รายงานการว จ ยในช นเร ยน

Size: px
Start display at page:

Download "รายงานการว จ ยในช นเร ยน"

Transcription

1 รายงานการว จ ยในช นเร ยน การเปร ยบเท ยบผลส มฤทธ ทางการเร ยน ว ชา การงานอาช พและเทคโนโลย (เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร) ระหว างน กเร ยนท เร ยนด วยเอกสารประกอบการเร ยนเป นภาษาอ งกฤษ ก บน กเร ยนท เร ยนด วยเอกสารประกอบการเร ยนเป นภาษาไทย นายอ ราวรรส พ นผล ตาแหน ง คร ว ทยฐานะ คร ชานาญการ สาขาคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย โรงเร ยนส งเน น อาเภอส งเน น องค การบร หารส วนจ งหว ดนครราชส มา

2 ช องานว จ ย การเปร ยบเท ยบผลส มฤทธ ทางการเร ยนว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย (เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร) ของน กเร ยนท เร ยนด วยเอกสารประกอบ การเร ยนเป น ภาษาอ งกฤษก บน กเร ยนท เร ยนด วยเอกสารประกอบการเร ยนเป นภาษาไทย ผ ว จ ย นายอ ราวรรส พ นผล หน วยงาน โรงเร ยนส งเน น องค การบร หารส วนจ งหว ดนครราชส มา ป ท พ มพ 2556 บทค ดย อ การว จ ยน ม ว ตถ ประสงค เพ อ 1) เปร ยบเท ยบผลส มฤทธ ทางการเร ยน ว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย (เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร) ระหว างน กเร ยนท เร ยนด วยเอกสารประกอบการเร ยนเป นภาษาอ งกฤษ ก บน กเร ยนท เร ยนด วยเอกสารประกอบการเร ยนเป นภาษาไทย 2) เปร ยบเท ยบความแตกต างผลคะแนนสอบ ก อนเร ยนก บคะแนนสอบหล งเร ยนของน กเร ยนท เร ยนด วยเอกสารประกอบการเร ยนเป นภาษาอ งกฤษ เคร องม อท ใช ในการว จ ยได แก 1) เอกสารประกอบการเร ยนว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย (เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร) ฉบ บท เป นภาษาไทยและฉบ บท เป นภาษาอ งกฤษ ซ งท งสองฉบ บม เน อหาเด ยวก น 2) แบบทดสอบว ดผลส มฤทธ ทางการเร ยนฉบ บท เป นภาษาไทย จ านวน 60 ข อ และฉบ บท เป นภาษาอ งกฤษ จ านวน 60 ข อ ซ งท งสองฉบ บม เน อหาเด ยวก น 3) แบบทดสอบก อนเร ยนและหล งเร ยน ฉบ บท เป น ภาษาอ งกฤษ กล มต วอย างท ใช ในการทดลองได แก น กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 5 ท เร ยนว ชาการงานอาช พและ เทคโนโลย (เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร) ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2555 จ านวน 70 คน ท ได มา จากการเล อกแบบเจาะจง ร ปแบบการว จ ยเป นการว จ ยเช งทดลอง โดยกล มทดลองจ ดการเร ยนการสอนด วย เอกสารประกอบการเร ยนเป นภาษาอ งกฤษ ได แก น กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 5/3 จ านวน 35 คน และกล ม ควบค มจ ดการเร ยนการสอนแบบปกต ด วยเอกสารประกอบการเร ยนเป นภาษาไทย ได แก น กเร ยนช น ม ธยมศ กษาท 5/4 จ านวน 35 คน สถ ต ท ใช ในการว เคราะห ข อม ลได แก ค าเฉล ย ค าส วนเบ ยงเบนมาตรฐาน สถ ต ท ใช ในการทดสอบสมมต ฐานได แก t-test (Independent Samples) ผลการว จ ยพบว า 1) ผลส มฤทธ ทางการเร ยนของกล มทดลองและกล มควบค มไม แตกต างก น ท ระด บน ยส าค ญทางสถ ต ท.01 2) คะแนนเฉล ย ของการทาแบบทดสอบหล งเร ยนของกล มทดลอง ส งกว าคะแนนเฉล ยของการทาแบบทดสอบก อนเร ยนอย างม น ยสาค ญทางสถ ต ท ระด บ.01 คาสาค ญ: ผลส มฤทธ ทางการเร ยน, เอกสารประกอบการสอนท เป นภาษาอ งกฤษ, เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร

3 บทท 1 บทน า 1.1 ความเป นมาและความสาค ญของป ญหา ในป จจ บ นม โรงเร ยนในระด บม ธยมศ กษาหลายแห งท ได น าเอานว ตกรรมการเร ยนการสอน ภาษาอ งกฤษร ปแบบใหม เร ยกว า ร ปแบบการเร ยนการสอนภาษาอ งกฤษเพ อการบ รณาการ (English Integrated Studies: EIS) ซ งเป นการน าเอาภาษาอ งกฤษมาใช ในการเร ยนการสอนในรายว ชา ว ทยาศาสตร คณ ตศาสตร และคอมพ วเตอร สอนโดยคร ไทย แต ใช ภาษาอ งกฤษในการส อสารก บผ เร ยน ใช เอกสารประกอบการเร ยนเป นภาษาอ งกฤษ ตลอดจนใช ส ออ นเทอร เน ตในการค นหาเน อหาความร ท เป น ภาษาอ งกฤษ ซ งโรงเร ยนส งเน น องค การบร หารจ งหว ดนครราชส มา ก ได ด าเน นโครงการจ ดการเร ยนการ สอนโดยใช ร ปแบบด งกล าว โดยในป การศ กษา 2555 ในระด บม ธยมศ กษาตอนต นจ ดการศ กษาร ปแบบ EIS จ านวน 4 ห องเร ยน และระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย จ ดการศ กษาร ปแบบ EIS จ านวน 6 ห องเร ยน โดย สามารถใช ส อการเร ยนร ท งท เป นระบบอ นเทอร เน ต หน งส อ และเอกสารประกอบการเร ยนท เป น ภาษาอ งกฤษ สาหร บเอกสารประกอบการเร ยนการสอนน นเป นส อการเร ยนการสอนท ผ สอนสามารถผล ตได ง าย เป นเอกสารท ใช ประกอบการสอนว ชาใดว ชาหน งตามหล กส ตร ม ห วข อ และเน อหาครอบคล ม และ ครบถ วนตามรายละเอ ยดค าอธ บายรายว ชาท ก าหนดไว ในหล กส ตรประกอบด วย ค าอธ บายรายว ชา ว ตถ ประสงค ท วไป การวางแผนการสอน (ประกอบด วยเน อหา ว ธ สอน เวลาท ใช สอน เอกสารอ างอ ง โสตท ศน ปกรณ ท ใช ) การว ดและประเม นผล หน งส ออ านประกอบ แผนบร หารการสอน เน อหา รวมท ง แบบทดสอบก อน/หล งบทเร ยนหร อคาถามท ายบท (อน ว ต ค ณแก ว, 2555: 44) ผ ว จ ยซ งเป นคร ผ สอนรายว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย (เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร) ช นม ธยมศ กษาป ท 5 และได ร บมอบหมายให จ ดการเร ยนการสอนท งในร ปแบบ EIS จ านวน 3 ห องเร ยน และร ปแบบการสอนปกต จ านวน 2 ห องเร ยน ม ความสนใจท จะศ กษาเปร ยบเท ยบผลส มฤทธ ทางการเร ยน ของผ เร ยนท เร ยนด วยเอกสารประกอบการเร ยนท ม เน อหาเป นภาษาอ งกฤษก บผ เร ยนท เร ยนด วยเอกสาร ประกอบการเร ยนท ม เน อหาเป นภาษาไทย ซ งเอกสารประกอบการสอนท งสองฉบ บจะม เน อหาท เหม อนก น นอกจากน ย งสนใจท จะเปร ยบเท ยบคะแนนสอบก อนเร ยนและคะแนนสอบหล งเร ยนในแต ละหน วยการเร ยน ของผ เร ยนท เร ยนด วยเอกสารประกอบการเร ยนการสอนเป นภาษาอ งกฤษด วย โดยได เล อกเน อหาในรายว ชา การอาช พและเทคโนโลย (เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร) ตามหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข น พ นฐาน พ.ศ กล มสาระการเร ยนการงานอาช พและเทคโนโลย จ านวน 7 หน วยการเร ยนร เพ อท จะ ศ กษาว าการเร ยนโดยใช เอกสารประกอบการเร ยนเป นภาษาอ งกฤษก บเอกสารประกอบการเร ยนท เป น ภาษาไทยน นม ผลส มฤทธ ท แตกต างก นหร อไม เพ อท จะได ขยายการจ ดการเร ยนการสอนร ปแบบ EIS ให เพ ม มากข นจนครบท กห องเร ยนต อไปในอนาคต อ กท งเป นแนวทางในการศ กษาว าการจ ดการเร ยนการสอน

