โปรแกรม Easy Asthma Clinic

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "โปรแกรม Easy Asthma Clinic"

Transcription

1 โครงการพ ฒนาระบบการให บร การผ ป วยโรคห ดตามร ปแบบ โปรแกรม Easy Asthma Clinic สาหร บหน วยบร การในระบบหล กประก นส ขภาพแห งชาต รศ. นพ. ว ชรา บ ญสว สด M.D., Ph.D. ประธานเคร อข ายคล น คโรคห ดแบบง าย ภาคว ชาอาย รศาสตร คณะแพทยศาสตร มหาว ทยาล ยขอนแก น 0

2 โครงการพ ฒนาระบบการให บร การผ ป วยโรคห ดตามร ปแบบ โปรแกรม Easy Asthma Clinic สาหร บหน วยบร การในระบบหล กประก นส ขภาพแห งชาต ความสาค ญของป ญหา โรคห ดเป นโรคท พบบ อย 1 และม อ บ ต การณ เพ มข นท วโลก 2 ประเทศไทยพบอ บ ต การณ ของโรคห ดถ ง 10-12% ในเด ก 3, 4 และ 6.9% ในผ ใหญ 5 โรคห ดเป นโรคเร อร งท ม ผลกระทบต อผ ป วยค อนข างส ง จากข อม ล ของกระทรวงสาธารณส ขพบว าจ านวนผ ป วยท เข านอนร บการร กษาในโรงพยาบาลเน องจากโรคห ดก เพ มข นท ก ป น บต งแต 66,679 คนในป พ.ศ เป น 100,808 คนในป พ.ศ.2550 และคาดว าม ผ ป วยโรคท ม อาการ หอบร นแรงจนต องไปร บการร กษาท ห องฉ กเฉ นไม ต ากว าป ละ 1 ล านคน ถ งแม ว าจะม การน าเอาแนวทางการร กษาโรคห ด มาใช หลายป แต ผลการส ารวจกล บพบว าการ ควบค มโรคห ดในประเทศไทยย งต ากว ามาตรฐานท ต งไว เป นอย างมาก 6 โดยพบว าคนไข โรคห ดจ านวนมากถ ง 14.8% ท ม อาการหอบร นแรงจนต องเข าร บการร กษาในโรงพยาบาลในระยะเวลา 1 ป ท ผ านมา และ 21.7% ท เคยมาห องฉ กเฉ นในระยะเวลา 1 ป ท ผ านมา ผ ป วยมากกว าคร งท ม ค ณภาพช ว ตด อยกว าคนปกต เพราะไม สามารถท าก จกรรมได เช นคนปกต สาเหต ส าค ญก เพราะว าผ ป วยส วนมากไม ได ร บการร กษาตามท แนวทางการ ร กษาได ให คาแนะน าไว โดยพบว าผ ป วยโรคห ดในประเทศไทยท ได ร บยาพ นเสต ยรอยด ซ งเป นยาหล กท ใช ใน การร กษาโรคม เพ ยง 6.7% แสดงให เห นถ งความล มเหลวของการพยามน าเอา ไปใช งาน ซ งผลการส ารวจก เป นไปในแนวเด ยวก นก บผลการส ารวจในอเมร กา 7 ย โรป 8 การจ ดต งคล น กโรคห ดแบบง ายๆ (Easy Asthma Clinic) ตามโรงพยาบาลช มชน 9 โดยท าให แนว ทางการร กษาโรคห ดง ายข น การจ ดระบบท จะท าให แพทย ใช เวลาน อยลงในการด แลผ ป วย เพ มบทบาทของ พยาบาลและเภส ชกรในการร วมด แลผ ป วย และการให ความร เร องโรคห ดรวมท งแนวทางในการร กษาโรค ความร เร องยาและว ธ การใช ยาพ นชน ดต างๆ แก ผ ป วย ท าให การด แลร กษาผ ป วยให ม ประส ทธ ภาพมากข น ผล ท ได ร บจากการจ ดต ง Easy Asthma Clinic ค อการร กษาโรคห ดในโรงพยาบาลช มชนท อย ห างไกลจะได 1

3 มาตรฐาน ม การว ดPEFR และม การใช ยา inhaled corticosteroids เพ มข น ซ งจะท าให ผ ป วยโรคห ดจะม ค ณภาพช ว ตท ด ข น ไม ต องท กข ทรมานก บอาการหอบ และสามารถลดการเข าร บการร กษาท ห องฉ กเฉ นหร อ นอนร บการร กษาท โรงพยาบาลได เป นอย างมาก 10 ในช วง 5 ป ท ผ านมาม โรงพยาบาลสนใจเข าร วมเป นเคร อข ายเป นจ านวนไม น อย แต เน องจากการท ไม ม ระบบต ดตามท ใกล ช ด การโยกย ายโรงพยาบาลของแพทย การไม ม ส งตอบแทนภาระงานท เพ มข น ระบบการ จ ายเง นให ก บโรงพยาบาลท ไม ส งเสร มให ม การพ ฒนาค ณภาพ เช น โรงพยาบาลท ร กษาโรคห ดไม ได มาตรฐาน และม ผ ป วยโรคห ดมานอนร บการร กษาในโรงพยาบาลมากจะได ร บเง นมากกว า โรงพยาบาลท ร กษาได มาตรฐานและม ผ ป วยนอนร บการร กษาใน โรงพยาบาลน อยท าให ม โรงพยาบาลจ านวนน อยท จะต งใจในการต ง Easy Asthma Clinicอย างเต มท การจ ดต งคล น คโรคห ดโดยใช โปรแกรม Easy Asthma Clinic นอกจากจะท าให การร กษาโรคห ดได มาตรฐานแล ว ย งม ระบบการจ ดเก บข อม ลแบบ web database ท าให แต ละโรงพยาบาลสามารถประเม น ผลการร กษาของตนเองได ง าย และท ส าค ญกว าน นก ย งท าให ส วนกลางสามารถประเม นผลการดาเน นงานของ แต ละโรงพยาบาลได ซ งจะท าให การตรวจประเม นค ณภาพการร กษาในอนาคตง ายข น ด งน นการจ ดท าโครงการพ ฒนาระบบการให บร การผ ป วยโรคห ด ตามร ปแบบโปรแกรม Easy Asthma Clinicจ งเก ดข น ว ตถ ประสงค 1. เพ อพ ฒนาค ณภาพของการร กษาโรคห ดของหน วยบร การในระบบหล กประก นส ขภาพ แห งชาต ท เข าร วมโครงการให ได มาตรฐานสากลอย างม ระบบ 2. เพ อต ดตามผลการด าเน นการของหน วยบร การ 3. เพ อพ ฒนาระบบฐานข อม ลผ ป วยโรคห ด ให สามารถใช ในการประเม นค ณภาพบร การได 4. เพ อสร างเคร อข ายการด แล ร กษาโรคห ดท เป นระบบ และเป นแบบอย างให ก บโรคเร อร งอ นๆ ข นตอนดาเน นการ 1. พ ฒนาโปรแกรม easy asthma clinic เพ อให หน วยบร การในระบบหล กประก นส ขภาพ แห งชาต 13 เขต และส วนกลาง สามารถเข าถ งระบบบ นท กข อม ล เร ยกด และส งออก รายงาน 2

4 การให บร การผ ป วยนอกโรคห ด easy asthma clinicในระด บหน วยบร การจ งหว ด เขต และ ระด บประเทศ ตามล าด บ 2. พ ฒนาโปรแกรม easy asthma clinic ให สามารถเร ยกด รายงานข อม ล การให หน วยบร การ ตามร ปแบบท สาน กงานกาหนด 3. สน บสน นการจ ดอบรมฟ นฟ ความร แพทย พยาบาล เภส ชกร และเจ าหน าท ท เก ยวข อง ของหน วยบร การ ในการจ ดต งคล น กให บร การด แลผ ป วยนอกโรคห ด easy asthma clinic 4. ต ดตาม สน บสน น ให คาปร กษาด านว ชาการ แก ผ ให บร การของหน วยบร การ และด าน เทคน ค ในกรณ ม ข อสงส ย/ป ญหาจากการใช งานของระบบ 5. จ ดทารายงานสร ปผลการดาเน นงาน ระยะเวลาของโครงการ ต ลาคม ธ นวาคม 2555 ประโยชน ท จะได ร บ 1. หน วยบร การม ระบบการบ นท กข อม ลการด แลผ ป วยโรคห ดท ม มาตรฐาน สามารถส บค นและ ให การด แลต อเน องในเคร อข ายได 2. ม ฐานข อม ลผ ป วยโรคห ด เพ อใช ในการพ ฒนาค ณภาพการด แลผ ป วยห ด 3. ผ ป วยโรคห ดได ร บบร การท เป นมาตรฐานเด ยวก น และม ค ณภาพช ว ตด ข น 4. อ ตราการนอนโรงพยาบาลด วยอาการหอบลดลง 3

5 ว ว ฒนาการของการร กษาโรคห ด แนวทางการร กษาโรคห ดในป จจ บ นเปล ยนไปจากในอด ตมาก ว ว ฒนาการของการร กษาโรคห ดอาจ แบ งได เป น 3 ย คตามความเช อและความเข าใจในพยาธ ก าเน ดของโรคห ด ย คแรก ค อช วงประมาณก อน พ.ศ ในช วงน ม ความร ว าล กษณะท ส าค ญของโรคห ดค อ หลอดลม ไวผ ดปกต ต อส งกระต น (airway hyperresponsiveness) ค อหลอดลมของคนไข โรคห ดจะหดต วง ายเม อเจอส ง กระต นต างๆ เช น กล นฉ นๆ, ความเย น,การออกก าล งกาย ฯลฯ และเม อหลอดลมหดต วก หดมากกว าปกต ท า ให คนไข โรคห ดเก ดอาการหายใจล าบากและหายใจม เส ยงว ด เน องจากว าในสม ยน นย งไม ทราบว าสาเหต ของ หลอดลมไวผ ดปกต เก ดจากอะไรก นแน การร กษาโรคห ดในสม ยน จ งม งไปท การร กษาหลอดลมหดต วโดยใช ยา ระง บการหดต วของกล ามเน อหลอดลมเป นหล ก 11 ได แก ยาในกล ม B2-agonists ด งน นจ งม การใช ยา B2- agonists ก นอย างแพร หลายในช วงน ย คท สอง ค อช วงระหว าง พ.ศ ม หล กฐานหลาย ๆ ประการท สน บสน นว าแท จร งแล ว หลอดลมไวผ ดปกต ในคนไข โรคห ดน าจะเก ดจากการอ กเสบของหลอดลม 12 และการอ กเสบของหลอดลมท าให หลอดลมไวต อส งกระต นผ ดปกต เม อเจอส งกระต นจะเก ดหลอดลมต บท ว ๆ ไป ท าให ผ ป วยเก ดอาการไอ หอบ หายใจม เส ยงว ด ซ งเราเร ยกว าจ บห ด (asthmatic attack) นอกจากน การอ กเสบของหลอดลมย งท าให เก ด อาการของโรคห ดโดยตรง เช น ไอ แน นหน าอกอ กด วย ด งน นการร กษาโรคห ดก เลยเปล ยนจากการให ยาขยาย หลอดลมเป นหล กเป นไปให ยาร กษาหลอดลมอ กเสบเร อร งเป นหล กโดยใช ยาท ม ฤทธ ลดการอ กเสบเช น ยาพ น สเตอร รอยด (inhaled steroids) แทนการใช ยาขยายหลอดลม และพยายามหล กเล ยงการใช ยาขยายหลอดลม โดยจะใช ยาขยายหลอดลมเฉพาะเวลาม อาการหอบเท าน น เม อการอ กเสบลดลงความไวของหลอดลมก จะ ลดลงด วยท าให ผ ป วยโรคห ดไม หอบเม อเจอส งกระต น ด งน น inhaled corticosteroids จ งถ อว าเป นยาหล กท ใช ในการร กษาโรคห ดต งแต บ ดน นเป นต นมา ย คท สาม ค อช วงระหว าง พ.ศ ถ งป จจ บ น พบว าการอ กเสบของหลอดลมท เก ดข นเป นเวลานาน อาจจะท าให เก ดการเปล ยนแปลงของหลอดลมอย างถาวรท งร ปร างและการท างานท เร ยกว า airway remodeling ซ งการท ม airway remodeling จะท าให สมรรถภาพปอดคนไข โรคห ดต ากว าปกต และม หลอดลมไวต อส งกระต นอย างถาวร หล กการในการร กษาในช วงน ค อการพยายามป องก นไม ให เก ด airway remodeling โดยเช อว าการให การร กษาโรคห ดแต เน นๆ จะป องก นการเก ด airway remodelingได 15 แต เม อ เก ด airway remodeling แล วการใช ยาท ม ฤทธ ลดการอ กเสบเช น ยาพ นสเต ยรอยด (inhaled steroids) อย าง 4

