แผนการจ ดการเร ยนร ท...

Size: px
Start display at page:

Download "แผนการจ ดการเร ยนร ท..."

Transcription

1 เทคน คเข ยนแผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะและแบบฟอร มแผนฯ (สร ปมาโดยย อ) 1. ห วเร อง (หมายถ งข อม ลห วกระดาษ) แผนการจ ดการเร ยนร ท... รห สว ชา....ช อว ชา.ส ปดาห ท...คร งท.. หน วยการเร ยนร ท ช อหน วย เวลา.ชม. ช วโมงท สาระสาค ญ เป นการเข ยนสร ปประเด นของความร อาจเข ยนล กษณะของความหมาย ความสาค ญ หร อการ นาไปใช หล กการเข ยนสาระสาค ญ เข ยนด วยภาษาท กะท ดร ด สร ปโครงสร างของเร อง เข ยนให ครอบคล มจ ดประสงค เข ยนเป นประโยคบอกเล า เข ยนเป นความเร ยง (หร อเป นข อ ๆ แต ไม น ยม) คาก ร ยาท น ยมใช...(ช อเร อง)...เป น...(ข อความขยายช อเร อง)...(ช อเร อง)...หมายถ ง...(ข อความขยายช อเร อง)...(ช อเร อง)...ค อ...(ข อความขยายช อเร อง) 3. จ ดประสงค การเร ยนร ระด บของจ ดประสงค การเร ยนร ในการกาหนดจ ดประสงค การเร ยนร โดยท วไปจะแบ งเป น 2 ระด บ ค อ 1. จ ดประสงค ท วไป หร อจ ดประสงค ปลายทาง 2. จ ดประสงค เช งพฤต กรรมหร อจ ดประสงค นาทาง หร อจ ดประสงค เฉพาะ จ ดประสงค ท วไป จ ดประสงค ท วไปหร อจ ดประสงค ปลายทาง ค อ จ ดประสงค ท เป นเป าหมายสาค ญท ม งหว งให เก ดข นก บผ เร ยนในการเร ยนร แต ละเร องหร อแต ละหน วยการเร ยนร ล กษณะของจ ดประสงค ท วไป ม ด งน

2 1. ตอบสนองพฤต กรรมสาค ญของจ ดหมายหล กส ตร จ ดประสงค สาขาว ชา มาตรฐานว ชาช พ สาขาว ชา/สาขางาน จ ดประสงค รายว ชาและมาตรฐานรายว ชา 2. สะท อนค ณล กษณะท พ งประสงค ท เป นผลจากการเร ยนร โดยครอบคล มท งด านความร ความค ดความสามารถในการปฏ บ ต เจตคต และก จน ส ยท พ งประสงค 3. การเข ยนจ ดประสงค ท วไป จะใช คาก ร ยากว าง ๆ โดยเข ยนเป นข อ ๆ แต น อยข อ ครอบคล มส งท ต องการให เก ดข นก บผ เร ยนตามคาอธ บายรายว ชา เช น เพ อให ม ความร ความเข าใจ ตระหน ก เห นค ณค า สามารถ เป นต น จ ดประสงค เช งพฤต กรรม จ ดประสงค เช งพฤต กรรมต องส มพ นธ ก บจ ดประสงค ท วไป ครบท ง 3 ด าน สต ป ญญา(พ ทธ พ ส ย) ความร ความจา ความเข าใจ การนาไปใช การว เคราะห การ ส งเคราะห การประเม นค า ท กษะ(ท กษะพ ส ย) แสดงได ถ กล กษณะ ปฏ บ ต ถ กต อง แสดงได คล องแคล ว ทางานได รวดเร ว ถ กต อง เจตคต (จ ตพ ส ย) การร บ การตอบสนอง การเห นค ณค า การจ ดระเบ ยบ ล กษณะของจ ดประสงค เช งพฤต กรรม ม ด งน 1. สอดคล องก บจ ดประสงค ท วไปโดยแตกย อยออกมาจากจ ดประสงค ท วไป และแสดงถ ง รายการพฤต กรรมคาดหว งท จะทาให การเร ยนร บรรล ตามท กาหนดไว ในจ ดประสงค ท วไป 2. แสดงถ งการเปล ยนแปลงพฤต กรรมของผ เร ยนหล งจบการเร ยนร ในเร องหร อหน วยการ เร ยนร น น ๆ 3. การเข ยนจ ดประสงค เช งพฤต กรรม ผ จ ดการเร ยนร ควรพ จารณาโดยคาน งถ งส งต อไปน 3.1 ควรเข ยนให ครอบคล มท งด านพ ทธ พ ส ย ท กษะพ ส ยและจ ตพ ส ย แต การเข ยน จ ดประสงค เช งพฤต กรรมด านจ ตพ ส ยน นอาจทาได ยากเพราะผ สอนไม สามารถส งเกตได โดยตรง ในกรณ น ถ าไม สามารถเข ยนเป นจ ดประสงค เช งพฤต กรรม อาจเข ยนเป นจ ดประสงค เฉพาะ เช น ใช คาว า บอกค ณค า บอกประโยชน เพ อสะท อนให เห นพฤต กรรมของผ เร ยนว าม ความตระหน กหร อเห นถ งค ณค าของส งน น ๆ 3.2 จ ดประสงค เช งพฤต กรรมต องม ล กษณะช ดเจน ร ดก ม ไม คล มเคร อ เพ อให สามารถ เข าใจได ตรงก น และสามารถส งเกตได หร อว ดได 3.3 จ ดประสงค เช งพฤต กรรมท สมบ รณ จะประกอบด วย 3 องค ประกอบ ค อ พฤต กรรมท คาดหว ง สถานการณ /เง อนไข และเกณฑ โดยแต ละข อจะต องระบ พฤต กรรมท คาดหว งเพ ยง 1 พฤต กรรม และควรพ จารณาเล อกคากร ยาท แสดงพฤต กรรมท คาดหว งให ถ กต องตามระด บข นของพฤต กรรมการเร ยนร ท เก ดข นก บผ เร ยนด งกล าวมาแล ว

