ก จกรรมค ณภาพ Kaizen ประจ าป 2554

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "ก จกรรมค ณภาพ Kaizen ประจ าป 2554"

Transcription

1 ก จกรรมค ณภาพ Kaizen ประจ าป 2554 ส ญล กษณ กล ม ล กศรส ส ม ส เข ยว ว งหมนวนอย รอบหยดน า วงหม นวนอย รอบหยดนา ความหมาย : พล งงานน า พล งงานสะอาด ผล ตพล งงานไฟฟ า และร กษาส งแวดล อม ค าขว ญกล ม ม งม น วางแผนงาน เพ อความส าเร จ 1

2 สมาช กกล ม หวหนากล ม ท ปร กษากล ม นายเทพว ท กษณ แก วยอด ว ศวกรระด บ 7 รก.หวส-ฟ การศ กษา ปร ญญาโท รองห วหน ากล ม สมาช กกล ม นายน ว ตน ขาวมาก นายเสมอศ กด หลากส ขถม ช างระด บ 7 ช างระด บ 6 นายศราว ธ ธนศ ลปว ทยา การศ กษา ปร ญญาตร การศ กษา อน ปร ญญา ว ศวกรระด บ 10 ส วนกลาง กบส-ฟ. เลขาน การกล ม นายสวรรณ นายส วรรณ หม เฮง หม เฮง ช างระด บ 6 การศ กษา ปร ญญาโท จดทะเบ ยนกล ม เม อว นท 9 ก นยายน 2552 ทะเบ ยนกล มเลขท AGS1658/0909-9/0610 ทะเบ ยนก จกรรมเลขท AGGS1658/0909-9/0610-2K0 ก จกรรมคร งน เป นคร งท 2 อายเฉล ย อย เฉลย อายงานเฉล ย อย นเฉลย การศ กษา 42 ป 17 ป อน ปร ญญา-ปร ญญาโท ก จกรรมท ผ านมา คร งท 1 ลดเวลาในการล าง Gen. Air Cooler ด วยระบบ Ball Cleaning ว นคณภาพเข อนส ร ก ต ประจ าป วนค ณภาพเขอนสรกตประจาป 2553 ได ร บรางว ลชมเชย Kaizen ประเภทเทคน ค 2

3 โครงสายบ งค บบ ญชา / ท ต งหน วยงาน นายส ท ศน ป ทมส ร ว ฒน ผ ว าการการไฟฟ าฝ ายผล ตแห งประเทศไทย แผนกวางแผนบ าร งร กษา นายส รศ กด ศ ภว ฑ ตพ ฒนา รองผ ว าการผล ตไฟฟ า รองผ วาการผลตไฟฟา นายก ตต ต นเจร ญ ผ ช วยผ ว าการโรงไฟฟ าพล งน า นายสมค ด แข งแรง ผ อ านวยการเข อนส ร ก ต นายธนร ชต ภ มมะกส กร ผ ช วยอ านวยการเข อนส ร ก ต -ปฏ บ ต การ นายไพศาล กาววลย กาวว ล ย ห วหน ากองบ าร งร กษาโรงไฟฟ า กล ม Power Cleaning นายเทพว ท กษณ แก วยอด ห วหน าแผนกวางแผนบ ารงร กษา หวหนาแผนกวางแผนบาร งรกษา ท ต งกล ม อาคาร ท 502 แผนกวางแผนบ าร งร กษา กองบ าร งร กษาโรงไฟฟ า เข อนส ร ก ต เลขท 40 หม 10 ต. ผาเล อด อ.ท าปลา จ. อ ตรด ตถ

4 แนะน าหน วยงาน แผนกวางแผนบ าร งร กษา ว ส ยท ศน แผนกวางแผนบ าร งร กษา เป นหน วยงานท ม ประส ทธ ภาพ สามารถพ งตนเองได ม ความเต บโต โดยให ความส าค ญต อส งคม และส งแวดล อม ภารก จแผนก/กล ม วางแผนการด าเน นงาน เก ยวก บการซ อมบ าร งร กษาให ก บหน วยงานบ าร งร กษา จ ดท าป ายห าม (TAG OUT) ส แดงส าหร บงานหย ดเคร องเพ อบ าร งร กษา Planned Outage & Outage จ ดท าประว ต การซ อม บ ารงร กษางานบร หารจ ดการโรงไฟฟ าพล งน า บาร งรกษางานบรหารจดการโรงไฟฟาพลงนา จ ดประชมและประสานงานต ดตามงานทางด านเทคน คก บหน วยงาน จดประช มและประสานงานตดตามงานทางดานเทคนคกบหนวยงาน ท เก ยวข อง 4

5 ท มาของห วข อก จกรรม ระเบ ยบ กฟผ. และ นโยบาย ผ อ านวยการเข อนส ร ก ต ระเบ ยบ กฟผ. ฉบ บท 66 ว าด วยข อก าหนดการแขวนป ายเพ อความปลอดภ ย พ.ศ ข อปฏ บต การแขวนป ายห ามเพ อความปลอดภย ป ป 1. ให แขวนป ายค าส งห ามจ บ ท กต วของเคร องจ กรหร อ เคร องจ กรท เก ยวข อง เม อเข าไปปฏ บ ต งานหร อซ อม บ ารงเพ อป องก น บาร งเพอปองกน อบ ต เหตท อาจจะเก ดข น อ บตเหต ทอาจจะเกดขน 2. ผ ท แขวนป ายค าส งห ามจ บ จะต องระบ ช อผ แขวน หร อ ผ ร บผ ดชอบเท าน น และต องแขวนท อ ปกรณ ท ม ความ เก ยวข องก บการเข าไปปฏ บ ต งานหร อซ อมบ ารง เกยวของกบการเขาไปปฏบตงานหรอซอมบาร ง 3. ห ามผ ปฏ บ ต งานแขวน ปลด เคล อนย าย แก ไข หร อ เปล ยนแปลง เว นแต ได ร บอน ญาตจากผ ร บผ ดชอบ 4. ในกรณ ท ต องแขวนป ายค าส งห ามจ บท อปกรณ ต ว ในกรณทตองแขวนปายคาสงหามจบทอ ปกรณตว เด ยวก นระหว างพน กงานเด นเคร อง และพน กงาน บ าร งร กษาท ท างานเก ยวข องก นอ ปกรณ น น ต องแขวน ป ายห ามท บซ อนก น 5

6 ท มาของห วข อก จกรรม นโยบาย ผ อ านวยการเข อนส ร ก ต ต องไม เก ดอ บ ต เหต นะ! ประกาศเข อนส ร ก ต ท 73/2553 นโยบายบ ารงร กษาตามวาระ Turnaround Management เข อนส ร ก ต ข อท 2.1 ประกาศเข อนส ร ก ต ท 6/2554 นโยบายค ณภาพความปลอดภ ย อาช วอนาม ยและ ส งแวดล อม สงแวดลอม ISO9001 : 2008,ISO14001 : 2004, มอก : 2542 (QSHE) โรงไฟฟ าพล งน าเข อนส ร ก ต ข อท 2.2 และ 2.3 6

