บ นตรง ฉางซา จางเจ ยเจ ย โชว เหมยล เซ ยงซ 5 ว น 4 ค น (TG) โดยสายการบ นไทย

Size: px
Start display at page:

Download "บ นตรง ฉางซา จางเจ ยเจ ย โชว เหมยล เซ ยงซ 5 ว น 4 ค น (TG) โดยสายการบ นไทย"

Transcription

1 บ นตรง ฉางซา จางเจ ยเจ ย โชว เหมยล เซ ยงซ 5 ว น 4 ค น (TG) โดยสายการบ นไทย ชมความงามประต สวรรค เขาเท ยนเหม นซาน ชม เขาอวตาร ซ งถ กนาเอามาเป นฉากของภาพยนตร ประท บใจก บ โชว เหมยล เซ ยงซ...โชว ประเพณ ว ฒนธรรม ว ถ ช ว ตของแต ละเผ าชาวจางเจ ยเจ ย ถ าม งกรเหล อง (หวงหลงต ง)...พร อมล องเร อชมความงามภายในถ า ล องเร อชมความงามของ...ทะเลสาบเป าเฟ งห ** ราคาน ช วร รวม ภาษ สนามบ นไทย-จ นและค าธรรมเน ยมเช อเพล งแล ว** ** ราคาน ไม แจกกระเป า ไม รวมท ปไกด และท ปคนข บรถ ** ก าหนดการเด นทาง ว นท 28 ม.ค. 01 ก.พ. 58 ราคา 21,900.- ว นท ก.พ. 58 ราคา 23,900.- ว นท 11-15/18-22/25-29 ม.ค. 58 ราคา 23,900.- ว นแรก ส วรรณภ ม -ฉางซา น. คณะพร อมก นท สนามบ นส วรรณภ ม ประต 4 เคาน เตอร D สายการบ น THAI AIRWAYS INTERNATIONAL โดยม เจ าหน าท GO HOLIDAY TOUR คอยให การต อนร บและอานวยความ สะดวกตรวจเช คส มภาระ และเอกสารการเด นทางให ก บท กท าน น. ออกเด นทางส เม องฉางซา โดยสายการบ น THAI AIRWAYS INTERNATIONAL เท ยวบ นท TG น. ถ ง ฉางซา ต งอย ทางตอนใต ของแม น าเซ ยง ม พ นท ประมาณ 12,500 ตารางก โลเมตร แบ งเขตการ ปกครองออกเป น 5 เขตและ 4 อาเภอ อ กท งย งเป นเม องเอกของมณฑลห หนาน ม ประว ต ศาสตร และ ว ฒนธรรมมากว า 3,000 ป ในป จจ บ นเป นศ นย กลางด านการเม อง เศรษฐก จของมณฑลห หนาน CNG-ฉางซา จางเจ ยเจ ย 5D4N_TG-JAN-MAR หน า 1 จาก 6

2 หล งผ านการตรวจคนเข าเม อง และร บส มภาระแล ว HUAXI HOTEL หร อเท ยบเท าระด บ 4 ดาว ว นท สอง ฉางซา-จางเจ ยเจ ย-เขาเท ยนเหม นซาน (น งกระข น-ลง)-ถ าประต สวรรค -โชว เหมยล เซ ยงซ ร บประทานอาหาร ณ โรงแรม น าท านเด นทางส เม องจางเจ ยเจ ย อ ทยานมรดกโลกต งอย ทางตะว นตกเฉ ยงเหน อของมณฑลห หนาน ใช เวลาเด นทาง เป นอ ทยานแห งชาต แห งแรกของจ น และได ร บการประกาศให เป นมรดกโลกธรรมชาต ในป ค.ศ.1992 ประมาณ5 ชม. อ ทยานจางเจ ยเจ ยม เน อท กว า 369 ตารางก โลเมตร อ ดมด วยข นเขาน อยใหญ และต นไม นานาพ นธ บ าย น าท านเด นทางส ภ เขาเท ยนเหม นซาน ต งอย มณฑลห หนาน สม ยก อนเร ยกว า ภ เขาหว นเม ง ซานหร อซงเหล ยวซาน เป นประว ต แรกของจางเจ ยเจ ย น งกระข น ส เขาเท ยนเหม นซาน ซ งม ความยาวถ ง 7.5 ก โลเมตร ใชเวลา 40 นาท ถ งเขาเท ยนเหม นซานเป น กระเช าท ท นสม ยท ส ด ชมความมห ศจรรย หน าผาลอยฟ า ส มผ สความแปลกใหม ของการท องเท ยว ชม ต นไม ออกมาจากซอกห น หลากหลายพ นธ ดอกไม ป าตามฤด กาล ท านจะได ชมความงามของภ เขา ภ ผา น บร อยร ป ยอดเขาส งเส ยดฟ า งามแปลกตา อ สระให ท านเพล ดเพล นและส มผ สความงามของ ยอดเขา จากน นน าท านโดยสารกระเช าลงท สถาน กลางเพ อเปล ยนรถท องถ นผ านเส นทาง ท ม ความโค ง 99 โค งส ถ าเท ยนเหม นต ง หร อเร ยกว า ถ าประต สวรรค เท ยนเหม นซาน เป น 1 ใน 4 ของ ภ เขาท สวย สาเหต ท เร ยกว าเท ยนเหม นซานเพราะว า ภ เขาเก ดระเบ ดข นเองโดยธรรมชาต จนกลายเป น ถ า ประต น ม ความส ง เมตร ความกว าง 57 เมตร ความล ก 60 เมตร เม อท านมาถ งถ าประต สวรรค ท านจะได ข นข นบ นได 999 ข น ส ภ เขาประต สวรรค ถ ายร ปชมความงามซ งเคยม ชาวร สเซ ยได ข บเคร องบ นเล กลอดผ านช องภ เขาประต สวรรค มาแล วเป นสถานท ท น าสนใจจากชาวต างชาต อ กแห ง หน ง สมควรแก เวลาเด นทางลงจากยอดเขาเท ยนเหม นซาน (หมายเหต : การน งกระเช าข น-ลง เขาเท ยนเหม นซาน หากกระเช าป ดซ อมบาร ง ทางบร ษ ทฯ จะจ ด โปรแกรมอ นมาทดแทนให / การน งรถของอ ทยานข นไปบนถ าเท ยนเหม นซาน หากรถของอ ทยานไม สามารถข นไปท ถ าเท ยนเหม นซานได ทางบร ษ ทฯ จะไม ค นเง น หร อหาโปรแกรมอ นมาทดแทนให ท งน ข นอย ก บสภาวะอากาศ และการร กษาความปลอดภ ยของน กท องเท ยว โดยย ดตามประกาศจาก ทางอ ทยานเป นสาค ญ โดยท ไม แจ งให ทราบล วงหน า) น าท านชม โชว เหมยล เซ ยงซ ซ งเป นโชว เก ยวก บประเพณ ว ฒนธรรม ว ถ ช ว ตของแต ละเผ าซ งเป น เอกล กษณ เฉพาะของชาวจางเจ ยเจ ยในมณฑลห หนานและท ม ความอล งการสวยงามด วย แสง ส เส ยง KAITIAN HOTEL หร อเท ยบเท าระด บ 4 ดาว ว นท สาม ภาพเข ยนส บล (รถราง)-ร านใบชา-อ ทยานจางเจ ยเจ ย(ข น-ลงล ฟท แก ว)-เขาอวตาร- สะพานใต หล าอ นด บหน ง- ร านนวดฝ าเท า ร บประทานอาหาร ณ โรงแรม น าท าน น งรถรางไฟฟ าชมภาพเข ยน 10 ล ค อช องเขาแคบๆ ด านล างของเท ยนจ อซานท ถ กบ บ ด วยภ เขาและแท งห นขนาดใหญ ประมาณ 200 แท ง เร ยงรายเป นแนว ท วเขาท ประกอบด วยยอดเขาร ปร างแปลกตาเร ยงรายก น โดยม ลาธารเล กๆ ไหลผ านตามแนวท วเขา ก อให เก ดเป นภาพท สวยงามราวก บภาพเข ยน จากน นน าท านเด นทางส ร านใบชา ช มชาอว หลง และชาท ม ช อเส ยง เช น ชาแดง ชาผลไม ชามะล ฯลฯ บ าย น าท าน ข นเขาด วยล ฟท แก วไป หลง ล ฟท แก วแห งแรกของเอเช ยท ส ง 326 เมตรซ งถ กบ นท กลง Guinness world Records ในด านเป นล ฟท แก วแบบ outdoor ท ส งท ส ดในโลก (World s tallest full-exposure outdoor elevator) และเร วท ส ดในโลก น าท านเด นทางส เท ยนเส ยต อ เฉ ยว (สะพานใต ฟ าอ นด บ 1) ซ งม ท ศน ยภาพท สวยงามรายล อมด วยหม ข นเขา ซ งภาพยนตร ช อ ด ง อวตาร ได น ามาเป นฉากในการถ ายทา ท านจะได เพล ดเพล นก บท วท ศน อ นสวยงาม สมควรแก เวลาน าท าน ลงจากเขาเท ยนจ อซานด วยล ฟต แก ว จากน นน าท านส ศ นย ว จ ยทางการแพทย แผนโบราณ ฟ งเร องราวเก ยวก บการแพทย โบราณต งแต อด ตถ งป จจ บ น การส งเสร มการใช สม นไพร จ นท ม มานานน บพ นป พร อมร บฟ งการว น จฉ ยโรคโดยแพทย ผ เช ยวชาญ KAITIAN HOTEL หร อเท ยบเท าระด บ 4 ดาว ว นท ส ถ าม งกรเหล อง(ล องเร อ)-ร านผ าไหม-ล องเร อทะเลสาบเป าเฟ งห -ร านหยก ร บประทานอาหาร ณ โรงแรม น าท านส ถ าหวงหลงต ง หร อ ถ าว งม งกรเหล อง ถ าแห งน ม ความส ง 160 เมตร ม ความล ก 1.5 ก โลเมตร ถ าแบ งออกเป น 4 ช น ภายในถ าม อ างเก บน า 1 แห ง ลาธารใต ด น 2 สาย บ ง 4 บ ง ห อง โถง 13 ห อง และระเบ ยงเด นเท ยว 90 กว าแห ง น าท าน ล องเร อไปตามธารน าใต ด น ชมถ าว งม งกร ชมว งแก วผล ก ว งซ อหงอคง ชมประต แห งความส ข ชมประต อาย ย น ฯลฯ ท านจะต นตาต นใจก บห น CNG-ฉางซา จางเจ ยเจ ย 5D4N_TG-JAN-MAR หน า 2 จาก 6