3 บางกรณ อาจจะเว นการเข ยนสถานการณ /เง อนไขไว ในฐานะท เข าใจก น หากพ จารณาว า จ ดประสงค น นสมบ รณ พอ หร อไม ระบ เกณฑ ของพฤต กรรมโดยนาไปกาหนดไว ในเกณฑ การประเม นแทน นอกจากน ควรละเว นการเข ยนส วนขยายท ไม จาเป นด วย สร ปองค ประกอบของจ ดประสงค การเร ยนร เช งพฤต กรรม จ ดประสงค การเร ยนร เช งพฤต กรรม ท สมบ รณ ม 3 องค ประกอบ ด งน 1 พฤต กรรมท คาดหว ง 2 สถานการณ /เง อนไขท ทาให เก ดพฤต กรรม 3 เกณฑ /ระด บความสามารถของพฤต กรรม ถ าจาเป นเข ยนได ไม ครบ ส วนท ขาดไม ได เลย ค อ พฤต กรรมท คาดหว ง ต วอย างจ ดประสงค เช งพฤต กรรม ท สถานการณ /เง อนไข พฤต กรรมท คาดหว ง เกณฑ 1 ฟ งคาอธ บายการเล นต อคา สามารถเล นต อคา ได ถ กต อง 2 เม อกาหนดข อความให สามารถอ านและเข ยนให ถ กวรรคตอน ได ถ กต อง 3 เม ออ านบทความเก ยวก บ สามารถเข ยนคาขว ญ ได อย างน อย 1 คาขว ญ การเกษตรแล ว 4 หล งจากศ กษาคาใหม แล ว สามารถเข ยนตามคาบอก ได อย างน อย 8 ใน 10 ค า 5 สาธ ตให ด แล ว สามารถปฏ บ ต ได ถ กต อง การใช ถ อยคา ถ อยคาท บ งช พฤต กรรมด านสต ป ญญา(พ ทธ พ ส ย) จา...(ความร ความจา) ให ความหมาย...ได บอกเร องราว...ได ช...ได จ บค...ได กล าวเป นข อความ/ถ อยคา...ได เล อก...ได เข ยนโครงร าง...ได

4 ใจ...(ความเข าใจ) แยกแยะ...ได อธ บาย...ได แปลความ...ได เปล ยนข อความ...ได ให เหต ผล...ได ขยายความ...ได คาดคะเน...ได ย อความ...ได อ างอ ง...ได ยกต วอย าง...ได ใช...(การนาไปใช ) ปฏ บ ต...ได คานวณ...ได แสดง...ได สาธ ต...ได ส มพ นธ เร อง...ได ทาให ด...ได ว...(ว เคราะห ) แยก...ได แยกแยะ...ได จาแนก...ได แบ งกล ม...ได อ างอ ง...ได แสดงเป นแผนภาพ...ได เปร ยบเท ยบ ว เคราะห...ได

5 ส ง...(ส งเคราะห ) สร าง...ได สร ป...ได ประกอบ...ได ประ...(ประเม นค า) เก ดความพอใจ เห นความแตกต าง เปร ยบเท ยบ...ได สร ปความ...ได ว จารณ...ได แปลความ...ได ทานาย...ได ถ อยคาท บ งช พฤต กรรมด านท กษะ(ท กษะพ ส ย) แสดงได ถ กล กษณะ ว ายน า โยนล กบอล ว ง ปฏ บ ต ถ กต อง เล อย เจาะ ตอกตะป ต ดต งเคร องม อ แสดงได คล องแคล ว เล นเป ยโน

6 ส ไวโอล น เต นราถ กจ งหวะ ทางานได รวดเร วถ กต องและสวยงาม พ มพ ด ด เข ยนหน งส อ ทางานได คล องแคล วและปลอดภ ย ข บรถ ทางานต างๆ ถ อยคาท บ งช พฤต กรรมด านเจตคต (จ ตพ ส ย) การร บ สอบถาม ทาตาม ย ดถ อ เล อก บรรยาย ช บอกตาแหน งท ต ง บอกช อ การตอบสนอง ตอบ ช วยเหล อ ทาตาม อธ บาย ปฏ บ ต เสนอ รายงาน

