บ นตรง ฉางซา จางเจ ยเจ ย โชว เหมยล เซ ยงซ 5 ว น 4 ค น (TG) โดยสายการบ นไทย

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "บ นตรง ฉางซา จางเจ ยเจ ย โชว เหมยล เซ ยงซ 5 ว น 4 ค น (TG) โดยสายการบ นไทย"

Transcription

1 บ นตรง ฉางซา จางเจ ยเจ ย โชว เหมยล เซ ยงซ 5 ว น 4 ค น (TG) โดยสายการบ นไทย ชมความงามประต สวรรค เขาเท ยนเหม นซาน ชม เขาอวตาร ซ งถ กนาเอามาเป นฉากของภาพยนตร ประท บใจก บ โชว เหมยล เซ ยงซ...โชว ประเพณ ว ฒนธรรม ว ถ ช ว ตของแต ละเผ าชาวจางเจ ยเจ ย ถ าม งกรเหล อง (หวงหลงต ง)...พร อมล องเร อชมความงามภายในถ า ล องเร อชมความงามของ...ทะเลสาบเป าเฟ งห ** ราคาน ช วร รวม ภาษ สนามบ นไทย-จ นและค าธรรมเน ยมเช อเพล งแล ว** ** ราคาน ไม แจกกระเป า ไม รวมท ปไกด และท ปคนข บรถ ** ก าหนดการเด นทาง ว นท 28 ม.ค. 01 ก.พ. 58 ราคา 21,900.- ว นท ก.พ. 58 ราคา 23,900.- ว นท 11-15/18-22/25-29 ม.ค. 58 ราคา 23,900.- ว นแรก ส วรรณภ ม -ฉางซา น. คณะพร อมก นท สนามบ นส วรรณภ ม ประต 4 เคาน เตอร D สายการบ น THAI AIRWAYS INTERNATIONAL โดยม เจ าหน าท GO HOLIDAY TOUR คอยให การต อนร บและอานวยความ สะดวกตรวจเช คส มภาระ และเอกสารการเด นทางให ก บท กท าน น. ออกเด นทางส เม องฉางซา โดยสายการบ น THAI AIRWAYS INTERNATIONAL เท ยวบ นท TG น. ถ ง ฉางซา ต งอย ทางตอนใต ของแม น าเซ ยง ม พ นท ประมาณ 12,500 ตารางก โลเมตร แบ งเขตการ ปกครองออกเป น 5 เขตและ 4 อาเภอ อ กท งย งเป นเม องเอกของมณฑลห หนาน ม ประว ต ศาสตร และ ว ฒนธรรมมากว า 3,000 ป ในป จจ บ นเป นศ นย กลางด านการเม อง เศรษฐก จของมณฑลห หนาน CNG-ฉางซา จางเจ ยเจ ย 5D4N_TG-JAN-MAR หน า 1 จาก 6

2 หล งผ านการตรวจคนเข าเม อง และร บส มภาระแล ว HUAXI HOTEL หร อเท ยบเท าระด บ 4 ดาว ว นท สอง ฉางซา-จางเจ ยเจ ย-เขาเท ยนเหม นซาน (น งกระข น-ลง)-ถ าประต สวรรค -โชว เหมยล เซ ยงซ ร บประทานอาหาร ณ โรงแรม น าท านเด นทางส เม องจางเจ ยเจ ย อ ทยานมรดกโลกต งอย ทางตะว นตกเฉ ยงเหน อของมณฑลห หนาน ใช เวลาเด นทาง เป นอ ทยานแห งชาต แห งแรกของจ น และได ร บการประกาศให เป นมรดกโลกธรรมชาต ในป ค.ศ.1992 ประมาณ5 ชม. อ ทยานจางเจ ยเจ ยม เน อท กว า 369 ตารางก โลเมตร อ ดมด วยข นเขาน อยใหญ และต นไม นานาพ นธ บ าย น าท านเด นทางส ภ เขาเท ยนเหม นซาน ต งอย มณฑลห หนาน สม ยก อนเร ยกว า ภ เขาหว นเม ง ซานหร อซงเหล ยวซาน เป นประว ต แรกของจางเจ ยเจ ย น งกระข น ส เขาเท ยนเหม นซาน ซ งม ความยาวถ ง 7.5 ก โลเมตร ใชเวลา 40 นาท ถ งเขาเท ยนเหม นซานเป น กระเช าท ท นสม ยท ส ด ชมความมห ศจรรย หน าผาลอยฟ า ส มผ สความแปลกใหม ของการท องเท ยว ชม ต นไม ออกมาจากซอกห น หลากหลายพ นธ ดอกไม ป าตามฤด กาล ท านจะได ชมความงามของภ เขา ภ ผา น บร อยร ป ยอดเขาส งเส ยดฟ า งามแปลกตา อ สระให ท านเพล ดเพล นและส มผ สความงามของ ยอดเขา จากน นน าท านโดยสารกระเช าลงท สถาน กลางเพ อเปล ยนรถท องถ นผ านเส นทาง ท ม ความโค ง 99 โค งส ถ าเท ยนเหม นต ง หร อเร ยกว า ถ าประต สวรรค เท ยนเหม นซาน เป น 1 ใน 4 ของ ภ เขาท สวย สาเหต ท เร ยกว าเท ยนเหม นซานเพราะว า ภ เขาเก ดระเบ ดข นเองโดยธรรมชาต จนกลายเป น ถ า ประต น ม ความส ง เมตร ความกว าง 57 เมตร ความล ก 60 เมตร เม อท านมาถ งถ าประต สวรรค ท านจะได ข นข นบ นได 999 ข น ส ภ เขาประต สวรรค ถ ายร ปชมความงามซ งเคยม ชาวร สเซ ยได ข บเคร องบ นเล กลอดผ านช องภ เขาประต สวรรค มาแล วเป นสถานท ท น าสนใจจากชาวต างชาต อ กแห ง หน ง สมควรแก เวลาเด นทางลงจากยอดเขาเท ยนเหม นซาน (หมายเหต : การน งกระเช าข น-ลง เขาเท ยนเหม นซาน หากกระเช าป ดซ อมบาร ง ทางบร ษ ทฯ จะจ ด โปรแกรมอ นมาทดแทนให / การน งรถของอ ทยานข นไปบนถ าเท ยนเหม นซาน หากรถของอ ทยานไม สามารถข นไปท ถ าเท ยนเหม นซานได ทางบร ษ ทฯ จะไม ค นเง น หร อหาโปรแกรมอ นมาทดแทนให ท งน ข นอย ก บสภาวะอากาศ และการร กษาความปลอดภ ยของน กท องเท ยว โดยย ดตามประกาศจาก ทางอ ทยานเป นสาค ญ โดยท ไม แจ งให ทราบล วงหน า) น าท านชม โชว เหมยล เซ ยงซ ซ งเป นโชว เก ยวก บประเพณ ว ฒนธรรม ว ถ ช ว ตของแต ละเผ าซ งเป น เอกล กษณ เฉพาะของชาวจางเจ ยเจ ยในมณฑลห หนานและท ม ความอล งการสวยงามด วย แสง ส เส ยง KAITIAN HOTEL หร อเท ยบเท าระด บ 4 ดาว ว นท สาม ภาพเข ยนส บล (รถราง)-ร านใบชา-อ ทยานจางเจ ยเจ ย(ข น-ลงล ฟท แก ว)-เขาอวตาร- สะพานใต หล าอ นด บหน ง- ร านนวดฝ าเท า ร บประทานอาหาร ณ โรงแรม น าท าน น งรถรางไฟฟ าชมภาพเข ยน 10 ล ค อช องเขาแคบๆ ด านล างของเท ยนจ อซานท ถ กบ บ ด วยภ เขาและแท งห นขนาดใหญ ประมาณ 200 แท ง เร ยงรายเป นแนว ท วเขาท ประกอบด วยยอดเขาร ปร างแปลกตาเร ยงรายก น โดยม ลาธารเล กๆ ไหลผ านตามแนวท วเขา ก อให เก ดเป นภาพท สวยงามราวก บภาพเข ยน จากน นน าท านเด นทางส ร านใบชา ช มชาอว หลง และชาท ม ช อเส ยง เช น ชาแดง ชาผลไม ชามะล ฯลฯ บ าย น าท าน ข นเขาด วยล ฟท แก วไป หลง ล ฟท แก วแห งแรกของเอเช ยท ส ง 326 เมตรซ งถ กบ นท กลง Guinness world Records ในด านเป นล ฟท แก วแบบ outdoor ท ส งท ส ดในโลก (World s tallest full-exposure outdoor elevator) และเร วท ส ดในโลก น าท านเด นทางส เท ยนเส ยต อ เฉ ยว (สะพานใต ฟ าอ นด บ 1) ซ งม ท ศน ยภาพท สวยงามรายล อมด วยหม ข นเขา ซ งภาพยนตร ช อ ด ง อวตาร ได น ามาเป นฉากในการถ ายทา ท านจะได เพล ดเพล นก บท วท ศน อ นสวยงาม สมควรแก เวลาน าท าน ลงจากเขาเท ยนจ อซานด วยล ฟต แก ว จากน นน าท านส ศ นย ว จ ยทางการแพทย แผนโบราณ ฟ งเร องราวเก ยวก บการแพทย โบราณต งแต อด ตถ งป จจ บ น การส งเสร มการใช สม นไพร จ นท ม มานานน บพ นป พร อมร บฟ งการว น จฉ ยโรคโดยแพทย ผ เช ยวชาญ KAITIAN HOTEL หร อเท ยบเท าระด บ 4 ดาว ว นท ส ถ าม งกรเหล อง(ล องเร อ)-ร านผ าไหม-ล องเร อทะเลสาบเป าเฟ งห -ร านหยก ร บประทานอาหาร ณ โรงแรม น าท านส ถ าหวงหลงต ง หร อ ถ าว งม งกรเหล อง ถ าแห งน ม ความส ง 160 เมตร ม ความล ก 1.5 ก โลเมตร ถ าแบ งออกเป น 4 ช น ภายในถ าม อ างเก บน า 1 แห ง ลาธารใต ด น 2 สาย บ ง 4 บ ง ห อง โถง 13 ห อง และระเบ ยงเด นเท ยว 90 กว าแห ง น าท าน ล องเร อไปตามธารน าใต ด น ชมถ าว งม งกร ชมว งแก วผล ก ว งซ อหงอคง ชมประต แห งความส ข ชมประต อาย ย น ฯลฯ ท านจะต นตาต นใจก บห น CNG-ฉางซา จางเจ ยเจ ย 5D4N_TG-JAN-MAR หน า 2 จาก 6