6 เด ยวจ งไม สามารถควบค มอาการโรคห ดได การใช ยาขยายหลอดลมร วมก บร วมก บยาพ นสเตอร รอยด จะได ผล ด กว าการใช ยาพ นสเตอร รอยด อย างเด ยว 16, 17 และย งท าให สามารถลดขนาดยาพ นสเตอร รอยด ได ด วย 18 แนวทางการร กษาโรคห ด (Asthma Guidelines) เน องจากม การเปล ยนแปลงความร เก ยวก บการร กษาโรคห ดเป นอย างมากในช วงระยะเวลาส นๆ ท าให แพทย ส วนมากตามไม ท นก บความร ท เปล ยนไป ท าให ร กษาโรคห ดไม เป นไปในแนวทางเด ยวก น เพ อให การ ร กษาโรคห ดได ผลด ข นและม มาตรฐานเด ยวก นองค การอนาม ยโลก (WHO) ร วมก บ National Heart Lung and Blood Institute (NHLBI) ของอเมร กาจ งได ร วมก นเข ยนแนวทางการร กษาโรคห ดข นในป ค.ศ และ เร ยกว า Global Initiative for Asthma Guidelines (GINA Guidelines 1995) 19 ซ งประสบความส าเร จเป น อย างมาก เพราะม หลายประเทศท ได น าเอา GINA guidelinesไปเป นแนวทางในการท าแนวทางการร กษาโรค ห ดของตนเองรวมท งประเทศไทยด วย เน องจากว าม การศ กษาว จ ยใหม ๆออกมาท าให ม ความร เพ มข นท าให แนวทางการร กษาโรคห ดม การ ปร บปร ง ใหม ในป ค.ศ และม การปร บปร งคร งส าค ญอ กคร งใน ป ค.ศ GINA guidelines 1995 GINA guidelines 1995 ได เน นให เห นความส าค ญของการอ กเสบของหลอดลมโดยให น ยามโรคห ดว า เป นโรคท ม การอ กเสบเร อร งของหลอดลม ท าให หลอดลมไวต อส งกระต นผ ดปกต เม อเจอส งกระต นหลอดลมจะ หดต วต บลงท าให ผ ป วยม อาการไอ หอบหายใจไม อ ม และหายใจม เส ยงว ด ด งน นการร กษาโรคห ดก จะต องลด การอ กเสบของหลอดลม และยาพ นเสต ยร รอยด ซ งลดการอ กเสบของหลอดลมได ด จ งเป นยาหล กท ใช ในการ ร กษาโรคห ด GINA guidelines 1995 เช อว าถ งแม ว าโรคห ดจะไม สามารถร กษาให หายขาดได แต แพทย สามารถท จะควบค มโรคห ดได โดยไม ยาก ด งน นเป าหมายของการร กษาโรคห ดค อ การควบค มโรคห ดให ได ซ ง หมายความว าผ ป วยโรคห ด ม อาการน อยหร อไม ม อาการเลย ม โรคก าเร บน อยคร ง ไม ต องหอบมากจนต องไปห องฉ กเฉ น ใช ยาขยายหลอดลมน อยมากหร อไม ต องใช เลย 5

7 สามารถท าก จกรรมต างๆรวมท งสามารถออกก าล งกายได เป นปกต ม สมรรถภาพปอดปกต ไม ม อาการข างเค ยงจากยา ในการร กษาโรคห ดก จะต องประเม นความร นแรงของโรคห ดก อน แล วจ ดยาให สอดคล องก บความ ร นแรงของโรค ซ งการประเม นความร นแรงของโรคห ดก อาศ ย ความถ ของอาการหอบในช วงกลางว น ความถ ของอาการหอบในช วงกลางค น สมรรถภาพปอดโดยการว ดค าความเร วส งส ด (Peak expiratory flow rate) และความผ นผวนของค า peak flow (peak flow variability) โดยแบ งความร นแรงของโรคห ดออกเป น 4 ข น ค อ (ตารางท 1) 1. Intermittent asthma (ม อาการนานนานคร ง) 2. mild persistent asthma (ร นแรงน อย) 3. Moderate persistent asthma (ร นแรงปานกลาง) 4. severe persistent asthma (ร นแรงมาก) ตารางท 1. การจ าแนกความร นแรงของโรคห ดโดยอาศ ย ความถ ของอาการหอบในช วงกลางว น ความถ ของ อาการหอบในช วงกลางค น การตรวจสมรรถภาพปอด(FEV 1 หร อ PEFR) และ ค าความผ นผวนของPEFR 19 อาการหอบกลางว น ความร นแรงของโรคห ด Intermittent ม อาการนานนานคร ง ช วง ท ม อาการจะม อาการ <1/ส ปดาห Mild persistent (ร นแรงน อย) Moderate persistent (ร นแรงปานกลาง) Severe persistent (ร นแรงมาก) 6 อาการหอบ กลางค น PEFR Peak Flow variability <2คร ง/เด อน > 80% < 20% >1 คร ง/ส ปดาห >2/เด อน > 80% 20-30% ม อาการเก อบท กว น >1/ส ปดาห % > 30% ม อาการตลอดเวลา บ อยๆ < 60% > 30%

8 ยาท ใช ในการร กษาโรคห ดก แบ งเป น 2 กล มค อ 1. ยาบรรเทาอาการ (relievers) ได แก ยาในกล ม short-acting beta 2 agonists(saba) จะใช เฉพาะ เวลาม อาการ 2. ยาท ใช ควบค มโรค (controllers) ได แก ยาพ นสต ยรอยด long-acting beta 2 agonists (LABA) และ sustained release theophylline การร กษาก จ ดการร กษาให ตามความร นแรงแบบข นบ นไดจากน อยไปหามาก ซ งม 4 ข นค อ การร กษาข นท 1 ส าหร บคนไข ท ม อาการนานนานคร ง(Intermittent) จะให b2- agonist ท ม ฤทธ ส น ชน ด ร บประทาน หร อชน ดส ด ก ได การร กษาข นท 2 ส าหร บคนไข ท ม ความร นแรงน อย (mild persistent) จะให Inhaled corticosteroids ขนาด ต า(beclomethasone หร อ budesonide g/d และ fluticasone g/d ) ร วมก บb2- agonist ท ม ฤทธ ส นเม อม อาการ การร กษาข นท 3 ส าหร บคนไข ท ม ความร นแรงปานกลาง (Moderate persistent) จะ ให Inhaled corticosteroids ขนาดเพ มข น (beclomethasone หร อ budesonide g/d และ fluticasone g/d) การร กษาข นท 4 ส าหร บคนไข ท ม ความร นแรงมาก (severe persistent) ให Inhaled corticosteroids ขนาด ส ง (beclomethasone หร อ budesonide g/d และ fluticasone g/d ) ร วมก บยา ควบค มโรคต วอ นๆ เช น long acting b2-agonists, sustained release theophylline และถ าย งค มอาการ ไม ได ก ให prednosolone ชน ดร บประทาน เม ออาการด ข นและควบค มอาการได มากกว า 3 เด อนก พ จารณาลดการร กษาลงได GINA guidelines ได ม การเปล ยนแปลงเพ ยงเล กน อยค อ การร กษาข นท 3 ส าหร บคนไข ท ม อาการปานกลาง แนะน าให ใช Inhaled corticosteroids ขนาดต าร วมก บ long acting b2-agonists แทนการใช Inhaled corticosteroids ขนาดส ง เพราะม ข อม ลท ช ดเจนว า การให ยา long acting b2-agonists ร วมก บการใช Inhaled 16, 17, corticosteroids จะได ผลในการควบค มโรคห ดได ด กว าการเพ มขนาดของ Inhaled corticosteroids มาก 7

9 21 ซ งน ามาส การผล ตยาท เอายา long acting b2-agonists และ Inhaled corticosteroids มาบรรจ ใน หลอดเด ยวก นเพ อความสะดวกในการใช ซ งก ได ผลด กว าการใช ยาแยกหลอด GINA guidelines 2006 ได ม การเปล ยนแปลงจากแนวทางเด มเป นอย างมาก ป ญหาของ GINA guidelines 1995 และ 2002 ก ค อการให ยาร กษาตามความร นแรงของโรค เพราะว า ความร นแรงของโรคซ งจ าแนกตามอาการ และสมรรถภาพปอด ม ความย งยากซ บซ อนยากแก การจะจดจ า 22 และความร นแรงของโรคซ งจ าแนกตามอาการและสมรรถภาพปอดก จะม การเปล ยนแปลงตลอดเวลา 23 นอกจากน เม อได ร บการร กษามาก อนก จะย งท าให การประเม นความร นแรงมากย งข นเพราะจะต องเอาระด บ ของการร กษามาพ จารณาร วมก บอาการด วย ซ งความย งยากของ guidelines ก เป นอ ปสรรคส าค ญอย างหน ง ในการท จะน าเอา guidelines ไปใช GINA guidelines 2006 ได พยายามท จะท าให guidelines การร กษาโรคห ดให ง ายข น โดยการยกเล ก การประเม นความร นแรงของโรคห ด แต ห นมาประเม นการควบค มโรคห ดแทน โดยการต งเป าของการร กษา เช นเด มค อการควบค มโรคห ดให ได (asthma controlled) แล วปร บการร กษาเพ อท จะให บรรล เป าหมายท ต งใว ถ าย งควบค มโรคไม ได ก ให เพ มการร กษาข นไป และถ าควบค มโรคห ดได แล วก ค อยๆลดการร กษาลง ส วนว ธ การ ประเม นการควบค มโรคห ดก อาศ ย 1. อาการในช วงกลางว น 2. อาการในช วงกลางค น 3. การใช ยาขยายหลอดลมบรรเทาอาการ 4. การก าเร บของโรคห ด 5. การว ดสมรรถภาพปอด 6. การท าก จว ตรต างๆได เช นคนปกต ซ งการควบค มโรคห ดสามารถแบ งออกเป น ควบค มโรคห ดได (controlled) ควบค มโรคห ดได บางส วน (partly controlled) และควบค มโรคห ดไม ได (uncontrolled) ด งตารางท 2 8

