การจ ดประสบการณ ทาง ว ทยาศาสตร สาหร บเด กปฐมว ย

Size: px
Start display at page:

Download "การจ ดประสบการณ ทาง ว ทยาศาสตร สาหร บเด กปฐมว ย"

Transcription

1 การจ ดประสบการณ ทาง ว ทยาศาสตร สาหร บเด กปฐมว ย

2 ความหมายของการจ ดประสบการณ การจ ดประสบการณ เป นการจ ดการเร ยนการสอน หร อ การจ ดการศ กษาให ก บเด กปฐมว ย โดยให เด กได ร บ ประสบการณ ตรงจากการกระทา เพ อส งเสร มพ ฒนาการ ท กด าน เช น ด านร างกาย อารมณ ส งคม สต ป ญญา และ เป นการเตร ยมความพร อมให ก บเด กในการศ กษาระด บ ประถมศ กษาป ท 1 ต อไป

3 ความหมายของการจ ดประสบการณ ทาง ว ทยาศาสตร สาหร บเด กปฐมว ย การจ ดประสบการณ ทางว ทยาศาสตร ส าหร บเด ก ปฐมว ย เป นการจ ดก จกรรมท ม งให เด กได ร บ ประสบการณ ตรง ได เร ยนร เก ยวก บส งต างๆ ท อย รอบต วเด ก และได ส งเกต ทดลองด วยตนเอง เช น การปล กพ ช การเล ยงส ตว การเร ยนร เร อง ปรากฏการณ ทางธรรมชาต โดยอาศ ยท กษะพ นฐาน ว ทยาศาสตร ท เด กม อย ในตนเอง

4 ว ตถ ประสงค ของการจ ดประสบการณ ทาง ว ทยาศาสตร ให ก บเด กปฐมว ย 1. เพ อส งเสร มให เด กม ความอยากร อยากเห น และร จ กการ ใช คาถาม เช น อะไร ทาไม อย างไร 2. เพ อส งเสร มให เด กได พ ฒนาความค ดอย างม เหต ผล อย าง ม ระบบ 3. เพ อส งเสร มให เด กได ม ความร เก ยวก บตนเอง และส ง ต างๆ รอบต วมากข น 4. เพ อส งเสร มให เด กเร ยนร เก ยวก บความค ดในการแปล ความเก ยวก บสภาพแวดล อมรอบต ว

5 5. เพ อส งเสร มให เด กม ท กษะในการแก ป ญหา 6. เพ อส งเสร มให เด กม ความร บผ ดชอบในการอน ร กษ ธรรมชาต 7. เพ อส งเสร มให เด กม ความค ดสร างสรรค 8. เพ อเป นการเตร ยมความพร อมท จะเร ยนว ทยาศาสตร ในระด บ ประถมศ กษา 9. เพ อส งเสร มให เด กร จ กใช เวลาว างให เป นประโยชน 10. เพ อส งเสร มให เด กเก ดความซาบซ ง และเจตคต ท ด ต อ ส งแวดล อมรอบต ว 11. เพ อส งเสร มให เด กฝ กท กษะกระบวนการว ทยาศาสตร 12. เพ อส งเสร มให เด กเห นค ณค าของว ทยาศาสตร 13. เพ อให เด กนาความร ทางว ทยาศาสตร ไปประย กต ใช

6 14. เพ อส งเสร มให เด กกล าแสดงออก 15. เพ อส งเสร มให เด กเป นคนท ม ใจม นคงและหน กแน น ไม เช อต อ คาบอกเล า 16. เพ อส งเสร มให เด กสามารถทางานเป นกล มได 17. เพ อส งเสร มให เด กลดความกล วต อส งต างๆ อย างไม ม เหต ผล 18. เพ อส งเสร มให เด กม ท กษะในการใช อว ยวะส วนต างๆ ของ ร างกาย 19. เพ อส งเสร มให เป นคนท ม จ ตใจกว างขวาง เป นคนม เหต ผล

