รายงานการว จ ยในช นเร ยน

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "รายงานการว จ ยในช นเร ยน"

Transcription

1 รายงานการว จ ยในช นเร ยน การเปร ยบเท ยบผลส มฤทธ ทางการเร ยน ว ชา การงานอาช พและเทคโนโลย (เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร) ระหว างน กเร ยนท เร ยนด วยเอกสารประกอบการเร ยนเป นภาษาอ งกฤษ ก บน กเร ยนท เร ยนด วยเอกสารประกอบการเร ยนเป นภาษาไทย นายอ ราวรรส พ นผล ตาแหน ง คร ว ทยฐานะ คร ชานาญการ สาขาคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย โรงเร ยนส งเน น อาเภอส งเน น องค การบร หารส วนจ งหว ดนครราชส มา

2 ช องานว จ ย การเปร ยบเท ยบผลส มฤทธ ทางการเร ยนว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย (เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร) ของน กเร ยนท เร ยนด วยเอกสารประกอบ การเร ยนเป น ภาษาอ งกฤษก บน กเร ยนท เร ยนด วยเอกสารประกอบการเร ยนเป นภาษาไทย ผ ว จ ย นายอ ราวรรส พ นผล หน วยงาน โรงเร ยนส งเน น องค การบร หารส วนจ งหว ดนครราชส มา ป ท พ มพ 2556 บทค ดย อ การว จ ยน ม ว ตถ ประสงค เพ อ 1) เปร ยบเท ยบผลส มฤทธ ทางการเร ยน ว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย (เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร) ระหว างน กเร ยนท เร ยนด วยเอกสารประกอบการเร ยนเป นภาษาอ งกฤษ ก บน กเร ยนท เร ยนด วยเอกสารประกอบการเร ยนเป นภาษาไทย 2) เปร ยบเท ยบความแตกต างผลคะแนนสอบ ก อนเร ยนก บคะแนนสอบหล งเร ยนของน กเร ยนท เร ยนด วยเอกสารประกอบการเร ยนเป นภาษาอ งกฤษ เคร องม อท ใช ในการว จ ยได แก 1) เอกสารประกอบการเร ยนว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย (เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร) ฉบ บท เป นภาษาไทยและฉบ บท เป นภาษาอ งกฤษ ซ งท งสองฉบ บม เน อหาเด ยวก น 2) แบบทดสอบว ดผลส มฤทธ ทางการเร ยนฉบ บท เป นภาษาไทย จ านวน 60 ข อ และฉบ บท เป นภาษาอ งกฤษ จ านวน 60 ข อ ซ งท งสองฉบ บม เน อหาเด ยวก น 3) แบบทดสอบก อนเร ยนและหล งเร ยน ฉบ บท เป น ภาษาอ งกฤษ กล มต วอย างท ใช ในการทดลองได แก น กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 5 ท เร ยนว ชาการงานอาช พและ เทคโนโลย (เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร) ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2555 จ านวน 70 คน ท ได มา จากการเล อกแบบเจาะจง ร ปแบบการว จ ยเป นการว จ ยเช งทดลอง โดยกล มทดลองจ ดการเร ยนการสอนด วย เอกสารประกอบการเร ยนเป นภาษาอ งกฤษ ได แก น กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 5/3 จ านวน 35 คน และกล ม ควบค มจ ดการเร ยนการสอนแบบปกต ด วยเอกสารประกอบการเร ยนเป นภาษาไทย ได แก น กเร ยนช น ม ธยมศ กษาท 5/4 จ านวน 35 คน สถ ต ท ใช ในการว เคราะห ข อม ลได แก ค าเฉล ย ค าส วนเบ ยงเบนมาตรฐาน สถ ต ท ใช ในการทดสอบสมมต ฐานได แก t-test (Independent Samples) ผลการว จ ยพบว า 1) ผลส มฤทธ ทางการเร ยนของกล มทดลองและกล มควบค มไม แตกต างก น ท ระด บน ยส าค ญทางสถ ต ท.01 2) คะแนนเฉล ย ของการทาแบบทดสอบหล งเร ยนของกล มทดลอง ส งกว าคะแนนเฉล ยของการทาแบบทดสอบก อนเร ยนอย างม น ยสาค ญทางสถ ต ท ระด บ.01 คาสาค ญ: ผลส มฤทธ ทางการเร ยน, เอกสารประกอบการสอนท เป นภาษาอ งกฤษ, เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร

3 บทท 1 บทน า 1.1 ความเป นมาและความสาค ญของป ญหา ในป จจ บ นม โรงเร ยนในระด บม ธยมศ กษาหลายแห งท ได น าเอานว ตกรรมการเร ยนการสอน ภาษาอ งกฤษร ปแบบใหม เร ยกว า ร ปแบบการเร ยนการสอนภาษาอ งกฤษเพ อการบ รณาการ (English Integrated Studies: EIS) ซ งเป นการน าเอาภาษาอ งกฤษมาใช ในการเร ยนการสอนในรายว ชา ว ทยาศาสตร คณ ตศาสตร และคอมพ วเตอร สอนโดยคร ไทย แต ใช ภาษาอ งกฤษในการส อสารก บผ เร ยน ใช เอกสารประกอบการเร ยนเป นภาษาอ งกฤษ ตลอดจนใช ส ออ นเทอร เน ตในการค นหาเน อหาความร ท เป น ภาษาอ งกฤษ ซ งโรงเร ยนส งเน น องค การบร หารจ งหว ดนครราชส มา ก ได ด าเน นโครงการจ ดการเร ยนการ สอนโดยใช ร ปแบบด งกล าว โดยในป การศ กษา 2555 ในระด บม ธยมศ กษาตอนต นจ ดการศ กษาร ปแบบ EIS จ านวน 4 ห องเร ยน และระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย จ ดการศ กษาร ปแบบ EIS จ านวน 6 ห องเร ยน โดย สามารถใช ส อการเร ยนร ท งท เป นระบบอ นเทอร เน ต หน งส อ และเอกสารประกอบการเร ยนท เป น ภาษาอ งกฤษ สาหร บเอกสารประกอบการเร ยนการสอนน นเป นส อการเร ยนการสอนท ผ สอนสามารถผล ตได ง าย เป นเอกสารท ใช ประกอบการสอนว ชาใดว ชาหน งตามหล กส ตร ม ห วข อ และเน อหาครอบคล ม และ ครบถ วนตามรายละเอ ยดค าอธ บายรายว ชาท ก าหนดไว ในหล กส ตรประกอบด วย ค าอธ บายรายว ชา ว ตถ ประสงค ท วไป การวางแผนการสอน (ประกอบด วยเน อหา ว ธ สอน เวลาท ใช สอน เอกสารอ างอ ง โสตท ศน ปกรณ ท ใช ) การว ดและประเม นผล หน งส ออ านประกอบ แผนบร หารการสอน เน อหา รวมท ง แบบทดสอบก อน/หล งบทเร ยนหร อคาถามท ายบท (อน ว ต ค ณแก ว, 2555: 44) ผ ว จ ยซ งเป นคร ผ สอนรายว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย (เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร) ช นม ธยมศ กษาป ท 5 และได ร บมอบหมายให จ ดการเร ยนการสอนท งในร ปแบบ EIS จ านวน 3 ห องเร ยน และร ปแบบการสอนปกต จ านวน 2 ห องเร ยน ม ความสนใจท จะศ กษาเปร ยบเท ยบผลส มฤทธ ทางการเร ยน ของผ เร ยนท เร ยนด วยเอกสารประกอบการเร ยนท ม เน อหาเป นภาษาอ งกฤษก บผ เร ยนท เร ยนด วยเอกสาร ประกอบการเร ยนท ม เน อหาเป นภาษาไทย ซ งเอกสารประกอบการสอนท งสองฉบ บจะม เน อหาท เหม อนก น นอกจากน ย งสนใจท จะเปร ยบเท ยบคะแนนสอบก อนเร ยนและคะแนนสอบหล งเร ยนในแต ละหน วยการเร ยน ของผ เร ยนท เร ยนด วยเอกสารประกอบการเร ยนการสอนเป นภาษาอ งกฤษด วย โดยได เล อกเน อหาในรายว ชา การอาช พและเทคโนโลย (เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร) ตามหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข น พ นฐาน พ.ศ กล มสาระการเร ยนการงานอาช พและเทคโนโลย จ านวน 7 หน วยการเร ยนร เพ อท จะ ศ กษาว าการเร ยนโดยใช เอกสารประกอบการเร ยนเป นภาษาอ งกฤษก บเอกสารประกอบการเร ยนท เป น ภาษาไทยน นม ผลส มฤทธ ท แตกต างก นหร อไม เพ อท จะได ขยายการจ ดการเร ยนการสอนร ปแบบ EIS ให เพ ม มากข นจนครบท กห องเร ยนต อไปในอนาคต อ กท งเป นแนวทางในการศ กษาว าการจ ดการเร ยนการสอน

