ชญาภา น มส วรรณ ศ นย เทคโนโลย โลหะและว สด แห งชาต

Size: px
Start display at page:

Download "ชญาภา น มส วรรณ ศ นย เทคโนโลย โลหะและว สด แห งชาต"

Transcription

1 ชญาภา น มส วรรณ ศ นย เทคโนโลย โลหะและว สด แห งชาต

2 ยางธรรมชาต C H 3 H H 2 C CH 2 n cis-1,4-polyisoprene Hevea Brasiliensis พ นท ปล กท งหมด 69.5 ล านไร พ นท กร ดท งหมด 47.8 ล านไร ท มา: ANRPC ข อม ลป : 2013

3 อ ตสาหกรรมยางโลก หน วย: พ นต น ยางธรรมชาต ยางส งเคราะห รวม % ยางธรรมชาต การผล ต 11,356 15,225 26, การใช 10,939 15,023 25, ท มา: IRSG ข อม ลป : 2013

4 X 1000 tonnes ปร มาณการใช ยางของโลก ท มา: IRSG

5 ยางธรรมชาต ยางธรรมชาต เป นว สด พ เศษ ม ความย ดหย นและความแข งแรงเช งกลส ง ผล ตภ ณฑ ทางว ศวกรรม ผล ตภ ณฑ ท ม ความบางแต ม ความแข งแรงส ง

6 ยางธรรมชาต ทาไมต องพ ฒนายางธรรมชาต ทางเล อกอ น? เหต ผลทางย ทธศาสตร ควรจะม พ ชอ นท สามารถนาไปใช งานได ท นท เม อม ความต องการ เหต ผลทางด านว ทยาศาสตร ไม ม ความหลากหลายทางช วภาพ ม ความเส ยงท จะเก ดโรคของต นยางพารา

7 ยางธรรมชาต ทาไมต องพ ฒนายางธรรมชาต ทางเล อกอ น? โอกาสทางการค า ยางพาราก อให เก ดการแพ โปรต น น ายางท ม โปรต นต า/ยางธรรมชาต ทางเล อก - เพ อเพ มม ลค า การคาดการณ ว าจะเก ดการขาดแคลนยางธรรมชาต ในอนาคต แนวโน มการห นมาใช ว สด ท มาจากธรรมชาต แทนท ว สด ส งเคราะห เหต ผลทางส งคม/ส งแวดล อม ยางพาราต องใช แรงงานคนในการกร ด - ขาดแรงงานในอนาคต การปล กยางพาราทาให ส ญเส ยพ นท ป าไม ตามธรรมชาต

8

9 หน วยงานท ศ กษา EU-PEARLS EU-based Production and Exploitation of Alternative Rubber and Latex Sources สมาช ก: เนเธอร แลนด เยอรมน สว ตเซอร แลนด สาธารณร ฐเช ก คาซ คสถาน สเปน และฝร งเศส เป าหมาย: พ ฒนายางธรรมชาต ทางเล อกจากพ ช 2 ชน ด ได แก วาย เล และร สเซ ยน แดนด ไลออน

10 หน วยงานท ศ กษา

11 หน วยงานท ศ กษา Yulex Corporation Kultevat L.L.C. Key Gene Delta Plant Technologies CIRAD France University of Arizona, School of Plant Sciences USDA/ARS Commercialization of New Industrial Crop Germplasm and Cropping Systems USDA/ARS Development of Domestic Natural Rubber University of Nevada-Reno, Department of Biochemistry 80 participants from 18 countries and 4 continents

12 พ ชอ นท ให น ายางธรรมชาต 2500 สป ช ส ท ให น ายางธรรมชาต ได (Bonner, 1991) พ ชอ นท ให น ายางธรรมชาต ; วาย เล (Guayule) ร สเซ ยน แดนด ไลออน (Russian Dandelion) ทานตะว น Lettuce Golden rod ฯลฯ

13 วาย เล (Guayule) Parthenium argentatum

14 วาย เล (Guayule) ไม พ มพ นเม องในแถบเม กซ โกและร ฐเท กซ สของสหร ฐอเมร กา ส งประมาณ เซนต เมตร ม ดอกส ขาวเล กๆ ใบร ยาวประมาณ 5 เซนต เมตร ทนแล ง ต องการน า สารอาหาร และยาฆ าแมลง เพ ยงเล กน อย 2 ป เร มให ผลผล ต และเก บเก ยวได ท กป (ใช เคร องจ กร)