3 งอกห นย อนท ม ร ปร างแปลกๆ งดงามตระการตามากมาย เช น ห นดาบทอง ห นหอกเง น ห นเคร อง ดนตร จ น ชมน าตกเทวดาสวรรค จากน นแวะชม ผ าไหมจ น ส นค า OTOP ข นช อของจ น บ าย น าท าน ล องเร อทะเลสาบเป าเฟ งห ทะเลสาบท ต งอย บนช องเขาส ง รายล อมด วยยอดข นเขาและ พรรณไม นานาชน ด ชมท ศน ยภาพอ นสวยงามยามเช าท เต มไปด วยสายหมอกท ต ดก บสายน าท ใส สะอาดในทะเลสาบ น าท านชมอ ญมณ ล าค า หยก เป นเคร องประด บท น ยมก นอย างแพร หลายเพราะ เช อว าใส แล วจะช วยป องก นอ นตรายได ให ท านได เล อกซ อ กาไรหยก แหวนหยก หร อผ เซ ยะส ตว มงคลท ม ช อเส ยง ท ม ค ณภาพและม ช อเส ยงของประเทศจ น KAITIAN HOTEL หร อเท ยบเท าระด บ 4 ดาว ว นท ห า จางเจ ยเจ ย-ฉางซา-ถนนคนเด น-กร งเทพฯ ร บประทานอาหาร ณ โรงแรม เด นทางกล บส เม องฉางซา ระหว างทางให ท านได พ กผ อนชมว วธรรมชาต อ นสวยงาม ใช เวลา เด นทางประมาณ 4 ช วโมง บ าย น าท านเด นทางส ถนนคนเด น ซ งเป นแหล งจาหน ายส นค าหลากหลายชน ด เพ อให ท านอ สระเล อก ซ อส นค านานาชน ดตามอ ธยาศ ย สาหร บเป นของฝากของท ระล กแก คนทางบ านหร อญาต ม ตรสหาย **กรณ ท เท ยวบ นม การเปล ยนแปลงเวลาบ น หร อเหต อ นใดทาให จ ดอาหารท ภ ตตาคารไม ท น จะจ ดอาหารว างเป นช ด KFC หร อ MAC DONALD ให แทน ** น. ออกเด นทางจาก เม องฉางซา โดยสายการบ น THAI AIRWAYS INTERNATIONAL เท ยวบ น ท TG น. เด นทางถ ง สนามบ นส วรรณภ ม โดยสว สด ภาพ... ********************************* โปรแกรมการเด นทางเปล ยนแปลงตามความเหมาะสม หร อเปล ยนแปลงรายการท องเท ยว บางรายการหร อทดแทนรายการท องเท ยวบางรายการและจะต องม จานวนผ โดยสาร จ านวน 15 ท านข นไปจ งออกเด นทางในกรณ ท ม จ านวนผ โดยสารไม ถ ง 15 ท านไม ม ห วหน าท วร ไทย กาหนดการเด นทาง อ ตราค าบร การ บ นตรง ฉางซา จางเจ ยเจ ย ถ าม งกรเหล อง โชว ส น ขจ งจอก 5 ว น 4 ค น (TG) ราคา ผ ใหญ ราคาเด ก(ม เต ยง) นอนก บผ ใหญ 2 ท าน ราคาเด ก(ไม ม เต ยง) นอนก บผ ใหญ 2 ท าน พ กเด ยว เพ ม ว นท 28 ม.ค.-01 ก.พ ,900 20,900 19,900 4,000 ว นท ก.พ ,900 22,900 21,900 4,000 ว นท 11-15/18-22/25-29 ม.ค ,900 22,900 21,900 4,000 ราคาไม รวมต วเคร องบ น 16,900 ไม ม ราคาเด ก 4,000 ประกาศ : ต งแต ว นท 1 เมษายน 2553 เป นต นไป ร ฐบาลเม องฉางซา จางเจ ยเจ ย และ เม องฟ งหวง มณฑลห หนาน ได ม การออกกฎระเบ ยบ กาหนดนโยบายให โรงแรม ยกเล กการให บร การ ส งของท ใช คร งเด ยวแล วท ง เช น แปรงส ฟ น ยาส ฟ น แชมพ หมวกอาบน า รองเท าแตะฯลฯ เพ อเป นการรณรงค ช วยลดภาวะโลกร อนและร กษาส งแวดล อม **ด งน นกร ณา น าส งของใช เหล าน ต ดต วมาด วยต วเอง** **หากท านเข าพ กแล วต องการใช ส งของด งกล าว ท านจะต องเส ยค าใช จ ายเพ มเองตามราคาท โรงแรมกาหนดไว (กร ณา สอบถามเพราะโรงแรมบางแห งอาจวางไว ด านนอกหร อวางไว ในห องน า แล วค ดค าบร การเม อท านเช คเอ าท ) ข อควรทราบ : ร านท ระบ ในโปรแกรม ค อ บ วห มะ, หยก, ชา, นวดฝ าเท า, ไข ม ก, ร านผ าไหม ซ งจาเป นต องบรรจ ในโปรแกรมท วร ด วย เพราะม ผลก บราคาท วร จ งเร ยนให ก บน กท องเท ยวท กท านทราบว า ท กร านจ าเป นต องรบกวนท กท านแวะชม ซ อหร อไม ซ อ ข นอย ก บความพอใจของล กค าเป นหล ก ไม ม การบ งค บใดๆ ท งส น CNG-ฉางซา จางเจ ยเจ ย 5D4N_TG-JAN-MAR หน า 3 จาก 6

