ปร ญญาโท ศ ลปศาสตร มหาบ ณฑ ต สาขาบร หารการพ ฒนา

Size: px
Start display at page:

Download "ปร ญญาโท ศ ลปศาสตร มหาบ ณฑ ต สาขาบร หารการพ ฒนา"

Transcription

1 ว จ ยเร อง การพ ฒนากระบวนการจ ดการเร ยนร เทคน คว ธ การสอนโดยการลงม อปฏ บ ต ผ ว จ ย นางสาวน ทธ หท ย ป ญเจร ญ ตำแหน ง คร ผ สอน ว ฒ กำรศ กษำ ปร ญญาโท ศ ลปศาสตร มหาบ ณฑ ต สาขาบร หารการพ ฒนา สถำนท ต ดต อ ว ทยาล ยเทคโนโลย ศร ธนาพณ ชยการ เช ยงใหม โทร ป ท ทำว จ ย ป การศ กษา 2554 (ส งหาคม ถ ง ก นยายน 2554 ) ล กษณะผลงำน ว จ ยการเร ยนการสอน ควำมสำค ญและควำมเป นมำของป ญหำ การเร ยนการสอนในป จจ บ น ม งเน นผ เร ยนเป นส าค ญ ผ เร ยนได ม ส วนร วมในการเร ยน การสอน มากข น ม การดาเน นก จกรรมต าง ๆ ท งในช นเร ยน และนอกช นเร ยนเพ มข นจากเด ม อ กท งย งบ รณาการ ว ชาต าง ๆ ให เหมาะสมก บท องถ น/ช มชนท ผ เร ยนได อาศ ยอย ท าให การเร ยนร ของผ เร ยนม ความน าสนใจ มากย งข น สามารถน าไปปร บใช ในช ว ตประจ าว นได แต การเร ยนการสอน ส วนใหญ ก ย งม การด าเน น ก จกรรมในร ปแบบภาคทฤษฏ ในห องเร ยนอย การปฏ บ ต จร งในห องเร ยน หร อตามสถานท จร งย งม อย น อย ทาให ผ เร ยนส วนใหญ ขาดท กษะในการปฏ บ ต งาน การเร ยนการสอนว ชาการว จ ยการตลาด (รห ส ) สาขาว ชาการตลาด ระด บช น ปวส.2 ท ผ านมา เน อหาว ชาว จ ยการตลาดเป นเน อหาท จะต องปฏ บ ต จร ง และด าเน นการเป นข นตอนต อเน องก น จากการเร ยนการสอนป ท ผ านมาพบว า ผ เร ยนส วนใหญ ม ผลส มฤทธ การปฏ บ ต ต ากว าเกณฑ เน องมาจากไม สามารถประย กต ความร ในภาคทฤษฎ มาใช ในการลงม อปฏ บ ต จร งได ผ ว จ ยจ งสนใจศ กษาเร อง การพ ฒนากระบวนการการจ ดการเร ยนร เทคน คว ธ การสอนโดยการลง ม อปฏ บ ต (Practice) เพ อการพ ฒนากระบวนการการจ ดการเร ยนร เทคน คว ธ การสอนโดยการลงม อปฏ บ ต (Practice) ระด บช น ปวส.2/2, 2/7 สาขาว ชาการตลาด ตลอดจนป จจ ยท ม ผลต อการพ ฒนาการเร ยนร ของผ เร ยน และเม อทราบผลการว จ ยในคร งน จะส งผลให งานฝ ายว ชาการ เพ อพ ฒนาร ปแบบการเร ยนร ท เป นประโยชน ต อผ เร ยนในโอกาสต อไป