15 วาย เล (Guayule) ประว ต pre-columbian times 1852 First guayule rubber tire Secretary of Commerce Jesse Jones received first automobile tire made entirely of rubber produced from guayule, January 15, (Wide World Photos) 1906 Continental Mexican Rubber Company 1942 Emergency Rubber Project 1973 Oil Crisis Native Latex Commercialization and Economic Development Act of FDA Warning

16 วาย เล (Guayule) Evolution of Processing Technology

17 วาย เล (Guayule) (photograph by Katrina Cornish and Delilah Wood, J. Polym.Env., 10 (4), 105, 2002) Scanning electron micrograph of bark parenchyma cells of stems of two-year old Parthenium argentatum, showing vacuoles filled with rubber particles (photograph by Delilah Wood, USDA).

18 วาย เล (Guayule) Harvesting Yulex Latex

19 สารสก ดท ละลายน า วาย เล (Guayule) ต นวาย เล 0.2% แอมโมเน ย ของเส ย/ ผล ตภ ณฑ พลอยได ล าง บดเป ยก กด/ค น กรอง กาก แอมโมเน ย ทาให ใส แยกเฟสของเหลว แอมโมเน ย ทาน ายางให บร ส ทธ กล น - เซลล โลส - เฮม เซลล โลส - ล กน น/เรซ น เรซ น ทาให เข มข น น ายาง เช อเพล งช วภาพ ผล ตภ ณฑ ช วภาพ ผล ตภ ณฑ จากน ายางธรรมชาต วาย เล ท มา: Yulex Co.,Ltd

20 วาย เล (Guayule) Yulex solid biorubbers

21 สมบ ต น ายาง วาย เล (Guayule) ส วนประกอบในน ายางแตกต างจากยางพารา น าหน กโมเลก ลต ากว ายางพาราเล กน อย Size Exclusion Chromatograms of rubber purified from several species. (Dr. Colleen McMahan)

22 สมบ ต น ายาง ม โปรต นต ากว ายางพารามาก วาย เล (Guayule) Cornish, K., Rubber World, 245 (2), 19-22, 2011.

23 สมบ ต น ายาง วาย เล (Guayule) การคอมพาวด น ายางแตกต างจากน ายางพารา ม ความหน ดส งกว าน ายางพาราท %DRC เท าก น ขนาดอน ภาคยางใหญ กว า (1.4 µm) กระบวนการจ ม (dipping process) ทาได ด กว ายางพารา สมบ ต ผล ตภ ณฑ เช น ถ งม อ สามารถย ด ได มากกว า ฟ ล มจากถ งม อ Cornish, K., Rubber World, 245 (2), 19-22, 2011.

24 วาย เล (Guayule) Hevea (Centrifuged NRL) Hevea (Creamed NRL) Yulex Total Solid Content (%) 61.3 min 66.0 min 45.1 Dry Rubber Content (%) 59.8 min 64.0 min 42.8 Total Alkalinity, KOH as %latex 0.6 min as NH min as NH Sludge (wt %) 0.10 max 0.10 max Coagulum (wt %) 0.05 max 0.05 max KOH number 0.80 max 0.80 max 0.09 Mechanical Stability (sec.) 650 TSC 650 TSC 130 TSC Copper (ppm) 8 max 8 max 2.7 Manganese (ppm) 8 max 8 max 0.24 ph No requirement No requirement 10.9 TSC, cps No requirement No requirement 148 Density (Mg/m 3 ) No requirement No requirement 0.95 Color No pronounced blue or grey No pronounced blue or grey Off-white Odor No putrifactive odor No putrifactive odor Ammonia

25 วาย เล (Guayule) สมบ ต ทางกายภาพ ยางแห ง Rheometer Data Initial viscosity GR NR Minimum viscosity GR NR Maximum viscosity GR < NR Cure rate GR < NR Scorch time GR > NR Cure time GR > NR Eagle, F.A., Rubber Chem. Technol., 54, , (1981) Vulcanizate Data Hardness GR < NR 300% modulus GR < NR Tensile strength GR < NR Tear strength GR < NR Compression set GR < NR Elastic/Rebound GR < NR Elongation GR > NR Aging properties GR NR

