ว นท ม ผลบ งค บใช 1 ก.ค.58

Size: px
Start display at page:

Download "ว นท ม ผลบ งค บใช 1 ก.ค.58"

Transcription

1 1 ข นตอนการปฏ บ ต เม อเก ดสภาพอากาศเลวร าย และท ศนว ส ยต า ณ ท าอากาศยานส วรรณภ ม 1. การแจ งเต อนสภาพอากาศเลวร าย ณ ท าอากาศยานส วรรณภ ม เม อคาดการณ ได ว าม แนวโน มท จะเก ดสภาพอากาศเลวร าย (Adverse Weather Condition) ซ งอาจส งผลกระทบต อการปฏ บ ต งานในเขตการบ น อ นม สาเหต มาจากการเก ดพาย ฝนฟ าคะนองจนทาให เก ด ลมกระโชกแรง และม โอกาสเก ดฟ าผ า จ งจาเป นจะต องม การแจ งเต อนผ ท ปฏ บ ต งานในลานจอดอากาศยาน และผ ข บข ยานพาหนะให ทราบถ งสถานการณ ท กาล งจะเก ดข น เพ อให ม การเพ มความระม ดระว งและเก ด ความปลอดภ ยในการปฏ บ ต งานในเขตการบ น ท งน การแจ งเต อน/รายงานสภาพอากาศเลวร าย ณ ท าอากาศยาน ส วรรณภ ม แบ งออกเป น 3 ระด บ ค อ ระด บ 1 การรายงานพาย ฝนฟ าคะนอง (Thunderstorms Observations) หมายถ ง การรายงานข าว เม อพบพาย ฝนฟ าคะนองในระยะ 50 ก โลเมตร จากจ ดอ างอ งสนามบ น (Aerodrome Reference Point: ARP) และม ท ศทางการเคล อนท เข ามาย งท าอากาศยานส วรรณภ ม ระด บ 2 การแจ งเต อนพาย ฝนฟ าคะนองและ/หร อม ลมกระโชกแรง (Thunder storms and/or Strong wind Warning) หมายถ ง การแจ งเต อนการเก ดพาย ฝนฟ าคะนองและ/หร อม กระแสลมกระโชกแรงมากกว า 25 นอต ในระยะ 16 ก โลเมตร จากจ ดอ างอ งสนามบ น (Aerodrome Reference Point: ARP) และม ท ศทาง การเคล อนต วเข ามาหร อปกคล มบร เวณท าอากาศยานส วรรณภ ม ระด บ 3 การแจ งเต อนฟ าผ า (Lightning warning) หมายถ ง การแจ งเต อนการเก ดพาย ฝนฟ าคะนอง ปกคล มบร เวณท าอากาศยานส วรรณภ ม จนทาให ม โอกาสท จะเก ดฟ าผ าได ข นตอนการแจ งเต อนและการปฏ บ ต ในแต ละระด บก าหนดไว ด งน 1.1 ระด บ 1 การรายงานพาย ฝนฟ าคะนอง (Thunderstorms Observations) สาน กอ ต น ยมว ทยาการบ น ดาเน นการด งน แจ งข าวเต อนการเก ดสภาพอากาศเลวร ายระด บ 1 ให ก บ หอควบค มลานจอดฝ งตะว นออก (East Apron Control Tower: EACT) และฝ ายบร การล กค าทราบ ผ านทาง โทรศ พท หร อโทรสาร แจ งข าวยกเล กการเก ดสภาพอากาศเลวร ายระด บ 1 ให ก บ หอควบค มลานจอดฝ งตะว นออก และฝ ายบร การล กค าทราบ เม อสภาพอากาศกล บส สภาวะปกต ผ านทาง โทรศ พท หร อโทรสาร หอควบค มลานจอดฝ งตะว นออก (EACT) ดาเน นการด งน เม อได ร บแจ งข าวการเก ดสภาพอากาศเลวร ายระด บ 1 จาก สาน กอ ต น ยมว ทยาการบ น ให แจ งข าวก บศ นย ควบค มการปฏ บ ต การเขตการบ น (Airside Operations Control Center: AOCC) ศ นย ร กษาความปลอดภ ย (Security Control Center: SCC) พน กงานเวรอานวยการ ท าอากาศยานส วรรณภ ม ฝ ายร กษาความปลอดภ ย ฝ ายสนามบ นและอาคาร ฝ ายด บเพล งและก ภ ย

2 2 ฝ ายไฟฟ าและเคร องกล ฝ ายการท าอากาศยาน ฝ ายระบบลาเล ยงกระเป าส มภาระ ฝ ายปฏ บ ต การเขตการบ น ฝ ายการแพทย ฝ ายก จการพ เศษและมวลชนส มพ นธ พน กงานงานกะงานควบค มลานจอดและจราจรภาคพ น และผ ปฏ บ ต งานในเขตการบ น ผ านทางว ทย ส อสาร โดยแจ งว า ระว งพาย ฝนฟ าคะนอง เม อสภาพอากาศกล บส สภาวะปกต ให แจ งยกเล กว า ยกเล กระว งพาย ฝนฟ าคะนอง ฝ ายบร การล กค า (CSD) แจ งสถานการณ ให บร ษ ทสายการบ น และบร ษ ทผ ประกอบการทราบ ด วยการส งข อความผ านทางโทรศ พท ม อถ อ พร อมท งต ดตามสถานการณ และเตร ยมข อม ลเท ยวบ นล าช าไว สาหร บผ ท ต ดต อสอบถาม ศ นย ควบค มการปฏ บ ต การเขตการบ น (AOCC) ต ดตามสถานการณ และแจ งผ ปฏ บ ต งานทราบ ศ นย ร กษาความปลอดภ ย (SCC) ต ดตามสถานการณ และ แจ งผ ปฏ บ ต งานทราบ พน กงานเวรอานวยการท าอากาศยานส วรรณภ ม ต ดตามสถานการณ ฝ ายสนามบ นและอาคาร ต ดตามสถานการณ และแจ งผ ปฏ บ ต งานทราบ ฝ ายด บเพล งและก ภ ย ต ดตามสถานการณ และแจ งผ ปฏ บ ต งานทราบ ฝ ายไฟฟ าและเคร องกล ต ดตามสถานการณ และแจ งผ ปฏ บ ต งานทราบ ฝ ายร กษาความปลอดภ ย ต ดตามสถานการณ และแจ งผ ปฏ บ ต งานทราบ ฝ ายการท าอากาศยาน ต ดตามสถานการณ และแจ งผ ปฏ บ ต งานทราบ ฝ ายระบบล าเล ยงกระเป าส มภาระ ต ดตามสถานการณ และเตร ยมการแจ ง ข อม ลกระเป าส มภาระล าช าให ก บผ โดยสารและผ เก ยวข อง ฝ ายปฏ บ ต การเขตการบ น ต ดตามสถานการณ และกาก บด แลผ ปฏ บ ต งาน ฝ ายการแพทย ต ดตามสถานการณ และเตร ยมพร อมออกปฏ บ ต การ เม อได ร บการร องขอ ฝ ายก จการพ เศษและมวลชนส มพ นธ ต ดตามสถานการณ และแจ ง ผ ปฏ บ ต งานทราบ พน กงานงานกะงานควบค มลานจอดและจราจรภาคพ น ต ดตามสถานการณ กาก บด แลผ ปฏ บ ต งานในเขตการบ น และเตร ยมพร อมออกปฏ บ ต การเม อได ร บการร องขอ

3 บร ษ ทสายการบ น บร ษ ทผ ประกอบการ และผ ปฏ บ ต งานในเขตการบ น ดาเน นการด งน แจ งผ ปฏ บ ต งานของตนให ทราบถ งสถานการณ ท เก ดข น เม อได ร บแจ งเต อนสภาพอากาศเลวร ายระด บ 1 (รายงานพบพาย ฝนฟ าคะนอง) ให ปฏ บ ต งานด วยความระม ดระว ง และให เตร ยมความพร อมระว งความปลอดภ ยแก อากาศยาน ยานพาหนะ และจ ดเก บอ ปกรณ ให บร การภาคพ นและย ดตร งให เร ยบร อย

4 แผนภ ม การแจ งเต อนสภาพอากาศเลวร ายระด บ 1 ส าน กอ ต น ยมว ทยาการบ น EACT CSD AOCC SCC พนง. เวร 05 ฝ ายไฟฟ าและเคร องกล ฝ ายการแพทย ฝ ายร กษาความปลอดภ ย ฝ ายด บเพล งและก ภ ย ฝ ายสนามบ นและอาคาร ฝ ายปฏ บ ต การเขตการบ น ฝ ายการท าอากาศยาน ฝ ายระบบล าเล ยงกระเป าส มภาระ ฝ ายก จการพ เศษและมวลชนส มพ นธ พนง. งานกะงานควบค มลานจอดฯ ผ ปฏ บ ต งานในเขตการบ น

