Кірошка І.С., студ., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Кірошка І.С., студ., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка"

Transcription

1 миотика / Сост., вст. ст. и общ. ред. Ю. С. Степанова. М.: Радуга, Народні казки Кореї.упор.Тае Хугн Ха, Університет Йонсе, С. 259 ( корейською мовою). 5. 김성우. 조선민간설화의연구. 신민. 서울, ㅂ. 6. 황금대들보. 창작과평사, 땅속나라도둑귀신. 창작과비평사, Кірошка І.С., студ., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка КОНЦЕПТ «МІСТО» В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ПРОЗІ (на прикладі романів О.Ульяненка «Сталінка», С.Поваляєвої «Ексгумація міста» та А.Дністрового «Місто уповільненої дії») Проаналізовано особливості втілення концепту «Місто» у вимірі української сучасної урбаністичної прози. Дослідження здійснено на матеріалі романів О.Ульяненка «Сталінка», А.Дністрового «Місто уповільненої дії» та С.Поваляєвої «Ексгумація міста». У цих творах концепт «Місто» реалізується на рівні образів-героїв. Місто є героєм, співучасником, носієм нищівного вірусу, що в ївся у свідомість мешканців. Ключові слова: постмодернізм, урбанізм, урбаністичний пейзаж, концепт «Місто», образ-герой. В своей статье автор анализирует особенности воплощения концепта «Город» в измерении украинской современной урбанистической прозы. Исследование проведено на материале романов О.Ульяненко «Сталинка», А.Днестрового «Город замедленного действия» и С. Поваляевой «Эксгумация города». В данных произведениях концепт «Город» реализуется на уровне образов-героев. Город является героем, соучастником, носителем сокрушительного вируса, который въелся в сознание жителей. Ключевые слова: постмодернизм, урбанізм, урбанистический пейзаж, концепт «Город», образ-герой. In this article author analyzes features of incarnation of the concept «City» in the measurement of Ukrainian postmodern urban prose. The study was conducted based on the material of novels O. Ulyanenko «Stalinka», A. Dnystrovuy «City of the slow action» and S. Povalyaevoy «Exhumation of the city». The concept «City» is realized at the level of imageheroes in these novels. City is a hero, partner, carrier of destructive virus. This destructive virus crepted in consciousness of the residents. Key words: postmodernism, urbanism, urbanistic landscape, concept «City», image-hero Місто це не каміння, це люди, місто «плавильний казан», в якому оновлюється людина [Шпиталь 2008, 35]. 197

2 Українська література протягом багатьох віків формувалась як виразниця ідеалів та прагнень селянства. Середина ХХ ст. епоха змiни свiтоглядних, етичних, естетичних орiєнтирiв, пов язана з виникненням новітньої культурної парадигми. Письменники у своїх творах, вiдмовившись вiд традицiйної сільської тематики, переносять акценти на вiдображення урбанiзацiї не тiльки як спосо бу життя, але й мислення персонажiв. Концепцiя урбаністичної лiтератури полягає у вiдтво peннi прогресуючого розвитку мicтa. Як писав М. Бютор, «...село в повному складі йде за порадою в мicто, бере участь у зведенні стін ковчега. Місто визначене як закон, влада, центр, цiннiсть; вiднинi село визнає, що не могло би без нього про жити, що без вузла, баласту, тилу воно б занепало» [Павлишин 1997, 259]. Достеменно визначити вихідний пункт виникнення української урбаністичної прози складно. Деякі літературознавці вважають, що спроби долучити читацький загал до міської тематики зробили І.Нечуй-Левицький та Панас Мир ний. У повiстi «Хмари» І.Нечуй-Левицький зобразив життя iнтелiгенцiї в Києвi, показавши місто не тiльки як тло для перебiгу подiй, але як нове сере довище для своїх героїв, що поволі відриваються від патріархального існування. Панас Мирний у романі «Повiя» розкрив як соцiальноiсторичнi, так і пси хологiчнi аспекти життя не тiльки пореформеного села, а й пореформеного міста. Однак говорити про якусь прискіпливу увагу до психології людини міста на цьому етапі розвитку літератури дуже рано, тому що i герої І.Нечуя-Ле вицького, i персонажі роману Панаса Мирного не вiдiрвалися від рідного се ла, вони не є носіями урбанicтичної свідомості, а швидше виступають як жертви бездуховності нового для них міського середовища. В.Фоменко в праці «Місто і література: урбаністичні візії» [Фоменко 2007, 59] зазначає, що урбаністична література почалася десь із XVI ст. За словами дослідниці, лише у XIX ст. місто стало справжнім художнім образом, а вже у XX ст.. з роману В.Підмогильного «Місто» постало як цілий цивілізаційний феномен. Існує думка, що М.Гоголь приніс у літературу «вічне місто». Про Гоголя як майстра змалювання міста говорив А.Білий. А. Він назвав Гоголя «урбаністом до урбанізму», тісно пов язавши це означення з «петербурзькими повістями». Н.Крутікова зауважує: «Гоголь співець міста починається раніше, а саме із зображень міст України» [Крутікова 2007, 39]. Можна виділити приблизні етапи формування української урбо-прози: І. XVI ст. XIX ст. (Література набуває нечітких рис урбанізму, поодинокі міські мотиви). ІІ. Перша половина XIX ст. перша половина XX ст. (Місто виступає не лише як фон перебігу подій воно впливає на поведінку, характер персонажів. Місто виступає у творі як живий організм). ІІІ. Друга половина XX ст. сучасність (Місто може бути повноцінним героєм твору, головним персонажем). Активним сплеском уваги до зображення міста вирізняється постмодерна українська проза О. Ульяненка, С. Жадана, А. Дністрового, Л.Дереша, С. Ушкалова, С. Поваляєвої. Концепт «Місто» по-різному реалізовується в українських постмодерних прозових текстах. Часто Місто виступає не як тло, а як герой, співучасник подій. 198

3 Метою цієї статті є дослідження концепту місто в сучасній український урбаністичний прозі на прикладі романів О. Ульяненка «Сталінка», А.Дністрового «Місто уповільненої дії» та С. Поваляєвої «Сімург». Концепт ментальне національно специфічне утворення, змістом якого є вся сукупність знань про певний об єкт, а планом вираження його сукупність мовних засобів. Концепти це не будь які поняття, а лише найважливіші з них без яких важко уявити будь яку культуру. В сучасному літературознавстві й лінгвістиці прийнято вживати термін концепт, який означає ментальне національно-специфічне утворення. Вже досліджено чимало міфологічних, культурних, соціальних концептів: свобода, істина, шлях, душа тощо. До концептів безперечно можна віднести концепт місто. Роман «Сталінка», написаний О. Ульяненко 1994 р., пронизаний мотивами, характерними для переломного моменту в житті українського суспільства. Сам прозаїк пропонує таку ауторефлексію на роман «Сталінка»: «Зміст роману пронизаний єдиним символом: чорне сонце поганства сходить, ламаючи кістки, розриваючи м яс, пронизуючи повітря променями трупного смороду, але сходить сонце християнства воно зійде» [Габор 2000, 231]. У романі часто повторюється ім я Сталіна, котрий для деяких персонажів є героєм, уособленням минулих подвигів і досягнень. Люди, які ідеалізують тирана, не здатні побачити те, що прагне показати читачеві автор: знівечене місто, знівечені душі. Замкненість, обмеженість прав і свобод, нав язані тоталітарним режимом, злиденність і матеріального, і духовного світу це причина того, що Київ у романі зображений не як європейська столиця, а часто-густо як притулок для невдах, котрі довгий час боялися розтулити очі і побачити самих себе. Але ні в якому разі не варто розглядати «Сталінку» як матеріалізоване бажання письменника очорнити минуле, покритикувати ту добу, яка вже навіки відходить. Усі події в романі «Сталінка» зумовлені образом Міста, яке то діє, як самостійний персонаж, то відображає психологічний стан героїв твору. Наслідки соціальних стресів, які переживають персонажі роману, тоталітарний пізньорадянський режим, незрілість та чуттєва інфантильність мешканців усе це відбивається і на образі міста, що так само потерпає від кризи моральності, як і персонажі «Сталінки». Топографія мiсцевостi, яку зображує О.Ульяненко, цілком виразно виписана i може легко бути розшифрована будь-ким, хто якийсь час жив у Києвi: це Голосiїв та Демївка, якi отримали від мешканців цих районів моторошну назву Сталiнки, можливо, через велику кiлькiсть будинкiв, найменованих на честь тирана, що дав їм життя. Письменник неоднозначно ставиться до цього ра йону: з одного боку, описує його злиденність та дикi норови мешканцiв, «бо Сталінка що село» [Ульяненко 2000, 55]; для Ульяненка вона «...смердiла прохiдними дворами та за кутами» [Ульяненко 2000, 117]; з iншого боку, вабила своєю холодною архiтектурною своєрiднiстю: «бi лi колони, лiпленi фасади будинкiв з алебастровими янголами», «камінні леви, лiпленi з алебастру жiнки на балконах» [Ульяненко 2000, 123]. Автор «Сталінки» майстерно спiввiдносить сприйняття міста з особливостями психiчного стану своїх персонажiв: малий Горік, який «у шiсть рокiв...вибрав ся на вулицю...» [Ульяненко 2000, 33] бачить Київ очима приголомшеної дитини зi «склепiнням про хiдних дворiв, арками з гiпсовими статуями, приворожений вирлуючим, вурко чучим, 199

