Executive Procurement and Financial Management

Size: px
Start display at page:

Download "Executive Procurement and Financial Management"

Transcription

1 โครงการพ ฒนาผ บร หาร หล กส ตร Executive Procurement and Financial Management หล กการและเหต ผล หน าท หล กอย างหน งของผ บร หารท ม ความสาค ญไม ย งหย อนกว าการบร หารงานด านอ น ๆ ในองค กร ได แก การบร หารงานพ สด และการบร หารการเง น งบประมาณขององค กรท ร บผ ดชอบ ซ งผ บร หารท กคนควรให ความสาค ญ ด แลระม ดระว ง เอาใจใส และควรม ความร ความเข าใจเร องด งกล าวเป นอย างด เพราะงานหล กท ง ๓ ด าน เป นเร อง ท ม กฎหมายกาหนดถ งอานาจหน าท ความร บผ ดชอบ หากเก ดการปฏ บ ต ท ไม ถ กต อง ม การท จร ต ร วไหลหร อเก ด ความเส ยหายต อทางราชการ จะม บทลงโทษไว โดยเฉพาะ การอ างถ งความไม ร กฎ ระเบ ยบ มต คณะร ฐมนตร หร อ ข อบ งค บต างๆ ท เก ยวข อง เม อเก ดความผ ดพลาดภายในองค กร จ งไม อาจนามาเป นข อแก ต วให พ นความร บผ ดชอบได และกรณ ท การเบ กจ ายเง นและการปฏ บ ต เร องพ สด โดยม ชอบด วยแล ว มต คณะร ฐมนตร หลายฉบ บได กาหนดโทษ ผ เก ยวข องทางว น ยร ายแรงท งส น หากเก ดเร องท จร ตข นมา ด งน นการได ทราบหล กและแนวทางการบร หารงานพ สด การใช จ ายเง นและการบร หารงบประมาณท ถ กต อง จ งจาเป นอย างย งสาหร บผ บร หาร ซ งจะช วยให การบร หารองค กรท กาก บด แลเป นไปตามหล ก Good Governance ม ประส ทธ ภาพ โปร งใสทาให เก ดความเช อม นจากบ คลากรในองค กรและบ คคลภายนอกหร อผ ม ส วนได ส วนเส ย ว ตถ ประสงค ๑. เพ อให ผ บร หารองค กรหร อผ ท กาก บด แลการปฏ บ ต งานพ สด การเง นและงบประมาณ รวมท งผ ท สนใจ ได ทราบหล กและแนวทางการบร หารงานพ สด การใช จ ายเง นและการบร หารงบประมาณท ถ กต อง ๒. เพ อสร างความม นใจแก ผ บร หารในการบร หารงานพ สด การเง นและงบประมาณขององค กร ๓. เพ อลดความเส ยงในการบร หารจ ดการด านพ สด การเง นและงบประมาณ ๔. เพ อส งเสร มให ม การแลกเปล ยนเร ยนร ประสบการณ ระหว างผ บร หารด วยก นและว ทยากร ผลท คาดว าจะได ร บ ผ เข าร วมส มมนาม ความร ความเข าใจหล กการและสาระสาค ญของกฎ ระเบ ยบท เก ยวข องก บการปฏ บ ต งาน พ สด และการเง น การงบประมาณ ตลอดจนสามารถนาไปประย กต ใช ในการบร หารงานได อย างถ กต อง เหมาะสม และสร างสรรค กล มเป าหมาย - ผ บร หารองค กรหร อผ ท กาก บด แลการปฏ บ ต งานด านพ สด การเง นและงบประมาณ - ห วหน าหน วยงานพ สด การเง น งบประมาณ - ผ ปฏ บ ต งานพ สด การเง นและงบประมาณท เตร ยมจะเป นผ บร หารหน วยงาน - บ คคลท วไปท สนใจการบร หารงานพ สด การเง นและงบประมาณ