4 อ ตราน รวม 1. ค าต วเคร องบ นไป-กล บ ช นประหย ด 2. ค าโรงแรมตามรายการท ระบ (สองท านต อหน งห อง) 3. ค าเข าชมสถานท ต างๆ ตามรายการท ระบ 4. ค าอาหารและเคร องด มตามรายการท ระบ 5. ค ารถร บส งและระหว างน าเท ยวตามรายการท ระบ 6. ค าธรรมเน ยมการย นขอว ซ าเข าประเทศจ น 4 ว นทาการ (1,000 บาท) 7. ค าประก นอ บ ต เหต ระหว างการเด นทางท านละไม เก น 1,000,000 บาท (ค าร กษาพยาบาล 200,000 บาท) ท งน ย อมอย ในข อจาก ดท ม การตก ลงไว ก บบร ษ ทประก นช ว ต 8. ราคารวมภาษ สนามบ นท กแห ง + ภาษ น าม น อ ตราน ไม รวม 1. กระเป าเด นทาง 2. กระเป าเด นทางในกรณ ท น าหน กเก นกว าท สายการบ นกาหนด 30 ก โลกร มต อท าน ส วนเก นก โลกร มละ 500 บาท 3. ค าทาหน งส อเด นทาง 4. ค าใช จ ายส วนต วนอกเหน อจากรายการ เช น ค าเคร องด ม, ค าอาหารท ส งเพ มเอง, ค าโทรศ พท, ค าซ กร ดฯลฯ 5. ค าอาหารท ไม ได ระบ ไว ในรายการ 6. ค าทาใบอน ญาตท กล บเข าประเทศของคนต างชาต หร อคนต างด าว 7. ค าภาษ ม ลค าเพ ม 7% (กรณ ต องการใบกาก บภาษ ) และค าภาษ บร การห ก ณ ท จ าย 3% 8. ค าท ปไกด ว นละ 10 หยวนต อคน ต อว น และ คนข บรถ ว นละ 10 หยวนต อคน ต อว น แปลว า เด นทาง ท งหมด 5 ว น จ ายท ปไกด 50 หยวน คนข บ 50 หยวน รวมเป น 100 หยวน ต อคน การยกเล ก 1. ยกเล กก อนการเด นทาง 30 ว นข นไป ค นเง นท งหมด 2. ยกเล กก อนการเด นทาง 15 ว นข นไป เก บค าใช จ าย ท านละ 10,000 บาท 3. ยกเล กก อนการเด นทาง 7-14 ว น เก บค าใช จ าย 50% ของราคาท วร 4. ยกเล กการเด นทางน อยกว า 1-6 ว น เก บค าใช จ ายท งหมด 100% ของราคาท วร 5. ยกเว นกร ปท เด นทางช วงว นหย ดหร อเทศกาลท ต องการ นต ม ดจาก บสายการบ นหร อค าม ดจาโดยตรงหร อโดยการผ านต วแทนในประเทศ หร อต างประเทศและไม อาจขอค นเง นได รวมถ งเท ยวบ นพ เศษเช น Extra Flight และ Charter Flight จะไม ม การค นเง นม ดจา หร อค า ท วร ท งหมดเน องจากค าต วเป นการเหมาจ ายในเท ยวบ นน นๆ กรณ คณะออกเด นทางได 1. คณะจองจานวนผ ใหญ 10 ท านออกเด นทาง (ไม ม ห วหน าท วร ) 2. คณะจองจานวนผ ใหญ 15 ท านข นไปออกเด นทาง (ม ห วหน าห วหน าท วร ) 3. คณะจองไม ถ งจานวนผ ใหญ 10 ท าน ไม ออกเด นทาง การส ารองท น ง 1. กร ณาสารองท น ง+ชาระเง นม ดจาท านละ 10,000 บาท พร อมแจ งช อ+สก ล เป นภาษาอ งกฤษตามหน งส อเด นทาง 2. ส วนท เหล อ ชาระท งหมดก อนการเด นทาง 15 ว น หมายเหต 1. บร ษ ทฯ ม ส ทธ ท จะเปล ยนแปลงรายละเอ ยดบางประการในท วร น เม อเก ดเหต ส ดว ส ยจนไม อาจแก ไขได 2. บร ษ ทฯ ไม ร บผ ดชอบค าเส ยหายในเหต การณ ท เก ดจากสายการบ น ภ ยธรรมชาต ปฏ ว ต และอ นๆท อย นอกเหน อการควบค มของทางบร ษ ทฯ หร อค าใช จ ายเพ มเต มท เก ดข นทางตรงหร อทางอ อม เช น การเจ บป วย, การถ กทาร าย, การส ญหาย, ความล าช า หร อจากอ บ ต เหต ต างๆ 3. หากท านถอนต วก อนรายการท องเท ยวจะส นส ดลง ทางบร ษ ทฯ จะถ อว าท านสละส ทธ และจะไม ร บผ ดชอบค าบร การท ท านได ชาระไว แล วไม ว า กรณ ใดๆ ท งส น 4. บร ษ ทฯ จะไม ร บผ ดชอบต อการห ามออกนอกประเทศ หร อ ห ามเข าประเทศ อ นเน องมาจากม ส งผ ดกฎหมาย หร อเอกสารเด นทางไม ถ กต อง หร อ การถ กปฏ เสธในกรณ อ นๆ 5. รายการน เป นเพ ยงข อเสนอท ต องได ร บการย นย นจากบร ษ ทฯ อ กคร งหน ง หล งจากได สารองท น งบนเคร อง และโรงแรมในต างประเทศเป น ท เร ยบร อย แต อย างไรก ตามรายการน อาจเปล ยนแปลงได ตามความเหมาะสม 6. ราคาน ค ดตามราคาต วเคร องบ นในป จจ บ น หากราคาต วเคร องบ นปร บส งข น บร ษ ทฯ สงวนส ทธ ท จะปร บราคาต วเคร องบ นตามสถานการณ ด งกล าว 7. กรณ เก ดความผ ดพลาดจากต วแทน หร อ หน วยงานท เก ยวข อง จนม การยกเล ก ล าช า เปล ยนแปลง การบร การจากสายการบ นบร ษ ทฯ ขนส ง หร อ หน วยงานท ให บร การ บร ษ ทฯจะดาเน นโดยส ดความสามารถท จะจ ดบร การท วร อ นทดแทนให แต จะไม ค นเง นให สาหร บค าบร การ น นๆ 8. ม คค เทศก พน กงาน และต วแทนของบร ษ ทฯ ไม ม ส ทธ ในการให คาส ญญาใดๆ ท งส นแทนบร ษ ทฯ นอกจากม เอกสารลงนามโดยผ ม อานาจ ของบร ษ ทฯ กาก บเท าน น 9. หากไม สามารถไปเท ยวในสถานท ท ระบ ในโปรแกรมได อ นเน องมาจากธรรมชาต ความล าช า และความผ ดพลาดจากทางสายการบ น จะไม ม การค นเง นใดๆท งส น แต ท งน ทางบร ษ ทฯจะจ ดหารายการเท ยวสถานท อ นๆมาให โดยขอสงวนส ทธ การจ ดหาน โดยไม แจ งให ทราบล วงหน า CNG-ฉางซา จางเจ ยเจ ย 5D4N_TG-JAN-MAR หน า 4 จาก 6