10 ตารางท 2 ระด บของการควบค มโรคห ด Characteristic Controlled (All of the following) Partly Controlled (Any measure present in any week) Daytime symptoms None (twice or More than twice/week less/week) Limitations of activities Nocturnal symptoms/awakening Need for reliever/ rescue treatment Lung function (PEF or FEV1) None None None (twice or less/week) Normal Any Any More than twice/week < 80% predicted or personal best (if known) Uncontrolled Three or more features of partly controlled asthma present Exacerbations None One or more/year* One in any week ส วนยาท ใช ในการร กษาโรคห ดก ม 5 ระด บ ค อ 1. การใช short-acting b2- agonist (SABA)เวลาม อาการ 2. การใช inhaled corticosteroids ขนาดต า 3. การใช inhaled corticosteroids (ICS) ขนาดต า ร วมก บ long acting b2-agonists (LABA) 4. การใช inhaled corticosteroids (ICS) ขนาดส ง ร วมก บ long acting b2-agonists (LABA) 5. การใช inhaled corticosteroids (ICS) ขนาดส ง ร วมก บ long acting b2-agonists (LABA) ร วมก บการให prednisolone การใช ยาในการร กษาโรคห ดจะเร มท ข นไหนก ได ตามความเหมาะสมเช นถ าเห นว าผ ป วยม อาการมาก อาจจะเร มท การใช ยา inhaled corticosteroids (ICS) ขนาดต า ร วมก บ long acting b2-agonists (LABA) 9

11 เลยก ได แล วเม อสามารถควบค มโรคห ดได ก ค อยลดยาลงเหล อแต inhaled corticosteroids (ICS) ขนาดต า ด งร ปท 1 ร ปท 1แนวทางการร กษาโรคห ด 10

12 การน าเอาแนวทางการร กษาโรคห ดไปใช ในประเทศไทย ในประเทศไทยได ม การจ ดท าแนวทางการร กษาโรคห ดข นคร งแรกในป พ.ศ โดยความร วมม อ ของสมามอ รเวชช สมาคมโรคภ ม แพ และอ มม โนว ทยา และชมรมโรคหอบห ด 24 โดยม เน อหาสอดคล องตาม GINA guideline 1995 และม การปร บปร งคร งแรกเม อ พ.ศ ปร บปร งคร งท สองป พ.ศ โดยม เน อหาสอดคล องตาม GINA guideline 2002 และปร บปร งคร งหล งส ดในป พ.ศ โดยม เน อหา สอดคล องตาม GINA guideline 2008 หล งจากม การน าเอา GINA guideline มาใช หลายป ได ม การส ารวจผลการร กษาโรคห ดในประเทศ ไทย 6 กล บพบว าการควบค มโรคห ดย งต ากว ามาตรฐานท ต งไว เป นอย างมาก โดยพบว าคนไข โรคห ดจ านวนมาก ถ ง 14.8% ท ม อาการหอบร นแรงจนต องเข าร บการร กษาในโรงพยาบาลในระยะเวลา 1 ป ท ผ านมา และ 21.7% ท เคยมาห องฉ กเฉ นในระยะเวลา 1 ป ท ผ านมา ผ ป วยมากกว าคร งท ม ค ณภาพช ว ตด อยกว าคนปกต เพราะไม สามารถท าก จกรรมได เช นคนปกต สาเหต ส าค ญก เพราะว าผ ป วยส วนมากไม ได ร บการร กษาตามท แนวทางการ ร กษาได ให คาแนะน าไว โดยพบว าผ ป วยโรคห ดในประเทศไทยท ได ร บยาพ นเสต ยรอยด ม เพ ยง 6.7% นอกจากน รายงานผลโครงการตรวจเวชระเบ ยนเพ อประเม นค ณภาพการด แลผ ป วยโรคห ด ป งบประมาณ ของ ส าน กงานหล กประก นส ขภาพแห งชาต พบว าผ ป วยโรคห ดไม ได ร บการประเม นความร นแรงท เหมาะสม เพราะม ผ ป วยโรคห ดเพ ยง 1.08 % เท าน นท ได ร บการตรวจว ดความเร วส งส ดของลมท เป าออก (Peak Expiratory Flow ) และแพทย ส งจ ายยาพ นเสต ยรอยด ให ผ ป วยเพ ยง 10.92% แสดงให เห นถ งความล มเหลว ของการพยามน าเอา GINA guideline ไปใช งาน ซ งผลการส ารวจก เป นไปในแนวเด ยวก นก บผลการส ารวจใน อเมร กา 7 ย โรป 8 สาเหต ของความล มเหลวของการนาเอาแนวทางการร กษาไปใช ได แก 1. ผ ป วยโรคห ดส วนใหญ พอใจก บอาการหอบท ตนม อย จากการส มภาษณ ผ ป วยโรคห ด 6 พบว า ผ ป วยโรคห ดส วนมากจะค ดว าการควบค มโรคห ดของตนเองด แล วแม ว าจะม อาการหอบเก อบท ก ว น เลยไม ได ไปพบแพทย เพ อร บการร กษา 2. แนวทางในการร กษาโรคห ดในป จจ บ นเปล ยนไปจากเด มมาก จากเด มท เข าใจว าโรคห ดเป นโรคท ม ความผ ดปกต ของกล ามเน อหลอดลมท โตข นและหดต วมากกว าปกต และค ดว าโรคห ดเป นโรคท ร กษาไม ได จ งร กษาโรคห ดโดยการใช ยาขยายหลอดลมเป นหล กเฉพาะเวลาท ม อาการเท าน น แต ในป จจ บ นเข าใจว าโรคห ดม การอ กเสบของหลอดลมท าให หลอดลมไวต อส งกระต นผ ดปกต ด งน น 11

13 โรคห ดจ งเป นโรคท ร กษาได ด วยการให ยาลดการอ กเสบของหลอดลมซ งได แก ยาพ นเสต ย รอยด (inhaled corticosteroids) เป นหล กแทนการใช ยาขยายหลอดลม ท าให แพทย เปล ยน แนวค ดไม ท น 3. แนวทางในการร กษาโรคห ดย งยากซ บซ อนท าให ยากต อการปฏ บ ต ตาม เช น การจ าแนกความ ร นแรงของโรคห ด และการให ยาร กษาตามระด บความร นแรงของโรค 4. การประเม นความร นแรงของโรคห ดต องอาศ ยการตรวจสมรรถภาพปอด หร อ peak flow meter ซ ง บ คคลากรทางการแพทย ไม ค อยค นเคยก บการว ด peak flow 5. แพทย ไม ม เวลามากพอในการด แลคนไข โรคห ด ปกต แพทย ม เวลาตรวจผ ป วยท ห องตรวจผ ป วย นอกประมาณ 5-10 นาท แต การท จะร กษาผ ป วยโรคห ดให ด จะต องให ความร แก ผ ป วย จะต อง ประเม นความร นแรงของโรค จะต องสอนผ ป วยเก ยวก บการพ นยาให ถ กต อง ซ งต องใช เวลามาก 12

14 คล น คโรคห ดแบบง าย (Easy Asthma Clinic) เพ อให การร กษาโรคห ดในประเทศไทยได มาตรฐานตาม GINA guideline จ งได ดาเน นโครงการจ ดต ง คล น กโรคห ดแบบง ายๆ (Easy Asthma Clinic) ข นในโรงพยาบาลช มชนท วประเทศ เม อว นท 3 ม นาคม 2547 โดยม หล กการด งน 1. ท าให แนวทางการร กษาโรคห ดง ายข น เร ยกว า แนวทางการร กษาโรคห ดแบบง ายๆ (Easy Asthma Guideline) เด มการร กษาโรคห ดตาม GINA guideline 1995 และ GINA guideline 2002 จะต องประเม นความร นแรงของโรคห ดก อน โดยแบ งความร นแรงออกเป น 4 ข น ค อ Intermittent asthma, mild persistent asthma, moderate persistent asthma และ severe persistent asthma แล วค อยจ ดการร กษาตามความร นแรง ซ งยากแก การจดจ าและปฏ บ ต ตาม Easy Asthma Guideline จ งปร บเป นไม ต องประเม นความร นแรง แต ประเม นการควบค มโรคห ด (asthma control) แทน โดยถามคาถามง ายๆ 4 คาถาม ตาม ตารางท 3 แล วเป า Peak Flow ถ า ไม ม อาการหอบในช วงกลางว น ไม หอบในช วงกลางค น ไม ต องใช ยาขยายหลอดลม ไม ต องไปห อง ฉ กเฉ นและ PEFR มากกว า 80% ก ถ อว า ควบค มโรคได ถ าควบค มโรคไม ได ผ ป วยควรได ร บยาพ น inhaled corticosteroids ug/d ถ าย งไม สามารถควบค มโรคได ก ให เพ มยา controller ต วท สองเข าไป (ซ งเราอาจจะเล อก theophylline, LABA หร อ Leukotriene antagonist ) เม อ ควบค มโรคได ก เอา controller ต วท สองออกไป ซ งจะท าให การร กษาโรคห ดง ายข นมาก 2. ม การจ ดระบบการท างานให ง าย เป นระบบ และท างานเป นท ม ท าให แพทย ใช เวลาน อยลงในการ ด แลผ ป วย โดยเพ มบทบาทของพยาบาลและเภส ชกรในการร วมด แลผ ป วย โดยพยาบาลท าหน าท ในการลงทะเบ ยนผ ป วยและประเม นการคบค มโรค แพทย ท าหน าท ส งการร กษา และเภส ชกรม หน าท ให ความร เร องโรคห ดและแนวทางในการร กษาโรค ความร เร องยาและว ธ การใช ยาพ นชน ด ต างๆ แก ผ ป วย การท างานเป นท มจะช วยท าให การด แลร กษาผ ป วยให ม ประส ทธ ภาพมากข น 3. พ ฒนาการจ ดเก บข อม ลผ ป วยโดยอาศ ยเทคโนโลย สารสนเทศเข ามาช วยท าให สามารถเก บข อม ล ออนไลน ท โดยแต ละโรงพยาบาล จะสามรถลงข อม ลได เอง ซ งท าให สามารถประเม นผล ต ดตามผ ป วยได อย างม ประส ทธ ภาพ และย งท าให ม ฐานข อม ลผ ป วยโรคห ด ของประเทศไทยท ใหญ ท ส ด 13