5 5 1.2 ระด บ 2 การแจ งเต อนพาย ฝนฟ าคะนองและ/หร อม ลมกระโชกแรง (Thunderstorms and/or Strong wind Warning) สาน กอ ต น ยมว ทยาการบ น ดาเน นการด งน แจ งข าวเต อนการเก ดสภาพอากาศเลวร ายระด บ 2 ให ก บ หอควบค มลานจอดฝ งตะว นออก (East Apron Control Tower: EACT) และฝ ายบร การล กค าทราบ ผ านทาง โทรศ พท หร อโทรสาร แจ งข าวยกเล กการเก ดสภาพอากาศเลวร ายระด บ 2 ให ก บ หอควบค มลานจอดฝ งตะว นออก และฝ ายบร การล กค าทราบ เม อสภาพอากาศกล บส สภาวะปกต ผ านทาง โทรศ พท หร อโทรสาร หอควบค มลานจอดฝ งตะว นออก (EACT) ดาเน นการด งน เม อได ร บแจ งข าวการเก ดสภาพอากาศเลวร ายระด บ 2 จาก สาน กอ ต น ยมว ทยาการบ น ให แจ งข าวก บศ นย ควบค มการปฏ บ ต การเขตการบ น (Airside Operations Control Center: AOCC) ศ นย ร กษาความปลอดภ ย (Security Control Center: SCC) พน กงานเวรอานวยการ ท าอากาศยานส วรรณภ ม ฝ ายร กษาความปลอดภ ย ฝ ายสนามบ นและอาคาร ฝ ายด บเพล งและก ภ ย ฝ ายไฟฟ าและเคร องกล ฝ ายการท าอากาศยาน ฝ ายระบบลาเล ยงกระเป าส มภาระ ฝ ายปฏ บ ต การเขตการบ น ฝ ายการแพทย ฝ ายก จการพ เศษและมวลชนส มพ นธ พน กงานงานกะงานควบค มลานจอดและจราจรภาคพ น และผ ปฏ บ ต งานในเขตการบ น ผ านทางว ทย ส อสาร โดยแจ งว า ระว งพาย ฝนฟ าคะนองและลมกระโชกแรง เม อสภาพอากาศกล บส สภาวะปกต ให แจ งยกเล กว า ยกเล กระว งพาย ฝนฟ าคะนองและลมกระโชกแรง ฝ ายบร การล กค า (CSD) แจ งสถานการณ ให บร ษ ทสายการบ น และบร ษ ทผ ประกอบการทราบ ด วยการส งข อความผ านทางโทรศ พท ม อถ อ พร อมท งต ดตามสถานการณ และเตร ยมข อม ลเท ยวบ นล าช าไว สาหร บผ ท ต ดต อสอบถาม ศ นย ควบค มการปฏ บ ต การเขตการบ น (AOCC) ต ดตามสถานการณ และแจ งผ ปฏ บ ต งานทราบ ศ นย ร กษาความปลอดภ ย (SCC) ต ดตามสถานการณ และแจ งผ ปฏ บ ต งาน ทราบ รวมท งให การสน บสน นหน วยงานท เก ยวข องเม อได ร บการร องขอ พน กงานเวรอานวยการท าอากาศยานส วรรณภ ม ต ดตามสถานการณ ฝ ายสนามบ นและอาคาร ต ดตามสถานการณ และแจ งผ ปฏ บ ต งานทราบ ฝ ายด บเพล งและก ภ ย ต ดตามสถานการณ และแจ งผ ปฏ บ ต งานทราบ ฝ ายไฟฟ าและเคร องกล ต ดตามสถานการณ และแจ งผ ปฏ บ ต งานทราบ ฝ ายร กษาความปลอดภ ย ต ดตามสถานการณ และแจ งผ ปฏ บ ต งานทราบ

6 ฝ ายการท าอากาศยาน ต ดตามสถานการณ และแจ งผ ปฏ บ ต งานทราบ ฝ ายระบบล าเล ยงกระเป าส มภาระ ต ดตามสถานการณ และเตร ยมการแจ ง ข อม ลกระเป าส มภาระล าช าให ก บผ โดยสารและผ เก ยวข อง ฝ ายปฏ บ ต การเขตการบ น ต ดตามสถานการณ และกาก บด แลผ ปฏ บ ต งาน ฝ ายการแพทย ต ดตามสถานการณ และเตร ยมพร อมออกปฏ บ ต การ เม อได ร บการร องขอ ฝ ายก จการพ เศษและมวลชนส มพ นธ ต ดตามสถานการณ และแจ ง ผ ปฏ บ ต งานทราบ พน กงานงานกะงานควบค มลานจอดและจราจรภาคพ น ต ดตามสถานการณ กาก บด แลผ ปฏ บ ต งานในเขตการบ น และเตร ยมพร อมออกปฏ บ ต การเม อได ร บการร องขอ บร ษ ทสายการบ น บร ษ ทผ ประกอบการ และผ ปฏ บ ต งานในเขตการบ น ดาเน นการด งน แจ งผ ปฏ บ ต งานของตนให ทราบถ งสถานการณ ท เก ดข น เม อได ร บแจ งเต อนสภาพอากาศเลวร ายระด บ 2 (พาย ฝนฟ า คะนองและ/หร อลมกระโชกแรง) ให ปฏ บ ต งานด วยความระม ดระว ง และดาเน นการด งน ก. ให พ จารณาเคล อนย ายรถบ นไดออกห างจากอากาศยานและลงขาหย ง ย ดก บพ นให ม นคง พร อมท งป ดส วนหน าของรถบ นไดให เร ยบร อย ข. ให พ จารณาทาการข นเบรกอากาศยาน (Parking Brake) ในขณะ จอดอากาศยาน ค. ตรวจสอบการจอดสะพานเท ยบเคร องบ นให ตรงจ ดท กาหนด พร อมท งป ดส วนหน าของสะพานเท ยบเคร องบ นให เร ยบร อย ง. ให ทาการเช อมต อสายกราวด ระหว างอากาศยานก บจ ดถ ายเทประจ ไฟฟ าลงพ น (Aircraft Ground Receptacle) จ. เม อม กระแสลมกระโชกแรง อากาศยานท ม น าหน กเบา (Light Aircraft) ให ห นส วนห วของอากาศยานเข าหาลม พร อมท งย ดตร งอากาศยานก บพ นให เร ยบร อย

7 แผนภ ม การแจ งเต อนสภาพอากาศเลวร ายระด บ 2 ส าน กอ ต น ยมว ทยาการบ น EACT CSD AOCC SCC พนง. เวร 05 ฝ ายไฟฟ าและเคร องกล ฝ ายการแพทย ฝ ายร กษาความปลอดภ ย ฝ ายด บเพล งและก ภ ย ฝ ายสนามบ นและอาคาร ฝ ายปฏ บ ต การเขตการบ น ฝ ายการท าอากาศยาน ฝ ายระบบล าเล ยงกระเป าส มภาระ ฝ ายก จการพ เศษและมวลชนส มพ นธ พนง. งานกะงานควบค มลานจอดฯ ผ ปฏ บ ต งานในเขตการบ น

8 8 1.3 ระด บ 3 การแจ งเต อนฟ าผ า (Lightning warning) สาน กอ ต น ยมว ทยาการบ น ดาเน นการด งน แจ งข าวเต อนการเก ดสภาพอากาศเลวร ายระด บ 3 ให ก บหอควบค มลานจอดฝ งตะว นออก (East Apron Control Tower : EACT) และฝ ายบร การล กค าทราบ ผ านทางโทรศ พท หร อโทรสาร แจ งข าวยกเล กการเก ดสภาพอากาศเลวร ายระด บ 3 ให ก บหอควบค มลานจอดฝ งตะว นออก และฝ ายบร การล กค าทราบ เม อสภาพอากาศกล บส สภาวะปกต ผ านทางโทรศ พท หร อโทรสาร หอควบค มลานจอดฝ งตะว นออก (EACT) ดาเน นการด งน เม อได ร บแจ งข าวการเก ดสภาพอากาศเลวร ายระด บ 3 จากสาน กอ ต น ยมว ทยาการบ นให ทาการเป ดส ญญาณไฟ (ไฟกะพร บส แดง) และส ญญาณเส ยงแจ งเต อนฟ าผ า (Lightning and Sound Warning) ท ต ดต งไว ตามตาแหน งในข อ พร อมท งแจ งข าวก บศ นย ควบค ม การปฏ บ ต การเขตการบ น (Airside Operations Control Center: AOCC) ศ นย ร กษาความปลอดภ ย (Security Control Center: SCC) พน กงานเวรอานวยการท าอากาศยานส วรรณภ ม ฝ ายร กษาความปลอดภ ย ฝ ายสนามบ นและอาคาร ฝ ายด บเพล งและก ภ ย ฝ ายไฟฟ าและเคร องกล ฝ ายการท าอากาศยาน ฝ ายระบบ ลาเล ยงกระเป าส มภาระ ฝ ายปฏ บ ต การเขตการบ น ฝ ายการแพทย ฝ ายก จการพ เศษและมวลชนส มพ นธ พน กงานงานกะงานควบค มลานจอดและจราจรภาคพ น และผ ปฏ บ ต งานในเขตการบ น ผ านทางว ทย ส อสาร โดยแจ งว า ระว งฟ าผ า เม อสภาพอากาศกล บส สภาวะปกต ให ทาการป ดส ญญาณไฟ และส ญญาณเส ยงแจ งเต อนฟ าผ า พร อมท งแจ งยกเล กว า ยกเล กระว งฟ าผ า แจ งข าวสภาพอากาศเลวร ายระด บ 3 และแจ งยกเล กสภาพอากาศ เลวร ายระด บ 3 เม อสภาพอากาศกล บส สภาวะปกต ให ก บหอบ งค บการบ นท าอากาศยานส วรรณภ ม ทราบ ผ านทางโทรศ พท หร อโทรสาร ฝ ายบร การล กค า (CSD) แจ งสถานการณ ให บร ษ ทสายการบ น และบร ษ ทผ ประกอบการทราบ ด วยการส งข อความผ านทางโทรศ พท ม อถ อ พร อมท งต ดตามสถานการณ และเตร ยมข อม ลเท ยวบ นล าช าไว สาหร บผ ท ต ดต อสอบถาม หอบ งค บการบ นท าอากาศยานส วรรณภ ม (ATC) ต ดตามสถานการณ และพ จารณาแจ งผ ทาการบ นเก ยวก บการประกาศสภาพอากาศเลวร ายระด บ 3 ณ ท าอากาศยานส วรรณภ ม และ/หร อออกประกาศผ านทางระบบ Automatic Terminal Information Service (ATIS)