2 ห วข อการส มมนา - Procurement Management for Executive - Effective Financial and Budgeting Management ว ธ การส มมนา เป นการบรรยายพร อมต วอย างกรณ ศ กษาและซ กถามป ญหาโดยว ทยากรผ เช ยวชาญและทรงค ณว ฒ ท เก ยวข อง กาหนดการส มมนา ว นท ๖-๗ ก นยายน ๒๕๕๕ ต งแต เวลา ๐๙.๐๐ ๑๖.๐๐ น. ๒ สถานท ส มมนา ห องประช ม สถาพร กว ตานนท ๑ ช น ๓ อาคารบร การ โรงพยาบาลธรรมศาสตร เฉล มพระเก ยรต มหาว ทยาล ย ธรรมศาสตร ศ นย ร งส ต อาเภอคลองหลวง จ งหว ดปท มธาน ค าใช จ ายในการส มมนา ค าลงทะเบ ยนคนละ ๒,๐๐๐.-บาท (รวมอาหารกลางว น ๒ ม อ อาหารว าง ๔ ม อและเอกสารประกอบการส มมนา) ว ทยากร ผ เช ยวชาญซ งม ความร ความสามารถและประสบการณ เป นพ เศษ และผ ทรงค ณว ฒ จาก กรมบ ญช กลาง กระทรวงการคล ง การประเม นผล ผ เข าส มมนากรอกแบบประเม นผลรายห วข อ เพ อประเม นความร ท เพ มข นหล งจากเสร จส นการบรรยาย การมอบว ฒ บ ตร ผ เข าส มมนาท เข าส มมนาไม น อยกว าร อยละ ๘๐ ของเวลาท งหมด จะได ร บว ฒ บ ตรร บรองจากโรงพยาบาล ธรรมศาสตร เฉล มพระเก ยรต มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร การสม ครเข าส มมนา ผ สนใจสามารถสม ครเข าร วมส มมนาและชาระค าลงทะเบ ยนท านละ ๒,๐๐๐.-บาท (สองพ นบาทถ วน) โดยโอนผ านทาง ธนาคารไทยพาณ ชย จาก ด(มหาชน) สาขาหนองเส อ บ ญช เง นฝากออมทร พย เลขท ๓๒๖-๒๑๑๓๓๓-๘ ช อบ ญช โรงพยาบาลธรรมศาสตร เฉล มพระเก ยรต และส งใบสม ครพร อมหล กฐานการโอนเง นค าลงทะเบ ยนเป นรายบ คคล ทางโทรสารหมายเลข ๐๒-๙๒๖-๙๓๘๗ เพ อส ารองท น งต งแต บ ดน เป นต นไปจนถ งว นท ๒๔ ส งหาคม ๒๕๕๕ ด รายละเอ ยดได ท หร อต ดต อสอบถามผ ประสานงานด งน ๑. ค ณล ข ต ข นทะ โทรศ พท หมายเลข ๐๘๑-๖๕๗-๗๓๙๕ ๒. ค ณฉว วรรณ อ อนทองหลาง โทรศ พท หมายเลข ๐๘๕-๐๗๒-๗๗๕๗ ๓. ค ณพฤกษณ กะการด โทรศ พท หมายเลข ๐๘๗-๘๒๘-๑๕๑๐ ๔. ค ณภควรรณ แจ งพ ม โทรศ พท หมายเลข ๐๘๐-๒๐๘-๕๐๓๖ ๕. ค ณภ ทราพร ฤทธ มนตร โทรศ พท หมายเลข ๐๘๔-๓๘๕-๒๐๐๓ ๖. ค ณศ ภ กษร ค มศ ร โทรศ พท หมายเลข ๐๘๕-๒๑๑-๖๔๒๙

