Microsoft Windows Vista การตดตงระบบปฏบตการ ดวย

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Microsoft Windows Vista การตดตงระบบปฏบตการ ดวย"

Transcription

1 Microsoft Windows Vista การตดตงระบบปฏบตการ ดวย Microsoft Windows Vista และ OpenOffice.org 2.0 Microsoft Windows Vista

2 การตดตงระบบปฏบตการ ดวย และ OpenOffice.org 2.0

3 INTRODUCTION (จากใจผ:เข=ยน) ความมBCงหมายในการใชระบบปฏบตการ Microsoft Windows Vista เพGอH ทKาการทดสอบเลC นเนนความ สนBกและอยากร: วC าระบบปฏบตการ Microsoft Windows Vista ม=อะไรใหมC ๆ ท=HนCาสนใจและใหไดลองเลC นบาง สH งแรกของนกทC องเนOตกOพยายามคนหาแหลC ง Download ตC างๆ ทงของไทยและของตC างประเทศ สB ดทายกOมาลง เอC ยท=HเวOบไซตR ของ เจาของระบบปฏบตการ Microsoft Windows Vista คGอ Microsoft นHนเอง ระบบปฏบตการ Microsoft Windows Vista ม=หนาตาและร: ปแบบเปล=ยH นไปมากเลยท=เด=ยวเมGHอเท=ยบ กบระบบปฏบตการ Microsoft Windows XP จะวC าเหมGอน Mac OS X หรGอ Open Source อยC าง Linux กOไมC ใชC ซYHงระบบปฏบตการตวใหมC ของบรษท Microsoft จะเนนส= สนท=HสดสวยขYนและเปO นแบบ 3 มต เกGอบทBก องคR ประกอบกOวCาได การใชงานกOไมC ยากเทC าไหรC สC วนใหญC กคO งแบบเดม และตKาแหนC งท=Hอย:Cของเมน:และปBC มกดตC าง ๆ คลาย กบระบบปฏบตการ Microsoft Windows XP ไมC วCาจะเปO น Menubar Taskbar กOยงคงความเปO นเอกลกษณR ของ Microsoft Windows อย:CเหมGอนเดม แตC จะไปเปล=ยH นแปลงท=Hชนดของ Icon ตC าง ๆ เพGอH ใหด:สวยงามและ แปลกตาขYน

4 INTRODUCTION (คKานKา) หนงสG อเลC มน= จดทKาขYนเพGอH ใชสK าหรบเปO นค:CมGอประกอบการตดตงระบบปฏบตการ Microsoft Windows ซYHงเปO นระบบปฏบตการท=Hม=การใชงานกนมากท=HสBด ในบรรดาระบบปฏบตการท=Hม=อย:CในปจจBบน และเปO นระบบ ปฏบตการตวใหมC ลCาสB ดของบรษท Microsoft ชGHอวC า Windows Vista ซYHงเปO นระบบปฏบตการท=Hมาแทนท=H ระบบปฏบตการ Windows XP ระบบปฏบตการ Windows Vista มBCงเนนไปท=Hการพฒนา ความสะดวกในการใช ระดบความปลอดภย การเชGHอมโยงผ:คนเขากบขอม:ลขC าวสาร รวมทงความสามารถในร: ปแบบ mobile และ remote productivity อ=กทง เพHมลกษณะพเศษ และเครGHองมGอ Upgrade อ=กหลายตว ซYHงชC วยใหการทKางานงC ายขYน ไมโครซอฟทR เลOงโฟกสไป พฒนาเครGHองมGอท=HชCวยใหผ:เช=Hยวชาญทางดาน IT สามารถวางแผน ทดสอบ สรางและกระจายงานไดงC ายและม= ประสทธภาพมากขYน เนGอหาทงหมดภายในหนงสG อเลC มน=ไดมาจากการตดตงระบบปฏบตการ Microsoft Windows Vista และประสบการณR จากการใชงานจรง โดยอางองจาก Internet ทHวโลก และเอกสารอเลOกทรอนกสR ท=Hไดจากบรษท ไมโครซอฟทR ท=Hต=พมพR เผยแพรC ทาง Internet ผ:เข=ยนไดทKาการตดตงระบบปฏบตการโดยทดลองใชงาน และได รวบรวมแตC ละขนตอนตามลKาดบอยC างงC าย ไมC เนนภาษาทางวชาการ สB ดทายน=ขอขอบคBณเพGอH นรC วมงานของโรงพยาบาลดอยสะเกOด จ.เช=ยงใหมC เพGอH นสาธารณสB ข ท=HชCวยใหคKา แนะนKาและเสนอแนะ ในสC วนตC างๆ รวมทงอาจารยR คณะวทยาลยศลปะ สGH อ และเทคโนโลย= สาขาวศวกรรม ซอฟตR แวรR มหาวทยาลยเช=ยงใหมC ท=Hใหความร: และขอมอบหนงสG อเลC มน=เปO นสาธารณกBศล และขออBทศใหบดา มารดา ผ:ม=พระคBณทBกทC าน ท=HคอยชC วยเหลGอและแนะนKา

5 สารบญ เรGHอง หนา บทท=H 1 มาร: จกกบระบบปฏบตการ Microsoft Windows Vista บทท=H 2 ความตองการดาน Hardware ของระบบปฏบตการ Microsoft Windows Vista บทท=H 3 ขนตอนการตรวจสอบอBปกรณR กCอนตดตงระบบปฏบตการ Microsoft Windows Vista บทท=H 4 ขนตอนการตดตงระบบปฏบตการ Microsoft Windows Vista บทท=H 5 ขนตอนการตดตง DRIVER บนระบบปฏบตการ Microsoft Windows Vista บทท=H 6 ขนตอนการปรบแตC งภาษาบนระบบปฏบตการ Microsoft Windows Vista บทท=H 7 ขนตอนการปรบแตC ง Desktop บนระบบปฏบตการ Microsoft Windows Vista บทท=H 8 ขนตอนการตดตงระบบเครGอขC ายบนระบบปฏบตการ Microsoft Windows Vista บทท=H 9 ขนตอนการตดตงโปรแกรม OpenOffice.org 2.0 บนระบบปฏบตการ Microsoft Windows Vista บทท=H 10 ขนตอนการตรวจสอบระบบรกษาความปลอดภย และการตดตงโปรแกรมแอนต=ไวรส บนระบบปฏบตการ Microsoft Windows Vista

6 สารบญ เรGHอง หนา บทท=H 11 โปรแกรมตC าง ๆ ท=HไมโครซอฟทR บรรจBไวใน ระบบปฏบตการ Microsoft Windows Vista ภาคผนวก 1 Hardware And Software ท=Hใชในระบบปฏบตการ Microsoft Windows Vista ภาคผนวก 2 Hot key ท=Hใชในระบบปฏบตการ Microsoft Windows Vista ภาคผนวก 3 Hot key ท=Hใชในการเขา Bios Setup Mode ภาคผนวก 4 ระบบโครงสรางไฟลR ของระบบปฏบตการตC าง ๆ ภาคผนวก 5 ระบบ Raid ภาคผนวก 6 ความร:เรGHองไวรส ภาคผนวก 7 ความร:เรGHอง Internet Protocol ภาคผนวก 8 10 สH งท=HไมโครซอฟทR ตองการจะทKา ภาคผนวก 9 ความร:เรGHอง PORT ภาคผนวก 10 โครงขC ายผ:ใหบรการอนเตอรR เนOตในเมGองไทย

7 มาร: จกกบ ระบบปฏบตการ Microsoft Windows Vista Microsoft เปดเผยสายการผลตระบบปฏบตการ Windows Vista ว(าจะม+อย-ท( / งหมด 6 Edition โดยได3 ออกแบบมาให3ตรงกบความต3องการของกล7(มล-กค3า ไม(วา( จะเป8 นกล7(มล-กค3าท+9เป8 นกล7(มธ7รกจท/ งขนาดใหญ(ไปจน ถ=งขนาดเล8กและส>าหรบผ-ใ3 ช3ทว9 ไป ในท7ก Edition ของ Windows Vista จะรองรบระบบ 32 Bit และ 64 Bit ( ยกเว3น Edition ของ Windows Vista Starter ) เพI9อให3เหมาะสมกบผ-ใ3 ช3งานมากข=/น โดยระบบปฏบตการ Windows Vista แบ(งออกเป8 น 1. ส>าหรบภาคธ7รกจ ( Microsoft Windows Vista for Business ) 2. ส>าหรบผ-ใ3 ช3งานทว9 ไป ( Microsoft Windows Vista for Home User ) ระบบปฏบตการ Microsoft Windows Vista ม+ท/ งหมด 6 Editions ดงน+/ 1. Windows Vista Starter ระบบปฏบตการ Windows Vista Edition Starter เป8 นระบบปฏบตการ ระดบเบI/องต3นท+9เหมาะส>าหรบผ-ใ3 ช3หน3าใหม( หรI อผ-ใ3 ช3เน3นราคาประหยด ซ=9งมาแทนท+9ระบบปฏบตการ Windows XP Starter Edition ท+9ใช3ปจจ7บน ซ=9งม+ขอ3 จ>ากดในการใช3โปรแกรม คIอ จะใช3โปรแกรมได3พร3อม ๆ กน ได3เพ+ยง 3 โปรแกรมในเวลาเด+ยวกน ( Launch at most three applications ร- ปท at once) ระบบปฏบตการจะเน3นเจาะกล7(มผ-เ3 ร9 มต3นใช3คอมพวเตอรX หรI อ Windows Vista Starter กล7(มผ-เ3 ป8 นเจ3าของคอมพวเตอรX ราคาประหยด 2. Windows Vista Home Basic ระบบปฏบตการ Windows Vista Edition Home Basic เป8 นระบบปฏบต การท+9เหมาะส>าหรบผ-ใ3 ช3ตามบ3าน ซ=9งทางบรษท Microsoft จะให3มาแทน ท+9ระบบปฏบตการ Windows XP Home Edition ท+9ม+อย-ใ( นปจจ7บน ซ=9งม+ ข3อจ>ากดในการใช3แรม คIอ จะสามารถใส( แรมได3ส-งส7 ดแค( 8 GB เท(าน/ น และระบบปฏบตการน+/จะตดค7ณสมบตพเศษบางอย(างออก ค7ณสมบต ร- ปท พเศษท+9วา( คIอ "Aero Glass" เหมาะส>าหรบผ-ใ3 ช3ระดบเบI/องต3น Windows Vista Home Basic 1

8 ร- ปท Windows Vista Home Premium 3. Windows Vista Home Premium ระบบปฏบตการ Windows Vista Edition Home Premium เป8 นระบบ ปฏบตการท+9เหมาะส>าหรบผ-ใ3 ช3ตามบ3าน ซ=9งน>ามาแทนท+9ระบบปฏบตการ Windows XP Home Edition ท+9ม+อย-ใ( นปจจ7บน ระบบปฏบตการใน Edition น+/จะม+ความพเศษกว(า Edition Home Basic คIอจะมาพร3อมกบ Interface ใหม(ท+9ชI9อว(า "Aero Glass" และได3ใส( ความสามารถในการ สนบสน7นระบบ HDTV และ DVD authoring,extra games,mobile and tablet computer นอกจากน+/ยงได3บรรจ7โปรแกรมด3านความบนเทง เต8มร- ปแบบอย(าง Windows Media Center Edition and Tablet PC ไว3ใน Edition น+/ดว3 ย และให3สามารถใส( แรมได3ส-งข=/นเป8 น 16 GB ร- ปท Windows Vista Business 4. Windows Vista Business ระบบปฏบตการ Windows Vista Edition Business เป8 นระบบปฏบต การท+9เหมาะส>าหรบองคXกรธ7รกจ ซ=9งทาง Microsoft ต/ งใจให3มาแทนท+9 ระบบปฏบตการ Windows XP Professional ท+9ม+จา> หน(ายอย-ใ( นปจจ7บน ระบบปฏบตการใน Edition น+/จะมาพร3อมกบเครI9 องมIอท+9ใช3ในการท>างาน ด3านเอกสาร ด3านธ7รการ และรวมถ=งการจดการในด3านระบบเครI อข(าย เน8ตเวรXค ให3สามารถเชI9อมต(ออ7ปกรณXของส>านกงานได3 เช(น Fax,Offline File เป8 นต3น นอกจากน+/ยงใส( ความสามารถในการรองรบซ+พ+ยแ- บบ Dual Core, Remote Desktop, ad-hoc P2P collaboration capabilities, IIS web server และสามารถเพ9มแรมได3ส-งส7 ดถ=ง 128 GB แต(ใน Edition จะ ไม(บรรจ7โปรแกรมด3านความบนเทงอย(าง Media Center features ท+9ม+อย-( ใน Home Premium ซ=9งทาง Microsoft ได3เห8นว(าการท>างานควรแยกออก จากความบนเทง เพI9อจะให3การท>างานม+ประสทธภาพมากข=/น 2

9 ร- ปท Windows Vista Enterprise 2. Windows Vista Enterprise ระบบปฏบตการ Windows Vista Edition Enterprise เป8 นระบบปฏบต การท+9เหมาะส>าหรบองคXกรธ7รกจและหน(วยงานท+9อย-ใ( นระดบ Enterprise ซ=9งโครงสร3างและโปรแกรมการท>างานเป8 นแบบเด+ยวกบ Windows Vista Business แต(ได3เพ9มการจดการด3านการเก8บข3อม-ล และการรกษาข3อม-ล ท+9ม+ความปลอดภยส-งส7 ด นอกจากน+/ทางบรษท Microsoft ได3บรรจ7 โปรแกรมพเศษ อย(างเช(น single - session version of Virtual PC, multilingual user interface support, BitLocker Drive Encryption, and UNIX application ร- ปท Windows Vista Ultimate 6. Windows Vista Ultimate ระบบปฏบตการ Windows Vista Edition Ultimate เป8 นระบบปฏบต การท+9เกดจากการน>าเอาระบบปฏบตการ Windows Vista 2 Edition มา รวมกน ได3แก( Windows Vista Edition Enterprise และ Windows Vista Edition Home Premium โดยเลIอกเฉพาะค7ณสมบตพเศษท+9ม+ใน 2 Edition น>ามาใส( ไว3ใน Edition Ultimate ท>าให3 Edition Ultimate ม+ ความสามารถท7ก ๆ ด3าน ไม(วา( จะน>าไปเล(นเกม 3 มต ด-หนงฟงเพลง และ การท>างานระดบ Enterprise ดงน/ น Edition Ultimate น+/จ=งเป8 นท+9หมายตา ของนกเล(นเกม โปรแกรมเมอรX รวมถ=งผ-ท3 +9ตอ3 งการความส7 ดยอดส7 ดข+ด Edition น+/ เป8 นระบบปฏบตการท+9มาพร3อมกบค7ณสมบต ทางด3าน game performance tweaker ( code - named WinSAT ), DVD ripping capabilities, and special online services for downloadable media, as well as additional customer service options สนบสน7น podcast creation ซ=9งใน Edition น+/เหมาะกบ High-end PC, Gamers, Multimedia Professional และงานระดบส-งอI9น ๆ 3

10 ความตองการดาน Hardware ของ ระบบปฏบตการ Microsoft Windows Vista Hardware ทCตD องการของระบบปฏบตการ Windows Vista Starter ความตองการดาน Hardware งสE ด CPU : 1 Physical CPU (x86) RAM : 1 GB (x86) CPU Lan Card : 10/100/1000 ร- ปท Windows Vista Starter * Aero is not supported ความตองการดาน Hardware ขนแนะนFา CPU : 800 MHz (x86) RAM : 512 MB Hard disk : 20 GB DVD-ROM : Internal or external graphics card : 32 MB DirectX 9-class Monitor : VGA (1024 x 768) Audio output capability Keyboard and Microsoft Mouse Internet access capability ความตองการดาน Hardware ขนตFDา CPU : 800 MHz (x86) RAM : 384 MB Hard disk : 20 GB Monitor : VGA (800 x 600) CD-ROM : Internal or external ซอฟตJ แวรJ ทCDใชในการทดสอบ ร- ปท แสดงซอฟตJ แวรJ ทCDใช 4

11 Hardware ทCตD องการของระบบปฏบตการ Windows Vista Home Basic ความตองการดาน Hardware งสE ด CPU : 1 Physical CPU ( Multi-Core )(x86, x64) RAM : 4 GB (x86) CPU RAM : 8 GB (x64) CPU Peer Network Connections : 5 เครI9 อง Lan Card : 10/100/1000 ร- ปท Windows Vista Home Basic * Aero is not supported ความตองการดาน Hardware ขนแนะนFา ความตองการดาน Hardware ขนตFDา CPU : 800 MHz (x86, x64) RAM : 512 MB ให3แชรX การX ดจอได3 64 MB Hard disk : 20 GB Monitor : VGA (800 x 600) CD-ROM : Internal or external CPU : 800 MHz (x86, x64) RAM : 512 MB Hard disk : 40 GB DVD-ROM : Internal or external graphics card : 32 MB DirectX 9-class Monitor : VGA (1024 x 768) Audio output capability Keyboard and Microsoft Mouse Internet access capability อEปกรณJ ทCDใชในการทดสอบระบบภาพ ร- ปท แสดงอEปกรณJ ทดสอบระบบภาพ 5

12 Hardware ทCตD องการของระบบปฏบตการ Windows Vista Home Premium ความตองการดาน Hardware งสE ด CPU : 1 Physical CPU ( Multi-Core )(x86, x64) RAM : 4 GB (x86) CPU RAM : 16 GB (x64) CPU Peer Network Connections : 10 เครI9 อง Lan Card : 10/100/1000 ร- ปท Windows Vista Home Premium * Aero is supported ความตองการดาน Hardware ขนแนะนFา ความตองการดาน Hardware ขนตFDา CPU : 800 MHz (x86, x64) RAM :512 MB ให3แชรX การX ดจอได3 64 MB Hard disk : 20 GB Monitor : VGA (800 x 600) CD-ROM : Internal or external CPU : 1 GHz (x86, x64) RAM : 1 GB ให3แชรX การX ดจอได3 256 MB Hard disk : 40 GB DVD-ROM : Internal or external Internet access capability Monitor : VGA (1600 x 1200) Audio output capability Keyboard and Microsoft Mouse อEปกรณJ ทCDใชในการทดสอบระบบเสCยง ร- ปท แสดงอEปกรณJ ทดสอบระบบเสCยง 6

13 Hardware ทCตD องการของระบบปฏบตการ Windows Vista Business ความตองการดาน Hardware งสE ด CPU : 2 Physical CPU ( Multi-Core )(x86, x64) RAM : 4 GB (x86) CPU RAM : 128 GB (x64) CPU Peer Network Connections : 10 เครI9 อง Lan Card : 10/100/1000 ร- ปท Windows Vista Business * Aero is supported ความตองการดาน Hardware ขนแนะนFา ความตองการดาน Hardware ขนตFDา CPU : 800 MHz (x86, x64) RAM : 512 MB ให3แชรX การX ดจอได3 64 MB Hard disk : 20 GB Monitor : VGA (800 x 600) CD-ROM : Internal or external CPU : 1 GHz (x86, x64) RAM : 1 GB ให3แชรX การX ดจอได3 256 MB Hard disk : 40 GB DVD-ROM : Internal or external Internet access capability Monitor : VGA (1024 x 768) Audio output capability Keyboard and Microsoft Mouse graphics card : 128 MB DirectX 9-class อEปกรณJ ภายในคอมพวเตอรJ ทCDใชในการทดสอบ ร- ปท แสดงอEปกรณJ ภายในคอมพวเตอรJ 7

14 Hardware ทCตD องการของระบบปฏบตการ Windows Vista Enterprise ความตองการดาน Hardware งสE ด CPU : 2 Physical CPU ( Multi-Core )(x86, x64) RAM : 4 GB (x86) CPU RAM : 128 GB (x64) CPU Peer Network Connections : 10 เครI9 อง Lan Card : 10/100/1000 ร- ปท Windows Vista Enterprise * Aero is supported ความตองการดาน Hardware ขนแนะนFา CPU : 1 GHz (x86, x64) RAM : 1 GB Hard disk : 40 GB ความตองการดาน Hardware ขนตFDา DVD-ROM : Internal or external CPU : 800 MHz (x86, x64) Internet access capability RAM : 512 MB ให3แชรX การX ดจอได3 64 MB Monitor : VGA (1024 x 768) Hard disk : 20 GB Audio output capability Monitor : VGA (800 x 600) Keyboard and Microsoft Mouse CD-ROM : Internal or external graphics card : 128 MB DirectX 9-class อEปกรณJ เชPDอมตQ อภายนอกคอมพวเตอรJ ทCDใชในการทดสอบ ร- ปท แสดงอEปกรณJ เชPDอมตQ อภายนอกคอมพวเตอรJ 8

15 Hardware ทCตD องการของระบบปฏบตการ Windows Vista Ultimate ความตองการดาน Hardware งสE ด CPU : 2 Physical CPU ( Multi-Core )(x86, x64) RAM : 4 GB (x86) CPU RAM : 128 GB (x64) CPU Peer Network Connections : 10 เครI9 อง Lan Card : 10/100/1000 ร- ปท Windows Vista Ultimate * Aero is supported ความตองการดาน Hardware ขนแนะนFา ความตองการดาน Hardware ขนตFDา CPU : 800 MHz (x86, x64) RAM : 512 MB ให3แชรX การX ดจอได3 64 MB Hard disk : 20 GB Monitor : VGA (800 x 600) CD-ROM : Internal or external CPU : 1 GHz (x86, x64) RAM : 1 GB Hard disk : 40 GB DVD-ROM : Internal or external Internet access capability Monitor : VGA (1600 x 1200) Audio output capability Keyboard and Microsoft Mouse graphics card : 128 MB DirectX 9-class ระบบปฏบตการท=Hใชในการทดสอบ ร- ปท แสดงระบบปฏบตการ 9

16 ข3อม-ลความต3องการด3าน Hardware ของระบบปฏบตการ Windows Vista Edition Ultimate ท+9ตอ3 งการของ ส>าหรบเกม ท+9ถก- เป8 นเผยโดย Admin ท+9เว8บบอรX ด crysis-online.com ซ=9งเป8 นของบรษท EA และท+มงาน Crytek เอง โดยท+9ทาง Admin ได3เผยข3อม-ลความต3องการด3าน Hardware ท+9เกมต3องการดงน+/ ความตองการดาน Hardware งสE ด CPU : 2 Physical CPU ( Multi-Core )(x86, x64) RAM : 4 GB (x86) CPU RAM : 128 GB (x64) CPU Peer Network Connections : 10 เครI9 อง Lan Card : 10/100/1000 ร- ปท Windows Vista Ultimate * Aero is supported ความตองการดาน Hardware ขนแนะนFา CPU : Dual-core CPU AMD Athlon X หรอ Intel Pentium D 3.0 GHz Graphics : Nvidia 7800GTX/ATI X1800XT (SM 3.0) or DX10 equivalent HDD : SATA2 80 GB 7200 rpm RAM : DDR2-SDRAM 1.5 Gb Monitor : VGA (1200 x 1600) DVD-ROM : Internal or external Internet : 512 k+ (128k+ upstream) Keyboard and Microsoft Mouse graphics card : 128 MB DirectX 9-class Audio output capability Software : Direct X 10 with Windows Vista ความตองการดาน Hardware ขนตFDา CPU : AMD Athlon หรI อ Intel Pentium D 2.8 GHz Graphics : Nvidia 6600/X800GTO (SM 2.0) RAM : DDR-SDRAM 768 Mb ถ=ง 1 Gb on Windows Vista Hard disk : 20 GB 5400 rpm Monitor : VGA (800 x 600) DVD-ROM : Internal or external Software : Direct X 9.0 c with Windows XP Internet : 256 k+ 10

17 ข3อม-ลความต3องการด3าน Hardware ส>าหรบ Desktop ท+9ตอ3 งการของระบบปฏบตการ Windows Vista ท+9 แนะน>าจากผ-เ3 ข+ยน โดยได3จากการทดสอบการตดต/ งระบบปฏบตการ Windows Vista ข3อม-ลความต3องการด3าน Hardware ท+9แนะน>าม+ดงน+/ ความตองการดาน Hardware งสE ด CPU : 1 Physical CPU ( Multi-Core )(x86, x64) RAM : 4 GB (x86) CPU RAM : 16 GB (x64) CPU Peer Network Connections : 10 เครI9 อง Lan Card : 10/100/1000 ร- ปท Windows Vista Home Premium * Aero is supported ความตองการดาน Hardware ขนแนะนFา CPU : AMD Athlon หรI อ Intel Pentium D 3.0 GHz Hard disk : SATA2 80 GB 7200 rpm Graphics : Nvidia GF 6600 TD Ram 256 Mb RAM : DDR -SDRAM 1 Gb Internet : 256 k+ DVD-ROM : Internal or external Monitor : VGA (1024 x 768) Audio output capability Keyboard and Microsoft Mouse Software : Direct X 10 with Windows Vista ความตองการดาน Hardware ขนตFDา CPU : AMD Athlon Sampron Socket A หรI อ Intel Celeron Socket GHz RAM : DDR-SDRAM 512 Mb Graphics : Nvidia GF4 Ram 64 Mb Hard disk : IDE 40 GB 5400 rpm Monitor : VGA (800 x 600) DVD-ROM : Internal or external Software : Direct X 9.0 c with Windows XP 11

18 ข3อม-ลความต3องการด3าน Hardware ส>าหรบ Notebook ท+9ตอ3 งการของระบบปฏบตการ Windows Vista ท+9แนะน>าจากผ-เ3 ข+ยน โดยได3จากการทดสอบ จากการตดต/ งระบบปฏบตการ Windows Vista ข3อม-ลความต3องการ ด3าน Hardware ท+9แนะน>าม+ดงน+/ ความตองการดาน Hardware งสE ด CPU : 1 Physical CPU ( Multi-Core )(x86, x64) RAM : 2 GB (x86) CPU RAM : 4 GB (x64) CPU Peer Network Connections : 10 เครI9 อง Lan Card : 10/100/1000 ร- ปท Windows Vista Enterprise * Aero is supported ความตองการดาน Hardware ขนแนะนFา CPU : AMD Athlon Turion 64 X2 TL50 หรอ Intel Core 2 Duo T GHz Hard disk : SATA 40 GB 5400 rpm DVD-ROM : Internal or external Internet access capability RAM : DDR2-SDRAM 1 Gb Monitor : VGA (1600 x 1200) Audio output capability Keyboard and Microsoft Mouse Graphics : Nvidia GF7600 Internet : 256 k+ Software : Direct X 10 with Windows Vista ความตองการดาน Hardware ขนตFDา CPU : AMD Athlon Turion M GHz หรI อ Intel Core Solo T G RAM : 512 MB ให3แชรX การX ดจอได3 64 MB Hard disk : 20 GB Monitor : VGA (800 x 600) DVD-ROM : Internal or external Graphics : Onboard Internet : 56 k+ Software : Direct X 9.0 c with Windows XP 12

19 คBณสมบตท=Hม=อย:CในแตC ละ Edition ท=Hถ:กเปดเผยโดยบรษทไมโครซอฟทR 13

20 ขนตอนการตรวจสอบอBปกรณR กCอนตดตง ระบบปฏบตการ Microsoft Windows Vista Windows Vista Upgrade Advisor ทางไมโครซอฟทX ได3ออกเครI9 องมIอตวใหม(ท+9เร+ ยกว(า Windows Vista Upgrade Advisor เป8 นโปรแกรมช(วย ท+9ม+ขนาดเล8ก ๆ ท+9สามารถท>างานได3ท/ งบน Windows Vista และบน Windows XP เป8 นเครI9 องมIอท+9ม+หน3าท+9ใน การตรวจสอบว(าเครI9 องคอมพวเตอรX ของเราท+9ใช3สามารถ จะท>าการตดต/ ง หรI อการ Upgrade เป8 น Windows Vista ได3หรI อไม( ซ=9งเครI9 องมIอชนดน+/ม+ความส>าคญมาก ท+9จะ ช(วยให3เราสามารถท+9จะท>าการตดสนใจว(า ควรท+9จะปรบ ร- ปท เปล+9ยนระบบปฏบตการจาก Microsoft Windows XP Windows Vista Upgrade Advisor ไปเป8 นระบบปฏบตการ Microsoft Windows Vista เครI9 องมIอน+/จะท>าการตรวจสอบอ7ปกรณXในเครI9 องคอมพวเตอรX ของเรา แล3วแสดงรายงานอ7ปกรณXรวมท/ งซอฟตXแวรX ท+9ตดต/ งในเครI9 องคอมพวเตอรX ของเรา ไม(วา( จะเป8 นส( วนท+9ใช3ได3กบ Windows Vista และใช3ไม(ได3กบ Windows Vista ความเข3ากนของอ7ปกรณX นอกจากน+/ยงม+ขอ3 เสนอแนะเพI9อเตร+ ยมความพร3อมของเครI9 องคอมพวเตอรX ก(อนท>าการตด ต/ งระบบปฏบตการ Microsoft Windows Vista แหลQ งทCDให Download Windows Vista Upgrade Advisor 1. WindowsVistaUpgradeAdvisor.msi 2. WindowsVistaUpgradeAdvisor.msi

21 Windows Vista Upgrade Advisor เป8 นเครI9 องมIอท+9ช(วย ในการตดสนใจเลIอก Edition ของ Windows Vista ท+9 เหมาะสมกบคอมพวเตอรX ของเรา หมายเหตE ก(อนท>าการสแกนตรวจสอบด3วยเครI9 องมIอ Windows Vista Upgrade Advisor เราควรท>าการเชI9อม ต(อท7ก Port USB และอ7ปกรณXต(าง ๆ เช(น ปรนเตอรX เครI9 องสแกนเนอรX และ อ7ปกรณX Wireless Card รวมถ=ง อ7ปกรณXอI9น ๆ เพI9อท>าการทดสอบด3วย ร- ปท Windows Vista Upgrade Advisor Windows Vista Upgrade Advisor จะท>าการตรวจสอบ เครI9 องคอมพวเตอรX ของเราแล3วรายงานว(า เราสามารถ ท+9จะลง Windows Vista ใน Edition อะไรได3 ซ=9งในท+9น+9 สามารถตรวจสอบได3 4 Edition คIอ 1. Ultimate 2. Home Premium 3. Business 4. Home Basic ร- ปท Windows Vista Upgrade Advisor 15

22 Windows Vista Upgrade Advisor จะท>าการตรวจสอบ โปรแกรม อ7ปกรณXท+9ม+ในคอมพวเตอรX และรวมไปถ=ง ความต3องการข/ นต>9าของระบบปฏบตการ ในท+9น+9ได3พบว(า ม+อ7ปกรณX 1 ตวไม(เหมาะสมท+9จะน>า ไปใช3ตดต/ งร( วมกนกบระบบปฏบตการ Windows Vista ซ=9งเราสามารถด-ได3จากการใช3เมาสXคลกกดท+9ป7(ม เพI9อเข3าไปด-รายละเอ+ยดของอ7ปกรณX ท+9ไม(เหมาะสมน/ น ๆ ร- ปท Windows Vista Upgrade Advisor Windows Vista Upgrade Advisor จะแสดงรายละเอ+ยด ของอ7ปกรณXท+9ไม(เหมาะสมท+9จะน>าไปใช3กบระบบปฏบต การ Windows Vista ดงน+/ There is no compatibility data available for this device. For more information, go to the device manufacturer's website or Windows Marketplace, or contact your retailer. และช(วยแนะน>าวธ+ การแก3ไข หรI อควรท>าการ เปล+9ยนอ7ปกรณXใหม( ร- ปท Windows Vista Upgrade Advisor 16

23 ขนเตร=ยมความพรอมกC อนการตดตงระบบปฏบตการ Windows Vista ก(อนการตดต/ งควรตรวจสอบความต3องการของระบบปฏบตการ Windows Vista เส+ ยก(อนดงน+/ ตารางขอม:ลการตรวจสอบทรพยากรกC อนการตดตงท=HผCานการตรวจสอบดวย Windows Vista Upgrade Advisor รายการอEปกรณJ รายละเอCยดของอEปกรณJ CPU (หน(วยประมวลผลกลาง) ชนดของหน(วยประมวลผลกลาง SINGLE CORE DUAL CORE ย+ห9 อ3... ความเร8 ว...GHz RAM (หน(วยความจ>าหลก) ชนดของแรม SD-RAM DDR-SDRAM DDR2-SDRAM ความถ+9...Mhz ความจ7...Mb ม+จา> นวน...แถว HARD DISK DRIVE (หน(วยความจ>าส>ารอง) ชนดของ ฮารX ดดสกX IDE SATA SATA2 SCSI ความจ7...Gb 17

24 ตารางขอม:ลการตรวจสอบทรพยากรกC อนการตดตง รายการอEปกรณJ รายละเอCยดของอEปกรณJ DISPLAY CARD (การXดแสดงผล) ชนดของการX ดแสดงผล AGP PCI -X ความจ7...Mb MONITER (จอภาพ) ชนดของจอภาพ CRT LCD ย+ห9 อ3... ขนาด...น/ว ความละเอ+ยดของจอ 600x x x1600 LANCARD (แผงวงจรเครI อข(าย) ชนดของ LANCARD 10/100 Mb 100 Mb 1000 Mb ย+ห9 อ3... จ>านวน...ใบ MOUSE ชนดของ MOUSE PS2 Optical wireless ย+ห9 อ3... KEY BOARD ( แป3 นพมพX ) ชนดของแป3 นพมพX PS2 wireless ย+ห9 อ

25 โดยหลกการท+9ถก- ต3อง ก(อนการลงระบบปฏบตการต3องศ=กษาและตรวจสอบความเป8 นไปได3ของทรพยากร ของเครI9 องคอมพวเตอรX ของเราและวางแผนการด>าเนนการ โดยม+หลกเกณฑXดงน+/ 1. ศ=กษาทรพยากรของเครI9 องคอมพวเตอรX ข/ นต>9าท+9เหมาะสมในการลงระบบปฏบตการ 2. ให3 Disable อ7ปกรณXท+9ไม(ใช3ในไบออส 3. ให3ใช3 Product Key ปลอมก(อน ป3 องกนการ Lock Product Key 4. ก>าหนดค(าต(าง ๆ ให3เหมาะสมกบอ7ปกรณXของเครI9 องคอมพวเตอรX 5. ศ=กษาการตดต/ งระบบปฏบตการให3ละเอ+ยดก(อน การตดต/ งจรง 6. ลงมIอตดต/ งระบบปฏบตการ สรEปขนตอนการตดตงโดยสงเขป ต/ งค(าไบออสให3บ-ทจากซ+ด+หรI อด+ว+ด+ บ-ทด3วยแผ(น DVD ตดต/ งระบบปฏบตการ ตามบทท+9 4 ก>าหนดค(าต(างๆ ในส( วนของการ Update Windows Vista ตดต/ ง และ Update Device Driver ลงโปรแกรมอI9น ๆ ส>าหรบใช3ทา> งานในร- ปแบบต(าง ๆ ร- ปท Edition ของ Windows Longhorn เป8 นระบบปฏบตการของบรษท Microsoft ท+9ม+ข(าวคราวมาตลอด แต(พอออกมาจรง ๆ กลบเปล+9ยนชI9อมาเป8 น Windows Vista ซ=9ง ได3นา> เอา Professional Edition และ Small Business Edition จบมารวมกนเป8 น Windows Vista Business 19

26 ขนตอนการตดตง ระบบปฏบตการ Microsoft Windows Vista ขนตอนการตดตงระบบปฏบตการ Windows Vista ขนตอนทCD 1 การตงคQ าไบออสกQ อนตดตงระบบปฏบตการ ในการตดต/ งระบบปฏบตการ Windows Vista ต3องตดต/ งผ(าน สI9 อบนท=กชนด DVD ดงน/ นเครI9 องคอมพวเตอรX ท+9จะตดต/ ง ระบบปฏบตการน+/ตอ3 งม+เครI9 องเล(น DVDROM ตดต/ งอย-ภ( ายใน เมI9อเครI9 องของเราม+อ7ปกรณXครบแล3วให3ไปต/ งค(าท+9 ไบออส ซ=9ง ไบออสน+/ท7กเมนบอรX ดของพ+ซ+หรI อโน3ตบ7 กจะม+ชปหน(วยความ จ>าขนาดเล8กประเภทน+/ท7กตว เพI9อใช3ไนการก>าหนดค(าและควบ ร- ปท ค7มการท>างานของอ7ปกรณXข/ นพI/นฐาน ท+9ตดต/ งในคอมพวเตอรX การตงคQ า Bios ให Boot จาก CDROM คอมพวเตอรX โดยส( วนใหญ(จะให3กดป7( ม Del หรI อ Delete ใน ระหว(างเปดเครI9 องคอมพวเตอรX ข/ =นมาเพI9อให3เข3าถ=งส( วนท+9เป8 นโปรแกรมต/ งค(าไบออส ส( วนคอมพวเตอรX อI9น ๆ จะอธบายไว3ในภาคผนวก 1 เมI9อเข3าไปถ=งส( วนท+9เป8 น BIOS SETUP ได3แล3ว ให3มองหารายการท+9ใช3ต/ งค(าเก+9ยวกบ Boot Device หรI อ หวข3อท+9คล3าย ๆ กน ซ=9งแต(ละค(ายของผ-ผ3 ลตไบออสจะม+รายการท+9แตกต(างกนไป ให3คน3 หา รายการท+9ม+ความคล3ายคล=งกน โดยการก>าหนดท+9 First Boot Device ให3เลIอกเป8 น CDROM หรI อ DVDROM BIOS หรI อ ไบออส หรI อ Basic Input/Output คIอ โปรแกรมท+9ไมโครโปรเซสเซอรX ใช3เพI9อเร9 ม START การท>างานของระบบคอมพวเตอรX หลงเปดสวตชX ไบออสจะคอยควบค7ม หรI อ จดการกบกระแสข3อม-ล ท+9ว9งระหว(าง ระบบปฏบตการหรI อ โอ เอส ( OS ) กบอ7ปกรณXต(างๆท+9ตดต/ งอย-( เช(น ซ+พ+ย-, ฮารX ดดสกX ร- ปท Bios ของ Award กราฟกการX ด, เมนบอรX ด 20