4 ряснiючим, вигнутим хребтиною Хрещатиком...» [Ульяненко 2000, 115]. Звичайна Олесева брутальність не спрацьовує: навпаки, читач відчуває нотку захоплення живим організмом міста i це захоплення пiдкреслюється майстерним звукописом (вирлу ючим, вуркочучим, ряснiючим). Індустрiалiзацiя, яка була гoрдiстю бiльшовикiв, змальована Олесем як елемент, шо несе приховану загрозу: «...приходить на фабрику, труби впинаються у небо грифелями, темно, сиро i незатишно якось, велетенський маховик iз пасами та колесом молотить повiтря...» [Ульяненко 2000, 63], «...тут ревонула сурма метро, мовби скло розлетi лося на друзки...» [Ульяненко 2000, 64], «...затуркано дивився на реклами «Енерготресту», «Метростроя», «Київбуду»...» [Ульяненко 2000, 63]. Загалом місто зображене О.Ульяненком як замкнений простiр, вiдрiзаний вiд космосу: місто як «мушля», як «чорна перевернута балiя» свідчення того, що закутiсть та несвобода не дають авторові спокою. «Мертві лixтарнi стовпи» пiдсилюють враження безвиході, вiдсутностi надій, браку не тiльки ву личного освiтлення, але й свiтла для душi. Загиблi душi героїв Сталiнки потребу ють саме «вгаслих ламп лixтарних стовпiв». Письменник зображує місто як великий живий органiзм, що функцiонує, задихаючись вiд багатьох важких недугiв. «3апустiлi артерії вулиць» погано живлять тiло мегаполiсу, яке страждає вiд тих самих хвороб, що i його мешканцi. Зa допомогою майстерного використання художньої образностi автор тво рить місто, не уникаючи рiзких порiвнянь: «Сніг за розхрестом вiконних рам схо див, облазив старою шкiрою, мов опiки», «...шиби будинкiв, наче вибранi птаха ми очi покiйникiв, свистiли у порожнечу площ». Персонажi «Сталiнки» потай спiлкуються з Києвом, а може, то вони намага ються вiдшукати сенс свого буття на цих вулицях, у цих скверах, на перехрестях людських доль? Якийсь зв язок існує мiж містом, його атмосферою та вчинками людей. «Вулицею його крутило, як муху в окропi» [Ульяненко 2000, 109] так можна сказати про багатьох гepoїв роману, що шукають різноманітних пригод, не усвідомлюючи, чим можуть закiнчитися їхні блукання, навіть якщо вони не виходять за межi вiдомо го з дитинства району. Фiлософiя пошуку i його нескiнченнiсть ось авторське переконання, яке прагне нав язати читачевi О.Ульяненко. А. Дністровий дивиться на місто крізь призму власного сприйняття. Роман «Місто уповільненої дії», написаний А.Дністровим 2002 р., є суворою урбаністичною картиною з життя сучасних підлітків, які стали на шлях злочинів. Цей твір присвячений неусвідомленому злу, невблаганному фатуму і водночас надії у вирі небезпек, які чатують на молоді неприкаяні душі. Людина, котра колись сама нищила місто зсередини, наче паразит, тепер хоче вирватися назовні з тенет свого «хазяїна», але на її шляху стоїть безліч таких же, що заплуталися у вимірі свого існування, її мучать привиди минулих злочинів: «Уявляю своє нове життя серед іншого середовища Скільки ще вузьколобих буде у моєму житті? Згадую всіх отих,, з якими доводилося волочитися, добре й погане народішко, яке повзало на моєму шляху, знайомі будинки, улюблені місця відпочинку з друзями. Але тепер тепер все це несподівано набирає особливого значення» [Дністровий 2003, 95]. Герой хоче вирватися зі свого пекельного існування шляхом зміни обстановки: «Віддаляюся від цих мульок минулого Господи, більше б до нього не повертатися» [Дністровий 2003, 97]. Інше оточення: «розлогі поля, що тягнуться до тремтливих обріїв, ці рівнини, що 200

5 навіюють смуток і ледве помітно пливуть за вагонним вікном, незвичне небо, що лякає своїм безмежжям» [Дністровий 2003, 99] також видається несприятливим. Місто здається живою істотою, що завжди, і навіть на відстані, по-особливому поводиться зі своїми мешканцями: «наче, рідне місто відвернулося від мене, наче я більше його не цікавлю» [Дністровий 2003,115]. Герої твору, самі того не розуміючи, стають заручниками здійсненими ж ними лиха у власному середовищі існування. Місто, «віддячуючи» своїм кривдникам, стає для їх свідомості тягарем, обмежувачем волі, причиною шалених мук і постійного неспокою: «Всередині від збудження все тремтить, калатає, здригається» [Дністровий 2003, 141]. Майже всі сторінки твору А.Дністрового сповнені агресією з боку міста. Лише наприкінці роману відчувається бажання розбудити мешканців, розбурхати їх почуття, закликати вибиратися з моральної прірви згуртовано: «Заплющую очі, хочеться кричати, щоб почули мешканці цих напівсонних будинків, щоб відчинили вікна, і хоча б на мить відклали свої буденні справи, хочеться плакати, дивитися на власні сльози у своїх долонях і просто сміятися» [Дністровий 2003, 275]. Відчувається моральне відродження деяких персонажів, а місто, здається, втрачає свої колишні моторошні ознаки. Місто більше не виступає об єктом-жертвою чи об єктом-катом тепер воно зображується з природно властивою йому красою. Очевидно, що побутові проблеми урбанізованого середовища не зникають: «тремтять електродроти у повітрі, чи гудять мотори самотніх автомобілів, чи скриплять на протязі незмащені двері» [Дністровий 2003, 299], але змінюється ставлення до них самими мешканцями мегаполісу, бо з цієї миті їх «не можуть потривожити холодні руки повітря, які манять усе за собою, де огортають душі теплим сном» [Дністровий 2003, 299]. «Ексгумація міста» (2006) роман С. Поваляєвої, де з першої до останньої сторінки авторка намагається вивчити місто, пізнати його сутність, відшукати витоки, що призводять до поступового занепаду і знайти шляхи знищення вірусу розкладу, який вже давно панує на вулицях мегаполісу. В романі не існує конкретної сюжетної лінії. Він є простором рефлексій авторки, потоку її свідомості. Єдине, де мають змогу діяти звичні герої це уривки пам яті письменниці, що органічно вживаються в загальний текст. Ліка, Майк, Еля і Деніз, Кліф, Аліса, нібито головні герої роману, губляться у вирі епатажних описів місцин Києва, і, таким чином, стають другорядними, а образ Міста центральним. Для деяких особистостей окреме місто має власну історію, настрій, атмосферу, в уяві інших, тих, що звикли заряджатися певним допінгом, усі міста перетворюються на незрозуміле місиво: «Одесса перемішувалася зі Львовом, Москвою, Харковом, Бердянськом, Запоріжжям, Дніпропетровськом, Сімеїзом, Гурзуфом, Пітером, Києвом, Ялтою» [Поваляєва 2006, 115]. С. Поваляєва намагається довести читачу, що герої власноруч будують своє місто, у даному випадку Київ, бачать його через «каламутне скло» своїх очей. У романі досліджуються різні місцини Києва. Хоча С. Поваляєва й оголошує Київ «місцем без жалості», воно гостинно приймає до себе всіх звідусіль: інаркоманів-іноземців, знедолених із периферії. Найстрашнішим катом для мешканців Міста є ніч, що приносить жах, втілений у сновидіннях: «коли вібрації сновидінь Великого Урбаністичного Термітника змішуються, наче в шейкері і кожен в Місті одразу заспокоюється: тепер зрозуміло, чому 201