4 ร ปแบบ EIS น นม ความเหมาะสมก บสภาพของผ เร ยนในโรงเร ยนส งเน นหร อไม อย างไร ส าหร บใช เป นข อม ล ในการเพ มประส ทธ ภาพการเร ยนการสอน ทาให สามารถพ ฒนาผ เร ยนได เต มตามศ กยภาพ 1.2 ว ตถ ประสงค ของการว จ ย 1) เพ อเปร ยบเท ยบผลส มฤทธ ทางการเร ยน ว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย (เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร) ระหว างน กเร ยนท เร ยนด วยเอกสารประกอบการเร ยนเป นภาษาอ งกฤษก บ น กเร ยนท เร ยนด วยเอกสารประกอบการเร ยนเป นภาษาไทย 2) เพ อเปร ยบเท ยบความแตกต างระหว างคะแนนสอบก อนเร ยนก บคะแนนสอบหล งเร ยนของ น กเร ยนท เร ยนด วยเอกสารประกอบการเร ยนเป นภาษาอ งกฤษ 1.3 สมม ต ฐานของการว จ ย 1) น กเร ยนท เร ยนด วยเอกสารประกอบการเร ยนท เป นภาษาอ งกฤษและน กเร ยนท เร ยนด วยเอกสาร ประกอบการเร ยนท เป นภาษาไทยม ผลส มฤทธ ทางการเร ยนไม แตกต างก น 2) คะแนนเฉล ยของการทาแบบทดสอบหล งเร ยนของน กเร ยนท เร ยนด วยเอกสารประกอบการเร ยน เป นภาษาอ งกฤษส งกว าคะแนนเฉล ยก อนเร ยน 1.4 ขอบเขตการว จ ย 1) ขอบเขตของเน อหา การว จ ยคร งน ใช เน อหาในรายว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย ตามหล กส ตรแกนกลาง การศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย สาระท 3 เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร จานวน 7 หน วยการเร ยนร ได แก - เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร (Information and Communication Technology) - ข อม ล สารสนเทศ และความร (Data Information and Knowledge) - คอมพ วเตอร ส วนบ คคล (The Personal Computer) - การส อสารข อม ล (Data Communication) - ระบบเคร อข ายคอมพ วเตอร (Computer Network)

5 - ความร ท วไปเก ยวก บอ นเทอร เน ต (The Internet Overview) - บร การบนอ นเทอร เน ต (The Internet Services) กล มต วอย าง กล มต วอย างท ใช ในการว จ ย ได แก น กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 5 โรงเร ยนส งเน น จ งหว ด นครราชส มา ท เร ยนว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย (เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร) รห สว ชา ง32102 ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2555 ได มาโดยการเล อกแบบเจาะจง จ านวนท งส น 70 คน แบ งเป น 2 ห องเร ยน โดยเล อกห องเร ยนช น ม.5/3 เป นกล มทดลอง จ านวน 35 คน และห องเร ยนช น ม.5/4 เป นกล ม ควบค ม จานวน 35 คน 2) ระยะเวลาท ใช ในการว จ ย ท าการทดลองในภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2555 โดยใช เวลาทดลองส ปดาห ละ 2 ช วโมง รวม ท งส น 7 ส ปดาห รวม 14 ช วโมง 3) ต วแปรท ใช ในการว จ ย 4.1) ต วแปรอ สระ ได แก เอกสารประกอบการเร ยนการสอน 2 แบบ ค อ - เอกสารประกอบการเร ยนการสอนฉบ บท เป นภาษาไทย - เอกสารประกอบการเร ยนการสอนฉบ บท เป นภาษาอ งกฤษ 4.2) ต วแปรตาม ได แก - ผลส มฤทธ ทางการเร ยนว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย - คะแนนเฉล ยหล งเร ยนในแต หน วยการเร ยนร ของกล มทดลอง 1.5 น ยามศ พท เฉพาะ 1) เอกสารประกอบการเร ยนฉบ บท เป นภาษาไทย หมายถ ง เอกสารประกอบการเร ยนว ชาการงาน อาช พและเทคโนโลย (เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร) รห สว ชา ง32102 จ านวน 7 หน วยการเร ยนร ท พ มพ เน อหาการเร ยนเป นภาษาไทย 2) เอกสารประกอบการเร ยนฉบ บท เป นภาษาอ งกฤษ หมายถ ง เอกสารประกอบการเร ยนว ชาการงาน อาช พและเทคโนโลย (เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร) รห สว ชา ง32102 จ านวน 7 หน วยการเร ยนร ท พ มพ เน อหาการเร ยนเป นภาษาอ งกฤษ โดยม เน อหาเหม อนก นก บฉบ บท พ มพ เป นภาษาไทย 3) ผลส มฤทธ ทางการเร ยนว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย หมายถ ง ผลคะแนนเฉล ยของการท า แบบทดสอบว ดผลส มฤทธ ทางการเร ยนหล งจากท เร ยนด วยเอกสารประกอบการเร ยนครบท ง 7 หน วย ของ กล มทดลองและกล มควบค ม

6 4) คะแนนเฉล ยก อนเร ยนของกล มทดลอง หมายถ ง คะแนนเฉล ยจากการท าแบบทดสอบก อนเร ยน ของกล มทดลอง 5) คะแนนเฉล ยหล งเร ยนของกล มทดลอง หมายถ ง คะแนนเฉล ยจากการท าแบบทดสอบหล งเร ยน ของกล มทดลอง 1.6. ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ 1) เป นแนวทางในการจ ดการเร ยนการสอนด วยเอกสารประกอบการเร ยนท เป นภาษาอ งกฤษ 2) เป นแนวทางในการจ ดการเร ยนการสอนร ปแบบการเร ยนการสอนภาษาอ งกฤษเพ อการบ รณาการ ในรายว ชาอ น ๆ ต อไป

7 บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง การว จ ยในช นเร ยนเร อง การเปร ยบเท ยบผลส มฤทธ ทางการเร ยนว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย (เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร) ของน กเร ยนท เร ยนด วยเอกสารประกอบ การเร ยนเป นภาษาอ งกฤษก บ น กเร ยนท เร ยนด วยเอกสารประกอบการเร ยนเป นภาษาไทย ผ ว จ ยได ศ กษาแนวค ด ทฤษฎ และงานว จ ยท เก ยวข อง ตามลาด บต อไปน 2.1 มาตรฐานและต วช ว ด กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ตามหล กส ตร แกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ.ศ เอกสารประกอบการเร ยนการสอน 2.3 ผลส มฤทธ ทางการเร ยน 2.4 งานว จ ยท เก ยวช อง 2.1 มาตรฐานและต วช ว ด กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ตามหล กส ตร แกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ.ศ มาตรฐานและต วช ว ด กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หล กส ตรแกนกลางการศ กษา ข นพ นฐาน พ.ศ ม ด งน (สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา, 2551) สาระและมาตรฐานการเร ยนร 1) สาระท 1 การดารงช ว ตและครอบคร ว มาตรฐาน ง 1.1 เข าใจการท างาน ม ความค ดสร างสรรค ม ท กษะกระบวนการท างาน ท กษะ การจ ดการ ท กษะกระบวนการแก ป ญหา ท กษะการท างานร วมก น และท กษะการแสวงหาความร ม ค ณธรรม และล กษณะน ส ยในการท างาน ม จ ตส าน กในการใช พล งงาน ทร พยากรและส งแวดล อมเพ อการด ารงช ว ตและ ครอบคร ว 2) สาระท 2 การออกแบบและเทคโนโลย มาตรฐาน ง 2.1 เข าใจเทคโนโลย และกระบวนการเทคโนโลย ออกแบบและสร างส งของเคร องใช หร อว ธ การตามกระบวนการเทคโนโลย อย างม ความค ดสร างสรรค เล อกใช เทคโนโลย ในทางสร างสรรค ต อช ว ต ส งคม ส งแวดล อม และม ส วนร วมการจ ดการเทคโนโลย ท ย งย น 3) สาระท 3 เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มาตรฐาน ง 3.1 เข าใจ เห นค ณค า และใช กระบวนการเทคโนโลย สารสนเทศในการส บค นข อม ล การเร ยนร การส อสาร การแก ป ญหาการท างานและอาช พอย างม ประส ทธ ภาพ ประส ทธ ผล และม ค ณธรรม

8 4) สาระท 4 การอาช พ มาตรฐาน ง 4.1 เข าใจ ม ท กษะท จ าเป น ม ประสบการณ เห นแนวทางในงานอาช พใช เทคโนโลย เพ อพ ฒนาอาช พ ม ค ณธรรม และม เจตคต ท ด ต ออาช พ ค ณภาพผ เร ยนเม อจบช นม ธยมศ กษาป ท 6 1) เข าใจว ธ การท างานเพ อการด ารงช ว ต สร างผลงานอย างม ความค ดสร างสรรค ม ท กษะ การทางานร วมก น ท กษะการจ ดการ ท กษะกระบวนการแก ป ญหา และท กษะการแสวงหาความร ท างานอย าง ม ค ณธรรม ม จ ตสาน กในการใช พล งงานและทร พยากรอย างค มค าและย งย น 2) เข าใจความส มพ นธ ระหว างเทคโนโลย ก บศาสตร อ นๆว เคราะห ระบบเทคโนโลย ม ความค ด สร างสรรค ในการแก ป ญหาหร อสนองความต องการ สร างและพ ฒนาส งของเคร องใช หร อว ธ การ ตาม กระบวนการเทคโนโลย อย างปลอดภ ยโดยใช ซอฟท แวร ช วยในการออกแบบหร อน าเสนอผลงานว เคราะห และ เล อกใช เทคโนโลย ท เหมาะสมก บช ว ตประจ าว นอย างสร างสรรค ต อช ว ต ส งคม ส งแวดล อม และม การจ ดการ เทคโนโลย ด วยว ธ การของเทคโนโลย สะอาด 3) เข าใจองค ประกอบของระบบสารสนเทศ องค ประกอบและหล กการท างานของคอมพ วเตอร ระบบส อสารข อม ลส าหร บเคร อข ายคอมพ วเตอร ค ณล กษณะของคอมพ วเตอร และอ ปกรณ ต อพ วง และม ท กษะการใช คอมพ วเตอร แก ป ญหา เข ยนโปรแกรมภาษา พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร ใช ฮาร ดแวร และ ซอฟต แวร ต ดต อส อสารและค นหาข อม ลผ านอ นเทอร เน ต ใช คอมพ วเตอร ในการประมวลผลข อม ลให เป น สารสนเทศเพ อการต ดส นใจ ใช เทคโนโลย สารสนเทศน าเสนองาน และใช คอมพ วเตอร สร างช นงานหร อ โครงงาน 4) เข าใจแนวทางส อาช พ การเล อกและใช เทคโนโลย อย างเหมาะสมก บอาช พ ม ประสบการณ ใน อาช พท ถน ดและสนใจ และม ค ณล กษณะท ด ต ออาช พ ต วช ว ด สาระท 3 เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มาตรฐาน ง 3.1 เข าใจ เห นค ณค า และใช กระบวนการเทคโนโลย สารสนเทศในการส บค นข อม ล การ เร ยนร การส อสาร การแก ป ญหาการทางานและอาช พอย างม ประส ทธ ภาพ ประส ทธ ผล ม ค ณธรรม ง 3.1 ม.4-6/1 อธ บายองค ประกอบของระบบสารสนเทศ ง 3.1 ม.4-6/2 อธ บายองค ประกอบและหล กการทางานของคอมพ วเตอร ง 3.1 ม.4-6/3 อธ บายระบบส อสารข อม ลสาหร บเคร อข ายคอมพ วเตอร ง 3.1 ม.4-6/4 บอกค ณล กษณะของคอมพ วเตอร และอ ปกรณ ต อพ วง ง 3.1 ม.4-6/5 แก ป ญหาด วยกระบวนการเทคโนโลย สารสนเทศอย างม ประส ทธ ภาพ ง 3.1 ม.4-6/6 เข ยนโปรแกรมภาษา ง 3.1 ม.4-6/7 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร

