ว นท ม ผลบ งค บใช 1 ก.ค.58

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "ว นท ม ผลบ งค บใช 1 ก.ค.58"

Transcription

1 1 ข นตอนการปฏ บ ต เม อเก ดสภาพอากาศเลวร าย และท ศนว ส ยต า ณ ท าอากาศยานส วรรณภ ม 1. การแจ งเต อนสภาพอากาศเลวร าย ณ ท าอากาศยานส วรรณภ ม เม อคาดการณ ได ว าม แนวโน มท จะเก ดสภาพอากาศเลวร าย (Adverse Weather Condition) ซ งอาจส งผลกระทบต อการปฏ บ ต งานในเขตการบ น อ นม สาเหต มาจากการเก ดพาย ฝนฟ าคะนองจนทาให เก ด ลมกระโชกแรง และม โอกาสเก ดฟ าผ า จ งจาเป นจะต องม การแจ งเต อนผ ท ปฏ บ ต งานในลานจอดอากาศยาน และผ ข บข ยานพาหนะให ทราบถ งสถานการณ ท กาล งจะเก ดข น เพ อให ม การเพ มความระม ดระว งและเก ด ความปลอดภ ยในการปฏ บ ต งานในเขตการบ น ท งน การแจ งเต อน/รายงานสภาพอากาศเลวร าย ณ ท าอากาศยาน ส วรรณภ ม แบ งออกเป น 3 ระด บ ค อ ระด บ 1 การรายงานพาย ฝนฟ าคะนอง (Thunderstorms Observations) หมายถ ง การรายงานข าว เม อพบพาย ฝนฟ าคะนองในระยะ 50 ก โลเมตร จากจ ดอ างอ งสนามบ น (Aerodrome Reference Point: ARP) และม ท ศทางการเคล อนท เข ามาย งท าอากาศยานส วรรณภ ม ระด บ 2 การแจ งเต อนพาย ฝนฟ าคะนองและ/หร อม ลมกระโชกแรง (Thunder storms and/or Strong wind Warning) หมายถ ง การแจ งเต อนการเก ดพาย ฝนฟ าคะนองและ/หร อม กระแสลมกระโชกแรงมากกว า 25 นอต ในระยะ 16 ก โลเมตร จากจ ดอ างอ งสนามบ น (Aerodrome Reference Point: ARP) และม ท ศทาง การเคล อนต วเข ามาหร อปกคล มบร เวณท าอากาศยานส วรรณภ ม ระด บ 3 การแจ งเต อนฟ าผ า (Lightning warning) หมายถ ง การแจ งเต อนการเก ดพาย ฝนฟ าคะนอง ปกคล มบร เวณท าอากาศยานส วรรณภ ม จนทาให ม โอกาสท จะเก ดฟ าผ าได ข นตอนการแจ งเต อนและการปฏ บ ต ในแต ละระด บก าหนดไว ด งน 1.1 ระด บ 1 การรายงานพาย ฝนฟ าคะนอง (Thunderstorms Observations) สาน กอ ต น ยมว ทยาการบ น ดาเน นการด งน แจ งข าวเต อนการเก ดสภาพอากาศเลวร ายระด บ 1 ให ก บ หอควบค มลานจอดฝ งตะว นออก (East Apron Control Tower: EACT) และฝ ายบร การล กค าทราบ ผ านทาง โทรศ พท หร อโทรสาร แจ งข าวยกเล กการเก ดสภาพอากาศเลวร ายระด บ 1 ให ก บ หอควบค มลานจอดฝ งตะว นออก และฝ ายบร การล กค าทราบ เม อสภาพอากาศกล บส สภาวะปกต ผ านทาง โทรศ พท หร อโทรสาร หอควบค มลานจอดฝ งตะว นออก (EACT) ดาเน นการด งน เม อได ร บแจ งข าวการเก ดสภาพอากาศเลวร ายระด บ 1 จาก สาน กอ ต น ยมว ทยาการบ น ให แจ งข าวก บศ นย ควบค มการปฏ บ ต การเขตการบ น (Airside Operations Control Center: AOCC) ศ นย ร กษาความปลอดภ ย (Security Control Center: SCC) พน กงานเวรอานวยการ ท าอากาศยานส วรรณภ ม ฝ ายร กษาความปลอดภ ย ฝ ายสนามบ นและอาคาร ฝ ายด บเพล งและก ภ ย

2 2 ฝ ายไฟฟ าและเคร องกล ฝ ายการท าอากาศยาน ฝ ายระบบลาเล ยงกระเป าส มภาระ ฝ ายปฏ บ ต การเขตการบ น ฝ ายการแพทย ฝ ายก จการพ เศษและมวลชนส มพ นธ พน กงานงานกะงานควบค มลานจอดและจราจรภาคพ น และผ ปฏ บ ต งานในเขตการบ น ผ านทางว ทย ส อสาร โดยแจ งว า ระว งพาย ฝนฟ าคะนอง เม อสภาพอากาศกล บส สภาวะปกต ให แจ งยกเล กว า ยกเล กระว งพาย ฝนฟ าคะนอง ฝ ายบร การล กค า (CSD) แจ งสถานการณ ให บร ษ ทสายการบ น และบร ษ ทผ ประกอบการทราบ ด วยการส งข อความผ านทางโทรศ พท ม อถ อ พร อมท งต ดตามสถานการณ และเตร ยมข อม ลเท ยวบ นล าช าไว สาหร บผ ท ต ดต อสอบถาม ศ นย ควบค มการปฏ บ ต การเขตการบ น (AOCC) ต ดตามสถานการณ และแจ งผ ปฏ บ ต งานทราบ ศ นย ร กษาความปลอดภ ย (SCC) ต ดตามสถานการณ และ แจ งผ ปฏ บ ต งานทราบ พน กงานเวรอานวยการท าอากาศยานส วรรณภ ม ต ดตามสถานการณ ฝ ายสนามบ นและอาคาร ต ดตามสถานการณ และแจ งผ ปฏ บ ต งานทราบ ฝ ายด บเพล งและก ภ ย ต ดตามสถานการณ และแจ งผ ปฏ บ ต งานทราบ ฝ ายไฟฟ าและเคร องกล ต ดตามสถานการณ และแจ งผ ปฏ บ ต งานทราบ ฝ ายร กษาความปลอดภ ย ต ดตามสถานการณ และแจ งผ ปฏ บ ต งานทราบ ฝ ายการท าอากาศยาน ต ดตามสถานการณ และแจ งผ ปฏ บ ต งานทราบ ฝ ายระบบล าเล ยงกระเป าส มภาระ ต ดตามสถานการณ และเตร ยมการแจ ง ข อม ลกระเป าส มภาระล าช าให ก บผ โดยสารและผ เก ยวข อง ฝ ายปฏ บ ต การเขตการบ น ต ดตามสถานการณ และกาก บด แลผ ปฏ บ ต งาน ฝ ายการแพทย ต ดตามสถานการณ และเตร ยมพร อมออกปฏ บ ต การ เม อได ร บการร องขอ ฝ ายก จการพ เศษและมวลชนส มพ นธ ต ดตามสถานการณ และแจ ง ผ ปฏ บ ต งานทราบ พน กงานงานกะงานควบค มลานจอดและจราจรภาคพ น ต ดตามสถานการณ กาก บด แลผ ปฏ บ ต งานในเขตการบ น และเตร ยมพร อมออกปฏ บ ต การเม อได ร บการร องขอ

3 บร ษ ทสายการบ น บร ษ ทผ ประกอบการ และผ ปฏ บ ต งานในเขตการบ น ดาเน นการด งน แจ งผ ปฏ บ ต งานของตนให ทราบถ งสถานการณ ท เก ดข น เม อได ร บแจ งเต อนสภาพอากาศเลวร ายระด บ 1 (รายงานพบพาย ฝนฟ าคะนอง) ให ปฏ บ ต งานด วยความระม ดระว ง และให เตร ยมความพร อมระว งความปลอดภ ยแก อากาศยาน ยานพาหนะ และจ ดเก บอ ปกรณ ให บร การภาคพ นและย ดตร งให เร ยบร อย

4 แผนภ ม การแจ งเต อนสภาพอากาศเลวร ายระด บ 1 ส าน กอ ต น ยมว ทยาการบ น EACT CSD AOCC SCC พนง. เวร 05 ฝ ายไฟฟ าและเคร องกล ฝ ายการแพทย ฝ ายร กษาความปลอดภ ย ฝ ายด บเพล งและก ภ ย ฝ ายสนามบ นและอาคาร ฝ ายปฏ บ ต การเขตการบ น ฝ ายการท าอากาศยาน ฝ ายระบบล าเล ยงกระเป าส มภาระ ฝ ายก จการพ เศษและมวลชนส มพ นธ พนง. งานกะงานควบค มลานจอดฯ ผ ปฏ บ ต งานในเขตการบ น