9 ศ นย ควบค มการปฏ บ ต การเขตการบ น (AOCC) แจ งสภาพอากาศเลวร าย ระด บ 3 ให ผ โดยสาร ผ ปฏ บ ต งาน และผ เก ยวข องในบร เวณสายพานร บกระเป าส มภาระ และห องโถง ผ โดยสารขาเข าทราบ ผ านทางระบบประกาศของ AOCC ศ นย ร กษาความปลอดภ ย (SCC) ต ดตามสถานการณ และแจ งผ ปฏ บ ต งาน ทราบ รวมท งให การสน บสน นหน วยงานท เก ยวข องเม อได ร บการร องขอ พน กงานเวรอานวยการท าอากาศยานส วรรณภ ม ต ดตามสถานการณ ฝ ายสนามบ นและอาคาร ต ดตามสถานการณ และเม อได ร บแจ งเต อน สภาพอากาศเลวร ายระด บ 3 (ระว งฟ าผ า) ให แจ งผ ปฏ บ ต งานบนทางว ง ทางข บ และลานจอดอากาศยาน หย ดการปฏ บ ต งาน ฝ ายด บเพล งและก ภ ย ต ดตามสถานการณ และแจ งผ ปฏ บ ต งานทราบ ฝ ายไฟฟ าและเคร องกล ต ดตามสถานการณ และเม อได ร บแจ งข าว การเก ดสภาพอากาศเลวร ายระด บ 3 (ระว งฟ าผ า) ให แจ งผ ปฏ บ ต งานบนทางว ง ทางข บ และลานจอดอากาศยาน หย ดการปฏ บ ต งาน และตรวจสอบสถานะภาพการทางานของไฟส ญญาณแจ งเต อนหล งจากแจ งยกเล ก เพ อให แน ใจว าสถานะของระบบเข าส สภาวะปกต ฝ ายร กษาความปลอดภ ย ต ดตามสถานการณ และแจ งผ ปฏ บ ต งานทราบ ฝ ายการท าอากาศยาน ต ดตามสถานการณ และแจ งผ ปฏ บ ต งานทราบ ฝ ายระบบล าเล ยงกระเป าส มภาระ ต ดตามสถานการณ และเตร ยมการแจ ง ข อม ลกระเป าส มภาระล าช าให ก บผ โดยสารและผ เก ยวข อง ฝ ายปฏ บ ต การเขตการบ น ต ดตามสถานการณ และกาก บด แลผ ปฏ บ ต งาน ฝ ายการแพทย ต ดตามสถานการณ และเตร ยมพร อมออกปฏ บ ต การ เม อได ร บการร องขอ ฝ ายก จการพ เศษและมวลชนส มพ นธ ดาเน นการให ข าวแก ส อมวลชน เก ยวก บสภาพอากาศท ศนว ส ยต าและข อม ลเท ยวบ นล าช าแก ผ โดยสารท จะเด นทางมาย ง ท าอากาศยาน ส วรรณภ ม ผ านทางส อโทรท ศน หร อว ทย เม อได ร บการร องขอ พน กงานงานกะงานควบค มลานจอดและจราจรภาคพ น ต ดตามสถานการณ กาก บด แลผ ปฏ บ ต งานในเขตการบ น และเตร ยมพร อมออกปฏ บ ต การเม อได ร บการร องขอ บร ษ ทสายการบ น บร ษ ทผ ประกอบการ และผ ปฏ บ ต งานในเขตการบ น ดาเน นการด งน แจ งผ ปฏ บ ต งานของตนให ทราบถ งสถานการณ ท เก ดข น เม อได ร บแจ งเต อนสภาพอากาศเลวร ายระด บ 3 (ฟ าผ า) ให ผ ปฏ บ ต งานบนทางว ง ทางข บ และลานจอดอากาศยาน ปฏ บ ต ด งน

10 10 ก. หย ดการปฏ บ ต งาน และเข าหลบภ ยฟ าผ าในอาคารใกล เค ยง หร อยานพาหนะ หร อสถานท หลบภ ยฟ าผ า (Lightning Shelter) หร อบร เวณเสาไฟโคมฉาย (High Mass) ในระยะ เมตร หร อภายใต อากาศยานท ม การเช อมต อสายกราวด ก บจ ดถ ายเทประจ ไฟฟ า ลงพ น (Aircraft Ground Receptacle) ภายในพ นท ปลอดภ ยท แสดงไว ในข อ และเฝ าระว ง การเต อนภ ยฟ าผ า ตลอดเวลาท หลบภ ย พร อมท งส งเกตสภาพอากาศภายนอกเป นระยะ ข. หล กเล ยงการส มผ สหร อเข าใกล อากาศยานท ไม ได ทาการเช อมต อ สายกราวด ก บจ ดถ ายเทประจ ไฟฟ าลงพ น (Aircraft Ground Receptacle) ค. เม อได ร บแจ งเต อนฟ าผ าในขณะท อย ภายนอกอาคาร ห ามนอนราบก บพ น แต ให น งช นเข าท งสองข างในล กษณะเท าช ด เพ อลดพ นท ในการส มผ สก บพ น และลดความส งซ งเส ยงต อการร บกระแสไฟฟ าจากฟ าผ า ง. ให หย ดทาการเต มน าม นอากาศยาน จ. สายการบ นและผ ประกอบการให บร การภาคพ นแจ งเต อนสภาพ อากาศเลวร ายระด บ 3 และการหย ดปฏ บ ต งานบนลานจอดอากาศยานช วคราวให น กบ นทราบ สายการบ นและผ ประกอบการให บร การภาคพ นดาเน นการด งน อากาศยานขาเข า ก. อากาศยานขาเข าท ถ กจ ดสรรให เข าจอดหล มจอดอากาศยาน ท ม ระบบ ไฟท ศนส ญญาณนาเข าจอด (Visual Docking Guidance System : VDGS) ให บร การ (1) ขณะอากาศยานข บเคล อนเข าหล มจอดอากาศยานให ช างอากาศ ยาน (License Mechanic) ผ ร บผ ดชอบในการร บ ส งอากาศยาน เฝ าระว งการข บเคล อนของอากาศยาน เพ อป องก นม ให เก ดอ นตรายต ออากาศยานขณะข บเคล อน โดยให ผ ปฏ บ ต งานอย ในพ นท ปลอดภ ย (2) เม ออากาศยานข บเคล อนเข าหล มจอดอากาศยาน และอย ในตาแหน ง จอดท ถ กต องแล ว ให ช างอากาศยาน (License Mechanic) ประสานน กบ นให ทาการ ข นเบรกอากาศยาน (Parking Brake) และดาเน นการต อสายถ ายเทประจ (Bonding) ระหว างฐานล อหน า ของอากาศยานก บจ ดถ ายเทประจ ไฟฟ าลงด น (Aircraft Ground Receptacle) พร อมท งรอจนกว า ทสภ. ม การแจ งยกเล กสภาพอากาศเลวร าย จ งปฏ บ ต งานได ตามปกต ข. อากาศยานขาเข าท ถ กจ ดสรรให เข าจอดหล มจอดอากาศยาน ท ไม ม ระบบ ไฟท ศนส ญญาณนาเข าจอด (Visual Docking Guidance System : VDGS) ให บร การ (1) บร ษ ทสายการบ นและบร ษ ทผ ประกอบการให บร การภาคพ น ต องจ ดให ม ช างอากาศยาน (License Mechanic) ผ ร บผ ดชอบในการร บ ส งอากาศยานไปปฏ บ ต งาน ให ท ศนส ญญาณ (Marshaller) นาอากาศยานเข าหล มจอดอากาศยาน

