Lesson 46: At the Bar บท 46 : ท บาร. (At the Bar ท บาร

Size: px
Start display at page:

Download "Lesson 46: At the Bar บท 46 : ท บาร. (At the Bar ท บาร"

Transcription

1 Hi! How are you today? สว สด ว นน ค ณเป นอย างไร Today s lesson is about At the Bar บทเร ยนว นน เป นเร อง ท บาร Let s make learning English fun! Lesson 46: At the Bar บท 46 : ท บาร (At the Bar ท บาร Exercise 1 Vocabulary and Expressions แบบฝ กห ด 1 Exercise 1 Vocabulary and Expressions แบบฝ กห ด 1 ค าศ พท และส านวน Directions: Listen and repeat. ค าแนะน า: ฟ งและพ ดตาม Vocabulary and Expression ค าศ พท และส านวน Examples ต วอย าง Cheers ไชโย Cheers to our successful presentation! ไชโยแด การน าเสนอท ประสบความส าเร จของเรา Witty ม ไหวพร บ He is witty and has good leadership skills. เขาม ไหวพร บและม ท กษะผ น าท ด replacement แทนท I broke my headset, so I need a replacement for it ฉ นท าห ฟ งเส ย ด งน นต องหามาแทน. know the ropes ร จ งหวะ An employee who knows the ropes well is a candidate for promotion. พน กงานคนท ร งานด จ ดว าเหมาะแก การเล อนต าแหน ง beer belly พ งป อง(เพราะด มเบ ยร มาก) I m starting to have a beer belly. ฉ นเร มพ งป อง(เพราะด มเบ ยร มาก)แล ว Hangover เมาค าง I just experienced my worst hangover from your party! ฉ นเจออาการเมาค างท แย ส ดจากงานปาร ต ของเธอ Approachable เข าถ งได My professor in my major subject is very approachable. อาจารย ว ชาเอกของฉ นน นเข าถ งได ง ายมาก Moderate ปานกลาง You should be moderate in eating and drinking. ค ณควรด มและก นแค ปานกลาง 1

2 Exercise 2 Dialogue Practice แบบฝ กห ด 2 ฝ กการสนทนา Directions: Read the dialogue aloud with your teacher. (ค าแนะน า: อ านบทสนทนาด งๆก บอาจารย At the bar, Billy and Ken are talking about their new boss. ท บาร,บ ลล ก บเคนก าล งพ ดถ งเจ านายคนใหม Billy : Hi Ken, would you want one more beer? บ ลล : ไฮ เคน, ด มเบ ยร เพ มอ กม ย Ken : Sure, thanks. By the way, have you met our new lady boss? เคน: แน ส ขอบค ณ! ว าแต ค ณเจอนายใหม ผมหร อย ง? Billy : Yes! I was at the meeting last Monday when the newly hired boss was introduced to the employees. Were you there? บ ลล : ใช ผมเจอในการประช มเม อว นจ นทร ตอนนายคนท เพ งจ างเข ามาใหม เข ามาแนะน าต วก บพน กงาน ค ณอย ท น นร เปล า Ken : No, I wasn t able to attend the meeting. How do you find her? เคน: ไม ผมไม สามารถเข าประช มได ค ณเห นว าเธอเป นย งไงล ะ? Billy: Well, she seemed to have a good knowledge about sales management. Moreover, she approachable and witty! บ ลล : ก ด เธอม ความร เร องการจ ดการขายด มากกว าน นค อเธอด เข าถ งง ายและม ไหวพร บ looked 2

