โครงสร าง ระบบปฏ บ ต การ

Size: px
Start display at page:

Download "โครงสร าง ระบบปฏ บ ต การ"

Transcription

1 RAWI JAEMPINIT โครงสร าง ระบบปฏ บ ต การ ส ปดาห ท 7

2 ผลการเร ยนร ท คาดหว ง น กเร ยนสามารถบอก โครงสร างของ ระบบปฏ บ ต การได

3 ว ตถ ประสงค การเร ยนร เพ อทาความเข าใจเก ยวก บโครงสร างของระบบปฏ บ ต การ โดย ศ กษาถ งโครงสร างพ นฐานของระบบคอมพ วเตอร และ โครงสร างของระบบปฏ บ ต การ เพ อให ร เก ยวก บสถาป ตยกรรมพ นฐานของระบบคอมพ วเตอร โครงสร างสร างหน วยร บเข า/ส งออก โครงสร างหน วยเก บ ลาด บช นของหน วยเก บ และการป องก นระด บฮาร ดแวร และ สถาป ตยกรรมของระบบท วไป เพ อให ร เก ยวก บโครงสร างระบบปฏ บ ต การ โปรแกรมระบบ โครงสร างระบบ และเคร องเสม อน

4 Agenda Computer System Operation I/O Structure Storage Structure Storage Hierarchy ลาด บข นของหน วยเก บข อม ล Hardware Protection General System Architecture

5 ความส มพ นธ ขององค ประกอบคอมฯ หน วยความจารอง หน วยร บเข า Arithmetic Logic Unit หน วยประมวลผล Control Unit หน วยส งออก หน วยความจาหล ก Logo แทนบ สข อม ล แทนบ สท อย แทนบ สควบค ม

6 ปฏ บ ต การของระบบคอมพ วเตอร (computer-system operation) ระบบคอมพ วเตอร ขนาดใหญ ป จจ บ นประกอบด วย ซ พ ย และกล มของต ว ควบค มอ ปกรณ (device controller) ซ งเช อมต อเพ อเข าถ งหน วยความจา ผ านทางบ สระบบ (system bus) อ ปกรณ แต ละชน ดจะม ต วควบค มอ ปกรณ เฉพาะแยกจากก น โดยม local buffer ซ พ ย และต วควบค มอ ปกรณ ท งหมดสามารถทางานไปพร อมๆ ก นได ซ พ ย จะย ายข อม ลเข า/ออกระหว างหน วยความจาหล กก บ local buffer ต วควบค มอ ปกรณ จะบอกซ พ ย ว าอ ปกรณ ทางานเสร จแล วหร อย งโดยว ธ ข ดจ งหวะ (interrupt) เพ อประก นว าลาด บการเข าถ งหน วยความจาน เป นไปอย างถ กต อง จะเป น หน าท ของต วควบค มหน วยความจาท จะเป นผ คอยจ ดจ งหวะ

7 ภาพท 2.1 ระบบคอมพ วเตอร สม ยใหม

8 Computer-System Operation (cont.) เม อเป ดเคร องหร อร บ ต (reboot) จะม โปรแกรมเล กๆ ถ กโหลด เข าหน วยความจาหล กเพ อใช ในการเร มระบบ เร ยกว า โปรแกรมปล กเคร อง หร อโปรแกรมบ ต (bootstrap program) เม อ os ถ กบรรจ (load) เข ามาไว ในหน วยความจาแล วจ งเร ม กระบวนการเร มต น (init process) หร อ UPP (Universal Progenitor Process) และพร อมท ทางานโดยการรอคอย เหต การณ บางอย าง เหต การณ จะเก ดข นโดยอาศ ยส ญญาณการข ดจ งหวะ (interrupt) ซ งถ กส งมาโดยฮาร ดแวร หร อซอฟต แวร