7 การเห นค ณค า ทาให เสร จ อธ บาย ร เร ม ร วม กระทา เช อเช ญ การจ ดระเบ ยบ จ ด รวม เปร ยบเท ยบ ช ส งการ เปล ยนแปลง จ ดระเบ ยบ เตร ยมการ ต วอย างการเข ยนจ ดประสงค การเร ยนร แสดงจ ดประสงค ท วไปส มพ นธ ก บเช งพฤต กรรม จ ดประสงค ท วไป จ ดประสงค เช งพฤต กรรม ด านพ ทธ พ ส ย 1. เพ อให ม ความร เก ยวก บฟ นและการร กษา ความสะอาดของฟ น 1.1 บอกความหมายของคาว า ฟ น ได 1.2 ระบ ป ญหาท เก ดข นจากการไม ด แลร กษา ความสะอาดของฟ นได 1.3 อธ บายว ธ การแปรงฟ นท ถ กว ธ ได ด านท กษะพ ส ย 2. เพ อให สามารถแปรงฟ นได ถ กว ธ 2.1 สาธ ตการแปรงฟ นท ถ กว ธ ก บห นจาลองได 2.2 แปรงฟ นของตนเองอย างถ กต องได

8 ด านจ ตพ ส ย 3. เพ อให ตระหน กในการความสาค ญของการ ร กษาความสะอาดของฟ น 3.1 แปรงฟ นท กคร งหล งจากร บประทานอาหาร 3.2 บอกค ณค าความสาค ญของการแปรงฟ นท ถ กว ธ ได ต วอย างจ ดประสงค ท วไป และจ ดประสงค เช งพฤต กรรม พอแสดงให เห นช ดเจน ด งน จ ดประสงค ท วไป ประธาน + กร ยารวมๆ + เร องท จ ดการเร ยนร + เกณฑ กว างๆ เช น 1 ผ เร ยน + ประด ษฐ + เคร องแขวนจากเปล อกหอย + ได 2 ผ เร ยน + หา + ปร มาตรด นถม + ได 3 ผ เร ยน + เข ยน + สมการการสมด ล + ได จ ดประสงค เช งพฤต กรรม พฤต กรรม(กร ยา) + เร องย อยท จะจ ดการเร ยนร + เกณฑ 1.1 เล อก+เปล อกหอยท จะนามา+ประด ษฐ เคร องแขวน+ได อย างเหมาะสม 1.2 ออกแบบ+เคร องแขวน+ได ภายในเวลาท กาหนด 1.3 บอก +ข นตอนการประด ษฐ เคร องแขวนด วยเปล อกหอย+ได ถ กต อง 1.4 อภ ปรายถ ง +ประโยชน ของเปล อกหอย+ได อย างน อย 3 ประการ 2.1 คานวณ + ปร มาตรด นถม + ได ถ กต อง บอกข นตอน + การเข ยนสมการการสมด ล + ได ถ กต อง

9 4. การเข ยนสาระการเร ยนร /เน อหาสาระ/เน อหา ห วข อใหญ (ต วหนาขนาด 18 ช ดขอบพอด ) ห วข อรอง (ต วหนาขนาด 16 ย อหน าเข ามา 7 ต วอ กษรธรรมดาขนาด 16 พ มพ ต วท 8) ห วข อย อย (ต วหนาขนาด 16 ย อหน าเข ามาอ ก 3 ต วอ กษรธรรมดาขนาด 16 พ มพ ต วท 4) ถ าต องย อหน าอ ก (ต วธรรมดาขนาด 16 ย อหน าเข ามาอ ก 3 ต วอ กษรธรรมดาขนาด 16 พ มพ ต วท 4) สาระการเร ยนร ท สมบ รณ ให ใส ในภาคผนวก ในล กษณะของใบความร เอกสารประกอบ (เอกสารประกอบการจ ดการเร ยนร เอกสารประกอบการเร ยนร ) 5. การเข ยนก จกรรมการเร ยนร (กระบวนการจ ดการเร ยนร ) สนองจ ดประสงค ครบท กข อ (ห ามขาด) ควรม การนา การจ ดการเร ยนร การสร ป อย างเป นระบบ จ ดก จกรรมโดยเน นให ผ เร ยนเป นศ นย กลาง(ผ เร ยนเป นผ กระทาและได ปฏ บ ต จร ง) เน นก จกรรมท แปลกใหม ส งเสร มความค ดสร างสรรค ของผ เร ยน ให ผ เร ยนร ส กสน กและม ความส ขในการเร ยน การเข ยนข นตอนการประกอบก จกรรมต องม รายละเอ ยดอย างช ดเจนให คนอ นสามารถนาไปใช ได ด วย (ทาอะไร ทาอย างไร เพ ออะไร) การแนบรายละเอ ยดของก จกรรมในภาคผนวก ต องกล าวโยงไว ให ช ดเจน 6. ส อ/แหล งการจ ดการเร ยนร ส อ หมายถ ง ว สด อ ปกรณ และว ธ การ ควรย ดหล ก หาง าย ประหย ด สร างสรรค เหมาะสม ม ล กษณะสาค ญด งน 1. กระต นความสนใจเก ดความร ส กอยากเร ยน 2. เข าใจหน วยการเร ยนได ง ายข น จากนามธรรมเป นร ปธรรม ประหย ดเวลาและเข าใจตรงก น 3. สามารถย อขยายส งท จะเร ยนร แทนของจร งได 4. จาได นานกว าการฟ งอย างเด ยว 5. ม ส วนสร างเสร มความค ดสร างสรรค ของผ เร ยน 7. การว ดผลประเม นผล