2 ว ตถ ประสงค เพ อศ กษาพ ฒนากระบวนการจ ดการเร ยนร เทคน คว ธ การสอนโดยการลงม อปฏ บ ต (Practice) ของ น กศ กษาในรายว ชาการว จ ยการตลาด ระด บช น ปวส.2/2, 2/7 สาขาว ชาการตลาด กรอบแนวค ดในกำรว จ ย \ ผ สอน เทคน คว ธ การสอน โดยการลงม อปฏ บ ต ผ เร ยน ผลส มฤทธ แนวค ด ทฤษฎ และกำรว จ ยท เก ยวข อง ความหมายของการจ ดการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นสาค ญ ส ว ทย ม ลคา (2545) กล าวว า การจ ดก จกรรมโดยว ธ ต าง ๆ อย างหลากหลายท ม งให ผ เร ยนเก ดการ เร ยนร อย างแท จร ง เก ดการพ ฒนาตน และ ส งสมค ณล กษณะท จ าเป นส าหร บการเป นสมาช กท ด ของส งคม ของประเทศชาต ต อไป การจ ดก จกรรมการเร ยนการสอนท ม งพ ฒนาผ เร ยนจ งต องใช เทคน คว ธ การ ร ปแบบ การสอน หร อ กระบวนการเร ยนการสอนหลากหลายว ธ แนวค ดการจ ดการเร ยนร โดยใช กระบวนการค ดว เคราะห ส ว ทย ม ลค า (2545) ว ธ การสอนโดยการลงม อปฏ บ ต (Practice) หมายถ ง ว ธ สอนท ให ประสบการณ ตรงก บผ เร ยน โดยการให ลงม อปฏ บ ต จร ง เป นการสอนท ม งให เก ดการผสมผสานระหว าง ทฤษฎ และ ภาคปฏ บ ต ล กษณะส าค ญ การลงม อปฏ บ ต ม กด าเน นการภายหล งการสาธ ต การทดลองหร อ การบรรยาย เป น การฝ กฝนความร ความเข าใจจากทฤษฎ ท เร ยนมาโดยเน นการฝ กท กษะ ประกอบไปด วย 4 ข นตอน ค อ 1. ข นเตร ยม ผ สอนก าหนดจ ดม งหมายของการฝ กปฏ บ ต รายละเอ ยดของข นตอน การท างาน เตร ยมส อต าง ๆ เช น ว สด อ ปกรณ เคร องม อใบงานหร อค ม อการปฏ บ ต งาน 2. ข นด าเน นการ ผ สอนให ความร และท กษะท เป นพ นฐานในการปฏ บ ต มอบหมาย งานท ปฏ บ ต เป นกล มหร อรายบ คคล กาหนดห วข อการรายงาน หร อการบ นท กผลการปฏ บ ต งานของ ผ เร ยน

3 3. ข นสร ป ผ สอนและผ เร ยน ช วยก นสร ปก จกรรมการปฏ บ ต งาน 4. ข นประเม นผล ส งเกตพฤต กรรมของผ เร ยน เช น ความสนใจ ความร วมม อ ความเป นระเบ ยบ การประหย ด การใช และการเก บร กษาเคร องม อ และการตรวจผลงาน เช น ค ณภาพของงาน ความร เร ม ความ ประณ ตสวยงาม ระเบ ยบว ธ ว จ ย ประชำกร ท ใช ในการว จ ยเป น น กศ กษาในรายว ชาการว จ ยการตลาด ระด บช น ปวส.2/2, 2/7 สาขาว ชาการตลาด จานวน 19 คน ต วแปร ต วแปรอ สระ เทคน คว ธ การสอนโดยการลงม อปฏ บ ต (Practice) ต วแปรตำม ผลส มฤทธ ในการปฏ บ ต ก จกรรมรายว ชาการว จ ยการตลาด ระด บช น ปวส.2/2, 2/7 สาขาว ชาการตลาด จานวน 19 คน เคร องม อท ใช ในกำรว จ ย ได แก - แผนการสอนการใช กระบวนการจ ดการเร ยนร เทคน คว ธ การสอนโดยการลงม อปฏ บ ต - แบบส งเกตพฤต กรรมการปฏ บ ต งาน - ใบงาน กำรรวบรวมกำรว จ ย ด าเน นการโดยใช แผนการสอนด าเน นการจ ดการเร ยนร ตามข นตอน ใช เวลาในการว จ ยทดลอง 10 ช วโมง ต งแต ว นท 8 ส งหาคม ถ ง 16 ก นยายน 2554 กำรรวบรวมและกำรว เครำะห ข อม ล 1. แบบส งเกตพฤต กรรมการปฏ บ ต งาน หาค าเฉล ยทางสถ ต ม การประเม นเก ยวก บ 1. การเตร ยมความพร อม 2. การนาเสนอโครงร างว จ ย 3. การแจกแบบสอบถาม 4. การแก ไขป ญหาเฉพาะหน า 5. การรายงานผลการว จ ย โดยใช มำตรำส วนประเม นค ำ 5 ระด บ ประเม นพฤต กรรมการปฏ บ ต งาน ได แก ระด บคะแนน 5 คะแนน หมายถ ง พฤต กรรมด มากท ส ด

