ใบงานท 3 ม.6/1 เลขท 35. Document Name Your Company Name (C) Copyright (Print Date) All Rights Reserved

Size: px
Start display at page:

Download "ใบงานท 3 ม.6/1 เลขท 35. Document Name Your Company Name (C) Copyright (Print Date) All Rights Reserved"

Transcription

1 ใบงานท 3 โศจ ร ตน วงศ จ ตส ขเกษม ม.6/1 เลขท 35 1

2 ความหมายของพาณ ชย อ เล กทรอน กส พาณ ชย อ เล กทรอน กส (Electronic commerce) หร อ อ -คอมเม ร ช (E-Commerce) หมายถ ง การทาธ รกรรมผ านส ออ เล กทรอน กส ในท กๆ ช องทางท เป นอ เล กทรอน กส เช น การซ อขายส นค าและบร การ การโฆษณาผ านส ออ เล กทรอน กส ไม ว าจะเป นโทรศ พท, โทรท ศน, ว ทย, หร อแม แต อ นเทอร เน ต เป นต น โดยม ว ตถ ประสงค เพ อลดค าใช จ าย และ เพ มประส ทธ ภาพขององค กร โดยการลดบทบาทของความส าค ญขององค ประกอบทาง ธ รก จลง เช น ทาเลท ต ง อาคารประกอบการ โกด งเก บส นค า ห องแสดงส นค า รวมถ ง พน กงานขาย พน กงานแนะนาส นค า พน กงานต อนร บล กค าเป นต น ด งน นจ งลดข อจาก ด ของระยะทางและเวลา ในการทาธ รกรรมลงได ต วอย างเช น นายสมชายเป ดร านขายส นค าโอท อป ผ านทางอ นเทอร เน ต ทาให ล กค า ท อย ต างประเทศ สามารถเข ามาด ต วอย างส นค า และต ดต อซ อขายก นได โดยผ านทางส อ อ เล กทรอน กส เทคโนโลย สารสนเทศท ร ดหน า ท งระบบโทรคมนาคม ระบบคอมพ วเตอร และ อ นเทอร เน ต ทาให การส อสารก นเป นไปได โดยง าย และสามารถเข าถ งผ ใช บร การได หลาย ระด บ อ กท งย งสามารถโต ตอบก นได ท นท ทาให สามารถเสนอธ รกรรมท หลากหลาย เช น การช อขาย การบร การหล งการขาย การโอนเง นชาระค าบร การส นค า การขนส ง เป นต น โดยม กฎหมายธ รกรรมพาณ ชย อ เล กทรอน กส และกฎหมายลายม อช ออ เล กทรอน กส เข ามา ค มครองเร องความปลอดภ ย 2

3 ว ว ฒนาการของพาณ ชย อ เล กทรอน กส การค าอ เล กทรอน กส น นเร มข นบนโลกคร งแรกเม อป พ.ศ ซ งได ม การเร มใช ระบบโอนเง นทางอ เล กทรอน กส หร ออ เอฟท (EFT = Electronic Fund Transfer) แต ในขณะ น นม เพ ยงบร ษ ทขนาดใหญ และสถาบ นการเง นเท าน นท ใช งานระบบโอนเง นทาง อ เล กทรอน กส ต อมาอ กไม นานก เก ดระบบการส งเอกสารทางอ เล กทรอน กส หร อ อ ด ไอ (EDI = Electronic Data Interchange) ซ งสามารถช วยขยายการส งข อม ลจากเด มท เป นข อม ล ทางการเง นอย างเด ยวเป นการส งข อม ลแบบอ นเพ มข น เช น การส งข อม ลระหว างสถาบ น การเง นก บผ ผล ต หร อผ ค าส งก บผ ค าปล ก เป นต น หล งจากน นก ม ระบบส อสารรวมถ งโปรแกรมอ นๆ เก ดข นมากมายต งแต ระบบท ใช ใน การซ อขายห นจนไปถ งระบบท ช วยในการสารองท พ ก ซ งเร ยกได ว าโลกได ก าวเข าส ย คของ การส อสาร และเม อย คของอ นเตอร เน ตมาถ งเม อประมาณป พ.ศ จานวนผ ใช อ นเตอร เน ตก เพ มข นอย างรวดเร ว การค าอ เล กทรอน กส ก ได เก ดข น เหต ผลท ทาให ระบบ การค าอ เล กทรอน กส เต บโตอย างรวดเร วค อโปรแกรมสน บสน นการค าอ เล กทรอน กส ท ได ร บการพ ฒนาข นมามากมาย รวมถ งระบบเคร อข ายด วย พอมาถ งประมาณป พ.ศ ก ถ อได ว าระบบการค าอ เล กทรอน กส หร ออ คอมเม ร ซก เป นท ยอมร บและ ได ร บความน ยมอย างมากและรวดเร ว ซ งว ดได จากการท ม บร ษ ทต างๆ ในอเมร กาได ให ความสาค ญและเข าร วมในระบบอ คอมเม ร ซอย างมากมาย 3