3 งอกห นย อนท ม ร ปร างแปลกๆ งดงามตระการตามากมาย เช น ห นดาบทอง ห นหอกเง น ห นเคร อง ดนตร จ น ชมน าตกเทวดาสวรรค จากน นแวะชม ผ าไหมจ น ส นค า OTOP ข นช อของจ น บ าย น าท าน ล องเร อทะเลสาบเป าเฟ งห ทะเลสาบท ต งอย บนช องเขาส ง รายล อมด วยยอดข นเขาและ พรรณไม นานาชน ด ชมท ศน ยภาพอ นสวยงามยามเช าท เต มไปด วยสายหมอกท ต ดก บสายน าท ใส สะอาดในทะเลสาบ น าท านชมอ ญมณ ล าค า หยก เป นเคร องประด บท น ยมก นอย างแพร หลายเพราะ เช อว าใส แล วจะช วยป องก นอ นตรายได ให ท านได เล อกซ อ กาไรหยก แหวนหยก หร อผ เซ ยะส ตว มงคลท ม ช อเส ยง ท ม ค ณภาพและม ช อเส ยงของประเทศจ น KAITIAN HOTEL หร อเท ยบเท าระด บ 4 ดาว ว นท ห า จางเจ ยเจ ย-ฉางซา-ถนนคนเด น-กร งเทพฯ ร บประทานอาหาร ณ โรงแรม เด นทางกล บส เม องฉางซา ระหว างทางให ท านได พ กผ อนชมว วธรรมชาต อ นสวยงาม ใช เวลา เด นทางประมาณ 4 ช วโมง บ าย น าท านเด นทางส ถนนคนเด น ซ งเป นแหล งจาหน ายส นค าหลากหลายชน ด เพ อให ท านอ สระเล อก ซ อส นค านานาชน ดตามอ ธยาศ ย สาหร บเป นของฝากของท ระล กแก คนทางบ านหร อญาต ม ตรสหาย **กรณ ท เท ยวบ นม การเปล ยนแปลงเวลาบ น หร อเหต อ นใดทาให จ ดอาหารท ภ ตตาคารไม ท น จะจ ดอาหารว างเป นช ด KFC หร อ MAC DONALD ให แทน ** น. ออกเด นทางจาก เม องฉางซา โดยสายการบ น THAI AIRWAYS INTERNATIONAL เท ยวบ น ท TG น. เด นทางถ ง สนามบ นส วรรณภ ม โดยสว สด ภาพ... ********************************* โปรแกรมการเด นทางเปล ยนแปลงตามความเหมาะสม หร อเปล ยนแปลงรายการท องเท ยว บางรายการหร อทดแทนรายการท องเท ยวบางรายการและจะต องม จานวนผ โดยสาร จ านวน 15 ท านข นไปจ งออกเด นทางในกรณ ท ม จ านวนผ โดยสารไม ถ ง 15 ท านไม ม ห วหน าท วร ไทย กาหนดการเด นทาง อ ตราค าบร การ บ นตรง ฉางซา จางเจ ยเจ ย ถ าม งกรเหล อง โชว ส น ขจ งจอก 5 ว น 4 ค น (TG) ราคา ผ ใหญ ราคาเด ก(ม เต ยง) นอนก บผ ใหญ 2 ท าน ราคาเด ก(ไม ม เต ยง) นอนก บผ ใหญ 2 ท าน พ กเด ยว เพ ม ว นท 28 ม.ค.-01 ก.พ ,900 20,900 19,900 4,000 ว นท ก.พ ,900 22,900 21,900 4,000 ว นท 11-15/18-22/25-29 ม.ค ,900 22,900 21,900 4,000 ราคาไม รวมต วเคร องบ น 16,900 ไม ม ราคาเด ก 4,000 ประกาศ : ต งแต ว นท 1 เมษายน 2553 เป นต นไป ร ฐบาลเม องฉางซา จางเจ ยเจ ย และ เม องฟ งหวง มณฑลห หนาน ได ม การออกกฎระเบ ยบ กาหนดนโยบายให โรงแรม ยกเล กการให บร การ ส งของท ใช คร งเด ยวแล วท ง เช น แปรงส ฟ น ยาส ฟ น แชมพ หมวกอาบน า รองเท าแตะฯลฯ เพ อเป นการรณรงค ช วยลดภาวะโลกร อนและร กษาส งแวดล อม **ด งน นกร ณา น าส งของใช เหล าน ต ดต วมาด วยต วเอง** **หากท านเข าพ กแล วต องการใช ส งของด งกล าว ท านจะต องเส ยค าใช จ ายเพ มเองตามราคาท โรงแรมกาหนดไว (กร ณา สอบถามเพราะโรงแรมบางแห งอาจวางไว ด านนอกหร อวางไว ในห องน า แล วค ดค าบร การเม อท านเช คเอ าท ) ข อควรทราบ : ร านท ระบ ในโปรแกรม ค อ บ วห มะ, หยก, ชา, นวดฝ าเท า, ไข ม ก, ร านผ าไหม ซ งจาเป นต องบรรจ ในโปรแกรมท วร ด วย เพราะม ผลก บราคาท วร จ งเร ยนให ก บน กท องเท ยวท กท านทราบว า ท กร านจ าเป นต องรบกวนท กท านแวะชม ซ อหร อไม ซ อ ข นอย ก บความพอใจของล กค าเป นหล ก ไม ม การบ งค บใดๆ ท งส น CNG-ฉางซา จางเจ ยเจ ย 5D4N_TG-JAN-MAR หน า 3 จาก 6

