Ÿà Õ âß π Õª π µ ª µõ å.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Ÿà Õ âß π Õª π µ ª µõ å. www.epson.co.th"

Transcription

1 Ÿà Õ âß π Õª π µ ª µõ å

2 สารบ ญ คำแนะนำ เอปส น ม ลต ม เด ย โปรเจคเตอร EB-X7, EB-S7 หน า รายการส วนประกอบและฟ งก ช น 2 การเช อมต อด วยสาย USB และการฉายภาพ (USB Display) 11 การเปล ยนภาพท ฉาย 14 ฟ งก ช นสำหร บการเพ มค ณภาพการฉายภาพ 16 ฟ งก ช นเพ อความปลอดภ ย 25 การใช งานเมน Configuration 30 รายการฟ งก ช น 31 การใช ความช วยเหล อ การจ ดเก บ User s Logo การเช อมต อก บอ ปกรณ ภายนอก 42

3 รายการส วนประกอบและฟ งก ช น ด านหน า/ด านบน รายการ ฟ งก ช น 1 ฝาป ดหลอดไฟ เป ดฝาเม อต องการเปล ยนหลอดไฟของโปรเจคเตอร 2 ช องระบายอากาศ ช องระบายอากาศใช เพ อระบายความร อนภายในของโปรเจคเตอร ข อควรระว ง อย าวางว ตถ ท อาจหดต วหร อได ร บผลกระทบจากความร อนบน ช องระบายอากาศ และอย าย นหน าหร อม อใกล ช องระบายอากาศ ขณะโปรเจคเตอร ทำงานอย 3 ช องเล อน A/V Mute เล อนเพ อเป ดและป ดฝา A/V Mute 4 ฝาเล อน A/V Mute ป ดเม อไม ใช โปรเจคเตอร เพ อป องก นเลนส ท งน ท านสามารถบ ง ภาพและเส ยงระหว างการฉายได (A/V Mute) 5 ค นปร บระด บขาต ง ด งออกเพ อย ดและหดขาต งด านหน า 6 ขาต งปร บได ด านหน า ย ดและปร บตำแหน งของภาพท ฉายเม อจ ดวางโปรเจคเตอร บน พ นผ วเช นพ นโต ะ

4 รายการ ฟ งก ช น 7 อ ปกรณ ร บส ญญาณร โมท ร บส ญญาณจากร โมทคอนโทรล 8 ฟ ลเตอร อากาศ นำอากาศเข าเพ อระบายความร อนให ก บภายในของโปรเจคเตอร (ช องนำอากาศเข า) ถ าม ฝ นสะสมอย มากจะทำให อ ณหภ ม ภายในของโปรเจคเตอร ส งข น ซ งก อให เก ดป ญหาการทำงาน และลดอาย การใช งานของ กลไกออฟต ค ล ควรทำความสะอาดฟ ลเตอร อากาศเป นประจำ 9 ฝาครอบฟ ลเตอร อากาศ เป ดและป ดเม อต องการเปล ยนฟ ลเตอร อากาศ 10 ลำโพง 11 Security slot 12 วงแหวนการซ ม ปร บขนาดของภาพ (สำหร บร น EB-X7 เท าน น) 13 วงแหวนปร บโฟก ส ปร บโฟก สของภาพ 14 แผงควบค ม

5 ด านหล ง (EB-X7/S7) รายการ ฟ งก ช น 1 ต วร บส ญญาณร โมท ร บส ญญาณจากร โมทคอนโทรล 2 พอร ต Audio สำหร บอ นพ ทส ญญาณเส ยงจากพอร ตออด โอเอาท จาก อ ปกรณ อ น 3 ช องนำไฟเข า เช อมต อก บสายไฟ 4 พอร ต Video Input สำหร บนำส ญญาณว ด โอคอมโพส ทจากแหล งว ด โอ 5 ร ย ดฝาครอบหลอดไฟ ไขน อตเพ อย ดฝาครอบหลอดไฟให เข าท 6 พอร ต Monitor Out ส งส ญญาณภาพไปย งจอภาพภายนอกจากคอมพ วเตอร ท เช อม ต ออย ด วยพอร ต Computer Input ท งน ไม สามารถส ง ส ญญาณว ด โอคอมโพเนนท หร อส ญญาณอ น ไปย งพอร ตใดๆได นอกเหน อจากพอร ต Computer Input 7 พอร ต Computer Input สำหร บส งส ญญาณว ด โอจากคอมพ วเตอร และส งส ญญาณ ว ด โอคอมโพเนนท จากแหล งว ด โออ นๆ 8 พอร ต USB (Type B) ท านสามารถใช ฟ งก ช นต อไปน โดยเช อมต อคอมพ วเตอร ด วยสาย เคเบ ล USB ท ให มาด วย USB Display Wireless Mouse การทำงานเอกสารแบบหน าเช นไฟล PowerPoint การฉายและควบค มโปรเจคเตอร ผ านการส อสารแบบ USB 9 พอร ต S-Video Input สำหร บนำส ญญาณ S-Video จากแหล งว ด โอ 10 พอร ต Audio Out สำหร บส งส ญญาณเส ยงของภาพท กำล งฉายไปส ลำโพงภายนอก

6 ฐาน รายการ ฟ งก ช น 1 จ ดสำหร บย ดขณะแขวน ต ดอ ปกรณ ย ดเพดานก บจ ดเหล าน เม อแขวนโปรเจคเตอร จาก เพดาน (3 จ ด) เพดาน 2 ขาต งด านหล ง เม อต ดต งบนพ นโต ะ ให หม นเพ อย ดและหด เพ อปร บม มเงยทาง แนวนอน 3 จ ดต ดต งสายเคเบ ล คล องต วล อคป องก นขโมยท จ ดน และล อคเข าท เพ อความปลอดภ ย

7 แผงควบค มการทำงาน (EB-X7) รายการ ฟ งก ช น 1 ป ม [ ] เป ดหร อป ดโปรเจคเตอร 2 ไฟแสดงสถานะ ส ของไฟแสดงสถานะ เม อกระพร บหร อต ดแสดงถ งสถานะของ โปรเจคเตอร 3 ป ม [Source Search] เปล ยนแหล งอ นพ ทเป นแหล งอ นซ งเช อมต อโปรเจคเตอร และกำล ง ส งส ญญาณภาพอย 4 ป ม [Enter] ถ ากดระหว างกำล งฉายภาพส ญญาณคอมพ วเตอร อย เคร องจะปร บ Tracking, การซ งโครไนซ และตำแหน งเพ อฉายภาพ ท ค ณภาพด ท ส ด ขณะแสดงเมน Configuration หร ออย ในหน า จอความช วยเหล อ [Help] การกดป มน จะเป นการย นย นและเข าส ต วเล อกท เล อกไว จากน น จ งเคล อนเข าส ระด บถ ดไป 5 ป ม [ ] [ ] แก ไข keystone distortion ถ ากดป มขณะแสดงเมน Configuration หร ออย ในหน าจอความ ช วยเหล อ (Help) จะเป นการเล อกรายการเมน และค ากำหนดน นๆ 6 ป ม [Help] แสดงและป ดหน าจอความช วยเหล อ ซ งเป นส วนท แสดงให เห นถ ง ว ธ การจ ดการก บป ญหาต างๆ ถ าเก ดข น 7 ป ม [Esc] หย ดฟ งก ช นป จจ บ น ถ ากดขณะแสดงเมน Configuration จะเป นการกล บส เมน ก อนหน าน 8 ป ม [ ] [ ] กดระด บส ญญาณเส ยง ถ ากดป มขณะแสดงเมน Configuration หร ออย ในหน าจอความช วยเหล อ จะเป นการเล อกรายการเมน และ ค ากำหนดน นๆ 9 ป ม [Menu] แสดงและป ดเมน Configuration

8 แผงควบค มการทำงาน (EB-S7) รายการ ฟ งก ช น 1 ป ม [ ] เป ดหร อป ดโปรเจคเตอร 2 ไฟแสดงสถานะ ส ของไฟแสดงสถานะ เม อกระพร บหร อต ดแสดงถ งสถานะของ โปรเจคเตอร 3 ป ม [Source Search] เปล ยนแหล งอ นพ ทเป นแหล งอ นซ งเช อมต อโปรเจคเตอร และกำล ง ส งส ญญาณภาพอย 4 ป ม [Enter] ถ ากดระหว างกำล งฉายภาพส ญญาณคอมพ วเตอร อย เคร องจะปร บ Tracking, การซ งโครไนซ และตำแหน งเพ อฉายภาพ ท ค ณภาพด ท ส ด ขณะแสดงเมน Configuration หร ออย ในหน า จอความช วยเหล อ [Help] การกดป มน จะเป นการย นย นและเข าส ต วเล อกท เล อกไว จากน นจ งเคล อนเข าส ระด บถ ดไป 5 ป ม [ ] [ ] แก ไข keystone distortion ถ ากดป มขณะแสดงเมน Configuration หร ออย ในหน าจอความ ช วยเหล อ (Help) จะเป นการเล อกรายการเมน และค ากำหนดน นๆ 6 ป ม [Help] แสดงและป ดหน าจอความช วยเหล อ ซ งเป นส วนท แสดงให เห นถ ง ว ธ การจ ดการก บป ญหาต างๆ ถ าเก ดข น 7 ป ม [Esc] หย ดฟ งก ช นป จจ บ น ถ ากดขณะแสดงเมน Configuration จะ เป นการกล บส เมน ก อนหน าน 8 ป ม [Tele] / [Wide] กดเพ อเปล ยนระหว าง Tele/Wide เม อท านกดป ม [Tele] ภาพท ฉายจะเล กลง เม อกด [Wide] ภาพจะม ขนาดใหญ ข น ถ ากดป มขณะแสดงเมน Configuration หร ออย ในหน าจอ Help จะเป นการเล อกรายการเมน และค ากำหนดน นๆ 9 ป ม [Menu] แสดงและป ดเมน Configuration

9 ร โมทคอนโทรล รายการ ฟ งก ช น 1 ป ม [ ] เป ดหร อป ดโปรเจคเตอร 2 ป ม [Computer] เปล ยนเป นภาพจากพอร ตอ นพ ท Computer 3 ป ม [Video] ท กคร งท กดป มน ลำด บภาพจะเปล ยนเป นภาพจากพอร ตอ นพ ท Video, S-Video, HDMI (EB-W8/X8 เท าน น) 4 ป ม [USB] ท กคร งท กดป มน ภาพจะเปล ยนระหว าง USB Display และ Slideshow (EB-W8/X8 เท าน น) 5 ป ม [A/V Mute] เป ดหร อป ดส ญญาณว ด โอและส ญญาณเส ยง 6 ป ม [Aspect] ท กคร งท กดป มน จะเป นการเปล ยน Aspect Ratio 7 ป ม [Auto] ถ ากดระหว างกำล งฉายภาพส ญญาณคอมพ วเตอร อย เคร องจะปร บ Tracking, Sync. และ Position เพ อฉายภาพท ค ณภาพด ท ส ดอย าง อ ตโนม ต

