talk º ºÃÃ³Ò Ô Òà : ÊØþѲ³ ÇÔàÈɾ ¹ Ô Editor s Talk º ºÃÃ³Ò Ô Òà : ÊØþѲ³ ÇÔàÈɾ ¹ Ô Windows of Opportunity หากต องการประสบความสำเร จในโลกท ม การแข งข นอย างส ง ผ นำย อมเป ดหน าต างร บความท าทายใหม ๆ เป ดร บ ไอเด ยใหม ๆ อย อย างสม ำเสมอ และผ

More information

บทท 1 แนวความค ดเก ยวก บการบร หารโครงการ

บทท 1 แนวความค ดเก ยวก บการบร หารโครงการ บทท 1 แนวความค ดเก ยวก บการบร หารโครงการ ป จจ บ นองค การโดยท วไปได เผช ญหน าก บความเปล ยนแปลงท เก ดข นก บการด าเน นงาน อย ตลอดเวลา เช น สภาวะเศรษฐก จท เปล ยนแปลงตลอดเวลา ยอดจ าหน ายไม เป นไปตามเป าหมาย

More information

การว เคราะห ประเภทของงานและล กษณะของงาน

การว เคราะห ประเภทของงานและล กษณะของงาน การว เคราะห ประเภทของงานและล กษณะของงาน คำแนะนำเร องการหางานให คนพ การ โรเบ ร ต เฮรอน แผนกท กษะและ ความสามารถท จะได งานทำของ ILO สงวนล ขส ทธ องค การแรงงานระหว างประเทศ พ.ศ.2548 ส งพ มพ ต างๆ ของสำน กงานแรงงานระหว

More information

ย ทธศาสตร กองอำนวยการร กษาความม นคงภายในราชอาณาจ กร พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙

ย ทธศาสตร กองอำนวยการร กษาความม นคงภายในราชอาณาจ กร พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙ ย ทธศาสตร กองอำนวยการร กษาความม นคงภายในราชอาณาจ กร พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙ กองอำนวยการร กษาความม นคงภายในราชอาณาจ กร กองอำนวยการร กษาความม นคงภายในราชอาณาจ กร คำนำ กองอำนวยการร กษาความม นคงภายในราชอาณาจ กรในป จจ

More information

ระบบห องเช ารายว น นางสาวณ ฐชา สามารถก ล นางสาวเบญจวรรณ แสงเพ ง นางศ ภธ ดา ว เศษชาต

ระบบห องเช ารายว น นางสาวณ ฐชา สามารถก ล นางสาวเบญจวรรณ แสงเพ ง นางศ ภธ ดา ว เศษชาต ระบบห องเช ารายว น นางสาวณ ฐชา สามารถก ล นางสาวเบญจวรรณ แสงเพ ง นางศ ภธ ดา ว เศษชาต โครงการพ เศษน เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตร ปร ญญาบร หารธ รก จบ ณฑ ตสาขาว ชาบร หารธ รก จ(คอมพ วเตอร ธ รก จ) คณะว

More information

การบร หารโครงการเทคโนโลย สารสนเทศ

การบร หารโครงการเทคโนโลย สารสนเทศ รายงานว จ ย การบร หารโครงการเทคโนโลย สารสนเทศ Information Technology Project Management คณะสถ ต ประย กต ต ลาคม ๒๕๕๑ สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร ๑๑๘ ถนนเสร ไทย คลองจ น บางกะป

More information

ETDA : e-commerce Pocket Series ท ำเว บไซต ด วยต วเองไม ยากอย างท ค ด รวบรวมเทคน คการท ำเว บไซต ให ประสบความส ำเร จท ค ณก ท ำได

ETDA : e-commerce Pocket Series ท ำเว บไซต ด วยต วเองไม ยากอย างท ค ด รวบรวมเทคน คการท ำเว บไซต ให ประสบความส ำเร จท ค ณก ท ำได ETDA : e-commerce Pocket Series ท ำเว บไซต ด วยต วเองไม ยากอย างท ค ด รวบรวมเทคน คการท ำเว บไซต ให ประสบความส ำเร จท ค ณก ท ำได 1 ใน ETDA e-commerce Pocket Series เราป นหน งส อเล มน เพ อ เถ าแก ย คไอท

More information

ระบบบร หารงานบ คคลส าหร บการบร หารเวลาท างานของพน กงาน กรณ ศ กษา บร ษ ท เจมาร ท จ าก ด (มหาชน)