4 ร ปแบบ EIS น นม ความเหมาะสมก บสภาพของผ เร ยนในโรงเร ยนส งเน นหร อไม อย างไร ส าหร บใช เป นข อม ล ในการเพ มประส ทธ ภาพการเร ยนการสอน ทาให สามารถพ ฒนาผ เร ยนได เต มตามศ กยภาพ 1.2 ว ตถ ประสงค ของการว จ ย 1) เพ อเปร ยบเท ยบผลส มฤทธ ทางการเร ยน ว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย (เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร) ระหว างน กเร ยนท เร ยนด วยเอกสารประกอบการเร ยนเป นภาษาอ งกฤษก บ น กเร ยนท เร ยนด วยเอกสารประกอบการเร ยนเป นภาษาไทย 2) เพ อเปร ยบเท ยบความแตกต างระหว างคะแนนสอบก อนเร ยนก บคะแนนสอบหล งเร ยนของ น กเร ยนท เร ยนด วยเอกสารประกอบการเร ยนเป นภาษาอ งกฤษ 1.3 สมม ต ฐานของการว จ ย 1) น กเร ยนท เร ยนด วยเอกสารประกอบการเร ยนท เป นภาษาอ งกฤษและน กเร ยนท เร ยนด วยเอกสาร ประกอบการเร ยนท เป นภาษาไทยม ผลส มฤทธ ทางการเร ยนไม แตกต างก น 2) คะแนนเฉล ยของการทาแบบทดสอบหล งเร ยนของน กเร ยนท เร ยนด วยเอกสารประกอบการเร ยน เป นภาษาอ งกฤษส งกว าคะแนนเฉล ยก อนเร ยน 1.4 ขอบเขตการว จ ย 1) ขอบเขตของเน อหา การว จ ยคร งน ใช เน อหาในรายว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย ตามหล กส ตรแกนกลาง การศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย สาระท 3 เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร จานวน 7 หน วยการเร ยนร ได แก - เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร (Information and Communication Technology) - ข อม ล สารสนเทศ และความร (Data Information and Knowledge) - คอมพ วเตอร ส วนบ คคล (The Personal Computer) - การส อสารข อม ล (Data Communication) - ระบบเคร อข ายคอมพ วเตอร (Computer Network)

5 - ความร ท วไปเก ยวก บอ นเทอร เน ต (The Internet Overview) - บร การบนอ นเทอร เน ต (The Internet Services) กล มต วอย าง กล มต วอย างท ใช ในการว จ ย ได แก น กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 5 โรงเร ยนส งเน น จ งหว ด นครราชส มา ท เร ยนว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย (เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร) รห สว ชา ง32102 ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2555 ได มาโดยการเล อกแบบเจาะจง จ านวนท งส น 70 คน แบ งเป น 2 ห องเร ยน โดยเล อกห องเร ยนช น ม.5/3 เป นกล มทดลอง จ านวน 35 คน และห องเร ยนช น ม.5/4 เป นกล ม ควบค ม จานวน 35 คน 2) ระยะเวลาท ใช ในการว จ ย ท าการทดลองในภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2555 โดยใช เวลาทดลองส ปดาห ละ 2 ช วโมง รวม ท งส น 7 ส ปดาห รวม 14 ช วโมง 3) ต วแปรท ใช ในการว จ ย 4.1) ต วแปรอ สระ ได แก เอกสารประกอบการเร ยนการสอน 2 แบบ ค อ - เอกสารประกอบการเร ยนการสอนฉบ บท เป นภาษาไทย - เอกสารประกอบการเร ยนการสอนฉบ บท เป นภาษาอ งกฤษ 4.2) ต วแปรตาม ได แก - ผลส มฤทธ ทางการเร ยนว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย - คะแนนเฉล ยหล งเร ยนในแต หน วยการเร ยนร ของกล มทดลอง 1.5 น ยามศ พท เฉพาะ 1) เอกสารประกอบการเร ยนฉบ บท เป นภาษาไทย หมายถ ง เอกสารประกอบการเร ยนว ชาการงาน อาช พและเทคโนโลย (เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร) รห สว ชา ง32102 จ านวน 7 หน วยการเร ยนร ท พ มพ เน อหาการเร ยนเป นภาษาไทย 2) เอกสารประกอบการเร ยนฉบ บท เป นภาษาอ งกฤษ หมายถ ง เอกสารประกอบการเร ยนว ชาการงาน อาช พและเทคโนโลย (เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร) รห สว ชา ง32102 จ านวน 7 หน วยการเร ยนร ท พ มพ เน อหาการเร ยนเป นภาษาอ งกฤษ โดยม เน อหาเหม อนก นก บฉบ บท พ มพ เป นภาษาไทย 3) ผลส มฤทธ ทางการเร ยนว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย หมายถ ง ผลคะแนนเฉล ยของการท า แบบทดสอบว ดผลส มฤทธ ทางการเร ยนหล งจากท เร ยนด วยเอกสารประกอบการเร ยนครบท ง 7 หน วย ของ กล มทดลองและกล มควบค ม

6 4) คะแนนเฉล ยก อนเร ยนของกล มทดลอง หมายถ ง คะแนนเฉล ยจากการท าแบบทดสอบก อนเร ยน ของกล มทดลอง 5) คะแนนเฉล ยหล งเร ยนของกล มทดลอง หมายถ ง คะแนนเฉล ยจากการท าแบบทดสอบหล งเร ยน ของกล มทดลอง 1.6. ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ 1) เป นแนวทางในการจ ดการเร ยนการสอนด วยเอกสารประกอบการเร ยนท เป นภาษาอ งกฤษ 2) เป นแนวทางในการจ ดการเร ยนการสอนร ปแบบการเร ยนการสอนภาษาอ งกฤษเพ อการบ รณาการ ในรายว ชาอ น ๆ ต อไป

7 บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง การว จ ยในช นเร ยนเร อง การเปร ยบเท ยบผลส มฤทธ ทางการเร ยนว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย (เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร) ของน กเร ยนท เร ยนด วยเอกสารประกอบ การเร ยนเป นภาษาอ งกฤษก บ น กเร ยนท เร ยนด วยเอกสารประกอบการเร ยนเป นภาษาไทย ผ ว จ ยได ศ กษาแนวค ด ทฤษฎ และงานว จ ยท เก ยวข อง ตามลาด บต อไปน 2.1 มาตรฐานและต วช ว ด กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ตามหล กส ตร แกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ.ศ เอกสารประกอบการเร ยนการสอน 2.3 ผลส มฤทธ ทางการเร ยน 2.4 งานว จ ยท เก ยวช อง 2.1 มาตรฐานและต วช ว ด กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ตามหล กส ตร แกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ.ศ มาตรฐานและต วช ว ด กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หล กส ตรแกนกลางการศ กษา ข นพ นฐาน พ.ศ ม ด งน (สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา, 2551) สาระและมาตรฐานการเร ยนร 1) สาระท 1 การดารงช ว ตและครอบคร ว มาตรฐาน ง 1.1 เข าใจการท างาน ม ความค ดสร างสรรค ม ท กษะกระบวนการท างาน ท กษะ การจ ดการ ท กษะกระบวนการแก ป ญหา ท กษะการท างานร วมก น และท กษะการแสวงหาความร ม ค ณธรรม และล กษณะน ส ยในการท างาน ม จ ตส าน กในการใช พล งงาน ทร พยากรและส งแวดล อมเพ อการด ารงช ว ตและ ครอบคร ว 2) สาระท 2 การออกแบบและเทคโนโลย มาตรฐาน ง 2.1 เข าใจเทคโนโลย และกระบวนการเทคโนโลย ออกแบบและสร างส งของเคร องใช หร อว ธ การตามกระบวนการเทคโนโลย อย างม ความค ดสร างสรรค เล อกใช เทคโนโลย ในทางสร างสรรค ต อช ว ต ส งคม ส งแวดล อม และม ส วนร วมการจ ดการเทคโนโลย ท ย งย น 3) สาระท 3 เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มาตรฐาน ง 3.1 เข าใจ เห นค ณค า และใช กระบวนการเทคโนโลย สารสนเทศในการส บค นข อม ล การเร ยนร การส อสาร การแก ป ญหาการท างานและอาช พอย างม ประส ทธ ภาพ ประส ทธ ผล และม ค ณธรรม

8 4) สาระท 4 การอาช พ มาตรฐาน ง 4.1 เข าใจ ม ท กษะท จ าเป น ม ประสบการณ เห นแนวทางในงานอาช พใช เทคโนโลย เพ อพ ฒนาอาช พ ม ค ณธรรม และม เจตคต ท ด ต ออาช พ ค ณภาพผ เร ยนเม อจบช นม ธยมศ กษาป ท 6 1) เข าใจว ธ การท างานเพ อการด ารงช ว ต สร างผลงานอย างม ความค ดสร างสรรค ม ท กษะ การทางานร วมก น ท กษะการจ ดการ ท กษะกระบวนการแก ป ญหา และท กษะการแสวงหาความร ท างานอย าง ม ค ณธรรม ม จ ตสาน กในการใช พล งงานและทร พยากรอย างค มค าและย งย น 2) เข าใจความส มพ นธ ระหว างเทคโนโลย ก บศาสตร อ นๆว เคราะห ระบบเทคโนโลย ม ความค ด สร างสรรค ในการแก ป ญหาหร อสนองความต องการ สร างและพ ฒนาส งของเคร องใช หร อว ธ การ ตาม กระบวนการเทคโนโลย อย างปลอดภ ยโดยใช ซอฟท แวร ช วยในการออกแบบหร อน าเสนอผลงานว เคราะห และ เล อกใช เทคโนโลย ท เหมาะสมก บช ว ตประจ าว นอย างสร างสรรค ต อช ว ต ส งคม ส งแวดล อม และม การจ ดการ เทคโนโลย ด วยว ธ การของเทคโนโลย สะอาด 3) เข าใจองค ประกอบของระบบสารสนเทศ องค ประกอบและหล กการท างานของคอมพ วเตอร ระบบส อสารข อม ลส าหร บเคร อข ายคอมพ วเตอร ค ณล กษณะของคอมพ วเตอร และอ ปกรณ ต อพ วง และม ท กษะการใช คอมพ วเตอร แก ป ญหา เข ยนโปรแกรมภาษา พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร ใช ฮาร ดแวร และ ซอฟต แวร ต ดต อส อสารและค นหาข อม ลผ านอ นเทอร เน ต ใช คอมพ วเตอร ในการประมวลผลข อม ลให เป น สารสนเทศเพ อการต ดส นใจ ใช เทคโนโลย สารสนเทศน าเสนองาน และใช คอมพ วเตอร สร างช นงานหร อ โครงงาน 4) เข าใจแนวทางส อาช พ การเล อกและใช เทคโนโลย อย างเหมาะสมก บอาช พ ม ประสบการณ ใน อาช พท ถน ดและสนใจ และม ค ณล กษณะท ด ต ออาช พ ต วช ว ด สาระท 3 เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มาตรฐาน ง 3.1 เข าใจ เห นค ณค า และใช กระบวนการเทคโนโลย สารสนเทศในการส บค นข อม ล การ เร ยนร การส อสาร การแก ป ญหาการทางานและอาช พอย างม ประส ทธ ภาพ ประส ทธ ผล ม ค ณธรรม ง 3.1 ม.4-6/1 อธ บายองค ประกอบของระบบสารสนเทศ ง 3.1 ม.4-6/2 อธ บายองค ประกอบและหล กการทางานของคอมพ วเตอร ง 3.1 ม.4-6/3 อธ บายระบบส อสารข อม ลสาหร บเคร อข ายคอมพ วเตอร ง 3.1 ม.4-6/4 บอกค ณล กษณะของคอมพ วเตอร และอ ปกรณ ต อพ วง ง 3.1 ม.4-6/5 แก ป ญหาด วยกระบวนการเทคโนโลย สารสนเทศอย างม ประส ทธ ภาพ ง 3.1 ม.4-6/6 เข ยนโปรแกรมภาษา ง 3.1 ม.4-6/7 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร

9 ง 3.1 ม.4-6/8 ใช ฮาร ดแวร และซอฟต แวร ให เหมาะสมก บงาน ง 3.1 ม.4-6/9 ต ดต อส อสาร ค นหาข อม ลผ านอ นเทอร เน ต ง 3.1 ม.4-6/10 ใช คอมพ วเตอร ในการประมวลผลข อม ลให เป นสารสนเทศ เพ อประกอบการต ดส นใจ ง 3.1 ม.4-6/11 ใช เทคโนโลย สารสนเทศนาเสนองานในร ปแบบท เหมาะสม ตรงตามว ตถ ประสงค ของงาน ง 3.1 ม.4-6/12 ใช คอมพ วเตอร ช วยสร างช นงานหร อโครงงานอย างม จ ตสาน กและความร บผ ดชอบ ง 3.1 ม.4-6/13 บอกข อควรปฏ บ ต สาหร บผ ใช เทคโนโลย สารสนเทศ สาระการเร ยนร แกนกลาง หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 กาหนดสาระการเร ยนร แกนกลาง ด งน - องค ประกอบของระบบสารสนเทศได แก ฮาร ดแวร ซอฟต แวร ข อม ล บ คลากร และข นตอนการ ปฏ บ ต งาน - การท างานของคอมพ วเตอร ประกอบด วยหน วยส าค ญ 5 หน วย ได แก หน วยร บข อม ลเข าหน วย ประมวลผลกลาง หน วยความจาหล ก หน วยความจารอง และหน วยส งออก - หน วยประมวลผลกลาง ประกอบด วยหน วยควบค ม และหน วยคานวณและตรรกะ - การร บส งข อม ลระหว างหน วยต างๆ จะผ านระบบทางขนส งข อม ลหร อบ ส - ระบบส อสารข อม ลประกอบด วยข าวสารผ ส งผ ร บส อกลางโพรโตคอล - เคร อข ายคอมพ วเตอร จะส อสารและร บส งข อม ลก นได ต องใช โพรโตคอลชน ดเด ยวก น - ว ธ การถ ายโอนข อม ลแบบขนานและแบบอน กรม - ค ณล กษณะของอ ปกรณ คอมพ วเตอร และอ ปกรณ ต อพ วง เช น ความเร ว และความจ ของฮาร ดด สก - ข นตอนการแก ป ญหา ได แก การว เคราะห และกาหนดรายละเอ ยดของป ญหา การเล อกเคร องม อและ ออกแบบข นตอนว ธ การดาเน นแก ป ญหา การตรวจสอบและปร บปร ง - การถ ายทอดความค ดในการแก ป ญหาอย างม ข นตอน - ข นตอนการพ ฒนาโปรแกรมม 5 ข นตอน ได แก การว เคราะห ป ญหา การออกแบบโปรแกรมการ เข ยนโปรแกรม การทดสอบโปรแกรม และการจ ดทาเอกสารประกอบ - การเข ยนโปรแกรม เช น ซ จาวา ปาสคาล ว ชวลเบส ก ซ ชาร ป - การเข ยนโปรแกรมในงานด านต าง ๆ เช น การจ ดการข อม ล การว เคราะห ข อม ลการแก ป ญหาในว ชา คณ ตศาสตร และว ทยาศาสตร การสร างช นงาน - โครงงานคอมพ วเตอร แบ งตามว ตถ ประสงค ของการใช งานด งน การพ ฒนาส อ เพ อการศ กษา การ พ ฒนาเคร องม อ การทดลองทฤษฎ การประย กต ใช งาน การพ ฒนาโปรแกรมประย กต พ ฒนาโครงงาน คอมพ วเตอร ตามข นตอนต อไปน ค ดเล อกห วข อท สนใจ ศ กษาค นคว าเอกสาร จ ดท าข อเสนอโครงงาน พ ฒนา โครงงาน จ ดทารายงาน นาเสนอและเผยแพร

10 - การเล อกค ณล กษณะของฮาร ดแวร และซอฟต แวร ให เหมาะสมก บงาน เช น คอมพ วเตอร ท ใช ในงาน ส อประสม ควรเป นเคร องท ม สมรรถนะส ง และใช ซอฟต แวร ท เหมาะสม - ปฏ บ ต การต ดต อส อสาร ค นหาข อม ลผ านอ นเทอร เน ต - ค ณธรรมและจร ยธรรมในการใช อ นเทอร เน ต - ใช เทคโนโลย สารสนเทศช วยในการต ดส นใจของบ คคล กล มองค กร ในงานต างๆ - ใช เทคโนโลย สารสนเทศนาเสนองานในร ปแบบโดยพ จารณาว ตถ ประสงค ของงาน - ใช คอมพ วเตอร ช วยสร างช นงานหร อโครงงาน ตามหล กการทาโครงงาน - ศ กษาผลกระทบด านส งคมและส งแวดล อมท เก ดจากงานท สร างข น เพ อหาแนวทางปร บปร งและ พ ฒนา - ข อปฏ บ ต ส าหร บผ ใช เทคโนโลย สารสนเทศ เช น ส อสารและปฏ บ ต ต อผ อ นอย างส ภาพ ปฏ บ ต ตาม ระเบ ยบข อบ งค บของระบบท ใช งาน ไม ทาผ ดกฎหมายและศ ลธรรม แบ งป นความส ขให ก บผ อ น 2.2 เอกสารประกอบการเร ยนการสอน เอกสารประกอบการเร ยนการสอนได ร บการยอมร บอย างกว างขวางว าสามารถน ามาใช ในการจ ดการ เร ยนการสอนได โดยรายละเอ ยดต าง ๆ ของเอกสารประกอบการเร ยนการสอนม ด งน ความหมายของเอกสารประกอบการเร ยนการสอน ม น กการศ กษาหลายท านให ความหมายของเอกสารประกอบการเร ยนการสอนไว ด งน ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน (2549:3) ให ความหมายของเอกสาร ประกอบการเร ยนว า หมายถ ง เอกสารท ใช ประกอบการเร ยนว ชาใดว ชาหน งตามหล กส ตรท ใช ในสถานศ กษา เอกสารประกอบการเร ยนการสอนม หลายประเภท เช น แผนการสอน ช ดการสอน บทเร ยนสาเร จร ป เป นต น สนม คร ฑเม อง (2549:90) กล าวว า เอกสารประกอบการสอนเป นเอกสารหร อส อท สร างและ เข ยนข นเพ อใช ประกอบการเร ยนการสอนว ชาใดว ชาหน งตามหล กส ตรของสถาบ นการศ กษา โดยศ กษาความ ม งหมายและเน อหาสาระของหล กส ตร เพ อนามาจ ดก จกรรมการเร ยนการสอนได อย างสอดคล องก บสภาพการ สอนจร ง เอกสารประกอบการสอนต องม เน อหาสาระท ถ กต อง ม ข อม ลอ างอ ง ม ระบบข นตอนในการเร ยน การ จ ดทาร ปเล มอาจต พ มพ หร อถ ายสาเนาเย บเล มก ได ส ชาต ศ ร ส ขไพบ ลย (2550:6) ได ให ความหมายของเอกสารประกอบการสอน หมายถ ง เอกสารท ผ สอนจ ดทาข นเพ อใช ประกอบการเร ยนร ของผ เร ยน เป นล กษณะเอกสารท จ ดท าเป นร ปเล มม เน อหา สาระท ครบถ วนตามจ ดประสงค การเร ยนร ม ค าอธ บายถ งรายละเอ ยดของเน อหาท ถ กต องตามหล กว ชาการ และม ร ปภาพประกอบตามค าบรรยายอย างเหมาะสม เน อหาม การแยกย อยและเร ยงตามล าด บข นตอนอย าง

