หล กส ตร Work Smart ด วย Excel: Excel for Administrator

Size: px
Start display at page:

Download "หล กส ตร Work Smart ด วย Excel: Excel for Administrator"

Transcription

1 หล กส ตร Work Smart ด วย Excel: Excel for Administrator การทางานในส วนงานบร หารหร อจ ดการน น ถ อเป นเร องใหญ และสาค ญมากท จะต องจ ดการก บข อม ลท เข ามาเป นจานวนมากในแต ละว น ท ม ท งเหม อนและแตกต างก น การจ ดการก บข อม ลต าง ๆ น เราสามารถใช เคร องม ออ นทรงพล งอย าง Microsoft Excel เข ามาช วยจ ดการได ทาให เราสามารถทางานได เร วข น เก งข น และจ ดการก บข อม ลต าง ๆ ได อย างม ประส ทธ ภาพมากข น ด งน น หล กส ตรน จ งได ออกแบบมาเพ อช วยให ผ เข าอบรมได เร ยนร เทคน คและว ธ การต าง ๆ ในการใช เคร องม อน ได อย างม ประส ทธ ภาพ สามารถจ ดการก บข อม ลท ม อย เป นจานวนมากได อย าง ง ายดาย รวมถ งการประย กต ใช ส ตรและฟ งก ช นท ม ใน Microsoft Excel ได อย างม ประส ทธ ภาพ ทาให ผ เข าอบรมสามารถทางานได เก งข น เร วข น และม ประส ทธ ภาพมากข น การปร บใช เคร องม อใน Excel เพ อให เก ดประส ทธ ภาพในการทางานมากข น การหาผลค ณ ผลรวม ในช ทงานเด ยวก นและต างช ทงาน การเช อมโยงข อม ลถ งก น ระหว าง Worksheet, Workbook, PowerPoint, Word, Website etc. การกาหนดเง อนไขต าง ๆ ใน Conditional Formatting การใส และลบข อค ดเห น Comment PivotTable, PivotChart การจ ดร ปแบบของตาราง, ช องเซลล การแทรกSmartArt, Picture การลบ Background ของร ปภาพต าง ๆ การสร างกราฟและการปร บเปล ยนร ปแบบ การแสดงข อม ลท ซ าก นหร อไม ซ า รวมถ งการลบข อม ลท ซ าก นออกอย างรวดเร ว การกรองข อม ลแบบต าง ๆ / การแยกข อความออกจากก น การสร าง Drop down list ลดความผ ดหลาดในการกรอกข อม ล การใช เคร องม อ Macro อย างง าย เพ อช วยลดข นตอนในการทางาน การประย กต ใช ส ตรและฟ งก ช นในการทารายงานแบบต าง ๆ การสร างไฟล แบบอ านอย างเด ยวและว ธ การแก ไขไฟล Read only การสร างข อความเต อนเม อกรอกข อม ลผ ดพลาด จ ดลาด บส นค าขายด 5-10 ลาด บแรกอย างรวดเร ว แบ งประเภทและน บจานวนใบตอบร บของล กค า ส ตรและฟ งก ช นท ควรทราบ และให คาปร กษาแนะนาในการออกแบบและการใช ส ตรคานวณในรายงานท ต องการ อบรม 1 ว นเต ม เวลา น. ว นท 23 เมษายน 2557

