ก จกรรมค ณภาพ Kaizen ประจ าป 2554

Size: px
Start display at page:

Download "ก จกรรมค ณภาพ Kaizen ประจ าป 2554"

Transcription

1 ก จกรรมค ณภาพ Kaizen ประจ าป 2554 ส ญล กษณ กล ม ล กศรส ส ม ส เข ยว ว งหมนวนอย รอบหยดน า วงหม นวนอย รอบหยดนา ความหมาย : พล งงานน า พล งงานสะอาด ผล ตพล งงานไฟฟ า และร กษาส งแวดล อม ค าขว ญกล ม ม งม น วางแผนงาน เพ อความส าเร จ 1

2 สมาช กกล ม หวหนากล ม ท ปร กษากล ม นายเทพว ท กษณ แก วยอด ว ศวกรระด บ 7 รก.หวส-ฟ การศ กษา ปร ญญาโท รองห วหน ากล ม สมาช กกล ม นายน ว ตน ขาวมาก นายเสมอศ กด หลากส ขถม ช างระด บ 7 ช างระด บ 6 นายศราว ธ ธนศ ลปว ทยา การศ กษา ปร ญญาตร การศ กษา อน ปร ญญา ว ศวกรระด บ 10 ส วนกลาง กบส-ฟ. เลขาน การกล ม นายสวรรณ นายส วรรณ หม เฮง หม เฮง ช างระด บ 6 การศ กษา ปร ญญาโท จดทะเบ ยนกล ม เม อว นท 9 ก นยายน 2552 ทะเบ ยนกล มเลขท AGS1658/0909-9/0610 ทะเบ ยนก จกรรมเลขท AGGS1658/0909-9/0610-2K0 ก จกรรมคร งน เป นคร งท 2 อายเฉล ย อย เฉลย อายงานเฉล ย อย นเฉลย การศ กษา 42 ป 17 ป อน ปร ญญา-ปร ญญาโท ก จกรรมท ผ านมา คร งท 1 ลดเวลาในการล าง Gen. Air Cooler ด วยระบบ Ball Cleaning ว นคณภาพเข อนส ร ก ต ประจ าป วนค ณภาพเขอนสรกตประจาป 2553 ได ร บรางว ลชมเชย Kaizen ประเภทเทคน ค 2

3 โครงสายบ งค บบ ญชา / ท ต งหน วยงาน นายส ท ศน ป ทมส ร ว ฒน ผ ว าการการไฟฟ าฝ ายผล ตแห งประเทศไทย แผนกวางแผนบ าร งร กษา นายส รศ กด ศ ภว ฑ ตพ ฒนา รองผ ว าการผล ตไฟฟ า รองผ วาการผลตไฟฟา นายก ตต ต นเจร ญ ผ ช วยผ ว าการโรงไฟฟ าพล งน า นายสมค ด แข งแรง ผ อ านวยการเข อนส ร ก ต นายธนร ชต ภ มมะกส กร ผ ช วยอ านวยการเข อนส ร ก ต -ปฏ บ ต การ นายไพศาล กาววลย กาวว ล ย ห วหน ากองบ าร งร กษาโรงไฟฟ า กล ม Power Cleaning นายเทพว ท กษณ แก วยอด ห วหน าแผนกวางแผนบ ารงร กษา หวหนาแผนกวางแผนบาร งรกษา ท ต งกล ม อาคาร ท 502 แผนกวางแผนบ าร งร กษา กองบ าร งร กษาโรงไฟฟ า เข อนส ร ก ต เลขท 40 หม 10 ต. ผาเล อด อ.ท าปลา จ. อ ตรด ตถ

4 แนะน าหน วยงาน แผนกวางแผนบ าร งร กษา ว ส ยท ศน แผนกวางแผนบ าร งร กษา เป นหน วยงานท ม ประส ทธ ภาพ สามารถพ งตนเองได ม ความเต บโต โดยให ความส าค ญต อส งคม และส งแวดล อม ภารก จแผนก/กล ม วางแผนการด าเน นงาน เก ยวก บการซ อมบ าร งร กษาให ก บหน วยงานบ าร งร กษา จ ดท าป ายห าม (TAG OUT) ส แดงส าหร บงานหย ดเคร องเพ อบ าร งร กษา Planned Outage & Outage จ ดท าประว ต การซ อม บ ารงร กษางานบร หารจ ดการโรงไฟฟ าพล งน า บาร งรกษางานบรหารจดการโรงไฟฟาพลงนา จ ดประชมและประสานงานต ดตามงานทางด านเทคน คก บหน วยงาน จดประช มและประสานงานตดตามงานทางดานเทคนคกบหนวยงาน ท เก ยวข อง 4

5 ท มาของห วข อก จกรรม ระเบ ยบ กฟผ. และ นโยบาย ผ อ านวยการเข อนส ร ก ต ระเบ ยบ กฟผ. ฉบ บท 66 ว าด วยข อก าหนดการแขวนป ายเพ อความปลอดภ ย พ.ศ ข อปฏ บต การแขวนป ายห ามเพ อความปลอดภย ป ป 1. ให แขวนป ายค าส งห ามจ บ ท กต วของเคร องจ กรหร อ เคร องจ กรท เก ยวข อง เม อเข าไปปฏ บ ต งานหร อซ อม บ ารงเพ อป องก น บาร งเพอปองกน อบ ต เหตท อาจจะเก ดข น อ บตเหต ทอาจจะเกดขน 2. ผ ท แขวนป ายค าส งห ามจ บ จะต องระบ ช อผ แขวน หร อ ผ ร บผ ดชอบเท าน น และต องแขวนท อ ปกรณ ท ม ความ เก ยวข องก บการเข าไปปฏ บ ต งานหร อซ อมบ ารง เกยวของกบการเขาไปปฏบตงานหรอซอมบาร ง 3. ห ามผ ปฏ บ ต งานแขวน ปลด เคล อนย าย แก ไข หร อ เปล ยนแปลง เว นแต ได ร บอน ญาตจากผ ร บผ ดชอบ 4. ในกรณ ท ต องแขวนป ายค าส งห ามจ บท อปกรณ ต ว ในกรณทตองแขวนปายคาสงหามจบทอ ปกรณตว เด ยวก นระหว างพน กงานเด นเคร อง และพน กงาน บ าร งร กษาท ท างานเก ยวข องก นอ ปกรณ น น ต องแขวน ป ายห ามท บซ อนก น 5

