รายงานผลการด าเน นงาน

Size: px
Start display at page:

Download "รายงานผลการด าเน นงาน"

Transcription

1 รายงานผลการด าเน นงาน โครงการพ ฒนาพ นท ว างเปล าอ นเน องมาจากพระราชด าร บร เวณโรงเร ยนนายร อยพระจ ลจอมเกล า อ าเภอเม อง จ งหว ดนครนายก ฤด นาป 2552 ศ นย ว จ ยข าวปท มธาน ส าน กว จ ยและพ ฒนาข าว กรมการข าว

2 ค ากราบบ งคมท ลถวายรายงาน ขอพระราชทานกราบบ งคมท ลทราบฝ าละอองพระบาท ข าพระพ ทธเจ า นายไพฑ รย อ ไรรงค ผ อ านวยการศ นย ว จ ยข าวปท มธาน ขอพระราชทานพระราชาน ญาต ถวายรายงานเก ยวก บก จกรรมการปล กพ ชในนา พ.ศ ณ แปลงสาธ ตการเกษตรบร เวณโรงเร ยนนายร อยพระจ ลจอมเกล า ในห วงท ผ านมาเพ อทรงทราบด งน ก จกรรมปล กข าวในฤด ฝนป 2552 ได ด าเน นการปล กข าวพ นธ กข31 (ปท มธาน 80) พ นท จ านวน 6.96 ไร ผลผล ตข าวท เก บเก ยวแล ว ท าการลดความช นและท าความสะอาด ได เมล ดพ นธ หน ก 3,900 ก โลกร ม เพ อใช เป นเมล ดพ นธ ถวายเป นข าวพระราชทานและ งานโครงการพ ฒนาพ นท ว างเปล าอ นเน องมาจากพระราชด าร ส วนอ กว ธ ปล ก ค อ การ โยนกล าใช ข าวล กผสมสายพ นธ PTT06022H พ นท จ านวน 1.09 ไร ผลผล ตข าวท เก บเก ยว แล ว ท าการอบและท าความสะอาดได น าหน กจ านวน 700 ก โลกร ม เพ อใช ในก จการโรงส ข าวพระราชทานภายในโรงเร ยนนายร อยพระจ ลจอมเกล า ก จกรรมพ ชหล งนาฤด แล งป 2552 ได ด าเน นการปล กข าวโพดหวานพ นธ ไฮบร กซ 3 พ นท จ านวน 2.08 ไร ได ผลผล ตเฉล ยประมาณ 4,100 ฝ กต อไร ปล กข าวโพดข าวเหน ยว พ นธ ล กผสม พ นท จ านวน 0.96 ไร เก บเก ยวผลผล ตได 4,000 ฝ กต อไร ปล กถ วเหล อง ฝ กสดพ นธ เช ยงใหม 60 พ นท จ านวน 1.09 ไร และปล กถ วเข ยว พ นธ ช ยนาท 72 พ นท จ านวน 3.92 ไร โดยว ธ หว าน เม อถ วเหล องและถ วเข ยวออกดอกไถกลบเพ อการบ าร งด น ข าพระพ ทธเจ า ขอพระราชทานพระราชาน ญาตจบการถวายรายงานแต เพ ยงเท าน ด วยเกล าด วยกระหม อม

3 รายงานผลการด าเน นงาน โครงการพ ฒนาพ นท ว างเปล าอ นเน องมาจากพระราชด าร บร เวณโรงเร ยนนายร อยพระจ ลจอมเกล า อ าเภอเม อง จ งหว ดนครนายก ฤด นาป 2552 โดย ศ นย ว จ ยข าวปท มธาน ส าน กว จ ยและพ ฒนาข าว กรมการข าว ช อโครงการ โครงการพ ฒนาพ นท ว างเปล าอ นเน องมาจากพระราชด าร บร เวณ โรงเร ยนนายร อยพระจ ลจอมเกล า 2. ช อโครงการย อย แปลงสาธ ตการเกษตรโครงการพ ฒนาพ นท ว างเปล าอ นเน องมาจาก พระราชด าร บร เวณโรงเร ยนนายร อยพระจ ลจอมเกล า 3. หน วยงานท ร บผ ดชอบ ศ นย ว จ ยข าวปท มธาน ส าน กว จ ยและพ ฒนาข าว กรมการข าว 4. ระยะเวลาด าเน นงาน ต งแต ป พ.ศ หล กการและเหต ผล พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห วทรงทราบว าภายในโรงเร ยนนายร อยพระจ ลจอมเกล า จ งหว ดนครนายก ย งม พ นท ว างเปล าเพ ยงพอส าหร บท าการเกษตร โดยเฉพาะการท านาปล กข าว ทรง มอบหมายให ดร.ส เมธ ต นต เวชก ล เลขาธ การม ลน ธ ช ยพ ฒนาเป นผ ประสานงานก บโรงเร ยนนายร อย พระจ ลจอมเกล า โดยความร วมม อก บศ นย ว จ ยข าวปท มธาน ท าแปลงปล กข าวนาปร ง ต งแต ต นป 2541 และด าเน นการปล กข าวนาป ต อเน องมาเพ อเป นต วอย างแก ประชาชนในการพ ฒนาท ว างเปล าให เป น ประโยชน น าไปส หล กการท ว า พออย พอก น ตามพระราชกระแส พลเอกหญ ง สมเด จพระเทพร ตนราชส ดาฯ สยามบรมราชก มาร ท ลกระหม อมอาจารย ทรงน าคณะน กเร ยนนายร อยพระจ ลจอมเกล า เข าร วมก จกรรมในการท านา ทรงไถนา ทรงหว านข าว และเก ยวข าว โดยทรงด าเน นการครบท กข นตอนในการปล กข าว

