โปรแกรมบร หารระบบสารสนเทศคล น กท นตกรรม - DCMS

Size: px
Start display at page:

Download "โปรแกรมบร หารระบบสารสนเทศคล น กท นตกรรม - DCMS"

Transcription

1 โปรแกรมบร หารระบบสารสนเทศคล น กท นตกรรม - DCMS พฤกษา ดวงผาส ข ภาคว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ คณะว ทยาการและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย มหานคร บทค ดย อ บทความน น าเสนอโปรแกรมบร หารระบบสารสนเทศคล น กท นตกรรม โดยม ว ตถ ประสงค เพ อน าเอาเทคโนโลย สารสนเทศเข ามาประย กต ใช งาน ร วมก บการให บร การทางด านท นตกรรมของท นแพทย ซ งจะท าให กระบวนการท างานต งแต เร มต นของการจ ดเก บระเบ ยนผ ป วย ข อม ล ท นตแพทย ข อม ลการวางแผนการร กษา ข อม ลการว น จฉ ยโรคทางช อง ปากและฟ นทางท นตกรรม รวมท งความสามารถในการค นหาท รวดเร ว การออกรายงานและการจ ดการระบบคล งยาและเวชภ ณฑ ส งผลให สามารถต ดตามประว ต การให บร การการร กษาท ต อเน องและอ านวย ความสะดวกรวดเร วของข นตอนการท างานในคล น กย งข น ด วยเหต น จ ง ได ม การพ ฒนาโปรแกรมบร หารระบบสารสนเทศคล น กท นตกรรมข นมา โดยเปล ยนจากการจ ดเก บข อม ลในร ปแบบเอกสารเป นการจ ดการด วย ระบบคอมพ วเตอร โปรแกรมบร หารระบบสารสนเทศคล น กท นตกรรมแบ งการท างาน ออกเป น 12 ระบบย อยท สามารถเช อมโยงประสานการท างานได อย าง เป นอ นหน งอ นเด ยวก นและม การประเม นความพ งพอใจของผ เข าร บ บร การหล งจากได น าระบบไปใช งานจร งได ร อยละ Abstract This article proposed Dentistry Clinic Management System (DCMS). Nowadays modern technology has totally changed our approach to diagnose for dentistry. The procedures consist of patient records registration, dentist information management, planning oral examination, dental diagnosis recording, including quickly search technique, generating printed reports, and drugs and medical supplies warehouse. Increasing speed of document archiving system for reduce time of dentist whom are waiting for diagnosis files. So this article is a program development of document archiving dentistry clinic management system. Dentistry Clinic Management System Application has been divided into 12 subsystems that related co-working parts. The Program Evaluation Satisfaction of patients after implementation is approximately 96.53%. ค าส าค ญ ระบบสารสนเทศท นตกรรม, คล น กท นตกรรม, การร กษาฟ น และช องปาก, คล งยา, ใบร บรองแพทย 1. บทน า ในท กว นน เคร องม อและทร พยากรสารสนเทศทางด าน เทคโนโลย สารสนเทศการแพทย (Medical Information Technology) ได ม การพ ฒนาข นมาอย างต