26 ข อด วาย เล (Guayule) น าหน กโมเลก ลใกล เค ยงก บยาพารา และให สมบ ต คล ายก บยางพารา ไม ม โปรต นท ก อให เก ดการแพ ชน ดร นแรง จ งเหมาะสาหร บใช ผล ตผล ตภ ณฑ ทางการแพทย ข อเส ย ม โอกาสเก ดโรคราก (root disease) โดยเฉพาะถ าปล กในแหล งน าน ง (Mihail et al., 1991) ม ปร มาณเน อยางน อย แต ม ปร มาณเรซ นส งถ ง 20-40% โดยน าหน ก (Schloman, 2005) ทนต อความร อนและออกซ เจนได ต ากว ายางพารา (Schloman, 2005)

27 วาย เล (Guayule) การศ กษาเพ อใช ประโยชน เช งพาณ ชย

28 วาย เล (Guayule) การศ กษาเพ อใช ประโยชน เช งพาณ ชย พ.ย Ansell เข าซ อห น Yulex Corporation บางส วน เพ อพ ฒนาการผล ตถ งม อและ ถ งยางอนาม ยจากยางวาย เล ธ.ค Yulex Corporation and Four D Rubber ประกาศท จะผล ตแผ นยางก นน าลาย แผ นแรกในเช งพาณ ชย จากยางวาย เล

29 การศ กษาเพ อใช ประโยชน เช งพาณ ชย วาย เล (Guayule) Mid-November, /plant-based-wetsuits-and-goal-endneoprene/

30 วาย เล (Guayule) การศ กษาเพ อใช ประโยชน เช งพาณ ชย ม.ย Cooper Tire and Consortium Partners ว จ ยและพ ฒนากระบวนการผล ต ยางวาย เล แห งสาหร บใช ในอ ตสาหกรรมยางล อ รวมไปถ งของเส ยท เก ดข นน าไปใช เป นเช อเพล ง (จากช วภาพ) Cooper Tire: เทคโนโลย การผล ตยางล อท งหมด Yulex: กระบวนการผล ตยางวาย เล เช งพาณ ชย สาหร บอ ตสาหกรรมยางล อ USDA's Agricultural Research Service: พ นธ ศาสตร และว ทยาศาสตร การเก บเก ยวของยางวาย เล Arizona State University: ประเม นผลกระทบของการใช งานของ ยางวาย เล และอ ตสาหกรรมพล งงาน ทางช วภาพ วงเง น 6.9 ล านดอลลาร สหร ฐ ระยะเวลา 4 ป

31 วาย เล (Guayule) การศ กษาเพ อใช ประโยชน เช งพาณ ชย ม.ค Bridgestone Americas and Yulex ประกาศโปรเจคพ ฒนายางวาย เล พ.ค ท าพ ธ ยกเสาเอกโครงการท Biorubber Process Research Center in Mesa, Ariz. บนเน อท 10 เอเคอร ออฟฟ ศและแล บ 8,400 ตารางฟ ต น กว จ ยและเทคน คเช ยน 40 คน คาดว าจะได ต วอย างยางล อต นแบบ ประมาณกลางป 2015

32 ร สเซ ยน แดนด ไลออน (Russian Dandelions; TKS) Taraxacum kok-saghyz

33 ร สเซ ยน แดนด ไลออน (Russian Dandelions; TKS) พบท ภ เขา Tien Shan ในคาซ คสถานป 1932 ส งประมาณ 30 เซนต เมตร ดอกส เหล อง ขนาดประมาณ 1 น ว ม รากหนา ยาว ซ งเป นแหล งให น ายาง (laticifers) เขตอบอ น แถบเอเช ยกลาง ผลผล ต 2 คร ง/ป ผลผล ต: ยางธรรมชาต และ อ น ล น การเก บเก ยว: ใช เคร องจ กร

34 ร สเซ ยน แดนด ไลออน (Russian Dandelions; TKS) ประว ต 1932 ค นพบคร งแรกท คาซ คสถาน สงครามโลกคร งท 2 USA 110 kg/ha, USSR 200 kg/ha หล งสงครามโลกคร งท 2 ยางพาราเข ามาแทนท, ล มเล กโครงการไป

35 ร สเซ ยน แดนด ไลออน (Russian Dandelions; TKS)

36 ร สเซ ยน แดนด ไลออน (Russian Dandelions; TKS) รากเป นแหล งให น ายาง (laticifers) Photo credit: Lynn Oregon State University

37 ร สเซ ยน แดนด ไลออน (Russian Dandelions; TKS) แช ในน าร อน บดก บล กบดพอร ซเลน ชะล างอ น ล นออก เพ อเอาผ วของรากออก ราก รากท เหล อ แช ในน า ล างอ กคร ง เก บเน อยาง ยางท ได ท มา: Ohio Agricultural Research and Development Center ยางจากราก จะลอยข นด านบน