4 ระด บคะแนน 4 คะแนน หมายถ ง พฤต กรรมด มาก ระด บคะแนน 3 คะแนน หมายถ ง พฤต กรรมด ปานกลาง ระด บคะแนน 2 คะแนน หมายถ ง พฤต กรรมด น อย ระด บคะแนน 1 คะแนน หมายถ ง พฤต กรรมด น อยท ส ด 2 ใบงาน หาค าเฉล ยทางสถ ต เป นการประเม นเก ยวก บ 1. ปฏ บ ต การเข ยนรายงานผลการว จ ยตลาด 2. รายงานผลการว จ ยตลาดม รายละเอ ยดท ช ดเจน 3. ทางานถ กต องและส งงานตรงตามเวลาท กาหนด เกณฑ กำรให คะแนนในแต ละรำยกำรม ด งน ด มาก ได 5 ด ได 4 ปานกลาง ได 3 น อย ได 2 ควรปร บปร ง ได 1 สถ ต ท ใช ในกำรว เครำะห 1. แบบส งเกตพฤต กรรมการปฏ บ ต งาน หาค าเฉล ยทางสถ ต 2. ใบงาน หาค าเฉล ยทางสถ ต ผลกำรว เครำะห ข อม ล 1. ผลการว เคราะห ข อม ลพฤต กรรมการปฏ บ ต งานของน กศ กษาในรายว ชาการว จ ยการตลาด ระด บช น ปวส.2/2, 2/7 สาขาว ชาการตลาด ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2554 ว ทยาล ยเทคโนโลย ศร ธนา พณ ชยการ เช ยงใหม ตำรำงท 1 แสดงค าเฉล ยพฤต กรรมการปฏ บ ต งานของน กศ กษาในรายว ชาการว จ ยการตลาด ระด บช น ปวส.2/2, 2/7 สาขาว ชาการตลาด รำยกำรประเม น ค ำเฉล ย ระด บพฤต กรรม 1. การเตร ยมความพร อม 3.10 ปานกลาง 2. การนาเสนอโครงร างว จ ย 3.78 มาก 3. การแจกแบบสอบถาม 4.73 มากท ส ด 4. การแก ไขป ญหาเฉพาะหน า 3.31 ปานกลาง 5. การรายงานผลการว จ ย 4.47 มาก