3 Ken : That s good to know! A boss should know the ropes to be able to do your job well. เคน:ด จ งท ได ร! เจ านายต องร งานถ งจะท างานต วเองได ด Billy : Hmmn... I think she s a very good replacement for our previous boss. บ ลล : อ มม ผมว าเป นการแทนท คนเก าท ด มากเลยนะ Ken : Finally we now have a skillful leader. Cheers to our new boss! เคน:ในท ส ดเราก ม ผ น าท ม ท กษะ ไชโยแด เจ านายใหม ของเรา Billy บ ลล : : Yeah, I will be able to drink more and get a beer belly! ใช ผมจะสามารถด มได มากข นและพ งป องเพราะเบ ยร Ken : Let s just have a moderate drink, we cannot afford to have a hangover tomorrow! เคน: มาด มก นแค ปานกลางก นเถ ด เราคงเมาค างพร งน ไม ได Billy : Sure!บ ลล : แน นอน Check your understanding: Answer the following questions ตรวจสอบความเข าใจของค ณแล วตอบค าถามต อไปน 1. Who had the chance to meet the new boss? ใครม โอกาสได เจอนายคนใหม 2. What was Billy s impression of their new boss?ความประท บใจท บ ลล ม ต อนายใหม ค ออะไร 3. Why did Ken suggest to have a moderate drink?ท าไมเคนถ งเสนอให ด มแต ปานกลาง 3

4 Exercise 3 Practice Questions แบบฝ กห ด 3:ฝ กค าถาม (ฝ กค าถาม) Directions: Practice answering the questions with your teacher. ค าแนะน า: ฝ กตอบค าถามก บอาจารย ของค ณ 1. Do you like your boss?ค ณชอบเจ านายของค ณไหม A. Yes! He handles the team effectively. ใช เขาร บม อก บท มอย างม ประส ทธ ภาพ B. I m not sure, I don t think he is that brilliant.ฉ นไม แน ใจนะ ไม ค ดว าเขาเก งขนาดน น 2. Does your boss have a good relationship with her employees? เจ านายค ณม ส มพ นธ ท ด ก บพน กงานของเธอหร อไม A. Definitely! She makes sure to maintain a good harmony among all of us. แน นอน! เธอด ให แน ใจได ว าร กษาความกลมเกล ยวอ นด ในหม พวกเรา B. Not really, she is quite distant to us. ก ไม เช ง เธอออกจะเห นห างก บพวกเรา 3. Do you have a healthy work environment?ค ณม สภาพแวดล อมการท างานท ด ต อส ขภาพไหม A. Of course! Our work place is very clean.แน นอน ท ท างานของพวกเราสะอาดมาก B. I don t think so. It s noisy at the office any time. ฉ นค ดว าไม ท ท างานอ กท กอย ท กเวลา 4. Are you comfortable talking about business at the bar? ค ณสบายใจก บการได พ ดเร องธ รก จท บาร หร อ A. I don t mind, I can talk about business anywhere. ฉ นไม ว าอะไรหรอก พ ดธ ระได ท กท B. Not really, I want to leave all the work matters at the office. ก ไม เช ง ฉ นอยากท งเร องงานท งหมดไว ท ๆท างาน 4

5 5. Have you experienced working with an awful hangover? ค ณเคยม ประสบการณ ท างานแบบเมาค างไหม A. I have experienced that many times! ฉ นเจอแบบน นมาหลายคร ง B. No, I make sure to work in a good condition.ไม ฉ นด ให แน ใจว าท างานในสภาพด 6. Are you conscious about growing a beer belly?ค ณตระหน กเร องพ งโตเพราะด มเบ ยร มากไหม A. I don t like to have a beer belly as much as possible.ฉ นไม ชอบการม พ งโตเท าท จะเป นไปได B. I think it s normal to have a beer belly as you get old ฉ นค ดว าเป นเร องปรกต ท จะม พ งโตเม อค ณ แก ต วลง 5