5 10. เม อท านออกเด นทางไปก บคณะแล ว ท านงดการใช บร การรายการใดรายการหน ง หร อไม เด นทางพร อมคณะถ อว าท านสละส ทธ ไม อาจ เร ยกร องค าบร การ และเง นม ดจาค น ไม ว ากรณ ใดๆ ท งส น และทางบร ษ ทจะเร ยกเก บค าใช จ ายท เก ดข นจากท านเป นจานวนเง น 300 หยวน / คน / ว น 11.ในกรณ ท ล กค าต องออกต วโดยสารภายในประเทศ กร ณาต ดต อเจ าหน าท ของบร ษ ท ฯ ก อนท ก คร ง ม เช นน นทางบร ษ ท ฯ จะไม ร บผ ดชอบค าใช จ ายใดๆ ท งส น เอกสารในการทาว ซ าจ นส าหร บหน งส อเด นทาง 1. หน งส อเด นทางท ม อาย การใช งานไม ต ากว า 6 เด อน และม สภาพสมบ รณ ไม ชาร ด 2. หน งส อเด นทางต องม หน าว าง สาหร บประท บตราว ซ าและตราเข า-ออก อย างน อย 2 หน าเต ม 3. ร ปถ ายหน าตรง ร ปส 2 น ว ถ ายไม เก น 6 เด อน 2 ใบ และต องไม ใช สต กเกอร หร อร ปพร นจากคอมพ วเตอร 4. ย นว ซ าด วน 1 ว น เส ยค าใช จ ายเพ มท านละ 1,200 บาท 5. ย นว ซ าด วน 2-3 ว น เส ยค าใช จ ายเพ มท านละ 800 บาท 6. กรณ หน งส อเด นทางของคนต างชาต 6.1 หน งส อเด นทางของคนต างชาต จ ายเพ ม 100 บาท (ยกเว น ไต หว น / อเมร ก น) เอกสารพาสปอร ตพร อมร ปถ าย 2 ใบ, ท อย ท สามารถต ดต อได และใบอน ญาตการทางาน (ถ าม ) 6.2 หน งส อเด นทางคนไต หว น (ต องกรอกเอกสารเป นภาษาจ นรายละเอ ยดท อย ) 6.3 หน งส อเด นทางของคนอเมร ก น จ ายเพ ม 3,560 บาท 7. สาหร บผ ท ถ อหน งส อเด นทางต างด าว จะต องทาเร องแจ ง เข า-ออก หร อ Re-Entry ด วยตนเองเท าน นก อนการส งเอกสารย นว ซ า 8. สาเนาบ ตรประชาชน 9. เอกสารท ให กรอกท ายโปรแกรมท วร กร ณากรอกให ครบเพ อประโยชน ของต วท านเอง 10. กรณ เป นแม บ าน หร อ เกษ ยนแล ว ขอหน าบ คแบงค บ ญช ออมทร พย, ฝากประจา หร อสเตทเมนท จากธนาคาร ย อนหล ง 6 เด อน 11. น กเร ยน น กศ กษา และผ ท ไม ม อาช พ สถานท ตอาจขอเอกสารเพ มเต ม เช น หน งส อร บรองจากสถานศ กษา และ/ หร อหล กฐานการเง น 12. ข อม ลจร งเก ยวก บสถานท ศ กษา สถานท ทางาน ตาแหน งงาน ท อย ป จจ บ น ท อย ท ทางาน ญาต ท ต ดต อได ในกรณ ฉ กเฉ น หมายเลข โทรศ พท บ าน ท ทางาน และของญาต โปรดร บทราบว า หากสถานท ตตรวจสอบได ว าให ข อม ลเท จ อาจม การระง บการออกว ซ า เล มท ม ป ญหา (สถานท ตม การโทรศ พท ส มตรวจท กว น) 13. ข อม ลจร งเก ยวก บสถานท ศ กษา สถานท ทางาน ตาแหน งงาน ท อย ป จจ บ น ท อย ท ทางาน ญาต ท ต ดต อได ในกรณ ฉ กเฉ น หมายเลข โทรศ พท บ าน ท ทางาน และของญาต โปรดร บทราบว า หากสถานท ตตรวจสอบได ว าให ข อม ลเท จ อาจม การระง บการออกว ซ า เล มท ม ป ญหา (สถานท ตม การโทรศ พท ส มตรวจท กว น) 14. เอกสารท กอย างต องจ ดเตร ยมพร อมล วงหน าก อนย นว ซ า ด งน นกร ณาเตร ยมเอกสารพร อมส งให บร ษ ทท วร อย างน อย 5-7 ว นทาการ (ก อน ออกเด นทาง) 15. โปรดทาความเข าใจว าสถานท ตจ นอย ในระหว างจ ดระเบ ยบการย นว ซ าใหม การเร ยกขอเอกสารเพ มเต มหร อเปล ยนระเบ ยบการย นเอกสาร เป นเอกส ทธ ของสถานท ต และบางคร งบร ษ ทท วร ไม ทราบล วงหน า 16. กรณ หน งส อเด นทางคนต างชาต บร ษ ทฯ ไม สามารถย นว ซ าจ นให ได ก บหน งส อเด นทางต างชาต ท กส ญชาต และหน งส อเด นทางต างด าว (เล มเหล อง) ได เน องจากผ เด นทางจะต องไปแสดงตนท สถานท ตจ น 17. ผ ท ประสงค จะใช หน งส อเด นทางราชการ หร อ ใช บ ตร APEC ในการเด นทางและยกเว นการทาว ซ าจท านจะต องร บผ ดชอบในการอน ญาตให เข า-ออกเม องด วยตนเอง เน องจากบร ษ ทท วร ฯ ไม ทราบกฎกต กา การยกเว นว ซ าในรายละเอ ยด / ผ ใช บ ตร APEC กร ณาด แลบ ตรของ ท านเป นอย างด หากท านทาบ ตรหายในระหว างเด นทาง ท านอาจต องตกค างอย ประเทศจ นอย างน อย 2 อาท ตย สถานฑ ตจ นอาจปฏ เสธไม ร บทาว ซ าให ท าน ในกรณ ด งต อไปน 1. ช อเป นชาย แต ส งร ปถ ายท ด เป นหญ ง เช น ไว ผมยาว หร อแต งหน าทาปาก 2. น าร ปถ ายเก า ท ถ ายไว เก นกว า 6 เด อนมาใช 3. น าร ปถ ายท ม ว วด านหล ง ท ถ ายเล น หร อร ปย นเอ ยงข าง มาต ดใช เพ อย นทาว ซ า 4. น าร ปถ ายท เป นกระดาษถ ายสต กเกอร หร อร ปท พร นซ จากคอมพ วเตอร ประกาศ เน องจากสภาวะน าม นโลกท ม การปร บราคาส งข นทาให สายการบ นอาจม การปร บราคาภาษ น าม นข นในอนาคต ซ งทาง บร ษ ทฯขอสงวนส ทธ เก บค าภาษ น าม นเพ มตามความเป นจร ง **เน องจากสถานท ตจ นม การเปล ยนแปลงแบบฟอร มการขอว ซ าเข าจ น กร ณากรอกข อม ลด งต อไปน ** เอกสารท ใช ประกอบการย นขอว ซ าประเทศจ น **กร ณาระบ รายละเอ ยดท งหมดให ครบถ วน เพ อประโยชน ของต วท านเอง** ช อ-นามสก ล (ภาษาอ งกฤษต วพ มพ ใหญ ตามหน าพาสปอร ต) (MISS /MRS / MR) NAME...SURNAME... สถานภาพ โสด แต งงาน หม าย หย า ไม ได จดทะเบ ยน จดทะเบ ยน ช อค สมรส... ท อย ตามทะเบ ยนบ าน (ภาษาอ งกฤษต วพ มพ ใหญ ) CNG-ฉางซา จางเจ ยเจ ย 5D4N_TG-JAN-MAR หน า 5 จาก 6