11 11 (2) เม ออากาศยานข บเคล อนเข าหล มจอดอากาศยาน และอย ใน ตาแหน งจอดท ถ กต องแล ว ให ช างอากาศยาน (License Mechanic) ประสานน กบ นให ทาการข นเบรก อากาศยาน (Parking Brake) และดาเน นการต อสายถ ายเทประจ (Bonding) ระหว างฐานล อหน าของอากาศยาน ก บจ ดถ ายเทประจ ไฟฟ าลงส พ นด น (Aircraft Ground Receptacle) พร อมท งรอจนกว า ทสภ. ม การแจ งยกเล ก สภาพอากาศเลวร าย จ งปฏ บ ต งานได ตามปกต อากาศยานขาออก อากาศยานขาออกท ให บร การตามหล มจอดอากาศยานต างๆ ให ดาเน นการด งน (1) ขณะอากาศยานถ กด นถอยออกจากหล มจอดอากาศยานและ/ หร อต งต วบนทางข บเพ อจะข บเคล อนไปทาการบ นข น โดยอากาศยานน นได ทาการต ดเคร องยนต แล วให ดาเน นการตามข นตอนจนแล วเสร จ และอากาศยานข บเคล อนออกไปทาการบ น (2) อากาศยานท กาล งถ กด นถอยออกจากหล มจอดอากาศยาน แต ย งไม ทาการต ดเคร องยนต หากบร ษ ทสายการบ นและผ ประกอบการให บร การภาคพ นพ จารณาการปฏ บ ต ร วมก นแล ว ม ความประสงค ท จะนาอากาศยานกล บเข าจอดหล มจอดอากาศยานเด ม เพ อรอจนกว า ทสภ. แจ งยกเล กสภาพอากาศเลวร าย บร ษ ทสายการบ นหร อบร ษ ทผ ประกอบการให บร การภาคพ นต องทาการแจ ง AOCC ทราบด วย เพ อนาข อม ลไปบร หารจ ดการในส วนของการจ ดสรรหล มจอดอากาศยานให ก บอากาศยาน ขาเข าลาด บต อไป (3) อากาศยานขาออกตามข อ (2) ท ถ กจ ดสรรให เข าจอดหล มจอด อากาศยานประเภท Contact Gate ซ งม สะพานเท ยบเคร องบ นให บร การขนถ ายผ โดยสาร ขณะท รอการแจ ง ยกเล กสภาพอากาศเลวร าย หากบร ษ ทสายการบ นและผ ประกอบการให บร การภาคพ นพ จารณาการปฏ บ ต ร วมก นแล ว ม ความประสงค ท จะใช สะพานเท ยบเคร องบ นอ กคร ง ให แจ ง AOCC ร บทราบ พร อมท งต อง ดาเน นการตามกระบวนการขอใช ส งอานวยความสะดวกจาก ทสภ.ให ถ กต อง (4) การหย ดปฏ บ ต งานของบร ษ ทสายการบ น และผ ประกอบการ ตามข อ (2) ก ท าอากาศยานส วรรณภ ม กาหนดเพ อให เก ดความปลอดภ ยก บผ ปฏ บ ต งานเท าน น ท งน หาก เหต การณ ด งกล าวส งผลกระทบทาให เท ยวบ นล าช า สายการบ นและผ ประกอบการไม สามารถเร ยกร อง ความเส ยหายหร อค าชดใช จากท าอากาศยานส วรรณภ ม หร อหน วยงานท เก ยวข องได

12 พ นท ปลอดภ ยของระบบป องก นฟ าผ า PROTECTION AGAINST DIRECT LIGHTNING STRIKES

13 ต าแหน งต ดต งระบบส ญญาณไฟ และส ญญาณเส ยงแจ งเต อนฟ าผ า

14 แผนภ ม การแจ งเต อนสภาพอากาศเลวร ายระด บ 3 (ระว งฟ าผ า) ส าน กอ ต น ยมว ทยาการบ น ATC EACT CSD AOCC SCC พนง. เวร 05 ฝ ายไฟฟ าและเคร องกล ฝ ายการแพทย ฝ ายร กษาความปลอดภ ย ฝ ายด บเพล งและก ภ ย ฝ ายสนามบ นและอาคาร ฝ ายปฏ บ ต การเขตการบ น ฝ ายการท าอากาศยาน ฝ ายระบบล าเล ยงกระเป าส มภาระ ฝ ายก จการพ เศษและมวลชนส มพ นธ พนง. งานกะงานควบค มลานจอดฯ ผ ปฏ บ ต งานในเขตการบ น

15 15 2. การปฏ บ ต เม อเก ดสภาวะท ศนว ส ยต า ณ ท าอากาศยานส วรรณภ ม เม อเก ดสภาพอากาศท ไม อานวยต อการปฏ บ ต งานในเขตการบ น (Low Visibility Conditions: LVC) เช น ฝนตกหน ก หมอกหนา เก ดกล มคว นไฟ จนกระท งทาให ท ศนว ส ยบนทางว ง (Runway Visual Range: RVR) ต ากว า 550 เมตร จาเป นจะต องม การแจ งเต อนผ ท ปฏ บ ต งานในลานจอดอากาศยานและผ ข บข ยานพาหนะให ทราบถ งสถานการณ ท เก ดข น เพ อให เก ดความปลอดภ ยในการปฏ บ ต งานในเขตการบ น ท งน การแจ งเต อนสภาวะท ศนว ส ยต า ณ ท าอากาศยานส วรรณภ ม แบ งออกเป น 3 ระด บ ค อ 1. LVC Warning หมายถ ง การแจ งเต อนก อนเข าส สภาวะท ศนว ส ยต า เร มต นเม อค า RVR น อยกว า หร อเท าก บ 800 เมตร แต ไม น อยกว า 550 เมตร 2. LVC Phase A หมายถ ง การแจ งเข าส การปฏ บ ต ในสภาวะท ศนว ส ยต าของท าอากาศยานส วรรณภ ม (LVP In Operation) โดยเร มต นเม อค า RVR น อยกว า 550 เมตร แต ไม น อยกว า 300 เมตร 3. LVC Phase B หมายถ ง การแจ งเข าส การปฏ บ ต ในสภาวะท ศนว ส ยต าของท าอากาศยานส วรรณภ ม โดยเร มต นเม อค า RVR น อยกว า 300 เมตร ข นตอนการแจ งข าวและการปฏ บ ต ในแต ละระด บก าหนดไว ด งน 2.1 การแจ งเต อนก อนเข าส สภาวะท ศนว ส ยต า (LVC Warning) สาน กอ ต น ยมว ทยาการบ น ดาเน นการด งน แจ งข าวสภาพอากาศท ศนว ส ยต า LVC Warning (RVR 800 เมตร) ให ก บหอควบค มลานจอดฝ งตะว นออก (East Apron Control Tower: EACT) และฝ ายบร การล กค าทราบ ผ านทางโทรศ พท หร อโทรสาร แจ งยกเล กการแจ งเต อน LVC Warning เม อสภาพอากาศกล บค น ส สภาวะปกต หอควบค มลานจอดฝ งตะว นออก (EACT) ดาเน นการด งน เม อได ร บแจ ง LVC Warning (RVR 800 เมตร) จากสาน ก อ ต น ยมว ทยาการบ น ให แจ งข าวก บศ นย ควบค มการปฏ บ ต การเขตการบ น (Airside Operations Control Center: AOCC) ศ นย ร กษาความปลอดภ ย (Security Control Center: SCC) พน กงานเวรอานวยการ ท าอากาศยานส วรรณภ ม ฝ ายร กษาความปลอดภ ย ฝ ายสนามบ นและอาคาร ฝ ายด บเพล งและก ภ ย ฝ ายไฟฟ าและเคร องกล ฝ ายการท าอากาศยาน ฝ ายระบบลาเล ยงกระเป าส มภาระ ฝ ายปฏ บ ต การเขตการบ น ฝ ายการแพทย ฝ ายก จการพ เศษและมวลชนส มพ นธ พน กงานงานกะงานควบค มลานจอดและจราจรภาคพ น และผ ปฏ บ ต งานในเขตการบ น ผ านทางว ทย ส อสาร โดยแจ งว า LVC Warning หร อ ระว งสภาวะท ศนว ส ยต า เม อท ศนว ส ยกล บส สภาวะปกต ให แจ งยกเล กว า LVC Warning Terminated หร อ ยกเล กระว งสภาวะท ศนว ส ยต า

16 แจ งข าวสภาวะท ศนว ส ยต า LVC Warning (RVR 800 เมตร) และแจ งยกเล กการแจ งเต อน LVC Warning เม อท ศนว ส ยกล บค นส สภาวะปกต ให ก บหอบ งค บการบ น ท าอากาศยานส วรรณภ ม ทราบ ผ านทางโทรศ พท หร อโทรสาร ฝ ายบร การล กค า (CSD) แจ งสถานการณ ให บร ษ ทสายการบ น และบร ษ ทผ ประกอบการทราบ ด วยการส งข อความผ านทางโทรศ พท ม อถ อ พร อมท งต ดตามสถานการณ และเตร ยมข อม ลเท ยวบ นล าช าไว สาหร บผ ท ต ดต อสอบถาม หอบ งค บการบ นท าอากาศยานส วรรณภ ม (ATC) ต ดตามสถานการณ ศ นย ควบค มการปฏ บ ต การเขตการบ น (AOCC) ต ดตามสถานการณ และแจ งผ ปฏ บ ต งานทราบ ศ นย ร กษาความปลอดภ ย (SCC) ต ดตามสถานการณ และแจ งผ ปฏ บ ต งานทราบ รวมท งให การสน บสน นหน วยงานท เก ยวข องเม อได ร บการร องขอ พน กงานเวรอานวยการท าอากาศยานส วรรณภ ม ต ดตามสถานการณ ฝ ายร กษาความปลอดภ ย เฝ าระว ง และลาดตะเวนตามแนวร วเขตการบ น (Airside) รวมท งให การสน บสน นหน วยงานท เก ยวข องเม อได ร บการร องขอ ฝ ายด บเพล งและก ภ ย เตร ยมพร อมท จะออกปฏ บ ต การเม อได ร บการร องขอ ฝ ายไฟฟ าและเคร องกล ดาเน นการตรวจสอบระบบไฟทางว ง ทางข บ หากพบส วนใดเก ดการชาร ดบกพร องให ดาเน นการแจ งให หอบ งค บการบ นทราบท นท และต ดตามสถานการณ อย างใกล ช ด ฝ ายสนามบ นและอาคาร ต ดตามสถานการณ และแจ งผ ปฏ บ ต งานทราบ รวมท งให การสน บสน นหน วยงานท เก ยวข องเม อได ร บการร องขอ ฝ ายการท าอากาศยาน ต ดตามสถานการณ และแจ งผ ปฏ บ ต งานทราบ ฝ ายระบบล าเล ยงกระเป าส มภาระ ต ดตามสถานการณ และเตร ยมการแจ ง ข อม ลกระเป าส มภาระล าช าให ก บผ โดยสารและผ เก ยวข อง ฝ ายปฏ บ ต การเขตการบ น ต ดตามสถานการณ และกาก บด แลผ ปฏ บ ต งาน ฝ ายการแพทย ต ดตามสถานการณ และเตร ยมพร อมออกปฏ บ ต การ เม อได ร บการร องขอ ฝ ายก จการพ เศษและมวลชนส มพ นธ ต ดตามสถานการณ และแจ ง ผ ปฏ บ ต งานทราบ พน กงานงานกะงานควบค มลานจอดและจราจรภาคพ น ต ดตามสถานการณ กาก บด แลผ ปฏ บ ต งานในเขตการบ น และเตร ยมพร อมออกปฏ บ ต การเม อได ร บการร องขอ