4 ย คการแลกเปล ยนข อม ลอ เล กทรอน กส (EDI) เป นเทคโนโลย ท ใช คอมพ วเตอร ในการร บ-ส งเอกสารจากหน วยงานหน งไปย งอ ก หน วยงานหน งโดยส งผ านเคร อข าย เช น โทรศ พท สายเคเบ ล ดาวเท ยม เป นต น แทนการส ง เอกสารโดยพน กงานส งสารหร อไปรษณ ย ระบบ EDI จะต องใช ร ปแบบของเอกสารท เป น มาตรฐานเพ อให หน วยงานทางธ รก จหร อองค กรต างๆ สามารถส อสารได อย างม ประส ทธ ภาพ ส าหร บมาตรฐานของ EDI ในประเทศไทยถ กกาหนดโดยกรมศ ลกากร ซ งเป น ห น วยงาน แ รก ท น าระบ บ น ม าใช งาน ค อ ม าต รฐาน EDIFACT (Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport) ต วอย างของเอกสารท นามาใช แลกเปล ยนข อม ลด วยระบบ EDI เช น ใบส งซ อส นค า ใบเสนอราคา ใบกาก บส นค า ใบเสร จร บเง น ใบกาก บภาษ เป นต น บร ษ ทผ ให บร การแลกเปล ยนข อม ลอ เล กทรอน กส (Electronic Data Interchange : EDI) เป นองค กรท ให บร การ EDI ทางการค าระหว างประเทศแก หน วยงานต าง ๆ ท งภาคร ฐ ซ งได แก กรมศ ลกากร บร ษ ทการบ นไทย (มหาชน) จาก ด การท าเร อแห งประเทศไทย และ กรมการค าต าง ประเทศ ตลอดจนผ ใช ในภาคเอกชน 4

5 ย คพาณ ชย อ เล กทรอน กส การแลกเปล ยนข อม ลทางอ เล กทรอน กส (Electronic Data Interchange: EDI) การแลกเปล ยนข อม ลทางอ เล กทรอน กส หร อ EDI เป นเทคโนโลย ท ใช คอมพ วเตอร ในการร บ-ส งเอกสารจากหน วยงานหน งไปย งอ กหน วยงานหน งโดยส งผ าน เคร อข าย เช น โทรศ พท สายเคเบ ล ดาวเท ยม เป นต น แทนการส งเอกสารโดยพน กงานส ง สารหร อไปรษณ ย ระบบ EDI จะต องใช ร ปแบบของเอกสารท เป นมาตรฐานเพ อให หน วยงานทางธ รก จหร อองค กรต างๆ สามารถส อสารได อย างม ประส ทธ ภาพ สาหร บมาตรฐานของ EDI ในประเทศไทยถ กกาหนดโดยกรมศ ลกากร ซ งเป น ห น วยงาน แ รก ท น าระบ บ น ม าใช งาน ค อ ม าต รฐาน EDIFACT (Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport) ต วอย างของเอกสารท นามาใช แลกเปล ยนข อม ลด วยระบบ EDI เช น ใบส งซ อส นค า ใบเสนอราคา ใบก าก บส นค า ใบเสร จร บเง น ใบกาก บภาษ เป นต น ประโยชน ของการใช ระบบ EDI - ลดค าใช จ ายด านการจ ดส งเอกสาร - ลดเวลาท างานในการป อนข อม ล ท าให ข อม ลม ความถ กต องและลด ข อผ ดพลาดจากการป อนข อม ลท ซ าซ อน - เพ มความรวดเร วในการต ดต อส อสาร - ลดค าใช จ ายและภาระงานด านเอกสาร - แก ป ญหาอ ปสรรคทางภ ม ศาสตร และเวลา 5