6 รห สไปรษณ ย... โทรศ พท...ม อถ อ... ท อย ป จจ บ น (กรณ ไม ตรงตามทะเบ ยนบ าน / ภาษาอ งกฤษต วพ มพ ใหญ )...รห สไปรษณ ย...โทรศ พท บ าน... ช อสถานท ท างาน / สถานศ กษา (ภาษาอ งกฤษต วพ มพ ใหญ ).. ตาแหน งงาน... ท อย สถานท ทางาน/สถานศ กษา (ภาษาอ งกฤษต วพ มพ ใหญ ) รห สไปรษณ ย...โทร... (ส าค ญมาก กร ณาแจ งเบอร ท ถ กต องท สามารถต ดต อท านได โดยสะดวก เน องจากทางสถานท ตจะม การโทรเช คข อม ลโดยตรงก บ ท าน) ท านเคยเด นทางเข าประเทศจ นหร อไม ไม เคย เคยเด นทางเข าประเทศจ นแล ว เม อว นท...เด อน...ป... ถ ง ว นท...เด อน...ป... ภายใน 1 ป ท านเคยเด นทางไปต างประเทศหร อไม ไม เคย เคย โปรดระบ... เม อว นท...เด อน...ป... ถ ง ว นท...เด อน...ป... รายช อบ คคลในครอบคร วของท าน พร อมระบ ความส มพ นธ (ภาษาอ งกฤษต วพ มพ ใหญ ) 1. (MISS. / MRS. / MR.) NAME...SURNAME... RELATION (MISS. / MRS. / MR.) NAME...SURNAME... RELATION... หมายเหต ** กร ณากรอกข อม ลตามความเป นจร ง ** ถ าเอกสารส งถ งบร ษ ทแล วไม ครบ ทางบร ษ ทอาจม การเร ยกเก บเอกสารเพ มเต ม อาจทาให ท านเก ด ความไม สะดวกภายหล ง ท งน เพ อ ประโยชน ของต วท านเอง จ งขออภ ยมา ณ ท น (โปรดทาตามระเบ ยบอย างเคร งคร ด) ** แผนกกงส ล สถานท ตจ น สามารถสอบถามได หมายเลขโทรศ พท , CNG-ฉางซา จางเจ ยเจ ย 5D4N_TG-JAN-MAR หน า 6 จาก 6

กาหนดการเด นทาง. GRAND LCH Tour Co., LTD.