3 ๓ โรงพยาบาลธรรมศาสตร เฉล มพระเก ยรต จะแจ งตอบร บทางโทรสารหร อ address ของผ สม คร ภายในว นท ๒๗ ส งหาคม ๒๕๕๕ และขอสงวนส ทธ ในการป ดร บสม ครเม อจานวนผ สม ครครบจานวน หมายเหต ค าลงทะเบ ยน ๒,๐๐๐.-บาท สามารถเบ กจ ายได ตามระเบ ยบกระทรวงการคล ง ว าด วยค าใช จ ายในการฝ กอบรม การจ ดงานและการประช มระหว างประเทศ พ.ศ.๒๕๔๙ และระเบ ยบกระทรวงการคล ง ว าด วยค าใช จ ายในการเด นทาง ไปราชการ พ.ศ.๒๕๕๐ สถานท พ ก สาหร บท านท ม ความประสงค ท พ ก สามารถต ดต อได ท สถานท ต อไปน ๑. สถาบ นเอเช ยตะว นออกศ กษา มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ศ นย ร งส ต (ศ นย ญ ป น) โทรศ พท หมายเลข ๐-๒๕๖๔-๕๐๐๐-๓ ต อ ๔๐๕ ๒. สถาบ นเทคโนโลย แห งเอเช ย (AIT) โทรศ พท หมายเลข ๐-๒๕๒๔-๕๘๐๑

4 ๔ กาหนดการส มมนาว ชาการ โครงการพ ฒนาผ บร หาร หล กส ตร Executive Procurement and Financial Management ว นท ๖-๗ ก นยายน ๒๕๕๕ ณ ห องประช ม สถาพร กว ตานนท ๑ อาคารบร การ โรงพยาบาลธรรมศาสตร เฉล มพระเก ยรต มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ศ นย ร งส ต อ.คลองหลวง จ.ปท มธาน ว นพฤห สบด ท ๖ ก นยายน ๒๕๕๕ ๐๘.๐๐-๐๘.๓๐ น. ลงทะเบ ยน ๐๘.๓๐-๐๘.๔๕ น. เป ดการส มมนา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. Procurement Management for Executive (การบร หารงานพ สด สาหร บผ บร หาร) ว ทยากร : นายเช ดช ย ม คา อ ปนายกสมาคมน กบร หารพ สด แห งประเทศไทย ๑๒.๐๐ ๑๓.๐๐ น. พ กร บประทานอาหารกลางว น ๑๓.๐๐ ๑๖.๐๐ น. Procurement Management for Executive (การบร หารงานพ สด สาหร บผ บร หาร) ต อ - ถามตอบป ญหา ว นศ กร ท ๗ ก นยายน ๒๕๕๕ ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. Effective Financial and Budgeting Management (การบร หารการเง นและงบประมาณอย างม ประส ทธ ภาพ) ว ทยากร : นางก ตต มา อ งก น นท ผ เช ยวชาญและทรงค ณว ฒ จากกรมบ ญช กลาง กระทรวงการคล ง ๑๒.๐๐ ๑๓.๐๐ น. พ กร บประทานอาหารกลางว น ๑๓.๐๐ ๑๖.๐๐ น. Effective Financial and Budgeting Management (การบร หารการเง นและงบประมาณอย างม ประส ทธ ภาพ) ต อ - ถามตอบป ญหา - ป ดการส มมนา พ กร บประทานอาหารว างและเคร องด ม เวลา ๑๐.๓๐ น. และ เวลา ๑๔.๓๐ น.