2 หล กส ตร Work Smart ด วย Excel: Excel for Sales & Marketing Excel ถ อเป นโปรแกรมท ได ร บความน ยมอย างส งในท กองค กร แต ม พน กงานอย ไม น อยท ย งขาดความร และท กษะใน การใช งาน ไม สามารถนาความสามารถของโปรแกรมไปใช งานให เก ดประโยชน ส งส ดได ด งน นหากสละเวลาเข ามาเร ยนร ส ตรและฟ ก ช นในการใช งานเฉพาะด าน เช น งานขาย งานตลาด งานฝ ายทร พยากรบ คคล ก จะทาให สามารถนาความร ท ได ไปใช งาน ได ข อม ลท ถ กต อง แม นยา รวดเร ว ก อให เก ดประส ทธ ภาพการทางานท ส งข นตามไปด วย สร างรายงานจ ดลาด บยอดขาย ยอดส งซ อในแต ละภ ม ภาค สร างรายงานยอดขายของพน กงานอย างรวดเร ว สร างกราฟและแผนภ ม เพ อนาเสนอผลงานได อย างสวยงามและม นใจ จ ดลาด บส นค าขายด 5-10 ลาด บแรกอย างรวดเร ว แบ งประเภทและน บจานวนใบตอบร บของล กค า สร างรายงานว ดประส ทธ ภาพของโปรโมช น (Promotion Performance) หาผลรวมยอดขายของส นค าแต ละชน ดอย างรวดเร วด วย Subtotal ตรวจสอบข อม ลการขายตามเง อนไขท กาหนดด วย Conditional Formatting ว ดเป าหมายการขายของพน กงานขายจากข อม ลใบส งซ อ ประเม นช องทางการขายด วย Conditional Formatting การสร างแบบฟอร มใบเสร จร บเง น ใบส งส นค า ใบส งซ อ ใบเสนอราคา บ ลส งของ การค นหาค าเป าหมายท ต องการด วย Goal Seek การสร างสถานการณ สมม ต ด วย Scenario Manager การต งราคาขายให ลงท ายด วยต วเลข 0, 5 หร อ 9 แบบอ ตโนม ต ส ตรและฟ งก ช น (such as VLOOKUP, SUMIFS, COUNTA, COUNTIFS, Pivot Table) ท เก ยวข องก บงานขายและการตลาด เพ อให ได ข อม ลท ถ กต อง รวดเร ว แม นยาและเก ดประส ทธ ภาพส งส ดในการทางาน อบรม 1 ว นเต ม เวลา น. ว นท 28 ม นาคม 2557 ต ดต อ โทร , โทรสาร

3 หล กส ตร Work Smart ด วย Excel: Excel for HR Excel ถ อเป นโปรแกรมท ได ร บความน ยมอย างส งในท กองค กร แต ม พน กงานอย ไม น อยท ย งขาด ความร และท กษะในการใช งาน ไม สามารถนาความสามารถของโปรแกรมไปใช งานให เก ดประโยชน ส งส ดได ด งน นหากสละเวลา เข ามาเร ยนร ส ตรและฟ ก ช นในการใช งานเฉพาะด าน เช น งานขาย งานตลาด งานฝ ายทร พยากรบ คคล ก จะทาให สามารถน า ความร ท ได ไปใช งาน ได ข อม ลท ถ กต อง แม นยา รวดเร ว ก อให เก ดประส ทธ ภาพการท างานท ส งข นตามไปด วย การค านวณดอกเบ ยเง นก สว สด การ / การสร างรายงานการเบ กเง นสว สด การของพน กงาน การค านวณอาย งาน, การกรองเด อนเก ดของพน กงานและน บจานวนอย างรวดเร ว การจ ดท าตารางแผนงานการฝ กอบรมประจาป และการต ดตามผล การค านวณจานวนพน กงานของแต ละแผนก, ค านวณจ านวนคนในแต ละช วงเง นเด อน คานวณเบ ยขย น (Incentive) คานวณค าคอมม ชช นให พน กงาน การรวม / แยกช อ-นามสก ลหร อข อความออกจากก น ค ดค าล วงเวลาตามจ านวนช วโมงทางานจร ง คานวณโบน สหลายระด บตามผลงานการท างานในแต ละป คานวณการข นเง นเด อนตามเกณฑ การประเม นผล แบบช วยคานวณภาษ เง นได บ คคลธรรมดา ภงด. 91, ภงด. 90 ส ตรและฟ งก ช นท เก ยวข องก บการท างานในฝ ายทร พยากรบ คคล เพ อให ได ข อม ลท ถ กต อง รวดเร ว แม นย าและเก ดประส ทธ ภาพส งส ดในการทางาน อบรม 1 ว นเต ม เวลา น. ว นท 25 เมษายน 2557 ต ดต อ โทร , โทรสาร