4 2 6. ว ตถ ประสงค ของโครงการ เพ อเป นต วอย างให ก บประชาชนในการพ ฒนาพ นท ว างเปล าให เก ดประโยชน โดยการ ท านาปล กข าวในฤด ฝนและน าผลผล ตข าวท ได ไปใช ในก จกรรมโรงส ข าวพระราชทานภายในโรงเร ยน นายร อยพระจ ลจอมเกล า ฤด แล งปล กพ ชตระก ลถ วและพ ชผ ก เพ อบ าร งด น เป นการใช ท ด นและน า อย างม ประส ทธ ภาพ ท าให ม รายได ตลอดป 7. แผนด าเน นงาน พ ฒนาพ นท ว างเปล าโดยปร บพ นท ท าแปลงปล กข าว 8 แปลง พ นท 8.05 ไร ปล กข าว ต นเต ยไม ไวแสงในฤด ฝน และปล กพ ชไร พ ชผ กอาย ส นในฤด แล ง เป นแปลงสาธ ตระบบการปล กพ ช ในนา 8. ผลการด าเน นงาน การด าเน นงานโครงการพ ฒนาพ นท ว างเปล าอ นเน องมาจากพระราชด าร บร เวณ โรงเร ยนนายร อยพระจ ลจอมเกล า ในฤด นาป 2552 ม ก จกรรมด งน 8.1 ก จกรรมปล กข าวโดยว ธ การโยนกล า ใช ข าวพ นธ พ ษณ โลก 2 ท าการตกกล าใน กระบะพลาสต กท ม ล กษณะเป นหล ม จ านวน 651 หล มต อหน งกระบะ เม อกล าม อาย 14 ว น น ามาโยน กล าในแปลงท 3 และ 5 รวมพ นท 2.53 ไร 8.2 ก จกรรมปล กข าวโดยว ธ การป กด า ใช ข าวพ นธ กข31 ท าการตกกล าด วยอ ตรา เมล ดพ นธ 50 กร มต อตารางเมตร ในแปลงนาทดลองศ นย ว จ ยข าวปท มธาน เม อต นกล าม อาย 24 ว นจ ง น ามาป กด าในแปลงท และ 8 รวมพ นท 5.52 ไร ท งสองก จกรรมย อยได ด าเน นปล กข าวในว นท 28 กรกฎาคม 2552 รวมพ นท ท งหมด 8.05 ไร ขณะน ข าวพ นธ พ ษณ โลก 2 ม อาย 122 ว น และข าวพ นธ กข 31 ม อาย 132 ว น อย ในระยะ เก บเก ยว ภายหล งจากการปล กข าวได ด าเน นการด แลร กษาแปลงสาธ ตการเกษตร โดยแบ งออก เป น 2 ว ธ การ ค อ การใช ว ธ เกษตรเคม ได ปฏ บ ต ในแปลงท และ 4 รวมพ นท 4.13 ไร ด าเน นการใส ป ยเคม ตามค าว เคราะห ด น ด วยป ยส ตร อ ตรา 25 ก โลกร มต อไร และป ยส ตร อ ตรา 7 ก โลกร มต อไร การใช สารก าจ ดศ ตร พ ช ด วยสารก าจ ดว ชพ ชใบกว างและสารก าจ ดแมลง จ านวน 2 คร ง การใช ว ธ เกษตรอ นทร ย ปฏ บ ต ในแปลงท และ 8 รวมพ นท 3.92 ไร ด าเน นการ ใส แหนแดงท ได ร บจากกรมว ชาการเกษตรในการบ าร งด น พร อมด วยการใส ป ยอ นทร ย อ ดเม ด อ ตรา 50 ก โลกร มต อไร การใช สารก าจ ดศ ตร พ ช ด วยสารสก ดสะเดาผสมบอระเพ ดในการควบค มแมลง และ ผงขม นช นในการควบค มโรคข าว