7 สร ปสาเหต ของป ญหาท เก ดข น จากการจดทาป ายห าม (TAG OUT) ส แดงผ ดพลาด กรอกข อม ลไม ครบ กรอกข อม ลผ ด Unit ข อม ลรห สอ ปกรณ ม ความใกล เค ยงก น กรอกข อม ลไม ช ด DS8016 = Unit 1 DS8036 = Unit 2 DS8056 = Unit 3 DS8076 = Unit 4 เอกสารอ างอ ง หน า สาเหต กรอกข อมลไม ครบ กรอกขอม ลไมครบ เน องจากไม ทราบว าหน วยงานบ าร ง ร กษามอบหมายให ใครเป นผ แขวนป ายห าม ผลกระทบ หน วยงานอ นท เก ยวข องก บอ ปกรณ ไม ร ว าใครเป นผ แขวน ส งผลให เก ด อ นตรายต อผ ปฏ บ ต งานได สาเหต กรอกข อม ลผ ด Unit เน องจากรห สอ ปกรณ ใกล เค ยงก น ผลกระทบ หน วยงานบ าร งร กษาน าป าย ห ามไปแขวน ผ ดอ ปกรณ ผ ด Unit ส งผลให เก ดอ นตรายต อผ ปฏ บ ต งาน สงผลใหเกดอนตรายตอผ ปฏบตงาน ให ได ร บอ นตรายและก อให เก ดความเส ยหาย ต อทร พย ส นได สาเหต กรอกข อม ลไม ช ดอ านไม ออก เน องจาก เข ยนด วยม อ ไม รอบคอบร บเข ยน และ ใช ปากาท ม ความเข มน อย และส ไม ต ดก บแผ นป ายห าม ผลกระทบ หน วยงานบ าร งร กษาท น าป ายห ามไป ด าเน นการแขวน ดาเนนการแขวน อ านไม ออก อานไมออก มองเห นไม ช ด มองเหนไมชด ส งผลให เก ดอ นตรายต อผ ปฏ บ ต งานได 7

8 ห วข อก จกรรม ลดจ านวนป ายห าม (TAG OUT) ส แดงท ผ ดพลาด สาหรบงานบาร งรกษา 8

9 ม ลเหต จ งใจ ต อสมาช กกล ม ต อล กค า ต อองค กร Quality ต องการให การจ ดท าป ายห าม (TAG OUT) ส แดงไม เก ดความผ ดพลาด และม ประส ทธ ภาพ Delivery ต องการให เก ดความสะดวกในการจ ดท า และส งมอบให หน วยงานบ าร งร กษา ได เร วข น Morale ต องการสร างแรงจ งใจในการท างาน และให ผ ปฏ บ ต งานพ ฒนางานในหน วยงาน Safety ต องการให เก ดความถ กต องในการจ ดท าป ายห าม ใ และป องก นการบาดเจ บ และ เส ยช ว ตจากการท างาน ก บผ ปฏ บ ต บ าร งร กษา และท เก ยวข องก บเคร องจ กร ตามระเบ ยบ กฟผ. ฉบ บท 66 ว าด วยข อก าหนดการแขวนป ายห ามเพ อความ ปลอดภ ย พ.ศ และความ ปลอดภ ยในการปฏ บ ต งานพน กงานบ าร งร กษา Policy นโยบายค ณภาพความปลอดภ ย อาช วอนาม ยและส งแวดล อม ISO9001 : 2008, ISO : 2004, มอก : 2542 (QSHE) โรงไฟฟ าพล งน าเข อน ส ร ก ต Safety ป องก นไม ให เก ดความเส ยหายต ออปกรณ ปองกนไมใหเกดความเสยหายตออ ปกรณ และทร พย ส น และทรพยสน กฟผ. ตามระเบ ยบ ตามระเบยบ กฟผ. ฉบ บท 66 ว าด วยข อก าหนดการแขวนป ายห ามเพ อความปลอดภ ย พ.ศ

10 ข อม ลป ายห าม (TAG OUT) ป ายห าม (TAG OUT) ค อ ป ายห ามเพ อความปลอดภ ยในการท างาน ซ งจะแขวนป ายห ามท อ ปกรณ เป นการแจ งให ทราบว าต องปลด อ ปกรณ ออกจากระบบ โดยการต ดแหล งจ ายไฟ ปลดวงจรไฟฟ าแรงส ง หร อ แยกพล งงานเคร องจ กรอ ปกรณ ไม ให สามารถท างานได ป องก น ความเส ยหายต อ คน เคร องจ กร อ ปกรณ ขณะปฏ บ ต งาน เพ อให ทราบว าเคร องจ กรอ ปกรณ ผ ดปกต หร อก าล งทดสอบบ าร งร กษาอย ค าอธ บายรายละเอ ยด เลขท ป าย : หมายเลขของป ายเร ยงตามล าด บ หน วยงานบ าร งร กษาไฟฟ า (Electrical) : E และ หน วยงานบ ารงร กษาเคร องกล หนวยงานบาร งรกษาเครองกล (Mechanical) :M E1 อ ปกรณ ท แขวนป าย : เคร องจ กร และ อ ปกรณ ท แขวน เช น Unit Breaker, CT, PT สถานท แขวน : Switch yard, Main floor รายละเอ ยด : ห ามกระท าการใดๆ เช น ห าม Closed ห าม ON, ห ามปลดหร อเคล อนย าย หน วยงาน / ผ ร บผ ดชอบ : ระบ ช อหน วยงานท แขวน และ ปลด ผ แขวนป าย : ลงช อผ ท ได ร บมอบหมาย ให ไป ด าเน นการแขวนป าย ว นท / เวลา : บ นท กว นท เร มแขวนป ายเพ องาน บ าร งร กษา รายละเอ ยดเพ มเต ม/ข อควรระว ง : ห ามปลด จ บ หร อ กระท าการใด ๆ โดยไม ได ร บอน ญาต BRK. 8072A Switch Yard ห าม Closed หฟส-ฟ. ฟ หฟส-ฟ. นายบรรเจ ด / 01 / :30 10

11 กระบวนการจ ดท าป ายห ามก อนการแก ไข 1 รวบรวมแผนงานหย ดเคร องบ าร งร กษาประจ าป 2 List อ ปกรณ ป ายห าม ไฟฟ า / เคร องกล 3 เตร ยมป ายห ามส แดง ปห.3 6 แขวนป ายห ามตามรายการอ ปกรณ 5 รวบรวมส งให หน วยงานบ าร งร กษา 4 กรอกข อม ลลงบนป ายห ามด วยลายม อ 11