4 หล กส ตร Work Smart ด วย Excel: Excel for Accountant & Financial การรวบรวมข อม ลรายร บ รายจ ายและการจ ดทาบ ญช ในแต ละว น แต ละเด อนหร อแต ละป น ยมใช โปรแกรม Excel เข ามาช วยงาน เน องจาก Excel ม ส ตรและฟ งก ช นท ม ประส ทธ ภาพส งในการคานวณต วเลขต าง ๆ ได อย างแม นยา สามารถด งและค ดลอกส ตรคานวณได อย าง ถ กต อง รวดเร ว สามารถตรวจสอบหร อค นหาข อม ลท ต องการได ง าย หล กส ตรน จ งได ออกแบบมาเพ อให น กบ ญช สามารถนาส ตรและฟ งก ช นท เก ยวข องก บงานไปประย กต ใช ได อย างถ กต อง รวดเร ว ทาให ผ เข าอบรมสามารถทางานได เก งข น เร วข น และม ประส ทธ ภาพมากข น การสร างกราฟและตารางคานวณ การสร างรายงานรายร บ รายจ ายประจาว น บ ญช สร ปค าใช จ ายประจาเด อนของบร ษ ท สม ดรายว นท วไป (The General Journal) บ ญช แยกประเภท (The General Ledger) การออกงบทดลอง (The Trial Balance) งบด ล (The Balance Sheet) งบกาไรขาดท น (The Income Statement) การคานวณค าเส อมราคา (Depreciation Expenses) การคานวณอาย ล กหน การคานวณดอกเบ ยเง นฝากออมทร พย และประจา การคานวณดอกเบ ยเง นฝากประจาแบบฝากท กเด อนจนครบ 2 ป การคานวณการลงท นในสลากออมทร พย การประเม นงบประมาณ รายร บ รายจ าย เป าหมายด วย Conditional Formatting การสร างและปร บแต ง PivotTable, Pivot Chart ในงานบ ญช การเช อมโยงข อม ลในการนาเสนอรายงานแบบต าง ๆ เช น เช อมไปย ง PowerPoint หร อ Website ส ตรและฟ งก ช นท ควรทราบ และให คาปร กษาแนะนาในการออกแบบและการใช ส ตรคานวณในรายงานท ต องการ อบรม 1 ว นเต ม เวลา น. ว นท 24 เมษายน 2557 ต ดต อ โทร , โทรสาร

5 ดำเน นกำรสอนโดย / ว ทยำกร อ.อาอ ชะห อาม น (Aaisha Amin) ปร ญญาโท ศ ลปศาสตร มหาบ ณฑ ต สาขาสารสนเทศศาสตร และการจ ดการ มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ปร ญญาตร ศ กษาศาสตร บ ณฑ ต มหาว ทยาล ยขอนแก น ผ แต งหน งส อ Work Smart ด วย Excel (หน งในหน งส อขายด ของสาน กพ มพ infopress) ผ แต งหน งส อ Work Smart ด วย Excel Macro & VBA Workshops (หน งในหน งส อขายด ของสาน กพ มพ infopress) อาจารย พ เศษสถาบ นราชภ ฏกาแพงเพชร ว ทยากรท ปร กษาด านการเพ มผลผล ตการทางาน (Productivity Specialist) ว ทยากรอบรมการจ ดการข อม ลด วย Microsoft Excel ให ก บบร ษ ทช นนาท งภาคร ฐและ เอกชนหลายแห ง ท ง Public และ In-House Training ประสบการทางาน บร ษ ท ขอนแก นแหอวน จาก ด สถาบ นราชภ ฏกาแพงเพชร บร ษ ท ไอซ ซ อ นเตอร เนช นแนล จาก ด (มหาชน) สถาบ นเพ มผลผล ตแห งชาต กรรมการผ จ ดการ บร ษ ท เอไอเอ ม อ นลายน จาก ด ต ดต อเจ ำหน ำท โทรศ พท , โทรสำร Need to train a team of people affordably? We deliver any training that we offer at your facility. This saves you money by eliminating travel and hotel expenses. You enjoy greater flexibility, more control and thru stronger results. Cost Effectiveness Immediate Impact Customization Flexibility Some of Our Customer for In-House Training

17 พ.ค.56 ส วนประกอบของโปรแกรม Word 2010

17 พ.ค.56 ส วนประกอบของโปรแกรม Word 2010 โครงการอบรมหล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพฉบ บม อโปรด วย Microsoft Office 2010 ร น 1 ว นท 17-19 พฤษภาคม 2556 เวลา ศ นย ว ทยบร การ จ.ส ราษฎร ธาน มหาว ทยาล ยวล ยล กษณ. หล กการและเหต ผล ป จจ บ นเทคโนโลย สารสนเทศและคอมพ

More information

โครงการอบรมคอมพ วเตอร ประจาป 2556

โครงการอบรมคอมพ วเตอร ประจาป 2556 โครงการอบรมคอมพ วเตอร ประจาป 2556 หล กการและเหต ผล ในป จจ บ นเทคโนโลย สารสนเทศเข ามาม บทบาทในการทางานอย างมากมาย การนาคอมพ วเตอร มาใช ในการเร ยน การสอน การบร การ การส อสาร การจ ดการสารสนเทศในองค กรให ม

