แนวทางจ ดการ เว บไซต โรงพยาบาลระโนด.

Size: px
Start display at page:

Download "แนวทางจ ดการ เว บไซต โรงพยาบาลระโนด. www.ranodhospital.go.th"

Transcription

1 แนวทางจ ดการ เว บไซต โรงพยาบาลระโนด

2 ค ม อการจ ดการเว บไซต โรงพยาบาลระโนด เร ยบเร ยง โดย นายภาน มาส นนทพ นธ และ เภส ชกร สมชาย ละอองพ นธ คาช แจง การพ ฒนาเว บไซต ของโรงพยาบาลระโนด เป นส วนหน งของพ ฒนาด านเทคโนโลย สารสนเทศของ โรงพยาบาล เพ อก าวไปส ความเป น intelligent hospital การจะบรรล ตามเป าหมายท กาหนดไว จาเป นต องอาศ ยป จจ ย องค ประกอบ 3 ส วน ค อ 1.Hard ware ต องม เคร องคอมพ วเตอร แบบต งโต ะหร อแบบพกพา ตลอดจนต องม อ นเตอร เนทท เข าถ งอย าง สะดวกง าย 2.Soft ware จาเป นต องม โปรแกรมท เอ อและตอบสนองต อการทางาน 3.People ware จาเป นต องม บ คลากรท สนใจและต องการเร ยนร ด านเทคโนโลย สารสนเทศ ว ตถ ประสงค ของเว บไซต การประชาส มพ นธ ก จกรรมความเคล อนไหวด านส ขภาพของโรงพยาบาล 2.การให ความร ด านส ขภาพแก ประชาชนท วไป 3.การแนะน าว ส ยท ศน บทบาทหน าท พ นธะก จโรงพยาบาล 4.การพ ฒนาโปรแกรมเพ อทางานของโรงพยาบาล แนวทางการใช เว บไซต การใช ค ม อน ขอให ท านอ านไปพร อมก บการลงม อทาด วยจะสามารถทาให ท านม ท กษะหร อ เก งข น มาเร มพร อมก นเลย 1.ด บเบ ลคล ก เว บบราวน เซอร เช น Monzilla Firefox หร อ Google Chrome แนะน าให ใช 2 ต วน เพราะจะ ทาให การทางานตลอดจนร ปร างหน าตาของเว บไซต ไม ผ ดเพ ยนไปจากท พ ฒนาข น เพราะหากใช Internet Explorer (IE) ม กจะม การร ปร างผ ดแปลกไปเน องด วยการจ ดทาเว บไซต จะม การทดสอบก บ IE บางร น เช น IE version 7 แต หากใช ก บ version 8 และ 9 การแสดงผลของเว บไซต จะเปล ยนแปลงไปจากท ต งค าไว หากในเคร องคอมพ วเตอร ของท านไม ม เว บบราวน เซอร ให ดาวนโหลดน ฟร โดยใช Google แล วป อนคาว า Monzilla Firefox หร อ Google Chrome แล วดาวน โหลดน ตามข นตอนท แนะน า แนะน าให ใช เว บบราวน เซอร 1.Google Chrome 2.Monzilla Firefox ไม ควรใช Internet Explorer(IE) เน องจาก ส งผลให ร ปล กษณ ของเว บไซต เปล ยนแปลงไป หากไม ม เว บบราวน เซอร 2 ต วน ดาวน โหลดน มาใช เลยคร บ

3 2.ป อน URL ช อ 3.เร มสม ครสมาช กของเว บไซต ด วยการไปเล อกคล กท เมน ม มสมาช ก

4 4.คล กท สม ครสมาช ก 5.ป อนข อม ลตามลาด บ ประกอบด วย 5.1 ช อสมาช ก ต องเป นอ กษรภาษาอ งกฤษเท าน น หร อผสมด วยต วเลขก ได 5.2 ต งรห สผ าน(Password) เป นต วอ กษรภาษาอ งกฤษ หร อผสมด วยต วเลขก ได 5.3 ป อนรห สผ านอ กคร ง(Re-enter password) ให เหม อนก บรห สผ านท ป อนคร งแรก