5 จากตารางท 1 พบว า น กศ กษา ม พฤต กรรมการปฏ บ ต งาน ในรายว ชาการว จ ยการตลาด ระด บด มากท ส ด เร องการแจกแบบสอบถาม ท ค าเฉล ย 4.73 ระด บมาก เร อง การรายงานผลการว จ ย ค าเฉล ย 4.47 และการน าเสนอโครงร างว จ ย ค าเฉล ย 3.78 ระด บปานกลาง เร อง การแก ไข ป ญหาเฉพาะหน า ค าเฉล ย 3.31 และการเตร ยมความพร อม ค าเฉล ย ผลการว เคราะห การท าใบงานของน กศ กษาในรายว ชาการว จ ยการตลาด ระด บช น ปวส.2/2, 2/7 สาขาว ชาการตลาด ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2554 ว ทยาล ยเทคโนโลย ศร ธนาพณ ชยการ เช ยงใหม ตำรำงท 2 แสดงค าเฉล ยการท าใบงานของน กศ กษาในรายว ชาการว จ ยการตลาด ระด บช น ปวส.2/2, 2/7 สาขาว ชาการตลาด รำยกำร ประชำกร คะแนนเต ม คะแนนเฉล ย ใบงำน จากตารางท 2 พบว าคะแนนจากการทาใบงาน ม คะแนนเฉล ย สร ปอภ ปรำยผลกำรว จ ยและข อเสนอแนะ สร ปผลกำรว จ ย การว จ ย เร อง การพ ฒนากระบวนการจ ดการเร ยนร เทคน คว ธ การสอนโดยการลงม อปฏ บ ต (Practice) ของน กศ กษาในรายว ชาการว จ ยการตลาด ระด บช น ปวส.2/2, 2/7 สาขาว ชาการตลาด ว ทยาล ย เทคโลย ศร ธนาพณ ชยการ เช ยงใหม ภาคเร ยนท 1/2554 จ านวน 19 คน ได ใช เคร องม อประกอบการว จ ย ค อ แผนการสอน แบบส งเกตพฤต กรรมการปฏ บ ต งานและใบงาน ซ งได ผลการว จ ย ค อ น กศ กษา ม พฤต กรรมการปฏ บ ต งาน ระด บด มากท ส ด เร องการแจกแบบสอบถาม ค าเฉล ย 4.73 ระด บมาก เร อง การ รายงานผลการว จ ย ค าเฉล ย 4.47 และการน าเสนอโครงร างว จ ย ค าเฉล ย 3.78 ระด บปานกลาง เร อง การ แก ไข ป ญหาเฉพาะหน า ค าเฉล ย 3.31 และการเตร ยมความพร อม ค าเฉล ย 3.10 และม คะแนนจากการท าใบ งาน เฉล ย 17.63

6 อภ ปรำยผล จากการน าการพ ฒนากระบวนการจ ดการเร ยนร เทคน คว ธ การสอนโดยการลงม อปฏ บ ต มาทดลอง ใช ก บน กศ กษาในรายว ชาการว จ ยการตลาด ระด บช น ปวส.2/2, 2/7 สาขาว ชาการตลาด ตามข นตอน ค อ ข น เตร ยม ข นด าเน นการ ข นสร ป และข นประเม นผล น กศ กษาม ป ญหาเร องการเตร ยมความพร อมในการ ทางาน และการแก ป ญหาเฉพาะหน า เน องจากขาดท กษะการท างาน, ขาดความกระต อร อร นในการท างาน, การขาดเร ยนและขาดท กษะการท างานร วมก น ประกอบก บเน อหาว ชาเป นการท างานท ต อเน องเป นล าด บ ข นตอน ซ งข นตอนท ยากท ส ด ค อ การให น กศ กษา หาห วข อว จ ยท จะศ กษาให ได ก อน ด งน นเม อน กศ กษา ย งไม ม ห วข อว จ ยจ งเป นเร องยากท จะด าเน นการ ในข นต อไปได ผ สอนจ งต องกระต นให น กศ กษาผ าน ข นตอนแรกน ไปพร อม ๆ ก นเพ อไม ให เก ดการท อท จะด าเน นการข นตอนต อไป และเม อน กศ กษาม ห วข อ ว จ ยและข นตอนการท างานของแค ละค ด าเน นไปได อย างด จะม อย บ างบางค ท ไม เข าใจการท าว จ ยในบาง ห วข อผ สอนจ งต องแนะน าเพ มเต ม โดยรวมแล วผลการปฏ บ ต งานออกมาอย ในเกณฑ ด สอดคล องก บ ส จ ตรา ข นค า (41 : 2553) ผ เร ยนม ผลส มฤทธ หาเร ยนเป นไปในท ศทางบวก และม ท กษะการปฏ บ ต งาน ธ รก จได ด ข น ข อเสนอแนะ การจ ดการเร ยนร เทคน คว ธ การสอนโดยการลงม อปฏ บ ต ในคร งต อไป ควรจ บค น กศ กษาโดยควร ค ดน กศ กษาออกเป นกล มเร ยนด ก บกล มเร ยนอ อน แล วคละก นเพ อไม ให ม ป ญหาในการปฏ บ ต ก จกรรม