6 ท มาของห วข อก จกรรม นโยบาย ผ อ านวยการเข อนส ร ก ต ต องไม เก ดอ บ ต เหต นะ! ประกาศเข อนส ร ก ต ท 73/2553 นโยบายบ ารงร กษาตามวาระ Turnaround Management เข อนส ร ก ต ข อท 2.1 ประกาศเข อนส ร ก ต ท 6/2554 นโยบายค ณภาพความปลอดภ ย อาช วอนาม ยและ ส งแวดล อม สงแวดลอม ISO9001 : 2008,ISO14001 : 2004, มอก : 2542 (QSHE) โรงไฟฟ าพล งน าเข อนส ร ก ต ข อท 2.2 และ 2.3 6

7 สร ปสาเหต ของป ญหาท เก ดข น จากการจดทาป ายห าม (TAG OUT) ส แดงผ ดพลาด กรอกข อม ลไม ครบ กรอกข อม ลผ ด Unit ข อม ลรห สอ ปกรณ ม ความใกล เค ยงก น กรอกข อม ลไม ช ด DS8016 = Unit 1 DS8036 = Unit 2 DS8056 = Unit 3 DS8076 = Unit 4 เอกสารอ างอ ง หน า สาเหต กรอกข อมลไม ครบ กรอกขอม ลไมครบ เน องจากไม ทราบว าหน วยงานบ าร ง ร กษามอบหมายให ใครเป นผ แขวนป ายห าม ผลกระทบ หน วยงานอ นท เก ยวข องก บอ ปกรณ ไม ร ว าใครเป นผ แขวน ส งผลให เก ด อ นตรายต อผ ปฏ บ ต งานได สาเหต กรอกข อม ลผ ด Unit เน องจากรห สอ ปกรณ ใกล เค ยงก น ผลกระทบ หน วยงานบ าร งร กษาน าป าย ห ามไปแขวน ผ ดอ ปกรณ ผ ด Unit ส งผลให เก ดอ นตรายต อผ ปฏ บ ต งาน สงผลใหเกดอนตรายตอผ ปฏบตงาน ให ได ร บอ นตรายและก อให เก ดความเส ยหาย ต อทร พย ส นได สาเหต กรอกข อม ลไม ช ดอ านไม ออก เน องจาก เข ยนด วยม อ ไม รอบคอบร บเข ยน และ ใช ปากาท ม ความเข มน อย และส ไม ต ดก บแผ นป ายห าม ผลกระทบ หน วยงานบ าร งร กษาท น าป ายห ามไป ด าเน นการแขวน ดาเนนการแขวน อ านไม ออก อานไมออก มองเห นไม ช ด มองเหนไมชด ส งผลให เก ดอ นตรายต อผ ปฏ บ ต งานได 7

8 ห วข อก จกรรม ลดจ านวนป ายห าม (TAG OUT) ส แดงท ผ ดพลาด สาหรบงานบาร งรกษา 8

9 ม ลเหต จ งใจ ต อสมาช กกล ม ต อล กค า ต อองค กร Quality ต องการให การจ ดท าป ายห าม (TAG OUT) ส แดงไม เก ดความผ ดพลาด และม ประส ทธ ภาพ Delivery ต องการให เก ดความสะดวกในการจ ดท า และส งมอบให หน วยงานบ าร งร กษา ได เร วข น Morale ต องการสร างแรงจ งใจในการท างาน และให ผ ปฏ บ ต งานพ ฒนางานในหน วยงาน Safety ต องการให เก ดความถ กต องในการจ ดท าป ายห าม ใ และป องก นการบาดเจ บ และ เส ยช ว ตจากการท างาน ก บผ ปฏ บ ต บ าร งร กษา และท เก ยวข องก บเคร องจ กร ตามระเบ ยบ กฟผ. ฉบ บท 66 ว าด วยข อก าหนดการแขวนป ายห ามเพ อความ ปลอดภ ย พ.ศ และความ ปลอดภ ยในการปฏ บ ต งานพน กงานบ าร งร กษา Policy นโยบายค ณภาพความปลอดภ ย อาช วอนาม ยและส งแวดล อม ISO9001 : 2008, ISO : 2004, มอก : 2542 (QSHE) โรงไฟฟ าพล งน าเข อน ส ร ก ต Safety ป องก นไม ให เก ดความเส ยหายต ออปกรณ ปองกนไมใหเกดความเสยหายตออ ปกรณ และทร พย ส น และทรพยสน กฟผ. ตามระเบ ยบ ตามระเบยบ กฟผ. ฉบ บท 66 ว าด วยข อก าหนดการแขวนป ายห ามเพ อความปลอดภ ย พ.ศ

10 ข อม ลป ายห าม (TAG OUT) ป ายห าม (TAG OUT) ค อ ป ายห ามเพ อความปลอดภ ยในการท างาน ซ งจะแขวนป ายห ามท อ ปกรณ เป นการแจ งให ทราบว าต องปลด อ ปกรณ ออกจากระบบ โดยการต ดแหล งจ ายไฟ ปลดวงจรไฟฟ าแรงส ง หร อ แยกพล งงานเคร องจ กรอ ปกรณ ไม ให สามารถท างานได ป องก น ความเส ยหายต อ คน เคร องจ กร อ ปกรณ ขณะปฏ บ ต งาน เพ อให ทราบว าเคร องจ กรอ ปกรณ ผ ดปกต หร อก าล งทดสอบบ าร งร กษาอย ค าอธ บายรายละเอ ยด เลขท ป าย : หมายเลขของป ายเร ยงตามล าด บ หน วยงานบ าร งร กษาไฟฟ า (Electrical) : E และ หน วยงานบ ารงร กษาเคร องกล หนวยงานบาร งรกษาเครองกล (Mechanical) :M E1 อ ปกรณ ท แขวนป าย : เคร องจ กร และ อ ปกรณ ท แขวน เช น Unit Breaker, CT, PT สถานท แขวน : Switch yard, Main floor รายละเอ ยด : ห ามกระท าการใดๆ เช น ห าม Closed ห าม ON, ห ามปลดหร อเคล อนย าย หน วยงาน / ผ ร บผ ดชอบ : ระบ ช อหน วยงานท แขวน และ ปลด ผ แขวนป าย : ลงช อผ ท ได ร บมอบหมาย ให ไป ด าเน นการแขวนป าย ว นท / เวลา : บ นท กว นท เร มแขวนป ายเพ องาน บ าร งร กษา รายละเอ ยดเพ มเต ม/ข อควรระว ง : ห ามปลด จ บ หร อ กระท าการใด ๆ โดยไม ได ร บอน ญาต BRK. 8072A Switch Yard ห าม Closed หฟส-ฟ. ฟ หฟส-ฟ. นายบรรเจ ด / 01 / :30 10