4 อ ตราน รวม 1. ค าต วเคร องบ นไป-กล บ ช นประหย ด 2. ค าโรงแรมตามรายการท ระบ (สองท านต อหน งห อง) 3. ค าเข าชมสถานท ต างๆ ตามรายการท ระบ 4. ค าอาหารและเคร องด มตามรายการท ระบ 5. ค ารถร บส งและระหว างน าเท ยวตามรายการท ระบ 6. ค าธรรมเน ยมการย นขอว ซ าเข าประเทศจ น 4 ว นทาการ (1,000 บาท) 7. ค าประก นอ บ ต เหต ระหว างการเด นทางท านละไม เก น 1,000,000 บาท (ค าร กษาพยาบาล 200,000 บาท) ท งน ย อมอย ในข อจาก ดท ม การตก ลงไว ก บบร ษ ทประก นช ว ต 8. ราคารวมภาษ สนามบ นท กแห ง + ภาษ น าม น อ ตราน ไม รวม 1. กระเป าเด นทาง 2. กระเป าเด นทางในกรณ ท น าหน กเก นกว าท สายการบ นกาหนด 30 ก โลกร มต อท าน ส วนเก นก โลกร มละ 500 บาท 3. ค าทาหน งส อเด นทาง 4. ค าใช จ ายส วนต วนอกเหน อจากรายการ เช น ค าเคร องด ม, ค าอาหารท ส งเพ มเอง, ค าโทรศ พท, ค าซ กร ดฯลฯ 5. ค าอาหารท ไม ได ระบ ไว ในรายการ 6. ค าทาใบอน ญาตท กล บเข าประเทศของคนต างชาต หร อคนต างด าว 7. ค าภาษ ม ลค าเพ ม 7% (กรณ ต องการใบกาก บภาษ ) และค าภาษ บร การห ก ณ ท จ าย 3% 8. ค าท ปไกด ว นละ 10 หยวนต อคน ต อว น และ คนข บรถ ว นละ 10 หยวนต อคน ต อว น แปลว า เด นทาง ท งหมด 5 ว น จ ายท ปไกด 50 หยวน คนข บ 50 หยวน รวมเป น 100 หยวน ต อคน การยกเล ก 1. ยกเล กก อนการเด นทาง 30 ว นข นไป ค นเง นท งหมด 2. ยกเล กก อนการเด นทาง 15 ว นข นไป เก บค าใช จ าย ท านละ 10,000 บาท 3. ยกเล กก อนการเด นทาง 7-14 ว น เก บค าใช จ าย 50% ของราคาท วร 4. ยกเล กการเด นทางน อยกว า 1-6 ว น เก บค าใช จ ายท งหมด 100% ของราคาท วร 5. ยกเว นกร ปท เด นทางช วงว นหย ดหร อเทศกาลท ต องการ นต ม ดจาก บสายการบ นหร อค าม ดจาโดยตรงหร อโดยการผ านต วแทนในประเทศ หร อต างประเทศและไม อาจขอค นเง นได รวมถ งเท ยวบ นพ เศษเช น Extra Flight และ Charter Flight จะไม ม การค นเง นม ดจา หร อค า ท วร ท งหมดเน องจากค าต วเป นการเหมาจ ายในเท ยวบ นน นๆ กรณ คณะออกเด นทางได 1. คณะจองจานวนผ ใหญ 10 ท านออกเด นทาง (ไม ม ห วหน าท วร ) 2. คณะจองจานวนผ ใหญ 15 ท านข นไปออกเด นทาง (ม ห วหน าห วหน าท วร ) 3. คณะจองไม ถ งจานวนผ ใหญ 10 ท าน ไม ออกเด นทาง การส ารองท น ง 1. กร ณาสารองท น ง+ชาระเง นม ดจาท านละ 10,000 บาท พร อมแจ งช อ+สก ล เป นภาษาอ งกฤษตามหน งส อเด นทาง 2. ส วนท เหล อ ชาระท งหมดก อนการเด นทาง 15 ว น หมายเหต 1. บร ษ ทฯ ม ส ทธ ท จะเปล ยนแปลงรายละเอ ยดบางประการในท วร น เม อเก ดเหต ส ดว ส ยจนไม อาจแก ไขได 2. บร ษ ทฯ ไม ร บผ ดชอบค าเส ยหายในเหต การณ ท เก ดจากสายการบ น ภ ยธรรมชาต ปฏ ว ต และอ นๆท อย นอกเหน อการควบค มของทางบร ษ ทฯ หร อค าใช จ ายเพ มเต มท เก ดข นทางตรงหร อทางอ อม เช น การเจ บป วย, การถ กทาร าย, การส ญหาย, ความล าช า หร อจากอ บ ต เหต ต างๆ 3. หากท านถอนต วก อนรายการท องเท ยวจะส นส ดลง ทางบร ษ ทฯ จะถ อว าท านสละส ทธ และจะไม ร บผ ดชอบค าบร การท ท านได ชาระไว แล วไม ว า กรณ ใดๆ ท งส น 4. บร ษ ทฯ จะไม ร บผ ดชอบต อการห ามออกนอกประเทศ หร อ ห ามเข าประเทศ อ นเน องมาจากม ส งผ ดกฎหมาย หร อเอกสารเด นทางไม ถ กต อง หร อ การถ กปฏ เสธในกรณ อ นๆ 5. รายการน เป นเพ ยงข อเสนอท ต องได ร บการย นย นจากบร ษ ทฯ อ กคร งหน ง หล งจากได สารองท น งบนเคร อง และโรงแรมในต างประเทศเป น ท เร ยบร อย แต อย างไรก ตามรายการน อาจเปล ยนแปลงได ตามความเหมาะสม 6. ราคาน ค ดตามราคาต วเคร องบ นในป จจ บ น หากราคาต วเคร องบ นปร บส งข น บร ษ ทฯ สงวนส ทธ ท จะปร บราคาต วเคร องบ นตามสถานการณ ด งกล าว 7. กรณ เก ดความผ ดพลาดจากต วแทน หร อ หน วยงานท เก ยวข อง จนม การยกเล ก ล าช า เปล ยนแปลง การบร การจากสายการบ นบร ษ ทฯ ขนส ง หร อ หน วยงานท ให บร การ บร ษ ทฯจะดาเน นโดยส ดความสามารถท จะจ ดบร การท วร อ นทดแทนให แต จะไม ค นเง นให สาหร บค าบร การ น นๆ 8. ม คค เทศก พน กงาน และต วแทนของบร ษ ทฯ ไม ม ส ทธ ในการให คาส ญญาใดๆ ท งส นแทนบร ษ ทฯ นอกจากม เอกสารลงนามโดยผ ม อานาจ ของบร ษ ทฯ กาก บเท าน น 9. หากไม สามารถไปเท ยวในสถานท ท ระบ ในโปรแกรมได อ นเน องมาจากธรรมชาต ความล าช า และความผ ดพลาดจากทางสายการบ น จะไม ม การค นเง นใดๆท งส น แต ท งน ทางบร ษ ทฯจะจ ดหารายการเท ยวสถานท อ นๆมาให โดยขอสงวนส ทธ การจ ดหาน โดยไม แจ งให ทราบล วงหน า CNG-ฉางซา จางเจ ยเจ ย 5D4N_TG-JAN-MAR หน า 4 จาก 6