6 Exercise 4 Conversation Questions แบบฝ กห ด 4: ค าถามในการสนทนา Directions: Take turns with your teacher in answering the questions ค าแนะน า: ผล ดก นตอบค าถามก บอาจารย ของค ณ 1.What do you think is the best quality that bosses or supervisors should possess? ค ณค ดว าอะไรค อค ณสมบ ต ด ท ส ดของเจ านายหร อห วหน างานจะพ งม 2. Have you ever had an argument with your boss? ค ณเคยถกเถ ยงก บเจ านายไหม 3. Do you like to go to a bar with your co-worker? If so, how often do you go there? ค ณชอบไปท บาร ก บเพ อนร วมงานของค ณไหม 4. Do you think complaining about work while drinking is a good way to relieve one s stress? ค ณค ดว าการบ นเร องงานตอนด มจ ดเป นว ธ ท ด ในการบรรเทาความเคร ยดไหม 5. Have you ever experienced an awful hangover? ค ณเคยม อาการเมาค างแบบย าแย ไหม 6

หล กส ตรการจ ดการศ กษาอาช พเพ อการม งานทา

หล กส ตรการจ ดการศ กษาอาช พเพ อการม งานทา 1 หล กส ตรการจ ดการศ กษาอาช พเพ อการม งานทา หล กส ตรภาษาอ งกฤษเพ อการท องเท ยวและบร การ กล มอาช พพาณ ชยกรรมและบร การ ส าน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ

More information

ข นท 3เด นไปหาหน วยงานท เก ยวข องก บแผนกลย ทธ เพ อปร กษาหาร อ

ข นท 3เด นไปหาหน วยงานท เก ยวข องก บแผนกลย ทธ เพ อปร กษาหาร อ เทคน ค การวางแผนพ ฒนาบ คลากรตามแผนงานขององค กร (ภาคปฏ บ ต ) ข นท 3เด นไปหาหน วยงานท เก ยวข องก บแผนกลย ทธ เพ อปร กษาหาร อ เหม อนก บท ผมเคยบอกท านไว ในบทแรก ๆ ก อนหน าน แล วว า คนท ท ำงาน HR ในย คใหม น

More information

ค ม อน กเร ยน แนวความค ดพ นฐาน ในการจ ดการส นค าคงคล ง ค ม อน กเร ยนจานวน 3 คาบ

ค ม อน กเร ยน แนวความค ดพ นฐาน ในการจ ดการส นค าคงคล ง ค ม อน กเร ยนจานวน 3 คาบ 1 ค ม อน กเร ยน ช ดการเร ยน ว ชา การบร หารการจ ดซ อ เร อง การบร หารส นค าคงคล ง สาหร บช น ปวส. 1 แผนกว ชาการตลาด ช ดท 1 แนวความค ดพ นฐาน ในการจ ดการส นค าคงคล ง ค ม อน กเร ยนจานวน 3 คาบ 2 ค ม อน กศ กษา

More information

ว ธ ร บม อก บ พน กงานเจ าป ญหา (ตอนท 1) *

ว ธ ร บม อก บ พน กงานเจ าป ญหา (ตอนท 1) * ว ธ ร บม อก บ พน กงานเจ าป ญหา (ตอนท 1) * ส ก ญญา ร ศม ธรรมโชต srassametummachot@yahoo.com เป นท ทราบก นด ว า การบร หารพน กงาน ให ม ผลการปฏ บ ต งานด ตามท องค การคาดหว ง ม ใช เร องง าย การ ปร บปร งผลการปฏ

More information

บทท 12 การจ ดการทร พยากรมน ษย (Human Resource Management)

บทท 12 การจ ดการทร พยากรมน ษย (Human Resource Management) บทท 12 การจ ดการทร พยากรมน ษย (Human Resource Management) การจ ดบ คคลเข าท างาน (Staffing) หร อในสม ยใหม เร ยกว า การบร หารทร พยากรมน ษย (Human resource management) ค อ การจ ดหาคนมาท างานและบ าร งร กษาหร

More information

ฉบ บเด อน ม ถ นายน 2552 จดหมายข าวส าหร บสมาช ก BIC

ฉบ บเด อน ม ถ นายน 2552 จดหมายข าวส าหร บสมาช ก BIC ฉบ บเด อน ม ถ นายน 2552 จดหมายข าวส าหร บสมาช ก BIC Club การ ต นภาษาอ งกฤษ novocaine ช อของยาชาย ห อหน ง kicked in เร มท างานหร อเร มแสดงผล Punces ปล อยหม ด Two-word Verbs (B) back out = ไม ร กษาส ญญา