12 ผลกระทบจากการจ ดท าป ายห ามท ผ ดพลาด ผลกระทบจากการจดทาปายหามทผดพลาด ความผ ดพลาดจากการจ ดท าป ายห าม กรอกข อม ลไม ครบ กรอกข อม ลผ ด Unit กรอกข อม ลไม ช ด เป นผลท าให ผ ปฏ บ ต งานบ าร งร กษาน าป ายห ามไปแขวนผ ดสถานท ผ ดอ ปกรณ ผ ด Unit จะส งผลก อให เก ดความเส ยหายต อผ ปฏ บ ต งาน ใหไดรบอนตรายบาดเจบอาจถงขนเสยชวตได ไ ส ช ไ ทรพยสนเสยหาย ส ส ส สงผลกระทบร นแรงไมสามารถเดนเครอง ส และเสยโอกาส ส ส ในการจ ายกระแสไฟฟ าได 12

13 ข อม ลก อนการแก ไข การเก บข อม ลจ านวนป ายห าม (TAG OUT) ส แดงท ผ ดพลาด งาน Outage ป 2552 : ผ เก บข อม ล นายเสมอศ กด ความผ ดพลาดมาจาก 3 ป จจ ย หล ก ๆ 13

14 เป าหมาย ลดจ านวนป ายห าม ลดจานวนปายหาม (TAG OUT) ส แดง สแดง ท ผ ดพลาดส าหร บงานบ าร งร กษาลงเป นศ นย ท มาของเป าหมาย เพ อตอบสนองนโยบายบ ารงร กษาตามวาระ เพอตอบสนองนโยบายบาร งรกษาตามวาระ นโยบายคณภาพความปลอดภ ย นโยบายค ณภาพความปลอดภย อาชวอนามยและ อาช วอนาม ยและ ส งแวดล อม ด านความปลอดภ ย ช ว ตและทร พย ส น ต องไม ม การเก ดอ บ ต เหต ต อผ ปฏ บ ต งาน บ าร งร กษา และอ ปกรณ ทร พย ส นให ได ร บความเส ยหาย และข อก าหนดว าด วยฉบ บท 66 14

15 แผนการด าเน นก จกรรม ระยะเวลา ในการท าก จกรรม 6 เด อน ประช มกล ม 6 คร ง ท กว นศ กร ส ปดาห ท 4 ของเด อน 15

16 ท มาแนวค ดและการปร บปรงแก ไข ทมาแนวคดและการปรบปร งแกไข คร งท ครงท 1 ใช แนวค ดการจ ดท ารายการหน งส อห องสม ด 2 เพ มเต มรายการ List รายละเอ ยดอ ปกรณ ไฟฟ า / เคร องกล ท ง 4 Unit เลขท ช ออ ปกรณ รายละเอ ยด สถานท สถานะ หน วยงาน การแก ไข 1 รวบรายการอ ปกรณ ท ต องการกรอกข อม ล น ามาจ ดท า รายการเพ มเต ม 16

17 ท มาแนวค ดและการปร บปร งแก ไข คร งท 1 3 ต ดข อความอ กษรต ดลงบนป ายห าม ( TAG OUT) ส แดง โดยแยกรายการ อ ปกรณ แต ละ Unit ต ดข อความต ดลง ป ายห าม แทนการกรอก หน วยงานบ าร งร กษาไป ด าเน นการ กรอกช อ ผ ร บผ ดชอบ ว น เด อน ป 17

18 เก บข อมลหล งการแก ไข คร งท 1 จ านวนป ายห ามท จ ดท า ผลย งไม เป นท น าพอใจ ต องหาแนวทางใหม สร ปการแก ไขคร งท 1 จากการเก บข อม ลการจ ดท าป ายห าม (TAG OUT) ส แดง ท ง 4 Unit จ านวนท งหมด 56 แผ น ย งพบป ายห ามผ ดพลาดจ านวน 9 แผ น เน องจากหน วยงานบ าร งร กษาย งไม กรอกข อม ลช อผ แขวน ไม ครบท าให ไม ทราบว าใครเป นผ แขวน พบข อบกพร อง กระดาษท ต ดม โอกาสหล ดออก จากแผ นป ายห าม และเวลาในการจ ดท าป ายห ามเพ มมากข นกว าการกรอกด วยม อ ม ข นตอนเพ มมากข นเน องจากต อง ต ดกระดาษข อความมาต ดท ป ายห าม ตดกระดาษขอความมาตดทปายหาม ไม กรอกข อมล ไมกรอกขอม ล ระยะเวลาเก บข อม ล : ว นท ก.ค ผ เก บข อม ล : นายส วรรณ หม เฮง ผ แขวน ว/ด/ป 18

19 ท มาแนวค ดและการปร บปรงแก ไข คร งท 2 ใช แนวค ดในหล กการ E : Eliminate ลดการท างานการต ดกระดาษท ละ ข อความออกไป ท าให เส ยเวลาโดยไม จ าเป นออกไป จาเปนออกไป C : Combine รวมข อความรายการอ ปกรณ สถานท ผ ร บผ ดชอบ ผ แขวน ให อย ใน กรอบข อความแผ นเด ยวก น การแก ไข จ ดพ มพ รายการ LIST TAG OUT ใน MICROSOFT WORD ตามขนาดกรอบ E C R S ของป ายห าม (TAG OUT) โดยแยกรายการอ ปกรณ แต ละ Unit และต ดข อความ ต ดลงบนป ายห าม ให หน วยงานกรอก เฉพาะ ผ แขวน ผ แขวน และ เวลา เพ มเต มเอง 19

20 เก บข อม ลหล งการแก ไข คร งท 2 สร ปการแก ไขคร งท 2 จากการเก บข อม ลการจ ดท าป ายห าม (TAG OUT) ส แดง ท ง 4 Unit จ านวนท งหมด 56 แผ น ย งพบป ายห ามผ ดพลาดจ านวน 8 แผ น เน องจากกรอกข อม ลไม ครบโดยได เว นช องให หน วยงาน บ าร งร กษาไปด าเน นการกรอก ผ แขวน และ เวลา เพ มเต มเอง พบข อบกพร อง หน วยงานบ าร งร กษาไม กรอก ผ แขวน ผ แขวน ว นท วนท การพ มพ ข อความลงบนกรอบ การพมพขอความลงบนกรอบ ต องจ ดพ มพ รายละเอ ยดทกอปกรณ ตองจดพมพรายละเอยดท กอ ปกรณ และต องจ ดข อความให และตองจดขอความให พอด ก บกรอบ น าไปต ดลงบนป ายห าม ม ข นตอนเพ มมากข น ระยะเวลาเก บข อม ล : เม อว นท ส.ค ผ เก บข อม ล : นายส วรรณ หม เฮง เส ยเวลาในการจ ดท ามากไป ต องจ ดพ มพ ข อม ลตามกรอบ ท กรายการอ ปกรณ ย งไม เป นท น าพอใจ ยงไมเปนทนาพอใจ 20