11 กระบวนการจ ดท าป ายห ามก อนการแก ไข 1 รวบรวมแผนงานหย ดเคร องบ าร งร กษาประจ าป 2 List อ ปกรณ ป ายห าม ไฟฟ า / เคร องกล 3 เตร ยมป ายห ามส แดง ปห.3 6 แขวนป ายห ามตามรายการอ ปกรณ 5 รวบรวมส งให หน วยงานบ าร งร กษา 4 กรอกข อม ลลงบนป ายห ามด วยลายม อ 11

12 ผลกระทบจากการจ ดท าป ายห ามท ผ ดพลาด ผลกระทบจากการจดทาปายหามทผดพลาด ความผ ดพลาดจากการจ ดท าป ายห าม กรอกข อม ลไม ครบ กรอกข อม ลผ ด Unit กรอกข อม ลไม ช ด เป นผลท าให ผ ปฏ บ ต งานบ าร งร กษาน าป ายห ามไปแขวนผ ดสถานท ผ ดอ ปกรณ ผ ด Unit จะส งผลก อให เก ดความเส ยหายต อผ ปฏ บ ต งาน ใหไดรบอนตรายบาดเจบอาจถงขนเสยชวตได ไ ส ช ไ ทรพยสนเสยหาย ส ส ส สงผลกระทบร นแรงไมสามารถเดนเครอง ส และเสยโอกาส ส ส ในการจ ายกระแสไฟฟ าได 12

13 ข อม ลก อนการแก ไข การเก บข อม ลจ านวนป ายห าม (TAG OUT) ส แดงท ผ ดพลาด งาน Outage ป 2552 : ผ เก บข อม ล นายเสมอศ กด ความผ ดพลาดมาจาก 3 ป จจ ย หล ก ๆ 13

14 เป าหมาย ลดจ านวนป ายห าม ลดจานวนปายหาม (TAG OUT) ส แดง สแดง ท ผ ดพลาดส าหร บงานบ าร งร กษาลงเป นศ นย ท มาของเป าหมาย เพ อตอบสนองนโยบายบ ารงร กษาตามวาระ เพอตอบสนองนโยบายบาร งรกษาตามวาระ นโยบายคณภาพความปลอดภ ย นโยบายค ณภาพความปลอดภย อาชวอนามยและ อาช วอนาม ยและ ส งแวดล อม ด านความปลอดภ ย ช ว ตและทร พย ส น ต องไม ม การเก ดอ บ ต เหต ต อผ ปฏ บ ต งาน บ าร งร กษา และอ ปกรณ ทร พย ส นให ได ร บความเส ยหาย และข อก าหนดว าด วยฉบ บท 66 14

15 แผนการด าเน นก จกรรม ระยะเวลา ในการท าก จกรรม 6 เด อน ประช มกล ม 6 คร ง ท กว นศ กร ส ปดาห ท 4 ของเด อน 15

16 ท มาแนวค ดและการปร บปรงแก ไข ทมาแนวคดและการปรบปร งแกไข คร งท ครงท 1 ใช แนวค ดการจ ดท ารายการหน งส อห องสม ด 2 เพ มเต มรายการ List รายละเอ ยดอ ปกรณ ไฟฟ า / เคร องกล ท ง 4 Unit เลขท ช ออ ปกรณ รายละเอ ยด สถานท สถานะ หน วยงาน การแก ไข 1 รวบรายการอ ปกรณ ท ต องการกรอกข อม ล น ามาจ ดท า รายการเพ มเต ม 16

17 ท มาแนวค ดและการปร บปร งแก ไข คร งท 1 3 ต ดข อความอ กษรต ดลงบนป ายห าม ( TAG OUT) ส แดง โดยแยกรายการ อ ปกรณ แต ละ Unit ต ดข อความต ดลง ป ายห าม แทนการกรอก หน วยงานบ าร งร กษาไป ด าเน นการ กรอกช อ ผ ร บผ ดชอบ ว น เด อน ป 17

18 เก บข อมลหล งการแก ไข คร งท 1 จ านวนป ายห ามท จ ดท า ผลย งไม เป นท น าพอใจ ต องหาแนวทางใหม สร ปการแก ไขคร งท 1 จากการเก บข อม ลการจ ดท าป ายห าม (TAG OUT) ส แดง ท ง 4 Unit จ านวนท งหมด 56 แผ น ย งพบป ายห ามผ ดพลาดจ านวน 9 แผ น เน องจากหน วยงานบ าร งร กษาย งไม กรอกข อม ลช อผ แขวน ไม ครบท าให ไม ทราบว าใครเป นผ แขวน พบข อบกพร อง กระดาษท ต ดม โอกาสหล ดออก จากแผ นป ายห าม และเวลาในการจ ดท าป ายห ามเพ มมากข นกว าการกรอกด วยม อ ม ข นตอนเพ มมากข นเน องจากต อง ต ดกระดาษข อความมาต ดท ป ายห าม ตดกระดาษขอความมาตดทปายหาม ไม กรอกข อมล ไมกรอกขอม ล ระยะเวลาเก บข อม ล : ว นท ก.ค ผ เก บข อม ล : นายส วรรณ หม เฮง ผ แขวน ว/ด/ป 18

19 ท มาแนวค ดและการปร บปรงแก ไข คร งท 2 ใช แนวค ดในหล กการ E : Eliminate ลดการท างานการต ดกระดาษท ละ ข อความออกไป ท าให เส ยเวลาโดยไม จ าเป นออกไป จาเปนออกไป C : Combine รวมข อความรายการอ ปกรณ สถานท ผ ร บผ ดชอบ ผ แขวน ให อย ใน กรอบข อความแผ นเด ยวก น การแก ไข จ ดพ มพ รายการ LIST TAG OUT ใน MICROSOFT WORD ตามขนาดกรอบ E C R S ของป ายห าม (TAG OUT) โดยแยกรายการอ ปกรณ แต ละ Unit และต ดข อความ ต ดลงบนป ายห าม ให หน วยงานกรอก เฉพาะ ผ แขวน ผ แขวน และ เวลา เพ มเต มเอง 19