9 หน าท ของการข ดจ งหวะ Common Functions of Interrupts ฮาร ดแวร อ นเทอร ร พท จะถ กส งไปย งซ พ ย ผ านทางระบบบ ส ซอฟต แวร อ นเทอร ร พท จะอาศ ยคาส งปฏ บ ต การพ เศษท เร ยกว า การเร ยก ระบบ (system call หร อ monitor call) การข ดจ งหวะแต ละชน ดจะได ร บการตอบสนองด วย service routine ท เหมาะสมก บการข ดจ งหวะน นๆ เม อซ พ ย ถ กข ดจ งหวะม นจะหย ดทางานช วคราวเพ อให อ ปกรณ ทาการถ าย ข อม ลจนแล วเสร จ เพ อป องการส ญเส ยการข ดจ งหวะ (lost interrupt) จากน น ซ พ ย จ งจะกล บไปทางานท ค างอย ต อไป OS จะร กษาสถานะของซ พ ย ป จจ บ นไว โดยเก บเรจ สเตอร และต วน บโปรแกรม ขณะน น (program counter)

10 Common Functions of Interrupts (cont.) การข ดจ งหวะจะส งมอบการควบค มไปย ง ร ท นบร การ ข ดจ งหวะ (interrupt service routine) ผ านทาง อ น เทอร ร พต เว กเตอร (interrupt vector) ซ งบรรจ ท อย ของ ร ท นบร การท งหมดไว สถาป ตยกรรมการข ดจ งหวะจะต องจ ดเก บท อย ของ คาส งท ถ กข ดจ งหวะ แทร บ (Trap) ค อการข ดจ งหวะโดยซอฟต แวร ท อาจเก ด โดยข อผ ดพลาด หร อผ ใช ร องขอ ในฐานะน OS จ งเป น interrupt driven.

11 ช วงเวลาการข ดจ งหวะส าหร บกระบวนการเด ยว ภาพท 2.2 ช วงเวลาของการข ดจ งหวะสาหร บกระบวนการเด ยวท ก าล งแสดงผลล พธ

12 I/O Structure หล งจาก i/o เร มต น, การควบค มจะถ กส งกล บ ไปย งโปรแกรมผ ใช เม อปฏ บ ต การของ i/o ส นเสร จลง (I/O completion) เท าน น รอคาส งว างของซ พ ย (CPU idle) จนกว าจะ ถ งการข ดจ งหวะถ ดไป รอล ป (Wait loop) เพ อใช หน วยความจา อย างน อยการร องขอ i/o หน งคร งเสร จส นลง และไม ต องทางานต อไป

13 I/O Structure (cont.) หล ง i/o เร มต น, การควบค มจะถ กส งกล บไปย ง โปรแกรมผ ใช โดยไม ต องรอให i/o ปฏ บ ต การเสร จส น (I/O completion) การเร ยกระบบ (System call) การร องขอไปย ง OS เพ อ ขอให ผ ใช รอจนกว าปฏ บ ต การของ i/o จะเสร จส น ตารางสถานะอ ปกรณ (Device-status table) บรรจ รายการเก ยวก บการขอใช อ ปกรณ เช น ชน ด ท อย และ สถานะ เป นต น OS จะสร างด ชน ช ไปย งตารางอ ปกรณ i/o เพ อด สถานะ ของอ ปกรณ และแก ไขรายการในตาราง รวมท งการ ข ดจ งหวะ

14 I/O Structure (cont.) ว ธ ท ซ พ ย ต องรอให การเสร จส นไอ/โอ เส ยก อนน เร ยกว า ประสานเวลา หร อซ งโครน ส (synchronous) ส วนว ธ ท ตรงก นข ามเร ยกว า ไม ประสานเวลา หร ออะ ซ งโครน ส (asynchronous) ในกรณ ท เป นประสานเวลา ซ ง ซ พ ย ต องรอให การเสร จ ส นไอ/โอ น น ในระหว างท ซ พ ย รอ จาเป นต องม คาส ง พ เศษ เร ยกว า คาส งรอ (wait instruction) ไปเร อยๆ จนกว าจะได ร บการข ดจ งหวะใหม