7 เอกสำรอ ำงอ ง ส จ ตรา ข นคา. กำรจ ดกำรเร ยนร เพ อพ ฒนำท กษะกำรปฏ บ ต งำน รำยว ชำกำรงำนอำช พและเทคโนโลย งำน ธ รก จ ช นม ธยมศ กษำป ท 1 โรงเร ยนแม แตง จ งหว ดเช ยงใหม : การค นคว าอ สระ ศ กษาศาสตร มหาบ ณฑ ต บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ส ว ทย ม ลคา และ อรท ย ม ลคา. 21 ว ธ กำรจ ดกำรเร ยนร : เพ อพ ฒนำกระบวนกำรค ด. กร งเทพ ฯ : โรงพ มพ ภาพพ มพ 2545.

1. ควำมเป นมำและควำมส ำค ญของป ญหำ

1. ควำมเป นมำและควำมส ำค ญของป ญหำ 1 บทท 1 บทน ำ 1. ควำมเป นมำและควำมส ำค ญของป ญหำ ตามท ได ร บมอบหมายให สอน ให สอนว ชา การบ ญช ก บคอมพ วเตอร รห สว ชา 01-110 จานวน 3 หน วยก ต ตามหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชา พ ทธศ กราช 545 (ปร บปร ง พ.ศ. 546)

More information

รายงานการว จ ย เร อง

รายงานการว จ ย เร อง รายงานการว จ ย เร อง การพ ฒนาท กษะการสร างแผนภ ม ด วยโปรแกรมตารางทาการของน กเร ยนระด บช น ปวช.1 กล ม 5 ประเภทว ชาพณ ชยการ สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ ว ทยาล ยเทคน คลพบ ร ว ไลวรรณ ศร แสงอ อน คร ชานาญการพ

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา ภาคว ชาบร หารธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ

รายละเอ ยดของรายว ชา ภาคว ชาบร หารธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ รายละเอ ยดของรายว ชา มคอ.3 ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ คณะ / ภาคว ชา ภาคว ชาบร หารธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ หมวดท 1 ข อม ลโดยท วไป 1. รห สและช อรายว ชา 3601101A การใช โปรแกรมสาเร จร ปทางธ

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฎก าแพงเพชร ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม สาขาว ชาว ศวกรรมไฟฟ า

รายละเอ ยดของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฎก าแพงเพชร ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม สาขาว ชาว ศวกรรมไฟฟ า รายละเอ ยดของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฎก าแพงเพชร ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม สาขาว ชาว ศวกรรมไฟฟ า หมวดท 1 ข อม ลโดยท วไป 1. รห สและช อรายว ชา 5711110 การโปรแกรมคอมพ

More information

แนวทาง การน เทศ กาก บ ต ดตาม ประเม นและรายงานผล โครงการขยายผลการศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม

แนวทาง การน เทศ กาก บ ต ดตาม ประเม นและรายงานผล โครงการขยายผลการศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม แนวทาง การน เทศ กาก บ ต ดตาม ประเม นและรายงานผล โครงการขยายผลการศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า เอกสารแนวทางการน เทศ ก าก บ ต ดตาม ประเม นและรายงานผล

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ว ทยาล ยนครราชส มา ประจาป การศ กษา 2556

แผนพ ฒนาบ คลากร ว ทยาล ยนครราชส มา ประจาป การศ กษา 2556 แผนพ ฒนาบ คลากร ว ทยาล ยนครราชส มา ประจาป การศ กษา 2556 โดย ส าน กทร พยากรบ คคล ฝ ายบร หาร ว ทยาล ยนครราชส มา ว ทยาล ยนครราชส มา จ งหว ดนครราชส มา ว ทยาล ยนครราชส มา 290 ม. 2 ถ. ม ตรภาพ ต.บ านใหม อ.เม

More information

หน า 1. 4. สาระการเร ยนร ๔.๑ การสร างงานนาเสนอ ๔.๒ ร ปแบบการนาเสนองานใน Microsoft Powerpoint ๔.๓ ว ธ การนาเสนองาน