6 ร ปแบบของพาณ ชย อ เล กทรอน กส แบ งก นตามความส มพ นธ ทางการตลาดได 3 ร ปแบบด งน 1. แบบธ รก จก บธ รก จ (B2B : Business to Business) เป นธ รกรรมระหว างผ ดาเน น ธ รก จด วยก นเอง ส วนใหญ เป นการตกลงซ อขายส นค าบร การปร มาณมาก 2. แบบธ รก จก บผ บร โภค (C2C : Consumer to Consumer) ผ ช อและผ ขายจานวน มากจะเข ามาเพ อต ดต อแลกเปล ยนซ อขายส นค าและบร การ ส วนใหญ จะเป นส นค าม อสอง หร อการประม ล 3. แบบธ รก จก บผ บร โภค (B2C:Business to Consumer) เป นการท าธ รกรรมก น ระหว างผ ประกอบการก บผ บร โภค ไม ต องผ านพ อค าคนกลาง เช นการจองท พ กโรงแรม เส อผ า ข นตอนการค าแบบอ เล กทรอน กส ข นตอนท 1 ออกแบบและจ ดทาเว บไซต ออกแบบด วยร ปล กษณ ท สวยงาม น าสนใจ ออกแบบข นตอนว ธ ท ใช ง ายและสะดวก ออกแบบเว บให ท นสม ยและเป นป จจ บ น ออกแบบด วยการสร างความแตกต าง 6

7 ข นตอนท 2 การโฆษณาออนไลน ลงประกาศตามกระดานข าว จ ดทาป ายโฆษณาออนไลน โฆษณาผ านอ เมล เผยแพร ผ านส ออ นๆ ลงทะเบ ยนก บผ ให บร การค นหาข อม ล การลงทะเบ ยนเพ อโฆษณาเว บไซต ข นตอนท 3 การทารายการซ อขาย ต องร กษาความล บได เช อถ อได พ ส จน ทราบต วตนจร งๆของท งผ ซ อและผ ขาย ข นตอนท 4 การส งมอบส นค า ส นค าท จ บต องได (Hard goods) ส นค าท จ บต องไม ได (Soft goods) software,ร ปภาพ และเพลง,บร การข อม ลข าวสาร ข นตอนท 5 การบร การหล งการขาย 7

โครงการบร การสายด วน เพ อการใช อ นเทอร เน ตอย างสร างสรรค และปลอดภ ยในส งคมไทย

โครงการบร การสายด วน เพ อการใช อ นเทอร เน ตอย างสร างสรรค และปลอดภ ยในส งคมไทย โครงการบร การสายด วน เพ อการใช อ นเทอร เน ตอย างสร างสรรค และปลอดภ ยในส งคมไทย (www.thaihotline.org) บร การสายด วน เป นมาตรการร ปแบบหน งท ช มชนผ ใช บร การ และผ ให บร การอ นเทอร เน ตจะช วยด แล เน อหาสาระ

More information

การพ ฒนาทางว ชาช พระยะเร มแรก- การประเม นความร ความสามารถเย ยงผ ประกอบว ชาช พ สารบ ญ ย อหน า บทน า ขอบเขตของมาตรฐาน ว นท ม ผลบ งค บใช 6 ว ตถ ประสงค

การพ ฒนาทางว ชาช พระยะเร มแรก- การประเม นความร ความสามารถเย ยงผ ประกอบว ชาช พ สารบ ญ ย อหน า บทน า ขอบเขตของมาตรฐาน ว นท ม ผลบ งค บใช 6 ว ตถ ประสงค มาตรฐานการศ กษาระหว างประเทศ ฉบ บท 6 (ฉบ บปร บปร ง) เร มบ งค บใช 1 กรกฎาคม 2558 ข อส งเกต: โครงการการปร บปร งมาตรฐานการศ กษาระหว างประเทศของคณะกรรมการมาตรฐาน การศ กษาการบ ญช ระหว างประเทศอย ระหว างดาเน