5 5 1.2 ระด บ 2 การแจ งเต อนพาย ฝนฟ าคะนองและ/หร อม ลมกระโชกแรง (Thunderstorms and/or Strong wind Warning) สาน กอ ต น ยมว ทยาการบ น ดาเน นการด งน แจ งข าวเต อนการเก ดสภาพอากาศเลวร ายระด บ 2 ให ก บ หอควบค มลานจอดฝ งตะว นออก (East Apron Control Tower: EACT) และฝ ายบร การล กค าทราบ ผ านทาง โทรศ พท หร อโทรสาร แจ งข าวยกเล กการเก ดสภาพอากาศเลวร ายระด บ 2 ให ก บ หอควบค มลานจอดฝ งตะว นออก และฝ ายบร การล กค าทราบ เม อสภาพอากาศกล บส สภาวะปกต ผ านทาง โทรศ พท หร อโทรสาร หอควบค มลานจอดฝ งตะว นออก (EACT) ดาเน นการด งน เม อได ร บแจ งข าวการเก ดสภาพอากาศเลวร ายระด บ 2 จาก สาน กอ ต น ยมว ทยาการบ น ให แจ งข าวก บศ นย ควบค มการปฏ บ ต การเขตการบ น (Airside Operations Control Center: AOCC) ศ นย ร กษาความปลอดภ ย (Security Control Center: SCC) พน กงานเวรอานวยการ ท าอากาศยานส วรรณภ ม ฝ ายร กษาความปลอดภ ย ฝ ายสนามบ นและอาคาร ฝ ายด บเพล งและก ภ ย ฝ ายไฟฟ าและเคร องกล ฝ ายการท าอากาศยาน ฝ ายระบบลาเล ยงกระเป าส มภาระ ฝ ายปฏ บ ต การเขตการบ น ฝ ายการแพทย ฝ ายก จการพ เศษและมวลชนส มพ นธ พน กงานงานกะงานควบค มลานจอดและจราจรภาคพ น และผ ปฏ บ ต งานในเขตการบ น ผ านทางว ทย ส อสาร โดยแจ งว า ระว งพาย ฝนฟ าคะนองและลมกระโชกแรง เม อสภาพอากาศกล บส สภาวะปกต ให แจ งยกเล กว า ยกเล กระว งพาย ฝนฟ าคะนองและลมกระโชกแรง ฝ ายบร การล กค า (CSD) แจ งสถานการณ ให บร ษ ทสายการบ น และบร ษ ทผ ประกอบการทราบ ด วยการส งข อความผ านทางโทรศ พท ม อถ อ พร อมท งต ดตามสถานการณ และเตร ยมข อม ลเท ยวบ นล าช าไว สาหร บผ ท ต ดต อสอบถาม ศ นย ควบค มการปฏ บ ต การเขตการบ น (AOCC) ต ดตามสถานการณ และแจ งผ ปฏ บ ต งานทราบ ศ นย ร กษาความปลอดภ ย (SCC) ต ดตามสถานการณ และแจ งผ ปฏ บ ต งาน ทราบ รวมท งให การสน บสน นหน วยงานท เก ยวข องเม อได ร บการร องขอ พน กงานเวรอานวยการท าอากาศยานส วรรณภ ม ต ดตามสถานการณ ฝ ายสนามบ นและอาคาร ต ดตามสถานการณ และแจ งผ ปฏ บ ต งานทราบ ฝ ายด บเพล งและก ภ ย ต ดตามสถานการณ และแจ งผ ปฏ บ ต งานทราบ ฝ ายไฟฟ าและเคร องกล ต ดตามสถานการณ และแจ งผ ปฏ บ ต งานทราบ ฝ ายร กษาความปลอดภ ย ต ดตามสถานการณ และแจ งผ ปฏ บ ต งานทราบ

6 ฝ ายการท าอากาศยาน ต ดตามสถานการณ และแจ งผ ปฏ บ ต งานทราบ ฝ ายระบบล าเล ยงกระเป าส มภาระ ต ดตามสถานการณ และเตร ยมการแจ ง ข อม ลกระเป าส มภาระล าช าให ก บผ โดยสารและผ เก ยวข อง ฝ ายปฏ บ ต การเขตการบ น ต ดตามสถานการณ และกาก บด แลผ ปฏ บ ต งาน ฝ ายการแพทย ต ดตามสถานการณ และเตร ยมพร อมออกปฏ บ ต การ เม อได ร บการร องขอ ฝ ายก จการพ เศษและมวลชนส มพ นธ ต ดตามสถานการณ และแจ ง ผ ปฏ บ ต งานทราบ พน กงานงานกะงานควบค มลานจอดและจราจรภาคพ น ต ดตามสถานการณ กาก บด แลผ ปฏ บ ต งานในเขตการบ น และเตร ยมพร อมออกปฏ บ ต การเม อได ร บการร องขอ บร ษ ทสายการบ น บร ษ ทผ ประกอบการ และผ ปฏ บ ต งานในเขตการบ น ดาเน นการด งน แจ งผ ปฏ บ ต งานของตนให ทราบถ งสถานการณ ท เก ดข น เม อได ร บแจ งเต อนสภาพอากาศเลวร ายระด บ 2 (พาย ฝนฟ า คะนองและ/หร อลมกระโชกแรง) ให ปฏ บ ต งานด วยความระม ดระว ง และดาเน นการด งน ก. ให พ จารณาเคล อนย ายรถบ นไดออกห างจากอากาศยานและลงขาหย ง ย ดก บพ นให ม นคง พร อมท งป ดส วนหน าของรถบ นไดให เร ยบร อย ข. ให พ จารณาทาการข นเบรกอากาศยาน (Parking Brake) ในขณะ จอดอากาศยาน ค. ตรวจสอบการจอดสะพานเท ยบเคร องบ นให ตรงจ ดท กาหนด พร อมท งป ดส วนหน าของสะพานเท ยบเคร องบ นให เร ยบร อย ง. ให ทาการเช อมต อสายกราวด ระหว างอากาศยานก บจ ดถ ายเทประจ ไฟฟ าลงพ น (Aircraft Ground Receptacle) จ. เม อม กระแสลมกระโชกแรง อากาศยานท ม น าหน กเบา (Light Aircraft) ให ห นส วนห วของอากาศยานเข าหาลม พร อมท งย ดตร งอากาศยานก บพ นให เร ยบร อย

7 แผนภ ม การแจ งเต อนสภาพอากาศเลวร ายระด บ 2 ส าน กอ ต น ยมว ทยาการบ น EACT CSD AOCC SCC พนง. เวร 05 ฝ ายไฟฟ าและเคร องกล ฝ ายการแพทย ฝ ายร กษาความปลอดภ ย ฝ ายด บเพล งและก ภ ย ฝ ายสนามบ นและอาคาร ฝ ายปฏ บ ต การเขตการบ น ฝ ายการท าอากาศยาน ฝ ายระบบล าเล ยงกระเป าส มภาระ ฝ ายก จการพ เศษและมวลชนส มพ นธ พนง. งานกะงานควบค มลานจอดฯ ผ ปฏ บ ต งานในเขตการบ น

8 8 1.3 ระด บ 3 การแจ งเต อนฟ าผ า (Lightning warning) สาน กอ ต น ยมว ทยาการบ น ดาเน นการด งน แจ งข าวเต อนการเก ดสภาพอากาศเลวร ายระด บ 3 ให ก บหอควบค มลานจอดฝ งตะว นออก (East Apron Control Tower : EACT) และฝ ายบร การล กค าทราบ ผ านทางโทรศ พท หร อโทรสาร แจ งข าวยกเล กการเก ดสภาพอากาศเลวร ายระด บ 3 ให ก บหอควบค มลานจอดฝ งตะว นออก และฝ ายบร การล กค าทราบ เม อสภาพอากาศกล บส สภาวะปกต ผ านทางโทรศ พท หร อโทรสาร หอควบค มลานจอดฝ งตะว นออก (EACT) ดาเน นการด งน เม อได ร บแจ งข าวการเก ดสภาพอากาศเลวร ายระด บ 3 จากสาน กอ ต น ยมว ทยาการบ นให ทาการเป ดส ญญาณไฟ (ไฟกะพร บส แดง) และส ญญาณเส ยงแจ งเต อนฟ าผ า (Lightning and Sound Warning) ท ต ดต งไว ตามตาแหน งในข อ พร อมท งแจ งข าวก บศ นย ควบค ม การปฏ บ ต การเขตการบ น (Airside Operations Control Center: AOCC) ศ นย ร กษาความปลอดภ ย (Security Control Center: SCC) พน กงานเวรอานวยการท าอากาศยานส วรรณภ ม ฝ ายร กษาความปลอดภ ย ฝ ายสนามบ นและอาคาร ฝ ายด บเพล งและก ภ ย ฝ ายไฟฟ าและเคร องกล ฝ ายการท าอากาศยาน ฝ ายระบบ ลาเล ยงกระเป าส มภาระ ฝ ายปฏ บ ต การเขตการบ น ฝ ายการแพทย ฝ ายก จการพ เศษและมวลชนส มพ นธ พน กงานงานกะงานควบค มลานจอดและจราจรภาคพ น และผ ปฏ บ ต งานในเขตการบ น ผ านทางว ทย ส อสาร โดยแจ งว า ระว งฟ าผ า เม อสภาพอากาศกล บส สภาวะปกต ให ทาการป ดส ญญาณไฟ และส ญญาณเส ยงแจ งเต อนฟ าผ า พร อมท งแจ งยกเล กว า ยกเล กระว งฟ าผ า แจ งข าวสภาพอากาศเลวร ายระด บ 3 และแจ งยกเล กสภาพอากาศ เลวร ายระด บ 3 เม อสภาพอากาศกล บส สภาวะปกต ให ก บหอบ งค บการบ นท าอากาศยานส วรรณภ ม ทราบ ผ านทางโทรศ พท หร อโทรสาร ฝ ายบร การล กค า (CSD) แจ งสถานการณ ให บร ษ ทสายการบ น และบร ษ ทผ ประกอบการทราบ ด วยการส งข อความผ านทางโทรศ พท ม อถ อ พร อมท งต ดตามสถานการณ และเตร ยมข อม ลเท ยวบ นล าช าไว สาหร บผ ท ต ดต อสอบถาม หอบ งค บการบ นท าอากาศยานส วรรณภ ม (ATC) ต ดตามสถานการณ และพ จารณาแจ งผ ทาการบ นเก ยวก บการประกาศสภาพอากาศเลวร ายระด บ 3 ณ ท าอากาศยานส วรรณภ ม และ/หร อออกประกาศผ านทางระบบ Automatic Terminal Information Service (ATIS)