11 ต อเน องก น สาระถ กต อง ร ปแบบการพ มพ ท ด ม ความช ดเจน และเป นสาระท เข ยนข นโดยความร ของผ สอนเอง ไม ได ลอกของผ อ นมา อน ว ต ค ณแก ว (2555: 44) กล าวว า เอกสารประกอบการสอน เป นเอกสารท ใช ประกอบการ สอนว ชาใดว ชาหน งตามหล กส ตร ม ห วข อ และเน อหาครอบคล ม และครบถ วนตามรายละเอ ยดค าอธ บาย รายว ชาท กาหนดไว ในหล กส ตร ประกอบด วย คาอธ บายรายว ชา ว ตถ ประสงค ท วไป การวางแผนการสอน การ ว ดและประเม นผล หน งส ออ านประกอบ แผนบร หารการสอน เน อหา รวมท งแบบทดสอบก อน/หล งบทเร ยน หร อคาถามท ายบท สร ปได ว าเอกสารประกอบการเร ยนการสอน หมายถ ง เอกสารท ผ สอนจ ดท าข นเพ อใช ประกอบการเร ยนการสอนในว ชาใดว ชาหน งตามหล กส ตรของสถานศ กษา สามารถใช เป นแนวทางในการเร ยน การสอน หร อสาหร บให ผ เร ยนได ศ กษาเพ มเต มก ได ความสาค ญและประโยชน ของเอกสารประกอบการเร ยนการสอน เอกสารประกอบการเร ยนการสอนม ประโยชน ต อการศ กษา ด งน ส ภาพร ส งห ทอง (2550) ได กล าวถ งประโยชน ของเอกสารประกอบการเร ยนการสอนไว ว า ความสาค ญของเอกสารประกอบการเร ยนม หลายประการ ด งน ค อ 1) ช วยขยายเน อหา ในแบบเร ยนให กว างขวางข น เอกสารประกอบการเร ยนจ ดท าข นเพ อ จ ดม งหมายเฉพาะส วนย อยท ช วยเน นขยายเน อหาและย งม ภาพประกอบท าให เก ดความร ความเข าใจได กว างขวางข น ด ข นและง ายข น 2) สร างเสร มน ส ยร กการค นคว าและพ ฒนาการอ าน เอกสารประกอบการเร ยน ท าให ผ เร ยนสามารถอ านได อย างม อ สระไม จ าก ดสถานท เป นการเสร มสร างล กษณะน ส ยให ร กการศ กษาค นคว าหา ความร ด วยตนเอง ฝ กท กษะในการอ านอย เสมอ รวมท งย งเป นการใช เวลาว าง ให เก ดประโยชน อ กด วย 3) ส งเสร มให ผ เร ยนม น ส ยร กการอ านหน งส อ เอกสารประกอบการเร ยนม เร องราวเน อหาท สน กสนานเพล ดเพล น ม ภาพประกอบและเหมาะสมก บว ยจ งสามารถเร าความสนใจ ท จะอ านมากกว า แบบเร ยน ซ งจะปล กฝ งให เก ดน ส ยร กการอ านในท ส ด 4) ช วยชดเชยความบกพร องทางด านจ ตใจของผ เร ยน เอกสารประกอบการเร ยน ท เป น เร องราวสามารถชดเชยความร ส กบกพร องทางด านจ ตใจ เสร มสร างค ณธรรมได ด กว าแบบเร ยนท วไป 5) ช วยให ผ เร ยนได ร บความเพล ดเพล นบ นเท งใจ ล บสมอง และส งเสร มเชาว ป ญญา เอกสารประกอบการเร ยนม เน อหาสาระเป นเร องราวท สน กสนานแฝงไว ด วยความร ม ความเหมาะสม ก บว ย จ งเป นส อสาค ญท สร างความเพล ดเพล น ส งเสร มเชาว ป ญญาให แก ผ เร ยน

12 สร ปได ว าประโยชน ของเอกสารประกอบการสอน ม ประโยชน ท งต อคร ผ สอน และเป น ประโยชน ต อผ เร ยน ท งน เพราะเอกสารประกอบการสอน เป นส อในการเร ยนร ในอ กร ปแบบหน ง ท สามารถท า ให การจ ดก จกรรมการเร ยนร ของคร และน กเร ยน บรรล จ ดม งหมายท กาหนดไว ได อย างม ประส ทธ ภาพ ชน ดและล กษณะของเอกสารประกอบการสอน ส รช ย บ ญญาน ส ทธ (2535,อ างถ งใน อ จฉรา ดลประส ทธ,2549:5) กล าวถ งล กษณะและชน ด ของเอกสารประกอบการสอนไว ด งน ล กษณะของเอกสารประกอบการสอน 1) เป นเอกสารท จ ดพ มพ ท ม ร ปแบบแน นอนท ใช แทนตาราหร อแบบเร ยน 2) ควรครอบคล มจ ดม งหมาย เน อหาสาระ ก จกรรมการเร ยนการสอน ส อการ สอน และว ธ ว ดผล ตามท ระบ ไว ในหล กส ตรรายว ชาใดว ชาหน ง 3) สามารถใช ศ กษาได ด วยตนเอง และ ใช จ ดสภาพการเร ยนการสอนในช นเร ยนได 4) ม ความเช อถ อได ส ง ในกรณ ท เร ยบเร ยงเน อหามาจากหลายแหล ง ควรม การ อ างอ งเช งอรรถ และบรรณาน กรม ปรากฏท ายเอกสารเล มน น ๆ ด วย 5) สามารถนาไปใช ได ตามแผนการสอนท วางไว และประเม นค ณภาพของเอกสารได หร อสามารถให ผ อ นไปใช ได 6) ส งเสร มพฤต กรรมการเร ยนร ของผ เร ยนให ส งข น 7) สามารถประเม นประส ทธ ภาพตามเกณฑ มาตรฐานท กาหนดต งแต 70/70 ข นไป 8) ควรจ ดท าเป นเอกสารรวมเล มในกรณ ท ม หลายจ ดประสงค หร อท งรายว ชา ซ ง จะต องม การเร ยบเร ยงส วนต าง ๆ ในเล มอย างเป นระบบ 9) เป นนว ตกรรมทางการศ กษาท สามารถแก ป ญหาได ม ความเช อถ อส ง ม ผลพ ส จน เช งประจ กษ และ สามาถนาไปใช ได จร ง ชน ดของเอกสารประกอบการสอน 1) ใบความร ม งเสนอเน อหาสาระประกอบการสอน 2) ใบงาน ใช เป นแนวทางในการฝ กปฏ บ ต น กเร ยน 3) แบบฝ กห ด ใช ฝ กก จกรรมหร อท กษะท สอดคล องตามเน อหาสาระ 4) แผ นคาสอน เสนอเน อหาสาระก จกรรมและข อทดสอบหล งเร ยน 5) บทเร ยนซ อมเสร ม ใช เป นบทเร ยนซ อมเสร มการเร ยนร ให ส งข น 6) เอกสารการสอนใช ประกอบการเร ยนประจ าหน วยใดหน วยหน งในช ดว ชา ประกอบด วย แผนการสอน การทดสอบก อนเร ยน-หล งเร ยน ก จกรรม และแบบฝ กปฏ บ ต

13 7) หน งส อเสร มประสบการณ สร างเสร มท กษะ และน ส ยร กการอ านหร อเพ มพ น ความร ในการเร ยนตามหล กส ตรให กว างขวางย งข น ม 2 ร ปแบบค อ หน งส ออ านนอกเวลา ใช อ านนอกเวลา ตามท หล กส ตรกาหนดไว และหน งส ออ านเพ มเต มเน อหาสาระอ งหล กฐาน 8) ค ม อคร /ค ม อการเร ยน เป นเอกสารท คร และน กเร ยนใช เป นแนวทางในการเร ยน การสอน เพ อให การสอนม ประส ทธ ภาพย งข น ซ งประกอบด วย 1) ค าแนะน าส าหร บคร ผ สอน 2) เน อหา สาระของหล กส ตร 3) กาหนดการสอน 4) ความค ดรวบยอด หล กการ หร อมโนท ศน 5) จ ดประสงค การเร ยนร 6) ว ธ สอนและก จกรรม 7) ว ธ การว ดผล/ส อสน บสน นการเร ยนการสอน 8) ข อทดสอบ/แบบฝ กห ดร ปแบบต าง ๆ พร อมคาเฉลย 9) แหล งอ างอ งเพ มเต ม 10) ภาคผนวกหร อการนาเสนอข อม ลเพ มเต มจากเน อหาสาระ ล กษณะของเอกสารประกอบการเร ยนการสอนท ด เอกสารประกอบการเร ยนการสอนท จะน ามาใช ในการเร ยนการสอนน นจะต องเป นเอกสารท ได ร บการพ ฒนา ปร บปร ง จนกระท งเป นเอกสารประกอบการเร ยนการสอนท ด และม ค ณภาพ ซ ง กระทรวงศ กษาธ การ (2545) ได กล าวถ งเอกสารประกอบการเร ยนการสอนท ด จะต องม ค ณสมบ ต ซ งสร ปได ด งน 1) เน อหาสอดคล องก บสาระและมาตรฐานของหล กส ตร 2) เน อหาม ความถ กต องตามหล กว ชาการ 3) ม การนาเสนอเน อหาตามลาด บข นตอน 4) เน อหาต องไม ข ดต อความม นคงและความสงบเร ยบร อยของชาต และไม ข ดต อศ ลธรรม อ นด ของส งคม 5) เน อหาม ความยากง ายเหมาะสมก บระด บช นการศ กษา 6) ใช ภาษาท ส อความหมายให อ านง าย เข าใจได ถ กต องช ดเจน 7) ใช คาศ พท ท เป นคาศ พท เฉพาะด านได ถ กต อง 8) ใช ภาษาได เหมาะสมก บว ยของผ เร ยน 9) ก จกรรมประกอบการเร ยนการสอนจะต องสอดคล องก บจ ดประสงค 10) ก จกรรมจะต องส งเสร มความร และความเข าใจ 11) ลาด บข นตอนของก จกรรมจะต องเหมาะสม 12) ม ภาพท เหมาะสมและสอดคล องก บเน อหา 13) ม ร ปแบบการนาเสนอท น าสนใจ 14) ส และต วอ กษรช ดเจน สวยงาม อ านง าย เหมาะสมก บว ยของผ เร ยน นอกจากน กรมว ชาการ (2543) ได กล าวถ งล กษณะของเอกสารประกอบการสอนว าเม อ นาไปใช แล วจะต องให ผลก บผ เร ยนด งน