5 ๕ ใบสม ครเข าร วมการส มมนาว ชาการ โครงการพ ฒนาผ บร หาร หล กส ตร Executive Procurement and Financial Management ว นท ๖ ๗ ก นยายน ๒๕๕๕ กร ณากรอกต วบรรจงหร อพ มพ ให ช ดเจน เพ อความถ กต องในว ฒ บ ตรและการต ดต อประสานงาน ช อ (นาย/นาง/นางสาว)...นามสก ล...อาย...ป ตาแหน ง... สถานท ทางานป จจ บ น... งาน...ฝ าย...ส าน ก/คณะ/กอง... ต งอย เลขท... หม ท...ถนน...ตาบล/แขวง... อาเภอ/เขต...จ งหว ด...รห สไปรษณ ย... โทรศ พท ท ทางาน...โทรสาร... บ านพ กเลขท...ซอย...ถนน... ตาบล/แขวง...อาเภอ/เขต... จ งหว ด...รห สไปรษณ ย...โทรศ พท ท บ าน... โทรศ พท ม อถ อ... address... อาหาร: ปกต อ สลาม เจ ลงช อ... กร ณาส งใบสม ครพร อมหล กฐานการโอนเง นค าลงทะเบ ยนเป นรายบ คคล ไปย ง สาน กบร หารแผนและการคล ง โรงพยาบาลธรรมศาสตร เฉล มพระเก ยรต มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ศ นย ร งส ต อาเภอคลองหลวง จ งหว ดปท มธาน ๑๐๒๒๐ ภายในว นท ๒๔ ส งหาคม ๒๕๕๕ หร อส งทางโทรสารหมายเลข ๐-๒๙๒๖-๙๓๘๗

แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 องค การบร หารส วนตาบลห วยแห ง อาเภอบ านไร จ งหว ดอ ท ยธาน

แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 องค การบร หารส วนตาบลห วยแห ง อาเภอบ านไร จ งหว ดอ ท ยธาน แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 องค การบร หารส วนตาบลห วยแห ง อาเภอบ านไร จ งหว ดอ ท ยธาน ประกาศองค การบร หารส วนตาบลห วยแห ง เร อง ประกาศใช แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป (พ.ศ.2558 2560). ด วย

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรภาคร ฐ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

แผนพ ฒนาบ คลากรภาคร ฐ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 แผนพ ฒนาบ คลากรภาคร ฐ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 กล มเป าหมาย ระยะเวลา ค าใช จ าย/ร น เง น 1. การพ ฒนาบ คลากรด านกฎหมายการคล ง 1.1 โครงการส มมนาส วนราชการ เพ อให ผ เข าร วมส มมนาได ร บ 1 330 6 238,380

More information

โครงการส มมนาเช งปฏ บ ต การ เร อง แนวทางการพ ฒนานว ตกรรมเพ อประกอบการขอม หร อเล อนว ทยฐานะแบบใหม ส าหร บคร และบ คลากรทางการศ กษา...

โครงการส มมนาเช งปฏ บ ต การ เร อง แนวทางการพ ฒนานว ตกรรมเพ อประกอบการขอม หร อเล อนว ทยฐานะแบบใหม ส าหร บคร และบ คลากรทางการศ กษา... โครงการส มมนาเช งปฏ บ ต การ เร อง แนวทางการพ ฒนานว ตกรรมเพ อประกอบการขอม หร อเล อนว ทยฐานะแบบใหม ส าหร บคร และบ คลากรทางการศ กษา... 1. หล กการและเหต ผล พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ. 2542 แก ไขเพ มเต

More information

17 พ.ค.56 ส วนประกอบของโปรแกรม Word 2010

17 พ.ค.56 ส วนประกอบของโปรแกรม Word 2010 โครงการอบรมหล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพฉบ บม อโปรด วย Microsoft Office 2010 ร น 1 ว นท 17-19 พฤษภาคม 2556 เวลา ศ นย ว ทยบร การ จ.ส ราษฎร ธาน มหาว ทยาล ยวล ยล กษณ. หล กการและเหต ผล ป จจ บ นเทคโนโลย สารสนเทศและคอมพ

More information

โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การ เร อง การจ ดท าระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร เพ อการประเม นและจ ดเก บ ค าธรรมเน ยมขยะขององค กรปกครองส วนท องถ น

โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การ เร อง การจ ดท าระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร เพ อการประเม นและจ ดเก บ ค าธรรมเน ยมขยะขององค กรปกครองส วนท องถ น โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การ เร อง การจ ดท าระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร เพ อการประเม นและจ ดเก บ ค าธรรมเน ยมขยะขององค กรปกครองส วนท องถ น 1. หล กการและเหต ผล กระทรวงมหาดไทย ได ม ประกาศให องค กรปกครองส วนท องถ