15 Two I/O Methods Synchronous Asynchronous

16 Device-Status Table

17 I/O Structure (cont.) ในกรณ ของอะซ งโครน ส i/o จะเพ มประส ทธ ภาพของระบบ ในระหว างท i/o กาล ง ทางานอย ซ พ ย สามารถดาเน นการงานอ น หร อเร มทา i/o ของอ ปกรณ ต วอ นไปพร อมๆ ก นได แต การเหล อมการทางานในล กษณะน ก ย งม ข อจาก ด เน องจากความแตกต างก นระหว างความเร วของ i/o ก บซ พ ย ม มาก ต องใช DMA เข ามาช วย

18 โครงสร าง DMA (DMA Structure) DMA (Direct Memory Access) จะใช ในอ ปกรณ ไอ/โอ ท ม ความเร ว ส ง เช น เทป ด สก เคร อข ายส อสาร เป นต น ถ าโปรแกรมผ ใช หร อ OS ต องการร บ-ส งข อม ล, OS จะหา บ ฟเฟอร ท ต องการ (บ ฟเฟอร ว าง ส าหร บน าเข า, บ ฟเฟอร เต มส าหร บส งออก) จากอาณาบร เวณของบ ฟเฟอร จากน น ต วข บอ ปกรณ จะเซ ตค าเรจ สเตอร ของต วควบค ม DMA เพ อ ระบ ต นทาง ปลายทาง และขนาดท จะส ง หล งจากน น DMA จะควบค มและดาเน นการส งข อม ลระหว าง i/o ก บ หน วยความจา ในระหว างน น ซ พ ย ก เป นอ สระท ทางานอย างอ นได จนกระท งการส ง ข อม ลเสร จส น DMA จะส งส ญญาณข ดจ งหวะซ พ ย อ กคร งหน ง

19 simple DMA Structure

20 DMA Structure MAR (memory address register) MDR (memory data register) CU (Control Unit) PC (Program Counter) IR (Instruction Register)

RAWI JAEMPINIT awe412@gmail.com. การจ ดการ Process ส ปดาห ท 13

RAWI JAEMPINIT awe412@gmail.com. การจ ดการ Process ส ปดาห ท 13 RAWI JAEMPINIT awe412@gmail.com การจ ดการ Process ส ปดาห ท 13 ผลการเร ยนร ท คาดหว ง น กเร ยนสามารถบอกการ จ ดการ Processได ว ตถ ประสงค การเร ยนร เพ อทาความเข าใจเก ยวก บองค ประกอบของโปรเซส ค ณสมบ ต ของโปรเซส

More information

บทท 8 การจ ดการแฟ มข อม ล File Management

บทท 8 การจ ดการแฟ มข อม ล File Management บทท 8 การจ ดการแฟ มข อม ล File Management การจ ดการแฟ มข อม ล หน าท ส าค ญของระบบปฏ บ ต การ ค อ การจ ดการแฟ มข อม ล (File Management) ซ งเป นการช วยอ านวยความสะดวกแก ผ ใช งานในการเร ยกใช แฟ มข อม ลต างๆ

More information

เร อง การจ ดการฐานข อม ล

เร อง การจ ดการฐานข อม ล เร อง การจ ดการฐานข อม ล การจ ดการฐานข อม ล หมายถ ง การจ ดการข อม ลร ปแบบหน ง ท ม การจ ดเก บท งค าข อม ลพร อม โครงสร างข อม ลไว ด วยก น โดยจ ดเก บข อม ลท จ าเป นท งหมดขององค กรไว ในแหล งเด ยว เพ อการใช

More information

ใบความร ท 1.2 เร อง การจ ดการฐานข อม ล

ใบความร ท 1.2 เร อง การจ ดการฐานข อม ล ใบความร ท 1.2 เร อง การจ ดการฐานข อม ล การจ ดการฐานข อม ล หมายถ ง การจ ดการข อม ลร ปแบบหน ง ท ม การจ ดเก บท งค าข อม ลพร อม โครงสร างข อม ลไว ด วยก น โดยจ ดเก บข อม ลท จ าเป นท งหมดขององค กรไว ในแหล งเด