15 ตารางท 3. แบบสอบถามเพ อการประเม นการควบค มโรคห ดของผ ป วย (asthma control questionnaires) โดยถามค าถามง ายๆ 4 ข อ 1. ในช วง 4 ส ปดาห ท ผ านมาค ณม อาการไอ หายใจไม อ ม หร อหายใจม เส ยงด งว ด ในช วงกลางว นบ าง หร อไม 2. ในช วง 4 ส ปดาห ท ผ านมาค ณต องล กข นมาไอ,หายใจฝ ดและแน นหน าอก,หายใจม เส ยงว ดในช วง กลางค นบ างหร อไม 3. ในช วง 4 ส ปดาห ท ผ านมา ค ณใช ยาบรรเทาอาการหอบ (ยาขยายหลอดลม)บ างหร อไม? 4. ในช วง 2 เด อนท ผ านมา ค ณเคยหอบมากจนต องไปร บการร กษา ท ห องฉ กเฉ น หร อ ต องเข าร บการ ร กษาในโรงพยาบาลบ างหร อไม บ างหร อไม ข นตอนการทางานของคล น กโรคห ดแบบง ายๆ 1. คนไข ท กคนจะต องพบก บพยาบาลก อนเพ อลงทะเบ ยน (ตามแบบ appendix1) และประเม นการ ควบค มโรคห ดของคนไข โดยใช แบบสอบถามง ายๆ (appendix2) เสร จแล วก ให ผ ป วยเป าพ คโฟว ( Peak Expiratory Flow Rate: PEFR) เพ อว ดความเร วส งส ดท ผ ป วยสามารถเป าได 2. เม อพยาบาลประเม นเสร จก ส งผ ป วยเข าพบแพทย แพทย จะให การร กษาตามแนวทางการร กษา แบบง าย (Easy Asthma Guideline) ก ค อ ผ ป วยท ย งควบค มโรคได ไม ได จะต องได ร บยาพ นเสต ย รอยด ขนาดต าถ งปานกลาง ( ไมโครกร ม) ถ าผ ป วยย งไม สามารถควบค มโรคได ก เพ ม controller ต วท สองเข าไป ถ าควบค มโรคได มากกว า 3 เด อนข นไปอาจจะพ จารณาลดยาลงโดย เอา controller ต วท สองออกก อนและถ าควบค มได ก ค อยๆลดยาพ นเสต ยรอยด ลง ถ าควบค มได มากกว า 1 ป ก อาจจะพ จารณาหย ดยาได 3. เม อแพทย ส งการร กษาเสร จก ส งผ ป วยพบก บเภส ชซ งจะท าหน าท ให ความร เก ยวก บเร องโรคห ด และการร กษาโรค สอนการใช ยาพ น ตรวจสอบการใช ยาว าผ ป วยใช ยาตามแพทย ส งหร อ 14

16 การทดสอบสมรรถภาพปอดอย างง ายโดยการใช Peak Flow Meter Peak Flow Meter เป นเคร องม อว ดความเร วลมท เป าออกมาจากปอดอย างเร ว ค าท ได ม หน วยเป น ล ตร/นาท ค าความเร วส งส ด (Peak Expiratory Flow rate,pefr) จะบอกให ทราบถ งสภาวะหลอดลมว าเป น อย างไร เพราะถ าหลอดลมต บแคบลง ความเร วส งส ดก จะลดลง ค าท เป าได ก จะน อย ค า Peak Flow Meter จะข นก บ เพศ อาย และส วนส ง แพทย และผ ป วยควรทราบค าปกต หร อค าท ด ท ส ดท ของผ ป วยแต ละราย เพราะจะใช เป นค ามาตรฐานส าหร บผ ป วยรายน นๆในการประเม นอาการ ว ธ การใช Peak Flow Meter 1. เล อนเข มช ลงมาท เลข 0 2. ย น หร อถ าย นไม ได ก ให น งต วตรง (ผ ป วยควรอย ในท าเด ยวก นท กคร งท เป า) 3. หายใจเข าให ล กท ส ดเท าท จะท าได 4. อมท ปากกระบอกของเคร อง ป ดปากให สน ท เป าลมออกจากปอดให แรงและเร วท ส ดเท าท สามารถท าได 5. ด ว าเข มช เล อนไปตรงก บเลขใด ให จดไว 6. ท าซ าต งแต ตอนท 1-5 อ ก 2 คร ง (เป าท งหมด 3 คร ง) 7. บ นท กค าท มากท ส ดไว ค าท ได ต องน าไปเท ยบก บค ามาตรฐานว าเป นก เปอร เซ นต ของค ามาร ฐาน 8. น าไปเท ยบก บค ามาตรฐานท คานวนได (Predicted) ว าเป นก เปอร เซ นต ของค ามาตรฐาน ผลท ได ร บจากการจ ดต ง Easy Asthma Clinic ค อ 10, การร กษาโรคห ดในโรงพยาบาล ช มชนเล กๆจะได มาตรฐานระด บโลก 2. ผ ป วยโรคห ดจะม ค ณภาพช ว ตท ด ข น ไม ต องท กข ทรมานก บอาการหอบ และไม ต องหอบร นแรงจน 10, ต องเข าร บการร กษาท ห องฉ กเฉ นหร อนอนร บการร กษาท โรงพยาบาล 3. ม ความร วมม อก นของท มแพทย พยาบาล และเภส ชกรรมท าให การร กษาม ค ณภาพส ง 4. ม การบ นท กข อม ลการร กษาอย างเป นระบบซ งจะเป นประโยชน ต อผ ป วย และระบบการ สาธารณส ขของประเทศไทยในอนาคต 15

17 ในป พ.ศ ส าน กงานหล กประก นส ขภาพแห งชาต ได เห นความส าค ญของโครงการ Easy Asthma Clinic จ งสน บสน นโครงการพ ฒนาค ณภาพการด แลผ ป วยโรคห ด ของหน วยบร การ สาขาเขตพ นท ขอนแก น โดยจ ดต ง Easy Asthma Clinic ในโรงพยาบาล 98 โรงพยาบาล ในจ งหว ด ขอนแก น สารคาม เลย ร อยเอ ด อ ดร หนองคาย หนองบ วล าภ ผลการดาเน นการคล น คโรคห ดอย างง ายท าให บ คคลากรทางการแพทย ได แก แพทย พยาบาล และเภส ชกร ม ความร ความช านาญในการร กษาโรคห ดเพ มข น การด แลผ ป วยโรคห ดม ค ณภาพมากข น โดยม การซ กประว ต อย างเป นระบบ ม การตรวจร างกาย ม การประเม นสมรรถภาพปอด ม การ ร กษาตามแนวทางการร กษาโรคห ด โดยม การใช ยาพ นร กษา (ยาพ นเสต ยรอยด ) เพ มข นจาก เปอร เซ นต เป น 71.71% เปอร เซ นต นอกจากน ย งม การจ ดเก บข อม ลแบบออนไลน ท าให การต ดตามประเม นผลง าย 32 และ ในป พ.ศ ส าน กงานหล กประก นส ขภาพแห งชาต ได สน บสน นการจ ดต ง Easy Asthma Clinic 500 โรงพยาบาล และในป 2554 ก จะสน บสน นให ท กหน วยบร การของส าน กงานหล กประก นส ขภาพแห งชาต ท ว ประเทศจ ดต ง Easy Asthma Clinic 16

18 References 1. Worldwide variation in prevalence of symptoms of asthma, allergic rhinoconjunctivitis, and atopic eczema: ISAAC. The International Study of Asthma and Allergies in Childhood (ISAAC) Steering Committee. Lancet. 1998; 351(9111): Global initiative for asthma. Global strategy for asthma management and prevention NHLBI/WHO revised 2002; Vichyanond P, Jirapongsananuruk O, Visitsuntorn N, Tuchinda M. Prevalence of asthma, rhinitis and eczema in children from the Bangkok area using the ISAAC (International Study for Asthma and Allergy in Children) questionnaires. J Med Assoc Thai. 1998; 81(3): Teeratakulpisarn J, Pairojkul S, Heng S. Survey of the prevalence of asthma, allergic rhinitis and eczema in schoolchildren from Khon Kaen, Northeast Thailand. an ISAAC study. International Study of Asthma and Allergies in Childhood. Asian Pac J Allergy Immunol. 2000; 18(4): Boonsawat W, Charoenphan P, Kaitboonsri S, Wiriyachaiyoo V, Pothirat C, Wongtim S, et al. Prevalence of asthma symptoms in adult in 4 cities of Thailand. Joint scientific meeting the Thoracic Society of Thailand, the Malaysia Thoracic Society and the Singapore Thoracic Society; 2002; Bangkok, Thailand; p Boonsawat W, Charoenphan P, Kiatboonsri S, Wongtim S, Viriyachaiyo V, Pothirat C, et al. Survey of asthma control in Thailand. Respirology. 2004; 9(3): Adams RJ, Fuhlbrigge A, Guilbert T, Lozano P, Martinez F. Inadequate use of asthma medication in the United States: results of the asthma in America national population survey. J Allergy Clin Immunol. 2002; 110(1): Rabe KF, Vermeire PA, Soriano JB, Maier WC. Clinical management of asthma in 1999: the Asthma Insights and Reality in Europe (AIRE) study. Eur Respir J. 2000; 16(5): ว ชรา บ ญสว สด. คล น คโรคห ดแบบง ายๆ (Easy Asthma Clinic). In: ว ชระ จามจ ร ร กษ, ส น นทา สวรรค ป ญญาเล ศ, editors. 5th BGH Annual academic meeting:from the basic to the top in Medicine. กร งเทพฯ: ห างห นส วนจ าก ด ส.ร งท พย ออฟเซท; p

19 10. Kanchit Chermchitrphong, Kookwan Sawadpanich, Jinjutha Klaiwong, Niphon Thitiyanviroj. Improvement of standard treatment of asthma at Manjakiree Hospital. Khon Kaen Medical Journal. 2007; 31(3): Shepherd GL, Hetzel MR, Clark TJH. Regular versus symptomatic aerosol bronchodilator treatment of asthma. Br J Dis Chest. 1981; 75: Holgate ST, Finnerty JP. Recent advances in understanding the pathogennesis of asthma and its clinical implications. Quarterly Journal of Medicine. 1988; New Series 66(249): Busse W, Elias J, Sheppard D, Banks-Schlegel S. Airway remodeling and repair. Am J Respir Crit Care Med. 1999; 160(3): Redington AE, Howarth PH. Airway wall remodelling in asthma. Thorax. 1997; 52(4): Haahtela T, Jarvinen M, Kava T, Kiviranta K, Koskinen S, Lehtonen K, et al. Effects of reducing or discontinuing inhaled budesonide in patients with mild asthma. N Engl J Med. 1994; 331(11): Greening AP, Ind PW, Northfield M, Shaw G. Added salmeterol versus higher-dose corticosteroid in asthma patients with symptoms on existing inhaled corticosteroid. Allen & Hanburys Limited UK Study Group. Lancet. 1994; 344(8917): Woolcock AJ. The combined use of inhaled salmeterol and inhaled corticosteroids. Eur Respir Rev. 1995; 5(27): Condemi JJ, Goldstein S, Kalberg C, Yancey S, Emmett A, Rickard K. The addition of salmeterol to fluticasone propionate versus increasing the dose of fluticasone propionate in patients with persistent asthma. Salmeterol Study Group. Ann Allergy Asthma Immunol. 1999; 82(4): Global initiative for asthma. Global strategy for asthma management and prevention NHLBI/WHO workshop report; Global initiative for asthma. Global Srategy for Asthma Management and Prevention (revised 2006): The GINA reports are available on Pauwels RA, Lofdahl CG, Postma DS, Tattersfield AE, O'Byrne P, Barnes PJ, et al. Effect of inhaled formoterol and budesonide on exacerbations of asthma. Formoterol and Corticosteroids Establishing Therapy (FACET) International Study Group. N Engl J Med. 1997; 337(20):

