ﺘﯿﺑﺮﺗ مﻮﻠﻋ و ﯽﺳﺎﻨﺸﻧاور رد ﻖﯿﻘﺤﺗ شور

Size: px
Start display at page:

Download "ﺘﯿﺑﺮﺗ مﻮﻠﻋ و ﯽﺳﺎﻨﺸﻧاور رد ﻖﯿﻘﺤﺗ شور"

Transcription

1 کتاب نامه آخنباخ توماس و رسکولار لسلی. (1384). کتابچه راهنماي فرم هاي سن مدرسه نظام سنجش مبتنی بر تجربه آخنباخ. (انطباق و هنجاریابی اصغر مینایی). تهران: پژوهشکده کودکان استثنایی. (نشر اثر اصلی 2005). اشتاین برگ لارنس. (1385). بررسی حالات روانی دوران بلوغ. (ترجمه مهدي قراچه داغی). تهران: نشر دایره. (نشر اثر اصلی 1989) انجمن جامعه شناسی ایران. (1381). آسیب هاي اجتماعی و روند تحول آن در ایران: مقالات اولین همایش ملی آسیب هاي اجتماعی در ایران. تهران: آگاه. انیسی جعفر سلیمی حسین میرزمانی محمود ري یسی فاطمه و نیک نام مژگان. (1386). بررسی مشکلات رفتاري نوجوانان. علوم رفتاري

2 بکتاش ماري ثنایی باقر و کدیور پروین. (1384). اثر گروه هاي مواجهه اي در حل تعارض مادرها و دختر هاي 15 و 16 ساله تهرانی. تازه ها و پژوهش هاي مشاوره بهفر زهرا. (1382). تاثیر کارکرد خانواده بر اختلالات درون ریزي و برون ریزي دختران نوجوان و مقایسه کارکرد خانواده هاي آسیب دیده و عادي. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد مشهد. بیابانگرد اسماعیل. (1384). روانشاسی نوجوان. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی. پرویزي سرور احمدي فضل االله و نیکبخت نصرآبادي علیرضا. (1385). مثلث طلایی خانواده سلامت نوجوان. روانشناسی پویا رحیم. (1384). مقایسه عملکرد خانواده هاي دختران نوجوان بزهکار و غیربزهکار. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران. ثنایی باقر. (1387). مقیاس هاي سنجش خانواده و ازدواج. (ویرایش دوم). تهران: بعثت. حمیدي فریده افروز غلامعلی کیامنش علیرضا و رسول زاده کاظم. (1383). بررسی ساخت خانواده دختران فراري و اثربخشی خانواده درمانی حمایتی در تغییر آن. رواشناسی خسروي زهره کیامنش علیرضا بنی جمالی شکوه السادات و نیک منش زهرا. (1386). بررسی کیفی نقش عملکرد خانواده در بروز رفتارهاي مخاطره آمیز نوجوانان. مطالعات روانشناختی خدایی ابراهیم معدنی پور علی نقدي وحید. (1386). والدین نوجوانان ارزش هاي خانوادگی: ترجیح اطاعت یا استقلال. خانواده پژوهی دلاور علی. (1383). احتمالات و آمار کاربردي در روانشناسی و علوم تربیتی. (چاپ هشتم). تهران: رشد.

3 دلاور علی. (1385). روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی. تهران: ویرایش. رحمتی عباس و لطفی بهناز.(1387). آموزش مهارت هاي هوش هیجانی بر کاهش تعارضات والد فرزند در دختران نوجوان شهر کرمان. تازه ها و پژوهش هاي مشاوره رحمتی عباس اعتمادي احمد و محرابی شهربان. (1386). مقایسه میزان اختلالات روانی در دختران نوجوان با توجه به شیوه هاي فرزندپروري والدین در دبیرستان هاي شهرستان جیرفت. مطالعات روانشناختی روانبخش محمد حسین. (1385). خانواده و رفتارهاي ناهنجار نوجوان. فصلنامه علمی پژوهشی روانشناسی دانشگاه تبریز زاده محمدي علی و ملک خسروي غفار. (1385). بررسی مقدماتی ویژگی هاي روانسنجی و اعتباریابی مقیاس سنجش عملکرد خانواده. خانواده پژوهشی سالاري راضیه سادات شاملو سعید هومن حیدرعلی و پورشهباز عباس. (1381). مقایسه کارکرد خانواده در نوجوانان افسرده و بهنجار. اولین کنگره سراسري روانشناسی ایران. تهران. سامانی حمیدرضا. ( 1386 ).بررسی پایایی و روایی پرسشنامه پرخاشگري باس و پري. روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران ستوده هدایت االله. (1381). جامعه شناسی انحرافات. تهران: آواي نور. سرمد زهره بازرگان عباس و حجازي الهه. (1383). روش هاي تحقیق در علوم رفتاري. (چاپ دهم). تهران: آگاه. شرفی محمد رضا. (1372). خانواده هاي متعادل: آناتومی خانواده. تهران: انجمن اولیا و مربیان.

4 طهماسبیان کارینه مهریزي محبوبه و خوش کنش ابوالقاسم. (1389). تاثیر آموزش مدیریت خشم به مهارت هاي خودنظم دهی خشم و تعارضات والد-نوجوان در دختران دوره راهنمایی شهر تهران. فصلنامه خانواده پژوهی عامري فریده. (1381). بررسی مداخلات خانواده درمانی راهبردي در اختلافات زناشویی. رساله دکترا. تربیت مدرس. تهران. کاکابرایی کیوان جبیبی عسگرآباد مجتبی و فدایی زهرا. (1386). هنجاریابی مقیاس مشکلات رفتاري ایشنباخ: فرم خودگزارشگري 11 تا 18 سال کودك و نوجوان روي دانش آموزان مقطع متوسطه. پژوهش در سلامت روانشناختی کاهنی سیما حسن آبادي محسن و سعادت جو علیرضا. (1379). بررسی اضطراب افسردگی پرخاشگري و بزهکاري نوجوانان گروه سنی سال در خانواده هاي گسسته و پیوسته. مجله دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی سبزوار کرباسی منیژه و وکیلیان منوچهر. (1382). مساي ل نوجوانان و جوانان. تهران: پیام نور. کلدي علیرضا و جمشیدي مرتضی. (1384). تعارض ارزشی بین والدین و فرزندان از دیدگاه دانش آموزان شهرستان آمل و عوامل مرتبط با آن. رفاه اجتماعی گلدنبرگ ایرنه گلدنبرگ هربرت. (1386). خانواده درمانی. (ترجمه حسین شاهی نقش بندي و ارجمند). تهران: روان. (نشر اثر به زبان اصلی 2000). گندمانی محمد یاسین کلانتري سارا و فتح نجمه. (1388). سنخ شناسی فرزندپروري خانواده (ترکیب سبک فرزندپروري پدر و مادر)و تاثیر آن بر اضطراب و کاهش افسردگی نوجوانان پسر: رویکردي نو به فرزندپروري. مجله علمی پژوهشی اصول بهداشت روانی