7 หล กการจ ดประสบการณ ทางว ทยาศาสตร สาหร บเด กปฐมว ย 1. ต องม ว ตถ ประสงค ท ช ดเจน และสอดคล องก บ จ ดม งหมายของหล กส ตร 2. ม งเน นการพ ฒนาท งด านความร ท กษะกระบวนการ ทางว ทยาศาสตร และเจตคต ทางว ทยาศาสตร 3. จ ดประสบการณ ให เหมาะสมก บเหต การณ และ สภาพแวดล อม 4. ประสบการณ ท จ ดข นควรเป นประสบการณ เด ก

8 5. ควรจ ดประสบการณ หลายๆ ประเภท เพ อให เด กได เล อก ปฏ บ ต ตามความสนใจ 6. งบประมาณท ใช จะต องพ จารณาให เหมาะสม 7. ม การวางแผนและเตร ยมพร อมก อนท จะจ ดก จกรรมท ก คร ง 8. ม การประเม นผลภายหล ง เพ อเก ดประโยชน แก เด ก

9 ประโยชน ของการจ ดประสบการณ ทางว ทยาศาสตร ต อเด กปฐมว ย 1. เด กได ร บประสบการณ ตรง 2. เด กได เร ยนร ความก าวหน าทางว ทยาศาสตร และ เทคโนโลย 3. เด กม โอกาสท จะได แสดงความสามารถเฉพาะต ว ในทางว ทยาศาสตร 4. เด กม โอกาสฝ กความร บผ ดชอบ ฝ กการทางาน 5. เสร มสร างเจตคต ทางว ทยาศาสตร 6. เป นการสร างความพร อมในการเร ยนอ านและเข ยน 7. ช วยให เด กประสบความสาเร จในการเร ยน

10 ประเภทของการจ ดประสบการณ ทางว ทยาศาสตร

11 ภายในห องเร ยน 1. การจ ดประสบการณ แบบ อภ ปราย 2. การจ ดประสบการณ แบบ ปฏ บ ต การทดลอง 3. การจ ดประสบการณ แบบม ม ว ทยาศาสตร 4. การจ ดประสบการณ แบบ การใช เกม 5. การจ ดประสบการณ แบบ การสาธ ต 6. การจ ดประสบการณ แบบ ตามเหต การณ ท เก ดข น ภายนอกห องเร ยน 1. การจ ดประสบการณ แบบพา ไปศ กษานอกสถานท 2. การจ ดประสบการณ แบบ ปฏ บ ต การทดลอง 3. การจ ดประสบการณ แบบม ม ว ทยาศาสตร 4. การจ ดประสบการณ แบบ การใช เกม 5. การจ ดประสบการณ สนาม 6. การจ ดประสบการณ แบบ ตามสถานการณ

12 การจ ดประสบการณ แบบปฏ บ ต การทดลอง จ ดประสงค ของการจ ดประสบการณ แบบปฏ บ ต การ ทดลอง 1. เพ อฝ กท กษะกระบวนการว ทยาศาสตร 2. เพ อฝ กท กษะการใช อ ปกรณ และเคร องม อทาง ว ทยาศาสตร 3. เพ อค นหาคาตอบของคาถาม หร อป ญหา 4. เพ อตรวจสอบข อม ล (ความร ) ทางว ทยาศาสตร 5. เพ อเสร มความเข าใจในเน อหาตามหล กส ตร 6. เพ อเป นแนวทางในการสร างโครงงานว ทยาศาสตร

13 ลาด บข นของการจ ดประสบการณ แบบปฏ บ ต การทดลอง 1. ข นเตร ยมการ 1.1 แบ งกล ม 1.2 อธ บายว ธ ใช เคร องม อและอ ปกรณ ท เก ยวข อง 1.3 ทบทวนข นตอนการทดลอง