6 він прокинувся з медузою на обличчі й котячим лайном в роті!» [Поваляєва 2006, 195]. Мегаполіс порівнюється з монстром, який «збирає всі нитки свого павутиння» [Поваляєва 2006, 137], який підкорює власній владі природу: «попри дощ, виють зграї диких собак, а вітер потихеньку підступно ламає гілля ніби крадеться в мокасинах з риб ячої шкіри.» [Поваляєва 2006, 185]. Оболонь-Хрещатик-Узвіз таким маршрутом подорожує героїня Світлани Поваляєвої. Перед її очима пейзажі міста змінюються на наступні: «Ця вулиця немов прадавній фоліант, гортаю похапцем стінки будинків і брам» [Поваляєва 2006, 125]. Отже, індустріалізація, що з шаленим темпом полонить недоторкані місцини Києва, все ж таки не настільки безжалісна: вона не осучаснює історичне, овіяне святою пам яттю. Мешканці заповнюють порожнечу Міста, а воно, в свою чергу, стає частиною них самих, завмирає в їх уяві для того, щоб не бути підвладним урбанізації, перетворенню на неживий шмат землі: «організм, щоби уникнути зараження, муміфікує його. Так сталося і з Містом» [Поваляєва 2006, 215]. Світлана Поваляєва проголошує Місто «Мертвим», порівнюючи його з «електронною платою якогось архаїчного запилюженого своєю величчю пристрою» [Поваляєва 2006, 105]. У неосяжному і бездоганному, чужому і рідному «урбанізаційному монстрі» точиться протистояння вічних історичних здобутків та модернових технологій. Поглянувши на Київ під іншим ракурсом, змінивши свою оцінку, письменниця заперечує попередні враження, порівнюючи Київ із живим організмом: «у Нього кровообіг починався у брудних судинах травневих потоків зливи на Узвозі. Його нерви вросли у брук, і легенями поміж написаних морфіновим розчином й контролями рядків ходили буйні хащі на схилах. Його серце билося в Дзвіниці Хрестовоздвиженської» [Поваляєва 2006, 235]. Виникає питання, чим же є Місто насправді: мушлею, електронною платою чи інтелектуально розвиненим організмом? Найвірогідніше, воно абстрактний образ, що трансформується щосекундно. «Місто уповільненої дії» А.Дністрового, «Сталінка» О.Ульяненка, «Ексгумація міста» С. Поваляєвої яскраві приклади сучасної урбаністичної прози. Різниця в часі написання романів є майже невідчутною. О.Ульяненко, віддавши данину моді на «чорнуху», що була характерною для літератури 90-х років, змальовує перші роки незалежної України, а С.Поваляєва і А.Дністровий пишуть про «Генерацію-2000». В О.Ульяненка і С.Поваляєвої місто виступає самостійним героєм, а в А.Дністрового органічним доповненням до загального середовища існування. О.Ульяненко і С.Поваляєва зображують Місто як окремішнього героя роману. В обох авторів воно набуває індивідуальних людських рис. Здається, що письменники говорять не про простір, обмежений кордонами, а одухотворений предмет. Для А.Дністрового місто це звичайна площина, фон, де розгортається дія роману. У «Сталінці» і «Ексгумації міста» в образі Києва автори втілюють усі людські вади. Місто постає агресивним, безжалісним, жадає помсти, і, навряд, щось чи хтось можуть виправити ці обставини, створені мешканцями протягом століть. У двох вищезгаданих романах урбанізоване місто є витоком сучасних болючих проблем. Щодо роману А.Дністрового «Місто уповільненої дії», то тут усі негаразди перекладені на плечі першоджерела лиха героїв роману, адже автор впевнений, що саме люди є майстрами свого оточення. А.Дністровий більш за все критикує не саме місто, а його мешканців, які підпорядковують увесь мегаполіс своїм лихим задумам, ганьблять його, оглядають цей об єкт, котрим незаконно заволоділи, 202

7 смакуючи підвладність опанованого, розпростертого перед ними простору. Дністровий говорить про місто більш м яко. У «Сталінці», як і у «Місті уповільненої дії» та «Ексгумації міста», письменники зображують соціальне дно. Їх герої, кинуті напризволяще суспільством, живуть і гинуть лише фізично, про духовність багатьом із них взагалі нічого не відомо, вона для них фактично не існує, і, власне, цим вони й викликають до себе співчуття. В О. Ульяненка і С. Поваляєвої смерть бачиться чи не єдиним порятунком, своєрідним визволенням з тілесного полону. В А. Дністрового дійові особи можуть звільнитися від тягаря вчинених злочинів шляхом зміни міста проживання. У «Сталінці» і «Місті уповільненої дії» опис міста помітно відмежовується від рядків опису внутрішнього стану героїв, а в «Ексгумації міста» навпаки створюється плетиво рефлексій героїні і речень, де говориться про настрій Міста. У романі «Сталінка» герої все ж таки намагаються виправити завдане лихо, їхнє нутро не бажає звикати до стану міста, триває протистояння «Місто-мешканець». «Місто уповільненої дії» показує, як городяни протягом десятиліття навчилися адаптовуватися до суцільного бруду, мороку. А.Дністровий розповідає, яким чином людина мусить саме виживати, а не жити. Загалом вона ще не узгодилася з усіма законами урбанізованого міста, але створила для цього міцне підґрунтя. С.Поваляєва в «Ексгумації міста» пише про завершальний етап пристосування особистості до традицій сучасного мегаполісу: мешканець, опинившись у полоні Міста, навіть помираючи, не бореться, а покірливо намагається узгодитися з ритмом чужих машин, гуркотом в каналізаціях, стуком молотків у багатоповерхівках. Роман С.Поваляєвої «Ексгумація Міста», А.Дністрового «Місто уповільненої дії» та О.Ульяненка «Сталінка» новий погляд на образ міста, приклад сучасної української урбаністичної прози, що, порівняно з письменництвом митців-попередників, вирізняється відкритістю, незамкненістю, апеляцією до самостійності читацької думки О. Ульяненко, А. Дністровий і С. Поваляєва показують не окремі негаразди автори наполягають на системності проблем. Міста хворі, стверджують прозаїки. Хто винен точно невідомо, але навряд чи обійшлось без мешканців. Це вони занесли туди нищівний вірус, їм лікувати місто і себе. Зобразивши художнім словом реалії сучасного існування, О. Ульяненко написав «Сталінку», А. Дністровий «Місто уповільненої дії», а С. Поваляєва «Ексгумацію міста» не для того, аби читач жахнувся, а для того, щоби ми всі замислилися: що треба зробити для утвердження духовності, де знайти тепло для зневірених душ, яким залишити цей світ після нас. 1. Агеєва В. Жіночий простір: Феміністичний дискурс українського модернізму: монографія / Віра Агеєва. К.: Факт, с., 2. Андрухович Ю. Дезорієнтація на місцевості. Ів.-Ф.: Лілея-НВ, 1999, 3. Анциферов Н.П. Душа Петербурга. Пгр., 1990, 4.Белый А. Мастерство Гоголя. М., 1934, 5. Габор В. Надобранок, міленіум! Сучасна українська проза. К.: Просвіта, 2000, 6. Гундорова Т. Кітч і література. Травестії / Тамара Гундорова. К.: Факт, с., 7. Дністровий А. Місто уповільненої дії. К.: Факт, 2003, 8. Зборовська Н.В. Психоаналіз і літературознавство. К.: Академвидав, 2003, 9. Інвестицій реалу. Книжник review 6. К., 2006, 10. Кононенко П. Село в 203

8 українській літературі. К., 1984, 11. Крутікова Н.Є. Урбанистическая проблема в художественной прозе Гоголя: Очерки. К., 2007, 11. Линч К. Образ города. М., 1982, 12. Літературознавчий словник-довідник/за ред. Р. Громяка, Ю.Коваліва, В.Теремка. К.: Академія, с., 13. Москалець К. «Людина на крижині». К.,: Критика, 2003, Павлишин М. «Канон та іконостас». К.,: вид. «Час», 1997, 14. Пастух Т. Роман «Місто» Валер яна Підмогильного. Л., 1999, 15. Поваляєва С. Ексгумація міста. Л.: Кальварія, 2006, Скляренко Г. Мистецтво і Місто. К., 1987, 16. Топоров В. Миф. Ритуал. Символ. Образ. М., 1995, 17. Ульяненеко О. Сталінка. Л.: Кальварія, 2000, 18. Фоменко В. Місто і література: українська візія. Л., 2007, 19. Шпиталь А. Українська урбаністика: минуле, сучасне майбутнє? Слово і час Клейменова Т.В., асп., Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова КОНЦЕПЦІЯ ГЕРОЯ ТА СПЕЦИФІКА МОДЕЛЮВАННЯ ДІЙСНОСТІ У ПОВІСТІ «ВЕСНЯНИЙ ГАМІР» ІВАНА САДОВОГО Проаналізовано повість «Весняний гамір» маловідомого українського письменника І.Садового. Визначено концепцію героя народного вчителя початку ХХ ст. З ясовано особливості відображення дійсності у творі митця. Ключові слова: гумористично-сатирична повість, концепція героя, характер персонажа, образ народного вчителя. В статье проанализирована повесть «Весенний гвалт» малоизвестного украинского писателя Ивана Садового. Раскрыто концепцию героя народного учителя начала ХХ ст. Определены особенности отображения действительности в произведении писателя. Ключевые слова: юмористически-сатирическая повесть, концепция героя, характер персонажа, образ народного учителя. The story «The Spring Ruction» by little known Ukrainian writer Ivan Sadovy is analyzed in the article. The main character s conception is defined the personality of people s teacher of the beginning of the ХХ-th century. The particularities of reflection of reality in the story by this writer are also defined in the article. Key words: humorous and satiric story, conception of hero, character of personage, image of people s teacher. Актуальною потребою українського літературознавства стало повернення в активний науковий обіг художньої спадщини письменників, імена яких за радянської доби з ідеологічних причин були вилучені з літературного процесу та несправедливо забуті. До таких митців українського слова належить Іван Садовий ( ). Це літературний псевдонім Івана Федоровича Федорака, депортованого 1947 р. радянською владою письменника, дра-

Зовнішнє незалежне оцінювання 2014 року з української мови і літератури (1 сесія)