14 1) ทาให ผ เร ยนเก ดความเพล ดเพล น 2) ทาให ผ เร ยนม จ นตนาการ 3) กระต นให ผ อ านแสวงหาข อเท จจร ง 4) ส งเสร มให ผ เร ยนม น ส ยร กการอ าน ด งน นล กษณะของเอกสารประกอบการสอนท ด น น อ นด บแรกเน อหาจะต องม ความ สอดคล องก บสาระและมาตรฐานของหล กส ตร เน อหาจะต องม ความถ กต องตามหล กว ชาการ ม ร ปแบบของ ภาพ ล กษณะของก จกรรมเสร มการเร ยนการสอนท น าสนใจ ม องค ประกอบอ น ๆ ท ส งเสร มให ผ เร ยนม น ส ยร ก การอ าน ม จ นตนาการ ผ เร ยนเก ดความเพล ดเพล น ส วนประกอบของเอกสารประกอบการเร ยนการสอน ส วนประกอบของเอกสารประกอบการเร ยนการสอนจะม ล กษณะคล ายก บเอกสารว ชาการ อ น ๆ ซ งม ส วนประกอบด งน (สนม คร ฑเม อง, 2549: 90) 1) ส วนนา ควรม ส วนประกอบ ด งน - ปกนอก - ปกใน - คานา - สารบ ญ - จ ดประสงค การเร ยนร - คาแนะน าการใช เอกสารประกอบ การเร ยนการสอน 2) ส วนเน อหา ควรม ส วนประกอบด งน - ช อบท หร อช อหน วย หร อช อเร อง - ห วข อเร องย อย - แบบทดสอบก อนเร ยน - เน อหาสาระ - ก จกรรมท ายบทเร ยน - คาถามท ายบทเร ยน - แบบทดสอบหล งเร ยน 3) ส วนอ างอ ง - เอกสารอ างอ ง อาจอย ส วนท ายเน อหาในแต ละตอน หร ออย ท ายเล มก ได - ภาคผนวก เช น แบบทดสอบ กระดาษคาตอบ และเฉลย เป นต น

15 ด งน นเอกสารประกอบการเร ยนการสอนโดยท วไป อาจจะประกอบไปด วยส วนส าค ญก ค อ สาระสาค ญของบทเร ยน จ ดประสงค การเร ยนร เน อหาสาระ ก จกรรมการเร ยนการสอน ส อการเร ยนการสอน ท ใช ว ธ การว ดและประเม นผล ม แบบทดสอบก อนเร ยนและหล งเร ยน ม ค าแนะน าในการใช และม เอกสารอ างอ ง การพ ฒนาเอกสารประกอบการเร ยนการสอน ส น นทา ส นทรประเสร ฐ (2547: 2-3) ได กล าวถ งข นตอนการพ ฒนาเอกสารประกอบการ เร ยนการสอน โดยสร ปได ด งน 1) ว เคราะห ป ญหาและสาเหต จากการเร ยนการสอน เพ อการสร างเอกสารประกอบการสอน 2) ศ กษาหล กส ตรโดยละเอ ยด เพ อว เคราะห เน อหา จ ดประสงค และก จกรรม 3) เล อกเน อหาท เหมาะสม แบ งเป นบทเป นตอน หร อเป นเร องเพ อแก ป ญหาท พบ 4) ศ กษาร ปแบบของการเข ยนเอกสารประกอบการสอนและก าหนดส วนประกอบภายในของ เอกสารประกอบการสอน 5) ศ กษา ค นคว า รวบรวมเน อหาสาระจากต าราเอกสารท เก ยวข องอ น ๆ เพ อสร าง จ ดประสงค เน อหา ว ธ การและส อประกอบเอกสารประกอบการสอน 6) เข ยนเน อหาในแต ละตอนโดยละเอ ยด ซ งอาจจะแบ งเป นห วข อใหญ และห วข อย อยรวมท ง ภาพประกอบ แผนภ ม และข อทดสอบให สอดคล องก บจ ดประสงค ท กาหนดไว 7) ส งให ผ เช ยวชาญตรวจสอบ นาผลท ได มาพ จารณาเพ อปร บปร งส วนท บกพร อง 8) นาไปทดลองใช ในห องเร ยนและเก บบ นท กผลการใช 9) นาผลท ได มาใช พ จารณาและปร บปร งแก ไขส วนท บกพร อง 10) นาไปใช จร งเพ อแก ป ญหาท เก ดข นในการเร ยนการสอน ช ต มา ส จจาน นท (2542:1-14) ได กล าวว า กระบวนการท ส าค ญของการเข ยนเอกสาร ประกอบการเร ยนการสอน ม ด งน 1) การศ กษาหล กส ตรอย างละเอ ยด เพ อม งให เก ดความร ความเข าใจในว ตถ ประสงค เป าหมาย โครงสร างของรายว ชา คาอธ บายรายว ชาโดยภาพรวม 2) การศ กษาคาอธ บายรายว ชาท จะเข ยนเอกสารประกอบการสอน ว ตถ ประสงค ของรายว ชา จานวนหน วยก ต จ านวนคาบเร ยน โดยท วไปก อนเข ยนเอกสารประกอบการสอนผ เข ยนจะต องจ ดท าแผนการ สอนไว แล ว แผนการสอนท จ ดทาอย างเป นระบบ จะอ านวยความสะดวกและความรวดเร วในการเข ยนเอกสาร ประกอบสอน 3) การต งช อเร อง ช อเร องของเอกสารประกอบสอนเป นไปตามช อรายว ชา

16 4) การจ ดท าโครงเร องของเอกสารประกอบการสอนเป นบท แต ละบทเป นเร องหร อห วข อ โครงเร องแสดงให เห นถ งขอบเขตของเร องและกรอบแนวค ด ซ งผ เข ยนต องน าเสนอโดยย ดกรอบช อรายว ชา คาอธ บายรายว ชา ว ตถ ประสงค และกลล มเป าหมายเป นสาค ญ โครงเร องเป นกรอบกาหนดการค ดเล อกข อม ล และการนาเสนอ โครงเร องท ด นามาส ความสมบ รณ ล มล กของเน อหา ความช ดเจนในการลาด บความค ด การ นาเสนอและการอ าน โดยท วไปการแบ งโครงเร องในเน อหาของเอกสารประกอบสอนจะจ ดล าด บสอดคล องก บ แผนการสอนหร อการสอน 5) เน อหาและการน าเสนอเน อหา เน อหาควรน าเสนอความร ใหม ท ม ความถ กต อง ความ ท นสม ย ความสมบ รณ เหมาะสมก บกล มเป าหมาย การน าเสนอเน อหาอาจใช การบรรยาย อธ บาย การอ าง เหต ผล ใช ภาษาเช งว ชาการท ด กะท ดร ด ช ดเจน อ านง าย รวมท งม เคร องม อช วยอธ บาย เช น ภาพประกอบ ตาราง แผนภ ม ท เหมาะสม ช วยเพ มความเข าใจและความน าสนใจ 6) ส วนประกอบและร ปเล มของเอกสารประกอบการสอน ประกอบด วยส วนน า ส วนเน อหา และส วนท าย โดยในส วนนา จะประกอบด วย ใบรองปก หน าปกใน คานา สารบาญ และแผนการเร ยนร หร อ แผนการสอน ส วนเน อหา แบ งเป นบทและเร อง ส วนท าย ประกอบด วย บรรณาน กรม และภาคผนวก ถ าม ด งน นในการผล ตหร อพ ฒนาเอกสารประกอบการเร ยนการสอนน น จะต องศ กษาโครงสร าง ของหล กส ตร รายละเอ ยดของรายว ชาให ช ดเจน และเข าใจอย างถ องแท จากน นค อยพ จารณาล าด บเน อหาท จะนาเสนอ ซ งจะต องสอดคล องก บรายละเอ ยดของรายว ชา จากน นก ส งให ผ เช ยวชาญเป นผ ตรวจสอบ น าผลท ได มาปร บปร ง น าเอกสารประกอบการเร ยนการสอนท พ ฒนาเสร จแล วไปทดลองเพ อหาประส ทธ ภาพ ท าการ ปร บปร งแก ไขส วนท บกพร อง แล วนาไปใช จร งเพ อแก ป ญหาท เก ดข นในการจ ดการเร ยนการสอน 2.3 ผลส มฤทธ ทางการเร ยนร ผลส มฤทธ ทางการเร ยนร เป นแนวทางหน งของการว ดประส ทธ ผลทางการเร ยนร ของผ เร ยนท ได จาก การเร ยนบทเร ยนคอมพ วเตอร ช วยสอน และเป นแนวทางท ใช ประเม นว าบทเร ยนคอมพ วเตอร ช วยสอนท พ ฒนาข นมาน นม ค ณภาพหร อไม ความหมายของผลส มฤทธ ทางการเร ยนร กรมว ชาการ (2542: 11) ให ความหมายของผลส มฤทธ ทางการเร ยนว า หมายถ ง ความส าเร จหร อ ความสามารถในการกระทาใดๆ ท ต องอาศ ยท กษะหร อม ฉะน นก ต องอาศ ยความร ในว ชาหน งว ชาใดโดยเฉพาะ ชวาล แพร ตก ล (2516: 15) กล าวถ ง ผลส มฤทธ ทางการเร ยนไว ว า หมายถ ง ความส าเร จในด าน ความร ท กษะ และสมรรถภาพด านต างๆ ของสมอง ผลส มฤทธ ทางการเร ยนควรจะประกอบด วยส งส าค ญ อย างน อยสามส ง ค อ ความร ท กษะ และสมรรถภาพสมองในด านต างๆ