9 ศ นย ควบค มการปฏ บ ต การเขตการบ น (AOCC) แจ งสภาพอากาศเลวร าย ระด บ 3 ให ผ โดยสาร ผ ปฏ บ ต งาน และผ เก ยวข องในบร เวณสายพานร บกระเป าส มภาระ และห องโถง ผ โดยสารขาเข าทราบ ผ านทางระบบประกาศของ AOCC ศ นย ร กษาความปลอดภ ย (SCC) ต ดตามสถานการณ และแจ งผ ปฏ บ ต งาน ทราบ รวมท งให การสน บสน นหน วยงานท เก ยวข องเม อได ร บการร องขอ พน กงานเวรอานวยการท าอากาศยานส วรรณภ ม ต ดตามสถานการณ ฝ ายสนามบ นและอาคาร ต ดตามสถานการณ และเม อได ร บแจ งเต อน สภาพอากาศเลวร ายระด บ 3 (ระว งฟ าผ า) ให แจ งผ ปฏ บ ต งานบนทางว ง ทางข บ และลานจอดอากาศยาน หย ดการปฏ บ ต งาน ฝ ายด บเพล งและก ภ ย ต ดตามสถานการณ และแจ งผ ปฏ บ ต งานทราบ ฝ ายไฟฟ าและเคร องกล ต ดตามสถานการณ และเม อได ร บแจ งข าว การเก ดสภาพอากาศเลวร ายระด บ 3 (ระว งฟ าผ า) ให แจ งผ ปฏ บ ต งานบนทางว ง ทางข บ และลานจอดอากาศยาน หย ดการปฏ บ ต งาน และตรวจสอบสถานะภาพการทางานของไฟส ญญาณแจ งเต อนหล งจากแจ งยกเล ก เพ อให แน ใจว าสถานะของระบบเข าส สภาวะปกต ฝ ายร กษาความปลอดภ ย ต ดตามสถานการณ และแจ งผ ปฏ บ ต งานทราบ ฝ ายการท าอากาศยาน ต ดตามสถานการณ และแจ งผ ปฏ บ ต งานทราบ ฝ ายระบบล าเล ยงกระเป าส มภาระ ต ดตามสถานการณ และเตร ยมการแจ ง ข อม ลกระเป าส มภาระล าช าให ก บผ โดยสารและผ เก ยวข อง ฝ ายปฏ บ ต การเขตการบ น ต ดตามสถานการณ และกาก บด แลผ ปฏ บ ต งาน ฝ ายการแพทย ต ดตามสถานการณ และเตร ยมพร อมออกปฏ บ ต การ เม อได ร บการร องขอ ฝ ายก จการพ เศษและมวลชนส มพ นธ ดาเน นการให ข าวแก ส อมวลชน เก ยวก บสภาพอากาศท ศนว ส ยต าและข อม ลเท ยวบ นล าช าแก ผ โดยสารท จะเด นทางมาย ง ท าอากาศยาน ส วรรณภ ม ผ านทางส อโทรท ศน หร อว ทย เม อได ร บการร องขอ พน กงานงานกะงานควบค มลานจอดและจราจรภาคพ น ต ดตามสถานการณ กาก บด แลผ ปฏ บ ต งานในเขตการบ น และเตร ยมพร อมออกปฏ บ ต การเม อได ร บการร องขอ บร ษ ทสายการบ น บร ษ ทผ ประกอบการ และผ ปฏ บ ต งานในเขตการบ น ดาเน นการด งน แจ งผ ปฏ บ ต งานของตนให ทราบถ งสถานการณ ท เก ดข น เม อได ร บแจ งเต อนสภาพอากาศเลวร ายระด บ 3 (ฟ าผ า) ให ผ ปฏ บ ต งานบนทางว ง ทางข บ และลานจอดอากาศยาน ปฏ บ ต ด งน

10 10 ก. หย ดการปฏ บ ต งาน และเข าหลบภ ยฟ าผ าในอาคารใกล เค ยง หร อยานพาหนะ หร อสถานท หลบภ ยฟ าผ า (Lightning Shelter) หร อบร เวณเสาไฟโคมฉาย (High Mass) ในระยะ เมตร หร อภายใต อากาศยานท ม การเช อมต อสายกราวด ก บจ ดถ ายเทประจ ไฟฟ า ลงพ น (Aircraft Ground Receptacle) ภายในพ นท ปลอดภ ยท แสดงไว ในข อ และเฝ าระว ง การเต อนภ ยฟ าผ า ตลอดเวลาท หลบภ ย พร อมท งส งเกตสภาพอากาศภายนอกเป นระยะ ข. หล กเล ยงการส มผ สหร อเข าใกล อากาศยานท ไม ได ทาการเช อมต อ สายกราวด ก บจ ดถ ายเทประจ ไฟฟ าลงพ น (Aircraft Ground Receptacle) ค. เม อได ร บแจ งเต อนฟ าผ าในขณะท อย ภายนอกอาคาร ห ามนอนราบก บพ น แต ให น งช นเข าท งสองข างในล กษณะเท าช ด เพ อลดพ นท ในการส มผ สก บพ น และลดความส งซ งเส ยงต อการร บกระแสไฟฟ าจากฟ าผ า ง. ให หย ดทาการเต มน าม นอากาศยาน จ. สายการบ นและผ ประกอบการให บร การภาคพ นแจ งเต อนสภาพ อากาศเลวร ายระด บ 3 และการหย ดปฏ บ ต งานบนลานจอดอากาศยานช วคราวให น กบ นทราบ สายการบ นและผ ประกอบการให บร การภาคพ นดาเน นการด งน อากาศยานขาเข า ก. อากาศยานขาเข าท ถ กจ ดสรรให เข าจอดหล มจอดอากาศยาน ท ม ระบบ ไฟท ศนส ญญาณนาเข าจอด (Visual Docking Guidance System : VDGS) ให บร การ (1) ขณะอากาศยานข บเคล อนเข าหล มจอดอากาศยานให ช างอากาศ ยาน (License Mechanic) ผ ร บผ ดชอบในการร บ ส งอากาศยาน เฝ าระว งการข บเคล อนของอากาศยาน เพ อป องก นม ให เก ดอ นตรายต ออากาศยานขณะข บเคล อน โดยให ผ ปฏ บ ต งานอย ในพ นท ปลอดภ ย (2) เม ออากาศยานข บเคล อนเข าหล มจอดอากาศยาน และอย ในตาแหน ง จอดท ถ กต องแล ว ให ช างอากาศยาน (License Mechanic) ประสานน กบ นให ทาการ ข นเบรกอากาศยาน (Parking Brake) และดาเน นการต อสายถ ายเทประจ (Bonding) ระหว างฐานล อหน า ของอากาศยานก บจ ดถ ายเทประจ ไฟฟ าลงด น (Aircraft Ground Receptacle) พร อมท งรอจนกว า ทสภ. ม การแจ งยกเล กสภาพอากาศเลวร าย จ งปฏ บ ต งานได ตามปกต ข. อากาศยานขาเข าท ถ กจ ดสรรให เข าจอดหล มจอดอากาศยาน ท ไม ม ระบบ ไฟท ศนส ญญาณนาเข าจอด (Visual Docking Guidance System : VDGS) ให บร การ (1) บร ษ ทสายการบ นและบร ษ ทผ ประกอบการให บร การภาคพ น ต องจ ดให ม ช างอากาศยาน (License Mechanic) ผ ร บผ ดชอบในการร บ ส งอากาศยานไปปฏ บ ต งาน ให ท ศนส ญญาณ (Marshaller) นาอากาศยานเข าหล มจอดอากาศยาน

11 11 (2) เม ออากาศยานข บเคล อนเข าหล มจอดอากาศยาน และอย ใน ตาแหน งจอดท ถ กต องแล ว ให ช างอากาศยาน (License Mechanic) ประสานน กบ นให ทาการข นเบรก อากาศยาน (Parking Brake) และดาเน นการต อสายถ ายเทประจ (Bonding) ระหว างฐานล อหน าของอากาศยาน ก บจ ดถ ายเทประจ ไฟฟ าลงส พ นด น (Aircraft Ground Receptacle) พร อมท งรอจนกว า ทสภ. ม การแจ งยกเล ก สภาพอากาศเลวร าย จ งปฏ บ ต งานได ตามปกต อากาศยานขาออก อากาศยานขาออกท ให บร การตามหล มจอดอากาศยานต างๆ ให ดาเน นการด งน (1) ขณะอากาศยานถ กด นถอยออกจากหล มจอดอากาศยานและ/ หร อต งต วบนทางข บเพ อจะข บเคล อนไปทาการบ นข น โดยอากาศยานน นได ทาการต ดเคร องยนต แล วให ดาเน นการตามข นตอนจนแล วเสร จ และอากาศยานข บเคล อนออกไปทาการบ น (2) อากาศยานท กาล งถ กด นถอยออกจากหล มจอดอากาศยาน แต ย งไม ทาการต ดเคร องยนต หากบร ษ ทสายการบ นและผ ประกอบการให บร การภาคพ นพ จารณาการปฏ บ ต ร วมก นแล ว ม ความประสงค ท จะนาอากาศยานกล บเข าจอดหล มจอดอากาศยานเด ม เพ อรอจนกว า ทสภ. แจ งยกเล กสภาพอากาศเลวร าย บร ษ ทสายการบ นหร อบร ษ ทผ ประกอบการให บร การภาคพ นต องทาการแจ ง AOCC ทราบด วย เพ อนาข อม ลไปบร หารจ ดการในส วนของการจ ดสรรหล มจอดอากาศยานให ก บอากาศยาน ขาเข าลาด บต อไป (3) อากาศยานขาออกตามข อ (2) ท ถ กจ ดสรรให เข าจอดหล มจอด อากาศยานประเภท Contact Gate ซ งม สะพานเท ยบเคร องบ นให บร การขนถ ายผ โดยสาร ขณะท รอการแจ ง ยกเล กสภาพอากาศเลวร าย หากบร ษ ทสายการบ นและผ ประกอบการให บร การภาคพ นพ จารณาการปฏ บ ต ร วมก นแล ว ม ความประสงค ท จะใช สะพานเท ยบเคร องบ นอ กคร ง ให แจ ง AOCC ร บทราบ พร อมท งต อง ดาเน นการตามกระบวนการขอใช ส งอานวยความสะดวกจาก ทสภ.ให ถ กต อง (4) การหย ดปฏ บ ต งานของบร ษ ทสายการบ น และผ ประกอบการ ตามข อ (2) ก ท าอากาศยานส วรรณภ ม กาหนดเพ อให เก ดความปลอดภ ยก บผ ปฏ บ ต งานเท าน น ท งน หาก เหต การณ ด งกล าวส งผลกระทบทาให เท ยวบ นล าช า สายการบ นและผ ประกอบการไม สามารถเร ยกร อง ความเส ยหายหร อค าชดใช จากท าอากาศยานส วรรณภ ม หร อหน วยงานท เก ยวข องได