More information

เอกสารประกอบ MS.WORD เบ องต น

เอกสารประกอบ MS.WORD เบ องต น เอกสารประกอบ MS.WORD เบ องต น 2 บทท 1 การใช งานเบ องต น การเร ยกใช โปรแกรม Word 1. คล กป ม Start menu บนทาสก บาร จากน นคล กเมาส ท Program > Microsoft Office 2. คล กเมาส ท Microsoft Word หร อกรณ ท ม ไอคอนของโปรแกรม

More information

การจ ดท วร ท ศนศ กษาไคเซ นหน างานภายใน บร ษ ทส ำหร บคนร นใหม

การจ ดท วร ท ศนศ กษาไคเซ นหน างานภายใน บร ษ ทส ำหร บคนร นใหม ช วประว ต คนบ าไคเซ น 1 ค ณทาดะฮ สะ ฟ จ เสะ บร ษ ท โคง จ ำก ด การจ ดท วร ท ศนศ กษาไคเซ นหน างานภายใน บร ษ ทส ำหร บคนร นใหม เขาร บหน าท เป นว ศวกร ในกล มผ เช ยวชาญไคเซ นท ถ กเร ยกว า คนบ าไคเซ น น น ม เร

More information

คานา ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาบ ร ร มย เขต 2 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ 2557

คานา ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาบ ร ร มย เขต 2 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ 2557 คานา เอกสารแบบฝ กพ ฒนาท กษะภาษาอ งกฤษด วยแบบทดสอบ ส าหร บน กเร ยนระด บช นประถมศ กษาป ท 6 และม ธยมศ กษาป ท 3 ฉบ บน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาบ ร ร มย เขต 2 ส าน กงานคณะกรรมการ การศ กษาข นพ นฐานจ

More information

ใบงานท 1 เร อง การน าเสนอข อม ลส วนต ว

ใบงานท 1 เร อง การน าเสนอข อม ลส วนต ว ใบงานท 1 เร อง การน าเสนอข อม ลส วนต ว ช อ-สก ล...เลขท...ช น... ค าช แจ ง ให น กเร ยนส ารวจข อม ลของตนเองเพ อน าเสนอประว ต ตนเอง 1. ประว ต ส วนต ว ช อ-สก ล... ว นเด อนป เก ด...อาย... บ ดาช อ... อาช พบ

More information

การใช งาน Microsoft Office PowerPoint 2007-63-

การใช งาน Microsoft Office PowerPoint 2007-63- การใช งาน Microsoft Office PowerPoint 2007-63- -64- Microsoft PowerPoint โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 เป นโปรแกรมหน งในตระก ล Microsoft Office เหมาะ สาหร บการจ ดสร างงานนาเสนอข อม ล (Presentation)

More information

ประเภทว ชาพาณ ชยกรรม สาขาว ชาการเลขาน การ ว ชา พ มพ ด ด - คอมพ วเตอร โปแกรม Microsoft Word เบ องต น รห สว ชา 1203-3301 จ านวน 75 ช วโมง

ประเภทว ชาพาณ ชยกรรม สาขาว ชาการเลขาน การ ว ชา พ มพ ด ด - คอมพ วเตอร โปแกรม Microsoft Word เบ องต น รห สว ชา 1203-3301 จ านวน 75 ช วโมง ประเภทว ชาพาณ ชยกรรม สาขาว ชาการเลขาน การ ว ชา พ มพ ด ด - คอมพ วเตอร โปแกรม Microsoft Word เบ องต น รห สว ชา 1203-3301 จ านวน 75 ช วโมง จ ดประสงค รายว ชา 1. สามารถเร ยกใช โปรแกรม Microsoft Word เบ องต