กาหนดการเด นทาง. GRAND LCH Tour Co., LTD. โดยสายการบ น (UL) ประท บรอยม อคนด ง Avenue Of Star การแสดงแสงส เส ยง A Symphony Of Lights น งกระเช า 360 นม สการพระใหญ ล นตา จ ดชมว วว คตอเร ยพ ค พ เศษ!! น ง Peak Tram ไหว พระขอพรองค เจ าแม กวนอ มร มทะเล

More information

ว คตอเร ยพอยท ร พล สเบย ว ดแชกงหม ว อ สระช อปป งถนนนาธาน เกาะล นเตา กระเช านองป ง พระใหญ ล นเตา. Avenue of Star - Symphony of Lights

ว คตอเร ยพอยท ร พล สเบย ว ดแชกงหม ว อ สระช อปป งถนนนาธาน เกาะล นเตา กระเช านองป ง พระใหญ ล นเตา. Avenue of Star - Symphony of Lights Avenue of Star - Symphony of Lights ว คตอเร ยพอยท ร พล สเบย ว ดแชกงหม ว อ สระช อปป งถนนนาธาน เกาะล นเตา กระเช านองป ง พระใหญ ล นเตา สามารถเล อกซ อท วร ด สน ย แลนด เพ มเต มได!!! กำหนดกำรเด นทำง ว นท 18-21

More information

พ เศษ!! เมน เป าฮ อ+ไวน แดง+ชมโชว หยวนหม งหยวน

พ เศษ!! เมน เป าฮ อ+ไวน แดง+ชมโชว หยวนหม งหยวน เกาะฮ องกง ส กการะเจ าแม กวนอ ม ชมเขาว คตอเร ยพอยด ข ามสะพานต ออาย ท ร พล สเบย มาเก า-โบสถ เซ นต พอล-เซนาโด สแควร -ว ดเจ าแม กวนอ ม-อล งการเวเนเช ยน เม องจ ไห ถนนแห งความร ก Lover Road ร ปป นสาวงามหว หน

More information

ฮ องกง-มาเก า-เวเนเช ยน-จ ไห 4 ว น 3 ค น โดยสายการบ นฮ องกงแอร ไลน (HX)

ฮ องกง-มาเก า-เวเนเช ยน-จ ไห 4 ว น 3 ค น โดยสายการบ นฮ องกงแอร ไลน (HX) บร ษ ท ศ ภก จท วร จ าก ด Supphakit Tour Co.,Ltd. ใบอน ญาตประกอบธ รก จน าเท ยว เลขท 11/06823 เลขท 111/315 หม บ าน ด เอมเมอร ลด (ซอย 3 ) ซอย เรวด 50 ถนนต วานนท ต าบลตลาดขว ญ อ าเภอเม อง จ งหว ดนนทบ ร 11000

More information

ปป นสาวงามหว หน เซ นเจ น ช อปป งห างหลอหว ชมเม องจ าลอง หม บ านว ฒนธรรม ชมโชว อล งการ

ปป นสาวงามหว หน เซ นเจ น ช อปป งห างหลอหว ชมเม องจ าลอง หม บ านว ฒนธรรม ชมโชว อล งการ เกาะฮ องกง ส กการะเจ าแม กวนอ ม ชมเขาว คตอเร ยพอยด ข ามสะพานต ออาย ท ร พล สเบย มาเก า-โบสถ เซ นต พอล-เซนาโด สแควร -ว ดเจ าแม กวนอ ม-อล งการเวเนเช ยน เม องจ ไห ถนนแห งความร ก Lover Road ร ปป นสาวงามหว หน

More information

พ เศษ!! เมน เป าฮ อ+ไวน แดง+ชมโชว หยวนหม งหยวน

พ เศษ!! เมน เป าฮ อ+ไวน แดง+ชมโชว หยวนหม งหยวน เกาะฮ องกง ส กการะเจ าแม กวนอ ม ชมเขาว คตอเร ยพอยด ข ามสะพานต ออาย ท ร พล สเบย มาเก า-โบสถ เซ นต พอล-เซนาโด สแควร -ว ดเจ าแม กวนอ ม-อล งการเวเนเช ยน เม องจ ไห ถนนแห งความร ก Lover Road ร ปป นสาวงามหว หน

More information

ปป 6นสาวงามหว หน เซ นเจ 6น ช อปป 6งห างหลอหว หยวนหม งหยวนชมโชว อล งการ

ปป 6นสาวงามหว หน เซ นเจ 6น ช อปป 6งห างหลอหว หยวนหม งหยวนชมโชว อล งการ เกาะฮ องกง ส กการะเจ าแม กวนอ ม ชมเขาว คตอเร ยพอยด ข ามสะพานต ออาย ท ร พล สเบย มาเก า-โบสถ เซ นต พอล-เซนาโด สแควร -ว ดเจ าแม กวนอ ม-อล งการเวเนเช ยน เม องจ ไห ถนนแห งความร ก Lover Road ร ปป 6นสาวงามหว

More information

พ เศษ!! เมน เป าฮ อ+ไวน แดง+ชมโชว หยวนหม งหยวน

พ เศษ!! เมน เป าฮ อ+ไวน แดง+ชมโชว หยวนหม งหยวน เกาะฮ องกง ส กการะเจ าแม กวนอ ม ชมเขาว คตอเร ยพอยด ข ามสะพานต ออาย ท ร พล สเบย มาเก า-โบสถ เซ นต พอล-เซนาโด สแควร -ว ดเจ าแม กวนอ ม-อล งการเวเนเช ยน เม องจ ไห ถนนแห งความร ก Lover Road ร ปป นสาวงามหว หน

More information

พ เศษ!! เมน เป าฮ อ+ไวน แดง+ชมโชว หยวนหม งหยวน

พ เศษ!! เมน เป าฮ อ+ไวน แดง+ชมโชว หยวนหม งหยวน เกาะฮ องกง ส กการะเจ าแม กวนอ ม ชมเขาว คตอเร ยพอยด ข ามสะพานต ออาย ท ร พล สเบย มาเก า-โบสถ เซ นต พอล-เซนาโด สแควร -ว ดเจ าแม กวนอ ม-อล งการเวเนเช ยน เม องจ ไห ถนนแห งความร ก Lover Road ร ปป นสาวงามหว หน

More information

พ เศษ!! เมน เป าฮ อ+ไวน แดง+ชมโชว หยวนหม งหยวน

พ เศษ!! เมน เป าฮ อ+ไวน แดง+ชมโชว หยวนหม งหยวน เกาะฮ องกง ส กการะเจ าแม กวนอ ม ชมเขาว คตอเร ยพอยด ข ามสะพานต ออาย ท ร พล สเบย มาเก า เวเนเช ยน โบสถ เซ นต พอล-เซนาโด สแควร -เจ าแม กวนอ มร มทะเล-ว ดเจ าแม กวนอ ม จ ไห -ถนนค ร ก-หว หน -โชว หยวนหม งหยวน-ช

More information

พ เศษ!! เมน เป าฮ อ+ไวน แดง+ชมโชว หยวนหม งหยวน

พ เศษ!! เมน เป าฮ อ+ไวน แดง+ชมโชว หยวนหม งหยวน เกาะฮ องกง ส กการะเจ าแม กวนอ ม ชมเขาว คตอเร ยพอยด ข ามสะพานต ออาย ท ร พล สเบย มาเก า-โบสถ เซ นต พอล-เซนาโด สแควร -ว ดเจ าแม กวนอ ม-อล งการเวเนเช ยน เม องจ ไห ถนนแห งความร ก Lover Road ร ปป นสาวงามหว หน