อเน อง โดยเก ดจาก การประย กต ใช งานร วมก นระหว างเทคโนโลย สารสนเทศและ ความร ทางการแพทย ซ งม ว ตถ ประสงค เพ อเพ มประส ทธ ภาพ การท างานและรองร บปร มาณสารสนเทศทางท นตกรรมคล น ก ท เพ มข นอย ตลอดเวลาอย างต อเน อง ม งเน นปร บเปล ยนแนวว ธ ในการท างานด วยระบบการบ นท กเก บรวบรวมข อม ลบน กระดาษ (Traditional data gathering) ให อย ในร ปแบบ อ เล กทรอน กส (Electronic data gathering) ท งน พร อมด วย ความก าวหน าทางด านว ทยาการคอมพ วเตอร และ โทรคมนาคมการต ดต อส อสารท ก าวไกล จ งท าให สารสนเทศ คล น กท นตกรรมเข ามาม บทบาทอย างมากมายในการท างาน ทางด านช วว ทยาการแพทย ด งน นเพ อให สามารถรองร บก บการเปล ยนแปลงและ พ ฒนาการของเทคโนโลย สารสนเทศ จ งได ท าการพ ฒนา โปรแกรมบร หารระบบสารสนเทศคล น กท นตกรรมเพ อให เก ด ระบบงานบร การร กษาโรคทางช องปากและฟ นท ม ประส ทธ ภาพ รวมท งการบร หารจ ดการทางด านระบบเอกสาร และการควบค มท ม ประส ทธ ภาพ สามารถตรวจสอบได ภายใต คล น กท นตกรรม พร อมท งเป นไปได อย างรวดเร ว ถ กต อง ท นสม ย และได ร บความปลอดภ ยของข อม ลในระด บหน ง ท า 13

2 ให ต องม ระบบสารสนเทศคล น กท นตกรรมท ม ล กษณะข อม ล และเทคโนโลย ท เป นมาตรฐาน นอกจากน ย งสามารถท จะ ตอบสนองและสน บสน นความต องการข อม ลให ก บคล น ก ท นตกรรมในท กระด บผ ใช งาน และสามารถน าไปใช งานได จร ง 2. ท มาและแรงจ งใจของป ญหา ร ปแบบของกระบวนการท างานในคล น กท นตกรรมแต เด มน น เร มต นจากการลงทะเบ ยนผ ป วย (Registration) ข อม ลจะม การจ ดเก บลงในส งท เร ยกว า ระเบ ยนผ ป วย ซ งแนวว ธ เด ม ย งคงเป นการบ นท กข อม ลลงบนกระดาษ ท าให เก ดการส ญ หายของเอกสารระเบ ยนผ ป วยได และไม ม ความปลอดภ ยของ ข อม ลท จ ดเก บ ท งน การค นหาก เก ดข นโดยอาศ ยระยะ เวลานานแล วย งต องพ งพาความช นหร อความช านาญของ พน กงานผ ช วยท นตแพทย ในการส งต อแฟ มข อม ลผ ป วยน น ด าเน นไปได ล าช า ส งผลให ท นตแพทย เส ยเวลาไปก บการรอ เอกสาร จ งไม สามารถท จะท าการวางแผนการร กษาเบ องต น และน าไปส ว น จฉ ยโรคได ท นต อเวลา ม ผลกระทบให ประส ทธ ภาพในการวางแผนใช งานทร พยาการเหล าน ท ม อย ไม ว าเป นเร องของเคร องม อทางการแพทย กระบวนการท างาน ทร พยากรคน หร อแม กระท งเร องของเวลา นอกจากน ไม ว าจะ เป นเร องของยาและเวชภ ณฑ ต าง ๆ จ งท าให บร หารได อย างไม ค มค า 3. งานและทฤษฎ ท เก ยวข อง โปรแกรมบร หารระบบสารสนเทศคล น กท นตกรรมได ท าการ พ ฒนาเป นโปรแกรมประย กต โดยแบ งโครงสร างการท างาน ออกเป น 3 ส วนค อ ส วนของการจ ดการต ดต อก บฐานข อม ล (ActiveX Data Object: ADO.NET and MySQL Database), ส วนของการประมวลผลฟ งก ช นการท างาน (Logical & Physical Design with C# Language Application), และส