5 گیتی پسند زهرا آرین خدیجه و کرمی ابوالفضل. (1387). اثربخشی درمان راه حل مدار بر کاهش تعارضات والد فرزندي در نوجوانان دختر. تازه ها و پژوهش هاي مشاوره مدانلو مهناز حقانی حمید و جعفرپور مهشید. (1380). رابطه عزت نفس و منبع کنترل در نوجوانان بزهکار. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان مرادي امید و ثنایی باقر. (1385). بررسی اثربخشی آموزش مهارت هاي حل مسي له بر تعارضات والد فرزند در دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهر تهران. تازه ها و پژوهش هاي مشاوره مشهدي علی و محمدي محسن. (1388). مقایسه سبک هاي دلبستگی در نوجوانان عادي و بزهکار. مطالعات تربیتی و روانشناختی مظاهري علی صادقی منصوره السادات. (1386). کیفیت ارتباط والد- فرزند پیش شرط تربیت دینی فرزندان. خانواده پژوهی معیدفر سعید. (1383). شکاف نسلی یا گسست فرهنگی: بررسی شکاف نسلی در ایران. فصلنامه علوم اجتماعی میکوچی ژوزف. (1384). نوجوان در خانواده درمانی: روش هاي اصلاح چرخه معیوب تعارض کنترل. (ترجمه فریده همتی). تهران: رشد. (نشر اثر اصلی 1998). مینوچین سالوادور و فیشمن چارلز. (1387). فنون خانواده درمانی. (ترجمه فرشاد بهادري و فرح سیا). تهران: رشد. (نشر اثر به زبان اصلی 1981).

6 نصیري محمود تفاق محمدرضا مقصودي جهانگیر و حسن زاده اکبر. (1380). بررسی مقایسه اي مشکلات ارتباطی نوجوانان با والدین از دیدگاه نوجوانان و والدین در دبیرستان هاي منتخب دولتی شهر اصفهان. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد Achenbach, T. M. (1991). Manual for youth self report and profile burlington. VT: university of vermont. Ackard, D. M.; Sztainer, D. N.; Story, M. & Perry, C. (2006). Parent child connectedness and medicine, 30, behavioral and emotional health among adolescence. Preventive Allison, B. N. (2000). Parent adolescent conflict in early adolescence: research and implications for education, 18, middle school programs. Family and consumer aciences Alissi, S. A. & Cortomergins, G. C. (1997). Voice from the field : group work. us: Haworth press. Asen, E. (2002). Multi family therapy: overview. Family therapy, 24, Asen, E. & Schuff, H. (2006). Psychosis and multiple family group therapy. Family therapy, 28, Asen, E. & Scholz, M. (2010). Multi family therapy: Concepts and techniqus. US: Routledge. Asen, E.; Dawson, N. & McHugh, B. (2002). Multiple family therapy: The Marlbrough model and it's wider applications. Londen: Pembroke buildings.

7 Asonibare, J. B. & Olowonirejuaro, O. A. (2006). Family cohesion and level of communication between parents and their adolescent children. TNJGC, 11, 52_60. Banelley, G.M.; Couchman, G.M.; Perlesz, A.; Nguyen, A.T.; Singh, B. & Riess, C. (2006). Multiple family group treatment for English speaking and Vietnamese speaking families living with schizophreia. Psychiatric services, 57, Bandy, T. & Moore, K. A. (2008). The parent child relationship: a family strength. Child trends, 27, 1-7. Bell, E. J. (1961). Family group therapy. Public health reports, 64, Belsky, N. A. (1995). The relations among parenting style, parent adolescent relationship, family stress, cultural context and depressive symptomatology among adolescent famales. psychology dissertations, 18, Bienvenu, M. J. (2007). Masurement of parent adolescent communication. The fammily coordinator, ,18 Bradly, G.M.; Cochman, G.M.; Nguyen, A.T. & Riess, C. (2006). Multiple family group treatment for English and Vietnamese speaking families living with depression. Psychiatric services, 57, Branje, T. T.; Van doorn, M.; Valk, I. & Meeus, W. (2009). Parent adolescent conflict resolution types and adolescent adjustment. Applied developmental psychology, 30, Breitborde, N.; Moreno, F.A.; Dixon, N.; Peterson, R.; Durst, L.; Bernstein, B.; Byreddy, S. & McFarlan, W.R. (2011). Multi family group psycho education and cognitive remediation forr first episode psychosis: A randomized controlled trail. MBC Psychiatry, 11, Breitborde, N.; Woods, S.W. & Srihari, V.H. (2009). Multi family psycho edocation for first episode psychosis: A cost effectiveness analysis. Psychiatric services, 60, Brodsky, K. G. (2009). Multiple family group therapy: The hidden method. Retrieved 2010, from MFGT resoure center: familygroup therapy.com

8 Carr, A. (2006). Family therapy: concept, process and practice. USA: John Wiley and sons Ltd. Caughlin, J. P. & malis, R. S. (2004). Demand/withraw communication between parents and adolescents: connections with self esteem and substance use. Social and personal relationships, 21, Chow, w.; Law, S.; Andermann, L.; Yang, J.; Leszcz, M.; Wong, J. & Sadavoy, J. (2010). Multi family psycho educational group for assertive community treatment clients and families of culturally diverse backgrond: a pilot study. Community mental health, 46, Colahan, M.; Robinson, P. H. (2002). Multiple family group in the treatment of young adults whit therapy, 24, eating disorders. Family Corey, S. M. & Corey, G. (2006). Groups: prossess and practice. US: Thomson. Dancan, T. E.; Ary, D. V.; Dancan, S. C. & Hops, H. (1999). Adolescent problem behavior : the influence of parents and peers. Behavior research and therapy, 37, Dare, C. & Eisler, I. (2000). A Multi family group day traetment programme for adolescent eating disorder. European eating disorder review, 8, Dennison, T. S. (2005). A Multiple family group therapy program forat risk adolescents and their families.us: Charles Thomas. Diaz, D. M. (2009). The relations among parenting style, parent adolescent relationship, family stress, cultural ontext and depressive symptomatology among adolescent families. psychology dissertations, 18, Diamond, G. S. & Liddle, H. A. (1999). Transforming negative parent adolescent interactions:from impasse to dialogue. Clinical changes and transformations, 38, Edvards, S. A. (2001). The essential elements of multi family group therapy: a delphi study. Unpublished doctoral dissertation, polytecnic university, virginia.