5 3 จากการเปร ยบเท ยบการเจร ญของต นข าวท ปล กโดยว ธ อ นทร ย และเคม ภายหล งการป กด า และโยนกล า 8 ส ปดาห พบว าความส งของข าวพ นธ กข 31 ท ปล กโดยว ธ ป กด าม ค าโดยเฉล ย และ เซนต เมตร เม อด แลโดยว ธ เคม และอ นทร ย ตามล าด บ(ร ปท 1) ส วนการแตกกอม ค าโดย เฉล ย และ ต นต อกอ เม อด แลโดยว ธ เคม และอ นทร ย ตามล าด บ(ร ปท 2) ส าหร บข าวพ นธ พ ษณ โลก 2 ท ปล กโดยว ธ การโยนกล าม ความส งโดยเฉล ย และ เซนต เมตร เม อด แลโดยว ธ เคม และอ นทร ย ตามล าด บ(ร ปท 3) ส วนการแตกกอม ค าโดยเฉล ย และ ต นต อกอ เม อ ด แลโดยว ธ เคม และอ นทร ย ตามล าด บ(ร ปท 4) ศ ตร พ ชส วนใหญ ท ตรวจพบในแปลงสาธ ตการเกษตร ค อ แมลงศ ตร ข าว โดยม ประชากร ของหนอนห อใบข าวเป นแมลงศ ตร ข าวท ส าค ญ ม กท าลายใบข าวม ล กษณะเป นแถบยาวส ขาว ม ผลให การส งเคราะห แสงลดลง ส วนแมลงศ ตร ข าวชน ดอ น ๆ ได แก เพล ยกระโดดส น าตาล หนอนกอ และ ต กแตนข าว นอกจากน ย งตรวจพบศ ตร ธรรมชาต เช น แมลงปอ ด วงเต า และแมงม ม เม อเปร ยบเท ยบ ระหว างแปลงนาท ด แลโดยว ธ เคม และอ นทร ย พบว า จ านวนใบท ถ กท าลายโดยหนอนห อใบข าวม ค า โดยเฉล ยระหว าง ใบต อกอ (ร ปท 5) ส วนจ านวนแมลงศ ตร ข าวชน ดอ น ๆ ม ค าโดยเฉล ย ระหว าง ต วต อกอ (ร ปท 6) และจ านวนศ ตร ธรรมชาต ม ค าโดยเฉล ยระหว าง ต ว ต อกอ (ร ปท 7) ส าหร บการเปร ยบเท ยบในข าวแต ละพ นธ ท ด แลโดยว ธ เคม และอ นทร ย พบว าจ านวนใบ ท ถ กท าลายโดยหนอนห อใบข าวม ค าโดยเฉล ยระหว าง ใบต อกอ (ตารางท 1) ส วนจ านวน แมลงศ ตร ข าวชน ดอ น ๆ ม ค าโดยเฉล ยระหว าง ต วต อกอ (ตารางท 2) และจ านวนศ ตร ธรรมชาต ม ค าโดยเฉล ยระหว าง ต วต อกอ (ตารางท 3) การศ กษาผลของการปนเป อนจากการใช สารควบค มศ ตร ข าว ในแปลงท ด าเน นการโดย ว ธ เคม ต อแปลงท ด แลโดยว ธ อ นทร ย ได ด าเน นการเก บต วอย างน าในแปลงสาธ ตการเกษตรไปว เคราะห หาสารตกค างท ห องปฏ บ ต การกล มว จ ยว ตถ ม พ ษการเกษตร ส าน กว จ ยพ ฒนาป จจ ยการผล ตทางการ เกษตร กรมว ชาการเกษตร พบว า แปลงท ด แลโดยว ธ เคม ม สารฆ าแมลงกล ม Organophosphorus และ กล ม Carbamates โดยสารกล ม Organophosphorus ท พบได แก Chlorpyrifos ethion EPN และ triazophos ส วนสารกล ม Carbamates ท พบ ได แก fenobucarb ส าหร บแปลงท ด แลโดยว ธ อ นทร ย พบสารก าจ ดศ ตร ข าวท ปนเป อนมาก บน าท ใช ร วมก บแปลงด แลโดยว ธ เคม ได แก สารฆ าแมลงกล ม Organophosphorus แต ไม พบสารกล ม Carbamates โดยสารกล ม Organophosphorus ท พบได แก ethion EPN และ triazophos

6 4 S E W N บ อปลา 1.5 ไร 30 ม. แปลงท 8 แปลงท 7 40 ม ไร 0.72 ไร ด นราษฎร ท ค น า แปลงท 6 44 ม. แปลงท 5 44 ม. 48 ม ไร 46 ม ไร 49 ม. 49 ม. 43 ม. 49 ม. แปลงท 4 36 ม. แปลงท 3 35 ม ไร 37 ม ไร 39 ม. 42 ม. 44 ม. 41 ม. 44 ม. แปลงท 2 40 ม. แปลงท 1 46 ม ไร 38 ม ไร 41 ม. ท ประท บ ถนน ลาด ยาง 40 ม. 37 ม. แปลงสาธ ตการเกษตร โครงการพระราชด าร ฯ บร เวณโรงเร ยนนายร อยพระจ ลจอมเกล า ถนน คลอง

7 5 ร ปท 1 การเจร ญเต บโตด านความส งของข าวพ นธ กข31 ท ปล กโดยว ธ ป กด า 120 ความส ง (เซนต เมตร) 60 เคม อ นทร ย 0 ข าวอาย 8 ส ปดาห หล งป กด า ร ปท 2 การแตกกอของข าวพ นธ กข31 ท ปล กโดยว ธ ป กด า จ านวนต น/กอ 10 5 เคม อ นทร ย 0 ข าวอาย 8 ส ปดาห หล งป กด า