วน ต อประสานก บผ ใช (User Interface: UI) ส วนของการจ ดการต ดต อก บฐานข อม ลใช ฐานข อม ล MySQL โดยอาศ ยโปรแกรมจ ดการฐานข อม ลแบบ GUI (Graphical User Interface) ค อ SQLYog Enterprise ส าหร บ การจ ดการฐานข อม ลเพ ออ านวยความสะดวกและม ร ปแบบ การใช งานท ง าย เพราะสามารถร บค าส งจากผ ใช งานผ านทาง เมน หร อส วนเช อมต อแบบกราฟ ก แล วแปลงค าส งเป น SQL (Structured Query Language) เพ อจะท าการส งค าส งไปย ง ฐานข อม ล MySQL ท งน จะม การเช อมต ดต อก บฟ งก ช นการ ท างานก บฐานข อม ล MySQL (Database Connector) โดย อาศ ย ActiveX Data Object: ADO.NET ภายใต กรอบการ ท างานแบบ.NET Framework แสดงด งร ปท 3.1 ส วนของการประมวลผลฟ งก ช นการท างานได ท าการ พ ฒนาข นมาด วยภาษาซ ชาร ป (C# Programming Language) จ ดว าเป นภาษาโปรแกรมเช งว ตถ ท ท างานบน.NET Framework ส วนต อประสานก บผ ใช ได ร บการออกแบบด วยโปรแกรม Microsoft Visual Studio 2008 ซ งเป นแอพพล เคช นท ม Template เป นแบบ Windows Application ร ปท 3.1 ADO.NET และ MySQL Database Diagram 4. รายละเอ ยดการพ ฒนาโปรแกรมบร หารระบบ สารสนเทศคล น กท นตกรรม - DCMS เคร องม อท ใช ในการพ ฒนาโปรแกรมม รายละเอ ยดด งน - โปรแกรมท ใช ในการพ ฒนาระบบ (An integrated development environment: IDE) ค อ Microsoft Visual Studio 2008 ซ ง Project พ ฒนาด วยภาษา 14

3 C# ในล กษณะของ Windows Application และ เช อมโยงการออกรายงานด วย Crystal Report ฐานข อม ลท ใช ค อ MySQL 5.1 โดยอาศ ยโปรแกรม บร หารจ ดการทางด านฐานข อม ล (Database Management System: DBMS) เป น SQLYog Enterprise - กรอบการท างานแบบ.NET Framework ActiveX Data Object: ADO.NET - Visible Analyst version 7.6 โปรแกรมช วยในการ ว เคราะห และออกแบบระบบ (Structure System Analysis and Design Program) 4.1 ภาพรวมของระบบ โปรแกรมบร หารระบบสารสนเทศคล น กท นตกรรมจ ดว าเป น หน งในระบบสารสนเทศท ได น าไปประย กต ใช งานจร งในคล น ก ท นตกรรม เร มต นจากการเก บรวบรวมข อม ล ( Data gathering) ด วยร ปแบบว ธ การส มภาษณ (Interviewing method) การเก บรวบรวมข อม ลรายงานสารสนเทศต าง ๆ ท เก ยวข องในระบบแล วน าไปส การว เคราะห ในร ปแบบของ Process Model ม การน าเสนอด วยแผนภาพการไหลกระแส ข อม ล (Data Flow Diagram) จากร ปท 4.1 แสดงแผนภาพ บร บทของระบบ เพ อแสดงให เห นถ งขอบเขตของการพ ฒนา ระบบท ต องการศ กษา โดยม การจ ดท าพจนาน กรมข อม ล (Data Dictionary of Data Flow and Data Store) รวมท ง Process Specification เพ อน าไปส การออกแบบโปรแกรม 4.2 การออกแบบและพ ฒนาระบบ โดยด านฐานข อม ลได ท าการออกแบบ Data Model ด วย Entity Relationship Diagram ด งร ปท 4.2 