9 Eisler, I.; Lemmens, G.; buysse, A. & Demyttenaere, K. (2009). The effects on mood of adjunctive single family and multip family group therapy in the treatment of hospitalized patients with major depression. Psychotherapy and psychosomatics, 78, Eisler, I. (2005). The empirical and theoretical base of family therapy and multiple family therapy for adolescent anorexia nervosa. Family therapy, 27, Farhat, T.; luk, W. J.; Lonnotti, R. J. & Morton, B. G. (2010). Parent-child communication and substance use among adolescents: do father and mother communication play a different role for sons and doughters? Addictive behaviors, 35, Fjell, A,; Thorsen, G. R. B.; Frijs, S.; Johannessen, J. O.; Larsen, T.; Lie, K. & Lyse, H. (2007). Mulri family group treatment in a program for patients with first-episode psychosis:experiences from the tips project. Psychiatric services, 58, Foster, L. W. (1994). Peter lequeur : the father of multiple family group therapy: the first model. Retrieved 2010, from MFGT resoure center: Foster, S.L. & Robin, A. (1989). Negotiating parent- adolescent conflict. New york: guilford press. French, M.; Zavala, S. K.; McCollister, K. E.; Waldron, H. B.; Turner, C. W. & Ozechowski, T. J. (2008). Cost effectiveness analysis of four intervention for adolescents with a substance use disorder. Substance abuse treatment, 34, Fristad, M.A.; Goldberg, J.S. & Gavazzi, S.M. (2003). Multi-family psycho education groups in the treatment of children with mood disorders. Marital & Family Therapy, 29, Fuligini, S. A. & Sacquelynne, S. E. (1993). Percived parent child relatioships and early adolescent s orientation toward peers. Developmental psychology, 29, Gearing, R. E. (2007). Evidence based family psychoeducational interventions for children and adolescents with psychotic disorers. Child and adolescent psychiatry, 17, 2-11.

10 Gilesa, D. C. & Maltbyb, J. B. (2004). The role of media figures in adolescent development : relations between outonomy,attachmet and interest in celebrities. Personality and individual differences, 36, Gould, E.& Degroot, D. (1981). Inter and interafamily intraction in multiple family group therapy. American journal of family therapy, 9, Guzman, l.; Haie, E.; Lippman, A.; Garrett, S. & Moore, A. k. (2004). Parent teen relatioships and interactions: for more positive than not. Child trends, 25, 1-8. Harris, K.; Dancan, G. & Boisjoly, L. (2002). Evaluating the role of noting to lose attitudes on risky behavior in adolescence. Social forces, 80, Hazel, N. A.; McDonell, M. G.; Short, R. A.; Berry, C. M.; Voss, W. D.; Rodgers, M. L. & Dyck, D. G. (2004). Impact of multiple family groups for outpatients whit schyzophrenia on cargiver'sdistress and resoureces. Psychiatric services, 55, Herz, L. & Gullone, E. (1999). The relationship between self esteem and adolescents. Cross cultural psychology, 30, Hoffman, J.P. (2002). The commutinty context of family structure and adolescent drug use. Marraig and the family, 64, Honig, P.(2005). A Multiple familt group programme as part of an inpatient service for adolescents psychiatry, 10, 465 whit a disagnosis of anorexia nervosa. Clinical child psydhology and 475. Howe, J. (1994). Multiple family therapy: A Model for social worker's at children's home. Retrieved 2010, from MFGT resoure center: group therapy.com Huebner, A.J. & Howell, L.W. (2003). Eeamining the relationship between adolescent sexual risktaking and perception of monitoring communication and parenting styles. Adolescent heath, 33,

11 Hudson, L. J.& Rapee, R. M. (2005). Psychopathalogy and the family. US: Library of congress. Hughes, E.K. & Gullone, E. (2008). Internalizing symptomes and disorders in families of adolescents: A review of family systems literature. Clinical psychology, 28, Hyde, A. P. & Goldman, C. R. (1988). Use of multi model multiple family group in comprehensive treatment and rehabilitation of schizophrenia. Paper presented at American orthopsychiatric association, san francisco C. A. Jewell, T. C.; Downing, D. & McFarlane, W. R. (2009). Parenting with families:multiple family group psychoeducation for schizophrenia. Clinical psychology, 65, Kaufman, P. & Kaufman, E. (1977). Multiple family therapy: a new direction in the treatment of. 478 abuse, 4, 467 drug abusers. Drug and alcohol Karvar, M. S.; Handelsman, J. B.; Fields, S. & Bikman, L. (2006). Meta analysis of theraputic relationship variables in youth and family therapy: the evidence for defferent relationship variables in the child and adolescent treatment outcome literature. Clinical psychology review, 26, Keiley, M. (2007). Multiple family group intervention for incarcerated adolescents and their families: A pilot project. Marietal and family therapy, 48, Krishnan,v. D. (2004). Parent adolescent conflict and adolescent functioning in a collectivist,ethnically,heterogenous culture : malaysa. Unpublished doctoral dissertation, State university, Ohayo. Laser, J.A.; Nicotera, N. & Jenson, J.M. (2010). Working with adolescents: A guide for practitioners. US: Gilford press. Lasser, j. & Schmidt, E. (2009). Substance use, abuse and dependency in adolescence. Student services, 26,

12 Lemmens, G. M. D.; Eisler, i.; Dierick, P.; Lietaer, G. & Demyttenaere, K. (2009). Theraputic factors in a systemic multi family group treatment for major depression:patient's and partner's perspectives. Family therapy, 31, Lemmens, G.M.; Eisler. I.; Buysse, E. & Demyttenaere, K. (2009b). The effects on mood of adjunctive single family and multi family group therapy in the treatment of hospitalized patients with major depression. A 15 mounth follow up study. Psychotherapy and psychosomatics, 78, Lemmens, G.M.; Eisler, I.; Migarode, L.; Heirman, M. & Demyttenaere, K. (2007). Family discussion group for majour depression: a brief systemic multi family group in intervention for hospitalized patients and their family members. Family therapy, 29, Madsen, s. D. & Collins, A. W. (2008). Brief report: expressive and collaborative relationship process in observationes of adolescent s interventions with parents and romantic partners. Adolescence, 31, Mack, L.M. (2005). Association among adolescents health -risk behavior, their perception of their friends health- risk behavior, parental support and abstracts internaational. Science and engineering, 66, Mcdonell, M. G.; Hazel, N. A.; Berry, C. M. & Dyck, D. G. (2006). Multiple family group treatment of outpatients with schyzopherenia: Impact on service utilization. Family process, 45, Mckay, M.; Gonzales, J.; Quintana, E.; Kim, L. & Abdul-Adil, J. (1999). Multiple famiily groups: An Alternative for reducing disruptive behavioral difficalties of urban children. Social work practice, 9, Mckay, M.; Harrison, M.; Conzales, J.; Kim, L.& Quintana, E. (2002). Multiple family groups for urban children whit conduct difficalties. American psychiatric association, 53,

