โครงการร บน กศ กษาฝ กงาน ป 2558 บร ษ ท การบ นกร งเทพ จ าก ด (มหาชน)

Size: px
Start display at page:

Download "โครงการร บน กศ กษาฝ กงาน ป 2558 บร ษ ท การบ นกร งเทพ จ าก ด (มหาชน)"

Transcription

1 โครงการร บน กศ กษาฝ กงาน ป 2558 บร ษ ท การบ นกร งเทพ จ าก ด (มหาชน) หล กการและเหต ผล บร ษ ท การบ นกร งเทพ จ าก ด(มหาชน) ได เป ดโครงการร บน กศ กษาฝ กงาน เพ อให น กศ กษาได น า ความร ท ได เร ยนจากห องเร ยนมาใช ในการปฏ บ ต งานจร ง เพ อพ ฒนาและเพ มท กษะในการเร ยนร และแก ไข ป ญหาเฉพาะหน าในระหว างการฝ กปฏ บ ต งาน ว ตถ ประสงค - เพ อให น กศ กษาม โอกาสพ ฒนาความร ท กษะ ความช านาญ จากการเร ยนร ประสบการณ การ ท างานในองค กร และปฏ บ ต งานจร ง กล มเป าหมาย - น กศ กษาระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พช 5นส ง(ปวส.) ข 5นไป เช น สาขาการตลาด, การบ ญช, การบร หารธ รก จ,คอมพ วเตอร ธ รก จ,การท องเท ยวและการโรงแรม,เลขาน การ, ภาษาต างประเทศ - น ส ต/น กศ กษา ระด บปร ญญาตร ช 5นป ท 3 ข 5นไป ส -งท -คาดหว งจากการด าเน นการ - น กศ กษาได ร บการพ ฒนาท กษะ ความร ความสามารถในระหว างการฝ กปฏ บ ต งาน - บร ษ ทฯ ได น กศ กษาท ม ศ กยภาพในการท างาน และอาจพ จารณาในการร บเข าเป นพน กงาน ต อไป ระยะเวลาด าเน นการ 1 ป 3 เด อน (1 ต ลาคม ธ นวาคม 2558) รายละเอ ยดการด าเน นการ ตามเอกสารแนบ

2 5 ค ณสมบ ต ของน กศ กษาท -พ จารณาร บเข าฝ กงาน - น กศ กษาระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พช 5นส ง(ปวส.)ข 5นไปสาขาว ชาบร หารธ รก จ,คอมพ วเตอร ธ รก จ,เลขาน การ, ภาษาต างประเทศ เป นต น หร อ น ส ต/น กศ กษา น กศ กษา ระด บปร ญญาตร ช 5นป ท 3 ข 5นไปสาขาว ชาบร หารธ รก จ, อ กษรศาสตร, น เทศ ศาสตร, ร ฐศาสตร, น ต ศาสตร เป นต น - ม เกรดเฉล ยสะสม ไม ต ากว า ม ความสามารถในการใช งานคอมพ วเตอร ได แก Microsoft Office(Word, Excel, PowerPoint) และInternet - สามารถฝ กงานได ตลอดระยะเวลาการเข าร วมโครงการ - เป นผ ม ความประพฤต ด พร อมปฏ บ ต ตามกฎระเบ ยบบร ษ ทและมาตรฐานค ณภาพของบร ษ ทฯ ม งม นต 5งใจจร งต อการฝ กปฏ บ ต งาน - ม ความกระต อร อร น ขย นหม นเพ ยร ม ความอดทน - ไม ม ประว ต อาชญากรรม - ม ส ขภาพแข งแรง ข 1นตอนการสม คร โครงการร บน กศ กษาฝ กงาน การพ จารณาร บเข าร วมโครงการ บร ษ ทฯจะพ จารณาเอกสารประกอบการสม ครท ส งมาครบถ วน โดยย ดหล กเกณฑ ค ณสมบ ต ตามท ประกาศไว เป นส าค ญ ท 5งน 5การพ จารณาของบร ษ ทฯถ อเป นท ส 5นส ด โดยม ข 5นตอนการพ จารณาร บเข าร วมโครงการ ด งน ฝ ายทร พยากรบ คคลพ จารณาค ณสมบ ต จากเอกสารการสม คร ตามท บร ษ ทฯก าหนด ประกาศรายช อผ ม ส ทธ Fเข าร บการค ดเล อก ด าเน นการสอบส มภาษณ ประกาศรายช อผ ม ส ทธ Fเข าร วมโครงการ รายงานต วและปฐมน เทศการเข าร วมโครงการ