5 5.4 ป อนช อท ต องการให เคร องแสดงเวลาใช งาน อาจเป นช อเล น ช อจร ง หร อสมญานามก ได 5.5 ป อนอ เมลล (ควรสม ครสมาช กของอ เมลล ) เพ อความสะดวกในการส งรห สผ าน กรณ ท านล มรห สผ าน และ กรณ ผ ด แลเว บไซต ต องการให กรอกข อม ลบางประการท จาเป นต อการพ ฒนาหร อปร บปร งระบบงาน จากน นคล ก ป ม ถ ดไป หมายเหต การป องก นการล มขอให ท านเข าไปป อนข อม ลบ อย 5.6 ป อนต วเลข Anti-spasm ท ปรากฏข น (หมายเลขท เคร องคอมพ วเตอร สร างข นมาเพ อให ผ ใช งานป อนเข า ไปย นย น ป องก นการสร างข อม ลเท ยมโดยต วเคร องคอมพ วเตอร เอง) คล ก O.K.

6 5.7 เม อสม ครเร ยบร อยแล ว ท านก จะเป นสมาช กของเว บไซต แล ว ท านสามารถทาอะไรได มากกว า การเป นผ เข าชมธรรมดา ต อไปน ผ เข ยนจะแนะน าการใช งาน บางอย างแก ท าน ด งน 1.ปฏ ท นก จกรรมของหน วยงาน ใช ประโยชน เพ อการวางแผนก จกรรม ท านและคนในองค กรสามารถ มองเห นภาพรวมขององค กรว าในแต ละว น เด อน ม ก จกรรมอะไรบ าง จ ดเม อใด ใครเป นคนดาเน นการ (เพราะบางคร ง ก จกรรมสามารถบ รณาการร วมก นได ) นอกจากน ย งเป นการส อสารให คนในองค กรร ว าแต ละว นม ก จกรรมอะไรบ าง ท สาค ญค อ ย งสามารถสร ปเป นสถ ต ก จกรรมท องค กรน นดาเน นงานในรอบ 1 ป ในรอบป ข นตอน 1.1 คล กท แถบเมน หน าหล ก ปฏ ท นก จกรรม 1.2 ป อนข อม ลเก ยวก บก จกรรมท จะดาเน นทา 1.3 สถานท จ ดก จกรรม 1.4 ว น เด อน ป และเวลา หากจ ดท งว น ต ก หน าท งว น 1.5 อาจป อนรายละเอ ยดเพ มเต มเก ยวก บก จกรรมท จะจ ด

7 ขณะน ส งท จะต องพ ฒนาต อไป ค อ การพ ฒนาโปรแกรมต อยอดจากปฏ ท นก จกรรมด วยการให สามารถจองห อง ประช มของโรงพยาบาล ซ งจะม 3 ห อง ค อ 1.ห องประช มนายแพทย อภ ช ย 2.ห องประช มนายแพทย เกร ยงศ กด 3.ห องประช มร บรองพ เศษ (VIP) จะทาให สามารถเล อกข อม ลว า จะใช อ ปกรณ อะไรบ าง เช น โปรแจกเตอร เคร องคอมพ วเตอร เคร องด ม อาหารกลางว น ล กษณะฐานข อม ลการจองห องประช มในโปรแกรมจะม รายละเอ ยดด งน ทาอะไร เม อไหร ท ไหน ความต องการ ห องนายแพทย อภ ช ย ห องนายแพทย เกร ยงศ กด ห องว ไอพ เคร องโปรแจกเตอร คอมพ วเตอร โน ตบ ค เคร องด ม/อาหารว าง อาหารกลางว น 2.ก จกรรมองค กร เป นส วนท แสดงรายละเอ ยดของก จกรรมท ดาเน นการของโรงพยาบาล เอกสาร ประกอบการดาเน นก จกรรม ร ปภาพแสดงเร องราว ซ งสามารถอ พโหลดร ปได มากกว า 1 ร ป ผ ท ต องการป อนข อม ล จะต องเข ยนรายงานให เห นภาพรวมของก จกรรม เช น ใครทาก จกรรมอะไร ท ไหน เม อไหร กระบวนการเป นอย างไร ผลท เก ดข น ผ เข ยนรายงานอาจจะเข ยนข อม ลตามห วข อท กล าวมาเบ องต นในโปรแกรม Microsoft Word ก อนล วงหน า แล วจะค ดลอก (Copy) มาวาง (Paste)