More information

ม อะไรใหม ใน Microsoft Office Excel 2007

ม อะไรใหม ใน Microsoft Office Excel 2007 ม อะไรใหม ใน Microsoft Office Excel 2007 ซ อนท งหมด ในส วนต ดต อผ ใช ท ม งเน นท ผลล พธ Microsoft Office Excel 2007 จะม เคร องม อและค ณล กษณะท ม ประส ทธ ภาพซ งค ณ สามารถใช เพ อว เคราะห ข อม ล ใช ข อม ลร

More information

ซอฟต แวร ได เป น 2 ประเภท 1. ซอฟต แวร ระบบ 2. ซอฟต แวร ประย กต

ซอฟต แวร ได เป น 2 ประเภท 1. ซอฟต แวร ระบบ 2. ซอฟต แวร ประย กต ซอฟต แวร (SOFTWARE) หมายถ ง ช ด คาส งหร อโปรแกรมท ใช ส งงานให คอมพ วเตอร ทางาน ซอฟต แวร จ งหมายถ ง ลาด บ ข นตอนการทางานท เข ยนข นด วยคาส งของคอมพ วเตอร คาส งเหล าน เร ยงก นเป นโปรแกรม คอมพ วเตอร จาก ท

More information

การให ส ทธ ใช งานซอฟต แวร แอพพล เคช นเดสก ท อปสาหร บการใช ก บ Windows Server Terminal Services

การให ส ทธ ใช งานซอฟต แวร แอพพล เคช นเดสก ท อปสาหร บการใช ก บ Windows Server Terminal Services การให ส ทธ ใช งานซอฟต แวร แอพพล เคช นเดสก ท อปสาหร บการใช ก บ Windows Server Terminal Services บทสร ป เอกสารน จะตอบข อสงส ยเก ยวก บการให ส ทธ ใช งาน Microsoft Office ในสภาพแวดล อมของ Windows Server Terminal

More information

ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010

ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010 1 ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010 บร ษ ทไมโครซอฟต ได พ ฒนาไมโครซอฟต เว ร ดออกมาอย างต อเน อง ร น ป จจ บ นค อ ไมโครซอฟต เว ร ด 2010 ท มาพร อมในช ดไมโครซอฟต ออฟฟ ศ 2010 (Microsoft Office 2010) บร

More information

บทท 2 การเข าและออกจากตารางท างาน

บทท 2 การเข าและออกจากตารางท างาน บทท 2 การเข าและออกจากตารางท างาน โปรแกรมตารางท างานท อ างถ งน เป นโปรแกรมท ช อ ไมโครซอฟต Excel 7 ท ท างานภายใต โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ WINDOWS ซ งจ าเป นต องม อ ปกรณ ต าง ๆ ของเคร องคอมพ วเตอร อย างต า

More information

1.2 ค ณสมบ ต ของโปรแกรม

1.2 ค ณสมบ ต ของโปรแกรม ใบความร ท 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 2 ว ชา ง22202 เทคโนโลย สารสนเทศ 2 หน วยการเร ยนร ท 1 เร อง ความร พ นฐานเก ยวก บ Microsoft Excel 2007 เวลา 4 ช วโมง แผนการจ ดการเร ยนร

More information

ใบความร หน วยท 3 เร อง การใช เทคโนโลย สารสนเทศน าเสนองาน

ใบความร หน วยท 3 เร อง การใช เทคโนโลย สารสนเทศน าเสนองาน ใบความร หน วยท 3 เร อง การใช เทคโนโลย สารสนเทศน าเสนองาน มาตรฐาน / ต วช ว ด มาตรฐาน ง 3.1 เข าใจ เห นค ณค า และใช กระบวนการเทคโนโลย สารสนเทศ ในการส บค นข อม ล การเร ยนร การส อสาร การแก ป ญหา การทางาน และอาช