10 รายการ ฟ งก ช น 8 ป ม [Page] (Up) (Down) เม อกดขณะเช อมต อโปรเจคเตอร เข าก บคอมพ วเตอร ด วย สาย USB ท านสามารถเล อนหน าข นลงทางหน าจอได เม อฉายภาพแบบ Slideshow กดป มน เพ อแสดงจอภาพ ก อนหน า / ถ ดไป (สำหร บ EB-W8/X8 เท าน น) 9 ป ม [E-Zoom] ( ) ( ) ( ) ขยายขนาดภาพโดยไม เปล ยนขนาดของภาพท ฉาย ( ) ลดขนาดส วนของภาพท ขยายโดยการใช ป ม [ ] 10 ป ม [Menu] แสดงและป ดเมน Configuration 11 ป ม [ ] [ ] เม อแสดงเมน Configuration หร ออย ในหน าจอ Help [ ] [ ] จะเป นการเล อกรายการเมน และค ากำหนดน นๆ ระหว างการใช งานฟ งก ช น Wireless Mouse ต วเมาส พอยท เตอร จะเคล อนท ไปตามท ศทางของป มท กด 12 ป ม [Enter] เม อแสดงเมน Configuration หร ออย ในหน าจอ Help จะเป นการย นย นการเล อกและเข าส การทำงานตามการเล อกน นๆ จากน นจ งเข าส ระด บถ ดไป ทำหน าท เป นป มซ ายของเมาส ขณะใช งานฟ งก ช น Wireless Mouse 13 ป ม [Esc] หย ดฟ งก ช นป จจ บ น ถ ากดขณะแสดงเมน Configuration จะเป นการกล บส เมน ก อนหน าน ทำหน าท เป นป มขวาของเมาส ขณะใช งานฟ งก ช น Wireless Mouse 14 ป ม [Volume] ( ) ( ) ( ) ลดระด บเส ยง ( ) เพ มระด บเส ยง 15 ป ม [Help] แสดงและป ดหน าจอความช วยเหล อ ซ งเป นส วนท แสดงให เห นถ ง ว ธ การจ ดการก บป ญหาต างๆ ถ าเก ดข น 16 ป ม [Pointer] กดเพ อแสดง Pointer ทางหน าจอ 17 ป ม [Num] ใช เม อต องการใส ค าพาสเว ร ด 18 ป ม [Color Mode] ทำการปร บเปล ยนโหมดส ท กคร งท กดป มน 19 ป ม [User] กดเพ อกำหนดรายการท ใช งานบ อยจากรายการท ม ให ในเมน Configuration จำนวน 4 รายการ เม อกดป มน จะปรากฏ หน าจอสำหร บเล อก/เปล ยนแปลง เพ อทำการต งค าและเปล ยน ค ากำหนดต างๆ ค ากำหนดเร มต นค อ Power Consumption

11 รายการ ฟ งก ช น 20 ป ม [Freeze] หย ดภาพช วคราวหร อเร มการฉายภาพต อ 21 ป มต วเลข ใช ป มเหล าน เพ อใส ค าพาสเว ร ด 22 ป ม [Search] เปล ยนแหล งอ นพ ทเป นแหล งอ นซ งเช อมต อโปรเจคเตอร และ กำล งส งส ญญาณภาพอย 23 พ นท การปล อยแสง ปล อยส ญญาณควบค มทางไกล สำหร บการควบค มทางไกล 10

12 การเช อมต อด วยสาย USB และการฉายภาพ (USB Display) โดยการใช สาย USB เช อมต อโปรเจคเตอร เข าก บคอมพ วเตอร ท ใช ระบบปฏ บ ต การ Windows ท านสามารถฉายภาพจากคอมพ วเตอร ฟ งก ช นน เร ยกว า USB Display เพ ยงเช อมต อผ านสาย USB ท านก สามารถฉายภาพจากคอมพ วเตอร ได เง อนไขการทำงานสำหร บ USB Display USB Display ทำงานได ก บระบบคอมพ วเตอร ท ม ค ณล กษณะต อไปน OS Windows 2000 SP4/Windows XP/Windows XP SP1 หร อส งกว า / Windows Vista / Windows Vista SP1 CPU Mobile Pentium III 1.2 GHz หร อเร วกว า แนะนำ: Pentium M 1.6 GHz หร อเร วกว า หน วยความจำ 256 MB หร อมากกว า แนะนำ: 512 MB หร อมากกว า พ นท ว างในฮาร ดด สก 20 MB หร อมากกว า การแสดงผล ความละเอ ยดมากกว า XGA (1024x768) การแสดงผลส ประมาณ ส มากกว า 16 บ ทส การเช อมต อ ข นตอน 1. เป ดคอมพ วเตอร 2. เช อมต อสายไฟ (ให มาด วย) 3. เป ดโปรเจคเตอร 4. เป ดฝา A/V Mute 5. เช อมต อสาย USB ท จำหน ายท วไป หร อ เพ อส งส ญญาณเส ยงจากลำโพงของโปรเจคเตอร ให เช อมต อสายส ญญาณเส ยง (ม จำหน ายท วไป) เข าส พอร ต Audio ข อควรระว ง ให ทำการเช อมต อโปรเจคเตอร เข าก บคอมพ วเตอร โดยตรง ไม ควรเช อมต อผ าน USB hub 11

13 12 การเช อมต อเป นคร งแรก ข นตอน 1. การต ดต งไดร เวอร จะเร มต นอย างอ ตโนม ต เม อท านใช คอมพ วเตอร ระบบ Windows 2000 ให ด บเบ ลคล กท My Computer EPSON_PJ_UD EMP_UDSE.EXE เม อใช คอมพ วเตอร ระบบ Windows 2000 ภายใต user authority ข อความแสดง ข อผ ดพลาดของ Windows จะปรากฏข นระหว างการต ดต ง และท านอาจจะไม สามารถต ดต ง ซอร ฟแวร ได ในกรณ ด งกล าว พยายามอ พเดท Windows ให เป นเวอร ช นล าส ด ทำการ ร สตาร ทและพยายามเช อมต ออ กคร ง สำหร บรายละเอ ยดเพ มเต ม ต ดต อท อย ท ใกล ท ส ดใน คำแนะนำการสน บสน นและการบร การ 2. คล ก Agree ท านไม สามารถใช งาน USB Display ได ถ าไม ต ดต งไดร เวอร เล อก Agree เพ อทำการต ดต ง ไดร เวอร ถ าท านต องการยกเล กการต ดต ง ให คล ก Disagree

14 3. ฉายภาพจากคอมพ วเตอร ระบบอาจจะใช เวลาส กคร ในการฉายภาพจากคอมพ วเตอร ควรรอจนม การฉายภาพจาก คอมพ วเตอร ท านไม ควรทำการถอดสาย USB หร อป ดเคร องโปรเจคเตอร กรณ ย งไม ม การฉายภาพ ให คล ก All Programs EPSON Projector EPSON USB Display EPSON USB Display Vx.x ท คอมพ วเตอร ของท าน ถ าไม ม การต ดต งซอร ฟแวร อ ตโนม ต ด บเบ ลคล ก My Computer EPSON_PJ_UD EMP_UDSE.EXE ท คอมพ วเตอร ของท าน ถ าเมาส พอยต เตอร ส นทางหน าจอคอมพ วเตอร คล ก All Programs EPSON Projector EPSON USB Display EPSON USB Display Vx.x จากน นยกเล กการเช ค รายการใน Transfer layered window เพ อยกเล กการต ดต งไดร เวอร เป ด Control Panel Add/Remove Programs และ ทำการยกเล กการต ดต ง EPSON USB Display Vx.x การยกเล กการเช อมต อ ท านสามารถยกเล กการเช อมต อโปรเจคเตอร ได โดยการถอดสาย USB ท งน ไม จำเป นต อง ใช ฟ เจอร Safely Remove Hardware ใน Windows การเช อมต อคร งท สอง เม อฉายภาพจากคอมพ วเตอร อาจใช เวลาส กคร ก อนทำการฉายภาพจากคอมพ วเตอร โปรดรอ ระบบอาจจะไม สามารถแสดงภาพจากแอพพล เคช นท ใช บางส วนของฟ งก ช น DirectX ได อย าง ถ กต องท งหมด 13

15 การเปล ยนภาพท ฉาย ท านสามารถทำการเปล ยนภาพท ฉายได 2 ว ธ ค อ การเปล ยนโดย Source Search โปรเจคเตอร จะตรวจจ บส ญญาณภาพท นำเข าจากอ ปกรณ ท เช อมต ออย างอ ตโนม ต และทำการ ฉายภาพน นๆ การเปล ยนไปย งภาพท ต องการ ท านสามารถใช ป มร โมทคอนโทรลเพ อเปล ยนไปย งพอร ตอ นพ ทท ต องการ การตรวจจ บส ญญาณอ นพ ทและเปล ยนภาพท ฉายอย างอ ตโนม ต (Source Search) ท านสามารถฉายภาพท ต องการได อย างรวดเร ว เน องจากพอร ตอ นพ ทท ไม ส งส ญญาณภาพจะถ ก ข ามไป เม อท านกดป ม [Source Search] EB-X7/S7 (1) คอมพ วเตอร (2) S-Video (3) ว ด โอ (4) USB Display 14

16 ข นตอน เม อเช อมต ออ ปกรณ ว ด โอ ให ทำการ playback ก อนเร มการทำงานน การใช ร โมทคอนโทรล การใช แผงควบค ม เม อม การเช อมต อก บอ ปกรณ มากกว า 2 เคร อง ให กดป ม [Source Search] จนกว า เคร องจะฉายภาพท ต องการ การเปล ยนเป นภาพท ต องการด วยร โมทคอนโทรล ท านสามารถเปล ยนภาพท ต องการได ท นท ด วยการกดป มต อไปน จากร โมทคอนโทรล ร โมทคอนโทรล (1) ภาพจะเปล ยนจากพอร ตอ นพ ท Computer (2) ท กคร งท กดป มน ภาพจะเปล ยนจากพอร ตอ นพ ท Video เป น พอร ตอ นพ ท S-Video และHDMI (EB-W8/X8 เท าน น) (3) ท กคร งท กดป มน ภาพจะเปล ยนระหว าง USB Display และ Slideshow (EB-W8/X8 เท าน น) 15

17 ฟ งก ช นสำหร บการเพ มค ณภาพการฉายภาพ การเล อกค ณภาพภาพท ฉาย (การเล อกโหมดส ) ท านสามารถปร บค ณภาพภาพท ด ท ส ดได ง ายๆ โดยการเล อกค ากำหนดท สอดคล องก บสภาพแวดล อม ขณะฉายภาพได ความสว างของภาพจะแตกต างก นไปตามโหมดท เล อก โหมด แอพพล เคช น Dynamic เหมาะสำหร บใช ในห องท สว าง เป นโหมดท สว างท ส ดและให โทนเงาม ดด Presentation เหมาะสำหร บการทำงานนำเสนอโดยใช ว สด ส ในห องท สว าง Theatre เหมาะสำหร บการด ภาพยนตร ในห องม ด ทำให ภาพอย ในโทนส ธรรมชาต Photo*1 เหมาะสำหร บการฉายภาพน ง เช นภาพถ ายในห องท สว าง ทำให ภาพม ส ส นสดใส และม คอนทราสต ท ด Sports*2 เหมาะสำหร บการด โทรท ศน ในห องท สว าง ทำให ภาพม ส ส นสดใสและม ช ว ตช วา srgb เหมาะสำหร บภาพท สอดคล องก บมาตรฐานส srgb Blackboard เม อท านกำล งฉายบนฉากดำ (ฉากเข ยว) ค ากำหนดน จะให ภาพท ด เป นธรรมชาต เหม อนการฉายบนจอภาพ Whiteboard เหมาะสำหร บการทำงานนำเสนอด วยการใช กระดานส ขาว *1 สามารถเล อกได เม อม การอ นพ ทส ญญาณ RGB หร อม การต งค า Source ให เป น USB Display หร อ USB (สำหร บ EB-W8/X8 เท าน น) *2 สามารถเล อกได เม อม การอ นพ ทภาพว ด โอ คอมโพเนนท S-video หร อคอมโพส ทว ด โอ ข นตอน ร โมทคอนโทรล 16