38 ร สเซ ยน แดนด ไลออน (Russian Dandelions; TKS) ข อด Taraxacum genes คล ายก บ Hevea genes (Hallahan and Keiper-Hrynko, 2004) น าหน กโมเลก ลใกล เค ยงก บยางพารา แหล งให น ายาง (laticifers) เหม อนในยางพารา ข อเส ย ม โปรต นส งกว ายางพารา และม กรดไขม นเล กน อย ม อ น ล นเป นผลผล ตพลอยได อ น ล น 36% การใช ประโยชน ผล ตภ ณฑ ท วไปท ไม ใช ในทางการแพทย

39 ร สเซ ยน แดนด ไลออน (Russian Dandelions; TKS) สมบ ต SMR20 TKS Hardness (Shore A) % Modulus (MPa) % Modulus (MPa) Tensile strength (MPa) Elongation at break (%) Resilience (%) ท มา: Applied Polymer Research Center, The University of Akron

40 ร สเซ ยน แดนด ไลออน (Russian Dandelions; TKS) ท มา: Ohio Agricultural Research and Development Center

41 ร สเซ ยน แดนด ไลออน (Russian Dandelions; TKS) การศ กษาการใช ประโยชน เช งพาณ ชย

42 ร สเซ ยน แดนด ไลออน (Russian Dandelions; TKS) Bridgestone Americas Center for Research and Technology

43 ร สเซ ยน แดนด ไลออน (Russian Dandelions; TKS) สมบ ต ยางด บ ยางด บ ยางพารา TKS %เถ า %เจล % cis Mn (g/mol) 0.4 x x 10 6 น าหน กโมเลก ลของส วนท ละลาย ท มา: Bridgestone Corporation, 2012

44 ร สเซ ยน แดนด ไลออน (Russian Dandelions; TKS) สมบ ต ยางคอมพาวด ยางคอมพาวด ยางพารา TKS อ ตราการกระจายต วของเขม าดา การว ลคาไนซ ความสามารถในการผล ต (S at 4 นาท RPA) ความทนต อแรงด ง ความย ดเม อขาด ความต านทานการหม น ยาง 100 phr; เขม าดา 50 phr; น าม น 10 phr ท มา: Bridgestone Corporation, 2012

45 ร สเซ ยน แดนด ไลออน (Russian Dandelions; TKS) #ixzz2uKDep0JT

46 ร สเซ ยน แดนด ไลออน (Russian Dandelions; TKS) Quatrac Lite, size 155/65 R14. First tires using natural rubber produced in Europe. (Credit: Image courtesy of Elhuyar Fundazioa)

47 สร ป โครงสร าง Cis-1,4-polyisoprene Cis-1,4-polyisoprene Cis-1,4-polyisoprene แหล งผล ตน ายาง Laticifers Parenchyma cells Laticifers เน อยาง 30-50% 3-12% น อย - 30% ระยะเวลาเร มให ผลผล ต 5-7 ป 2-3 ป 1 ป การเก บผลผล ต ใช แรงงานคนในการกร ดยาง ใช เคร องจ กร ใช เคร องจ กร ผลผล ต 500-3,000 kg/ha/y 300-1,000 kg/ha/y kg/ha/y ก าล งการผล ต 9,000,000 tonnes/y (2005) 10,000 tonnes/y (1910) 3,000 tonnes/y (1943) สมบ ต ยางพารา ความแข งแรงเช งกลส ง ย ดหย นด วาย เล ใกล เค ยงก บยางพารา แต ม โปรต นต ากว า การใช ประโยชน ผล ตภ ณฑ ยางท วไป เหมาะส าหร บถ งม อยาง ถ งยาง อนาม ย อ ปกรณ ทางการแพทย Jan B. van Beilen and Yves Poireir, TRENDS in Biotechnology, 25 (11), , (2007) ร สเซ ยน แดนด ไลออน ใกล เค ยงก บยางพารา แต ม โปรต นส งกว า ผล ตภ ณฑ ยางท วไปท ไม ใช ในทาง การแพทย

48

รายว ชาการทาป ยหม ก รายว ชาหล กการเกษตรอ นทร ย

รายว ชาการทาป ยหม ก รายว ชาหล กการเกษตรอ นทร ย รายว ชาการทาป ยหม ก รายว ชาหล กการเกษตรอ นทร ย แบบทดสอบก อนเร ยน ป ยหม ก ค อ ป ยอ นทร ย ซากชน ดหน ง ซ งเก ดจากการย อยสลายของพ ช ซากส ตว ม ลส ตว และขยะม ลฝอยต างๆ ท สามารถย อยสลายต วได ปกต แล วป ยอ นทร