27 ขขนตอนทCD 2 การบนท\กคQ าไบออส หลงจากแก3ไขค(าต(างๆในไบออสเสร8 จแล3ว โดยส( วนใหญ(ให3 กดป7( ม Esc เพI9อออกจากรายการท+9เราเลIอกอย-( แล3วให3กดป7( ม Esc อ+กคร/ งหน=9งเพI9อออกจาก BIOS SETUP แต(ถา3 ใช3ไม(ได3 ให3มองหารายการอI9นท+9ใช3ต/ งค(าเก+9ยวกบ SAVE AND EXIT หรI อหวข3อท+9คล3าย ๆ กน ซ=9งแต(ละค(ายของผ-ผ3 ลตไบออสจะม+ รายการท+9แตกต(างกนไป ให3ทา> การค3นหารายการท+9ม+ความ คล3ายคล=งกน เมI9อเลIอกรายการ EXIT แล3ว โปรแกรมต/ งค(า ไบออสแสดงค>าเตIอน Save configuration change and exit now? ปรากฏ ให3กดเลIอก OK เพI9อ SAVE ค(าไบออสท+9เรา ร- ปท การบนท\กคQ าไบออส ต/ งค(าไว3 หลงจากกด OK แล3ว ระบบจะท>าการ Reboot **หมายเหต7** ระบบใหม( ส>าหรบท(านท+9จะแก3ไขค(าอะไรต(าง ๆในไบออส ควรพ=งระวงไว3 อย(าไปแก3ค(าอะไรท+9ไม(ทราบ ไม(แน(ใจ เพราะจะท>าให3เกดข3อผดพลาดเกด ข=/นได3 ร- ปท Key Arrow ใชในการตงคQ าไบออส Page Up Page Down Es c Enter F1 ถ=ง F10 ป7( ม Key ต(าง ๆ ท+9ใช3สา> หรบการ Setup BIOS ส( วนใหญ(จะเป8 นแบบเด+ยวกน โดยจะม+ร-ปแบบทว9 ไปดงน+/ 1. Up, Down, Left, Right ใช3สา> หรบเลI9อนเมน-ตามต3องการ 2. Page Up, Page Down ใช3สา> หรบเพ9ม ลบ หรI อเปล+9ยนแปลงค(าตามต3องการ 3. ESC Key ใช3สา> หรบย3อนกลบไปเมน-แรกก(อนหน3าน/ น 4. Enter Key ใช3สา> หรบเลIอกท+9เมน-ตามต3องการ 5. F1, F2 ถ=ง F10 ใช3สา> หรบการท>ารายการตามท+9ระบ7ในเมน21

28 ขนตอนทCD 3 เรDมการตดตงระบบปฏบตการ Windows Vista ส>าหรบการตดต/ งระบบปฏบตการ Windows Vista สามารถท>าการตดต/ งผ(านสI9 อบนท=กข3อม-ลชนด DVD ดงน/ น การตดต/ งระบบปฏบตการอ7ปกรณXท+9 ขาดไม(ได3คIอ DVDROM และต3องต/ งค(าไบออสให3 บ-ทจาก DVDROM ด3วย ในการตดต/ งระบบปฏบต การจะแสดงข/ นตอนการตดต/ งไว3เป8 นส( วน ๆ ท+9ชดเจน อย(างในข/ นตอนน+/ระบบโปรแกรมไบออสท>างานโดย ร- ปท แสดงข3อความ Press any key boot from CD or เรD มตนตดตงระบบปฏบตการ Windows Vista DVD ซ=9งเป8 นการบอกให3เรากด Enter เพI9อเร9 มเข3าส-( การตดต/ งระบบระบบปฏบตการ การตดต/ งระบบปฏบตการ Windows Vista น/ น จะแยกการตดต/ งไว3เป8 นส( วน ๆเพI9อให3สะดวกรวดเร8 ว และให3ง(ายต(อการตดต/ ง เพ+ยงการคลกกดไม(ก+9ป7(มเรา ก8สามารถตดต/ งได3แล3ว ป7( มท+9ให3กดบ(อยส7 ดคIอ ป7( ม Next ท+9เหลIอเป8 นการคลกเลI9อนแล3วเลIอกเท(าน/ น เมI9อ เท+ยบกบการตดต/ งระบบปฏบตการ Windows ตวอI9น ด-จะยากกว(ากนหลายเท(าเลยเมI9อเท+ยบกบตวปจจ7บน ร- ปท ระบบปฏบตการ Windows Vista ทFาการ Load Files การ Load Files... ของ ระบบปฏบตการ Windows Vista จะชา จะเร`ว อง คอมพวเตอรJ ของเราดวย วQ ามCประสทธภาพมากนอยเพCยงใด ถาเครPD แรง ๆ ก`ทFาให ขนตอนนCเร` วตามประสทธภาพของเครPD องเราดวย 22

29 จ7จ7ดประสงคXของระบบปฏบตการส( วนใหญ(ไม(วา( จะเป8 น Windows, Unix,Linux หรI อ OS X คIอ 1. เพI9อตดต(อกบผ-ใ3 ช3 2. ควบค7มอ7ปกรณX ( ฮารX ดแวรX ) 3. จดสรรทรพยากรในระบบให3ทา> งานได3อย(างต(อ เนI9องเหมาะสมและให3ระบบท>างานได3อย(างม+ ประสทธภาพ ร- ปท ระบบปฏบตการ Windows Vista การตดตง ระบบปฏบตการ Windows Vista ให3เราท>าการต/ งค(า ร- ปท ระบบปฏบตการ Windows Vista การตงภาษา รEปแบบเวลา และชนดของแปนพมพJ ทCDใช ต(างๆ ให3เป8 นมาตรฐานของแต(ละประเทศ ท+9ใช3ใน การตดต/ งระบบปฏบตการ เราควรท>าการต/ งค(าดงน+/ 1. ภาษาท+9ใช3ในการตดต/ ง English 2. เวลาท+9เป8 นมาตรฐานของแต(ละประเทศ ตามท+9 ผ-ใ3 ช3ระบบปฏบตอย-( Thai(Thailand) 3. ชนดของแป3 นพมพXท+9ใช3อย-( US 4. ใช3เมาสXคลกกดท+9ป7(ม Next เพI9อด>าเนนการในข/ น ตอนต(อไป วธCการตงคQ า การเลอกภาษาจะม+เมน-สา/ หร0 บการต3ดต05ง ให9 ใช9 เมาส; คล3กเลอกภาษาไปย0งรายการท+A ต9องการ การเลอกเวลาระบบปฏ3 บ0ต3การ Windows Vista จะต05งคJ าเวลาตามมาตรฐานของแตJ ละประเทศ การเลอกแป9 นพ3มพ; เพAอเราจะก/าหนดล0กษณะของแป9 นพ3มพ; โดยมาตรฐานแล9 ว สJ วนใหญJ ใช9 US 23

30 การเลIอกแบบตดต/ งในระบบปฏบตการ Windows Vista จะม+ทางเลIอกให3ตามความจ>าเป8 นในการใช3 งาน ในท+9น/ +เลIอกท+9จะท>าการ Install now เพI9อท+9จะ ท>าการตดต/ งระบบปฏบตการ Windows Vista ใหม( โดยใช3เมาสXคลกกดท+9ป7(ม เพI9อจะตดต/ งระบบ ปฏบตการ ร- ปท การเลPอกแบบตดตงระบบปฏบตการ Windows Vista คFาอธบาย Install Type การเลอกแบบต3ดต05งในระบบปฏ3 บ0ต3การ Windows Vista ม+อย-Jท05งหมด 3 ทางเลอก คอ 1. Install now การต3ดต05งระบบปฏ3 บ0ต3 Windows Vista 2. What to know before installing Window ความร-9 ท0Aวไปเก+Aยวก0บ ระบบปฏ3 บ0ต3 Microsoft Vista 3. Repair your computer ซJ อมแซมระบบปฏ3 บ0ต3 Windows Vista Windows Vista เป8 นระบบปฏบตการตวใหม( ท+9ออกมาให3ใช3งานกน ดงน/ น ปญหาหลก ๆ ท+9พบกนบ(อย คIอ ไม(สามารถหา Driver ของอ7ปกรณXบางชนดมาลงได3 ท>าให3ไม(สามารถใช3งานอ7ปกรณXบางตวได3เต8มท+9นก และ ด3วยการท+9 เป8 นระบบปฏบตการท+9ค(อนข3างจะต3องการเครI9 องท+9ม+ความเร8 วส-ง ๆ CPU ควรม+ระดบความเร8 ว 1G. ข=/น ไป พร3อมกบแรมควรจะม+สก 512 M. จ=งจะด+ ข3อด+ท+9เห8น ๆ คIอ สามารถมองเห8นอ7ปกรณXต(าง ๆ ในเครI9 องคอมพวเตอรX ท+9รองรบ Windows Vista ได3เลย ซ=9งไม(จา> เป8 นต3องไปหา Driver มาลงเพ9มเตมเลย แต(ถา3 หากเป8 นเครI9 องคอมพวเตอรX ท+9ไม(รองรบ Windows Vista ก8 ต3องหา Driver ลงอย-ด( + นอกจากน+/ หน3าตา ร- ปแบบการแสดงผลท+9สวยงาม นบได3วา( เป8 นจ7ดขายท+9ด+ของ Windows ตว น+/เลยก8วา( ได3 นอกจากน+/ ด3วยความท+9เป8 นระบบปฏบตการ ท+9พฒนาต(อมาจาก Windows XP จ=งท>าให3ม+ความเสถ+ยร ค(อนข3างส-ง ถ3าหากไม(ม+ปญหากบ hardware หรI ออ7ปกรณXของเครI9 องคอมพวเตอรX แล3ว นบว(าใช3มาก 24

31 ท7กย7คท7กสมย ระบบปฏบตการของไมไครซอฟทX ต3องกรอก Product key ถIอเป8 นธรรมเน+ยมท+9ตอ3 งท>า เพI9อให3ระบบปฏบตการท>าการตรวจสอบรหสท+9กรอก ว(าเป8 นจรงหรI อเท8จ เพI9อยIนยนความเป8 นเจ3าของ ว(าเราได3สทธในการใช3 ระบบปฏบตการ Windows Vista แล3ว ร- ปท ระบบปฏบตการ Windows Vista ใหกรอก Product key ว3ธ+การกรอก Product key 1. ให9 เรากรอก Product Key ลงไป ในชJ อง 2. แล9 วใสJ เครA องหมายถ-กในชJ องส+A เหล+Aยม Automatically activate Windows when I'm online 3. ใช9 เมาส; คล3กกดท+A ปfJม Next เพAอด/าเน3นการในข0น5 ตอนตJ อไป TIP พเศษ กรณCไมQ มC Product Key กรณ+ ไม(ม+ Product Key ก8ให3ใช3เมาสXคลกท+9ป7(ม Next เพI9อด>าเนนต(อไป ในกรณ+ น/ +ระบบปฏบตการจะม+ แสดงข3อความเตIอนว(า ถ3าไม(ใส( กจ8 ะต3องลงระบบ ปฏบตการใหม( หรI อให3ค7ณท>าการจดซI/อซอฟตXแวรX Edition อI9น เราไม(สนใจค>าเตIอน ให3ใช3เมาสXคลก กดท+9ป7(ม No บอกว(าไม(ยอมรบ ไม(สนใจ ร- ปท ระบบปฏบตการ Windows Vista แสดงขอความเตPอน 25

32 TIP พเศษ กรณCไมQ มC Product Key ระบบปฏบตการ Windows Vista ม+ท/ งหมด 7 Edition 1. Windows Vista Business 2. Windows Vista Home Basic 3. Windows Vista Home Premium 4. Windows Vista Ultimate 5. Windows Vista HOMEBASICN 6. Windows Vista BUSINESSN 7. Windows Vista STARTER ร- ปท จากการศ=กษา ระบบปฏบตการ Windows Vista ระบบปฏบตการ Windows Vista แต(ละ Edition ได3ทราบข(าวสารความเคลI9อนไหวของ Vista จาก รายงาน ระบบปฏบตการ Windows Vista ม+ท/ งหมด 6 Edition จ=งเกดความสบสนกบ Edition ท+9เกนมา 2 Edition คIอ Windows Vista HOMEBASICN และ Windows Vista BUSINESSN ตวระบบปฏบตการท/ ง 2 Edition ม+ความแตกต(างจากตวอI9น ๆ คIอจะไม(ได3ม+โปร แกรมท+9ใช3สา> หรบเล(นสI9 อท+9เป8 นมลตม+เด+ย เช(น Windows Media Center และ Windows DVD Maker มาให3ดว3 ย TIP พเศษ กรณCไมQ มC Product Key ในท+9น/ +จ=งเลIอกการตดต/ งใน Edition ของ Windows Vista Ultimate ซ=9งทางไมโครซอฟทXจะให3 ทดลองใช3ก(อน ในกรณ+ ท+9ไม(ม+ Product Key ระบบปฏบตการ Windows Vista จะสามารถใช3ได3 เพ+ยง 14 วนเท(าน/ น และหลงจากน/ นเครI9 องมIอและ โปรแกรมต(าง ๆ จะใช3งานไม(ได3และส7 ดท3ายก8ไม( สามารถใช3ระบบปฏบตการ Windows Vista ได3 ร- ปท การเลPอก Edition ในการตดตง 26

33 TIP พเศษ กรณCไมQ มC Product Key วธCการเลPอก Edition ในการตดตง 1. ใช9 เมาส; คล3กลอกท+A Windows Vista Ultimate 2. แล9 วใสJ เครA องหมายถ-กในชJ องส+A เหล+Aยม I have selected the edition of windows that I purchased 3. ใช9 เมาส; คล3กกดท+A ปfJม Next เพAอด/าเน3นการในข0น5 ตอนตJ อไป จบ TIP พเศษ กรณไมม Product Key ระบบปฏบตการ Windows Vista แสดงรายละเอ+ยด ของลขสทธ ท+9ใช3กบเครI9 องท+9ม+การใช3งานผลตภณฑX ประเภทเวรX กสเตชน9 ของไมโครซอฟทX ถ3าเครI9 อง คอมพวเตอรX ของท(านเชI9อมต(อกบระบบอนเทอรX เน8ต ท(านจะใช3ได3รบประโยชนXจากบรการ ของไมโคร ซอฟทX และเวรX กสเตชน9 ก8สามารถเร+ ยกใช3ฟงกXชน9 การท>างานต(าง ๆได3และเชI9อมต(อกบเซรX ฟเวอรX ของ ของไมโครซอฟทX ในการ Update ระบบปฏบตการ ข3อม-ลบรการต(าง ๆ ท+9ทางไมโครซอฟทXจดไว3ให3 ร- ปท ขอตกลงวQ าดวยการอนEญาตใหใชซอฟตJ แวรJ วธCการทFาขอตกลง 1. ให9 เราอJ านค/าแนะน/าและข9 อตกลงให9 เสรh จเร+ ยบร9 อย 2. แล9 วใสJ เครA องหมายถ-กในชJ องส+A เหล+Aยม I accept the license terms 3. ใช9 เมาส; คล3กกดท+A ปfJม Next เพAอด/าเน3นการในข0น5 ตอนตJ อไป 27

34 การตดต/ งแบบ custom ( Advanced ) เป8 นการตดต/ ง ระบบปฏบตการ Windows Vista แบบก>าหนด ค(าเก+9ยวกบระบบปฏบตการเองเพI9อให3เหมาะสมกบ ทรพยากรท+9ม+อย-( ระบบปฏบตการ Windows Vista จะม+ตวเลIอกอย(างกว3าง ๆ เพI9อให3ง(ายต(อการตดต/ ง และตดต/ งซอฟตXแวรX ครบถ3วนเพ+ยงพอต(อการใช3งาน และไม(ส/ นเปลIองเนI/อท+9 Hard disk, Ram โดยไม(เกด ประโยชนX ร- ปท คFาอธบาย Install Type การเลอกแบบต3ดต05งในระบบปฏ3 บ0ต3การ Windows Vista ม+อย-Jท05งหมด 2 ทางเลอก คอ 1. Upgrade เปh นการต3ดต05งแบบ Upgrade จาก Edition ท+A ตา/A กวJ า หรอจาก Windows XP มาเปh น Windows Vista 2. Custom (Advanced) เปh นการต3ดต05งระบบปฏ3 บ0ต3การ Windows Vista ใหม( วธCการตดตงแบบ Custom ( Advanced ) 1. ใช3เมาสXคลกเลIอกท+9รายการ Custom (Advanced) เพI9อด>าเนนการการตดต/ ง ร- ปท การเลPอกตดตงแบบ Custom ( Advanced ) 28

35 ระบบปฏบตการ Windows Vista ร- 3จก Hard disk ในร- ปแบบอ7ปกรณXและไฟลX ซ=9ง Hard disk ใน ปจจ7บนท+9นยมใช3ม+อย-( 3 ชนด หลก ๆ คIอ 1. IDE Hard disk 2. SCSI Hard disk 3. SATA Hard disk ร- ปแบบพารX ตชน9 ในระบบปฏบตการ Windows Vista ม+อย-( 2 แบบ คIอ 1. Primary Partition 2. Extended Partition ร- ปท แสดงเนPอทCDของ Hard disk ร- ปท แสดงองคJ ประกอบของ Hard disk Hard Disk สJ วนใหญJ จะประกอบด9 วยแผJ นจานแมJ เหลhกต05งแตJ 2 แผJ นขlน5 ไป จ0ดเร+ ยงก0นอย-Jบนแกน ท+A เร+ ยกวJ า Spindle แล9 วท/าให9 แผJ นแมJ เหลhกหมfนไปพร9 อม ๆ ก0น Hard Disk จะม+ห0วอJ านเพ+ยงห0 วเด+ยว ในการท/างาน ท05งอJ านและเข+ยนข9 อม-ล ในการเข+ยนข9 อม-ลห0 วอJ านจะได9 ร0บกระแสไฟฟ9 าผJ านเข9 าส-J คอยล; ของห0 วอJ านเพAอร0 บข9 อม-ล เปh นการแปลงความหนาแนJ นของสารแมJ เหลhกท+A เคลอบอย-Jบน Disk ออกมาให9 กบ0 CPU เพAอท/าการประมวลผล สJ วนการเกhบข9 อม-ล จะเกhบอย-Jในร- ปแบบของส0ญญาณ ด3จ3ตอลโดยเกhบเปh นเลขฐาน 2 คอ 0 และ 1 29

36 คFาอธบายชนดของการแบQ งพารJ ตชDน การแบQ งพารJ ตชDนในระบบปฏบตการ Windows Vista 2 ทางเลPอก คPอ 1. ให3ระบบปฏบตการ Windows Vista ท>าเองโดยอตโนมต 2. ให3เราเป8 นคนจดการแบ(งพารX ตชน9 เอง ขขนตอนทCD 3.1 การตดตงแบบใหระบบปฏบตการ Windows Vista ทFาเองโดยอตโนมต คลกเลIอกท+9น+9 ร- ปท การตดต/ งแบบอตโนมต 1. ใช3เมาสXคลกเลIอกท+9ฮารX ดด+สกX 2. ใช3เมาสXคลกกดท+9ป7(ม Next เพI9อด>าเนนการ การตดต/ งระบบปฏบตการ Windows Vista แบบอตโนมต (ระบบก8จะท>าการตดต/ งทนท+) คลกท+9น+9 ร- ปท แสดงเนPอทCDของ Hard disk ระบบปฏบตการ Windows Vista จะแสดงการแบ(ง พารX ตชน9 ฮารX ดด+สกXอย(างอตโนมต สะดวก ง(าย รวดเร8 ว ส>าหรบการตดต/ งแบบธรรมดา เครI9 องมIอ จดแบ(งพารX ตชน9 ท+9ระบบปฏบตการ Windows Vista ม+มาให3 เป8 นโปรแกรมท+9ม+ประสทธภาพส-งสามารถ ก>าหนดขนาดของแต(ละพารX ตชน9 และสามารถสง9 ให3 ท>าการ Format พารX ตชน9 ท+9ทา> การแบ(งไว3ได3เลย เมI9อโปรแกรมท>าการ Format เสร8 จ ใช9 เมาส; คล3กท+A ใช9 เมาส; คล3กท+A Format ปfJ ม Next เพAอด/าเน3นการตดต/ งระบบปฏบตการ 30

37 ขขนตอนทCD 3.2 การแบQ งพารJ ตชDนแบบเลPอกเอง คล3กเลอกท+A น+A ร- ปท การแบ(งพารX ตชน9 แบบเลIอกเอง 1. ใช3เมาสXคลกเลIอกท+9ฮารX ดด+สกX 2. ใช3เมาสXคลกเลIอกท+9 Drive Options( Advanced ) เพI9อด>าเนนการการแบ(งพารX ตชน9 คล3กท+A น+A ขอแนะนFา ควรวางแผนการแบ(งพารX ตชน9 ให3เหมาะสมกบ ระบบปฏบตการ Windows Vista แต(ละ Edition โดยแต(ละ Edition ม+ความต3องการพI/นท+9ฮารX ดด+สกX ในการลงระบบปฏบตการ ดงน+/ 1. Windows Vista Ultimate 20 GB 2. Windows Vista Business 20 GB 3. Windows Vista Home 15 GB 4. Windows Vista Starter 10 GB หมายเหต7 ต3องเตร+ ยมพI/นท+9ให3พอไว3ลงโปรแกรม เสรมตวอI9นด3วย ร- ปท การแบQ งพารJ ตชDนแบบเลPอกเอง แนะนFาตวเลPอกทCDใชในการแบQ งพารJ ตชDนฮารJ ทดสกJ ในระบบปฏบตการ Windows Vista Refresh คIอ การกระต7น3 ให3โปรแกรมท>างาน Delete คIอ การลบ Partition Format คIอ การลบข3อม-ลหรI อท>าการสร3างสภาวะให3เหมาะสมต(อการลงระบบปฏบตการ New คIอ การสร3าง Partition ใหม( Load Driver คIอ ท>าการ Load Driver จากแผ(น CD หรI อ DVD Extend คIอ การท>า Extend Partition 31

38 ขขนตอนทCD 3.2 การแบQ งพารJ ตชDนแบบเลPอกเอง( ตQ อ ) ร- ปท การแบQ งพารJ ตชDนแบบเลPอกเอง ในการแบ(งพารX ตชน9 ในระบบปฏบตการ Windows Vista น/ น ท>าได3ง(ายข=/นและม+ประสทธภาพมากกว(า ระบบปฏบตการ Windows ร7( นก(อน ๆ เลย ก8วา( ได3 เพราะเป8 นหน3าจอกราฟค โดยม+หลกการจ>าง(ายๆ ดงน+/ NEW เราสร3าง DELETE เราลบ FORMAT เราล3าง REFRESH เรากระต7น3 NEXT เราจะเดนหน3าต(อไป ให3เราจ>าหลกการแค(น/ +พอ ก8สามารถตดต/ งระบบ ปฏบตการได3แล3ว วธCการแบQ งพารJ ตชDนแบบเลPอกเอง โดยปกตแล3วระบบปฏบตการ Windows Vista จะท>าการแบ(งฮารX ดดสกXให3เราแบบอตโนมตอย-แ( ล3ว แต(บางคนไม(ตอ3 งการ ดงน/ นทางไมโครซอฟทXจ=งม+ Option พเศษดงกล(าวข=/นมา ส>าหรบผ-ท3 +9ตอ3 งการ แบ(งพารX ตชน9 เอง 1. ใช3เมาสXคลกเลIอกท+9ฮารX ดด+สกX 2. ใช3เมาสXคลกเลIอกท+9 Delete ( ต3องท>าการลบพารX ตชน9 ท+9ระบบปฏบตการ Windows Vista สร3างให3เรา ก(อน ) 3. ระบบปฏบตการ Windows Vista จะแสดงข3อความเตIอนว(า ถ3าค7ณลบพารX ตชน9 แล3วจะท>าให3ขอ3 ม-ล ท+9ม+ท/ งหมดหาย ในท+9น+9เราต3องการเป8 นเช(นน/ นอย-แ( ล3ว ให3ใช3เมาสXคลกกดท+9ป7(ม OK เพI9อยอมรบ ร- ปท ขอความเตPอนการลบพารJ ตชDน 32

39 ขนตอนทCD 3.2 การแบQ งพารJ ตชDนแบบเลPอกเอง ( ตQ อ ) จากการท>าข/ นตอนท+9 3 เสร8 จ ท>าให3ฮารXดด+สกXวา( งเปล(าไม(ม+ขอ3 ม-ลอะไร ดงร- ป 4.25 ขอสงเกต ถ3าเราท>าการลบพารX ตชน9 ส>าเร8 จ จะปรากฎ ป7( ม ให3เราใช3เมาสXกดเพI9อท+9จะสร3าง พารX ตชน9 ข=/นมาใหม(ได3 ป7( ม NEW ใช3งานได3 ร- ปท การลบพารJ ตชDน 4. ใช3เมาสXคลกเลIอกท+9 เพI9อท>าการสร3างพารX ตชน9 ใหม( 5. ให3กรอกขนาดพI/นท+9ฮารX ดด+สกX ในพารX ตชน9 ตวท+9 1 ให3ม+ขนาดเหมาะสมตาม Edition ของ Windows Vista TIP ถ3าจะเลIอกตดต/ ง Windows Vista Home ขนาดของ ให3เร9 มท>างาน ฮารX ดด+สกXท+9เหมาะสม คIอ 15,000 MB ให3ยกเลกการท>า 6. ใช3เมาสXคลกเลIอกท+9 เพI9อให3เร9 มท>างาน หรI อ เพI9อยกเลกการท>า ตอนน+/เราได3พารX ตชน9 ท+9 1 แล3ว ถ3าต3องการจะสร3างพารX ตชน9 ท+9 2 ก8ใช3เมาสXคลกเลIอกท+9 กรอกขนาดพI/นท+9ฮารX ดด+สกXท+9เราต3องการ ( ในพารX ตชน9 ท+9 2 น+/ ขนาดพI/นท+9ฮารX ดด+สกXจะเป8 นเท(าไหร( กไ8 ด3 ส( วนมากจะเลIอกพI/นท+9ฮารX ดด+สกXท+9เหลIอท/ งหมดเลย ) โดยหลก ๆ แล3ว ส( วนใหญ(ท+9ทา> การแบ(งพารX ตชน9 จะแบ(งเพ+ยง 2 พารXตชน9 เท(าน/ น คIอ พารX ตชน9 ท+9 1 เอาไว3ในการ Install Pragram พารX ตชน9 ท+9 2 เอาไว3ในการเก8บข3อม-ลทว9 ไป กรณ+ ท+9ตอ3 งการลบพารX ตชน9 ตวไหนก8แค(ใช3เมาสXคลกเลIอกพารX ตชน9 ตวน/ น แล3วใช3เมาสXคลกเลIอกท+9 Delete 33

40 ขนตอนทCD 3.2 การแบQ งพารJ ตชDนแบบเลPอกเอง ( ตQ อ ) ร- ปท แสดงขอความเตPอนในเรPD องขนาดของฮารJ ดดCสกJ ในการแบ(งพารX ตชน9 ในระบบปฏบตการ Windows Vista ต3องให3ม+พ/นI ท+9อย(างน3อยไม(ต9า> กว(า 5735 MB ต(อ 1 พารX ตชน9 ถ3าพารX ตชน9 ไหนม+ไม(ถ=งระบบ ปฏบตการจะแสดงข3อความเตIอน ว(า The selected partition requires at least 5735 MB free space. ในกรณ+ อย(างน+/ แนะน>าให3ลงแค(พารX ตชน9 เด+ยว ก8พอ การสร3างพารX ตชน9 ท+9ด+น/ น ต3องม+การแบ(งพารX ตชน ให3เป8 นท/ ง 2 แบบ คIอ 1. Primary Partition และ 2. Extended Partition แต(ในการตดต/ งคร/ งน+/จะแบ(งพารX ตชนเป8 นแบบ Primary Partition เพ+ยงอย(างเด+ยว เนI9องจากเรา ม+พ/นI ท+9ฮารX ดด+สกXไม(เพ+ยงพอ ต(อการแบ(งหลาย ๆ พารX ตชน9 ร- ปท แสดงจFานวนพารJ ตชDนทCDเราแบQ งไว TIP ในการแบ(งพารX ตชน9 แต(ละแบบจะม+ขอ3 จ>ากด ดงน+/ Primary Partition จะม+ได3ไม(เกน 3 พารXตชน9 Extended Partition จะม+ได3ไม(จา> กดจ>านวนพารX ตชน9 34

41 ขนตอนทCD 3.3 การลางพารJ ตชDน ( Format ) การฟอรX แมตฮารX ดดสกX จะเป8 นข/ นตอนท+9ตอ3 งท>าต(อ จากการจดการแบ(งพารX ตชนของฮารX ดดสกX หรI อ อาจจะใช3เมI9อต3องการ ลบข3อม-ลท7ก ๆ อย(าง ท+9ม+อย-( ในฮารX ดดสกXออกท/ งหมด รวมท/ งไวรสและพวก หนอนด3วย ในกรณ+ ท+9ได3ทา> การแบ(งฮารX ดดสกXออก เป8 นหลาย ๆ พารX ตชน ก8ตอ3 งท>าการฟอรX แมตท7ก ๆ พารX ตชน จนครบตามจ>านวนท+9เราแบ(งไว3 ร- ปท แสดงจFานวนพารJ ตชDนทCDตอง Format วธCการ Format พารJ ตชDน 1. ใช3เมาสXคลกเลIอกพารX ตชน9 ท+9จะท>าการ Format 2. ใช3เมาสXคลกเลIอกท+9 เพI9อให3โปรแกรมท>าการล3างข3อม-ลท/ งหมดในฮารX ดดสกX 3. เมI9อท>าการ Format เสร8 จท7กพารX ตชน9 ท+9ทา> การแบ(งไว3แล3ว ให3ใช3เมาสXคลกเลIอกท+9 Next เพI9อด>าเนนการ ตดต/ งระบบปฏบตการ TIP ในการ Format ข3อม-ลในฮารX ดดสกXน/ น จะใช3เวลาในการ Format ต(างกน ตามขนาดพI/นท+9ของพารX ตชน ถ3าพารXตชนไหนม+ขนาดใหญ(กจ8 ะใช3เวลามาก ข=/นตามไปด3วย สร7 ปว(า เวลาการใน Format จะแปลผนตามพI/นท+9ของฮารX ดดสกX 35

42 ร- ปท แสดงความคPบหนาในการตดตงระบบปฏบตการ ระบบปฏบตการ Windows Vista เร9 มตดต/ งแพ8คเกจ โปรแกรมต(าง ๆ ลงในฮารX ดดสกX และท+9หน3าจอจะ แสดงความคIบหน3าของการตดต/ ง ระบบปฏบตการ Windows Vista เร9 มจาก... Copying Windows files... Expanding files... Installing features... Installing updates... Completing installation... ข/ นตอนการตดต/ งระบบปฏบตการ Windows Vista ในข/ นตอนน+/ ถIอว(าเป8 นข/ นตอนท+9ใช3เวลานานท+9ส7ด และถIอว(าใช3เวลาในการตดต/ งมากท+9ส7ด เมI9อเท+ยบกบ บรรดาระบบปฏบตการท+9ไมโครซอฟทX ได3เคยผลต ออกมา การตดต/ งในข/ นตอนน+/ใช3เวลามากหรI อน3อยข=/นอย-( กบความเร8 วของเครI9 องคอมพวเตอรX และจ>านวน แพ8คเกจโปรแกรมของแต(ละ Edition ท+9ม+มาให3 ร- ปท แสดงการตดตงระบบปฏบตทCDเสร` TIP ในการตดต/ งระบบปฏบตการ Windows Vista แนะน>าให3ตดต/ งระบบปฏบตการ Windows Vista 32 bit เนI9องจากหา Download Driver ได3ง(ายกว(าระบบปฏบตการ Windows Vista 64 bit 36

43 ขนตอนทCD 3.4 รหสผQ านและชPDอคอมพวเตอรJ กรอกชI9อ กรอกรหสผ(าน ระบบปฏบตการ ไม(วา( ระบบปฏบตการไหน ท7กตว จะม+ระบบป3 องกนการเข3าใช3งาน มาให3แล3วในตว ซ=9งระบบปฏบตการ Windows Vista ก8เช(นกน ท+9 สามารถเซตระบบความปลอดภยข=/นเองได3 และใน ระบบความปลอดภยท+9วา( คIอการต/ งชI9อ (User name) และรหสผ(าน ( password ) ซ=9งในระบบปฏบตการ Windows Vista ในการต/ งชI9อคร/ งแรกและท>าการใส( Password จะได3รบสทธ เป8 น Administrator เลย ร- ปท เลIอกร- ป แสดงขนตอนการกรอกชPDอและรหสผQ าน วธCการกรอกชPDอ( User name )และรหสผQ าน ( Password ) 1. ใช3เมาสXคลกท+9ช(อง Type a user name ( for example,john ): 2. ให3กรอกชI9อผ-ท3 +9เป8 นเจ3าของเครI9 องคอมพวเตอรX หรI อผ-ใ3 ช3คอมพวเตอรX (ในท+9น+9ใส( User name ชI9อ TEST) 3. ใช3เมาสXคลกท+9ช(อง Type a password ( Recommended): 4. ให3กรอกรหสผ(านท+9จา> ได3หรI อใช3เป8 นประจ>า ( รหสผ(านน+/หา3 มลIมเด8ดขาด ถ3าลIมจะไม(สามารถเข3าใช3 ระบบปฏบตการได3 ในท+9น+9ใส( password ชI9อ test01) 5. ใช3เมาสXคลกท+9ช(อง Retype your password: 6. ให3กรอกรหสผ(านตวเดมอ+กรอบ (ในท+9น+9ใส( password ชI9อ test01) 7. ใช3เมาสXคลกท+9ช(อง Retype your password hint ( optional): 8. ให3กรอกรหสผ(านตวเดมอ+กรอบ ( ให3ช(องน+/จะแสดงข3อม-ลรหสผ(านท+9เรากรอก ) 9. ใช3เมาสXคลกเลIอกร- ปท+9จะให3ปรากฏในหน3า Login 10. ให3ใช3เมาสXคลกกดท+9ป7(ม Next เพI9อด>าเนนการในข/ นตอนต(อไป 37

44 TIP เทคนคในการต/ งรหสผ(าน ( password ) 1. เป8 นค>าท+9ต/ งข=/นเอง โดยไม(ปรากฏในพจนาน7กรม 2. ใช3คา> ท+9ยากต(อการคาดเดา 3. ควรเปล+9ยนรหสผ(าน ให3บ(อยท+9ส7ดเท(าท+9ทา> ได3 เช(น อย(างน3อย 1-2 เดIอนต(อคร/ ง 4. ต3องเลIอกเปล+9ยนรหสผ(าน ให3แตกต(างกนในแต(ละคร/ งไม(ควรใช3ซ/ า> 5. รหสผ(านต3องม+ความยาว 8 ตวอกษรข=/นไป 6. ต/ งรหสผ(านเป8 นตวอกษร ตวเลข และอกขระพเศษ ท/ งตวเล8กตวใหญ(ปนกน เช(น St78**เทส+"22 7. กรณ+ ระบบปฏบตการ Windows Vista ม+เครI9 องมIอเข3ารหสผ(าน ให3เราท>าการเข3ารหสผ(านด3วย 8. เวลาต/ งรหสผ(าน ให3จดบนท=กไว3ในสม7ดบนท=กเสมอ เพI9อกนลIม TIP ข3อห3ามในการต/ งรหสผ(าน ( password ) 1. ห3ามต/ งรหสผ(านเป8 นตวอกษร หรI อตวเลขเหมIอนกนท/ งหมด 2. ห3ามต/ งรหสผ(านตรงกบชI9อผ-ใ3 ช3 ( Username ) 3. ห3ามน>าชI9อหรI อนามสก7ลมาเป8 นรหสผ(าน 4. ห3ามน>าชI9อสถานท+9 เมIอง ประเทศ ท+มก+ฬา นกก+ฬา มาต/ งเป8 นรหสผ(าน 5. ห3ามใช3คา> ศพทXท+9ม+ในพจนาน7กรมมาต/ งรหสผ(าน วธCการตงชPDอเครPD 1. ใช3เมาสXคลกท+9ช(อง Type a computer name 2. ให3กรอกชI9อเครI9 องคอมพวเตอรX (ในท+9น+9ใส( เครI9 องคอมพวเตอรX ชI9อ TEST-PC ) 3. ใช3เมาสXคลกเลIอกท+9ตอ3 งการเป8 นพI/นหลงของหน3า จอคอมพวเตอรX 4. ให3ใช3เมาสXคลกกดท+9ป7(ม Next เพI9อด>าเนนการใน ข/ นตอนต(อไป ใส( ชI9อคอม ร- ปท แสดงตงชPDอเครPD เลIอกร- ป 38

45 ขนตอนทCD 3.5 การตดตงเครPD องมPอทCDใหระบบปฏบตการทFางานแบบอตโนมต เพI9อสร3างมาตรฐานใหม(และก>าหนดมาตรฐานของ ระบบความปลอดภยในคอมพวเตอรX ท+9ใช3ระบบ ปฏบตการ Windows Vista ทางไมโครซอฟทX ได3ทา> การตดต/ งเครI9 องมIอ ท+9ช(วยในการอปเดต โปรแกรมต(าง ๆ ท>าให3เป8 นประโยชนXต(อการใช3 ระบบปฏบตการได3อย(างค7มค(า และเกดประโยชนX ส-งส7 ด ส>าหรบผ-ใ3 ช3ซอฟแวรX ท+9ถก- ต3องท7กราย ร- ปท การตดตงเครPD องมPอทCDทFางานแบบอตโนมต แนะนFาตวเลPอกทCDใชในการตดตงระบบปฏบตการ Windows Vista Use recommended settings คIอ ให3ระบบปฏบตการสามารถอพเดต ให3เว8บเบราเซอรX ช(วยในกรณ+ ท+9ม+ปญหา และส( งข3อผดพลาดท+9เกดจากการ ระบบปฏบตการ ให3บรษทไมโครซอฟทX Install important update for Windows only คIอ ให3ระบบปฏบตการสามารถอพเดตเฉพาะตวท+9สา> คญเท(า น/ น Ask me later คIอ ให3ถามค>าถามน+/อ+กคร/ ง ท+หลง ในปจจ7บน เครI9 องคอมพวเตอรX ได3รบความนยมเป8 นอย(างมาก ท>าให3เกดปญหาตามมาหลายร- ปแบบ ด3วยเช(นกน ทางบรษทไมโครซอฟทXกเ8 ห8นความส>าคญในเรI9 องน+/ จ=งท>าให3เกดเครI9 องมIอตวน+/ข/ =นมา เพI9อล-กค3าท+9ม+ปญหาในร- ปแบบต(าง ๆ ได3รบความช(วยเหลIอท+9รวดเร8 ว และสะดวกต(อการตดต(อกบบรษท ไมโครซอฟทX ในการเลIอกต/ งค(า ในข/ นตอนน+/จ=งม+ความส>าคญมาก แนวทางการต/ งค(าม+ 3 แนวทาง คIอ 1. เลIอก Use recommended settings กรณ+ ม+การเชI9อมต(ออนเทอรX เน8ตตลอดเวลาท+9เปดใช3คอมพวเตอรX 2. เลIอก Install important update for Windows only กรณ+ ม+การเชI9อมต(ออนเทอรX เน8ตเป8 นบางคร/ ง 3. เลIอก Ask me later กรณ+ ไม(ได3ม+การเชI9อมต(ออนเทอรX เน8ต 39

46 การก>าหนดเวลาสากล ในป+ ค.ศ.1884 บรรดาตวแทน ของ ๒๕ ประเทศได3มาประช7มกน ซ=9งเร+ ยกชI9อว(า The Prime Meridian Conference ในวอชงตน บรรดาตวแทนเหล(าน/ นได3เสนอให3ม+ การสถาปนา Greenwich เป8 นเส3น zero meridian (หมายถ=งเส3น ข+ดสมม7ตท+9ตดแบ(งจากข/ วโลกเหนIอมายงข/ วโลกใต3) ท/ งน+/เพI9อก>าหนดความยาวของช(วงวนลงไป ให3แน( นอน แบ(งแยกโลกออกไปเป8 น 24 ส( วนเวลา และ แต(ละส( วนจะม+เวลาต(างกน 1 ชว9 โมง และก>าหนด ร- ปท เวลาและวนท+9ให3เป8 นระบบสากล ให3ถก- ต3องมากข=/น เวลา และวนทCD แต(ในระบบปฏบตการ Windows Vista ได3ทา> การ เพ9มส( วนเวลาอ+ก ซ=9งได3แบ(งตามประเทศใหญ( ๆ ออกมาต(างหาก แต(ใช3เวลาในส( วนเวลาเด+ยวกน จาก 25 ส( วนเวลา เป8 น 82 ส( วนเวลา ส( วนประเทศไทยได3จดอย-( ในส( วนเวลาหรI อโซนเวลา ( GMT+7:00 ) Bangkok, Hanoi, Jakarta วธ+ ในการตรวจสอบและตงคQ า 1. ตรวจสอบโซนเวลา ของประเทศไทย คIอ ( GMT+7:00 ) Bangkok, Hanoi, Jakarta 2. ตรวจสอบวน เดIอน ป+ 3. ตรวจสอบเวลา ชว9 โมง นาท+ วนาท+ 4. ท7กอย(างถ-กต3อง ให3ใช3เมาสXคลกกดท+9ป7(ม Next เพI9อด>าเนนการในข/ นตอนต(อไป 40