20 เก บข อม ลหล งการแก ไข คร งท 2 สร ปการแก ไขคร งท 2 จากการเก บข อม ลการจ ดท าป ายห าม (TAG OUT) ส แดง ท ง 4 Unit จ านวนท งหมด 56 แผ น ย งพบป ายห ามผ ดพลาดจ านวน 8 แผ น เน องจากกรอกข อม ลไม ครบโดยได เว นช องให หน วยงาน บ าร งร กษาไปด าเน นการกรอก ผ แขวน และ เวลา เพ มเต มเอง พบข อบกพร อง หน วยงานบ าร งร กษาไม กรอก ผ แขวน ผ แขวน ว นท วนท การพ มพ ข อความลงบนกรอบ การพมพขอความลงบนกรอบ ต องจ ดพ มพ รายละเอ ยดทกอปกรณ ตองจดพมพรายละเอยดท กอ ปกรณ และต องจ ดข อความให และตองจดขอความให พอด ก บกรอบ น าไปต ดลงบนป ายห าม ม ข นตอนเพ มมากข น ระยะเวลาเก บข อม ล : เม อว นท ส.ค ผ เก บข อม ล : นายส วรรณ หม เฮง เส ยเวลาในการจ ดท ามากไป ต องจ ดพ มพ ข อม ลตามกรอบ ท กรายการอ ปกรณ ย งไม เป นท น าพอใจ ยงไมเปนทนาพอใจ 20

21 ท มาแนวค ดและการปร บปร งแก ไข คร งท 3 ใช แนวค ดการจ ดท าจดหมายเว ยน รวบรวมรายการ List Tag ในร ปแบบฐานข อม ล Excel รายละเอ ยดอ ปกรณ ต าง ๆ แยกฐานข อมล แยกฐานขอม ล Uit1 Unit 1-4 เพ อใช ในการจ ดเก บข อมล เพอใชในการจดเกบขอม ล List ป ายห าม(TAG ปายหาม(TAG OUT) ให ครบถ วน โดยใช แนวทางการจ ดท าจดหมายเว ยน ไฟล จดหมายต นฉบ บท าจาก MS Word และไฟล ข อม ลท าจาก MS Excel ท าการพ มพ สร างแหล งข อม ลเก บไว เป นไฟล ก อน ปกต การสร างจดหมายเว ยน ส วนใหญ ร ปแบบจะเหม อนก นจะแตกต างก นท รายละเอ ยด ช อ ท อย ต าแหน ง สถานท เลขท ช ออ ปกรณ รายละเอ ยด สถานท หน วยงาน เลขท E1 21

22 ท มาแนวค ดและการปร บปร งแก ไข คร งท 3 น าข อม ล LIST TAG จาก MS Word 2003 ไปจ ดท าลง MS Excel 2003 ข อม ล File MS Word ข อม ล File MS Excel จ ด List จาก Word ลงใน Excel จากการประช ม Weekly Committed work ท ก 2 ส ปดาห ให หน วยงานบ าร งร กษา ระบ ช อผ ท ร บผ ดชอบในการแขวนป ายห าม ท กอ ปกรณ 22

23 กระบวนการจ ดท าป ายห ามหล งการแก ไข คร งท 3 การแก ไข 1 สร างกรอบข อความส วนท เหม อน TAG ต นฉบ บ 2 เข าโปรแกรม Word 3 เล อกแหล งข อม ล Data Source 6 ต ดข อความต ดลงบนป ายห าม 5 ใส กระดาษ A4 และส งพ มพ 4 เล อก Field ข อม ลจาก File MS Excel 23

24 เก บข อม ลหล งการแก ไข คร งท 3 สร ปการแก ไขคร งท 3 จากการเก บข อม ลการจ ดท าป ายห าม (TAG OUT) ส แดง ท ง 4 Unit จ านวน ท งหมด 56 แผ น ไม พบป ายห ามท ผ ดพลาด ระยะเวลาเก บข อม ล : ว นท 8-11 ต.ค ผ ร บผ ดชอบ : นายส วรรณ หม เฮง จ านวนความ ผ ดพลาดจากการ จ ดท าไม เก ดข น 24

25 สร ปการแก ไข คร งท 3 จากการแก ไข คร งท 3 จ านวนป ายห ามท ผ ดพลาดไม เก ดข น แต ย งพบข อบกพร อง ด งน 1. การสร างร ปแบบจดหมายเว ยน ม ข อจ าก ดไม สามารถ Field หาข อม ลจากฐานข อม ล Data Base ไม ครบตามรายละเอ ยด โดยม ข อความไม ครบ ขาดหายไป 2. ส นเปล องกระดาษ ต อง Print ข อความป ายห าม ขนาด 1 ป ายห ามต อกระดาษ ปายหามตอกระดาษ A41แผ น แผน 3. ม ข นตอนการท างานเพ มมากข น ต องใช เวลา ในการต ดแปะลงบนป ายห าม 2 3 ผลย งไม เป น ท พอใจ ต องปร บปร งต อไป 1 25

26 ท มาแนวค ดและการปร บปร งแก ไข คร งท 4 แนวค ด การท าบ ตรประชาชน แบบ Smart Card ล กษณะป ายห าม ลกษณะปายหาม กฟผ. ตามระเบ ยบ ตามระเบยบ กฟผ. ฉบ บท ฉบบท 66 ส ของป ายห ามจ บ ผ ใช งาน / ส งก ด ล กษณะป ายห าม TAG ป ายส ขาว แบบ กฟผ. ปห. 1 หน วยงานท ม หน าท ควบค มการเด น เคร อง หร อส งจ ายกระแสไฟฟ า / พน กงานเด นเคร อง ส เหล อง หน วยงานท ม หน าท ก อสร าง จ งเปล ยนป ายห ามแบบ กฟผ. ปห.3 ใหม เป นแบบ แบบ กฟผ. ปห. 2 โรงไฟฟ า พ นส ขาวโดยเบ กป ายห ามร ปแบบใหม ป จากคล งพ สด สายส ง สายสง สถาน ไฟฟ าแรงสง สถานไฟฟาแรงส ง แผนก หพส-ฟ. เพ อน ามาใช งาน /ผ ร บเหมา ส แดง หน วยงานท ม หน าท บ าร งร กษา แบบ กฟผ. ปห. 3 /พน กงานซ อมบ าร งร กษา เปล ยน ส น าเง นอ อน หน วยงานท กหน วยงาน แบบ กฟผ. ปห. 4 ป ายห ามร นเก า ป ายห ามร นใหม 26