20 22. Liwsrisakun C, Pothirat C. Actual implementation of the Thai Asthma Guideline. J Med Assoc Thai. 2005; 88(7): Chipps BE, Spahn JD, Sorkness CA, Baitinger L, Sutton LB, Emmett AH, et al. Variability in asthma severity in pediatric subjects with asthma previously receiving short-acting beta2-agonists. J Pediatr. 2006; 148(4): แนวทางการร กษาโรคห ดส าหร บผ ใหญ. แพทยสภาสาร. 2538; 24(1): สมาคมอ รเวชช แห งประเทศไทย. แนวทางการว น จฉ ยและร กษาโรคห ดในประเทศไทย(ส าหร บผ ป วย ผ ใหญ ฉบ บปร บปร ง). วารสารว ณโรคและโรคทรวงอก. 2541; 19(3): สมาคมอ รเวชช แห งประเทศไทย. แนวทางการว น จฉ ยและร กษาโรคห ดในประเทศไทยส าหร บผ ป วย ผ ใหญ พ.ศ ed. กร งเทพฯ: สมาคมอ รเวชช แห งประเทศไทย; คณะกรรมการปร บปร งแนวทางการว น จฉ ยและร กษาโรคห ด พ.ศ แนวปฏ บ ต บร การ สาธารณส ข:การด แลผ ป วยโรคห ด พ.ศ กร งเทพมหานคร: ส าน กงานหล กประก นส ขภาพแห งชาต (สปสช); ส าน กงานหล กประก นส ขภาพแห งชาต. รายงานผลโครงการตรวจเวชระเบ ยนเพ อประเม นค ณภาพการ ด แลผ ป วยโรคห ด ป งบประมาณ 2550; ชาญช ย จ นทร วรช ยก ล. ผลล พธ ของการจ ดคล น คโรคห ดอย างง ายในโรงพยาบาลยางตลาดจ งหว ด กาฬส นธ. ศร นคร นทร เวชสาร. 2550; 22(4): เกษม ภ ทรฤทธ ก ล. ผลการด แลร กษาผ ป วยในคล น คโรคห ดอย างง ายโรงพยาบาลหนองสองห อง. ขอนแก นเวชสาร. 2550; 31(3): Aree Duangdee. Outcomes of an Easy Asthma Clinic, Banphai Hospital, Khon Kaen Province. Journal of Health System Research. 2007; 1(2 supplement1): ว ชรา บ ญสว สด. รายงานโครงการพ ฒนาค ณภาพการด แลผ ป วยโรคห ด ของหน วยบร การ สาขาเขต พ นท ขอนแก น;

21 Appendix 20

22 (Appendix 1) ข อม ลประว ต ผ ป วยเม อเร มการศ กษา (first visit) โรงพยาบาล.. 1) HN. เลขท บ ตรประชาชน Asthma No 2) ช อ. นามสก ล.. 3) เพศ M) ชาย F) หญ ง 4) ท อย....เบอร โทรศ พท 5) อาย.ป น าหน ก..กก. ส วนส ง.ซ.ม. 6) ว น /เด อน/ป เก ด / / 7) เร มหอบอาย.ป หอบมานาน..ป 8) ร กษาโรคห ดท โรงพยาบาลน มาก ป แล ว.ป 9) ในระยะเวลา 12 เด อนท ผ านมา ค ณเคยนอนร กษาในโรงพยาบาลด วยอาการหอบมากหร อไม 0) ไม เคย 1) เคย..คร ง ( ท งหมดก ค น.) 10) ในระยะ เวลา12 เด อนท ผ านมา ค ณเคยหอบมากจนต องไปพ นยา ฉ ดยา ท ห องฉ กเฉ นหร อไม 0) ไม เคย 1) เคย.คร ง 11) การร กษาในป จจ บ น * B 2 agonist inhaler No Yes *B 2 agonist Tab No Yes *Theophylline No Yes *Steroid inhaler No Yes *Oral steroid No Yes * B 2 + Ipratropium inhaler No Yes * B 2 + ICS inhaler No Yes *ICS + LABA No Yes *Anti-Leukotriene No Yes 12) เคยตรวจสมรรถภาพปอดมาก อนหร อไม 0) ไม เคย 1) เคย 13) ค ณเคยส บบ หร หร อเปล า 0) ไม เคย 1) เคย (ไม เคย หมายความว าส บน อยกว า 1 มวนต อว นเป นเวลา1 ป หร อส บน อยกว า 20 ซอง) ถ าเคย 1. ป จจ บ นน ค ณย งส บบ หร อย 0) ไม ใช 1) ใช 2.ค ณเร มส บบ หร เม ออาย เท าไหร..ป 3. ถ าค ณหย ดส บบ หร แล วค ณหย ดส บเม ออาย เท าไหร..ป 4.โดยเฉล ยค ณส บบ หร ก มวนต อว น..มวน/ว น 14) ว นท ส มภาษณ ว น/เด อน/ป 15) ในช วง หน งป ท ผ านมาน ค ณเคยไปร กษาโรคห ดท โรงพยาบาลใดบ างนอกจากโรงพยาบาล น กระดาษส ขาว สำหร บโรงพยำบำล กระดาษส ชมพ สำหร บส วนกลำง Thailand Asthma and Respiratory Forum

23 APPENDIX 2 ASTHMA / COPD แบบประเม นผลการร กษา โรงพยาบาล lว นท.HN Asthma / COPD No..Predicted PEFR..L/min น าหน ก..ส วนส ง.. 1. ในช วง 4 ส ปดาห ท ผ านมาค ณม อาการไอ หายใจไม อ ม หร อหายใจม เส ยงด งว ด ในช วงกลางว นหร อไม 0) ไม ม 1) ม อาการน อยกว า 1 คร ง/ส ปดาห 2) ม อาการมากกว าหร อเท าก บ 1 คร ง/ส ปดาห 3) ม อาการท กว น 4) ม อาการเก อบตลอดเวลาทาให ม ป ญหาก บการทาก จว ตรประจาว น 2. ในช วง 4 ส ปดาห ท ผ านมาค ณต องล กข นมาไอ หายใจฝ ด แน นหน าอก หายใจม เส ยงว ด ในช วงกลางค นหร อไม 0) ไม ม 1) ม น อยกว าหร อเท าก บ 2 คร ง/เด อน 2) ม มากกว า 2 คร ง/เด อน 3) ม มากกว า 1 คร ง/ส ปดาห 4) ม เก อบท กว น 3. ในช วง 4 ส ปดาห ท ผ านมาค ณใช ยาบรรเทาอาการหอบ (ยาขยายหลอดลม) บ างหร อไม 0) ไม ม 1) ใช น อยกว า 1คร ง/ส ปดาห 2) ใช เก อบท กว น 3) ใช ท กว น 4) ใช มากกว า 4 คร ง/ว น ต ดต อก นต งแต 2 ว นข นไป 4. ในช วง 4 ส ปดาห ท ผ านมา ค ณเคยหอบมากจนต องไปร บการร กษาท ห องฉ กเฉ นหร อคล น กบ างหร อไม 0) ไม เคย 1) เคย (จานวน...คร ง) 5. ในช วง 4 ส ปดาห ท ผ านมา ค ณเคยหอบมากจนต องเข าร บการร กษาในโรงพยาบาลบ างหร อไม 0) ไม เคย 1) เคย (จานวน..คร ง) ท โรงพยาบาล 6. ค ณม ผลข างเค ยงจากการใช ยาหร อไม 0) ไม ม 1) เช อราในปาก 2) เส ยงแหบ 3) อ นๆ โปรดระบ. 7. PRE PEFR L/min Predicted PEF.L/min % Predicted..... POST PEFR...L/min.%Predicted FVC..L Predicted FVC.L % Predicted.. FVC L...%Predicted FEV1 L Predicted PEV1...L % Predicted.. FEV1.. L...%Predicted PD ยาท ผ ป วยใช ในขณะน และขนาดท ใช ( ในช วง 4 ส ปดาห ท ผ านมา) ยาท แพทย ส งให ใหม ว นน ดพบแพทย คร งต อไป ว นท...เด อน...พ.ศ.. Updted 22 ธ.ค. 2552

24 APPENDIX 2 ASTHMA / COPD แบบประเม นผลการร กษา โรงพยาบาล 11. ป จจ บ นค ณส บบ หร หร อไม 0) ไม 1) ใช 12.. (ส าหร บผ ป วย COPD) ค ณม เสมหะเหล องหล งจากพบแพทย คร งท แล ว หร อไม 0) ไม ใช 1) ใช 13.. (ส าหร บผ ป วย COPD) ขณะน อาการเหน อยหอบของค ณเป นอย างไรบ าง ( ) ค ณไม สามารถเด นได เน องจากสาเหต อ น 0) ไม ม อาการเหน อย เพ ยงแค ร ส กหายใจหอบ ขณะออกกาล งกายอย างหน กเท าน น 1) หายใจหอบ เม อเด นอย างเร งร บบนพ นราบ หร อเม อเด นข นท ส งช น 2) เด นบนพ นราบได ช ากว าคนอ นท อย ในว นเด ยวก น เพราะหายใจหอบ หร อต องหย ดเพ อหายใจเม อเด นปกต บนพ นราบ 3) ต องหย ดเพ อหายใจหล งจากเด นได ประมาณ 100 เมตร หร อหล งจากเด นได ส กพ กบนพ นราบ 4) หายใจหอบมากเก นกว าท จะออกจากบ าน หร อหอบมากขณะแต งต ว หร อเปล ยนเคร องแต งต ว 14. (ส าหร บผ ป วย COPD) SIX minute walk เด นได.เมตร บทบาทของเภส ชกร 15 ได สอนผ ป วยเร องความร เก ยวก บโรคห ด ไม ใช ใช 16 ได สอนการพ นยาแก ผ ป วย ไม ใช ใช 17 ได ตรวจสอบว าผ ป วยพ นยาได ถ กต อง ไม ใช ใช 18 ให เภส ชกรประเม นด ว าผ ป วยใช ยาตามแพทย ส งก เปอร เซ น (0-100%) % 19 ได สอนผ ป วยเร องโทษของบ หร และการเล ก(กรณ ท ส บบ หร ) ไม ใช ใช Updted 22 ธ.ค. 2552

25 Date Day symptoms Night symptoms Bronchodilator used Unschedule Clinic/ER visit Admission Adverse effect PEFR ( L/min, %) Previous treatment New treatment (Appendix 3) OPD Card Easy Asthma clinic โรงพยาบาล ช อ นามสก ล HN Asthma No Predicted PEFR L/min

26 ค ามาตรฐาน PEFR ชาย (Appendix 4) Reference: Dejsomritrutai W, Nana A, Maranetra KN, et al Reference spirometric values for healthy lifetime nonsmokers in Thailand.J Med Assoc Thai. 2000;83(5): อาย ส ง(ซม.)