17 บร ษ ทสายการบ น ผ ประกอบการ และผ ปฏ บ ต งานในเขตการบ น ดาเน นการด งน แจ งผ ปฏ บ ต งานของตนให ทราบถ งสถานการณ ท เก ดข น ปฏ บ ต งานตามปกต โดยยานพาหนะเป ดไฟหน าแสงพ งต า และไฟแสดงส งก ดขวาง Obstacle lights (ไฟกะพร บส เหล อง) การข บข ยานพาหนะข ามทางข บท ต ดก บเส นทางการจราจร ของยานพาหนะให ผ ข บข ยานพาหนะหย ดรอบนเส นหย ด และมองด ให แน ใจว าไม ม อากาศยานข บเคล อน ผ านมาในระยะ 200 เมตร จ งข บข ยานพาหนะในความเร วท กาหนดบนเส นทางน นต อไปได ปฏ บ ต ตามมาตรฐานการปฏ บ ต งาน (Standard Operating Procedures: SOPs) ในสภาวะท ศนว ส ยต าของหน วยงานตนเอง ซ งต องสอดคล องก บข นตอนการปฏ บ ต ของท าอากาศยานส วรรณภ ม 17

18 แผนภ ม การแจ งเต อนก อนเข าส สภาวะท ศนว ส ยต า (LVC Warning) ส าน กอ ต น ยมว ทยาการบ น ATC EACT CSD AOCC SCC พนง. เวร 05 ฝ ายไฟฟ าและเคร องกล ฝ ายการแพทย ฝ ายร กษาความปลอดภ ย ฝ ายด บเพล งและก ภ ย ฝ ายสนามบ นและอาคาร ฝ ายปฏ บ ต การเขตการบ น ฝ ายการท าอากาศยาน ฝ ายระบบล าเล ยงกระเป าส มภาระ ฝ ายก จการพ เศษและมวลชนส มพ นธ พนง. งานกะงานควบค มลานจอดฯ ผ ปฏ บ ต งานในเขตการบ น หมายเหต : สภาวะการท างานของระบบส ญญาณไฟแจ งเต อนท ศนว ส ยต า ส ญญาณไฟเต อน (Warning Light) ส ญญาณไฟจราจร (Traffic Light) สภาวะการท างาน ส ส ม (Orange)* ส ขาว (White)* ส ส ม (Orange)* ส แดง (Red)** สภาวะท ศนว ส ยปกต ป ด ป ด เป ด* ป ด LVC Warning (RVR 800 m) ป ด ป ด เป ด* ป ด * Flashing ** Steady

19 การแจ งเต อนเข าส การปฏ บ ต ในสภาวะท ศนว ส ยต า (LVC Phase A) สาน กอ ต น ยมว ทยาการบ น ดาเน นการด งน แจ งข าวสภาพอากาศท ศนว ส ยต า LVC Phase A (RVR < 550 เมตร) ให ก บหอบ งค บการบ นท าอากาศยานส วรรณภ ม ทราบผ านทางระบบรายงานสภาพอากาศ แจ งข าวยกเล กสภาพอากาศท ศนว ส ยต า LVC Phase A เม อสภาพอากาศกล บค นส สภาวะปกต หอบ งค บการบ นท าอากาศยานส วรรณภ ม (ATC) ดาเน นการด งน แจ งสภาพอากาศท ศนว ส ยต า LVC Phase A (RVR < 550 เมตร) ให ก บหอควบค มลานจอดฝ งตะว นออก และกองว ศวกรรมระบบเคร องช วยการเด นอากาศ บวท. ผ านทาง Hotline หร อโทรศ พท หร อโทรสาร โดยแจ งว า LVC Phase A หร อ ระว งสภาวะท ศนว ส ยต า Phase A แจ งหน วยงานต างๆ ท ปฏ บ ต งานใกล ก บทางว ง ทางข บ ให หย ด การปฏ บ ต งานและออกจากพ นท จนกว าจะม การประกาศยกเล กสถานการณ ควบค มและจาก ดการแนะนาให ยานพาหนะข ามทางว ง ทางข บ ควบค มการเป ด - ป ดระบบไฟฟ าสนามบ น ควบค มการเป ด - ป ดไฟ Stop Bar สาหร บการปฏ บ ต ในส วนของอากาศยานให เป นไปตามว ธ การ ปฏ บ ต ท ประกาศไว ใน AIP-Thailand แจ งยกเล กสถานการณ เม อสภาพอากาศกล บค นส สภาวะปกต ให หน วยงานข างต นทราบ ผ านทาง Hotline หร อโทรศ พท หร อโทรสาร โดยแจ งว า LVC Phase A Terminated หร อ ยกเล กระว งสภาวะท ศนว ส ยต า Phase A หอควบค มลานจอดฝ งตะว นออก (EACT) ดาเน นการด งน เม อได ร บแจ ง LVC Phase A (RVR < 550 เมตร) จากหอบ งค บการบ นท าอากาศยานส วรรณภ ม ให เป ดส ญญาณไฟท ศนว ส ยต า LVC Phase A (ไฟกะพร บส ส ม) ท ต ดต งไว ตามตาแหน งในข อ พร อมท งแจ งข าวให ก บศ นย ควบค มการปฏ บ ต การเขตการบ น (Airside Operations Control Center: AOCC) ศ นย ร กษาความปลอดภ ย (Security Control Center: SCC) พน กงานเวรอานวยการท าอากาศยานส วรรณภ ม ฝ ายร กษาความปลอดภ ย ฝ ายสนามบ นและอาคาร ฝ ายด บเพล งและก ภ ย ฝ ายไฟฟ าและเคร องกล ฝ ายการท าอากาศยาน ฝ ายระบบลาเล ยงกระเป าส มภาระ ฝ ายปฏ บ ต การเขตการบ น ฝ ายการแพทย ฝ ายก จการพ เศษและมวลชนส มพ นธ พน กงานงานกะ งานควบค มลานจอดและจราจรภาคพ น และผ ปฏ บ ต งานในเขตการบ น ผ านทางว ทย ส อสาร โดยแจ งว า LVC Phase A หร อ ระว งสภาวะท ศนว ส ยต า Phase A

20 เม อท ศนว ส ยกล บส สภาวะปกต ให ทาการป ดส ญญาณไฟ และแจ ง ยกเล กว า LVC Phase A Terminated หร อ ยกเล กระว งสภาวะท ศนว ส ยต า Phase A แจ งข าวสภาวะท ศนว ส ยต า LVC Phase A (RVR < 550 เมตร) และแจ งยกเล กการแจ งเต อน LVC Phase A เม อท ศนว ส ยกล บค นส สภาวะปกต ให ก บฝ ายบร การล กค าทราบ ผ านทางโทรศ พท หร อโทรสาร ฝ ายบร การล กค า (CSD) แจ งสถานการณ ให บร ษ ทสายการบ น และบร ษ ทผ ประกอบการทราบ ด วยการส งข อความผ านทางโทรศ พท ม อถ อ พร อมท งต ดตามสถานการณ และเตร ยมข อม ลเท ยวบ นล าช าไว สาหร บผ ท ต ดต อสอบถาม ศ นย ควบค มการปฏ บ ต การเขตการบ น (AOCC) แจ งสภาวะท ศนว ส ยต า ให ผ โดยสารและผ ปฏ บ ต งานในอาคารผ โดยสารทราบ ผ านระบบประกาศของ AOCC ศ นย ร กษาความปลอดภ ย (SCC) ต ดตามสถานการณ และแจ งผ ปฏ บ ต งานทราบ รวมท งให การสน บสน นหน วยงานท เก ยวข องเม อได ร บการร องขอ พน กงานเวรอานวยการท าอากาศยานส วรรณภ ม ต ดตามสถานการณ ฝ ายร กษาความปลอดภ ย ดาเน นการด งน เฝ าระว งและลาดตะเวนตามแนวร วเขตการบ น (Airside) รวมท ง ให การสน บสน นหน วยงานท เก ยวข องเม อได ร บการร องขอ จาก ดบ คคลหร อยานพาหนะท ไม ได ปฏ บ ต งานเป นประจา เข าในเขตการบ น ฝ ายด บเพล งและก ภ ย เตร ยมพร อมท จะออกปฏ บ ต การเม อได ร บการร องขอ ฝ ายไฟฟ าและเคร องกล ต ดตามสถานการณ อย างใกล ช ดและแจ ง ผ ปฏ บ ต งานบนทางว ง ทางข บ ให ออกจากพ นท ท นท รวมท งตรวจสอบสถานะไฟ LVC Warning หล งจาก แจ งยกเล กเพ อให แน ใจว าสถานะของระบบเข าส สภาวะปกต ฝ ายสนามบ นและอาคาร เตร ยมพร อมท จะออกปฏ บ ต การเม อได ร บการ ร องขอ และแจ งผ ปฏ บ ต งานบนทางว ง ทางข บ ให ออกจากพ นท ท นท ฝ ายการท าอากาศยาน ต ดตามสถานการณ และแจ งผ ปฏ บ ต งานทราบ พร อมท งเตร ยมพร อมดาเน นการก บผ โดยสารท เท ยวบ นล าช า ฝ ายระบบล าเล ยงกระเป าส มภาระ ต ดตามสถานการณ และเตร ยมการแจ ง ข อม ลกระเป าส มภาระล าช าให ก บผ โดยสารและผ เก ยวข อง ฝ ายปฏ บ ต การเขตการบ น ต ดตามสถานการณ และกาก บด แลผ ปฏ บ ต งาน