27 ท มาแนวค ดการปร บปร ง คร งท 4 ถ ายร ป ป อนหมายเลขบ ตรประชาชน ค นหารายละเอ ยด การพ มพ ข อม ลหน าบ ตร ส งพ มพ บ ตรผ านเคร องคอมพ วเตอร ตรวจสอบรายละเอ ยด 27

28 ปร บปร งและแก ไข คร งท 4 3 ป อนหมายเลข TAG No. Table Object 5 ตรวจสอบ 1 โครงสร างของโปรแกรม 2 สร าง สราง TAG ป ม ป ม Object 4 Data base Visual Basic for Excel 6 พ มพ TAG E2 ใช โปรแกรม MS Excel / Visual Basic ในการ ออกแบบ โดยการสร าง Application ป ม Object ข นมาให สามารถ Link เช อมต อก บฐานข อม ล Excel ในการค นหา แก ไข รายละเอ ยดข อม ลป ายห าม ตาม เลขท TAG No. เพ อสามารถค นหา ตรวจสอบ เพ มเต มข อม ล แก ไขข อม ล และส งพ มพ ฯลฯ 8012 A Unit Control Board Control Switch 8012 A หฟส-ฟ. ฟ 2230 แผนกบ าร งร กษาไฟฟ า uuu 1 มกราคม :00 28

29 การปร บปร งแก ไข คร งท 4 การแก ไข 1 รวบรวมแผนงานหย ดเคร องบ าร งร กษาประจ าป 2 เตร ยมป ายห าม 3 เข าโปรแกรมการจ ดท าป ายห าม TAG 6 เล อก List TAG ไฟฟ า เคร องกล และ Unit 5 ป อนเลขท TAG No. E.. / M.. 4 ป อนข อม ลโปรแกรม TAG 29

30 การปร บปร งแก ไข คร งท 4 การแก ไข 7 ค นหารายละเอ ยดในฐานข อม ลโดยอ ตโนม ต 8 ป อนข อม ล ผ แขวน ว/ด/ป เวลา 9 ตรวจสอบป ายห ามก อนส งพ มพ 12 น าป ายห ามไปแขวนตามรายการอ ปกรณ และเม อเสร จงานแล งให น าส งกล บ หวส-ฟ. 11 รวบรวมส งให หน วยงานบ าร งร กษา 10 พ มพ ป ายห าม 30

31 เก บข อม ลหล งการแก ไข คร งท 4 สร ปการแก ไขคร งท 4 เก บข อม ลการจ ดท าป ายห าม ไฟฟ า / เคร องกล ท ง 4 Unit จ านวนท งหมด 56 แผ น ไม พบป ายห ามผ ดพลาด และไม ม ข อบกพร อง ระยะเวลาเก บข อม ล : ว นท พ.ย ผ ร บผ ดชอบ : นายส วรรณ หม เฮง จ านวนป ายห ามผ ดพลาด จาไม เก ดข น และ ระยะเวลาในการท าลดลง 31

32 เปร ยบเท ยบผล เปรยบเทยบผล กอนทา ก อนท า หล งท า หลงทา กรอกข อม ลด วยลายม อ ใช โปรแกรมป อนข อม ล 40 32

33 มาตรฐานการปฏ บ ต งาน มาตรฐานการปฏ บ ต งาน มาตรฐานการปฏบตงาน 5W 1H ค ม อการปฏ บ ต งาน WI-HY-SRK ปฏ บ ต ตามข นตอนด งน 1. การจ ดท าป ายห าม (TAG OUT) ส แดง ให ปฏ บ ต ตามค ม อการใช โปรแกรม (WI-HY-SRK ) 2. การจ ดท าป ายห ามด าเน นการตามให ข นตอนด งน (2.1) รวบรวมแผนงานหย ดเคร องบ าร งร กษาประจ าป (2.2)เตร ยมป ายห าม (2.3)เข าโปรแกรมการ จ ดท าป ายห ามTAG (2.4) ป อนข อม ลโปรแกรม TAG (2.5) ป อนเลขท TAG No. E.. / M.. (2.6) เล อก List TAG ไฟฟ า เคร องกล และ Unit (2.7) ค นหารายละเอ ยดในฐานข อม ลโดยอ ตโนม ต (2.8) ป อนข อม ล ผ แขวน ว/ด/ป เวลา (2.9) ตรวจสอบป ายห ามก อนส งพ มพ (2.10) พ มพ ป ายห าม (2.11) ส งให หน วยงานบ ารงร กษา สงใหหนวยงานบาร งรกษา (2.12) น าป ายห ามไปแขวนตามรายการอปกรณ นาปายหามไปแขวนตามรายการอ ปกรณ เม อเสร จงาน เมอเสรจงาน บ าร งร กษาแล ว ให หน วยงานบ าร งร กษาน าป ายห าม (TAG OUT) ส แดงส งกล บท แผนก หวส-ฟ. 3. รวบรวมป ายห าม (TAG OUT) ท น าส งจ ดเก บเป นประว ต 33

34 สร ปผลการท าก จกรรม ผลทางตรง ลดป ายห ามผ ดพลาดได เป นศ นย ตรงตามเป าหมายท ต งไว ผลทางอ อม สมาช กกล ม สมาชกกล ม เก ดความสะดวกในการจ ดท าป ายห ามระยะเวลาการจ ดท าน อยลง เกดความสะดวกในการจดทาปายหามระยะเวลาการจดทานอยลง ผ ปฏ บ ต งานสามารถพ ฒนางานโปรแกรมไว ใช ในหน วยงานได ต อล กค า ส งมอบป ายห าม (TAG OUT) ให หน วยงานบ าร งร กษาได เร วข น ต อองค กร ตอบสนองระเบ ยบ กฟผ.ฉบ บท 66 และ นโยบายค ณภาพความปลอดภ ย อาช วอนาม ย และส งแวดล อม ป องกนการเก ดอ บต เหต และทรพย ส นเส ยหาย ม ความปลอดภยในการท างาน ผลประโยชน ท ได ร บโดยรวม ผลประโยชนทไดรบโดยรวม ระยะเวลาในการจ ดท าลดลง สมาช กกล มสามารถไปท างานอ น ท ม ความส าค ญต อหน วยงาน 34