More information

สาขางานคอมพ วเตอร ธ รก จ

สาขางานคอมพ วเตอร ธ รก จ ช อส งประด ษฐ /โครงการว ชาช พ : เว บไซต ขายเคสไอโฟน งบประมาณ : 1,500 บาท ช อผ ประด ษฐ : 1. น.ส.ร ตนาภรณ ช วยช 2. นายอภ ว ฒน งามโฉม บทค ดย อ : ในป จจ บ นม ส อชน ดใหม เก ดข นและเป นท น ยมใช ก นอย างแพร หลาย

More information

การละเม ดล ขส ทธ ในสถานศ กษา

การละเม ดล ขส ทธ ในสถานศ กษา การละเม ดล ขส ทธ ในสถานศ กษา *ส วนหน งจาก หล กส ตร เทคโนโลย และนว ตกรรมเพ อการศ กษาส าหร บคร โดย ส ว ฒน ธรรมส นทร สถานศ กษาส วนใหญ ในป จจ บ นแม ว าจะเร มให ความสนใจต อป ญหาการละเม ดล ขส ทธ ก นอย างจร งจ

More information

การจ ดทาเน อหาองค ความร SMEs ภายใต งานพ ฒนาศ นย ข อม ล SMEs Knowledge Center ป 2556 577 การร กษาฐานการตลาด

การจ ดทาเน อหาองค ความร SMEs ภายใต งานพ ฒนาศ นย ข อม ล SMEs Knowledge Center ป 2556 577 การร กษาฐานการตลาด 577 การร กษาฐานการตลาด 578 กลย ทธ CRM (Customer Relation Management) ในการร กษาฐานการตลาด ป จจ บ น ตลาดเป นของผ ซ อ ท าให ส นค าและบร การต างๆ ขายยากมากข น เพราะอ านาจซ อของ ผ บร โภคลดลง เน องจากภาวะเศรษฐก

More information

เอกสารประกอบการสอน ว ชาโปรแกรมส าเร จร ปในงานอาช พ รห สว ชา 3000-0201 หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 2546

เอกสารประกอบการสอน ว ชาโปรแกรมส าเร จร ปในงานอาช พ รห สว ชา 3000-0201 หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 2546 เอกสารประกอบการสอน ว ชาโปรแกรมส าเร จร ปในงานอาช พ รห สว ชา 3000-0201 หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 256 โดย นางสวรรญา น ระโส คร ช านาญการ คศ.2 2 แผนกสาม ญ ส มพ นธ ว ทยาล ยเทคน คนครศร ธรรมราช

More information

ค าน า กรมพ ฒนาธ รก จการค า ส าน กบร หารการประกอบธ รก จของคนต างด าว กรกฎาคม 2555

ค าน า กรมพ ฒนาธ รก จการค า ส าน กบร หารการประกอบธ รก จของคนต างด าว กรกฎาคม 2555 ค าน า ด วยคณะกรรมการการประกอบธ รก จของคนต างด าวได เห นชอบตามข อเสนอ ของคณะอน กรรมการพ จารณาทบทวนค าร บรองเก ยวก บการถ ายทอดเทคโนโลย และแนวทาง ในการต ดตามการด าเน นงานถ ายทอดเทคโนโลย ให ปร บปร งแบบค าร

More information

หน วยท 7 คอมพ วเตอร ก บงานสารบรรณ

หน วยท 7 คอมพ วเตอร ก บงานสารบรรณ หน วยท 7 คอมพ วเตอร ก บงานสารบรรณ สาระการเร ยนร 1. ความสาค ญและองค ประกอบของคอมพ วเตอร 2. การใช คอมพ วเตอร ในการปฏ บ ต งานสารบรรณ 3. ประโยชน ของคอมพ วเตอร ก บงานสารบรรณ 4. ป ญหาและอ ปสรรคในการใช คอมพ วเตอร

More information

บทท 2 ทบทวนวรรณกรรมท เก ยวข อง

บทท 2 ทบทวนวรรณกรรมท เก ยวข อง บทท 2 ทบทวนวรรณกรรมท เก ยวข อง การจ ดเก บ และการค นหาข อม ลของบร ษ ท FREIGHT FORWARDER ในการเสนอค า FREIGHT ด วยโปรแกรม MICROSOFT OFFICE EXCEL คร งน ต องอาศ ยความร ความเข าใจใน เร อง การจ ดเก บข อม ลโดยใช