Зовнішнє незалежне оцінювання 2014 року з української мови і літератури (1 сесія) Зовнішнє незалежне оцінювання 2014 року з української мови і літератури (1 сесія) 1 Зміст завдання та правильна відповідь Відповідність завдання Програмі зовнішнього незалежного оцінювання з української

More information

ІНСТРУКЦІЇ З НАЛАШТУВАННЯ VLC MEDIA PLAYER (WINDOWS)

ІНСТРУКЦІЇ З НАЛАШТУВАННЯ VLC MEDIA PLAYER (WINDOWS) ІНСТРУКЦІЇ З НАЛАШТУВАННЯ VLC MEDIA PLAYER (WINDOWS) - 1 - Зміст 1. Загальний опис... 3 2. Встановлення VLC програвача для Windows 95, 98,Me та Windows 2000/XP/Vista/7.. 4 3. Додавання списку відтворення

More information

Текст: Євангеліє від Матвія 6:1-6, 16-34

Текст: Євангеліє від Матвія 6:1-6, 16-34 Текст: Євангеліє від Матвія 6:1-6, 16-34 а) Пошук праведності не перед собою а) Пошук праведності не перед собою б) Пошук праведності не перед людьми а) Пошук праведності не перед собою б) Пошук праведності

More information

Правління Національного банку України П О С Т А Н О В А

Правління Національного банку України П О С Т А Н О В А Офіційно опубліковано 30.11.2015 Правління П О С Т А Н О В А 26 листопада 2015 року м. Київ 826 Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Відповідно до статей 7, 41, 56 Закону України Про

More information

ФОРМА 1. Повідомлення про подання інформації про структуру власності

ФОРМА 1. Повідомлення про подання інформації про структуру власності ЗАТВЕРДЖЕНО ФОРМА 1 Повідомлення про подання інформації про структуру власності На виконання вимог Закону України Про телебачення і радіомовлення та Порядку подання телерадіоорганізаціями та провайдерами

More information

ВИКОРИСТАННЯ СМАРТФОНІВ В УКРАЇНІ. Київський міжнародний інститут соціології Червень 2016 року

ВИКОРИСТАННЯ СМАРТФОНІВ В УКРАЇНІ. Київський міжнародний інститут соціології Червень 2016 року Київський міжнародний інститут соціології Червень 2016 року МЕТОДОЛОГІЯ ОПИТУВАННЯ oопитування було проведене на замовлення LEAD9 Mobile Marketing Київським міжнародним інститутом соціології протягом травня

More information

Рецензент доктор педагогічних наук, професор Алфімов В.М.

Рецензент доктор педагогічних наук, професор Алфімов В.М. Чеботарьова Ірина Володимирівна кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (м. Луганськ) Рецензент доктор педагогічних наук,

More information

МАЛА ПРОЗА ВАЛЕР ЯНА ПІДМОГИЛЬНОГО: ЕКЗИСТЕНЦІЙНИЙ АСПЕКТ

МАЛА ПРОЗА ВАЛЕР ЯНА ПІДМОГИЛЬНОГО: ЕКЗИСТЕНЦІЙНИЙ АСПЕКТ 1 УДК 883К.015 МАЛА ПРОЗА ВАЛЕР ЯНА ПІДМОГИЛЬНОГО: ЕКЗИСТЕНЦІЙНИЙ АСПЕКТ Стадніченко О.О., к.філол.н., доцент Запорізький державний університет Екзистенціалізм як художній напрям, який мав великий вплив

More information

Інформація про стан і розвиток страхового ринку України за 9 місяців 2007 року

Інформація про стан і розвиток страхового ринку України за 9 місяців 2007 року Інформація про стан і розвиток страхового ринку України за 9 місяців 2007 року 1. Протягом 9 місяців 2007 року кількість страхових компаній (СК) зросла на 31 СК та станом станом на 30.09.2007 р. cтановила

More information

КНИГА ЗАПИСІВ НАСЛІДКІВ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ

КНИГА ЗАПИСІВ НАСЛІДКІВ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ КНИГА ЗАПИСІВ НАСЛІДКІВ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ (П. І. Б. адміністратора) (назва навчального закладу) (навчальний рік) Харків Видавнича група «Основа» 2015 Автор: В. В. Григораш Урок це дзеркало загальної

More information

1. Поняття творчої діяльності та інтелектуальної власності

1. Поняття творчої діяльності та інтелектуальної власності 1. Поняття творчої діяльності та інтелектуальної власності Тенденція соціально-економічного розвитку будь-якої країни на сучасному етапі спрямована передусім на розвиток науки, техніки і культури. Рівень

More information

Умови кредитування позичальників за програмами співпраці з Державною іпотечною установою станом на Ставка іпотечного кредитування, %

Умови кредитування позичальників за програмами співпраці з Державною іпотечною установою станом на Ставка іпотечного кредитування, % Умови кредитування позичальників за програмами співпраці з Державною іпотечною установою станом на 28.03.2013 Банк- партнер Іпотечна програма співпраці з ДІУ (Програма підтримки будівництва/рефін ансування

More information

Там, де живе рідна мова, живе український народ (до Дня української писемності та мови)

Там, де живе рідна мова, живе український народ (до Дня української писемності та мови) БІБЛІОТЕКА УЖГОРОДСЬКОГО ВПУ ТОРГІВЛІ ТА ТЕХНОЛОГІЙ ХАРЧУВАННЯ Віртуальна виставка Там, де живе рідна мова, живе український народ (до Дня української писемності та мови) Мова то серце народу: гине мова,гине

More information

ВИХОВАННЯ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО СЕБЕ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ УЧНІВ

ВИХОВАННЯ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО СЕБЕ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ УЧНІВ ВИХОВАННЯ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО СЕБЕ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ УЧНІВ Е.А.Лук'янчук Україна, м.запоріжжя, Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти У наших руках найбільша

More information

ПРОТОКОЛ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ

ПРОТОКОЛ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ Стор. 1 ПОЗАЧЕРГОВІ ВИБОРИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 25 травня 2014 року ПРОТОКОЛ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ Примірник 1 ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Відповідно до частини дванадцятої статті 73,

More information

Умови кредитування позичальників за програмами співпраці з Державною іпотечною установою станом на

Умови кредитування позичальників за програмами співпраці з Державною іпотечною установою станом на Умови кредитування позичальників за програмами співпраці з Державною іпотечною установою станом на 24.12.2012 Банк партнер Іпотечна програма співпраці з ДІУ (Програма підтримки будівництва/рефін ансування

More information

ОСОБЛИВОСТІ ВИХОВАННЯ ГУМАННИХ ВІДНОСИН У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

ОСОБЛИВОСТІ ВИХОВАННЯ ГУМАННИХ ВІДНОСИН У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ Матвієнко О.М. ОСОБЛИВОСТІ ВИХОВАННЯ ГУМАННИХ ВІДНОСИН У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ Особистість, у першу чергу характеризується своїми відносинами з оточуючим світом і суспільством, різними людьми.

More information

Правила проведення конкурсу на кращий дизайн банківської картки зі змінами

Правила проведення конкурсу на кращий дизайн банківської картки зі змінами Правила проведення конкурсу на кращий дизайн банківської картки зі змінами КИЇВ 2016 Організатори конкурсу Конкурс організовує та проводить ПАТ «ДІАМАНТБАНК». Тема конкурсу Створення художньої роботи,

More information

ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ТА ЙОГО РОЛЬ У ПІДВИЩЕННІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ТА ЙОГО РОЛЬ У ПІДВИЩЕННІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ISSN 2072-294X. Економіка та управління підприємствами 57 УДК 331.001 Т. Ю. ПАВЛЕНКО Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського ХАІ ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ТА ЙОГО РОЛЬ

More information

ЗАВДАННЯ ДЛЯ РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ

ЗАВДАННЯ ДЛЯ РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ ЗАВДАННЯ ДЛЯ РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ Вказівки до виконання роботи Подані далі завдання призначені для практичної реалізації знань, здобутих при вивченні окремих розділів курсу. Пропонуються розрахункові

More information

ЗВІ ЛЬНЕ НН Я ВІ Д ВІ Д БУ В А НН Я ПОК АРАННЯ

ЗВІ ЛЬНЕ НН Я ВІ Д ВІ Д БУ В А НН Я ПОК АРАННЯ М.В. Романов ЗВІ ЛЬНЕ НН Я ВІ Д ВІ Д БУ В А НН Я ПОК АРАННЯ навчальний посібник Х а р к І В «п р а в а л ю д и н и» 2 0 1 2 ББК 67.5 Р 69 Художник-оформлювач Борис Захаров Р 69 Романов М.В. Звільнення

More information

ДОГОВІР ГІДНОСТІ ЗАРАДИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ стратегічне бачення змін

ДОГОВІР ГІДНОСТІ ЗАРАДИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ стратегічне бачення змін Документ Несторівської групи ДОГОВІР ГІДНОСТІ ЗАРАДИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ стратегічне бачення змін Преамбула Україна прагне змін. І боїться їх. Україна сьогодні це величезний потенціал змін, який не знаходить

More information

3. ЗНИЩЕННЯ АБО ПОШКОДЖЕННЯ ЧУЖОГО МАЙНА

3. ЗНИЩЕННЯ АБО ПОШКОДЖЕННЯ ЧУЖОГО МАЙНА 3. ЗНИЩЕННЯ АБО ПОШКОДЖЕННЯ ЧУЖОГО МАЙНА Знищення або пошкодження чужого майна є досить поширеними злочинами, відповідальність за які передбачена статтями 89. 90 та 145 КК. Знищенням визнається повне зіпсування

More information

4. Анонімне письмове тестування складається із 120 запитань.