14 2. ข นทดลอง เป นข นลงม อปฏ บ ต ส งเกตการปฏ บ ต งาน ของเด ก การใช เคร องม อ การใช ท กษะกระบวนการว ทยาศาสตร 3. ข นสร ป 3.1 สร ปผลการทดลอง 3.2 ซ กถามให เด กเปร ยบเท ยบผลการทดลอง 3.3 คร อาจทาการสาธ ต หร อช จ ดบกพร องเพ อ แสดงผลการทดลองท ถ กต อง 3.4 อภ ปรายและช วยก นสร ป 3.5 ทาความสะอาดเคร องม อ และพ นท

15 ว ธ การประเม นผลการจ ดก จกรรม การทดลองทางว ทยาศาสตร 1. การส งเกต โดยการส งเกตการใช เคร องม อ การปฏ บ ต งานตามข นตอน 2. ตรวจผลงาน เช นการรายงานการทดลอง การสร ปผลการทดลอง การท าความสะอาดหล งการ ทดลอง

16 ประโยชน ของการจ ดประสบการณ แบบปฏ บ ต การทดลอง 1. เด กได ร บประสบการณ ตรง เพราะได ลงม อทดลองด วย ตนเอง 2. เด กได ม โอกาสฝ กฝนท กษะกระบวนการทาง ว ทยาศาสตร 3. ก จกรรมการทดลองชวนให น าสนใจ 4. การทดลองฝ กน ส ยท ด ให เก ดข น 5. เด กม โอกาสทางานร วมก บผ อ น

17 การจ ดประสบการณ แบบม มว ทยาศาสตร ม มว ทยาศาสตร หร อม มธรรมชาต สามารถจ ดข น ในห องเร ยนได โดยคร เล อกม มใดม มหน งของห องเร ยน เพ ยงม มเด ยว แล วหาโต ะอ ปกรณ ต างๆ ท เก ยวข องก บ ว ทยาศาสตร มาจ ดไว เช น เปล อกหอย ห นชน ดต างๆ ต วอย างพ ช ฯลฯ

18 จ ดม งหมายสาค ญของการจ ดประสบการณ แบบม มว ทยาศาสตร 1. จ ดเพ อนาเข าส บทเร ยน 2. จ ดเพ อทบทวนบทเร ยน 3. จ ดเพ อเสร มประสบการณ

19 การจ ดม มว ทยาศาสตร อาจทาได หลายว ธ ด งน 1. จ ดแสดงผลงานของน กเร ยน 2. รวบรวมเอกสาร ตารา หน งส อ วารสาร 3. จ ดหาว สด อ ปกรณ ท เสร มให เด กได ฝ กกระบวนการทาง ว ทยาศาสตร 4. ให เด กทดลองเพาะเมล ดพ ช ทดลองปล กพ ช หร อ ทดลองเล ยงส ตว

20 การจ ดประสบการณ แบบอภ ปราย เป นว ธ การแลกเปล ยนความค ดเห นซ งก นและก น ระหว าคร ก บเด ก หร อเด กก บเด กด วยก นเอง โดยคร เป นผ ประสานงาน ค ณ ค า ข อ ง ก า ร อ ภ ป ร า ย ค อ ก า ร ส ร า ง ความส มพ นธ ท ด ระหว างคร ก บเด ก

21 การนาการอภ ปรายมาใช ในการสอนม ด งน 1. ข นน าเข าส บทเร ยน คร ต งค าถาม สาธ ต ทดลองหร อใช ส อ เช น ห นจาลอง ร ปภาพ แล วซ กถาม 2. ข นสอน ขณะด าเน นการสอนคร อาจให เด กม ส วนร วมใน การวางแผนการทดลอง การสาธ ต การศ กษานอกสถานท 3. ข นสร ป การอภ ปรายร วมก อนสร ป ช วยให เด กร จ กค ดอย าง ม เหต ผล ก อนลงข อสร ป