18 ท กคร งท กดป ม ช อของ Color Mode จะแสดงอย บนจอภาพและทำการเปล ยนโหมดส ถ าท านกดป มในขณะแสดงรายช อโหมดส บนจอภาพ จะเป นการเปล ยนเป นโหมดส ถ ดไป ท านย งสามารถต งค าโหมดส โดยใช Color Mode จากเมน Image ในเมน Configuration ได อ กด วย การต ง Auto Iris โดยการต งค าการส องสว างตามแสงสว างของภาพท ฉายอย างอ ตโนม ต ภาพท ฉายจะม ความช ดล ก และรายละเอ ยดครบถ วนกว า ข นตอน (1) กดป ม [Menu] และเล อก Image Auto Iris จากเมน Configuration การใช ร โมทคอนโทรล การใช แผงควบค ม (2) เล อก On จ ดเก บค ากำหนดของแต ละ Color Mode (3) กดป ม [Menu] เพ อป ดเมน Configuration Auto Iris สามารถต งค าได เม อ Color Mode เป น Dynamic หร อ Threater 17

19 การซ อนภาพและเส ยงช วคราว (A/V Mute) ท านสามารถใช ต วเล อกน เม อท านต องการด งความสนใจของผ ฟ งมาย งส งท ท านกำล งพ ดอย หร อ ถ าท านไม ต องการแสดงรายละเอ ยดเช นในขณะทำการเปล ยนไฟล ระหว างการนำเสนอจากเคร อง คอมพ วเตอร ข นตอน ร โมทคอนโทรล ต วเคร อง ท กคร งท กดป ม หร อเป ด/ป ดฝาครอบเลนส จะเป นการเป ดหร อป ดฟ งก ช น A/V Mute ถ าท านใช ฟ งก ช นน ในขณะฉายภาพเคล อนท แหล งของภาพและเส ยงจะดำเน นการ playback ต อไป และท านจะไม สามารถกล บไปฉายภาพย งจ ดซ งกดป ม A/V Mute ได ท านสามารถเล อกการแสดง Black, Blue หร อ Logo ในระหว างการแสดงผลแบบ A/V Mute ได โดยการใช ค ากำหนด Extended Display A/V Mute ในเมน Configuration เม อป ดป มเล อน A/V Mute หร อเม อไม ม การทำงานใดๆ เป นเวลาประมาณ 30 นาท Lens Cover Timer จะทำงานและจะทำการป ดเคร องอ ตโนม ต ถ าท านไม ต องการให Lens Cover Timer ทำงาน ให เข าส Operation ในเมน Extended และเปล ยนค ากำหนด Lens Cover Timer ให เป น Off 18 การแช ภาพ (Freeze) เม อทำการแช ภาพท ฉายอย เคร องย งคงฉายภาพน นๆ ด งน นท านจ งสามารถฉายภาพเคล อนท คร ง ละเฟรม เหม อนการฉายภาพน ง นอกจากน ท านย งสามารถทำการเปล ยนไฟล ระหว างการนำเสนอ จากคอมพ วเตอร โดยไม ม การฉายภาพใดๆ ถ าม การใช ฟ งก ช น Freeze ล วงหน า

20 ข นตอน ร โมทคอนโทรล ท กคร งท กดป ม จะเป นการเป ดหร อป ดฟ งก ช น Freeze ส ญญาณเส ยงย งคงเล นต อไป แหล งภาพย งคงทำการ playback ต อไป ถ งแม ว าภาพท ฉายจะถ กแช ไว และท านจะไม สามารถกล บไปฉายภาพย งจ ดซ งกดป ม Freeze ได ถ ากดป ม [Freeze] ขณะแสดงเมน Configuration หร ออย ในหน าจอ Help จะเป นการ ยกเล กรายการเมน หร อหน าจอ Help น นๆ ฟ งก ช น Freeze ย งคงทำงานขณะใช ฟ งก ช น E-Zoom การเปล ยน Aspect Ratio (Aspect) เปล ยน Aspect Ratio เม อเช อมต ออ ปกรณ ว ด โอ ภาพท บ นท กในว ด โอด จ ตอลหร อทางแผ น DVD จะสามารถด ได ในร ปแบบจอกว าง 16:9 ทำการเปล ยน Aspect Ratio เม อฉายภาพจากคอมพ วเตอร แบบ full size ว ธ การเปล ยนและประเภทของ aspect ratio ม ด งรายละเอ ยดด านล าง ว ธ การเปล ยน ข นตอน ร โมทคอนโทรล ท กคร งท ท านกดป ม ช อของ Aspect จะแสดงบนหน าจอและเคร องทำการเปล ยน Aspect การแสดงผล ถ าท านกดป มขณะหน าจอแสดงช อของอ ตราส วน จะเป นการเปล ยนไปย ง Aspect Mode ถ ดไป ท านย งสามารถต งค าอ ตราส วนการแสดงผล โดยใช Aspect จากเมน Signal ในเมน Configuration 19

21 ฟ งก ช นพอยต เตอร (Pointer) ฟ งก ช นน ทำให ท านสามารถเล อนไอคอน Pointer ไปมาบนภาพท ฉายได และย งช วยในการด ง ความสนใจของผ ฟ งให อย ในส วนท ท านกำล งบรรยายอย 20 ข นตอน (1) แสดงผล Pointer ร โมทคอนโทรล ท กคร งท ท านกดป ม จะเป นการแสดงผลหร อยกเล ก การแสดงผล Pointer (2) เคล อนไอคอน Pointer ร โมทคอนโทรล เม อกดพร อมๆ ก บป ม [ ], [ ], [ ] และ [ ] ท อย ด านข าง ต วพอยต เตอร สามารถ เคล อนในท ศทางทแยงม มนอกเหน อจากท ศบน/ล าง และซ าย/ขวา ได ท านสามารถเล อกประเภทของไอคอน Pointer ได 3 ประเภท (, หร อ ) ใน Settings Pointer Shape จากเมน Configuration

22 การขยายส วนของภาพ (E-Zoom) ฟ งก ช นน ม ประโยชน เม อท านต องการขยายภาพเช นกราฟและตารางเพ อด รายละเอ ยดเพ มเต ม ข นตอน (1) เร มต น E-Zoom ร โมทคอนโทรล (2) เล อน ( ) ไปย งพ นท ของภาพท ต องการขยาย ร โมทคอนโทรล เม อกดพร อมๆ ก บป ม [ ], [ ], [ ] และ [ ] ท อย ด านข าง ต วพอยต เตอร สามารถ เคล อนในท ศทางทแยงม ม ได 21

23 (3) ทำการขยายภาพ ร โมทคอนโทรล ท กคร งท กดป ม จะเป นการขยายพ นท ท เล อกไว ท านสามารถขยายภาพได อย างรวดเร วโดยการกดป มลง ค างไว ท านสามารถลดขนาดภาพท ขยายได โดยการกดป ม [ ] กดป ม [Esc] เพ อยกเล ก อ ตราส วนการขยายจะปรากฏบนจอ โดยสามารถขยายพ นท ท เล อกได ระหว าง 1 ถ ง 4 เท า ใน 25 จ งหวะการเพ ม ท านสามารถเล อนภาพโดยการกดป ม [ ], [ ], [ ] หร อ [ ] การใช ร โมทคอนโทรลแทนเมาส เม อเช อมต อพอร ต USB ของคอมพ วเตอร และพอร ต USB (Type B) ทางด านหล งของโปรเจคเตอร ด วยสายเคเบ ล USB ท านจะสามารถใช ร โมทคอนโทรลของโปรเจคเตอร เพ อควบค มเมาส พอยต เตอร (ฟ งก ช น Wireless Mouse) หร อเพ อเล อนหน าข น/ลง ท านไม สามารถใช งานฟ งก ช น Wireless Mouse พร อมก นก บฟ งก ช น Page Up/Down ได 22

24 ระบบปฏ บ ต การท สน บสน น Windows: 98/98SE/2000/Me/XP Home Edition/ XP Professional/Vista Home Basic/Vista Home Premium/ Vista Business/Vista Enterprise/Vista Ultimate Macintosh: Mac OS X 10.3 ถ ง 10.5 Wireless Mouse เพ อเล อกให ฟ งก ช น Wireless Mouse ทำงาน ต งค า USB Type B ให เป น Wireless Mouse จาก Extended ในเมน Configuration ค ากำหนดเร มต น USB Type B จะถ กต งให เป น USB Display ควรเปล ยนค ากำหนดล วงหน า ท านสามารถใช งานฟ งก ช น Wireless Mouse ได เม อแหล งส ญญาณเป น Computer หร อ HDMI (EB-W8/X8 เท าน น) ท านไม สามารถใช ฟ งก ช นน ขณะฉายภาพแบบ USB Display ท านอาจจะไม สามารถใช งานฟ งก ช น Wireless Mouse เม อใช ระบบปฏ บ ต การบางร นของ ท ง Windows และMacintosh ท านอาจจะต องทำการเปล ยนแปลงค ากำหนดของคอมพ วเตอร บางค าเพ อเร มใช งาน ฟ งก ช นเมาส ศ กษาเอกสารประกอบคอมพ วเตอร สำหร บรายละเอ ยดเพ มเต ม เม อทำการเช อมต อแล ว ท านสามารถควบค มพอยต เตอร ของเมาส ได ด งน การเล อนพอยต เตอร ของเมาส การคล กเมาส q คล กซ าย: กดป ม [Enter] คล กขวา: กดป ม [Esc] ด บเบ ลคล ก: กดเร วๆ สองคร ง การลากและปล อย 1. เม อกดป ม [Enter] ค างไว ให กดป ม [ ], [ ], [ ], [ ] 2. ปล อยป ม [Enter] เพ อวางย งตำแหน ง ท ต องการ : กดค างไว 23

25 24 เม อกดพร อมๆ ก บป ม [ ], [ ], [ ] และ [ ] ท อย ด านข างต วพอยต เตอร สามารถเคล อนในท ศทางทแยงม ม ถ าการต งค าป มเมาส ทางคอมพ วเตอร เป นไปในล กษณะกล บก น การทำงานของป มบน ร โมทคอนโทรลก จะกล บก นด วย ท านจะไม สามารถใช งานฟ งก ช น Wireless Mouse ในขณะใช งานฟ งก ช นต อไปน อย - เม อม การแสดงผลเมน Configuration - เม อม การแสดงผลเมน Help - เม อม การใช งานฟ งก ช น E-Zoom - ขณะทำการ capture หน าจอ User s Logo - เม อม การใช งานฟ งก ช น Pointer - ขณะทำการปร บระด บเส ยง - ขณะท USB Display ทำงานอย - เม อม การแสดงผล Test Pattern - ขณะทำการต งค า Color Mode - เม อม การแสดงผลช อ Color Mode - เม อม การแสดงผล Source Name - ขณะเปล ยนแหล งอ นพ ท Page Up/Down เพ อเล อนหน าข น/ลงด วยร โมทคอนโทรล ให ต งค า USB Type B ให เป น Page Up/Down จาก Extended ในเมน Configuration เม อฉายภาพแบบ USB Display ท านสามารถเล อนหน าข น/ลง โดย ไม ต องเปล ยนค ากำหนด ต วอย างการทำงานการเล อนหน าข น/ลง ฟ งก ช นน จะม ประโยชน เม อฉายภาพก อนหน าหร อถ ดไป จากไฟล PowerPoint แบบ Slideshow 1. ไปย งสไลด ก อนหน า 2. ไปย งสไลด ถ ดไป