10 ต องเข ยน เคร องม อว ดผลประเม นผล ว ธ การว ดผลประเม นผลไว ให ช ดเจน เช น โดยใช การส งเกต การซ กถาม การส มภาษณ การตรวจผลงาน (แบบฝ ก แบบฝ กห ด ใบงาน รายงาน ) การทดสอบ การ ประเม นผลตามสภาพท แท จร งโดยใช แฟ มสะสมผลงาน/แฟ มพ ฒนางาน( Portfolio ) และอ น ๆ ระบ เกณฑ การว ดผลประเม นผล ท งน ต องครอบคล มจ ดประสงค ครบถ วน 8. ก จกรรมเสนอแนะ/งานท มอบหมาย ใบมอบหมายงาน (เช นมอบหมายให ทาแบบฝ กห ด มอบหมายให ทารายงาน มอบหมายให ส บค น ข อม ลทาง IT) ควรเข ยนก จกรรมเสนอแนะ เพราะจะทาให เห นว าย งม แนวทางเร ยนร ได อ กหลากหลาย งานท มอบหมาย แล วแต ความเหมาะสมของแผนฯ น นๆ 9. เอกสารอ างอ ง/บรรณาน กรม เล อกใช ว ธ เข ยนเอกสารอ างอ ง(ไม เก น 4 เอกสาร/เล ม)/บรรณาน กรม(5 เอกสาร/เล ม ข นไป) ของ สถาบ นใดสถาบ นหน งเป นแนวทาง 10. บ นท กหล งการจ ดการเร ยนร รห สว ชา...รายว ชา...ส ปดาห ท...คร งท... ระด บช น...กล ม... สาขางาน...สาขาว ชา ผลการจ ดการเร ยนร (ข อด ข อด อย) 10.2 ป ญหาและอ ปสรรค 10.3 แนวทางแก ไข 10.4 ข อเสนอแนะ (ถ าม ) หมายเหต บ นท กข อม ลท นอกเหน อจากข อ 9.1 ถ ง 9.4 เช น ตรงก บไปราชการ ตรงก บหย ด น กข ตฤกษ ม ข อแนะนาด งน ให ท านบ นท กขออน ญาตสอนชดเชยในว นท ผ เร ยนว างคร ว างตรงก นและม เวลา พ กของน กเร ยนเพ ยงพอ หร อว นเสาร หร อแลกช วโมงท เท าก น ไม แนะนาให สอนแทนเพราะคร ท านอ น สอนแทนม ใช ต วเรา ม ใช ผลงานของเรา เราจะรายงานผลการจ ดการเร ยนร อย างไร

11 สภาพท วไปของแผนการจ ดการเร ยนร รห สว ชา...ช อว ชา จานวน.หน วยก ต..ชม./สป. หล กส ตร ประเภทว ชา.. สาขาว ชา.. จ ดประสงค รายว ชา มาตรฐานรายว ชา คาอธ บายรายว ชา

12 หน วยการเร ยนร รห สว ชา. ช อว ชา... จานวน... หน วยก ต... ชม./สป. ภาคเร ยนท... ป การศ กษา... ระด บ... สาขางาน... สาขาว ชา... หน วยการเร ยนร ท ช อหน วยการเร ยนร เวลา (ชม.) รวม

13 ตารางว เคราะห จ ดประสงค การเร ยนร รห สว ชา. ช อว ชา... จานวน... หน วยก ต... ชม./สป. ภาคเร ยนท... ป การศ กษา... ระด บ... สาขางาน... สาขาว ชา... หน วย การ เร ยนร ท ช อหน วย ระด บพฤต กรรมท พ งประสงค 1 2 พ ทธพ ส ย ท กษะ พ ส ย จ ต พ ส ย เวลา (ชม.) หมายเหต ระด บพ ทธ พ ส ย 1 = ความทรงจา 2 ความเข าใจ 3 = การนาไปใช 4 = ว เคราะห 5 ส งเคราะห 6 = ประเม นค า

14 กาหนดการเร ยนร รห สว ชา. ช อว ชา... จานวน... หน วยก ต... ชม./สป. ภาคเร ยนท... ป การศ กษา... ระด บ... สาขางาน... สาขาว ชา... ส ปดาห ท (ว.ด.ป.) หน วยการ เร ยนร ท ช อหน วยการเร ยนร ช วโมงท เวลา (ชม.) รวม