More information

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) การจ ดจ างเหมาบร ษ ทท วร จ ดบร การเพ อแลกเปล ยนประสบการณ ทางานด านส ทธ มน ษยชนระหว างประเทศ ตามโครงการฝ

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) การจ ดจ างเหมาบร ษ ทท วร จ ดบร การเพ อแลกเปล ยนประสบการณ ทางานด านส ทธ มน ษยชนระหว างประเทศ ตามโครงการฝ ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) การจ ดจ างเหมาบร ษ ทท วร จ ดบร การเพ อแลกเปล ยนประสบการณ ทางานด านส ทธ มน ษยชนระหว างประเทศ ตามโครงการฝ กอบรมหล กส ตรส ทธ มน ษยชนสาหร บเจ าหน าท ร ฐ ณ เคร อร ฐออสเตรเล

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2551 ของ

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2551 ของ แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2551 ของ องค การบร หารส วนต าบลตล งช น อ าเภอบ นน งสตา จ งหว ดยะลา แผนพ ฒนาบ คลากร ของ อบต.ตล งช น ประจ าป งบประมาณ 2551 1. หล กการและเหต ผล ประกาศคณะกรรมการพน กงานส วนต

More information

แนวทางการด าเน นงานตามโครงการสน บสน นค าใช จ าย ในการจ ดการศ กษาต งแต ระด บอน บาลจนจบการศ กษาข นพ นฐาน (ป งบประมาณ 2556) โดย

แนวทางการด าเน นงานตามโครงการสน บสน นค าใช จ าย ในการจ ดการศ กษาต งแต ระด บอน บาลจนจบการศ กษาข นพ นฐาน (ป งบประมาณ 2556) โดย แนวทางการด าเน นงานตามโครงการสน บสน นค าใช จ าย ในการจ ดการศ กษาต งแต ระด บอน บาลจนจบการศ กษาข นพ นฐาน (ป งบประมาณ 2556) โดย ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ 18.. 5 ค าน า นโยบายของร

More information

โครงการผล ต Website ด วยต วค ณเอง

โครงการผล ต Website ด วยต วค ณเอง หล กการและเหต ผล โครงการผล ต Website ด วยต วค ณเอง ป จจ บ นอ นเตอร เน ต ได เข ามาม บทบาทและความส าค ญต อช ว ตประจ าว นของคนเรา ท งการศ กษา การ ประชาส มพ นธ ความบ นเท งและอ นๆ ท งย งเป นแหล งค นคว าหาข

More information

การเบ กค าใช จ าย ในการฝ กอบรม ส มมนา

การเบ กค าใช จ าย ในการฝ กอบรม ส มมนา 10/04/57 การเบ กค าใช จ าย ในการฝ กอบรม ส มมนา และศกษาด งาน ลศ กษาดงาน 1 การฝ กอบรม ส มมนา และศ กษาด งาน 1) ระเบ ยบ มท.ว าด วยค าใช จ ายในการฝ กอบรมของ อปท. พ.ศ.2549 ข อ 4 ก าหนดค าน ยาม การฝ กอบรม หมายความว

More information

โครงการขยายผลการศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม แนวทางการจ ดซ อจ ดจ างอ ปกรณ การศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557

โครงการขยายผลการศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม แนวทางการจ ดซ อจ ดจ างอ ปกรณ การศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 โครงการขยายผลการศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม แนวทางการจ ดซ อจ ดจ างอ ปกรณ การศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 เป าหมาย แบ งออกเป น 2 กล ม ค อ กล มท 1 โรงเร ยนท ม น กเร ยนไม เก น 120 คน ท ย

More information

แนวทางการปฏ บ ต ตามระเบ ยบกระทรวงว ฒนธรรม ว าด วยกองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด พ.ศ. ๒๕๕๖ ประว ต ความเป นมา กองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด เป นส