More information

โครงการเสร มสร างช มชนชายฝ งเข มแข ง เพ อลดผลกระทบจากการเปล ยนแปลงสภาพภ ม อากาศ ในประเทศไทย

โครงการเสร มสร างช มชนชายฝ งเข มแข ง เพ อลดผลกระทบจากการเปล ยนแปลงสภาพภ ม อากาศ ในประเทศไทย โครงการเสร มสร างช มชนชายฝ งเข มแข ง เพ อลดผลกระทบจากการเปล ยนแปลงสภาพภ ม อากาศ ในประเทศไทย Building Coastal Resilience to reduce Climate Change impact in ทาไมถ งเก ดโครงการน? ช มชนชายฝ งม ความเส ยงภ ยต

More information

แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ สาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต สาน กนายกร ฐมนตร tjr ~ n1 Y'l 61'El-.:J 66f..j'W~W-J 'W 1 6 ~ r'l1~n 966 \N ~~-.:JA~ 6 6

More information

รายงานว จ ยฉบ บสมบ รณ โครงการว จ ย โดย

รายงานว จ ยฉบ บสมบ รณ โครงการว จ ย โดย รายงานว จ ยฉบ บสมบ รณ โครงการว จ ย การจ ดการโซ อ ปทานและโลจ สต กส ของผล ตภ ณฑ ม นส าปะหล งในประเทศไทย Supply Chain and Logistics Management for Cassava Products in Thailand โดย ผศ.ดร. ปรารถนา ปรารถนาด

More information

แผนปฏ บ ต กำรประจำป งบประมำณ พ.ศ. 2557 สำน กย ทธศำสตร และแผน ส งหำคม 2556

แผนปฏ บ ต กำรประจำป งบประมำณ พ.ศ. 2557 สำน กย ทธศำสตร และแผน ส งหำคม 2556 แผนปฏ บ ต กำรประจำป งบประมำณ พ.ศ. 2557 สำน กย ทธศำสตร และแผน ส งหำคม 2556 หน า ส วนท 1 ข อม ลท วไป 1 ส วนท 2 แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 3 ส วนท 3 รายละเอ ยด แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ พ.ศ.2557

More information

ข อเสนอโครงการว จ ย การศ กษาเพ อปร บโครงสร างอ ตสาหกรรมอ อยและน าตาลของไทย

ข อเสนอโครงการว จ ย การศ กษาเพ อปร บโครงสร างอ ตสาหกรรมอ อยและน าตาลของไทย ข อเสนอโครงการว จ ย การศ กษาเพ อปร บโครงสร างอ ตสาหกรรมอ อยและน าตาลของไทย สถาบ นว จ ยเพ อการพ ฒนาประเทศไทย 0 1 1. สถานการณ และสภาพป ญหา ในช วงประมาณสามทศวรรษท ผ านมา อ ตสาหกรรมอ อยและน าตาลทรายของไทยได

More information

การละเม ดล ขส ทธ ในสถานศ กษา

การละเม ดล ขส ทธ ในสถานศ กษา การละเม ดล ขส ทธ ในสถานศ กษา *ส วนหน งจาก หล กส ตร เทคโนโลย และนว ตกรรมเพ อการศ กษาส าหร บคร โดย ส ว ฒน ธรรมส นทร สถานศ กษาส วนใหญ ในป จจ บ นแม ว าจะเร มให ความสนใจต อป ญหาการละเม ดล ขส ทธ ก นอย างจร งจ

More information

514 การประกอบและเตร ยมการก อสร าง

514 การประกอบและเตร ยมการก อสร าง 1. การเจรจาการค าบร การระหว างประเทศ บร การก อสร างและบร การทางว ศวกรรมท เก ยวเน อง Construction and Related Engineering Services ในการเจรจาการค าบร การระหว างประเทศภายใต กรอบองค การการค าโลก (WTO) ได

More information

รายงานฉบ บสมบ รณ (Final Report) โครงการประเม นผลการพ ฒนาอ ตสาหกรรม

รายงานฉบ บสมบ รณ (Final Report) โครงการประเม นผลการพ ฒนาอ ตสาหกรรม รายงานฉบ บสมบ รณ (Final Report) โครงการประเม นผลการพ ฒนาอ ตสาหกรรม เสนอต อ สาน กงานเศรษฐก จอ ตสาหกรรม กระทรวงอ ตสาหกรรม โดย บร ษ ท ไลคอน จาก ด บร ษ ทท ปร กษาไทยภายใต ศ นย ข อม ลท ปร กษาไทย กระทรวงการคล