47 ขนตอนทCD 3.5 การตดตงระบบเครP อขQ าย ร- ปท เลIอกได3 1 อย(าง แสดงประเภทของระบบเครP อขQ าย ประเภทของระบบเครI อข(าย โดยแบ(งตามลกษณะการตดต/ งทางภ-มศาสตรX แบ(งได3เป8 น 1. เครI อข(ายท3องถ9น ( Local Area Network : Lan ) เป8 นเครI อข(ายระยะใกล3 ใช3บรเวณเฉพาะท+9เช(น ภายในอาคารเด+ยวกน หรI อภายในบรเวณเด+ยวกน ระบบแลน จะช(วยให3ม+การตดต(อกนได3สะดวก ช(วยลดต3นท7น ช(วยเพ9มประสทธภาพในการใช3งาน อ7ปกรณXฮารX ดแวรX ร(วมกน และใช3ขอ3 ม-ลร( วมกนได3 อย(างค7ม3 ค(า 2. เครI อข(ายระดบเมIอง (Metropolitan Area Network : Man) เป8 นเครI อข(ายขนาดกลางใช3ภายในเมIองหรI อจงหวด ตวอย(างเช(น เคเบลท+ว+ 3. เครI อข(ายระดบประเทศ (Wide Area Network : Wan) เป8 นเครI อข(ายขนาดใหญ( ตดต/ งใช3งานบรเวณกว3าง ม+สถาน+หรI อจ7ดเชI9อมมากมาย และใช3สI9อกลางหลาย ชนด เช(น ไมโครเวฟ ดาวเท+ยม 4. เครI อข(ายระหว(างประเทศ (International Network) เป8 นเครI อข(ายท+9ใช3ตดต(อระหว(างประเทศ โดยใช3สาย เคเบล หรI อดาวเท+ยม ในระบบปฏบตการ Windows Vista ได3แบ(ง ประเภทของระบบเครI อข(ายเป8 น 3 ประเภท ดงน+/ 1. Home เป8 นเครI อข(ายภายในบ3าน เป8 นเครI อข(ายท+9 ท+9ม+ขนาดเล8กส7 ด เชI9อมต(อคอมพวเตอรX ไม(เกน 5 เครI9 อง 2. Work เป8 นเครI อข(ายภายในหน(วยงาน หรI อเป8 น เครI อข(ายท3องถ9น ใช3เชI9อมต(อภายในหน(วยงาน 3. Public location เป8 นเครI อข(ายสาธารณะ หรI อเป8 นเครI อข(ายท3องถ9นภายในอาคารเด+ยวกน หรI อภายในบรเวณเด+ยวกน หมายเหตB ข/ นตอนการตดต/ งระบบเครI อข(าย จะท>าได3 ก8ต(อเมI9อเราได3ตดต/ ง Card Lan แล3ว วธCการในการตงคQ า 1. ใช3เมาสXคลกท+9เลIอกต/ งค(าตามเครI อข(ายท+9คอมพวเตอรX เรา ตดต/ งอย-( ( ในท+9น/ +เลIอก Home ) 2. กรณ+ ท+9เป8 นคอมพวเตอรX โน3ตบ7 ก ควรเลIอกแบบท+9 3 คIอ Public location 41

48 ร- ปท แสดงขอความขอบคEณ ในระบบปฏ3 บ0ต3การ Windows Vista ได9 ปร0 บเปล+Aยนร- ปแบบว3ธ+การต3ดต05งและต05งคJ า ตJ าง ๆโดยปร0 บปรf งใหมJ หมด น/าการต3ดต05งแบบกราฟ3 กเข9 ามาชJ วย ท/าให9 สะดวก ในการต3ดต05งและย0งเข9 าใจได9 งJาย การออกแบบโดยอาศ0ยหล0กการคล3กกดเลอก ท/าให9 การต3ดต05งงJ ายเพ+ยงแคJ ใช9 เมาส; และการพ3มพ; อ0กษรไมJ ก+Aต0วกhสามารถต3ดต05ง ระบบปฏ3 บ0ต3การ Windows Vista ได9 สมบ-รณ; เร+ ยบร9 อยด0งใจนlก ในระบบปฏ3 บ0ต3การอAนเมAอต3ดต05งเสรh จจะกลJ าว คFายนดCตอนรบ เพ+ยงอยJ างเด+ยวแตJ Windows Vista กลQ าวคFาขอบคEณกQ อน(คงเปh นเพราะเราต9 องเส+ ยเง3นซ5อม0นมาเปh นแนJ ) เมAอมาถlงหน9 าจอตรงน+แ5 ล9 ว ค3 ดอยJ างเด+pยว คอ เราท/าส/าเรh จแล9 ว เราจะได9 ใช9 แล9 ว ขอท+ เถอะ ใช9 เมาส; คล3กกดท+A ปfJม Start เลย 42

49 ระบบปฏบตการ Windows Vista ท>าการตรวจสอบ ปรบค(าต(าง ๆ ในเครI9 องคอมพวเตอรX ก>าหนดค(า อ7ปกรณXข/ นพI/นฐานต(างๆท+9ม+อย-ใ( นเครI9 องคอมพวเตอรX ปรบแต(งเมน-บารX เมน- Login หน3าจอ พI/นหลง ตรวจสอบประสทธภาพของเครI9 อง และตดต/ ง เครI9 องมIอช(วยเหลIอต(าง ๆ เพI9อความสะดวกและ เหมาะสม ร- ปท การตรวจสอบและตดตงระบบ ไมโครซอฟทXได3รวมเอาไดรเวอรX กว(า 19,500 ตวมา ใส( ในแผ(นด+ว+ด+ท+9ตดต/ งระบบปฏบตการ พร3อมกบ อ+กกว(า 11,700 ตวท+9สามารถดาวนXโหลด ผ(านทาง Windows Update ตวเลขน+/เพ9มข=/นอย(างเห8นได3ชด เมI9อเท+ยบกบไดรเวอรX ประมาณ 10,000 ตว ท+9ใส( ใน Windows XP และ เพ+ยง 2,000 กว(าตว ใน Windows Update ส( วนหน=9งอาจจะเป8 นเพราะท7กวนน+/อ7ปกรณX ต(อพ(วงคอมพวเตอรX เยอะข=/น ร- ปท แสดงหนาจอ Login ได9 เวลาเข9 าใช9 ระบบปฏ3 บ0ต3การ Windows Vista แล9 ว ให9 ทา/ การ Log in โดยใสJ รห0 สผJ านของเรา ท+A ได9 กรอกไว9 ใช9 เมาส; คล3กกดท+A ปfJม เพAอเข9 าใช9 งานระบบปฏ3 บ0ต3การ Windows Vista ( ขอด-นJาตาหนJ อยเถอะ วJ าจะสวยงามขนาดไหน ) 43

50 การกล(าวค>ายนด+ตอ3 นรบ ในบ3านเราเป8 นการแสดง ความยนด+ต(อผ-ม3 าเยIอน เป8 นการแสดงน>/าใจไมตร+ ส( วนในระบบปฏบตการ Windows Vista จะแสดง ความยนด+ตอ3 นรบ ท+9หมายถ=ง เป8 นการต3อนรบเพI9อ เข3าส-(การใช3ระบบปฏบตการ Windows Vista หรI ออ+กในหน=9งหมายถ=ง เป8 นการแสดงความยนด+ ท+9ตดต/ งระบบปฏบตการ Windows Vista ส>าเร8 จ ร- ปท แสดงหนาจอยนดCตอนรบ จากบ7คลกนสยของคนเรา ก(อนจะออกจากบ3าน ไปข3างนอก คนเราต3องม+การเสรมแต(ง ตบแป3 ง นด เสรมควหน(อย เพI9อให3ด-ด+ สวยงาม น(ารก ในระบบปฏบตการ Windows Vista ก8เช(นกน ก8เร+ ยนแบบหรI อถอดแบบมาจากพฤตกรรมมน7ษยX ก(อนท+9จะโชวXหน3าตาให3ได3ด- ก8ตอ3 งท>าการปรบ แต(งหน3าจอ Desktop เป8 นเรI9 องธรรมดา ร- ปท การปรบแตQ งหนาจอ เลQ กนฟง การต3ดต05งระบบปฏ3 บ0ต3การ Windows Vista รวม 2 Edition ใช9 เวลาในการต3ดต05ง รวมท05งส3 5น 1.5 ช0Aวโมงเตhมพอด+เลยและใช9 พน5 ท+A ฮาร; ดด3สก; ท05งหมด รวม 41.50GB เมAอต3ดต05งระบบปฏ3 บ0ต3การ 2 ต0วในเครA องเด+ยว รวมลงโปรแกรมพ5นฐานตJ าง ๆ ด9 วย ถอวJ าใช9 เวลานานพอสมควรส/าหร0 บการอ0ดโปรแกรมตJ าง ๆ ลงไปในฮาร; ดด3สก; แล9 วเป3 ดร0 นระบบปฏ3 บ0ต3การพร9 อมก0นด9 วย 44

51 ร- ปท Windows Live OneCare เปดมาก8เจอ Windows Live OneCare อย(าตกใจ น+9คIอเครI9 องมIอตวหน=9งท+9ไมโครซอฟทXจดให3ไว3 มน เป8 นเครI9 องท+9เร+ ยกว(าเป8 น All-in-One ท+9จะช(วยใน การจดการกบบรการต(าง ๆ จะท>าให3ต/ งค(าท+9ม+อย-( ในระบบปฏบตการได3ง(าย สะดวกและรวดเร8 วข=/น ม+ใน Windows Vista ท7กตว ซ=9งตวน+/ช(วยได3เยอะเลย ไม(วา( จะเป8 น ตดต/ งอ7ปกรณXใหม( ย3ายไฟลXจากเครI9 อง จดการบญช+ผใ- 3 ช3 หรI อต3องการด-รายละเอ+ยดของ เครI9 องคอมพวเตอรX ถ3าไม(ตอ3 งการท>าอะไรก8ใช3 เมาสXคลกท+9ป7(มปดได3เลย อยากร- 3จรง ๆ ว(า ค>าว(า Vista แปลว(าอะไร เลยท>าการเปดพจนาน7กรม ได3ความหมาย ดงน+/ vista [N] ; ทวทศนX Syn. view; prospect; scene ทศน+ยภาพ. vista [N] ; ความคดเห8น Related. Syn. prospect; outlook; vision Related. ร- ปท แนวความคด, ทศนคต แสดงหนาจอทCDทCDเป นคQ า Default "เปดโลกใบใหมQ ดวยประสบการณJ ทCDสดใสชดเจนยDงกวQ า ( Bringing clarity to your world ) เป นคFานยาม โคดเนมของ Windows Vista ระบบปฏบตการวนโดวJ ตวใหมQ ซ\DงมาแทนทCD XP อD ลดความเสCDยงจากการ บรหารการจดการ, การเชPDอมตQ อเครP อขQ าย, การรกษาความปลอดภย (Security) แกQ ผใชเพP 45

52 ร- ปท หนาตาของระบบปฏบตการ ร- ปลกษณXหน3าตาท+9สดใสข=/น และม+ความสดสวยกว(าเดม ท>าให3ด-แล3วสบายตา โดยการใช3เทคโนโลย+ Avalon เข3ามาช(วยในการจดการด3านกราฟก ท>าให3หน3าตา สวยงามข=/นอย(างเห8นได3ชด หน3าตาชวนมอง ส+ สนสดใส ม+การเล(นส+ การจดแสงให3เกดเป8 นม7มมอง 3 มต ไอคอนโปรแกรมก8เปล+9ยนไป ม+โปร( งแสง ร- ปทรงทนสมย โค3งมนข=/น เมI9อระบบคอมพวเตอรXของเราได3เชI9อมเข3ากบเครI อ ข(ายอนเทอรXเน8ตไม(ถ=ง 10 นาท+ เครI9 องมIอท+9เป8 นตว ท+9เด8ดของไมโครซอฟทXกท8 า> งานทนท+ เครI9 องมIอท+9 ว(าน+/ คIอ Windows Update ก8เร9 มแสดงฝ+ มIอของ มนทนท+ คลกท+9น+9 ร- ปท Windows Update ววธ=การ Update 1. ใช3เมาสXคลกท+9 Pop up แสดงข3อความ Downloading and installing updates ข=/นมา เพI9อด>าเนนการในข/ นตอนต(อไป 46

53 ระบบปฏบตการ Windows Vista จะท>าการเชI9อม ต(อ กบเครI9 อง Server ของบรษทไมโครซอฟทX เป8 นแบบอตโนมต เพI9อท>าการ Downloading Update... Patch ท+9ทางบรษทไมโครซอฟทXทา> การแก3ไขปรบปร7 งโปรแกรมใหม( หรI อโปรแกรม ท+9ทา> ข=/นมาใหม( เพI9อให3ระบบปฏบตการม+ความ เสถ+ยรและปลอดภยข=/น ร- ปท แสดงความคPบหนาในการ Downloading Update เมI9อระบบปฏบตการ Windows Vista ท>าการ Download เสร8 จ ระบบปฏบตการ Windows Vista จะท>าการตดต/ ง Patch ท+9ได3 Download มาโดยอตโนมต และจะแสดงข3อความ ว(าได3ทา> การปรบปร7 งระบบปฏบตการ Windows Vista เสร8 จสมบ-รณXแล3ว ร- ปท แสดงสถานะการปรบปรEงระบบปฏบตการเสร` 47

54 ร- ปท แสดงเครPD องมPอ System เมI9อท>าการตดต/ งระบบปฏบตการ Windows Vista เสร8 จสมบ-รณXเร+ ยบร3อยแล3ว ตอนน+/มาถ=งเครI9 องมIอ ท+9หน3าสนใจตวหน=9งท+9ม+อย-ใ( นระบบปฏบตการ Windows Vista ตวน+/ม+ชI9อว(า System เป8 นเครI9 องมIอท+9 จะแสดง Edition ของระบบปฏบตการ Windows Vista ท+9เราท>าการตดต/ ง ข3อม-ลของทรพยากร ชI9อเครI9 อง Workgroup และท>าการวดประสทธภาพของเครI9 องคอมพวเตอรX รวมถ=งสถานะการ Activated ด3วย นอกจากน+/ยงเป8 นเครI9 องท+9เป8 น All-in-One อ+กตวหน=9งท+9ควรร- 3จก การเข3าใช3เครI9 องมIอน+/ม+วธ+ การเข3าดงน+/ 1. ใช3เมาสXคลกกดท+9ป7(ม Start หรI อ 2. ใช3เมาสXคลกเลIอกท+9 Settings 3. ใช3เมาสXคลกกดเลIอกท+9 Control Panel เพI9อเข3าไปยง Control Panel 4. ใช3เมาสXคลกกดท+9ป7(ม เพI9อเลIอกท+9ใช3เครI9 องมIอ System 48

55 สรEปขนตอนการตดตงระบบปฏบตการ Windows Vista ต05งคJ าไบออส ให9 ทา/ การบ-ทจากซ+ ด+หรอด+ว+ด+ ใสJ แผJ นต3ดต05งระบบปฏ3 บ0ต3การ Windows Vista ลงในถาดด+ว+ด+ ท/าการบ0นทl กคJ าไบออส แล9 วร+ บ-ทเครA องคอมพ3วเตอร; เมAอหน9 าจอคอมพ3วเตอร; แสดงข9 อความ Press any key boot from CD or DVD ให9 กด Enter 1 คร05 ง 5. ให9 รอจนกวJ าระบบปฏ3 บ0ต3การโหลดเสรh จ 6. ใช9 เมาส; คล3กเลอกท+A Time and currency format เปล+Aยนให9 เปh น Thai(Thailand) 7. ใช9 เมาส; คล3กเลอกท+A Install now เพAอท/าการต3ดต05งระบบปฏ3 บ0ต3การ 8. ใสJ Product key ใช9 เมาส; กดท+A ปfJม Next 9. ใช9 เมาส; กดท+A ปfJม Next เพAอท/าการต3ดต05งแบบอ0ตโนม0ต3 10. ให9 รอจนกวJ าระบบปฏ3 บ0ต3การจะต3ดต05งเสรh จ 11. ใสJ ชA อผ-9ใช9 และรห0 สผJ าน เลอกร- ปหน9 าจอ Login เสรh จแล9 วใช9 เมาส; กดท+A ปfJม Next 12. ใสJ ชA อคอมพ3วเตอร; เลอกร- ปพ5นหล0ง เสรh จแล9 วใช9 เมาส; กดท+A ปfJม Next 13. ใช9 เมาส; คล3กเลอกท+A Install important update for Windows only 14. ตรวจสอบความถ-กต9 องของโซนเวลา เวลา ว0น เดอน ป+ เสรh จแล9 วใช9 เมาส; กดท+A ปfJม Next 15. ใช9 เมาส; คล3กเลอกท+A Home ( กรณ+ ท+Aต3ดต05งคอมพ3วเตอร; ท+A บ9านของเราเอง ) 16. ใช9 เมาส; กดท+A ปfJม Start 17. ใสJ รห0 สผJ านเพAอเข9 าใช9 ระบบปฏ3 บ0ต3การ Windows Vista 49

56 ขนตอนการตดตง DRIVER บนระบบปฏบตการ Microsoft Windows Vista ปญหาคาใจ ถ9 าพ-ดถlงโปรแกรมท+A เก+Aยวก0บการควบคfม Hardware อ0นด0บแรกต9 องพ-ดถlง Driver ส/าหร0 บในระบบ ปฏ3 บ0ต3การท+A ม+การออกมาใหมJ จะม+ป0ญหาเรA องน+เ5 สมอ คอ Windows ไมJ ร9 - จ0กอfปกรณ; หรอไมJ ม+ Driver อ0นท+A จร3 งแล9 วทางบร3 ษ0ท Microsoft กhตระหน0กถlงเรA องน+เ5 ปh นอยJ างด+ จl งได9 ทา/ การรวบรวมโปรแกรม หรอ Driver จากคJ ายตJ าง ๆ มาเกhบไว9 ในแผJ นต3ดต05ง Windows และเกhบไว9 ท+A Server ท+A ให9 บร3 การเก+Aยว ก0บ Windows update อ+กสJ วนหนlAง จากการได9 ทดลองต3ดต05งระบบปฏ3 บ0ต3การ Windows Vista ใน คอมพ3วเตอร; จากคJ ายตJ าง ๆ ท05งของ Asus, Abit, Acer, MSI, Intel และเครA องพ3มพ; จากคJ าย Canon, HP ได9 พบป0 ญหาท+A วJาน+ค5 อ Driver ท+A ม+มาในแผJ นต3ดต05งและจากท+A เป3 ดบร3 การให9 Download ม+น9อย ไมJ เพ+ยงพอ ท/าให9 อfปกรณ; บางอยJ างไมJ สามารถท/างานได9...แตJ สfดท9 ายกhหาว3ธ+การต3ดต05งจนได9 โดยใช9 เทคน3คท+AจะกลJ าวด0งตJ อไปน+ 5 การเข3าใช3เครI9 องมIอท+9ใช3ในการตดต/ ง Driver ม+วธ+ การเข3าดงน+/ 1. ใช3เมาสXคลกกดท+9ป7(ม Start หรI อ 2. ใช3เมาสXคลกขวาเลIอกท+9 Computer 3. ใช3เมาสXคลกเลIอกท+9 Properties 3. คลกซ3ายเลIอก ร- ปท คลกขวาเลIอก 1. คลกท+9น+9 แสดงวธCการตงคQ าอEปกรณJ 50

57 เลIอกท+9น+9 การเข3าส-(เครI9 องมIอในการตดต/ งอ7ปกรณXสามารถท>า ได3 2 ทาง คIอ 1. การเข3าทาง Control Panel เลIอก Device Manager 2. การเข3าทางท+9กล(าวมาข3างต3น ดงร- ปท เมI9อมาถ=งหน3าจอน+/ให3ใช3เมาสXคลกเลIอกท+9 Device Manager ร- ปท แสดงหนาตQ างทCDเขาตดตงอEปกรณJ ร- ปท ตกลงกดท+9น+9 Windows Vista แสดงขอความเตPอน ระบบปฏบตการ Windows Vista Ultimate เป8 น ระบบปฏบตการท+9ม+ระบบการรกษาความปลอดส-ง การท>างานท+9เก+9ยวกบระบบปฏบตการ ท7กข/ นตอน จะแสดงข3อความเตIอนเสมอ เพI9อเตIอนผ-ใ3 ช3ให3ระวง ในการตดต/ งโปรแกรมต(าง ๆ ในคอมพวเตอรX ใน ท+9น+9ได3แสดงการเตIอน การเข3าใช3สทธในการจดการ ระบบควบค7ม ซ=9งเราต3องการท+9จะเข3าไปใช3เครI9 องมIอ น+/อย-แ( ล3ว เพI9อใช3ในการตดต/ งอ7ปกรณX DEVICE DRIVER ให3ใช3เมาสXคลกกดท+9ป7(ม หรI อต3องการยกเลกกดท+9ป7(ม 51

58 ในระบบปฏบตการ Windows ต/ งแต(ร7(น windows 98 เป8 นต3นมา ทาง Microsoft ได3บรรจ7เครI9 องมIอ กราฟกส>าหรบตดต/ ง หรI ออปเดตอ7ปกรณX เป8 นเครI9 อง มIอท+9ใช3ง(ายและม+ประสทธภาพในการค3นหา Driver ของแต(ละอ7ปกรณX ในระบบปฏบตการ Windows Vistaได3ม+การพฒนาเครI9 องมIอตวน+/ให3ม+ความสามารถ มากข=/น ซ=9งสามารถค3นหา Driver ให3ด+ข/ =น ไม(วา( จะ ค3นหาผ(านทางอนเทอรX เน8ต หรI อจากสI9 อบนท=กข3อม-ล ประเภทต(าง ๆ ร- ปท แสดงเครPD องมPอในการตดตงอEปกรณJ การท>าการปรบปร7 งฮารX ดแวรX ในระบบปฏบตการ Windows ม+ 2 ทางเลIอก ดงน+/ 1. การ Update Driver Software เป8 นการปรบปร7 ง Software ท+9ใช3ในการควบค7ม Hardware ให3ม+ความสามารถมากข=/นหรI อแก3ไข ข3อผดพลาดของ Software เช(น การเปล+9ยนมาใช3 Software ท+9เป8 นเวอรX ชนใหม(กว(า 2. การ Scan for Hardware Changes เป8 นการตรวจจบฮารX ดแวรXใหม(อ+กคร/ ง และให3ตด ต/ งใหม(โดยใช3ไดรเวอรX ท+9เหมาะสมให3 เช(น ใน Device Manager ไม(ม+เครI9 องพมพXท+9เราตดต/ ง ไว3 เราจ=งใช3เครI9 องมIอน+/ตรวจหาอ7ปกรณXเครI9 อง พมพXน/ +อ+กรอบ ร- ปท แสดงการตดตงไดเวอรJ 52

59 1. คลกเลIอก 2 ตวเลIอกท+9น+9 กลวธ+ ในการปรบปร7 งฮารX ดแวรX ในระบบปฏบตการ Windows ม+ 2 วธ+ ดงน+/ 1. ให3ใช3เมาสXคลกเลIอกอ7ปกรณXท+9เราต3องการปรบ ปร7 ง แล3วใช3เมาสXคลกกดท+9ตวเลIอก และ 2. คลกขวาท+9น+9 Update Driver Software Scan for Hardware Changes ร- ปท ให3ใช3เมาสXคลกขวาท+9อ7ปกรณX ท+9เราต3องการปรบ แสดงวธCการปรบปรEงฮารJ ดแวรJ ให3ใช3เมาสXคลกเลIอกรายงานท+9ตอ3 งการจะท>า 1. Update Driver Software 2. Scan for Hardware Changes หมายเหตE ห9 าม Install Driver เหมอนใน Windows ต0วอAน ๆ ท+A เคยท/ามา เพราะในระบบปฏ3 บ0ต3การ Windows Vista จะไมJ ยอมร0 บหรอลงได9 แตJ กไh มJ สมบ-รณ; ต9 องให9 ระบบปฏ3 บ0ต3การค9 นหาเองจะด+ ในท+9น+9เราต3องการท+9จะ Update Driver Software เนI9องจากเราไม(ร-3วา( Driver ตวไหนท+9สามารถใช3ได3 กบระบบปฏบตการ Windows Vista ดงน/ น ใน ระบบปฏบตการ Windows Vista จ=งม+9เครI9 องมIอช(วย ในการค3นหา Driver ซ=9งม+ดว3 ยกน 2 ทางเลIอก คIอ 1. Search automatically for updated driver software เป8 นเครI9 องมIอท+9ใช3ในการค3นหาผ(านอนเทอรXเน8ต และในคอมพวเตอรX ของเรา แบบอตโนมต ร- ปท Browse my computer for driver software ทางเลPอกทCDใชในการคนหา เป8 นเครI9 องมIอ ท+9ให3เราสามารถเลIอกท+9อย-ข( องสI9 อ บนท=กท+9เราต3องการให3คน3 หา เช(น CD - ROM, 53 Floppy A,Directory C, D และอI9น ๆ

60 ข/ นตอนในการ Update Driver Software ในระบบ ปฏบตการ Windows Vista ให3เราท>าการเลIอก ใน ทางเลIอกท+9 1 ก(อนเสมอ คIอ Search automatically for updated driver software เพราะง(ายต(อการอปเดต และระบบปฏบตการ Windows Vista จะท>าการค3น หา Driver เอง แบบอตโนมต ร- ปท ทางเลPอกทCDใชในการคนหา ให3คลกเลIอกท+9น+9 ยกเลกการ Update กดท+9น+9 เครI9 องมIอท+9ใช3ในการค3นหา Driver ท+9ม+อย-ใ( นระบบ ปฏบตการ Windows Vista ท+9ถก- พฒนาจากระบบ ปฏบตการ Windows XP ท>าให3ม+ประสทธภาพด+ ข=/นเมI9อเท+ยบกบ Windows XP สามารถค3นหาได3 รวดเร8 วและแม(นย>าในการคดเลIอก Driver สามารถ ค3นหาได3ท/ งในคอมพวเตอรX และผ(านทางอนเตอรX ยกเลกกดท+9น+9 ร- ปท แสดงการคนหาผQ านทางอนเทอรJ เน`ต กรณ+ ท(านต3องการยกเลกการ Update และการค3นหา ให3ใช3เมาสXคลกกดท+9ป7(ม 54

61 ระบบปฏบตการ Windows Vista ถ-กพฒนาจนม+ข+ด ความสามารถท+9ด+ข/ =น ฉลาดข=/นกว(าตวระบบปฏบต การ ก(อนหน3าน+/มากเลยท+เด+ยว ไม(วา( จะในเรI9 องของ ความเสถ+ยร ความปลอดภย และทางไมโครซอฟทX ยงเน3นเรI9 องร- ปลกษณXท+9สวยงามอ+ก ท>าให3ระบบ ปฏบตการตวใหม(น/ +น(าใช3มาก และท+9น(าประทบใจ ก8คIอ ระบบปฏบตการเมI9อค3นหา Driver เจอ ก8จะท>า การตดต/ งให3เราเองอตโนมต ( ง(ายจรง ๆ ) หมายเหตB ระบบปฏ3 บ0ต3การ Windows Vista สามารถท/าการ Install Driver ได3เลย ถ3าเป8 น File นามสก7ล Windows Installer Package (.msi) ร- ปท แสดงการตดตง Driver แบบอตโนมต ร- ปท ทCDไดทFาการตดตงใหมQ เมI9อระบบปฏบตการ Windows Vista ท>าการตดต/ ง Driver เสร8 จ ระบบปฏบตการก8จะแสดงสญลกษณX การค3นพบอ7ปกรณXใหม( ๆ และก8ได3แสดง Pop Up ข=/นท+9ม7มด3านขวาของ Taskbar โดยได3แสดงข3อความ บอกให3ทราบว(าขณะน+/ได3ทา> การตดต/ งอ7ปกรณXอะไร ชI9อว(าอะไร ให3เราทราบท7กข/ นตอน ถIอว(าทางบรษท ไมโครซอฟทX ท>าการบ3านมาด+ ท>าให3ระบบปฏบต การ Windows Vista เกดความแปลกใหม( เกดข=/นมา อย(างเห8นได3ชด 55

62 ให3คลกเลIอกท+9น+9 ร- ปท กดยกเลก แสดงทางเลPอกในการคนหา Driver เมI9อการ Update Driver Software ในทางเลIอกท+9 1 ใช3ไม(ได3ผล ระบบปฏบตการ Windows Vista หา Driver ไม(เจอ กรณ+ อย(างน+/ให3เราเลIอกใช3ทาง เลIอกท+9 2 คIอ Browse my computer for driver software ซ=9งทางบรษทไมโครซอฟทXกร8-3ด+วา( ในบรรดาอ7ปกรณX ต(อเชI9อมต(อต(าง ๆ ในโลกปจจ7บนม+มาก และเป8 นส9 ง ท+9เกนความสามารถของบรษทไมโครซอฟทX ท+9จะไป ไล(เก8บเล8กเก8บน3อย Driver ต(าง ๆ ให3เส+ ยเวลา จ=งได3 เกดทางเลIอกท+9 2 น+/ข/ =นมา เพI9อใช3ในกรณ+ ท+9เราม+แผ(น Driver อย-ใ( นมIอแล3ว ให3ไปค3นหาจากส9 งท+9เราม+ได3 เลย ซ=9งจะท>าให3เกดความรวดเร8 วในการตดต/ ง คลกเลIอกแหล(งเก8บ Driver กดตกลง ร- ปท กดยกเลก การคนหา Driver แบบเลPอกเอง เมI9อใช3เมาสXคลกเลIอกท+9 Browse my computer for driver software จะปรากฏเครI9 องมIอท+9ให3เราไป Browse หา หรI อค3นหายงแหล(งเก8บ Driver ท+9เรา เก8บไว3 ในท+9น+9ให3เราใช3เมาสXคลกกดท+9ป7(ม แล3วเลIอกไปยงแหล(งเก8บ Driver ท+9เราเก8บไว3 เช(น ใน ซ+ด+ Floppy A หรI อสI9 อบนท=กข3อม-ลอI9น ๆ เมI9อเลIอก แหล(งท+9อย-ท( +9ตอ3 งการได3แล3ว ให3เช8คเครI9 องหมายถ-ก ในช(องว(าง Include subfolders ส7 ดท3ายก8ใช3 เมาสXคลกกดท+9ป7(ม เพI9อท>าการค3นหา Driver 56

63 ระบบปฏบตการ Windows Vista จะท>าการค3นหา ยงแหล(งเก8บ Driver ท+9เราก>าหนดให3คน3 หา ในท+9น+9 เป8 นการค3นหา Driver จาก Directory D: หมายเหตB ระบบปฏ3 บ0ต3การ Windows Vista สามารถท/าการ Install Driver ได3เลย ถ3าเป8 น File นามสก7ล Windows Installer Package (.msi) ร- ปท แสดงการคนหา Driver จาก ไดรJ ดC ระบบปฏบตการได3ทา> การค3นหา Driver เจอ ก8จะท>า การตดต/ งให3เราเองอตโนมต เช(นเด+ยวกบวธ+ แรก ร- ปท แสดงการตดตง Driver ร- ปท ทCDไดทFาการตดตงใหมQ เมI9อระบบปฏบตการ Windows Vista ท>าการตดต/ ง Driver เสร8 จ ระบบปฏบตการก8จะแสดงสญลกษณX การค3นพบอ7ปกรณXใหม( ๆ และก8ได3แสดง Pop Up ข=/นท+9ม7มด3านขวาของ Taskbar โดยได3แสดงข3อความ บอกให3ทราบว(าขณะน+/ได3ทา> การตดต/ งอ7ปกรณXอะไร ชI9อว(าอะไร ให3เราทราบท7กข/ นตอน 57

64 ร- ปท แสดงผล Hardware ทCDคดตงใหมQ ใน Device Manager หลงทCDตดตงเรC ยบรอยแลว TIP Device Manager เปh นเครA องมอในการจ0ดการเก+Aยวก0บ Device ตJ าง ๆ ท+A ม+อย-Jในคอมพ3วเตอร; และแสดงสถานะการเชA อมตJ อของ Device เชJ น Lan Card ม+การเชA อมตJ อก0บ Port อะไร ใช9 Driver Version ไหน บร3 ษ0ทท+Aผล3ต Device เปh นต9 น 58

65 **หมายเหต7 ** ระบบปฏบตการWindows Vista ไม(รองรบการ Install Driver แบบเดมได3 ซ=9งจะท>าให3เกด Error ข=/นได3 ควรใช3วธ+ ท+9แนะน>ามาข3างต3น จะเป8 นวธ+ ท+9ด+ท+9ส7ด ร- ปท แสดงขอผดพลาดจากการตดตง Driver ร- ปท แสดงวธCแกไขขอผดพลาดจากการตดตง Driver วธ+ แก3ไขข3อผดพลาดจากการตดต/ ง Driver 1. ให3ใช3เมาสXคลกขวาเลIอกอ7ปกรณXท+9ม+ปญหา 2. ให3ใช3เมาสXคลกเลIอก Disable อ7ปกรณXท+9ม+ ปญหา 3. ให3ใช3เมาสXคลกเลIอก Uninstall อ7ปกรณXท+9ม+ ปญหา 4. ท>าการ Restart เครI9 องคอมพวเตอรX 5. ท>าการ Search หาอ7ปกรณXใหม(ตามวธ+ ท+91 และ 2 ตามล>าดบ 59

66 ทบทวนอ+กรอบเพI9อให3เกดความเข3าใจยง9 ข=/น กลวธ+ ในการปรบปร7 งฮารX ดแวรX ในระบบปฏบตการ Windows ม+ 2 วธ+ ดงน+/ 1. ให3ใช3เมาสXคลกเลIอกอ7ปกรณXท+9เราต3องการปรบ ปร7 ง แล3วใช3เมาสXคลกกดท+9ตวเลIอก และ 1. คลกเลIอก 2 ตวเลIอกท+9น+9 2. คลกขวาท+9น+9 Update Driver Software Scan for Hardware Changes 2. ให3ใช3เมาสXคลกขวาท+9อ7ปกรณX ท+9เราต3องการ ให3ใช3เมาสXคลกเลIอกรายงานท+9ตอ3 งการจะท>า 1. Update Driver Software 2. Scan for Hardware Changes ร- ปท แสดงวธCการปรบปรEงฮารJ ดแวรJ ทางไมโครซอฟทXได3ม+เครI9 องมIอ Scan for Hardware Changes ท7กอ7ปกรณX โดยแยกเป8 นกล7(มตามประเภท ของอ7ปกรณXการเชI9อมต(อและการใช3 ซ=9งเพI9อให3ง(าย ต(อการใช3เครI9 องมIอให3เหมาะสมกบอ7ปกรณX แต(ละ ประเภท ร- ปท แสดง Device manager 60

67 ร- ปท แสดงเครPD องมPอตรวจหาฮารJ ดแวรJ เมI9อใช3เมาสXคลกขวาท+9ชI9อคอมพวเตอรX (ท+9ต/ งชI9อข=/นมา คร/ งเมI9อตดต/ งคร/ งแรก ) จะปรากฏทางเลIอกให3เรา 2 ทางเลIอก คIอ 1. Scan for Hardware Changes เป8 นการตรวจหาฮารX ดแวรXใหม(อ+กคร/ ง และให3 ตดต/ งใหม(โดยใช3ไดรเวอรXท+9เหมาะสมให3 2. Add legacy hardware เป8 นการตดต/ งฮารX ดแวรX ใหม(เอง ( จะไม(ลงไป ในรายละเอ+ยด เพราะในความเป8 นจรงไม(ค(อย ได3ใช3 เนI9องจากระบบปฏบตการ Windows ม+ความสามารถส-ง ในการค3นหาอ7ปกรณXอย-( แล3ว ) เมI9อใช3เมาสXคลกขวาท+9ประเภทของอ7ปกรณXภายใน คอมพวเตอรX จะปรากฏทางเลIอกให3เรา 2 ทางเลIอก คIอ 1. Scan for Hardware Changes เป8 นการตรวจหาฮารX ดแวรXใหม(อ+กคร/ ง และให3 ตดต/ งใหม(โดยใช3ไดรเวอรXท+9เหมาะสมให3 2. Properties เป8 นการแสดงค7ณสมบตของฮารX ดแวรX ร- ปท แสดงเครPD องมPอตรวจหาฮารJ ดแวรJ 61

68 เมI9อใช3เมาสXคลกขวาท+9ชI9ออ7ปกรณX ท+9ม+การเชI9อมต(อกบ คอมพวเตอรX จะปรากฏทางเลIอกให3เรา 4 ทางเลIอก คIอ 1. Update Driver Software เป8 นการปรบปร7 ง Software ท+9ใช3ในการควบค7ม Hardware ให3ม+ความสามารถมากข=/นหรI อแก3ไข ข3อผดพลาดของSoftware เช(น การเปล+9ยนมาใช3 Driver Software ท+9เป8 นเวอรX ชนใหม(กว(า 2. Uninstall เป8 นการลบ Driver Software ของอ7ปกรณXน/ น 3. Scan for Hardware Changes เป8 นการตรวจหาฮารX ดแวรXใหม(อ+กคร/ ง และให3 ตดต/ งใหม(โดยใช3ไดรเวอรXท+9เหมาะสมให3 4. Properties เป8 นการแสดงค7ณสมบตของฮารX ดแวรX ร- ปท แสดงเครPD องมPอตรวจหาฮารJ ดแวรJ หมายเหตB ในระบบคอมพวเตอรX อ7ปกรณXท+9เป8 นอ7ปกรณXพ/นI ฐานจะไม(ม+ทางเลIอกให3 Disable อ7ปกรณXน/ นได3 ตวอย(างอ7ปกรณXพ/นI ฐาน เช(น เมาสX ค+ยบX อรX ด เป8 นต3น ให3ใช3เมาสXคลกเลIอกท+9 Scan for Hardware Changes เครI9 องมIอก8จะท>าการตรวจหาฮารX ดแวรXใหม( ๆ ท+9ตด ต/ งเพ9มเข3าไปท+หลง หลงจากท+9เราได3ทา> การตดต/ ง ระบบปฏบตการ ร- ปท แสดงการตรวจหาฮารJ ดแวรJ 62