9 ง 3.1 ม.4-6/8 ใช ฮาร ดแวร และซอฟต แวร ให เหมาะสมก บงาน ง 3.1 ม.4-6/9 ต ดต อส อสาร ค นหาข อม ลผ านอ นเทอร เน ต ง 3.1 ม.4-6/10 ใช คอมพ วเตอร ในการประมวลผลข อม ลให เป นสารสนเทศ เพ อประกอบการต ดส นใจ ง 3.1 ม.4-6/11 ใช เทคโนโลย สารสนเทศนาเสนองานในร ปแบบท เหมาะสม ตรงตามว ตถ ประสงค ของงาน ง 3.1 ม.4-6/12 ใช คอมพ วเตอร ช วยสร างช นงานหร อโครงงานอย างม จ ตสาน กและความร บผ ดชอบ ง 3.1 ม.4-6/13 บอกข อควรปฏ บ ต สาหร บผ ใช เทคโนโลย สารสนเทศ สาระการเร ยนร แกนกลาง หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 กาหนดสาระการเร ยนร แกนกลาง ด งน - องค ประกอบของระบบสารสนเทศได แก ฮาร ดแวร ซอฟต แวร ข อม ล บ คลากร และข นตอนการ ปฏ บ ต งาน - การท างานของคอมพ วเตอร ประกอบด วยหน วยส าค ญ 5 หน วย ได แก หน วยร บข อม ลเข าหน วย ประมวลผลกลาง หน วยความจาหล ก หน วยความจารอง และหน วยส งออก - หน วยประมวลผลกลาง ประกอบด วยหน วยควบค ม และหน วยคานวณและตรรกะ - การร บส งข อม ลระหว างหน วยต างๆ จะผ านระบบทางขนส งข อม ลหร อบ ส - ระบบส อสารข อม ลประกอบด วยข าวสารผ ส งผ ร บส อกลางโพรโตคอล - เคร อข ายคอมพ วเตอร จะส อสารและร บส งข อม ลก นได ต องใช โพรโตคอลชน ดเด ยวก น - ว ธ การถ ายโอนข อม ลแบบขนานและแบบอน กรม - ค ณล กษณะของอ ปกรณ คอมพ วเตอร และอ ปกรณ ต อพ วง เช น ความเร ว และความจ ของฮาร ดด สก - ข นตอนการแก ป ญหา ได แก การว เคราะห และกาหนดรายละเอ ยดของป ญหา การเล อกเคร องม อและ ออกแบบข นตอนว ธ การดาเน นแก ป ญหา การตรวจสอบและปร บปร ง - การถ ายทอดความค ดในการแก ป ญหาอย างม ข นตอน - ข นตอนการพ ฒนาโปรแกรมม 5 ข นตอน ได แก การว เคราะห ป ญหา การออกแบบโปรแกรมการ เข ยนโปรแกรม การทดสอบโปรแกรม และการจ ดทาเอกสารประกอบ - การเข ยนโปรแกรม เช น ซ จาวา ปาสคาล ว ชวลเบส ก ซ ชาร ป - การเข ยนโปรแกรมในงานด านต าง ๆ เช น การจ ดการข อม ล การว เคราะห ข อม ลการแก ป ญหาในว ชา คณ ตศาสตร และว ทยาศาสตร การสร างช นงาน - โครงงานคอมพ วเตอร แบ งตามว ตถ ประสงค ของการใช งานด งน การพ ฒนาส อ เพ อการศ กษา การ พ ฒนาเคร องม อ การทดลองทฤษฎ การประย กต ใช งาน การพ ฒนาโปรแกรมประย กต พ ฒนาโครงงาน คอมพ วเตอร ตามข นตอนต อไปน ค ดเล อกห วข อท สนใจ ศ กษาค นคว าเอกสาร จ ดท าข อเสนอโครงงาน พ ฒนา โครงงาน จ ดทารายงาน นาเสนอและเผยแพร

10 - การเล อกค ณล กษณะของฮาร ดแวร และซอฟต แวร ให เหมาะสมก บงาน เช น คอมพ วเตอร ท ใช ในงาน ส อประสม ควรเป นเคร องท ม สมรรถนะส ง และใช ซอฟต แวร ท เหมาะสม - ปฏ บ ต การต ดต อส อสาร ค นหาข อม ลผ านอ นเทอร เน ต - ค ณธรรมและจร ยธรรมในการใช อ นเทอร เน ต - ใช เทคโนโลย สารสนเทศช วยในการต ดส นใจของบ คคล กล มองค กร ในงานต างๆ - ใช เทคโนโลย สารสนเทศนาเสนองานในร ปแบบโดยพ จารณาว ตถ ประสงค ของงาน - ใช คอมพ วเตอร ช วยสร างช นงานหร อโครงงาน ตามหล กการทาโครงงาน - ศ กษาผลกระทบด านส งคมและส งแวดล อมท เก ดจากงานท สร างข น เพ อหาแนวทางปร บปร งและ พ ฒนา - ข อปฏ บ ต ส าหร บผ ใช เทคโนโลย สารสนเทศ เช น ส อสารและปฏ บ ต ต อผ อ นอย างส ภาพ ปฏ บ ต ตาม ระเบ ยบข อบ งค บของระบบท ใช งาน ไม ทาผ ดกฎหมายและศ ลธรรม แบ งป นความส ขให ก บผ อ น 2.2 เอกสารประกอบการเร ยนการสอน เอกสารประกอบการเร ยนการสอนได ร บการยอมร บอย างกว างขวางว าสามารถน ามาใช ในการจ ดการ เร ยนการสอนได โดยรายละเอ ยดต าง ๆ ของเอกสารประกอบการเร ยนการสอนม ด งน ความหมายของเอกสารประกอบการเร ยนการสอน ม น กการศ กษาหลายท านให ความหมายของเอกสารประกอบการเร ยนการสอนไว ด งน ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน (2549:3) ให ความหมายของเอกสาร ประกอบการเร ยนว า หมายถ ง เอกสารท ใช ประกอบการเร ยนว ชาใดว ชาหน งตามหล กส ตรท ใช ในสถานศ กษา เอกสารประกอบการเร ยนการสอนม หลายประเภท เช น แผนการสอน ช ดการสอน บทเร ยนสาเร จร ป เป นต น สนม คร ฑเม อง (2549:90) กล าวว า เอกสารประกอบการสอนเป นเอกสารหร อส อท สร างและ เข ยนข นเพ อใช ประกอบการเร ยนการสอนว ชาใดว ชาหน งตามหล กส ตรของสถาบ นการศ กษา โดยศ กษาความ ม งหมายและเน อหาสาระของหล กส ตร เพ อนามาจ ดก จกรรมการเร ยนการสอนได อย างสอดคล องก บสภาพการ สอนจร ง เอกสารประกอบการสอนต องม เน อหาสาระท ถ กต อง ม ข อม ลอ างอ ง ม ระบบข นตอนในการเร ยน การ จ ดทาร ปเล มอาจต พ มพ หร อถ ายสาเนาเย บเล มก ได ส ชาต ศ ร ส ขไพบ ลย (2550:6) ได ให ความหมายของเอกสารประกอบการสอน หมายถ ง เอกสารท ผ สอนจ ดทาข นเพ อใช ประกอบการเร ยนร ของผ เร ยน เป นล กษณะเอกสารท จ ดท าเป นร ปเล มม เน อหา สาระท ครบถ วนตามจ ดประสงค การเร ยนร ม ค าอธ บายถ งรายละเอ ยดของเน อหาท ถ กต องตามหล กว ชาการ และม ร ปภาพประกอบตามค าบรรยายอย างเหมาะสม เน อหาม การแยกย อยและเร ยงตามล าด บข นตอนอย าง