12 พ นท ปลอดภ ยของระบบป องก นฟ าผ า PROTECTION AGAINST DIRECT LIGHTNING STRIKES

13 ต าแหน งต ดต งระบบส ญญาณไฟ และส ญญาณเส ยงแจ งเต อนฟ าผ า

14 แผนภ ม การแจ งเต อนสภาพอากาศเลวร ายระด บ 3 (ระว งฟ าผ า) ส าน กอ ต น ยมว ทยาการบ น ATC EACT CSD AOCC SCC พนง. เวร 05 ฝ ายไฟฟ าและเคร องกล ฝ ายการแพทย ฝ ายร กษาความปลอดภ ย ฝ ายด บเพล งและก ภ ย ฝ ายสนามบ นและอาคาร ฝ ายปฏ บ ต การเขตการบ น ฝ ายการท าอากาศยาน ฝ ายระบบล าเล ยงกระเป าส มภาระ ฝ ายก จการพ เศษและมวลชนส มพ นธ พนง. งานกะงานควบค มลานจอดฯ ผ ปฏ บ ต งานในเขตการบ น

15 15 2. การปฏ บ ต เม อเก ดสภาวะท ศนว ส ยต า ณ ท าอากาศยานส วรรณภ ม เม อเก ดสภาพอากาศท ไม อานวยต อการปฏ บ ต งานในเขตการบ น (Low Visibility Conditions: LVC) เช น ฝนตกหน ก หมอกหนา เก ดกล มคว นไฟ จนกระท งทาให ท ศนว ส ยบนทางว ง (Runway Visual Range: RVR) ต ากว า 550 เมตร จาเป นจะต องม การแจ งเต อนผ ท ปฏ บ ต งานในลานจอดอากาศยานและผ ข บข ยานพาหนะให ทราบถ งสถานการณ ท เก ดข น เพ อให เก ดความปลอดภ ยในการปฏ บ ต งานในเขตการบ น ท งน การแจ งเต อนสภาวะท ศนว ส ยต า ณ ท าอากาศยานส วรรณภ ม แบ งออกเป น 3 ระด บ ค อ 1. LVC Warning หมายถ ง การแจ งเต อนก อนเข าส สภาวะท ศนว ส ยต า เร มต นเม อค า RVR น อยกว า หร อเท าก บ 800 เมตร แต ไม น อยกว า 550 เมตร 2. LVC Phase A หมายถ ง การแจ งเข าส การปฏ บ ต ในสภาวะท ศนว ส ยต าของท าอากาศยานส วรรณภ ม (LVP In Operation) โดยเร มต นเม อค า RVR น อยกว า 550 เมตร แต ไม น อยกว า 300 เมตร 3. LVC Phase B หมายถ ง การแจ งเข าส การปฏ บ ต ในสภาวะท ศนว ส ยต าของท าอากาศยานส วรรณภ ม โดยเร มต นเม อค า RVR น อยกว า 300 เมตร ข นตอนการแจ งข าวและการปฏ บ ต ในแต ละระด บก าหนดไว ด งน 2.1 การแจ งเต อนก อนเข าส สภาวะท ศนว ส ยต า (LVC Warning) สาน กอ ต น ยมว ทยาการบ น ดาเน นการด งน แจ งข าวสภาพอากาศท ศนว ส ยต า LVC Warning (RVR 800 เมตร) ให ก บหอควบค มลานจอดฝ งตะว นออก (East Apron Control Tower: EACT) และฝ ายบร การล กค าทราบ ผ านทางโทรศ พท หร อโทรสาร แจ งยกเล กการแจ งเต อน LVC Warning เม อสภาพอากาศกล บค น ส สภาวะปกต หอควบค มลานจอดฝ งตะว นออก (EACT) ดาเน นการด งน เม อได ร บแจ ง LVC Warning (RVR 800 เมตร) จากสาน ก อ ต น ยมว ทยาการบ น ให แจ งข าวก บศ นย ควบค มการปฏ บ ต การเขตการบ น (Airside Operations Control Center: AOCC) ศ นย ร กษาความปลอดภ ย (Security Control Center: SCC) พน กงานเวรอานวยการ ท าอากาศยานส วรรณภ ม ฝ ายร กษาความปลอดภ ย ฝ ายสนามบ นและอาคาร ฝ ายด บเพล งและก ภ ย ฝ ายไฟฟ าและเคร องกล ฝ ายการท าอากาศยาน ฝ ายระบบลาเล ยงกระเป าส มภาระ ฝ ายปฏ บ ต การเขตการบ น ฝ ายการแพทย ฝ ายก จการพ เศษและมวลชนส มพ นธ พน กงานงานกะงานควบค มลานจอดและจราจรภาคพ น และผ ปฏ บ ต งานในเขตการบ น ผ านทางว ทย ส อสาร โดยแจ งว า LVC Warning หร อ ระว งสภาวะท ศนว ส ยต า เม อท ศนว ส ยกล บส สภาวะปกต ให แจ งยกเล กว า LVC Warning Terminated หร อ ยกเล กระว งสภาวะท ศนว ส ยต า

16 แจ งข าวสภาวะท ศนว ส ยต า LVC Warning (RVR 800 เมตร) และแจ งยกเล กการแจ งเต อน LVC Warning เม อท ศนว ส ยกล บค นส สภาวะปกต ให ก บหอบ งค บการบ น ท าอากาศยานส วรรณภ ม ทราบ ผ านทางโทรศ พท หร อโทรสาร ฝ ายบร การล กค า (CSD) แจ งสถานการณ ให บร ษ ทสายการบ น และบร ษ ทผ ประกอบการทราบ ด วยการส งข อความผ านทางโทรศ พท ม อถ อ พร อมท งต ดตามสถานการณ และเตร ยมข อม ลเท ยวบ นล าช าไว สาหร บผ ท ต ดต อสอบถาม หอบ งค บการบ นท าอากาศยานส วรรณภ ม (ATC) ต ดตามสถานการณ ศ นย ควบค มการปฏ บ ต การเขตการบ น (AOCC) ต ดตามสถานการณ และแจ งผ ปฏ บ ต งานทราบ ศ นย ร กษาความปลอดภ ย (SCC) ต ดตามสถานการณ และแจ งผ ปฏ บ ต งานทราบ รวมท งให การสน บสน นหน วยงานท เก ยวข องเม อได ร บการร องขอ พน กงานเวรอานวยการท าอากาศยานส วรรณภ ม ต ดตามสถานการณ ฝ ายร กษาความปลอดภ ย เฝ าระว ง และลาดตะเวนตามแนวร วเขตการบ น (Airside) รวมท งให การสน บสน นหน วยงานท เก ยวข องเม อได ร บการร องขอ ฝ ายด บเพล งและก ภ ย เตร ยมพร อมท จะออกปฏ บ ต การเม อได ร บการร องขอ ฝ ายไฟฟ าและเคร องกล ดาเน นการตรวจสอบระบบไฟทางว ง ทางข บ หากพบส วนใดเก ดการชาร ดบกพร องให ดาเน นการแจ งให หอบ งค บการบ นทราบท นท และต ดตามสถานการณ อย างใกล ช ด ฝ ายสนามบ นและอาคาร ต ดตามสถานการณ และแจ งผ ปฏ บ ต งานทราบ รวมท งให การสน บสน นหน วยงานท เก ยวข องเม อได ร บการร องขอ ฝ ายการท าอากาศยาน ต ดตามสถานการณ และแจ งผ ปฏ บ ต งานทราบ ฝ ายระบบล าเล ยงกระเป าส มภาระ ต ดตามสถานการณ และเตร ยมการแจ ง ข อม ลกระเป าส มภาระล าช าให ก บผ โดยสารและผ เก ยวข อง ฝ ายปฏ บ ต การเขตการบ น ต ดตามสถานการณ และกาก บด แลผ ปฏ บ ต งาน ฝ ายการแพทย ต ดตามสถานการณ และเตร ยมพร อมออกปฏ บ ต การ เม อได ร บการร องขอ ฝ ายก จการพ เศษและมวลชนส มพ นธ ต ดตามสถานการณ และแจ ง ผ ปฏ บ ต งานทราบ พน กงานงานกะงานควบค มลานจอดและจราจรภาคพ น ต ดตามสถานการณ กาก บด แลผ ปฏ บ ต งานในเขตการบ น และเตร ยมพร อมออกปฏ บ ต การเม อได ร บการร องขอ

17 บร ษ ทสายการบ น ผ ประกอบการ และผ ปฏ บ ต งานในเขตการบ น ดาเน นการด งน แจ งผ ปฏ บ ต งานของตนให ทราบถ งสถานการณ ท เก ดข น ปฏ บ ต งานตามปกต โดยยานพาหนะเป ดไฟหน าแสงพ งต า และไฟแสดงส งก ดขวาง Obstacle lights (ไฟกะพร บส เหล อง) การข บข ยานพาหนะข ามทางข บท ต ดก บเส นทางการจราจร ของยานพาหนะให ผ ข บข ยานพาหนะหย ดรอบนเส นหย ด และมองด ให แน ใจว าไม ม อากาศยานข บเคล อน ผ านมาในระยะ 200 เมตร จ งข บข ยานพาหนะในความเร วท กาหนดบนเส นทางน นต อไปได ปฏ บ ต ตามมาตรฐานการปฏ บ ต งาน (Standard Operating Procedures: SOPs) ในสภาวะท ศนว ส ยต าของหน วยงานตนเอง ซ งต องสอดคล องก บข นตอนการปฏ บ ต ของท าอากาศยานส วรรณภ ม 17