More information

แบบประเม นการเร ยนร บทท 2 เร อง ระบบปฏ บ ต การว นโดวส

แบบประเม นการเร ยนร บทท 2 เร อง ระบบปฏ บ ต การว นโดวส แบบประเม นการเร ยนร บทท 2 เร อง ระบบปฏ บ ต การว นโดวส ตอนท 1 จงเต มคาลงในช องว างเพ อให ประโยคสมบ รณ 1....เป นป มท ใช ย อขยาย และป ดหน าต างของโปรแกรม 2....เป นส วนท รวบรวมคาส งต างๆ สาหร บใช งานในโปรแกรม

More information

ว ทยาล ยเทคโนโลย เมโทร METRO TECHNOLOGiCAL COLLEGE

ว ทยาล ยเทคโนโลย เมโทร METRO TECHNOLOGiCAL COLLEGE ว ทยาล ยเทคโนโลย เมโทร METRO TECHNOLOGiCAL COLLEGE งานว จ ยในช นเร ยน การแก ไขป ญหา น กศ กษา ชอ,ทค-401 ชอ,ทค-411 สร างโปรเจ กต ไฟล ในการเข ยน โปรแกรม ควบค มไมโครคอนโทลเลอร ไม ถ กต อง โดยการใช ส ออย างหลากหลายใน

More information

หน วยท 7 คอมพ วเตอร ก บงานสารบรรณ

หน วยท 7 คอมพ วเตอร ก บงานสารบรรณ หน วยท 7 คอมพ วเตอร ก บงานสารบรรณ สาระการเร ยนร 1. ความสาค ญและองค ประกอบของคอมพ วเตอร 2. การใช คอมพ วเตอร ในการปฏ บ ต งานสารบรรณ 3. ประโยชน ของคอมพ วเตอร ก บงานสารบรรณ 4. ป ญหาและอ ปสรรคในการใช คอมพ วเตอร

More information

มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต

มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต เอกสารประกอบการสอน รายว ชา ภาษาแอสแซมบล และไมโครคอมพ วเตอร (Microprocessor and Assembly Language) จ ฑาว ฒ จ นทรมาล วท.บ., วท.ม.(ว ทยาการคอมพ วเตอร ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต

More information

เข ยนประว ต ส วนต วสม คร งานของฉ น

เข ยนประว ต ส วนต วสม คร งานของฉ น เข ยนประว ต ส วนต วสม คร งานของฉ น เร ยนร ว ธ การใช งานโปรแกรม Word ท าตาราง จ ดแต งข อความ เพ อท าประว ต ส วนต วในการสม ครงาน เป นเก าแรกแห งความส าเร จ กร ณาเล อกรายช อหล กส ตรท อย ด านซ ายเพ อเร มเร

More information

ค ม อการใช ระบบจ ดเก บข อม ลจากระบบเคร อข ายคอมพ วเตอร เพ อเพ มท กษะการใช เคร องคอมพ วเตอร การส บค น จ ดเก บข อม ล

ค ม อการใช ระบบจ ดเก บข อม ลจากระบบเคร อข ายคอมพ วเตอร เพ อเพ มท กษะการใช เคร องคอมพ วเตอร การส บค น จ ดเก บข อม ล ค ม อการใช ระบบจ ดเก บข อม ลจากระบบเคร อข ายคอมพ วเตอร เพ อเพ มท กษะการใช เคร องคอมพ วเตอร การส บค น จ ดเก บข อม ล ของ นายอ กษร บ ญชาล คร คศ.2 โรงเร ยนม กกะส นพ ทยา สาน กงานเขตพ นท การศ กษากร งเทพมหานคร

More information

การแนะนา Microsoft Word และ การเร มต นการใช งานโปรแกรม

การแนะนา Microsoft Word และ การเร มต นการใช งานโปรแกรม การแนะนา Microsoft Word และ การเร มต นการใช งานโปรแกรม Microsoft Word เน อหาเก ยวก บการแนะนาประว ต ความเป นมาของ Microsoft Word และ การ เร มต นเข าไปใช งานโปรแกรม Microsoft Word การใช ม มมองต างๆในการพ

More information

หน วยย อยท 1 ความร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word 2007 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย (คอมพ วเตอร ) ช นประถมศ กษาป ท 5