3 หล กฐานการสม คร น กศ กษาต องจ ดเตร ยมเอกสารเพ อใช ในการย นสม ครน กศ กษาฝ กงาน ด งต อไปน 5 1. แบบฟอร มใบสม ครโครงการน กศ กษาฝ กงาน (ฉบ บปร บปร ง ) ซ งในข อท 4 จะให น กศ กษาระบ หน วยงาน/ฝ าย ท น กศ กษาประสงค จะ เข าร วมฝ กงาน 3 อ นด บ 2. หน งส อขอความอน เคราะห ฝ กงานจากมหาว ทยาล ย/สถาบ นการศ กษา ถ ง รองผ อ านวยการใหญ ฝ าย ทร พยากรบ คคลบร ษ ท การบ นกร งเทพ จ าก ด(มหาชน) โดยระบ ว นเร มและจบฝ กงานให ช ดเจน ซ งว นส 5นส ดการฝ กงานท ถ กระบ ในรายละเอ ยดโครงการน 5 เป นเพ ยงการก าหนดคร าวๆ เท าน 5น น กศ กษา สามารถฝ กงาน ส 5นส ดก อนหร อหล งท โครงการระบ ไว ได แต จะต องกรอกข อม ลว นท เร มและส 5นส ดการ ฝ กงานในใบ สม ครให ช ดเจน รวมถ งว นท เร มและส 5นส ดการฝ กงานในหน งส อขอความอน เคราะห ฯ จะต องเป นว นเด ยวก บท กรอกมาในใบสม ครด วย และน ส ต/ น กศ กษาจะต องเข าร บการฝ กงานตามก าหนด ท น กศ กษาแจ งไว เท าน 5น ไม สามารถเปล ยนแปลงก าหนดหล งจากแจ งความประสงค ได อ ก หากม การ เปล ยนแปลงภายหล ง บร ษ ท การบ นกร งเทพ จ าก ด (มหาชน) ขอสงวนส ทธ Fการออกหน งส อร บรองการ ฝ กงานให ไม ว ากรณ ใดท 5งส 5น 3. ส าเนาแสดงผลการศ กษาฉบ บล าส ด 4. ส าเนาบ ตรประชาชน

4 ว ธ การสม คร บร ษ ทฯ จะร บใบสม ครทางไปรษณ ย ช องทางเด ยวเท าน 5นโดยส งแบบฟอร มใบสม ครน กศ กษา ฝ กงานท กรอกข อม ลครบถ วนพร อมแนบหล กฐานการสม ครมาท บร ษ ท การบ นกร งเทพ จ าก ด(มหาชน) ฝ ายทร พยากรบ คคล เลขท - 99 หม 14 ว ภาวด ร งส ต แขวงจอมพล เขตจต จ กร กร งเทพมหานคร10900 ระบ หน าซองว า โครงการร บน กศ กษาฝ กงาน บร ษ ทฯ ย ดถ อว นท ประท บตราไปรษณ ย ร บเป นส าค ญ และเพ อความสะดวกของท าน บร ษ ทฯ แนะน าให ผ สม ครจ ดส งเอกสารมาทางEMS หร อไปรษณ ย ลงทะเบ ยนเพ อท านสามารถตรวจสอบสถานะการ ส งเอกสารได ด วยตนเองผ าน ระยะเวลาท -เป ดร บสม ครเพ -อเข าร วมโครงการ แบ งเป น 3 ช วง ค อ คร 1งท - 1 ว นเร มการฝ กงาน 12 มกราคม พฤษภาคม 2558 ก าหนดว นเป ดร บใบสม คร 1-31 ต ลาคม 2557 คร 1งท - 2 ว นเร มการฝ กงาน 8 ม ถ นายน ส งหาคม 2558 ก าหนดว นเป ดร บใบสม คร 1-31 ม นาคม 2558 คร 1งท - 3 ว นเร มการฝ กงาน 17 ส งหาคม ธ นวาคม 2558 ก าหนดว นเป ดร บใบสม คร 11 พฤษภาคม ม ถ นายน 2558