18 แผนภ ม การแจ งเต อนก อนเข าส สภาวะท ศนว ส ยต า (LVC Warning) ส าน กอ ต น ยมว ทยาการบ น ATC EACT CSD AOCC SCC พนง. เวร 05 ฝ ายไฟฟ าและเคร องกล ฝ ายการแพทย ฝ ายร กษาความปลอดภ ย ฝ ายด บเพล งและก ภ ย ฝ ายสนามบ นและอาคาร ฝ ายปฏ บ ต การเขตการบ น ฝ ายการท าอากาศยาน ฝ ายระบบล าเล ยงกระเป าส มภาระ ฝ ายก จการพ เศษและมวลชนส มพ นธ พนง. งานกะงานควบค มลานจอดฯ ผ ปฏ บ ต งานในเขตการบ น หมายเหต : สภาวะการท างานของระบบส ญญาณไฟแจ งเต อนท ศนว ส ยต า ส ญญาณไฟเต อน (Warning Light) ส ญญาณไฟจราจร (Traffic Light) สภาวะการท างาน ส ส ม (Orange)* ส ขาว (White)* ส ส ม (Orange)* ส แดง (Red)** สภาวะท ศนว ส ยปกต ป ด ป ด เป ด* ป ด LVC Warning (RVR 800 m) ป ด ป ด เป ด* ป ด * Flashing ** Steady

19 การแจ งเต อนเข าส การปฏ บ ต ในสภาวะท ศนว ส ยต า (LVC Phase A) สาน กอ ต น ยมว ทยาการบ น ดาเน นการด งน แจ งข าวสภาพอากาศท ศนว ส ยต า LVC Phase A (RVR < 550 เมตร) ให ก บหอบ งค บการบ นท าอากาศยานส วรรณภ ม ทราบผ านทางระบบรายงานสภาพอากาศ แจ งข าวยกเล กสภาพอากาศท ศนว ส ยต า LVC Phase A เม อสภาพอากาศกล บค นส สภาวะปกต หอบ งค บการบ นท าอากาศยานส วรรณภ ม (ATC) ดาเน นการด งน แจ งสภาพอากาศท ศนว ส ยต า LVC Phase A (RVR < 550 เมตร) ให ก บหอควบค มลานจอดฝ งตะว นออก และกองว ศวกรรมระบบเคร องช วยการเด นอากาศ บวท. ผ านทาง Hotline หร อโทรศ พท หร อโทรสาร โดยแจ งว า LVC Phase A หร อ ระว งสภาวะท ศนว ส ยต า Phase A แจ งหน วยงานต างๆ ท ปฏ บ ต งานใกล ก บทางว ง ทางข บ ให หย ด การปฏ บ ต งานและออกจากพ นท จนกว าจะม การประกาศยกเล กสถานการณ ควบค มและจาก ดการแนะนาให ยานพาหนะข ามทางว ง ทางข บ ควบค มการเป ด - ป ดระบบไฟฟ าสนามบ น ควบค มการเป ด - ป ดไฟ Stop Bar สาหร บการปฏ บ ต ในส วนของอากาศยานให เป นไปตามว ธ การ ปฏ บ ต ท ประกาศไว ใน AIP-Thailand แจ งยกเล กสถานการณ เม อสภาพอากาศกล บค นส สภาวะปกต ให หน วยงานข างต นทราบ ผ านทาง Hotline หร อโทรศ พท หร อโทรสาร โดยแจ งว า LVC Phase A Terminated หร อ ยกเล กระว งสภาวะท ศนว ส ยต า Phase A หอควบค มลานจอดฝ งตะว นออก (EACT) ดาเน นการด งน เม อได ร บแจ ง LVC Phase A (RVR < 550 เมตร) จากหอบ งค บการบ นท าอากาศยานส วรรณภ ม ให เป ดส ญญาณไฟท ศนว ส ยต า LVC Phase A (ไฟกะพร บส ส ม) ท ต ดต งไว ตามตาแหน งในข อ พร อมท งแจ งข าวให ก บศ นย ควบค มการปฏ บ ต การเขตการบ น (Airside Operations Control Center: AOCC) ศ นย ร กษาความปลอดภ ย (Security Control Center: SCC) พน กงานเวรอานวยการท าอากาศยานส วรรณภ ม ฝ ายร กษาความปลอดภ ย ฝ ายสนามบ นและอาคาร ฝ ายด บเพล งและก ภ ย ฝ ายไฟฟ าและเคร องกล ฝ ายการท าอากาศยาน ฝ ายระบบลาเล ยงกระเป าส มภาระ ฝ ายปฏ บ ต การเขตการบ น ฝ ายการแพทย ฝ ายก จการพ เศษและมวลชนส มพ นธ พน กงานงานกะ งานควบค มลานจอดและจราจรภาคพ น และผ ปฏ บ ต งานในเขตการบ น ผ านทางว ทย ส อสาร โดยแจ งว า LVC Phase A หร อ ระว งสภาวะท ศนว ส ยต า Phase A

20 เม อท ศนว ส ยกล บส สภาวะปกต ให ทาการป ดส ญญาณไฟ และแจ ง ยกเล กว า LVC Phase A Terminated หร อ ยกเล กระว งสภาวะท ศนว ส ยต า Phase A แจ งข าวสภาวะท ศนว ส ยต า LVC Phase A (RVR < 550 เมตร) และแจ งยกเล กการแจ งเต อน LVC Phase A เม อท ศนว ส ยกล บค นส สภาวะปกต ให ก บฝ ายบร การล กค าทราบ ผ านทางโทรศ พท หร อโทรสาร ฝ ายบร การล กค า (CSD) แจ งสถานการณ ให บร ษ ทสายการบ น และบร ษ ทผ ประกอบการทราบ ด วยการส งข อความผ านทางโทรศ พท ม อถ อ พร อมท งต ดตามสถานการณ และเตร ยมข อม ลเท ยวบ นล าช าไว สาหร บผ ท ต ดต อสอบถาม ศ นย ควบค มการปฏ บ ต การเขตการบ น (AOCC) แจ งสภาวะท ศนว ส ยต า ให ผ โดยสารและผ ปฏ บ ต งานในอาคารผ โดยสารทราบ ผ านระบบประกาศของ AOCC ศ นย ร กษาความปลอดภ ย (SCC) ต ดตามสถานการณ และแจ งผ ปฏ บ ต งานทราบ รวมท งให การสน บสน นหน วยงานท เก ยวข องเม อได ร บการร องขอ พน กงานเวรอานวยการท าอากาศยานส วรรณภ ม ต ดตามสถานการณ ฝ ายร กษาความปลอดภ ย ดาเน นการด งน เฝ าระว งและลาดตะเวนตามแนวร วเขตการบ น (Airside) รวมท ง ให การสน บสน นหน วยงานท เก ยวข องเม อได ร บการร องขอ จาก ดบ คคลหร อยานพาหนะท ไม ได ปฏ บ ต งานเป นประจา เข าในเขตการบ น ฝ ายด บเพล งและก ภ ย เตร ยมพร อมท จะออกปฏ บ ต การเม อได ร บการร องขอ ฝ ายไฟฟ าและเคร องกล ต ดตามสถานการณ อย างใกล ช ดและแจ ง ผ ปฏ บ ต งานบนทางว ง ทางข บ ให ออกจากพ นท ท นท รวมท งตรวจสอบสถานะไฟ LVC Warning หล งจาก แจ งยกเล กเพ อให แน ใจว าสถานะของระบบเข าส สภาวะปกต ฝ ายสนามบ นและอาคาร เตร ยมพร อมท จะออกปฏ บ ต การเม อได ร บการ ร องขอ และแจ งผ ปฏ บ ต งานบนทางว ง ทางข บ ให ออกจากพ นท ท นท ฝ ายการท าอากาศยาน ต ดตามสถานการณ และแจ งผ ปฏ บ ต งานทราบ พร อมท งเตร ยมพร อมดาเน นการก บผ โดยสารท เท ยวบ นล าช า ฝ ายระบบล าเล ยงกระเป าส มภาระ ต ดตามสถานการณ และเตร ยมการแจ ง ข อม ลกระเป าส มภาระล าช าให ก บผ โดยสารและผ เก ยวข อง ฝ ายปฏ บ ต การเขตการบ น ต ดตามสถานการณ และกาก บด แลผ ปฏ บ ต งาน