แนวทางการปฏ บ ต ตามระเบ ยบกระทรวงว ฒนธรรม ว าด วยกองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด พ.ศ. ๒๕๕๖ ประว ต ความเป นมา กองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด เป นส แนวทางการปฏ บ ต ตามระเบ ยบกระทรวงว ฒนธรรม ว าด วยกองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด พ.ศ. ๒๕๕๖ ประว ต ความเป นมา กองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด เป นส วนหน งของกองท นส งเสร มงานว ฒนธรรม กรมส งเสร มว ฒนธรรม

More information

สารบ ญ หน า ท มาและความส าค ญ 1 ส วนท 1 การบร หารโครงการ 2 1.1 กลไกการบร หารจ ดการโครงการ 2 1.2 แนวทางการสน บสน น 3 1.3 กลไกและข นตอนในการบร

สารบ ญ หน า ท มาและความส าค ญ 1 ส วนท 1 การบร หารโครงการ 2 1.1 กลไกการบร หารจ ดการโครงการ 2 1.2 แนวทางการสน บสน น 3 1.3 กลไกและข นตอนในการบร สารบ ญ หน า ท มาและความส าค ญ 1 ส วนท 1 การบร หารโครงการ 2 1.1 กลไกการบร หารจ ดการโครงการ 2 1.2 แนวทางการสน บสน น 3 1.3 กลไกและข นตอนในการบร หารโครงการ 5 1.4 ผลการพ จารณาโครงการ 7 1.5 ข อม ลและเอกสารท

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2558 ตาบลบ านเหล า อาเภอเจร ญศ ลป จ งหว ดสกลนคร

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2558 ตาบลบ านเหล า อาเภอเจร ญศ ลป จ งหว ดสกลนคร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2558 ตาบลบ านเหล า อาเภอเจร ญศ ลป จ งหว ดสกลนคร ********************************************************************* 1. หล กการและเหต ผล ด วยองค การบร หารส วนตาบลบ านเหล

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป พ.ศ. 2558 2560 ของ องค การบร หารส วนต าบลหนองหญ า อ าเภอเม องกาญจนบ ร จ งหว ดกาญจนบ ร

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป พ.ศ. 2558 2560 ของ องค การบร หารส วนต าบลหนองหญ า อ าเภอเม องกาญจนบ ร จ งหว ดกาญจนบ ร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป พ.ศ. 2558 2560 ของ องค การบร หารส วนต าบลหนองหญ า อ าเภอเม องกาญจนบ ร จ งหว ดกาญจนบ ร จ ดท าโดย ส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบล องค การบร หารส วนต าบลหนองหญ า โทร. 0 3455 2007

More information

โครงการผล ต Website ด วยต วค ณเอง ร นท 1

โครงการผล ต Website ด วยต วค ณเอง ร นท 1 หล กการและเหต ผล โครงการผล ต Website ด วยต วค ณเอง ร นท 1 ป จจ บ นอ นเตอร เน ต ได เข ามาม บทบาทและความส าค ญต อช ว ตประจ าว นของคนเรา ท งการศ กษา การ ประชาส มพ นธ ความบ นเท งและอ นๆ ท งย งเป นแหล งค นคว

More information

ท นส งเสร มการศ กษาโครงการ การศ กษาส มพ นธ ไทย จ น แก บ คคลท วไป ร นท 11

ท นส งเสร มการศ กษาโครงการ การศ กษาส มพ นธ ไทย จ น แก บ คคลท วไป ร นท 11 ม ลน ธ ดาเน นชาญวน ชย 1 ท นส งเสร มการศ กษาโครงการ การศ กษาส มพ นธ ไทย จ น แก บ คคลท วไป ร นท 11 หล กการและเหต ผล ป จจ บ นโลกม การเปล ยนแปลงของสภาวะแวดล อมภายนอกตลอดเวลา เช น การเปล ยนแปลงด านส งคมว ฒนธรรม