5 10. เม อท านออกเด นทางไปก บคณะแล ว ท านงดการใช บร การรายการใดรายการหน ง หร อไม เด นทางพร อมคณะถ อว าท านสละส ทธ ไม อาจ เร ยกร องค าบร การ และเง นม ดจาค น ไม ว ากรณ ใดๆ ท งส น และทางบร ษ ทจะเร ยกเก บค าใช จ ายท เก ดข นจากท านเป นจานวนเง น 300 หยวน / คน / ว น 11.ในกรณ ท ล กค าต องออกต วโดยสารภายในประเทศ กร ณาต ดต อเจ าหน าท ของบร ษ ท ฯ ก อนท ก คร ง ม เช นน นทางบร ษ ท ฯ จะไม ร บผ ดชอบค าใช จ ายใดๆ ท งส น เอกสารในการทาว ซ าจ นส าหร บหน งส อเด นทาง 1. หน งส อเด นทางท ม อาย การใช งานไม ต ากว า 6 เด อน และม สภาพสมบ รณ ไม ชาร ด 2. หน งส อเด นทางต องม หน าว าง สาหร บประท บตราว ซ าและตราเข า-ออก อย างน อย 2 หน าเต ม 3. ร ปถ ายหน าตรง ร ปส 2 น ว ถ ายไม เก น 6 เด อน 2 ใบ และต องไม ใช สต กเกอร หร อร ปพร นจากคอมพ วเตอร 4. ย นว ซ าด วน 1 ว น เส ยค าใช จ ายเพ มท านละ 1,200 บาท 5. ย นว ซ าด วน 2-3 ว น เส ยค าใช จ ายเพ มท านละ 800 บาท 6. กรณ หน งส อเด นทางของคนต างชาต 6.1 หน งส อเด นทางของคนต างชาต จ ายเพ ม 100 บาท (ยกเว น ไต หว น / อเมร ก น) เอกสารพาสปอร ตพร อมร ปถ าย 2 ใบ, ท อย ท สามารถต ดต อได และใบอน ญาตการทางาน (ถ าม ) 6.2 หน งส อเด นทางคนไต หว น (ต องกรอกเอกสารเป นภาษาจ นรายละเอ ยดท อย ) 6.3 หน งส อเด นทางของคนอเมร ก น จ ายเพ ม 3,560 บาท 7. สาหร บผ ท ถ อหน งส อเด นทางต างด าว จะต องทาเร องแจ ง เข า-ออก หร อ Re-Entry ด วยตนเองเท าน นก อนการส งเอกสารย นว ซ า 8. สาเนาบ ตรประชาชน 9. เอกสารท ให กรอกท ายโปรแกรมท วร กร ณากรอกให ครบเพ อประโยชน ของต วท านเอง 10. กรณ เป นแม บ าน หร อ เกษ ยนแล ว ขอหน าบ คแบงค บ ญช ออมทร พย, ฝากประจา หร อสเตทเมนท จากธนาคาร ย อนหล ง 6 เด อน 11. น กเร ยน น กศ กษา และผ ท ไม ม อาช พ สถานท ตอาจขอเอกสารเพ มเต ม เช น หน งส อร บรองจากสถานศ กษา และ/ หร อหล กฐานการเง น 12. ข อม ลจร งเก ยวก บสถานท ศ กษา สถานท ทางาน ตาแหน งงาน ท อย ป จจ บ น ท อย ท ทางาน ญาต ท ต ดต อได ในกรณ ฉ กเฉ น หมายเลข โทรศ พท บ าน ท ทางาน และของญาต โปรดร บทราบว า หากสถานท ตตรวจสอบได ว าให ข อม ลเท จ อาจม การระง บการออกว ซ า เล มท ม ป ญหา (สถานท ตม การโทรศ พท ส มตรวจท กว น) 13. ข อม ลจร งเก ยวก บสถานท ศ กษา สถานท ทางาน ตาแหน งงาน ท อย ป จจ บ น ท อย ท ทางาน ญาต ท ต ดต อได ในกรณ ฉ กเฉ น หมายเลข โทรศ พท บ าน ท ทางาน และของญาต โปรดร บทราบว า หากสถานท ตตรวจสอบได ว าให ข อม ลเท จ อาจม การระง บการออกว ซ า เล มท ม ป ญหา (สถานท ตม การโทรศ พท ส มตรวจท กว น) 14. เอกสารท กอย างต องจ ดเตร ยมพร อมล วงหน าก อนย นว ซ า ด งน นกร ณาเตร ยมเอกสารพร อมส งให บร ษ ทท วร อย างน อย 5-7 ว นทาการ (ก อน ออกเด นทาง) 15. โปรดทาความเข าใจว าสถานท ตจ นอย ในระหว างจ ดระเบ ยบการย นว ซ าใหม การเร ยกขอเอกสารเพ มเต มหร อเปล ยนระเบ ยบการย นเอกสาร เป นเอกส ทธ ของสถานท ต และบางคร งบร ษ ทท วร ไม ทราบล วงหน า 16. กรณ หน งส อเด นทางคนต างชาต บร ษ ทฯ ไม สามารถย นว ซ าจ นให ได ก บหน งส อเด นทางต างชาต ท กส ญชาต และหน งส อเด นทางต างด าว (เล มเหล อง) ได เน องจากผ เด นทางจะต องไปแสดงตนท สถานท ตจ น 17. ผ ท ประสงค จะใช หน งส อเด นทางราชการ หร อ ใช บ ตร APEC ในการเด นทางและยกเว นการทาว ซ าจท านจะต องร บผ ดชอบในการอน ญาตให เข า-ออกเม องด วยตนเอง เน องจากบร ษ ทท วร ฯ ไม ทราบกฎกต กา การยกเว นว ซ าในรายละเอ ยด / ผ ใช บ ตร APEC กร ณาด แลบ ตรของ ท านเป นอย างด หากท านทาบ ตรหายในระหว างเด นทาง ท านอาจต องตกค างอย ประเทศจ นอย างน อย 2 อาท ตย สถานฑ ตจ นอาจปฏ เสธไม ร บทาว ซ าให ท าน ในกรณ ด งต อไปน 1. ช อเป นชาย แต ส งร ปถ ายท ด เป นหญ ง เช น ไว ผมยาว หร อแต งหน าทาปาก 2. น าร ปถ ายเก า ท ถ ายไว เก นกว า 6 เด อนมาใช 3. น าร ปถ ายท ม ว วด านหล ง ท ถ ายเล น หร อร ปย นเอ ยงข าง มาต ดใช เพ อย นทาว ซ า 4. น าร ปถ ายท เป นกระดาษถ ายสต กเกอร หร อร ปท พร นซ จากคอมพ วเตอร ประกาศ เน องจากสภาวะน าม นโลกท ม การปร บราคาส งข นทาให สายการบ นอาจม การปร บราคาภาษ น าม นข นในอนาคต ซ งทาง บร ษ ทฯขอสงวนส ทธ เก บค าภาษ น าม นเพ มตามความเป นจร ง **เน องจากสถานท ตจ นม การเปล ยนแปลงแบบฟอร มการขอว ซ าเข าจ น กร ณากรอกข อม ลด งต อไปน ** เอกสารท ใช ประกอบการย นขอว ซ าประเทศจ น **กร ณาระบ รายละเอ ยดท งหมดให ครบถ วน เพ อประโยชน ของต วท านเอง** ช อ-นามสก ล (ภาษาอ งกฤษต วพ มพ ใหญ ตามหน าพาสปอร ต) (MISS /MRS / MR) NAME...SURNAME... สถานภาพ โสด แต งงาน หม าย หย า ไม ได จดทะเบ ยน จดทะเบ ยน ช อค สมรส... ท อย ตามทะเบ ยนบ าน (ภาษาอ งกฤษต วพ มพ ใหญ ) CNG-ฉางซา จางเจ ยเจ ย 5D4N_TG-JAN-MAR หน า 5 จาก 6