35 แผนการต ดตามผล จะต ดตามผลในแผนงานบ าร งร กษา และด าเน นงานจ ดท า ป ายห ามในงานบ าร งร กษาในงานบ าร งร กษาท ง 4 Unit 35

36 ข อม ลการต ดตามผล สรป สร ป การต ดตามผล การตดตามผล เม อ เมอ 29 ม.ค. 2554, ว นท วนท ก.พ. 2554, และ ว นท 14 ก.พ ย งไม พบป ายห ามผ ดพลาด ผ เก บข อม ล นายส วรรณ หม เฮง 36

37 การขยายผลในหน วยงาน และ โรงไฟฟ าอ น ๆ การขยายผลภายในเข อนส ร ก ต เสนอให หน วยงานเด นเคร องท ม หน าท ควบค มการเด นเคร อง และจ าย กระแสไฟฟ าน าไปพ จารณาเป นแนวทาง ไป ป ในการจดท าป ายห าม (TAG OUT) ส ขาว กฟผ. ปห.1 (ระเบ ยบ กฟผ. ฉบ บท 66) เพ อลดความผ ดพลาด โดยหน วยงานเด นเคร อง ต องด าเน นการแขวนป ายห าม ท บซ อนก บหน วยงาน บ าร งร กษา การขยายผลภายใน กฟผ. เสนอให หน วยงานแผนกวางแผนบ าร งร กษา โรงไฟฟ าอ น ๆ ภายใน กฟผ. ท ต องด าเน นการจ ดท าป ายห าม ทตองดาเนนการจดทาปายหาม นาไปพจารณาเปน น าไปพ จารณาเป น แนวทางใช จ ดท าป ายห าม เพ อลดความผ ดพลาด และ ลดระยะ เวลาในการจ ดท าป ายห าม (TAG OUT) ส แดง 37

38 ก จกรรมคร งต อไป ลดเวลาการบ นท กข อมลการแขวนและปลด ลดเวลาการบนทกขอม ลการแขวนและปลด ป ายห าม (TAG OUT) ส แดงส าหร บงานบ าร งร กษา ท มาต องด าเน นการ ด านระบบการควบค มเอกสาร บ นท กรายการอ ปกรณ แขวน และปลดป ายห ามตามรายการอ ปกรณ เพ อต ดตาม ตรวจสอบ และ ควบค ม กรณ ท ม ผ ใช อ ปกรณ ร วมก น และหลายกล มปฏ บ ต งาน โดยต องบ นท กการแขวน และปลดป ายลงในตาราง ตามระเบ ยบ กฟผ. ฉบ บท 66 ม ลเหต จ งใจ ต อสมาช กกล ม แผนการด าเน นก จกรรมคร งต อไป Quality ต องการให ข อม ลการบ นท กการแขวน และ ปลดป ายห ามเป นไปด วย ความถกต อง ความถ กตอง Delivery ต องลดระยะเวลา ในการจ ดท า และจ ดเก บเป นประว ต ในการแขวน และ ปลดป ายห ามส แดง ส าหร บงานบ าร งร กษา Morale ต องการสร างแรงจ งใจในการท างาน ใใ และให ผ ปฏ บ ต งานพ ฒนางานใน ใ หน วยงาน ต อองค กร Policy นโยบายค ณภาพความปลอดภ ย อาช วอนาม ยและ ส งแวดล อม ISO9001 : 2008, ISO : 2004, มอก : 2542 (QSHE) โรงไฟฟ าพล งน าเข อนส ร ก ต ระยะเวลาด าเน นก จกรรม 6 เด อน 38

39 รอยเท าท ยาวไกล เม อมองกล บไป บ งบอกได ใน ผลงาน บางรอยอาจม ช าร ด เพราะสะด ด จ ดขวากหนาม ฟ นฝ าจนรอยงาม เก บเป นน ยามของความภ ม ใจ

40 ว ด โอการใช งานโปรแกรม วดโอการใชงานโปรแกรม 32

41 เอกสารอ างอ ง เอกสารอางอง

42

43

44 เก บข อม ลความผ ดพลาดงาน Minor Unit 1 หมายเหต งาน Minor Unit 1 ระหว างว นท 1-10 ม ถ นายน 2552

45 VBA For Excel VBA ย อมาจาก ยอมาจาก Visual Basic for Applications ช ดพ ฒนาโปรแกรมประย กต หร อแอปพล เคช นด วยภาษา ป ป ว ชวลเบส ก (Visual Basic) บนไมโครซอฟท ออฟฟ ศ (Microsoft Office) เป นเคร องม อโปรแกรมท Excel ม ให น นไม สามารถจ ดการได แต ถ าใช เทคน คความสามารถของ VBA ท โปรแกรม Excel ก สามารถแก ไขป ญหาได โดย VBA จะด งความสามารถท ซ อนอย ในโปรแกรมต าง ๆ ของ Microsoft Office ให ท างาน แลกเปล ยนข อม ล ระหว างก น หร อให ท างานเป นไปอย างอ ต โนม ต รวมถ งงานท สล บซ บซ อน โปรแกรมประย กต Visual Basic การสร างโปรแกรมประยกต การสรางโปรแกรมประย กต Visual Basic ประกอบด วยข นตอนหล ก ประกอบดวยขนตอนหลก 3 ข นตอน ขนตอน คอการสรางอนเตอรเฟซ ค อการสร างอ นเตอร เฟซ โดยมฟอรม โดยม ฟอร ม เป นอ อบเจคพ นฐานและเป นท วางต ว control ส าหร บการต ดต อก บผ ใช ต งค าค ณสมบ ต เป นการก าหนดพฤต กรรมและ การท างานให ก บอ อบเจคต างๆ การเข ยนค าส ง เป นการควบค มการประมวลผลผ าน procedure

46 VBA For Excel Visual Basic For Excel คอยควบคมล าด บการท างาน คอยควบค มลาดบการทางาน ส งการค านวณ ค นหา ตรวจสอบ แก ไขข อม ล ส งพ มพ ด วยตนเองซ าแล วซ าอ ก ฯลฯ

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word ห วข อเร องและงาน ความหมายของการประมวลผลค า ค ณล กษณะท ด และประโยชน การสร างเอกสารใหม พ นฐานการใช โปรแกรม และการจ ดการไฟล เอกสารของโปรแกรม Microsoft Office Word

More information

บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน

บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด (Microsoft Word) เป นซอฟต แวร ส าเร จร ป (Application Software) ในประเภทโปรแกรมประมวลผลค า (Word Processing) หร อท เร