More information

บทความ เร อง การบร หารความเส ยง (Risk Management)

บทความ เร อง การบร หารความเส ยง (Risk Management) บทความ เร อง การบร หารความเส ยง (Risk Management) สารบาญ หน า ความเส ยงค ออะไร...ผ ดพลาด! ไม ได ก าหนดท ค นหน า ความเส ยงเก ดจากอะไร...2 ใครม หน าท ร บผ ดชอบในการบร หารความเส ยง...2 ข นตอนการบร หารความเส

More information

มาท า Music Video ด วยโปรแกรม PowerPoint ก น

มาท า Music Video ด วยโปรแกรม PowerPoint ก น ก อนอ น ต องหาองค ประกอบให ครบซะก อน มาท า Music Video ด วยโปรแกรม PowerPoint ก น 1. เพลง กระแสร กชาต ก าล งร นแรง เราเล อกเพลงน ก แล วก นค ะ เพลงชาต ไทย ถ าใครย งไม ม ก ใช ว ธ ถามอาก (www.google.co.th)

More information

การคานวณอย างง าย และฟ งก ช น เบ องต น

การคานวณอย างง าย และฟ งก ช น เบ องต น 3 การคานวณอย างง าย และฟ งก ช น เบ องต น การทางานก บต วเลข เม อพ มพ ต วเลขลงในเซลล เราสามารถน ามาประมวลผล หาผลล พธ โดย การ น าต วเลขมา บวก ลบ ค ณ หาร ก นได เคร องหมายท ใช งาน ม ด งน + เคร องหมายบวก - เคร

More information

หน วยท 3 เร อง การใช โปรแกรมประมวลผลค าจ ดท าเอกสาร ส ปดาห ท 5 จ านวน 3 ช วโมง สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร

หน วยท 3 เร อง การใช โปรแกรมประมวลผลค าจ ดท าเอกสาร ส ปดาห ท 5 จ านวน 3 ช วโมง สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร หน วยท 3 เร อง การใช โปรแกรมประมวลผลค าจ ดท าเอกสาร ส ปดาห ท 5 จ านวน 3 ช วโมง สาระการเร ยนร 1. ความเป นมาของโปรแกรมประมวลผลค า 2. การเข าส โปรแกรมและจบการท างาน 3. ส วนประกอบหน าจอของ Microsoft Office

More information

แผนการจ ดการเร ยนร สร างเอกสาร. ช อเร องหร อช องาน การใช โปรแกรม Microsoft Word สร างเอกสาร

แผนการจ ดการเร ยนร สร างเอกสาร. ช อเร องหร อช องาน การใช โปรแกรม Microsoft Word สร างเอกสาร แผนการจ ดการเร ยนร ช อว ชา คอมพ วเตอร และระบบสารสนเทศเพ องาน อาช พ (2001-2001) ช อหน วย การใช โปรแกรม Microsoft Word สร างเอกสาร หน วยท 3 สอนคร งท 3 ช วโมงรวม 3 จานวนช วโมง 3 ช วโมง ช อเร องหร อช องาน

More information

A STUDY OF ACADEMIC ADMINISTRATION OF PRIVATE PRE-CHILDHOOD SCHOOL IN BANGKOKNOI DISTRICT BANGKOK METROPOLITAN ADMINISTRATION ส พรรณ กา ส สอาด

A STUDY OF ACADEMIC ADMINISTRATION OF PRIVATE PRE-CHILDHOOD SCHOOL IN BANGKOKNOI DISTRICT BANGKOK METROPOLITAN ADMINISTRATION ส พรรณ กา ส สอาด การศ กษาสภาพการบร หารงานว ชาการของโรงเร ยนเอกชน ระด บอน บาลศ กษา ในเขตบางกอกน อย กร งเทพมหานคร A STUDY OF ACADEMIC ADMINISTRATION OF PRIVATE PRE-CHILDHOOD SCHOOL IN BANGKOKNOI DISTRICT BANGKOK METROPOLITAN