6 รห สไปรษณ ย... โทรศ พท...ม อถ อ... ท อย ป จจ บ น (กรณ ไม ตรงตามทะเบ ยนบ าน / ภาษาอ งกฤษต วพ มพ ใหญ )...รห สไปรษณ ย...โทรศ พท บ าน... ช อสถานท ท างาน / สถานศ กษา (ภาษาอ งกฤษต วพ มพ ใหญ ).. ตาแหน งงาน... ท อย สถานท ทางาน/สถานศ กษา (ภาษาอ งกฤษต วพ มพ ใหญ ) รห สไปรษณ ย...โทร... (ส าค ญมาก กร ณาแจ งเบอร ท ถ กต องท สามารถต ดต อท านได โดยสะดวก เน องจากทางสถานท ตจะม การโทรเช คข อม ลโดยตรงก บ ท าน) ท านเคยเด นทางเข าประเทศจ นหร อไม ไม เคย เคยเด นทางเข าประเทศจ นแล ว เม อว นท...เด อน...ป... ถ ง ว นท...เด อน...ป... ภายใน 1 ป ท านเคยเด นทางไปต างประเทศหร อไม ไม เคย เคย โปรดระบ... เม อว นท...เด อน...ป... ถ ง ว นท...เด อน...ป... รายช อบ คคลในครอบคร วของท าน พร อมระบ ความส มพ นธ (ภาษาอ งกฤษต วพ มพ ใหญ ) 1. (MISS. / MRS. / MR.) NAME...SURNAME... RELATION (MISS. / MRS. / MR.) NAME...SURNAME... RELATION... หมายเหต ** กร ณากรอกข อม ลตามความเป นจร ง ** ถ าเอกสารส งถ งบร ษ ทแล วไม ครบ ทางบร ษ ทอาจม การเร ยกเก บเอกสารเพ มเต ม อาจทาให ท านเก ด ความไม สะดวกภายหล ง ท งน เพ อ ประโยชน ของต วท านเอง จ งขออภ ยมา ณ ท น (โปรดทาตามระเบ ยบอย างเคร งคร ด) ** แผนกกงส ล สถานท ตจ น สามารถสอบถามได หมายเลขโทรศ พท , CNG-ฉางซา จางเจ ยเจ ย 5D4N_TG-JAN-MAR หน า 6 จาก 6

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

ต วอย างมาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งานคร วเพ อป องก นการร วไหล

ต วอย างมาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งานคร วเพ อป องก นการร วไหล ต วอย างมาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งานคร วเพ อป องก นการร วไหล 1 ต วอย างมาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งานคร วเพ อป องก นการร วไหล ห วข อ: ข นตอนมาตรฐานการตรวจร บว ตถ ด บ ว ธ ปฏ บ ต 1. ห วหน าคร ว จะเช คสต อคว ตถ

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

การแจ งท อย หล กในการจ ดส ง หน งส อมอบฉ นทะและเอกสารเช ญประช ม (Principal Address)

การแจ งท อย หล กในการจ ดส ง หน งส อมอบฉ นทะและเอกสารเช ญประช ม (Principal Address) การแจ งท อย หล กในการจ ดส ง หน งส อมอบฉ นทะและเอกสารเช ญประช ม (Principal Address) ด วยประกาศของกรมพ ฒนาธ รก จการค า กระทรวงพาณ ชย เม อเด อนก มภาพ นธ 2556 ได ก าหนดให ผ ถ อห น ท จะมอบฉ นทะให บ คคลอ นเข

More information

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT±

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± Inordertopromotepubliceducationandpublicsafety,equal justiceforal,abeterinformedcitizenry,theruleoflaw, worldtradeandworldpeace,thislegaldocumentishereby madeavailableonanoncommercialbasis,asitistherightof

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

ค ม อหน งส อร บรองเง นเด อน

ค ม อหน งส อร บรองเง นเด อน 1. เป ดการใช งาน Website โดยเล อก Browser ใดก ได ข นมา เช น Internet Explorer, Chorme, Mozilla Firefox จากน นพ มพ Bangkok.go.th/iad ในช อง URL: 2. เล อกเมน หน งส อร บรองเง นเด อน ตรงแถบBanner ทางซ ายม

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555...

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... จากการประช มคณะกรรมการกาหนดนโยบายการจ ดงานศ ลปห ตถกรรม คร งท 62 ป การศ กษา 2555 ท สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานแต

More information

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม ค ม อระบบรายงานการดาเน นงานรายเด อน (version 2.0) 1 ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม 1. เป นป มท ใช เพ อล างค าของข อม ลท ใช ในการกาหนดเง อนไขในการค นหาของแต ละเมน 2.

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

บ นตรง ฉางซา จางเจ ยเจ ย ถ าม งกรเหล อง โชว จ งจอกขาว 5 ว น 4 ค น (TG) โดยสายการบ นไทย

บ นตรง ฉางซา จางเจ ยเจ ย ถ าม งกรเหล อง โชว จ งจอกขาว 5 ว น 4 ค น (TG) โดยสายการบ นไทย บ นตรง ฉางซา จางเจ ยเจ ย ถ าม งกรเหล อง โชว จ งจอกขาว 5 ว น 4 ค น (TG) โดยสายการบ นไทย ชมความงามประต สวรรค เขาเท ยนเหม นซาน ชม เขาอวตาร ซ งถ กน าเอามาเป นฉากของภาพยนตร ประท บใจก บ โชว จ งจอกขาว...ความร

More information

ข อ ๓ การขออน ญาตน าเข าว ตถ อ นตราย ให ย นหน งส อขออน ญาตน าเข าตามแบบ วอ./อก.๑๒

ข อ ๓ การขออน ญาตน าเข าว ตถ อ นตราย ให ย นหน งส อขออน ญาตน าเข าตามแบบ วอ./อก.๑๒ (ร าง) ประกาศกระทรวงอ ตสาหกรรม เร อง หล กเกณฑ การน าเข า หร อม ไว ในครอบครองซ งว ตถ อ นตรายชน ดท ๔ เพ อใช เป นสารมาตรฐานในการว เคราะห ทางห องปฏ บ ต การ ท กรมโรงงานอ ตสาหกรรม ร บผ ดชอบ พ.ศ.... อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

การขอตราต ดรถยนต. 1. ดาวน โหลดแบบฟอร ม ขอตราต ดรถยนต ได ท www.prm.chula.ac.th ห วข อดาวน โหลด

การขอตราต ดรถยนต. 1. ดาวน โหลดแบบฟอร ม ขอตราต ดรถยนต ได ท www.prm.chula.ac.th ห วข อดาวน โหลด การขอตราต ดรถยนต 1. ดาวน โหลดแบบฟอร ม ขอตราต ดรถยนต ได ท www.prm.chula.ac.th ห วข อดาวน โหลด หร อจากท ายเอกสารฉบ บน 2. ย นแบบฟอร มพร อมเอกสารแนบ กรณ บ คลากรท ประจ าการ ย นเร องผ านคณะ/สถาบ นหร อหน วยงานท

More information

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑)

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑) แผนปฏ บ ต งานการจ ดเก บภาษ ป าย ประจ าป ๒๕๕๗ แยกปฏ บ ต ตามข นตอนของก จกรรม ก. ข นเตร ยมการ ๑. ตรวจสอบและค ดลอกรายช อผ อย ในเกณฑ เส ยภาษ ในป งบประมาณ ก นยายน (บ ญช ล กหน ตามเกณฑ ค างร บ) ๒. สารวจและจ ดเตร