13 McDonell, M.G.;Short, R.A.;Berry, C.M. & et al. (2003). Burden in Schizophrenia caregivers: impact of fmily psycho education and awareness of patient suicidality. Family process, 42, McDonall, M. G; & Dyck, D. G. (2004). Multiple family group treatment as an affective intervention for dhildren with psychological disorders. Clinical psychology review, 24, McFarlane, W.R.; Link, B.D.; Marchal, J.& Crilly J.(1995). Psycho educational multiple family groups: four-year relapse outcome in schizophrenia. Family Process, 34, McFarlane, W.R. (2002). Multifamily Groups in the Treatment of Severe Psychiatric Disorders. New York: The Guilford Press. Meeus,W.; Iedema, J.; Massen, G. & Engels, R. (2005). Separation individuation revisited: on the interplay of parent adolescent relations, identity and emotional adjustment in adolescence. Adolescence, 28, Meezan, W.; O'keefe, M. (1998). Evaluating of effectiveness of MFGT in child abuse and neglect. Research on social work practice, 8, Meyer, J.; Tencer, H.; Smith, F. & Haynes, J. (2004). Parental advice giving and psychological control. Retrieved 2010, from close friendships and behavioral outcomes in early adolescence: Miller, B. C.; Benson, B. & Galbraith, K. A. (2001). Family relationships and adolescent pregnancy review, 21, risk: A research synthesis. Developmental Mogler, C. (2009). The physical, cognitive, social, personality, moral and faith development of adolescence. English: Sprache.

14 Murphy, D. L.; tichner, G. A.; Azrin, N. H.; Crum, T. & Donohue, B. (2003). Adolescent and their parents : a critical review of measures assess their satisfaction with one another. Clinical psychology, 23, Nebel schwalm, M. S. (2006). The relationship between parent adolescent conflict and academic achievement. Unpublished master's thesis, state university, Louisana. Nichols, M.P. & Schwartz, R.C. (2009). Family therapy: Concepts and methods. Us: Junson. Noller, P. & Callan, V. (1991). The adolescent in the family. London: Routledge. O'brien, M. P. and others. (2007). Psychoeducational multi family group treatment with adolescenta at high risk for developing psychosis. Early intervention in psyciatry, 1, Pearson, K. L. (2005). Healthy and Harmful adolescent attachment conflict and anger. Unpublished doctoral dissertation, Technology univrsity, Swinburne. Perlick, D.A.; Straits, T.; Dyck, D.G.; Norell, D.M.; Strauss, H.; Kalvi, C.D. & Trygve, C.A. (2011). Multi family group treatment for veterans with traumatic brain injury. Professional psychology, 42, Peterson, G. W.; Bush, K. B.; Wilson, S. M. & Hennon, C. B. (2005). Family relationship predictors of parent adolescent conflict: cross cultural similarities and differences. Development, 27, 201_211. Phinney, T.; Org, A. D. (2002). Parent adolescent disagreements and life satisfaction in families from vietnames and European-American backgrounds. Behavioral development, 26, Quinn, W. H. & Vandyke, D. J. (2004). A Multiple family group intervention for first time juvenile offenders:comparisons with probation and dropouts on recidivism. Community psychology, 32, Rhodes, P.; Baillee, A.; Brown, J. & Madden, S. (2008). Can parent to parent consulyation improve the effectiveness of the Maudsley model of family based treatment for anorexia nervosa? A randomized controlled trail. Family therapy, 30,

15 Rodgers, M. L.; Short, R. A.; Norell, D. M.; Strode, A. D.; Pyck, D. G.& Becker, B. (2007). Adapting MFGT treatment for brain and spinalcord injury intervention development and preliminary outcomes. Physical medicin and rehabilitation, 86, Schaefer, G. (2008). Multiple family group therapy in a drug and alcohol rehabilitation center: resident's experience. Social science, 29, Scholz, M.& Asen,E. (2001). Multiple family therapy with eating disordered adolescents: concepts and preliminary results. European eating disorder review, 9, Scholz, M.; Rix, M.; Scholz, K.; Gantchev, k. & Thomke, V.(2005). Multi family therapy for anorexia nervoza: Concepts, experiences and results. Family therapy, 27, Shelef, K. & Diamond, G. M. (2005). Adolescent and parent alliance and treatment outcome in multidimentional family therapy. Consulting and clinical psychology, 73, Smetana, G. J.; Metzger, A. & Compione-barr, N. (2004). African American late adolescent's relationships with parents: developmental transitions and longitudinal patterns. Child development, 75, Smith, E. P.; Smith, D. G.; Quinn, W.H; Rabiner, D. L.; Tolan, P. H. & Winn, D. M. (2004). Community based multiple family groups to prevent and reduce violent and aggressive behavior: The great family program. AMJ, 26, Smith, D.C. & Hall, J.A. (2010). Implementing evidence based multiple family groups with adolescent substance abusers. Social work with groups, 33, Sprinkle, H.; Piercy, P. F.& Welchler, L. J.(1996). Family therapy: source book. New York: Guilford press. Steinberg, L. (2001). We know some things : parent adolescent relationships in retrospect. 19 adolescence, 11, 1 and prospect. Research on

16 Sturgeon, S. W. (2008). The relationship between family structure and adolescent sexual activity. Family facts, 1, Swank, J. M. & Daire, A. P. (2010). Multiple family adventure based therapy groups: an innovative integration of tow approaches. Family therapy, 18, Tantillo, M. (2003). Eating disorders multifamily group: Capitalizing on the healing power of relationships. Eating disorders today, 2, Thorngren, J. M. & Kleist, D. M. (2002). Multiple family group therapy:an interpersonal postmodern approach. Family therapy, 10, Tuttle, C. L.(1998). Experiential family therapy: an innovative approach to the resolution of family conflict. genetic counseling, l7, Van noppen, B. L. & Steketee, G. (2004). Individual group and multi family dognitive behavioral treatment. American psyciatrich association, 20, Weine, S.; Kulauzovic, Y.; Klebic, A. & others. (2008). Evaluating a multiple family group access intervention for refugees with PTSD. Marital and family therapy, 34, Xiong, Z. B.; Tuicomepee, A.& Retting, K. D. (2008). Adolescent's problem behavior and parent adolescent conflicts in hmong immigrant families. Hmong studies, 9, 1 12.

The evidence base for multiple family group therapy

The evidence base for multiple family group therapy Evidence In-Sight: The evidence base for multiple family group therapy Date: October, 2012 www.excellenceforchildandyouth.ca www.excellencepourenfantsados.ca The following Evidence In-Sight report involved

More information

Atkins, Hilary et al ( 2001). Learning Style Theory and Computer MediatedComunication. Retrived from Educational Resources Information(ERIC).

Atkins, Hilary et al ( 2001). Learning Style Theory and Computer MediatedComunication. Retrived from Educational Resources Information(ERIC). فهرست ماخذ اخوتی مریم (1383). مفهوم ربط در نظام هاي بازیابی اطلاعات: مروري بر نظریه ها و ادبیات موجود. اطلاع شناسی 2(1).45-24 آبام زویا (1389). بررسی رفتار جستجوي مروري و عوامل موثر بر قضاوت ربط در مرور

More information

Guy S. Diamond, Ph.D.