27 ค ามาตรฐาน PEFR ชาย (Appendix 4) Reference: Dejsomritrutai W, Nana A, Maranetra KN, et al Reference spirometric values for healthy lifetime nonsmokers in Thailand.J Med Assoc Thai. 2000;83(5): อาย ส ง(ซม.)

28 ค ามาตรฐาน PEFR ชาย (Appendix 4) Reference: Dejsomritrutai W, Nana A, Maranetra KN, et al Reference spirometric values for healthy lifetime nonsmokers in Thailand.J Med Assoc Thai. 2000;83(5): อาย ส ง(ซม.)

29 ค ามาตรฐาน PEFR ชาย (Appendix 4) Reference: Dejsomritrutai W, Nana A, Maranetra KN, et al Reference spirometric values for healthy lifetime nonsmokers in Thailand.J Med Assoc Thai. 2000;83(5): อาย ส ง(ซม.)

30 ค ามาตรฐาน PEFR หญ ง (Appendix 4) Reference: Dejsomritrutai W, Nana A, Maranetra KN, et al Reference spirometric values for healthy lifetime nonsmokers in Thailand.J Med Assoc Thai. 2000;83(5): อาย ส ง(ซม.)

31 ค ามาตรฐาน PEFR หญ ง (Appendix 4) Reference: Dejsomritrutai W, Nana A, Maranetra KN, et al Reference spirometric values for healthy lifetime nonsmokers in Thailand.J Med Assoc Thai. 2000;83(5): อาย ส ง(ซม.)

32 ค ามาตรฐาน PEFR หญ ง (Appendix 4) Reference: Dejsomritrutai W, Nana A, Maranetra KN, et al Reference spirometric values for healthy lifetime nonsmokers in Thailand.J Med Assoc Thai. 2000;83(5): อาย ส ง(ซม.)

33 ค ามาตรฐาน PEFR หญ ง (Appendix 4) Reference: Dejsomritrutai W, Nana A, Maranetra KN, et al Reference spirometric values for healthy lifetime nonsmokers in Thailand.J Med Assoc Thai. 2000;83(5): อาย ส ง(ซม.)

34 ค ามาตรฐาน PEFR หญ ง (Appendix 4) Reference: Dejsomritrutai W, Nana A, Maranetra KN, et al Reference spirometric values for healthy lifetime nonsmokers in Thailand.J Med Assoc Thai. 2000;83(5): อาย ส ง(ซม.)

35 ค ามาตรฐาน PEFR for Under 15 years ( Male and Female) Reference: Polgar G., Promadhat V., Pulmonary function testing in children: techniques and standards. Philadelphia: WB Saunders, 1971 Height (cm) PEFR Value (L/Min) Height (cm) PEFR Value (L/Min) Height (cm) PEFR Value (L/Min) กรณ ท ผ ป วยม อาย /ส วนส งนอกเหน อจากน ให ค านวณจากสมการ PEFR (L/Min) = [ X height (cm) ]

36 ค ม อการลงข อม ล Easy Asthma and COPD Clinic Network Online 1. เข า Website ของเคร อข าย EACC ท Website : หร อเข า Googleพ มพ คาว า easy asthma clinic เล อกท ม ช อ 2. ใส Username Password แล ว Enter หร อกด Login แล ว Website จะไปท หน า Personal profile คล กเข าท Asthma clinic research กรณ ท คนไข เป น Asthma และคล กท COPD กรณ ท คนไข เป น COPD จะ ปรากฏด งร ป **** กรณ ท ย งไม ม Asthma clinic research และ/หร อ COPD ให กด Manage Links เล อก Asthma clinic research กด Add Links กด OK แล ว กด Manage Links เล อก COPD กด Add Links กด OK ****

37 เม อคล ก Asthma clinic research หร อ COPD แล วจะปรากฏหน าเล อกเมน ด งร ป

38

39 การลงข อม ล 1. ผ ป วยแต ละ Case ต องลงข อม ล Appendix I ก อน โดยผ ป วยแต ละคนจะม 1 HN เท าน น โดยคล กท แบบฟอร มบ นท กข อม ลผ ป วยใหม [ Appendix I] ด งร ป เม อกรอกข อม ลเร ยบร อยให กดบ นท ก

40 ข อควรระว งใน Appendix I a. ผ ป วย 1 คนต องม 1 HN เท าน น b. HN ไม ควรเว นวรรค สามารถใส / หร อ ได c. เลขบ ตรประชาชนไม ม ข ดข น(ให พ มพ เลข 13 ต วต ดก นไม ม เว นวรรค) d. Asthma Number แล วแต ทางเคร อข ายจะใส (เพราะไม ได นาไปคานวณแต สามารถนามาใช ประโยชน ได ในกรณ ท ต องการเช ค Asthma Number ก บรายช อผ ป วย e. ช อ สก ล ไม ควรม คานาหน า(เพราะเวลานาข อม ลไปใช Search ข อม ลตามช อจะกระทาได ยากกว า ไม ม คานาหน า f. ระบ เพศ (เพราะจะนาไปคานวณค า Peak flow) g. น าหน ก ส วนส ง ต องใส ท ก Case (เพราะจะนาไปคานวณค า Peak flow) h. ว น เด อน ป เก ด ต องอย ใน แบบฟอร ม วว/ดด/ปปปป (ป เป น พ.ศ.เท าน น เช น 01/10/2553) หากไม ม ว นท ให ใส 01/01/ ปปปป i. การใส อาย ถ าม เศษ 1 9 เด อน ให ใส.1.9 ถ า 10 เด อน ข นไป ให เพ มเป น 1 ป เช น 11 ป 10 เด อน ให ลงข อม ลเป น 12 ป j. รายการยา (ข อ 11) ถ าผ ป วยได ใช ยากล มใดให คล ก yes แล วพ มพ ช อยาด วย เช น seretide accuhaler (250) 1*2 ถ ากล มใดไม ได ใช ให คล ก No ( ให ลงข อม ลท กช อง ไม ให ปล อยว าง) k. ถ าผ ป วยส บบ หร หร อเคยส บให ลงข อม ลด วย l. ว นท ส มภาษณ ให ลงท กคร ง(เพราะจะนาไปแยกว าผ ป วยเป นผ ป วยลงทะเบ ยนป ใดโดยให ว นท ส มภาษณ เป นว นท ม Appendix 2 เป นคร งแรก ในกรณ ท ไม ทราบว นส มภาษณ ) 2. เม อลง Appendix I เร ยบร อยแล ว(ในแต ละ Case) ให ลง Appendix II ในบรรท ดท 7 เร ยกด ประว ต ตาม HN คล กท Appendix III (เพราะจะได ด การเปล ยนแปลงของคนไข แต ละ Case ว าเป นอย างไร และตรวจสอบข อม ลว าท ลงไปแล วถ กต องหร อไม ) จะปรากฏด งร ป

41 ใส HN คนไข แล วกด Enter ช อ สก ล ผ ป วยจะข นโดยอ ตโนม ต ด งร ป ต องการเพ ม Appendix2 ให คล ก [ Add Followup] (ต วหน งส อส แดง) โปรแกรมจะ เช อมไปท Appendix2 โดย อ ตโนม ต ด งร ป ข อควรระว งใน Appendix II a. ช อง ส เหล ยมให Enter b. ว น เด อน ป หมาถ ง ว นท คนไข มาพบแพทย (วว/ดด/ปปปป ป เป น พ.ศ.เท าน น) เม อใส แล วให Enter จะข นอาย ให อ ตโนม ต หากอาย ผ ดแสดงว าว นเก ดใน Appendix I ผ ด ให กล บไปแก ไขก อน

42 c. ให Enter น าหน ก ส วนส ง ค า Peak Flow มาตรฐานจะข นให โดนอ ตโนม ต d. ข อท 1 7 เมาส คล กได หร อจะใช Enter + ล กศร ก ได ตามถน ด e. ข อ7 ถ าม การเป า Peak Flow ให คล กท บ นท กผล ถ าไม ได เป า ให คล กท ไม ได เป าเน องจากสาเหต อะไรให ใส ด วย ค า Peak Flow ท เป าได (ให คนไข เป า 3 คร ง เล อกคร งท มากท ส ดมาใส ) ให ใส เฉพาะช อง 7.1 ช องแรกเท าน นกรณ เป า Peak Flow ถ ากรณ ทา Spiro สามารถใส ได ท กช อง เม อให ข อม ลแล วให Enter เปอร เซ นต ค าท เป าได จะข นให โดย อ ตโนม ต (ถ าไม Enter โปรแกรมจะไม ประมวลผลให ) f. ข อ 8 ยาท ผ ป วยใช ในขณะน ให ถามจากต วผ ป วยว าใช ยาอย างไร อะไรบ าง เพราะต องการเช คความ ถ กต องเร องการใช ยาของผ ป วย g. ว ธ ลงข อม ลยา โดยคล กท ม แล วใส จานวน(ต วเลข) รายการยา แล ว Enter เม อ Enter แล ว จะม ช อง ข นให ใส ยาเท าก บจานวนต วเลขท ใส ให ใส ช อยาซ งม ให เล อก (ถ าสามารถบอก trade name ได ก จะ ด มาก) เช น Seretide accuhaler(250), Budecort(200) ความถ ท ใช ให ใส เฉพาะต วเลข เช น ผ ป วย Seretide accuhaler(250) 1 puff เช า และ เย น ให ลงข อม ลเป น Seretide accuhaler(250) ใส ความถ เป น 1*2 หร อ Ventolin 2 puff เวลาม อาการ ก ลงข อม ลเป น Ventolin inhaler ความถ เป น 2 prn h. ข อ 9 ยาท แพทย ส งให ใหม หมายถ ง Order แพทย ท ส งให ว นน + ยาท เหล ออย ท บ าน แต หมอไม ได ส งให เช น Ventolin inhaler i. ว นน ดให อย ในร ป วว/ดด/ปปปป j. ข อ14 ไม ทาก ได k. ข อ 18 เปอร เซ นต การใช ยาให ค ดจากจานวนว น เช น น ด1 เด อน 30 ว น เท าก บ 100% น ด 3 เด อน 90 ว น เท าก บ 100% 3. การแก ไข Appendix I ให แก ไขในบรรท ดท 7 เร ยกด ประว ต ตาม HN คล กท Appendix I ใส HN แล ว Enter ข อม ลเก าท เคยลงไว จะแสดง สามารถแก ไขได ท งหน ายกเว น HN แก ไขเร ยบร อยแล วกดบ นท กการแก ไข 4. การแก ไข Appendix II ให แก ไขในบรรท ดท 7 เร ยกด ประว ต ตาม HN คล กท Appendix III ใส HN แล ว Enter ช อ สก ล และ ข อม ล Appendix II ท ลงไว จะแสดง ให คล กท ว นท ท ต องการแก ไข สามารถแก ไขได ท งหน า ยกเว น HN แก ไข เร ยบร อยแล วกดบ นท กการแก ไข 5. การแก ไข HN ให แก ไขในบรรท ดท 7 เร ยกด ประว ต ตาม HN คล กท แก ไข HN ใส HNท ผ ด แล ว Enter ข อม ลจะ แสดง แก ไขได แล วกดบ นท ก 6. การลงข อม ล ฟอร มบ นท ก Admit