More information

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3-1 บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3.1 ร จ กระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส ระบบการแจ งข าวประชาส มพ นธ ค อ โปรแกรมระบบงานท

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

ค ม อการร บ-ส งหน งส อราชการ (OBEC e-office)

ค ม อการร บ-ส งหน งส อราชการ (OBEC e-office) ค ม อการร บ-ส งหน งส อราชการ (OBEC e-office) การร บหน งส อด วยระบบ (OBEC e-office) (สารบรรณกล ม) 1. เป ดเว บไซต http://portal.obec.go.th/wps/portal หร อเป ดผ านเว บไซต http://www.aya1.go.th/ ( Obec e-office

More information

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง)

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ตามหน งส อสาน กงาน ก.ค.ศ.ด วนท ส ด ท ศธ 0206.4/ว 17 ลงว นท 30 ก นยายน 2552 (ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ว ทยฐานะชานาญการ 2) แบบรายงานผลการปฏ

More information

แผนผ งข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการ องค การบร หารส วนต าบลบางพระเหน อ (งานธ รการ)

แผนผ งข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการ องค การบร หารส วนต าบลบางพระเหน อ (งานธ รการ) แผนผ งข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการ องค การบร หารส วนต าบลบางพระเหน อ (งานธ รการ) 1. แผนผ งข นตอนระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการไว เด ม ร บหน งส อ/ เป ดซอง/ลงร บ ในทะเบ ยนร บ ผ านปล ด อบต.เพ อ แยกส วน แยกหน

More information

หน งส อแจ งขอหร อเปล ยนแปลง Application Programming Interface User ของ ส าน กห กบ ญช (Clearing

หน งส อแจ งขอหร อเปล ยนแปลง Application Programming Interface User ของ ส าน กห กบ ญช (Clearing หน งส อแจ งขอหร อเปล ยนแปลง Application Programming Interface User ของ ส าน กห กบ ญช (Clearing API User) ข นตอนการแจ งขอหร อเปล ยนแปลง Application Programming Interface User ของส าน กห กบ ญช (Clearing

More information

มาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งาน (Standard Operation Procedure)

มาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งาน (Standard Operation Procedure) : SOP 1-3-01 ถ ง SOP 1-3-04 : SOP 1-5-01 ถ ง SOP 1-5-04 เลขท สาเนาเอกสาร :... งานสารบรรณ ด านบร หารและวางแผน คณะบร หารธ รก จและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม งานจ ดเอกสาร SOP 1-5-01

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา

ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา www.ats.co.th บร ษ ท อย ธยาเทคโนโลย เซอร ว ส จ าก ด ( - ) EDR / 1 / 2 3 / 1.1 3.1 / 1.2 / / 3.2 / ค ม อการเข าใช งานระบบ การเข าใช งานระบบซอฟแวร บร หารจ ดการศ

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

Web Online. เว บไซต สอ.ชป. www.ridsaving.com ค อ ระบบท สหกรณ ฯ ม ไว บร การ สาหร บให สมาช ก สามารถตรวจสอบข อม ลของตนเอง ทางหน าเว บไซต

Web Online. เว บไซต สอ.ชป. www.ridsaving.com ค อ ระบบท สหกรณ ฯ ม ไว บร การ สาหร บให สมาช ก สามารถตรวจสอบข อม ลของตนเอง ทางหน าเว บไซต ร เว บไซต สอ.ชป. www.ridsaving.com Web Online ค อ ระบบท สหกรณ ฯ ม ไว บร การ สาหร บให สมาช ก สามารถตรวจสอบข อม ลของตนเอง ทางหน าเว บไซต ต ดต อสอบถามการใช งาน โทร. 0-2669-6576 ฝ ายสารสนเทศ เร มต นการใช งาน

More information

สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ างในรอบเด อนก มภาพ นธ 2557 ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ดนราธ วาส

สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ างในรอบเด อนก มภาพ นธ 2557 ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ดนราธ วาส สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ างในรอบเด อนก มภาพ นธ 2557 ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ดนราธ วาส แบบ สขร.1 1 จ างท ากระเป าใส เอกสารพร อมสกร นโลโก เพ อใช ในการจ ด 1,720.00 บาท ตกลงราคา หสม.ว สต าการ เมนท

More information

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน - 74 - ค ม อต ดต งโปรแกรมระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต (NRPM Offline) การต ดต งโปรแกรม NRMP Offline 1. ต

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM Chapter 8 การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM 1 เน อหา ล กษณะของ Activity Diagram ร ปแบบการใช Activity Diagram การระบ ส วนของข อม ลให แก ก จกรรม การจ ดระเบ ยบข อม ล การสร างท พ ก/เก บข อม ล การแบ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

การปร บอ ตราเง นเด อนจาก

การปร บอ ตราเง นเด อนจาก ค ม อ ค ม อ MCS-WEB การปร บอ ตราเง นเด อนจาก Text File ในระบบ MCS-WEB MCS-WEB Manual Up Load Salary File Page 1 กองท นบาเหน จบานาญข าราชการ (กบข.) ได พ ฒนาระบบ MCS WEB ให รองร บการปร บอ ตราเง นเด อนผ าน

More information

บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส

บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส 8-1 8.1 เร มร จ กก บโปรแกรม บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนา ค อ โปรแกรมระบบงานท สน

More information

ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก

ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก เร มการใช งาน สามารถเข าหน าหล กของระบบงานสารบรรณโดยเข าท www.plkhealth.go.th/archivesn หร อเข าทางล งค ในหน าหล กเว บไซท ของส าน

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต จ ดท าข นเพ ออ านวยความสะดวกให ก บ ภาคว ชาและคณะได ท าการจ ดอาจารย ผ สอนลงตามคาบเวลาตามท

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง (เอกสารประกอบการประช มปฏ บ ต การช แจงและซ กซ อมความเข าใจการสร างข อสอบ Online) สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 5 :ส งห บ ร :ลพบ ร :ช ยนาท:อ างทอง:

More information

ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งาน การตรวจต ดตามค ณภาพภายใน

ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งาน การตรวจต ดตามค ณภาพภายใน หน า 1/6 ผ จ ดทา ผ ตรวจสอบ.. (นางสาวมณฑ รา ถาวรย ต การต ) (นางสาวอ มพ ชน นวลแสง) ห วหน าฝ ายตรวจประเม น ผ แทนฝ ายบร หาร 14 / ม.ค. / 55 12 / ม.ค. / 55 ผ อน ม ต (นางธน ฏฐา จงพ ร เพ ยร) ผ อ านวยการศ นย พ

More information

บ นตรง ฉางซา จางเจ ยเจ ย ถ าม งกรเหล อง โชว จ งจอกขาว 5 ว น 4 ค น (TG) โดยสายการบ นไทย

บ นตรง ฉางซา จางเจ ยเจ ย ถ าม งกรเหล อง โชว จ งจอกขาว 5 ว น 4 ค น (TG) โดยสายการบ นไทย บ นตรง ฉางซา จางเจ ยเจ ย ถ าม งกรเหล อง โชว จ งจอกขาว 5 ว น 4 ค น (TG) โดยสายการบ นไทย ชมความงามประต สวรรค เขาเท ยนเหม นซาน ชม เขาอวตาร ซ งถ กน าเอามาเป นฉากของภาพยนตร ประท บใจก บ โชว จ งจอกขาว...ความร

More information

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System)

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) การบร หารงานต างๆของภาคร ฐและเอกชน จะต องม การจ ดประช มเป นประจ า ซ งตามปกต แล วต องม การส งหน งส อเช ญประช มพร อมระเบ ยบวาระการประช ม เพ อให ผ เข าร วมประช