17 จร นทร ธาน ร ตน (2518: 6) ให ความหมายของผลส มฤทธ การเร ยนไว ว า หมายถ ง ความส าเร จท ได ร บ จากความร ความสามารถ หร อท กษะ และอาจหมายถ ง ผลงานการเร ยนการสอนหร อผลงานท เด กได จากการ ประกอบก จกรรมส วนน นๆ ก ได เยาวด ว บ ลย ศร (2539: 16) กล าวว า ผลส มฤทธ ทางการเร ยน หมายถ ง กระบวนการบ งช ผลผล ต หร อค ณล กษณะท ว ดได จากเคร องม อว ดผลประเภทใดประเภทหน งอย างม ระบบ เป นกระบวนการของ ว ทยาศาสตร ท เน นปร มาณเป นต วเลขมากกว าการบรรยายในเช งค ณศ พท ด งน นสร ปได ว า ผลส มฤทธ ทางการเร ยนหมายถ ง ความส าเร จของการเร ยนร ท ผ เร ยนได ผ าน กระบวนการเร ยนร ต างๆ โดยสามารถว ดได จากความร ท กษะ และสมรรถภาพทางสมอง ล กษณะของผลส มฤทธ ทางการเร ยน พวงร ตน ทว ร ตน (2530: 29-30) กล าวว า จ ดม งหมายของการว ดผลส มฤทธ ทางการเร ยน เพ อเป น การตรวจสอบความสามารถของสมรรถภาพทางสมองของบ คคลว าเร ยนแล วได อะไรบ าง ม ความสามารถด าน ใด มากน อยเท าใด เช น พฤต กรรมการจ า ความเข าใจ การน าไปใช การว เคราะห การส งเคราะห และการ ประเม นค า การว ดผลส มฤทธ เป นการตรวจสอบพฤต กรรมของผ เร ยนในด านของพ ทธพ ส ย ซ งเป นการว ด 2 องค ประกอบ ตามจ ดม งหมายและล กษณะท เร ยน ด งน 1) การว ดด านการปฏ บ ต เป นการตรวจสอบความร ความสามารถทางการปฏ บ ต โดยให ผ เร ยนได ลง ม อปฏ บ ต จร งให เห นเป นผลงานปรากฏออกมา ให ท าการส งเกตและว ดได การว ดแบบน จ งต องใช ข อสอบ ภาคปฏ บ ต ซ งการประเม นผลจะพ จารณาท การปฏ บ ต และผลงานท ปฏ บ ต 2) การว ดด านเน อหา เป นการตรวจสอบความร ความสามารถเก ยวก บเน อหาว ชา รวมถ ง ความสามารถ อ นเป นผลมาจากการเร ยนการสอน ม ว ธ การสอบว ดได 2 ล กษณะ ค อ 2.1) การสอบปากเปล า การสอบน ม กจะท าเป นรายบ คคล ซ งเป นการสอบท ต องการด ผล เฉพาะอย าง ซ งต องการด การใช ถ อยค าในการตอบค าถาม รวมท งการแสดงความค ดเห นและ บ คล กภาพต างๆ การสอบปากเปล าสามารถสอบว ดได ละเอ ยดล กซ ง 2.2) การสอบแบบให เข ยนตอบ เป นการสอบว ดท ให ผ สอบเข ยนเป นหน งส อตอบ ซ งม ร ปแบบการตอบอย 2 แบบ ค อ - แบบไม จาก ดคาตอบซ งได แก การสอบว ดท ใช ข อสอบแบบอ ตน ย - แบบจ าก ดค าถาม ซ งเป นการสอบท ก าหนดขอบเขตของค าถามท จะให ตอบ หร อกาหนดคาตอบมาให เล อก

18 2.3.3 แบบทดสอบว ดผลส มฤทธ เยาวด ว บ ลย ศร (2539) กล าวว า แบบทดสอบว ดผลส มฤทธ ส วนใหญ ท สร างข นม กจะม ความม งหมาย ท ส าค ญ ค อ เพ อใช ว ดผลการเร ยนร ด านเน อหาว ชาและท กษะต างๆ ของแต ละสาขาว ชา โดยเฉพาะอย างย ง สาขาว ชาท งหลายท ได จ ดการสอนในระด บช นเร ยนต างๆ ของแต ละโรงเร ยน ล กษณะแบบทดสอบผลส มฤทธ ทางการเร ยนม ท งท เป นข อเข ยนและเป นภาคปฏ บ ต จร ง บ ญชม ศร สะอาด (2544: 99) กล าวว า แบบทดสอบว ดผลส มฤทธ เป นแบบทดสอบท ใช ว ดผลการ เร ยนร ในเน อหาและจ ดประสงค ในรายว ชาต างๆ ท เร ยนในโรงเร ยนและสถาบ นการศ กษา เป นเคร องม อหล ก ของการว ดผล สมน ก ภ ทท ยธน (2546: 73-97) กล าวว า แบบทดสอบว ดผลส มฤทธ ทางการเร ยน หมายถ ง แบบทดสอบท ว ดสมรรถภาพสมองด านต างๆ ท น กเร ยนได ร บการเร ยนร ผ านมาแล ว แบบทดสอบว ดผลส มฤทธ ทางการเร ยน อาจแบ งได เป น 2 ประเภท ค อ แบบทดสอบท คร สร างข นและแบบทดสอบมาตรฐาน 1) แบบทดสอบท คร สร างข น ท น ยมใช ม 6 แบบ ด งน 1.1) ข อสอบแบบอ ตน ยหร อความเร ยง เป นข อสอบท ม เฉพาะค าถาม แล วให น กเร ยนเข ยน ตอบอย างเสร เข ยนบรรยายความร และข อค ดเห นของแต ละคน 1.2) ข อสอบแบบกาถ ก ผ ด เป นข อสอบแบบเล อกตอบท ม 2 ต วเล อก แต ต วเล อกด งกล าว เป นแบบคงท และม ความหมายตรงก นข าม 1.3) ข อสอบแบบเต มค าเป นข อสอบท ประกอบด วยประโยคหร อข อความท ย งไม สมบ รณ แล วให เต มคา หร อประโยค หร อข อความลงในช องว าง เพ อให ม ใจความสมบ รณ และถ กต อง 1.4) ข อสอบแบบตอบส น ๆ ข อสอบประเภทน คล ายก บข อสอบแบบเต มค า แต แตกต างก นท ข อสอบแบบตอบส น ๆ เข ยนเป นประโยคค าถามสมบ รณ แล วให ผ ตอบเข ยนตอบค าตอบท ส นและกะท ดร ดได ใจความสมบ รณ ไม ใช เป นการบรรยายแบบข อสอบอ ตน ยหร อความเร ยง 1.5) ข อสอบแบบจ บค เป นข อสอบเล อกตอบชน ดหน ง โดยม ค าหร อข อความแยกออกจาก ก นเป น 2 ช ด แล วให ผ ตอบเล อกจ บค ว า แต ละข อความในช ดหน ง เร ยกว า ต วย น จะค ก บค าหร อข อความใดใน อ กช ดหน ง เร ยกว าต วเล อก ซ งม ความส มพ นธ อย างใดอย างหน งท ผ ออกข อสอบกาหนด 1.6) ข อสอบแบบเล อกตอบ ประกอบด วย 2 ตอน ค อ ตอนน าหร อค าถามก บตอนเล อกใน ตอนเล อกน จะประกอบด วยต วเล อกท เป นคาตอบถ กและต วเล อกท เป นต วลวง 2) แบบทดสอบมาตรฐาน เป นแบบทดสอบท ม ความเป นมาตรฐาน 2 ประเภท ค อ 2.1) มาตรฐานในว ธ ด าเน นการสอบ หมายถ ง ไม ว าจะน าแบบสอบน ไปใช ท ไหน เม อไร ต อง ดาเน นการในการสอบเหม อนก นหมด 2.2) มาตรฐานในการด าเน นการสอบ หมายถ ง แบบสอบประเภทน ม เกณฑ ปกต ไว ส าหร บใช ในการเปร ยบเท ยบคะแนน เพ อจะบอกว าการท ผ สอบได คะแนนอย างหน งอย างใด หมายถ งว าม ความสามารถ อย างไร