21 ท มาแนวค ดและการปร บปร งแก ไข คร งท 3 ใช แนวค ดการจ ดท าจดหมายเว ยน รวบรวมรายการ List Tag ในร ปแบบฐานข อม ล Excel รายละเอ ยดอ ปกรณ ต าง ๆ แยกฐานข อมล แยกฐานขอม ล Uit1 Unit 1-4 เพ อใช ในการจ ดเก บข อมล เพอใชในการจดเกบขอม ล List ป ายห าม(TAG ปายหาม(TAG OUT) ให ครบถ วน โดยใช แนวทางการจ ดท าจดหมายเว ยน ไฟล จดหมายต นฉบ บท าจาก MS Word และไฟล ข อม ลท าจาก MS Excel ท าการพ มพ สร างแหล งข อม ลเก บไว เป นไฟล ก อน ปกต การสร างจดหมายเว ยน ส วนใหญ ร ปแบบจะเหม อนก นจะแตกต างก นท รายละเอ ยด ช อ ท อย ต าแหน ง สถานท เลขท ช ออ ปกรณ รายละเอ ยด สถานท หน วยงาน เลขท E1 21

22 ท มาแนวค ดและการปร บปร งแก ไข คร งท 3 น าข อม ล LIST TAG จาก MS Word 2003 ไปจ ดท าลง MS Excel 2003 ข อม ล File MS Word ข อม ล File MS Excel จ ด List จาก Word ลงใน Excel จากการประช ม Weekly Committed work ท ก 2 ส ปดาห ให หน วยงานบ าร งร กษา ระบ ช อผ ท ร บผ ดชอบในการแขวนป ายห าม ท กอ ปกรณ 22

23 กระบวนการจ ดท าป ายห ามหล งการแก ไข คร งท 3 การแก ไข 1 สร างกรอบข อความส วนท เหม อน TAG ต นฉบ บ 2 เข าโปรแกรม Word 3 เล อกแหล งข อม ล Data Source 6 ต ดข อความต ดลงบนป ายห าม 5 ใส กระดาษ A4 และส งพ มพ 4 เล อก Field ข อม ลจาก File MS Excel 23

24 เก บข อม ลหล งการแก ไข คร งท 3 สร ปการแก ไขคร งท 3 จากการเก บข อม ลการจ ดท าป ายห าม (TAG OUT) ส แดง ท ง 4 Unit จ านวน ท งหมด 56 แผ น ไม พบป ายห ามท ผ ดพลาด ระยะเวลาเก บข อม ล : ว นท 8-11 ต.ค ผ ร บผ ดชอบ : นายส วรรณ หม เฮง จ านวนความ ผ ดพลาดจากการ จ ดท าไม เก ดข น 24

25 สร ปการแก ไข คร งท 3 จากการแก ไข คร งท 3 จ านวนป ายห ามท ผ ดพลาดไม เก ดข น แต ย งพบข อบกพร อง ด งน 1. การสร างร ปแบบจดหมายเว ยน ม ข อจ าก ดไม สามารถ Field หาข อม ลจากฐานข อม ล Data Base ไม ครบตามรายละเอ ยด โดยม ข อความไม ครบ ขาดหายไป 2. ส นเปล องกระดาษ ต อง Print ข อความป ายห าม ขนาด 1 ป ายห ามต อกระดาษ ปายหามตอกระดาษ A41แผ น แผน 3. ม ข นตอนการท างานเพ มมากข น ต องใช เวลา ในการต ดแปะลงบนป ายห าม 2 3 ผลย งไม เป น ท พอใจ ต องปร บปร งต อไป 1 25

26 ท มาแนวค ดและการปร บปร งแก ไข คร งท 4 แนวค ด การท าบ ตรประชาชน แบบ Smart Card ล กษณะป ายห าม ลกษณะปายหาม กฟผ. ตามระเบ ยบ ตามระเบยบ กฟผ. ฉบ บท ฉบบท 66 ส ของป ายห ามจ บ ผ ใช งาน / ส งก ด ล กษณะป ายห าม TAG ป ายส ขาว แบบ กฟผ. ปห. 1 หน วยงานท ม หน าท ควบค มการเด น เคร อง หร อส งจ ายกระแสไฟฟ า / พน กงานเด นเคร อง ส เหล อง หน วยงานท ม หน าท ก อสร าง จ งเปล ยนป ายห ามแบบ กฟผ. ปห.3 ใหม เป นแบบ แบบ กฟผ. ปห. 2 โรงไฟฟ า พ นส ขาวโดยเบ กป ายห ามร ปแบบใหม ป จากคล งพ สด สายส ง สายสง สถาน ไฟฟ าแรงสง สถานไฟฟาแรงส ง แผนก หพส-ฟ. เพ อน ามาใช งาน /ผ ร บเหมา ส แดง หน วยงานท ม หน าท บ าร งร กษา แบบ กฟผ. ปห. 3 /พน กงานซ อมบ าร งร กษา เปล ยน ส น าเง นอ อน หน วยงานท กหน วยงาน แบบ กฟผ. ปห. 4 ป ายห ามร นเก า ป ายห ามร นใหม 26

27 ท มาแนวค ดการปร บปร ง คร งท 4 ถ ายร ป ป อนหมายเลขบ ตรประชาชน ค นหารายละเอ ยด การพ มพ ข อม ลหน าบ ตร ส งพ มพ บ ตรผ านเคร องคอมพ วเตอร ตรวจสอบรายละเอ ยด 27

28 ปร บปร งและแก ไข คร งท 4 3 ป อนหมายเลข TAG No. Table Object 5 ตรวจสอบ 1 โครงสร างของโปรแกรม 2 สร าง สราง TAG ป ม ป ม Object 4 Data base Visual Basic for Excel 6 พ มพ TAG E2 ใช โปรแกรม MS Excel / Visual Basic ในการ ออกแบบ โดยการสร าง Application ป ม Object ข นมาให สามารถ Link เช อมต อก บฐานข อม ล Excel ในการค นหา แก ไข รายละเอ ยดข อม ลป ายห าม ตาม เลขท TAG No. เพ อสามารถค นหา ตรวจสอบ เพ มเต มข อม ล แก ไขข อม ล และส งพ มพ ฯลฯ 8012 A Unit Control Board Control Switch 8012 A หฟส-ฟ. ฟ 2230 แผนกบ าร งร กษาไฟฟ า uuu 1 มกราคม :00 28