More information

หน วยท 9. เร อง การใช โปรแกรมน าเสนอผลงาน (Powerpoint) ส ปดาห ท 13 จ านวน 3 ช วโมง สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร

หน วยท 9. เร อง การใช โปรแกรมน าเสนอผลงาน (Powerpoint) ส ปดาห ท 13 จ านวน 3 ช วโมง สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร หน วยท 9 เร อง การใช โปรแกรมน าเสนอผลงาน (Powerpoint) ส ปดาห ท 13 จ านวน 3 ช วโมง สาระการเร ยนร 1. ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2. แนวทางการท าสไลด และน าเสนองานพร เซนเตช น 3. การสร

More information

ความแตกต างระหว างเวอร ช นต าง ๆ ของ Microsoft Office 2010

ความแตกต างระหว างเวอร ช นต าง ๆ ของ Microsoft Office 2010 โดย กองบรรณาธ การ การใช Microsoft Office ป จจ บ นได ม การใช Microsoft Office 2010 ใน การจ ดท าเอกสารก นอย างแพร หลาย ซ งหลาย ๆ คน อาจบ นว า ย งไม ท นได ใช เลยโปรแกรม Microsoft Office 2007 หร อใช ย งไม

More information

เทคน คการน าเสนอ. ว ธ การสร างงานน าเสนอด วยโปรแกรม PowerPoint

เทคน คการน าเสนอ. ว ธ การสร างงานน าเสนอด วยโปรแกรม PowerPoint 1 15 เทคน คการน าเสนอ ว ธ การสร างงานน าเสนอด วยโปรแกรม PowerPoint 1. ข อความท นามาใช ควรย อให ส นๆ กระช บได ใจความหร อ ค ดเฉพาะห วข อท สาค ญ หร อ แบ ง ห วข อออกไปเป นหลายๆ สไลด โดยปกต ควรจะม ห วข อใน

More information

การจ ดทาเน อหาองค ความร SMEs ภายใต งานพ ฒนาศ นย ข อม ล SMEs Knowledge Center ป 2556 334 การบร หารจ ดการองค กร

การจ ดทาเน อหาองค ความร SMEs ภายใต งานพ ฒนาศ นย ข อม ล SMEs Knowledge Center ป 2556 334 การบร หารจ ดการองค กร 334 การบร หารจ ดการองค กร 335 การจ ดโครงสร างองค กร องค กร เก ดจากการท มน ษย รวมกล มก นเพ อท าก จกรรมใดก จกรรมหน ง เพ อตอบความสนองความ ต องการแบบใดแบบหน ง เช น การรวมต วก นของคนในสม ยก อนเพ อการล าส ตว

More information

การบร หารจ ดการเร ยนร วมตาม โครงสร าง SEAT

การบร หารจ ดการเร ยนร วมตาม โครงสร าง SEAT LOGO การบร หารจ ดการเร ยนร วมตาม โครงสร าง SEAT นางสมพร หวานเสร จ ผ อ านวยการเช ยวชาญ โรงเร ยนพ บ ลประชาสรรค การจ ดการเร ยนร วม การจ ดการเร ยนร วม ค อ การจ ดการศ กษาผ านกระบวนการท หลากหลายเพ อตอบสนองความต

More information

เล มท 1 ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรม

เล มท 1 ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรม ก ช ดเสร มท กษะการใช งานโปรแกรมประมวลผลคา จ ดทาข นเพ อใช ประกอบก จกรรมการเร ยน การสอน ในรายว ชา เทคโนโลย สารสนเทศ (การสร างงานเอกสารจากโปรแกรมคอมพ วเตอร ) รห สว ชา ง 20201 (ว ชาเพ มเต ม) สาหร บน กเร ยนระด

More information

แผนการจ ดการเร ยนร. PowerPoint 2010 ช อเร องหร อช องาน เร มใช งานโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2010