More information

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล ประจาป 2554-2558 สาน กงานมาตรฐานผล ตภ ณฑ อ ตสาหกรรม

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล ประจาป 2554-2558 สาน กงานมาตรฐานผล ตภ ณฑ อ ตสาหกรรม แผนกลย ทธ การบร หาร ประจาป 2554-2558 สาน กงานมาตรฐานผล ตภ ณฑ อ ตสาหกรรม กล มบร หาร คานา สาน กงานมาตรฐานผล ตภ ณฑ อ ตสาหกรรม (สมอ.) ได จ ดทาแผนกลย ทธ การบร หาร ป งบประมาณ 2554 2558 เพ อใช เป นแนวทางในการบร

More information

ร างขอบเขตของงาน (TERMS OF REFERENCE : TOR) จ างก อสร างอาคารและอ นๆ ในโครงการพ ฒนาสถาบ นพ ฒนาเทคน คพล งงาน ด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส

ร างขอบเขตของงาน (TERMS OF REFERENCE : TOR) จ างก อสร างอาคารและอ นๆ ในโครงการพ ฒนาสถาบ นพ ฒนาเทคน คพล งงาน ด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส ร างขอบเขตของงาน (TERMS OF REFERENCE : TOR) จ างก อสร างอาคารและอ นๆ ในโครงการพ ฒนาสถาบ นพ ฒนาเทคน คพล งงาน ด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส 1. ความเป นมา ด วยสถาบ นพ ฒนาเทคน คพล งงาน กรมธ รก จพล งงานได ร บจ

More information

จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร

จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2555 จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร ต ลาคม 2555 2 บทนา กระบวนการจ ดการความร เป นองค ประกอบส

More information

รายละเอ ยดข อก าหนด (TOR) งานพ ฒนาระบบบร หารจ ดการเอกสารและฐานข อม ลเอกสารอ เล กทรอน กส (e-document และ Virtual Library)

รายละเอ ยดข อก าหนด (TOR) งานพ ฒนาระบบบร หารจ ดการเอกสารและฐานข อม ลเอกสารอ เล กทรอน กส (e-document และ Virtual Library) 1. ความเป นมา รายละเอ ยดข อก าหนด (TOR) งานพ ฒนาระบบบร หารจ ดการเอกสารและฐานข อม ลเอกสารอ เล กทรอน กส (e-document และ Virtual Library) กรมการบ นพลเร อนในฐานะท เป นหน วยงานท ได ร บมอบหมายก าก บด แลก จกรรมการขนส

More information

รายงานการประเม นผลการดาเน นงาน งานมหกรรมส นค าเกษตรค ณภาพ อ.ต.ก.จ งหว ดชลบ ร 2557

รายงานการประเม นผลการดาเน นงาน งานมหกรรมส นค าเกษตรค ณภาพ อ.ต.ก.จ งหว ดชลบ ร 2557 รายงานการประเม นผลการดาเน นงาน งานมหกรรมส นค าเกษตรค ณภาพ อ.ต.ก.จ งหว ดชลบ ร 2557 บทสร ปส าหร บผ บร หาร การประเม นผลการดาเน นโครงการงาน มหกรรมส นค าเกษตรค ณภาพ อ.ต.ก. จ งหว ดชลบ ร 2557 ม ว ตถ ประสงค เฉพาะ

More information

4.3 โครงการจ ดการศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม กรมการศ กษานอกโรงเร ยน กระทรวงศ กษาธ การ

4.3 โครงการจ ดการศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม กรมการศ กษานอกโรงเร ยน กระทรวงศ กษาธ การ 1) ความเป นมา 4.3 โครงการจ ดการศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม กรมการศ กษานอกโรงเร ยน กระทรวงศ กษาธ การ ในป พ.ศ. 2518 กรมการศ กษานอกโรงเร ยน กระทรวงศ กษาธ การ เร มจ ดการศ กษาทางไกล ว ทย และไปรษณ ย เพ อขยายการศ