4. Анонімне письмове тестування складається із 120 запитань. Таксономічна характеристика анонімного письмового тестування під час кваліфікаційного оцінювання суддів та кандидатів на посаду судді Касаційного цивільного суду 1. У цьому документі визначено вимоги до

More information

ФІЛОСОФСЬКО-ПОЛІТИЧНИЙ ПІДХІД Л. ТОЛСТОГО ДО ПРОБЛЕМИ НЕПРОТИВЛЕННЯ ЗЛУ ЯК КОНЦЕПЦІЇ ПАЦИФІСТСЬКОГО МИСЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ

ФІЛОСОФСЬКО-ПОЛІТИЧНИЙ ПІДХІД Л. ТОЛСТОГО ДО ПРОБЛЕМИ НЕПРОТИВЛЕННЯ ЗЛУ ЯК КОНЦЕПЦІЇ ПАЦИФІСТСЬКОГО МИСЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ УДК 141.7:172.4 Коваль А.А. ФІЛОСОФСЬКО-ПОЛІТИЧНИЙ ПІДХІД Л. ТОЛСТОГО ДО ПРОБЛЕМИ НЕПРОТИВЛЕННЯ ЗЛУ ЯК КОНЦЕПЦІЇ ПАЦИФІСТСЬКОГО МИСЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ У статті аналізується релігійно-моральне вчення представника

More information

ФОРМА 1. повідомлення про подання інформації про структуру власності

ФОРМА 1. повідомлення про подання інформації про структуру власності ФОРМА 1 повідомлення про подання інформації про структуру власності На виконання вимог Закону України Про телебачення і радіомовлення та Порядку подання телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної

More information

МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА:

МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА: КИЇВСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ МНЕДЖМЕНТУ (ЕКОМЕН) А.П. РУМЯНЦЕВ, Ю.О. КОВАЛЕНКО МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА: Практикум Киів 2007 УДК 339.9(075.8) ББК 65.5я73 М 58 Рецензенти: Вергун В. А. доктор економічних

More information

Зовнішнє незалежне оцінювання 2012 року з математики (1 сесія)

Зовнішнє незалежне оцінювання 2012 року з математики (1 сесія) Зовнішнє незалежне оцінювання 2012 року з математики (1 сесія) (наведено порядок тестових завдань зошита 1) Номер і зміст завдання, відповіді Відповідність завдання програмі зовнішнього незалежного оцінювання

More information

Налагодження послуги Internet 3 за допомогою модему Novatel U720 для Windows XP

Налагодження послуги Internet 3 за допомогою модему Novatel U720 для Windows XP Налагодження послуги Internet 3 за допомогою модему Novatel U720 для Windows XP Для того, щоб використовувати послугу Internet3, Вам необхідно встановити драйвер USB модему. Драйвер знаходиться на CD диску,

More information

Офіційні правила акції «Новорічна Акція» (надалі- Правила)

Офіційні правила акції «Новорічна Акція» (надалі- Правила) Офіційні правила акції «Новорічна Акція» (надалі- Правила) 1. Організатор Акції 1.1. Організаторами акції «Новорічна Акція» (надалі «Акція») є ТзОВ «Авіакомпанії «Атласджет Україна» (TM Atlasglobal) (надалі

More information

Офіційні правила та умови акції «Відчути силу з MasterCard безцінно!»

Офіційні правила та умови акції «Відчути силу з MasterCard безцінно!» Офіційні правила та умови акції «Відчути силу з MasterCard безцінно!» 1. Основні положення 1.1. Офіційними Правилами рекламної акції «Відчути силу з MasterCard безцінно!» з платіжною карткою MasterCard

More information

Правила проведення розіграшу призів рекламної акції «Подарунки за розрахунки! Карткою платиш виграш маєш!»

Правила проведення розіграшу призів рекламної акції «Подарунки за розрахунки! Карткою платиш виграш маєш!» Затверджено Рішенням Правління АТ «КІБ» Протокол від 2015 р. Голова Правління Березовик В.М. Правила проведення розіграшу призів рекламної акції «Подарунки за розрахунки! Карткою платиш виграш маєш!» 1.

More information

ФАЗА Позатілесні подорожі та усвідомлені сновидіння за 3 дні

ФАЗА Позатілесні подорожі та усвідомлені сновидіння за 3 дні 1 Дослідницький центр позатілесних переживань презентує: ФАЗА Позатілесні подорожі та усвідомлені сновидіння за 3 дні Михайло Радуга Текст переклав Олег Швець www.obe4u.com/ua/ Ефективність : 1-5 спроб

More information

Фольклорні балади про Робін Гуда

Фольклорні балади про Робін Гуда Фольклорні балади про Робін Гуда. Карточка 1 Бучацька ЗОШ І-ІІІ ст. 2 Фольклорні балади про Робін Гуда Індивідуальні завдання на карточках для учнів 7-го класу Підготувала М. П. Короленко, вчитель світової

More information

Основні поняття теорії графів. Види графів. ПИТАННЯ ТЕМИ ТА ОСНОВНІ ТЕРМІНИ

Основні поняття теорії графів. Види графів. ПИТАННЯ ТЕМИ ТА ОСНОВНІ ТЕРМІНИ Основні поняття теорії графів. Види графів. ПИТАННЯ ТЕМИ ТА ОСНОВНІ ТЕРМІНИ Введення в теорію графів. Основні поняття і ознаки. Графічне представлення графа. Види графів. Зв язні компоненти графа. Ейлерові

More information

Кушнір М. П. иттєві спогади і роздуми

Кушнір М. П. иттєві спогади і роздуми Кушнір М. П. Ж иттєві спогади і роздуми Острог 2014 УДК 82-94 ББК 63 К 96 Автор висловлює щиру вдячність ректору Національного університету Острозька академія професору, Герою України Пасічнику І. Д. за

More information

Управління змінами. 1. Вступ. 2. Протистояння змінам

Управління змінами. 1. Вступ. 2. Протистояння змінам 1. Вступ Організаціям необхідно ініціювати процес введення змін для того, щоб відповідати попиту ринку, збільшувати акціонерну вартість або для впровадження урядових стратегій. Часто їм необхідно ініціювати

More information

МЕТОД КОНЦЕПТУАЛЬНОГО АНАЛІЗУ У СУЧАСНИХ ВІТЧИЗНЯНИХ ЛІНГВІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

МЕТОД КОНЦЕПТУАЛЬНОГО АНАЛІЗУ У СУЧАСНИХ ВІТЧИЗНЯНИХ ЛІНГВІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ УДК 811.161.2-139 С. Є. Пасечник Миколаївський державний гуманітарний університет імені П. Могили МЕТОД КОНЦЕПТУАЛЬНОГО АНАЛІЗУ У СУЧАСНИХ ВІТЧИЗНЯНИХ ЛІНГВІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ Розглядається структура

More information

НОВИНИ З УКРАЇНИ. Прощення НОВИНИ З УКРАЇНИ

НОВИНИ З УКРАЇНИ. Прощення НОВИНИ З УКРАЇНИ НОВИНИ З УКРАЇНИ ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТСТВА РЕГИОНА Прощення одкровенні пророку Джозефу В Сміту Господь сказав: Отже, Я кажу вам, ви повинні прощати один одного; бо той, хто не прощає своєму братові його провини,

More information

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ СТВОРЕННЯ СЛУЖБИ ФІНАНСОВИХ РОЗСЛІДУВАНЬ

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ СТВОРЕННЯ СЛУЖБИ ФІНАНСОВИХ РОЗСЛІДУВАНЬ ПРЕЗЕНТАЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ СТВОРЕННЯ СЛУЖБИ ФІНАНСОВИХ РОЗСЛІДУВАНЬ Розподіл функцій з профілактики та розслідування економічних економічних правопорушень між декількома органами державної державної влади влади

More information

Метадані. 1. Вступ. 2. Що таке метадані? 3. Цінність метаданих

Метадані. 1. Вступ. 2. Що таке метадані? 3. Цінність метаданих Метадані 1. Вступ Уряд є одним із найбільших власників інформаційних ресурсів. Тому він відповідає за забезпечення збільшення цінності цих ресурсів для громадян, підприємств, урядових посадових осіб і

More information

Формування мовно-літературної компетентності учнів на уроках літератури рідного краю

Формування мовно-літературної компетентності учнів на уроках літератури рідного краю Башманівська Л. А. Формування мовно-літературної компетентності учнів на уроках літератури рідного краю // Методичний пошук. Викладацько-студентські наукові роботи з питань методики викладання мови і літератури.