More information

แนวทางการจ ดทาเอกสาร การสร ปผลการจ ดการศ กษาอาช พเพ อการม งานทา (ศ นย ฝ กอาช พช มชน)

แนวทางการจ ดทาเอกสาร การสร ปผลการจ ดการศ กษาอาช พเพ อการม งานทา (ศ นย ฝ กอาช พช มชน) แนวทางการจ ดทาเอกสาร การสร ปผลการจ ดการศ กษาอาช พเพ อการม งานทา (ศ นย ฝ กอาช พช มชน) ส าน กงาน กศน.จ งหว ดฉะเช งเทรา ได จ ดทาร ปแบบ การสร ปผลการจ ดการศ กษาอาช พเพ อการ ม งานทา (ศ นย ฝ กอาช พช มชน) ส าหร

More information

บทสร ปส าหร บผ บร หาร

บทสร ปส าหร บผ บร หาร บทสร ปส าหร บผ บร หาร จากการต ดตามแผนปฏ บ ต การประจ าป 2553 บ ณฑ ตว ทยาล ย ม โครงการจ านวนท งส น 37 โครงการ ประกอบด วย โครงการท ขอเพ มจากการประช มการต ดตามและประเม นผลกลางป จ านวน 6 โครงการ และ โครงการบรรจ

More information

ประกาศ สหกรณ ออมทร พย คร เช ยงราย จาก ด เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อก เพ อบรรจ และแต งต งบ คคลเป นเจ าหน าท สหกรณ ฯ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ประกาศ สหกรณ ออมทร พย คร เช ยงราย จาก ด เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อก เพ อบรรจ และแต งต งบ คคลเป นเจ าหน าท สหกรณ ฯ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ประกาศ สหกรณ ออมทร พย คร เช ยงราย จาก ด เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อก เพ อบรรจ และแต งต งบ คคลเป นเจ าหน าท สหกรณ ฯ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ด วยสหกรณ ออมทร พย คร เช ยงราย จาก ด จะดาเน นการสอบค ดเล อก เพ อบรรจ

More information

น าหน ก ร อยละ. ต วช ว ดผลส าเร จของงาน (KPIs) เป าหมายผลส าเร จ ของงาน แหล งข อม ล เกณฑ การว ด

น าหน ก ร อยละ. ต วช ว ดผลส าเร จของงาน (KPIs) เป าหมายผลส าเร จ ของงาน แหล งข อม ล เกณฑ การว ด บ นท กข อตกลงต วช ว ดและค าเป าหมายการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ระหว าง อธ บด กรมการพ ฒนาช มชน ก บ รองอธ บด กรมการพ ฒนาช มชน รอบการประเม นท ๑ ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (๑ ต ลาคม ๒๕๕๖ ๓๑ ม นาคม ๒๕๕๗) เป าหมายผลส

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรเทศบาล (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557)

แผนพ ฒนาบ คลากรเทศบาล (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557) แผนพ ฒนาบ คลากรเทศบาล (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557) เทศบาลต าบลตะขบ อ าเภอป กธงช ย จ งหว ดนครราชส มา ค าน า การพ ฒนาบ คลากรเทศบาลต าบลตะขบ ค าน งถ งการสร างก าล งคนในการปฏ บ ต ราชการอย าง ม ค ณภาพ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2554

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2554 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2554 เทศบาลตาบลค งสาเภา อาเภอมโนรมย จ งหว ดช ยนาท งานการเจ าหน าท เทศบาลตาบลค งส าเภา แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2554 เทศบาลตาบลค งสาเภา อาเภอมโนรมย จ งหว ดช ยนาท งานการเจ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร ค าน า การพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง ค าน งถ งการสร างก าล งคนในการ ปฏ บ ต ราชการอย

More information

พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล แผนพ ฒนา ป งบประมาณ ประจ าป งบประมาณ องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร

พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล แผนพ ฒนา ป งบประมาณ ประจ าป งบประมาณ องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร แผนพ ฒนา พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล ประจ าป งบประมาณ ป งบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๖๐) องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร งานการเจ าหน าท ส าน กงานปล ด โทร ๐ ๓๒๗๙