More information

แนวทางในการบร หารจ ดการ อาคารส งย คใหม

แนวทางในการบร หารจ ดการ อาคารส งย คใหม แนวทางในการบร หารจ ดการ อาคารส งย คใหม High - Rise Building Management พ ภพ วงศ เช ดขว ญ กรรมการผ จ ดการ บร ษ ท เฟ ร ส แปซ ฟ ค ฮาร ส น จำาก ด ป จจ บ นน ประเทศไทยของเราม การพ ฒนาด าน เทคโนโลย ท ก าวหน าอย

More information

บร ษ ทหล กทร พย ธนชาต จ าก ด (มหาชน) รายงาน และ งบการเง น 31 ธ นวาคม 2551 และ 2550

บร ษ ทหล กทร พย ธนชาต จ าก ด (มหาชน) รายงาน และ งบการเง น 31 ธ นวาคม 2551 และ 2550 บร ษ ทหล กทร พย ธนชาต จ าก ด (มหาชน) รายงาน และ งบการเง น 31 ธ นวาคม 2551 และ 2550 รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต เสนอต อผ ถ อห นของบร ษ ทหล กทร พย ธนชาต จ าก ด (มหาชน) ข าพเจ าได ตรวจสอบงบด ล ณ ว นท 31

More information

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) การจ ดจ างเหมาบร ษ ทท วร จ ดบร การเพ อแลกเปล ยนประสบการณ ทางานด านส ทธ มน ษยชนระหว างประเทศ ตามโครงการฝ

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) การจ ดจ างเหมาบร ษ ทท วร จ ดบร การเพ อแลกเปล ยนประสบการณ ทางานด านส ทธ มน ษยชนระหว างประเทศ ตามโครงการฝ ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) การจ ดจ างเหมาบร ษ ทท วร จ ดบร การเพ อแลกเปล ยนประสบการณ ทางานด านส ทธ มน ษยชนระหว างประเทศ ตามโครงการฝ กอบรมหล กส ตรส ทธ มน ษยชนสาหร บเจ าหน าท ร ฐ ณ เคร อร ฐออสเตรเล

More information

กษาเพ อจ ดท าแผนปฏ บ ต การตามแผนแม บทการพ ฒนา พ นท พ เศษเพ อการท องเท ยวอย างย งย นเม องเก าน าน ระยะ ๕ ป (พ.ศ.

กษาเพ อจ ดท าแผนปฏ บ ต การตามแผนแม บทการพ ฒนา พ นท พ เศษเพ อการท องเท ยวอย างย งย นเม องเก าน าน ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ข อกาหนดการจ าง (Term Of Reference) โครงการศ กษาเพ อจ ดทาแผนปฏ บ ต การตามแผนแม บทการพ ฒนา พ นท พ เศษเพ อการท องเท ยวอย างย งย นเม องเก าน าน ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๕๖ ๒๕๖๐) ------------------------------------------------------

More information

Update มาตรฐานการบ ญช

Update มาตรฐานการบ ญช Update มาตรฐานการบ ญช มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 16 (ปร บปร ง 2552) เร อง ท ด น อาคาร อ ปกรณ มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 23 (ปร บปร ง 2552) เร อง ต นท นการก ย ม มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 40 (ปร บปร ง 2552) เร อง อส งหาร

More information

ซอฟต แวร ได เป น 2 ประเภท 1. ซอฟต แวร ระบบ 2. ซอฟต แวร ประย กต

ซอฟต แวร ได เป น 2 ประเภท 1. ซอฟต แวร ระบบ 2. ซอฟต แวร ประย กต ซอฟต แวร (SOFTWARE) หมายถ ง ช ด คาส งหร อโปรแกรมท ใช ส งงานให คอมพ วเตอร ทางาน ซอฟต แวร จ งหมายถ ง ลาด บ ข นตอนการทางานท เข ยนข นด วยคาส งของคอมพ วเตอร คาส งเหล าน เร ยงก นเป นโปรแกรม คอมพ วเตอร จาก ท

More information

หน วยท 1 ความร เก ยวก บโปรแกรมเพ องานเอกสาร

หน วยท 1 ความร เก ยวก บโปรแกรมเพ องานเอกสาร หน วยท 1 ความร เก ยวก บโปรแกรมเพ องานเอกสาร 2 ห วข อเร องการสอน/การเร ยนร แผนบร หารการสอนประจาหน วยท 1 ความร เก ยวก บโปรแกรมเพ องานเอกสาร 1. ความหมายและความสาค ญของเอกสาร 2. ความหมายของโปรแกรมเพ องานเอกสาร