หน วยย อยท 1 ความร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word 2007 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย (คอมพ วเตอร ) ช นประถมศ กษาป ท 5 หน วยย อยท 1 ความร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word 2007 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย (คอมพ วเตอร ) ช นประถมศ กษาป ท 5 แบบทดสอบม จานวน 10 ข อ 10 คะแนน เวลา 10 นาท คาช แจง ให น กเร ยนเล อกคาตอบท

More information

1.จ ดประสงค ท วไป เพ อให ม ความร ความเข าใจเก ยวก บโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ (Operating system : OS)

1.จ ดประสงค ท วไป เพ อให ม ความร ความเข าใจเก ยวก บโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ (Operating system : OS) หน วยท 2 เร องการใช โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ (Operating system : OS) ส ปดาห ท 3-4 จ านวน 6 ช วโมง สาระการเร ยนร 1. Windows XP ก บการใช งานเบ องต น 2. การจ ดการไฟล (File) โฟลเดอร (Folder) และด สก ด วย Windows

More information

เร องท 1 ความร เบ องต นเก ยวก บภาษา HTML เวลา 2 ช วโมง ผลการเร ยนร ท คาดหว ง 1. ม ความร ความเข าใจเบ องต นเก ยวก บภาษา HTML

เร องท 1 ความร เบ องต นเก ยวก บภาษา HTML เวลา 2 ช วโมง ผลการเร ยนร ท คาดหว ง 1. ม ความร ความเข าใจเบ องต นเก ยวก บภาษา HTML 1 เร องท 1 ความร เบ องต นเก ยวก บภาษา HTML เวลา 2 ช วโมง ผลการเร ยนร ท คาดหว ง 1. ม ความร ความเข าใจเบ องต นเก ยวก บภาษา HTML จ ดประสงค การเร ยนร 1. อธ บายล กษณะโดยท วไปของภาษา HTML ได 2. สามารถบอกโครงสร

More information

โปรแกรมแจกจ ายงานพ มพ อ ตโนม ต ส าหร บระบบเคร องพ มพ หลายเคร อง Automatic Print-Job distributing Program for Multiple Printers System

โปรแกรมแจกจ ายงานพ มพ อ ตโนม ต ส าหร บระบบเคร องพ มพ หลายเคร อง Automatic Print-Job distributing Program for Multiple Printers System โปรแกรมแจกจ ายอ ตโนม ต ส าหร บระบบเคร องหลายเคร อง Automatic PrintJob distributing Program for Multiple Printers System ปร ญญา จาร ศ ร เวช (1) และว เศษ ศ กด ศ ร (2) คณะเทคโนโลย สารสนเทศ (1) คณะคร ศาสตร

More information

PowerPoint เพ อการนาเสนออย างม ประส ทธ ภาพ

PowerPoint เพ อการนาเสนออย างม ประส ทธ ภาพ PowerPoint เพ อการนาเสนออย างม ประส ทธ ภาพ 1 ณ ชพล สามารถ ป จจ บ นเพาเวอร พอยท (PowerPoint) น บเป นส อประกอบการพ ดและการนาเสนอท ถ กนามาใช มาก ท ส ดไม ว าจะเป นการบรรยายให ความร หร อการนาเสนอข อม ลในเช

More information

Computer Basic ความหมาย

Computer Basic ความหมาย Computer Basic ภาคว ชาว ทยาศาสตร คณะ ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ ความหมาย คอมพ วเตอร มาจากภาษาละต นว า Computare ซ งหมายถ ง การน บ หร อ การค านวณ พจนาน กรม ฉบ บราชบ ณฑ ตยสถาน

More information

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง เร ยนร ซอฟต แวร

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง เร ยนร ซอฟต แวร เอกสารประกอบการเร ยน เร อง เร ยนร ซอฟต แวร เร ยนร ซอฟต แวร หน า 1 เอกสารประกอบการเร ยน เร องเร ยนร ซอฟต แวร ความหมายซอฟต แวร คอมพ วเตอร โดยท วไปจะท ำงำนได ต องม ส วนประกอบ 2 ส วน ค อ ซอฟต แวร (Software)