21 ฝ ายการแพทย ต ดตามสถานการณ และเตร ยมพร อมออกปฏ บ ต การ เม อได ร บการร องขอ ฝ ายก จการพ เศษและมวลชนส มพ นธ ดาเน นการให ข าวแก ส อมวลชน เก ยวก บสภาพอากาศท ศนว ส ยต าและข อม ลเท ยวบ นล าช าแก ผ โดยสารท จะเด นทางมาย ง ท าอากาศยาน ส วรรณภ ม ผ านทางส อโทรท ศน หร อว ทย เม อได ร บการร องขอ พน กงานควบค มลานจอดและจราจรภาคพ น ดาเน นการด งน ออกตรวจตราพ นท และตรวจสอบการทางานของระบบส ญญาณ ไฟแจ งเต อน ท งน หากพบว าพ นท ใดระบบไฟฯ ข ดข อง ให ดาเน นการแจ งฝ ายไฟฟ าและเคร องกลดาเน นการ ซ อมแซมระบบไฟฯ ต อไป จ ดเตร ยมรถนา (Follow Me) พร อมออกปฏ บ ต งาน เม อได ร บ การร องขอ ตรวจสอบให แน ใจว าไฟ Stop Bar เป ดใช งานตลอด สภาวะท ศนว ส ยต า ตรวจสอบให แน ใจว าการปฏ บ ต การใดๆ บนเขตทางว ง ทางข บ (Maneuvering area) ได หย ดช วคราว ยกเว น การปฏ บ ต การในลานจอดอากาศยานให ผ ปฏ บ ต งานปฏ บ ต ภารก จ อย างระม ดระว ง ตรวจสอบให แน ใจว ายานพาหนะท กค นเป ดไฟหน ารถ และไฟแสดงส งก ดขวาง Obstacle lights (ไฟกะพร บส เหล อง) ตลอดการปฏ บ ต ภารก จของตน ตรวจสอบให แน ใจว าไม ม การลากจ งอากาศยาน ยกเว น อากาศยาน น นจะอย ภายใต การควบค มของรถนา (Follow Me) บร ษ ทสายการบ น ผ ประกอบการ และผ ปฏ บ ต งานในเขตการบ น ดาเน นการด งน แจ งผ ปฏ บ ต งานของตนให ทราบถ งสถานการณ ท เก ดข น ปฏ บ ต งานตามปกต โดยยานพาหนะเป ดไฟหน าแสงพ งต า และไฟแสดงส งก ดขวาง Obstacle lights (ไฟกะพร บส เหล อง) และหล กเล ยงการใช เส นทางการจราจร ของยานพาหนะท ต ดก บทางข บ ห ามข บข ยานพาหนะข ามทางว ง ทางข บ โดยไม ได ร บการแนะนา จากหอบ งค บการบ นหร อไม ได อย ภายใต การควบค มของรถนา (Follow Me) เพ อเป นการป องก นการล กล า เข าไปในเขต ILS Critical

22 การข บข ยานพาหนะข ามทางข บท ต ดก บเส นทางการจราจร ของยานพาหนะให ผ ข บข ยานพาหนะหย ดรอบนเส นหย ด และมองด ให แน ใจว าไม ม อากาศยานข บเคล อนผ าน มาในระยะ 200 เมตร จ งข บข ยานพาหนะในความเร วท กาหนดบนเส นทางน นต อไปได ลดความเร วในการข บข ยานพาหนะและเพ มความระม ดระว ง ในการปฏ บ ต งานให มากข น ห ามม ให ทาการลากจ งอากาศยาน ยกเว นแต จะได ร บการแนะนา จากหอบ งค บการบ นและต องอย ภายใต การควบค มของรถนา (Follow Me) หน วยงานท ปฏ บ ต งานบนทางว ง ทางข บ ให ออกจากพ นท ท นท ปฏ บ ต ตามมาตรฐานการปฏ บ ต งาน (Standard Operating Procedures: SOPs) ในสภาวะท ศนว ส ยต าของหน วยงานตนเอง ซ งต องสอดคล องก บข นตอนการปฏ บ ต ของท าอากาศยานส วรรณภ ม ต าแหน งต ดต งส ญญาณไฟแจ งเต อนท ศนว ส ยต า

23 แผนภ ม การแจ งสภาวะท ศนว ส ยต า Phase A (LVC Phase A) ส าน กอ ต น ยมว ทยาการบ น ATC กองว ศวกรรมระบบฯ (บวท.) EACT CSD AOCC SCC พนง. เวร 05 ฝ ายไฟฟ าและเคร องกล ฝ ายการแพทย ฝ ายร กษาความปลอดภ ย ฝ ายด บเพล งและก ภ ย ฝ ายสนามบ นและอาคาร ฝ ายปฏ บ ต การเขตการบ น ฝ ายการท าอากาศยาน ฝ ายระบบล าเล ยงกระเป าส มภาระ ฝ ายก จการพ เศษและมวลชนส มพ นธ พนง. งานกะงานควบค มลานจอดฯ ผ ปฏ บ ต งานในเขตการบ น หมายเหต : สภาวะการท างานของระบบส ญญาณไฟแจ งเต อนท ศนว ส ยต า ส ญญาณไฟเต อน (Warning Light) ส ญญาณไฟจราจร (Traffic Light) สภาวะการท างาน ส ส ม (Orange)* ส ขาว (White)* ส ส ม (Orange)* ส แดง (Red)** สภาวะท ศนว ส ยปกต ป ด ป ด เป ด* ป ด LVC Warning (RVR 800 m) ป ด ป ด เป ด* ป ด LVC Phase A (RVR < 550 m) เป ด* ป ด เป ด* ป ด * Flashing ** Steady

24 การแจ งเต อนเข าส การปฏ บ ต ในสภาวะท ศนว ส ยต ามาก (LVC Phase B) ส าน กอ ต น ยมว ทยาการบ น ดาเน นการด งน แจ งข าวสภาพอากาศท ศนว ส ยต า LVC Phase B (RVR < 300 เมตร) ให ก บหอควบค มลานจอดฝ งตะว นออก (East Apron Control Tower: EACT) และฝ ายบร การล กค าทราบ ผ านทางโทรศ พท หร อโทรสาร แจ งข าวยกเล กสภาพอากาศท ศนว ส ยต า LVC Phase B เม อสภาพอากาศกล บค นส สภาวะปกต หอควบค มลานจอดฝ งตะว นออก (EACT) ดาเน นการด งน เม อได ร บแจ ง LVC Phase B (RVR < 300 เมตร) จากสาน ก อ ต น ยมว ทยาการบ น ให เป ดส ญญาณไฟ LVC Phase B (ไฟจราจรส แดงและไฟกะพร บส ขาว) ท ต ดต งไว ตามตาแหน งในข อ พร อมท งแจ งข าวให ก บศ นย ควบค มการปฏ บ ต การเขตการบ น (Airside Operations Control Center: AOCC) ศ นย ร กษาความปลอดภ ย (Security Control Center: SCC) พน กงานเวรอานวยการ ท าอากาศยานส วรรณภ ม ฝ ายร กษาความปลอดภ ย ฝ ายสนามบ นและอาคาร ฝ ายด บเพล งและก ภ ย ฝ ายไฟฟ าและเคร องกล ฝ ายการท าอากาศยาน ฝ ายระบบลาเล ยงกระเป าส มภาระ ฝ ายปฏ บ ต การเขตการบ น ฝ ายการแพทย ฝ ายก จการพ เศษและมวลชนส มพ นธ พน กงานงานกะงานควบค มลานจอดและจราจรภาคพ น และผ ปฏ บ ต งานในเขตการบ น ผ านทางว ทย ส อสาร โดยแจ งว า LVC Phase B หร อ ระว งสภาวะท ศนว ส ยต า Phase B เม อท ศนว ส ยกล บส สภาวะปกต ให ทาการป ดส ญญาณไฟ และ แจ งยกเล กว า LVC Phase B Terminated หร อ ยกเล กระว งสภาวะท ศนว ส ยต า Phase B แจ งข าวสภาวะท ศนว ส ยต า LVC Phase B (RVR < 300 เมตร) และแจ งยกเล กการแจ งเต อน LVC Phase B เม อท ศนว ส ยกล บค นส สภาวะปกต ให ก บหอบ งค บการบ น ท าอากาศยานส วรรณภ ม ทราบ ผ านทางโทรศ พท หร อโทรสาร ฝ ายบร การล กค า (CSD) แจ งสถานการณ ให บร ษ ทสายการบ น และบร ษ ทผ ประกอบการทราบ ด วยการส งข อความผ านทางโทรศ พท ม อถ อ พร อมท งต ดตามสถานการณ และเตร ยมข อม ลเท ยวบ นล าช าไว สาหร บผ ท ต ดต อสอบถาม หอบ งค บการบ นท าอากาศยานส วรรณภ ม ต ดตามสถานการณ ศ นย ควบค มการปฏ บ ต การเขตการบ น (AOCC) แจ งสภาวะท ศนว ส ยต า ให ผ โดยสารและผ ปฏ บ ต งานในอาคารผ โดยสารทราบ ผ านระบบประกาศของ AOCC ศ นย ร กษาความปลอดภ ย (SCC) ต ดตามสถานการณ และแจ งผ ปฏ บ ต งาน ทราบ รวมท งให การสน บสน นหน วยงานท เก ยวข องเม อได ร บการร องขอ