11 ต อเน องก น สาระถ กต อง ร ปแบบการพ มพ ท ด ม ความช ดเจน และเป นสาระท เข ยนข นโดยความร ของผ สอนเอง ไม ได ลอกของผ อ นมา อน ว ต ค ณแก ว (2555: 44) กล าวว า เอกสารประกอบการสอน เป นเอกสารท ใช ประกอบการ สอนว ชาใดว ชาหน งตามหล กส ตร ม ห วข อ และเน อหาครอบคล ม และครบถ วนตามรายละเอ ยดค าอธ บาย รายว ชาท กาหนดไว ในหล กส ตร ประกอบด วย คาอธ บายรายว ชา ว ตถ ประสงค ท วไป การวางแผนการสอน การ ว ดและประเม นผล หน งส ออ านประกอบ แผนบร หารการสอน เน อหา รวมท งแบบทดสอบก อน/หล งบทเร ยน หร อคาถามท ายบท สร ปได ว าเอกสารประกอบการเร ยนการสอน หมายถ ง เอกสารท ผ สอนจ ดท าข นเพ อใช ประกอบการเร ยนการสอนในว ชาใดว ชาหน งตามหล กส ตรของสถานศ กษา สามารถใช เป นแนวทางในการเร ยน การสอน หร อสาหร บให ผ เร ยนได ศ กษาเพ มเต มก ได ความสาค ญและประโยชน ของเอกสารประกอบการเร ยนการสอน เอกสารประกอบการเร ยนการสอนม ประโยชน ต อการศ กษา ด งน ส ภาพร ส งห ทอง (2550) ได กล าวถ งประโยชน ของเอกสารประกอบการเร ยนการสอนไว ว า ความสาค ญของเอกสารประกอบการเร ยนม หลายประการ ด งน ค อ 1) ช วยขยายเน อหา ในแบบเร ยนให กว างขวางข น เอกสารประกอบการเร ยนจ ดท าข นเพ อ จ ดม งหมายเฉพาะส วนย อยท ช วยเน นขยายเน อหาและย งม ภาพประกอบท าให เก ดความร ความเข าใจได กว างขวางข น ด ข นและง ายข น 2) สร างเสร มน ส ยร กการค นคว าและพ ฒนาการอ าน เอกสารประกอบการเร ยน ท าให ผ เร ยนสามารถอ านได อย างม อ สระไม จ าก ดสถานท เป นการเสร มสร างล กษณะน ส ยให ร กการศ กษาค นคว าหา ความร ด วยตนเอง ฝ กท กษะในการอ านอย เสมอ รวมท งย งเป นการใช เวลาว าง ให เก ดประโยชน อ กด วย 3) ส งเสร มให ผ เร ยนม น ส ยร กการอ านหน งส อ เอกสารประกอบการเร ยนม เร องราวเน อหาท สน กสนานเพล ดเพล น ม ภาพประกอบและเหมาะสมก บว ยจ งสามารถเร าความสนใจ ท จะอ านมากกว า แบบเร ยน ซ งจะปล กฝ งให เก ดน ส ยร กการอ านในท ส ด 4) ช วยชดเชยความบกพร องทางด านจ ตใจของผ เร ยน เอกสารประกอบการเร ยน ท เป น เร องราวสามารถชดเชยความร ส กบกพร องทางด านจ ตใจ เสร มสร างค ณธรรมได ด กว าแบบเร ยนท วไป 5) ช วยให ผ เร ยนได ร บความเพล ดเพล นบ นเท งใจ ล บสมอง และส งเสร มเชาว ป ญญา เอกสารประกอบการเร ยนม เน อหาสาระเป นเร องราวท สน กสนานแฝงไว ด วยความร ม ความเหมาะสม ก บว ย จ งเป นส อสาค ญท สร างความเพล ดเพล น ส งเสร มเชาว ป ญญาให แก ผ เร ยน

12 สร ปได ว าประโยชน ของเอกสารประกอบการสอน ม ประโยชน ท งต อคร ผ สอน และเป น ประโยชน ต อผ เร ยน ท งน เพราะเอกสารประกอบการสอน เป นส อในการเร ยนร ในอ กร ปแบบหน ง ท สามารถท า ให การจ ดก จกรรมการเร ยนร ของคร และน กเร ยน บรรล จ ดม งหมายท กาหนดไว ได อย างม ประส ทธ ภาพ ชน ดและล กษณะของเอกสารประกอบการสอน ส รช ย บ ญญาน ส ทธ (2535,อ างถ งใน อ จฉรา ดลประส ทธ,2549:5) กล าวถ งล กษณะและชน ด ของเอกสารประกอบการสอนไว ด งน ล กษณะของเอกสารประกอบการสอน 1) เป นเอกสารท จ ดพ มพ ท ม ร ปแบบแน นอนท ใช แทนตาราหร อแบบเร ยน 2) ควรครอบคล มจ ดม งหมาย เน อหาสาระ ก จกรรมการเร ยนการสอน ส อการ สอน และว ธ ว ดผล ตามท ระบ ไว ในหล กส ตรรายว ชาใดว ชาหน ง 3) สามารถใช ศ กษาได ด วยตนเอง และ ใช จ ดสภาพการเร ยนการสอนในช นเร ยนได 4) ม ความเช อถ อได ส ง ในกรณ ท เร ยบเร ยงเน อหามาจากหลายแหล ง ควรม การ อ างอ งเช งอรรถ และบรรณาน กรม ปรากฏท ายเอกสารเล มน น ๆ ด วย 5) สามารถนาไปใช ได ตามแผนการสอนท วางไว และประเม นค ณภาพของเอกสารได หร อสามารถให ผ อ นไปใช ได 6) ส งเสร มพฤต กรรมการเร ยนร ของผ เร ยนให ส งข น 7) สามารถประเม นประส ทธ ภาพตามเกณฑ มาตรฐานท กาหนดต งแต 70/70 ข นไป 8) ควรจ ดท าเป นเอกสารรวมเล มในกรณ ท ม หลายจ ดประสงค หร อท งรายว ชา ซ ง จะต องม การเร ยบเร ยงส วนต าง ๆ ในเล มอย างเป นระบบ 9) เป นนว ตกรรมทางการศ กษาท สามารถแก ป ญหาได ม ความเช อถ อส ง ม ผลพ ส จน เช งประจ กษ และ สามาถนาไปใช ได จร ง ชน ดของเอกสารประกอบการสอน 1) ใบความร ม งเสนอเน อหาสาระประกอบการสอน 2) ใบงาน ใช เป นแนวทางในการฝ กปฏ บ ต น กเร ยน 3) แบบฝ กห ด ใช ฝ กก จกรรมหร อท กษะท สอดคล องตามเน อหาสาระ 4) แผ นคาสอน เสนอเน อหาสาระก จกรรมและข อทดสอบหล งเร ยน 5) บทเร ยนซ อมเสร ม ใช เป นบทเร ยนซ อมเสร มการเร ยนร ให ส งข น 6) เอกสารการสอนใช ประกอบการเร ยนประจ าหน วยใดหน วยหน งในช ดว ชา ประกอบด วย แผนการสอน การทดสอบก อนเร ยน-หล งเร ยน ก จกรรม และแบบฝ กปฏ บ ต

13 7) หน งส อเสร มประสบการณ สร างเสร มท กษะ และน ส ยร กการอ านหร อเพ มพ น ความร ในการเร ยนตามหล กส ตรให กว างขวางย งข น ม 2 ร ปแบบค อ หน งส ออ านนอกเวลา ใช อ านนอกเวลา ตามท หล กส ตรกาหนดไว และหน งส ออ านเพ มเต มเน อหาสาระอ งหล กฐาน 8) ค ม อคร /ค ม อการเร ยน เป นเอกสารท คร และน กเร ยนใช เป นแนวทางในการเร ยน การสอน เพ อให การสอนม ประส ทธ ภาพย งข น ซ งประกอบด วย 1) ค าแนะน าส าหร บคร ผ สอน 2) เน อหา สาระของหล กส ตร 3) กาหนดการสอน 4) ความค ดรวบยอด หล กการ หร อมโนท ศน 5) จ ดประสงค การเร ยนร 6) ว ธ สอนและก จกรรม 7) ว ธ การว ดผล/ส อสน บสน นการเร ยนการสอน 8) ข อทดสอบ/แบบฝ กห ดร ปแบบต าง ๆ พร อมคาเฉลย 9) แหล งอ างอ งเพ มเต ม 10) ภาคผนวกหร อการนาเสนอข อม ลเพ มเต มจากเน อหาสาระ ล กษณะของเอกสารประกอบการเร ยนการสอนท ด เอกสารประกอบการเร ยนการสอนท จะน ามาใช ในการเร ยนการสอนน นจะต องเป นเอกสารท ได ร บการพ ฒนา ปร บปร ง จนกระท งเป นเอกสารประกอบการเร ยนการสอนท ด และม ค ณภาพ ซ ง กระทรวงศ กษาธ การ (2545) ได กล าวถ งเอกสารประกอบการเร ยนการสอนท ด จะต องม ค ณสมบ ต ซ งสร ปได ด งน 1) เน อหาสอดคล องก บสาระและมาตรฐานของหล กส ตร 2) เน อหาม ความถ กต องตามหล กว ชาการ 3) ม การนาเสนอเน อหาตามลาด บข นตอน 4) เน อหาต องไม ข ดต อความม นคงและความสงบเร ยบร อยของชาต และไม ข ดต อศ ลธรรม อ นด ของส งคม 5) เน อหาม ความยากง ายเหมาะสมก บระด บช นการศ กษา 6) ใช ภาษาท ส อความหมายให อ านง าย เข าใจได ถ กต องช ดเจน 7) ใช คาศ พท ท เป นคาศ พท เฉพาะด านได ถ กต อง 8) ใช ภาษาได เหมาะสมก บว ยของผ เร ยน 9) ก จกรรมประกอบการเร ยนการสอนจะต องสอดคล องก บจ ดประสงค 10) ก จกรรมจะต องส งเสร มความร และความเข าใจ 11) ลาด บข นตอนของก จกรรมจะต องเหมาะสม 12) ม ภาพท เหมาะสมและสอดคล องก บเน อหา 13) ม ร ปแบบการนาเสนอท น าสนใจ 14) ส และต วอ กษรช ดเจน สวยงาม อ านง าย เหมาะสมก บว ยของผ เร ยน นอกจากน กรมว ชาการ (2543) ได กล าวถ งล กษณะของเอกสารประกอบการสอนว าเม อ นาไปใช แล วจะต องให ผลก บผ เร ยนด งน