หน า 1. 4. สาระการเร ยนร ๔.๑ การสร างงานนาเสนอ ๔.๒ ร ปแบบการนาเสนองานใน Microsoft Powerpoint ๔.๓ ว ธ การนาเสนองาน แผนการจ ดการเร ยนร เพ อเสร มสร างค ณล กษณะอย อย างพอเพ ยง รห สว ชา ง20201 รายว ชา การใช โปรแกรมสาน กงาน กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1 หน วยการเร ยนร ท 5 ช อหน วย การใช

More information

การพ ฒนาผลส มฤทธ ทางการเร ยนของน กศ กษา ว ทยาล ยเทคโนโลย ยานยนต

การพ ฒนาผลส มฤทธ ทางการเร ยนของน กศ กษา ว ทยาล ยเทคโนโลย ยานยนต การพ ฒนาผลส มฤทธ ทางการเร ยนของน กศ กษา ว ทยาล ยเทคโนโลย ยานยนต ว ชา เช อเพล งและว สด หล อล น เร อง น าม นหล อล น โดยการสอนแบบ บรรยายด วยส อ Power Point ผ ว จ ย นายนพดล ทองส ระว โรจน คร แผนกว ชาช างยนต

More information

ว ทยาล ยเทคน คหาดใหญ อาช วศ กษาจ งหว ดสงขลา

ว ทยาล ยเทคน คหาดใหญ อาช วศ กษาจ งหว ดสงขลา การศ กษาเปร ยบเท ยบผลของว ธ การสอนด วยว ธ การสอนแบบการเสนอต วแบบ ก บว ธ การสอนท ใช เอกสารประกอบการเร ยนการสอน ท ม ต อการศ กษาว ชาโครงการ รห สว ชา 3104 6001 ของน กศ กษาระด บช นประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง

More information

การศ กษาผลส มฤทธ และความพ งพอใจในการเร ยนโดยใช ส อ PowerPoint เร อง แรง มวล และการเคล อนท ในระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง ห วข อว จ ย

การศ กษาผลส มฤทธ และความพ งพอใจในการเร ยนโดยใช ส อ PowerPoint เร อง แรง มวล และการเคล อนท ในระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง ห วข อว จ ย ห วข อว จ ย การศ กษาผลส มฤทธ และความพ งพอใจในการเร ยนโดยใช ส อ PowerPoint เร อง แรง มวล และการเคล อนท ในระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง ผ ว จ ย ว ลลภา กองอ นตา การศ กษาปร ญญาตร 4 ป สาขาว ชาว ทยาศาสตร ท

More information

เอกสารแนะน าการใช ค ม อแนวทางการสอนว ชาโครงการ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) และ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.)

เอกสารแนะน าการใช ค ม อแนวทางการสอนว ชาโครงการ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) และ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) เอกสารแนะน าการใช ค ม อแนวทางการสอนว ชาโครงการ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) และ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) 1 บทท 1 แนวทางการสอนว ชาโครงการโดยใช กระบวนการว จ ย ท าไมต องสอน การท าโครงการโดยใช

More information

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ 2554 ก คำนำ ค ม อการให บร การทางว ชาการแก ส งคม คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง จ ดท าข น โดยคณาจารย คณะว ทยาการจ ดการ และโดยความร วมม อของคณะกรรมการเคร อข ายแลกเปล ยนเร ยนร ด าน งานประก นค ณภาพการศ

More information

ประกาศ ว นท 29 เมษายน 2556 รห สเอกสาร TOR แก ไขคร งท : 1 ว นท จ ดทา

ประกาศ ว นท 29 เมษายน 2556 รห สเอกสาร TOR แก ไขคร งท : 1 ว นท จ ดทา รห สเอกสาร TOR แก ไขคร งท : 1 ว นท จ ดทา ช อเอกสาร จ ดทาโดย นางสาวศ ธร ก ลรดาธร ฝ าย : ว จ ยฯ 3 27 ม นาคม 2556 ข อกาหนดขอบเขตงาน (Terms of Reference: TOR)การจ างรวบรวมข อม ล และประสานงานเพ อศ กษาโอกาส