More information

สารบ ญ หน า ท มาและความส าค ญ 1 ส วนท 1 การบร หารโครงการ 2 1.1 กลไกการบร หารจ ดการโครงการ 2 1.2 แนวทางการสน บสน น 3 1.3 กลไกและข นตอนในการบร

สารบ ญ หน า ท มาและความส าค ญ 1 ส วนท 1 การบร หารโครงการ 2 1.1 กลไกการบร หารจ ดการโครงการ 2 1.2 แนวทางการสน บสน น 3 1.3 กลไกและข นตอนในการบร สารบ ญ หน า ท มาและความส าค ญ 1 ส วนท 1 การบร หารโครงการ 2 1.1 กลไกการบร หารจ ดการโครงการ 2 1.2 แนวทางการสน บสน น 3 1.3 กลไกและข นตอนในการบร หารโครงการ 5 1.4 ผลการพ จารณาโครงการ 7 1.5 ข อม ลและเอกสารท

More information

แผนการพ ฒนา ระบบการบร หารจ ดการสารสนเทศ (Management Information System : MIS) ของมหาว ทยาล ยราชภ ฏหม บ านจอมบ ง (ป การศ กษา 2554)

แผนการพ ฒนา ระบบการบร หารจ ดการสารสนเทศ (Management Information System : MIS) ของมหาว ทยาล ยราชภ ฏหม บ านจอมบ ง (ป การศ กษา 2554) แผนการพ ฒนา ระบบการบร หารจ ดการสารสนเทศ (Management Information System : MIS) ของมหาว ทยาล ยราชภ ฏหม บ านจอมบ ง (ป การศ กษา 2554) [2] แผนการพ ฒนา ระบบการบร หารจ ดการสารสนเทศ(MIS) ป การศ กษา 2554 หล กการ

More information

รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) โครงการการบร หารจ ดการข อม ลการพ ฒนาบ คลากร ของสาน กพ ฒนาส งคม

รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) โครงการการบร หารจ ดการข อม ลการพ ฒนาบ คลากร ของสาน กพ ฒนาส งคม รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) โครงการการบร หารจ ดการข อม ลการพ ฒนาบ คลากร ของสาน กพ ฒนาส งคม จ ดท าโดย นางสาวช ณห พ มาน เก ดนาค ต าแหน งน กทร พยากรบ คคลชานาญการพ เศษ รายงานน เป นส วนหน งของการฝ

More information

โปรแกรมขายหน าร านและบร หารส นค าคงคล ง

โปรแกรมขายหน าร านและบร หารส นค าคงคล ง หน า 1 จาก 15 การทางานของโปรแกรม โปรแกรมขายหน าร านและบร หารส นค าคงคล ง 1. ควบค มบ ญช เจ าหน ระบบสามารถรายงานให ทราบว าท านค างช าระเจ าหน รายใดบ าง จ านวนก บ ล และม เจ าหน รายใดท ย ง ไม ครบก าหนดช าระ

More information

โรงเร ยนอ นเทอร เน ตและการออกแบบ ( ในความควบค มของกระทรวงศ กษาธ การ ) หล กส ตร Microsoft Office 2010

โรงเร ยนอ นเทอร เน ตและการออกแบบ ( ในความควบค มของกระทรวงศ กษาธ การ ) หล กส ตร Microsoft Office 2010 โรงเร ยนอ นเทอร เน ตและการออกแบบ ( ในความควบค มของกระทรวงศ กษาธ การ ) หล กส ตร Microsoft Office 2010 ภาพรวมของการเร ยน หล กส ตรท รวบรวมสร ปการใช งานเบ องต น ของโปรแกรมสาน กงานยอดฮ ตของ Microsoft ท ง 3

More information

รายละเอ ยดโครงการ 1. ท มาของโครงการ 2. ว ตถ ประสงค 3. กล มเป าหมาย 6. หล กเกณฑ การผ านการฝ กงาน 7. ช องทางในการร บสม คร 8. ช วงเวลาท เป ดร บสม คร

รายละเอ ยดโครงการ 1. ท มาของโครงการ 2. ว ตถ ประสงค 3. กล มเป าหมาย 6. หล กเกณฑ การผ านการฝ กงาน 7. ช องทางในการร บสม คร 8. ช วงเวลาท เป ดร บสม คร InLearnship Program รายละเอ ยดโครงการ 1. ท มาของโครงการ 2. ว ตถ ประสงค 3. กล มเป าหมาย 4. ค ณสมบ ต ของผ สม คร 5. ข นตอนการร บและด แลน กศ กษาฝ กงาน 6. หล กเกณฑ การผ านการฝ กงาน 7. ช องทางในการร บสม คร 8.