69 ร- ปท แสดง Properties ของ Keyboards Properties เปh นการแสดงคfณสมบ0ต3ของฮาร; ดแวร; ในเมน- General จะแสดง อfปกรณ; ประเภทอะไร,ใครเปh นผ-9ผล3ต,ใช9 Port อะไรในการเชA อมตJ อ ในเมน- Driver จะแสดง ผ-9ผล3ต Driver,ว0นท+Aผล3ต Driver software, Version ในเมน- Details จะแสดงรายละเอ+ยดของฮาร; ดแวร; ในเมน- Resources จะแสดงรายละเอ+ยด ของ Resources Type, I/O,IRQ ในเมน- Power Management จะแสดงสถานะการท/างานและการจ0ดการด9 านพล0งงาน 63

70 ขนตอนการปรบแตC งภาษา บนระบบปฏบตการ Microsoft Windows Vista ระบบปฏ3 บ0ต3การ Windows Vista ทfก Edition ท+A เปh น แบบ Multilingual ตอนเวลาท>าการตดต/ งระบบ ปฏบตการ จะไม(ได3ตดต/ ง Patch ภาษาไทยให3เรา ดงน/ นเราจ>าเป8 นท+9จะต3องตดต/ งเอง ดงจะกล(าวใน ห0 วข9 อตJ อไปน+ 5 ร- ปท Windows Vista Ultimate * Aero is supported ข/ นตอนการตดต/ งเพ9มเตมอกษรภาษาไทย ระบบปฏบตการ Windows Vista 1. ให3ใช3เมาสXคลกกดเลIอกท+9ป7(ม Start หรI อ 2. ให3ใช3เมาสXคลกเลIอกท+9 Control Panel หมายเหตB ระบบปฏบตการ Windows Vista จะแสดงข3อความ ซ=9งระบบปฏบตการ Windows Vista บอกว(ารายการ ท+9เราเลIอกใช3ทา> อะไรได3บา3 ง 1. คลกกดท+9น+9 ร- ปท คลกเลIอกท+9น+9 แสดงหนาจอโปรแกรม 64

71 เมI9อเราใช3เมาสXคลกเลIอกท+9 Control Panel ก8จะได3 พบกบเครI9 องมIอด+ ๆ อ+กตวหน=9งของระบบปฏบตการ Windows Vista ชI9อว(า Control Panel เครI9 องมIอ น+/จะเป8 นท+9เก8บรวบรวมเหล(า เครI9 องมIอต(าง ๆมากมาย ท+9ม+อย-ใ( นระบบปฏบตการ เอาเป8 นว(า ถ3าเรามาเลIอก ท+9น+9 ท+9เด+ยวก8สามารถเข3าใช3เครI9 องต(าง ๆ ได3ท7กตว หรI อเร+ ยกภาษาทางธ7รกจ เร+ ยกกนว(า One Stop Service น/ นเอง ร- ปท แสดง Control Panel คล3กเลอกท+A น+A ร- ปท แสดง Clock Language,and Region แบบ Control Panel Home ให9 ใช9 เมาส; คล3กเลอกท+A Clock,Language,and Region ร- ปท แสดง Language and Region แบบ Classic View 65

72 1. คลกเลIอกท+9น+9 ข/ นตอนในการเพ9มภาษาไทยในระบบปฏบตการ Windows Vista ขนตอนทCD 1 1. ใช3เมาสXคลกกดเลIอกท+9เมน2. ใช3เมาสXคลกกดเลIอกท+9ป7(ม 2. คลกกดป7( มน+/ ร- ปท แสดงการตงคQ าภาษาไทย ขนตอนทCD 2 ใช3เมาสXคลกกดเลIอกท+9ป7(ม คลกกดป7( มน+/ ร- ปท แสดงการตงคQ าภาษาไทย 66

73 ขนตอนทCD 3 1. ให3ใช3เมาสXคลกกดท+9เครI9 องหมาย ท+9 Thai (Thailand) 2. ให3ใช3เมาสXคลกกดท+9เครI9 องหมาย ท+9 Keyboard 3. ให3ใช3เมาสXคลกเลIอกช(องส+9 เหล+9ยมให3เป8 นเครI9 องหมาย ถ-ก ท+9 Thai Kedmanee หรI ออกษรอI9น ๆ ก8ได3 5. ให3ใช3เมาสXคลกกดป7( ม เพI9อยอมรบการตดต/ ง อกษรไทย ร- ปท แสดงการตงคQ าภาษาไทย ขนตอนทCD 4 ระบบปฏบตการ Windows Vista จะแสดงข3อม-ล อกษรภาษาไทยท+9เราเพ9มเข3าไป ใช3เมาสXคลกกดป7( ม เพI9อเร9 มใช3อกษรภาษาไทย ร- ปท แสดงการตงคQ าภาษาไทย 67

74 ขนตอนทCD 5 ข/ นตอนการตดต/ ง Hot Key เพI9อใช3ในการปรบเปล+9ยน ภาษาองกฤษกบภาษาไทย 1. ให3ใช3เมาสXคลกเลIอกท+9เมน2. ให3ใช3เมาสXคลกกดเลIอกท+9ป7(ม ร- ปท แสดงการตงคQ า Hot key เปลCDยนภาษา ขนตอนทCD 6 1. ให3ใช3เมาสXคลกเลIอกในเมน- Switch Input Language ให3เลIอกเป8 น 2. ให3ใช3เมาสXคลกเลIอกในเมน- Switch Keyboard Layout ให3เลIอกเป8 น 3. ให3ใช3เมาสXคลกกดป7( ม เพI9อยอมรบการ ต/ งค(า Key ปรบเปล+9ยนอกษร ภาษาองกฤษและ ภาษาไทย ร- ปท แสดงการตงคQ า Hot key เปลCDยนภาษา 68

75 ร- ปท ขนตอนทCD 7 แสดงการตงตFาแหนQ งทCDตง Language Bar เป8 นข/ นตอนในการต/ งค(าต>าแหน(ง Language Bar บนหน3าจอของระบบปฏบตการ Windows Vista 1. ให3ใช3เมาสXคลกเลIอกท+9เมนTIP 1 Language Bar มCตFาแหนQ 3 จEด คPอ 1. Floating On Desktop ใหแสดงบนหนาจอ Desktop 2. Docked in the taskbar ใหแสดงบน taskbar 3. Hidden ไมQ ใหแสดง ทCDนยมกนทDวไปจะเลPอกในขอ 2 คPอ Docked in the taskbar 69

76 TIP 2 Language Bar ในระบบปฏบตการ Windows Vista ไดเพDมคEณสมบตพเศษอCก 3 อยQ าง คPอ 1. Show the Language bar as transparent when inactive ให9 แสดง Language bar เมAอท/างานท+A เก+Aยวก0บเอกสารและให9 แสดงแบบเงาถ9 าไมJ ใชJ งานเก+Aยว ก0บเอกสาร Inactive ( แสดงแบบเงา ) Active ( แสดง ) 2. Show additional Language bar icons in the taskbar ให9 แสดงทfกรายละเอ+ยดท+A ม+อย-Jใน Language bar รวมถlง Icon ด9 วย 3. Show text lables on the Language bar ให9 แสดงเฉพาะต0วอ0กษร คอ TH หรอ EN 2. ใช3เมาสXคลกกดเลIอกท+9 3. เมI9อต/ งค(าต(าง ๆ เสร8 จให3ใช3เมาสXคลกกดท+9ป7(ม เพI9อเร9 มใช3ค(าท+9ต/ งไว3 4. ใช3เมาสXคลกกดท+9ป7(ม เพI9อยอมรบการตดต/ งอกษรภาษาไทยและต/ งค(าต(าง ๆ 70

77 ขนตอนการปรบแตC ง Desktop บนระบบปฏบตการ Microsoft Windows Vista Microsoft Windows Vista Vista เป8 นชI9อเล(นท+9เร+ ยกระบบปฏบตการ Windows ตวใหม(ท+9จะคลอดออกมา ม+อย-( 2 เวอรX ชน คIอ เวอรXชน 32 bit และเวอรX ชน 64 bit ทนท+ท+9ม+ ม+การปล(อยดาวนXโหลดท7กคนถ=งกบปรบมIอให3 ใน ความส7 ดยอดของ Vista ซ=9งบรษทไมโครซอฟทX ได3 ออกแบบใหม(หมด เพI9อตอบสนองการท>างานด3าน กราฟก และมลตม+เด+ยแบบเต8มร- ปแบบ ม+เครI9 องมIอ ร- ปท ท+9ทนสมยและยอดเย+9ยมข=/นมามากมาย แถมยงเพ9ม แสดงหนาจอ Windows Vista ระบบรกษาความปลอดภยท+9ส7ดยอดเข3าไปอ+ก และ ส9 งท+9เราจะได3เห8นเป8 นอนดบแรกคIอ หน3าจอ Desktop ท+9ม+ความสวยงาม คล3าย ๆ กบ Mac OS X ก8วา( ได3 เมI9อมาถ=ง หน3าจอ Desktop ก8เร9 มคนไม3คนมIอข=/นมา เอ!!!! หน3าจอแบบน+/ม+อะไรท+9ให3เราเล(นได3บางหนา ก8เลยลองทดสอบ เล(น จนได3ข/ นตอนและวธ+ การปรบแต(ง ดงน+/ คลกขวาตรงท+9วา( ง ขนตอนท=H 1 การปรบแตC ง Icon บนหนาจอ Desktop 1. ให3ใช3เมาสXคลกขวาบรเวณท+9วา( งบนหน3าจอ Desktop 2. ให3ใช3เมาสXเลIอกคลกซ3ายท+9 View ร- ปท แสดงการคลกตรงทCDวQาง 71

78 ระบบปฏบตการ Windows Vista ได3ออกแบบให3 ตอบสนองต(อความต3องการท+9หลากหลาย โดย ท>าการออกแบบ Icons เพI9อตอบสนองต(อความ ต3องการของบ7คคลตามค7ณว7ฒทางอาย7 ทางบรษท ไมโครซอฟทXได3ทา> การพฒนาปรบปร7 งจากระบบ ปฏบตการ Windows XP จ=งม+ค7ณสมบตพเศษเพ9ม เตมดงน+/ ร- ปท แสดงคEณสมบต ค7ณสมบตพเศษ Icons ม+ขนาดใหญ(ข/ =น คfณสมบ0ต3พ3เศษม+ท05งหมด 6 แบบให9 เราเลอก ค7ณสมบตท+9 1 Large Icons ระบบปฏบตการ Windows Vista จะท>าให3 Icons หน3าจอ Desktop ม+ขนาดใหญ( ท>าให3ด- Icons ได3 ชดเจนข=/น ซ=9งขนาดของ Icons ท+9หน3าจอน+/จะยงคง แปรเปล+9ยนไปตามความละเอ+ยดของหน3าจอของเรา ซ=9งทางบรษทไมโครซอฟทXได3ออกแบบค7ณสมบตน+/ เพI9อให3เหมาะสมกบคนท+9ม+ปญหาเรI9 องสายตา และ ผ-ส3 -งอาย7 เพI9อให3เห8น Icons ได3ชดเจนข=/น ร- ปท แสดง Icons ขนาดใหญQ 72

79 Icons ม+ขนาดกลาง ค7ณสมบตท+9 2 Medium Icons ระบบปฏบตการ Windows Vista จะท>าให3 Icons หน3าจอ Desktop ม+ขนาดปานกลาง ท>าให3หน3าจอ ม+เนI/อท+9วา( งเพ9มข=/น เผI9อเอาไว3เพ9ม Icons ได3อ+กนด หน(อย ซ=9งขนาดของ Icon น+/จะแปรเปล+9ยนไปตาม ความละเอ+ยดของหน3าจอ แต(กส8 ามารถด-ได3ชดเจน ซ=9งเหมาะกบคนท+9สายตาด+ข/ =นมาหน(อย และเหมาะ กบบ7คคลท+9อย-ใ( นวยกลางคน จากการออกแบบระบบ ปฏบตการ Windows Vista ตวใหม(น/ + ท>าให3ร-3วา( ทาง บรษทไมโครซอฟทX ได3มองถ=งล-กค3าท7กระดบอาย7 ต/ งแต(วยเด8กถ=งผ-ส3 -งอาย7 สามารถใช3ระบบปฏบตการ Windows Vista ได3อย(างไม(ตอ3 งม+อะไรขาดหาย นบว(าเป8 นแนวคดทางการตลาดท+9แยบยล และส7 ด ยอดจรง ๆ ร- ปท แสดง Icons ขนาดกลาง Icons ม+ขนาดเล8ก ร- ปท แสดง Icons ขนาดเล`ก ค7ณสมบตท+9 3 Classic Icons ระบบปฏบตการ Windows Vista จะท>าให3 Icons บนหน3าจอ Desktop ม+ขนาดท+9เล8กท+9ส7ดในบรรดา ค7ณสมบตท+9กล(าวมาข3างต3น ซ=9งขนาดของ Icons น+/ จะแปรเปล+9ยนไปตามความละเอ+ยด ท+9ต/ งค(าหน3าจอ คอมพวเตอรX ซ=9งเหมาะกบวยร7( นท+9ม+สายตาด+ และ คนท+9ไม(ชอบ Icons บนหน3าจอ ด-แล3วเกะกะสายตา ซ=9งความชอบท+9ม+ความเหมIอนแต(แตกต(างกนน+/เองท>า ให3ได3ค7ณสมบตเพ9มเตมน+/มาบรรจ7ใน ระบบปฏบต การ Windows Vista 73

80 ถ=งแม3ทางไมโครซอฟทXจะได3ทา> การออกแบบ โปร แกรมควบค7ม Icons ใหม( แต(กย8 งคงรกษาเอกลกษณX ท+9ม+9มาดงเดมอย-( ก8เพราะเห8นว(าค7ณสมบตอนเดมท+9 ม+อย-( ยงคงถ-กใจและตรงความต3องการของล-กค3า จากการเข3าใจในระบบการตลาดด3านซอฟตXแวรX เป8 น อย(างด+น+9เอง ถ=งท>าให3บรษทไมโครซอฟทXถ=งได3เจรญ เตบโตข=/นเรI9 อย ๆ ( แต(เส+ ยอย(างเด+ยวก8คIอ ทางบรษท ไมโครซอฟทX ก8ยงคงพฤตกรรมพ(อมดทางด3านธ7รกจ ซอฟตXแวรX เหมIอนเดม ) ค7ณสมบตท+9 4 Auto Arrange เพI9อให3ม+การจด Icons บนหน3าจอแบบอตโนมต ค7ณสมบตท+9 5 Align to Grid การจดเร+ ยง Icons ตามเส3น Grid ค7ณสมบตท+9 6 Show Desktop Icons เพI9อให3แสดงหรI อไม(แสดง Icons ร- ปท แสดงหนาจอทCDไมQ มC Icons ขนตอนท=H 2 การจดเร=ยง Icons หนาจอ 1. ให3ใช3เมาสXคลกขวาบรเวณท+9วา( งบนหน3าจอ Desktop 2. ให3ใช3เมาสXเลIอกคลกซ3ายท+9 Sort By ร- ปท แสดงเครPD องมPอจดเรC ยง Icons 74

81 ร- ปท แสดงหนาจอ Windows Vista ระบบปฏบตการ Windows Vista ยงคงได3สIบถอด เครI9 องมIอตวน+/มาจากระบบปฏบตการ Windows XP เหมIอนเดมท7กอย(างท7กประการ และก8ยงไม(ม+การ เปล+9ยนแปลงความสามารถเพ9มเตมอะไร จากการทด สอบก8คงยงใช3 Code ตวเดม ในการเข+ยนเครI9 องมIอ กล7(มน+/ ค7ณสมบตของ Sort By ม+ให3เราเลIอกท/ งหมด อย-( 4 ค7ณสมบต ค7ณสมบตท+9 1 Name การจดเร+ ยง Icons ตามชI9อ ค7ณสมบตท+9 4 Size การจดเร+ ยง Icons ตามขนาด ค7ณสมบตท+9 3 Type การจดเร+ ยง Icons ตามชนดของ File ค7ณสมบตท+9 4 Date modified การจดเร+ ยง Icons ตามการแก3ไขปรบปร7 ง ขนตอนท=H 3 การปรบแตC งพGนหลงของหนาจอ Desktop 1. ให3ใช3เมาสXคลกขวาบรเวณท+9วา( งบนหน3าจอ Desktop 2. ให3ใช3เมาสXเลIอกคลกซ3ายท+9 Personalize ร- ปท สQ วนขยาย ร- ปท คลกท+9น+9 แสดงเครPD องมPอ Personalize 75

82 เมI9อเราใช3เมาสXเลIอกคลกซ3ายท+9รายการ Personalize ระบบปฏบตการ Windows Vista จะปรากฏหน3าจอ เครI9 องมIอในการจดการ ท+9ใช3ในการปรบแต(งอ7ปกรณX ต(าง ๆ เป8 นแถวยาว และม+มากกว(าในระบบปฏบต การ Windows XP ซ=9งเครI9 องมIอท+9ใช3ในการปรบแต(ง น+/ ทางบรษทไมโครซอฟทXได3ทา> การแก3ไขปรบปร7 ง เครI9 องมIอน+/ใหม(หมด และจบเครI9 องมIอท+9คดว(าจะใช3 ด3วยกน มารวมอย-ใ( นกล7(มน+/ดว3 ย ร- ปท Personalize ระบบปฏบตการ Windows Vista ม+เครI9 องมIอท+9ใช3ใน กล7(มของ Personalization ได3ม+ให3เราเลIอกอย-( 7 ตว แต(ละตว จะม+ความสามารถท+9แตกต(างกนไปตามงาน ท+9ต/ งโปรแกรมให3ทา> แต(ละตวน/ นม+ค7ณสมบตท+9ใช3 ในการปรบแต(งอ7ปกรณXท+9ม+ในคอมพวเตอรX ต(าง ๆกน ไปตามอ7ปกรณXน/ น ๆ ตามหลกการในการออกแบบหน3าจอ ของโปรแกรม คอมพวเตอรX จะเน3นการออกแบบให3สอดคล3องกบ การท>างาน หรI อกบพฤตกรรมการใช3งานของมน7ษยX ให3มากท+9ส7ด และอนไหนม+มากเกนไปก8ไม(ด+ ใช3กน ไม(หมด ม+นอ3 ยเกนไปก8ไม(ด+เหมIอนกน ไม(เพ+ยงพอ ต(อการใช3 ยง9 ถ3าตวไหนยง9 ใช3ยาก คนเราจะไม(ใช3 มนเลย เป8 นสจธรรมในการออกแบบซอฟตXแวรX ร- ปท Personalize แบบขยาย 76

83 ในท+9น+9ขอเร9 มเลIอกเครI9 องมIอจากบนลงไปล(าง เครGHองมGอท=H 1 Window Color and Appearance เป8 นเครI9 องมIอท+9ใช3ในการปรบเปล+9ยนส+ พ/นI ของ เมน-และ Taskbar ในท+9น+9ม+ให3เลIอกอย-( 7 แบบ แต(ละแบบจะม+ส+พ/นI หลงแต(งต(างกนไป ม+ดงน+/ 1. Windows Vista Basic 2. Windows Standard 3. Windows Classic 4. High Contrast White 5. High Contrast Black 6. High Contrast #2 7. High Contrast #1 ร- ปท แสดง Appearance เครGHองมGอท=H 2 Desktop Background เป8 นเครI9 องมIอใช3ในการปรบเปล+9ยนภาพพI/นหลงหน3า จอของคอมพวเตอรX เพI9อให3ถก- ใจผ-ใ3 ช3คอมพวเตอรX แต(ละคน และในระบบปฏบตการ Windows Vista ก8ม+ภาพมาให3เลIอก ภาพท+9ม+มาให3จะเป8 นภาพท+9ม+ ความรายละเอ+ยดส-งและม+ความคมชด ด-แล3วสบาย ตามาก ร- ปท แสดงภาพพPนหลง 77

84 เครGHองมGอท=H 3 Screen Saver เป8 นเครI9 องมIอใช3ในการปรบเปล+9ยน Screen Saver ในระบบปฏบตการ Windows Vista ก8ม+ภาพท+9เป8 น Screen Saver มาให3เลIอก ซ=9งม+ท/ งหมดอย-( 9 แบบ คIอ 1. 3 D Text 2. Aurora 3. Blank 4. Bubbles 5. Mystify 6. Photos 7. Ribbons 8. Windows Energy 9. Windows Logo ร- ปท แสดงแบบ Screen Saver เครGHองมGอท=H 4 Sounds เป8 นเครI9 องมIอใช3ในการปรบเปล+9ยนเส+ ยง การเปด ปดการบนท=ก ควบค7มล>าโพง ควบค7มช7ดห-ฟง ไมคX และอ7ปกรณXเก+9ยวกบเส+ ยงท/ งหมด อ7ปกรณXเชI9อมต(อ ร- ปท แสดงรายการเสCยง 78 ร- ปท อEปกรณJ เชPDอมตQ อระบบเสCยง

85 เครGHองมGอท=H 5 Mouse Pointers เป8 นเครI9 องมIอใช3ในการปรบเปล+9ยนสญลกษณXของ Mouse ซ=9งในระบบปฏบตการ Windows Vista ม+มาให3เลIอกมากมาย และให3เราสามารถปรบแต(ง สญลกษณXต(าง ๆ ได3มากกว(าในระบบปฏบตการ Windows XP สญลกษณXของ Mouse ต(าง ๆ น/ น สามารถจะเข3าไปด-สญลกษณXเราน/ น ได3โดย การใช3เมาสXคลกกดท+9ป7(ม ร- ปท แสดง Mouse Pointers ร- ปแบบของ Pointer ร- ปท แสดง Mouse Pointers เครGHองมGอท=H 6 Theme เป8 นเครI9 องมIอใช3ในการปรบเปล+9ยน Theme ซ=9ง ในระบบปฏบตการ Windows Vista ม+มาให3เลIอก 4 แบบ คIอ 1 Modified Theme 2 My Current Theme 3 Windows Vista 4 Windows Classic ร- ปท แสดงรายการ Themes 79

86 เครGHองมGอท=H 7 Display Settings เป8 นเครI9 องมIอส7 ดท3ายและเป8 นเครI9 องมIอท+9ใช3ในการ ปรบแต(ง Resolution ของจอภาพ ซ=9งในระบบ ปฏบตการ Windows Vista ม+มาให3น/ นสามารถต/ ง ค(าได3ส-งส7 ดตามขนาดท+9จอภาพของเรารบได3 ปรบความละเอ+ยดหน3าจอ ร- ปท แสดงเครPD องมPอปรบแตQ งหนาจอ เลIอกท+9น+9 ร- ปท แสดงเครPD องทPอ Adjust font size ( DPI ) นอกจากเครI9 องมIอท/ ง 7 ท+9กล(าวมาแล3วทางบรษท ไมโครซอฟทX ได3ม+การปรบปร7 งเครI9 องมIออ+กตว หน=9งมาช(วยในการจดเก+9ยวกบตวอกษรบนหน3าจอ Desktop ท+9ม+ชI9อว(า Adjust font size ( DPI ) วธ+ การท>า 1. ให3ใช3เมาสXคลกขวาบรเวณท+9วา( งบนหน3าจอ Desktop 2. ให3ใช3เมาสXเลIอกคลกซ3ายท+9 Personalize 3. ให3ใช3เมาสXคลกเลIอกท+9 Adjust font size ( DPI ) 80

87 ระบบปฏบตการ Windows Vista จะท>าการสอบ ถามว(าเราจะเข3าไปปรบแต(ง DPI Scaling ใช(ไหม ให3เรากด เพI9อยอมรบและให3 ด>าเนนการต(อไป ร- ปท แสดงขอความเตPอน กดท+9น+9 ค(ามาตรฐานท+9ให3เลIอก ระบบปฏบตการ Windows Vista ม+ทางเลIอกใน การปรบเปล+9ยน scale ให3เราอย-( 2 ทางเลIอกคIอ 1. ระบบปฏบตการ Windows Vista ม+ค(า มาตรฐานให3เราอย-แ( ล3ว คIอ 1.1 Default scale ( 96 DPI ) - fit more information เป8 นขนาดท+9เหมาะส>าหรบอกษรข3อม-ลทว9 ไป 1.2 Default scale ( 120 DPI ) - make text more readable เป8 นขนาดท+9เหมาะส>าหรบอกษรท+9ใช3ในการ อ(าน คลกเพI9อปรบค(าเอง ร- ปท แสดงเครPD องมPอ DPI 81

88 เลIอกปรบเอง 2. ระบบปฏบตการ Windows Vista ให3เรา สามารถต/ งค(าเองได3 โดยใช3เมาสXคลกกดท+9 ป7( ม และต/ งค(าเอง หมายเหตB เมI9อต/ งค(าเสร8 จ ระบบปฏบตการ Windows Vista จะให3 Restart ใหม(ท7กคร/ ง ร- ปท แสดงคFาเตPอนให Restart กด Restart ร- ปท แสดงเครPD องมPอ DPI ขนตอนท=H 4 การตงคC าการR ดจอเพGอH ใหสามารถ แสดงภาพออกทางท=ว=ได 1. ไป Download Driver software การXดจอ ท+9ใช3สา> หรบระบบปฏบตการ Windows Vista จากเว8บไซตXของบรษทผ-ผ3 ลตการX ดจอ 2. ท>าการตดต/ งตามแบบท+9กล(าวมาข3างต3น 3. ให3ใช3เมาสXคลกขวาบรเวณท+9วา( งบนหน3าจอ Desktop 4. ให3ใช3เมาสXเลIอกคลกซ3ายท+9 Personalize 5. ให3ใช3เมาสXคลกเลIอกท+9 Display Settings ร- ปท แสดงการตงคQ าจอภาพ เลIอกท+9น+9 82

89 ขอควรจFา หามลPมเมPDอใชระบบปฏบตการ Windows Vista ระบบปฏ3 บ0ต3การ Windows Vista สามารถท+A จะท/าการ ตดต/ ง Driver หรI อโปรแกรมได3เลย ถ3า Type of File ท+9เป8 น Windows Installer Package (.msi) และย0งม+ป0ญหาก0บ Type of File ท+A เปh น Application (.exe) อย-J 6. ให3ใช3เมาสXคลกเลIอกท+9 เป8 นเครI9 องมIอท+9ใช3ในการปรบเปล+9ยนจอภาพแบบ พเศษท+9ทางบรษทไมโครซอฟทXตดต/ งมาให3 ใน ระบบปฏบตการ Windows คลกท+9น+9 ร- ปท แสดงเครPD องมPอในตงความละเอCยดหนาจอ คลกท+9น+9 7. ให3ใช3เมาสXคลกเลIอกท+9เมนหมายเหตB เมน-น/ +จะปรากฏข=/นมาก8ต(อเมI9อเราได3 ท>าการตดต/ ง Driver ท+9ได3จากบรษท Nvidia แล3ว ร- ปท แสดงการตงคQ า 2 จอภาพ 83

90 คลกท+9น+9 8. ให3ใช3เมาสXคลกเลIอกท+9 Screen Adjustment หรI อ Nview Display Settings เหตfผลท+A ต9องท/าการต05งคJ าให9 ออก 2 จอภาพ กhเพราะ ระบบปฏ3 บ0ต3การ Windows Vista ท/าให9 รายละเอ+ยด ของภาพสมจร3 งขlน5 ม+ม3ต3ของภาพท+A ด+ ท/าให9 ด-หน0ง ได9 ช0ดเจนมาก เหมอนด-หน0งมาตรฐาน HDTV เลย กhวJาได9 ด-ว+ซ+ด+เหมอนก0บด-ด+ว+ด+ แล9 วถ9 าเราด-ด+ว+ด+ จะช0ดเจนขนาดไหน ร- ปท แสดงเครPD องมPอในการตงจอภาพ ค7ณสมบตท+9ให3เลIอกท>า 9. ให3ใช3เมาสXคลกเลIอกต/ งค(าท+9 nview Display Mode ซ=9ง ม+ค7ณสมบต ให3เราเลIอกอย-( 4 ร- ปแบบ คIอ 1. Single display ให3แสดง 1 จอภาพ 2. Clone การจ>าลองให3แสดง 2 จอภาพ 3. Horizontal Span การปรบระยะห(างแนวต/ ง 4. Vertical Span การปรบระยะห(างแนวด9ง 10. เมI9อต/ งค(าเสร8 จให3ใช3เมาสXคลกกดเลIอกท+9 เพI9อเร9 มต3นการท>างานของค(าท+9ต/ งไว3 ร- ปท แสดงเครPD องมPอในการตง 2 จอภาพ 84

91 กดเมI9อตกลง กดเมI9อไม(ตกลง 11. ระบบปฏบตการ Windows Vista จะถามอ+ก รอบว(าจะปรบเปล+9ยนการต/ งค(าหรI อไม( ถ3าเรา ต3องการเปล+9ยนให3กด ถ3าไม(ตอ3 งการเปล+9ยนให3 ร- ปท แสดงคFาเตPอนการ Reconfigured 12. ให3เราคลก เพI9อตอบตกลงให3ยอมรบในการต/ งค(าคร/ งน+/ เมAอท/าการต05งคJ าส/าเรh จ กhเลยน/าเอาแผJ นด+ว+ด+ คอนเส3 ร;ตของ Eagle มาด-เลย ภาพสมจร3 งมาก ขนาดเครA องเลJ นด+ว+ด+ท+Aม+ราคาสามส+A พ0น ย0งส-Jด-จาก คอมพ3วเตอร; ไมJ ได9 เลย นJ าตAนตาและประท0บใจ มากเลย ร- ปท แสดงการยอมรบการตงคQ า คลกท+9น+9 85

92 ขนตอนการตดตงระบบเครGอขC าย บนระบบปฏบตการ Microsoft Windows Vista การเชI9อมต(อบนระบบเครI อข(ายแบบ Ethernet ในปจจ7บน เป8 นท+9นยมกนมากท/ งในส>านกงานและภายใน บ3าน การเชI9อมต(อใช3 Lan Topology ท+9เป8 นแบบ Star การเชI9อมต(อจะต(อผ(านอ7ปกรณXท+9เร+ ยกว(า Switch Hub โดย Switch Hub เป8 นอ7ปกรณXศน- ยXกลางในการเชI9อมต(อ และส( วนน3อยมากท+9ต(อกนแบบ Peer to Peer โดยปจจ7บนได3ม+การเชI9อมต(อระบบเครI อข(ายเป8 น ไปตามมาตรฐานของ 10BaseT และให3 Switch Hub เป8 นตวกลางในการเชI9อมโยงอ7ปกรณXต(างๆของเครI9 อง คอมพวเตอรXเข3าด3วยกน และม+การส( งต(อข3อม-ลไปมา ระหว(างเครI9 องคอมพวเตอรX ภายในระบบเครI อข(ายจะ สามารถส( งข3อม-ลได3ดว3 ยความเร8 ว MB./Sec ( เมกกะบตต(อวนาท+ ) และเราสามารถเชI9อมต(อกน ระหว(างเครI9 องคอมพวเตอรX ได3ไกลส7 ด 100 เมตรและ นอกจากน+/เรายงสามารถจะน>า Switch Hub หลาย ๆ ตวมาต(อพ(วงกนได3อ+กด3วย ร- ปท การเชPDอมตQ อแบบ Star ใช Switch Hub 2 ตว การเชI9อมต(อบนระบบเครI อข(ายแบบ Ethernet ในปจจ7บน ท+9เป8 นท+9นยมอ+กแบบหน=9งเป8 นการเชI9อมต(อโดยใช3 เทคโนโลย+เครI อข(ายแบบไร3สาย ( Wireless ) เป8 นเทคโนโลย+ท+9ไม(ตอ3 งม+การเดนสาย เหมาะส>าหรบห3องประช7ม ห3องโถง หรI อบรเวณท+9ไม(ตอ3 งการเดนสายแลนให3เกะกะ โดยปจจ7บนได3ม+การเชI9อมต(อระบบเครI อข(ายเป8 น ไปตามมาตรฐานของ IEEE x และให3 Access Point เป8 นตวกลางในการเชI9อมโยงอ7ปกรณXต(างๆของ เครI9 องคอมพวเตอรX เข3าด3วยกน โดยเป8 นการเชI9อมต(อ ระบบเครI อข(าย ผ(านช(องสญญาณความถ GHz ด3วยความเร8 วส-งส7 ด 11 MB/s ( เมกกะบตต(อวนาท+ ) ร- ปท การเชPDอมตQ อแบบไรสาย 86

93 ส>าหรบท+9บา3 นหรI อส>านกงาน เราสามารถสร3างการเชI9อมต(อแบบเครI อข(ายน+/ข/ =นมาได3 แล3วก8ทา> การเชI9อมโยง ระบบคอมพวเตอรX ท7กเครI9 องเข3าด3วยกน เพI9อให3สามารถสI9 อสารและแลกเปล+9ยนข3อม-ลระหว(างกนรวมถ=งสามารถใช3 อนเทอรX เน8ตร( วมกนด3วย ซ=9งการออกแบบระบบเครI อข(ายน/ นสามารถเลIอกใช3การเชI9อมต(อได3หลากหลายและปรบ เปล+9ยนไปได3ตามขนาดขององคXกรและลกษณะการใช3งาน สามารถท+9จะน>าแบบต(าง ๆ มาผสมผสานกนเพI9อให3เกด ประโยชนXส-งส7 ดในการใช3งาน ตามเทคนคของผ-อ3 อกแบบระบบเครI อข(าย ส>าหรบอ7ปกรณXท+9ใช3ในระบบเครI อข(าย ม+ดงน+/ Network Card หรP อ Lan Card NIC ( Network Interface Card ) เป8 นอ7ปกรณXท+9ใช3 ตดต/ งในคอมพวเตอรX ม+หน3าท+9ในการควบค7มการ ตดต(อสI9 อสาร โดยแต(ละ Card จะม+หมายเลข ระบ7อย-( ( Mac Address ) เพI9อใช3ในการระบ7ตา> แหน(ง ท+9ต/ ง คล3าย ๆ กบเลขท+9บา3 น เวลาส( งจดหมายก8ตอ3 ง ส( งตามเลขท+9บา3 น ในทางระบบเครI อข(ายก8เช(นกน เพI9อใช3ในการระบ7ตา> แหน(งของคอมพวเตอรX ของผ- 3 ส( งและผ-ร3 บ ร- ปท การJ ดแลน สายแลน สายแลนในปจจ7บนท+9ใช3กนอย-( เป8 นสายท+9ม+ท/ งหมด 4 ค-( และจะท>าการต+เกล+ยวกนในแต(ละค-( ซ=9งการบด เกร+ ยว จะจบค-(ของค-(ใครค-(มน และแต(ละค-(จะม+ความ ยาวไม(เท(ากน ท+9เป8 นเช(นน/ นก8เพราะเพI9อลดสญญาณ รบกวนท+9จะเกดข=/นภายในสายแลน โดยสายท+9ใช3ใน ปจจ7บนเป8 นสายท+9เร+ ยกว(า Category 5 ร- ปท สายแลน 87

94 หวตQ อสายแลน เป8 นอ7ปกรณXท+9ใช3ในการเชI9อมต(อเข3ากบสายแลน โดย ทว9 ไปปจจ7บนท+9นยมใช3เป8 นหวประเภท RJ - 45 จะ ใช3เชI9อมต(อกบสายแลนแบบ CAT 5 ( Category 5) หรI อสาย UTP และซ=9งร- ปแบบการเข3าหวต(อแบบ RJ - 45 ม+อย-( 3 แบบ คIอ 1. Peer to Peer หรI อแบบไขว3 2. TIA/EIA 568A ISDN 3. TIA/EIA 568B AT&T ร- ปท หว RJ 45 มาตรฐานการเขาหว การเข3าหวต(อสายแลนปจจ7บนม+การเข3าหวอย-( 2 แบบ ตามมาตรฐาน TIA/EIA คIอ 1. TIA/EIA 568A ISDN จะม+การเร+ ยงส+ ดงน+/ ขาวเข+ยว เข+ยว ขาวส3ม น>/าเงน ขาวน>/าเงน ส3ม ขาวน>/าตาล น>/าตาล จะท>าการจดเร+ ยงส+ เหมIอนกนท/ ง 2 หว 2. TIA/EIA 568B AT&T จะม+การเร+ ยงส+ ดงน+/ ขาวส3ม ส3ม ขาวเข+ยว น>/าเงน ขาวน>/าเงน เข+ยว ขาวน>/าตาล น>/าตาล จะท>าการจดเร+ ยงส+ เหมIอนกนท/ ง 2 หว ร- ปท มาตรฐาน TIA/EIA 88

95 คCมยFาหวสายแลน เป8 นอ7ปกรณXท+9ใช3ย/า> หวสายแลนให3ตดกบสายแลน ส( วนประกอบของค+มย>/าหวสายแลน 1. หวย>/าสายแลนเข3ากบหวทองแดง 2. ท+9ปอกสาย 3. ท+9ตดสายแลน ร- ปท คCมยFาหวสายแลน Switching Hub Switching Hub เป8 นอ7ปกรณXศน- ยXกลางในการเชI9อม ต(อในระบบเครI อข(าย โดยหลกการในการท>างานของ Switches จะท>างานคล3ายกบของ Bridge แต(วา( ท>างาน ได3เร8 วกว(า จ=งสามารถเร+ ยกว(าเป8 น Multiport Bridge เนI9องจาก Switching Hub ม+ได3หลาย Port ท+9ใช3ในการ เชI9อมต(อกบคอมพวเตอรX ร- ปท Switching Hub 89

96 ร- ปท Access Point Access Point Wireless Lan หรI อเร+ ยกว(า ระบบเครI อข(ายแบบไร3 สาย ซ=9งเป8 นเทคโนโลย+ท+9สร3างข=/นมาภายใต3มาตรา ฐาน IEEE x หรI อเรามกเร+ ยกระบบไร3สายน+/ ว(า Wi - Fi และมาตราฐาน IEEE เป8 นระบบ เทคโนโลย+ไร3สาย ( Wireless Lan ) ท+9ได3ม+ขอ3 ก>าหนดมาตราฐานในการส( งข3อม-ลท+9ความเร8 ว 1,2,5 หรI อ 11 MB/s ในคลI9นความถ+9ท GHz การท>างาน ของตว Access Point จะท>างานคล3ายกบ Switching Hub คIอ เป8 นอ7ปกรณXศน- ยXกลางในการเชI9อมต(อใน ระบบเครI อข(าย ซ=9งคาดว(าภายในป น+/ จะม+อตรา การใช3เพ9มจ>านวนมากข=/นกว(าเดมหลายเท(าตว และ จ>านวนสถานท+9บรการท+9ให3เชI9อมต(อ Wi - Fi แบบ สาธารณะก8จะม+เพ9มข=/นหลายเท(าตวด3วยเช(นกน Wireless Network PC Card Wireless Network PC Card หรI อแลนการX ดไร3สาย ปจจ7บนท+9ม+จา> หน(ายม+ 3 แบบ คIอ 1. PC Card (PCMCIA) 2. USB 3. PCI Card ลกษณะการเชI9อมต(อใช3หลกการเด+ยวกบ Lan Card แต(พเศษตรงท+9ไม(ตอ3 งใช3สายในการเชI9อมต(อ ร- ปท Wireless Card 90