21 ฝ ายการแพทย ต ดตามสถานการณ และเตร ยมพร อมออกปฏ บ ต การ เม อได ร บการร องขอ ฝ ายก จการพ เศษและมวลชนส มพ นธ ดาเน นการให ข าวแก ส อมวลชน เก ยวก บสภาพอากาศท ศนว ส ยต าและข อม ลเท ยวบ นล าช าแก ผ โดยสารท จะเด นทางมาย ง ท าอากาศยาน ส วรรณภ ม ผ านทางส อโทรท ศน หร อว ทย เม อได ร บการร องขอ พน กงานควบค มลานจอดและจราจรภาคพ น ดาเน นการด งน ออกตรวจตราพ นท และตรวจสอบการทางานของระบบส ญญาณ ไฟแจ งเต อน ท งน หากพบว าพ นท ใดระบบไฟฯ ข ดข อง ให ดาเน นการแจ งฝ ายไฟฟ าและเคร องกลดาเน นการ ซ อมแซมระบบไฟฯ ต อไป จ ดเตร ยมรถนา (Follow Me) พร อมออกปฏ บ ต งาน เม อได ร บ การร องขอ ตรวจสอบให แน ใจว าไฟ Stop Bar เป ดใช งานตลอด สภาวะท ศนว ส ยต า ตรวจสอบให แน ใจว าการปฏ บ ต การใดๆ บนเขตทางว ง ทางข บ (Maneuvering area) ได หย ดช วคราว ยกเว น การปฏ บ ต การในลานจอดอากาศยานให ผ ปฏ บ ต งานปฏ บ ต ภารก จ อย างระม ดระว ง ตรวจสอบให แน ใจว ายานพาหนะท กค นเป ดไฟหน ารถ และไฟแสดงส งก ดขวาง Obstacle lights (ไฟกะพร บส เหล อง) ตลอดการปฏ บ ต ภารก จของตน ตรวจสอบให แน ใจว าไม ม การลากจ งอากาศยาน ยกเว น อากาศยาน น นจะอย ภายใต การควบค มของรถนา (Follow Me) บร ษ ทสายการบ น ผ ประกอบการ และผ ปฏ บ ต งานในเขตการบ น ดาเน นการด งน แจ งผ ปฏ บ ต งานของตนให ทราบถ งสถานการณ ท เก ดข น ปฏ บ ต งานตามปกต โดยยานพาหนะเป ดไฟหน าแสงพ งต า และไฟแสดงส งก ดขวาง Obstacle lights (ไฟกะพร บส เหล อง) และหล กเล ยงการใช เส นทางการจราจร ของยานพาหนะท ต ดก บทางข บ ห ามข บข ยานพาหนะข ามทางว ง ทางข บ โดยไม ได ร บการแนะนา จากหอบ งค บการบ นหร อไม ได อย ภายใต การควบค มของรถนา (Follow Me) เพ อเป นการป องก นการล กล า เข าไปในเขต ILS Critical

22 การข บข ยานพาหนะข ามทางข บท ต ดก บเส นทางการจราจร ของยานพาหนะให ผ ข บข ยานพาหนะหย ดรอบนเส นหย ด และมองด ให แน ใจว าไม ม อากาศยานข บเคล อนผ าน มาในระยะ 200 เมตร จ งข บข ยานพาหนะในความเร วท กาหนดบนเส นทางน นต อไปได ลดความเร วในการข บข ยานพาหนะและเพ มความระม ดระว ง ในการปฏ บ ต งานให มากข น ห ามม ให ทาการลากจ งอากาศยาน ยกเว นแต จะได ร บการแนะนา จากหอบ งค บการบ นและต องอย ภายใต การควบค มของรถนา (Follow Me) หน วยงานท ปฏ บ ต งานบนทางว ง ทางข บ ให ออกจากพ นท ท นท ปฏ บ ต ตามมาตรฐานการปฏ บ ต งาน (Standard Operating Procedures: SOPs) ในสภาวะท ศนว ส ยต าของหน วยงานตนเอง ซ งต องสอดคล องก บข นตอนการปฏ บ ต ของท าอากาศยานส วรรณภ ม ต าแหน งต ดต งส ญญาณไฟแจ งเต อนท ศนว ส ยต า

23 แผนภ ม การแจ งสภาวะท ศนว ส ยต า Phase A (LVC Phase A) ส าน กอ ต น ยมว ทยาการบ น ATC กองว ศวกรรมระบบฯ (บวท.) EACT CSD AOCC SCC พนง. เวร 05 ฝ ายไฟฟ าและเคร องกล ฝ ายการแพทย ฝ ายร กษาความปลอดภ ย ฝ ายด บเพล งและก ภ ย ฝ ายสนามบ นและอาคาร ฝ ายปฏ บ ต การเขตการบ น ฝ ายการท าอากาศยาน ฝ ายระบบล าเล ยงกระเป าส มภาระ ฝ ายก จการพ เศษและมวลชนส มพ นธ พนง. งานกะงานควบค มลานจอดฯ ผ ปฏ บ ต งานในเขตการบ น หมายเหต : สภาวะการท างานของระบบส ญญาณไฟแจ งเต อนท ศนว ส ยต า ส ญญาณไฟเต อน (Warning Light) ส ญญาณไฟจราจร (Traffic Light) สภาวะการท างาน ส ส ม (Orange)* ส ขาว (White)* ส ส ม (Orange)* ส แดง (Red)** สภาวะท ศนว ส ยปกต ป ด ป ด เป ด* ป ด LVC Warning (RVR 800 m) ป ด ป ด เป ด* ป ด LVC Phase A (RVR < 550 m) เป ด* ป ด เป ด* ป ด * Flashing ** Steady

24 การแจ งเต อนเข าส การปฏ บ ต ในสภาวะท ศนว ส ยต ามาก (LVC Phase B) ส าน กอ ต น ยมว ทยาการบ น ดาเน นการด งน แจ งข าวสภาพอากาศท ศนว ส ยต า LVC Phase B (RVR < 300 เมตร) ให ก บหอควบค มลานจอดฝ งตะว นออก (East Apron Control Tower: EACT) และฝ ายบร การล กค าทราบ ผ านทางโทรศ พท หร อโทรสาร แจ งข าวยกเล กสภาพอากาศท ศนว ส ยต า LVC Phase B เม อสภาพอากาศกล บค นส สภาวะปกต หอควบค มลานจอดฝ งตะว นออก (EACT) ดาเน นการด งน เม อได ร บแจ ง LVC Phase B (RVR < 300 เมตร) จากสาน ก อ ต น ยมว ทยาการบ น ให เป ดส ญญาณไฟ LVC Phase B (ไฟจราจรส แดงและไฟกะพร บส ขาว) ท ต ดต งไว ตามตาแหน งในข อ พร อมท งแจ งข าวให ก บศ นย ควบค มการปฏ บ ต การเขตการบ น (Airside Operations Control Center: AOCC) ศ นย ร กษาความปลอดภ ย (Security Control Center: SCC) พน กงานเวรอานวยการ ท าอากาศยานส วรรณภ ม ฝ ายร กษาความปลอดภ ย ฝ ายสนามบ นและอาคาร ฝ ายด บเพล งและก ภ ย ฝ ายไฟฟ าและเคร องกล ฝ ายการท าอากาศยาน ฝ ายระบบลาเล ยงกระเป าส มภาระ ฝ ายปฏ บ ต การเขตการบ น ฝ ายการแพทย ฝ ายก จการพ เศษและมวลชนส มพ นธ พน กงานงานกะงานควบค มลานจอดและจราจรภาคพ น และผ ปฏ บ ต งานในเขตการบ น ผ านทางว ทย ส อสาร โดยแจ งว า LVC Phase B หร อ ระว งสภาวะท ศนว ส ยต า Phase B เม อท ศนว ส ยกล บส สภาวะปกต ให ทาการป ดส ญญาณไฟ และ แจ งยกเล กว า LVC Phase B Terminated หร อ ยกเล กระว งสภาวะท ศนว ส ยต า Phase B แจ งข าวสภาวะท ศนว ส ยต า LVC Phase B (RVR < 300 เมตร) และแจ งยกเล กการแจ งเต อน LVC Phase B เม อท ศนว ส ยกล บค นส สภาวะปกต ให ก บหอบ งค บการบ น ท าอากาศยานส วรรณภ ม ทราบ ผ านทางโทรศ พท หร อโทรสาร ฝ ายบร การล กค า (CSD) แจ งสถานการณ ให บร ษ ทสายการบ น และบร ษ ทผ ประกอบการทราบ ด วยการส งข อความผ านทางโทรศ พท ม อถ อ พร อมท งต ดตามสถานการณ และเตร ยมข อม ลเท ยวบ นล าช าไว สาหร บผ ท ต ดต อสอบถาม หอบ งค บการบ นท าอากาศยานส วรรณภ ม ต ดตามสถานการณ ศ นย ควบค มการปฏ บ ต การเขตการบ น (AOCC) แจ งสภาวะท ศนว ส ยต า ให ผ โดยสารและผ ปฏ บ ต งานในอาคารผ โดยสารทราบ ผ านระบบประกาศของ AOCC ศ นย ร กษาความปลอดภ ย (SCC) ต ดตามสถานการณ และแจ งผ ปฏ บ ต งาน ทราบ รวมท งให การสน บสน นหน วยงานท เก ยวข องเม อได ร บการร องขอ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

ช ดต ดต งท วางโทรศ พท ม อถ อ โนเก ย HH-12 ฉบ บท 2

ช ดต ดต งท วางโทรศ พท ม อถ อ โนเก ย HH-12 ฉบ บท 2 ช ดต ดต งท วางโทรศ พท ม อถ อ โนเก ย HH-12 1 4 2 3 ฉบ บท 2 5 7 6 ล ขส ทธ 2006 Nokia สงวนล ขส ทธ Nokia และ Nokia Connecting People เป นเคร องหมายการค าจดทะเบ ยนของ Nokia Corporation บทน า ช ดต ดต งร นน ช

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

หน วยงาน : งานเวชระเบ ยน ระบ หน วยงานท เก ยวข อง : - ท กหน วยงานท ใช งานระบบโปรแกรมบร หารงานโรงพยาบาล ทบทวนโดย ผ แทนฝ ายบร หาร... (นายพงษ ศ กด สมใจ)

หน วยงาน : งานเวชระเบ ยน ระบ หน วยงานท เก ยวข อง : - ท กหน วยงานท ใช งานระบบโปรแกรมบร หารงานโรงพยาบาล ทบทวนโดย ผ แทนฝ ายบร หาร... (นายพงษ ศ กด สมใจ) จ ตเวชขอนแก นราชนคร นทร ฉบ บท : A แก ไขคร งท 01 เร อง : การด แลระบบ หน าท 1 หน วยงาน : งานเวชระเบ ยน ระบ หน วยงานท เก ยวข อง : - ท กหน วยงานท ใช งานระบบ จ ดท าโดย ผ ด แลระบบ.... (นายร ตนกร ค าภ กด ) ทบทวนโดย