22 ประโยชน ของการอภ ปราย 1. ทาให เด กร จ กค ดอย างม ว จารณญาณ (Critical Thinking) 2. ทาให เด กเก ดการเร ยนร และเข าใจมโนท ศน ต างๆ ทาง ว ทยาศาสตร 3. ทาให เด กร จ กต ดส นใจอย างถ กต อง 4. สามารถนาความร ท ได จากการอภ ปรายไปใช ในสถานการณ ใหม ๆ 5. ทาให เด กเก ดเจตคต ทางว ทยาศาสตร 6. ทาให คร สามารถประเม นความร และความเข าใจของ น กเร ยนแต ละคนได 7. ทาให คร ร จ กเด กได ด ข น

23 การจ ดประสบการณ แบบการใช เกมทางว ทยาศาสตร เป นก จกรรมท กต กาบ งค บและกต กาน นใช เป นการ ประเม นความสาเร จในการเล น

24 จ ดม งหมายของการใช เกมม ด งน 1. เพ อส อความหมาย 2. เพ อส งเสร มการต ดส นใจ 3. เพ อให ร จ กปฏ บ ต ตามกฎเกณฑ 4. เพ อให ร กความย ต ธรรม และความถ กต อง 5. เพ อส งเสร มความค ดสร างสรรค 6. เพ อฝ กความจาและความค ดรวบยอด 7. เพ อให ร จ กปร บต ว 8. เพ อให กล าแสดงออก กล าพ ด กล าเข ยน ตลอดการ ฝ กใช กล ามเน อและสายตา 9. ส งเสร มให เป นคนม น าใจเป นน กก ฬา

25 ประโยชน ของการใช เกมประกอบการสอน 1. ช วยให เด กเก ดพ ฒนาการด านความค ด 2. ช วยในการฝ กท กษะทางภาษา และทบทวนเน อหาว ชาต างๆ 3. ช วยให เด กได แสดงความสามารถของแต ละบ คคล 4. ช วยประเม นผลการเร ยนการสอน 5. ช วยให เด กเก ดความเพล ดเพล น และผ อนคลาย ความเคร ยด 6. ช วยจ งใจและเร าความสนใจ 7. ช วยส งเสร มให เด กม ความสาม คค 8. ช วยฝ กความร บผ ดชอบ 9. ช วยให คร เห นพฤต กรรมของเด กช ดเจนข น

26 ลาด บข นในการสอนเกม 1. บอกช อเกมให ผ เล นท กคนร 2. จ ดผ เล นให อย ในร ปแบบของการเล น 3. อธ บายว ธ การเล น รวมท งกฎ กต กาการเล น 4. สาธ ตให ด 5. เร มเล นเกม

27 การจ ดประสบการณ แบบสาธ ต (Demonstration) เป นการแสดงประสบการณ อย างหน งหน าช น ท ทา การทดลองหร อทดสอบอธ บายส งใดส งหน ง

28 การสอนแบบสาธ ตสามารถช วยในการจ ดการเร ยน การสอนว ทยาศาสตร ได ด งน 1. เพ อสร างสถานการณ ท นาไปส การกาหนดป ญหา 2. เพ อเป นการแสดงให เห นจ ดสาค ญท ต องการให เด ก ทราบอย างช ดเจน 3. เพ อเป นการแก ป ญหาท เก ดข นในการเร ยน 4. เพ อเป นการทบทวนหล งจากท ได ทาการทดลอง 5. เพ อใช แสดงความสาค ญในล กษณะท น าต นเต น

29 ประโยชน ของการจ ดประสบการณ แบบสาธ ต 1. เป นการนาแนวค ดของเด กให เป นไปในท ศทางเด ยวก น 2. เป นการประหย ด เวลา ว สด 3. เพ อความปลอดภ ย

30 ข นตอนการสาธ ต ข นเตร ยมการ ศ กษา เตร ยม ฝ กซ อม ข นสาธ ต เร าความสนใจ บอกช อ อ ปกรณ และทาการสาธ ต ข นสร ป สร ปเป นตอนๆ และให ลองทา ข นว ดผล ซ กถามป ญหา