97 Windows Vista เป8 นระบบปฏบตการเน8ตเวรX กท+9ม+ความสามารถในการบรหารจดการระบบเครI อข(ายท+9ม+ ประสทธภาพในการท>างานส-ง เนI9องจากได3รบการพฒนาต(อยอดมาจาก Windows Server ซ=9งม+ความสามารถในการ ให3บรการเครI อข(ายท+9ม+ค7ณภาพ และบวกกบความสามารถทางด3านระบบรกษาความปลอดภยท+9เป8 นมาตรฐานใหม( ของไมโครซอฟทX ท>าให3 Windows Vista เป8 นระบบปฏบตการท+9ม+ความเสถ+ยรและปลอดภยของข3อม-ลมากยง9 ข=/น การตดต/ งระบบเครI อข(ายเพI9อใช3ในระบบปฏบตการ Windows Vista อนดบแรกควรท>าการตรวจเช8คการ เชI9อมต(อระหว(างอ7ปกรณXเน8ตเวรX ก กบระบบปฏบต การก(อน จากร- ปจะเห8นได3วา( ระบบปฏบตการ ม+การเชI9อมต(อกบอ7ปกรณX Lan Card ม+ปญหาซ=9งอาจ จากการลง Driver Software ไม(สมบ-รณX 1. ใช3เมาสXคลกกดท+9ป7(ม Start 2. ใช3เมาสXคลกเลIอกท+9 Control Panel 3. ใช3เมาสXคลกเลIอกท+9 Device Manager ร- ปท แสดงรายการอEปกรณJ ทCDเชPDอมตQ อ ตดต/ งไม(สมบ-รณX คลกขวาท+9น+9 กรณ+ แบบน+/ ให3เราจดการโดยวธ+ง(าย ๆ คIอท>าการ Update Driver Software เพI9อท>าการตดต/ ง Driver Software ใหม( ดงน+/ 1. ใช3เมาสXคลกขวาตรงอ7ปกรณXท+9ม+ปญหา 2. ใช3เมาสXคลกเลIอก Update Driver Software.. ร- ปท การ Update Driver Software 91

98 เลIอกท+9ท+9เป8 นอนดบแรก ระบบปฏบตการ Windows Vista จะให3เลIอกวธ+ การ ท+9จะใช3ในการค3นหา ให3เราเลIอกวธ+ ท+9 1 เป8 นวธ+ ท+9 ต3องการให3ระบบปฏบตการ Windows Vista ค3นหา เองโดยอตโนมต ซ=9งเป8 นวธ+ ท+9ด+ท+9ส7ดส>าหรบมIอใหม( ในการใช3ระบบปฏบตการ Windows Vista ร- ปท แสดงการวธการในการคนหา ระบบปฏบตการ Windows Vista จะท>าการค3นหา Driver Software ท+9เหมาะสม จากในคอมพวเตอรX และผ(านทาง Internet ร- ปท แสดงการคนหา Driver Software 92

99 ระบบปฏบตการ Windows Vista เมI9อค3นหา Driver Software ท+9เหมาะสมได3แล3ว ก8จะท>าการ ตดต/ งอ7ปกรณXเองอตโนมต ร- ปท แสดงการตดตง Driver Software ร- ปท แสดงรายการอEปกรณJ ทCDเชPDอมตQ อ หลงจากระบบปฏบตการ Windows Vista ได3ทา> การตดต/ ง Driver Software เสร8 จเร+ ยบร3อยแล3ว ให3เราตรวจเช8คการเชI9อมต(ออ7ปกรณXเครI อข(ายกบ ระบบปฏบตการอ+กรอบ ดงน+/ 1. ใช3เมาสXคลกกดท+9ป7(ม Start 2. ใช3เมาสXคลกเลIอกท+9 Control Panel 3. ใช3เมาสXคลกเลIอกท+9 Device Manager จากร- ป แสดงว(าเราได3ตดต/ งอ7ปกรณXเครI อข(ายได3 ส>าเร8 จแล3ว และแสดงว(าท7กอย(างม+ความพร3อมเพIอ9 การเชI9อมต(อระบบเครI อข(ายแล3ว 93

100 ขนตอนทCD 1 การตดต/ งคอมพวเตอรX เพI9อเชI9อมต(อ ระบบอนเทอรX เน8ต ผ(านระบบ LAN วธ+ การตดต/ ง 1. ให3ใช3เมาสXคลกท+9ป7(ม Start 2. ให3ใช3เมาสXคลกเลIอกไปท+9 Control Panel 3. ให3ใช3เมาสXคลกเลIอกไปท+9 คลกเลIอกท+9น+9 ร- ปท แสดงวธCการเขาใช Control Panel คลกท+9น+9 4. ให3ใช3เมาสXคลกเลIอกท+9 เพI9อเข3าใช3เครI9 องมIอในการจดการระบบเครI อข(าย ของระบบปฏบตการ Windows Vista เป8 นเครI9 อง มIอท+9ใช3ในการบรหารจดการเก+9ยวกบอ7ปกรณXท+9ใช3 ในการเชI9อมต(ออ7ปกรณXเครI อข(ายท/ งหลาย ไม(วา( จะ เป8 น Lan Card รวมถ=งการด-สถานะการเชI9อมต(อ ร- ปท แสดงวธCการเขาใชเครPD องมPอจดการระบบเครP อขQ าย 94

101 5. ให3ใช3เมาสXคลกขวาเลIอกท+9อ7ปกรณXท+9จะใช3เชI9อม ต(อระบบเครI อข(าย ในท+9น+9คIอ Lan Card ท+9 จะใช3ใน การเชI9อมต(อระบบเครI อข(ายอนเทอรX เน8ต 6. ให3ใช3เมาสXคลกเลIอกท+9 Status หรI อ Properties ก8ได3 ( ถ3าเลIอก Properties จะเข3าถ=งการต/ งค(าได3เร8 วกว(า ) ให3คลกขวาท+9อ7ปกรณX ร- ปท การเขาไปตงคQ าแลนการJ ด 7. ระบบปฏบตการ Windows Vista จะแสดงข3อ ความเตIอนในการเข3าใช3ระบบบรหารจดการระบบ เครI อข(าย ให3ใช3เมาสXคลกกดท+9ป7(ม Continue เพI9อ ต3องการให3 ด>าเนนการต(อไป ร- ปท แสดงขอความเตPอน คลกท+9น+9 95

102 8. ส>าหรบการต/ งค(า IP address ท+9ม+ในระบบปฏบต การ Windows Vista ม+การต/ งค(าได3 2 แบบ ตาม Internet Protocol ช=9งในระบบปฏบตการ Windows Vista ม+ Internet Protocol ให3เรา 2 เวอรX ชน คIอ IPv4 ( Internet Protocol Version 4 ) และ IPv6 ( Internet Protocol Version 6 ) ***ความร- 3เรI9 อง IPv4 IPv6 อย-ใ( นภาคผนวก*** โดยปจจ7บนท+9นยมใช3กนมากส7 อ คIอ IPv4 ( Internet Protocol Version 4 ) และในปจจ7บนก8เร9 มม+การ ใช3 IPV6 ( Internet Protocol Version 6 ) บางแล3ว ในบางประเทศ ร- ปท การเขาไปตงคQ า IP address วธ+ การต/ งค(า IP address 1. ให3เราใช3เมาสXคลกเลIอกท+9รายการท+9เป8 น Internet Protocol Version 4 ( TCP/IPv4 ) หรI อ Internet Protocol Version 6 ( TCP/IPv6 ) ( การเลIอกต/ งค(าควรเลIอกได3เพ+ยงตวเด+ยว ) การเลIอกจะข=/นอย-ก( บระบบเครI อข(ายของเราว(า ได3ใช3 Internet Protocol Version ไหน 2. ใช3เมาสXคลกกดท+9ป7(ม Properties เพI9อท>าการต/ งค(า IP address ในการเชI9อมต(อกบระบบเครI อข(ายอนเทอรXเน8ต จ>าเป8 นต3องเก+9ยวข3องกบเรI9 องของไอพ+ แอดเดรส เครI9 องคอมพวเตอรX ท+9เชI9อมต(อกบระบบเครI อข(ายอนเทอรX เน8ต ต3องม+การก>าหนดไอพ+ แอดเดรส ไอพ+ แอดเดรส หมายถ=ง หมายเลข หรI อรหสท+9บ(งบอก ต>าแหน(งท+9อย-ข( องเครI9 องคอม พวเตอรX ท+9เชI9อมต(อกบระบบเครI อข(ายอนเทอรX เน8ต เช(นเครI9 อง เป8 นเซรX ฟเวอรX ท+9ใช3ในการค3นหาข3อม-ลทางอนเทอรX เน8ต ซ=9งจะม+หมายเลขไอพ ตวเลขรหส ไอพ+ แอดเดรสจ=งเสมIอนเป8 นรหสประจ>าตวของเครI9 องท+9ใช3 ต/ งแต(พ+ซ+ของผ-ใ3 ช3จนถ=ง เซรX ฟเวอรX ให3บรการอย-ท( ว9 โลก ท7กเครI9 องต3องม+รหสไอพ+แอดเดรสและต3องไม(ซ/ า> กนเลยทว9 โลก 96

103 ร- ปท การตงคQ า IP address IPv4 9. การต/ งค(า IPv4 แบบก>าหนดเอง 1. ให3ใช3เมาสXคลกเลIอกท+9 Use the following IP address IP address : ไอพ+แอดเดรส ท+9กา> หนดเอง Subnet mask : ให3ใส( ตาม Class ท+9กา> หนด Default gateway : ให3ใส( IP Router หรI อ ADSL 2. ให3ใช3เมาสXคลกเลIอกท+9Use the following DNS server address Preferred DNS server : ไอพ+แอดเดรส DNS ตวท+9 1 ของ ISP หรI อของเรา Alternate DNS server : ไอพ+แอดเดรส DNS ตวท+9 2 ของ ISP หรI อของเรา 10. การต/ งค(า IPv4 แบบรบค(าอตโนมต 1. ให3ใช3เมาสXคลกเลIอกท+9 Obtain an TP address automatically เพI9อรบค(าโดยอตโนมต 2. ให3ใช3เมาสXคลกเลIอกท+9 Obtain DNS server address automatically เพI9อรบค(า DNS โดย อตโนมต ร- ปท การตงคQ า IP address IPv4 97

104 11. การต/ งค(า IPv6 แบบก>าหนดเอง 1. ให3ใช3เมาสXคลกเลIอกท+9 Use the following IPv6 address IPv6 address : ไอพ+แอดเดรส ท+9กา> หนดเอง Subnet prefix length : ให3ใส( จา> นวนความกว3างท+9ใช3 Default gateway : ให3ใส( IP Router 2. ให3ใช3เมาสXคลกเลIอกท+9Use the following DNS server address Preferred DNS server : ไอพ+แอดเดรส DNS ตวท+9 1 ของ ISP หรI อของเรา Alternate DNS server : ไอพ+แอดเดรส DNS ตวท+9 2 ของ ISP หรI อของเรา ร- ปท การตงคQ า IP address IPv6 12. การต/ งค(า IPv6 แบบรบค(าอตโนมต 1. ให3ใช3เมาสXคลกเลIอกท+9 Obtain an IPv6 address automatically เพI9อรบค(าโดยอตโนมต 2. ให3ใช3เมาสXคลกเลIอกท+9 Obtain DNS server address automatically เพI9อรบค(า DNS โดย อตโนมต ร- ปท การตงคQ า IP address IPv6 98

105 13. ให3ใช3เมาสXคลกกดท+9ป7(ม 1. ให3ใช3เมาสXคลกเลIอกท+9 IP settings 2. ให3ใช3เมาสXคลกเครI9 องหมายถ-กท+9 Automatic matric ร- ปท การตงคQ า IP address IPv6 14. ให3ใช3เมาสXคลกเลIอกท+9 DNS 1. ใช3เมาสXคลกเลIอก Append primary and connections with TCP/IP 2. ใช3เมาสXคลกเครI9 องหมายถ-กท+9 Append parent sulffixes of the primary DNS suffix 3. ใช3เมาสXคลกเครI9 องหมายถ-กท+9 Register the connection's address in DNS ร- ปท การตงคQ า IP address IPv6 99

106 15. เมI9อต/ งค(า IP address เสร8 จแล3วให3ใช3เมาสXคลก ท+9กดป7( ม เพI9อยอมรบการต/ งค(า 16. ใช3เมาสXคลกกดท+9ป7(ม เพI9อปด หน3าจอน/ น 17. แล3วระบบปฏบตการ Windows Vista จะท>าการ เชI9อมต(อเครI อข(ายอนเทอรXเน8ตโดยอตโนมต ร- ปท แสดงการเชPDอมตQ อกบระบบอนเทอรJ เน`ต 15. เราสามารถท>าการตรวจสอบรายละเอ+ยดของ ข3อม-ล IP address ท+9เราท>าการตดต/ ง วธ+ การท>า 1. ให3ใช3เมาสXคลกท+9ป7(ม Start 2. ให3ใช3เมาสXคลกเลIอกไปท+9 Control Panel 3. ให3ใช3เมาสXคลกเลIอกไปท+9 4. ใช3เมาสXคลกเลIอกท+9 View Status IPv4 5. ใช3เมาสXคลกกดท+9ป7(ม ( diagnose คIอ การวเคราะหXระบบการเชI9อมต(อเครI อ ข(ายพร3อมท/ งแก3ไขข3อผดพลาด ) ร- ปท การตงคQ า IP address IPv4 100

107 15. เราสามารถท>าการตรวจสอบรายละเอ+ยดของ ข3อม-ล IP address ท+9เราท>าการตดต/ ง วธ+ การท>า 1. ให3ใช3เมาสXคลกท+9ป7(ม Start 2. ให3ใช3เมาสXคลกเลIอกไปท+9 Control Panel 3. ให3ใช3เมาสXคลกเลIอกไปท+9 4. ใช3เมาสXคลกเลIอกท+9 View Status IPv6 5. ใช3เมาสXคลกกดท+9ป7(ม ( diagnose คIอ การวเคราะหXระบบการเชI9อมต(อเครI อ ข(ายพร3อมท/ งแก3ไขข3อผดพลาด ) ร- ปท การตงคQ า IP address IPv6 ในการเชI9อมต(อกบระบบเครI อข(ายอนเทอรXเน8ต ในระบบปฏบตการ Windows Vista สามารถท>า ได3สะดวกและรวดเร8 ว และไม(ตอ3 งท>าการ Restart ระบบปฏบตการ Windows Vista เลย แต(ส(วน ใหญ(จะม+ปญหาด3าน Driver Software ท+9มกหาไม(พบ การซI/ออ7ปกรณXในคร/ งต(อไป เราต3อง สอบถามทางร3าน ว(า ใช3กบระบบปฏบตการ Windows Vista ได3ไหม เพราะอ7ปกรณXบางอย(าง ได3ซ/Iอมาแล3วใช3ไม(ได3 ก8ไม(ม+ค(าอะไรไม(ต(างไปจากเศษกระดาษตามท3องถนนและเราต3องเส+ ยเงน ฟร+ ๆ อย(าลIมค>าถามน+/เวลาซI/ออ7ปกรณXตวใหม( 101

108 ขนตอนทCD 2 การตดต/ งคอมพวเตอรX เพI9อเชI9อมต(อ ระบบอนเทอรX เน8ต ผ(านระบบโมเด8ม วธ+ การตดต/ ง 1. ให3ใช3เมาสXคลกท+9ป7(ม Start 2. ให3ใช3เมาสXคลกเลIอกไปท+9 Control Panel 3. ให3ใช3เมาสXคลกเลIอกไปท+9 คลกเลIอกท+9น+9 ร- ปท การเขาใช Control Panel 4. ให3ใช3เมาสXคลกเลIอกท+9 เพI9อเข3าใช3เครI9 องมIอในการจดการระบบเครI อข(าย ของระบบปฏบตการ Windows Vista เป8 นเครI9 อง มIอท+9ใช3ในการบรหารจดการเก+9ยวกบอ7ปกรณXท+9ใช3 ในการเชI9อมต(ออ7ปกรณXเครI อข(ายท/ งหลาย ไม(วา( จะ เป8 น Lan Card รวมถ=งการด-สถานะการเชI9อมต(อ ร- ปท การตงคQ าในการเขาเชPDอมตQ อระบบเครP อขQ าย 102

109 ในระบบปฏบตการ Windows Vista ได3แบ(งแยก การเชI9อมต(อระบบเครI อข(าย แยกออกจากกนโดย ได3แบ(ง เป8 น 4 ประเภท ดงน+/ 1. Connect to the Internet 2. Set up a wireless router or access point 3. Set up a dial- up connection 4. Connect to a workplace ร- ปท การตงคQ าแยกตามประเภทเครP อขQ าย TIP 1. Connect to the Internet เป8 นการต/ งค(าการเชI9อมต(อส-(ระบบเครI อข(ายอนเทอรX เน8ต โดยผ(านระบบเครI อข(ายชนด Broadband ( PPPoE ) ท+9เป8 นแบบ DSL หรI อสาย Cable 2. Set up a wireless router or access point เป8 นการต/ งค(าการเชI9อมต(อระบบเครI อข(าย ซ=9งจะเป8 นการเชI9อมต(อส-(โลกอนเทอรX เน8ตโดยผ(าน ระบบเครI อข(ายแบบไร3สายผ(านตวจ(ายสญญาณ Access point หรI อเชI9อมต(อ Lead line โดยผ(าน Router 3. Set up a dial- up connection เป8 นการต/ งค(าการเชI9อมต(อ ซ=9งจะเป8 นการเชI9อมต(อส-(โลกอนเทอรX เน8ตผ(านระบบ Dial โดยใช3 ตวควบค7มชนดโมเด8ม ( PPPoE ) ท+9ใช3สายโทรศพทX 4. Connect to a workplace เป8 นการต/ งค(าการเชI9อมต(อ ซ=9งจะเป8 นการเชI9อมต(อระบบเครI อข(ายระหว(างหน(วยงาน โดยผ(าน ระบบเครI อข(ายแบบ VPN ( Virtual private network ) หรI อเชI9อมต(อ Dial โดยผ(านโทรศพทX 103

110 5. ให3ใช3เมาสXคลกเลIอกท+9 6. ให3ใช3เมาสXคลกกดท+9ป7(ม 7. กรณ+ การตดต/ งโมเด8มม+ปญหาจะปรากฏข3อความ เตIอนให3ใช3เมาสXคลกกดท+9ป7(ม เพI9อยกเลกด>าเนนการ ( แล3วให3กลบไปท>าการตดต/ ง Driver Software ของโมเด8มใหม(อ+กรอบ ) ยกเลกคลกท+9น+9 ร- ปท แสดงขอผดพลาดทCDเกดจากอEปกรณJ ร- ปท การตงคQ า Account 8. กรณ+ การตดต/ งโมเด8มไม(ม+ปญหา ระบบปฏบต การจะให3เรากรอกข3อม-ลพI/นฐานในการต/ งค(าต(าง ๆ ดงน+/ 1. Dial - up phone number ให3ใส( เบอรX โทรศพทXท+9ใช3ในการเชI9อมต(อกบ ระบบอนเทอรX เน8ต 2. User name ชI9อผ-ใ3 ช3 3. Password รหสผ(านท+9ใช3ในการเชI9อมต(อระบบอนเทอรX เน8ต 4. Connection name ชI9อท+9ใช3ในการเชI9อมต(อระบบอนเทอรX เน8ต กรอกข3อม-ลท+9น+9 104

111 กรณ+ ใช3เมาสXคลกเครI9 องหมายถ-กท+9 Allow other people to use this connection ( ก>าหนดให3 USER สามารถใช3ในการเชI9อมต(อระบบ อนเทอรX เน8ตได3ท7กคน ) ระบบปฏบตการ Windows Vista จะแสดงข3อ ความเตIอน ให3เราใช3เมาสXคลกกดท+9ป7(ม เพI9อให3ดา> เนนการต(อ ร- ปท แสดงขอความเตPอน 9. ใช3เมาสXคลกกดท+9ป7(ม เพI9อท>าการสร3าง Account ท+9ใช3ในการเชI9อมต(อระบบ เครI อข(ายอนเทอรX เน8ต 10. ระบบปฏบตการ Windows Vista จะท>าการสร3าง Account โดยอตโนมต และแสดงข3อความเมI9อสร3าง Account ท+9ใช3ในการ Dial เสร8 จ 11. ใช3เมาสXคลกกดท+9ป7(ม ร- ปท ระบบปฏบตการท>าการเชI9อมต(ออตโนมต 105

112 กรณ+ ท+9เราต3องการเข3าไปด-ผลการต/ งค(าการเชI9อมต(อ ระหว(างระบบปฏบตการ Windows Vista กบระบบ เครI อข(ายอนเทอรX เน8ต 12. ใช3เมาสXคลกเลIอกท+9 ระบบปฏบตการ Windows Vista จะแสดงไอคอน ซ=9งจะบอกสถานะการเชI9อมต(อ ในท+9น+9เราไม(เปดให3ม+การเชI9อม ต(อผ(านโมเด8ม ร- ปท แสดง Account ทCDทFาการตงคQ าไว กรณ+ ตอ3 งการลบ Account ในการเชI9อมต(อระบบ อนเทอรX เน8ตผ(านระบบโมเด8ม 13. ใช3เมาสXคลกขวาเลIอกท+9 Account น/ น 14. ใช3เมาสXคลกเลIอกท+9 Delete ให3คลกขวาท+9อ7ปกรณX ร- ปท วธCการลบ Account 106

113 ระบบปฏบตการ Windows Vista จะแสดงข3อความ เตIอน 15. ให3เราใช3เมาสXคลกกดท+9ป7(ม เพI9อให3ทา> การลบ Account ท+9เราต3องการ ร- ปท ระบบปฏบตการแสดงขอความเตPอน คลกท+9น+9 เมI9อเราคลกกดท+9ป7(ม เร+ ยบร3อยแล3ว ไอคอนท+9เป8 น Account ท+9ใช3ในการเข3าเชI9อมต(อ ระบบอนเทอรX เน8ตก8จะหายไป ร- ปท แสดงสถานะหลงลบ Account 107

114 ขนตอนทCD 3 การตดต/ งคอมพวเตอรX เพI9อเชI9อมต(อ ระบบอนเทอรX เน8ตแบบไร3สาย 1. ให3ใช3เมาสXคลกท+9ป7(ม Start หรI อ 2. ให3ใช3เมาสXคลกเลIอกท+9 Connect to ค>าอธบายความสามารถของ Connect to ร- ปท การตงคQ าการเชPDอมตQ อระบบเครP อขQ าย กรณ+ ระบบปฏบตการยงไม(ได3ต/ งค(าการเชI9อมต(อกบ ระบบเครI อข(ายไร3สายให3ทา> การต/ งค(าเพI9อเชI9อมต(อกบ ระบบเครI อข(ายไร3สาย 3. ให3เมาสXคลกเลIอกท+9 Set up a connection or network ร- ปท แสดงรายละเอCยดการเชPDอมตQ อ 108

115 4. ให3ใช3เมาสXคลกเลIอกท+9 5. ให3ใช3เมาสXคลกกดท+9ป7(ม การตดต/ งระบบเครI อข(ายแบบไร3สาย เพI9อด>าเนน คลกเลIอกท+9น+9 ร- ปท ทางเลPอกในการตงคQ าเชPDอมตQ อเครP อขQ าย ระบบปฏบตการ Windows Vista จะแสดงข3อความอธบายเก+9ยวกบการวธ+ การตดต/ ง และเพI9อให3ความช(วยเหลIอผ-ท3 +9ตอ3 งการตดต/ งระบบ เครI อข(ายแบบไร3สายพร3อมค>าแนะน>าท+9ด+ ในการ เลIอกประเภทของเครI อข(ายท+9จะท>าการปรบแต(งค(า เพI9อให3สอดคล3องกบระบบเครI อข(ายประเภทน/ น ๆ 6. ให3เราใช3เมาสXคลกกดท+9ป7(ม เพI9อ จะด>าเนนการในข/ นตอนต(อไป ร- ปท ระบบปฏบตการแสดงคFาอธบาย 109

116 ระบบปฏบตการ Windows Vista จะแสดงข3อความ เตIอน ในการต/ งค(าระบบเครI อข(ายแบบไร3สาย 7. ให3เราใช3เมาสXคลกกดท+9ป7(ม เพI9อ ให3ดา> เนนการต(อไป ร- ปท ระบบปฏบตการแสดงขอความเตPอน คลกท+9น+9 กรณ+ น/ +เกดจากท+9เราได3ทา> การตดต/ ง Driver software ของอ7ปกรณX Wireless ไม(สมบ-รณXหรI อว(าไม(ได3เปด การใช3งาน Wireless ระบบปฏบตการจะแสดงข3อ ผดพลาด ดงร- ป 8. ให3เราใช3เมาสXคลกกดท+9ป7(ม เพI9อยก เลกการต/ งค(าการเชI9อมต(อระบบเครI อข(ายไร3สาย ( แล3วให3กลบไปท>าการตดต/ ง Driver Software ของ อ7ปกรณX Wireless ใหม(อ+กรอบ ) ร- ปท แสดงขอความเตPอนเมPDอไมQ พบอEปกรณJ ยกเลกคลกท+9น+9 110

117 กรอกข3อม-ล 9. ระบบปฏบตการ Windows Vista จะให3ทา> การ 9.1 กรอกชI9อระบบเครI อข(าย 9.2 กรอกประเภทระบบรกษาความปลอดภยท+9 ใช3ในระบบเครI อข(าย 9.3 ประเภทของการเข3ารหส 9.4 รหสระบบรกษาความปลอดภย กรณ+ ท+9เราไม(ได3เข3ารหสอะไร ให3กรอกแค(ชI9อของ ระบบเครI อข(ายก8พอ 10. ให3ใช3เมาสXเลIอกท+9 Save this network for all users of this computer เพI9อให3ผใ- 3 ช3ท7ก Account สามารถใช3ได3ท7กคน 11. ให3ใช3เมาสXคลกกดท+9ป7(ม ร- ปท อ กรณ+ ท+9ไม(ม+ปญหาเก+9ยวกบอ7ปกรณX Wireless 12. ระบบปฏบตการ Windows Vista จะท>าการ ค3นหาสญญาณและเชI9อมต(อเข3ากบระบบเครI อข(าย ไร3สายโดยอตโนมต ร- ปท การเชPDอมตQ อระบบเครP อขQ ายไรสาย 111

118 คFาแนะนFาการตงคQ Windows Vista Security type 1. No authentication (Open) Open system authentication with no encryption. 2. WEP Open system authentication with Wired Equivalent Privacy (WEP). 3. WPA-Personal Wi-Fi Protected Access (WPA) with a preshared key (also known as a passphrase). 4. WPA-Enterprise WPA with IEEE 802.1X authentication. 5. WPA2-Personal WPA2 with a preshared key. 6. WPA2-Enterprise WPA with IEEE 802.1X authentication x IEEE 802.1X authentication with WEP (also known as dynamic WEP). Encryption type 1. When the No authentication (Open) security type is selected, None is selected. 2. When the WEP security type is selected, WEP is selected. 3. When the WPA-Personal security type is selected, you can select TKIP or AES. 4. When the WPA-Enterprise security type is selected, you can select TKIP or AES. 5. When the WPA2-Personal security type is selected, you can select TKIP or AES. 6. When the WPA2-Enterprise security type is selected, you can select TKIP or AES. 7. When the WEP (802.1x) security type is selected, WEP is selected. Security Key/Passphrase Type the WEP key (if you selected the WEP security type), the WPA preshared key (if you selected the WPA-Personal security type), or the WPA2 preshared key (if you selected the WPA2-Personal security type). 112

119 เมI9อท>าการต/ งค(าเสร8 จแล3วระบบปฏบตการ จะแสดง ระบบเครI อข(ายท+9เราได3ทา> การตดต/ งไว3 13. ให3เราใช3เมาสXคลกเลIอกท+9ระบบเครI อข(ายท+9เรา ต3องการจะเชI9อมต(อ 14. ให3ใช3เมาสXคลกกดท+9ป7(ม คลกท+9น+9 ร- ปท แสดงเครP อขQ ายทCDสามารถเชPDอมตQ อได 15. ระบบปฏบตการ Windows Vista จะท>าการ เชI9อมต(อเข3ากบระบบเครI อข(ายไร3สายโดยอตโนมต ร- ปท การเชPDอมตQ อเครP อขQ ายไรสาย 113

120 ขนตอนทCD 4 การตดต/ งเครI อข(ายภายในบ3านหรI อใน ส>านกงานเพI9อแลกเปล+9ยนข3อม-ลระหว(างกน 1. ให3ใช3เมาสXคลกท+9ป7(ม Start 2. ให3ใช3เมาสXคลกขวาท+9 Computer หรI อ ท+9 3. ให3ใช3เมาสXคลกเลIอกไปท+9 Properties ร- ปท การตดตงเครP อขQ ายภายใน 4. ใช3เมาสXคลกเลIอกไปท+9 Change setting เพI9อปรบเปล+9ยนข3อม-ลในระบบปฏบตการ Windows Vista คลกเลIอกท+9น+9 ร- ปท แสดงรายละเอ+ยดของระบบปฏบตการ 114

121 ระบบปฏบตการ Windows Vista ปรากฏหน3าจอเตIอน การเข3าแก3ขอ3 ม-ลในระบบ คอมพวเตอรX ซ=9งเราต3องการเข3าไปแก3ไขอย-แ( ล3ว 5. ให3ใช3เมาสXคลกท+9ป7(ม ร- ปท ระบบปฏบตการแสดงขอความเตPอน 6. ให3ใส( ชI9อเพI9อใช3เป8 นค>าอธบายท+9 Computer Description ให3ใส( วา( test share เพI9ออธบายว(า เราจะท>าการทดสอบการแชรX ขอ3 ม-ล กรอกข3อม-ล ร- ปท การตงคQ าพPนฐานในระบบปฏบตการ 115

122 7. ให3ใช3เมาสXคลกท+9ป7(ม เพI9อท>า ท>าการปรบเปล+9ยนข3อม-ลเก+9ยวกบคอมพวเตอรX 8. ให3ใส( ชI9อคอมพวเตอรX ในช(อง Computer name ให3ใส( ชI9อเป8 น test - PC 9. ให3ใส( ชI9อระบบเครI อข(ายท+9เราจะใช(ร(วมกน ท+9 Workgroup ให3ใส( ชI9อเป8 น test 10. ให3ใช3เมาสXคลกท+9ป7(ม เพI9อตอบ ตกลงการปรบเปล+9ยนคร/ งน+/ ร- ปท การกรอกชPDอคอมพวเตอรJ และชPDอกลEQม 11. ระบบปฏบตการ Windows Vista จะแสดงข3อ ความต3อนรบเพI9อความส-(กล7(มเครI อข(าย test 12. ให3ใช3เมาสXคลกท+9ป7(ม เพI9อตอบ ตกลงการปรบเปล+9ยนคร/ งน+/ ร- ปท ระบบปฏบตการยนดCตอนรบ 116

123 13. ระบบปฏบตการ Windows Vista จะแสดงข3อ ความค>าแนะน>าว(าหลงการปรบเปล+9ยนข3อม-ล ให3เราท>าการ restart เครI9 องคอมพวเตอรX 14. ให3ใช3เมาสXคลกท+9ป7(ม เพI9อตอบ ตกลงและจะปฏบตตามค>าแนะน>า ร- ปท ระบบปฏบตการแสดงขอความเตPอน 15. เมI9อปรบเปล+9ยนค(าเสร8 จเร+ ยบร3อยก8จะกลบมา หน3าจอหลกอ+กคร/ ง 16. ให3ใช3เมาสXคลกท+9ป7(ม เพI9อออก จากหน3าจอน+/ไป ร- ปท แสดงวธCการเปลCDยนคQ าพPนฐานในระบบปฏบตการ 117

124 17. ระบบปฏบตการ Windows Vista จะให3เราท>า การ Restart ระบบคอมพวเตอรX กรณ+ ตอ3 งการ Restart ระบบคอมพวเตอรX ตอน น+/เลยให3ใช3เมาสXคลกกดท+9ป7(ม แต(ถา3 ยงไม(ตอ3 งการ Restart ระบบคอมพวเตอรX ตอนน+/ให3ใช3เมาสXกดป7( ม ร- ปท ระบบปฏบตการแสดงขอความเตPอน 18. ระบบปฏบตการ Windows vista ท>าการ Restart ระบบปฏบตการ 19. ให3ใช3เมาสXคลกท+9ป7(ม Start หรI อ 20. ให3ใช3เมาสXคลกขวาท+9 Computer หรI อ ท ให3ใช3เมาสXคลกเลIอกท+9 computer หรI อ computer ร- ปท แสดงวธCการเขาไปแชรJ 118

125 22. ใช3เมาสXคลกขวาเลIอก Drive ท+9ตอ3 งการจะ share เลIอกไปท+9 share คลกเลIอก Drive ท+9ตอ3 งการ ร- ปท แสดงวธCการแชรJ 23. ใช3เมาสXคลกกดท+9ป7(ม คลกท+9น+9 ร- ปท แสดงวธCการแชรJ 119

126 24. ระบบปฏบตการ Windows vista แสดงข3อความ เตIอน ให3เราใช3เมาสXคลกกดท+9ป7(ม ร- ปท ระบบปฏบตการแสดงขอความเตPอน 25. ให3ใช3เมาสXคลกท>าเครI9 องหมายถ-กท+9 Share this folder 26. ให3เลIอกจ>านวนผ-ท3 +9จะสามารถเข3ามาให3การใช3 ข3อม-ลพร3อม ๆ ได3ก+9คน ท+9น+9กา> หนดแค( 5 คน 27. ใช3เมาสXคลกกดท+9ป7(ม Permissions กดท+9น+9 ร- ปท แสดงวธCการแชรJ 120

127 28. ให3เราก>าหนดประเภทของ User ท+9เข3าใช3ขอ3 ม-ล ท+9เราท>าการแชรX และสทธในการใช3ขอ3 ม-ล โดยส( วนมากจะให3เข3าใช3ได3ท7กคนและก>าหนด สทธให3อ(านอย(างเด+ยวเพI9อป3 องกนข3อม-ลส-ญ หาย สทธการใช3ขอ3 ม-ล 1. Full Control ท>าได3ท7กอย(าง อ(าน เข+ยน ลบ 2. Change ท>าการแก3ไขข3อม-ลได3 3. Read อ(านได3อย(างเด+ยว 29. ให3เมาสXคลกกดท+9ป7(ม Apply, OK, Close ตามล>าดบ ร- ปท เลPอกสทธในการแชรJ 30. เมI9อต/ งค(าส>าเร8 จ 31. ด-ท9+ Drive ท+9เราท>าการแชรX ขอ3 ม-ลไว3กจ8 ะข=/นร- ป หน3าคนค-( ตรง Drive ท+9 Share ร- ปท ระบบปฏบตการแสดงสญลกษณJ การแชรJ 121

128 การด-ขอ3 ม-ลคอมพวเตอรX ท+9ทา> การแชรX ในระบบเครI อ ข(ายของเรา 32. ให3ใช3เมาสXคลกท+9ป7(ม Start หรI อ 33. ให3ใช3เมาสX ดบเบลคลกท+9 Network หรI อ ท+9 จะปรากฏดงร- ปท+9 ร- ปท แสดงคอมพวเตอรJ ในระบบเครP อขQ าย การแก3ไขกรณ+ ไม(สามารถเชI9อมต(อระบบเครI อข(ายได3 ให3ตรวจสอบการเชI9อมต(อระบบเครI อข(าย 1. ให3ใช3เมาสXคลกท+9ป7(ม Start หรI อ 2..ใช3เมาสXเลIอกไปท+9 Control Panel 3. ใช3เมาสXเลIอกไปท+9 ร- ปท แสดงวธCการตงคQ าการเชPDอมตQ อเครP อขQ าย 122

129 4. ท>าการตรวจด-สถานะการเชI9อมต(อระบบ เครI อข(าย ซ=9งด-จากร- ปไม(สามารถเชI9อมต(อระบบเครI อข(ายได3 5. ให3เราเข3าไปจดการอ7ปกรณXแลนการX ดท7กตวท+9ม+ วธ+ การท>า 1. ให3ใช3เมาสXคลกเลIอกท+9 ร- ปท ระบบปฏบตการไมQ สามารถเชPDอมตQ อระบบเครP อขQ าย 2. จะเข3าไปท+9หน3าจอท+9แสดงจอข3อม-ลของแลน การX ดท7กใบ ซ=9งเราสามารถท+9จะท>าการควบ ค7มการท>างานของ แลนการXดท7กใบ ร- ปท แสดงวธCการปดการใชการJ ดแลน 123

130 3. ให3เราท>าการยกเลกการท>างาน ( Disable ) ของ แลนการX ดท7กตวท+9ม+ วธ+ การยกเลกการท>างาน ( Disable ) ของแลน การX ด 1. ใช3เมาสXคลกขวาท+9อ7ปกรณXแลนการX ดตวท ใช3เมาสXคลกเลIอกท+9 Disable ร- ปท แสดงการปดการใชการJ ดแลน 3. ระบบปฏบตการจะแสดงข3อความเตIอน 4. ให3เรากดท+9ป7(ม เพI9อท>าข/ นตอน ต(อไป 5. ให3ทา> กบอ7ปกรณXแลนการX ดตวท+9 2 และตว อI9น ๆ เช(นเด+ยวกนกบท>าในข3อ 3 ใหญ( หมายเหตB กรณ+ น/ + อาจเกดจากการชนของเลขท+9 ท+9ใช3ในการ ระบ7ตา> แหน(ง ท+9ใช3กา> กบการเชI9อมต(ออ7ปกรณX ปญหาน+/เป8 นบ(อยในระบบปฏบตการ Windows ร- ปท ระบบปฏบตการแสดงขอความเตPอน 124

131 เมI9อท>าการ Disable แลนการX ดท7กตวแล3ว 6. ให3ทา> การเปดใช3งาน ( Enable ) อ7ปกรณXแลน การX ดตวท+9 1 โดยใช3เมาสXคลกขวาท+9อ7ปกรณX แลนการX ดตวท+9 1 ใช3เมาสXคลกเลIอกท+9 Enable ร- ปท แสดงการเปดใชการJ ดแลน 7. ระบบปฏบตการจะแสดงข3อความเตIอน ให3เรากดท+9ป7(ม เพI9อท>าข/ นตอน ต(อไป ร- ปท ระบบปฏบตการแสดงขอความเตPอน 125

132 8. ระบบปฏบตการ Windows Vista จะท>าการเปด การท>างานของแลนการX ด ร- ปท ระบบปฏบตการทFาการเชPDอมตQ อระบบเครP อขQ าย 9. ระบบปฏบตการ Windows Vista จะท>าการเชI9อม ต(อระบบเครI อข(ายอตโนมต ร- ปท แสดงจFานวนการJ ดแลน 126

133 10. ท>าการด-สถานะการเชI9อมต(อระบบ ทบทวนการเข3าด-สถานะการเชI9อมต(อเครI อข(าย 1..ให3ใช3เมาสXคลกท+9ป7(ม Start หรI อ 2..ใช3เมาสXคลกเลIอกไปท+9 Control Panel 3. ใช3เมาสXคลกเลIอกท+9 จากร- ปท+9 แสดงว(าคอมพวเตอรX ของเราสามารถท+9จะ เชI9อมต(อระบบเครI อข(ายได3 ร- ปท แสดงการเชPDอมตQ อระบบเครP อขQ าย 127