More information

หน วยท 1 โปรแกรม Microsoft Office 2007

หน วยท 1 โปรแกรม Microsoft Office 2007 ห วข อเร องและงาน หน วยท 1 โปรแกรม Microsoft Office 2007 ภาพรวมของระบบ Microsoft Office 2007 ม อะไรใหม Microsoft Office 2007 โปรแกรม ส าน กงานท วไป ว ธ ต ดต งโปรแกรม Microsoft Office 2007 การเป ดใช งานเร

More information

เร อง หน า บทท 1 ร จ ก

เร อง หน า บทท 1 ร จ ก สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 ร จ ก Microsoft Word 2007 เร มต นการใช โปรแกรม 1 ส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม Microsoft Word 2007 2 เมน ของ Microsoft Word 2007 3 การใช งานร บบอน 4 บทท 2 การจ ดแต งเอกสาร 7 เปล ยนฟอนต

More information

แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007

แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007 1 แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007 ค ณสมบ ต ของโปรแกรม Microsoft Excel 2007 Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน งท ทางานภายใต โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ ว นโดวส โดยโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel

More information

P a g e 1. ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน (สาหร บแผน Office 365 Business)

P a g e 1. ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน (สาหร บแผน Office 365 Business) P a g e 1 ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน (สาหร บแผน Office 365 Business) P a g e 2 สารบ ญ สารบ ญ Chapter 1 แนะน า Office 365 แนะนาต ว Microsoft Office 365 ก นก อน... 7 บร การท ท านได ร บม

More information

ค ม อการใช โปรแกรม บร หารสถานศ กษา

ค ม อการใช โปรแกรม บร หารสถานศ กษา ค ม อการใช โปรแกรม บร หารสถานศ กษา ค ม อการใช โปรแกรมบร หารสถานศ กษา เวอร ช น 1.1 (ธค.57) เร ยบเร ยงโดย ตรวจอ กษรโดย พ มพ ท อ.สาท ศ เพ มสว าง ค ณกฤต ยา เพ มสว าง บร ษ ท พะย น จำก ด คำนำ ค ม อการใช โปรแกรมบร

More information

เร องท วไปเก ยวก บ Microsoft Project

เร องท วไปเก ยวก บ Microsoft Project เร องท วไปเก ยวก บ Microsoft Project โปรแกรม Microsoft Project น เป นโปรแกรมท ม ประส ทธ ภาพส งมาก สามารถจ ดการโครงการได ต งแต ระด บธรรมดาจนถ งข นหลายโครงการพร อมก น ค ณสามารถร ได ท นท ว าแผนงานต างๆ น

More information

บทท 1. ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010

บทท 1. ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010 บทท 1 ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010 11 บทท 1 ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010 ผลการเร ยนร บอกล กษณะของโปรแกรมประมวลผลคำ (Word Processing) ได บอกความเป นมาของโปรแกรมไมโครซอฟต เว ร

More information

แนะนาเอกสาร Microsoft Word

แนะนาเอกสาร Microsoft Word แนะนาเอกสาร Microsoft Word [ความร เก ยวก บการใช งานโปรแกรม Microsoft Word ซ งรวบรวมเน อหา เก ยวก บคาส งการใช งานท ค อนข างม ความจาเป นก บการใช งานพ มพ เอกสาร รวมท งเกร ดความร และค ย ล ดท ช วยในการทางานให

More information

Microsoft Excel 2013

Microsoft Excel 2013 Microsoft Excel 2013 โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน ง ท อย ในช ด Microsoft Office ม จ ดเด นในด าน การ คานวณเก ยวก บต วเลข โดยการท างานของโปรแกรมจะใช ตารางตามแนวนอน (Row) และแนวต ง (Column) เป น

More information

ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010

ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010 1 ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010 บร ษ ทไมโครซอฟต ได พ ฒนาไมโครซอฟต เว ร ดออกมาอย างต อเน อง ร น ป จจ บ นค อ ไมโครซอฟต เว ร ด 2010 ท มาพร อมในช ดไมโครซอฟต ออฟฟ ศ 2010 (Microsoft Office 2010) บร

More information

ค ม อใช งาน Microsoft Office 365

ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 P a g e 1 ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 (Office 365 Word, Excel,PowerPoint) การต ดต ง Office 365 P a g e 2 ข อแนะนาผ ใช งานท จะต ดต ง Office 365 จะต องเป น Local Administrator ของเคร องด วย ว ธ การ

More information

เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น

เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น บทท 1 การใช งานเบ องต น เร ยกใช งานโปรแกรม Microsoft Excel 1. คล กป ม Start menu บนทาสก บาร จากน นคล กเมาส ท All Program > Microsoft Office 2. คล กเมาส ท Microsoft

More information

ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน

ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน P a g e 1 สารบ ญ แนะนา Microsoft Office 365... 3 บร การท ท านได ร บม อะไรบ าง... 4 ข อแตกต างระหว าง Office 365 และ Microsoft Office แบบเด ม... 6 Chapter 2

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ [Type text] Page 1 สารบ ญ เร อง หน า ร จ กก บโปรแกรม Microsoft Office Word 2007... 1 เมน ของ MS-Word 2007... 3 แท บและร บบอนของ MS-Word 2007... 5

More information

หน วยท 5 การใช โปรแกรม Microsoft Excel. 1 ร จ กก บ Microsoft office Excel 2003

หน วยท 5 การใช โปรแกรม Microsoft Excel. 1 ร จ กก บ Microsoft office Excel 2003 1 หน วยท 5 การใช โปรแกรม Microsoft Excel ร จ กก บ Microsoft Office Excel 2003 ช องตารางหร อเซลล (Cell) และเว ร กช ต (Worksheet) ส ตร (Formulas) และฟ งก ช น (Function) การตกแต งเว ร กช ต การใช แผนภ ม 1

More information

หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word

หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word 1 หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word ร จ กก บ Microsoft Office Word 2003 การตกแต งเอกสาร ระบบอ ตโนม ต ต าง ๆ การสร างตารางลงในเอกสาร แนะน า Microsoft office 2003 Microsoft office 2003 เป นช ดของโปรแกรมท

More information

ค ม อ Microsoft Excel

ค ม อ Microsoft Excel ค ม อ Microsoft Excel Microsoft Excel ค อโปรแกรมท เหมาะก บงานด านการค านวณ การต ตาราง การหาค าส ตรต างๆ การสร างกราฟ โดยท เม อเปล ยนแปลงต วเลขใดๆ โปรแกรมจะท าการค านวณส ตรท เช อมโยงก บต วเลขน นๆให อ ตโนม