ง..1.1 เข าใจการทางาน ม ความค ดสร างสรรค ม ท กษะกระบวนการทางาน ท กษะ การจ ดการ ท กษะ

ง..1.1 เข าใจการทางาน ม ความค ดสร างสรรค ม ท กษะกระบวนการทางาน ท กษะ การจ ดการ ท กษะ แผนการจ ดการเร ยนร เพ อเสร มค ณล กษณะอย อย างพอเพ ยง รายว ชา เกษตร ช นประถมศ กษาป ท 6 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หน วยการเร ยนร บ รณาการ ท 3 เร อง การเล ยงส ตว เวลา 3 ช วโมง แผนจ ดการเร ยนร

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฎก าแพงเพชร ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม สาขาว ชาว ศวกรรมไฟฟ า

รายละเอ ยดของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฎก าแพงเพชร ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม สาขาว ชาว ศวกรรมไฟฟ า รายละเอ ยดของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฎก าแพงเพชร ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม สาขาว ชาว ศวกรรมไฟฟ า หมวดท 1 ข อม ลโดยท วไป 1. รห สและช อรายว ชา 5711110 การโปรแกรมคอมพ

More information

ว จ ยในช นเร ยน จ ดทาโดย นางสาวอ มพร มาว น คณะบ ญช และการตลาด ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2552 โรงเร ยนอ ตรด ตถ เทคโนโลย

ว จ ยในช นเร ยน จ ดทาโดย นางสาวอ มพร มาว น คณะบ ญช และการตลาด ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2552 โรงเร ยนอ ตรด ตถ เทคโนโลย ว จ ยในช นเร ยน เร อง การจ ดการเร ยนการสอนในว ชาโปรแกรม Word ของน กศ กษาสาขายานยนต เพ อให น กศ กษาสามารถนาไปเป นพ นฐาน ในการเร ยนว ชาอ นให มากย งข น จ ดทาโดย นางสาวอ มพร มาว น คณะบ ญช และการตลาด ภาคเร

More information

การเร ยนร แบบโครงการ

การเร ยนร แบบโครงการ 1 การเร ยนร แบบโครงการ ผ ช วยศาสตราจารย ดร.พ ชร ผลโยธ น การสอนแบบโครงการ (The Project Approach ) ได ร บความสนใจจากคร ปฐมว ยมาอย าง ต อเน อง ม การกล าวขว ญก นอย างมากในแวดวงการศ กษาปฐมว ยของไทยและเม อพระราชบ

More information

ค ม อพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา รายว ชาเล อก

ค ม อพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา รายว ชาเล อก ค ม อพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา รายว ชาเล อก หล กส ตรการศ กษานอกระบบ ระด บการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 ส าน กงาน กศน.จ งหว ดฉะเช งเทรา ส าน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย ส าน กงานปล

More information

แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการตามแนวปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยงค เค ยงมาตรฐานสากล แผนท ๕

แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการตามแนวปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยงค เค ยงมาตรฐานสากล แผนท ๕ แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการตามแนวปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยงค เค ยงมาตรฐานสากล แผนท ๕ SP MODEL รห สว ชา พ ๒๒๑๐๓ รายว ชา พลศ กษา กล มสาระการเร ยนร ส ขศ กษาและพลศ กษา ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ ภาคเร ยนท ๑ ป การศ

More information

บทสร ปส าหร บผ บร หาร

บทสร ปส าหร บผ บร หาร บทสร ปสาหร บผ บร หาร ว ดบางหลวง ม รายละเอ ยดท แสดงถ งสาระสาค ญของการว จ ยด งน ว ตถ ประสงค การประเม นโครงการ ว ดบางหลวง ป การศ กษา 2554 คร งน กาหนดว ตถ ประสงค ไว ด งน 1. เพ อประเม นผลการพ ฒนาโครงการส งเสร