19 สร ปได ว า ผลส มฤทธ ทางการเร ยนร ค อ การว ดผลด านเน อหาว ชาและท กษะของแต ละสาขาว ชา เป น การตรวจสอบความสามารถของสมรรถภาพทางสมองของบ คคล อ นเป นผลเน องมาจากการได ร บพ ฒนาท กษะ ทางการเร ยนร ซ งสามารถว ดได โดยเคร องม อทางจ ตว ทยาหร อแบบทดสอบท งท เป นข อเข ยนและเป น ภาคปฏ บ ต จร ง 2.4 งานว จ ยท เก ยวข อง ในการศ กษาว จ ยเพ อเปร ยบเท ยบผลส มฤทธ ทางการเร ยนว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย (เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร) ของน กเร ยนท เร ยนด วยเอกสารประกอบ การเร ยนเป นภาษาอ งกฤษก บ น กเร ยนท เร ยนด วยเอกสารประกอบการเร ยนเป นภาษาไทยในคร งน ผ ว จ ยได ศ กษางานว จ ยท เก ยวข อง ด งน เจตน จรรย อาจไธสง (2554: บทค ดย อ) ทาการว จ ยเร อง การเปร ยบเท ยบผลส มฤทธ ทางการเร ยนว ชา หล กการตลาดโดยใช เอกสารประกอบการสอนเป นภาษาอ งกฤษ โดยม ว ตถ ประสงค เพ อทดสอบความร เก ยวก บ คาศ พท Technical Term ก อนและหล งเร ยน และเปร ยบเท ยบผลส มฤทธ ทางการเร ยนว ชาหล กการตลาดโดย ใช เอกสารประกอบการสอนเป นภาษาอ งกฤษ กล มต วอย างท ท าการศ กษาค อ น กศ กษาช นป ท 2 สาขา เทคโนโลย โลจ สต กส และจ ดการการขนส ง จ านวน 28 คน และน กศ กษาสาขาว ชาการจ ดการ จ านวน 32 คน ภาคเร ยนท 1/2554 มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ นทบ ร เคร องม อท ใช ในการว จ ย ประกอบด วย แบบทดสอบ Pretest และแบบทดสอบ Posttest เป นแบบเต มค าเพ ออธ บายความหมายของ คาศ พท technical term แบบทดสอบกลางภาค จานวน 120 ข อ และแบบทดสอบปลายภาค จ านวน 84 ข อ เป นแบบเล อกตอบ 4 choice ผลการศ กษาพบว า น กศ กษาท งกล มท เร ยนโดยใช เอกสารประกอบการสอนท เป นภาษาอ งกฤษ และกล มท เร ยนโดยใช เอกสารประกอบการสอนภาษาไทย สามารถอธ บายความหมายของ คาศ พท technical term เฉล ยเพ มข นอย างม น ยส าค ญทางสถ ต ท ระด บ.01 โดยคะแนนสอบหล งเร ยนส งกว า คะแนนสอบก อนเร ยน ส วนการเปร ยบเท ยบผลส มฤทธ ทางการเร ยนว ชาหล กการตลาดของน กศ กษากล ม ทดลองท เร ยนโดยใช เอกสารประกอบการสอนเป นภาษาอ งกฤษ และน กศ กษากล มควบค มท เร ยนโดยใช เอกสารประกอบการสอนเป นภาษาไทย โดยใช Pair t-test พบว าผลส มฤทธ ทางการเร ยนว ชาหล กการตลาด ของน กศ กษาท งสองกล มไม แตกต างก นในการสอบ midterm แต พบว าการสอบ final ม ผลส มฤทธ ทางการ เร ยนแตกต างก นอย างม น ยสาค ญทางสถ ต ท ระด บ.01 โดยพบว าผลส มฤทธ ทางการเร ยนของกล มท เร ยนโดยใช ส อการสอนเป นภาษาอ งกฤษส งกว าผลส มฤทธ ทางการเร ยนของกล มท เร ยนโดยใช ส อการสอนเป นภาษาไทย อรอนงค จ นทรา (2552: บทค ดย อ) ได ท าการพ ฒนาและศ กษาผลการใช เอกสารประกอบการสอน รายว ชา การศ กษาภาษาอ งกฤษโดยอ สระ ( ) โดยม จ ดม งหมายเพ อ 1) พ ฒนาและศ กษา ประส ทธ ภาพ เอกสารประกอบการสอนรายว ชาการศ กษาภาษาอ งกฤษโดยอ สระ ( ) 2) เปร ยบเท ยบผลส มฤทธ ทางการเร ยนก อนและหล งเร ยนด วยเอกสารประกอบการสอนท สร างข น 3) ศ กษาระด บ

20 ความพ งพอใจของน กเร ยนท ม ต อเอกสารประกอบการสอนท สร างข น กล มต วอย างท ใช ในการศ กษาคร งน เป น น กเร ยนระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นป ท 2 สาขางานการบ ญช ท กาล งเร ยนรายว ชาการศ กษาภาษาอ งกฤษ โดยอ สระ ว ทยาล ยสารพ ดช างอ ดรธาน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2552 จ านวน 30 คน เคร องม อท ใช ใน การศ กษาได แก 1) เอกสารประกอบการสอนรายว ชาการศ กษาภาษาอ งกฤษโดยอ สระ ( ) 2) แบบทดสอบว ดผลส มฤทธ ก อนและหล งเร ยน 3) แบบประเม นความพ งพอใจของน กเร ยนต อเอกสาร ประกอบการสอน ผลการศ กษาพบว า 1) ประส ทธ ภาพของเอกสารประกอบการสอนรายว ชาการศ กษา ภาษาอ งกฤษโดยอ สระ ม ค าประส ทธ ภาพ 75.2/ ถ อได ว าม ประส ทธ ภาพส งกว าเกณฑ ท ก าหนด 2) ผลส มฤทธ ทางการเร ยน หล งเร ยนส งกว าก อนเร ยนเอกสารประกอบการสอน อย างม น ยส าค ญทางสถ ต ท ) น กเร ยนม ความพ งพอใจต อเอกสารประกอบการสอนรายว ชาการศ กษาภาษาอ งกฤษโดยอ สระ ( ) อย ในระด บด มาก

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus)

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus) 1 อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus) ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ ง 347 จานวน 1.0 หน วยก ต ( คาบ/ส ปดาห ) ระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 5 กล มสาระการงานอาช พและเทคโนโลย

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ (๕.๑) ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชา การงานอาช พและเทคโนโลย รห ส ง32101

โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชา การงานอาช พและเทคโนโลย รห ส ง32101 โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชา การงานอาช พและเทคโนโลย รห ส ง32101 คร ผ สอน ม สจ รฐา ก จเจร ญ ระด บช น ประถมศ กษาป ท. ม ธยมศ กษาป ท 5 ภาคเร ยนท 1 /2557 ล กษณะว ชา สาระพ นฐาน สาระเพ มเต

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน

แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน หน วยท สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร ก จกรรมการเร

More information

งานอาช พ 2. อธ บายส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม ในหน วยท 4 โครงสร างของเน อการ ค นคว า และการม ส วนร วมใน (5 ส ปดาห )

งานอาช พ 2. อธ บายส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม ในหน วยท 4 โครงสร างของเน อการ ค นคว า และการม ส วนร วมใน (5 ส ปดาห ) แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน หน วยท สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร ก จกรรมการเร

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา หมวดท 1 ข อม ลท วไป

รายละเอ ยดของรายว ชา หมวดท 1 ข อม ลท วไป รายละเอ ยดของรายว ชา ช อมหาว ทยาล ย ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา คณะคร ศาสตร หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1 รห สและช อรายว ชา EDU104 Innovation and Information Technology in Education จ านวนหน

More information

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได แบบบ นท กหน วยการเร ยนร หน วยการเร ยนร ท 5 เร องโครงคอมพ วเตอร รห สว ชา ง32212 ช อว ชาการเข ยนโปรแกรมข นส ง กล มสาระการเร ยนร การอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 5 ภาคเร ยนท 2 เวลา 8 ช วโมง ผ สอน นายณ

More information

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus)

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus) 1 อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus) ว ชา เทคโนโลย สารสนเทศ ง23101 จานวน 1 หน วยก ต (2คาบ/ส ปดาห ) ระด บม ธยมศ กษาตอนต น ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 3 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา ต าแหน ง. ว ทยฐานะ.. กล มสาระการเร ยนร. โรงเร ยนสตร ท งสง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 12 กระทรวงศ กษาธ การ 255.. 2 บ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม งานว จ ยในช นเร ยน ป การศ กษา...2557...

โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม งานว จ ยในช นเร ยน ป การศ กษา...2557... วช.022_1 ไม เต มร ปแบบ โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม งานว จ ยในช นเร ยน ป การศ กษา...2557... ช องานว จ ย การพ ฒนาการจ ดการเร ยนร แบบร วมม อท ม ผลต อผลส มฤทธ ทางการเร ยนว ชาคอมพ วเตอร เร อง การค านวณและการใช

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

งานว จ ยในช นเร ยน เร อง ส ารวจความต องการในการเร ยนว ชาการงานอาช พ ของน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 1-2 ผ ว จ ย ม สร ชน วงศ เสวต

งานว จ ยในช นเร ยน เร อง ส ารวจความต องการในการเร ยนว ชาการงานอาช พ ของน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 1-2 ผ ว จ ย ม สร ชน วงศ เสวต งานว จ ยในช นเร ยน เร อง ส ารวจความต องการในการเร ยนว ชาการงานอาช พ ของน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 1-2 ผ ว จ ย ม สร ชน วงศ เสวต กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พอาช พและเทคโนโลย ป การศ กษา 2553 โรงเร ยนอ สส

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หน วยการเร ยนร ท 2 ข อม ลและสารสนเทศ ช นม ธยมศ กษาป ท 1 ห วข อเร อง การ เวลา 1 ช วโมง ว นท ใช แผน 12 พฤศจ กายน 2557 ผ ใช แผน

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย

กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและ ทาไมต องเร ยนการงานอาช พและ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเป นกล มสาระท ช วยพ ฒนาให ผ เร ยน ม ความร ความเข าใจ ม ท กษะพ นฐานท จาเป นต อการด ารงช ว ต และร เท าท นการเปล

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

แผนการจ ดการเร ยนร และแผนการประเม นผลการเร ยนร (ฉบ บย อ)

แผนการจ ดการเร ยนร และแผนการประเม นผลการเร ยนร (ฉบ บย อ) แผนการจ ดการเร ยนร และแผนการประเม นผลการเร ยนร (ฉบ บย อ) สาขาว ชา กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย จ านวน.0 หน วยก ต (40 คาบ) รายว ชา ง0 การเข ยนโปรแกรมเบ องต น เวลา คาบ/ส ปดาห ระด บช น ม ธยมศ

More information

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น (สมรรถนะท 2 การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น) (เวลา 55 ช วโมง) แนวค ด เป นหล กส ตรท จ ดข นเพ อให ความร ในการบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น เม อเก ดป ญหาเพ ยงเล

More information

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus)

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus) 1 อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus) ว ชา การงานอาช พและเทคโนโลย ง 31101 จานวน 0.5 หน วยก ต (1คาบ/ส ปดาห ) ระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 4 กล มสาระการงานอาช พและเทคโนโลย

More information

แผนบร หารการสอนประจาว ชา รห สว ชา 7134901 รายว ชา การว จ ยดาเน นงาน 3(2-2-5) คาอธ บายรายว ชา ว ตถ ประสงค ท วไป เน อหา. Operation Research