Guy S. Diamond, Ph.D. Guy S. Diamond, Ph.D. Director, Center for Family Intervention Science at The Children s Hospital of Philadelphia Associate Professor, University of Pennsylvania, School of Medicine Center for Family Intervention

More information

[KQ 804] FEBRUARY 2007 Sub. Code: 9105

[KQ 804] FEBRUARY 2007 Sub. Code: 9105 [KQ 804] FEBRUARY 2007 Sub. Code: 9105 (Revised Regulations) Theory : Two hours and forty minutes Q.P. Code: 419105 Maximum : 100 marks Theory : 80 marks M.C.Q. : Twenty minutes M.C.Q. : 20 marks 1. A

More information

Department of Psychiatry & Health Behavior. Medical Student Electives in Psychiatry 2014-2015

Department of Psychiatry & Health Behavior. Medical Student Electives in Psychiatry 2014-2015 Department of Psychiatry & Health Behavior If you are interested in declaring psychiatry as your area of interest, please contact Dr. Adriana Foster (afoster@gru.edu). Medical Student Electives in Psychiatry

More information

Philip Pannell, Ph.D. 1245 W. Huntington Drive #105 Arcadia, CA. 91007 626-568-2949

Philip Pannell, Ph.D. 1245 W. Huntington Drive #105 Arcadia, CA. 91007 626-568-2949 LICENSURE: Licensed Clinical Psychologist State of California August 1990 License number PSY11827 VITA Philip Pannell, Ph.D. 1245 W. Huntington Drive #105 Arcadia, CA. 91007 626-568-2949 EDUCATION: Fuller

More information

opiates alcohol 27 opiates and alcohol 30 April 2016 drug addiction signs 42 Ranked #1 123 Drug Rehab Centers in New Jersey 100 Top 10 380

opiates alcohol 27 opiates and alcohol 30 April 2016 drug addiction signs 42 Ranked #1 123 Drug Rehab Centers in New Jersey 100 Top 10 380 opiates alcohol 27 opiates and alcohol 30 April 2016 drug addiction signs 42 ed #1 123 Drug Rehab Centers in New Jersey 100 Top 10 380 effects of alcohol in the brain 100 Top 30 698 heroin addiction 100

More information

Psychology Externship Program

Psychology Externship Program Psychology Externship Program The Washington VA Medical Center (VAMC) is a state-of-the-art facility located in Washington, D.C., N.W., and is accredited by the Joint Commission on the Accreditation of

More information

PhD. IN (Psychological and Educational Counseling)

PhD. IN (Psychological and Educational Counseling) PhD. IN (Psychological and Educational Counseling) I. GENERAL RULES CONDITIONS: Plan Number 2012 1. This plan conforms to the regulations of the general frame of the programs of graduate studies. 2. Areas

More information

Lone Star College-Tomball Community Library 30555 Tomball Parkway Tomball, TX 77375 http://www.lonestar.edu/library.

Lone Star College-Tomball Community Library 30555 Tomball Parkway Tomball, TX 77375 http://www.lonestar.edu/library. Lone Star College-Tomball Community Library 30555 Tomball Parkway Tomball, TX 77375 http://www.lonestar.edu/library.htm 832-559-4211 PSYCHOLOGY Scholarly ELECTRONIC Electronic JOURNAL Journals LIST The

More information

ADOLESCENT CO-OCCURRING DISORDERS: TREATMENT TRENDS AND GUIDELINES AMANDA ALKEMA, LCSW BECKY KING, LCSW ERIC TADEHARA, LCSW

ADOLESCENT CO-OCCURRING DISORDERS: TREATMENT TRENDS AND GUIDELINES AMANDA ALKEMA, LCSW BECKY KING, LCSW ERIC TADEHARA, LCSW ADOLESCENT CO-OCCURRING DISORDERS: TREATMENT TRENDS AND GUIDELINES AMANDA ALKEMA, LCSW BECKY KING, LCSW ERIC TADEHARA, LCSW INTRODUCTION OBJECTIVES National and Utah Statistics Best Practice Guidelines

More information

C. Emma Burrous Curriculum Vitae

C. Emma Burrous Curriculum Vitae C. Emma Burrous Curriculum Vitae Behavior Therapy and Psychotherapy Center University of Vermont Burlington, VT 05405 (802) 656-9979 eburrous@uvm.edu Education Ph.D.: M.A.: B.A.: University of Vermont,

More information

Schizoaffective Disorder

Schizoaffective Disorder FACT SHEET 10 What Is? Schizoaffective disorder is a psychiatric disorder that affects about 0.5 percent of the population (one person in every two hundred). Similar to schizophrenia, this disorder is

More information

I. Each evaluator will have experience in diagnosing and treating the disease of chemical dependence.

I. Each evaluator will have experience in diagnosing and treating the disease of chemical dependence. PREVENTION/INTERVENTION CENTER COBB COUNTY PUBLIC SCHOOL SAFE AND DRUG FREE PROGRAM www.cobbk12.org/~preventionintervention CONTRACT FOR SERVICE PROVIDERS As a member of the Cobb County Schools Coalition

More information

THERASCRIBE INFORMATION

THERASCRIBE INFORMATION THERASCRIBE INFORMATION TheraScribe is a professional counseling software program, designed by therapists to assist in the dayto-day recordkeeping and paperwork necessary to operate a private practice,

More information

SPECIALIST ARTICLE A BRIEF GUIDE TO PSYCHOLOGICAL THERAPIES

SPECIALIST ARTICLE A BRIEF GUIDE TO PSYCHOLOGICAL THERAPIES SPECIALIST ARTICLE A BRIEF GUIDE TO PSYCHOLOGICAL THERAPIES Psychological therapies are increasingly viewed as an important part of both mental and physical healthcare, and there is a growing demand for

More information

Ms Mary Farrelly On the launch of the IIMHN on 17 th June 2009

Ms Mary Farrelly On the launch of the IIMHN on 17 th June 2009 The Irish Institute of Mental Health Nursing Presentation by Ms Mary Farrelly On the launch of the IIMHN on 17 th www.iimhn.org Mary Farrelly Degree programme Developments in post-registration education

More information

JEROLD M. GRODIN, Ph.D. 526 Maple Avenue Saratoga Springs, New York 12866 Tel.: (518) 587-4161 Fax: (518) 587-5134

JEROLD M. GRODIN, Ph.D. 526 Maple Avenue Saratoga Springs, New York 12866 Tel.: (518) 587-4161 Fax: (518) 587-5134 ACADEMIC HISTORY: JEROLD M. GRODIN, Ph.D. 526 Maple Avenue Saratoga Springs, New York 12866 Tel.: (518) 587-4161 Fax: (518) 587-5134 1985-1988 Postdoctoral Program in Psychotherapy 1983 Ph.D. Counseling