More information

การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา

การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา ๑ ความน า การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา ยงย ทธ ส มส พ มพ ผ อ านวยการโรงเร ยนหว านใหญ ประชาคม สพป.อ ดรธาน เขต 3 สถานศ กษาม ภารก จหล กในการจ ดการศ กษาให ผ เร ยนได ร บการพ ฒนาอย างเต มตามศ กยภาพ สถานศ กษาจ

More information

หน วยท 1 : การว พากษ แผนจ ดการเร ยนร

หน วยท 1 : การว พากษ แผนจ ดการเร ยนร หน วยท 1 : การว พากษ แผนจ ดการเร ยนร หน วยย อยท 1.1 : แนวค ดพ นฐานในการออกแบบการจ ดการเร ยนร 1. แนวค ดส าค ญในการออกแบบการเร ยนร ท สอดคล องก บหล กส ตรแกนกลางการศ กษา ข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 หล กส ตรแกนกลางการศ

More information

หน วยท 11 การเข ยนเค าโครงการว จ ยเพ อพ ฒนาการเร ยนร (การวางแผนการว จ ยในช นเร ยน)

หน วยท 11 การเข ยนเค าโครงการว จ ยเพ อพ ฒนาการเร ยนร (การวางแผนการว จ ยในช นเร ยน) หน วยท 11 การเข ยนเค าโครงการว จ ยเพ อพ ฒนาการเร ยนร (การวางแผนการว จ ยในช นเร ยน) การเข ยนเค าโครงการว จ ย (เพ อพ ฒนา การเร ยนร ) ค อ การวางแผนการว จ ยว าจะว จ ยเร องอะไร จะด าเน นการในการว จ ยอย างไร

More information

ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม สาขาว ชาเทคโนโลย ไฟฟ าอ ตสาหกรรม หมวดท ๑ ข อม ลท วไป

ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม สาขาว ชาเทคโนโลย ไฟฟ าอ ตสาหกรรม หมวดท ๑ ข อม ลท วไป ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา คณะ/ว ทยาเขต/ภาคว ชา คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม สาขาว ชาเทคโนโลย ไฟฟ าอ ตสาหกรรม ๑. รห สและช อรายว ชา หมวดท ๑ ข อม ลท วไป EIT๑๒o๑ โปรแกรมและการเข ยนแบบ (Drawing

More information

ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน

ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน การบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยนให บรรล เป าหมายในการพ ฒนาเด กไทยให ม ศ กยภาพและค ณล กษณะท จะด ารงช ว ตในประชาคมอาเซ ยนได อย างม ความส ข หน วยงานด

More information

แผนการจ ดประสบการณ การเร ยนร แบบโครงการ เพ อพ ฒนาท กษะกระบวนการทางว ทยาศาสตร ของเด กปฐมว ย

แผนการจ ดประสบการณ การเร ยนร แบบโครงการ เพ อพ ฒนาท กษะกระบวนการทางว ทยาศาสตร ของเด กปฐมว ย แผนการจ ดประสบการณ การเร ยนร แบบโครงการ เพ อพ ฒนาท กษะกระบวนการทางว ทยาศาสตร ของเด กปฐมว ย จ ดม งหมาย เพ อพ ฒนาท กษะกระบวนการทางว ทยาศาสตร ท ง 5 ด าน ได แก ท กษะการส งเกต ท กษะการจ าแนก ท กษะการแสดงปร

More information

การบร หารจ ดการแหล งเร ยนร

การบร หารจ ดการแหล งเร ยนร การบร หารจ ดการแหล งเร ยนร โดย ไพโรจน คะเชนทร chan2.obec.go.th/wattungpelschool การบร หารจ ดการแหล งเร ยนร โดย ไพโรจน คะเชนทร พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ. /01/ และท 4แก ไขเพ 4มเต ม(ฉบ บท 4 /) พ.ศ.