14 1) ทาให ผ เร ยนเก ดความเพล ดเพล น 2) ทาให ผ เร ยนม จ นตนาการ 3) กระต นให ผ อ านแสวงหาข อเท จจร ง 4) ส งเสร มให ผ เร ยนม น ส ยร กการอ าน ด งน นล กษณะของเอกสารประกอบการสอนท ด น น อ นด บแรกเน อหาจะต องม ความ สอดคล องก บสาระและมาตรฐานของหล กส ตร เน อหาจะต องม ความถ กต องตามหล กว ชาการ ม ร ปแบบของ ภาพ ล กษณะของก จกรรมเสร มการเร ยนการสอนท น าสนใจ ม องค ประกอบอ น ๆ ท ส งเสร มให ผ เร ยนม น ส ยร ก การอ าน ม จ นตนาการ ผ เร ยนเก ดความเพล ดเพล น ส วนประกอบของเอกสารประกอบการเร ยนการสอน ส วนประกอบของเอกสารประกอบการเร ยนการสอนจะม ล กษณะคล ายก บเอกสารว ชาการ อ น ๆ ซ งม ส วนประกอบด งน (สนม คร ฑเม อง, 2549: 90) 1) ส วนนา ควรม ส วนประกอบ ด งน - ปกนอก - ปกใน - คานา - สารบ ญ - จ ดประสงค การเร ยนร - คาแนะน าการใช เอกสารประกอบ การเร ยนการสอน 2) ส วนเน อหา ควรม ส วนประกอบด งน - ช อบท หร อช อหน วย หร อช อเร อง - ห วข อเร องย อย - แบบทดสอบก อนเร ยน - เน อหาสาระ - ก จกรรมท ายบทเร ยน - คาถามท ายบทเร ยน - แบบทดสอบหล งเร ยน 3) ส วนอ างอ ง - เอกสารอ างอ ง อาจอย ส วนท ายเน อหาในแต ละตอน หร ออย ท ายเล มก ได - ภาคผนวก เช น แบบทดสอบ กระดาษคาตอบ และเฉลย เป นต น

15 ด งน นเอกสารประกอบการเร ยนการสอนโดยท วไป อาจจะประกอบไปด วยส วนส าค ญก ค อ สาระสาค ญของบทเร ยน จ ดประสงค การเร ยนร เน อหาสาระ ก จกรรมการเร ยนการสอน ส อการเร ยนการสอน ท ใช ว ธ การว ดและประเม นผล ม แบบทดสอบก อนเร ยนและหล งเร ยน ม ค าแนะน าในการใช และม เอกสารอ างอ ง การพ ฒนาเอกสารประกอบการเร ยนการสอน ส น นทา ส นทรประเสร ฐ (2547: 2-3) ได กล าวถ งข นตอนการพ ฒนาเอกสารประกอบการ เร ยนการสอน โดยสร ปได ด งน 1) ว เคราะห ป ญหาและสาเหต จากการเร ยนการสอน เพ อการสร างเอกสารประกอบการสอน 2) ศ กษาหล กส ตรโดยละเอ ยด เพ อว เคราะห เน อหา จ ดประสงค และก จกรรม 3) เล อกเน อหาท เหมาะสม แบ งเป นบทเป นตอน หร อเป นเร องเพ อแก ป ญหาท พบ 4) ศ กษาร ปแบบของการเข ยนเอกสารประกอบการสอนและก าหนดส วนประกอบภายในของ เอกสารประกอบการสอน 5) ศ กษา ค นคว า รวบรวมเน อหาสาระจากต าราเอกสารท เก ยวข องอ น ๆ เพ อสร าง จ ดประสงค เน อหา ว ธ การและส อประกอบเอกสารประกอบการสอน 6) เข ยนเน อหาในแต ละตอนโดยละเอ ยด ซ งอาจจะแบ งเป นห วข อใหญ และห วข อย อยรวมท ง ภาพประกอบ แผนภ ม และข อทดสอบให สอดคล องก บจ ดประสงค ท กาหนดไว 7) ส งให ผ เช ยวชาญตรวจสอบ นาผลท ได มาพ จารณาเพ อปร บปร งส วนท บกพร อง 8) นาไปทดลองใช ในห องเร ยนและเก บบ นท กผลการใช 9) นาผลท ได มาใช พ จารณาและปร บปร งแก ไขส วนท บกพร อง 10) นาไปใช จร งเพ อแก ป ญหาท เก ดข นในการเร ยนการสอน ช ต มา ส จจาน นท (2542:1-14) ได กล าวว า กระบวนการท ส าค ญของการเข ยนเอกสาร ประกอบการเร ยนการสอน ม ด งน 1) การศ กษาหล กส ตรอย างละเอ ยด เพ อม งให เก ดความร ความเข าใจในว ตถ ประสงค เป าหมาย โครงสร างของรายว ชา คาอธ บายรายว ชาโดยภาพรวม 2) การศ กษาคาอธ บายรายว ชาท จะเข ยนเอกสารประกอบการสอน ว ตถ ประสงค ของรายว ชา จานวนหน วยก ต จ านวนคาบเร ยน โดยท วไปก อนเข ยนเอกสารประกอบการสอนผ เข ยนจะต องจ ดท าแผนการ สอนไว แล ว แผนการสอนท จ ดทาอย างเป นระบบ จะอ านวยความสะดวกและความรวดเร วในการเข ยนเอกสาร ประกอบสอน 3) การต งช อเร อง ช อเร องของเอกสารประกอบสอนเป นไปตามช อรายว ชา

16 4) การจ ดท าโครงเร องของเอกสารประกอบการสอนเป นบท แต ละบทเป นเร องหร อห วข อ โครงเร องแสดงให เห นถ งขอบเขตของเร องและกรอบแนวค ด ซ งผ เข ยนต องน าเสนอโดยย ดกรอบช อรายว ชา คาอธ บายรายว ชา ว ตถ ประสงค และกลล มเป าหมายเป นสาค ญ โครงเร องเป นกรอบกาหนดการค ดเล อกข อม ล และการนาเสนอ โครงเร องท ด นามาส ความสมบ รณ ล มล กของเน อหา ความช ดเจนในการลาด บความค ด การ นาเสนอและการอ าน โดยท วไปการแบ งโครงเร องในเน อหาของเอกสารประกอบสอนจะจ ดล าด บสอดคล องก บ แผนการสอนหร อการสอน 5) เน อหาและการน าเสนอเน อหา เน อหาควรน าเสนอความร ใหม ท ม ความถ กต อง ความ ท นสม ย ความสมบ รณ เหมาะสมก บกล มเป าหมาย การน าเสนอเน อหาอาจใช การบรรยาย อธ บาย การอ าง เหต ผล ใช ภาษาเช งว ชาการท ด กะท ดร ด ช ดเจน อ านง าย รวมท งม เคร องม อช วยอธ บาย เช น ภาพประกอบ ตาราง แผนภ ม ท เหมาะสม ช วยเพ มความเข าใจและความน าสนใจ 6) ส วนประกอบและร ปเล มของเอกสารประกอบการสอน ประกอบด วยส วนน า ส วนเน อหา และส วนท าย โดยในส วนนา จะประกอบด วย ใบรองปก หน าปกใน คานา สารบาญ และแผนการเร ยนร หร อ แผนการสอน ส วนเน อหา แบ งเป นบทและเร อง ส วนท าย ประกอบด วย บรรณาน กรม และภาคผนวก ถ าม ด งน นในการผล ตหร อพ ฒนาเอกสารประกอบการเร ยนการสอนน น จะต องศ กษาโครงสร าง ของหล กส ตร รายละเอ ยดของรายว ชาให ช ดเจน และเข าใจอย างถ องแท จากน นค อยพ จารณาล าด บเน อหาท จะนาเสนอ ซ งจะต องสอดคล องก บรายละเอ ยดของรายว ชา จากน นก ส งให ผ เช ยวชาญเป นผ ตรวจสอบ น าผลท ได มาปร บปร ง น าเอกสารประกอบการเร ยนการสอนท พ ฒนาเสร จแล วไปทดลองเพ อหาประส ทธ ภาพ ท าการ ปร บปร งแก ไขส วนท บกพร อง แล วนาไปใช จร งเพ อแก ป ญหาท เก ดข นในการจ ดการเร ยนการสอน 2.3 ผลส มฤทธ ทางการเร ยนร ผลส มฤทธ ทางการเร ยนร เป นแนวทางหน งของการว ดประส ทธ ผลทางการเร ยนร ของผ เร ยนท ได จาก การเร ยนบทเร ยนคอมพ วเตอร ช วยสอน และเป นแนวทางท ใช ประเม นว าบทเร ยนคอมพ วเตอร ช วยสอนท พ ฒนาข นมาน นม ค ณภาพหร อไม ความหมายของผลส มฤทธ ทางการเร ยนร กรมว ชาการ (2542: 11) ให ความหมายของผลส มฤทธ ทางการเร ยนว า หมายถ ง ความส าเร จหร อ ความสามารถในการกระทาใดๆ ท ต องอาศ ยท กษะหร อม ฉะน นก ต องอาศ ยความร ในว ชาหน งว ชาใดโดยเฉพาะ ชวาล แพร ตก ล (2516: 15) กล าวถ ง ผลส มฤทธ ทางการเร ยนไว ว า หมายถ ง ความส าเร จในด าน ความร ท กษะ และสมรรถภาพด านต างๆ ของสมอง ผลส มฤทธ ทางการเร ยนควรจะประกอบด วยส งส าค ญ อย างน อยสามส ง ค อ ความร ท กษะ และสมรรถภาพสมองในด านต างๆ