29 การปร บปร งแก ไข คร งท 4 การแก ไข 1 รวบรวมแผนงานหย ดเคร องบ าร งร กษาประจ าป 2 เตร ยมป ายห าม 3 เข าโปรแกรมการจ ดท าป ายห าม TAG 6 เล อก List TAG ไฟฟ า เคร องกล และ Unit 5 ป อนเลขท TAG No. E.. / M.. 4 ป อนข อม ลโปรแกรม TAG 29

30 การปร บปร งแก ไข คร งท 4 การแก ไข 7 ค นหารายละเอ ยดในฐานข อม ลโดยอ ตโนม ต 8 ป อนข อม ล ผ แขวน ว/ด/ป เวลา 9 ตรวจสอบป ายห ามก อนส งพ มพ 12 น าป ายห ามไปแขวนตามรายการอ ปกรณ และเม อเสร จงานแล งให น าส งกล บ หวส-ฟ. 11 รวบรวมส งให หน วยงานบ าร งร กษา 10 พ มพ ป ายห าม 30

31 เก บข อม ลหล งการแก ไข คร งท 4 สร ปการแก ไขคร งท 4 เก บข อม ลการจ ดท าป ายห าม ไฟฟ า / เคร องกล ท ง 4 Unit จ านวนท งหมด 56 แผ น ไม พบป ายห ามผ ดพลาด และไม ม ข อบกพร อง ระยะเวลาเก บข อม ล : ว นท พ.ย ผ ร บผ ดชอบ : นายส วรรณ หม เฮง จ านวนป ายห ามผ ดพลาด จาไม เก ดข น และ ระยะเวลาในการท าลดลง 31

32 เปร ยบเท ยบผล เปรยบเทยบผล กอนทา ก อนท า หล งท า หลงทา กรอกข อม ลด วยลายม อ ใช โปรแกรมป อนข อม ล 40 32

33 มาตรฐานการปฏ บ ต งาน มาตรฐานการปฏ บ ต งาน มาตรฐานการปฏบตงาน 5W 1H ค ม อการปฏ บ ต งาน WI-HY-SRK ปฏ บ ต ตามข นตอนด งน 1. การจ ดท าป ายห าม (TAG OUT) ส แดง ให ปฏ บ ต ตามค ม อการใช โปรแกรม (WI-HY-SRK ) 2. การจ ดท าป ายห ามด าเน นการตามให ข นตอนด งน (2.1) รวบรวมแผนงานหย ดเคร องบ าร งร กษาประจ าป (2.2)เตร ยมป ายห าม (2.3)เข าโปรแกรมการ จ ดท าป ายห ามTAG (2.4) ป อนข อม ลโปรแกรม TAG (2.5) ป อนเลขท TAG No. E.. / M.. (2.6) เล อก List TAG ไฟฟ า เคร องกล และ Unit (2.7) ค นหารายละเอ ยดในฐานข อม ลโดยอ ตโนม ต (2.8) ป อนข อม ล ผ แขวน ว/ด/ป เวลา (2.9) ตรวจสอบป ายห ามก อนส งพ มพ (2.10) พ มพ ป ายห าม (2.11) ส งให หน วยงานบ ารงร กษา สงใหหนวยงานบาร งรกษา (2.12) น าป ายห ามไปแขวนตามรายการอปกรณ นาปายหามไปแขวนตามรายการอ ปกรณ เม อเสร จงาน เมอเสรจงาน บ าร งร กษาแล ว ให หน วยงานบ าร งร กษาน าป ายห าม (TAG OUT) ส แดงส งกล บท แผนก หวส-ฟ. 3. รวบรวมป ายห าม (TAG OUT) ท น าส งจ ดเก บเป นประว ต 33

34 สร ปผลการท าก จกรรม ผลทางตรง ลดป ายห ามผ ดพลาดได เป นศ นย ตรงตามเป าหมายท ต งไว ผลทางอ อม สมาช กกล ม สมาชกกล ม เก ดความสะดวกในการจ ดท าป ายห ามระยะเวลาการจ ดท าน อยลง เกดความสะดวกในการจดทาปายหามระยะเวลาการจดทานอยลง ผ ปฏ บ ต งานสามารถพ ฒนางานโปรแกรมไว ใช ในหน วยงานได ต อล กค า ส งมอบป ายห าม (TAG OUT) ให หน วยงานบ าร งร กษาได เร วข น ต อองค กร ตอบสนองระเบ ยบ กฟผ.ฉบ บท 66 และ นโยบายค ณภาพความปลอดภ ย อาช วอนาม ย และส งแวดล อม ป องกนการเก ดอ บต เหต และทรพย ส นเส ยหาย ม ความปลอดภยในการท างาน ผลประโยชน ท ได ร บโดยรวม ผลประโยชนทไดรบโดยรวม ระยะเวลาในการจ ดท าลดลง สมาช กกล มสามารถไปท างานอ น ท ม ความส าค ญต อหน วยงาน 34

35 แผนการต ดตามผล จะต ดตามผลในแผนงานบ าร งร กษา และด าเน นงานจ ดท า ป ายห ามในงานบ าร งร กษาในงานบ าร งร กษาท ง 4 Unit 35

36 ข อม ลการต ดตามผล สรป สร ป การต ดตามผล การตดตามผล เม อ เมอ 29 ม.ค. 2554, ว นท วนท ก.พ. 2554, และ ว นท 14 ก.พ ย งไม พบป ายห ามผ ดพลาด ผ เก บข อม ล นายส วรรณ หม เฮง 36

37 การขยายผลในหน วยงาน และ โรงไฟฟ าอ น ๆ การขยายผลภายในเข อนส ร ก ต เสนอให หน วยงานเด นเคร องท ม หน าท ควบค มการเด นเคร อง และจ าย กระแสไฟฟ าน าไปพ จารณาเป นแนวทาง ไป ป ในการจดท าป ายห าม (TAG OUT) ส ขาว กฟผ. ปห.1 (ระเบ ยบ กฟผ. ฉบ บท 66) เพ อลดความผ ดพลาด โดยหน วยงานเด นเคร อง ต องด าเน นการแขวนป ายห าม ท บซ อนก บหน วยงาน บ าร งร กษา การขยายผลภายใน กฟผ. เสนอให หน วยงานแผนกวางแผนบ าร งร กษา โรงไฟฟ าอ น ๆ ภายใน กฟผ. ท ต องด าเน นการจ ดท าป ายห าม ทตองดาเนนการจดทาปายหาม นาไปพจารณาเปน น าไปพ จารณาเป น แนวทางใช จ ดท าป ายห าม เพ อลดความผ ดพลาด และ ลดระยะ เวลาในการจ ดท าป ายห าม (TAG OUT) ส แดง 37