More information

A Resource for Public Defenders Representing U.S. Veteran Clients

A Resource for Public Defenders Representing U.S. Veteran Clients A Resource for Public Defenders Representing U.S. Veteran Clients Information generously provided to the Louisiana Public Defender Board by the Louisiana Department of Veterans Affairs (November 2010)

More information

Stacy Karagis Hunt 1 of 5 Revised 1/13

Stacy Karagis Hunt 1 of 5 Revised 1/13 Stacy Karagis Hunt 1 of 5 STACY KARAGIS HUNT Newtown Therapy 4 Terry Drive, Suite 11, Newtown, PA 18940 Phone: (267) 980-9346 Fax: (215)860-9758 Email: drhunt@newtowntherapy.com Web: www.newtowntherapy.com

More information

Over the past decade, researchers

Over the past decade, researchers Current State of Treatment for Alcohol and Other Drug Use Disorders in Adolescents Deborah Deas, M.D., M.P.H., and Andrew Clark, M.D. Over the past decade, treatment programs have been developed specifically

More information

t e e n e s t e e m A d o l e s c e n t p r o g r A m s

t e e n e s t e e m A d o l e s c e n t p r o g r A m s Teen Esteem Adolescent programs A NE W JOURNEY A New Journey Eating Disorder Center is the first Adolescent Partial Day Treatment and Intensive Outpatient Program in Santa Monica, California. We offer

More information

Delusions are false beliefs that are not part of their real-life. The person keeps on believing his delusions even when other people prove that the be

Delusions are false beliefs that are not part of their real-life. The person keeps on believing his delusions even when other people prove that the be Schizophrenia Schizophrenia is a chronic, severe, and disabling brain disorder which affects the whole person s day-to-day actions, for example, thinking, feeling and behavior. It usually starts between

More information

General Hospital Information

General Hospital Information Inpatient Programs General Hospital Information General Information The Melbourne Clinic is a purpose built psychiatric hospital established in 1975, intially privately owned by a group of psychiatrists

More information

Table of Contents. Preface...xv. Part I: Introduction to Mental Health Disorders and Depression

Table of Contents. Preface...xv. Part I: Introduction to Mental Health Disorders and Depression Table of Contents Visit www.healthreferenceseries.com to view A Contents Guide to the Health Reference Series, a listing of more than 16,000 topics and the volumes in which they are covered. Preface...xv

More information

TEEN MARIJUANA USE WORSENS DEPRESSION

TEEN MARIJUANA USE WORSENS DEPRESSION TEEN MARIJUANA USE WORSENS DEPRESSION An Analysis of Recent Data Shows Self-Medicating Could Actually Make Things Worse Millions of American teens* report experiencing weeks of hopelessness and loss of

More information

38 اعلاء نصیري و همکاران مقدمه کشور ما براي اولین بار درگیر جنگی شد که از نظر مدت زمان درگیري و خسارتهاي بهجامانده در سالهاي اخیر بینظیر بود و باعثشد

38 اعلاء نصیري و همکاران مقدمه کشور ما براي اولین بار درگیر جنگی شد که از نظر مدت زمان درگیري و خسارتهاي بهجامانده در سالهاي اخیر بینظیر بود و باعثشد 5 4 3 2 * 1 اعلاء نصیري صدراله خسروي زهرا قادري طیبه وفاي ی مریم اسماعیلی 1 5 دانشجوي کارشناسی ارشد مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت و دبیر آموزش و پرورش شهرستان کازرون 3 اسلامی واحد فیروزآباد عضو

More information

Therapy and Professional Training Specialists. www.mifamilytherapy.com

Therapy and Professional Training Specialists. www.mifamilytherapy.com Therapy and Professional Training Specialists www.mifamilytherapy.com Help When it s Needed Everyone at some point is faced with challenges that require extra thought and attention. Most of the time people

More information

Krystel Edmonds-Biglow, Psy.D. Licensed Clinical Psychologist PSY19260 dr_kedmondsbiglow@hotmail.com (323) 369-1292 phone (323)756-5130 fax

Krystel Edmonds-Biglow, Psy.D. Licensed Clinical Psychologist PSY19260 dr_kedmondsbiglow@hotmail.com (323) 369-1292 phone (323)756-5130 fax Return to www.endabuselb.org Krystel, Psy.D. Licensed Clinical Psychologist PSY19260 dr_kedmondsbiglow@hotmail.com (323) 369-1292 phone (323)756-5130 fax Education Doctorate of Clinical Psychology, Emphasis:

More information

CPP: Child-Parent Psychotherapy

CPP: Child-Parent Psychotherapy Treatment Description Acronym (abbreviation) for intervention: CPP Average length/number of sessions: 50 Aspects of culture or group experiences that are addressed (e.g., faith/spiritual component, transportation

More information

Promoting Family Stability in a Down Economy Rae Jean Proeschold-Bell, Ph.D.

Promoting Family Stability in a Down Economy Rae Jean Proeschold-Bell, Ph.D. Promoting Family Stability in a Down Economy Rae Jean Proeschold-Bell, Ph.D. Intuitively we know that families matter greatly. Families impact the well-being of their children and are the back-bone of

More information

Why Study Psychology at The University of Western Ontario?

Why Study Psychology at The University of Western Ontario? Why Study Psychology at The University of Western Ontario? The Psychology Department at Western has over 50 faculty members representing seven Areas of Research Excellence. They work with talented graduate

More information

Assessing families and treating trauma in substance abusing families

Assessing families and treating trauma in substance abusing families Children, Trauma and the impact of Substance abuse Day One Outpatient (874-1045) Amy Stevenson LCPC CCS (amys@day-one.org) Don Burke LCPC CCS (donb@day-one.org) Assessing families and treating trauma in

More information

ABOUT US. and Expressive Therapy (Dance/Movement, Art, Drama) in addition to individual, group and family therapy by skilled therapists.

ABOUT US. and Expressive Therapy (Dance/Movement, Art, Drama) in addition to individual, group and family therapy by skilled therapists. ABOUT US n Riveredge Hospital maintains the treatment philosophy of Trauma Informed Care. n Our commitment to providing the highest quality of care includes offering Animal Assisted Therapy, and Expressive

More information

Lisa R. Fortuna, MD, MPH Michelle V. Porche, Ed. D Sripallavi Morampudi, MBBS Stanley Rosenberg, PhD Douglas Ziedonis, MD, MPH

Lisa R. Fortuna, MD, MPH Michelle V. Porche, Ed. D Sripallavi Morampudi, MBBS Stanley Rosenberg, PhD Douglas Ziedonis, MD, MPH CBT for Youth with Co-Occurring Post Traumatic Stress Disorder and Substance Disorders Lisa R. Fortuna, MD, MPH Michelle V. Porche, Ed. D Sripallavi Morampudi, MBBS Stanley Rosenberg, PhD Douglas Ziedonis,

More information

Japanese Psychological Research Jewish Social Studies Journal for Social Action in Counseling & Psychology Journal for Specialists in Pediatric