15 แผนการจ ดการเร ยนร ท... รห สว ชา....ช อว ชา.ส ปดาห ท...คร งท.. หน วยการเร ยนร ท ช อหน วย เวลา.ชม. ช วโมงท สาระสาค ญ (ความเร ยง) จ ดประสงค การเร ยนร 2.1 จ ดประสงค ท วไป (เป นข อๆ ครบ 3 ด าน นาจ ดประสงค ท วไป มาจากหน วยการเร ยนร ท... บางส วนกรณ หน วยการเร ยนร ท...ใหญ มาก แต ถ าหน วยการเร ยนร ท...เท าก บแผนการจ ดการเร ยนร ท...ให นาจ ดประสงค ท วไป มาท งหมด) จ ดประสงค เช งพฤต กรรม (เป นข อๆ ครบ 3 ด าน แตกย อยจากจ ดประสงค ท วไป แต ไม ควรเก น 8 ข อ)

16 3. สาระการเร ยนร (ห วข อใหญ ห วข อรอง ห วข อย อย หร อม ข อความสาค ญกล าวนา) ก จกรรมการเร ยนร /กระบวนการเร ยนร (เน นผ เร ยนเป นสาค ญ ด วย ว ธ การเร ยนร เทคน คการ เร ยนร กระบวนการเร ยนร ท หลากหลายเหมาะสมก บรายว ชา ควรบ รณาการเศรษฐก จพอเพ ยง แผนใดแผนหน งด วย) ส อและแหล งการเร ยนร (ส อส งพ มพ นว ตกรรม ส อโสตท ศน และแหล งการเร ยนร ท หลากหลายเหมาะสมก บเร องน นๆ ในส วนน ใช เป นผลงานว ชาการได เช น ผลงานว ชาการค อ เอกสารประกอบการจ ดการเร ยนร ประกอบด วย ใบความร, แบบทดสอบก อนเร ยน-หล งเร ยน-

17 หน วยเร ยน-แบบฝ กห ด-แบบฝ ก-ใบก จกรรม, เฉลยแบบทดสอบก อนเร ยน-หล งเร ยน-หน วย เร ยน-แบบฝ กห ด-แบบฝ ก-ก จกรรม) การว ดผลประเม นผล 6.1 ว ดผลประเม นผลตามจ ดประสงค (ครบท กข อ) เคร องม อว ดผลประเม นผล (เฉพาะท ใช จร งครอบคล มท กข อ) ว ธ ว ดผลประเม นผล (บอกว ธ ท ใช )

18 6.4 เกณฑ การว ดผลประเม นผล (กาหนดเกณฑ ผ าน) ก จกรรมเสนอแนะ/งานท มอบหมาย ใบมอบหมายงาน (เช นมอบหมายให ทาแบบฝ กห ด มอบหมายให ทารายงาน มอบหมายให ส บค น ข อม ลทาง IT) 7.1 ก จกรรมเสนอแนะ งานท มอบหมาย.. 8. เอกสารอ างอ ง/บรรณาน กรม เล อกใช ว ธ เข ยนเอกสารอ างอ ง(ไม เก น 4 เอกสาร/เล ม)/บรรณาน กรม(5 เอกสาร/เล ม ข นไป) ของ สถาบ นใดสถาบ นหน งเป นแนวทาง)....

19 9. บ นท กหล งการจ ดการเร ยนร (เป นรายห อง/กล ม และเป นรายคร ง แยกแผ นจากข อ 8) หน วยการเร ยนร ท...แผนการจ ดการเร ยนร ท...ส ปดาห ท...คร งท...จานวน...ช วโมง ระด บช น...กล ม... สาขางาน...สาขาว ชา ผลการจ ดการเร ยนร (ข อด ข อด อย) ป ญหาและอ ปสรรค แนวทางแก ไข ข อเสนอแนะ(ถ าม ).. หมายเหต...(บ นท กข อม ลท นอกเหน อจากข อ 9.1 ถ ง 9.4 เช น ช วโมงสอน ตรงก บไปราชการ ตรงก บหย ดน กข ตฤกษ หน งความค ดคร ชอบ...ซ งได ร บคาแนะนามาจากคณะกรรมการ ช ดท 3 (เช งประจ กษ )ม ข อแนะนาด งน ให คร บ นท กขออน ญาตสอนชดเชยในว นท ผ เร ยนว างคร ว างตรงก น และม เวลาพ กของผ เร ยนเพ ยงพอ หร อว นเสาร หร อแลกช วโมงท เท าก น ไม แนะนาให สอนแทนเพราะคร ท านอ นสอนแทนม ใช ต วเรา ม ใช ผลงานของเรา เราจะรายงานผลการจ ดการเร ยนร อย างไร)

หน วยท 1 : การว พากษ แผนจ ดการเร ยนร

หน วยท 1 : การว พากษ แผนจ ดการเร ยนร หน วยท 1 : การว พากษ แผนจ ดการเร ยนร หน วยย อยท 1.1 : แนวค ดพ นฐานในการออกแบบการจ ดการเร ยนร 1. แนวค ดส าค ญในการออกแบบการเร ยนร ท สอดคล องก บหล กส ตรแกนกลางการศ กษา ข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 หล กส ตรแกนกลางการศ

More information

แนวปฏ บ ต การว ดและประเม นผลการเร ยนร

แนวปฏ บ ต การว ดและประเม นผลการเร ยนร เอกสารประกอบ หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ๒๕๕๑ แนวปฏ บ ต การว ดและประเม นผลการเร ยนร ฉบ บใช ในโรงเร ยนโครงการน าร อง การใช หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ๒๕๕๑ ส าน กว ชาการและมาตรฐานการศ

More information

เอกสารแนะน าการใช ค ม อแนวทางการสอนว ชาโครงการ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) และ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.)