8 6 ร ปท 3 การเจร ญเต บโตด านความส งของข าวพ นธ พ ษณ โลก 2 ท ปล กโดยว ธ โยนกล า 120 ความส ง (เซนต เมตร) 60 0 เคม อ นทร ย ข าวอาย 8 ส ปดาห หล งโยนกล า ร ปท 4 การแตกกอของข าวพ นธ พ ษณ โลก 2 ท ปล กโดยว ธ โยนกล า จ านวนต น/กอ 10 5 เคม อ นทร ย 0 ข าวอาย 8 ส ปดาห หล งโยนกล า

9 7 ร ปท 5 จ านวนใบท ถ กท าลายโดยหนอนห อใบข าวในแปลงท ด าเน นการโดยว ธ เคม และอ นทร ย จ านวนใบ/กอ สค กย กย ตค. 52 ว นท ท าการตรวจน บ เคม อ นทร ย ร ปท 6 จ านวนแมลงศ ตร ข าวในแปลงท ด าเน นการโดยว ธ เคม และอ นทร ย จ านวนแมลง/กอ เคม อ นทร ย 0 26 สค กย กย ตค. 52 ว นท ท าการตรวจน บ

10 8 ร ปท 7 จ านวนศ ตร ธรรมชาต ในแปลงท ด าเน นการโดยว ธ เคม และอ นทร ย จ านวนศ ตร ธรรมชาต /กอ สค กย กย ตค. 52 ว นท ท าการตรวจน บ เคม อ นทร ย ตารางท 1 ค าเฉล ยจ านวนใบข าวต อกอท ถ กท าลายโดยหนอนห อใบข าวท ตรวจพบในแปลงสาธ ตการเกษตร พ นธ ข าว ว ธ การปฏ บ ต อ นทร ย เคม กข พ ษณ โลก cv = 51.7 % ตารางท 2 ค าเฉล ยจ านวนแมลงศ ตร ข าวต อกอท ตรวจพบในแปลงสาธ ตการเกษตร พ นธ ข าว ว ธ การปฏ บ ต อ นทร ย เคม กข พ ษณ โลก cv = 37.2 % ตารางท 3 ค าเฉล ยจ านวนศ ตร ธรรมชาต ต อกอท ตรวจพบในแปลงสาธ ตการเกษตร พ นธ ข าว ว ธ การปฏ บ ต อ นทร ย เคม กข พ ษณ โลก cv = 22.8 %

11 9 สมเด จพระเทพร ตนราชส ดาฯสยามบรมราชก มาร เสด จเป นองค ประธานในการปล กข าว เม อว นท 28 กรกฎาคม 2552 สมเด จพระเทพร ตนราชส ดาฯสยามบรมราชก มาร ทรงร บฟ งการบรรยายรายงานก จกรรม การปล กข าวและพ ชไร หล งการท านา

12 10 สมเด จพระเทพร ตนราชส ดาฯสยามบรมราชก มาร ทรงร บฟ งการบรรยายระบบการผล ต และกระจายเมล ดพ นธ ข าว ดร.ส เมธ ต นต เวชก ล เลขาธ การม ลน ธ ช ยพ ฒนากล าวรายงานผลการด าเน นงานในป

13 11 สมเด จพระเทพร ตนราชส ดาฯสยามบรมราชก มาร ทรงโยนกล าข าวท ท ลเกล าถวายโดย ผ บ ญชาการโรงเร ยนนายร อยพระจ ลจอมเกล า สมเด จพระเทพร ตนราชส ดาฯสยามบรมราชก มาร ทรงโยนกล าข าวท ท ลเกล าถวายโดย อธ บด กรมการข าว

14 12 สมเด จพระเทพร ตนราชส ดาฯสยามบรมราชก มาร ทรงโยนกล าข าวท ท ลเกล าถวายโดย อธ บด กรมว ชาการเกษตร แหนแดงจากกรมว ชาการเกษตรน ามาใช เป นป ยพ ชสดในนาข าว

15 13 สมเด จพระเทพร ตนราชส ดาฯสยามบรมราชก มาร ทรงทอดพระเนตรแหนแดงท ท ลเกล าถวาย โดยอธ บด กรมว ชาการเกษตรและอธ บด กรมการข าว สมเด จพระเทพร ตนราชส ดาฯสยามบรมราชก มาร ทรงหว านแหนแดงในแปลงสาธ ตการเกษตร

16 14 สมเด จพระเทพร ตนราชส ดาฯสยามบรมราชก มาร ทรงม พระราชด าร สก บเจ าหน าท ในโครงการ แปลงสาธ ตการเกษตร น กเร ยนนายร อยพระจ ลจอมเกล าเข าร วมป กด าข าวในแปลงสาธ ตการเกษตร

17 15 น กเร ยนจากโรงเร ยนในพ นท ใกล เค ยงเข าร วมป กด าข าวในแปลงสาธ ตการเกษตร ชาวนาในพ นท ใกล เค ยงเข าร วมป กด าข าวในแปลงสาธ ตการเกษตร