134 ขนตอนการตดตง OpenOffice.org 2.0 บนระบบปฏบตการ Microsoft Windows Vista OpenOffice.org เป8 นหน=9งในซอฟตXแวรX ท+9เป8 น Open Source ท+9ถก- พฒนาโดยบรษทซนไมโครซสเต8มสX เพI9อใช3ในงานด3านออฟฟศ ท+9ม+ความสามารถครบถ3วน ม+หน3าตาและการใช3งานคล3ายคล=งกบซอฟตXแวรX ออฟฟศท+9 เป8 นท+9นยม ท/ งยงสามารถน>าเอกสารท+9สร3างข=/นจากไมโครซอฟทXออฟฟศ น>าไปใช3ในโปรแกรม OpenOffice.org ได3ดว3 ย ใน OpenOffice จะประกอบไปด3วย Writer เป8 นโปรแกรม Word โปรเซสเซอรX คล3ายกบ Microsoft Word, Calc โปรแกรมประมวลผลจะคล3ายกบ Excel, Impress โปรแกรมน>าเสนอซ=9งคล3ายกบ Power Point, Draw เป8 น โปรแกรมเก+9ยวกบการวาดภาพ และ Base เป8 นโปรแกรมเก+9ยวกบฐานข3อม-ลคล3าย ๆ กบ Access OpenOffice.org Writer เป8 นโปรแกรม Word โปรเซสเซอรX ท+9ม+ความสามารถมาก เหมาะส>าหรบการ สร3างเอกสารท+9เก+9ยวกบงานด3านออฟฟศ รายงาน จดหมายข(าว หรI องานพมพXต(าง ๆ Writer ม+ความสามารถในการ ท>างานเท+ยบเท(ากบ Microsoft Office เลยก8วา( ได3 OpenOffice.org Impress เป8 นโปรแกรมเก+9ยวกบการน>าเสนองานและเป8 นโปรแกรมท+9ม+ความสามารถใน การใช3 Effect และน>าเอา Animation ประกอบการน>าเสนอได3เป8 นอย(างด+ นอกจากน+/ยงสามารถสร3างสไลดXท+9เป8 น แบบมลตม+เด+ย ท+9ทา> ให3การน>าเสนอข3อม-ลได3อย(างม+ประสทธภาพ Impress สามารถน>าเอาเอกสารน>าเสนอจาก ของ Microsoft Powerpoint มาใช3ในได3ดว3 ย OpenOffice.org Calc ม+ความสามารถทางด3านการจดการงานท+9เก+9ยวกบการค>านวณและตาราง ท+9ม+ความ ครอบคล7ม สามารถใช3เป8 นเครI9 องมIอในการค>านวณทางคณตศาสตรX และน>าเสนอข3อม-ลด3วยการสร3างกราฟแบบ สองมตและสามมต Calc ม+ฟงกXชนทางธ7รกจ สถต และวทยาศาสตรX มากมายให3เลIอก นอกจากน+/ยงม+ความ สามารถท+9ด+กว(าโปรแกรมท+9นยมในปจจ7บน OpenOffice.org Draw เป8 นเครI9 องมIอท+9ใช3ในการวาดภาพและวาดร- ปท+9ง(ายต(อการใช3 ท>าให3เราสามารถใช3 สร3างได3ต/ งแต(ไดอะแกรมแบบง(าย ๆ ไปจนถ=งร- ปท+9ประกอบด3วยวตถ7 3 มต หรI อ Special effect เหมาะส>าหรบวาด ภาพเป8 นส( วนประกอบในเอกสารหรI อการน>าเสนอ 128

135 OpenOffice.org Base เป8 นเครI9 องมIอจดการฐานข3อม-ล ท+9ทา> ให3ค7ณสามารถสร3างตารางและจดการฐานข3อม-ล ได3อย(างง(ายดายและม+ประสทธภาพ สามารถเชI9อมต(อกบฐานข3อม-ลได3หลากหลายและสามารถด=งข3อม-ลต(าง ๆ น>า มาวเคราะหXขอ3 ม-ลได3จา> นวนมาก และสามารถท+9จะสร3างรายงานท+9ซบซ3อน สามารถสร3างฐานข3อม-ลภายในตว ของ OpenOffice.org เองได3หรI อจะเชI9อมต(อกบฐานข3อม-ลภายไม(วา( จะเป8 นโอเพนซอรX สและเป8 นลขสทธ เช(น dbase, MySQL, Progrest SQL หรI อฐานข3อม-ลตวอI9น ๆ โดยผ(านทางตวกลางเชI9อมต(อฐานข3อม-ล จ>าพวกท+9เป8 น ODBC และ JDBC OpenOffice.org เป8 นโปรแกรมท+9สามารถแก3ไขปรบปร7 งให3เหมาะกบงาน โดยเฉพาะงานในเชงทางธ7รกจ นอกจากน+/ยงม+การเพ9มความสามารถในการตรวจสอบค>าผด การจ>าค>าท+9พมพXบ(อย ๆ การท>าดชน+ขอ3 ม-ลและการท>า งานแบบต(างๆ ก8ม+มาให3ครบ และสามารถท+9จะ Export เอกสารให3เป8 น PDF ได3เลย และตวควบค7มจดการส+ ใช3ได3 ส+ ไม(เพ+/ยนเมI9อ Export ออกมา และท+9สา> คญประหยดค(าซอฟตXแวรX ท+9ใช3ในการท>างานเก+9ยวกบงานเอกสาร เนI9องจาก OpenOffice.org เป8 นหน=9งในโปรแกรม Office ม+ค7ณภาพท+9ม+การให3ใช3ฟร+ ทราบดงน/ นแล3วจะท>าการตดสนใจมาใช3 OpenOffice.org ได3หรI อยง 129

136 ขนตอนท=H 1 การตดตง OpenOffice.org 2.0 OpenOffice.org 2.0 สามารถท>าการตดต/ งได3ง(าย ๆ ดงน+/ 1. น>าแผ(นซ+ด+ OpenOffice.org 2.0 ใส( ในถาด CD - ROM 2. ใช3เมาสXดบเบลคลกเลIอกท+9 Computer 3. ใช3เมาสXดบเบลคลกเลIอกท+9 CD-ROM ท+9เราเอา แผ(นซ+ด+ OpenOffice.org 2.0 ใส( ไว3 ร- ปท แผQ นโปรแกรม OpenOffice.org ใช3เมาสXดบเบลคลกเลIอกท+9 Folder ชI9อ OpenOffice 5. ใช3เมาสXดบเบลคลกเลIอกท+9 Folder ชI9อ OOo_2.0.2_Win32_install_en 6. ใช3เมาสXดบเบลคลกเลIอกท+9 Setup.exe ร- ปท แสดงโปรแกรม OpenOffice.org

137 ระบบปฏบตการ Windows Vista ท>าการเตIอนให3 ระวงในการตดต/ งโปรแกรม OpenOffice ให3ใช3เมาสXคลกเลIอกท+9 Allow เพI9อด>าเนนการต(อไป ใช3เมาสXคลกท+9 Alllow ร- ปท ระบบปฏบตการแจงเตPอน โปรแกรม OpenOffice ท>าการตรวจสอบความ เร+ ยบร3อยก(อนด>าเนนการตดต/ ง ร- ปท เตรC ยมการตดตง OpenOffice.org

138 โปรแกรม OpenOffice เร9 มต3นการตดต/ ง ให3เราใช3เมาสXคลกกดท+9ป7(ม ใช3เมาสXคลกกดท+9ป7(ม Next ร- ปท การตดตง OpenOffice.org 2.0 โปรแกรม OpenOffice แสดงรายละเอ+ยดเก+9ยวกบ ข3อตกลงท+9เป8 น LGPL ท+9อธบายว(าได3จดท>าโปรแกรม OpenOffice โดยบรษทซนไมโครซสเต8มสX และเป8 น Public License เมI9อท>าการอ(านข3อม-ลเร+ ยบร3อยแล3ว ให3เราใช3เมาสXคลกเลIอกท+9 I accept the terms in the license agreement เพI9อยอมรบข3อตกลงท+9กล(าวมา ให3เราใช3เมาสXคลกกดท+9ป7(ม เลIอก I accept ร- ปท แสดงขอตกลงของ OpenOffice.org

139 ให3เรากรอกชI9อผ-ใ3 ช3 โปรแกรม กรอกชI9อองคXกร และให3ใช3เมาสXกดเลIอกท+9 Anyone who users this computer ( all user ) คIอให3ใช3ได3ท7ก User ท+9ม+ Account ในการใช3คอมพวเตอรX เครI9 องน+/ ให3เราใช3เมาสXคลกกดท+9ป7(ม กรอกข3อม-ลผ-ใ3 ช3 ร- ปท วยงาน เลIอกเราท+9จะตดต/ งโปรแกรม OpenOffice ท+9เป8 น แบบ Custom เพราะเราจะเลIอกเอา Package ท/ งหมดท+9ม+อย-( ในแผ(นซ+ด+ท+9ใช3ในการตดต/ ง โปรแกรม OpenOffice ให3เราใช3เมาสXคลกกดท+9ป7(ม ร- ปท วธCในการตดตง OpenOffice.org

140 ให3เราใช3เมาสXคลกเลIอกท7ก Package ท+9ม+ท/ งหมด ให3เราใช3เมาสXคลกกดท+9ป7(ม คลกท+9 Next ร- ปท สQ วนประกอบของ OpenOffice.org 2.0 ทCDใชในการตดตง ให3เราใช3เมาสXคลกเลIอกท+9จะใช3ได3ท7กโปรแกรม ท+9เป8 น Microsoft Word Documents Microsoft Excel spreadsheets Microsoft PowerPoint Presentations ให3เราใช3เมาสXคลกกดท+9ป7(ม ร- ปท การตดตง OpenOffice.org 2.0 แบบเชPDอมตQ อกบตวอPDนได 134 คลกเลIอกท/ งหมด

141 โปรแกรม OpenOffice จะสอบถามว(าเราพร3อมท+9 จะท>าการตดต/ ง โปรแกรม OpenOffice หรI อยง ถ3าเราพร3อมแล3ว ให3ใช3เมาสXคลกกดท+9ป7(ม คลกกดท+9ป7(ม Install เพI9อตดต/ ง ร- ปท เตรC ยมพรอมการตดตง OpenOffice.org 2.0 โปรแกรม OpenOffice เร9 มด>าเนนการตดต/ ง โปรแกรม ร- ปท กFาลงตดตง OpenOffice.org

142 โปรแกรม OpenOffice จะแสดงข3อความว(าได3 ด>าเนนการตดต/ งเสร8 จเร+ ยบร3อยแล3ว ให3ใช3เมาสXคลกกดท+9ป7(ม ร- ปท สนสE ดการตดตง OpenOffice.org

143 ขนตอนท=H 2 การตดต/ ง Pack ภาษาไทย ท+9ใช3สา> หรบ OpenOffice.org ใช3เมาสXดบเบลคลกเลIอกท+9 Folder ชI9อ OpenOffice 2. ใช3เมาสXดบเบลคลกเลIอกท+9 Folder ชI9อ OOo_2.0.2_Win32 _languagepack_th ร- ปท การตดตง OpenOffice.org ใช3เมาสXดบเบลคลกเลIอกท+9 Setup.exe ระบบปฏบตการ Windows Vista ท>าการเตIอนให3 ระวงในการตดต/ งโปรแกรม OpenOffice ให3ใช3เมาสXคลกเลIอกท+9 Allow เพI9อด>าเนนการใน ข/ นตอนต(อไป คลก Allow เพI9อยอมรบการตดต/ ง ร- ปท ระบบปฏบตการทFาการเตPอน 137

144 โปรแกรม OpenOffice ท>าการตรวจสอบความ เร+ ยบร3อยก(อนด>าเนนการตดต/ ง ร- ปท เตรC ยมตดตง OpenOffice.org 2.0 โปรแกรม OpenOffice ยนด+ตอ3 นรบเข3าส-(ตวช(วย สร3างการตดต/ งส>าหรบ โปรแกรม OpenOffice.org 2.0 Language Pack () ระบบแสดงตวช(วยและยนด+ตอ3 นรบ ให3ใช3เมาสXคลกกดท+9ป7(ม ร- ปท การตดตง OpenOffice.org

145 โปรแกรม OpenOffice แสดงรายละเอ+ยดเก+9ยวกบ ข3อตกลงท+9เป8 น LGPL ท+9อธบายว(าได3จดท>าโปรแกรม OpenOffice โดยบรษทซนไมโครซสเต8มสX และเป8 น Public License เมI9อท>าการอ(านข3อม-ลเร+ ยบร3อยแล3ว ให3เราใช3เมาสXคลกเลIอกท+9 ฉนยอมรบข3อตกลง สญญาอน7ญาตการใช3งาน ให3เราใช3เมาสXคลกกดท+9ป7(ม ร- ปท เงPDอนไขของ OpenOffice.org 2.0 โปรแกรม OpenOffice จะแสดงต>าแหน(งท+9จะท>า การตดต/ ง Pack ( ) ลงไปใน C:\Program Files \ OpenOffice.org 5.0 ให3เราใช3เมาสXคลกกดท+9ป7(ม ร- ปท OpenOffice.org

146 แสดงข3อความเตIอนว(าพร3อมท+9จะตดต/ งโปรแกรม ให3เราใช3เมาสXคลกกดท+9ป7(ม เพI9อด>าเนนการตดต/ ง ร- ปท OpenOffice.org 2.0 แสดงขอความเตPอน โปรแกรม OpenOffice เร9 มด>าเนนการตดต/ ง โปรแกรม ร- ปท เรD มตดตง OpenOffice.org

147 โปรแกรม OpenOffice แสดงข3อความ ตวช(วยสร3างการตดต/ งเสร8 จสมบ-รณX ให3เราใช3เมาสXคลกกดท+9ป7(ม ร- ปท สนสE ดการตดตง OpenOffice.org

148 ขนตอนท=H 3 การเข3าใช3โปรแกรม OpenOffice.org ให3ใช3เมาสXคลกท+9ป7(ม Start หรI อ 2. ให3ใช3เมาสXคลกเลIอกท+9 All Program ร- ปท การเขาใช OpenOffice.org ให3ใช3เมาสXคลกเลIอกไปท+9 OpenOffice.org 2.0 เลIอกท+9น+9 ร- ปท การเขาใช OpenOffice.org

149 ระบบปฏบตการจะแสดงรายการท+9ม+ท/ งหมดในกล7(ม ของ OpenOffice.org 2.0 ให3เราใช3เมาสXคลกเลIอกท+9 OpenOffice.org Writer ร- ปท แสดงโปรแกรมทงหมดของ OpenOffice.org 2.0 โปรแกรม OpenOffice.org 2.0 เร9 มท>างาน ร- ปท OpenOffice.org 2.0 เรDมทFางาน 143

150 โปรแกรม OpenOffice.org 2.0 แสดงข3อความ ต3อนรบส-(การใช3งาน OpenOffice ให3เราใช3เมาสXคลกกดท+9ป7(ม คลกท+9น+9 ร- ปท OpenOffice.org 2.0 โปรแกรม โปรแกรม OpenOffice แสดงรายละเอ+ยดเก+9ยวกบ ข3อตกลงท+9เป8 น LGPL ท+9อธบายว(าได3จดท>าโปรแกรม OpenOffice โดยบรษทซนไมโครซสเต8มสX และเป8 น Public License เมI9อท>าการอ(านข3อม-ลเร+ ยบร3อยแล3ว ให3เราใช3เมาสXคลกเลI9อน Scroll Down ลงมาเรI9 อย ๆ จนส7 ดบรรทดของข3อตกลง ให3เราใช3เมาสXคลกกดท+9ป7(ม เพI9อยอมรบข3อตกลง ร- ปท OpenOffice.org 2.0 แสดงขอตกลง 144

151 ให3เราท>าการกรอกชI9อผ-ใ3 ช3โปรแกรม OpenOffice กรอกนามสก7ลของผ-ใ3 ช3โปรแกรม OpenOffice กรอกตวย(อท+9จะใช3ในโปรแกรม OpenOffice ให3เราใช3เมาสXคลกกดท+9ป7(ม กรอกข3อม-ลผ-ใ3 ช3 ร- ปท OpenOffice.org 2.0 ให3เราใช3เมาสXคลกเลIอกท+9 I do not want to register ให3เราใช3เมาสXคลกกดท+9ป7(ม ร- ปท OpenOffice.org 2.0 ใหทFาการลงทะเบCยน 145

152 โปรแกรม OpenOffice.org 2.0 เร9 มท>างาน ร- ปท OpenOffice.org 2.0 writer กFาลงทFางาน โปรแกรม OpenOffice จะเข3าส-(หน3าต(างการใช3งาน OpenOffice.org 2.0 writer ร- ปท แสดงหนาตาของ OpenOffice.org 2.0 writer 146

153 ให3เราท>าการต/ งค(าพI/นฐานท+9จา> เป8 น เพI9อให3 โปรแกรม OpenOffice สามารถรองรบการใช3งาน ท+9เป8 นภาษาไทยและเชI9อมโยงไปกบออฟฟศตวท+9 ม+ความนยมใช3ในปจจ7บน ให3เราใช3เมาสXคลกเลIอกท+9 เมน- Tool ให3เราใช3เมาสXคลกเลIอกท+9รายการ Option ร- ปท เครPD องมPอใน OpenOffice.org 2.0 เลIอกท+9น+9 ให3เราใช3เมาสXคลกเลIอกท+9รายการ View ต/ งค(า Scaling ให3เป8 น 130% ร- ปท การตงคQ าใน OpenOffice.org 2.0 writer 147

154 ให3เราใช3เมาสXคลกเลIอกท+9รายการ Load/Save ให3เราใช3เมาสXคลกเลIอกท+9 General ให3เลIอกรายการ Document type ให3เป8 น Text document ให3เลIอกรายการ Always save as ให3เป8 น Microsoft Word 97/2000/XP ร- ปท การตงคQ าใน OpenOffice.org 2.0 writer ร- ปท การตงคQ าใน OpenOffice.org 2.0 writer ให3ใช3เมาสXคลกเลIอกท+9รายการ Language Settings ให3ใช3เมาสXคลกเลIอกท+9รายการ Languages ต/ งค(า User interface Thai ต/ งค(า Locale setting Thai ให3ใช3เมาสXคลกเครI9 องหมายถ-กท+9 Enabled for Asian Languages ให3ใช3เมาสXคลกกดท+9ป7(ม ให3เราปดโปรแกรม OpenOffice.org 2.0 writer ร- ปท เครPD องมPอใน OpenOffice.org 2.0 writer 148

155 โปรแกรม OpenOffice.org 2.0 writer จะท>าการสอบ ถามว(าเราจะท>าการบนท=กเอกสารชI9อ Untitled1 หรI อไม( ในท+9น+9เราไม(ตอ3 งการ ให3ใช3เมาสXคลกกด ท+9ป7(ม Discard ร- ปท โปรแกรม OpenOffice.org 2.0 writer แสดงขอความเตPอน แล3วให3เราท>าการเปดโปรแกรม OpenOffice.org 2.0 writer ใหม( ร- ปท โปรแกรม OpenOffice.org 2.0 writer กFาลงทFางาน 149

156 โปรแกรม OpenOffice.org 2.0 writer ก8จะถ-กปรบ เปล+9ยนเมน-ภาษาองกฤษให3เป8 นเมน-ภาษาไทย แล3วให3เราปดโปรแกรม OpenOffice.org 2.0 writer เพI9อจะไปต/ งค(า OpenOffice.org 2.0 Calc ต(อ ร- ปท แสดงหนาตาของ OpenOffice.org 2.0 Calc ให3เราท>าการต/ งค(า OpenOffice.org 2.0 Calc ต(อ ให3เปดโปรแกรม OpenOffice.org 2.0 Calc ให3ใช3เมาสXคลกเลIอกท+9เมน-เครI9 องมIอ ให3ใช3เมาสXคลกเลIอกท+9รายการตวเลIอก คลกเลIอกท+9น+9 ร- ปท เครPD องมPอใน OpenOffice.org 2.0 Calc 150

157 ให3ใช3เมาสXคลกเลIอกท+9รายการ โหลด/บนท=ก ให3ใช3เมาสXคลกเลIอกท+9รายการ ทว9 ไป ชนดเอกสาร ให3เป8 น ตารางค>านวณ บนท=กเป8 นแฟ3 มอI9นเสมอ ให3เป8 น แม(แบบ Microsoft Excel 97/2000/XP ให3ใช3เมาสXคลกกดท+9ป7(ม แล3วปดโปรแกรม OpenOffice.org 2.0 Calc ร- ปท เครPD องมPอใน OpenOffice.org 2.0 Calc ให3เราเปดโปรแกรม OpenOffice.org 2.0 Impress ร- ปท OpenOffice.org 2.0 Impress กFาลงทFางาน 151

158 โปรแกรม OpenOffice.org 2.0 Impress จะแสดง เครI9 องมIอช(วยในการท>าโครงร( างต3นแบบการน>าเสนอ ให3ใช3เมาสXคลกเลIอกท+9 การน>าเสนอว(างเปล(า ให3ใช3เมาสXคลกเลIอกกดท+9ป7(ม ร- ปท การสรางแมQ แบบ OpenOffice.org 2.0 Impress คลกท+9น+9 ให3ใช3เมาสXคลกเลIอกท+9เมน-เครI9 องมIอ ให3ใช3เมาสXคลกเลIอกท+9รายการตวเลIอก คลกท+9น+9 ร- ปท เครPD องมPอใน OpenOffice.org 2.0 Impress 152

159 ให3ใช3เมาสXคลกเลIอกท+9รายการ โหลด/บนท=ก ให3ใช3เมาสXคลกเลIอกท+9รายการ ทว9 ไป ชนดเอกสาร ให3เป8 น การน>าเสนอ บนท=กเป8 นแฟ3 มอI9นเสมอ ให3เป8 น แม(แบบ Microsoft Powerpoint 97/2000/XP ให3ใช3เมาสXคลกกดท+9ป7(ม แล3วปดโปรแกรม OpenOffice.org 2.0 Impress ส/ นส7 ดการต/ งค(าเบI/องต3น ของ OpenOffice.org 2.0 ร- ปท เครPD องมPอใน OpenOffice.org 2.0 Impress เหตEผลทCDเลPอกใช OpenOffice 1. ไมQ ตองการละเมดลขสทธ 2. เป นฟรC แวรJ 3. เป นโปรแกรมทCDใชงานงQ ายเมPDอเทCยบกบโปรแกรมทCDมCในทองตลาดทDวไป 4. อยากใหคนไทยมาใช OpenOffice 5. สนบสนEนภาษาไทย 6. พฒนาตQ เทคโนโลยCอเล`กทรอนกสJ และคอมพวเตอรJ แหQ งชาต 153

160 ขนตอนการตรวจสอบระบบรกษาความปลอดภย และการตดตง Anti virus บนระบบปฏบตการ Microsoft Windows Vista ไวรสคGออะไร ไวรส คIอ โปรแกรมประเภทหน=9งท+9ม+ความสามารถในการท>าส>าเนาตวเองเข3าไปตดอย-ใ( นระบบคอมพวเตอรX ได3 และถ3าม+โอกาสก8สามารถกระจายเข3าไประบาดในระบบคอมพวเตอรX เครI9 องอI9น ๆซ=9งอาจเกดจากการน>าเอาสI9 อบนท=ก ข3อม-ลท+9ตดไวรสจากเครI9 องหน=9งได3นา> ไปใช3กบอ+กเครI9 องหน=9ง หรI ออาจผ(านระบบเครI อข(ายหรI อระบบสI9 อสารข3อม-ล ไวรสก8สามารถแพร( ระบาดได3เหมIอนกน การท+9เครI9 องคอมพวเตอรX ตดไวรส ก8หมายความว(า ไวรสได3เข3าไปฝงตวอย-( ในหน(วยความจ>าของคอมพวเตอรX หรI อสI9 อบนท=กข3อม-ลน/ นเร+ ยบร3อยแล3ว เนI9องจากไวรสก8ถIอว(าเป8 นโปรแกรม ๆ ประเภทหน=9ง การท+9ไวรสจะเข3าไปอย-( ในหน(วยความจ>าได3น/ นจะต3องม+การถ-กเร+ ยกให3ทา> งานก(อน แต(กย8 งข=/นอย-( กบประเภทของไวรสแต(ละตวด3วย ปกตผ-ใ3 ช3มกจะไม(ร-3ตวว(าได3ทา> การปล7กไวรสคอมพวเตอรX ข/ =นมาท>างานแล3ว จ7ดประสงคXของการท>างานของไวรสแต(ละตวข=/นอย-ก( บตวผ-เ3 ข+ยนโปรแกรมไวรสน/ น ๆ เช(น อาจสร3างไวรสให3ไป ท>าลายโปรแกรมหรI อข3อม-ลอI9น ๆ ท+9อย-ใ( นเครI9 องคอมพวเตอรX หรI อ การท>าให3เกดความร>าคาญ เป8 นต3น โปรแกรมแอนต+/ไวรสในปจจ7บน ท+9สามารถตดต/ งได3ในระบบปฏบตการ Windows Vista ได3 ม+ดงน+/ 1. CA Anti-Virus 2007 ได3ก(อต/ งเมI9อป+ : ค.ศ ท+9อย-( : CA, Inc. One CA Plaza Islandia, NY 11749, USA Call : Phone : Fax : เว8บไซตX : ร- ปท CA Anti-Virus 154

161 2. F-Secure Corporation ได3ก(อต/ งเมI9อป+ : ค.ศ ท+9อย-( : F-Secure Corporation Tammasaarenkatu 7 PL Helsinki Finland Tel. : Fax : เว8บไซตX : 3. AVG ได3ก(อต/ งเมI9อป+ : ค.ศ.1991 ท+9อย-( : GRISOFT Inc. 33 Bleeker Street Millburn, NJ USA Tel. : Fax : เว8บไซตX : ร- ปท F-Secure Anti-Virus ร- ปท AVG Anti-Virus 4. Trend Micro ได3ก(อต/ งเมI9อป+ : ค.ศ ท+9อย-( : Shinjuku MAYNDS Tower, Yoyogi, Shibuya-ku, Tokyo , Japan Tel : ร- ปท Trend Micro Anti-Virus Fax : เว8บไซตX : 5. Windows Live OneCare ได3ทดลองใช3เมI9อปลายป+ ค.ศ ท+9อย-( : 37th Fl. CRC Tower, All Seasons Place 87/2 Wireless Road, Phatumwan Bangkok Tel : +66(2) เว8บไซตX : ร- ปท Windows Live One Care 155

162 7. avast! Anti virus ได3ก(อต/ งเมI9อป+ : ค.ศ ท+9อย-( : ALWIL Software a.s. Prubezna , Praha 10 Czech Republic. Tel : (+420) Fax : (+420) เว8บไซตX : ร- ปท avast! Anti-Virus หลกการเลPอกซPอ Anti - Virus 1. ราคาถ-ก 2. อพเดตอย(างต(อเนI9อง 3. สแกนหาไวรสได3รวดเร8 ว 4. ม+การพฒนาระบบป3 องกนไวรสและสปายแวรX ท+9ทนสมยมากข=/น 5. ป3 องกนคอมพวเตอรX ของค7ณโดยอตโนมต 6. ไม(กนทรพยากรของเครI9 องคอมพวเตอรX 7. ม+ร7(นให3ทดลองใช3 ก(อนตดสนใจซI/อ 8. ได3รบใบรบรองมาตรฐานระดบสากล เช(น ICSA TUV 156

163 Ca Internet Security Suite 2007 ใช3แรม Mb ทดสอบกบ 13 Process ใช3เวลาสแกนท/ งหมด 15 นาท+ 30 วนาท+ เวลาในการเร+ ยกใช3โปรแกรม 1 นาท+ 42 วนาท+ CA suite PC Performance Test Results = (higher the better) ร- ปท CA Anti-Virus f-secure 2007 ใช3แรม 55.5 Mb ทดสอบกบ 13 processes ใช3เวลาสแกนท/ งหมด 43 นาท+ 27 วนาท+ เวลาในการเร+ ยกใช3โปรแกรม 1 นาท+ 32 วนาท+ F-secure PC Performance Test Results = (higher the better) ร- ปท F-Secure Anti-Virus 157

164 Avg Internet Security 7.5 ใช3แรม 65 Mb ทดสอบกบ 6 processes ใช3เวลาสแกนท/ งหมด 15 นาท+ 58 วนาท+ เวลาในการเร+ ยกใช3โปรแกรม 45.9 วนาท+ AVG suite PC Performance Test Results = (higher the better) ร- ปท AVG Anti-Virus Trend Pc-Cillin Internet security 2007 ใช3แรม Mb ทดสอบกบ 7 processes ใช3เวลาสแกนท/ งหมด 11 นาท+ 50 วนาท+ เวลาในการเร+ ยกใช3โปรแกรม 1 นาท+ 7 วนาท+ ร- ปท Trend Micro Anti-Virus Trend PC Performance Test Results = (higher the better) 158

165 ยงไม(ได3รบการเปดเผยจากบรษทไมโครซอฟทX ยงเปO นรBCนทดลองใชอย:C ร- ปท Windows Live OneCare avast! Anti virus Performance - Performance: Fair WildList viruses - 100% AV-Test zoo threats - 86% Heuristic detection with one-month-old signatures - 9% Heuristic detection with two-month-old signatures - 5% Scan speed (in seconds) Outbreak response time - 8 to 10 hours ใช3แรม 128 Mb Hard disk ต3องม+พ/นI ท+9วา( งอย(างน3อย 50 Mb ร- ปท avast! Anti-Virus 159

166 การตรวจสอบข3อม-ลระบบรกษาความปลอดภยใน ระบบปฏบตการ Windows Vista ให3ใช3เมาสXคลกกดท+9ป7(ม Start หรI อ ให3ใช3เมาสXคลกขวาท+9 Computer หรI อ ให3ใช3เมาสXคลกเลIอกท+9 คลกท+9น+9 ร- ปท การเขาใชเครPD องมPอตรวจสอบความปลอดภย ให3ใช3เมาสXคลกเลIอกท+9 Security Center เพI9อเข3าไปใช3เครI9 องมIอ ท+9ใช3ในการจดการระบบ รกษาความปลอดภยของระบบคอมพวเตอรX ของเรา คลกท+9น+9 ร- ปท แสดงสถานะของคอมพวเตอรJ 160

167 ร- ปท แสดงสถานะความปลอดภยของคอมพวเตอรJ ระบบคอมพวเตอรX จะแสดงสถานะการรกษา ความปลอดภยในเครI9 องคอมพวเตอรX ของเรา ถ3าท7กอย(างท7กรายการ ต/ งแต(เรI9 องของ 1. Firewall 2. Automatic Update 3. Malware protection 4. Other security settings อย-ใ( นสถานะ ON ท/ งหมด ถ3าเป8 นแบบน+/แสดงว(า ระบบรกษาความปลอดภยของเราได3เป8 นไปตาม มาตรฐานของ ไมโครซอฟทX แล3ว ระบบคอมพวเตอรX ของเรา แสดงสถานะ ON ไม(ครบท/ งหมด ก8แสดงว(าระบบคอมพวเตอรX ของ เรายงไม(ม+ความปลอดภย เป8 นไปตามมาตรฐานของ ไมโครซอฟทX ในท+9น+9ระบบคอมพวเตอรX ของเรา ยงม+ระบบรกษาความปลอดภยขาดไป คIอ Malware protection หรI อเร+ ยก Anti Virus น/ นเอง ดงน/ น ต3องท>าการตดต/ งโปรแกรมป3 องกนไวรส คอมพวเตอรX ร- ปท แสดงสถานะความปลอดภยของคอมพวเตอรJ 161

168 ในท+9น+9ผเ- 3 ข+ยนได3ทดลองใช3 AVG ในเวอรX ชนท+9ให3 เราใช3ฟร+ คIอ AVG75free ขนาดของโปรแกรม อย-ท( MB ขนตอนการตดตง AVG Anti Virus AVG Anti-Virus สามารถท>าการตดต/ งได3ง(าย ๆ ดงน+/ 1. น>าแผ(นซ+ด+ AVG Anti-Virus ใส( ลงไปในถาด CD - ROM 2. ใช3เมาสXดบเบลคลกเลIอกท+9 Computer 3. ใช3เมาสXดบเบลคลกเลIอกท+9 CD-ROM ท+9เราเอา แผ(นซ+ด+ AVG Anti-Virus ใส( ไว3 4. ใช3เมาสXดบเบลคลกเลIอกท+9 Folder ชI9อ Antivirus 5. ใช3เมาสXดบเบลคลกเลIอกท+9 AVG75free.exe ร- ปท AVG Anti-Virus 162

169 ระบบปฏบตการ Windows Vista ท>าการเตIอนให3 ระวงในการตดต/ งโปรแกรม AVG Anti-Virus ให3ใช3เมาสXคลกเลIอกท+9 เพI9อจะท>า การตดต/ ง คลกท+9น+9 ร- ปท ระบบปฏบตการแจงเตPอน โปรแกรม AVG Anti-Virus แสดงข3อความ ยนด+ตอ3 นรบ ส-(การใช3 AVG Free Edition ให3ใช3เมาสXคลกกดท+9ป7(ม เพI9อท>า ด>าเนนการในข/ นตอนต(อไป คลกท+9น+9 ร- ปท แสดงขอความยนดCตอนรบ 163

170 โปรแกรม AVG Anti-Virus แสดงถ=งรายละเอ+ยด เก+9ยวกบข3อตกลงท+9เป8 นลขสทธ ท+9อธบายว(าได3จดท>า โปรแกรม AVG Anti-Virus โดยบรษท GRISOFT เมI9อท>าการอ(านข3อม-ลเร+ ยบร3อยแล3ว ให3เราใช3เมาสXคลกกดท+9ป7(ม เพI9อยอมรบข3อตกลงท+9กล(าวมา เลIอกท+9 Accept ร- ปท วกบลขสทธ โปรแกรม AVG Anti-Virus ท>าการตรวจสอบ สถานะของระบบคอมพวเตอรX ของเรา เพI9อเตร+ ยม ท+9จะท>าการตดต/ งโปรแกรม AVG Anti-Virus ร- ปท องคอมพวเตอรJ 164

171 ในท+9น+9ให3เราเลIอกตดต/ งแบบ Standard ให3ใช3เมาสXกดท+9ป7(ม เพI9อด>าเนนการ ในข/ นตอนต(อไป ร- ปท การเลPอกแบบตดตง โปรแกรม AVG Anti-Virus ให3เรากรอกชI9อผ-ใ3 ช3 ให3เรากรอกชI9อบรษทหรI อหน(วยงาน ให3ใช3เมาสXกดท+9ป7(ม เพI9อด>าเนนการ ในข/ นตอนต(อไป ร- ปท

172 โปรแกรม AVG Anti-Virus เตIอนให3เราควร จะศ=กษาข3อม-ลของโปรแกรม AVG Anti-Virus ก(อนท+9จะกด Finish เมI9อท>าการศ=กษาข3อม-ลมาด+แล3วให3เราใช3เมาสX คลกกดท+9ป7(ม เพI9อจะตดต/ ง โปรแกรม AVG Anti-Virus ร- ปท โปรแกรมแสดงขอความเตPอน คลกท+9น+9 โปรแกรม AVG Anti-Virus ด>าเนนการตดต/ ง ร- ปท โปรแกรมทFาการตดตง 166

173 โปรแกรม AVG Anti-Virus ได3ทา> การตดต/ ง เสร8 จสมบ-รณX ร- ปท โปรแกรมทFาการตดตงเสร` จเรC ยบรอย ระบบคอมพวเตอรX ของเรา แสดงสถานะ ON ไม(ครบท/ งหมด ก8แสดงว(าระบบคอมพวเตอรX ของ เรายงไม(ม+ความปลอดภย เป8 นไปตามมาตรฐานของ ไมโครซอฟทX ในท+9น+9ระบบคอมพวเตอรXของเราเตIอน ให3ดา> เนนการ Update โปรแกรม AVG Anti-Virus เมI9อด>าเนนการ Update โปรแกรมแอนต+/ไวรสเสร8 จ เร+ ยบร3อยแล3ว ระบบคอมพวเตอรXของเรา จะแสดง สถานะ ON ครบท/ งหมด ร- ปท

174 Firewall โลกของเราในปจจ7บน ได3นา> เอาระบบการ สI9 อสารท+9เร+ ยกว(า ระบบอนเตอรX เน8ต ได3เข3า มาม+บทบาทท+9สา> คญต(อการท>างาน และการ ด>าเนนช+วตของเราเป8 นอย(างมาก ไม(วา( จะ เป8 นการตดต(อสI9 อสาร การค3าขาย การศ=กษา และความบนเทง หน(วยงานต(าง ๆ ไม(วา( จะ เป8 นของภาครฐและภาคเอกชน ต(างก8ได3นา> ระบบอนเตอรX เน8ต มาใช3ภายในองคXกรของ ร- ปท ตน และเชI9อมต(อระบบเครI อข(ายของตนให3 Firewall เชI9อมต(อเข3ากบอนเตอรX เน8ต เพI9อต3องการท+9 จะใช3ประโยชนXต(าง ๆ จากอนเตอรXเน8ต แต( เราอย(าลIมไปว(าการเชI9อมต(อระบบเครI อข(าย ของตนไปเชI9อมต(อกบอนเตอรX เน8ตน/ น ท>าให3ใครก8ได3บนระบบอนเตอรX เน8ต ก8สามารถเข3ามายงระบบเครI อข(ายของ เราได3เช(นกน ปญหาท+9ตามมาก8คIอความปลอดภยของระบบเครI อข(าย เช(น การขโมยข3อม-ล การเจาะระบบ เป8 นต3น จากปญหาท+9กล(าวมา ท>าให3เราต3องคดวธ+การในการรกษาความปลอดภยของข3อม-ลในระบบเครI อข(ายของเรา และ ส9 งท+9สามารถช(วยให3เราลดความเส+9 ยงจากผ-บ3 7กร7 กได3กค8 Iอ ไฟรX วอลลX โดยไฟรX วอลลX จะท>าหน3าท+9ช(วยในการป3 องกน อนตรายต(างๆ จากระบบเครI อข(ายภายนอกท+9จะเข3ามายงระบบเครI อข(ายของเรา ในความหมายตามชI9อแบบแปลตรงๆ ไฟรX วอลลX หมายถ=ง ก>าแพงท+9เอาไว3ป3องกนไฟไม(ให3ล7กลามไปยงส( วนอI9น ส( วนความหมายในทางด3านคอมพวเตอรX น/ น ม+ความหมายคIอ เป8 นเครI9 องมIอท+9เอาไว3ป3องกนภยจากระบบอนเตอรX เน8ต หนาท=HของไฟรR วอลลR ไฟรXวอลลX จะท>าหน3าท+9ในการควบค7มการเข3าถ=งระบบเครI อข(ายของเราจากภายนอก หรI อระบบเครI อข(ายอI9น ๆ ท+9เชI9อมต(อกบระบบเครI อข(ายภายในของเราท+9ตอ3 งการจะป3 องกน เป8 นตวในการคดกรองและสอดส( องผ-ท3 +9เข3ามาเชI9อม ต(อกบระบบเครI อข(ายของเรา ตรวจสอบด-ขอ3 ม-ลท+9ผา( นเข3าออกในระบบเครI อข(ายของเรา และก>าหนดสทธท+9จะให3เข3า หรI อไม(ให3เข3า 168