5 ก าหนดการร บน กศ กษาฝ กงาน ป 2558 คร 1งท - ว นเป ดร บสม คร ว นประกาศรายช -อผ เข า ร บการส มภาษณ ว นส มภาษณ ว นประกาศรายช -อ ผ เข าร วมโครงการ ว นรายงานต ว และปฐมน เทศ ว นเร -มฝ กงาน ต.ค พ.ย พ.ย ธ.ค ธ.ค ม.ค ม.ค เม.ย เม.ย พ.ค พ.ค ม.ย พ.ค. 12 ม.ย ม.ย ก.ค ก.ค ส.ค ส.ค. 58 สถานท - และว นเวลาการฝ กงาน - สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน ได แก อาคารส าน กงานใหญ, อาคารท บส วรรณ ส วรรณภ ม, สนามบ น ส วรรณภ ม, สนามบ นสม ย, สนามบ นเช ยงใหม โดยบร ษ ทฯ จะพ จารณาน กศ กษาให เข าร บการ ปฏ บ ต งานตามความเหมาะสมและจ านวนท ต องการร บของหน วยงาน ว นเวลาฝ กปฏ บ ต งาน: ว นจ นทร ถ ง ว นศ กร ระหว างเวลา น. หร อตามตารางการท างานท หน วยงานเป นผ ก าหนด (หย ด เสาร -อาท ตย และว นหย ดตามประกาศของบร ษ ทฯ)

6

แบบฟอร มการเข ยนโครงการ ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก

แบบฟอร มการเข ยนโครงการ ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก แบบฟอร มการเข ยนโครงการ ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก ส าน กประก นค ณภาพภายใน ร ปแบบและว ธ การเข ยนโครงการ ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก ประจ าป การศ กษา 2557 โครงการ ค อ การวางแผนอย างเป นระบบ ประกอบด วยก จกรรมย

More information

ก าหนดเป าหมายการค ดเล อก

ก าหนดเป าหมายการค ดเล อก แนวทางการค ดเล อกเข าร วมโครงการผล ตคร ม ออาช พ ป ๒๕๕๗ กรณ ร บน ส ตน กศ กษาท ศ กษาช นป ท ๕ ในป การศ กษา ๒๕๕๖ และ ผ ส าเร จการศ กษาหล กส ตรว ชาช พคร (๕ ป ) ร ปแบบการประก นการม งานท า คณะกรรมการบร หารโครงการผล

More information

ท นส งเสร มการศ กษาโครงการ การศ กษาส มพ นธ ไทย จ น แก บ คคลท วไป ร นท 11

ท นส งเสร มการศ กษาโครงการ การศ กษาส มพ นธ ไทย จ น แก บ คคลท วไป ร นท 11 ม ลน ธ ดาเน นชาญวน ชย 1 ท นส งเสร มการศ กษาโครงการ การศ กษาส มพ นธ ไทย จ น แก บ คคลท วไป ร นท 11 หล กการและเหต ผล ป จจ บ นโลกม การเปล ยนแปลงของสภาวะแวดล อมภายนอกตลอดเวลา เช น การเปล ยนแปลงด านส งคมว ฒนธรรม