18 16 สภาพแปลงสาธ ตการเกษตรภายหล งการปล กข าว 4 ส ปดาห สภาพแปลงสาธ ตการเกษตรภายหล งการปล กข าว 7 ส ปดาห

19 17 สภาพแปลงสาธ ตการเกษตรภายหล งการปล กข าว 8 ส ปดาห สภาพแปลงสาธ ตการเกษตรในระยะต นข าวก าล งออกรวง

20 18 แปลงโยนกล าข าวพ นธ พ ษณ โลก 2 ท ด าเน นการโดยว ธ เกษตรอ นทร ย แปลงโยนกล าข าวพ นธ พ ษณ โลก 2 ท ด าเน นการโดยว ธ เกษตรเคม

21 19 แปลงป กด าข าวพ นธ กข31 ท ด าเน นการโดยว ธ เกษตรอ นทร ย แปลงป กด าข าวพ นธ กข31 ท ด าเน นการโดยว ธ เกษตรเคม

22 20 สภาพต นข าวท ก าล งแตกกอในแปลงโยนกล า สภาพต นข าวท ก าล งแตกกอในแปลงป กด า

23 21 แหนแดงในแปลงสาธ ตการเกษตรท ใช ว ธ การเกษตรอ นทร ย พวกศ ตร ธรรมชาต ท ตรวจพบในแปลงข าวอ นทร ย ได แก ด วงเต า และ แมลงปอ ล กษณะการท าลายของหนอนห อใบข าวท เป นแมลงศ ตร ข าวส าค ญในแปลงสาธ ตการเกษตร

24 22 ท ปร กษา ประเสร ฐ โกศ ลว ตร อธ บด กรมการข าว ช ยฤทธ ด ารงเก ยรต รองอธ บด กรมการข าว ส าล บ ญญาว ว ฒน ผ อ านวยการส าน กว จ ยและพ ฒนาข าว คณะผ จ ดท า วาร ไชยเทพ ผ อ านวยการศ นย ว จ ยข าวปท มธาน ก งแก ว ค ณเขต น กว ชาการเกษตรช านาญการพ เศษ น ตยา ร นส ข น กว ชาการเกษตรช านาญการพ เศษ ส ภาพร จ นทร บ วทอง น กว ชาการเกษตรช านาญการพ เศษ ส าราญ อ นแถลง น กว ชาการเกษตรช านาญการพ เศษ วาสนา อ นแถลง เจ าพน กงานการเกษตรช านาญงาน ชวล ต หาญด เจ าพน กงานการเกษตรช านาญงาน อรวรรณ แย มก จ เจ าพน กงานการเกษตรช านาญงาน สมชาย ส ขส นายช างเคร องกลช านาญงาน ส วณ เส งหะพ นธ เจ าพน กงานธ รการช านาญงาน ประสงค ยอดย ง น กว ชาการเกษตร ย ทธพงษ เพชราภรณ น กว ชาการเกษตร ภาพประกอบ ว ร ตน ผ วผลาผล พน กงานบร การอ ดส าเนา รวบรวม เร ยบเร ยง อภ ชาต ลาว ณย ประเสร ฐ น กว ชาการเกษตรช านาญการพ เศษ

แผนปฏ บ ต กำรประจำป งบประมำณ พ.ศ. 2557 สำน กย ทธศำสตร และแผน ส งหำคม 2556

แผนปฏ บ ต กำรประจำป งบประมำณ พ.ศ. 2557 สำน กย ทธศำสตร และแผน ส งหำคม 2556 แผนปฏ บ ต กำรประจำป งบประมำณ พ.ศ. 2557 สำน กย ทธศำสตร และแผน ส งหำคม 2556 หน า ส วนท 1 ข อม ลท วไป 1 ส วนท 2 แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 3 ส วนท 3 รายละเอ ยด แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ พ.ศ.2557

More information

ค ม อ การปฏ บ ต งาน โครงการโรงเร ยนส เข ยว เฉล มพระเก ยรต สมเด จพระเทพร ตนราชส ดา ฯ สยามบรมราชก มาร เน องในโอกาสทรงเจร ญพระชนมาย ๖๐ พรรษา

ค ม อ การปฏ บ ต งาน โครงการโรงเร ยนส เข ยว เฉล มพระเก ยรต สมเด จพระเทพร ตนราชส ดา ฯ สยามบรมราชก มาร เน องในโอกาสทรงเจร ญพระชนมาย ๖๐ พรรษา ค ม อ การปฏ บ ต งาน โครงการโรงเร ยนส เข ยว เฉล มพระเก ยรต สมเด จพระเทพร ตนราชส ดา ฯ สยามบรมราชก มาร เน องในโอกาสทรงเจร ญพระชนมาย ๖๐ พรรษา ส าน กงานโครงการสมเด จพระเทพร ตนราชส ดา ฯ สยามบรมราชก มาร ส าน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.๒๕๕๘ ๒๕๖๐) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนหายโศก อ าเภอหนองหาน จ งหว ดอ ดรธาน

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.๒๕๕๘ ๒๕๖๐) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนหายโศก อ าเภอหนองหาน จ งหว ดอ ดรธาน แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.๒๕๕๘ ๒๕๖๐) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนหายโศก อ าเภอหนองหาน จ งหว ดอ ดรธาน ค าน า การบร หารงานองค การบร หารส วนต าบลให ประสบความส าเร จตามว ส ยท ศน พ นธก จและ ย ทธศาสตร ท ก าหนดไว

More information

พ นท ผ วอ างเก บน า พ นท ชลประทาน (ล าน ลบ.ม.)