More information

Офіційні правила Акції «Moto Z New Year 2016»

Офіційні правила Акції «Moto Z New Year 2016» Офіційні правила Акції «Moto Z New Year 2016» 1. Загальні положення 1.1. Організатор Акції Фізична особа- підприємець ФОП Скорик А.Г. (надалі Організатор). 1.2. Цими Офіційними Правилами (надалі Правила)

More information

СОЦІАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ СІЛЬСЬКОГО ШКОЛЯРА В ПРОЦЕСІ ПРЕДМЕТНО-ПЕРЕТВОРЮВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

СОЦІАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ СІЛЬСЬКОГО ШКОЛЯРА В ПРОЦЕСІ ПРЕДМЕТНО-ПЕРЕТВОРЮВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Коберник О.М. СОЦІАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ СІЛЬСЬКОГО ШКОЛЯРА В ПРОЦЕСІ ПРЕДМЕТНО-ПЕРЕТВОРЮВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Нині перед національною освітою стоїть питання надзвичайної складності: в складних соціально-економічних

More information

НЕБО ГОВОРИТЬ ДО СОЛДАТІВ. Дороговказ для наших часів даний Анні, світському апостолові

НЕБО ГОВОРИТЬ ДО СОЛДАТІВ. Дороговказ для наших часів даний Анні, світському апостолові НЕБО ГОВОРИТЬ ДО СОЛДАТІВ Дороговказ для наших часів даний Анні, світському апостолові Небо говорить до солдатів Дороговказ для наших часів даний Анні, світському апостолові ISBN 978-1-933684-99-4 Авторське

More information

О.В. Кукуруз, кандидат політичних наук ПРАВОВА ПОЛІТИКА ЯК ЧИННИК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУСПІЛЬНОГО БЛАГА

О.В. Кукуруз, кандидат політичних наук ПРАВОВА ПОЛІТИКА ЯК ЧИННИК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУСПІЛЬНОГО БЛАГА УДК 32:34 О.В. Кукуруз, кандидат політичних наук ПРАВОВА ПОЛІТИКА ЯК ЧИННИК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУСПІЛЬНОГО БЛАГА Досліджено сутність поняття суспільне благо, його вплив на сучасну політичну практику. Проаналізовано

More information

Лекція 27. Дерева. Рис

Лекція 27. Дерева. Рис Дискретна Математика :: Дерева 157 Лекція 27. Дерева 27.1. Основні означення та властивості Поняття дерева широко застосовують у багатьох розділах математики й інформатики. Наприклад, дерева використовують

More information

Раціональні рівняння, нерівності та їхні системи. Параметри в раціональних рівняннях, нерівностях та їхніх системах

Раціональні рівняння, нерівності та їхні системи. Параметри в раціональних рівняннях, нерівностях та їхніх системах бібліотечка фізико-математичної школи Т.Ю. Демець, С.В. Кметюк Раціональні рівняння, нерівності та їхні системи. Параметри в раціональних рівняннях, нерівностях та їхніх системах ТЕРНОПІЛЬ НАВЧАЛЬНА КНИГА

More information

Віталій Іващенко. Сьогодні живемо. поезії. видання третє. Т и т у л

Віталій Іващенко. Сьогодні живемо. поезії. видання третє. Т и т у л Віталій Іващенко Сьогодні живемо поезії видання третє Т и т у л ББК 84.4 - УКР І 24 Третє доповнене видання поетичної публіцистики, філософської і любовної лірики доцента Національного технічного університету

More information

Програмний комплекс користувача ЦСК

Програмний комплекс користувача ЦСК ЗАТВЕРДЖЕНИЙ ЄААД.00021-13-ЛЗ Підп. та дата Програмний комплекс користувача ЦСК Версія 1.3.1 Інв. дубл Настанова оператора Підп. та дата Взам. інв. Інв. ориг. Харків 2012 р. 2 АНОТАЦІЯ Даний документ містить

More information

БІНАРНА ОПОЗИЦІЯ КАЇН АВЕЛЬ ЯК НЕВРОТИЧНИЙ ПОШУК ГАРМОНІЙНОГО СВІТУ У ВОЛОДИМИРА СОСЮРИ

БІНАРНА ОПОЗИЦІЯ КАЇН АВЕЛЬ ЯК НЕВРОТИЧНИЙ ПОШУК ГАРМОНІЙНОГО СВІТУ У ВОЛОДИМИРА СОСЮРИ УДК 821. 161. 2: 22.015 Світлана Вардеванян БІНАРНА ОПОЗИЦІЯ КАЇН АВЕЛЬ ЯК НЕВРОТИЧНИЙ ПОШУК ГАРМОНІЙНОГО СВІТУ У ВОЛОДИМИРА СОСЮРИ Досліджено мотив протистояння братів у творчості Володимира Сосюри. До

More information

Тема 28. Застосування дерев

Тема 28. Застосування дерев Основи Дискретної Математики :: Застосування дерев 164 Тема 28. Застосування дерев 28.1. Бінарне дерево пошуку Бінарне дерево дуже зручний метод організації даних, у разі використання якого можна легко

More information

засновників наукових шкіл (у галузі високовольтної прискорювальної техніки А.К. Вальтера; у галузі техніки високих напруг В.М.

засновників наукових шкіл (у галузі високовольтної прискорювальної техніки А.К. Вальтера; у галузі техніки високих напруг В.М. ВІДГУК офіційного опонента на дисертацію Веселової Надії Вікторівни «Становлення і розвиток харківських наукових шкіл у галузі техніки та електрофізики високих напруг (1930-2010 рр.)», представлену на

More information

Налагодження підключення до високошвидкісного Інтернету через термінал Huawei ETS-1201 за допомогою USB-кабелю.

Налагодження підключення до високошвидкісного Інтернету через термінал Huawei ETS-1201 за допомогою USB-кабелю. Налагодження підключення до високошвидкісного Інтернету через термінал Huawei ETS-1201 за допомогою USB-кабелю. Для того, щоб використовувати послугу високошвидкісний Інтернет, Вам необхідно активувати

More information

УКРАЇНСЬКА МОВА (НАВЧАННЯ ГРАМОТИ: МОВА І ЧИТАННЯ)

УКРАЇНСЬКА МОВА (НАВЧАННЯ ГРАМОТИ: МОВА І ЧИТАННЯ) УКРАЇНСЬКА МОВА (НАВЧАННЯ ГРАМОТИ: МОВА І ЧИТАННЯ) За підручником М. Д. Захарійчук, В. О. Науменко (7 годин на тиждень 1 ) м Тема уроку Дата Добукварний період 1. Вступ. Ознайомлення з «Букварем». Державний

More information

ВІСНИК. Спільний випуск Центру суддівських студій та Ради суддів України

ВІСНИК. Спільний випуск Центру суддівських студій та Ради суддів України ВІСНИК Центру суддівських студій інфор маційний бюлетень МОНIТОРИНГ ДОСТУПНОСТI, ЕФЕКТИВНОСТI ТА НЕУПЕРЕДЖЕНОСТI ПРАВОСУДДЯ В УКРАIНI Спільний випуск Центру суддівських студій та Ради суддів України Проект

More information

Меншій А. М. Типологічні ознаки "школи" М. Коцюбинського у творчості Г. Михайличенка

Меншій А. М. Типологічні ознаки школи М. Коцюбинського у творчості Г. Михайличенка Меншій А. М. Типологічні ознаки "школи" М. Коцюбинського у творчості Г. Михайличенка Меншій Аліса Миколаївна, кандидат філологічних наук, доцент, докторант, Інститут філології Київського національного

More information

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА АКЦІЇ «VISA #МАЛЕНЬКІПЕРЕМОГИ ТА ВЕЛИКИЙ ПОДАРУНОК»

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА АКЦІЇ «VISA #МАЛЕНЬКІПЕРЕМОГИ ТА ВЕЛИКИЙ ПОДАРУНОК» ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА АКЦІЇ «VISA #МАЛЕНЬКІПЕРЕМОГИ ТА ВЕЛИКИЙ ПОДАРУНОК» 1. Основні положення 1.1. Цими Офіційними Правилами рекламної акції «Visa #маленькіперемоги та великий подарунок» з платіжною карткою

More information

УДК : : [61+613/614] О.І. Міхеєнко ЗМІСТ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЗІ ЗДОРОВ Я ЛЮДИНИ

УДК : : [61+613/614] О.І. Міхеєнко ЗМІСТ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЗІ ЗДОРОВ Я ЛЮДИНИ УДК 378.14:371.134: [61+613/614] О.І. Міхеєнко ЗМІСТ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЗІ ЗДОРОВ Я ЛЮДИНИ У статті розглянуто сутність змісту освіти. Обґрунтовано відмінність між поняттями «інформація»

More information

ФАКТОРИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ПОДАТКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ РІВНЯ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ. Іванов Юрій Борисович. Назаренко Ганна Володимирівна

ФАКТОРИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ПОДАТКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ РІВНЯ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ. Іванов Юрій Борисович. Назаренко Ганна Володимирівна УДК 336.225.6:332.822.1 ФАКТОРИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ПОДАТКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ РІВНЯ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ Іванов Юрій Борисович доктор економічних наук, професор Назаренко Ганна Володимирівна аспірантка

More information

Створення діаграм в Excel

Створення діаграм в Excel Лабораторна робота 10 РЕДАКТОР ЕЛЕКТРОННИХ ТАБЛИЦЬ MS EXCEL. ДІЛОВА ГРАФІКА Створення діаграм в Excel Діаграма служать для відображення рядів числових даних у графічному форматі, зручному для осягнення