26 ฟ งก ช นเพ อความปลอดภ ย โปรเจคเตอร ม ฟ งก ช นเพ อความปลอดภ ยต อไปน Password Protect ท านสามารถจำก ดการใช งานจากบ คคลอ นได Control Panel Lock ท านสามารถป องก นบ คคลอ นมาเปล ยนแปลงค ากำหนดของโปรเจคเตอร โดยไม ได ร บอน ญาต Anti-Theft Lock โปรเจคเตอร ม อ ปกรณ เพ อความปลอดภ ยสำหร บป องก นขโมยอ นหลากหลาย การจ ดการผ ใช งาน (Password Protect) เม อม การใช Password Protect บ คคลท ไม ทราบพาสเว ร ดจะไม สามารถใช งานโปรเจคเตอร เพ อฉายภาพได ถ งแม ว าม การเป ดเคร องโปรเจคเตอร อย นอกจากน โลโก ผ ใช งานจะไม สามารถแสดงขณะเป ดเคร อง ฟ งก ช นน น บเป นการป องก นการขโมยได เน องจากขโมยไม สามารถใช งานโปรเจคเตอร ได ณ เวลาการจำหน ายฟ งก ช น Password Protect ไม ได ทำงาน ประเภทของ Password Protect ท านสามารถต งค า Password Protect ได 3 ประเภทด วยก น ท งน ข นอย ก บว ธ การใช งานโปรเจคเตอร 1. Power On Protect เม อต งค า Power On Protect เป น On ผ ใช งานจะต องใส ค าพาสเว ร ดท กำหนดก อน ท กคร งท เส ยบ ปล กและเป ดโปรเจคเตอร (ซ งรวมถ งการทำงานแบบ Direct Power On) ถ าไม ม การป อนค า พาสเว ร ดท ถ กต อง จะไม สามารถเป ดเคร องโปรเจคเตอร ได 2. User s Logo Protect เม อต งค า User s Logo Protect เป น On จะไม สามารถเปล ยนแปลงค ากำหนดต างๆ เหล าน ได ทำการ Capture โลโก ผ ใช งาน ต งค า Display Background, Startup Screen, A/V Mute จะสามารถเปล ยนแปลงได จาก Display ในเมน Configuration 25

27 การต งค า Password Protect ใช ข นตอนต อไปน เพ อต งค า Password Protect ข นตอน 1. ระหว างการฉายภาพ กดป ม [Freeze] เป นเวลาประมาณ 5 ว นาท เข าส เมน การต งค า Password Protect ร โมทคอนโทรล 26 ถ าม การใช ฟ งก ช น Password Protect แล วท านต องป อนค าพาสเว ร ด ถ าพาสเว ร ดถ กต อง จะเข าส เมน การต งค า Password Protect เม อต งค าพาสเว ร ดแล ว ให ต ดสต กเกอร Password Protect ในตำแหน งท เห นได ช ดบน เคร อง เพ อป องก นการขโมย 2. ต งค า Power On Protect (1) เล อก Power On Protect และกดป ม [Enter] (2) เล อก On และกดป ม [Enter] (3) กดป ม [Esc] 3. ต งค า User s Logo Protect (1) เล อก User s Logo Protect และกดป ม [Enter] (2) เล อก On และกดป ม [Enter] (3) กดป ม [Esc] 4. ต งค าพาสเว ร ด (1) เล อก Password และกดป ม [Enter] (2) เม อปรากฏข อความ Change the password? เล อก Yes และกดป ม [Enter] ค ากำหนด มาตรฐานของพาสเว ร ดค อ 0000 เปล ยนค าเป นพาสเว ร ดท ท านต องการ ถ าท านเล อก No หน าจอจะแสดงข นตอนท 1 อ กคร ง

28 (3) ขณะกดป ม [Num] ค างไว ป อนค าต วเลข 4 หล กโดยใช ป มต วเลข ซ งจะแสดงผลเป น **** เม อท านใส ค าต วเลขหล กท 4 แล ว จะปรากฏหน าจอย นย นข น ร โมทคอนโทรล (4) ใส ค าพาสเว ร ดอ กคร ง ปรากฏข อความ Password accepted ถ าท านใส ค าพาสเว ร ดไม ถ กต อง จะปรากฏข อความเต อนให ใส ค าพาสเว ร ดอ กคร งหน ง การใส ค าพาสเว ร ด เม อปรากฏหน าจอสำหร บใส ค า Password ให ใส พาสเว ร ดโดยใช ป มต วเลขบนร โมทคอนโทรล ข นตอน ขณะกดป ม [Num] ค างไว ใส พาสเว ร ดโดยกดป มต วเลข เม อใส ค าพาสเว ร ดท ถ กต อง โปรเจคเตอร จะเร มทำงาน ข อควรระว ง ถ าใส ค าพาสเว ร ดผ ดสามคร งต ดต อก น จะปรากฏข อความ The projector s operation will be locked เป นเวลา 5 นาท จากน นโปรเจคเตอร จะเข าส โหมดสแตนบาย กรณ ด งกล าวให ถอดปล กไฟจากแหล งจ ายไฟและเส ยบกล บเข าไปใหม โปรเจคเตอร จะแสดง หน าจอสำหร บใส ค าพาสเว ร ดอ กคร ง เพ อการป อนค าพาสเว ร ดท ถ กต องต อไป ถ าท านล มพาสเว ร ด จดข อความ Request Code:xxxxx ท ปรากฏบนจอภาพและต ดต อ หน วยงานท ใกล ท ส ดซ งม ในคำแนะนำด านการบร การ ถ าท านดำเน นการตามข นตอนด านบนซ ำและใส ค าพาสเว ร ดท ไม ถ กต องเป นจำนวน 30 คร ง ต ดต อก น จะปรากฏข อความต อไปน The projector s operation will be locked. Contact Epson as described in your documentation และจะไม สามารถใส ค า พาสเว ร ดได อ กต อไป 27

29 28 การจำก ดการทำงาน (Control Panel Lock) ดำเน นการต อไปน เพ อล อคป มทำงานบนแผงควบค ม Full Lock เป นการล อคป มท งหมดบนแผงควบค ม ท านไม สามารถทำงานใดๆ ได โดยการใช แผงควบค ม รวมถ งการเป ดหร อป ดเคร อง Partial Lock ป มการทำงานท งหมดบนแผงควบค มจะถ กล อค ยกเว นป ม [ ] ฟ งก ช นน ม ประโยชน อย างมากกรณ ใช งานในอ เวนท หร องานแสดง ซ งท านต องการล อคป ม ทำงานท งหมดและทำการฉายภาพอย างเด ยวเท าน น หร อท โรงเร ยนซ งต องการจำก ดการ ใช งานป มทำงาน ท งน ท านสามารถควบค มการทำงานของโปรเจคเตอร ผ านร โมทคอนโทรล ข นตอน 1. ระหว างการฉาย กดป ม [Menu] และเล อก Settings Control Panel Lock ในเมน Configuration การใช ร โมทคอนโทรล การใช แผงควบค ม

30 2. เล อก Full Lock หร อ Partial Lock 3. เล อก Yes เม อปรากฏข อความย นย น ป มท แผงควบค มจะถ กล อคตามค ากำหนดท ท านเล อก ท านสามารถปลดล อคแผงควบค มได โดยว ธ ใดว ธ หน งต อไปน จากร โมทคอนโทรล เล อก Off จาก Settings Control Panel Lock ในเมน Configuration เม อกดป ม [Enter] ท แผงควบค มค างไว เป นเวลา 7 ว นาท จะปรากฏข อความและเป นการ ปลดล อค 29

31 การใช งานเมน Configuration 1 การเล อกจากเมน หล ก 2 การเล อกจากเมน ย อย 3 การเปล ยนแปลง รายการท เล อก 4 ออก 30

32 รายการฟ งก ช น เมน Image รายการท สามารถต งค าได ข นอย ก บส ญญาณภาพท ฉาย ณ ขณะน น ด งแสดงในภาพหน าจอด านล าง รายละเอ ยดการต งค าจะถ กจ ดเก บไว สำหร บส ญญาณภาพแต ละส ญญาณ ข นอย ก บร นของโปรเจคเตอร ท ใช งาน เมน Image จะไม รองร บแหล งส ญญาณอ นพ ทบางประเภท Analog RGB/Digital RGB/RGB Video/ ว ด โอคอมโพเน นท /ว ด โอคอมโพส ท/S-video USB Display/USB เมน ย อย ฟ งก ช น Color Mode ท านสามารถเล อกค ณภาพของภาพให เหมาะก บส งแวดล อมของท าน Brightness ท านสามารถปร บความสว างของภาพ Contrast ท านสามารถปร บความแตกต างระหว างแถบสว างและม ดในภาพได Color Saturation ท านสามารถปร บความอ มต วของส ในภาพ Tint (การปร บทำได ต อเม อม การอ นพ ทส ญญาณ NTSC เม อใช ว ด โอ คอมโพส ท / S-video) ท านสามารถปร บโทนส อ อนของภาพได Sharpness ท านสามารถปร บความคมช ดของภาพได Color Temp. (ไม สามารถปร บได เม อต งค า Image Color Mode ให เป น srgb) ท านสามารถปร บส โดยรวมของภาพได เม อเล อก High ภาพจะกลาย เป นโทนส น ำเง น เม อเล อก Low ภาพจะกลายเป นโทนส แดง Color Adjustment (ท านไม สามารถเล อกรายการน ได ถ าต งค า Color Mode ในเมน Image ให เป น srgb) Red, Green, Blue: ท านสามารถปร บค าความอ มต วของแต ละส Auto Iris (รายการน จะแสดงผลถ าม การเล อก Dynamic หร อ Theatre ในค า กำหนด Color Mode จากเมน Image) ต งค าว าต องการปร บสถานะของแสงให อย ในสภาพด ท ส ดสำหร บภาพท กำล งฉายหร อไม (On/Off) Reset ท านสามารถร เซตค าการปร บท งหมดในเมน Image ให กล บส ค า มาตรฐาน เพ อต งค ารายการเมน ท งหมดให กล บส ค าเร มต น 31

33 เมน Signal รายการท สามารถต งค าได ข นอย ก บส ญญาณภาพท ฉาย ณ ขณะน น ด งแสดงในภาพหน าจอด านล าง รายละเอ ยดการต งค าจะถ กจ ดเก บไว สำหร บส ญญาณภาพแต ละส ญญาณ Analog RGB ว ด โอคอมโพเน นท ว ด โอคอมโพส ท / S-video เมน ย อย ฟ งก ช น Auto Setup เม อม การเปล ยนแปลงส ญญาณอ นพ ท ท านสามารถเล อกให ปร บ ค ณภาพอย างด แบบ Auto Setup หร อไม (On/Off) Resolution เม อต งเป น Auto ค าความละเอ ยดของส ญญาณอ นพ ทจะถ กกำหนดอย าง อ ตโนม ต ถ าภาพท ฉายไม ถ กต องกรณ ต งค าเป น Auto เช นบางส วนของ ภาพขาดหายไป ให ต งค าเป น Wide ถ าคอมพ วเตอร ท เช อมต ออย เป น จอกว าง หร อต งค าเป น Normal สำหร บจอขนาด 4:3 หร อ 5:4 Tracking ท านสามารถปร บภาพจากคอมพ วเตอร เม อม แถบแนวต งปรากฏในภาพ Sync ท านสามารถปร บภาพจากคอมพ วเตอร เม อม การส น การม วหร อการ รบกวนภาพเก ดข น Position ท านสามารถปร บตำแหน งการแสดงผลให ข น ลง ไปทางซ ายหร อขวา เพ อการฉายภาพท ครบถ วน Progressive Off: ทำการ IP conversion สำหร บแต ละฟ ลด ในหน าจอ เหมาะสำหร บ การด ภาพท ม การเคล อนไหวมากๆ On: Interlace (i) ส ญญาณจะถ กแปลงเป นส ญญาณ Progressive (p) เหมาะสำหร บการด ภาพน ง Input Signal ท านสามารถต งค าส ญญาณอ นพ ทจากพอร ตอ นพ ท Computer ถ าต งค าเป น Auto ส ญญาณอ นพ ทจะถ กกำหนดอย างอ ตโนม ต ตาม อ ปกรณ ท เช อมต อ ถ าการแสดงผลส ไม ถ กต องเม อต งค าเป น Auto เล อก ส ญญาณท เหมาะสมตามอ ปกรณ ท เช อมต อ 32