17 จร นทร ธาน ร ตน (2518: 6) ให ความหมายของผลส มฤทธ การเร ยนไว ว า หมายถ ง ความส าเร จท ได ร บ จากความร ความสามารถ หร อท กษะ และอาจหมายถ ง ผลงานการเร ยนการสอนหร อผลงานท เด กได จากการ ประกอบก จกรรมส วนน นๆ ก ได เยาวด ว บ ลย ศร (2539: 16) กล าวว า ผลส มฤทธ ทางการเร ยน หมายถ ง กระบวนการบ งช ผลผล ต หร อค ณล กษณะท ว ดได จากเคร องม อว ดผลประเภทใดประเภทหน งอย างม ระบบ เป นกระบวนการของ ว ทยาศาสตร ท เน นปร มาณเป นต วเลขมากกว าการบรรยายในเช งค ณศ พท ด งน นสร ปได ว า ผลส มฤทธ ทางการเร ยนหมายถ ง ความส าเร จของการเร ยนร ท ผ เร ยนได ผ าน กระบวนการเร ยนร ต างๆ โดยสามารถว ดได จากความร ท กษะ และสมรรถภาพทางสมอง ล กษณะของผลส มฤทธ ทางการเร ยน พวงร ตน ทว ร ตน (2530: 29-30) กล าวว า จ ดม งหมายของการว ดผลส มฤทธ ทางการเร ยน เพ อเป น การตรวจสอบความสามารถของสมรรถภาพทางสมองของบ คคลว าเร ยนแล วได อะไรบ าง ม ความสามารถด าน ใด มากน อยเท าใด เช น พฤต กรรมการจ า ความเข าใจ การน าไปใช การว เคราะห การส งเคราะห และการ ประเม นค า การว ดผลส มฤทธ เป นการตรวจสอบพฤต กรรมของผ เร ยนในด านของพ ทธพ ส ย ซ งเป นการว ด 2 องค ประกอบ ตามจ ดม งหมายและล กษณะท เร ยน ด งน 1) การว ดด านการปฏ บ ต เป นการตรวจสอบความร ความสามารถทางการปฏ บ ต โดยให ผ เร ยนได ลง ม อปฏ บ ต จร งให เห นเป นผลงานปรากฏออกมา ให ท าการส งเกตและว ดได การว ดแบบน จ งต องใช ข อสอบ ภาคปฏ บ ต ซ งการประเม นผลจะพ จารณาท การปฏ บ ต และผลงานท ปฏ บ ต 2) การว ดด านเน อหา เป นการตรวจสอบความร ความสามารถเก ยวก บเน อหาว ชา รวมถ ง ความสามารถ อ นเป นผลมาจากการเร ยนการสอน ม ว ธ การสอบว ดได 2 ล กษณะ ค อ 2.1) การสอบปากเปล า การสอบน ม กจะท าเป นรายบ คคล ซ งเป นการสอบท ต องการด ผล เฉพาะอย าง ซ งต องการด การใช ถ อยค าในการตอบค าถาม รวมท งการแสดงความค ดเห นและ บ คล กภาพต างๆ การสอบปากเปล าสามารถสอบว ดได ละเอ ยดล กซ ง 2.2) การสอบแบบให เข ยนตอบ เป นการสอบว ดท ให ผ สอบเข ยนเป นหน งส อตอบ ซ งม ร ปแบบการตอบอย 2 แบบ ค อ - แบบไม จาก ดคาตอบซ งได แก การสอบว ดท ใช ข อสอบแบบอ ตน ย - แบบจ าก ดค าถาม ซ งเป นการสอบท ก าหนดขอบเขตของค าถามท จะให ตอบ หร อกาหนดคาตอบมาให เล อก

18 2.3.3 แบบทดสอบว ดผลส มฤทธ เยาวด ว บ ลย ศร (2539) กล าวว า แบบทดสอบว ดผลส มฤทธ ส วนใหญ ท สร างข นม กจะม ความม งหมาย ท ส าค ญ ค อ เพ อใช ว ดผลการเร ยนร ด านเน อหาว ชาและท กษะต างๆ ของแต ละสาขาว ชา โดยเฉพาะอย างย ง สาขาว ชาท งหลายท ได จ ดการสอนในระด บช นเร ยนต างๆ ของแต ละโรงเร ยน ล กษณะแบบทดสอบผลส มฤทธ ทางการเร ยนม ท งท เป นข อเข ยนและเป นภาคปฏ บ ต จร ง บ ญชม ศร สะอาด (2544: 99) กล าวว า แบบทดสอบว ดผลส มฤทธ เป นแบบทดสอบท ใช ว ดผลการ เร ยนร ในเน อหาและจ ดประสงค ในรายว ชาต างๆ ท เร ยนในโรงเร ยนและสถาบ นการศ กษา เป นเคร องม อหล ก ของการว ดผล สมน ก ภ ทท ยธน (2546: 73-97) กล าวว า แบบทดสอบว ดผลส มฤทธ ทางการเร ยน หมายถ ง แบบทดสอบท ว ดสมรรถภาพสมองด านต างๆ ท น กเร ยนได ร บการเร ยนร ผ านมาแล ว แบบทดสอบว ดผลส มฤทธ ทางการเร ยน อาจแบ งได เป น 2 ประเภท ค อ แบบทดสอบท คร สร างข นและแบบทดสอบมาตรฐาน 1) แบบทดสอบท คร สร างข น ท น ยมใช ม 6 แบบ ด งน 1.1) ข อสอบแบบอ ตน ยหร อความเร ยง เป นข อสอบท ม เฉพาะค าถาม แล วให น กเร ยนเข ยน ตอบอย างเสร เข ยนบรรยายความร และข อค ดเห นของแต ละคน 1.2) ข อสอบแบบกาถ ก ผ ด เป นข อสอบแบบเล อกตอบท ม 2 ต วเล อก แต ต วเล อกด งกล าว เป นแบบคงท และม ความหมายตรงก นข าม 1.3) ข อสอบแบบเต มค าเป นข อสอบท ประกอบด วยประโยคหร อข อความท ย งไม สมบ รณ แล วให เต มคา หร อประโยค หร อข อความลงในช องว าง เพ อให ม ใจความสมบ รณ และถ กต อง 1.4) ข อสอบแบบตอบส น ๆ ข อสอบประเภทน คล ายก บข อสอบแบบเต มค า แต แตกต างก นท ข อสอบแบบตอบส น ๆ เข ยนเป นประโยคค าถามสมบ รณ แล วให ผ ตอบเข ยนตอบค าตอบท ส นและกะท ดร ดได ใจความสมบ รณ ไม ใช เป นการบรรยายแบบข อสอบอ ตน ยหร อความเร ยง 1.5) ข อสอบแบบจ บค เป นข อสอบเล อกตอบชน ดหน ง โดยม ค าหร อข อความแยกออกจาก ก นเป น 2 ช ด แล วให ผ ตอบเล อกจ บค ว า แต ละข อความในช ดหน ง เร ยกว า ต วย น จะค ก บค าหร อข อความใดใน อ กช ดหน ง เร ยกว าต วเล อก ซ งม ความส มพ นธ อย างใดอย างหน งท ผ ออกข อสอบกาหนด 1.6) ข อสอบแบบเล อกตอบ ประกอบด วย 2 ตอน ค อ ตอนน าหร อค าถามก บตอนเล อกใน ตอนเล อกน จะประกอบด วยต วเล อกท เป นคาตอบถ กและต วเล อกท เป นต วลวง 2) แบบทดสอบมาตรฐาน เป นแบบทดสอบท ม ความเป นมาตรฐาน 2 ประเภท ค อ 2.1) มาตรฐานในว ธ ด าเน นการสอบ หมายถ ง ไม ว าจะน าแบบสอบน ไปใช ท ไหน เม อไร ต อง ดาเน นการในการสอบเหม อนก นหมด 2.2) มาตรฐานในการด าเน นการสอบ หมายถ ง แบบสอบประเภทน ม เกณฑ ปกต ไว ส าหร บใช ในการเปร ยบเท ยบคะแนน เพ อจะบอกว าการท ผ สอบได คะแนนอย างหน งอย างใด หมายถ งว าม ความสามารถ อย างไร

19 สร ปได ว า ผลส มฤทธ ทางการเร ยนร ค อ การว ดผลด านเน อหาว ชาและท กษะของแต ละสาขาว ชา เป น การตรวจสอบความสามารถของสมรรถภาพทางสมองของบ คคล อ นเป นผลเน องมาจากการได ร บพ ฒนาท กษะ ทางการเร ยนร ซ งสามารถว ดได โดยเคร องม อทางจ ตว ทยาหร อแบบทดสอบท งท เป นข อเข ยนและเป น ภาคปฏ บ ต จร ง 2.4 งานว จ ยท เก ยวข อง ในการศ กษาว จ ยเพ อเปร ยบเท ยบผลส มฤทธ ทางการเร ยนว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย (เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร) ของน กเร ยนท เร ยนด วยเอกสารประกอบ การเร ยนเป นภาษาอ งกฤษก บ น กเร ยนท เร ยนด วยเอกสารประกอบการเร ยนเป นภาษาไทยในคร งน ผ ว จ ยได ศ กษางานว จ ยท เก ยวข อง ด งน เจตน จรรย อาจไธสง (2554: บทค ดย อ) ทาการว จ ยเร อง การเปร ยบเท ยบผลส มฤทธ ทางการเร ยนว ชา หล กการตลาดโดยใช เอกสารประกอบการสอนเป นภาษาอ งกฤษ โดยม ว ตถ ประสงค เพ อทดสอบความร เก ยวก บ คาศ พท Technical Term ก อนและหล งเร ยน และเปร ยบเท ยบผลส มฤทธ ทางการเร ยนว ชาหล กการตลาดโดย ใช เอกสารประกอบการสอนเป นภาษาอ งกฤษ กล มต วอย างท ท าการศ กษาค อ น กศ กษาช นป ท 2 สาขา เทคโนโลย โลจ สต กส และจ ดการการขนส ง จ านวน 28 คน และน กศ กษาสาขาว ชาการจ ดการ จ านวน 32 คน ภาคเร ยนท 1/2554 มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ นทบ ร เคร องม อท ใช ในการว จ ย ประกอบด วย แบบทดสอบ Pretest และแบบทดสอบ Posttest เป นแบบเต มค าเพ ออธ บายความหมายของ คาศ พท technical term แบบทดสอบกลางภาค จานวน 120 ข อ และแบบทดสอบปลายภาค จ านวน 84 ข อ เป นแบบเล อกตอบ 4 choice ผลการศ กษาพบว า น กศ กษาท งกล มท เร ยนโดยใช เอกสารประกอบการสอนท เป นภาษาอ งกฤษ และกล มท เร ยนโดยใช เอกสารประกอบการสอนภาษาไทย สามารถอธ บายความหมายของ คาศ พท technical term เฉล ยเพ มข นอย างม น ยส าค ญทางสถ ต ท ระด บ.01 โดยคะแนนสอบหล งเร ยนส งกว า คะแนนสอบก อนเร ยน ส วนการเปร ยบเท ยบผลส มฤทธ ทางการเร ยนว ชาหล กการตลาดของน กศ กษากล ม ทดลองท เร ยนโดยใช เอกสารประกอบการสอนเป นภาษาอ งกฤษ และน กศ กษากล มควบค มท เร ยนโดยใช เอกสารประกอบการสอนเป นภาษาไทย โดยใช Pair t-test พบว าผลส มฤทธ ทางการเร ยนว ชาหล กการตลาด ของน กศ กษาท งสองกล มไม แตกต างก นในการสอบ midterm แต พบว าการสอบ final ม ผลส มฤทธ ทางการ เร ยนแตกต างก นอย างม น ยสาค ญทางสถ ต ท ระด บ.01 โดยพบว าผลส มฤทธ ทางการเร ยนของกล มท เร ยนโดยใช ส อการสอนเป นภาษาอ งกฤษส งกว าผลส มฤทธ ทางการเร ยนของกล มท เร ยนโดยใช ส อการสอนเป นภาษาไทย อรอนงค จ นทรา (2552: บทค ดย อ) ได ท าการพ ฒนาและศ กษาผลการใช เอกสารประกอบการสอน รายว ชา การศ กษาภาษาอ งกฤษโดยอ สระ ( ) โดยม จ ดม งหมายเพ อ 1) พ ฒนาและศ กษา ประส ทธ ภาพ เอกสารประกอบการสอนรายว ชาการศ กษาภาษาอ งกฤษโดยอ สระ ( ) 2) เปร ยบเท ยบผลส มฤทธ ทางการเร ยนก อนและหล งเร ยนด วยเอกสารประกอบการสอนท สร างข น 3) ศ กษาระด บ