175 เนI9องด3วยในโลกปจจ7บนระบบคอมพวเตอรXของเราม+ ความปลอดภยท+9ค(อนข3างต>9า โดยเฉพาะในกล7(มผ-ใ3 ช3 ระบบปฏบตการ Windows 95, 98, Me ซ=9งส( วนใหญ( จะเป8 นระบบคอมพวเตอรX ส(วนบ7คคล ซ=9งท>าให3ทาง ไมโครซอฟทX ต3องท>าการแก3ไขปรบปร7 ง เรI9 องความ ปลอดภยของข3อม-ล ในระบบปฏบตการ Windows ให3ม+ความปลอดภยมากข=/นในหลาย ๆ ด3าน ไม(วา( จะ จะเป8 นช(องโหว(ของโปรแกรม และระบบไฟรX วอลลX โดยระบบไฟรX วอลลX ของระบบปฏบตการ Windows Vista ท>าการปรบปร7 งประสทธภาพให3ด+ข/ =นกว(าเดม โดยระบบไฟรX วอลลX ของระบบปฏบตการ windows จะเป8 นแบบ packet filtering ดงน/ นการต/ งกฎของ ไฟรX วอลลXน/ นต3องม+ความร- 3เก+9ยวกบการท>างานของ TCP/IP protocol, UDP และ port ร- ปท Windows Security Center ประเภทของ Firewall Firewall โดยทว9 ไปแล3วสามารถแบ(งออกเป8 น 3 ประเภทใหญ(ได3ดงน+/ 1. Firewall ระดบ network (network level firewall) 2. Firewall ระดบ application (application level firewall) 3. Firewall stateful inspection filtering 169

176 Windows Defender Windows Defender เป8 นโปรแกรมป3 องกน Spy ware ท+9ทา> การพฒนาโปรแกรมโดย บรษทไมโครซอฟทX ซ=9งทางบรษทไมโครซอฟทXได3ทา> การประกาศเปล+9ยน ชI9อ ซอฟตXแวรX แอนต+/สปายแวรX ตวน+/ ของทางบรษท จาก Windows Anti Spyware ไปเป8 นชI9อใหม( ชI9อว(า Windows Defender เป8 นโปรแกรมค3นหาและก>าจด พวก spyware ท+9แฝงตวอย-ใ( นเครI9 องคอมพวเตอรX ของ เรา โปรแกรมได3ถก- ออกแบบและพฒนาจนน(าใช3 มาก ๆ ซ=9งโปรแกรมน+/สามารถท+9จะท>าการต/ งเวลาใน การค3นหา spyware และท>าการอปเดตตวโปรแกรม ร- ปท แบบอตโนมต ลกษณะการท>างานในการป3 องกน Windows Defender เครI9 องคอมพวเตอรX เป8 นแบบ Real-time และเมI9อพบ spyware แล3วจะรายงานให3เราทราบ นอกจากน+/ยง สามารถประเมนความร7 นแรงท+9เกดจาก spyware ว(าม+มากน3อยแค(ไหน และยงสามารถบอกให3ทราบว(า ตว spyware แต(ละตวน/ นได3มาจากแหล(งใด Windows Defender จะช(วยเป8 นห-เป8 นตาให3เรา เพI9อป3 องกนเครI9 องคอมพวเตอรX ของ เราไม(ให3ถก- spyware มาฝงตวได3ง(ายๆ นอกจากป3 องกน spyware แล3วยงเป8 นโปรแกรมท+9ป3องกนการรบกวนจาก พวก Popup แปลก ๆ การ Run Script ท+9ไม(พ=งประสงคX ได3อ+กด3วย 170

177 โปรแกรมตC าง ๆ ท=ไH มโครซอฟทR บรรจBไวในระบบปฏบตการ Microsoft Windows Vista 1. Windows Media Center ในปจจ7บนเป8 นย7คของระบบดจตอล การใช3งานของ คอมพวเตอรX ได3ถก- ปรบเปล+9ยน และเปล+9ยนแปลงให3 ม+ร-ปแบบการใช3งานได3หลากหลายข=/น จากเดมท+9เคย เป8 นแค(อ7ปกรณXท+9ใช3ในส>านกงาน ปรบเปล+9ยนมาเป8 น คอมพวเตอรX ท+9นา> ไปใช3ตามบ3าน ท+9เคยใช3ทา> งาน เก+9ยวกบงานด3านเอกสาร ให3สามารถน>าไปใช3เพI9อ ด-หนงฟงเพลงและเล(นเกม ท(องอนเทอรX เน8ต และน>า ไปใช3งานด3านอI9น ๆ อ+กหลากหลาย ผนวกกบการท+9 ราคาคอมพวเตอรX ในปจจ7บนม+ราคาถ-กลง หลายครว ร- ปท เรI อนได3ม+โอกาสน>าเอาคอมพวเตอรX เข3าไปใช3ในบ3าน Windows Media Center ท>าให3เครI9 องคอมพวเตอรX กลายเป8 นปจจยพI/นฐานใน ช+วตประจ>าวนไปเส+ ยแล3ว เทคโนโลย+ปจจ7บนได3นา> เอาคอมพวเตอรX มาบรรจ7โปรแกรมด3านต(าง ๆ ท>าให3สามารถท>างานได3หลากหลาย ข=/น เช(น เมI9อก(อนอยากฟงเพลง ก8ตอ3 งไปเปดวทย7 อยากด-หนงก8ตอ3 งไปเปดท+ว+ อยากจะพมพXงานต3องไปยกเอาเครI9 อง พมพXด+ดมาใช3ในการพมพXงาน แต(ปจจ7บนถ-กน>ามาไว3ท+9เครI9 องคอมพวเตอรX เพ+ยงเครI9 องเด+ยว แค(คอมพวเตอรX เพ+ยง เครI9 องเด+ยวก8สามารถท+9จะท>างานได3ครบท/ ง 3 อย(างท+9กล(าวมาได3เลย ยง9 ในระบบคอมพวเตอรX ม+การพฒนาซ+พ+ยใ- ห3ม+ การประมวลผลท+9ม+ความเร8 วมากข=/นเรI9 อย ๆ ม+หน(วยความจ>า (RAM) มาก ๆ และม+การX ดแสดงผลท+9ด+ ๆ ก8จะท>าให3 ภาพท+9ออกมาส+ สนสดใส ภาพไม(กระต7ก เมI9อต3องท>างานหลาย ๆ อย(างไปพร3อม ๆ กน ก8ยงสามารถท>าได3 Windows Media Center จ=งถ-กยกข=/นมาเป8 นซอฟตXแวรX ตวใหม(ในตลาดคอมพวเตอรX เพI9อการใช3งานทว9 ไป และเพI9อความบนเทง และปจจ7บนก>าลงเป8 นท+9สนใจจากตลาดผ-บ3 รโภคในท7กระดบ เนI9องจากหลกการใช3งานท+9ได3ถกออกแบบบนแนวคด ยกระบบดจตอลมาไว3ในบ3าน เพI9อตอบสนองความต3องการของผ-บ3 รโภค 171

178 การเขาใชโปรแกรม Windows Media Center ระบบปฏบตการ Windows Vista ให3ใช3เมาสXคลกกดท+9ป7(ม Start หรI อ ให3ใช3เมาสXคลกเลIอกท+9 All Programs ให3ใช3เมาสXคลกเลIอกท+9 Windows Media Center ร- ปท Windows Media Center ให3ใช3เมาสXคลกเลIอกท+9 Express setup ให3ใช3เมาสXคลกกดท+9ป7(ม ร- ปท Windows Media Center 172

179 โปรแกรม Windows Media Center ท>าการปรบแต(ง และต/ งค(าพI/นฐานให3กบโปรแกรมเพI9อให3สามารถใช3 งานได3อย(างม+ประสทธภาพ และให3เหมาะสมกบ อ7ปกรณXของคอมพวเตอรX ท+9ม+ ร- ปท Windows Media Center Windows Media Center โปรแกรมเล(นไฟลXม+เด+ย ท/ งไฟลXว+ด+โอและไฟลXเส+ ยง ได3แบ(งแยกการใช3งานออกเป8 น 5 ร- ปแบบ ตามความ เหมาะสม ดงน+/ ร- ปท Windows Media Center 173

180 1.1 Music เป8 นศ-นยXรวมความบนเทงด3านเส+ ยงเพลงและวทย7 ยงม+โปรแกรม MP3 Player มาให3เพI9อเอาไว3เล(นไฟลX เพลงโดยเฉพาะ เลIอกเพลงท+9ตอ3 งการฟงตามชI9อ ศลปน อลบ/ ม แนวเพลง หรI อฟงท7กเพลงก8ได3 ร- ปท Windows Media Center 1.2 TV + Movies ท>าให3คอมพวเตอรX ของเราเป8 นแบบ All-in-one เป8 น ได3ท/ งชมรายการต(าง ๆ จากสถาน+โทรทศนX, ด-ข(าวสารทางสถาน+โทรทศนXและทางอนเทอรX เน8ต, ด-หนงแบบออนไลนXหรI อผ(านทางเคเบลท+ว+ และ Music Video ซ=9งจะรวบรวมความบนเทงไว3ใน Windows Media Center ท/ งหมด ร- ปท Windows Media Center 174

181 1.3 On line Media เป8 นโปรแกรมรบชมและรบฟงสถาน+วทย7ออนไลนX ต(าง ๆ เช(น สถาน+วทย7ธรรมะออนไลนX เพลงออนไลนX ร- ปท Windows Media Center 1.4 Tasks โปรแกรมเข+ยนซ+ ด+และด+ว+ด+ เพAอใช9 ในการบ0นทl ก สA อตJ าง ๆ ท+A สนใจเกhบไว9 ในซ+ ด+หรอด+ว+ด+ นอกจาก น+ย5 ง0 ใช9 ในการต05งคJ าตJ าง ๆ เก+Aยวก0บท+ ว+ ด+ว+ด+ ร- ปภาพ เพลงเพAอปร0 บแตJ งให9 เข9 าก0บระบบภาพและเส+ ยงใน ระบบคอมพ3วเตอร; ของเรา ร- ปท Windows Media Center 175

182 1.5 Pictures + Videos เป8 นโปรแกรมด-ร-ปภาพและว+ด+โอ ท+9เป8 นการน>า เสนอแบบสไลดXโชวXท+9ม+ลก- เล(นท+9แปลกตาและ ม+ความคมชดของภาพท+9ด+มาก ไม(วา( จะเป8 นภาพ น9งหรI อภาพเคลI9อนไหว ร- ปท Windows Media Center จากท+9เคยได3ทดลองใช3 Windows XP Media Center Edition ในระบบปฏบตการ Windows XP ซ=9งคดว(า คงเป8 นท+9ประทบใจของใครหลาย ๆ คน ท+9ชI9นชอบในการด-หนงฟงเพลงเป8 นช+วตจตใจ แต(ทางไมโครซอฟทXยงไม( ได3หย7ดย/งการพฒนา ได3ทา> การเก8บข3อม-ลเพI9อหาวธ+ ในการพฒนา Windows XP Media Center ให3ม+ประสทธภาพ มากข=/นและเพ9มเตมบางส9 งบางอย(างท+9ขาดหายไป นอกจากน+/ยงเพ9มศกยภาพของโปรแกรมเพI9อให3สามารถรองรบ สI9 อบนท=กประเภทต(าง ๆ ไม(วา( จะเป8 น DVD, HD-DVD,SACD และบรรจ7 Xbox360 ใส( ใน Windows Media Center ในระบบปฏบตการ Windows Vista เกดจากความพยายามของทางไมโครซอฟทXท+9จะแย(งชงส( วนแบ(งตลาดด3าน มลตม+เด+ยจากของค(ายแอปเปล ซ=9งเป8 นส( วนหน=9งของการเคลI9อนไหวเพI9อตอกย>/าแนวคดของไมโครซอฟทXในการ ท+9จะรวบรวม โปรแกรมด3านภาพ เพลง ภาพยนตรX เคเบลท+ว+ เกมสX และการบนท=ก เก8บไว3ใน Windows Media Center เพ+ยงหน=9งเด+ยว และเน3นความง(ายต(อการใช3เป8 นจ7ดขาย 176

183 2. Sound เส+ ยง ถIอเป8 นส( วนประกอบการการรบร- 3ของคนเรา และ เมI9อน>าเส+ ยงมารวมเข3ากบสI9 อบนท=กด3านมลตม+เด+ย ท>าให3 เกดบรรยากาศท+9น(าสนใจในการรบร- 3รบฟงทางห- โดย อาศยการน>าเสนอในร- ปแบบของ เส+ ยงท+9ใช3ประกอบใน การด-หนง หรI อฟงเพลงบรรเลง เส+ ยงพ-ด เส+ ยงบรรยาย ร- ปท หรI ออI9น ๆ เป8 นต3น ทางไมโครซอฟทXได3เล8งเห8นว(าจ7ดน+/ Sound Tool เป8 นอ+กจ7ดหน=9งท+9สา> คญ ท+9ควรจะท>าการปรบปร7 งให3ม+ ประสทธภาพมากข=/น และให3ได3ค7ณภาพของเส+ ยงท+9ด+ข/ =น ด3วยการปรบปร7 งพฒนาให3ม+ Function ในการท>างานได3หลากหลาย สามารถปรบแต(งและแก3ไขให3เหมาะสมกบ ความต3องการในแต(ละงาน ท>าให3ระบบปฏบตการ Windows Vista ม+ค7ณภาพของเส+ ยงใกล3เค+ยงกบระบบเส+ ยงท+9 เป8 น Natural Sound หรI อเท+ยบเค+ยงกบเครI9 องเส+ ยงท+9อย-ใ( นระดบ HI - FI จนถ=ง HI - End ก8วา( ได3 จนท>าให3ระบบ ปฏบตการ Windows Vista ครบเครI9 องตามแบบฉบบ " แสง ส+ เส+ ยง " ไม(วา( ค7ณจะฟงเพลงในแนวไหน ไม(วา( ค7ณจะ เป8 นขาร8 อก ขาเต3น หรI อคอเพI9อช+วต ก8จะได3สมผสกบเส+ ยงค7ณภาพในระดบ Studio ท+9ยกมาว(างไว3ท+9บา3 นของค7ณเอง ในระบบปฏบตการ Windows Vista จะให3ม+ค7ณภาพส+ ยงออกมาอย-ใ( นระดบ Natural Sound ได3น/ น ต3องข=/น อย-ก( บอ7ปกรณXท+9เร+ ยกว(า การX ดเส+ ยง ดงน/ นการXดเส+ ยงจ=งเป8 นอ7ปกรณXท+9จา> เป8 นท+9สา> คญของระบบคอมพวเตอรX ท+9เป8 น มลตม+เด+ย การX ดเส+ ยงท+9ม+ในปจจ7บนได3ม+การพฒนาอ7ปกรณXให3ม+ค7ณภาพโดยใช3เทคโนโลย+ช/ นส-งมาช(วยในการออก แบบและปรบปร7 ง เพI9อให3ได3ประสทธภาพของเส+ ยงท+9ส7ดยอดและความผดเพ+/ยนน3อยท+9ส7ด นอกจากน+/การX ดเส+ ยง ยงสามารถท+9จะสร3างระบบเส+ ยง 3 มตให3เกดข=/นได3อ+กด3วย ค7ณภาพของเส+ ยงและความชดเจนของเส+ ยง จะม+ประสทธภาพด+เพ+ยงใดน/ น ข=/นอย-ก( บปจจยหลก 2 ประการ คIอ อตราการส7( มตวอย(าง และ ความแม(นย>าของตวอย(างท+9ได3 ซ=9งความแม(นย>าของตวอย(างน/ นถ-กก>าหนด โดยความสามารถของ A/D Converter - A/D Converter 8 bit จะสามารถแสดงค(าท+9ต(างกนได3 256 ระดบ - A/D Converter 16 bit จะสามารถแสดงค(าท+9ต(างกนได3 65,536 ระดบ ถ3าจ>านวนระดบม+ค(ามากข=/น จะท>าให3ความละเอ+ยดของเส+ ยงม+มากข=/น และความผดเพ+/ยนของสญญาณเส+ ยงก8จะม+ น3อยลง นน9 หมายถ=งค7ณภาพของเส+ ยงและความชดเจนจะด+ข/ =น แต(จา> นวนบตต(อหน=9งตวอย(างจะต3องม+มากข=/นตาม ไปด3วย 177

184 การปรบแตQ งเสCยงในระบบปฏบตการ Windows Vista 1. ให3ใช3เมาสXคลกท+9ป7(ม Start หรI อ 2. ให3ใช3เมาสXคลกเลIอกท+9 Control Panel 3. ให3ใช3เมาสXคลกเลIอกท+9 หมายเหต7 อ7ปกรณXการX ดเส+ ยงท+9ตดต/ ง ต3องรองรบ ระบบปฏบตการ Windows Vista ร- ปท Sound Tool คลกเลIอกท+9น+9 4. ให3ใช3เมาสXดบเบลคลกเลIอกท+9 เพI9อจะเข3าไปปรบแต(งการX ดเส+ ยงให3ม+ค7ณภาพเส+ ยง ท+9ด+ข/ =นและให3เหมาะสมกบความต3องการของผ-ใ3 ช3 ร- ปท Sound Setting 178

185 5. เครI9 องมIอท+9ใช3ในการปรบปร7 ง และปรบแต(งเส+ ยง ในระบบปฏบตการ Windows Vista จดเตร+ ยมมาให3 ใช3ม+ดงน+/ 5.1 General ใช3ในการปรบเปล+9ยน Icon ของล>าโพงและควบค7ม การใช3งานของอ7ปกรณXการX ดเส+ ยง 5.2 Tone ใช3ในการปรบแต(งเส+ ยงท7(ม เส+ ยงแหลม 5.3 Levels ใช3ในการปรบแต(งความดงของอ7ปกรณXท+9เชI9อมต(อใน ระบบปฏบตการ Windows Vista เช(น Wave MP3 Line-in Microphone เป8 นต3น 5.4 Advanced ใช3ในการปรบแต(งความสามารถของ A/D Converter ร- ปท Sound Setting ร- ปท Sound Setting ตวอยQ างการปรบแตQ งแบบ Advanced การปรบแต(งแบบ Advanced เป8 นการปรบแต(งท+9จดว(า ผ-ท3 า> การปรบแต(งต3องม+ความร- 3ดา3 นระบบเส+ ยงพอสมควร และนอกจากน+/อ7ปกรณXการX ดเส+ ยงน/ น ต3องเหมาะสมกบ A/D Converter แต(ละ Format ด3วย การปรบแต(งม+หลกง(ายดงน+/คIอ ฟง Tape ให3เลIอก Tape ฟง AM ให3เลIอก AM ฟงหรI อด- FM หรI อ TV ให3เลIอก FM ฟงหรI อด- CD, MP3 หรI อ VCD ให3เลIอก CD ฟงหรI อด- DVD ให3เลIอก DVD 179

186 3. Backup and Restore Center ข3อม-ล จดได3วา( เป8 นทรพยXสนท+9ม+ค(าท+9ส7ดท+9บ7คคลและ หน(วยงานต(าง ๆ ท+9ได3ครอบครองเอาไว3 ไม(วา( จะเก8บใน ร- ปแบบเอกสารท+9เป8 นกระดาษ หรI อสI9 อบนท=กข3อม-ลด3าน มลตม+เด+ยต(าง ๆ โดยเฉพาะการบนท=กข3อม-ลเก8บไว3ใน ระบบคอมพวเตอรX ท>าให3ผค- 3 นตกอย-ใ( นความเส+9 ยงของ การท>าข3อม-ลหาย ไม(วา( จะโดยต/ งใจหรI อไม(ต/ งใจก8ตาม วธ+ การป3 องกนข3อม-ลส-ญหายโดยการใช3เครI9 องมIอท+9ชI9อว(า Backup and Restore Center ร- ปท Backup and Restore Center การเขาใช Backup and Restore Center 1. ให3ใช3เมาสXคลกท+9ป7(ม Start หรI อ 2. ให3ใช3เมาสXคลกเลIอกท+9 Control Panel 3. ให3ใช3เมาสXคลกเลIอกท+9 คลกเลIอกท+9น+9 ร- ปท Backup and Restore Center 180

187 การท>าการ Back up ข3อม-ล ในระบบปฏบตการ Windows Vista ม+วธ+การท>าอย-( 3 วธ+ คIอ 1. Back up Files ใช3สา> หรบการ Back up ข3อม-ลท+9อย-ใ( น Folder ต(าง ๆ เช(น Documents, Music, Picture และ Mail เป8 นต3น น>ามาเก8บไว3ในสI9 อบนท=กข3อม-ลท+9เป8 นซ+ด+หรI อด+ว+ด+ 2. Back up Computer ใช3สา> หรบการ Back up ข3อม-ลท+9อย-ใ( น Drive ต(าง ๆ เช(น Drive C, Drive E เป8 นต3น น>ามาเก8บไว3ในสI9 อ บนท=กข3อม-ลท+9เป8 นซ+ด+ ด+ว+ด+ ร- ปท Backup and Restore Center 3. Windows Easy Transfer ใช3สา> หรบการโอนถ(ายข3อม-ลจากเครI9 องคอมพวเตอรX หน=9งไปยงเครI9 องคอมพวเตอรX อ+กเครI9 องหน=9งท+9เราท>า การเชI9อมต(อกนหรI อในระบบเครI อข(าย ในกรณ+ ใช3 ส>าหรบการโอนถ(ายข3อม-ลจากเครI9 องคอมพวเตอรX ตว เก(าไปไว3ท+9คอมพวเตอรX ตวใหม( ร- ปท Backup and Restore Center 181

188 การท>าการ Restore ข3อม-ล ในระบบปฏบตการ Windows Vista ม+วธ+การท>าอย-( 3 วธ+ คIอ 1. Restore Files ใช3สา> หรบการ Restore ข3อม-ลท+9เราท>าการ Back up ไว3 น>าไปไว3ใน Folder เช(น Documents, Music, Picture 2. Restore Computer ใช3สา> หรบการ Restore ข3อม-ลสI9 อบนท=กข3อม-ลต(าง ๆ เช(น ซ+ด+ ด+ว+ด+ น>ามาเก8บไว3ใน Drive ต(าง ๆ ร- ปท Backup and Restore Center 3. Create a restore point or change settings 3.1 เป8 นเครI9 องมIอท+9ใช3สร3างจ7ดเร9 มต3น ท+9จะใช3ในการ restore ระบบปฏบตการและข3อม-ล 3.2 เป8 นเครI9 องมIอท+9ใช3ในการ restore ข3อม-ลจากท+9ทา> การสร3างไว3ในข3อ 3.1 หรI อ จากจ7ดเวลาอI9นท+9ระบบ ปฏบตการ Windows Vista ได3ทา> การสร3างไว3แล3ว ร- ปท Backup and Restore Center 182

189 4. Ease of Access Center เป8 นเครI9 องมIอท+9สร3างข=/นมาเพI9ออ>านวยความสะดวก และ ให3ความช(วยเหลIอ โดยออกแบบให3เหมาะสมส>าหรบผ-ใ3 ช3 ระบบปฏบตการ Windows Vista ท7กระดบ ท7กวย และ ส>าหรบผ-ท3 +9ม+ปญหาในด3านต(าง ๆ เพI9อท+9จะสามารถใช3 ร- ปท ระบบปฏบตการ Windows Vista ได3สะดวก และง(ายข=/น Ease of Access Center ม+เครI9 องมIอดงต(อไปน+/ คIอ 1. Start Magnifier เป8 นเครI9 องมIอช(วยในการขยายจ7ด ข3อความ อกษร หรI อ กล7(มข3อม-ลท+9เราต3องการจะด-หรI อต3องการท+9จะน>าเสนอเพI9อใช3ประกอบการสอนและในการบรรยาย ให3สามารถเห8น ได3ชดเจนข=/น เช(น เมน- ข3อความในเอกสารทางอเล8กทรอนกสX 2. Start Narrator เป8 นเครI9 องมIอช(วยในการอ(านข3อความท+9เป8 น ตวอกษร จะม+เส+ ยงการอ(านข3อความออกมา ด3วย ในระบบปฏบตการ Windows Vista ยงใช3ไม(ได3กบภาษาไทย 3. Start On-Screen Keyboard เป8 นเครI9 องมIอช(วยในการพมพX ซ=9งจะท>าการ แสดง Keyboard บนหน3าจอคอมพวเตอรX ให3 เราใช3เมาสXกดท+9อกษรท+9แสดงแทนการพมพXท+9 Keyboard ร- ปท Set up High Contrast Ease of Access Center เป8 นเครI9 องมIอช(วยในการแสดงผลหน3าจอ ให3เป8 นแบบแม(ส+เข3ม หรI อเร+ ยกว(า เป8 นการ แสดงส+ แบบ High Contrast 183

190 5. Internet Explorer 7 เบราวR เซอรR เป8 นโปรแกรมท+9ถก- เข+ยนข=/นมาเพI9อใช3ในการ อ(าน หรI อแสดงผลของเอกสารทางอเล8กทรอนกสXออกมา บนหน3าจอคอมพวเตอรX ท>างานโดยใช3ผา( นโปรโตคอล เร+ ยกว(า เอชท+ท+พ+ ( HyperText Transport Protocol : HTTP ) ในการเชI9อมต(อเพI9อแลกเปล+9ยนข3อม-ลกนกบตว ผ-ใ3 ห3บรการ ( WEB SERVER ) และแสดงข3อม-ลตามร- ป แบบของภาษาท+9ใช3ในการเข+ยนเว8บ เช(น JAVA, ASP หรI อ เอชท+เอ8มแอล ( Hyper Text Markup Language ) และเบราวXเซอรX ท+9คนใช3มากท+9ส7ดในการเข3าชมเว8บก8คIอ IE ( Internet Explorer ) และในปจจ7บนได3พฒนามาจน เป8 น Internet Explorer 7 แล3ว ร- ปท Internet Explorer 7 การปรบเปล=ยH นใน Internet Explorer 7 1. ออกแบบในม7มมองด-ธรรมดาแต(ด+ โดยใช3แนวคดการ พฒนาท+9เน3นความง(ายและปลอดภยเป8 นหลก 2. ยกเลกการใช3 ActiveX ใน IE 7 3. รองรบโปรโตคอล HTTPS 4. ยกระดบความปลอดภยข=/นมาอ+กช/ น โดยรองรบการเข3า รหส SSL และ RSS 5. ออกแบบให3สามารถป3 องกนไวรส และ anti - phi sing 6. สนบสน7นการค3นหาข3อม-ลแบบ multiple search 7. พฒนาและออกแบบร- ปแบบฟอรX มการพมพXจากหน3าเว8บ ใหม(หมด ร- ปท จาก IE 7 184

191 6. Windows Photo Gallery โปรแกรมท+9ถก- ออกแบบมาให3ม+หน3า ท+9ในการจดการกบร- ปภาพส>าหรบมIอ สมครเล(น โดยม+เครI9 องมIอช(วยในการ แก3ไขร- ปภาพแบบทว9 ไป และง(าย ๆ ดงน+/ 1. Fix ใช3ในการจดการเก+9ยวกบส+ แสงของภาพ เช(น Auto adjust, adjust exposure ( brightness / contrast ) adjust color (color temp, tint, saturation) 2. Info แสดงข3อม-ลพร3อมค7ณสมบต ของภาพ วน เวลา และขนาดของภาพ 3. Print ใช3ในการจดการเก+9ยวกบ พมพXภาพ ร- ปท ใช3ในการจดการเก+9ยวกบ Windows Photo Gallery การน>าภาพท+9ตอ3 งการส( งต(อผ(านทาง 5. Burn สามารถน>าร- ปเข+ยนเก8บไว3ในซ+ด+ และส7 ดท3ายก8สามารถท+9จะน>าร- ปภาพส( งต(อไปยงโปรแกรม Windows Movie Maker เพI9อท>าเป8 น Movie 7. Windows Aero เป8 น Interface ใหม( ท+9ถก- พฒนาข=/นมาเพI9อท>าให3ระบบปฏบตการ Windows Vista สามารถแสดงหน3าต(าง ในร- ปแบบ 3 มต เพI9อสร3างประสบการณXการใช3งานใหม( ๆ ให3กบผ-ใ3 ช3 ร- ปท Windows Aero 185

192 ภาคผนวก 1 Hardware And Software ทCใD ชในระบบปฏบตการ Microsoft Windows Vista 186

193 คนเราบางคร05 ง เมAอเจอของใหมJ ๆ ถ-กใจกhอยากจะเปล+Aยนมาใช9 ก0น โดยเฉพาะต0วระบบปฏ3 บ0ต3การของ ไมโครซอฟท; ต0วน+ 5 หลาย ๆ คนคงม+ความร-9 สlกวJ าถ9 าไมJ ได9 ใช9 เหมอนขาดอะไรบางอยJ างไป น0Aนคอการ Creative ต0ว เองให9 ขlน5 ส-Jอ+กระด0บหนlAง เหมอนท+A ไมโครซอฟท; ได9 ออกผล3ตภ0ณฑ; ท+Aม+ความแตกตJ างก0น ตามท+A ทfกคนต9 องการใช9 เน9 นให9 ทfกก0บงาน และให9 ม+ความแตกตJ างก0นไปตาม Edition ท+A เคย ๆใช9 ก0นอย-Jแล9 ว อาจต9 องใช9 เวลาเร+ ยนร-9 OS ใหมJ คJ อนข9 างนานเหมอนก0น ในการทดสอบระบบปฏ3 บ0ต3การ Microsoft Windows Vista คร05 งน+ 5 จfดประสงค; หล0กของผมกhแคJ ต9องการหา ข9 อม-ลเก+Aยวก0บ Hard ware, Software ท+A สามารถน/าไปใช9 จร3 งได9 และเทคโนโลย+ท+AแอบซJ อนอย-Jใน Vista รวมถlง ระบบร0 กษาความปลอดภ0ยของระบบปฏ3 บ0ต3การ Microsoft Windows Vista อfปกรณ; และซอฟต; แวร; ท+A ใช9 ในการ ทดสอบม+ด0งน Motherboard 2. CPU 3. RAM 4. Hard disk 5. VGA 6. Sound Card 7. DVD 8. DVD+/-RW 9. Floppy Drive 10. UPS 11. Monitor 12. TV 13. เครPD องเสCยง : Asus A8N32-SLI DELUXE : AMD Athlon : Corsair Twin X 2 Gb : Seagate 250 Gb : Inno 3D Geforce 6600 PCI-X : Creative LIVE DE 5.1 (SE) : Pioneer : Asus : Teac : APC : MAG 786PF : Sony Trinitron 21" : NAD 5.1 Ch 187

194 1. OpenOffice.org Opera Mozilla Firefox Adobe Acrobat 7.08 Professional 5. Winamp 6. WinRAR 7. WinZip 8. CloneCD 9. CloneDVD2 10. Nero 7 Ultra Edition 11. UltraISO 12. LEXiTRON Dictionary 13. Virtual Machine 14. SnagIt putty 16. WinSCP 17. FileZilla 18. CyberLink PowerDVD Windows Vista Ultimate RC2 20. Windows Vista Business RC1 188

195 ภาคผนวก 2 Hot key ทCใD ชในระบบปฏบตการ Microsoft Windows Vista 189 รวบรวมข3อม-ลจากเว8บไซตX

196 Hot Key ท=Hใชในระบบปฏบตการ Microsoft Windows Vista การใชงานหนาตC างแตC ละหนาตC าง Action KEY เปล=ยH นไปท=Hโปรแกรมถดไป ALT+TAB เปล=ยH นไปท=HโปรแกรมกC อนหนา ALT+SHIFT+TAB แสดงเมน: เรHม ของ Windows CTRL+ESC ปดโปรแกรม ALT+F4 ปดหนาตC างปจจBบน ปดโปรแกรม CTRL+W CTRL+Q ยายไปท=HตวเลGอก หรGอเมน:ตCอไป TAB ยายไปท=HตวเลGอก หรGอเมน:กCอนหนา พมพR หนาจอปจจBบน SHIFT+TAB Print Screen หรGอ Sys Rq คนหาในโปรแกรม CTRL+F คนหาในโปรแกรมตC อไป CTRL+G ยกเลกคKาสH งและปดกลC องขอความ Task Manager ESC CTRL+ ALT+ Delete สH งพมพR CTRL+P เปล=ยH นไปหนาตC างตC อไป CTRL+F6 เพHมหนาใหมC CTRL+N Delete File Delete Display the System menu for the active window **หมายเหตB** สรB ปโดยรวม คKาสH งท=HตองใชบC อยคGอ CTRL+ ALT+ Delete 190 ALT+SPACEBAR

197 Hot Key ท=Hใชในระบบปฏบตการ Microsoft Windows Vista การใชงานหนาตC างแตC ละหนาตC าง Action KEY แสดง Windows Sidebar WIN+SPACE BAR Show desktop WIN+D Flip 3D WIN+TAB Flip 3D which stays onto desktop, you can then scroll with up, down, left and right keys CTRL+WIN+TAB Opens explorer window WIN+E Opens the run dialog box, yes it still exists WIN+R เลGอH นเลGอกโปรแกรมท=Hอย:Cบน taskbar WIN+ T คนหาใน Windows คนหาใน Windows WIN+F F3 LOG OUT Windows WIN+L เปดใชงาน Ease of Access Center WIN+U Minimizes All windows WIN+M Undo minimize windows SHIFT+WIN+M เปดใชงาน Windows Mobility center WIN+X เลGอH นเลGอกท=H Windows Sidebar WIN+G คลกขวา SHIFT+F10 Rename F2 **หมายเหตB** WIN คIอ ป7( ม 191

198 Hot Key ท=Hใชในระบบปฏบตการ Microsoft Windows Vista การใชงานบนโปรแกรม OpenOffice และ Microsoft Office Action KEY เลGอกทงหมด CTRL+A คดลอก หรGอ Copy CTRL+C ตดขอม:ลท=HกาK ลงเลGอกหรGอลบขอม:ล ( Cut ) CTRL+X วางขอม:ล ( Paste ) CTRL+V ลบขอม:ลตวกC อนหนา BACKSPACE ลบขอม:ลตวหลง DEL หรGอ Delete การบนทYก CTRL+S Undo ( เร=ยกการแกไขครงสB ดทายคGนมา ) ทKาซKา ขยายเตOมจอ CTRL+Z or ALT+BACKSPACE สรางตาราง CTRL+Y CTRL+SHIFT+J CTRL+F12 ตวหนา หรGอ ตวผอม CTRL+B ปดหนาตC าง CTRL+W ออก CTRL+Q เปดแฟมเอกสาร CTRL+O สรางเอกสารใหมC CTRL+N เลGอกคKาทางซาย และ เลGอกคKาทางขวา SHIFT+Arrow Left และ SHIFT+Arrow Right ยายไปบรรทดถดไป DOWN ARROW OR PAGE DOWN ยายไปบรรทดกC อนหนา UP ARROW OR PAGE UP 192

199 ภาคผนวก 3 Hot key ทCใD ชในการเขา Bios Setup Mode 193 รวบรวมข3อม-ลจากเว8บไซตR

200 ความหมาย ไบโอสX" (bios) ในภาษากร+ กซ=9งแปลว(า "ช+วต" รหสเส= ยงสญญาณของไบออสท=HแสดงถYงขอผดพลาด จFานวนเสCยงสญญาณ ตวตนเหตEของปญหา 1 เส+ ยงส/ น Successful POST 2 เส+ ยงส/ น Initialization error, DMA, Floppy Disk Drive, Serial, Parial 1 เส+ ยงยาว, 1 เส+ ยงส/ น Main Board 1 เส+ ยงยาว, 2 เส+ ยงส/ น VGA or Video Memory 1 เส+ ยงยาว, 3 เส+ ยงส/ น VGA card ไม(ม+เส+ ยง Power Supply, MainBoard ป7( ม Key ต(าง ๆ ท+9ใช3สา> หรบการ Setup BIOS ส( วนใหญ(จะเป8 นแบบเด+ยวกน โดยจะม+ร-ปแบบทว9 ไปดงน+/ - Up, Down, Left, Right ใช3สา> หรบเลI9อนเมน-ตามต3องการ - Page Up, Page Down ใช3สา> หรบเพ9ม ลบ หรI อเปล+9ยนแปลงค(าตามต3องการ - ESC Key ใช3สา> หรบย3อนกลบไปเมน-แรกก(อนหน3าน/ น - Enter Key ใช3สา> หรบเลIอกท+9เมน-ตามต3องการ - F1, F2 ถ=ง F10 ใช3สา> หรบการท>ารายการตามท+9ระบ7ในเมน- BIOS Setup 194

201 การตงคC าไบออส (BIOS) Hot Key ท=Hใชเขา Bios ของ Chip แตC ละสK านก CHIP BIOS KEY ALR Advanced Logic Research, Inc. &reg PC / PCI ALR PC non / PCI F2 CTRL+ALT+ESC AMD (Advanced Micro Devices, Inc.) BIOS AMI(American Megatrends, Inc.) BIOS F1 DEL or Delete Award&#8482 BIOS CTRL+ALT+ESC Award BIOS DEL or Delete DTK&reg (Datatech Enterprises Co.) BIOS ESC Phoenix&#8482 BIOS CTRL+ALT+ESC Phoenix BIOS CTRL+ALT+S Phoenix BIOS CTRL+ALT+INS Phoenix BIOS DEL or Delete **หมายเหตB** สรB ปโดยรวม สC วนใหญC แลวจะกด DEL 195

202 Hot Key ท=Hใชเขา Bios ของ Server แตC ละสK านก COMPUTER KEY Acer F1, F2, CTRL+ALT+ESC AST CTRL+ALT+ESC, CTRL+ALT+DEL Compaq 8700 F10 CompUSA DEL or Delete Cybermax ESC Dell 400 F3, F1 Dell Dimension F2, DEL or Delete Dell Inspiron F2 Dell Latitude Dell Optiplex Fn+F1 (while booted), F2 (on boot) DEL or Delete, F2 Dell Precision 8482 F2 Emachine 8482 DEL or Delete Gateway F1, F2 HP (Hewlett-Packard) F1, F2 IBM E-Series, X-Series F1 IBM E-pro Laptop F2 IBM PS/2 CTRL+ALT+INS after CTRL+ALT+DEL IBM Thinkpad DEL or Delete 196

203 Hot Key ท=Hใชเขา Bios ของ Matherboard แตC ละสK านก COMPUTER KEY Abit DEL or Delete Asrock F2 Asus DEL or Delete Biostar DEL or Delete Chaintech DEL or Delete ECS DEL or Delete Epox DEL or Delete FIC DEL or Delete Gigabyte DEL or Delete Intel DEL or Delete Micron F1, F2 or DEL MSI DEL or Delete Packard Bell F1, F2 or DEL Tiger DEL or Delete Tyan F2, F10 197

204 Hot Key ท=Hใชเขา Bios ของ Note book แตC ละสK านก COMPUTER KEY Acer F2 Ben Q F12 Compaq HP IBM F2, F12 F2, F10 SHIFT+S, F12 Sony VIAO F2, F3 SVOA DEL or Delete Sentano DEL or Delete Toshiba 335 CDS ESC Toshiba Satellite 205 CDS F1 Toshiba Protege ESC Toshiba Tecra F1, ESC 198