ระบบบร หารงานบ คคลส าหร บการบร หารเวลาท างานของพน กงาน กรณ ศ กษา บร ษ ท เจมาร ท จ าก ด (มหาชน) ระบบบร หารงานบ คคลส าหร บการบร หารเวลาท างานของพน กงาน กรณ ศ กษา บร ษ ท เจมาร ท จ าก ด (มหาชน) นายส ธก จ อ ดมทร พย สารน พนธ น เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตร ว ทยาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

การจ ดเวท ร บฟ งความค ดเห น ของประชาชน

การจ ดเวท ร บฟ งความค ดเห น ของประชาชน 811 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศร เขตด ส ต กทม. 10300 โทรศ พท 0 2669 3775 โทรสาร 0 2669 1460 Website: http://ppp.rid.go.th E-mail: rid1460@yahoo.com, rid1460@gmail.com สายด วนกรมชลประทาน 1460 ค ม อการจ ดเวท

More information

ว ชาการขายตรง : Direct sale

ว ชาการขายตรง : Direct sale 1 2 สาระส าค ญ ในการเร ยนร เร องการขายตรงม ได เร ยนร เพ ยงเพ อศ กษาในภาคทฤษฎ เพ ยงอย างเด ยวแต ควรเร ยนร ให เจาะล กถ งความส าเร จในการขายตรงอ นมาจากการได ปฏ บ ต การขายตรงม ได แตกต างก นจากการขาย แบบอ นมากน

More information

BEYOND TECHNOLOGY SUPER-FAST BROADBAND

BEYOND TECHNOLOGY SUPER-FAST BROADBAND BEYOND TECHNOLOGY SUPER-FAST BROADBAND โครงข ายข อม ลเหน อระด บ เช อมโยงอ นเทอร เน ตความเร วส งท ด ท ส ดด วยเทคโนโลย Wireline และ Wireless เป นถนนโทรคมนาคมเช อมโยงท กพ นท ส งตรงการส อสารท มากกว าและด กว

More information

๒. แนวพระราชดำร ด านการศ กษา

๒. แนวพระราชดำร ด านการศ กษา ๒. แนวพระราชดำร ด านการศ กษา ตลอดระยะเวลากว า ๖๕ ป ของการครองราชย พระบาทสมเด จ พระเจ าอย ห วทรงสนพระราชหฤท ย ในการศ กษาของพสกน กรเป นอย างย ง ทรงม พระราชปณ ธานท จะให การ ศ กษาแก ประชาชนอย างท วถ งและ ม

More information

ค ม อการใช พล งงานอย างม ประส ทธ ภาพในภาคอ ตสาหกรรมของเอเช ย ต วอย างบร ษ ท

ค ม อการใช พล งงานอย างม ประส ทธ ภาพในภาคอ ตสาหกรรมของเอเช ย ต วอย างบร ษ ท ต วอย างบร ษ ท ภาคผนวก ก ต วอย างบร ษ ทท นำระเบ ยบว ธ การใช พล งงานอย างม ประส ทธ ภาพมา ประย กต ใช ข นตอนท 1 การวางแผนและการจ ดการ ก จกรรม 1ก: การประช มก บผ บร หารระด บส ง บร ษ ท TK Chemical Complex Ltd

More information

นฤมล โชคอ มส วรรณ NARUMOL CHOKIMSUWAN

นฤมล โชคอ มส วรรณ NARUMOL CHOKIMSUWAN ระบบการจ ดการเอกสารค ณภาพภายในโรงพยาบาลเกษมราษฎร ประชาช น Electronic Document Management System Kasemrad Prachachuen Hospital นฤมล โชคอ มส วรรณ NARUMOL CHOKIMSUWAN สารน พนธ ฉบ บน เป นส วนหน งของการศ กษา

More information

การออกแบบระบบฐานข อม ลบ คลากรว ทยาล ยเทคโนโลย อาช วศ กษาหนองม วง ด วยโปรแกรม Microsoft Office Access 2007 กนกวรรณ คงบ ตร จ กรศร จ าปางาม

การออกแบบระบบฐานข อม ลบ คลากรว ทยาล ยเทคโนโลย อาช วศ กษาหนองม วง ด วยโปรแกรม Microsoft Office Access 2007 กนกวรรณ คงบ ตร จ กรศร จ าปางาม การออกแบบระบบฐานข อม ลบ คลากรว ทยาล ยเทคโนโลย อาช วศ กษาหนองม วง ด วยโปรแกรม Microsoft Office Access 2007 กนกวรรณ คงบ ตร จ กรศร จ าปางาม โครงงานน เป นส วนหน งของการศ กษาหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส

More information