20 ความพ งพอใจของน กเร ยนท ม ต อเอกสารประกอบการสอนท สร างข น กล มต วอย างท ใช ในการศ กษาคร งน เป น น กเร ยนระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นป ท 2 สาขางานการบ ญช ท กาล งเร ยนรายว ชาการศ กษาภาษาอ งกฤษ โดยอ สระ ว ทยาล ยสารพ ดช างอ ดรธาน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2552 จ านวน 30 คน เคร องม อท ใช ใน การศ กษาได แก 1) เอกสารประกอบการสอนรายว ชาการศ กษาภาษาอ งกฤษโดยอ สระ ( ) 2) แบบทดสอบว ดผลส มฤทธ ก อนและหล งเร ยน 3) แบบประเม นความพ งพอใจของน กเร ยนต อเอกสาร ประกอบการสอน ผลการศ กษาพบว า 1) ประส ทธ ภาพของเอกสารประกอบการสอนรายว ชาการศ กษา ภาษาอ งกฤษโดยอ สระ ม ค าประส ทธ ภาพ 75.2/ ถ อได ว าม ประส ทธ ภาพส งกว าเกณฑ ท ก าหนด 2) ผลส มฤทธ ทางการเร ยน หล งเร ยนส งกว าก อนเร ยนเอกสารประกอบการสอน อย างม น ยส าค ญทางสถ ต ท ) น กเร ยนม ความพ งพอใจต อเอกสารประกอบการสอนรายว ชาการศ กษาภาษาอ งกฤษโดยอ สระ ( ) อย ในระด บด มาก

จ ดทาโดย นางสาวอ ญชล อ นสมพ นธ

จ ดทาโดย นางสาวอ ญชล อ นสมพ นธ รายงานว จ ย การพ ฒนาผลส มฤทธ ทางการเร ยนว ชาการใช โปรแกรมประมวลผลคา โดยใช ก จกรรมเพ อนช วยเพ อน ของน กศ กษาระด บช น ปวช.2 ห อง TI201 ว ทยาล ยเทคโนโลย พาย พและบร หารธ รก จ จ ดทาโดย นางสาวอ ญชล อ นสมพ นธ

More information

เค าโครงว ทยาน พนธ ช อน กศ กษา อ ใลพร สมคะเน รห สประจ าต ว 53M54680124 ปร ญญา คร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชา

เค าโครงว ทยาน พนธ ช อน กศ กษา อ ใลพร สมคะเน รห สประจ าต ว 53M54680124 ปร ญญา คร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชา เค าโครงว ทยาน พนธ ช อน กศ กษา อ ใลพร สมคะเน รห สประจ าต ว 53M54680124 ปร ญญา คร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชา หล กส ตรและการสอน ประธานท ปร กษาว ทยาน พนธ อ.ดร.อ งคนา กร ณยาธ ก ล กรรมการท ปร กษาว ทยาน พนธ ผศ.ดร.ส

More information

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง การศ กษาค นคว าเร อง ป จจ ยท ส งผลต อท กษะปฏ บ ต ในการเร ยนว ชาคอมพ วเตอร ของ น กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 6 ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ จ ตร เขต 2 ผ ว จ ยได

More information

นางสาวศ ร ภ ทร ร งเร องส นงาม

นางสาวศ ร ภ ทร ร งเร องส นงาม 1 พ ฒนาการใช โปรแกรม Microsoft office Power Point 2010 ของน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 2 โดยใช แบบฝ กท กษะ นางสาวศ ร ภ ทร ร งเร องส นงาม โรงเร ยนอ สส มช ญศร ราชา ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2556 2 สารบ ญ บทท หน

More information

รห ส UTQ-102: การบร หารหล กส ตร

รห ส UTQ-102: การบร หารหล กส ตร UTQ online e-training Course ใบความร ท 1 เร อง ความสามารถและความจาเป นของ การบร หารจ ดการหล กส ตรระด บสถานศ กษา โครงการยกระด บค ณภาพคร ท งระบบ ภายใต ปฏ บ ต การไทยเข มแข ง (Upgrading Teacher Qualification

More information

ค ม อพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา รายว ชาเล อก

ค ม อพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา รายว ชาเล อก ค ม อพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา รายว ชาเล อก หล กส ตรการศ กษานอกระบบ ระด บการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 ส าน กงาน กศน.จ งหว ดฉะเช งเทรา ส าน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย ส าน กงานปล

More information

การประเม นโครงการยกระด บผลส มฤทธ ทางการเร ยน โดยใช ส อ ICT โรงเร ยนหม บ านสหกรณ 2 นางเบ ญจพรรณ ดวงเด น ต าแหน ง คร ว ทยฐานะคร ช านาญการพ เศษ

การประเม นโครงการยกระด บผลส มฤทธ ทางการเร ยน โดยใช ส อ ICT โรงเร ยนหม บ านสหกรณ 2 นางเบ ญจพรรณ ดวงเด น ต าแหน ง คร ว ทยฐานะคร ช านาญการพ เศษ 1 การประเม นโครงการยกระด บผลส มฤทธ ทางการเร ยน โดยใช ส อ ICT โรงเร ยนหม บ านสหกรณ 2 นางเบ ญจพรรณ ดวงเด น ต าแหน ง คร ว ทยฐานะคร ช านาญการพ เศษ โรงเร ยนหม บ านสหกรณ 2 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาเช ยงใหม เขต

More information

การพ ฒนาบทเร ยนคอมพ วเตอร ผ านเว บว ชาภาษาไทย เร องการสร างคา สาหร บน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 2

การพ ฒนาบทเร ยนคอมพ วเตอร ผ านเว บว ชาภาษาไทย เร องการสร างคา สาหร บน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 2 การพ ฒนาบทเร ยนคอมพ วเตอร ผ านเว บว ชาภาษาไทย เร องการสร างคา สาหร บน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 2 ส ธ ร นาทร ว ทยาน พนธ น เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตร ศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาเทคโนโลย และส อสารการศ

More information

งานว จ ย เร อง ความต องการการน เทศการสอนของคร เคร อข ายโรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม โดย โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม ประจาป การศ กษา 2554

งานว จ ย เร อง ความต องการการน เทศการสอนของคร เคร อข ายโรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม โดย โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม ประจาป การศ กษา 2554 งานว จ ย เร อง ความต องการการน เทศการสอนของคร เคร อข ายโรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม โดย วราภรณ แสงพลส ทธ ห วหน างานการเร ยนการสอน ป.4-6 ฝ ายว ชาการ โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม ประจาป การศ กษา 2554 งานว จ

More information

2. น กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 6 ท ได ร บการสอนโดยการจ ดก จกรรมการเร ยนร โดยใช

2. น กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 6 ท ได ร บการสอนโดยการจ ดก จกรรมการเร ยนร โดยใช ช อว จ ย การศ กษาผลการใช ส อการสอนช ด Amazing Word ในการจาคาศ พท ภาษาอ งกฤษ ของน กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 6 โรงเร ยนเซนต หล ยส ฉะเช งเทรา ผ ทาว จ ย นางสาวบงกช บ ญเจร ญ บทค ดย อ การว จ ยคร งน ม ว ตถ ประสงค

More information

การบร หารการจ ดการเร ยนการสอนภาษาจ นของโรงเร ยนเอกชนสอนภาษาจ น ส งก ดส าน กงาน คณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน ในกร งเทพมหานคร

การบร หารการจ ดการเร ยนการสอนภาษาจ นของโรงเร ยนเอกชนสอนภาษาจ น ส งก ดส าน กงาน คณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน ในกร งเทพมหานคร การบร หารการจ ดการเร ยนการสอนภาษาจ นของโรงเร ยนเอกชนสอนภาษาจ น ส งก ดส าน กงาน คณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน ในกร งเทพมหานคร สารน พนธ ของ ชลาล ย อานามว ฒน เสนอต อบ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว

More information

ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2556

ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2556 การแก ไขพฤต กรรมการไม สนใจเร ยนในรายว ชาการใช โปรแกรมนาเสนอข อม ลด วยส อการ สอนของน กเร ยนระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นป ท 1/ 5สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ ว ทยาล ยเทคโนโลย ไทยบร หารธ รก จ นางสาวณ ฏญาพร ช

More information

โครงการการศ กษาความรอบร เฉพาะเร อง (Senior Project)

โครงการการศ กษาความรอบร เฉพาะเร อง (Senior Project) โครงการการศ กษาความรอบร เฉพาะเร อง (Senior Project) โรงเร ยนสาธ ตแห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร โครงการการศ กษาพห ภาษา ศ นย ว จ ยและพ ฒนาการศ กษา โครงการการศ กษาความรอบร เฉพาะเร อง (Senior Project) โรงเร ยนสาธ