แผนการจ ดการเร ยนร. PowerPoint 2010 ช อเร องหร อช องาน เร มใช งานโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2010 แผนการจ ดการเร ยนร ช อว ชา คอมพ วเตอร และระบบสารสนเทศเพ องานอาช พ (2001-2001) ช อหน วย เร มใช งานโปรแกรม Microsoft Office หน วยท 11 สอนคร งท 11 ช วโมงรวม 3 จานวนช วโมง 3 ช วโมง PowerPoint 2010 ช อเร องหร

More information

รายงานการประเม นผลการดาเน นงาน งานมหกรรมส นค าเกษตรค ณภาพ อ.ต.ก.จ งหว ดชลบ ร 2557

รายงานการประเม นผลการดาเน นงาน งานมหกรรมส นค าเกษตรค ณภาพ อ.ต.ก.จ งหว ดชลบ ร 2557 รายงานการประเม นผลการดาเน นงาน งานมหกรรมส นค าเกษตรค ณภาพ อ.ต.ก.จ งหว ดชลบ ร 2557 บทสร ปส าหร บผ บร หาร การประเม นผลการดาเน นโครงการงาน มหกรรมส นค าเกษตรค ณภาพ อ.ต.ก. จ งหว ดชลบ ร 2557 ม ว ตถ ประสงค เฉพาะ

More information

การบร หารหล กส ตรอย างม ค ณภาพ และการเข ยน รายงานผลการด าเน นงาน (SAR) ระด บหล กส ตร โดย รองศาสตราจารย ดร.ธ รพงศ แก นอ นทร

การบร หารหล กส ตรอย างม ค ณภาพ และการเข ยน รายงานผลการด าเน นงาน (SAR) ระด บหล กส ตร โดย รองศาสตราจารย ดร.ธ รพงศ แก นอ นทร การบร หารหล กส ตรอย างม ค ณภาพ และการเข ยน รายงานผลการด าเน นงาน (SAR) ระด บหล กส ตร โดย รองศาสตราจารย ดร.ธ รพงศ แก นอ นทร ว ตถ ประสงค ๑.เพ อให เข าใจจ ตว ญญาณของการประก นค ณภาพระด บหล กส ตร ๒.เพ อให เข

More information

บทสร ปส าหร บผ บร หาร

บทสร ปส าหร บผ บร หาร บทสร ปสาหร บผ บร หาร ว ดบางหลวง ม รายละเอ ยดท แสดงถ งสาระสาค ญของการว จ ยด งน ว ตถ ประสงค การประเม นโครงการ ว ดบางหลวง ป การศ กษา 2554 คร งน กาหนดว ตถ ประสงค ไว ด งน 1. เพ อประเม นผลการพ ฒนาโครงการส งเสร

More information

โครงการพ ฒนาระบบประเม นการเร ยนการสอนออนไลน ว ตถ ประสงค พ ฒนาระบบภาวะการม งานทาของบ ณฑ ต

โครงการพ ฒนาระบบประเม นการเร ยนการสอนออนไลน ว ตถ ประสงค พ ฒนาระบบภาวะการม งานทาของบ ณฑ ต โครงการพ ฒนาระบบประเม นการเร ยนการสอนออนไลน ว ตถ ประสงค พ ฒนาระบบภาวะการม งานทาของบ ณฑ ต แบบ RMUTP-ERM 1-2 1. ศ กษาความต องการ ของระบบงาน/ป ญหา/ อ ปสรรค เพ อให ทราบถ งป ญหาและอ ปสรรคของการต ดตาม ภาวะการม

More information

การใช งาน Google Drive

การใช งาน Google Drive การใช งาน Google Drive เร ยบเร ยงข อม ลโดย นายประจ กษ ป ณยว จน พรก ล น กว ชาการคอมพ วเตอร หน วยเทคโนโลย สารสนเทศ หน วยเทคโนโลย สารสนเทศ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม 239 ถ.ห วยแก ว ต.ส เทพ อ.เม อง

More information