Japanese Psychological Research Jewish Social Studies Journal for Social Action in Counseling & Psychology Journal for Specialists in Pediatric Japanese Psychological Research Jewish Social Studies Journal for Social Action in Counseling & Psychology Journal for Specialists in Pediatric Nursing Journal for the Scientific Study of Religion Journal

More information

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS c c FREQUENTLY ASKED QUESTIONS CHILD MENTAL HEALTH ISSUES NATIONAL COMMISSION FOR PROTECTION OF CHILD RIGHTS, 5 th FLOOR, CHANDERLOK BUILDING, 36 JANPATH, NEW DELHI-llOOOl What is Mental Health? The World

More information

Beth Merriam, M.A., OATR, ATR-BC, CCC Email: bmerriam@rogers.com

Beth Merriam, M.A., OATR, ATR-BC, CCC Email: bmerriam@rogers.com Beth Merriam, M.A., OATR, ATR-BC, CCC Email: bmerriam@rogers.com EDUCATION 1992: M.A in, Art Therapy, Norwich University, Vermont, U.S.A, 1990: B.F.A., with major in art education, Concordia University,

More information

Gregory C. Wells, Ph.D. LA License 1111 CA PSY23440

Gregory C. Wells, Ph.D. LA License 1111 CA PSY23440 , Ph.D. LA License 1111 CA PSY23440 4257 18 th Street San Francisco, CA 94114 415.874.9226 off 415.874.9448 fax www.drgregorywells.com Educational History Postdoctoral Master of Science in Clinical Psychopharmacology

More information

Education. Clinical Experience

Education. Clinical Experience Kesia Constantine, Ph.D. Clinical Associate Professor Department of Applied Psychology New York University 246 Greene Street, room 709 New York, NY 10003 kesia.constantine@nyu.edu Ph.D. in Counseling Psychology

More information

Liza C. Mermelstein, Ph.D. Licensed Psychologist New Mexico License No. 1347

Liza C. Mermelstein, Ph.D. Licensed Psychologist New Mexico License No. 1347 Mermelstein, 1 Liza C. Mermelstein, Ph.D. Licensed Psychologist New Mexico License No. 1347 OFFICE Behavior Therapy Associates, LLC 9426 Indian School Road, NE, Suite #1 Albuquerque, New Mexico, 87112

More information

Behavioral Health and Wellness

Behavioral Health and Wellness INSPIRA HEALTH NETWORK Behavioral Health and Wellness Providing Quality Care Across the Region Comprehensive Programs Tailored for Your Needs Inspira offers a range of behavioral health and wellness services

More information

Karls, J. & O'Keefe, M. (2008). Person-in-Environment System (PIE): Its Essence and Applications. In Social Work Desk Reference, 2 nd edition.

Karls, J. & O'Keefe, M. (2008). Person-in-Environment System (PIE): Its Essence and Applications. In Social Work Desk Reference, 2 nd edition. Published Books/Manuals Karls, J. & O'Keefe, M. (2008). PIE Manual: Person-in-environment system: The PIE classification system for social functioning problems. (PIE is a four-factor system for assessing

More information

Dr. Keith Hudson s Vita

Dr. Keith Hudson s Vita Dr. Keith Hudson s Vita Jackson State University Department of Psychology 601 979 3383 EDUCATION Mississippi State University Ph.D. in Counselor Education & Educational Psychology (Counseling) M.S. in

More information

Top Peer Reviewed Journals Psychiatry & Psychology

Top Peer Reviewed Journals Psychiatry & Psychology Top Peer Reviewed Journals Psychiatry & Psychology Presented to Iowa State University Presented by Thomson Reuters Psychiatry & Psychology The subject discipline for Psychiatry & Psychology is made of

More information

LRC: Collection of Professional Journals and Newsletters

LRC: Collection of Professional Journals and Newsletters LRC: Collection of Professional Journals and Newsletters Journals are listed by current name. For list of former journals and their current name, view the table after this list. Abnormal Psychology (CTS)

More information

Going crazy a reasonable response to domestic violence? The relationship between mental illness and domestic violence.

Going crazy a reasonable response to domestic violence? The relationship between mental illness and domestic violence. Going crazy a reasonable response to domestic violence? The relationship between mental illness and domestic violence. Introduction Recent research into the relationship between domestic violence and mental

More information

Olga V. Berkout University of Mississippi Department of Psychology University, MS 38677 oberkout@gmail.com phone: 662-613-0008

Olga V. Berkout University of Mississippi Department of Psychology University, MS 38677 oberkout@gmail.com phone: 662-613-0008 Olga V. Berkout Department of Psychology oberkout@gmail.com phone: 662-613-0008 EDUCATION Sixth Year Graduate Student Clinical Psychology Ph.D. Program Oxford, Mississippi Current GPA: 3.82 Dissertation

More information

CURRICULUM VITAE. Alliant International University, San Diego, CA Doctorate in Clinical Psychology. California School of Professional Psychology,

CURRICULUM VITAE. Alliant International University, San Diego, CA Doctorate in Clinical Psychology. California School of Professional Psychology, CURRICULUM VITAE Education October 2015 May 2011 December 2005 California School of Professional Psychology, Doctorate in Clinical Psychology California School of Professional Psychology, Master of Arts

More information

Rachel A. Klein, Psy.D Licensed Clinical Psychologist (610) 368-4041 rachel.klein81@gmail.com

Rachel A. Klein, Psy.D Licensed Clinical Psychologist (610) 368-4041 rachel.klein81@gmail.com Rachel A. Klein, Psy.D Licensed Clinical Psychologist (610) 368-4041 rachel.klein81@gmail.com EDUCATION Widener University, Institute of Graduate Clinical Psychology, Doctor of Psychology, 5/2012 Widener

More information

Understanding Schizophrenia & Bipolar Disorder

Understanding Schizophrenia & Bipolar Disorder Understanding Schizophrenia & Bipolar Disorder Webcast presented by the National Council for Community Behavioral Healthcare in observance of Mental Illness Awareness Week Program content based upon Mental

More information

GURU NANAK DEV UNIVERSITY AMRITSAR

GURU NANAK DEV UNIVERSITY AMRITSAR FACULTY OF ARTS & SOCIAL SCIENCES SYLLABUS FOR POST GRADUATE DIPLOMA IN MENTAL HEALTH COUNSELLING (SEMESTER: I - II) EXAMINATION: 2013-2014 GURU NANAK DEV UNIVERSITY AMRITSAR Note: (i) Copy rights are

More information

R. Scott Stehouwer, Ph.D. Licensed Psychologist

R. Scott Stehouwer, Ph.D. Licensed Psychologist R. Scott Stehouwer, Ph.D. Positions: 9/86 present Professor of Psychology 9/83 present Independent Practice in Clinical Psychology Licensing: State of Michigan Board Certification: Fellow and Diplomate

More information

MBBS; MRCPsych Mood & anxiety disorders OCD Adult ADHD Autism Elderly psychiatry Cognitive disorders PTSD Addictions