More information

คร : การบร หารการจ ดการช นเร ยน

คร : การบร หารการจ ดการช นเร ยน คร : การบร หารการจ ดการช นเร ยน การท คร จะจ ดก จกรรมการเร ยนร ให ผ เร ยนม ส วนร วมน น ก จกรรมน นจะต องม ล กษณะท ช วยให ผ เร ยนม ส วนร วมอย าง active ค อช วยให ผ เร ยนร ส กม ความกระต อร อร นต นต ว ม ความจดจ

More information

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง การศ กษาค นคว าเร อง ป จจ ยท ส งผลต อท กษะปฏ บ ต ในการเร ยนว ชาคอมพ วเตอร ของ น กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 6 ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ จ ตร เขต 2 ผ ว จ ยได

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา ภาคว ชาบร หารธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ

รายละเอ ยดของรายว ชา ภาคว ชาบร หารธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ รายละเอ ยดของรายว ชา มคอ.3 ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ คณะ / ภาคว ชา ภาคว ชาบร หารธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ หมวดท 1 ข อม ลโดยท วไป 1. รห สและช อรายว ชา 3601101A การใช โปรแกรมสาเร จร ปทางธ

More information

แผนการจ ดการความร (Knowledge Management Action Plan) คณะว ศวกรรมศาสตร และเทคโนโลย ว ทยาล ยอ นเตอร เทคลาปาง ป 2556

แผนการจ ดการความร (Knowledge Management Action Plan) คณะว ศวกรรมศาสตร และเทคโนโลย ว ทยาล ยอ นเตอร เทคลาปาง ป 2556 แผนการจ ดการความร (Knowledge Management Action Plan) คณะว ศวกรรมศาสตร และเทคโนโลย ว ทยาล ยอ นเตอร เทคลาปาง ป 2556 1 2 คานา คณะว ศวกรรมศาสตร และเทคโนโลย เป ดด าเน นการเร ยนการสอนในหล กส ตร เทคโนโลย บ ณฑ

More information

การรายงานผลการดาเน นการของรายว ชา

การรายงานผลการดาเน นการของรายว ชา การรายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร หล กส ตรบรรณาร กษศาสตร และสารสนเทศศาสตร หมวดท 1 ข อม ลโดยท วไป 1. รห สและช

More information

แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการท 1 หน วยท - รห สว ชา สอนคร งท

แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการท 1 หน วยท - รห สว ชา สอนคร งท แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการท 1 หน วยท - รห สว ชา 2201-2404 การใช โปรแกรมตารางงาน สอนคร งท 1 (1-1) (Microsoft Office Excel 2003) 2(4) ช อหน วย/เร อง ปฐมน เทศ จ านวนช วโมง 1 ช.ม. สาระส าค ญ ในป จจ บ นคอมพ

More information

หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราช 2556

หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราช 2556 หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราช 2556 เล มท 3 ประเภทว ชาอ ตสาหกรรม สาขาว ชาช างก อสร าง สาขาว ชาช างเคร องเร อนและตกแต งภายใน สาขาว ชาสถาป ตยกรรม สาขาว ชาสารวจ สาขาว ชาโยธา สาน กงานคณะกรรมการการอาช

More information

มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร สาน กงานประก นค ณภาพ

มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร สาน กงานประก นค ณภาพ การจ ดการความร ภายในมหาว ทยาล ยฯ (Knowledge Management) ค ม อการปฏ บ ต งาน การะบวนการจ ดทา มคอ.3 รายละเอ ยดของรายว ชา และ มคอ. 5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร สาน

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย งานประด ษฐ ง 33101 โรงเร ยนดอนเม องทหารอากาศบ าร ง