38 ก จกรรมคร งต อไป ลดเวลาการบ นท กข อมลการแขวนและปลด ลดเวลาการบนทกขอม ลการแขวนและปลด ป ายห าม (TAG OUT) ส แดงส าหร บงานบ าร งร กษา ท มาต องด าเน นการ ด านระบบการควบค มเอกสาร บ นท กรายการอ ปกรณ แขวน และปลดป ายห ามตามรายการอ ปกรณ เพ อต ดตาม ตรวจสอบ และ ควบค ม กรณ ท ม ผ ใช อ ปกรณ ร วมก น และหลายกล มปฏ บ ต งาน โดยต องบ นท กการแขวน และปลดป ายลงในตาราง ตามระเบ ยบ กฟผ. ฉบ บท 66 ม ลเหต จ งใจ ต อสมาช กกล ม แผนการด าเน นก จกรรมคร งต อไป Quality ต องการให ข อม ลการบ นท กการแขวน และ ปลดป ายห ามเป นไปด วย ความถกต อง ความถ กตอง Delivery ต องลดระยะเวลา ในการจ ดท า และจ ดเก บเป นประว ต ในการแขวน และ ปลดป ายห ามส แดง ส าหร บงานบ าร งร กษา Morale ต องการสร างแรงจ งใจในการท างาน ใใ และให ผ ปฏ บ ต งานพ ฒนางานใน ใ หน วยงาน ต อองค กร Policy นโยบายค ณภาพความปลอดภ ย อาช วอนาม ยและ ส งแวดล อม ISO9001 : 2008, ISO : 2004, มอก : 2542 (QSHE) โรงไฟฟ าพล งน าเข อนส ร ก ต ระยะเวลาด าเน นก จกรรม 6 เด อน 38

39 รอยเท าท ยาวไกล เม อมองกล บไป บ งบอกได ใน ผลงาน บางรอยอาจม ช าร ด เพราะสะด ด จ ดขวากหนาม ฟ นฝ าจนรอยงาม เก บเป นน ยามของความภ ม ใจ

40 ว ด โอการใช งานโปรแกรม วดโอการใชงานโปรแกรม 32

41 เอกสารอ างอ ง เอกสารอางอง

42

43

44 เก บข อม ลความผ ดพลาดงาน Minor Unit 1 หมายเหต งาน Minor Unit 1 ระหว างว นท 1-10 ม ถ นายน 2552

45 VBA For Excel VBA ย อมาจาก ยอมาจาก Visual Basic for Applications ช ดพ ฒนาโปรแกรมประย กต หร อแอปพล เคช นด วยภาษา ป ป ว ชวลเบส ก (Visual Basic) บนไมโครซอฟท ออฟฟ ศ (Microsoft Office) เป นเคร องม อโปรแกรมท Excel ม ให น นไม สามารถจ ดการได แต ถ าใช เทคน คความสามารถของ VBA ท โปรแกรม Excel ก สามารถแก ไขป ญหาได โดย VBA จะด งความสามารถท ซ อนอย ในโปรแกรมต าง ๆ ของ Microsoft Office ให ท างาน แลกเปล ยนข อม ล ระหว างก น หร อให ท างานเป นไปอย างอ ต โนม ต รวมถ งงานท สล บซ บซ อน โปรแกรมประย กต Visual Basic การสร างโปรแกรมประยกต การสรางโปรแกรมประย กต Visual Basic ประกอบด วยข นตอนหล ก ประกอบดวยขนตอนหลก 3 ข นตอน ขนตอน คอการสรางอนเตอรเฟซ ค อการสร างอ นเตอร เฟซ โดยมฟอรม โดยม ฟอร ม เป นอ อบเจคพ นฐานและเป นท วางต ว control ส าหร บการต ดต อก บผ ใช ต งค าค ณสมบ ต เป นการก าหนดพฤต กรรมและ การท างานให ก บอ อบเจคต างๆ การเข ยนค าส ง เป นการควบค มการประมวลผลผ าน procedure

46 VBA For Excel Visual Basic For Excel คอยควบคมล าด บการท างาน คอยควบค มลาดบการทางาน ส งการค านวณ ค นหา ตรวจสอบ แก ไขข อม ล ส งพ มพ ด วยตนเองซ าแล วซ าอ ก ฯลฯ

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม www.thatoomhsp.com เร อง พ ฒนาระบบรายงานโปรแกรม HOSxP สมาช ก ประกอบด วยเจ าหน าท ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ 2 คน นายธราท พย พรหมบ ตร ห วหน าศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น (สมรรถนะท 2 การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น) (เวลา 55 ช วโมง) แนวค ด เป นหล กส ตรท จ ดข นเพ อให ความร ในการบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น เม อเก ดป ญหาเพ ยงเล

More information

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT±

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± Inordertopromotepubliceducationandpublicsafety,equal justiceforal,abeterinformedcitizenry,theruleoflaw, worldtradeandworldpeace,thislegaldocumentishereby madeavailableonanoncommercialbasis,asitistherightof

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

หน วยงาน : งานเวชระเบ ยน ระบ หน วยงานท เก ยวข อง : - ท กหน วยงานท ใช งานระบบโปรแกรมบร หารงานโรงพยาบาล ทบทวนโดย ผ แทนฝ ายบร หาร... (นายพงษ ศ กด สมใจ)

หน วยงาน : งานเวชระเบ ยน ระบ หน วยงานท เก ยวข อง : - ท กหน วยงานท ใช งานระบบโปรแกรมบร หารงานโรงพยาบาล ทบทวนโดย ผ แทนฝ ายบร หาร... (นายพงษ ศ กด สมใจ) จ ตเวชขอนแก นราชนคร นทร ฉบ บท : A แก ไขคร งท 01 เร อง : การด แลระบบ หน าท 1 หน วยงาน : งานเวชระเบ ยน ระบ หน วยงานท เก ยวข อง : - ท กหน วยงานท ใช งานระบบ จ ดท าโดย ผ ด แลระบบ.... (นายร ตนกร ค าภ กด ) ทบทวนโดย

More information

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก 1. 2. 3. 4. 5. งานสว สด การบ านพ ก เป นระบบท จ ดสรรอาคารบ านพ ก ให ก บเจ าหน าท ภายในทบ. โดยจ ดสรรอาคารให แต ละหน วย และ แต ละหน วย จะจ ดสรรอาคารให ก บเจ าหน าท ภายใน หน วย 5.1. ข นตอนค นหาอาคารบ านพ ก

More information

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login 1 ระบบงานบร หารงานเคร อข าย ระบบงานบร หารงานเคร อข าย เป นระบบงานท เก บรวบรวมข อม ล เก ยวก บเคร อข ายต างๆ ประกอบด วย องค กรสว สด การส งคมและอาสาสม คร รวมท งข อม ลในด านอ นๆ เป นต นว าก จกรรมการด าเน นงาน