More information

มาตรฐานข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการ ขององค การบร หารส วนตาบลข วงเปา ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2557

มาตรฐานข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการ ขององค การบร หารส วนตาบลข วงเปา ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2557 มาตรฐานข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการ ขององค การบร หารส วนตาบลข วงเปา ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2557 1 ลาด บ การให ท ดาเน นการปร บปร ง ท กระบวนงาน ข นตอนการให ระยะเวลาการให หมายเหต ด านการคล ง 1 การจ ดเก

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง 17 ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง งานเอกสารม กจะม ปร มาณของงานเป นจ านวนมาก ด งน นการเล อนต าแหน ง เพ อ ไปย งจ ดท ต องการได อย างรวดเร ว จะท าให การท างานเอกสารน น ๆ เก ดผลส าเร จ อย างรวดเร วตามไปด

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน สาน กงานอาคารสถานท กล มอานวยการกลาง มหาว ทยาล ยศร ปท ม บางเขน จ ดทาเม อ 17 เมษายน พ.ศ. 2557

ค ม อการปฏ บ ต งาน สาน กงานอาคารสถานท กล มอานวยการกลาง มหาว ทยาล ยศร ปท ม บางเขน จ ดทาเม อ 17 เมษายน พ.ศ. 2557 ค ม อการปฏ บ ต งาน สาน กงานอาคารสถาน กล มอานวยการกลาง มหาว ทยาล ยศร ปท ม บางเขน จ ดทาเม อ 7 เมษายน พศ 7 ค ม อการปฏ บ ต งาน สาน กงานอาคารสถาน Page คานา ตามมหาว ทยาล ยได ม นโยบายให ท กหน วยงาน จ ดทาค ม อการปฏ

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก 1. 2. 3. 4. 5. งานสว สด การบ านพ ก เป นระบบท จ ดสรรอาคารบ านพ ก ให ก บเจ าหน าท ภายในทบ. โดยจ ดสรรอาคารให แต ละหน วย และ แต ละหน วย จะจ ดสรรอาคารให ก บเจ าหน าท ภายใน หน วย 5.1. ข นตอนค นหาอาคารบ านพ ก

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM Chapter 8 การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM 1 เน อหา ล กษณะของ Activity Diagram ร ปแบบการใช Activity Diagram การระบ ส วนของข อม ลให แก ก จกรรม การจ ดระเบ ยบข อม ล การสร างท พ ก/เก บข อม ล การแบ

More information

ค ม อหน งส อร บรองเง นเด อน

ค ม อหน งส อร บรองเง นเด อน 1. เป ดการใช งาน Website โดยเล อก Browser ใดก ได ข นมา เช น Internet Explorer, Chorme, Mozilla Firefox จากน นพ มพ Bangkok.go.th/iad ในช อง URL: 2. เล อกเมน หน งส อร บรองเง นเด อน ตรงแถบBanner ทางซ ายม

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

การลดข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต งานของงานป องก นและบรรเทาสาธารณภ ยใน การสน บสน นน าอ ปโภคบร โภค

การลดข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต งานของงานป องก นและบรรเทาสาธารณภ ยใน การสน บสน นน าอ ปโภคบร โภค การลดข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต งานของงานป องก นและบรรเทาสาธารณภ ยใน การสน บสน นน าอ ปโภคบร โภค 1. แผนผ งเสดงข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการท ก าหนดไว เด ม ประชาชน ย นค าร อง รายงาน ผ ผ บ งค บบ ญชา เพ

More information

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม ค ม อระบบรายงานการดาเน นงานรายเด อน (version 2.0) 1 ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม 1. เป นป มท ใช เพ อล างค าของข อม ลท ใช ในการกาหนดเง อนไขในการค นหาของแต ละเมน 2.

More information

ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งาน การตรวจต ดตามค ณภาพภายใน

ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งาน การตรวจต ดตามค ณภาพภายใน หน า 1/6 ผ จ ดทา ผ ตรวจสอบ.. (นางสาวมณฑ รา ถาวรย ต การต ) (นางสาวอ มพ ชน นวลแสง) ห วหน าฝ ายตรวจประเม น ผ แทนฝ ายบร หาร 14 / ม.ค. / 55 12 / ม.ค. / 55 ผ อน ม ต (นางธน ฏฐา จงพ ร เพ ยร) ผ อ านวยการศ นย พ

More information

มาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งาน (Standard Operation Procedure)

มาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งาน (Standard Operation Procedure) : SOP 1-3-01 ถ ง SOP 1-3-04 : SOP 1-5-01 ถ ง SOP 1-5-04 เลขท สาเนาเอกสาร :... งานสารบรรณ ด านบร หารและวางแผน คณะบร หารธ รก จและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม งานจ ดเอกสาร SOP 1-5-01

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT±

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± Inordertopromotepubliceducationandpublicsafety,equal justiceforal,abeterinformedcitizenry,theruleoflaw, worldtradeandworldpeace,thislegaldocumentishereby madeavailableonanoncommercialbasis,asitistherightof

More information

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑)

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑) แผนปฏ บ ต งานการจ ดเก บภาษ ป าย ประจ าป ๒๕๕๗ แยกปฏ บ ต ตามข นตอนของก จกรรม ก. ข นเตร ยมการ ๑. ตรวจสอบและค ดลอกรายช อผ อย ในเกณฑ เส ยภาษ ในป งบประมาณ ก นยายน (บ ญช ล กหน ตามเกณฑ ค างร บ) ๒. สารวจและจ ดเตร

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

เอกสารค ม อการใช ระบบงาน เวอร ช น 1.0.1 โครงการพ ฒนาระบบคอมพ วเตอร และระบบฐานข อม ล

เอกสารค ม อการใช ระบบงาน เวอร ช น 1.0.1 โครงการพ ฒนาระบบคอมพ วเตอร และระบบฐานข อม ล 1. ข นตอนการใช งานในแต ละโปรแกรม 1.1 WVPODT01 : ค นหารายการแจ งความต องการจ ดหา ว ตถ ประสงค : เพ อค นหารายการแจ งความต องการจ ดหาท หน วยงานท าการบ นท กไว ผ ใช : หน วยงานท ต องการขอซ อ/จ าง เง อนไข : หากม

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555...

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... จากการประช มคณะกรรมการกาหนดนโยบายการจ ดงานศ ลปห ตถกรรม คร งท 62 ป การศ กษา 2555 ท สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานแต

More information

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง)

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ตามหน งส อสาน กงาน ก.ค.ศ.ด วนท ส ด ท ศธ 0206.4/ว 17 ลงว นท 30 ก นยายน 2552 (ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ว ทยฐานะชานาญการ 2) แบบรายงานผลการปฏ

More information

งานอาคารสถานท และยานพาหนะ

งานอาคารสถานท และยานพาหนะ งานอาคารสถานท และยานพาหนะ สาระสาค ญ งานบร หารอาคารสถานท ปฏ บ ต หน าท ในการด แลร กษาอาคารสถานท การซ อมบาร งงานห องประช ม และงานระบบสาธารณ ปโภคแบ งออกเป น 3 งาน ด งน 1. งานอาคารสถานท ดาเน นการตามข นตอนการปฏ

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน - 74 - ค ม อต ดต งโปรแกรมระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต (NRPM Offline) การต ดต งโปรแกรม NRMP Offline 1. ต

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖ หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๖. องค ประกอบการประเม นและส ดส วนของการประเม น. หล กการประเม นผลการปฏ บ ต งานของพน

More information

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน พ จารณา 4 เร อง เร องการบร หารจ ดการ การออกแบบและปร บแบบไม ให ล าช า (ม ระยะเวลากาหนด และข นตอนเหม อนการออกแบบปกต ) เร องการเปล ยนแปลงรายการต องให กองแบบแผนร

More information

ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary

ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary www.thaihosclub.com ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary ข นตอนในการสม ครสมาช ก ในการสม ครสมาช ก ม ด วยก นอย 6 ข นตอนด งน 1. กรอกรห สโรงพยาบาล Hospcode

More information

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนท 1: กาหนดประเด นความเส ยง บ คลากรของมหาว ทยาล ยไม เข าใจเกณฑ การศ กษา 1 ข นตอนท 2: จ ดทา Key Process

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

ช อต าแหน งในสายงานและระด บต าแหน ง

ช อต าแหน งในสายงานและระด บต าแหน ง 4-1-001 มาตรฐานก าหนดต าแหน ง สายงาน ปฏ บ ต งานธ รการ ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งต าแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานธ รการและงานสารบรรณ ซ งม ล กษณะงาน ท ปฏ บ ต เก ยวก บการร าง โต ตอบ บ นท ก ย อเร อง ตรวจทานหน

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

ข นตอนการปฏ บ ต งาน (Work Procedure)

ข นตอนการปฏ บ ต งาน (Work Procedure) ข นตอนการปฏ บ ต งาน (Work Procedure) รห ส WP-CM-๐๑ การประปาส วนภ ม ภาคสาขาเช ยงใหม (ช นพ เศษ) สถานท ต ง : ๐ ถ.เช ยงใหม -ล าปาง ต.ป าต น อ.เม อง จ.เช ยงใหม ๕๐๐๐ โทรศ พท ๐-๕๒-๔๗๗,๐-๕๒-๔๗๘, ๐-๕๒-๔๗๙, ๐-๕๒-๔๘๐

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

การปร บอ ตราเง นเด อนจาก

การปร บอ ตราเง นเด อนจาก ค ม อ ค ม อ MCS-WEB การปร บอ ตราเง นเด อนจาก Text File ในระบบ MCS-WEB MCS-WEB Manual Up Load Salary File Page 1 กองท นบาเหน จบานาญข าราชการ (กบข.) ได พ ฒนาระบบ MCS WEB ให รองร บการปร บอ ตราเง นเด อนผ าน

More information

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System)