34 เมน ย อย ฟ งก ช น Video Signal ท านสามารถเล อกส ญญาณอ นพ ทจากพอร ตว ด โออ นพ ท ถ าต งค าเป น Auto เคร องจะตรวจจ บส ญญาณว ด โออย างอ ตโนม ต ถ าม การรบกวนใน ภาพหร อเก ดป ญหาเช นไม ม การฉายภาพเม อต งค าเป น Auto เล อก ส ญญาณท เหมาะสมตามอ ปกรณ ท เช อมต อ Aspect ท านสามารถต งค า Aspect Ratio สำหร บภาพท ฉายได Reset ท านสามารถร เซตค าการปร บท งหมดในเมน Signal ให กล บส ค ามาตรฐาน ยกเว น Input Signal เพ อต งค ารายการเมน ท งหมดให กล บส ค าเร มต น เมน Settings EB-X7 EB-S7 เมน ย อย ฟ งก ช น Keystone ท านสามารถแก ไข keystone distortion ของภาพในแนวต งได Zoom (สำหร บ EB-S7) ท านสามารถปร บขนาดหน าจอการฉายให เป น Wide (ใหญ ) หร อ Tele (เล ก) Control Panel Lock ท านสามารถใช ฟ งก ช นน เพ อจำก ดการทำงานของโปรเจคเตอร จาก แผงควบค ม Pointer Shape ท านสามารถเล อกล กษณะของพอยต เตอร ได พอยต เตอร 1: พอยต เตอร 2: พอยต เตอร 3: Power Consumption ท านสามารถต งค าความสว างของหลอดไฟด วยค ากำหนดหน งในสองต อไปน เล อก ECO ถ าภาพท ฉายสว างเก นไป เช นเม อฉายภาพในห องม ดหร อบนจอ ขนาดเล ก เม อเล อก ECO ปร มาณของกระแสไฟฟ าท ใช และอาย การใช งาน ของหลอดไฟจะเปล ยนแปลงไปด วย และเส ยงการทำงานของพ ดลมระหว าง การฉายภาพก จะลดลงด วย ปร มาณการใช ไฟฟ า: ลดลงประมาณ 7 ถ ง 19% อาย การใช งานของหลอดไฟ: เพ มข นประมาณ 1.3 เท า Volume ท านสามารถปร บระด บเส ยงได รายละเอ ยดในการต งค าจะถ กจ ดเก บไว สำหร บ แต ละส ญญาณภาพ 33

35 เมน ย อย ฟ งก ช น User Button ท านสามารถเล อกรายการท กำหนดในเมน Configuration ด วยป ม [User] ของร โมทคอนโทรล เม อกดป ม [User] หน าจอสำหร บการเล อก/การปร บ รายการเมน ท กำหนดจะปรากฏข น เพ อการต งค ากำหนด/การปร บในป มเด ยว ท านย งสามารถกำหนดรายการต อไปน ให เป นการทำงานของป ม [User] Brightness Control, Info, Progressive, Resolution Reset ท านสามารถร เซตค าการปร บท งหมดยกเว น User Button ในเมน Settings ให กล บส ค ามาตรฐาน เพ อต งค ารายการเมน ท งหมดให กล บส ค า เร มต น เมน Extended เมน ย อย ฟ งก ช น Display ท านสามารถต งค าการแสดงผลของโปรเจคเตอร ได Messages: เม อต งค าเป น Off รายการต อไปน จะไม ถ กแสดงผล ช อของ แหล งส ญญาณเม อท านเปล ยนแหล งอ นพ ท Source, ช อโหมดส เม อท าน เปล ยน Color Mode หร อ Aspect ข อความเม อไม ม ส ญญาณอ นพ ท การเต อนเช น High Temp Warning Display Backgroung*1: ท านสามารถต งค าสถานะจอภาพเม อไม ม ส ญญาณภาพให เป น Black, Blue หร อ Logo Startup Screen*1: ท านสามารถต งค าหน าจอเร มต น (ภาพท ฉายเม อ เป ดเคร องโปรเจคเตอร ) ให แสดงผล หร อไม แสดงผล (On/Off) A/V Mute*1: ท านสามารถต งค าจอภาพท แสดงผลระหว าง A/V Mute ให เป น Black, Blue หร อ Logo User s Logo*1 ท านสามารถเปล ยน User s Logo ท แสดงผลเป นแบ คกราวด ระหว าง Display Background, A/V Mute ฯลฯ 34

36 เมน ย อย ฟ งก ช น Projection ท านสามารถเล อกค ากำหนดหน งต อไปน ตามว ธ การต ดต งโปรเจคเตอร Front, Front/Ceiling, Rear, Rear/Ceiling ท านสามารถเปล ยนแปลงค ากำหนดตามด านล าง โดยการกดป ม [A/V Mute] ท ร โมทคอนโทรลค างไว เป นเวลาประมาณ 5 ว นาท Front <-> Front/Ceiling Rear <-> Rear/Ceiling Operation Direct Power On: ท านสามารถต ง Direct Power On ให ทำงานหร อ ไม ทำงาน (On/ Off) เม อต งค าให เป น On และเช อมต อปล กไฟโปรเจคเตอร เข าก บแหล งจ ายไฟ โปรดระว งโปรเจคเตอร เป ดข นอย างอ ตโนม ต ได ในกรณ ไฟฟ าต ดหล งจากด บ ไปขณะหน ง Sleep Mode: เม อต งค าให เป น On เคร องจะป ดอ ตโนม ต เม อไม ม ส ญญาณภาพและไม ม การทำงานใดๆ Sleep Mode Time: เม อต ง Sleep Mode ให เป น On ท านสามารถ ต งระยะเวลาก อนการป ดเคร องอย างอ ตโนม ต ของโปรเจคเตอร ได ต งแต 1 ถ ง 30 นาท Lens Cover Timer: เม อต งค าเป น On จะเป นการกำหนดการป ดเคร อง หล งจากม การป ดฝา A/V Mute เป นเวลาประมาณ 30 นาท Lens Cover Timer ได ร บการต งค าเร มต นเป น On High Altitude Mode: ต งค าให เป น On เม อใช โปรเจคเตอร ในระด บส ง 1500 ม. Standby Mode ท านสามารถใช ฟ งก ช นตรวจสอบเน ตเว ร คและการควบค มผ านทางการ ส อสารแบบ USB ขณะโปรเจคเตอร อย ในโหมดสแตนบายได เม อต งค าให เป น Communication On USB Type B ต งค าเป น USB Display เม อเช อมต อคอมพ วเตอร และโปรเจคเตอร ด วย สายเคเบ ล USB และฉายภาพจากคอมพ วเตอร ต งค าเป น Wireless Mouse เม อต องควบค มพอยต เตอร เมาส ด วย ร โมทคอนโทรล ต งค าเป น Page Up/Down Link 21L ต งค าเป น On กรณ ต องทำการตรวจสอบและควบค มสถานะของ โปรเจคเตอร จากคอมพ วเตอร ผ านการส อสารแบบ USB Language ท านสามารถต งค าภาษาท แสดงผลได Reset ท านสามารถร เซต Display*1 และ Operation*2 ในเมน Extended ให กล บส ค ามาตรฐาน เพ อต งค ารายการเมน ท งหมดให กล บส ค าเร มต น *1 เม อต งค า User s Logo Protect ให เป น On ใน Password Protect ท านจะไม สามารถ เปล ยนแปลงค ากำหนดเก ยวก บ User s Logo ได ท านสามารถเปล ยนแปลงได หล งจาก ต งค า User s Logo Protect ให เป น Off *2 ยกเว นสำหร บ High Altitude Mode 35

37 เมน Info (สำหร บ Display เท าน น) เพ อตรวจสอบสถานะของส ญญาณภาพท ฉายและสถานะของโปรเจคเตอร รายการท แสดงผลจะ แตกต างก นไปข นอย ก บส ญญาณภาพและ Source ท ฉายขณะน น ด งแสดงในภาพหน าจอด านล าง ท งน ข นอย ก บร นท ใช งาน แหล งอ นพ ทส ญญาณบางรายการจะไม สามารถใช งานได Analog RGB/Digital RGB/ ว ด โอคอมโพส ท/S-video USB Display/USB RGB Video/ว ด โอคอมโพเน นท เมน ย อย ฟ งก ช น Lamp Hours ท านสามารถแสดงผลเวลาการทำงานสะสมของหลอดไฟได * เม อเข าใกล เวลาการเต อนของหลอดไฟ ต วอ กษรจะถ กแสดงเป นส เหล อง Source ท านสามารถแสดงผลช อ Source สำหร บอ ปกรณ เช อมต อท กำล งฉาย ภาพได Input Signal ท านสามารถแสดงผลรายการเซท Input Signal ในเมน Signal ตาม Source ได Resolution ท านสามารถแสดงความละเอ ยดของอ นพ ท Video Signal ท านสามารถแสดงรายการ Video Signal ท ต งค าในเมน Signal Refresh Rate ท านสามารถแสดง Refresh Rate Sync Info ท านสามารถแสดงข อม ลส ญญาณภาพ ข อม ลน อาจม ความจำเป นเม อต องซ อมแซมเคร อง Status ข อม ลเก ยวก บป ญหาท เก ดก บโปรเจคเตอร ข อม ลน อาจม ความจำเป นเม อต องซ อมแซมเคร อง * เวลาใช งานสะสมถ กแสดงผลเป น 0H สำหร บเวลา 10 ช วโมงแรก หล งจาก 10 ช วโมง หร อ มากกว า จะถ กแสดงผลเป น 10H 11H ฯลฯ 36

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง 17 ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง งานเอกสารม กจะม ปร มาณของงานเป นจ านวนมาก ด งน นการเล อนต าแหน ง เพ อ ไปย งจ ดท ต องการได อย างรวดเร ว จะท าให การท างานเอกสารน น ๆ เก ดผลส าเร จ อย างรวดเร วตามไปด

More information

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง 27 การเช อมโยงภาพน ง บางคร งเราไม ต องการเสนอภาพตามล าด บ แต ต องการน าเสนอในล กษณะสล บไปมา หร อ ต องการแสดงข อม ลบนอ นเทอร เน ต หร อ แม แต เร ยกใช งานโปรแกรมอ น ๆ เช น CAI หร อ โปรแกรมประย กต อ น ๆ ก

More information

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save)