More information

การพ ฒนาร ปแบบการบร หารการจ ดการเร ยนร หล กส ตรท องถ นโรงเร ยนม ธยมศ กษาในส งก ด สาน กงานเขตพ นท การศ กษา เขต 22 จ งหว ดนครพนม

การพ ฒนาร ปแบบการบร หารการจ ดการเร ยนร หล กส ตรท องถ นโรงเร ยนม ธยมศ กษาในส งก ด สาน กงานเขตพ นท การศ กษา เขต 22 จ งหว ดนครพนม การพ ฒนาร ปแบบการบร หารการจ ดการเร ยนร หล กส ตรท องถ นโรงเร ยนม ธยมศ กษาในส งก ด สาน กงานเขตพ นท การศ กษา เขต 22 จ งหว ดนครพนม THE DEVELOPMENT OF MANAGEMENT LEARNING LOCAL CURRICULUM OF SECONDARY SCHOOL

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย งานประด ษฐ ง 33101 โรงเร ยนดอนเม องทหารอากาศบ าร ง

แผนการจ ดการเร ยนร ว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย งานประด ษฐ ง 33101 โรงเร ยนดอนเม องทหารอากาศบ าร ง แผนการจ ดการเร ยนร ว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย งานประด ษฐ ง 33101 โรงเร ยนดอนเม องทหารอากาศบ าร ง นางปาร ชาต ว ระพ นธ คร ว ทยฐานะช านาญการพ เศษ กล มสาระการเร ยนร ว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย โรงเร ยนดอนเม

More information

แนวปฏ บ ต การว ดและประเม นผลการเร ยนร

แนวปฏ บ ต การว ดและประเม นผลการเร ยนร เอกสารประกอบ หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ๒๕๕๑ แนวปฏ บ ต การว ดและประเม นผลการเร ยนร ฉบ บใช ในโรงเร ยนโครงการน าร อง การใช หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ๒๕๕๑ ส าน กว ชาการและมาตรฐานการศ

More information

รายงานว จ ยเพ อพ ฒนาการเร ยนการสอน

รายงานว จ ยเพ อพ ฒนาการเร ยนการสอน รายงานว จ ยเพ อพ ฒนาการเร ยนการสอน เร อง สภาพป ญหาการจ ดการเร ยนการสอนรายว ชาคณ ตศาสตร ท วไป สาน กว ชาศ กษาท วไป มหาว ทยาล ยศร ปท ม THE CURRENT INSTRUCTIONAL PRACTICES PROBLEMS OF GENERAL MATHEMATICS FACULTY

More information

การบร หารจ ดการแหล งเร ยนร

การบร หารจ ดการแหล งเร ยนร การบร หารจ ดการแหล งเร ยนร โดย ไพโรจน คะเชนทร chan2.obec.go.th/wattungpelschool การบร หารจ ดการแหล งเร ยนร โดย ไพโรจน คะเชนทร พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ. /01/ และท 4แก ไขเพ 4มเต ม(ฉบ บท 4 /) พ.ศ.

More information

รายงานการว จ ยในช นเร ยน

รายงานการว จ ยในช นเร ยน 1 รายงานการว จ ยในช นเร ยน ช อเร องว จ ย ผลการสอนซ อมเสร ม เร อง โปรแกรม Excel สาหร บน กศ กษาท ม ผลการเร ยนอ อน ว ทยาล ยเทคโนโลย พาย พและบร หารธ รก จ จ งหว ด เช ยงใหม ช อผ ว จ ย อาจารย จ ตตาร ตน ตะตารน

More information

บทท 6 การพ ฒนาส อนว ตกรรมและเทคโนโลย การศ กษา

บทท 6 การพ ฒนาส อนว ตกรรมและเทคโนโลย การศ กษา บทท 6 การพ ฒนาส อนว ตกรรมและเทคโนโลย การศ กษา ส อการเร ยนการสอน ในการเร ยนการสอน โดยท วไปจะม องค ประกอบท ส าค ญอย 3 ประการ ค อ ผ สอน ผ เร ยน และส อการเร ยนการสอน ส อการเร ยนการสอนท ใช ก นมาก ค อ ภาษาพ

More information

การบร หารสถานศ กษาก บประส ทธ ผลของโรงเร ยน ในอาเภอคลองหลวง ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาปท มธาน เขต 1

การบร หารสถานศ กษาก บประส ทธ ผลของโรงเร ยน ในอาเภอคลองหลวง ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาปท มธาน เขต 1 การบร หารสถานศ กษาก บประส ทธ ผลของโรงเร ยน ในอาเภอคลองหลวง ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาปท มธาน เขต 1 SCHOOL MANAGEMENT AND EFFECTIVENESS OF SCHOOLS AMPHOE KLONGLUANG UNDER THE OFFICE OF PATHUMTHANI

More information

รายงานสร ปผลการปฏ บ ต งานของตนเอง (Self report) การประกวดหน วยงานและผ ท ม ผลงานด เด นท ประสบผลสาเร จ เพ อร บรางว ลทรงค ณค า สพฐ.

รายงานสร ปผลการปฏ บ ต งานของตนเอง (Self report) การประกวดหน วยงานและผ ท ม ผลงานด เด นท ประสบผลสาเร จ เพ อร บรางว ลทรงค ณค า สพฐ. 1 รายงานสร ปผลการปฏ บ ต งานของตนเอง (Self report) การประกวดหน วยงานและผ ท ม ผลงานด เด นท ประสบผลสาเร จ เพ อร บรางว ลทรงค ณค า สพฐ. (OBEC AWARDS) ประเภท คร ผ สอนยอดเย ยม ด านบร หารจ ดการช นเร ยนยอดเย ยม

More information

เอกสารแนะน าการใช ค ม อแนวทางการสอนว ชาโครงการ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) และ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.)

เอกสารแนะน าการใช ค ม อแนวทางการสอนว ชาโครงการ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) และ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) เอกสารแนะน าการใช ค ม อแนวทางการสอนว ชาโครงการ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) และ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) 1 บทท 1 แนวทางการสอนว ชาโครงการโดยใช กระบวนการว จ ย ท าไมต องสอน การท าโครงการโดยใช

More information

การศ กษาบทบาทการบร หารงานว ชาการของผ บร หาร สถานศ กษาข นพ นฐานระด บม ธยมศ กษา อ าเภอราษ ไศล จ งหว ดศร สะเกษ

การศ กษาบทบาทการบร หารงานว ชาการของผ บร หาร สถานศ กษาข นพ นฐานระด บม ธยมศ กษา อ าเภอราษ ไศล จ งหว ดศร สะเกษ ก การศ กษาบทบาทการบร หารงานว ชาการของผ บร หาร สถานศ กษาข นพ นฐานระด บม ธยมศ กษา อ าเภอราษ ไศล จ งหว ดศร สะเกษ นายสมชาย ค าปล ว การค นคว าอ สระน เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรปร ญญาศ กษาศาสตร มหาบ ณฑ

More information

โรงเร ยนคณะราษฎรบาร ง จ งหว ดยะลา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยม เขต 15 แผนการจ ดการเร ยนร หน วยท 3

โรงเร ยนคณะราษฎรบาร ง จ งหว ดยะลา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยม เขต 15 แผนการจ ดการเร ยนร หน วยท 3 แผนการจ ดการเร ยนร หน วยท 3 แผนการจ ดการเร ยนร เร อง องค ประกอบของระบบคอมพ วเตอร 2 ชม. แผนการจ ดการเร ยนร เร อง อ ปกรณ ร บข อม ล 2 ชม. แผนการจ ดการเร ยนร เร อง หน วยประมวลผลกลางและหน วยความจาหล ก 4 ชม.

More information

หน วยท 1 : การว พากษ แผนจ ดการเร ยนร

หน วยท 1 : การว พากษ แผนจ ดการเร ยนร หน วยท 1 : การว พากษ แผนจ ดการเร ยนร หน วยย อยท 1.1 : แนวค ดพ นฐานในการออกแบบการจ ดการเร ยนร 1. แนวค ดส าค ญในการออกแบบการเร ยนร ท สอดคล องก บหล กส ตรแกนกลางการศ กษา ข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 หล กส ตรแกนกลางการศ

More information

ผลการใช ช ดการสอนแบบอ งประสบการณ เร อง การใช โปรแกรมตารางทาการ สาหร บน กเร ยนระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พ

ผลการใช ช ดการสอนแบบอ งประสบการณ เร อง การใช โปรแกรมตารางทาการ สาหร บน กเร ยนระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พ ผลการใช ช ดการสอนแบบอ งประสบการณ เร อง การใช โปรแกรมตารางทาการ สาหร บน กเร ยนระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พ THE RESULT OF USING EXPERIENCE-BASED INSTRUCTIONAL PACKAGE ON THE USAGE OF SPREADSHEET FOR VOCATIONAL

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป 2555

แผนปฏ บ ต การประจาป 2555 แผนปฏ บ ต การประจาป 2555 ว ทยาล ยเทคโนโลย ศร ว ฒนาบร หารธ รก จ ว ทยาล ยเทคโนโลย ศร ว ฒนาบร หารธ รก จ สำนน กงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน กระทรวงศ ศ กษาธ การ ข แผนปฏ บ ต การประจาป 2555 ว ทยาล ยเทคโนโลย

More information

ผ เร ยน ค ม อการจ ดการเร ยนการสอน ท เน น เป นสำค ญ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม. www.rmutsb.ac.th RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

ผ เร ยน ค ม อการจ ดการเร ยนการสอน ท เน น เป นสำค ญ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม. www.rmutsb.ac.th RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ค ม อการจ ดการเร ยนการสอน ท เน น เป นสำค ญ ผ เร ยน มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม เลขท 60 หม ท 3 ถนนสายเอเซ ย (กร งเทพฯ - นครสวรรค ) ตำบลห นตรา อำเภอพระนครศร อย ธยา จ.พระนครศร อย ธยา 13000 โทรศ พท

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 www.sp2.go.th กล มงานนโยบายและแผน กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา ส พรรณบ ร เขต 2 ค าน า แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2558 ฉบ บน จ ดท าข

More information