More information

MS Office 2013 July 17, 2013

MS Office 2013 July 17, 2013 MS Office 2013 July 17, 2013 ว ทยากร/ผ สอน : ส กานดา เก ดพ ล ก าหนดการอบรม หล กส ตร MS Office 2010 โครงการ KI Day ว นท อบรม : ว นพ ธ 17 กรกฎาคม 2556 เวลา : 9.00-16.00 น. สถานท อบรม : ณ ห อง Training 1

More information

ค ม อ Fundamentals Excel 2003

ค ม อ Fundamentals Excel 2003 ค ม อ Fundamentals Excel 2003 ร จ กก บ Excel 2003 โปรแกรม Excel เป นหน งในโปรแกรมหล กของโปรแกรมช ด Microsoft Office 2003 ซ งประกอบไปด วยโปรแกรมหล กๆ ค อ Microsoft Word 2003, Microsoft PowerPoint 2003,

More information

การใช งาน Microsoft Word 2010

การใช งาน Microsoft Word 2010 การใช งาน Microsoft Word 2010 โปรแกรม Microsoft Word 2010 เป นโปรแกรมท ใช ในการจ ดทาเอกสารต าง ๆ ไม ว าจะเป น รายงาน จดหมาย ตลอดจนตารางข อม ลต าง ๆ ซ งใช งานง าย ไม ย งยาก จ งเป นโปรแกรมท ได ร บความน ยมอย

More information

ค ม อ Microsoft Word 2007

ค ม อ Microsoft Word 2007 ค ม อ Microsoft Word 2007 ส าน กบร หารเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม ข สารบ ญ เน อหา หน า เร มสร างงานเอกสาร 1 เร มต นสร างไฟล เอกสาร 1 น าภาพมาประกอบ 3 ตกแต งข อความ ด วย WordArt 7 จ ดต

More information

วารสารเซนต จอห น บทค ดย อ. กฤศวรรณ ประเสร ฐส ทธ * Krisawan Prasertsith

วารสารเซนต จอห น บทค ดย อ. กฤศวรรณ ประเสร ฐส ทธ * Krisawan Prasertsith การพ ฒนาท กษะการทำางานในด านการใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท ออฟฟ ศ Saint John s Journal 2007 กรณ ศ กษา องค การบร หารส วนตำาบลคลองส วารสารว ชาการ อำาเภอคลองหลวง จ งหว ดปท มธาน การพ ฒนาท กษะการทำางานในด านการใช

More information

บทน า ว ตถ ประสงค Microsoft Excelxp 2002 1. เว ร กช ต (Worksheet) 2. ฐานข อม ล (Database) 3. ชาร ต (Chart Excel)

บทน า ว ตถ ประสงค Microsoft Excelxp 2002 1. เว ร กช ต (Worksheet) 2. ฐานข อม ล (Database) 3. ชาร ต (Chart Excel) บทน า 1 บทน า ว ตถ ประสงค เม อผ เร ยนศ กษาบทเร ยนน จบเร ยบร อยแล วผ เร ยนต องม ความร ด งน 1. เข าใจหล กการท างานท วไปๆของโปรแกรมตารางงาน 2. เข าใจชน ดของข อม ลในโปรแกรมเอ กเซล 3. สามารถอธ บายร ปแบบข อม

More information

บทท 1 แนะน า Microsoft Excel

บทท 1 แนะน า Microsoft Excel 1 บทท 1 แนะน า Microsoft Excel Microsoft Excel โปรแกรมช วยในการค านวณงานต างๆ ในล กษณะแผ นงาน (Spreadsheet) ต วเลข หร อข อม ลต างๆ จะแสดงในล กษณะเซลล ย อยๆ สามารถค านวณเช อมโยง และผลล พธ แก ไขได อ ตโนม

More information

ร ปท 8-1 เปร ยบเท ยบล กษณะหน าตาของโปรแกรม Excel ร น 2003 (ร ปซ ายม อ) ก บ 2010 (ร ปขวาม อ)

ร ปท 8-1 เปร ยบเท ยบล กษณะหน าตาของโปรแกรม Excel ร น 2003 (ร ปซ ายม อ) ก บ 2010 (ร ปขวาม อ) ปฏ บ ต การท 8 การใช โปรแกรมส าน กงาน Microsoft Excel ว ตถ ประสงค 1. ร จ กโปรแกรม Microsoft Excel ซ งเป นโปรแกรมในช ดของ Microsoft Office 2. ร จ กค าส งพ นฐานและฟ งก ช นต าง ๆ ในโปรแกรม Excel 3. สามารถประย

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 1 การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 งานบร การส อแล เทคโนโลย การศ กษา ศ นย ว ทยพะฒนา มสธ. นครนายก สารบ ญ 2 เร อง หน า ร จ กก บโปรแกรม Microsoft Office Word 2007... 3 เมน ของ MS-Word 2007... 4 แท บและร

More information

MICROSOFT WORD 2010 สร างสรรค เยาวชนคนร นใหม ผ ม ว น ยใช ไอซ ท ป ท 2

MICROSOFT WORD 2010 สร างสรรค เยาวชนคนร นใหม ผ ม ว น ยใช ไอซ ท ป ท 2 MICROSOFT WORD 2010 สร างสรรค เยาวชนคนร นใหม ผ ม ว น ยใช ไอซ ท ป ท 2 ค ณประโยชน ของ ช วยให เราสามารถสร างและใช เอกสารท ม ร ปล กษณ แบบม ออาช พร วมก บผ อ น โดยการใช ช ดเคร องม อเข ยนข อม ลและ อ นเทอร เฟซท

More information

การใช Microsoft Excel ในการก าหนดระด บคะแนน ปร บปร งคร งท 7 (ธ นวาคม 2553)

การใช Microsoft Excel ในการก าหนดระด บคะแนน ปร บปร งคร งท 7 (ธ นวาคม 2553) การใช Microsoft Excel ในการก าหนดระด บคะแนน ปร บปร งคร งท 7 (ธ นวาคม 2553) โดย รองศาสตราจารย ดร. กมล บ ษบา ภาคว ชาคณ ตศาสตร และสถ ต คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร kamon@mathstat.sci.tu.ac.th

More information