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System) 1 จ ดเตร ยมข อสอบมาตรฐานฯ 10 สาขา เพ อใช สาหร บนาร อง การทดลองระบบฯ พร อมจ ดทาโครงการฯ และแต งต ง ฝ ม อแรงงาน และศ นย เทคโนโลย กองแผนงานและ 2 ประช ม จ ดทาแผนปฏ บ ต งาน กาหนดร ปแบบฐานข อม ล การ ออกแบบหน

More information

การบร หารโครงการว จ ย #3

การบร หารโครงการว จ ย #3 การบร หารโครงการว จ ย #3 เร ยบเร ยงโดย นางสาวศ ร อร ศ กด ว ไลสก ล 1 ว นน เราจะมาท าความเข าใจและเร มต นบร หารโครงการว จ ย ท งความหมายของการบร หาร รวมท งการ พ ฒนาโครงการม ข นตอนอะไรบ าง มาต ดตามก นในตอนท

More information

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ร ปแบบ และการก าหนดรห สเอกสาร SP - EMC - 445-1 - 0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย --------------------------

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ร ปแบบ และการก าหนดรห สเอกสาร SP - EMC - 445-1 - 0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย -------------------------- ร ปแบบ และการก าหนดรห ส อน ม ต โดย ตรวจสอบโดย จ ดท าโดย -------------------------- (...) กรรมการ / ผ จ ดการใหญ ผ แทนฝ ายบร หาร -------------------------- (...) ผ ช วยผ จ ดการ แผนกมาตรฐานค ณภาพ และความปลอดภ

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

โครงการ/ก จกรรมในการพ ฒนา การกาหนดนโยบายให ผ บร หารท กระด บนาท ศทางและกลย ทธ ของกรมไปส อสารให บ คลากรในหน วยงานร บร และเข าใจอย างท วถ ง

โครงการ/ก จกรรมในการพ ฒนา การกาหนดนโยบายให ผ บร หารท กระด บนาท ศทางและกลย ทธ ของกรมไปส อสารให บ คลากรในหน วยงานร บร และเข าใจอย างท วถ ง โครงการ/ก จกรรมในการพ ฒนา การกาหนดนโยบายให ผ บร หารท กระด บนาท ศทางและกลย ทธ ของกรมไปส อสารให บ คลากรในหน วยงานร บร และเข าใจอย างท วถ ง 1. ผ บร หารท กระด บม การส อสารท ศทางและกลย ทธ ก อน การประช มท กคร

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท (ฉบ บปร บปร ง) ว นท บ งค บใช ๑ ส งหาคม ๒๕๕๔ หน า ๑ ของ ๙ สารบ ญ ห วข อ หน า ว ตถ ประสงค ๑ ขอบเขต ๒

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล Page 27 ตอนท 3 การนาเข าข อม ล 3.1 การเร ยกเมน สาหร บกรอกรายงาน การกรอกรายงาน จาเป นต อง Login เข าส ระบบก อน เพ อเป นการตรวจสอบส ทธ การใช งาน (ด ห วข อการ Log in เข าส ระบบ) โดยการกรอกรายงานสามารถดาเน

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ ( และบ คคลภายนอก) ตาแหน ง ค ณสมบ ต เฉพาะตาแหน ง 1. ผ ตรวจสอบ ระด บ 4 (ด าน IT) / หญ ง ปร ญญาตร ทางด านคอมพ วเตอร ตามท กพ. ร บรอง - ผ ม ประสบการณ ในการตรวจสอบ

More information

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System)

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) การบร หารงานต างๆของภาคร ฐและเอกชน จะต องม การจ ดประช มเป นประจ า ซ งตามปกต แล วต องม การส งหน งส อเช ญประช มพร อมระเบ ยบวาระการประช ม เพ อให ผ เข าร วมประช

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบสอบถามน ม ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความค ดเห นเก ยวก บการจ ดประช ม สาหร บเป นข อม ลพ นฐานในการ

More information

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา ในป พ.ศ.2546 กรมอ ต น ยมว ทยาสามารถลดระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการเก นกว าร อยละ 50 ซ งมากกว ามต คณะร ฐมนตร ท ให ส วนราชการลดข นตอนลง 30-50% และได ร

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง (เอกสารประกอบการประช มปฏ บ ต การช แจงและซ กซ อมความเข าใจการสร างข อสอบ Online) สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 5 :ส งห บ ร :ลพบ ร :ช ยนาท:อ างทอง:

More information

แนวทางการด าเน นงานโครงการโรงงานส ขาว กล มเป าหมาย สถานประกอบก จการท ม ล กจ างต งแต 1 คนข นไป เกณฑ การเข าร วมโครงการ 8 ข อ 1) ม นโยบาย 2) ม ป

แนวทางการด าเน นงานโครงการโรงงานส ขาว กล มเป าหมาย สถานประกอบก จการท ม ล กจ างต งแต 1 คนข นไป เกณฑ การเข าร วมโครงการ 8 ข อ 1) ม นโยบาย 2) ม ป แนวทางการด าเน นงานโครงการโรงงานส ขาว กล มเป าหมาย สถานประกอบก จการท ม ล กจ างต งแต 1 คนข นไป เกณฑ การเข าร วมโครงการ 8 ข อ 1) ม นโยบาย 2) ม ป ายประกาศ 3) ม คณะท างานร บผ ดชอบ 4) ม การให ความร พน กงาน

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

แผนผ งข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการ องค การบร หารส วนต าบลบางพระเหน อ (งานธ รการ)

แผนผ งข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการ องค การบร หารส วนต าบลบางพระเหน อ (งานธ รการ) แผนผ งข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการ องค การบร หารส วนต าบลบางพระเหน อ (งานธ รการ) 1. แผนผ งข นตอนระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการไว เด ม ร บหน งส อ/ เป ดซอง/ลงร บ ในทะเบ ยนร บ ผ านปล ด อบต.เพ อ แยกส วน แยกหน

More information

มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ระบบการประเม นค ณภาพการบร หารงาน มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ม ข!นตอนการใช

มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ระบบการประเม นค ณภาพการบร หารงาน มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ม ข!นตอนการใช 1 ค ม อการใช งานระบบการประเม นค ณภาพการบร หารงาน (AQS) มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน งานด งต อไปน! ระบบการประเม นค ณภาพการบร หารงาน มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ม ข!นตอนการใช 1. ท านสามารถเข าส ระบบการประเม

More information

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3-1 บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3.1 ร จ กระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส ระบบการแจ งข าวประชาส มพ นธ ค อ โปรแกรมระบบงานท

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา

ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา www.ats.co.th บร ษ ท อย ธยาเทคโนโลย เซอร ว ส จ าก ด ( - ) EDR / 1 / 2 3 / 1.1 3.1 / 1.2 / / 3.2 / ค ม อการเข าใช งานระบบ การเข าใช งานระบบซอฟแวร บร หารจ ดการศ

More information

การจ ดก จกรรม KM DAY ส าน กชลประทานท 3 องค ความร ท 1 การพ ฒนาฐานข อม ล ด านว ศวกรรม ด านพ จารณาโครงการเบ องต น ในเขตโครงการชลประทานพ ษณ โลก ว นท 26 ส

การจ ดก จกรรม KM DAY ส าน กชลประทานท 3 องค ความร ท 1 การพ ฒนาฐานข อม ล ด านว ศวกรรม ด านพ จารณาโครงการเบ องต น ในเขตโครงการชลประทานพ ษณ โลก ว นท 26 ส การจ ดก จกรรม KM DAY ส าน กชลประทานท 3 องค ความร ท 1 การพ ฒนาฐานข อม ล ด านว ศวกรรม ด านพ จารณาโครงการเบ องต น ว นท 26 ส งหาคม ๒๕๕๗ องค ความร ท 1 การพ ฒนาฐานข อม ลด านว ศวกรรม ด านการพ จารณาโครงการเบ

More information

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login 1 ระบบงานบร หารงานเคร อข าย ระบบงานบร หารงานเคร อข าย เป นระบบงานท เก บรวบรวมข อม ล เก ยวก บเคร อข ายต างๆ ประกอบด วย องค กรสว สด การส งคมและอาสาสม คร รวมท งข อม ลในด านอ นๆ เป นต นว าก จกรรมการด าเน นงาน

More information

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง 27 การเช อมโยงภาพน ง บางคร งเราไม ต องการเสนอภาพตามล าด บ แต ต องการน าเสนอในล กษณะสล บไปมา หร อ ต องการแสดงข อม ลบนอ นเทอร เน ต หร อ แม แต เร ยกใช งานโปรแกรมอ น ๆ เช น CAI หร อ โปรแกรมประย กต อ น ๆ ก

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน งานบร หารธ รการและงานสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน งานบร หารธ รการและงานสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน งานบร หารธ รการและงานสารบรรณ จ ดท าโดย ผ องพรรณ ก นธ ยะ เจ าหน าท บร หารงานท วไปช านาญการพ เศษ ห วหน าสาน กงานคณบด คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า มหาว ทยาล ยแม โจ 2555 ค านา ค

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

ข นตอนการกรอกแบบฟอร มความเส ยง

ข นตอนการกรอกแบบฟอร มความเส ยง 1. เข าไปท เว บ cca.kmitl.ac.th ข นตอนการกรอกแบบฟอร มความเส ยง (ภาพท 1) 2. คล กไปท ป มกรอกข อม ลตามล กศร (ภาพท 1) เม อคล กแล วจะปรากฏแบบฟอร มความเส ยงด งภาพท 2 ให เล อกหน วยงาน ของท านเพ อเร มต นกรอกข

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) เทศบาลตาบลชะมาย

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) เทศบาลตาบลชะมาย ย ทธศาสตร จ งหว ดท - 1 โครงการจ ดหาว สด และคร ภ ณฑ สาน กงานของหน วยงานต างๆ ภายในเทศบาล เพ มประส ทธ ภาพการ ทางาน (1) ช าง 3,020,000 รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) ดาเน นการจ ดหา ว

More information