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

เอกสารค ม อการใช ระบบงาน เวอร ช น 1.0.1 โครงการพ ฒนาระบบคอมพ วเตอร และระบบฐานข อม ล

เอกสารค ม อการใช ระบบงาน เวอร ช น 1.0.1 โครงการพ ฒนาระบบคอมพ วเตอร และระบบฐานข อม ล 1. ข นตอนการใช งานในแต ละโปรแกรม 1.1 WVPODT01 : ค นหารายการแจ งความต องการจ ดหา ว ตถ ประสงค : เพ อค นหารายการแจ งความต องการจ ดหาท หน วยงานท าการบ นท กไว ผ ใช : หน วยงานท ต องการขอซ อ/จ าง เง อนไข : หากม

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน หน วยท ช อหน วย/ห วข อการสอน จ านวน (ช วโมง) 1 จร ยธรรมและความร บผ ดชอบในการใช คอมพ วเตอร และ ระบบสารสนเทศ 1.1 จร ยธรรมในการใช ระบบคอมพ วเตอร 1.2 จรรยาบรรณในการใช คอมพ วเตอร

More information

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล Page 27 ตอนท 3 การนาเข าข อม ล 3.1 การเร ยกเมน สาหร บกรอกรายงาน การกรอกรายงาน จาเป นต อง Login เข าส ระบบก อน เพ อเป นการตรวจสอบส ทธ การใช งาน (ด ห วข อการ Log in เข าส ระบบ) โดยการกรอกรายงานสามารถดาเน

More information

กองส ขภาพจ ตส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 ระเบ ยบปฏ บ ต ท P-EP-03 ประกาศใช : 1 เมษายน 2548 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ลระบาดว ทยาส ขภาพจ ต หน าท : 1/5

กองส ขภาพจ ตส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 ระเบ ยบปฏ บ ต ท P-EP-03 ประกาศใช : 1 เมษายน 2548 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ลระบาดว ทยาส ขภาพจ ต หน าท : 1/5 กองส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ล หน าท : 1/5 หน วยงาน : หน วยงานท เก ยวข อง : (ให ใส หน วยงานท เก ยวข อง) ผ จ ดเตร ยม คณะท างานจ ดท าเอกสาร.. () ผ ทบทวน ผ แทนฝ ายบร หารค ณภาพ..

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม ค ม อระบบรายงานการดาเน นงานรายเด อน (version 2.0) 1 ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม 1. เป นป มท ใช เพ อล างค าของข อม ลท ใช ในการกาหนดเง อนไขในการค นหาของแต ละเมน 2.

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ร ปแบบ และการก าหนดรห สเอกสาร SP - EMC - 445-1 - 0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย --------------------------

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ร ปแบบ และการก าหนดรห สเอกสาร SP - EMC - 445-1 - 0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย -------------------------- ร ปแบบ และการก าหนดรห ส อน ม ต โดย ตรวจสอบโดย จ ดท าโดย -------------------------- (...) กรรมการ / ผ จ ดการใหญ ผ แทนฝ ายบร หาร -------------------------- (...) ผ ช วยผ จ ดการ แผนกมาตรฐานค ณภาพ และความปลอดภ

More information

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ ( และบ คคลภายนอก) ตาแหน ง ค ณสมบ ต เฉพาะตาแหน ง 1. ผ ตรวจสอบ ระด บ 4 (ด าน IT) / หญ ง ปร ญญาตร ทางด านคอมพ วเตอร ตามท กพ. ร บรอง - ผ ม ประสบการณ ในการตรวจสอบ

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

การบร หารความร และการเร ยนร VII

การบร หารความร และการเร ยนร VII สารบ ญ สารบ ญ สารบ ญ VII สารบ ญร ป XII แถลงการณ แบบอย างท ด เย ยมด านการบร หาร 1 1. หล กการ 7 1.1 อนาคตของบร ษ ทข นอย ก บความร ความสามารถของพน กงาน 8 (ก) บร ษ ทเต บใหญ ได ไม เก นความร ความสามารถของพน กงานท

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งาน การตรวจต ดตามค ณภาพภายใน

ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งาน การตรวจต ดตามค ณภาพภายใน หน า 1/6 ผ จ ดทา ผ ตรวจสอบ.. (นางสาวมณฑ รา ถาวรย ต การต ) (นางสาวอ มพ ชน นวลแสง) ห วหน าฝ ายตรวจประเม น ผ แทนฝ ายบร หาร 14 / ม.ค. / 55 12 / ม.ค. / 55 ผ อน ม ต (นางธน ฏฐา จงพ ร เพ ยร) ผ อ านวยการศ นย พ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป FreeWebFree.com Page 2 of 23 สารบ ญ การเข าส ระบบ 3 การแก ไขส วนแสดงผลด านบนห วเว บไซต 4 การแก ไขส วนแสดงผลด านล างเว บไซต 5 การแก ไขเมน บาร, เมน บร การร านค า, เมน หมวดหม

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

ช อต าแหน งในสายงานและระด บต าแหน ง

ช อต าแหน งในสายงานและระด บต าแหน ง 4-1-001 มาตรฐานก าหนดต าแหน ง สายงาน ปฏ บ ต งานธ รการ ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งต าแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานธ รการและงานสารบรรณ ซ งม ล กษณะงาน ท ปฏ บ ต เก ยวก บการร าง โต ตอบ บ นท ก ย อเร อง ตรวจทานหน

More information

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3-1 บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3.1 ร จ กระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส ระบบการแจ งข าวประชาส มพ นธ ค อ โปรแกรมระบบงานท

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา

ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา www.ats.co.th บร ษ ท อย ธยาเทคโนโลย เซอร ว ส จ าก ด ( - ) EDR / 1 / 2 3 / 1.1 3.1 / 1.2 / / 3.2 / ค ม อการเข าใช งานระบบ การเข าใช งานระบบซอฟแวร บร หารจ ดการศ

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง (เอกสารประกอบการประช มปฏ บ ต การช แจงและซ กซ อมความเข าใจการสร างข อสอบ Online) สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 5 :ส งห บ ร :ลพบ ร :ช ยนาท:อ างทอง:

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย จ ดท าโดย นางสาวพ ไลพรรณ โพธ สม ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ค ม อการใช

More information

กรอบแนวค ดการประเม นผลการ ปฏ บ ต งาน

กรอบแนวค ดการประเม นผลการ ปฏ บ ต งาน กรอบแนวค ดการประเม นผลการ ปฏ บ ต งาน 1. ประเด นการประเม น - เช งปร มาณ - เช งค ณภาพ 2. เกณฑ การประเม น/ต วช ว ด 3. การให น าหน ก/ แบบประเม นผลการปฎ บ ต งานเจ าหน าท สหกรณ... จ าก ด การประเม นเจ าหน าท