More information

แผนการพ ฒนาบ คลากรเทศบาล ( ๒๕๕๕-๒๕๕๗ )

แผนการพ ฒนาบ คลากรเทศบาล ( ๒๕๕๕-๒๕๕๗ ) แผนการพ ฒนาบ คลากรเทศบาล ( ๒๕๕๕-๒๕๕๗ ) โดย เทศบาลตาบลแวงใหญ อาเภอแวงใหญ จ งหว ดขอนแก น โทร./โทรสาร ๐-๔๓๔๙-๖๑๒๔-๕ www.wykklocal.go.th คานา การจ ดทาแผนการพ ฒนาบ คลากรของเทศบาลตาบลแวงใหญ เพ อให สอดคล องก

More information

เอกสารหมายเลข 1 -------------------------------------- แนวทางการจ ดทาแผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ.๒๕๕9 ของหน วยงาน ๑

เอกสารหมายเลข 1 -------------------------------------- แนวทางการจ ดทาแผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ.๒๕๕9 ของหน วยงาน ๑ แนวทางการจ ดทาแผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ. ๒๕๕9 ของหน วยงานในส งก ด/กาก บของกร งเทพมหานคร โดย กองย ทธศาสตร บร หารจ ดการ สาน กย ทธศาสตร และประเม นผล โทรศ พท ๐ ๒๒๒๕ ๗๙๔๗ (ภายใน ๑๕๑๑) --------------------------

More information

Training Form..เคร องม อเพ อการบร หารงานฝ กอบรม

Training Form..เคร องม อเพ อการบร หารงานฝ กอบรม Training Form..เคร องม อเพ อการบร หารงานฝ กอบรม แบบฟอร มฉบ บน ผ เข ยนขอเอาใจแฟนคล บท ต องการต วอย างแบบประเม นผลการปฏ บ ต งานเพ อน ามาปร บปร ง แบบฟอร มประเม นผลฯ ในป จจ บ นขององค การ ซ งผ เข ยนได น าเสนอแบบประเม

More information

โครงการการศ กษาการจ ดทาบ ญช รายร บ รายจ าย ร านตาระเบ ด

โครงการการศ กษาการจ ดทาบ ญช รายร บ รายจ าย ร านตาระเบ ด โครงการการศ กษาการจ ดทาบ ญช รายร บ รายจ าย ร านตาระเบ ด A study of accounting revenue expenses The friendship store bombs ผ ร บผ ดชอบโครงการ 1. นางสาว ท พาน น ลาพ งการ รห ส 551123674 ช น/ห อง ปวช. 3/8

More information

สาขาว ชาคอมพ วเตอร และเทคโลย สารสนเทศ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค (ได ร บงบประมาณจากศ นย ว ทยาศาสตร ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๗)

สาขาว ชาคอมพ วเตอร และเทคโลย สารสนเทศ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค (ได ร บงบประมาณจากศ นย ว ทยาศาสตร ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๗) รายงานสร ปผลโครงการอบรมบร การว ชาการ เร อง การสร างเอกสารอย างสมบ รณ แบบด วยโปรแกรม Microsoft Word ว นท ๑๕ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ ห องปฏ บ ต การคอมพ วเตอร ๔๔๑ อาคาร ๔ ช น ๔ มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค สาขาว

More information

โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010

โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 ห น า 1/14 1. ช อโครงการ โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 2. ย ทธศาสตร พ ฒนาบ คลากรให

More information

โครงการขยายผลการศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม แนวทางการจ ดซ อจ ดจ างอ ปกรณ การศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557

โครงการขยายผลการศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม แนวทางการจ ดซ อจ ดจ างอ ปกรณ การศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 โครงการขยายผลการศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม แนวทางการจ ดซ อจ ดจ างอ ปกรณ การศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 เป าหมาย แบ งออกเป น 2 กล ม ค อ กล มท 1 โรงเร ยนท ม น กเร ยนไม เก น 120 คน ท ย