More information

Risk Management Handbook 2551 ค ม อการบร หารความเส ยง ป การศ กษา 2551 มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม

Risk Management Handbook 2551 ค ม อการบร หารความเส ยง ป การศ กษา 2551 มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม Risk Management Handbook 2551 ค ม อการบร หารความเส ยง ป การศ กษา 2551 มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ค าน า มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ได จ ดวางระบบและจ ดท ารายงานควบค มภายในตามระเบ ยบ คณะกรรมการตรวจเง นแผ นด

More information

โครงการท าเท ยบเร อบ านคลองร ว

โครงการท าเท ยบเร อบ านคลองร ว เอกสารเผยแพร ก มภาพ นธ 2557 เอกสารประกอบการประช มร บฟ งความค ดเห นของประชาชนและผ ม ส วนได เส ย ในการก าหนดขอบเขตและแนวทางการประเม นผลกระทบส งแวดล อม (Public Scoping) (ค.1) การศ กษาและจ ดท ารายงาน การว

More information

แผนปฏ บ ต รำชกำรประจำป งบประมำณ พ.ศ. 2559 กระทรวงอ ตสำหกรรม สำน กนโยบำยและย ทธศำสตร สำน กงำนปล ดกระทรวงอ ตสำหกรรม มกรำคม 2558

แผนปฏ บ ต รำชกำรประจำป งบประมำณ พ.ศ. 2559 กระทรวงอ ตสำหกรรม สำน กนโยบำยและย ทธศำสตร สำน กงำนปล ดกระทรวงอ ตสำหกรรม มกรำคม 2558 แผนปฏ บ ต รำชกำรประจำป งบประมำณ พ.ศ. 2559 กระทรวงอ ตสำหกรรม สำน กนโยบำยและย ทธศำสตร สำน กงำนปล ดกระทรวงอ ตสำหกรรม มกรำคม 2558 สร ปการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2559 กระทรวงอ ตสาหกรรม จ

More information

โครงการศ กษา แนวทางการประเม นผลกระทบต อส ขภาพ (HIA) ในพระราชบ ญญ ต การสาธารณส ข พ.ศ. 2535

โครงการศ กษา แนวทางการประเม นผลกระทบต อส ขภาพ (HIA) ในพระราชบ ญญ ต การสาธารณส ข พ.ศ. 2535 โครงการศ กษา แนวทางการประเม นผลกระทบต อส ขภาพ (HIA) ในพระราชบ ญญ ต การสาธารณส ข พ.ศ. 2535 กรณ o การประกอบก จการหอพ กและอาคารห องเช า o การประกอบก จการโรงส ข าว o โรงไฟฟ าช วมวลขนาดก าล งการผล ตต ากว า

More information

การศ กษาเพ อพ ฒนา โครงการจ ดต งศ นย ช มชนย อยชานเม อง กทม. (ลาดกระบ ง ลาดกระบ ง)

การศ กษาเพ อพ ฒนา โครงการจ ดต งศ นย ช มชนย อยชานเม อง กทม. (ลาดกระบ ง ลาดกระบ ง) การศ กษาเพ อพ ฒนา โครงการจ ดต งศ นย ช มชนย อยชานเม อง กทม. (ลาดกระบ ง ลาดกระบ ง) การส มมนาร บฟ งความค ดเห น ว นพฤห สบด พฤห สบด ท 16 ก มภาพ นธ 2549 เวลา 9.00 น. ณ ห องประช มส าน กผ งเม อง ช น 4 โดย คณะศ

More information

เอกสารหมายเลข 1 -------------------------------------- แนวทางการจ ดทาแผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ.๒๕๕9 ของหน วยงาน ๑

เอกสารหมายเลข 1 -------------------------------------- แนวทางการจ ดทาแผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ.๒๕๕9 ของหน วยงาน ๑ แนวทางการจ ดทาแผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ. ๒๕๕9 ของหน วยงานในส งก ด/กาก บของกร งเทพมหานคร โดย กองย ทธศาสตร บร หารจ ดการ สาน กย ทธศาสตร และประเม นผล โทรศ พท ๐ ๒๒๒๕ ๗๙๔๗ (ภายใน ๑๕๑๑) --------------------------