เอกสารแนะน าการใช ค ม อแนวทางการสอนว ชาโครงการ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) และ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) เอกสารแนะน าการใช ค ม อแนวทางการสอนว ชาโครงการ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) และ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) 1 บทท 1 แนวทางการสอนว ชาโครงการโดยใช กระบวนการว จ ย ท าไมต องสอน การท าโครงการโดยใช

More information

ค ม อพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา รายว ชาเล อก

ค ม อพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา รายว ชาเล อก ค ม อพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา รายว ชาเล อก หล กส ตรการศ กษานอกระบบ ระด บการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 ส าน กงาน กศน.จ งหว ดฉะเช งเทรา ส าน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย ส าน กงานปล

More information

ง..1.1 เข าใจการทางาน ม ความค ดสร างสรรค ม ท กษะกระบวนการทางาน ท กษะ การจ ดการ ท กษะ

ง..1.1 เข าใจการทางาน ม ความค ดสร างสรรค ม ท กษะกระบวนการทางาน ท กษะ การจ ดการ ท กษะ แผนการจ ดการเร ยนร เพ อเสร มค ณล กษณะอย อย างพอเพ ยง รายว ชา เกษตร ช นประถมศ กษาป ท 6 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หน วยการเร ยนร บ รณาการ ท 3 เร อง การเล ยงส ตว เวลา 3 ช วโมง แผนจ ดการเร ยนร

More information

แผนการสอน โดย นางป ยะนาถ พ นธะศร

แผนการสอน โดย นางป ยะนาถ พ นธะศร แผนการสอน หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2546 ประเภทว ชาบร หารธ รก จ สาขางานเทคโนโลย ส าน กงาน รห สว ชา 3204-2306 ว ชา การใช โปรแกรมเพ องานค านวณ โดย นางป ยะนาถ พ นธะศร ว ทยาล ยเทคโนโลย

More information

แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการตามแนวปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยงค เค ยงมาตรฐานสากล แผนท ๕

แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการตามแนวปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยงค เค ยงมาตรฐานสากล แผนท ๕ แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการตามแนวปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยงค เค ยงมาตรฐานสากล แผนท ๕ SP MODEL รห สว ชา พ ๒๒๑๐๓ รายว ชา พลศ กษา กล มสาระการเร ยนร ส ขศ กษาและพลศ กษา ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ ภาคเร ยนท ๑ ป การศ

More information

แผนการจ ดประสบการณ การเร ยนร แบบโครงการ เพ อพ ฒนาท กษะกระบวนการทางว ทยาศาสตร ของเด กปฐมว ย

แผนการจ ดประสบการณ การเร ยนร แบบโครงการ เพ อพ ฒนาท กษะกระบวนการทางว ทยาศาสตร ของเด กปฐมว ย แผนการจ ดประสบการณ การเร ยนร แบบโครงการ เพ อพ ฒนาท กษะกระบวนการทางว ทยาศาสตร ของเด กปฐมว ย จ ดม งหมาย เพ อพ ฒนาท กษะกระบวนการทางว ทยาศาสตร ท ง 5 ด าน ได แก ท กษะการส งเกต ท กษะการจ าแนก ท กษะการแสดงปร

More information

รห สว ชา 2901-2002 ว ชา โปรแกรมตารางคานวณ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) พ ทธศ กราช 2557

รห สว ชา 2901-2002 ว ชา โปรแกรมตารางคานวณ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) พ ทธศ กราช 2557 1 แผนจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการ รห สว ชา 2901-2002 ว ชา โปรแกรมตารางคานวณ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) พ ทธศ กราช 2557 จ ดทาโดย นางจาร วรรณ กรกาจายฤทธ แผนกว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ ว ทยาล ยการอาช พพ มาย

More information

แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการท 1 หน วยท - รห สว ชา สอนคร งท

แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการท 1 หน วยท - รห สว ชา สอนคร งท แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการท 1 หน วยท - รห สว ชา 2201-2404 การใช โปรแกรมตารางงาน สอนคร งท 1 (1-1) (Microsoft Office Excel 2003) 2(4) ช อหน วย/เร อง ปฐมน เทศ จ านวนช วโมง 1 ช.ม. สาระส าค ญ ในป จจ บ นคอมพ

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะอาช พและบ รณาการ หล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง

แผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะอาช พและบ รณาการ หล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง แผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะอาช พและบ รณาการ หล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง รห ส 2001 0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ประเภทว ชา พณ ชยกรรม จ ดทาโดย นายส

More information

แผนการจ ดการเร ยนร โดยใช การจ ดการเร ยนร แบบส บเสาะหาความร (7E) เร อง แรงและการเคล อนท ของช นม ธยมศ กษาป ท 1

แผนการจ ดการเร ยนร โดยใช การจ ดการเร ยนร แบบส บเสาะหาความร (7E) เร อง แรงและการเคล อนท ของช นม ธยมศ กษาป ท 1 (นว ตกรรมว ธ สอนว ทยาศาสตร ) แผนการจ ดการเร ยนร โดยใช การจ ดการเร ยนร แบบส บเสาะหาความร (7E) เร อง แรงและการเคล อนท ของช นม ธยมศ กษาป ท 1 1 โดย นางจ ร ญญา หง าฝา ว ทยฐานะคร ชานาญการ โรงเร ยนเทศบาล 2 (คลองจ

More information

รห ส UTQ-102: การบร หารหล กส ตร

รห ส UTQ-102: การบร หารหล กส ตร UTQ online e-training Course ใบความร ท 1 เร อง ความสามารถและความจาเป นของ การบร หารจ ดการหล กส ตรระด บสถานศ กษา โครงการยกระด บค ณภาพคร ท งระบบ ภายใต ปฏ บ ต การไทยเข มแข ง (Upgrading Teacher Qualification

More information

การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา

การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา ๑ ความน า การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา ยงย ทธ ส มส พ มพ ผ อ านวยการโรงเร ยนหว านใหญ ประชาคม สพป.อ ดรธาน เขต 3 สถานศ กษาม ภารก จหล กในการจ ดการศ กษาให ผ เร ยนได ร บการพ ฒนาอย างเต มตามศ กยภาพ สถานศ กษาจ

More information

ว ทยาล ยเทคน คหาดใหญ อาช วศ กษาจ งหว ดสงขลา

ว ทยาล ยเทคน คหาดใหญ อาช วศ กษาจ งหว ดสงขลา การศ กษาเปร ยบเท ยบผลของว ธ การสอนด วยว ธ การสอนแบบการเสนอต วแบบ ก บว ธ การสอนท ใช เอกสารประกอบการเร ยนการสอน ท ม ต อการศ กษาว ชาโครงการ รห สว ชา 3104 6001 ของน กศ กษาระด บช นประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ว ชาภาษาไทย ท031101 ช นม ธยมศ กษาป ท 1 ป การศ กษา 2547 หน วยท 2 หล กภาษาเบ องต น เวลา 15 ช วโมง

แผนการจ ดการเร ยนร ว ชาภาษาไทย ท031101 ช นม ธยมศ กษาป ท 1 ป การศ กษา 2547 หน วยท 2 หล กภาษาเบ องต น เวลา 15 ช วโมง แผนการจ ดการเร ยนร ว ชาภาษาไทย ท031101 ช นม ธยมศ กษาป ท 1 ป การศ กษา 2547 หน วยท 2 หล กภาษาเบ องต น เวลา 15 ช วโมง แผนผ งแนวค ด เส ยงในภาษา สระ พย ญชนะ วรรณย กต สระแท ม 18 เส ยง เส ยงส น 9 เส ยงยาว 9 สระประสม

More information

บทสร ปส าหร บผ บร หาร

บทสร ปส าหร บผ บร หาร บทสร ปสาหร บผ บร หาร ว ดบางหลวง ม รายละเอ ยดท แสดงถ งสาระสาค ญของการว จ ยด งน ว ตถ ประสงค การประเม นโครงการ ว ดบางหลวง ป การศ กษา 2554 คร งน กาหนดว ตถ ประสงค ไว ด งน 1. เพ อประเม นผลการพ ฒนาโครงการส งเสร

More information

การจ ดการเร ยนการสอน การท าว จ ย

การจ ดการเร ยนการสอน การท าว จ ย ค ม อและแนวปฏ บ ต การจ ดการเร ยนการสอน การท าว จ ย คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ค าน า พ นธก จด านการจ ดการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพบ ณฑ ตและพ นธ ก จด านการว จ ย เป นพ นธก จท ส าค ญของคณะว

More information

ฉบ บท 2 (ผ บร หารโรงเร ยน)

ฉบ บท 2 (ผ บร หารโรงเร ยน) ฉบ บท 2 (ผ บร หารโรงเร ยน) เคร องม อการน เทศต ดตามประเม นผลการบร หารจ ดการเร ยนร คอมพ วเตอร พกพา (TABLET)... คาช แจง 1. เคร องม อการน เทศต ดตามประเม นผลการจ ดการเร ยนร คอมพ วเตอร พกพา (Tablet) ม ว ตถ ประสงค

More information

การรายงานผลการดาเน นการของรายว ชา

การรายงานผลการดาเน นการของรายว ชา การรายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร หล กส ตรบรรณาร กษศาสตร และสารสนเทศศาสตร หมวดท 1 ข อม ลโดยท วไป 1. รห สและช