More information

หล กส ตร Excel Basic Smart ฉลาดใช โปรแกรม Microsoft Excel

หล กส ตร Excel Basic Smart ฉลาดใช โปรแกรม Microsoft Excel www.hrdzenter.com Knowledge is no limited edition E-mail : hrdzenter@gmail.com Tel:089-773-7091, 090-645-0992 หล กส ตร Excel Basic Smart ฉลาดใช โปรแกรม Microsoft Excel ร นท 5 ระยะเวลา 1 ว น (6 ช วโมง)

More information

บร ษ ท บ พ ไอท โฮลด งส จ าก ด - www.bpit.co.th ส าน กงานใหญ โทร (02) 434 3195-7 แฟกซ (02) 435-6469 สาขาพ ทยา โทร (038) 416 975-7 แฟกซ (038) 416-978

บร ษ ท บ พ ไอท โฮลด งส จ าก ด - www.bpit.co.th ส าน กงานใหญ โทร (02) 434 3195-7 แฟกซ (02) 435-6469 สาขาพ ทยา โทร (038) 416 975-7 แฟกซ (038) 416-978 องค การคล งส นค า สร ปสมรรถนะเฉพาะด านของส าน กบร หารงานตามนโยบายร ฐ ส วนงานกลางนโยบาย ม ความร ในหล กเกณฑ ข นตอน ในการปฏ บ ต งานโครงการร บจ าน า/ ร บซ อ (รห ส 109101) ขอบเขต การด าเน นก จกรรมในการร บจ

More information

Car Insurance system

Car Insurance system ค ม อการใช งาน โปรแกรมบร หารงานประก นภ ยรถยนต Car Insurance system User manual Vol. 15.0.1 Pf-Software.Net (info@pf-software.net) lineid : pittaya.chumrus หน า 1 สารบ ญ หน าท 1. ข นตอนการท างาน 4 2. เร

More information

HR-Pro บทท ภาคผนวก COMPANY PROFILE ค ม อการเล อกซอฟท แวร ข อผ ดพลาด 16 ประการในการเล อกซ อซอฟท แวร บทท 16 ค ณสมบ ต ของโปรแกรม ภาคผนวก 341

HR-Pro บทท ภาคผนวก COMPANY PROFILE ค ม อการเล อกซอฟท แวร ข อผ ดพลาด 16 ประการในการเล อกซ อซอฟท แวร บทท 16 ค ณสมบ ต ของโปรแกรม ภาคผนวก 341 HR-Pro บทท 16 COMPANY PROFILE ค ม อการเล อกซอฟท แวร ข อผ ดพลาด 16 ประการในการเล อกซ อซอฟท แวร บทท 16 ค ณสมบ ต ของโปรแกรม 341 COMPANY PROFILE Software Solution ช อบร ษ ท : บร ษ ท โปรซอฟท คอมเทค จ าก ด ท

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559)

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) 1 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) ***************************************** ส วนท 1 ท ศทางการพ ฒนาบ คลากร 1. แนวทางการพ ฒนาบ คลากร 2. ว ตถ ประสงค 3. แนวทางการดาเน นก จกรรมการพ ฒนาบ

More information

บทท 5 การแสดงรายการในงบกาไรขาดท นเบ ดเสร จ

บทท 5 การแสดงรายการในงบกาไรขาดท นเบ ดเสร จ บทท 5 การแสดงรายการในงบกาไรขาดท นเบ ดเสร จ 1. การรายงานรายได 2. การรายงานค าใช จ าย 3. กาไรขาดท นเบ ดเสร จอ น 4. กาไรต อห น 5. ค ณภาพกาไร ผ ช วยศาสตราจารย เยาวร กษ ส ขว บ ลย 5.1 การรายงานรายได ศ กษาเพ

More information

1. ค ณสมบ ต ของผ ม ส ทธ สม คร

1. ค ณสมบ ต ของผ ม ส ทธ สม คร ประกาศการทางพ เศษแห งประเทศไทย เร อง ประกาศร บสม ครพน กงานต าแหน ง พน กงานบ ญช ระด บ 4 ในส งก ดกองบ ญช ฝ ายการเง นและบ ญช ---------------------------------------- การทางพ เศษแห งประเทศไทย (กทพ.) ม ความประสงค