แล วน ามาว เคราะห และออกแบบค าอธ บายเช งตรรกะ (Logical Design) ไปส การ สร างและพ ฒนาระบบข นมาในร ปแบบการออกแบบค าอธ บาย เช งกายภาพ (Physical Design) และได ม การแบ งหน าท การ ท างานเพ อสามารถก าหนดระด บส ทธ การเข าใช งานได ด งต อไปน - ท นตแพทย ท าหน าท ในการตรวจร กษาเบ องต น บ นท กการร กษา ท างานด านร งส ว ทยา เน นท การ x-ray พร อมท งจ ดการเร องน ดหมายเพ อต ดตาม ผลการร กษาท ต อเน อง (Recall) - ผ ช วยท นตแพทย ท าหน าท ร บลงทะเบ ยนผ ป วย จ ดการระบบค วการเข าร บการบร การ และร บช าระเง น จากผ ป วย - เภส ชกร หร อผ ท ม ส ทธ ส งจ ายยา ท าหน าท บ นท กและ ออกใบส งยา เพ อด าเน นการจ ายยา-เวชภ ณฑ ออก จากคล ง และร บยา-เวชภ ณฑ เข าส คล งได - ผ บร หารคล น กท นตกรรม (มอบหมายให เป นผ ด แล ระบบเน องจากเป นเจ าของคล น ก) ท าหน าท ออก รายงาน และจ ดการข อม ลพ นฐานของระบบ สารสนเทศ รวมท งต ดส นใจส งซ อ ยา-เวชภ ณฑ ร ปท 4.1 แผนภาพบร บทของโปรแกรมบร หารระบบ สารสนเทศคล น กท นตกรรม (Context-level DFD Diagram) ร ปท 4.2 Entity Relationship Diagram ของโปรแกรมบร หาร ระบบสารสนเทศคล น กท นตกรรม 15

4 ระบบงาน (System) ท ออกแบบได แบ งออกเป น 12 ระบบ ย อย (Subsystem) ได แก ระบบการก าหนดค าเร มต นของคล น ก (Clinic) ระบบเวชระเบ ยนผ ป วย (Patient) ระบบงานคล งยาและเวชภ ณฑ (Drug) ระบบค วผ ป วย (Queue) ระบบการตรวจร กษาข นต น (Oral Examination) ระบบบ นท กรายการร กษา (Diagnose Tooth) ระบบร งส ว ทยา (X-Ray Laboratory) ระบบจ ายยา (Diagnose Drug) ระบบการเง นผ ป วย (Payment) ระบบการน ดหมายต ดตามผล (Appointment) ระบบส งซ อและร บเข ายา-เวชภ ณฑ (Stock) ระบบออกรายงาน (Report) 4.3 ค ณสมบ ต ของระบบ ขอบเขตของโปรแกรมบร หารระบบสารสนเทศคล น ก ท นตกรรมประกอบไปด วยการพ ฒนาและต ดต งระบบงานต าง ๆ ด งน ระบบการก าหนดค าเร มต นของคล น ก สามารถท จะจ ดการค าเร มต น สถานท ต ง ข อม ลพ นฐานของคล น ก รวมท ง ข อม ลท นตแพทย ข อม ลผ ช วยท นตแพทย ข อม ลต วแทน จ าหน ายยา ข อม ลเภส ชกร (กรณ ผ ท ม ส ทธ จ ายยา) ข อม ล โรงพยาบาลเพ อท าการส งต อ (Refer to) ข อม ลร ปแบบการ ว น จฉ ยวางแผนร กษาโรคทางช องปาก ฟ น และเหง อก เป นต น นอกจากน ย งต องรองร บเร องของความปลอดภ ยปลอดภ ยใน การก าหนดระด บส ทธ การเข าถ งข อม ลของโปรแกรมในแต ละ ส วนการท างานท แตกต างก นออกไป ระบบเวชระเบ ยนผ ป วย สามารถจ ดการและออก หมายเลข DN ให ก บผ ป วยได อ ตโนม ต พ มพ บ ตรผ ป วยได เก บ ข อม ลประว ต การร กษาช องปากและฟ น รวมท งการร กษาท ต อเน อง ประว ต การแพ ยา สามารถค นหาข อม ลผ ป วยได จาก รห ส DN หร อช อ-นามสก ล เป นต น ระบบงานคล งยาและเวชภ ณฑ สามารถจ ดการ และบ นท กการส งซ อ-ร บเข ายา-เวชภ ณฑ เข ามาส คล งได โดยม เร องของการจ ดการ Lot ยา และจ าหน วยยาออกเม อถ งว น หมดอาย ได เล อกพ จารณาจ ายยาท ใกล หมดอาย ออกไปก อน ได รวมท งรองร บการจ ดการเร องของหน วยหล กของยาหร อ หน วยย อยของยา ม การจ ดการเร องของส ตรยา ระบบค วผ ป วย สามารถเร ยงล าด บการเข าร บการ ร กษาได โดยทราบล าด บค วของการรอเข าร กษา ระบบการตรวจร กษาข นต น (Oral Examination) บ นท กการร กษาทางท นตกรรมเบ องต น เล อกการร กษาและ ระบ ต าแหน งในแผนผ งฟ น ระบบจะประมวลผลแสดง โครงสร างช องปากและฟ นโดยอ ตโนม ต ระบบบ นท กรายการร กษา สามารถกรอกข อม ลการ ร กษาแล วเห นภาพหล งจากการบ นท กรายการร กษาแต ละคร ง ได ว าม การเปล ยนแปลงก อน-หล ง อย างไรบ าง ระบบร งส ว ทยา เป นเร องของการท างาน x-ray ช อง ปากและฟ น เพ อน ามาส การวางแผนทร พยาการการร กษาให ค มค ามากท ส ด โดยระบบจะต องสามารถบ นท กภาพจากการ x-ray ได ระบบจ ายยา ทางด านผ ใช งานระบบท ม ส ทธ สามารถจ ายยาได สามารถท จะส งจ ายยาตามส ตรยาท ม การ ก าหนดในส ตรยาเร มต นได โดยจะต องสอดคล องก บประว ต การแพ ยาของผ ป วยได ด วย นอกจากน ย งม ส วนของค าแนะน า ในการใช ยาท จะพ มพ ได จากระบบโดยอ ตโนม ต ระบบการเง นผ ป วย รองร บการร บช าระเง นจาก ผ ป วยอย างน อย 1 ว ธ ค อการช าระด วยเง นสด และสามารถออก ใบเสร จช าระเง น พร อมท งกรณ ท ผ ป วยต องการใบร บรองแพทย (Medical Certificate) ระบบต องสามารถรองร บพ มพ เพ อออก ใบร บรองแพทย ได ระบบการน ดหมายและการต ดตามผลการร กษาท ต อเน อง ต องสามารถระบ ว น ช วงเวลา แพทย ท น ดหมาย และ พ มพ ให ก บผ ป วยได เพ อน ามาพบในคร งต อไป พร อมท งม ระบบ แจ งเต อนการน ดหมายในแต ละว นได ด วย โดยการน ดหมาย จะต องหล กเล ยงกรณ การน ดซ าซ อน ระบบส งซ อและร บเข ายา-เวชภ ณฑ ระบบต อง สามารถบ นท กและออกใบส งซ อยา-เวชภ ณฑ ไปย งต วแทน จ าหน ายยาได พร อมท งร บเข ายา-เวชภ ณฑ ได อย างถ กต องโดย ส ทธ ผ ใช ระด บเภส ชกรหร อผ ม ส ทธ จ ายยาเท าน น 16

5 ระบบออกรายงาน ผ บร หารคล กน กสามารถท า การออกรายงานท ต องการตามช วงเวลาท ก าหนดได เพ อ น าไปใช ในการต ดส นใจด านต าง ๆ ในการบร หารคล น ก 5. การทดสอบการใช งาน ม การแบ งข นตอนของการทดสอบออกตามกระบวนการ ระบบการท างานต าง ๆตามล าด บด งต อไปน - ระบบการต ดต งค าเร มต นพ นฐาน - ระบบการลงทะเบ ยนผ ป วย - ระบบการร กษาข นต น เช อมโยงกรณ ท ต องม การท า ร งส ว ทยาค อ x-ray - ระบบการว น จฉ ย สามารถจะด งผลจากระบบร งส ว ทยาข นมาร วมก บการวางแผนตรวจได รวมท งการ ต ดต อส งยา-เวชภ ณฑ ไปย งระบบจ ายยาแล วบ นท ก ออกใบส งยาได - ระบบการเง นผ ป วย สามารถร บข อม ลมาจากใบส งยา ของระบบจ ายยาได และกรณ ม การน ดหมายจะม การ ส งข อม ลไปย