แผนการจ ดการเร ยนร ว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย งานประด ษฐ ง 33101 โรงเร ยนดอนเม องทหารอากาศบ าร ง แผนการจ ดการเร ยนร ว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย งานประด ษฐ ง 33101 โรงเร ยนดอนเม องทหารอากาศบ าร ง นางปาร ชาต ว ระพ นธ คร ว ทยฐานะช านาญการพ เศษ กล มสาระการเร ยนร ว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย โรงเร ยนดอนเม

More information

แนวปฏ บ ต การว ดและประเม นผลการเร ยนร

แนวปฏ บ ต การว ดและประเม นผลการเร ยนร เอกสารประกอบ หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ๒๕๕๑ แนวปฏ บ ต การว ดและประเม นผลการเร ยนร ฉบ บใช ในโรงเร ยนโครงการน าร อง การใช หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ๒๕๕๑ ส าน กว ชาการและมาตรฐานการศ

More information

ตอนท 5 แนวทางการประเม นการดาเน นงาน การจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน

ตอนท 5 แนวทางการประเม นการดาเน นงาน การจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน ตอนท 5 แนวทางการประเม นการดาเน นงาน การจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน สมาคมประชาชาต แห งเอเช ยตะว นออกเฉ ยงใต ( ASEAN ) ได ก อต งข น โดยม ว ตถ ประสงค เพ อส งเสร มความเข าใจอ นด ต อก นระหว างประเทศในภ ม

More information

โครงการสอน ( ) คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา 1. ข อม ลท วไป

โครงการสอน ( ) คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา 1. ข อม ลท วไป โครงการสอน ( Course Syllabus ) คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา 1. ข อม ลท วไป 1.1 รห สว ชา 107293 1.2 ช อรายว ชา การส มมนาทางการศ กษาปฐมว ย (Seminar in Early Childhood Education) 1.3 จ านวนหน วยก

More information

รห ส UTQ-102: การบร หารหล กส ตร

รห ส UTQ-102: การบร หารหล กส ตร UTQ online e-training Course ใบความร ท 1 เร อง ความสามารถและความจาเป นของ การบร หารจ ดการหล กส ตรระด บสถานศ กษา โครงการยกระด บค ณภาพคร ท งระบบ ภายใต ปฏ บ ต การไทยเข มแข ง (Upgrading Teacher Qualification

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ว ทยาล ยนครราชส มา ประจาป การศ กษา 2556

แผนพ ฒนาบ คลากร ว ทยาล ยนครราชส มา ประจาป การศ กษา 2556 แผนพ ฒนาบ คลากร ว ทยาล ยนครราชส มา ประจาป การศ กษา 2556 โดย ส าน กทร พยากรบ คคล ฝ ายบร หาร ว ทยาล ยนครราชส มา ว ทยาล ยนครราชส มา จ งหว ดนครราชส มา ว ทยาล ยนครราชส มา 290 ม. 2 ถ. ม ตรภาพ ต.บ านใหม อ.เม

More information

คร : การบร หารการจ ดการช นเร ยน

คร : การบร หารการจ ดการช นเร ยน คร : การบร หารการจ ดการช นเร ยน เสนอ ดร.ส พ ฒน ศร สว สด คณะผ จ ดท า (กล มท 3) 1. นายกฤษฎา ร ตนสมบ รณ รห สน กศ กษา 538120052 2. นางสาวจ ฑาร ตน ป ญจระ รห สน กศ กษา 538120056 3. นายณ ฐก ล จามะ รห สน กศ กษา

More information

รายงานการสร ปผลการดาเน นงาน

รายงานการสร ปผลการดาเน นงาน รายงานการสร ปผลการดาเน นงาน ก จกรรม ส ปดาห ว ทยาศาสตร แห งชาต ระยะเวลาดาเน นการ 19 ส งหาคม 2554 สนองกลย ทธ สพฐ. สพท. ข อ 3 สนองกลย ทธ โรงเร ยน ข อ 1 สอดคล องก บมาตรฐานการศ กษา มาตรฐานท 1-8 ผ สร ปผลการดาเน

More information