พ นท ผ วอ างเก บน า พ นท ชลประทาน (ล าน ลบ.ม.) 1 การศ กษาโครงการเบ องต น 1. บทน า การแบ งประเภทของโครงการชลประทาน อาจแบ งได เป น 2 ประเภท ได แก 1. โครงการชลประทานประเภทบรรเทาท กข 2. โครงการชลประทานประเภทเพ มผลผล ต ซ งความหมายของโครงการแต ละประเภทอธ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป 2552

แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป 2552 แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป 2552 ค าน า ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร โดยคณะกรรมการนโยบายและแผนส าน กเลขาธ การ คณะร ฐมนตร ได มอบหมายให ส าน ก/กองผ ร บผ ดชอบโครงการประจ าป 2552 พ จารณาทบทวนโครงการ

More information

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ในการดาเน นงานร บสนองพระราชดาร สมเด จพระเทพร ตนราชส ดา ฯ สยามบรมราชก มาร

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ในการดาเน นงานร บสนองพระราชดาร สมเด จพระเทพร ตนราชส ดา ฯ สยามบรมราชก มาร กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ในการดาเน นงานร บสนองพระราชดาร สมเด จพระเทพร ตนราชส ดา ฯ สยามบรมราชก มาร ๑ เม อว นท 15 ส งหาคม 2557 สมเด จพระเทพร ตนราชส ดา ฯ สยามบรมราชก มาร เสด จพระราชดาเน นทรงงานในพ นท โครงการสร

More information

ค าน า ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน

ค าน า ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ค าน า พระราชบ ญญ ต แห งชาต พ.ศ. 2542 และท แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ. 2545 หมวด 5 มาตรา 39 และพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบบร หารราชการกระทรวงศ กษาธ การ พ.ศ. 2546 และท แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ.2553 มาตรา 8

More information

ค าน า งานธ รการ ส าน กอธ การบด ว ทยาล ยเทคโนโลย ภาคใต (SCT.) ค ม องานสารบรรณ ส าน กอธ การบด หน าท 1/48

ค าน า งานธ รการ ส าน กอธ การบด ว ทยาล ยเทคโนโลย ภาคใต (SCT.) ค ม องานสารบรรณ ส าน กอธ การบด หน าท 1/48 หน าท 1/48 ค าน า การจ ดท าค ม อในการปฏ บ ต งานสารบรรณ และการจ ดระบบเอกสาร น งานธ รการ ส าน กอธ การบด จ ดท าข นเพ อเป นแนวปฏ บ ต ในการปฏ บ ต งานสารบรรณ และการจ ดระบบเอกสาร การ ด าเน นงานของหน วยงานในว

More information

การจ ดวางระบบการควบค มภายใน ระด บองค กร ประจ าป งบประมาณ 2552 ( แบบ ข อ 5 ) ของ เทศบาลต าบลปลาโหล

การจ ดวางระบบการควบค มภายใน ระด บองค กร ประจ าป งบประมาณ 2552 ( แบบ ข อ 5 ) ของ เทศบาลต าบลปลาโหล การจ ดวางระบบการควบค มภายใน ระด บองค กร ประจ าป งบประมาณ 2552 ( แบบ ข อ 5 ) ของ เทศบาลต าบลปลาโหล อ าเภอวาร ชภ ม จ งหว ดสกลนคร ก ค าน า ระเบ ยบคณะกรรมการตรวจเง นแผ นด น ว าด วยการก าหนดมาตรฐานการควบค มภายใน

More information

ค าน า กรมส งเสร มการปกครองท องถ น

ค าน า กรมส งเสร มการปกครองท องถ น 1 ค าน า ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการพ ฒนาเด กปฐมว ย พ.ศ. 2551 ก าหนดให เด กปฐมว ย ได ร บ การพ ฒนาอย างม ค ณภาพตามแนวนโยบายพ นฐานแห งร ฐตามท บ ญญ ต ไว ในร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กร ไทย โดยม งเน นให

More information

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 สปค. 53/08-20 ค าน า ในป งบประมาณ พ.ศ. 2553 ส าน กเลขาธ การได ม การจ ดท าแผนย ทธศาสตร ส าน กเลขาธ การ (พ.ศ. 2553-2556) โดยได ก าหนดว ส ยท

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร ค าน า การพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง ค าน งถ งการสร างก าล งคนในการ ปฏ บ ต ราชการอย