More information

ค าธรรมเน ยมการอบรมและสถานท ด าเน นการ

ค าธรรมเน ยมการอบรมและสถานท ด าเน นการ 1 โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การ เร อง การจ ดท าแผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา (แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษาระยะ 3-5 ป และแผนปฏ บ ต การประจ าป ) จ ดโดย มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต หล กการและเหต ผล แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา (Strategy

More information

ประกาศมหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ เร อง ร บสม ครค ดเล อกบ คคลเข าท างานในต าแหน งพน กงานมหาว ทยาล ย สายสน บสน น ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๘ (คร งท ๑)

ประกาศมหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ เร อง ร บสม ครค ดเล อกบ คคลเข าท างานในต าแหน งพน กงานมหาว ทยาล ย สายสน บสน น ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๘ (คร งท ๑) ประกาศมหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ เร อง ร บสม ครค ดเล อกบ คคลเข าท างานในต าแหน งพน กงานมหาว ทยาล ย สายสน บสน น ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๘ (คร งท ๑) ด วยมหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ จะด าเน นการสอบค ดเล อกบ คคลเข

More information

าป คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา

าป คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ค ม อการปฏ บ ต งาน การจ ดท าแผนการด าเน นงาน (Action Plan) ประจ าป คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา งานแผนงาน คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒ ค าน า งานแผนงาน คณะมน ษยศาสตร

More information

รายละเอ ยดโครงการ 1. ท มาของโครงการ 2. ว ตถ ประสงค 3. กล มเป าหมาย 6. หล กเกณฑ การผ านการฝ กงาน 7. ช องทางในการร บสม คร 8. ช วงเวลาท เป ดร บสม คร

รายละเอ ยดโครงการ 1. ท มาของโครงการ 2. ว ตถ ประสงค 3. กล มเป าหมาย 6. หล กเกณฑ การผ านการฝ กงาน 7. ช องทางในการร บสม คร 8. ช วงเวลาท เป ดร บสม คร InLearnship Program รายละเอ ยดโครงการ 1. ท มาของโครงการ 2. ว ตถ ประสงค 3. กล มเป าหมาย 4. ค ณสมบ ต ของผ สม คร 5. ข นตอนการร บและด แลน กศ กษาฝ กงาน 6. หล กเกณฑ การผ านการฝ กงาน 7. ช องทางในการร บสม คร 8.

More information

แผนปฏ บ ต การบร หารทร พยากรบ คคล ประจ าป 2553

แผนปฏ บ ต การบร หารทร พยากรบ คคล ประจ าป 2553 แผนปฏ บ ต การบร หารทร พยากรบ คคล ประจ าป 2553 กรมส งเสร มการเกษตร คณะท างานจ ดท าย ทธศาสตร การบร หารทร พยากรบ คคล กองการเจ าหน าท ม นาคม 2553 สารบ ญ 1. ว ส ยท ศน ค าขว ญ ค าน ยมและพ นธก จ กรมส งเสร มการเกษตร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรเทศบาล (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557)

แผนพ ฒนาบ คลากรเทศบาล (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557) แผนพ ฒนาบ คลากรเทศบาล (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557) เทศบาลต าบลตะขบ อ าเภอป กธงช ย จ งหว ดนครราชส มา ค าน า การพ ฒนาบ คลากรเทศบาลต าบลตะขบ ค าน งถ งการสร างก าล งคนในการปฏ บ ต ราชการอย าง ม ค ณภาพ

More information

บทสร ปส าหร บผ บร หาร

บทสร ปส าหร บผ บร หาร บทสร ปส าหร บผ บร หาร จากการต ดตามแผนปฏ บ ต การประจ าป 2553 บ ณฑ ตว ทยาล ย ม โครงการจ านวนท งส น 37 โครงการ ประกอบด วย โครงการท ขอเพ มจากการประช มการต ดตามและประเม นผลกลางป จ านวน 6 โครงการ และ โครงการบรรจ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรสายสน บสน น ป งบประมาณ 2555 (1 ต ลาคม 2554-30 ก นยายน 2555) ฉบ บแก ไข : 20 พฤศจ กายน 2555 ส าน กงานคณบด คณะคร ศาสตร