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะอาช พ

แผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะอาช พ แผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะอาช พ รห ส 2201-2110 ว ชา การบ ญช ก บคอมพ วเตอร สาขาว ชา พณ ชยการ หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราช 2545 (ปร บปร ง พ ทธศ กราช 2546) ประเภทว ชา พาณ ชยกรรม จ ดทาโดย

More information

โรงเร ยนคณะราษฎรบาร ง จ งหว ดยะลา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยม เขต 15 แผนการจ ดการเร ยนร หน วยท 3

โรงเร ยนคณะราษฎรบาร ง จ งหว ดยะลา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยม เขต 15 แผนการจ ดการเร ยนร หน วยท 3 แผนการจ ดการเร ยนร หน วยท 3 แผนการจ ดการเร ยนร เร อง องค ประกอบของระบบคอมพ วเตอร 2 ชม. แผนการจ ดการเร ยนร เร อง อ ปกรณ ร บข อม ล 2 ชม. แผนการจ ดการเร ยนร เร อง หน วยประมวลผลกลางและหน วยความจาหล ก 4 ชม.

More information

ค ม อการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ กรมส งเสร มการปกครองท องถ น

ค ม อการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ กรมส งเสร มการปกครองท องถ น ค ม อการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ กรมส งเสร มการปกครองท องถ น ค ม อการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ ประกอบด วย 3 ส วน ด งน ส วนท 1 : กระบวนการและข นตอนการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ ส วนท 2 : หล กการว เคราะห และประเม นองค

More information

ค ม อการจ ดทำแบบบรรยายล กษณะงาน

ค ม อการจ ดทำแบบบรรยายล กษณะงาน ค ม อการจ ดทำ แบบบรรยายล กษณะงาน ค ม อการจ ดทำแบบบรรยายล กษณะงาน โครงการศ กษาข อม ลและพ ฒนาองค ความร เพ อรองร บการกำหนดตำแหน งในส วนราชการ ช อหน งส อ ค ม อการจ ดทำาแบบบรรยายล กษณะงาน ISBN 978-616-548-076-5

More information

แนวทางการด าเน นงานตามโครงการสน บสน นค าใช จ าย ในการจ ดการศ กษาต งแต ระด บอน บาลจนจบการศ กษาข นพ นฐาน (ป งบประมาณ 2556) โดย

แนวทางการด าเน นงานตามโครงการสน บสน นค าใช จ าย ในการจ ดการศ กษาต งแต ระด บอน บาลจนจบการศ กษาข นพ นฐาน (ป งบประมาณ 2556) โดย แนวทางการด าเน นงานตามโครงการสน บสน นค าใช จ าย ในการจ ดการศ กษาต งแต ระด บอน บาลจนจบการศ กษาข นพ นฐาน (ป งบประมาณ 2556) โดย ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ 18.. 5 ค าน า นโยบายของร

More information

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา คานา การส งเสร มการประกอบอาช พอ สระเพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน เป นก จกรรม ท กรมสาม ญศ

More information

มาสเตอร เท ดพล วงษ ร กษา

มาสเตอร เท ดพล วงษ ร กษา 1 การใช ส อการสอน Powerpoint Presentation ประกอบการเร ยนการสอน เพ อให ผ เร ยนเก ดการเร ยนร ในเน อหาว ชาส งคมศ กษา เร อง ศาสนาเปร ยบเท ยบ มาสเตอร เท ดพล วงษ ร กษา คร ผ สอนส งคมศ กษาฯ ระด บม ธยมศ กษาป ท

More information

แผนการจ ดการเร ยนร. PowerPoint 2010 ช อเร องหร อช องาน เร มใช งานโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2010

แผนการจ ดการเร ยนร. PowerPoint 2010 ช อเร องหร อช องาน เร มใช งานโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2010 แผนการจ ดการเร ยนร ช อว ชา คอมพ วเตอร และระบบสารสนเทศเพ องานอาช พ (2001-2001) ช อหน วย เร มใช งานโปรแกรม Microsoft Office หน วยท 11 สอนคร งท 11 ช วโมงรวม 3 จานวนช วโมง 3 ช วโมง PowerPoint 2010 ช อเร องหร

More information

สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ

สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มคอ.5 ช อสถาบ นอ ดมศ กษา ว ทยาเขต/คณะ/ ภาคว ชา รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ หมวดท 1 ข อม ลโดยท วไป 1. รห สและช อรายว ชา 43501201 การใช

More information

โรงเร ยนนวม นทราช น ท ศ เตร ยมอ ดมศ กษาพ ฒนาการ

โรงเร ยนนวม นทราช น ท ศ เตร ยมอ ดมศ กษาพ ฒนาการ โรงเร ยนนวม นทราช น ท ศ เตร ยมอ ดมศ กษาพ ฒนาการ แผนการเร ยนร รายคาบท 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 1 รายว ชา คอมพ วเตอร เบ องต น 1 (Microsoft Word) รห สว ชา ง 20245 เร อง

More information