More information

รายงานผลการว จ ย โดย นางเกษมศร มาน มนต นางสาววรรยา ส ธรรมช ย นางน สา ม แสง นางส ภา บร ก ปปก ล

รายงานผลการว จ ย โดย นางเกษมศร มาน มนต นางสาววรรยา ส ธรรมช ย นางน สา ม แสง นางส ภา บร ก ปปก ล รายงานผลการว จ ย ศ กษาอ ตราการใช ป ยเคม ร วมก บป ยคอกเพ อปล กกะหล าปล ในพ นท อาศ ยน าฝน โครงการหลวงหนองหอย Study on the Rate of Chemical Fertilizer Combination with Animal Manure for Cabbage (Brassica

More information

ค ม อพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา รายว ชาเล อก

ค ม อพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา รายว ชาเล อก ค ม อพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา รายว ชาเล อก หล กส ตรการศ กษานอกระบบ ระด บการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 ส าน กงาน กศน.จ งหว ดฉะเช งเทรา ส าน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย ส าน กงานปล

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา ๒๕๕๕ คณะน ต ศาสตร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา ๒๕๕๕ คณะน ต ศาสตร มหาว ทยาล ยท กษ ณ แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา ๒๕๕๕ คณะน ต ศาสตร มหาว ทยาล ยท กษ ณ คานา คณะกรรมการจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรคณะน ต ศาสตร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ได ค าน งถ งความส าค ญ ของทร พยากรมน ษย ท เป นส วนส าค ญในการน านโยบายไปปฏ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ (ฉบ บปร บปร งตามงบประมาณท ได ร บจ ดสรร)

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ (ฉบ บปร บปร งตามงบประมาณท ได ร บจ ดสรร) แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ (ฉบ บปร บปร งตามงบประมาณท ได ร บจ ดสรร) - 2 - แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ (ฉบ บปร บปร งตามงบประมาณท ได

More information

แผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ.2555-2559)

แผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ.2555-2559) แผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ.2555-2559) กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา มกราคม 2555 ก ค าน า กรมพลศ กษา กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา ม ภารก จหล กในการส งเสร ม ก ฬา และน นทนาการแก เด ก เยาวชน และประชาชนในชาต

More information

รายงานการศ กษา เร อง การพ ฒนาพ นท ชายฝ งทะเลภาคใต

รายงานการศ กษา เร อง การพ ฒนาพ นท ชายฝ งทะเลภาคใต รายงานการศ กษา เร อง การพ ฒนาพ นท ชายฝ งทะเลภาคใต Myanmar คลองกระ ระนอง อ.บ านตาข น ส ราษฎร ธาน นครศร ธรรมราช กระบ อ.ท งสง ป ตตาน อ.สะเดา ยะลา นราธ อ.ส ไหงโก-ลก Sungai Petani อ.เบตง Malaysia 19 ธ นวาคม

More information

แผนบร หารจ ดการก าล งคน ของจ งหว ดราชบ ร (HR Scorecard) ป พ.ศ. 2552-2555

แผนบร หารจ ดการก าล งคน ของจ งหว ดราชบ ร (HR Scorecard) ป พ.ศ. 2552-2555 แผนบร หารจ ดการก าล งคน ของจ งหว ดราชบ ร (HR Scorecard) ป พ.ศ. 2552-2555 จ ดท าโดย กล มบร หารทร พยากรบ คคล ส าน กงานจ งหว ดราชบ ร โทร.0-3233-7890 ค าน า การบร หารบ คลากรของราชการส วนภ ม ภาคท ม ภารก จเก

More information

Thai Version ฉบ บท 40 ประจ าเด อนธ นวาคม 2013: สารบ ญ

Thai Version ฉบ บท 40 ประจ าเด อนธ นวาคม 2013: สารบ ญ STEEL CONSTRUCTION TODAY & TOMORROW (ฉบ บท 40 ประจำเด อนธ นวำคม 2013) บทความต พ มพ ร วมก นระหว างสหพ นธ เหล กและเหล กกล าแห งประเทศญ ป นและสมาคมก อสร างโครงสร าง เหล กแห งประเทศญ ป น Thai Version ว า ร

More information

กลย ทธ และเคร องม อท เน นหล กการสร างและร กษาความภ กด ของ ล กค าท ม ม ลค าส าหร บองค การ โดยย ดม นในกระบวนการได มาซ งล กค า การสงวนร กษา และการสร