More information

โรงเร ยนนวม นทราช น ท ศ เตร ยมอ ดมศ กษาพ ฒนาการ

โรงเร ยนนวม นทราช น ท ศ เตร ยมอ ดมศ กษาพ ฒนาการ โรงเร ยนนวม นทราช น ท ศ เตร ยมอ ดมศ กษาพ ฒนาการ แผนการเร ยนร รายคาบท 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 1 รายว ชา คอมพ วเตอร เบ องต น 1 (Microsoft Word) รห สว ชา ง 20245 เร อง

More information

การประย กต ใช Excel ก บงานบ ญช

การประย กต ใช Excel ก บงานบ ญช การประย กต ใช Excel ก บงานบ ญช Application of Microsoft Excel in Accounting พ ฒนพงศ Filthai Co., Ltd. ส ภาภรณ คงสว สด มหาว ทยาล ยกร งเทพ บทค ดย อ ป จจ บ นม การน ำคอมพ วเตอร มาช วยในการจ ดท ำบ ญช มากย งข

More information

การบร หารจ ดการกองท นหล กประก นส ขภาพขององค กรปกครองส วนท องถ นในจ งหว ดสระบ ร ก

การบร หารจ ดการกองท นหล กประก นส ขภาพขององค กรปกครองส วนท องถ นในจ งหว ดสระบ ร ก รายงานการตรวจสอบการบร หารจ ดการกองท นหล กประก นส ขภาพ ขององค กรปกครองส วนท องถ นในจ งหว ดสระบ ร ส าน กงานหล กประก นส ขภาพแห งชาต (สปสช.) เป นองค กรท จ ดต งข นตาม พระราชบ ญญ ต หล กประก นส ขภาพแห งชาต พ.ศ.2545

More information

แผนปฏ บ ต การด านบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ. 2558 กองท นพ ฒนาสหกรณ กรมส งเสร มสหกรณ

แผนปฏ บ ต การด านบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ. 2558 กองท นพ ฒนาสหกรณ กรมส งเสร มสหกรณ แผนปฏ บ ต การด านบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ. 2558 กองท นพ ฒนาสหกรณ กรมส งเสร มสหกรณ คานา กองท นพ ฒนาสหกรณ ได จ ดทาแผนย ทธศาสตร ด านบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2562 เป นเคร องม อการบร

More information

ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา สาน กว ชาคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ

ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา สาน กว ชาคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา สาน กว ชาคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ หมวดท 1 ข อม ลโดยท วไป 1. รห สและช อรายว ชา PA33171 โปรแกรมคอมพ วเตอร ประย กต ด านการจ ดการส าน

More information

เร อง การจ ดการฐานข อม ล

เร อง การจ ดการฐานข อม ล เร อง การจ ดการฐานข อม ล การจ ดการฐานข อม ล หมายถ ง การจ ดการข อม ลร ปแบบหน ง ท ม การจ ดเก บท งค าข อม ลพร อม โครงสร างข อม ลไว ด วยก น โดยจ ดเก บข อม ลท จ าเป นท งหมดขององค กรไว ในแหล งเด ยว เพ อการใช

More information

สร ปผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรด าน IT หล กส ตรการใช งานเทคโนโลย สารสนเทศ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.

สร ปผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรด าน IT หล กส ตรการใช งานเทคโนโลย สารสนเทศ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. สร ปผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรด าน IT หล กส ตรการใช งานเทคโนโลย สารสนเทศ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จ ดทาโดย งานเทคโนโลย สารสนเทศ งานแผนงาน สาน กงานเลขาน การกรม กรมการศาสนา

More information

แนวทางการปฏ บ ต ตามระเบ ยบกระทรวงว ฒนธรรม ว าด วยกองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด พ.ศ. ๒๕๕๖ ประว ต ความเป นมา กองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด เป นส

แนวทางการปฏ บ ต ตามระเบ ยบกระทรวงว ฒนธรรม ว าด วยกองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด พ.ศ. ๒๕๕๖ ประว ต ความเป นมา กองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด เป นส แนวทางการปฏ บ ต ตามระเบ ยบกระทรวงว ฒนธรรม ว าด วยกองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด พ.ศ. ๒๕๕๖ ประว ต ความเป นมา กองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด เป นส วนหน งของกองท นส งเสร มงานว ฒนธรรม กรมส งเสร มว ฒนธรรม

More information