More information

ว ชา การสร างเว บเพจ (2201-2414) หน วยท 3 พ นฐานการใช โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 ส ข ม แป นศร ว ทยาล ยอาช วศ กษานครศร ธรรมราช

ว ชา การสร างเว บเพจ (2201-2414) หน วยท 3 พ นฐานการใช โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 ส ข ม แป นศร ว ทยาล ยอาช วศ กษานครศร ธรรมราช ว ชา การสร างเว บเพจ (2201-2414) หน วยท 3 พ นฐานการใช โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 ส ข ม แป นศร ว ทยาล ยอาช วศ กษานครศร ธรรมราช 68 หน วยท 3 พ นฐานการใช โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 สาระสาค ญ Adobe Dreamweaver

More information

ใบความร ท 3 เร อง ความร ท วไปเก ยวก บโปรแกรม Microsoft Access

ใบความร ท 3 เร อง ความร ท วไปเก ยวก บโปรแกรม Microsoft Access ใบความร ท 3 เร อง ความร ท วไปเก ยวก บโปรแกรม Microsoft Access 1. ท าความร จ กก บโปรแกรม Microsoft Access 2007 โปรแกรม Microsoft Access 2007 เป นโปรแกรมหน งท อย ในช ดโปรแกรม Microsoft Office ท ท าหน าท

More information

ใบความร หน วยการเร ยนร ท 5

ใบความร หน วยการเร ยนร ท 5 ใบความร หน วยการเร ยนร ท 5 เร อง การนาเสนองานด วยเทคโนโลย สารสนเทศ หล กการนาเสนอผลงาน การนาเสนอ (Presentation) หมายถ ง ว ธ การ หร อ เคร องม อถ ายทอดข อม ลข าวสารเพ อให ผ ร บการนาเสนอ เข าใจ เห นด วย คล

More information

ใบความร ท 3 หน วยการเร ยนร เป ดปมชมฐานข อม ล รายว ชา คอมพ วเตอร 3 เร องการสร างฐานข อม ลเบ องต น. เร อง เป ดโปรแกรม Microsoft office Access 2007

ใบความร ท 3 หน วยการเร ยนร เป ดปมชมฐานข อม ล รายว ชา คอมพ วเตอร 3 เร องการสร างฐานข อม ลเบ องต น. เร อง เป ดโปรแกรม Microsoft office Access 2007 ใบความร ท 3 ว ชา คอมพ วเตอร 3 ง30203 (การสร างฐานข อม ลเบ องต น) เร อง เป ดโปรแกรม Microsoft office Access 2007 หน วยการเร ยนร เป ดปมชมฐานข อม ล เร มต นใช งาน Microsoft Office Enterprise 2007 หล งจากทาการต

More information

ผ จ ดทา 1. ด.ญ.ญาณ ภ ค สดคมขา ช น ม.3/1 เลขท 2 2. ด.ญ.อาจร ย ดรด ช น ม.3/1 เลขท 13 3. ด.ญ.ชน กานต ดาวหน ช น ม.3/1 เลขท 18

ผ จ ดทา 1. ด.ญ.ญาณ ภ ค สดคมขา ช น ม.3/1 เลขท 2 2. ด.ญ.อาจร ย ดรด ช น ม.3/1 เลขท 13 3. ด.ญ.ชน กานต ดาวหน ช น ม.3/1 เลขท 18 1 โครงงานโปรแกรมคานวณค า sine ผ จ ดทา 1. ด.ญ.ญาณ ภ ค สดคมขา ช น ม.3/1 เลขท 2 2. ด.ญ.อาจร ย ดรด ช น ม.3/1 เลขท 13 3. ด.ญ.ชน กานต ดาวหน ช น ม.3/1 เลขท 18 4. ด.ญ.บ ญญา ขาเพ ง ช น ม.3/1 เลขท 25 5. ด.ญ.ปลายฝน

More information