แผนบร หารการสอนประจาว ชา รห สว ชา 7134901 รายว ชา การว จ ยดาเน นงาน 3(2-2-5) คาอธ บายรายว ชา ว ตถ ประสงค ท วไป เน อหา. Operation Research แผนบร หารการสอนประจาว ชา รห สว ชา 7134901 รายว ชา การว จ ยดาเน นงาน 3(2-2-5) Operation Research คาอธ บายรายว ชา หล กการเบ องต นเก ยวก บโครงสร างและแบบจ าลองทางคณ ตศาสตร ทฤษฎ การต ดส นใจ การ เล ยนแบบทางสถ

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ 1 คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ เอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ ประกอบด วย เอกสารประกอบการเร ยนท งหมด 8 เล ม ค อ เล มท 1 เร ยนร เศรษฐก จพอเพ ยง เล

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร

คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร ช นม ธยมศ กษำป ท ๑ สำน กว ชำกำรและมำตรฐำนกำรศ กษำ สำน กงำนคณะกรรมกำรกำรศ กษำข นพ นฐำน กระทรวงศ

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

การพ ฒนาหล กส ตร รายว ชา Course Development

การพ ฒนาหล กส ตร รายว ชา Course Development พ มพ คร งท 2 พฤศจ กายน 2552 การพ ฒนาหล กส ตร รายว ชา Course Development เร ยบเร ยงโดย ผศ.ดร.ส ราษฎร พรมจ นทร ภาคว ชาคร ศาสตร เคร องกล คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ พ

More information

แบบทดสอบหล งเร ยน หน วยการเร ยนร ท 5

แบบทดสอบหล งเร ยน หน วยการเร ยนร ท 5 216 แบบทดสอบหล งเร ยน หน วยการเร ยนร ท 5 รายว ชา ท 30206 การใช ห องสม ด เร อง การทารายงาน ช นม ธยมศ กษาป ท 4 จ ดประสงค การเร ยนร เพ อประเม นผลความก าวหน าการเร ยนร ของน กเร ยนในเร อง การทารายงาน คาแนะนา

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา การประเม นผลการส มมนา หมายถ ง กระบวนการในการจ ดเก บข อม ล และจ ดกระท าข อม ลเพ อให ทราบว า การดาเน นงานจ ดส มมนาตาม โครงการ ได บรรล ว

More information

การพ ฒนาผลส มฤทธ ทางการเร ยนว ชาคอมพ วเตอร ช นประถมศ กษาป ท 4 โดยใช ว ธ ท หลากหลาย

การพ ฒนาผลส มฤทธ ทางการเร ยนว ชาคอมพ วเตอร ช นประถมศ กษาป ท 4 โดยใช ว ธ ท หลากหลาย โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม ว จ ยในช นเร ยน ป การศ กษา 2557 การพ ฒนาผลส มฤทธ ทางการเร ยนว ชาคอมพ วเตอร ช นประถมศ กษาป ท 4 โดยใช ว ธ ท หลากหลาย โดย ม สปท ตตา ต งพรถ รก ล กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสาร ของระบบสารสนเทศ

บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสาร ของระบบสารสนเทศ บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสาร ของระบบสารสนเทศ อ. ร งล กษม รอดข า คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา 1 บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสารของระบบสารสนเทศ ว ตถ ประสงค 1. บอกความหมายของเอกสารระบบสารสนเทศได

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท...1...ป การศ กษา...2557... คร ผ สอน...ธนมญพฤทธ ส ขธนาน ภาส ร... ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท...1...ป การศ กษา...2557... คร ผ สอน...ธนมญพฤทธ ส ขธนาน ภาส ร... ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท...1...ป การศ กษา...2557... คร ผ สอน...ธนมญพฤทธ ส ขธนาน ภาส ร... ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) 2. ช อรายว ชา คอมพ วเตอร และสารสนเทศเพ องานอาช พ

More information

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร ประกอบด วย 4 ข นตอน 1. การว เคราะห และกาหนดรายละเอ ยดของป ญหา 2. การวางแผนในการแก ป ญหา 3. การดาเน นการแก ป ญหา 4. การตรวจสอบและปร บปร ง ว เคราะห ป ญหาหร อความต องการ

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา 3. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา

คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา 3. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา มาตรฐานรายว ชา 1. อธ บายความหมาย หน าท และส วนประกอบของโปรแกรมประมวลผลคา

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

โปรแกรม Limbothai. โปรแกรม Limbothai -ห องเร ยนทางไกล http://203.172.248.146/distance หน วยท 2 การต ดต ง

โปรแกรม Limbothai. โปรแกรม Limbothai -ห องเร ยนทางไกล http://203.172.248.146/distance หน วยท 2 การต ดต ง กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย สาระท 3 เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร รายว ชาการพ ฒนาเว บไซต ด วยโปรแกรมสาเร จร ป แผนท 2 ช อหน วยการเร ยน การต ดต ง เวลา 2 ช วโมง ------------------------------------------------------------------------

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา 1 มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา รห สว ชา TACC 3214 ช อรายว ชา การบ ญช ข นต น จ านวนหน วยก ต 3(2-2-5) บรรยาย 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ภาคการศ กษาท 2 ปฏ บ ต 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ป การศ กษา 2556

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT±

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± Inordertopromotepubliceducationandpublicsafety,equal justiceforal,abeterinformedcitizenry,theruleoflaw, worldtradeandworldpeace,thislegaldocumentishereby madeavailableonanoncommercialbasis,asitistherightof

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการท 1 หน วยท - รห สว ชา สอนคร งท

แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการท 1 หน วยท - รห สว ชา สอนคร งท แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการท 1 หน วยท - รห สว ชา 2201-2404 การใช โปรแกรมตารางงาน สอนคร งท 1 (1-1) (Microsoft Office Excel 2003) 2(4) ช อหน วย/เร อง ปฐมน เทศ จ านวนช วโมง 1 ช.ม. สาระส าค ญ ในป จจ บ นคอมพ

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง)

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ตามหน งส อสาน กงาน ก.ค.ศ.ด วนท ส ด ท ศธ 0206.4/ว 17 ลงว นท 30 ก นยายน 2552 (ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ว ทยฐานะชานาญการ 2) แบบรายงานผลการปฏ

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม ใบงานท ๔.๑ (ทดสอบปฏ บ ต ) เร องการใช เคร องม อโปรแกรม Microsoft Office Word 2007 ว ชา ง ๒๐๒๐๑ การใช โปรแกรมเพ อการปฏ บ ต งาน รายว ชาเพ มเต ม หน วยการเร ยนร ท ๔ ช อหน วย ซอฟต แวร งานพ มพ เอกสาร ช นม ธยมศ

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะอาช พ และบ รณาการปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง

แผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะอาช พ และบ รณาการปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง แผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะอาช พ และบ รณาการปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง รห สว ชา 3000-0101 ว ชาการพ ฒนางานด วยระบบค ณภาพและเพ มผลผล ต สาขาว ชาการขายและการตลาด หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.)

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

บทสร ปผ บร หาร การว เคราะห ประส ทธ ภาพการใช ห องเร ยนป การศ กษา

บทสร ปผ บร หาร การว เคราะห ประส ทธ ภาพการใช ห องเร ยนป การศ กษา บทสร ปผ บร หาร การว เคราะห ประส ทธ ภาพการใช ห องเร ยนป การศ กษา เร ยนป การศ กษา 2554 ในการว เคราะห ประส ทธ ภาพการใช ห องเร ยนของ ป การศ กษา 2554 ดาเน นการว เคราะห ประส ทธ ภาพการใช ห องเร ยนใน 3 ห วข อ

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

www.yorosor.com/20201/description.pdf คาอธ บายรายว ชา

www.yorosor.com/20201/description.pdf คาอธ บายรายว ชา www.yorosor.com20201description.pdf คาอธ บายรายว ชา รายว ชาการใช โปรแกรมเพ อการปฏ บ ต งาน (ง ๐๐๑) กล มสาระการงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท ๑ เวลา ๔๐ ช วโมง จ านวน ๑ หน วยก ต ภาคเร ยนท ศ กษาค ณล

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง (เอกสารประกอบการประช มปฏ บ ต การช แจงและซ กซ อมความเข าใจการสร างข อสอบ Online) สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 5 :ส งห บ ร :ลพบ ร :ช ยนาท:อ างทอง:

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

ง14201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 4 เวลา 80 ช วโมง

ง14201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 4 เวลา 80 ช วโมง ง1201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มการงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 80 ช วโมง ศ กษา ค นคว า การใช โปรแกรม Windows Movie Maker สร าง Music video ส วนต ว ต ดต อเพลงและว ด โอ การใช โปรแกรม Internet

More information

สารบ ญตาราง ตารางท หน า

สารบ ญตาราง ตารางท หน า สารบ ญ บทท หน า บทสร ปผ บร หาร I 1 บทนา 1 หล กการและเหต ผล 1 ว ตถ ประสงค และเป าหมาย 2 ขอบเขตของการว จ ย 2 ประโยชน ท ได ร บจากการว จ ย 4 น ยามศ พท เฉพาะ 4 กรอบแนวค ดของการว จ ย 7 2 แนวค ด ทฤษฎ และงานว

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

ตอนท 1 ข อม ลท วไปของแผนกว ชา/สาขาว ชา

ตอนท 1 ข อม ลท วไปของแผนกว ชา/สาขาว ชา แนวทางการจ ดท ารายงานการประเม นตนเอง ส าหร บแผนกว ชา (Self Assessment Report for Department : SAR) ปกนอก ปกใน ค าน า สารบ ญ บทสร ปส าหร บผ บร หาร บทสร ปส าหร บผ บร หาร (เข ยนเป นความเร ยงส าหร บให ผ บร

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information