More information

ท ทก ๐๕๑๒/ว๒๒๙๒ ส าน กงานสถ ต แห งชาต ศ นย ราชการเฉล มพระเก ยรต ๘๐ พรรษาฯ อาคารร ฐประศาสนภ กด ช น ๒ ถนนแจ งว ฒนะ เขตหล กส กร งเทพฯ ๑๐๒๑๐

ท ทก ๐๕๑๒/ว๒๒๙๒ ส าน กงานสถ ต แห งชาต ศ นย ราชการเฉล มพระเก ยรต ๘๐ พรรษาฯ อาคารร ฐประศาสนภ กด ช น ๒ ถนนแจ งว ฒนะ เขตหล กส กร งเทพฯ ๑๐๒๑๐ ด วนท ส ด ท ทก ๐๕๑๒/ว๒๒๙๒ ส าน กงานสถ ต แห งชาต ศ นย ราชการเฉล มพระเก ยรต ๘๐ พรรษาฯ อาคารร ฐประศาสนภ กด ช น ๒ ถนนแจ งว ฒนะ เขตหล กส กร งเทพฯ ๑๐๒๑๐ เร อง ขอเช ญส งบ คลากรเข าร บการอบรม เร ยน ปล ดส าน กนายกร

More information

แผนพ ฒนาพน กงานเทศบาล 3 ป (พ.ศ.2555 2557) จ ดทาโดย เทศบาลตาบลว งแซ ม อาเภอมะขาม จ งหว ดจ นทบ ร

แผนพ ฒนาพน กงานเทศบาล 3 ป (พ.ศ.2555 2557) จ ดทาโดย เทศบาลตาบลว งแซ ม อาเภอมะขาม จ งหว ดจ นทบ ร แผนพน กงาน 3 ป (พ.ศ.2555 2557) จ ดทาโดย ตาบลว งแซ ม อาเภอมะขาม จ งหว ดจ นทบ ร คานา ตามท คณะกรรมการพน กงาน จ งหว ด จ นทบ ร ได ประกาศคณะกรรมการ พน กงานจ งหว ดจ นทบ ร เร อง หล กเกณฑ และเง อนไขเก ยวก บการบร

More information

แผนปฏ บ ต การส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ส าน กแผนงานและก จการพ เศษ พฤศจ กายน ๒๕๕๖

แผนปฏ บ ต การส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ส าน กแผนงานและก จการพ เศษ พฤศจ กายน ๒๕๕๖ แผนปฏ บ ต การส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ส าน กแผนงานและก จการพ เศษ พฤศจ กายน ๒๕๕๖ ค าน า แผนปฏ บ ต การส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จ ดท าข นเพ

More information

สร ปผลการดาเน นโครงการ

สร ปผลการดาเน นโครงการ สร ปผลการดาเน นโครงการ พ ฒนาบ คลากรทางการศ กษาและศ กษาด งานนอกสถานท ว ทยาล ยช มชนพ จ ตร ระหว างว นท 4 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ณ โรงแรมทร พย ไพรว ลย แกรนด โฮเต ล แอนด ร สอร ท จ งหว ดพ ษณ โลก คานา รายงานผลการด

More information

แนวทางการจ ดทาข อเสนอโครงการ เพ อขอร บการสน บสน นเง นอ ดหน นด านผ ด อยโอกาส ของ สท.

แนวทางการจ ดทาข อเสนอโครงการ เพ อขอร บการสน บสน นเง นอ ดหน นด านผ ด อยโอกาส ของ สท. แนวทางการจ ดทาข อเสนอโครงการ เพ อขอร บการสน บสน นเง นอ ดหน นด านผ ด อยโอกาส ของ สท. สาน กส งเสร มและพ ท กษ ผ ด อยโอกาส สาน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาชน ผ ด อยโอกาส และผ ส งอาย กระทรวงการพ

More information