43 คล กท ฟอร มบ นท ก Admit ใส HN แล ว Enter ช อ สก ล เลขบ ตรประชาชนจะข นโดยอ ตโนม ต ใส ว นท เข าร บการร กษา แล ว Enter ใส ว นท จาหน าย แล ว Enter อาย จะข นโดยอ ตโนม ต ใส สถานะจาหน าย (ต วเลข) แล ว Enter ใส ประเภทจาหน าย(ต วเลข) แล ว Enter เสร จแล วกดบ นท ก การแก ไข ใส HN Enter ข อม ลของผ ป วยจะข นอย ด านล าง คล กว นท ท จะแก ไข คล กแก ไข ดาเน นการแก ไขเร ยบร อยแล วกดบ นท กการแก ไข 7. การลงข อม ล ฟอร มบ นท ก ER คล กท ฟอร มบ นท ก ER ใส HN แล ว Enter ช อ สก ล เลขบ ตรประชาชนจะข นโดยอ ตโนม ต ใส ว นท มาร บการร กษา แล ว Enter อาย จะข นโดยอ ตโนม ต การ กษาแล วแต ทางโรงพยาบาลจะบ นท ก แล ว กด Tab หร อคล กท ผลการร กษา ใส ต วเลข แล ว Enter เสร จแล วกดบ นท ก การแก ไข ใส HN Enter ข อม ลของผ ป วยจะข นอย ด านล าง คล กว นท ท จะแก ไข คล กแก ไข ดาเน นการแก ไขเร ยบร อยแล วกดบ นท กการแก ไข 8. การแก ไข Missing กดท ต วเลขส แดง จะม รายละเอ ยดให แก ไขด านล าง ด งร ป

44 ให คล กแก ไขได เลย การด ข อม ล สามารถด ได โดยเล อกรายงานข อม ล Easy Asthma Clinic หน าเล อกเมน

45 1. รายงานสถานการณ จ านวนผ ป วยของแต ละโรงพยาบาลในป จจ บ น จะแสดงข อม ล 2 แบบด งน - จำนวนผ ป วยในแต ละเด อน จะแสดงจานวน Appendix I และแสดงเป น ป พ.ศ. โดยแยกเป นรายเด อน ว าแต ละเด อนม ผ ป วยข นทะเบ ยนก คน เม อคล กท ต วเลขจะแสดง HN คนไข และว นท ลงทะเบ ยน และ สามารถด ประว ต ของผ ป วยและประว ต การร กษาของผ ป วยแต ละราย - สถำนกำรณ ผ ป วยในโรงพยำบำล จะแสดงข อม ล ท งAppendix I และ Appendix II รายงานน สามารถเล อกช วงเวลาของข อม ลท ต องการได โดยจะแยกเป นผ ป วยเก าและผ ป วยท อย ในช วงท เล อก แสดง ข อม ลเป นสถ ต - Export data แสดงข อม ลด บท เก บไว อย ใน Excel สามารถนามาใช ได โดยกดท [csv] 2. รายงานการมาร บบร การของผ ป วย OPD จะแสดงจานวน Follow up ของผ ป วย โดยแยกเป น Total control, Well control,และ Poor control เม อคล กท ต วเลข จะแสดง HN ช อ สก ล ผ ป วย และสามารถด ประว ต ของผ ป วยและประว ต การร กษา ของผ ป วยแต ละราย

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login 1 ระบบงานบร หารงานเคร อข าย ระบบงานบร หารงานเคร อข าย เป นระบบงานท เก บรวบรวมข อม ล เก ยวก บเคร อข ายต างๆ ประกอบด วย องค กรสว สด การส งคมและอาสาสม คร รวมท งข อม ลในด านอ นๆ เป นต นว าก จกรรมการด าเน นงาน

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล Page 27 ตอนท 3 การนาเข าข อม ล 3.1 การเร ยกเมน สาหร บกรอกรายงาน การกรอกรายงาน จาเป นต อง Login เข าส ระบบก อน เพ อเป นการตรวจสอบส ทธ การใช งาน (ด ห วข อการ Log in เข าส ระบบ) โดยการกรอกรายงานสามารถดาเน

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

การใช งานระบบโปรแกรม

การใช งานระบบโปรแกรม การใช งานระบบโปรแกรม 1. เข าส ระบบข นทะเบ ยนเกษตรกรผ ปล กพ ชเศรษฐก จ ท URL: http://ecoplant.doae.go.th/ หร อ http://www.ecoplant.doae.go.th จะปรากฏหน าจอด งภาพ 2. ท าการ LOGIN เข าส ระบบ โดยให LOGIN ตามช

More information

ค ม อการใช งานระบบ รายงานการต ดตามความพ งพอใจล กค า ภายหล งส งมอบรถใหม 3 ว น ออนไลน (Courtesy call online)

ค ม อการใช งานระบบ รายงานการต ดตามความพ งพอใจล กค า ภายหล งส งมอบรถใหม 3 ว น ออนไลน (Courtesy call online) ค ม อการใช งานระบบ รายงานการต ดตามความพ งพอใจล กค า ภายหล งส งมอบรถใหม 3 ว น ออนไลน (Courtesy call online) Courtesy call online ว ธ การอ พโหลดรายงานเข าส ระบบ 1. เม อท านเข าส ระบบ http://mazdaelearning.com/

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary

ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary www.thaihosclub.com ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary ข นตอนในการสม ครสมาช ก ในการสม ครสมาช ก ม ด วยก นอย 6 ข นตอนด งน 1. กรอกรห สโรงพยาบาล Hospcode

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง 17 ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง งานเอกสารม กจะม ปร มาณของงานเป นจ านวนมาก ด งน นการเล อนต าแหน ง เพ อ ไปย งจ ดท ต องการได อย างรวดเร ว จะท าให การท างานเอกสารน น ๆ เก ดผลส าเร จ อย างรวดเร วตามไปด

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบสารสนเทศงานว จ ยและงานสร างสรรค

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบสารสนเทศงานว จ ยและงานสร างสรรค ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบสารสนเทศงานว จ ยและงานสร างสรรค สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม การใช ระบบสารสนเทศงานว จ ยและงานสร างสรรค สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม การเข าส ระบบ ระบบสารสนเทศงานว

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ร ปแบบ และการก าหนดรห สเอกสาร SP - EMC - 445-1 - 0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย --------------------------

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ร ปแบบ และการก าหนดรห สเอกสาร SP - EMC - 445-1 - 0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย -------------------------- ร ปแบบ และการก าหนดรห ส อน ม ต โดย ตรวจสอบโดย จ ดท าโดย -------------------------- (...) กรรมการ / ผ จ ดการใหญ ผ แทนฝ ายบร หาร -------------------------- (...) ผ ช วยผ จ ดการ แผนกมาตรฐานค ณภาพ และความปลอดภ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม ค ม อระบบรายงานการดาเน นงานรายเด อน (version 2.0) 1 ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม 1. เป นป มท ใช เพ อล างค าของข อม ลท ใช ในการกาหนดเง อนไขในการค นหาของแต ละเมน 2.

More information

ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก

ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก เร มการใช งาน สามารถเข าหน าหล กของระบบงานสารบรรณโดยเข าท www.plkhealth.go.th/archivesn หร อเข าทางล งค ในหน าหล กเว บไซท ของส าน

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม www.thatoomhsp.com เร อง พ ฒนาระบบรายงานโปรแกรม HOSxP สมาช ก ประกอบด วยเจ าหน าท ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ 2 คน นายธราท พย พรหมบ ตร ห วหน าศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0

ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0 ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0 1 สารบ ญ เน อหา หน า ข นตอนการเข าใช งานระบบ... 2 ข นตอนการเปล ยนรห สผ านผ ใช งาน... 4 ข นตอนการใช

More information

ค ม อการใช งาน ระบบรายงานผลการด าเน นงานค มครองผ บร โภคด านผล ตภ ณฑ ส ขภาพในส วนภ ม ภาค (แบบรายงาน คบส.)

ค ม อการใช งาน ระบบรายงานผลการด าเน นงานค มครองผ บร โภคด านผล ตภ ณฑ ส ขภาพในส วนภ ม ภาค (แบบรายงาน คบส.) ค ม อการใช งาน ระบบรายงานผลการด าเน นงานค มครองผ บร โภคด านผล ตภ ณฑ ส ขภาพในส วนภ ม ภาค (แบบรายงาน คบส.) 1 หน า 1. การเข าส ระบบรายงานผลการด าเน นงาน คบส. 2 2. Menu การใช งานระบบรายงาน คบส. 5 3. การรายงานผลการด

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก 1. 2. 3. 4. 5. งานสว สด การบ านพ ก เป นระบบท จ ดสรรอาคารบ านพ ก ให ก บเจ าหน าท ภายในทบ. โดยจ ดสรรอาคารให แต ละหน วย และ แต ละหน วย จะจ ดสรรอาคารให ก บเจ าหน าท ภายใน หน วย 5.1. ข นตอนค นหาอาคารบ านพ ก

More information

ค ม อ โปรแกรมระบบบร หารส นทร พย

ค ม อ โปรแกรมระบบบร หารส นทร พย ค ม อ โปรแกรมระบบบร หารส นทร พย บร ษ ท นากาอ นโนเวช น เทคโนโลย จาก ด (Naga Innovation Technology co., ltd.) 269/20 ถ.พระองค ขาว ต.ในเม อง อ.เม อง จ.พ ษณ โลก 65000 โทร. 055-304803, 081-2837653, 084-3802944

More information

ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส

ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส เพ อประส ทธ ภาพในการท างาน ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส ได ร บการออกแบบให เก บข อม ลเป นป เช นเด ยวก บ สม ดทะเบ ยนร บส งเอกสาร ท แยกสม ดร บ-ส งเป นป เม อข นป ใหม ท านจะส งเกตเห นป ฐานข อม ลให เล อก ด งภาพ