8 ข นตอนการเพ มข อม ล 2.1 คล กท แถบเมน ม มสมาช ก 2.2 เล อกส งข าวสาร-บทความ 2.3 ป อนห วข อเร องก จกรรม(ค ดช อให ม ความน าสนใจ) 2.4 ป อนเน อหารายละเอ ยดก จกรรม 2.5 การเล อกร ปภาพประกอบก จกรรม ซ งร ปท จะอ พโหลดน ข นไปควรม ขนาดน อยกว า 200 KB เพราะหากใส ร ปท ม ขนาดภาพใหญ กว า 200 KB จะไม ด ต อการโหลดน ร ปมาด

9 2.5.1 หากร ปม ขนาดมากว า 200 KB ต องจ ดการลดขนาดร ปก อนด วยโปรแกรมเฉพาะ เช น ACD See Manangement (ลดขนาดได ท ละร ป และปร บแสง ปร บความคมช ดได ) หร อ Fast stone Resizer (ลดขนาดร ปได คร ง ละหลายร ป) ซ งทางผ เข ยนขอแนะน าโปรแกรม Fast stone Resizer ด กว า ท านสามารถดาวน โหลดน มาใช ฟร แค ค นหาใน Google ดาวน โหลดมาต ดต งได เลย หากร ปขนาดน อยกว า 200 KB ก สามารถอ พโหลดน ข นไปได เลย 2.6 เล อกคล กเมน ร ปประกอบ 2.7 เล อกร ปภาพ จากแฟ มท ม ร ปอย 2.8 กด Upload รอจนกระท งเสร จสมบ รณ 2.9 กดคาว า บ นท ก หร อ กด บ นท กเป นแบบร าง หร อ กด ด ต วอย าง 2.9 คล ก back to the topic เพ อกล บไปด เน อหาท เข ยนไว การแก ไขเอกสาร ให ท านไปท ด านบนของห วเร องท ท านบ นท กไว จะม ส ญล กษณ ร ปด นสอ 1.รายละเอ ยด: ใช คล กเพ อแก ไขเน อหาท ป อนเข าไป เช น ห วข อเร อง รายละเอ ยดเน อหา 2.ภาพประกอบ : ใช คล ก เพ อแก ไขร ปประกอบ ซ งอาจจะเพ มจานวนร ปประกอบแบบท ละหลายร ปก ได โดย คล กเล อกท upload multi photo จากน นเล อกร ปท ต องการอ พโหลด 3.เอกสารประกอบ: ใช สาหร บอ พโหลดน เอกสารประกอบก จกรรม ซ งต องเล อกไฟลน เอกสารท เป น pdf. หร อ Microsoft powerpoint หร อ mindmap.(mmp) ว ธ การโดย คล กท เอกสารประกอบ เล อกเอกสารท ต องการแนบประกอบ รอจนกระท งสามารถอ พโหลดได สมบ รณ หร อสาเร จ หมายเหต หากเอกสารท านเป น Microsoft Word ให ท านบ นท กเป น PDF 4.ร ปแบบการแสดงผล : ใช ปร บว ธ การแสดงผล ซ งจะม ต วเล อกประกอบด วย 4.1 ไม แสดงภาพ หากเล อกการแสดงผลแบบน จะไม ม การแสดงร ปภาพ 4.2 แสดงเฉพาะภาพแรก :หากเล อกว ธ การแสดงผลแบบน จะม การแสดงเฉพาะภาพแรกเท าน น 4.3 การแสดงจานวนภาพ : หากเล อกว ธ การแสดงผลแบบน จะแสดงจานวนภาพในเน อหาท ม การแนบเข าไป 4.4 การแสดงภาพแบบสไลด : หากเล อกว ธ การแสดงผลแบบน จะม การแสดงภาพแบบไสลด แต จะไม สามารถดาว นโหลดร ปท แนบไปได ต องให เว บมาสเตอร หร อ เจ าของบทความหร อก จกรรมเป นผ แก ไขว ธ การแสดงผล ก อนจ งจะสามารถดาวโหลดได

ค ม อการใช งานระบบ. ระบบฐานข อม ลสร างเสร มส ขภาวะองค กร (Menu of Healthy Workplace Initiatives) โดย นางสาววาสนา เส ยราช และท มพ ฒนาระบบ