More information

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น (สมรรถนะท 2 การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น) (เวลา 55 ช วโมง) แนวค ด เป นหล กส ตรท จ ดข นเพ อให ความร ในการบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น เม อเก ดป ญหาเพ ยงเล

More information

3-4 ห น า 1 3. รห สผ ใช ค อ เลขประจาต ว ประชาชน 13 หล ก 4. รห สผ าน 10 ต วอ กษร ด งน ช อภาษาอ งกฤษ 3 ต วแรก นามสก ลอ งกฤษ 3 ต วแรก ว นท เด อน ต วอย าง

3-4 ห น า 1 3. รห สผ ใช ค อ เลขประจาต ว ประชาชน 13 หล ก 4. รห สผ าน 10 ต วอ กษร ด งน ช อภาษาอ งกฤษ 3 ต วแรก นามสก ลอ งกฤษ 3 ต วแรก ว นท เด อน ต วอย าง ห น า 1 สร ปข นตอนการใช ระบบ E-Office งานสารบรรณ ว ธ ท ไม เสนอผ านระบบ สารบรรณกลางของโรงเร ยนเป นผ ปฏ บ ต เข าระบบ 1. เข าเว บไซต ท http://portal.obec.go.th 2. LOGIN 2 3. รห สผ ใช ค อ เลขประจาต ว ประชาชน

More information

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก 1. 2. 3. 4. 5. งานสว สด การบ านพ ก เป นระบบท จ ดสรรอาคารบ านพ ก ให ก บเจ าหน าท ภายในทบ. โดยจ ดสรรอาคารให แต ละหน วย และ แต ละหน วย จะจ ดสรรอาคารให ก บเจ าหน าท ภายใน หน วย 5.1. ข นตอนค นหาอาคารบ านพ ก

More information

บ นตรง ฉางซา จางเจ ยเจ ย ถ าม งกร เหล อง โชว จ งจอกขาว 5 ว น 4 ค น (TG) โดยสายการบ นไทย

บ นตรง ฉางซา จางเจ ยเจ ย ถ าม งกร เหล อง โชว จ งจอกขาว 5 ว น 4 ค น (TG) โดยสายการบ นไทย บ นตรง ฉางซา จางเจ ยเจ ย ถ าม งกร เหล อง โชว จ งจอกขาว 5 ว น 4 ค น (TG) โดยสายการบ นไทย รห ส Chi362 ชมความงามประต สวรรค เขาเท ยนเหม นซาน ชม เขาอวตาร ซ งถ กน าเอามาเป นฉากของภาพยนตร ประท บใจก บ โชว จ งจอกขาว...ความร

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา 1 มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา รห สว ชา TACC 3214 ช อรายว ชา การบ ญช ข นต น จ านวนหน วยก ต 3(2-2-5) บรรยาย 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ภาคการศ กษาท 2 ปฏ บ ต 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ป การศ กษา 2556

More information

ข อควรร ในการจ ดท าเอกสารทางด าน การเง นการคล ง โดย นางวล ร ตน กาญจนปกรณ ช ย ผ อ านวยการกองคล ง

ข อควรร ในการจ ดท าเอกสารทางด าน การเง นการคล ง โดย นางวล ร ตน กาญจนปกรณ ช ย ผ อ านวยการกองคล ง ข อควรร ในการจ ดท าเอกสารทางด าน การเง นการคล ง โดย นางวล ร ตน กาญจนปกรณ ช ย ผ อ านวยการกองคล ง เอกสารทางด านการเง นการคล ง ประกอบด วย เอกสารทางด านการเง นด านร บ เอกสารทางด านการเง นด านจ าย ข นตอนการด

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

บ นตรง ฉางซา จางเจ ยเจ ย ถ าม งกรเหล อง โชว จ งจอกขาว 5 ว น 4 ค น (TG) โดยสายการบ นไทย

บ นตรง ฉางซา จางเจ ยเจ ย ถ าม งกรเหล อง โชว จ งจอกขาว 5 ว น 4 ค น (TG) โดยสายการบ นไทย บ นตรง ฉางซา จางเจ ยเจ ย ถ าม งกรเหล อง โชว จ งจอกขาว 5 ว น 4 ค น (TG) โดยสายการบ นไทย ชมความงามประต สวรรค เขาเท ยนเหม นซาน ชม เขาอวตาร ซ งถ กน าเอามาเป นฉากของภาพยนตร ประท บใจก บ โชว จ งจอกขาว...ความร

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

ประมาณการรายละเอ ยดค าใช จ ายการจ ดก จกรรม โครงการ ๑๐๐ ล านความด ๑๐๓ป ล กเส อไทย ระว งภ ยสารเสพต ด

ประมาณการรายละเอ ยดค าใช จ ายการจ ดก จกรรม โครงการ ๑๐๐ ล านความด ๑๐๓ป ล กเส อไทย ระว งภ ยสารเสพต ด ประมาณการรายละเอ ยดค าใช จ ายการจ ดก จกรรม โครงการ ๑๐๐ ล านความด ๑๐๓ป ล กเส อไทย ระว งภ ยสารเสพต ด ลาด บท รายการ ๑ การจ ดก จกรรมพ ธ เป ดโครงการฯ ผ เข าร วมก จกรรม ประกอบด วยผ อานวยการเขต ห วหน าฝ ายการศ

More information

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม ใบงานท ๔.๑ (ทดสอบปฏ บ ต ) เร องการใช เคร องม อโปรแกรม Microsoft Office Word 2007 ว ชา ง ๒๐๒๐๑ การใช โปรแกรมเพ อการปฏ บ ต งาน รายว ชาเพ มเต ม หน วยการเร ยนร ท ๔ ช อหน วย ซอฟต แวร งานพ มพ เอกสาร ช นม ธยมศ

More information

ประกาศโรงเร ยนบ านท งน ย ม ตรภาพท 49 เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกบ คคลเพ อจ างเป นล กจ างช วคราวตาแหน งพ เล ยงเด กพ การเร ยนร วม

ประกาศโรงเร ยนบ านท งน ย ม ตรภาพท 49 เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกบ คคลเพ อจ างเป นล กจ างช วคราวตาแหน งพ เล ยงเด กพ การเร ยนร วม ประกาศโรงเร ยนบ านท งน ย ม ตรภาพท 49 เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกบ คคลเพ อจ างเป นล กจ างช วคราวตาแหน งพ เล ยงเด กพ การเร ยนร วม ด วยโรงเร ยนบ านท งน ย ม ตรภาพท 49 อาเภอควนกาหลง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ

More information

โซน ซ สเต มท บ วเดอร จก.