More information

ต วอย างการจ ดทำว ส ยท ศน น กบร หารงานเทศบาล

ต วอย างการจ ดทำว ส ยท ศน น กบร หารงานเทศบาล ค าน า ปล ดเทศบาล เป นผ บร หารส งส ดฝ ายข าราชการประจ า ในองค กรเทศบาล จ งจ าเป นต องม แนวค ดและหล กปฏ บ ต ราชการท ถ กต องเหมาะสม สามารถเป นต วกลางเช อมต อนโยบายของร ฐและนโยบาย ผ แทนท องถ น หร อฝ ายการเม

More information

แผนการพ ฒนาพน กงานส วนต าบล (รอบป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗)

แผนการพ ฒนาพน กงานส วนต าบล (รอบป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗) แผนการพ ฒนาพน กงานส วนต าบล (รอบป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕๒๕๕๗) องค การบร หารส วนต าบลคลองท อมเหน อ อ าเภอคลองท อม จ งหว ดกระบ ค าน า การบร หารงานบ คคล เป นภารก จส าค ญในการบร หารและพ ฒนาองค กร จ งเป นภาระ หน

More information

รายงานการประเม นผลการดาเน นงาน งานมหกรรมส นค าเกษตรค ณภาพ อ.ต.ก.จ งหว ดชลบ ร 2557

รายงานการประเม นผลการดาเน นงาน งานมหกรรมส นค าเกษตรค ณภาพ อ.ต.ก.จ งหว ดชลบ ร 2557 รายงานการประเม นผลการดาเน นงาน งานมหกรรมส นค าเกษตรค ณภาพ อ.ต.ก.จ งหว ดชลบ ร 2557 บทสร ปส าหร บผ บร หาร การประเม นผลการดาเน นโครงการงาน มหกรรมส นค าเกษตรค ณภาพ อ.ต.ก. จ งหว ดชลบ ร 2557 ม ว ตถ ประสงค เฉพาะ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2556 2558)

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2556 2558) แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2556 2558) ของ องค การบร หารส วนตาบลหนองค อาเภอบ านแท น จ งหว ดช ยภ ม www.nongku.go.th คานา การบร หารงานองค การบร หารส วนตาบลให ประสบความสาเร จตามว ส ยท ศน พ นธก จและย ทธศาสตร ท กาหนดไว

More information

บทสร ปส าหร บผ บร หาร

บทสร ปส าหร บผ บร หาร บทสร ปส าหร บผ บร หาร จากการต ดตามแผนปฏ บ ต การประจ าป 2553 บ ณฑ ตว ทยาล ย ม โครงการจ านวนท งส น 37 โครงการ ประกอบด วย โครงการท ขอเพ มจากการประช มการต ดตามและประเม นผลกลางป จ านวน 6 โครงการ และ โครงการบรรจ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน สำน กงานเขตพ นท การศ กษา

ค ม อการปฏ บ ต งาน สำน กงานเขตพ นท การศ กษา ค ม อการปฏ บ ต งาน สำน กงานเขตพ นท สำน กงานคณะกรรมการข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ 219 ค าน า พระราชบ ญญ ต แห งชาต พ.ศ. 2542 และท แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 3) พ.ศ. 2553 หมวด 5 มาตรา 39 และพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบบร

More information

ถอดบทเร ยน กระบวนการจ ดต งสถาบ นการจ ดการเง นท นช มชน บ านมะบ า หม ท 3 ต าบลบ งงาม อ าเภอท งเขาหลวง จ งหว ดร อยเอ ด

ถอดบทเร ยน กระบวนการจ ดต งสถาบ นการจ ดการเง นท นช มชน บ านมะบ า หม ท 3 ต าบลบ งงาม อ าเภอท งเขาหลวง จ งหว ดร อยเอ ด ถอดบทเร ยน กระบวนการจ ดต งสถาบ นการจ ดการเง นท นช มชน บ านมะบ า หม ท 3 ต าบลบ งงาม อ าเภอท งเขาหลวง จ งหว ดร อยเอ ด โดย กล มงานส งเสร มการพ ฒนาช มชน ส าน กงานพ ฒนาช มชนจ งหว ดร อยเอ ด โทร 0-4351-1260 ต

More information

แผนงานกองท นหล กประก นส ขภาพ องค การบร หารส วนตาบลเพ มพ นทร พย ประจาป งบประมาณ 2558

แผนงานกองท นหล กประก นส ขภาพ องค การบร หารส วนตาบลเพ มพ นทร พย ประจาป งบประมาณ 2558 แผนงานกองท นหล กประก นส ขภาพ องค การบร หารส วน ประจาป งบประมาณ 2558 โดย กองท นหล กประก นส ขภาพ องค การบร หารส วน อาเภอบ านนาสาร จ งหว ดส ราษฎร ธาน - สาเนาค ฉบ บ - ประกาศกองท นหล กประก นส ขภาพองค การบร

More information

รายงานผลการดำเน นงาน สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2555. สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ โทร./โทรสาร 0-4249-2724-5 อ เมล bkn@cgd.go.