งระบบน ดหมายต อได ด วย - ระบบน ดหมายสามารถตรวจเช คการน ดหมายท มา ตรงตามน ด และการน ดหมายท ไม มาตามท น ด เพ อ ออกรายงานการน ดหมายท ตรงตามน ดหร อไม มาตาม น ดได - ระบบออกใบส งซ อยา-เวชภ ณฑ กรณ ท ม การแจ ง เต อนเม อถ งจ ดส งซ อ และร บยาเข าได ถ กต องโดยใน ข นตอนการจ ายยาสามารถตรวจสอบ Lot ได - ระบบการออกรายงานท สอดคล องก บท ก ๆ ระบบ เพ อพ มพ ออกรายงานเสนอต อผ บร หารจ ดการคล น ก ท นตกรรม 5.1 ผลการทดสอบและการว จารณ ผล เม อท าการต ดต งโปรแกรมระบบภายใต สภาพแวดล อมการ ท างานจร ง พบว าการจ ดการสารสนเทศย งม บางส วนท ย งไม สอดคล องโดยเก ดจากความเปล ยนแปลงท ม ได อย ตลอดเวลา ของผ ใช งาน ความย ดหย นของต วแผนผ งช องปากและฟ นม ร ปแบบต าง ๆ ก นออกไป จ งจ าเป นต องท าการบ าร งร กษา ระบบต อเน องต อไป ในด านของผ พ ฒนาระบบน น พบว า ป ญหาท เก ดข นสามารถแยกแยะได ด งน - ป ญหาทางด านฐานข อม ล เน องจากความต องการท เปล ยนแปลงไปตามมาตรการรองร บความ เปล ยนแปลง (Change management) ท ม อย ตลอดเวลาไปก บความก าวหน าของเทคโนโลย จ งท า ให ต องม การปร บเปล ยน version ของฐานข อม ล MySQL ท น ามาใช และพบว าในบางคร งการท า convert files ก เจอป ญหาท ไม สามารถ mapping ตรงก นได - ป ญหาทางด านภาษาการเข ยนโปรแกรม เม อม เร อง ของเทคโนโลย ระบบเคร อข ายแบบออนไลน เข ามา ท า ให ความต องการของผ ใช งาน ต องการท จะสามารถ ร นโปรแกรมในท ต าง ๆ ได เข าถ งข อม ลได ท กท ท สามารถเช อมต อเข าก บอ นเตอร เน ตได จ งท าให อยาก ท จะใช งานผ านทางโปรแกรมเว บบราวเซอร ร ปท 5.1 หน าหล กของโปรแกรมบร หารระบบสารสนเทศ คล น กท นตกรรม (DCMS) สร ปผลการท างานโปรแกรมและส ารวจข อม ลความพ ง พอใจของผ เข าร บบร การแสดงผลได ตามตารางท 5.1 และร อย ละ ม ความพ งพอใจก บการเข าร บบร การใช งานท คล น ก ตารางท 5.1 แสดงร อยละความพ งพอใจของผ เข าร บบร การ ประจ าเด อน จ านวนผ เข าร บ บร การท งหมด (คน) จ านวนผ เข าร บบร การ ท พ งพอใจ (คน) ร อยละความ พ งพอใจ ม.ย % ก.ค % ส.ค % ก.ย % ต.ค % พ.ย % 17

6 6. บทสร ป ต วช ว ดความส าเร จของโปรแกรมบร หารระบบสารสนเทศ คล น กท นตกรรมสามารถแบ งออกได เป น 2 ด านค อ - ด านผลประโยชน ท ประเม นค าได ( Tangible Benefits) แสดงให เห นว ารายได จากการจ ดการ บร หารระบบสารสนเทศคล น กท นตกรรมเพ มข นจาก เด มเม อย งไม ม การน าระบบไปใช งาน สาเหต มาจาก ผ ป วยพ งพอใจในการเข าร บบร การท ได ร บบร การ อย างรวดเร ว และสามารถลดเวลาในการท างานได กระช บและท นต อการให บร การได มากข นกว าเด ม จ ง น บว าเป นการเพ มความเร วในระบบสารสนเทศการ ประมวลผลรายว น (Transaction Processing System: TPS) รองร บปร มาณการจ ดการงานการ ให บร การได ในร ปแบบของการวางแผนได