ค ม อการใช งานระบบ. ระบบฐานข อม ลสร างเสร มส ขภาวะองค กร (Menu of Healthy Workplace Initiatives) โดย นางสาววาสนา เส ยราช และท มพ ฒนาระบบ ค ม อการใช งานระบบ ระบบฐานข อม ลสร างเสร มส ขภาวะองค กร (Menu of Healthy Workplace Initiatives) โดย นางสาววาสนา เส ยราช และท มพ ฒนาระบบ โครงการพ ฒนาระบบฐานข อม ลและสารสนเทศเพ อการสร างเสร มส ขภาวะองค กร

More information

เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง

เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง 194 เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง การออกแบบงานนาเสนอ การสร างงานนาเสนอท แตกต างก บงานของผ อ นน น จะทาให งานนาเสนอด เป นเอกล กษณ ของผ สร างเอง และเป นการเพ มความน าสนใจให ก บงานนาเสนอน

More information

ค ม อการใช งานระบบบร หารจ ดการข อม ล ส าหร บผ ใช งาน ส าน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยบ รพา

ค ม อการใช งานระบบบร หารจ ดการข อม ล ส าหร บผ ใช งาน ส าน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยบ รพา ค ม อการใช งานระบบบร หารจ ดการข อม ล ส าหร บผ ใช งาน ส าน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยบ รพา 1 สารบ ญ แนะน า SharePoint... 2 ประโยชน ของ Microsoft SharePoint... 2 ต วอย าง แถบ Ribbon... 4 ความต องการของเคร องคอมพ

More information

ค ม อ. การพ ฒนาการจ ดการเร ยนการสอน โดยการสร างบทเร ยนออนไลน ด วย Moodle คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ค ม อ. การพ ฒนาการจ ดการเร ยนการสอน โดยการสร างบทเร ยนออนไลน ด วย Moodle คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม 0 ค ม อ การพ ฒนาการจ ดการเร ยนการสอน โดยการสร างบทเร ยนออนไลน ด วย Moodle คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม 1 การสม ครสมาช กใหม อาจารย น กศ กษา และบ คคลท วไป ท ย งไม ม ช อผ ใช (username) และรห

More information

ค ม อการใช งาน Joomla 3.0 ส าหร บผ ด แลระบบ

ค ม อการใช งาน Joomla 3.0 ส าหร บผ ด แลระบบ ค ม อการใช งาน Joomla 3.0 ส าหร บผ ด แลระบบ Joomla ค ออะไร? Joomla ค อระบบท ช วยในการจ ดการเน อหา (Content Management System: CMS) บนเว บไซต เพ อ ช วยในการอานวยความสะดวก ลดข นตอน และความย งยากในการบร หารจ

More information

คำน ำ ค ม อการใช งานก เก ลแคเลนเดอร เบ องต น โดย ม.ศราว ธ ชนะบาร ง

คำน ำ ค ม อการใช งานก เก ลแคเลนเดอร เบ องต น โดย ม.ศราว ธ ชนะบาร ง คำน ำ ป จจ บ นคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ ได เข ามาเก ยวข องก บช ว ตของพวกเราอย าง หล กเล ยงไม ได แล ว พวกเราต าง ๆ ก ม บทบาทช ว ตของแต ละคนท แตกต างก นไปตามว ถ ช ว ตของแต ละ บ คคล และย งน บว นคอมพ

More information

ส าน กงานการศ กษาเอกชนจ งหว ดสตล

ส าน กงานการศ กษาเอกชนจ งหว ดสตล ค าน า เอกสารฉบ บน เป นเอกสารในล กษณะของค ม อการใช งานระบบร บ-ส งหน งส อ อ เล กทรอน กส (E-Filing) ส าน กงานการศ กษาเอกชนจ งหว ดสต ล ซ งระบบน ถ กสร างข นเพ อใช ร บ-ส งหน งส อ ระหว างส าน กงานการศ กษาเอกชนจ

More information

การใช งาน Google Drive

การใช งาน Google Drive การใช งาน Google Drive เร ยบเร ยงข อม ลโดย นายประจ กษ ป ณยว จน พรก ล น กว ชาการคอมพ วเตอร หน วยเทคโนโลย สารสนเทศ หน วยเทคโนโลย สารสนเทศ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม 239 ถ.ห วยแก ว ต.ส เทพ อ.เม อง