205 ภาคผนวก 4 ระบบโครงสรางไฟลJ ของระบบปฏบตการตQ าง ๆ 199 รวบรวมข3อม-ลจากเว8บไซตR

206 ระบบโครงสรางไฟลR ของระบบปฏบตการตC าง ๆ ระบบปฏบตการของคอมพวเตอรX แต(ละค(ายผ-ผ3 ลต จะม+ระบบจดการระบบไฟลXใน Hard disk ท+9แตกต(างกนไป บางระบบระบบปฏบตการสามารถสร3างระบบไฟลXได3หลายแบบ ในระบบไฟลXม+ลกษณะเป8 นห3อง ๆ เป8 นช/ น ๆ โดย เลขก>ากบต>าแหน(งของข3อม-ลต(างๆ ท+9อย-บ( น Hard disk เหมIอนเลขท+9หอ3 งหรI อเลขท+9บา3 น โดยทว9 ไปเมI9อซI/อ Hard disk มาใหม( จะไม(สามารถลงโปรแกรมได3 เราจะต3องท>าการ Format Hard disk ตวน/ นเส+ ยก(อน เพI9อจดการระบบไฟลX ใน Hard disk ก(อนท+9เราจะลงระบบปฏบตการ การท>าการ Format Hard disk เพI9อเป8 นการแบ(ง Hard disk ออกเป8 น ส( วน ๆ เพI9อระบ7ตา> แหน(งของข3อม-ลท+9จะเก8บไว3ใน Hard disk ระบบไฟลXท+9เป8 นท+9ร-3จกกนมากในปจจ7บนท+9ได3รวบ รวมข3อม-ลเก8บไว3ม+ดงต(อไปน+/ 1. File Allocation Table (FAT) เป8 นระบบไฟลXตวแรกท+9ม+อาย7มากพอควร ซ=9งระบบปฏบตการแทบท7กตวมกร- 3จกแต(ม+ขอ3 เส+ ยคIอไม(รองรบ พารX ตชนท+9ม+ขนาดเกน 2 GB ได3 ระบบไฟลXน/ +ใช3ในระบบปฏบตการของ Microsoft และเป8 นระบบไฟลXท+9ม+พฒนา การมาอย(างต(อเนI9อง ระบบไฟลXในตระก-ลน+/ม+ลกษณะเฉพาะ คIอ เป8 นแบบก>าหนดเลขท+9ให3กบท7ก ๆ Cluster ใน แต(ละพารX ตชน แล3วท>าการสร3างตารางท+9ม+จา> นวนช(องตามจ>านวน Cluster น/ น ๆ เพI9อเป8 นการระบ7ตา> แหน(งท+9ต/ งท+9ได3 ท>าการเก8บข3อม-ลในแต(ละไฟลX และได3สร3างตารางอ+กช7ดหน=9ง ท+9เร+ ยกว(า Directory เอาไว3สา> หรบใช3เก8บข3อม-ลท+9 เก+9ยวกบรายละเอ+ยดของไฟลX เช(น Attribute ต(าง ๆ และหมายเลข Cluster เร9 มต3น ท+9เก8บตวข3อม-ลจรง ๆ ระบบไฟลX FAT ท+9ม+ในปจจ7บนม+หลายร7( น ดงต(อไปน+/ 1. FAT 12 หรI อ FAT เป8 นระบบไฟลXท+9ใช3ใน Floppy Disk และ Hard disk ท+9ม+ขนาดไม(เกน 16 MB หมายเลข Cluster ม+ขนาดเท(ากบ 12 บท จ=งสามารถท+9จะสร3าง Cluster ได3เพ+ยง 4096 clusters เท(าน/ น 2. FAT 16 เป8 นระบบไฟลX ม+ขนาดเท(ากบ 16 บท จ=งสามารถท+9จะสร3าง Cluster ได3ถ=ง clusters ระบบไฟลXน/ +ม+การใช3ในระบบปฏบตการของ Microsoft พารX ตชนท+9จะใช3ระบบไฟลXน/ +ได3 ต3องม+ขนาดท+9ไม(เกน 2 GB FAT 16 ได3รบการปรบปร7 งให3ม+ความสามารถมากข=/นเพI9อใช3ใน Windows 95 เพI9อให3สามารถใช3งานกบไฟลX ท+9ม+ชI9อยาวได3ไม(เกน 256 ตวอกษร บางคร/ งเราเร+ ยก FAT 16 ร7( นน+/วา( Virtual FAT หรI อ VFAT 3. FAT 32 ได3รบการออกแบบมาใหม(เพI9อน>าไปแก3ปญหาของระบบไฟลX เดม ท+9ไม(สามารถรองรบ พารX ตชนท+9เกน 2 GB ได3 ถ-กออกแบบมาเพI9อการเก8บข3อม-ลท+9ม+ขนาดใหญ( เป8 นระบบไฟลX ม+ขนาดเท(ากบ 28 บท จากทฤษฎ+ท+9คา> นวณไว3 ระบบไฟลXน/ +จะสามารถท+9จะสร3าง Cluster ได3ถ=ง 268,435,456 Clusters และสามารถใช3กบ พารX ตชนท+9ม+ขนาดใหญ(ได3มากถ=ง 2 Tera Bytes ร ะบบไฟลXแบบ FAT32 น+/ม+ใช3ในระบบปฏบตการ Windows 95 OSR2 ข=/นไป แต(ใช3ไม(ได3ใน Windows NT 200

207 ตารางเปร+ ยบเท+ยบโครงสร3างไฟลXแบบ FAT 2. VFAT ( Virtual File Allocation Table ) เป8 นระบบไฟลXท+9ม+ลกษณะคล3ายกบ FAT แต(นยมใช3ในระบบปฏบตการ Linux ม+วตถ7ประสงคXเพI9อแชรX ไฟลXให3กบระบบปฏบตการ Windows และใช3ในระบบปฏบตการ Windows ร7( นเก(า เช(น Windows New Technology File System (NTFS) ออกแบบมาเพI9อใช3ในระบบไฟลXของ Server ซ=9งม+ประสทธภาพในการบรหารจดการระบบไฟลXได3ด+กว(า FAT และข3อส>าคญคIอ ม+ความทนทาน จ=งน>าไปใช3งานกบเครI9 อง Server ในขณะน/ น Microsoft ได3ทา> การพฒนา ระบบปฏบตการตวใหม(ท+9ชI9อ Windows NT ได3นา> ระบบไฟลXน/ +นา> มาใช3 โดยพจารณาจากข3อก>าหนดหลาย ๆ อย(างท+9จะเป8 นระบบไฟลXท+9ด+ เช(น ม+ระบบการรกษาความปลอดภย และสามารถใช3กบ Hard disk ท+9ม+ความจ7ส-งได3 ระบบไฟลXท+9ได3น/ +ได3รบการพฒนาให3สอดคล3องกบข3อก>าหนดดงกล(าว ระบบไฟลXท+9แบบ NTFS จ=งได3นา> มา ใช3ในระบบปฏบตการ Windows NT และใช3มาจนถ=งปจจ7บน โดยได3รบการพฒนามาอย(างต(อเนI9อง NTFS สามารถ ใช3กบพารX ตชนท+9ม+ขนาดใหญ(ท+9ส7ด เท(ากบ 2 ยกก>าลง 64 ไบทX หรI อ 16 hex Bytes การท>างานของ NTFS ม+ลกษณะ ท+9แตกต(างจาก FAT อย(างส/ นเชง NTFS จะสร3างไฟลXข/ =นมาช7ดหน=9ง ท>าหน3าท+9ในการเก8บข3อม-ลของแต(ละพารX ตชน และไฟลXเหล(าน+/ จะถ-กสร3างข=/นมาโดยอตโนมต ต/ งแต(ตอนท+9ทา> การ Format แต(ละ Partition ไฟลXเหล(าน+/เร+ ยกว(า Meta Data Files NTFS ท+9เป8 นท+9ร-3จกกนม+ 2 ร7( น คIอ 1. NTFS 1.1 หรI อ NTFS 4.0 เป8 นระบบไฟลXท+9ใช3ใน Windows NT NTFS 5 เป8 นระบบไฟลXท+9ใช3ใน Windows 2000,XP,2003 จนถ=งปจจ7บน ** หมายเหตE Fat 32 ใชกบ win95osr, win98, win me,win2000pro เก`บไฟลJ ไดมากไมQ เสCยพPนทCD มองเห`น ฮารJ ดดสกJ มากกวQ า 2 GB NTFS NT4 win2000 เพราะสามารถรกษาความปลอดภยไดใน ระดบไฟลJ ใชกบ win98, win me ไมQ ได 201

208 ตารางเปร+ ยบเท+ยบโครงสร3างไฟลXแบบต(าง ๆ 4. EXT3(Unix File System) เป8 นระบบไฟลXท+9นยมใช3ในระบบปฏบตการ UNIX และ LINUX ระบบไฟลXประเภทน+/จะลกษณะโครง สร3างท+9แตกต(างจากระบบไฟลXท+9กล(าวมาก(อนหน3าน+/ คIอจะมองท7กส9 งเป8 นไฟลX เร9 มจาก root แล3วแตกออกเป8 น Sub Directory ลงไปเป8 นโครงสร3างแบบต3นไม3 ในแต(ละ Sub Directory จะม+การเก8บข3อม-ล และตวควบค7มการเข3าถ=ง ข3อม-ล เพI9อระบ7ท+9อย-ข( องข3อม-ลและเพI9อความปลอดภยของข3อม-ล 5. High Performance File System (HPFS) เป8 นระบบไฟลXท+9ใช3ในระบบปฏบตการ OS 2 เป8 นระบบไฟลXท+9ม+โครงสร3างคล3าย ๆ กบแบบ NTFS แต( จะม+ประสทธภาพส-งกว(า แต(ใช3กบระบบปฏบตการ OS/2 เพ+ยงตวเด+ยว 202

SNC. ว ธ การทางานของ Program DeepFreeze

SNC. ว ธ การทางานของ Program DeepFreeze ว ธ การทางานของ Program DeepFreeze เม อม การทาให เก ดการเปล ยนแปลงข อม ลใด ๆ ลงใน Drive ท ม การป องก น โดย DeepFreeze ก สามารถทาได ตามปกต เช น เราเก บข อม ล ก เก บได เป นปกต การต ดไวร สก ต ดได ตามปกต แต

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง (เอกสารประกอบการประช มปฏ บ ต การช แจงและซ กซ อมความเข าใจการสร างข อสอบ Online) สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 5 :ส งห บ ร :ลพบ ร :ช ยนาท:อ างทอง:

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

Nature4thai Application

Nature4thai Application ค ม อการใช งานระบบจ ดการเน อหา Nature4thai Application สถานการณ ประจาว นด านทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม User Manual หน า 1 ถ ง 12 สารบ ญ ค ม อการใช งานระบบจ ดการเน อหา (CMS) หน า คาแนะนาในการเตร ยมข

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

การต ดต งระบบ Supreme2004 บนระบบปฏ บ ต การ Windows 7

การต ดต งระบบ Supreme2004 บนระบบปฏ บ ต การ Windows 7 a tour of new features การต ดต งระบบ Supreme2004 บนระบบปฏ บ ต การ Windows 7 จ ดท าโดย นางสาวอมรร ตน เอ อมานะสก ล น กว ชาการคอมพ วเตอร ฝ ายระบบสารสนเทศ ส าน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ การต ดต

More information

ค ม อ โปรแกรมระบบบร หารส นทร พย

ค ม อ โปรแกรมระบบบร หารส นทร พย ค ม อ โปรแกรมระบบบร หารส นทร พย บร ษ ท นากาอ นโนเวช น เทคโนโลย จาก ด (Naga Innovation Technology co., ltd.) 269/20 ถ.พระองค ขาว ต.ในเม อง อ.เม อง จ.พ ษณ โลก 65000 โทร. 055-304803, 081-2837653, 084-3802944

More information

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3-1 บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3.1 ร จ กระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส ระบบการแจ งข าวประชาส มพ นธ ค อ โปรแกรมระบบงานท

More information

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป FreeWebFree.com Page 2 of 23 สารบ ญ การเข าส ระบบ 3 การแก ไขส วนแสดงผลด านบนห วเว บไซต 4 การแก ไขส วนแสดงผลด านล างเว บไซต 5 การแก ไขเมน บาร, เมน บร การร านค า, เมน หมวดหม

More information

ค ม อการปอนขอม ล ระบบศ นยขอม ลกลางกระทรวงมหาดไทยและจ งหว ด. การป อนข อม ลของศ นย ข อม ลกลางแนะน าให ใช Internet Explorer เป นต วเป ดเว บไซต

ค ม อการปอนขอม ล ระบบศ นยขอม ลกลางกระทรวงมหาดไทยและจ งหว ด. การป อนข อม ลของศ นย ข อม ลกลางแนะน าให ใช Internet Explorer เป นต วเป ดเว บไซต 1 ค ม อการปอนขอม ล ระบบศ นยขอม ลกลางกระทรวงมหาดไทยและจ งหว ด การป อนข อม ลของศ นย ข อม ลกลางแนะน าให ใช Internet Explorer เป นต วเป ดเว บไซต 1. เขาเว บไซต www.lamphun.go.th 2. คล ก banner ตามหมายเลข 2

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

การจ ดและตกแต งข อความ

การจ ดและตกแต งข อความ ======================================================= หน า1 การจ ดและตกแต งข อความ การใช ข อความใน Dreamweaver 8 สามารถเหม อนโปรแกรมท เก ยวก บงานเอกสาร เช น Microsoft Office 1. การปร บเปล ยนภาษาการต

More information

เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต

เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต 1 เข าใช งานตามล งค http://www.qsds.go.th/ช อหน วยงาน/adminmanage เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต หน าเว บจะประกอบไปด วยเมน ในการจ ดการเว บ สามารถเพ ม ลบ แก ไข เมน หร อข อม ล ต

More information

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร ร จ กคอมพ วเตอร ป จ บ นคอมพ วเตอร เป นอ ปกรณ เทคโนโลย สารสนเทศท น ยมใช ก นอย างแพร หลาย โดยท วไปเราจะน าคอมพ วเตอร มาใช ในการท างานต าง ๆ เช นการค ดค านวณ การพ

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

โปรแกรมระบบเผยแพร ผลงาน และนว ตกรรมทางการศ กษา (E-innovation)

โปรแกรมระบบเผยแพร ผลงาน และนว ตกรรมทางการศ กษา (E-innovation) โปรแกรมระบบเผยแพร ผลงาน และนว ตกรรมทางการศ กษา (E-innovation) จ ดท าโดย อภ ว ฒน ก นศร เว ยง กล มนโยบายและแผน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาเช ยงราย เขต 1 http://www.cri1.obec.go.th ค าน า โปรแกรมระบบเผยแพร

More information

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT±

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± Inordertopromotepubliceducationandpublicsafety,equal justiceforal,abeterinformedcitizenry,theruleoflaw, worldtradeandworldpeace,thislegaldocumentishereby madeavailableonanoncommercialbasis,asitistherightof

More information

ค ม อการต ดต งโปรแกรม

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ค ม อการต ดต งโปรแกรม โครงการพ ฒนาระบบควบค มและกาหนดส ทธ ของแท บเล ตพ ซ เพ อสน นสน นการจ ดการเร ยนการสอนโดยใช เคร องคอมพ วเตอร พกพา กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร 1. ข นตอนการต งค าเคร องแท บเล ตพ

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา 3. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา

คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา 3. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา มาตรฐานรายว ชา 1. อธ บายความหมาย หน าท และส วนประกอบของโปรแกรมประมวลผลคา

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน

การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน 1 การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน ËÑÇ ŒÍ Í ข อความต ดต อ ประเภทข อความการต ดต อ ฟอร มข อความต ดต อ ข อม ลการต ดต อ แผนท ต ดต อ ต งค าการต ดต อ ŒÍ ÇÒÁµÔ µ Í เป นส วนส

More information

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก 1. 2. 3. 4. 5. งานสว สด การบ านพ ก เป นระบบท จ ดสรรอาคารบ านพ ก ให ก บเจ าหน าท ภายในทบ. โดยจ ดสรรอาคารให แต ละหน วย และ แต ละหน วย จะจ ดสรรอาคารให ก บเจ าหน าท ภายใน หน วย 5.1. ข นตอนค นหาอาคารบ านพ ก

More information

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม ค ม อระบบรายงานการดาเน นงานรายเด อน (version 2.0) 1 ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม 1. เป นป มท ใช เพ อล างค าของข อม ลท ใช ในการกาหนดเง อนไขในการค นหาของแต ละเมน 2.

More information

ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0

ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0 ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0 1 สารบ ญ เน อหา หน า ข นตอนการเข าใช งานระบบ... 2 ข นตอนการเปล ยนรห สผ านผ ใช งาน... 4 ข นตอนการใช

More information

ข นตอนการต ดต งระบบปฏ บ ต การ Microsoft Windows XP Professional โดยใช โปรแกรมจ าลอง (VMware Workstratitioin)

ข นตอนการต ดต งระบบปฏ บ ต การ Microsoft Windows XP Professional โดยใช โปรแกรมจ าลอง (VMware Workstratitioin) หน า 1 ข นตอนการต ดต งระบบปฏ บ ต การ Microsoft Windows XP Professional โดยใช โปรแกรมจ าลอง (VMware Workstratitioin) ---------------------- ให น กเร ยนปฏ บ ต ตามข นตอนต างๆ ด งต อไปน (ส งท กล าวต อไปน ค

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login 1 ระบบงานบร หารงานเคร อข าย ระบบงานบร หารงานเคร อข าย เป นระบบงานท เก บรวบรวมข อม ล เก ยวก บเคร อข ายต างๆ ประกอบด วย องค กรสว สด การส งคมและอาสาสม คร รวมท งข อม ลในด านอ นๆ เป นต นว าก จกรรมการด าเน นงาน

More information

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง 27 การเช อมโยงภาพน ง บางคร งเราไม ต องการเสนอภาพตามล าด บ แต ต องการน าเสนอในล กษณะสล บไปมา หร อ ต องการแสดงข อม ลบนอ นเทอร เน ต หร อ แม แต เร ยกใช งานโปรแกรมอ น ๆ เช น CAI หร อ โปรแกรมประย กต อ น ๆ ก

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ โปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ (Provincial-directory: P-dir) เป นโปรแกรมส าหร บแสดง รายช อ/ส บค นข อม ลหน วยงาน และรายช อห วหน าส วนราชการภายในจ งหว ด การท

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น (สมรรถนะท 2 การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น) (เวลา 55 ช วโมง) แนวค ด เป นหล กส ตรท จ ดข นเพ อให ความร ในการบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น เม อเก ดป ญหาเพ ยงเล

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง 17 ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง งานเอกสารม กจะม ปร มาณของงานเป นจ านวนมาก ด งน นการเล อนต าแหน ง เพ อ ไปย งจ ดท ต องการได อย างรวดเร ว จะท าให การท างานเอกสารน น ๆ เก ดผลส าเร จ อย างรวดเร วตามไปด

More information

เป นเมน ท ใช ในการจ ดการภาพเอกกสาร โดยม รายละเอ ยดด งน

เป นเมน ท ใช ในการจ ดการภาพเอกกสาร โดยม รายละเอ ยดด งน ค าอธ บายส ญล กษณ ในการใช งานโปรแกรมเสร มส าหร บจ ดการภาพ เน องจากระบบจ ดเก บเอกสารอ เล กทรอน กส น ต องม การน าเข าภาพเอกสาร ซ งในระบบจะม โปรแกรมเสร มส าหร บจ ดการภาพเอกสาร ซ งรายละเอ ยดในการต ดต งสามารถด

More information

งานอาช พ 2. อธ บายส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม ในหน วยท 4 โครงสร างของเน อการ ค นคว า และการม ส วนร วมใน (5 ส ปดาห )

งานอาช พ 2. อธ บายส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม ในหน วยท 4 โครงสร างของเน อการ ค นคว า และการม ส วนร วมใน (5 ส ปดาห ) แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน หน วยท สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร ก จกรรมการเร

More information

CryptBot e-office/e-document Alert TM

CryptBot e-office/e-document Alert TM CryptBot e-office/e-document Alert TM (ระบบแจ งเต อนเอกสารอ เล กทรอน กส ) สามารถแจ งเต อนเม อได ร บเอกสารอ เล กทรอน กส เข าใหม ผ านทางหน าจอ Desktop ได โดยไม ต อง Logon หร อ เป ด ระบบe-Office ค างไว หร

More information

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2 การใช Word ส าหร บท าว ทยาพนธ หร อ รายงานต างๆ ส วนแรกมาท าความร จ กก บ ล าด บเลข และ ห วเร อง ก อน ท ง 2 ส วนน จะสามารถท าไปใช ในการ สร าง สารบ ญ แบบอ ตโนม ต ได ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

เอกสารค ม อการใช ระบบงาน เวอร ช น 1.0.1 โครงการพ ฒนาระบบคอมพ วเตอร และระบบฐานข อม ล

เอกสารค ม อการใช ระบบงาน เวอร ช น 1.0.1 โครงการพ ฒนาระบบคอมพ วเตอร และระบบฐานข อม ล 1. ข นตอนการใช งานในแต ละโปรแกรม 1.1 WVPODT01 : ค นหารายการแจ งความต องการจ ดหา ว ตถ ประสงค : เพ อค นหารายการแจ งความต องการจ ดหาท หน วยงานท าการบ นท กไว ผ ใช : หน วยงานท ต องการขอซ อ/จ าง เง อนไข : หากม

More information

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน - 74 - ค ม อต ดต งโปรแกรมระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต (NRPM Offline) การต ดต งโปรแกรม NRMP Offline 1. ต

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

The Ultimate Goal for Students. Vista Pro. FlipAlbum. By : Dr.Kittkhan Patipan

The Ultimate Goal for Students. Vista Pro. FlipAlbum. By : Dr.Kittkhan Patipan The Ultimate Goal for Students Vista Pro FlipAlbum By : Dr.Kittkhan Patipan กาหนดการอบรมการผล ตส อเช งสร างสรรค 9 ส งหาคม 2557 - หล กการออกแบบส อสร างสรรค - หล กการกราฟ กและการใช งานโปรแกรมกราฟ กเบ องต

More information

ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล

ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล 1. จงบอกถ งว ธ การเข าส โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 2. Icon (ส ญร ป) ค ออะไรม หน าท ในการท างานอย างไร 3.

More information

สารบ ญ. ค ม อการใช งาน MORE CONNECTIONS Co., Ltd. บร ษ ท มอร คอนเนคช นส 423-425 ถนนส พระยา แขวงส พระยา เขตบางร ก กร งเทพฯ 10500

สารบ ญ. ค ม อการใช งาน MORE CONNECTIONS Co., Ltd. บร ษ ท มอร คอนเนคช นส 423-425 ถนนส พระยา แขวงส พระยา เขตบางร ก กร งเทพฯ 10500 สารบ ญ แรก 1 1. 4 1.1 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 2. 9 9 2.1 9 2.2 10 2.3 11 2.4 12 2.5 13 2.6 14 2.7 15 2.8 16 3. 17 3.1 17 3.2 18 3.3 19 จอเข าส ระบบ 20 Admin 20 - การเพ มรายการ / แก ไขรายการ 22 บร ษ ท

More information

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save)

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) 12 การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) ใช ไอคอน แทนการเร ยกเมน File, Save ได เม อสร างงานด วย Word ควรท าการจ ดเก บงานน นไว ในฮาร ดด สก จากน นจ งค อย ท าการค ดลอก (Copy) หร อย าย (Move) ไปไว ในแผ

More information

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง 2)

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง 2) หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) ว ชา การใช โปรแกรมน าเสนอข อม ล รห สว ชา - ระด บ ปวช. ปวส. สาขางาน คอมพ วเตอร ธ รก จ ป การศ กษา / 6 ผ สอน นางจ ราย บ ญมาปล ก ล กษณะว ชา ทฤษฎ +ปฏ บ ต มาตรฐานรายว ชา. อธ

More information

การตรวจสอบการต ดต งโปรแกรมสแกนเอกสารและการด ภาพสแกน ค ม อทางด านเทคน ค

การตรวจสอบการต ดต งโปรแกรมสแกนเอกสารและการด ภาพสแกน ค ม อทางด านเทคน ค เพ อให การใช งานระบบงานสารบรรณและระบบจ ดเก บเอกสารอ เล กทรอน กส สามารถใช งานได อย างม ประส ทธ ภาพส งส ด ผ ใช งานระบบจาเป นจะต องเตร ยมความพร อมของเคร องคอมพ วเตอร ท จะใช งานระบบระบบงาน สารบรรณและระบบจ

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ 1 ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ 1. เป ด Browser เข าท http://plannan.ednan1.go.th กรอก User Name และ Password แล วใช Mouse คล กท ป ม เข าส ระบบ 2. เม อเข าส โปรแกรมแล วจะปรากฏรายละเอ

More information

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล Page 27 ตอนท 3 การนาเข าข อม ล 3.1 การเร ยกเมน สาหร บกรอกรายงาน การกรอกรายงาน จาเป นต อง Login เข าส ระบบก อน เพ อเป นการตรวจสอบส ทธ การใช งาน (ด ห วข อการ Log in เข าส ระบบ) โดยการกรอกรายงานสามารถดาเน

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก

ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก เร มการใช งาน สามารถเข าหน าหล กของระบบงานสารบรรณโดยเข าท www.plkhealth.go.th/archivesn หร อเข าทางล งค ในหน าหล กเว บไซท ของส าน

More information

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน หน วยท ช อหน วย/ห วข อการสอน จ านวน (ช วโมง) 1 จร ยธรรมและความร บผ ดชอบในการใช คอมพ วเตอร และ ระบบสารสนเทศ 1.1 จร ยธรรมในการใช ระบบคอมพ วเตอร 1.2 จรรยาบรรณในการใช คอมพ วเตอร

More information

บทท 4 ข นตอนการปฏ บ ต งานและทดสอบโปรแกรม

บทท 4 ข นตอนการปฏ บ ต งานและทดสอบโปรแกรม 45 ข นตอนการปฏ บ ต งาน บทท 4 ข นตอนการปฏ บ ต งานและทดสอบโปรแกรม โปรแกรมระบบบร หารงานร านขายโทรศ พท ม อถ อ ม ข นตอนการทางานด งตอไปน 1 2 3 4 ภาพท 4.1 หน าจอ Login เข าส ระบบ หน าจอแรกสาหร บการเป ดใช ระบบ

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

ค ม อการใชงาน SMS Corporate (http://tsms.ttt.co.th)

ค ม อการใชงาน SMS Corporate (http://tsms.ttt.co.th) ค ม อการใชงาน SMS Corporate () การเข าใชงาน TSMS พ มพ ชอล อกอ น (ชอสมาชก ) และ รห สผ าน ของผ ใชในชองสเหล ยม ด งร ปด านล าง ซงรห สผ าน จะเห นเป น (*) เท าน น เน องจากรห สผ านเป นความล บเฉพาะของแต ละบ คคล

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

ค ม อการใช งาน ส าหร บ ใช งานระบบ (จ งหว ด/ศ นย /กล ม) โครงการพ ฒนาระบบงานบร หารและจ ดการโครงการ กรมส งเสร มสหกรณ บร ษ ท บ ซโพเทนเช ยล จ าก ด

ค ม อการใช งาน ส าหร บ ใช งานระบบ (จ งหว ด/ศ นย /กล ม) โครงการพ ฒนาระบบงานบร หารและจ ดการโครงการ กรมส งเสร มสหกรณ บร ษ ท บ ซโพเทนเช ยล จ าก ด ส าหร บ ใช งานระบบ (จ งหว ด/ศ นย /กล ม) โครงการพ ฒนาระบบงานบร หารและจ ดการโครงการ กรมส งเสร มสหกรณ บร ษ ท บ ซโพเทนเช ยล จ าก ด สารบ ญ เร อง ค ม อการใช งาน หน า 1. รายงานความก าวหน า... 2 1.1 รายงานผลงาน/

More information

ค ม อการใช งาน ระบบรายงานผลการด าเน นงานค มครองผ บร โภคด านผล ตภ ณฑ ส ขภาพในส วนภ ม ภาค (แบบรายงาน คบส.)

ค ม อการใช งาน ระบบรายงานผลการด าเน นงานค มครองผ บร โภคด านผล ตภ ณฑ ส ขภาพในส วนภ ม ภาค (แบบรายงาน คบส.) ค ม อการใช งาน ระบบรายงานผลการด าเน นงานค มครองผ บร โภคด านผล ตภ ณฑ ส ขภาพในส วนภ ม ภาค (แบบรายงาน คบส.) 1 หน า 1. การเข าส ระบบรายงานผลการด าเน นงาน คบส. 2 2. Menu การใช งานระบบรายงาน คบส. 5 3. การรายงานผลการด

More information

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม ใบงานท ๔.๑ (ทดสอบปฏ บ ต ) เร องการใช เคร องม อโปรแกรม Microsoft Office Word 2007 ว ชา ง ๒๐๒๐๑ การใช โปรแกรมเพ อการปฏ บ ต งาน รายว ชาเพ มเต ม หน วยการเร ยนร ท ๔ ช อหน วย ซอฟต แวร งานพ มพ เอกสาร ช นม ธยมศ

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 0 Course ID Course Name Time IT001 1 ว น หล กการและเหต ผล งานขายเป นห วใจของการด าเน นธ รก จ No Selling No Business ค ากล าวน คงไม ต องการค าอธ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

EO/2 ระบบปฏ บ ต การ Windows XP

EO/2 ระบบปฏ บ ต การ Windows XP การว เคราะห หล กส ตรฐานรายว ชา ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ รห ส 200-000 ระด บ ปวช ล กษณะว ชา ทฤฎ +ปฏ บ ต สาขางาน ช างอ เล กทรอน กส ป การศ กษา 2 255 ผ สอน ชาต ชาย ส วรรณช ญ ค าอธ บายรายว ชา ศ กษาและปฏ

More information

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM Chapter 8 การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM 1 เน อหา ล กษณะของ Activity Diagram ร ปแบบการใช Activity Diagram การระบ ส วนของข อม ลให แก ก จกรรม การจ ดระเบ ยบข อม ล การสร างท พ ก/เก บข อม ล การแบ

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

ค ม อการต ดต งส อการเร ยนช นประถมศ กษาป ท 2 ในคอมพ วเตอร พกพา (Tablet)

ค ม อการต ดต งส อการเร ยนช นประถมศ กษาป ท 2 ในคอมพ วเตอร พกพา (Tablet) 1 ค ม อการต ดต งส อการเร ยนช นประถมศ กษาป ท 2 ในคอมพ วเตอร พกพา (Tablet) การเช อมต อแท บเล ตก บคอมพ วเตอร (Tablet Connect With Computer) การเช อมต อ ระหว างแท บเล ต ก บ คอมพ วเตอร เพ อทาการเคล อนย ายไฟล

More information

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง )

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) ว ชา พ มพ ด ดไทยด วยคอมพ วเตอร รห สว ชา 0- ระด บ ปวช. ปวส. สาขางาน คอมพ วเตอร ธ รก จ ป การศ กษา / 6 ผ สอน นางจ ราย บ ญมาปล ก ล กษณะว ชา ทฤษฎ +ปฏ บ ต มาตรฐานรายว ชา. บอกส

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น 5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น การบ นท กรายการขอจ ายช าระเง นผ าน GFMIS Web Online ให ใช แบบ ขจ05 โดยการอ างอ ง ให เล อกป พ.ศ.ของรายการขอเบ กเง น ตามด วยระบ เลขท เอกสารจ านวน 10 หล ก ค อ

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

การออกจากโปรแกรมฝ กพ มพ (Microsoft word)

การออกจากโปรแกรมฝ กพ มพ (Microsoft word) 1. เล อกเมน แฟ ม 2. เล อกจบการท างาน การออกจากโปรแกรมฝ กพ มพ (Microsoft word) การจ ดเก บเอกสารท พ มพ เม อพ มพ งานเสร จ ก อนจะป ดโปรแกรม ควรจ ดเก บเอกสารก อนเพ อท เราจะได เร ยกใช เอกสารน ในคร งต อไปได ว

More information

บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ

บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ 1 บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ บร กำรส บค นข อม ลหน งส อรำชกำร ม 6 เมน ย อย ค อ 1. สอบถำมหน งส อ 2. สอบถำมข อม ลหน งส อส งภำยนอก 3. รำยงำนสม ดทะเบ ยน 4. รำยงำนสถ ต กำรด ำเน นงำนของเจ ำหน ำท ปฏ บ ต งำน

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง

เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง 194 เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง การออกแบบงานนาเสนอ การสร างงานนาเสนอท แตกต างก บงานของผ อ นน น จะทาให งานนาเสนอด เป นเอกล กษณ ของผ สร างเอง และเป นการเพ มความน าสนใจให ก บงานนาเสนอน

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน

แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน หน วยท สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร ก จกรรมการเร

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา

ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา www.ats.co.th บร ษ ท อย ธยาเทคโนโลย เซอร ว ส จ าก ด ( - ) EDR / 1 / 2 3 / 1.1 3.1 / 1.2 / / 3.2 / ค ม อการเข าใช งานระบบ การเข าใช งานระบบซอฟแวร บร หารจ ดการศ

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

การแก ไขข อม ลอ ตราใน ท าเน ยบก าล งพลอ เล กทรอน กส ปร บปร ง เม อ 12 ก.ย. 57

การแก ไขข อม ลอ ตราใน ท าเน ยบก าล งพลอ เล กทรอน กส ปร บปร ง เม อ 12 ก.ย. 57 การแก ไขข อม ลอ ตราใน ท าเน ยบก าล งพลอ เล กทรอน กส ปร บปร ง เม อ 12 ก.ย. 57 1. ผ ใช งานเข าส ระบบ PDX ท pdx.rta.mi.th เพ อเข าส หน า LOGIN ด งภาพด านล าง 2. เม อเข าส ระบบแล ว ไปท เมน ด านซ าย คล กท แล

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

การใช ระบบบ ญช ค มเคร องคอมพ วเตอร และอ ปกรณ

การใช ระบบบ ญช ค มเคร องคอมพ วเตอร และอ ปกรณ การใช ระบบบ ญช ค มเคร องคอมพ วเตอร และอ ปกรณ ข นตอนการใช งานหน าจอโปรแกรม ๑. การเข าใช งานระบบ สามารถเข าได ทางเว บไซค โรงเร ยนเตร ยมทหาร(www.afaps.ac.th) ด งภาพท ๑.๑ ภาพท ๑.๑ การเข าใช งานระบบ ๒. หน าจอเพ

More information

โปรแกรม Limbothai. โปรแกรม Limbothai -ห องเร ยนทางไกล http://203.172.248.146/distance หน วยท 2 การต ดต ง

โปรแกรม Limbothai. โปรแกรม Limbothai -ห องเร ยนทางไกล http://203.172.248.146/distance หน วยท 2 การต ดต ง กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย สาระท 3 เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร รายว ชาการพ ฒนาเว บไซต ด วยโปรแกรมสาเร จร ป แผนท 2 ช อหน วยการเร ยน การต ดต ง เวลา 2 ช วโมง ------------------------------------------------------------------------

More information

เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาเพ มเต ม

เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาเพ มเต ม 1 เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาเพ มเต ม ว ชาคอมพ วเตอร เร อง Microsoft PowerPoint 2010 ประส ทธ อ ดหน น โรงเร ยนบ านเม องแก ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ร นทร เขต 2 สารบ ญ เร อง หน า ส วนประกอบของโปรแกรม

More information

ค ม อการใช งาน BLS iexcel

ค ม อการใช งาน BLS iexcel สารบ ญ บทนา 3 ว ธ การเร มใช งาน 3 ต วอย างการใช งาน BLS iexcel - การด ต วอย างท มาพร อมก บโปรแกรม 4 ต วอย างการใช งาน BLS iexcel - การใช งานข อม ล real time 5 ต วอย างการใช งาน BLS iexcel - การใช งานข

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

User Manual Editor Tool Proposal V1.0

User Manual Editor Tool Proposal V1.0 KMIT-GROUP CO., LTD. User Manual Editor Tool Proposal V1.0 2 User Manual Editor Tool Table of Content 1. ส วนเคร องม อท ไว ส าหร บ จ ดการข อม ล Content ท เป นข อความ.. 3 2. ส วนเคร องม อพ เศษ ไว ส าหร

More information

เอกสารประกอบการต ดต ง OpenOffice.org

เอกสารประกอบการต ดต ง OpenOffice.org การต ดต ง OpenOffice.org ช ดต ดต ง OpenOffice.org ม ต วอย างร ปแบบช อไฟล OOo_3.2.1_Win_x86_install-wJRE_en- US.exe โดยม ความหมายด งน OOo เป นต วย อของ OpenOffice.org 3.2.1 แสดงร น (Version) ของโปรแกรม

More information

ง14201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 4 เวลา 80 ช วโมง

ง14201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 4 เวลา 80 ช วโมง ง1201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มการงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 80 ช วโมง ศ กษา ค นคว า การใช โปรแกรม Windows Movie Maker สร าง Music video ส วนต ว ต ดต อเพลงและว ด โอ การใช โปรแกรม Internet

More information

โปรแกรมบร หารจ ดการหอพ ก

โปรแกรมบร หารจ ดการหอพ ก โปรแกรมบร หารจ ดการหอพ ก การต ดต ง 1.1 การต ดต งโปรแกรม Appserv ด บเบ ลคล กท ต วต ดต ง Appserv เพ อเร มการต ดต ง กด Next 1.2 กด Agree 3. เล อกโฟลเดอร ท จะเก บ 1.4 การต งค าโปรแกรม Appserv เล อกต ดต งส

More information

การบร หารความร และการเร ยนร VII

การบร หารความร และการเร ยนร VII สารบ ญ สารบ ญ สารบ ญ VII สารบ ญร ป XII แถลงการณ แบบอย างท ด เย ยมด านการบร หาร 1 1. หล กการ 7 1.1 อนาคตของบร ษ ทข นอย ก บความร ความสามารถของพน กงาน 8 (ก) บร ษ ทเต บใหญ ได ไม เก นความร ความสามารถของพน กงานท

More information

การ Download และ ต ดต ง โปรแกรม Smart Card ระบบ Polis

การ Download และ ต ดต ง โปรแกรม Smart Card ระบบ Polis การ Download และ ต ดต ง โปรแกรม Smart Card ระบบ Polis (1) การ Download โปรแกรม MOI Smart Card 1. เป ด Internet Explorer แล ว ป อน URL ท ช อง address https://polisweb.go.th/polis หร อ https://172.17.2.66/polis

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

บทท 1 เร มต นการใช งาน

บทท 1 เร มต นการใช งาน 1 บทท 1 เร มต นการใช งาน 1. เป ดโปรแกรม Internet Explorer ข นมา จากน นเข าเว บไซต ของส าน กงาน กศน.จ งหว ด ค อ http://lpa.nfe.go.th จากน น ใช เมาส คล กไปท กล อง e-office กศน.ล าปาง (ตามล กศร ช ) ด งภาพ

More information

ค ม อว ธ การต งค าเคร องถ ายเอกสาร ให ใช งานฟ งก ช น Scan และว ธ ต ดต งโปรแกรมท ใช ในการ Scan

ค ม อว ธ การต งค าเคร องถ ายเอกสาร ให ใช งานฟ งก ช น Scan และว ธ ต ดต งโปรแกรมท ใช ในการ Scan ค ม อว ธ การต งค าเคร องถ ายเอกสาร ให ใช งานฟ งก ช น Scan และว ธ ต ดต งโปรแกรมท ใช ในการ Scan สารบ ญ เน อหา หน า ว ธ การต งค าเคร องถ ายเอกสาร ให ใช งานฟ งก ช น Scan 1 การเป ดฟ งก ช น Scan ท เคร องถ ายเอกสาร

More information