กลย ทธ และเคร องม อท เน นหล กการสร างและร กษาความภ กด ของ ล กค าท ม ม ลค าส าหร บองค การ โดยย ดม นในกระบวนการได มาซ งล กค า การสงวนร กษา และการสร กลย ทธ และเคร องม อท เน นหล กการสร างและร กษาความภ กด ของ ล กค าท ม ม ลค าส าหร บองค การ โดยย ดม นในกระบวนการได มาซ งล กค า การสงวนร กษา และการสร างความม นใจว าล กค าจะใช ผล ตภ ณฑ และ บร การขององค การมากกว

More information

ภาพรวมแผนย ทธ ศาสตร ป 2555-2559 และ แผนปฏ บ ต การประจ าป 2556 ส าน กงานส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม

ภาพรวมแผนย ทธ ศาสตร ป 2555-2559 และ แผนปฏ บ ต การประจ าป 2556 ส าน กงานส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม ภาพรวมแผนย ทธ ศาสตร ป 25552559 และ แผนปฏ บ ต การประจ าป 2556 ส าน กงานส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม ย ทธศาสตร การด าเน นงาน ของส าน กงานส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม (สสว.). บทน า ส าน กงานส

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรของฝ ายว จ ยและประก นค ณภาพการศ กษา ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2553 2556 )

แผนพ ฒนาบ คลากรของฝ ายว จ ยและประก นค ณภาพการศ กษา ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2553 2556 ) แผนพ ฒนาบ คลากรของฝ ายว จ ยและประก นค ณภาพการศ กษา ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2553 2556 ) จ ดทาโดย ผ ช วยอธ การบด ฝ ายว จ ยและประก นค ณภาพการศ กษา สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตอ ดรธาน คาน า แผนพ ฒนาบ คลากร สถาบ นว จ ยและพ

More information

[ส.ส.ส. : โครงการว จ ยป 57 : เร องท 1] [โครงการต อเน อง] [ค ณจร ญ : ศวป.เขต 5]

[ส.ส.ส. : โครงการว จ ยป 57 : เร องท 1] [โครงการต อเน อง] [ค ณจร ญ : ศวป.เขต 5] 1 สาน กงานคณะกรรมการว จ ยแห งชาต แบบ ว-1ด (ฉบ บปร บปร งป พ.ศ. 2556) แบบเสนอโครงการว จ ย (Research project) ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามมต คณะร ฐมนตร ------------------------------------

More information

5. โครงการศ กษาเพ อทบทวนเคร องม อในการบร หารจ ดการท ด นของ ประเทศไทยและต างประเทศ (2552)

5. โครงการศ กษาเพ อทบทวนเคร องม อในการบร หารจ ดการท ด นของ ประเทศไทยและต างประเทศ (2552) 1 5. โครงการศ กษาเพ อทบทวนเคร องม อในการบร หารจ ดการท ด นของ ประเทศไทยและต างประเทศ (2552) อาร ยา มน สบ ญเพ มพ ล เรวด จร งร ตนาพงศ วณ ชชา อ วมแจ ง เน องจากป ญหาการใช ท ด นท เก ดข นในเขตเม องและชนบท เช

More information

คานา สาน กย ทธศาสตร และประเม นผล กร งเทพมหานคร

คานา สาน กย ทธศาสตร และประเม นผล กร งเทพมหานคร คานา ป จจ บ นม แผนระยะยาว ค อ แผนพ ฒนา ระยะ ๑๒ ป (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๓) เป นกรอบใหญ ในการพ ฒนา โดยแบ งช วงของการน าแผนด งกล าวไปส การปฏ บ ต เป น ๓ ระยะ ระยะละ ๔ ป ค อ ระยะท ๑ พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๕ ระยะท ๒ พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๙

More information

กษาเพ อจ ดท าแผนปฏ บ ต การตามแผนแม บทการพ ฒนา พ นท พ เศษเพ อการท องเท ยวอย างย งย นเม องเก าน าน ระยะ ๕ ป (พ.ศ.

กษาเพ อจ ดท าแผนปฏ บ ต การตามแผนแม บทการพ ฒนา พ นท พ เศษเพ อการท องเท ยวอย างย งย นเม องเก าน าน ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ข อกาหนดการจ าง (Term Of Reference) โครงการศ กษาเพ อจ ดทาแผนปฏ บ ต การตามแผนแม บทการพ ฒนา พ นท พ เศษเพ อการท องเท ยวอย างย งย นเม องเก าน าน ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๕๖ ๒๕๖๐) ------------------------------------------------------

More information