More information

ค ม อการใช งาน โปรแกรมระบบรายงานและประเม นผลต วช ว ด ป งบประมาณ 2555

ค ม อการใช งาน โปรแกรมระบบรายงานและประเม นผลต วช ว ด ป งบประมาณ 2555 ค ม อการใช งาน โปรแกรมระบบรายงานและประเม นผลต วช ว ด ป งบประมาณ 2555 จ ดท าโดย สาน กงานสาธารณส ขจ งหว ดช มพร Page ก คานา โปรแกรมรายงานก จกรรมสาธารณส ข เป นโปรแกรมท ทางาน ออนไลน ผ านระบบอ นเทอร เน ต พ ฒนาโดยใช

More information

เอกสารประกอบการอบรมการใช โปรแกรม Moodle เพ อพ ฒนาการเร ยนการสอนแบบ E-learning

เอกสารประกอบการอบรมการใช โปรแกรม Moodle เพ อพ ฒนาการเร ยนการสอนแบบ E-learning เอกสารประกอบการอบรมการใช โปรแกรม Moodle เพ อพ ฒนาการเร ยนการสอนแบบ E-learning ว ทยาล ยการอาช พพ ทธมณฑล ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา 2 ค าน า ระบบการจ ดการเร ยนการสอนของ moodle เป นโปรแกรมส าเร จร ปประเภท

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม

ค ม อการใช งานโปรแกรม ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบบร หารจ ดการส งคมฐานความร (Knowledge Based Society Management System) ระบบบร หารจ ดการส งคมฐานความร : 1 สารบ ญ เกร นน า ร ปแบบหน าจอสาหร บบ คคลท วไป 3 การสม ครสมาช ก 3 - กฎของการสม

More information

เอกสารแนะน าการจดทะเบ ยนพาณ ชย ผ านระบบจ ดเก บและบ นท กข อม ลทะเบ ยนพาณ ชย ทางอ นเทอร เน ต กรมพ ฒนาธ รก จการค า ปร งปร งล าส ด ณ ว นท 5 ก นยายน 2557

เอกสารแนะน าการจดทะเบ ยนพาณ ชย ผ านระบบจ ดเก บและบ นท กข อม ลทะเบ ยนพาณ ชย ทางอ นเทอร เน ต กรมพ ฒนาธ รก จการค า ปร งปร งล าส ด ณ ว นท 5 ก นยายน 2557 เอกสารแนะน าการจดทะเบ ยนพาณ ชย ผ านระบบจ ดเก บและบ นท กข อม ลทะเบ ยนพาณ ชย ทางอ นเทอร เน ต กรมพ ฒนาธ รก จการค า ปร งปร งล าส ด ณ ว นท 5 ก นยายน 2557 การจดทะเบ ยนพาณ ชย ผ านระบบจ ดเก บและบร การข อม ลทะเบ

More information

I Love Library Network Edition Manual Library Viewer

I Love Library Network Edition Manual Library Viewer Manual For User 2010 I Love Library Network Edition Manual Library Viewer 1 Manual I Love Library Network Viewer www.ilovelibrary.com ห องสม ดอ เล กทรอน กส I Love Library Network I Love Library Network

More information

ค ม อการใช ระบบ O-NET

ค ม อการใช ระบบ O-NET สถาบ นทดสอบทางการศ กษาแห งชาต (องค การมหาชน) ค ม อการใช ระบบ O-NET ส าหร บศ นย สอบ (กรกฎาคม 2554) 128 อาคารพญาไทพลาซ า ช น 36 เขตราชเทว กร งเทพมหานคร 10400 โทร. 0-2217-3800 http://www.niets.or.th ต ดต

More information

E-Document for windows user manual ค ม อการใช งานระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส

E-Document for windows user manual ค ม อการใช งานระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส E-Document for windows user manual ค ม อการใช งานระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส การเข าส ระบบ... 3 หน าแรก (HOME)... 7 เมน การใช งาน... 9 ประเภทกล องเอกสารและการใช งาน... 28 กล องสร างเอกสาร (DOCUMENT BOX)...

More information

เมน จ ดการบทเร ยน ข นตอนท 2. แสดงช อบทเร ยนท ม ในโปรแกรม หากไม ม ตามท ค ณคร สอน ให เพ มบทเร ยนใหม ให คล กท ป ม ค ม อการใช งานโปรแกรมร กเร ยนร

เมน จ ดการบทเร ยน ข นตอนท 2. แสดงช อบทเร ยนท ม ในโปรแกรม หากไม ม ตามท ค ณคร สอน ให เพ มบทเร ยนใหม ให คล กท ป ม ค ม อการใช งานโปรแกรมร กเร ยนร เมน จ ดการบทเร ยน ค ม อการใช งานโปรแกรมร กเร ยนร ใช สาหร บ เพ ม ลบ แก ไข ว ชาหร อบทเร ยน และการสร างส อการสอนออนไลน การแนบไฟล ประกอบการเร ยน การสอนต าง ๆ อาท ไฟล ม เด ย VDO ไฟล Microsoft Word, PowerPoint,

More information

การเข าใช งานสาหร บผ ใช งาน Office 365 คร งแรก... 4 เข าส หน าเร มต น office 365... 6 การเป ดใช อ เมล ด วย Outlook WebApp... 7 ก Outlook...

การเข าใช งานสาหร บผ ใช งาน Office 365 คร งแรก... 4 เข าส หน าเร มต น office 365... 6 การเป ดใช อ เมล ด วย Outlook WebApp... 7 ก Outlook... การเข าใช งานสาหร บผ ใช งาน Office 365 คร งแรก... 4 เข าส หน าเร มต น office 365... 6 การเป ดใช อ เมล ด วย Outlook Webpp... 7 ก Outlook... 8... 9 ก... 11 ก... 15 ก... 18 ก... 18... 19... 20 แ ป... 20 การใช

More information

โปรแกรมบร หาร โครงการด านพ ฒนาและการเบ ก-จ าย. www.codi.or.th/promaps

โปรแกรมบร หาร โครงการด านพ ฒนาและการเบ ก-จ าย. www.codi.or.th/promaps โปรแกรมบร หาร โครงการด านพ ฒนาและการเบ ก-จ าย www.codi.or.th/promaps แนะนาระบบบร หารโครงการด านพ ฒนา กล มเป าหมาย กองเลขาจ งหว ด/ขบวนองค กร ช มชน สาน กงานภาค กองเลขาโครงการ/งบประมาณ การเง นและบ ญช ว ตถ

More information

ค ม อการใช งานระบบสาน กงานอ เล กทรอน กส e-office สาหร บ Admin /จนท. การส งหน งส อจาก สนง.เขต-โรงเร ยน

ค ม อการใช งานระบบสาน กงานอ เล กทรอน กส e-office สาหร บ Admin /จนท. การส งหน งส อจาก สนง.เขต-โรงเร ยน ค ม อการใช งานระบบสาน กงานอ เล กทรอน กส e-office สาหร บ Admin /จนท. การส งหน งส อจาก สนง.เขต-โรงเร ยน ระบบงานสาน กงานอ เล กทรอน กส (e-office) ของสาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน เอกสารลาด บท 6/2556

More information

เร อง การใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 เบ องต น และ การสร างงานน าเสนอ (Presentation)

เร อง การใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 เบ องต น และ การสร างงานน าเสนอ (Presentation) 1 เร อง การใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 เบ องต น และ การสร างงานน าเสนอ (Presentation) งานพร เซนเตช นก บ PowerPoint PowerPoint เป นหน งโปรแกรมสาหร บสร างงานพร เซนเตช นท ได ร บความน ยม โดยจะช

More information

ค ม อการใช งานระบบ E-office (พ นฐาน)

ค ม อการใช งานระบบ E-office (พ นฐาน) เอกสารประกอบการจ ดการเร ยนร (KM) (Knowledge Management) ค ม อการใช งานระบบ E-office (พ นฐาน) (STEP BY STEP) นายพ ลลภ ส วรรณฤกษ น กว ชาการโสตท ศนศ กษา กองบร การการศ กษา (ก าแพงแสน) มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร

More information

ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010

ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010 1 ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010 บร ษ ทไมโครซอฟต ได พ ฒนาไมโครซอฟต เว ร ดออกมาอย างต อเน อง ร น ป จจ บ นค อ ไมโครซอฟต เว ร ด 2010 ท มาพร อมในช ดไมโครซอฟต ออฟฟ ศ 2010 (Microsoft Office 2010) บร

More information

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป FreeWebFree.com Page 2 of 23 สารบ ญ การเข าส ระบบ 3 การแก ไขส วนแสดงผลด านบนห วเว บไซต 4 การแก ไขส วนแสดงผลด านล างเว บไซต 5 การแก ไขเมน บาร, เมน บร การร านค า, เมน หมวดหม

More information

ค ม อสาหร บผ เร มต นใช งาน MSU Live Mail

ค ม อสาหร บผ เร มต นใช งาน MSU Live Mail ค ม อสาหร บผ เร มต นใช งาน MSU Live Mail เคร อข ายไฮเทคเพ อการศ กษา ส การเร ยนร ท ท นสม ย จ ดทาโดย สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ขอต อนร บส MSU Live Mail MSU Live Mail ค อกล มของบร การออนไลน ท ไมโครซอฟท

More information

ค ม อการใช งานระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส

ค ม อการใช งานระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส for windows ค ม อการใช งานระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส การเข าส ระบบ... 3 หน าแรก (HOME)... 7 เมน การใช งาน... 10 ประเภทกล องเอกสารและการใช งาน... 29 กล องสร างเอกสาร (DOCUMENT BOX)... 34 1 สร างเอกสาร DOCUMENT...

More information

ค ม อการใช งานระบบสาน กงานอ ตโนม ต E-Office สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษาม ธยมศ กษา เขต 4

ค ม อการใช งานระบบสาน กงานอ ตโนม ต E-Office สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษาม ธยมศ กษา เขต 4 1 ความเป นมาของระบบ ค ม อการใช งานระบบสาน กงานอ ตโนม ต E-Office สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษาม ธยมศ กษา เขต 4 ในป จจ บ นน สาน กงานจานวนมากได นาเทคโนโลย สารสนเทศเข ามาประย กต ใช อย างแพร หลาย เพ อให

More information

ค ม อการใช เว บการจ ดการความร

ค ม อการใช เว บการจ ดการความร ค ม อการใช เว บการจ ดการความร โดย คณะกรรมการจ ดการความร คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ฯ มหาว ทยาล ยอ สลามยะลา ประจาป 2554 คานา ค ม อการการใช งานเว บการจ ดการความร ฉบ บน จ ดท าข นเพ อสร างความร ความเข าใจและให

More information

ค ม อการใช งาน ส าหร บน กศ กษาและบ คลากร สถาบ นเทคโนโลย ปท มว น

ค ม อการใช งาน ส าหร บน กศ กษาและบ คลากร สถาบ นเทคโนโลย ปท มว น ค ม อการใช งาน ส าหร บน กศ กษาและบ คลากร สถาบ นเทคโนโลย ปท มว น จ ดท าโดย ศ นย ภาษาและคอมพ วเตอร สารบ ญ เน อหา หน า เร มต นการใช งาน Office365... เข าส หน าเร มต น Office365... การเป ดใช อ เมลด วย Outlook

More information

สารบ ญ. เบ องต นเก ยวก บ Opencart... 3 การขายแบบ online และ offline... 6 การเข าใช งานระบบหล งร าน... 7

สารบ ญ. เบ องต นเก ยวก บ Opencart... 3 การขายแบบ online และ offline... 6 การเข าใช งานระบบหล งร าน... 7 ค ม อ OpenCart 1 สารบ ญ เบ องต นเก ยวก บ Opencart... 3 การขายแบบ online และ offline... 6 การเข าใช งานระบบหล งร าน... 7 เร มต นปร บแต งข อม ลของร านค า... 9 การจ ดการก บหมวดหม ส นค า... 24 จ ดการก บส นค

More information

การใช งานระบบ E- OFFICE

การใช งานระบบ E- OFFICE เอกสารท แนบมาด วย ๒ การใช งานระบบ E- OFFICE ภายในสาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาปราจ นบ ร เขต ๒ แนวทางการใช งานระบบสารบรรณในระบบสาน กงานอ เล กทรอน กส (E-Office) การใช งานระบบ E- Office ภ า ย ใ น สา

More information