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) 12 การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) ใช ไอคอน แทนการเร ยกเมน File, Save ได เม อสร างงานด วย Word ควรท าการจ ดเก บงานน นไว ในฮาร ดด สก จากน นจ งค อย ท าการค ดลอก (Copy) หร อย าย (Move) ไปไว ในแผ

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

CryptBot e-office/e-document Alert TM

CryptBot e-office/e-document Alert TM CryptBot e-office/e-document Alert TM (ระบบแจ งเต อนเอกสารอ เล กทรอน กส ) สามารถแจ งเต อนเม อได ร บเอกสารอ เล กทรอน กส เข าใหม ผ านทางหน าจอ Desktop ได โดยไม ต อง Logon หร อ เป ด ระบบe-Office ค างไว หร

More information

การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน

การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน 1 การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน ËÑÇ ŒÍ Í ข อความต ดต อ ประเภทข อความการต ดต อ ฟอร มข อความต ดต อ ข อม ลการต ดต อ แผนท ต ดต อ ต งค าการต ดต อ ŒÍ ÇÒÁµÔ µ Í เป นส วนส

More information

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร ร จ กคอมพ วเตอร ป จ บ นคอมพ วเตอร เป นอ ปกรณ เทคโนโลย สารสนเทศท น ยมใช ก นอย างแพร หลาย โดยท วไปเราจะน าคอมพ วเตอร มาใช ในการท างานต าง ๆ เช นการค ดค านวณ การพ

More information

การพ มพ /แก ไขเอกสาร โหมดการพ มพ ภาษาไทย / ภาษาอ งกฤษ

การพ มพ /แก ไขเอกสาร โหมดการพ มพ ภาษาไทย / ภาษาอ งกฤษ 7 การพ มพ /แก ไขเอกสาร โหมดการพ มพ ภาษาไทย / ภาษาอ งกฤษ การพ มพ ข อความด วย Word สามารถพ มพ ผสมก นได ท งภาษาไทย และภาษา อ งกฤษ โดยตรวจสอบโหมดการพ มพ ได จากแถบงาน (Task Bar) ของ Windows ตรวจสอบโหมดการพ

More information

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2 การใช Word ส าหร บท าว ทยาพนธ หร อ รายงานต างๆ ส วนแรกมาท าความร จ กก บ ล าด บเลข และ ห วเร อง ก อน ท ง 2 ส วนน จะสามารถท าไปใช ในการ สร าง สารบ ญ แบบอ ตโนม ต ได ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

ค ม อการต ดต งโปรแกรม

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ค ม อการต ดต งโปรแกรม โครงการพ ฒนาระบบควบค มและกาหนดส ทธ ของแท บเล ตพ ซ เพ อสน นสน นการจ ดการเร ยนการสอนโดยใช เคร องคอมพ วเตอร พกพา กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร 1. ข นตอนการต งค าเคร องแท บเล ตพ

More information

บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ

บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ 1 บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ บร กำรส บค นข อม ลหน งส อรำชกำร ม 6 เมน ย อย ค อ 1. สอบถำมหน งส อ 2. สอบถำมข อม ลหน งส อส งภำยนอก 3. รำยงำนสม ดทะเบ ยน 4. รำยงำนสถ ต กำรด ำเน นงำนของเจ ำหน ำท ปฏ บ ต งำน

More information

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ โปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ (Provincial-directory: P-dir) เป นโปรแกรมส าหร บแสดง รายช อ/ส บค นข อม ลหน วยงาน และรายช อห วหน าส วนราชการภายในจ งหว ด การท

More information

ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก

ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก เร มการใช งาน สามารถเข าหน าหล กของระบบงานสารบรรณโดยเข าท www.plkhealth.go.th/archivesn หร อเข าทางล งค ในหน าหล กเว บไซท ของส าน

More information

การออกจากโปรแกรมฝ กพ มพ (Microsoft word)

การออกจากโปรแกรมฝ กพ มพ (Microsoft word) 1. เล อกเมน แฟ ม 2. เล อกจบการท างาน การออกจากโปรแกรมฝ กพ มพ (Microsoft word) การจ ดเก บเอกสารท พ มพ เม อพ มพ งานเสร จ ก อนจะป ดโปรแกรม ควรจ ดเก บเอกสารก อนเพ อท เราจะได เร ยกใช เอกสารน ในคร งต อไปได ว

More information

SNC. ว ธ การทางานของ Program DeepFreeze

SNC. ว ธ การทางานของ Program DeepFreeze ว ธ การทางานของ Program DeepFreeze เม อม การทาให เก ดการเปล ยนแปลงข อม ลใด ๆ ลงใน Drive ท ม การป องก น โดย DeepFreeze ก สามารถทาได ตามปกต เช น เราเก บข อม ล ก เก บได เป นปกต การต ดไวร สก ต ดได ตามปกต แต

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล Page 27 ตอนท 3 การนาเข าข อม ล 3.1 การเร ยกเมน สาหร บกรอกรายงาน การกรอกรายงาน จาเป นต อง Login เข าส ระบบก อน เพ อเป นการตรวจสอบส ทธ การใช งาน (ด ห วข อการ Log in เข าส ระบบ) โดยการกรอกรายงานสามารถดาเน

More information

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3-1 บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3.1 ร จ กระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส ระบบการแจ งข าวประชาส มพ นธ ค อ โปรแกรมระบบงานท

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

การเร มใช งานโปรแกรม

การเร มใช งานโปรแกรม 1 การเร มใช งานโปรแกรม หล งจากจบบทเร ยนน ค ณจะสามารถใช งานเก ยวก บ :- เร มใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint ร จ กส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม การสร างงานน าเสนอใหม จาก Template การสร างงานน าเสนอเปล า การบ

More information

Nature4thai Application

Nature4thai Application ค ม อการใช งานระบบจ ดการเน อหา Nature4thai Application สถานการณ ประจาว นด านทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม User Manual หน า 1 ถ ง 12 สารบ ญ ค ม อการใช งานระบบจ ดการเน อหา (CMS) หน า คาแนะนาในการเตร ยมข

More information

เป นเมน ท ใช ในการจ ดการภาพเอกกสาร โดยม รายละเอ ยดด งน

เป นเมน ท ใช ในการจ ดการภาพเอกกสาร โดยม รายละเอ ยดด งน ค าอธ บายส ญล กษณ ในการใช งานโปรแกรมเสร มส าหร บจ ดการภาพ เน องจากระบบจ ดเก บเอกสารอ เล กทรอน กส น ต องม การน าเข าภาพเอกสาร ซ งในระบบจะม โปรแกรมเสร มส าหร บจ ดการภาพเอกสาร ซ งรายละเอ ยดในการต ดต งสามารถด

More information

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม ค ม อระบบรายงานการดาเน นงานรายเด อน (version 2.0) 1 ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม 1. เป นป มท ใช เพ อล างค าของข อม ลท ใช ในการกาหนดเง อนไขในการค นหาของแต ละเมน 2.

More information

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก 1. 2. 3. 4. 5. งานสว สด การบ านพ ก เป นระบบท จ ดสรรอาคารบ านพ ก ให ก บเจ าหน าท ภายในทบ. โดยจ ดสรรอาคารให แต ละหน วย และ แต ละหน วย จะจ ดสรรอาคารให ก บเจ าหน าท ภายใน หน วย 5.1. ข นตอนค นหาอาคารบ านพ ก

More information

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต จ ดท าข นเพ ออ านวยความสะดวกให ก บ ภาคว ชาและคณะได ท าการจ ดอาจารย ผ สอนลงตามคาบเวลาตามท

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง

เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง 194 เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง การออกแบบงานนาเสนอ การสร างงานนาเสนอท แตกต างก บงานของผ อ นน น จะทาให งานนาเสนอด เป นเอกล กษณ ของผ สร างเอง และเป นการเพ มความน าสนใจให ก บงานนาเสนอน

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

การตรวจสอบการต ดต งโปรแกรมสแกนเอกสารและการด ภาพสแกน ค ม อทางด านเทคน ค

การตรวจสอบการต ดต งโปรแกรมสแกนเอกสารและการด ภาพสแกน ค ม อทางด านเทคน ค เพ อให การใช งานระบบงานสารบรรณและระบบจ ดเก บเอกสารอ เล กทรอน กส สามารถใช งานได อย างม ประส ทธ ภาพส งส ด ผ ใช งานระบบจาเป นจะต องเตร ยมความพร อมของเคร องคอมพ วเตอร ท จะใช งานระบบระบบงาน สารบรรณและระบบจ

More information

การใช งานระบบโปรแกรม

การใช งานระบบโปรแกรม การใช งานระบบโปรแกรม 1. เข าส ระบบข นทะเบ ยนเกษตรกรผ ปล กพ ชเศรษฐก จ ท URL: http://ecoplant.doae.go.th/ หร อ http://www.ecoplant.doae.go.th จะปรากฏหน าจอด งภาพ 2. ท าการ LOGIN เข าส ระบบ โดยให LOGIN ตามช

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย จ ดท าโดย นางสาวพ ไลพรรณ โพธ สม ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ค ม อการใช

More information

การจ ดและตกแต งข อความ

การจ ดและตกแต งข อความ ======================================================= หน า1 การจ ดและตกแต งข อความ การใช ข อความใน Dreamweaver 8 สามารถเหม อนโปรแกรมท เก ยวก บงานเอกสาร เช น Microsoft Office 1. การปร บเปล ยนภาษาการต

More information

เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต

เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต 1 เข าใช งานตามล งค http://www.qsds.go.th/ช อหน วยงาน/adminmanage เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต หน าเว บจะประกอบไปด วยเมน ในการจ ดการเว บ สามารถเพ ม ลบ แก ไข เมน หร อข อม ล ต

More information

ค ม อการใช งาน ระบบรายงานผลการด าเน นงานค มครองผ บร โภคด านผล ตภ ณฑ ส ขภาพในส วนภ ม ภาค (แบบรายงาน คบส.)