ฝ ายความปลอดภ ยในการท างานและอาช วอนาม ย

ฝ ายความปลอดภ ยในการท างานและอาช วอนาม ย ฝ ายความปลอดภ ยในการท างานและอาช วอนาม ย ค าน า ตามกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบร หารและการจ ดการด านความปลอดภ ย อาช วอนาม ย และสภาพแวดล อมในการท างาน พ.ศ. 2549 หมวด 1 บทท วไป ข อ 4 ให นายจ างซ งม ผ ร บเหมาช

More information

แผนป องก นและระง บอ คค ภ ย แผนส ารองฉ กเฉ นกรณ เก ดอ ทกภ ย และแผ นด นไหว ประจ า อาคารส ขประพฤต ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา

แผนป องก นและระง บอ คค ภ ย แผนส ารองฉ กเฉ นกรณ เก ดอ ทกภ ย และแผ นด นไหว ประจ า อาคารส ขประพฤต ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา แผนป องก นและระง บอ คค ภ ย แผนส ารองฉ กเฉ นกรณ เก ดอ ทกภ ย และแผ นด นไหว ประจ า อาคารส ขประพฤต ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ค าน า แผนส ารองฉ กเฉ นเพ อป องก นผลกระทบต อการจ ดการกระบวนการของ ส าน กงานเลขาธ

More information

ร างคร งท 1 ขอบเขตของงาน : TOR) จ างเหมาบร การด แลร กษาระบบต าง ๆ ภายในอาคารท ท าการ ส าน กงาน ก.พ. ความเป นมา

ร างคร งท 1 ขอบเขตของงาน : TOR) จ างเหมาบร การด แลร กษาระบบต าง ๆ ภายในอาคารท ท าการ ส าน กงาน ก.พ. ความเป นมา ร างคร งท 1 ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จ างเหมาบร การด แลร กษาระบบต าง ๆ ภายในอาคารท ท าการ ส าน กงาน ก.พ. หล งใหม จ งหว ดนนทบ ร ด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส -----------------------------------

More information

ขอบเขตงานจ างบร หารจ ดการอาคารกระทรวงพาณ ชย ประจาป งบประมาณ 2554

ขอบเขตงานจ างบร หารจ ดการอาคารกระทรวงพาณ ชย ประจาป งบประมาณ 2554 ขอบเขตงานจ างบร หารจ ดการอาคารกระทรวงพาณ ชย ป งบประมาณ 2554 ------------------ 1. ความเป นมา ด วย กระทรวงพาณ ชย ต งอย เลขท 44/100 ถนนนนทบ ร 1 ตาบลบางกระสอ อาเภอเม อง จ งหว ดนนทบ ร เป นอาคารประกอบด วยอาคารส

More information

ล กษณะงาน/โครงการ ใหม

ล กษณะงาน/โครงการ ใหม โครงการ เตร ยมความพร อมเผช ญสถานการณ ภ ยพ บ ต ทางธรรมชาต แผนงาน สร างและกระจายโอกาสทางการศ กษาให ท วถ งและเป นธรรม สนองกลย ทธ สพป.กจ.๑ ท ๒ ปล กฝ งค ณธรรมความสาน กในความเป นไทยและว ถ ช ว ต ตามหล กปร ชญาของเศรษฐก

More information

ค ม อแนวการจ ดท าแผนงานด านความปลอดภ ยในการท างาน ส าหร บงานก อสร าง

ค ม อแนวการจ ดท าแผนงานด านความปลอดภ ยในการท างาน ส าหร บงานก อสร าง ค ม อแนวการจ ดท าแผนงานด านความปลอดภ ยในการท างาน ส าหร บงานก อสร าง ส าน กความปลอดภ ยแรงงาน กรมสว สด การและค มครองแรงงาน ค าน า กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบร หารและการจ ดการด านความปลอดภ ย อาช วอนาม ย

More information

ค ม อการให บร การ กองอาคารสถานท

ค ม อการให บร การ กองอาคารสถานท ค ม อการให บร การ กองอาคารสถานท 1 ค ม อการให บร การ กองอาคารสถานท 1 ค าน า ค ม อการให บร การ กองอาคารสถานท เล มน จ ดท าข น เพ อให การจ ดระบบการให บร การภายในมหาว ทยาล ยมหาสารคามเป นไป ในร ปแบบของการใช

More information

บทท 1 การบร การส วนหน าของโรงแรม

บทท 1 การบร การส วนหน าของโรงแรม ความสาค ญของส วนหน าของโรงแรม บทท 1 การบร การส วนหน าของโรงแรม ในโรงแรมท กแห งท วโลก ไม ว าจะอย ในประเทศใด เม อแขกต องการเข าพ กในโรงแรม หร อ ต องการต ดต อส อสารในเร องต าง ๆ ก บโรงแรม หร อต ดต อก บผ ท

More information

แนวทางการด าเน นงานโครงการโรงงานส ขาว กล มเป าหมาย สถานประกอบก จการท ม ล กจ างต งแต 1 คนข นไป เกณฑ การเข าร วมโครงการ 8 ข อ 1) ม นโยบาย 2) ม ป

แนวทางการด าเน นงานโครงการโรงงานส ขาว กล มเป าหมาย สถานประกอบก จการท ม ล กจ างต งแต 1 คนข นไป เกณฑ การเข าร วมโครงการ 8 ข อ 1) ม นโยบาย 2) ม ป แนวทางการด าเน นงานโครงการโรงงานส ขาว กล มเป าหมาย สถานประกอบก จการท ม ล กจ างต งแต 1 คนข นไป เกณฑ การเข าร วมโครงการ 8 ข อ 1) ม นโยบาย 2) ม ป ายประกาศ 3) ม คณะท างานร บผ ดชอบ 4) ม การให ความร พน กงาน

More information

ด านท ๓ การบร หารการจ ดการ

ด านท ๓ การบร หารการจ ดการ ๖๖ ด านท ๓ การบร หารการจ ดการ ๓.๑ การพ ฒนาระบบข อม ลและสารสนเทศ ว ทยาล ยเทคโนโลย บร หารธ รก จสม ทรปราการได ม การจ ดระบบข อม ลและสารสนเทศพ นฐานของ สถานศ กษาและช มชนครอบคล ม ม ประส ทธ ภาพท นต อการใช งาน

More information

ค ม อการดาเ งา เคร อข าย ส งคมสงเคราะห ใ งา ราชท ณฑ

ค ม อการดาเ งา เคร อข าย ส งคมสงเคราะห ใ งา ราชท ณฑ ๑ ๒๕๕๗ ค ม อการดาเ งา เคร อข าย ส งคมสงเคราะห ใ งา ราชท ณฑ กระทรวงย ต ธรรม กรมราชท ณฑ กองส งคมสงเคราะห สารบ ญ เร อง หน า ๒ การดาเน นงานเคร อข ายส งคมสงเคราะห ในงานราชท ณฑ 3 แนวทางการประสานงานก บหน วยงานภาคส

More information

หน วยท 1 หน าท ของผ ควบค มและตรวจงานก อสร าง

หน วยท 1 หน าท ของผ ควบค มและตรวจงานก อสร าง 4 หน วยท 1 หน าท ของผ ควบค มและตรวจงานก อสร าง 1.1. ความหมายของผ ควบค มงานก อสร าง ผ ควบค มงาน ม ความหมายในหลายระด บ แล วแต ความต องการของเจ าของงานท จะให ทา ท งน ผ ควบค มงานอาจจะมาจากผ ออกแบบ หร อเป นว

More information

โครงการพ ฒนาสถาน ต ารวจเพ อประชาชน

โครงการพ ฒนาสถาน ต ารวจเพ อประชาชน ๑. หล กการและเหต ผล ๑.๑ ความเป นมา โครงการพ ฒนาสถาน ต ารวจเพ อประชาชน (โรงพ กเพ อประชาชน) ระยะท ๓ ในป พ.ศ. ๒๕๔๑ กรมต ารวจ จ งได จ ดท า โครงการพ ฒนาสถาน ต ารวจเพ อ ประชาชน หร อ โครงการโรงพ กเพ อประชาชน

More information

แลกเปล ยนเร ยนร การจ ดก จกรรมศ กษาด งานและท ศนศ กษา

แลกเปล ยนเร ยนร การจ ดก จกรรมศ กษาด งานและท ศนศ กษา แลกเปล ยนเร ยนร การจ ดก จกรรมศ กษาด งานและท ศนศ กษา 1. อาจารย ควรกาหนดว ตถ ประสงค สถานท ท จะไปให เหมาะก บเวลา สอดคล องก บการเร ยนและ ความร ของน กเร ยน 2. ออกจดหมายถ งผ ปกครองแจ งให ทราบว า ระหว างเวลาน

More information

หน าท และการจ ดการองค กรบร หารงานก อสร าง

หน าท และการจ ดการองค กรบร หารงานก อสร าง 1 หน าท และการจ ดการองค กรบร หารงานก อสร าง การจ ดต งองค การบร หารงานก อสร าง ผ จ ดต งองค การต องก าหนดจ ดม งหมายหร อว ตถ ประสงค ให แน ช ดว า จ ดต งข นมาเพ อด าเน นก จการใดๆ ซ งเม อวางจ ดม งหมายหร อว ตถ

More information

สร ปโครงการสาค ญด านการขนส งทางอากาศ ประจาเด อนก นยายน ๒๕๕6

สร ปโครงการสาค ญด านการขนส งทางอากาศ ประจาเด อนก นยายน ๒๕๕6 สร ปโครงการสาค ญด านการขนส งทางอากาศ ประจาเด อนก นยายน ๒๕๕6 หน วยงาน งาน/โครงการ วงเง นโครงการ บพ. 1. การดาเน นการตามนโยบายเป ดเสร - การบ นระหว างประเทศ (ต งแต ว นท 1 ก.ย. 2556 30 ก.ย. 2556) การจ ดสรรเส

More information

รป.1 แบบและว ธ การตรวจราชการ ของ ส าน กงานจเรต ารวจ (ใช ในการตรวจ สน., สภ.)