More information

โปรแกรม 3 ว น 2 ค น : เด นทางโดยสายการบ นศร ล งก นแอร ไลน พ เศษ!! เมน เป าฮ อ+ไวน แดง+ชมโชว หยวนหม งหยวน ว นแรก กร งเทพฯ ฮ องกง-จ ไห (- /-/-)

โปรแกรม 3 ว น 2 ค น : เด นทางโดยสายการบ นศร ล งก นแอร ไลน พ เศษ!! เมน เป าฮ อ+ไวน แดง+ชมโชว หยวนหม งหยวน ว นแรก กร งเทพฯ ฮ องกง-จ ไห (- /-/-) เกาะฮ องกง ส กการะเจ าแม กวนอ ม ชมเขาว คตอเร ยพอยด ข ามสะพานต ออาย ท ร พล สเบย มาเก า เวเนเช ยน โบสถ เซ นต พอล-เซนาโด สแควร -เจ าแม กวนอ มร มทะเล-ว ดเจ าแม กวนอ ม จ ไห -ถนนค ร ก-หว หน -โชว หยวนหม งหยวน-ช

More information

พ เศษ!! เมน เป าฮ อ+ไวน แดง+ชมโชว หยวนหม งหยวน

พ เศษ!! เมน เป าฮ อ+ไวน แดง+ชมโชว หยวนหม งหยวน เกาะฮ องกง ส กการะเจ าแม กวนอ ม ชมเขาว คตอเร ยพอยด ข ามสะพานต ออาย ท ร พล สเบย มาเก า เวเนเช ยน โบสถ เซ นต พอล-เซนาโด สแควร -เจ าแม กวนอ มร มทะเล-ว ดเจ าแม กวนอ ม จ ไห -ถนนค ร ก-หว หน -โชว หยวนหม งหยวน-ช

More information

ว นแรก กร งเทพฯ ฮ องกง 13.30 น. พร อมก นท สนามบ นส วรรณภ ม อาคารผ โดยสารขาออก ช น 4 ประต 8 เคาน เตอร Q สายการบ น ROYAL JORDANIAN เจ าหน าท บร ษ ทฯ ให

ว นแรก กร งเทพฯ ฮ องกง 13.30 น. พร อมก นท สนามบ นส วรรณภ ม อาคารผ โดยสารขาออก ช น 4 ประต 8 เคาน เตอร Q สายการบ น ROYAL JORDANIAN เจ าหน าท บร ษ ทฯ ให ว นแรก กร งเทพฯ ฮ องกง 13.30 น. พร อมก นท สนามบ นส วรรณภ ม อาคารผ โดยสารขาออก ช น 4 ประต 8 เคาน เตอร Q สายการบ น ROYAL JORDANIAN เจ าหน าท บร ษ ทฯ ให การต อนร บและอ านวยความสะดวก (สายการบ นกาหนดให โหลดส

More information

โปรแกรม 4 ว น 3 ค น : เด นทางโดยสายการบ นรอย ลจอร แดนแอร ไลน พ เศษ!! เมน เป าฮ อ+ไวน แดง+ชมโชว หยวนหม งหยวน

โปรแกรม 4 ว น 3 ค น : เด นทางโดยสายการบ นรอย ลจอร แดนแอร ไลน พ เศษ!! เมน เป าฮ อ+ไวน แดง+ชมโชว หยวนหม งหยวน โปรแกรม 4 ว น 3 ค น : เด นทางโดยสายการบ นรอย ลจอร แดนแอร ไลน เกาะฮ องกง ส กการะเจ าแม กวนอ ม ชมเขาว คตอเร ยพอยด ข ามสะพานต ออาย ท ร พล สเบย มาเก า-โบสถ เซ นต พอล-เซนาโด สแควร -ว ดเจ าแม กวนอ ม-อล งการเวเนเช

More information

พ เศษ!! เมน เป าฮ อ+ไวน แดง+ชมโชว หยวนหม งหยวน

พ เศษ!! เมน เป าฮ อ+ไวน แดง+ชมโชว หยวนหม งหยวน เกาะฮ องกง ส กการะเจ าแม กวนอ ม ชมเขาว คตอเร ยพอยด ข ามสะพานต ออาย ท ร พล สเบย มาเก า เวเนเช ยน โบสถ เซ นต พอล-เซนาโด สแควร -เจ าแม กวนอ มร มทะเล-ว ดเจ าแม กวนอ ม จ ไห -ถนนค ร ก-หว หน -โชว หยวนหม งหยวน-ช

More information

พ เศษ!! เมน เป าฮ อ+ไวน แดง+ชมโชว หยวนหม งหยวน

พ เศษ!! เมน เป าฮ อ+ไวน แดง+ชมโชว หยวนหม งหยวน เกาะฮ องกง ส กการะเจ าแม กวนอ ม ชมเขาว คตอเร ยพอยด ข ามสะพานต ออาย ท ร พล สเบย มาเก า-โบสถ เซ นต พอล-เซนาโด สแควร -ว ดเจ าแม กวนอ ม-อล งการเวเนเช ยน เม องจ ไห ถนนแห งความร ก Lover Road ร ปป นสาวงามหว หน

More information

พ เศษ!! เมน เป าฮ อ+ไวน แดง+ชมโชว หยวนหม งหยวน

พ เศษ!! เมน เป าฮ อ+ไวน แดง+ชมโชว หยวนหม งหยวน เกาะฮ องกง ส กการะเจ าแม กวนอ ม ชมเขาว คตอเร ยพอยด ข ามสะพานต ออาย ท ร พล สเบย มาเก า เวเนเช ยน โบสถ เซ นต พอล-เซนาโด สแควร -เจ าแม กวนอ มร มทะเล-ว ดเจ าแม กวนอ ม จ ไห -ถนนค ร ก-หว หน -โชว หยวนหม งหยวน-ช

More information

พ เศษ!! เมน เป าฮ อ+ไวน แดง+โชว หยวนหม งหยวน

พ เศษ!! เมน เป าฮ อ+ไวน แดง+โชว หยวนหม งหยวน เกาะฮ องกง ส กการะเจ าแม กวนอ ม ชมเขาว คตอเร ยพอยด ข ามสะพานต ออาย ท ร พล สเบย มาเก า-โบสถ เซ นต พอล-เซนาโด สแควร -เจ าแม กวนอ มร มทะเล-อล งการเวเนเช ยน เต มอ มก บสวนสน กด สน ย แลนด - HongKong City Gate

More information

ไห ถนนค ร ก-หว หน -โชว หยวนหม งหยวน- ช อปป งส นค าแบรนด เนมย านนาธาน จ มซาจ ย

ไห ถนนค ร ก-หว หน -โชว หยวนหม งหยวน- ช อปป งส นค าแบรนด เนมย านนาธาน จ มซาจ ย เกาะฮ องกง ส กการะเจ าแม กวนอ ม ชมเขาว คตอเร ยพอยด ข ามสะพานต ออาย ท ร พล สเบย มาเก า-โบสถ เซ นต พอล-เซนาโด สแควร -เจ าแม กวนอ มร มทะเล-อล งการเวเนเช ยน น งกระเช านองป ง 360 องศา ส กการะพระใหญ ว ดโป หล