More information

คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน แนวปฏ บ ต ท ด : เทคน คการสอนน กศ กษา 1

คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน แนวปฏ บ ต ท ด : เทคน คการสอนน กศ กษา 1 แนวปฏ บ ต ท ด เทคน คการสอนน กศ กษา คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน แนวปฏ บ ต ท ด : เทคน คการสอนน กศ กษา 1 ค าน า แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) เทคน คการสอนน กศ กษา เล มน จ ดท าข นเพ อแสดงถ งว ธ การ

More information

แนวทางการจ ดทาเอกสาร การสร ปผลการจ ดการศ กษาอาช พเพ อการม งานทา (ศ นย ฝ กอาช พช มชน)

แนวทางการจ ดทาเอกสาร การสร ปผลการจ ดการศ กษาอาช พเพ อการม งานทา (ศ นย ฝ กอาช พช มชน) แนวทางการจ ดทาเอกสาร การสร ปผลการจ ดการศ กษาอาช พเพ อการม งานทา (ศ นย ฝ กอาช พช มชน) ส าน กงาน กศน.จ งหว ดฉะเช งเทรา ได จ ดทาร ปแบบ การสร ปผลการจ ดการศ กษาอาช พเพ อการ ม งานทา (ศ นย ฝ กอาช พช มชน) ส าหร

More information

งานว จ ยในช นเร ยน เร อง

งานว จ ยในช นเร ยน เร อง งานว จ ยในช นเร ยน เร อง ส ารวจท ศนคต ของน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 6 ท ม ต อว ชาการงาน อาช พและเทคโนโลย (งานบ าน) กรณ ศ กษาเฉพาะในโรงเร ยนอ สส มช ญระยอง ผ ว จ ย คร วร ษฐา ฉายาก ล กล มสาระการเร ยนร การงานอาช

More information

การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา

การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา ๑ ความน า การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา ยงย ทธ ส มส พ มพ ผ อ านวยการโรงเร ยนหว านใหญ ประชาคม สพป.อ ดรธาน เขต 3 สถานศ กษาม ภารก จหล กในการจ ดการศ กษาให ผ เร ยนได ร บการพ ฒนาอย างเต มตามศ กยภาพ สถานศ กษาจ

More information

คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป พ.ศ. 2555 คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร

คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป พ.ศ. 2555 คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป พ.ศ. 2555 คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป พ.ศ. 2555 คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย

More information

บทท 10 การว ดและประเม นผลการเร ยนร

บทท 10 การว ดและประเม นผลการเร ยนร บทท 10 การว ดและประเม นผลการเร ยนร ว ตถ ประสงค 1. เพ อให น กศ กษาม ความร ความเข าใจจ ดหมายของการว ดและประเม นผลการเร ยนร 2. เพ อให น กศ กษาม ความร ความเข าใจหล กการด าเน นการว ดและประเม นผลการเร ยนร ตาม

More information

การถอดบทเร ยนจากก จกรรมแลกเปล ยนเร ยนร (KM) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ป การศ กษา 2555

การถอดบทเร ยนจากก จกรรมแลกเปล ยนเร ยนร (KM) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ป การศ กษา 2555 1 การถอดบทเร ยนจากก จกรรมแลกเปล ยนเร ยนร (KM) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ป การศ กษา 2555 2 คานา การแลกเปล ยนความค ดเห น การระดมความค ด เป นส วนหน งของการจ ดการความร ซ งเป น กระบวนการท ช วยรวบรวมและจ ดระเบ

More information

ค ม อพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา รายว ชาเล อก

ค ม อพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา รายว ชาเล อก ค ม อพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา รายว ชาเล อก หล กส ตรการศ กษานอกระบบ ระด บการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 ส าน กงาน กศน.จ งหว ดฉะเช งเทรา ส าน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย ส าน กงานปล