ค ม อการใช งาน ระบบรายงานผลการด าเน นงานค มครองผ บร โภคด านผล ตภ ณฑ ส ขภาพในส วนภ ม ภาค (แบบรายงาน คบส.) ค ม อการใช งาน ระบบรายงานผลการด าเน นงานค มครองผ บร โภคด านผล ตภ ณฑ ส ขภาพในส วนภ ม ภาค (แบบรายงาน คบส.) 1 หน า 1. การเข าส ระบบรายงานผลการด าเน นงาน คบส. 2 2. Menu การใช งานระบบรายงาน คบส. 5 3. การรายงานผลการด

More information

ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา

ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา www.ats.co.th บร ษ ท อย ธยาเทคโนโลย เซอร ว ส จ าก ด ( - ) EDR / 1 / 2 3 / 1.1 3.1 / 1.2 / / 3.2 / ค ม อการเข าใช งานระบบ การเข าใช งานระบบซอฟแวร บร หารจ ดการศ

More information

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป FreeWebFree.com Page 2 of 23 สารบ ญ การเข าส ระบบ 3 การแก ไขส วนแสดงผลด านบนห วเว บไซต 4 การแก ไขส วนแสดงผลด านล างเว บไซต 5 การแก ไขเมน บาร, เมน บร การร านค า, เมน หมวดหม

More information

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM Chapter 8 การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM 1 เน อหา ล กษณะของ Activity Diagram ร ปแบบการใช Activity Diagram การระบ ส วนของข อม ลให แก ก จกรรม การจ ดระเบ ยบข อม ล การสร างท พ ก/เก บข อม ล การแบ

More information

ค ม อการใช งานระบบ รายงานการต ดตามความพ งพอใจล กค า ภายหล งส งมอบรถใหม 3 ว น ออนไลน (Courtesy call online)

ค ม อการใช งานระบบ รายงานการต ดตามความพ งพอใจล กค า ภายหล งส งมอบรถใหม 3 ว น ออนไลน (Courtesy call online) ค ม อการใช งานระบบ รายงานการต ดตามความพ งพอใจล กค า ภายหล งส งมอบรถใหม 3 ว น ออนไลน (Courtesy call online) Courtesy call online ว ธ การอ พโหลดรายงานเข าส ระบบ 1. เม อท านเข าส ระบบ http://mazdaelearning.com/

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส

ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส เพ อประส ทธ ภาพในการท างาน ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส ได ร บการออกแบบให เก บข อม ลเป นป เช นเด ยวก บ สม ดทะเบ ยนร บส งเอกสาร ท แยกสม ดร บ-ส งเป นป เม อข นป ใหม ท านจะส งเกตเห นป ฐานข อม ลให เล อก ด งภาพ

More information

การใช งาน MS Power Point 2013

การใช งาน MS Power Point 2013 การใช งาน MS Power Point 2013 หล กส ตรเตร ยมความพร อมท กษะด านคอมพ วเตอร เพ อเล อนระด บ/เปล ยนตาแหน ง/ปร บว ฒ การศ กษา อ งคณา ป ญญา สำน กคอมพ วเตอร และเคร อข ำย มหำว ทยำล ยอ บลรำชธำน (1) สารบ ญ 1) การสร

More information

เอกสารประกอบการสอน. รายว ชา การใช โปรแกรม Authorware 7 (ง 30203) นายร งโรจน เจนเจตว ทย

เอกสารประกอบการสอน. รายว ชา การใช โปรแกรม Authorware 7 (ง 30203) นายร งโรจน เจนเจตว ทย เอกสารประกอบการสอน รายว ชา การใช โปรแกรม Authorware 7 (ง 30203) เร อง การน าเสนอด วย Decision Icon โดย นายร งโรจน เจนเจตว ทย โรงเร ยนท พท นอน สรณ อ าเภอท พท น จ งหว ดอ ท ยธาน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม

More information

การใช ระบบบ ญช ค มเคร องคอมพ วเตอร และอ ปกรณ

การใช ระบบบ ญช ค มเคร องคอมพ วเตอร และอ ปกรณ การใช ระบบบ ญช ค มเคร องคอมพ วเตอร และอ ปกรณ ข นตอนการใช งานหน าจอโปรแกรม ๑. การเข าใช งานระบบ สามารถเข าได ทางเว บไซค โรงเร ยนเตร ยมทหาร(www.afaps.ac.th) ด งภาพท ๑.๑ ภาพท ๑.๑ การเข าใช งานระบบ ๒. หน าจอเพ

More information

ค ม อการต ดต งส อการเร ยนช นประถมศ กษาป ท 2 ในคอมพ วเตอร พกพา (Tablet)

ค ม อการต ดต งส อการเร ยนช นประถมศ กษาป ท 2 ในคอมพ วเตอร พกพา (Tablet) 1 ค ม อการต ดต งส อการเร ยนช นประถมศ กษาป ท 2 ในคอมพ วเตอร พกพา (Tablet) การเช อมต อแท บเล ตก บคอมพ วเตอร (Tablet Connect With Computer) การเช อมต อ ระหว างแท บเล ต ก บ คอมพ วเตอร เพ อทาการเคล อนย ายไฟล

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม Skype โดย อาจารย สมชาย เม องม ล สาขาว ชาคอมพ วเตอร คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง

ค ม อการใช งานโปรแกรม Skype โดย อาจารย สมชาย เม องม ล สาขาว ชาคอมพ วเตอร คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง ค ม อการใช งานโปรแกรม Skype โปรแกรม TeamViewer เป นโปรแกรมส าหร บการใช ในการเช อมต อคอมพ วเตอร จากระยะไกลต วหน งท น า สนใจ เน องจากม ฟ เจอร ท ด และม ระบบความปลอดภ ยท น าเช อถ อ ขนาดโปรแกรมไม ใหญ มาก สามารถใช

More information

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน - 74 - ค ม อต ดต งโปรแกรมระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต (NRPM Offline) การต ดต งโปรแกรม NRMP Offline 1. ต

More information

User Manual Editor Tool Proposal V1.0

User Manual Editor Tool Proposal V1.0 KMIT-GROUP CO., LTD. User Manual Editor Tool Proposal V1.0 2 User Manual Editor Tool Table of Content 1. ส วนเคร องม อท ไว ส าหร บ จ ดการข อม ล Content ท เป นข อความ.. 3 2. ส วนเคร องม อพ เศษ ไว ส าหร

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง (เอกสารประกอบการประช มปฏ บ ต การช แจงและซ กซ อมความเข าใจการสร างข อสอบ Online) สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 5 :ส งห บ ร :ลพบ ร :ช ยนาท:อ างทอง:

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary

ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary www.thaihosclub.com ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary ข นตอนในการสม ครสมาช ก ในการสม ครสมาช ก ม ด วยก นอย 6 ข นตอนด งน 1. กรอกรห สโรงพยาบาล Hospcode

More information

ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ

ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ (Admin) ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ 1 1. การก าหนดต าแหน งการเร ยกใช ข อม ล เล อกเมน File => Constant เมน น เป

More information

ค ม อการใช งาน imeeting 2013

ค ม อการใช งาน imeeting 2013 ค ม อ imeeting 03 : ค ม อการใช งาน imeeting 03 โปรแกรมจองห องประช มและรถออนไลน สารบ ญ. การใช งานคร งแรก. ล อกอ นเข าส ระบบ. ก ำหนดข อม ลหน วยงาน 3.3 ก ำหนดข อม ลแผยก 4.4 ก ำหนดผ ใช งาน 5. ต งค าระบบการส

More information

คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ

คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ การพ มพ งานหร อการป อนข อม ล - การพ มพ งานและการแก ไขงานท พ มพ การพ มพ คร งแรก คล กเล อกเซลล แล วพ มพ ได เลย ข อความท ม ความยาวมากกว า ความกว างของคอล มน จะท

More information

U S E R T R A I N I N G. A C C O U N T I N G W E B R e d e s ig n

U S E R T R A I N I N G. A C C O U N T I N G W E B R e d e s ig n U S E R T R A I N I N G A C C O U N T I N G W E B R e d e s ig n ส าหร บ ผ ร บเหมาใหม ข นตอนส าหร บ พ มพ ใบแจ งหน ผ าน Web เข า Link: www.scglogistics.co.th หล งจากท ท าการแต งต ง ผรม.เสร จเร ยบร อยแล

More information

การแก ไขข อม ลอ ตราใน ท าเน ยบก าล งพลอ เล กทรอน กส ปร บปร ง เม อ 12 ก.ย. 57

การแก ไขข อม ลอ ตราใน ท าเน ยบก าล งพลอ เล กทรอน กส ปร บปร ง เม อ 12 ก.ย. 57 การแก ไขข อม ลอ ตราใน ท าเน ยบก าล งพลอ เล กทรอน กส ปร บปร ง เม อ 12 ก.ย. 57 1. ผ ใช งานเข าส ระบบ PDX ท pdx.rta.mi.th เพ อเข าส หน า LOGIN ด งภาพด านล าง 2. เม อเข าส ระบบแล ว ไปท เมน ด านซ าย คล กท แล

More information

ต วอย างมาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งานคร วเพ อป องก นการร วไหล

ต วอย างมาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งานคร วเพ อป องก นการร วไหล ต วอย างมาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งานคร วเพ อป องก นการร วไหล 1 ต วอย างมาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งานคร วเพ อป องก นการร วไหล ห วข อ: ข นตอนมาตรฐานการตรวจร บว ตถ ด บ ว ธ ปฏ บ ต 1. ห วหน าคร ว จะเช คสต อคว ตถ

More information

การผล ตส อม ลต ม เด ย ด วยโปรแกรม PointeCast Publisher

การผล ตส อม ลต ม เด ย ด วยโปรแกรม PointeCast Publisher 1 การผล ตส อม ลต ม เด ย ด วยโปรแกรม PointeCast Publisher PointeCast Publisher เป นโปรแกรมท ช วยสร างส อบทเร ยนอ เล กทรอน กส จาก โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2000, XP/2002 และ 2003 เพ อให เก ดไฟล ในร ปแบบ

More information

ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล

ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล 1. จงบอกถ งว ธ การเข าส โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 2. Icon (ส ญร ป) ค ออะไรม หน าท ในการท างานอย างไร 3.

More information

บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส

บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส 8-1 8.1 เร มร จ กก บโปรแกรม บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนา ค อ โปรแกรมระบบงานท สน

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

การน า Dropbox มาใช ในการท างาน ส าน กงานว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

การน า Dropbox มาใช ในการท างาน ส าน กงานว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ การน า Dropbox มาใช ในการท างาน ส าน กงานว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ Dropbox ค ออะไร? Dropbox เป นเว บแอพล เคช นท ให บร การฝากข อม ล แบบออนไลน ซ งผ ใช งานสามารถจ ดเก บและแบ งป นข อม ล ร วมก บคนในองค กร ให เข

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

ค ม อการใช งาน BLS iexcel

ค ม อการใช งาน BLS iexcel สารบ ญ บทนา 3 ว ธ การเร มใช งาน 3 ต วอย างการใช งาน BLS iexcel - การด ต วอย างท มาพร อมก บโปรแกรม 4 ต วอย างการใช งาน BLS iexcel - การใช งานข อม ล real time 5 ต วอย างการใช งาน BLS iexcel - การใช งานข

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

บทท 13 การล งค ข อม ล (Link Data)

บทท 13 การล งค ข อม ล (Link Data) บทท 13 การล งค ข อม ล (Link Data) ล งค ข อม ลข ามเว ร กช ตด วยการสร างส ตร ยกต วอย างระหว างช ต Budget และ Quarter เป นต วอย าง โดยต องการจะหาผลรวมแต ละไตรมาส จากช ต Budget แล วน าผลล พธ ท ได มาใส ในช

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

เอกสารค ม อการใช ระบบงาน เวอร ช น 1.0.1 โครงการพ ฒนาระบบคอมพ วเตอร และระบบฐานข อม ล

เอกสารค ม อการใช ระบบงาน เวอร ช น 1.0.1 โครงการพ ฒนาระบบคอมพ วเตอร และระบบฐานข อม ล 1. ข นตอนการใช งานในแต ละโปรแกรม 1.1 WVPODT01 : ค นหารายการแจ งความต องการจ ดหา ว ตถ ประสงค : เพ อค นหารายการแจ งความต องการจ ดหาท หน วยงานท าการบ นท กไว ผ ใช : หน วยงานท ต องการขอซ อ/จ าง เง อนไข : หากม

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม FileZilla

ค ม อการใช งานโปรแกรม FileZilla ค ม อการใช งานโปรแกรม FileZilla FileZilla เป นโปรแกรมประเภท FTP Client ท ใช สำหร บกำรส งไฟล หร อร บไฟล ระหว ำงเคร อง คอมพ วเตอร ของเรำซ งเร ยกว ำ Client ก บคอมพ วเตอร แม ข ำยซ งเร ยกว ำ Hosting หร อจะพ

More information

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT±

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± Inordertopromotepubliceducationandpublicsafety,equal justiceforal,abeterinformedcitizenry,theruleoflaw, worldtradeandworldpeace,thislegaldocumentishereby madeavailableonanoncommercialbasis,asitistherightof