More information

ВИКОРИСТАННЯ ЛЯЛЬКОТЕРАПІЇ ЯК НАПРЯМУ АРТ-ТЕРАПІЇ У КОРЕКЦІЙНІЙ РОБОТІ З ДІТЬМИ, ЯКІ МАЮТЬ ПРОБЛЕМИ У РОЗВИТКУ

ВИКОРИСТАННЯ ЛЯЛЬКОТЕРАПІЇ ЯК НАПРЯМУ АРТ-ТЕРАПІЇ У КОРЕКЦІЙНІЙ РОБОТІ З ДІТЬМИ, ЯКІ МАЮТЬ ПРОБЛЕМИ У РОЗВИТКУ УДК 379.825(7.011) Калініна Л.А. ВИКОРИСТАННЯ ЛЯЛЬКОТЕРАПІЇ ЯК НАПРЯМУ АРТ-ТЕРАПІЇ У КОРЕКЦІЙНІЙ РОБОТІ З ДІТЬМИ, ЯКІ МАЮТЬ ПРОБЛЕМИ У РОЗВИТКУ У статті розглядаються особливості методу арт-терапії, зокрема

More information

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФАЛЬКОН-АВТО» ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ «КІА, РІО, ГОЛ!»

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФАЛЬКОН-АВТО» ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ «КІА, РІО, ГОЛ!» ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФАЛЬКОН-АВТО» м. Київ 2014 Сторінка 2 з 12 З М І С Т 1. ЗАГАЛЬНІ... 3 2. УМОВИ УЧАСТІ В РОЗІГРАШІ... 8 3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ РОЗІГРАШУ..8 4. УМОВИ УЧАСТІ В ЗАХОДІ...

More information

Посібник зі Скраму. Авторитетний посібник зі Скраму: Правила Гри. Липень Розробка та підтримка Кен Швабер та Джефф Сазерленд

Посібник зі Скраму. Авторитетний посібник зі Скраму: Правила Гри. Липень Розробка та підтримка Кен Швабер та Джефф Сазерленд Посібник зі Скраму Авторитетний посібник зі Скраму: Правила Гри Липень 2011 Розробка та підтримка Кен Швабер та Джефф Сазерленд Зміст Мета Посібника... 3 Загальні відомості про Скрам... 3 Скрам Підхід

More information

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА. проведення розіграшу в рамках рекламної акції «На сервіс завітай та Corolla вигравай!»

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА. проведення розіграшу в рамках рекламної акції «На сервіс завітай та Corolla вигравай!» 1. ОРГАНІЗАТОР РОЗІГРАШУ ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА проведення розіграшу в рамках рекламної акції «На сервіс завітай та Corolla вигравай!» 1.1. Організатором та Виконавцем розіграшу в рамках рекламної акції «На

More information

Збірник наукових праць

Збірник наукових праць Національна академія правових наук України Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого Збірник наукових праць Заснований у 1993 році Періодичність випуску 4 номери на рік 4 (83) 2015 Харків

More information

Інформація про стан і розвиток страхового ринку України за 1 квартал 2005 року. I. Розміри страхового ринку. Ключові показники

Інформація про стан і розвиток страхового ринку України за 1 квартал 2005 року. I. Розміри страхового ринку. Ключові показники Інформація про стан і розвиток страхового ринку України за 1 квартал 25 року I. Розміри страхового ринку. Ключові показники 1. Кількість страхових компаній станом на 31.3.25 392 (станом на 31.3.24 36),

More information

ДЕКЛАРАЦІЯ про майно, доходи, витрати І зобов язання фінансового характеру за 20

ДЕКЛАРАЦІЯ про майно, доходи, витрати І зобов язання фінансового характеру за 20 Додаток до Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" від 7 квітня 2011 року 3206-VI ДЕКЛАРАЦІЯ про майно, доходи, витрати І зобов язання фінансового характеру за 20 І рік Розділ 1. Загальні

More information

Вказівки щодо розв'язання завдання 32 відбірково-тренувальних зборів команди міста Києва

Вказівки щодо розв'язання завдання 32 відбірково-тренувальних зборів команди міста Києва Вказівки щодо розв'язання завдання 32 відбірково-тренувальних зборів команди міста Києва 1. Голосування Нехай D деяка підмножина присутніх на виборах делегатів. Залишимо у таблиці голосування голоси лише

More information

Цей мудрий світ бібліотека! ( бібліотечний урок для учнів 6-7 класів) Мета: Прищепити юним читачам любов до книги, бережливе ставлення до неї.

Цей мудрий світ бібліотека! ( бібліотечний урок для учнів 6-7 класів) Мета: Прищепити юним читачам любов до книги, бережливе ставлення до неї. Цей мудрий світ бібліотека! ( бібліотечний урок для учнів 6-7 класів) Мета: Прищепити юним читачам любов до книги, бережливе ставлення до неї. Популяризувати професію шкільного бібліотекаря та користування

More information

Міжнародний стандарт фінансової звітності 3

Міжнародний стандарт фінансової звітності 3 Міжнародний стандарт фінансової звітності 3 Об єднання бізнесу МЕТА 1 Мета цього МСФЗ полягає у визначенні фінансової звітності суб єкту господарювання, який набуває форми об єднання бізнесу. Зокрема,

More information

1.8. Сьогодення і старі проблеми: трудова міграція з України

1.8. Сьогодення і старі проблеми: трудова міграція з України 1.8. Сьогодення і старі проблеми: трудова міграція з України Ключове запитання Яким чином сучасні трудові еміграції впливають на економічний розвиток та соціальні зміни в Україні? Основні поняття, ідеї:

More information

Концепція нової національної культурної політики України

Концепція нової національної культурної політики України Концепція нової національної культурної політики України Документ розроблено в рамках проекту Культурний код Східного партнерства у співавторстві Ігоря Савчака (ГО Центр культурного менеджменту ), Оксани

More information

Офіційні правила Бонусної Програми MasterCard Rewards

Офіційні правила Бонусної Програми MasterCard Rewards Офіційні правила Бонусної Програми MasterCard Rewards Терміни та умови 1. Вступ Бонусну програму MasterCard Rewards (далі «Бонусна Програма») просуває та виконує в Україні компанія «МастерКард Юроп Спрл»

More information

КОНСОЛІДАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА: ШЛЯХИ, ВИКЛИКИ, ПЕРСПЕКТИВИ

КОНСОЛІДАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА: ШЛЯХИ, ВИКЛИКИ, ПЕРСПЕКТИВИ КОНСОЛІДАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА: ШЛЯХИ, ВИКЛИКИ, ПЕРСПЕКТИВИ Інформаційно-аналітичні матеріали до Фахової дискусії 16 грудня 2016р. Проект Формування спільної ідентичності громадян України в нових

More information

МОТИВАЦІЯ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

МОТИВАЦІЯ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ УДК 005.32:331.101.3 Севастьянов Р.В., к.е.н., доцент доцент кафедри економіки підприємства Вельчева І.А. Запорізька державна інженерна академія via_lina@mail.ru МОТИВАЦІЯ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ НА ПРОМИСЛОВОМУ

More information

Зміст. Від редакції. Мова і література. Методика. Психологія. Публіцистика. Документи. Історія. Рідна мова

Зміст. Від редакції. Мова і література. Методика. Психологія. Публіцистика. Документи. Історія. Рідна мова Зміст Від редакції Марко Сирник 3 Мова і література Дмитро Дроздовський Перехрестя і бездоріжжя профанного і сакрального 5 Віктор Яручик Тема батьківщини у сучасній літературі (на прикладі україномовної

More information

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЖЕНЕРАЛ АВТО ГРУП» ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ «Opel Insignia поєднуючи справжні цінності»

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЖЕНЕРАЛ АВТО ГРУП» ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ «Opel Insignia поєднуючи справжні цінності» ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЖЕНЕРАЛ АВТО ПРО ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ «Opel Insignia поєднуючи м. Київ 2013 Сторінка 2 з 11 З М І С Т 1. ЗАГАЛЬНІ... 3 2. УМОВИ УЧАСТІ В КОНКУРСІ... 4 3. УМОВИ ОТРИМАННЯ

More information

УКРАЇНСЬКА ЄВАНГЕЛЬСЬКО РЕФОРМОВАНА ЦЕРКВА

УКРАЇНСЬКА ЄВАНГЕЛЬСЬКО РЕФОРМОВАНА ЦЕРКВА ЄВАНГЕЛЬСЬКА ПРАВДА Травень - Червень 2009 33 EVANGELICAL TRUTH УКРАЇНСЬКА ЄВАНГЕЛЬСЬКО РЕФОРМОВАНА ЦЕРКВА проповідь Óçäîðîâ ìåíå, Ãîñïîäè, ³ áóäó âçäîðîâëåíèé ÿ». «Уздоров мене, Господи, і буду вздоровлений

More information

ВПЛИВ ВПРОВАДЖЕННЯ МОТИВАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

ВПЛИВ ВПРОВАДЖЕННЯ МОТИВАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ЕКОНОМІКА: реалії часу 2(12), 2014 ECONOMICS: time realities УДК 331 ВПЛИВ ВПРОВАДЖЕННЯ МОТИВАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА О.О. Барабаш, к.е.н, доцент Є.С. Соболєва Одеський

More information

ФОРМА N 1 Повідомлення про подання інформації про структуру власності

ФОРМА N 1 Повідомлення про подання інформації про структуру власності ФОРМА N 1 Повідомлення про подання інформації про структуру власності На виконання вимог Закону України "Про телебачення і радіомовлення" та Порядку подання телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної

More information

МАРКЕТИНГОВЕ ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

МАРКЕТИНГОВЕ ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ С.Семенюк. Маркетингове планування діяльності підприємств / С.Семенюк // Галицький економічний вісник. 2010. 1(26). С. 84-92. ( проблеми мікро- та макроекономіки України ) УДК 658.8.012.2 Світлана СЕМЕНЮК

More information

З А К О Н У К Р А Ї Н И. Про професійних творчих працівників та творчі спілки. ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, N 52, ст.