แผนพ ฒนาบ คลากรสายสน บสน น ป งบประมาณ 2555 (1 ต ลาคม 2554-30 ก นยายน 2555) ฉบ บแก ไข : 20 พฤศจ กายน 2555 ส าน กงานคณบด คณะคร ศาสตร แผนพ ฒนาบ คลากรสายสน บสน น ป งบประมาณ 2555 (1 ต ลาคม 2554-30 ก นยายน 2555) ฉบ บแก ไข : 20 พฤศจ กายน 2555 ส าน กงานคณบด คณะคร ศาสตร ผ บร หารให ความเห นชอบ : เม อว นท 16 ธ นวาคม 2555 ป งบประมาณ 2555 ค าน

More information

-ส าเนา- ระเบ ยบการค ดเล อกบ คคลเข าศ กษาระด บปร ญญาตร โครงการขยายโอกาสทางการศ กษาในท องถ น มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตจ นทบ ร ป การศ กษา 2558

-ส าเนา- ระเบ ยบการค ดเล อกบ คคลเข าศ กษาระด บปร ญญาตร โครงการขยายโอกาสทางการศ กษาในท องถ น มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตจ นทบ ร ป การศ กษา 2558 -ส าเนา- ระเบ ยบการค ดเล อกบ คคลเข าศ กษาระด บปร ญญาตร โครงการขยายโอกาสทางการศ กษาในท องถ น มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตจ นทบ ร ป การศ กษา 2558 ปฏ ท นการค ดเล อกบ คคลเข าศ กษาระด บปร ญญาตร โครงการขยายโอกาสทางการศ

More information

ประกาศ สหกรณ ออมทร พย คร เช ยงราย จาก ด เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อก เพ อบรรจ และแต งต งบ คคลเป นเจ าหน าท สหกรณ ฯ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ประกาศ สหกรณ ออมทร พย คร เช ยงราย จาก ด เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อก เพ อบรรจ และแต งต งบ คคลเป นเจ าหน าท สหกรณ ฯ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ประกาศ สหกรณ ออมทร พย คร เช ยงราย จาก ด เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อก เพ อบรรจ และแต งต งบ คคลเป นเจ าหน าท สหกรณ ฯ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ด วยสหกรณ ออมทร พย คร เช ยงราย จาก ด จะดาเน นการสอบค ดเล อก เพ อบรรจ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ของ องค การบร หารส วนต าบลหนองบ ว อ าเภอเม อง จ งหว ดกาญจนบ ร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ๒๕๕๗

แผนพ ฒนาบ คลากร ของ องค การบร หารส วนต าบลหนองบ ว อ าเภอเม อง จ งหว ดกาญจนบ ร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ๒๕๕๗ แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ๒๕๕๗ ของ องค การบร หารส วนต าบลหนองบ ว อ าเภอเม อง จ งหว ดกาญจนบ ร ค าน า การพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลหนองบ ว ค าน งถ งการสร างก าล งคนในการ ปฏ บ ต ราชการอย

More information

1. ค ณสมบ ต ของผ ม ส ทธ สม คร

1. ค ณสมบ ต ของผ ม ส ทธ สม คร ประกาศการทางพ เศษแห งประเทศไทย เร อง ประกาศร บสม ครพน กงานต าแหน ง พน กงานบ ญช ระด บ 4 ในส งก ดกองบ ญช ฝ ายการเง นและบ ญช ---------------------------------------- การทางพ เศษแห งประเทศไทย (กทพ.) ม ความประสงค