More information

แนวทาง เทคน คการทาว จ ยในช นเร ยน

แนวทาง เทคน คการทาว จ ยในช นเร ยน แนวทาง เทคน คการทาว จ ยในช นเร ยน คณะบร หารธ รก จ ป การศ กษา 2554 โดย : คณะกรรมการบร หารจ ดการความร 0 คำนำ การท าว จ ยในช นเร ยนน บว าเป นงานว จ ยท ส าค ญต อการจ ดการเร ยนการสอนเป นอย างย ง เป น เคร องม

More information

รายงานผลการตรวจสอบการดาเน นงาน โครงการศ นย ฝ กอาช พช มชน ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๖

รายงานผลการตรวจสอบการดาเน นงาน โครงการศ นย ฝ กอาช พช มชน ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๖ รายงานผลการตรวจสอบการดาเน นงาน โครงการศ นย ฝ กอาช พช มชน ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๖ หน วยตรวจสอบภายใน สาน กงาน กศน. สารบ ญ หน า บทสร ปสาหร บผ บร หาร ก ข บทท ๑ บทนา - เหต ผลความจาเป น ๑ - ว ตถ ประสงค ของการตรวจสอบ

More information

การใช หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551

การใช หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 การใช หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 ตามค าส งกระทรวงศ กษาธ การท ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานท 293/2551 เร อง ให ใช หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน ลงว นท 11 กรกฎาคม 2551 ก าหนดให

More information

หน วยท 1 : การว พากษ แผนจ ดการเร ยนร

หน วยท 1 : การว พากษ แผนจ ดการเร ยนร หน วยท 1 : การว พากษ แผนจ ดการเร ยนร หน วยย อยท 1.1 : แนวค ดพ นฐานในการออกแบบการจ ดการเร ยนร 1. แนวค ดส าค ญในการออกแบบการเร ยนร ท สอดคล องก บหล กส ตรแกนกลางการศ กษา ข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 หล กส ตรแกนกลางการศ

More information

ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต

ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต ต วบ งช ค ณภาพ ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต ต วต ง ต วหาร ผลล พธ (%หร อ ส ดส วน) (/ = บรรล, x = ไม บรรล

More information

ประกาศคณะกรรมการกลางพน กงานเทศบาล เร อง ต าแหน งและว ทยฐานะพน กงานคร และบ คลากรทางการศ กษาเทศบาล

ประกาศคณะกรรมการกลางพน กงานเทศบาล เร อง ต าแหน งและว ทยฐานะพน กงานคร และบ คลากรทางการศ กษาเทศบาล ประกาศคณะกรรมการกลางพน กงานเทศบาล เร อง ต าแหน งและว ทยฐานะพน กงานคร และบ คลากรทางการศ กษาเทศบาล อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา 17(3) ประกอบมาตรา 24 วรรคเจ ด แห งพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบ บร หารงานบ คคลส วนท องถ

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา

รายละเอ ยดของรายว ชา รายละเอ ยดของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยมหามก ฎราชว ทยาล ย ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา ว ทยาเขตศร ล านช าง คณะศ กษาศาสตร หล กส ตรศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ตสาขาว ชาการบร หารการศ กษา หมวดท ๑ ข อม ลท วไป ๑.

More information

โครงการตามแผนปฏ บ ต การสถานศ กษา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557

โครงการตามแผนปฏ บ ต การสถานศ กษา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 1 โครงการตามแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 กลย ทธ ท 1 : พ ฒนาผ เร ยนให ม ความร และท กษะในด านว ชาการและว ชาช พ 1 มห ศจรรย ว นอาช วะ 2 การแข งข นท กษะว ชาช พระด บหน วย อศจ. ภาค และชาต 3 ประเม นโครงการว

More information

แนวปฏ บ ต การว ดและประเม นผลการเร ยนร

แนวปฏ บ ต การว ดและประเม นผลการเร ยนร เอกสารประกอบ หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ๒๕๕๑ แนวปฏ บ ต การว ดและประเม นผลการเร ยนร ฉบ บใช ในโรงเร ยนโครงการน าร อง การใช หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ๒๕๕๑ ส าน กว ชาการและมาตรฐานการศ

More information