More information

13. การควบค มภายในและการบร หารจ ดการความเส ยง

13. การควบค มภายในและการบร หารจ ดการความเส ยง 13. การควบค มภายในและการบร หารจ ดการความเส ยง 13.1 ความเห นของคณะกรรมการบร ษ ท เก ยวก บการควบค มภายใน ได ตระหน กถ งความสาค ญของการจ ดให ม ระบบควบค มภายใน เพ อให เป นไป ตามหล กของการกาก บด แลก จการท ด เพ

More information

บทท 5 การแสดงรายการในงบกาไรขาดท นเบ ดเสร จ

บทท 5 การแสดงรายการในงบกาไรขาดท นเบ ดเสร จ บทท 5 การแสดงรายการในงบกาไรขาดท นเบ ดเสร จ 1. การรายงานรายได 2. การรายงานค าใช จ าย 3. กาไรขาดท นเบ ดเสร จอ น 4. กาไรต อห น 5. ค ณภาพกาไร ผ ช วยศาสตราจารย เยาวร กษ ส ขว บ ลย 5.1 การรายงานรายได ศ กษาเพ

More information

รายงานการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พพ.ศ. 2555

รายงานการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พพ.ศ. 2555 รายงานการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พพ.ศ. 2555 งานแผนและงบประมาณ ส าน กปล ด เทศบาลต าบลเขาน อย ค าน า เทศบาลต าบลเขาน อย ได จ ดท าข อตกลงการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ระหว

More information

แบบรายงาน ตส. 310 แบบรายงานผลการด าเน นการของบร ษ ทท ได ร บการส งเสร มการลงท น

แบบรายงาน ตส. 310 แบบรายงานผลการด าเน นการของบร ษ ทท ได ร บการส งเสร มการลงท น แบบรายงานผลการด าเน นการของบร ษ ทท ได ร บการส งเสร มการลงท น ประจ าป พ.ศ. (รอบป บ ญช ท รายงาน เร มเด อน ป 25.. ถ ง เด อน.. ป 25.) ขอร บรองว า รายการตามแบบรายงานผลการด าเน นการของบร ษ ทท ได ร บการส งเสร

More information

รายงานผลการเข าร วม ประช ม อบรม ส มมนา และศ กษาด งาน

รายงานผลการเข าร วม ประช ม อบรม ส มมนา และศ กษาด งาน รายงานผลการเข าร วม ประช ม อบรม ส มมนา และศ กษาด งาน ช อ : 1. นางสาวอ ษา ผ กพ นธ ตาแหน ง เจ าหน าท บร หารงานท วไป ชานาญการพ เศษ 2. นางว ยะดา ธนสรรวน ช ตาแหน ง น กว ชาการพ สด ชานาญการพ เศษ 3. นางสาวพ มใจ

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ *ผ านความเห นชอบของคณะกรรมการนโยบายพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ในการประช มคร งท ๑/๒๕๕๖ เม อว นท ๑๔ ม นาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ **ผ านความเห

More information

หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 2557 ประเภทว ชาบร หารธ รก จ จ ดประสงค สาขาว ชา

หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 2557 ประเภทว ชาบร หารธ รก จ จ ดประสงค สาขาว ชา หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 2557 ประเภทว ชาบร หารธ รก จ สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ จ ดประสงค สาขาว ชา 1. เพ อให สามารถประย กต ใช ความร และท กษะด านการส อสาร ท กษะการค ดและการแก ป ญหา และ

More information

บร ษ ท แปซ ฟ กไพพ จาก ด (มหาชน) และบร ษ ทย อย

บร ษ ท แปซ ฟ กไพพ จาก ด (มหาชน) และบร ษ ทย อย งบการเง น และ รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต สาหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2554 และ 2553 รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต เสนอ ผ ถ อห นบร ษ ท แปซ ฟ กไพพ จาก ด (มหาชน) ข าพเจ าได ตรวจสอบ งบแสดงฐานะ การเง นรวมและงบแสดงฐานะการเง

More information