More information

ว ธ การใช E-mail จากเว บไซต Gmail

ว ธ การใช E-mail จากเว บไซต Gmail ว ธ การใช E-mail จากเว บไซต Gmail ข นตอนการสม คร และเข าใช Gmail 1. ทาการเข าเว บไซต ของ Gmail โดยพ มพ www.gmail.com ท Address Bar ของโปรแกรม Browser (ในท น ค อ Internet Explorer) 2. ทาการสม ครใช งาน Gmail

More information

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ร ปแบบ และการก าหนดรห สเอกสาร SP - EMC - 445-1 - 0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย --------------------------

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ร ปแบบ และการก าหนดรห สเอกสาร SP - EMC - 445-1 - 0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย -------------------------- ร ปแบบ และการก าหนดรห ส อน ม ต โดย ตรวจสอบโดย จ ดท าโดย -------------------------- (...) กรรมการ / ผ จ ดการใหญ ผ แทนฝ ายบร หาร -------------------------- (...) ผ ช วยผ จ ดการ แผนกมาตรฐานค ณภาพ และความปลอดภ

More information

โปรแกรมบร หารงานบ ญช เจ าหน

โปรแกรมบร หารงานบ ญช เจ าหน 1 โปรแกรมบร หารงานบ ญช เจ าหน การเร ยกใช โปรแกรม กำรเร ยกใช งำนโปรแกรมผ ใช งำนจะต องเป ดโปรแกรมเบรำเซอร และพ มพ URL : http://hr. udoncity.go.th จะปรำกฏหน ำจอด งร ป ร ปท 1 กำรเร ยกใช งำนโปรแกรมบร หำรงำนบ

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

การต ดต งระบบ Supreme2004 บนระบบปฏ บ ต การ Windows 7

การต ดต งระบบ Supreme2004 บนระบบปฏ บ ต การ Windows 7 a tour of new features การต ดต งระบบ Supreme2004 บนระบบปฏ บ ต การ Windows 7 จ ดท าโดย นางสาวอมรร ตน เอ อมานะสก ล น กว ชาการคอมพ วเตอร ฝ ายระบบสารสนเทศ ส าน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ การต ดต

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

ค ม อการใช งาน ระบบการบร หารจ ดการบร การทางการศ กษา ระด บว ทยาเขต ส าหร บอาจารย ส าหร บอาจารย

ค ม อการใช งาน ระบบการบร หารจ ดการบร การทางการศ กษา ระด บว ทยาเขต ส าหร บอาจารย ส าหร บอาจารย ค ม อการใช งาน ระบบการบร หารจ ดการบร การทางการศ กษา ระด บว ทยาเขต ส าหร บอาจารย ส าหร บอาจารย ว ธ การเข าส ระบบ ระบบ E - education เป นโปรแกรมประเภท web base application สามารถเข าใช งานผ าน ระบบ internet

More information

มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ระบบการประเม นค ณภาพการบร หารงาน มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ม ข!นตอนการใช

มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ระบบการประเม นค ณภาพการบร หารงาน มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ม ข!นตอนการใช 1 ค ม อการใช งานระบบการประเม นค ณภาพการบร หารงาน (AQS) มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน งานด งต อไปน! ระบบการประเม นค ณภาพการบร หารงาน มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ม ข!นตอนการใช 1. ท านสามารถเข าส ระบบการประเม

More information

ค ม อหน งส อร บรองเง นเด อน

ค ม อหน งส อร บรองเง นเด อน 1. เป ดการใช งาน Website โดยเล อก Browser ใดก ได ข นมา เช น Internet Explorer, Chorme, Mozilla Firefox จากน นพ มพ Bangkok.go.th/iad ในช อง URL: 2. เล อกเมน หน งส อร บรองเง นเด อน ตรงแถบBanner ทางซ ายม

More information

ช ดต ดต งท วางโทรศ พท ม อถ อ โนเก ย HH-12 ฉบ บท 2

ช ดต ดต งท วางโทรศ พท ม อถ อ โนเก ย HH-12 ฉบ บท 2 ช ดต ดต งท วางโทรศ พท ม อถ อ โนเก ย HH-12 1 4 2 3 ฉบ บท 2 5 7 6 ล ขส ทธ 2006 Nokia สงวนล ขส ทธ Nokia และ Nokia Connecting People เป นเคร องหมายการค าจดทะเบ ยนของ Nokia Corporation บทน า ช ดต ดต งร นน ช

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ 1 ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ 1. เป ด Browser เข าท http://plannan.ednan1.go.th กรอก User Name และ Password แล วใช Mouse คล กท ป ม เข าส ระบบ 2. เม อเข าส โปรแกรมแล วจะปรากฏรายละเอ

More information

Guideline: VPN-14. Windows 7

Guideline: VPN-14. Windows 7 กล มงานบร การระบบเคร อข ายและส อสาร ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร Guideline: VPN-4 พรพ ท กษ ส นต ภาพถาวร โทร. 07489 พฤศจ กายน 556 เวอร ช น:.00 ข นตอนการต ดต ง LTP/IPSec VPN Client ส าหร บเคร

More information

ค ม อการส ารองระบบจดหมายอ เล กทรอน กส กรมโยธาธ การและผ งเม อง (@dpt.go.th) และ

ค ม อการส ารองระบบจดหมายอ เล กทรอน กส กรมโยธาธ การและผ งเม อง (@dpt.go.th) และ ค ม อการส ารองระบบจดหมายอ เล กทรอน กส กรมโยธาธ การและผ งเม อง (@dpt.go.th) และ น าเข าข อม ลผ ใช ระบบจดหมายอ เล กทรอน กส กลางเพ อการส อสารในภาคร ฐ (@dpt.mail.go.th) การส ารองระบบจดหมายอ เล กทรอน กส กรมฯ

More information

ค ม อการใช งาน ส าหร บ ใช งานระบบ (จ งหว ด/ศ นย /กล ม) โครงการพ ฒนาระบบงานบร หารและจ ดการโครงการ กรมส งเสร มสหกรณ บร ษ ท บ ซโพเทนเช ยล จ าก ด

ค ม อการใช งาน ส าหร บ ใช งานระบบ (จ งหว ด/ศ นย /กล ม) โครงการพ ฒนาระบบงานบร หารและจ ดการโครงการ กรมส งเสร มสหกรณ บร ษ ท บ ซโพเทนเช ยล จ าก ด ส าหร บ ใช งานระบบ (จ งหว ด/ศ นย /กล ม) โครงการพ ฒนาระบบงานบร หารและจ ดการโครงการ กรมส งเสร มสหกรณ บร ษ ท บ ซโพเทนเช ยล จ าก ด สารบ ญ เร อง ค ม อการใช งาน หน า 1. รายงานความก าวหน า... 2 1.1 รายงานผลงาน/

More information

โปรแกรมบร หารจ ดการหอพ ก

โปรแกรมบร หารจ ดการหอพ ก โปรแกรมบร หารจ ดการหอพ ก การต ดต ง 1.1 การต ดต งโปรแกรม Appserv ด บเบ ลคล กท ต วต ดต ง Appserv เพ อเร มการต ดต ง กด Next 1.2 กด Agree 3. เล อกโฟลเดอร ท จะเก บ 1.4 การต งค าโปรแกรม Appserv เล อกต ดต งส

More information

ค ม อการใช งานเคร องพร นเตอร

ค ม อการใช งานเคร องพร นเตอร ส วนประกอบของเคร อ งพ มพ ป ม และไฟแสดง การเปล ย นตล บหม ก การบำร งร กษาเคร อ งพ มพ การบำร งร กษา การใช ยท ล ต Nozzle Check ค ม อการใช งานเคร องพร นเตอร EPSON BUSINESS INJET B-310N/B-510DN 0-2685-9899 ให

More information

โปรแกรมบร หารจ ดการอพาร ทเม นท

โปรแกรมบร หารจ ดการอพาร ทเม นท Rightsoft Apartment Manager (Monthly and Services) โปรแกรมบร หารจ ดการอพาร ทเม นท ค ณสมบ ต เด นของโปรแกรม - ระบบบร หารจ ดการเบ ดเสร จ One Stop Service สาหร บพน กงาน Operator - ระบบบ นท กออกเอกสารจอง เอกสารทาส

More information

ค ม อการใช งาน (สำหร บบร ษ ท/ผ ประกอบการ)

ค ม อการใช งาน (สำหร บบร ษ ท/ผ ประกอบการ) ค ม อการใช งาน (สำหร บบร ษ ท/ผ ประกอบการ) ห องปฏ บ ต การว จ ยเทคโนโลย เส ยง (SPT) ศ นย เทคโนโลย อ เล กทรอน กส และคอมพ วเตอร แห งชาต สารบ ญ หน า การลงทะเบ ยนย นย นต วตน 1 การเข าใช งานระบบ 3 การใช งานเมน

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

ข นตอนการต ดต งระบบปฏ บ ต การ Microsoft Windows XP Professional โดยใช โปรแกรมจ าลอง (VMware Workstratitioin)

ข นตอนการต ดต งระบบปฏ บ ต การ Microsoft Windows XP Professional โดยใช โปรแกรมจ าลอง (VMware Workstratitioin) หน า 1 ข นตอนการต ดต งระบบปฏ บ ต การ Microsoft Windows XP Professional โดยใช โปรแกรมจ าลอง (VMware Workstratitioin) ---------------------- ให น กเร ยนปฏ บ ต ตามข นตอนต างๆ ด งต อไปน (ส งท กล าวต อไปน ค

More information

บทท 6 การจ ดการก บข อม ลในแฟ มเอกสาร

บทท 6 การจ ดการก บข อม ลในแฟ มเอกสาร บทท 6 การจ ดการก บข อม ลในแฟ มเอกสาร. การยกเล กการท างานค าส งส ดท าย (Undo) เพ อการยกเล กการท างานท ผ ดพลาด โดยจะเร มต นยกเล กจากจ ดส ดท าย หร อค าส งส ดท ายย อนกล บไปเร อย ๆ จนกว าจะยกเล กค าส งการท

More information

Data Logger Technical. Knowledge

Data Logger Technical. Knowledge Data Logger Technical Knowledge Datalogger ค ออะไร ค อ อ ปกรณ ท ใช ส า หร บเก บบ นท กข อม ลท เป นส ญญาณชน ดต างๆ โดย Data logger จะม Memory ส าหร บเก บค าท ว ดได ของส ญญาณตาม ช วงเวลาการบ นท กท กาหนดไว

More information

ค ม อการใช งาน ระบบบ คลากรเทศบาลนครขอนแก น

ค ม อการใช งาน ระบบบ คลากรเทศบาลนครขอนแก น ค ม อการใช งาน ระบบบ คลากรเทศบาลนครขอนแก น ความสามารถของระบบ ระบบบ คลากรเทศบาลนครขอนแก น สามารถบ นท กข อม ลอ ตราก าล งเทศบาลนคร ขอนแก น อ นประกอบไปด วย ข อม ลต าแหน ง ข อม ลบ คลากร ข อม ลเง นเด อน ประว

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน หน วยท ช อหน วย/ห วข อการสอน จ านวน (ช วโมง) 1 จร ยธรรมและความร บผ ดชอบในการใช คอมพ วเตอร และ ระบบสารสนเทศ 1.1 จร ยธรรมในการใช ระบบคอมพ วเตอร 1.2 จรรยาบรรณในการใช คอมพ วเตอร

More information