รป.1 แบบและว ธ การตรวจราชการ ของ ส าน กงานจเรต ารวจ (ใช ในการตรวจ สน., สภ.) แบบและว ธ การตรวจราชการ ของ ส าน กงานจเรต ารวจ (ใช ในการตรวจ สน., สภ.) รป.1 1. ด านการบร หารและบร การท วไป (100 คะแนน) ก จกรรมท 1 ด แลท กข ส ขของผ ใต บ งค บบ ญชาอย างใกล ช ด (13 คะแนน) 1.1 จ ดแบ งกล มการปกครองบ

More information

รายงานผลการด าเน นงาน/โครงการส าค ญด านทางหลวงของการทางพ เศษแห งประเทศไทย ประจ าป งบประมาณ 2557 ณ เด อนธ นวาคม 2556 งบประมาณ ป ๒๕๕7 1,550

รายงานผลการด าเน นงาน/โครงการส าค ญด านทางหลวงของการทางพ เศษแห งประเทศไทย ประจ าป งบประมาณ 2557 ณ เด อนธ นวาคม 2556 งบประมาณ ป ๒๕๕7 1,550 รายงานผลการด าเน นงาน/ส าค ญด านทางหลวงของการทางพ เศษแห งประเทศไทย ประจ าป 2557 ณ เด อนธ นวาคม 2556 งาน//ก จกรรม 1. ทางพ เศษสายศร ร ช-วงแหวน รอบนอกกร งเทพมหานคร 27,022 (เง นอ ดหน น ค าจ ด กรรมส ทธ ท ด

More information

กรอบแนวค ด และร างแนวทาง การบร หารจ ดการเส นทางคมนาคมเพ อการเด นทางใน ภาวะภ ยพ บ ต ในกร งเทพฯ และปร มณฑล

กรอบแนวค ด และร างแนวทาง การบร หารจ ดการเส นทางคมนาคมเพ อการเด นทางใน ภาวะภ ยพ บ ต ในกร งเทพฯ และปร มณฑล กรอบแนวค ด และร างแนวทาง การบร หารจ ดการเส นทางคมนาคมเพ อการเด นทางใน ภาวะภ ยพ บ ต ในกร งเทพฯ และปร มณฑล โดย อ.ดร.เอกช ย ศ ร ก จพาณ ชย ก ล ผ เช ยวชาญด านจราจรและขนส ง เมษายน 2557 ณ ห องคร สต ล 3-4 ช น

More information

แนวทางการฟ นฟ /ปร บปร ง สถานท ก าจ ดขยะม ลฝอย

แนวทางการฟ นฟ /ปร บปร ง สถานท ก าจ ดขยะม ลฝอย แนวทางการฟ นฟ /ปร บปร ง สถานท ก าจ ดขยะม ลฝอย ส าน กจ ดการกากของเส ยและสารอ นตราย กรมควบค มมลพ ษ แนวทางการฟ นฟ /ปร บปร งสถานท ก าจ ดขยะม ลฝอย แนวทางการฟ นฟ /ปร บปร งสถานท ก าจ ดขยะม ลฝอย เพ อเป นการลดปร

More information

นางอ บลร ตน มาลาศร อาย 38 ป ตาแหน งบรรณาร กษ ระด บ 6 ส งก ด ศ นย ว ทยพ ฒนา มสธ. นครสวรรค โทร 0-5622-2450

นางอ บลร ตน มาลาศร อาย 38 ป ตาแหน งบรรณาร กษ ระด บ 6 ส งก ด ศ นย ว ทยพ ฒนา มสธ. นครสวรรค โทร 0-5622-2450 รายงานการไปฝ กอบรม ด งาน ประช ม /ส มมนา ตามระเบ ยบมหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช ว าด วยการให ท นฝ กอบรม ด งาน และประช มส มมนาแก ข าราชการมหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช ช อผ เข าร วมส มมนา นางอ บลร ตน มาลาศร

More information

1. ฝ าย Administration

1. ฝ าย Administration รายละเอ ยด ขอบเขตความร บผ ดชอบ, สถานท /ปฏ บ ต งาน และค ณสมบ ต ของน กศ กษา แต ละหน วยงาน ท /เป ดร บสม ครน กศ กษาฝ กงาน เพ /อให น ส ต/ น กศ กษาใช เป นข อม ล ประกอบการต ดส นใจเล อกหน วยงานท /ต องการเข าร

More information

บทท 1 งบประมาณและประเภทงบประมาณ 1

บทท 1 งบประมาณและประเภทงบประมาณ 1 บทท 1 งบประมาณและประเภทงบประมาณ 1 1.1 ความเป นมาของงบประมาณ การจ ดท างบประมาณในแบบป จจ บ นได เร มม ข นเป นคร งแรกในประเทศอ งกฤษ ประมาณคร สตศตวรรษท 16-17 ซ งเป นสม ยท สภาผ แทนราษฎรได ประสบความส าเร จในการสงวน

More information

การจ ดการความร เร อง การตรวจสอบการด าเน นงาน

การจ ดการความร เร อง การตรวจสอบการด าเน นงาน -1- การจ ดการความร เร อง การตรวจสอบการด าเน นงาน ความหมาย การตรวจสอบการด าเน นงาน เป นการตรวจสอบท ม งเน นผลของการด าเน นงานว าเป นไปตาม ว ตถ ประสงค และเป าหมายท ก าหนดไว ในแผนงาน งาน/โครงการหร อไม และการใช

More information

แนวคาบรรยาย เร อง การดาเน นเน นงานโครงการ อพป. โดย พ.อ.ศ กด ช ย สระสงค ผอ.มศ.สนย.กอ.รมน.

แนวคาบรรยาย เร อง การดาเน นเน นงานโครงการ อพป. โดย พ.อ.ศ กด ช ย สระสงค ผอ.มศ.สนย.กอ.รมน. แนวคาบรรยาย เร อง การดาเน นเน นงานโครงการ อพป. โดย พ.อ.ศ กด ช ย สระสงค ผอ.มศ.สนย.กอ.รมน. 1 ความเป นมาโครงการ อพป.แห งชาต ต งแต ส นส ดสงครามโลกคร งท 2 เป นต นมา โลกแบ ง ออกเป น 2 ฝ ายค อ ฝ ายเสร น ยม ฝ

More information

การบร หารจ ดการงานอาคารสถานท และยานพาหนะ หอสม ดพระราชว งสนามจ นทร โดย นางบ ญตา ก จหว าง เจ าหน าท บร หารงานท วไปชานาญการ

การบร หารจ ดการงานอาคารสถานท และยานพาหนะ หอสม ดพระราชว งสนามจ นทร โดย นางบ ญตา ก จหว าง เจ าหน าท บร หารงานท วไปชานาญการ การบร หารจ ดการงานอาคารสถานท และยานพาหนะ หอสม ดพระราชว งสนามจ นทร โดย นางบ ญตา ก จหว าง เจ าหน าท บร หารงานท วไปชานาญการ งานธ รการ หอสม ดพระราชว งสนามจ นทร สาน กหอสม ดกลาง มหาว ทยาล ยศ ลปากร 2554 คำนำ

More information

แผนปฏ บ ต การลดการใช พล งงาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ราชบ ณฑ ตยสถาน

แผนปฏ บ ต การลดการใช พล งงาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ราชบ ณฑ ตยสถาน แผนปฏ บ ต การลดการใช พล งงาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ราชบ ณฑ ตยสถาน ค าน า ตามมต คณะร ฐมนตร เม อว นท ๒๐ ม นาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ให หน วยงานราชการด าเน นมาตรการลดใช พล งงานลงให ได อย างน อยร อยละ ๑๐ เม อเปร

More information

การตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit)

การตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit) การตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit) 1. ความหมาย การตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit) เป นการตรวจสอบท เน นผลของการ ด าเน นงานท เก ดข นจร งในระหว างด าเน นการและหร อท แล วเสร จ ว าเป นไปตามว

More information

การจ ดและการบร หารงาน การรถไฟแห งประเทศไทย

การจ ดและการบร หารงาน การรถไฟแห งประเทศไทย 7 การจ ดและการบร หารงาน การรถไฟแห งประเทศไทย 1. กล าวน า การจ ดและการบร หารงานของการรถไฟ ฯ น ได ก าหนดให ม การบรรยายไว ในหล กส ตรการศ กษา ของ รร.ขส.ฯ โดยทาง รร.ขส.ฯ ได ขออาจารย ผ ทรงค ณว ฒ จากการรถไฟ ฯ

More information

แนวทาง การจ ดท ารายงานการควบค มภายใน

แนวทาง การจ ดท ารายงานการควบค มภายใน แนวทาง การจ ดท ารายงานการควบค มภายใน กล มพ ฒนาระบบงานคล ง กล มพ ฒนาระบบงานคล ง กองคล ง กรมพ ฒนาท ด น กองคล ง กรกฎาคม กรกฎาคม 2555 2555 ค าน า คณะกรรมการตรวจเง นแผ นด นได ประกาศใช ระเบ ยบคณะกรรมการตรวจเง

More information