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา

ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา www.ats.co.th บร ษ ท อย ธยาเทคโนโลย เซอร ว ส จ าก ด ( - ) EDR / 1 / 2 3 / 1.1 3.1 / 1.2 / / 3.2 / ค ม อการเข าใช งานระบบ การเข าใช งานระบบซอฟแวร บร หารจ ดการศ

More information

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบสอบถามน ม ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความค ดเห นเก ยวก บการจ ดประช ม สาหร บเป นข อม ลพ นฐานในการ

More information

คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา

คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา รายงานการประเม นผลกระทบท เก ดประโยชน หร อสร างค ณค า ต อช มชนในการบร การช มชนของการจ ดโครงการอบรมการออกกาล งกาย ของบ คลากรน กศ กษาและประชาชนภายนอก ประจาป การศ กษา 556 คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ

บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ 1 บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ บร กำรส บค นข อม ลหน งส อรำชกำร ม 6 เมน ย อย ค อ 1. สอบถำมหน งส อ 2. สอบถำมข อม ลหน งส อส งภำยนอก 3. รำยงำนสม ดทะเบ ยน 4. รำยงำนสถ ต กำรด ำเน นงำนของเจ ำหน ำท ปฏ บ ต งำน

More information

การแก ไขข อม ลอ ตราใน ท าเน ยบก าล งพลอ เล กทรอน กส ปร บปร ง เม อ 12 ก.ย. 57

การแก ไขข อม ลอ ตราใน ท าเน ยบก าล งพลอ เล กทรอน กส ปร บปร ง เม อ 12 ก.ย. 57 การแก ไขข อม ลอ ตราใน ท าเน ยบก าล งพลอ เล กทรอน กส ปร บปร ง เม อ 12 ก.ย. 57 1. ผ ใช งานเข าส ระบบ PDX ท pdx.rta.mi.th เพ อเข าส หน า LOGIN ด งภาพด านล าง 2. เม อเข าส ระบบแล ว ไปท เมน ด านซ าย คล กท แล

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง (เอกสารประกอบการประช มปฏ บ ต การช แจงและซ กซ อมความเข าใจการสร างข อสอบ Online) สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 5 :ส งห บ ร :ลพบ ร :ช ยนาท:อ างทอง:

More information

สาหร บผ ด แลข อม ลบ คลากรของกรม

สาหร บผ ด แลข อม ลบ คลากรของกรม ค ม อการใช งานระบบบร หารบ คลากรและกาหนดส ทธ การใช งานระบบสารสนเทศ สาหร บผ ด แลข อม ลบ คลากรของกรม Co., Ltd. ระบบบร หารบ คลากรและกาหนดส ทธ การใช งาน ระบบสารสนเทศ เป นระบบท ผ ด แลระบบประจ าแต ละหน วยงานของกรมท

More information

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา การประเม นผลการส มมนา หมายถ ง กระบวนการในการจ ดเก บข อม ล และจ ดกระท าข อม ลเพ อให ทราบว า การดาเน นงานจ ดส มมนาตาม โครงการ ได บรรล ว

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

ข นตอนการกรอกแบบฟอร มความเส ยง

ข นตอนการกรอกแบบฟอร มความเส ยง 1. เข าไปท เว บ cca.kmitl.ac.th ข นตอนการกรอกแบบฟอร มความเส ยง (ภาพท 1) 2. คล กไปท ป มกรอกข อม ลตามล กศร (ภาพท 1) เม อคล กแล วจะปรากฏแบบฟอร มความเส ยงด งภาพท 2 ให เล อกหน วยงาน ของท านเพ อเร มต นกรอกข

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย จ ดท าโดย นางสาวพ ไลพรรณ โพธ สม ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ค ม อการใช

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร ร จ กคอมพ วเตอร ป จ บ นคอมพ วเตอร เป นอ ปกรณ เทคโนโลย สารสนเทศท น ยมใช ก นอย างแพร หลาย โดยท วไปเราจะน าคอมพ วเตอร มาใช ในการท างานต าง ๆ เช นการค ดค านวณ การพ

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ 1 ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ 1. เป ด Browser เข าท http://plannan.ednan1.go.th กรอก User Name และ Password แล วใช Mouse คล กท ป ม เข าส ระบบ 2. เม อเข าส โปรแกรมแล วจะปรากฏรายละเอ

More information

การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน

การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน 1 การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน ËÑÇ ŒÍ Í ข อความต ดต อ ประเภทข อความการต ดต อ ฟอร มข อความต ดต อ ข อม ลการต ดต อ แผนท ต ดต อ ต งค าการต ดต อ ŒÍ ÇÒÁµÔ µ Í เป นส วนส

More information

ค ม อการน าเข า Personal Information ของ โปรแกรม A1 V 0.5

ค ม อการน าเข า Personal Information ของ โปรแกรม A1 V 0.5 ค ม อการน าเข า Personal Information ของ โปรแกรม A1 V 0.5 1 1. การใส ข อม ลเข าโปรแกรม A1 แบบ manual a) การใส Organization setting i. เป ดโปรแกรม A1 แล วเข าไปท Personnel Information -> Organization setting

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT±

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± Inordertopromotepubliceducationandpublicsafety,equal justiceforal,abeterinformedcitizenry,theruleoflaw, worldtradeandworldpeace,thislegaldocumentishereby madeavailableonanoncommercialbasis,asitistherightof

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

การใช Microsoft Excel ในการค านวณทางการเง น ตอนท 4

การใช Microsoft Excel ในการค านวณทางการเง น ตอนท 4 การใช Microsoft Excel ในการค านวณทางการเง น ตอนท 4 ดร. ก ตต พ นธ คงสว สด เก ยรต จากการท ได ศ กษาถ งการใช โปรแกรม Microsoft Excel ในการค านวณค าของเง นตามเวลา โดยได ท าการค านวณหาม ลค าป จจ บ น ม ลค าในอนาคต

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3-1 บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3.1 ร จ กระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส ระบบการแจ งข าวประชาส มพ นธ ค อ โปรแกรมระบบงานท

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System)

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) การบร หารงานต างๆของภาคร ฐและเอกชน จะต องม การจ ดประช มเป นประจ า ซ งตามปกต แล วต องม การส งหน งส อเช ญประช มพร อมระเบ ยบวาระการประช ม เพ อให ผ เข าร วมประช

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save)

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) 12 การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) ใช ไอคอน แทนการเร ยกเมน File, Save ได เม อสร างงานด วย Word ควรท าการจ ดเก บงานน นไว ในฮาร ดด สก จากน นจ งค อย ท าการค ดลอก (Copy) หร อย าย (Move) ไปไว ในแผ

More information

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม ใบงานท ๔.๑ (ทดสอบปฏ บ ต ) เร องการใช เคร องม อโปรแกรม Microsoft Office Word 2007 ว ชา ง ๒๐๒๐๑ การใช โปรแกรมเพ อการปฏ บ ต งาน รายว ชาเพ มเต ม หน วยการเร ยนร ท ๔ ช อหน วย ซอฟต แวร งานพ มพ เอกสาร ช นม ธยมศ

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2 การใช Word ส าหร บท าว ทยาพนธ หร อ รายงานต างๆ ส วนแรกมาท าความร จ กก บ ล าด บเลข และ ห วเร อง ก อน ท ง 2 ส วนน จะสามารถท าไปใช ในการ สร าง สารบ ญ แบบอ ตโนม ต ได ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร

More information

ต วอย างมาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งานคร วเพ อป องก นการร วไหล

ต วอย างมาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งานคร วเพ อป องก นการร วไหล ต วอย างมาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งานคร วเพ อป องก นการร วไหล 1 ต วอย างมาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งานคร วเพ อป องก นการร วไหล ห วข อ: ข นตอนมาตรฐานการตรวจร บว ตถ ด บ ว ธ ปฏ บ ต 1. ห วหน าคร ว จะเช คสต อคว ตถ

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต จ ดท าข นเพ ออ านวยความสะดวกให ก บ ภาคว ชาและคณะได ท าการจ ดอาจารย ผ สอนลงตามคาบเวลาตามท

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

ค ม อหน งส อร บรองเง นเด อน

ค ม อหน งส อร บรองเง นเด อน 1. เป ดการใช งาน Website โดยเล อก Browser ใดก ได ข นมา เช น Internet Explorer, Chorme, Mozilla Firefox จากน นพ มพ Bangkok.go.th/iad ในช อง URL: 2. เล อกเมน หน งส อร บรองเง นเด อน ตรงแถบBanner ทางซ ายม

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบทะเบ ยนค มส นทร พย ส าหร บเจ าหน าท งานพ สด

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบทะเบ ยนค มส นทร พย ส าหร บเจ าหน าท งานพ สด ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบทะเบ ยนค มส นทร พย ส าหร บเจ าหน าท งานพ สด 1.การเข าส ระบบงาน ผ ใช งานสามารถเข าใช งานผ าน WEB Browser เช น โปรแกรม Internet Explorer, FireFox,Chrom เป นต น หร อ ผ านอ ปกรณ ประเภท

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

โปรแกรมระบบเผยแพร ผลงาน และนว ตกรรมทางการศ กษา (E-innovation)

โปรแกรมระบบเผยแพร ผลงาน และนว ตกรรมทางการศ กษา (E-innovation) โปรแกรมระบบเผยแพร ผลงาน และนว ตกรรมทางการศ กษา (E-innovation) จ ดท าโดย อภ ว ฒน ก นศร เว ยง กล มนโยบายและแผน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาเช ยงราย เขต 1 http://www.cri1.obec.go.th ค าน า โปรแกรมระบบเผยแพร

More information

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM Chapter 8 การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM 1 เน อหา ล กษณะของ Activity Diagram ร ปแบบการใช Activity Diagram การระบ ส วนของข อม ลให แก ก จกรรม การจ ดระเบ ยบข อม ล การสร างท พ ก/เก บข อม ล การแบ

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

ค ม อการใช โปรแกรม AGM self-assessment

ค ม อการใช โปรแกรม AGM self-assessment ค ม อการใช โปรแกรม AGM self-assessment (ส าหร บบร ษ ทจดทะเบ ยน) ฝ ายส งเสร มบรรษ ทภ บาล ส าน กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก มภาพ นธ 2551 ค ม อการใช โปรแกรม AGM self-assessment หน า 1 จาก 8 ส าหร บบร ษ ทจดทะเบ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง 27 การเช อมโยงภาพน ง บางคร งเราไม ต องการเสนอภาพตามล าด บ แต ต องการน าเสนอในล กษณะสล บไปมา หร อ ต องการแสดงข อม ลบนอ นเทอร เน ต หร อ แม แต เร ยกใช งานโปรแกรมอ น ๆ เช น CAI หร อ โปรแกรมประย กต อ น ๆ ก

More information

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น 5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น การบ นท กรายการขอจ ายช าระเง นผ าน GFMIS Web Online ให ใช แบบ ขจ05 โดยการอ างอ ง ให เล อกป พ.ศ.ของรายการขอเบ กเง น ตามด วยระบ เลขท เอกสารจ านวน 10 หล ก ค อ

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information