З А К О Н У К Р А Ї Н И. Про професійних творчих працівників та творчі спілки. ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, N 52, ст. З А К О Н У К Р А Ї Н И Про професійних творчих працівників та творчі спілки ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, N 52, ст.312 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законами N 1537-III ( 1537-14

More information

Біблія для дітей представляє. Вродлива цариця Естер

Біблія для дітей представляє. Вродлива цариця Естер Біблія для дітей представляє Вродлива цариця Естер Написано: Edward Hughes Ілюстровано: Janie Forest Адаптовано: Ruth Klassen Перекладено: Boris Trachenko Видано: Bible for Children www.m1914.org 2007

More information

Початковий курс програмування Visual Basic Зміст. Вступ. 2. Урок 1. Що таке Visual Basic? Урок 2. Що може Visual Basic?... 4

Початковий курс програмування Visual Basic Зміст. Вступ. 2. Урок 1. Що таке Visual Basic? Урок 2. Що може Visual Basic?... 4 Початковий курс програмування Visual Basic Зміст Вступ. 2 Урок 1. Що таке Visual Basic?... 2 Урок 2. Що може Visual Basic?... 4 Урок 3. Інсталяція та налаштування Visual Basic... 4 Урок 4. Для тих, хто

More information

РИНОК МОЛОКА. 1. Рынок молока и молочных продуктов Украины // Молочное дело

РИНОК МОЛОКА. 1. Рынок молока и молочных продуктов Украины // Молочное дело РИНОК МОЛОКА 1. Рынок молока и молочных продуктов Украины // Молочное дело. - 2005. - 8. - С. 5-13. 2. Топіха В. І. Ринок молока та молокопродуктів в Україні / В. І. Топіха // Вісник аграрної науки. -

More information

Якщо ти вирішив стати волонтером Години Землі, пиши нам на

Якщо ти вирішив стати волонтером Години Землі, пиши нам на Коротко про Годину Землі Потрібна твоя допомога Що і як робити Івент-менеджер Дизайнер Асистент по роботі з партнерами Волонтери Команда години Землі ГОДИНА ЗЕМЛІ Година Землі це найбільший у світі природоохоронний

More information

Світове Лікарське Товариство / World Medical Association (WMA) Підручник з лікарської етики

Світове Лікарське Товариство / World Medical Association (WMA) Підручник з лікарської етики Світове Лікарське Товариство / World Medical Association (WMA) Підручник з лікарської етики Студент-медик тримає новонародженого Роджер Бол/CORBIS Підручник з лікарської етики Світове Лікарське Товариство

More information

П Р О Г Р А М А фахового іспиту «ДРУГА ІНОЗЕМНА МОВА (НІМЕЦЬКА)» для вступу у магістратуру

П Р О Г Р А М А фахового іспиту «ДРУГА ІНОЗЕМНА МОВА (НІМЕЦЬКА)» для вступу у магістратуру Міністерство освіти і науки України Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара Факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства Кафедра германської філології Затверджено

More information

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВИЗУАЛЬНОГО НАБЛЮДЕНИЯ. Грибов Михаил Леонидович

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВИЗУАЛЬНОГО НАБЛЮДЕНИЯ. Грибов Михаил Леонидович ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «APRIORI. CЕРИЯ: ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ» WWW.APRIORI-JOURNAL.RU 1 2014 УДК 351.745.7 ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВИЗУАЛЬНОГО НАБЛЮДЕНИЯ Грибов Михаил Леонидович канд. юр. наук Национальная

More information

Нестатеве розмноження організмів. Регенерація

Нестатеве розмноження організмів. Регенерація Нестатеве розмноження організмів. Регенерація ПЛАН Ознаки нестатевого розмноження Способи нестатевого розмноження одноклітинних і багатоклітинних Вегетативне розмноження Регенерація Ознаки нестатевого

More information

«Книга незвичайна книга віртуальна»

«Книга незвичайна книга віртуальна» «Книга незвичайна книга віртуальна» Медіа-урок веб-серфінг Мета: навчити школярів молодших класів інтернет-пошуку, роботі з віртуальними бібліотеками, пошуку книг за автором та назвою. Обладнання: ноутбуки

More information

Ніколаєв Б.І., ст. викл. Київський національний лінгвістичний університет

Ніколаєв Б.І., ст. викл. Київський національний лінгвістичний університет К.: Просвіта, 1993. С. 5-8. 23. Михайлов А. Роман и стиль. Теория литературы. Роды и жанры. Т. ІІІ. М.: ИМЛИ РАН, 2003. С. 279-352.; 24. Носов В. Некоторые вопросы жанра в трудах представителей русской

More information

ПРАКТИЧНА РОБОТА 3 Робота з мережевими ресурсами

ПРАКТИЧНА РОБОТА 3 Робота з мережевими ресурсами ПРАКТИЧНА РОБОТА 3 Робота з мережевими ресурсами Всі дії з правами «АДМІНІСТРАТОРА» Налаштування брандмауера Windows. Брандмауер (мережевий екран) це захисний бар єр між комп ютером чи мережею і зовнішнім

More information

АДАПТАЦІЯ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ ЯК РІЗНОВИД МІЖМОВНОЇ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ (НА МАТЕРІАЛІ ПЕРЕКЛАДУ О. ТЕРЕХА КАЗКИ О. УАЙЛЬДА THE HAPPY PRINCE ) Юлія Янченко

АДАПТАЦІЯ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ ЯК РІЗНОВИД МІЖМОВНОЇ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ (НА МАТЕРІАЛІ ПЕРЕКЛАДУ О. ТЕРЕХА КАЗКИ О. УАЙЛЬДА THE HAPPY PRINCE ) Юлія Янченко . С. 266 271 Visnyk of the Lviv University. Series Foreign Languages. 2012. Is. 20. Pt. 2. P. 266 271 УДК 821.111-3.09 АДАПТАЦІЯ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ ЯК РІЗНОВИД МІЖМОВНОЇ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ (НА МАТЕРІАЛІ ПЕРЕКЛАДУ

More information

РОЛЬ І МІСЦЕ ПОТЕНЦІЙНОГО АНГЛОМОВНОГО СЛОВНИКА СТУДЕНТІВ НЕФІЛОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

РОЛЬ І МІСЦЕ ПОТЕНЦІЙНОГО АНГЛОМОВНОГО СЛОВНИКА СТУДЕНТІВ НЕФІЛОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ Випуск 197. Том 209 УДК 811.111 243 374 Стрельчук Я. В. РОЛЬ І МІСЦЕ ПОТЕНЦІЙНОГО АНГЛОМОВНОГО СЛОВНИКА СТУДЕНТІВ НЕФІЛОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У статті розкрито важливість розширення потенційного словника

More information

Український індекс ставок за депозитами фізичних осіб

Український індекс ставок за депозитами фізичних осіб Український індекс ставок за депозитами фізичних осіб 1. Компанія Thomson Reuters розраховує індикативну ставку «Український індекс ставок за депозитами фізичних осіб» (Ukrainian Index of Retail Deposit

More information

НАУКОВІ ЗАПИСКИ Серія Філологічна

НАУКОВІ ЗАПИСКИ Серія Філологічна НАУКОВІ ЗАПИСКИ Серія Філологічна Випуск 28 Острог 2012 УДК 821.161.2 ББК 81.2 Укр. Н 34 Збірник затверджено постановою президії ВАК України від 22 квітня 2011 року 1-05/4 Рекомендовано до друку вченою

More information

Увага! Текст брошури в редакції Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» від З 1 липня 2016 року до цього Закону

Увага! Текст брошури в редакції Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» від З 1 липня 2016 року до цього Закону Увага! Текст брошури в редакції Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» від 12.08.2015. З 1 липня 2016 року до цього Закону будуть внесені зміни. УМОВИ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ 1.1.

More information

"Книга року Бі-Бі-Сі"

Книга року Бі-Бі-Сі Управління культури Полтавської обласної державної адміністрації Обласна бібліотека для юнацтва ім. Олеся Гончара "Книга року Бі-Бі-Сі" Біобібліографічний покажчик ВИП. 1 Полтава - 2016 ББК 83.3(4Укр)6

More information