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

ท ทก ๐๕๑๒/ว๒๒๙๒ ส าน กงานสถ ต แห งชาต ศ นย ราชการเฉล มพระเก ยรต ๘๐ พรรษาฯ อาคารร ฐประศาสนภ กด ช น ๒ ถนนแจ งว ฒนะ เขตหล กส กร งเทพฯ ๑๐๒๑๐

ท ทก ๐๕๑๒/ว๒๒๙๒ ส าน กงานสถ ต แห งชาต ศ นย ราชการเฉล มพระเก ยรต ๘๐ พรรษาฯ อาคารร ฐประศาสนภ กด ช น ๒ ถนนแจ งว ฒนะ เขตหล กส กร งเทพฯ ๑๐๒๑๐ ด วนท ส ด ท ทก ๐๕๑๒/ว๒๒๙๒ ส าน กงานสถ ต แห งชาต ศ นย ราชการเฉล มพระเก ยรต ๘๐ พรรษาฯ อาคารร ฐประศาสนภ กด ช น ๒ ถนนแจ งว ฒนะ เขตหล กส กร งเทพฯ ๑๐๒๑๐ เร อง ขอเช ญส งบ คลากรเข าร บการอบรม เร ยน ปล ดส าน กนายกร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2551 ของ

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2551 ของ แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2551 ของ องค การบร หารส วนต าบลตล งช น อ าเภอบ นน งสตา จ งหว ดยะลา แผนพ ฒนาบ คลากร ของ อบต.ตล งช น ประจ าป งบประมาณ 2551 1. หล กการและเหต ผล ประกาศคณะกรรมการพน กงานส วนต

More information

กษาเพ อจ ดท าแผนปฏ บ ต การตามแผนแม บทการพ ฒนา พ นท พ เศษเพ อการท องเท ยวอย างย งย นเม องเก าน าน ระยะ ๕ ป (พ.ศ.

กษาเพ อจ ดท าแผนปฏ บ ต การตามแผนแม บทการพ ฒนา พ นท พ เศษเพ อการท องเท ยวอย างย งย นเม องเก าน าน ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ข อกาหนดการจ าง (Term Of Reference) โครงการศ กษาเพ อจ ดทาแผนปฏ บ ต การตามแผนแม บทการพ ฒนา พ นท พ เศษเพ อการท องเท ยวอย างย งย นเม องเก าน าน ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๕๖ ๒๕๖๐) ------------------------------------------------------

More information

รายงานการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พพ.ศ. 2555

รายงานการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พพ.ศ. 2555 รายงานการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พพ.ศ. 2555 งานแผนและงบประมาณ ส าน กปล ด เทศบาลต าบลเขาน อย ค าน า เทศบาลต าบลเขาน อย ได จ ดท าข อตกลงการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ระหว

More information

ค ม อการร บสม ครเข าศ กษาตามโครงการ กศ.บป. ป การศ กษา 2557

ค ม อการร บสม ครเข าศ กษาตามโครงการ กศ.บป. ป การศ กษา 2557 ประกาศมหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค เร อง การร บน กศ กษาตามโครงการจ ดการศ กษาส าหร บบ คลากรประจ าการ (กศ.บป.) ประจ าป การศ กษา 2557 ด วยมหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค จะร บน กศ กษาตามโครงการจ ดการศ กษาส าหร บบ

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน

แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน แนวปฏ บ ต ท ด ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน 0 แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย ป การศ กษา 2554 แนวปฏ บ ต ท ด ในการพ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 เทศบาลเม องร อยเอ ด อาเภอเม องร อยเอ ด จ งหว ดร อยเอ ด

แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 เทศบาลเม องร อยเอ ด อาเภอเม องร อยเอ ด จ งหว ดร อยเอ ด แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 เทศบาลเม องร อยเอ ด อาเภอเม องร อยเอ ด จ งหว ดร อยเอ ด แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 เทศบาลเม องร อยเอ ด อาเภอเม องร อยเอ ด จ งหว

More information

กรมการศาสนา กระทรวงว ฒนธรรม ประกาศร บสม ครพน กงานจ างเหมาบร การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