More information

ค ม อ โปรแกรมระบบบร หารส นทร พย

ค ม อ โปรแกรมระบบบร หารส นทร พย ค ม อ โปรแกรมระบบบร หารส นทร พย บร ษ ท นากาอ นโนเวช น เทคโนโลย จาก ด (Naga Innovation Technology co., ltd.) 269/20 ถ.พระองค ขาว ต.ในเม อง อ.เม อง จ.พ ษณ โลก 65000 โทร. 055-304803, 081-2837653, 084-3802944

More information

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖ หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๖. องค ประกอบการประเม นและส ดส วนของการประเม น. หล กการประเม นผลการปฏ บ ต งานของพน

More information

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน พ จารณา 4 เร อง เร องการบร หารจ ดการ การออกแบบและปร บแบบไม ให ล าช า (ม ระยะเวลากาหนด และข นตอนเหม อนการออกแบบปกต ) เร องการเปล ยนแปลงรายการต องให กองแบบแผนร

More information

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนท 1: กาหนดประเด นความเส ยง บ คลากรของมหาว ทยาล ยไม เข าใจเกณฑ การศ กษา 1 ข นตอนท 2: จ ดทา Key Process

More information

การจ ดและตกแต งข อความ

การจ ดและตกแต งข อความ ======================================================= หน า1 การจ ดและตกแต งข อความ การใช ข อความใน Dreamweaver 8 สามารถเหม อนโปรแกรมท เก ยวก บงานเอกสาร เช น Microsoft Office 1. การปร บเปล ยนภาษาการต

More information

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กสตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร *จ าเป น ตอนท ข อม ลท วไป ค าช แจง กรณาเล อกในช องท ตรงก บความเป นจร งของท าน สถานภาพ * ค าช แจง อาจารย ประจ าหล กส

More information

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน - 74 - ค ม อต ดต งโปรแกรมระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต (NRPM Offline) การต ดต งโปรแกรม NRMP Offline 1. ต

More information

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง)

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ตามหน งส อสาน กงาน ก.ค.ศ.ด วนท ส ด ท ศธ 0206.4/ว 17 ลงว นท 30 ก นยายน 2552 (ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ว ทยฐานะชานาญการ 2) แบบรายงานผลการปฏ

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง 2)

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง 2) หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) ว ชา การใช โปรแกรมน าเสนอข อม ล รห สว ชา - ระด บ ปวช. ปวส. สาขางาน คอมพ วเตอร ธ รก จ ป การศ กษา / 6 ผ สอน นางจ ราย บ ญมาปล ก ล กษณะว ชา ทฤษฎ +ปฏ บ ต มาตรฐานรายว ชา. อธ

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต

เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต 1 เข าใช งานตามล งค http://www.qsds.go.th/ช อหน วยงาน/adminmanage เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต หน าเว บจะประกอบไปด วยเมน ในการจ ดการเว บ สามารถเพ ม ลบ แก ไข เมน หร อข อม ล ต

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ 1 ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ 1. เป ด Browser เข าท http://plannan.ednan1.go.th กรอก User Name และ Password แล วใช Mouse คล กท ป ม เข าส ระบบ 2. เม อเข าส โปรแกรมแล วจะปรากฏรายละเอ

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน สาน กงานอาคารสถานท กล มอานวยการกลาง มหาว ทยาล ยศร ปท ม บางเขน จ ดทาเม อ 17 เมษายน พ.ศ. 2557

ค ม อการปฏ บ ต งาน สาน กงานอาคารสถานท กล มอานวยการกลาง มหาว ทยาล ยศร ปท ม บางเขน จ ดทาเม อ 17 เมษายน พ.ศ. 2557 ค ม อการปฏ บ ต งาน สาน กงานอาคารสถาน กล มอานวยการกลาง มหาว ทยาล ยศร ปท ม บางเขน จ ดทาเม อ 7 เมษายน พศ 7 ค ม อการปฏ บ ต งาน สาน กงานอาคารสถาน Page คานา ตามมหาว ทยาล ยได ม นโยบายให ท กหน วยงาน จ ดทาค ม อการปฏ

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

สายงานพน กงานธ รการ ช อและระด บของต าแหน ง ต าแหน งในสายงานน ม ช อและระด บของต าแหน งด งน ค อ พน กงานธ รการ ระด บ 2

สายงานพน กงานธ รการ ช อและระด บของต าแหน ง ต าแหน งในสายงานน ม ช อและระด บของต าแหน งด งน ค อ พน กงานธ รการ ระด บ 2 สายงานพน กงานธ รการ ล กษณะงานท วไป สายงานน คล มถ งต าแหน งต าง ๆ ท ปฏ บ ต งานธ รการและงานสารบรรณ ซ งม ล กษณะ งานท ปฏ บ ต ค อนข างยากเก ยวก บการร บ - ส ง ลงทะเบ ยนหน งส อ เก บและค นหาหน งส อ รวบรวมข อม

More information

การใช ระบบบ ญช ค มเคร องคอมพ วเตอร และอ ปกรณ

การใช ระบบบ ญช ค มเคร องคอมพ วเตอร และอ ปกรณ การใช ระบบบ ญช ค มเคร องคอมพ วเตอร และอ ปกรณ ข นตอนการใช งานหน าจอโปรแกรม ๑. การเข าใช งานระบบ สามารถเข าได ทางเว บไซค โรงเร ยนเตร ยมทหาร(www.afaps.ac.th) ด งภาพท ๑.๑ ภาพท ๑.๑ การเข าใช งานระบบ ๒. หน าจอเพ

More information

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System)

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) การบร หารงานต างๆของภาคร ฐและเอกชน จะต องม การจ ดประช มเป นประจ า ซ งตามปกต แล วต องม การส งหน งส อเช ญประช มพร อมระเบ ยบวาระการประช ม เพ อให ผ เข าร วมประช

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสาร ของระบบสารสนเทศ

บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสาร ของระบบสารสนเทศ บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสาร ของระบบสารสนเทศ อ. ร งล กษม รอดข า คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา 1 บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสารของระบบสารสนเทศ ว ตถ ประสงค 1. บอกความหมายของเอกสารระบบสารสนเทศได

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑)

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑) แผนปฏ บ ต งานการจ ดเก บภาษ ป าย ประจ าป ๒๕๕๗ แยกปฏ บ ต ตามข นตอนของก จกรรม ก. ข นเตร ยมการ ๑. ตรวจสอบและค ดลอกรายช อผ อย ในเกณฑ เส ยภาษ ในป งบประมาณ ก นยายน (บ ญช ล กหน ตามเกณฑ ค างร บ) ๒. สารวจและจ ดเตร

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information