โซน ซ สเต มท บ วเดอร จก. 1 จ ดซ อว สด สาน กงาน จานวน 1 รายการ ฝ ายฝ กการประกอบการและ ฝ กพ เศษ 2 จ ดซ อว สด คอมพ วเตอร จานวน 1 รายการ ฝ ายฝ กการประกอบการและ ฝ กพ เศษ 3 จ ดซ อว สด ไฟฟ าและว ทย จานวน 6 4 จ ดซ อว สด คอมพ วเตอร (หม

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

ค ม อการใช งาน BLS iexcel

ค ม อการใช งาน BLS iexcel สารบ ญ บทนา 3 ว ธ การเร มใช งาน 3 ต วอย างการใช งาน BLS iexcel - การด ต วอย างท มาพร อมก บโปรแกรม 4 ต วอย างการใช งาน BLS iexcel - การใช งานข อม ล real time 5 ต วอย างการใช งาน BLS iexcel - การใช งานข

More information

มาตรฐานข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการ ขององค การบร หารส วนตาบลข วงเปา ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2557

มาตรฐานข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการ ขององค การบร หารส วนตาบลข วงเปา ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2557 มาตรฐานข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการ ขององค การบร หารส วนตาบลข วงเปา ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2557 1 ลาด บ การให ท ดาเน นการปร บปร ง ท กระบวนงาน ข นตอนการให ระยะเวลาการให หมายเหต ด านการคล ง 1 การจ ดเก

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น 5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น การบ นท กรายการขอจ ายช าระเง นผ าน GFMIS Web Online ให ใช แบบ ขจ05 โดยการอ างอ ง ให เล อกป พ.ศ.ของรายการขอเบ กเง น ตามด วยระบ เลขท เอกสารจ านวน 10 หล ก ค อ

More information

ข นตอนการร บ-ส งหน งส อ ของรองอธ การบด (นางจ ราภรณ ส พทานนท )

ข นตอนการร บ-ส งหน งส อ ของรองอธ การบด (นางจ ราภรณ ส พทานนท ) ข นตอนการร บ-ส งหน งส อ ของรองอธ การบด (นางจ ราภรณ ส พทานนท ).. การลงร บหน งส อราชการม ว ตถ ประสงค เพ อ ๑. เพ อเป นหล กฐานทางราชการในการย นย นการร บหน งส อเข า ๒. ป องก นหน งส อราชการส ญหาย ๓. ง ายต อการส

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

ค าใช จ ายในการประช ม อบรมและส มมนา

ค าใช จ ายในการประช ม อบรมและส มมนา ค าใช จ ายในการประช ม อบรมและส มมนา ระเบ ยบกระทรวงการคล งว าด วยค าใช จ ายในการฝ กอบรม การจ ดงานและการประช มระหว าง ประเทศ พ.ศ. 2549 ก าหนดการฝ กอบรมไว 3 ระด บ ด งน 1. การฝ กอบรมระด บต น หมายความว า การฝ

More information

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบสอบถามน ม ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความค ดเห นเก ยวก บการจ ดประช ม สาหร บเป นข อม ลพ นฐานในการ

More information

บ นตรง ฉางซา จางเจ ยเจ ย ถ าม งกรเหล อง โชว จ งจอกขาว 5 ว น 4 ค น (TG) โดยสายการบ นไทย

บ นตรง ฉางซา จางเจ ยเจ ย ถ าม งกรเหล อง โชว จ งจอกขาว 5 ว น 4 ค น (TG) โดยสายการบ นไทย บ นตรง ฉางซา จางเจ ยเจ ย ถ าม งกรเหล อง โชว จ งจอกขาว 5 ว น 4 ค น (TG) โดยสายการบ นไทย ชมความงามประต สวรรค เขาเท ยนเหม นซาน ชม เขาอวตาร ซ งถ กนาเอามาเป นฉากของภาพยนตร ประท บใจก บ โชว จ งจอกขาว...ความร

More information

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง 17 ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง งานเอกสารม กจะม ปร มาณของงานเป นจ านวนมาก ด งน นการเล อนต าแหน ง เพ อ ไปย งจ ดท ต องการได อย างรวดเร ว จะท าให การท างานเอกสารน น ๆ เก ดผลส าเร จ อย างรวดเร วตามไปด

More information

ช ดต ดต งท วางโทรศ พท ม อถ อ โนเก ย HH-12 ฉบ บท 2

ช ดต ดต งท วางโทรศ พท ม อถ อ โนเก ย HH-12 ฉบ บท 2 ช ดต ดต งท วางโทรศ พท ม อถ อ โนเก ย HH-12 1 4 2 3 ฉบ บท 2 5 7 6 ล ขส ทธ 2006 Nokia สงวนล ขส ทธ Nokia และ Nokia Connecting People เป นเคร องหมายการค าจดทะเบ ยนของ Nokia Corporation บทน า ช ดต ดต งร นน ช

More information

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1. ว ตถ ประสงค รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1.1 ช วยงานธ รการตามคาส งผ บ งค บบ ญชา 1.2 บ นท กข อม ลในระบบฐานข อม ล และเว ปไซด 1.2 พ มพ เอกสารราชการและงานอ น ๆ ตามค าส งผ บ งค บบ ญชา 1.4

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save)

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) 12 การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) ใช ไอคอน แทนการเร ยกเมน File, Save ได เม อสร างงานด วย Word ควรท าการจ ดเก บงานน นไว ในฮาร ดด สก จากน นจ งค อย ท าการค ดลอก (Copy) หร อย าย (Move) ไปไว ในแผ

More information

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป FreeWebFree.com Page 2 of 23 สารบ ญ การเข าส ระบบ 3 การแก ไขส วนแสดงผลด านบนห วเว บไซต 4 การแก ไขส วนแสดงผลด านล างเว บไซต 5 การแก ไขเมน บาร, เมน บร การร านค า, เมน หมวดหม

More information

ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งานร บจดทะเบ ยนเป นผ ค าน าม นเช อเพล งตามมาตรา 10 แห ง พ.ร.บ.การค าน าม นเช อเพล ง พ.ศ. 2543

ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งานร บจดทะเบ ยนเป นผ ค าน าม นเช อเพล งตามมาตรา 10 แห ง พ.ร.บ.การค าน าม นเช อเพล ง พ.ศ. 2543 ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งานร บจดทะเบ ยนเป นผ ค าน าม นเช อเพล งตามมาตรา 10 แห ง พ.ร.บ.การค าน าม นเช อเพล ง พ.ศ. 2543 ประกาศกระทรวงพาณ ชย เร อง ก าหนดปร มาณการค าและขนาดของถ งเก บ น าม นเช อเพล งท ม อย ของผ

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หน วยการเร ยนร ท 2 ข อม ลและสารสนเทศ ช นม ธยมศ กษาป ท 1 ห วข อเร อง การ เวลา 1 ช วโมง ว นท ใช แผน 12 พฤศจ กายน 2557 ผ ใช แผน

More information

ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ

ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ (Admin) ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ 1 1. การก าหนดต าแหน งการเร ยกใช ข อม ล เล อกเมน File => Constant เมน น เป

More information

portal.obec.go.th งานสารบรรณ 1. การเข าใช งานระบบ

portal.obec.go.th งานสารบรรณ 1. การเข าใช งานระบบ งานสารบรรณ 1. การเข าใช งานระบบ เร มต นการใช ระบบสาน กงานอ เล กทรอน กส OBEC e-office ได ท เว บไซต portal.obec.go.th โดยเข ามาใช งานในบทบาท สารบรรณกลางโรงเร ยน 1.1. คล กท เมน LOGIN เข าส ระบบ portal.obec.go.th

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ

ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ *** ทาความร จ ก ผ ร ของเรา *** ช อ : นางว มลวรรณ วงษ สง า ตาแหน ง : น กทร พยากรบ คคลชานาญการพ เศษ เบอร โทรศ พท : 0896925188 E-Mail Address : vimolwan_ann@hotmail.com

More information

ค ม อการต ดต งโปรแกรม

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ค ม อการต ดต งโปรแกรม โครงการพ ฒนาระบบควบค มและกาหนดส ทธ ของแท บเล ตพ ซ เพ อสน นสน นการจ ดการเร ยนการสอนโดยใช เคร องคอมพ วเตอร พกพา กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร 1. ข นตอนการต งค าเคร องแท บเล ตพ

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

SNC. ว ธ การทางานของ Program DeepFreeze

SNC. ว ธ การทางานของ Program DeepFreeze ว ธ การทางานของ Program DeepFreeze เม อม การทาให เก ดการเปล ยนแปลงข อม ลใด ๆ ลงใน Drive ท ม การป องก น โดย DeepFreeze ก สามารถทาได ตามปกต เช น เราเก บข อม ล ก เก บได เป นปกต การต ดไวร สก ต ดได ตามปกต แต

More information