กรมการศาสนา กระทรวงว ฒนธรรม ประกาศร บสม ครพน กงานจ างเหมาบร การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ กรมการศาสนา กระทรวงว ฒนธรรม ประกาศร บสม ครพน กงานจ างเหมาบร การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ----------------------------------ในป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ กรมการศาสนา ม ความประสงค ร บสม ครพน กงานจ างเหมาบร การ

More information

3. ผ ร บผ ดชอบโครงการ นายพรนร น พ ลภ รมย ห วหน าศ นย จ ดการศ กษาโครงการพ เศษ คณะมน ษยศาสตร

3. ผ ร บผ ดชอบโครงการ นายพรนร น พ ลภ รมย ห วหน าศ นย จ ดการศ กษาโครงการพ เศษ คณะมน ษยศาสตร สร ปผลการศ กษาด งาน โครงการศ กษาด งานเพ อเพ มประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการของบ คลากร ว นพ ธท 12 ม นาคม 2557 เวลา 9. 12. น. ณ ศ นย บ ณฑ ตศ กษาคณะเศรษฐศาสตร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร 1. หล กการและเหต ผล ศ นย จ

More information

แผนปฏ บ ต การด านการพ ฒนาบ คลากร กรมพ น จและค มครองเด กและเยาวชน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556

แผนปฏ บ ต การด านการพ ฒนาบ คลากร กรมพ น จและค มครองเด กและเยาวชน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนปฏ บ ต การด านการพ ฒนาบ คลากร กรมพ น จและค มครองเด กและเยาวชน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 25 กองพ ฒนาทร พยากรบ คคล กรมพ น จและค มครองเด กและเยาวชน กระทรวงย ต ธรรม - 2 - ค าน า ป จจ บ นในย คแห งการเปล ยนแปลงอย

More information

โครงการมอบท นการศ กษา Tollway Smart Way

โครงการมอบท นการศ กษา Tollway Smart Way โครงการมอบท นการศ กษา Tollway Smart Way 1. หล กการและเหต ผล บร ษ ท ทางยกระด บดอนเม อง จ าก ด (มหาชน) ( บร ษ ท ) ตระหน กถ งความส าค ญของการศ กษาและการ พ ฒนาเยาวชนท ม ความสามารถซ งจะเป นก าล งหล กและแรงข

More information

รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) โครงการการบร หารจ ดการข อม ลการพ ฒนาบ คลากร ของสาน กพ ฒนาส งคม

รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) โครงการการบร หารจ ดการข อม ลการพ ฒนาบ คลากร ของสาน กพ ฒนาส งคม รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) โครงการการบร หารจ ดการข อม ลการพ ฒนาบ คลากร ของสาน กพ ฒนาส งคม จ ดท าโดย นางสาวช ณห พ มาน เก ดนาค ต าแหน งน กทร พยากรบ คคลชานาญการพ เศษ รายงานน เป นส วนหน งของการฝ

More information

รายงานผลการด าเน นงาน การต ดตามผ ส าเร จการศ กษาหล กส ตรระยะส น ประจาป งบประมาณ 2551

รายงานผลการด าเน นงาน การต ดตามผ ส าเร จการศ กษาหล กส ตรระยะส น ประจาป งบประมาณ 2551 รายงานผลการด าเน นงาน การต ดตามผ ส าเร จการศ กษาหล กส ตรระยะส น ประจาป งบประมาณ 2551 โดย ว ทยาล ยช มชนสม ทรสาคร สาน กบร หารงานว ทยาล ยช มชน สาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ คานา ว ทยาล

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2554

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2554 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2554 เทศบาลตาบลค งสาเภา อาเภอมโนรมย จ งหว ดช ยนาท งานการเจ าหน าท เทศบาลตาบลค งส าเภา แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2554 เทศบาลตาบลค งสาเภา อาเภอมโนรมย จ งหว ดช ยนาท งานการเจ

More information