เม อม ระบบ ค วกล าวค อเพ มจ านวนผ ป วย ลดจ านวนท รอในค ว พร อมท งม ความถ กต อง รวดเร ว ม มาตรฐาน และ ความท นสม ยของข อม ล ส งผลให รายละเอ ยดของการ ออกรายงานอย ในกระบวนการจ ดการสารสนเทศ (Management Information System: MIS) ท เป นไป ตามความต องการของผ บร หารคล น กท นตกรรม ส งผลให สน บสน นการต ดส นใจวางแผนการใช ทร พยากรท ม อย ในคล น กอย างค มค า (Decision Support System: DSS) - ด านผลประโยชน ท ประเม นค าไม ได (Intangible Benefits) น บว าเป นอ กแนวว ธ การปฏ บ ต งานท สะดวกและง ายข นส าหร บผ ใช งานโปรแกรมบร หาร ระบบสารสนเทศคล น กท นตกรรม ไม ว าจะเป น ท นตแพทย เภส ชกรผ จ ายยา ผ ช วยท นตแพทย และ จะขาดไม ได ค อความพ งพอใจของผ ป วยท เข าร บ บร การแล วสามารถเด นออกไปได ด วยรอยย มของ ส ขภาพช องปากและฟ นท ด (Customer Relationship Management: CRM) 6.1 แนวทางการพ ฒนาต อในอนาคต แนวทางการพ ฒนาโปรแกรมบร หารระบบสารสนเทศคล น ก ท นตกรรมจะต องสามารถรองร บการน าไปประย กต ใช (Cross- Functional) เพ อเพ มประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการในอนาคต ต อไป และอาจจะม การรวมส วนการท างานท ให ระบบสามารถ ต ดส นใจช วยท นตแพทย ได หร อท เร ยกว า ระบบผ เช ยวชาญ (Expert System) ในการช วยท นตแพทย ว เคราะห และ ว น จฉ ยโรคทางช องปากและฟ นได แม นย าและเร วข น เพ อเพ ม ศ กยภาพการปฏ บ ต การในกระบวนการร กษาทางท นตกรรมให ม ประส ทธ ภาพส งตามมาตรฐานสากล นอกจากน หากสามารถ ม ระบบรองร บเร องของการจ ดการส ทธ การร กษา เช น ส ทธ ประก นส งคมโรงพยาบาล (ปกส.) ก จะสามารถท าให ขยายข ด ความสามารถของโปรแกรมออกไปตามความต องการท เปล ยนแปลงในอนาคตได เป นอย างด 7. ก ตต กรรมประกาศ ขอขอบค ณคล น กท นตกรรม ว ตราท นตกรรม ท ให การ สน บสน นทางด านข อม ลสารสนเทศ และการน าไปใช งานได จร ง ในส วนของการเอ อเฟ ออ ปกรณ เคร องม อและการทดลอง จ ดท าระบบโปรแกรม 8. เอกสารอ างอ ง [1] Rhienmora, P., Haddawy, (2009). A Virtual Reality Simulator for Teaching and Evaluating Dental Procedures. [2] ศ ร วรรณ ส บน การณ, ป เตอร ฮ ดดาว. (2008) เคร องม อฝ ก ท กษะทางคล น กท นตกรรมเสม อนจร งแบบอ จฉร ยะท สามารถร บร แรงส มผ สได. สาร Nectec ป ท 14 ฉบ บท 74 [3] Suebnukarn, S., Haddawy, P., (2009). Haptic virtual reality for clinical skill acquisition. In Proceedings of the 20th South East Asia Association for Dental Education (SEAADE) Annual Scientific Meeting. [4] ADO.NET Class Hierarchy by Puran Mehra October 28, 2009 [Online: asshierarchy pm/adonetclasshi erarchy.aspx] [5] The Complete Visual C# Programmer's Guide Publish By: Microgold 18