รายงานผลการดำเน นงาน สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2555. สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ โทร./โทรสาร 0-4249-2724-5 อ เมล bkn@cgd.go. รายงานผลการดำเน นงาน สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2555 สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ โทร./โทรสาร 0-4249-2724-5 อ เมล bkn@cgd.go.th เว บไซต http://klang.cgd.go.th/bgk คำนำ จ งหว ดบ งกาฬ เป

More information

รายงานว จ ยฉบ บสมบ รณ โครงการว จ ย โดย

รายงานว จ ยฉบ บสมบ รณ โครงการว จ ย โดย รายงานว จ ยฉบ บสมบ รณ โครงการว จ ย การจ ดการโซ อ ปทานและโลจ สต กส ของผล ตภ ณฑ ม นส าปะหล งในประเทศไทย Supply Chain and Logistics Management for Cassava Products in Thailand โดย ผศ.ดร. ปรารถนา ปรารถนาด

More information

๑. ช อโครงการ โครงการราษฎรอาสาสม ครพ ท กษ ป า (รสทป.) ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๖

๑. ช อโครงการ โครงการราษฎรอาสาสม ครพ ท กษ ป า (รสทป.) ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๖ แผนปฏ บ ต การป องก นแก ไขและต ดตามผลกระทบส งแวดล อม โครงการฝายห วนา จ งหว ดศร สะเกษ แผนงานป องก นและแก ไขป ญหาด านทร พยากรป าไม... ๑. ช อโครงการ โครงการราษฎรอาสาสม ครพ ท กษ ป า (รสทป.) ประจ า พ.ศ. ๒๕ ๒.

More information

รายงานผลการด าเน นงาน การต ดตามผ ส าเร จการศ กษาหล กส ตรระยะส น ประจาป งบประมาณ 2551

รายงานผลการด าเน นงาน การต ดตามผ ส าเร จการศ กษาหล กส ตรระยะส น ประจาป งบประมาณ 2551 รายงานผลการด าเน นงาน การต ดตามผ ส าเร จการศ กษาหล กส ตรระยะส น ประจาป งบประมาณ 2551 โดย ว ทยาล ยช มชนสม ทรสาคร สาน กบร หารงานว ทยาล ยช มชน สาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ คานา ว ทยาล

More information

การคอร ร ปช นกรณ การศ กษา : โครงการร บจานาข าวท กเม ด

การคอร ร ปช นกรณ การศ กษา : โครงการร บจานาข าวท กเม ด สถาบ นว จ ยเพ อการพ ฒนาประเทศไทย การคอร ร ปช นกรณ การศ กษา : โครงการร บจานาข าวท กเม ด อ มมาร สยามวาลา สถาบ นว จ ยเพ อการพ ฒนาประเทศไทย ท ปร กษา น พนธ พ วพงศกร สถาบ นว จ ยเพ อการพ ฒนาประเทศไทย ห วหน าโครงการ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน งานสารบรรณ และ การจ ดเก บเอกสาร

ค ม อการปฏ บ ต งาน งานสารบรรณ และ การจ ดเก บเอกสาร ค ม อการปฏ บ ต งาน งานสารบรรณ และ การจ ดเก บเอกสาร ว นท...เด อน...2553 ค าน า การจ ดท าค ม อในการปฏ บ ต งานสารบรรณ และการจ ดระบบเอกสารน งานสารบรรณ ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม จ ดท าข นเพ

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรเทศบาล (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557)

แผนพ ฒนาบ คลากรเทศบาล (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557) แผนพ ฒนาบ คลากรเทศบาล (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557) เทศบาลต าบลตะขบ อ าเภอป กธงช ย จ งหว ดนครราชส มา ค าน า การพ ฒนาบ คลากรเทศบาลต าบลตะขบ ค าน งถ งการสร างก าล งคนในการปฏ บ ต ราชการอย าง ม ค ณภาพ

More information

ม อปฏ บ ต งาน โครงการอ นเน องมาจากพระราชด าร

ม อปฏ บ ต งาน โครงการอ นเน องมาจากพระราชด าร ค ม อปฏ บ ต งาน โครงการอ นเน องมาจากพระราชด าร ส าน กงานคณะกรรมการพ เศษเพ อประสานงานโครงการอ นเน องมาจากพระราชด าร (ส าน กงาน กปร.) ก มภาพ นธ มกราคม 2552 2549 ค ม อการปฏ บ ต งาน โครงการอ นเน องมาจากพระราชด

More information

ส วนท 1 บทน า 1. ว ตถ ประสงค 2. เป าหมาย 3. ว ธ ด าเน นการ

ส วนท 1 บทน า 1. ว ตถ ประสงค 2. เป าหมาย 3. ว ธ ด าเน นการ ส วนท 1 บทน า ตามท ต าบล ได จ ดท าแผนย ทธศาสตร การพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป ตาม แนวทางการวางแผนพ ฒนาของต าบล เพ อเป นการเตร ยมการส าหร บการพ ฒนาในอนาคต โดยได จ ดท าแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาแผนสามป สอดคล องก บแผนพ

More information