More information

สารบ ญ หน า โครงการพ ฒนาเม อง

สารบ ญ หน า โครงการพ ฒนาเม อง สารบ ญ หน า โครงการพ ฒนาเม อง 1. ว ตถ ประสงค ๑ 2. กลไกการดาเน นงาน ๒ 3. การจ ดสรรงบประมาณ ๒ 4. กระบวนการ และข นตอนการขอร บการสน บสน นเง นอ ดหน น ตามโครงการพ ฒนาเม อง ๔ 5. การอน ม ต เง นอ ดหน นให ก บผ เสนอโครงการ

More information

www.jproyaltravels.com

www.jproyaltravels.com ความพ เศษของโปรแกรม ความพ เศษของเรา 1. พาไหว พระขอพร พร อม น าสวด อย างถ กต องได โชคลาภแน นอน 2. เป าฮ อ ไวน แดง 3. ด โชว 4. นอนเซ นเจ น 1 ค น จ ไห 1 ค น 5. เท ยวครบจ ดเต ม อาหารครบท กม อ ว นแรก สนามบ

More information

RV3: DISCOVER CAIRO 5D 3N 1

RV3: DISCOVER CAIRO 5D 3N 1 พ เศษ เด นทางก บ ROYAL VACATION: ฟร!! SIM CARD INTERNET ท กท าน ท นท ท เด นทางถ งอ ย ปต ฟร!! ของท ระล กจากเม อง Giza เม องมหาป ราม ด เด นทางได ต งแต 4 ท านข นไป ไกด ไทยท องถ นผ ชานาญเส นทาง เด นทางสะดวกสบาย

More information

ราคาน รวมไกด คนไทยเด นทางพร อมคณะ 6 ท านเล อกว นออกเด นทางได ท นท ***ท วร โดยรถไฟ*** ท พ ก3ดาวใจเม อง กลางย านช นจ ก

ราคาน รวมไกด คนไทยเด นทางพร อมคณะ 6 ท านเล อกว นออกเด นทางได ท นท ***ท วร โดยรถไฟ*** ท พ ก3ดาวใจเม อง กลางย านช นจ ก PRO-J5 โตเก ยว * ว ดอาซาก ซะ * Tokyo Sky Tree ช นจ ก * * ฮาราจ ก * ช บ ย า ทะเลสาบคาวาค ช โกะ * ชมว วภ เขาไฟฟ จ รถไฟความเร วส งช นก งเซ นส โอซาก า ว ดน าใส ว ดค โยม ซ * ศาลเจ าจ นซ * ว ดทอง ค นคะค จ *

More information

ก าหนดการเด นทาง2-10 เม.ย.2558

ก าหนดการเด นทาง2-10 เม.ย.2558 ก าหนดการเด นทาง2-10 เม.ย.2558 ค มท ส ด ทร ปเด ยวเท ยว 2 ประเทศ อ สต นบ ล นครแห ง 2 ทว ป เม องท น กท องเท ยวน ยมไปก นมากท ส ด เม องทรอย อด ตย งใหญ แห งต านานท ม อย จร ง เอเฟซ ส มหานครโรม นโบราณ อาย ยาวนานกว

More information

ร างขอบเขตของงาน (TERMS OF REFERENCE : TOR) จ างก อสร างอาคารและอ นๆ ในโครงการพ ฒนาสถาบ นพ ฒนาเทคน คพล งงาน ด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส

ร างขอบเขตของงาน (TERMS OF REFERENCE : TOR) จ างก อสร างอาคารและอ นๆ ในโครงการพ ฒนาสถาบ นพ ฒนาเทคน คพล งงาน ด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส ร างขอบเขตของงาน (TERMS OF REFERENCE : TOR) จ างก อสร างอาคารและอ นๆ ในโครงการพ ฒนาสถาบ นพ ฒนาเทคน คพล งงาน ด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส 1. ความเป นมา ด วยสถาบ นพ ฒนาเทคน คพล งงาน กรมธ รก จพล งงานได ร บจ

More information

การตรวจสอบท ด นและเอกสารส ทธ

การตรวจสอบท ด นและเอกสารส ทธ การตรวจสอบท ด นและเอกสารส ทธ ประเภทเอกสารส ทธ การได มา ความเส ยง การตรวจสอบ ผลกระทบต อม ลค า ม ท ด นเป นโฉนดต องไปด ท ก 10 ป น.ส.3ก. น.ส.3 ต องไปด ท กป ไม ง นอาจเส ยไป เพราะถ กครอบครองปรป กษ การตรวจสอบท

More information

การบร หารจ ดการงานอาคารสถานท และยานพาหนะ หอสม ดพระราชว งสนามจ นทร โดย นางบ ญตา ก จหว าง เจ าหน าท บร หารงานท วไปชานาญการ

การบร หารจ ดการงานอาคารสถานท และยานพาหนะ หอสม ดพระราชว งสนามจ นทร โดย นางบ ญตา ก จหว าง เจ าหน าท บร หารงานท วไปชานาญการ การบร หารจ ดการงานอาคารสถานท และยานพาหนะ หอสม ดพระราชว งสนามจ นทร โดย นางบ ญตา ก จหว าง เจ าหน าท บร หารงานท วไปชานาญการ งานธ รการ หอสม ดพระราชว งสนามจ นทร สาน กหอสม ดกลาง มหาว ทยาล ยศ ลปากร 2554 คำนำ

More information

สร ปประเด นข อตรวจพบ ความเส ยงและการควบค มท สาค ญ โอกาสท เก ดข อผ ดพลาด การท จร ต/ความเส ยหาย ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๖

สร ปประเด นข อตรวจพบ ความเส ยงและการควบค มท สาค ญ โอกาสท เก ดข อผ ดพลาด การท จร ต/ความเส ยหาย ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๖ ๑. ด านการเบ กจ ายเง น สร ปประเด นข อตรวจพบ ความเส ยงและการควบค มท สาค ญ โอกาสท เก ดข อผ ดพลาด การท จร ต/ความเส ยหาย ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๖ ข อตรวจพบ การเบ กจ ายเง น ย งม ความเส ยงส าค ญต อการจ ายเง นเก

More information

ล กษณะงาน/โครงการ ใหม

ล กษณะงาน/โครงการ ใหม โครงการ เตร ยมความพร อมเผช ญสถานการณ ภ ยพ บ ต ทางธรรมชาต แผนงาน สร างและกระจายโอกาสทางการศ กษาให ท วถ งและเป นธรรม สนองกลย ทธ สพป.กจ.๑ ท ๒ ปล กฝ งค ณธรรมความสาน กในความเป นไทยและว ถ ช ว ต ตามหล กปร ชญาของเศรษฐก

More information