MBBS; MRCPsych Mood & anxiety disorders OCD Adult ADHD Autism Elderly psychiatry Cognitive disorders PTSD Addictions Consultants Dr Hamilton S McBrien Consultant Child & Adolescent Psychiatrist Medical Director MB BCh BAO MRCPsych Affective disorders Bipolar Obsessive Compulsive Disorder Post Traumatic Disorder Psychosis

More information

Adolescent Substance Abuse Treatment: A Family Centered Holistic Approach

Adolescent Substance Abuse Treatment: A Family Centered Holistic Approach Adolescent Substance Abuse Treatment: A Family Centered Holistic Approach Kaylum Paletta, SUDC, Prevention Specialist Adolescent Substance Abuse Treatment Coordinator Cultural Competency Chair Four Corners

More information

CEIC Training Resource Guide

CEIC Training Resource Guide CEIC Training Resource Guide DDCAT/DDCMHT Program Structure Module 1 Introduction Module 2 Implementing COD Treatment Module 24 Philosophy and Perspectives of Recovery Module 29 Integrating Medical, Psychiatric

More information

Optum By United Behavioral Health. 2015 Florida Medicaid Managed Medical Assistance (MMA) Level of Care Guidelines

Optum By United Behavioral Health. 2015 Florida Medicaid Managed Medical Assistance (MMA) Level of Care Guidelines Optum By United Behavioral Health 2015 Florida Medicaid Managed Medical Assistance (MMA) Level of Care Guidelines Therapeutic group care services are community-based, psychiatric residential treatment

More information

PATIENT AND FAMILY INFORMATION FORM FOR AGES 0-5

PATIENT AND FAMILY INFORMATION FORM FOR AGES 0-5 SEATTLE CHILDREN S HOSPITAL DEPARTMENT OF PSYCHIATRY AND BEHAVIORAL MEDICINE Please return to: SCH Psychiatry Clinic, PO Box 5371, W3636 Seattle, WA 98105-0371 PATIENT AND FAMILY INFORMATION FORM FOR AGES

More information

Caroline Bill Robertson Evans

Caroline Bill Robertson Evans Caroline Bill Robertson Evans Curriculum Vitae University of North Carolina School of Social Work 325 Pittsboro Street, CB# 3550 Chapel Hill, NC 27599-3550 919-962- 1225 EDUCATION 2015 (expected) PhD University

More information

CURRICULUM VITAE Kathryn Lenore Garcia Lenberg, M.P.H., Ph.D.

CURRICULUM VITAE Kathryn Lenore Garcia Lenberg, M.P.H., Ph.D. Contact Information Business: 9426 Indian School Rd. NE Ste. 1 Albuquerque, NM 87112 Office Phone: (505) 345-6100 ext. 11 Email: researchdivision@behaviortherapy.com CURRICULUM VITAE Kathryn Lenore Garcia

More information

GENDER-RESPONSIVE ASSESSMENT AND TREATMENT FOR JUSTICE-INVOLVED WOMEN IN COMMUNITY SUPERVISION

GENDER-RESPONSIVE ASSESSMENT AND TREATMENT FOR JUSTICE-INVOLVED WOMEN IN COMMUNITY SUPERVISION GENDER-RESPONSIVE ASSESSMENT AND TREATMENT FOR JUSTICE-INVOLVED WOMEN IN COMMUNITY SUPERVISION Krista Gehring, Ph.D. Assistant Professor Department of Criminal Justice University of Houston-Downtown January

More information

The Maryland Public Behavioral Health System

The Maryland Public Behavioral Health System The Maryland Public Behavioral Health System Arleen Rogan, Ph.D. Division Director, Integrated Health Services Family Services, Inc. Arleen.rogan@fs-inc.org Behavioral Health includes: Mental health conditions

More information

Human Services Degree

Human Services Degree Human Services Degree This program is for those wishing to build a rewarding career helping others who are experiencing personal and socialization problems. This field is on the Workforce Development Boards

More information

More Info:

More Info: Dr. Dana Lee L Willey Wiley Board Certified Psychiatrist, Specializing in General Adult Psychiatry Professional Services Individual, Family & Marital Therapy Medication Evaluation & Management Clinical

More information

Workforce Development Online Workshop Descriptions

Workforce Development Online Workshop Descriptions Workforce Development Online Workshop Descriptions Behavioral Health Service Delivery Workshops: The Effects of Violence Exposure on Children (1.5 hours) Regretfully, violence against children and youth

More information

Keep Your Mind and Body Healthy: Understanding Mental Health Providers, Care and Coverage

Keep Your Mind and Body Healthy: Understanding Mental Health Providers, Care and Coverage Keep Your Mind and Body Healthy: Understanding Mental Health Providers, Care and Coverage Our mental health is a vital part of our overall well-being. It affects how we think, how we feel, and how we act.

More information

ADVANCED DIPLOMA IN COUNSELLING AND PSYCHOLOGY

ADVANCED DIPLOMA IN COUNSELLING AND PSYCHOLOGY ACC School of Counselling & Psychology Pte Ltd www.acc.edu.sg Tel: (65) 6339-5411 9 Penang Road #13-22 Park Mall SC Singapore 238459 1) Introduction to the programme ADVANCED DIPLOMA IN COUNSELLING AND

More information

GWS Christian Counseling Institute

GWS Christian Counseling Institute GWS Christian Counseling Institute Earn your Christian Counselors Degree in your own home, office and time. Credits earned can be transferred directly to the N. C. C. A. Associated universities to award

More information

Child-Parent Psychotherapy (CPP)

Child-Parent Psychotherapy (CPP) Child-Parent Psychotherapy (CPP) Treatment Description Target Population Essential Components Clinical & Anecdotal Evidence Acronym (abbreviation) for intervention: CPP Average length/number of sessions:

More information

Interpersonal Violence and. Implication and Strategies for Community-Based Interventions

Interpersonal Violence and. Implication and Strategies for Community-Based Interventions Interpersonal Violence and Teen Pregnancy: Implication and Strategies for Community-Based Interventions Mission: To engage, educate and empower youth to build lives and communities free from domestic and

More information

MICHAEL REGAN TRAYNOR SUMMARY OF QUALIFICATIONS EDUCATION PROFESSIONAL EXPERIENCE

MICHAEL REGAN TRAYNOR SUMMARY OF QUALIFICATIONS EDUCATION PROFESSIONAL EXPERIENCE 7 0 S A L I S B U R Y R O A D D E L M A R, N E W Y O R K 1 2 0 77 P H O N E 5 1 8 4 2 7-6 6 1 3 F A X 5 1 8 2 0 7-0 9 8 0 E M A I L : M T R A Y N O 2 @ N Y C A P. R R. C O M MICHAEL REGAN TRAYNOR SUMMARY

More information

Why Do Some Individuals with Serious Mental Illness Refuse to Take Medication?

Why Do Some Individuals with Serious Mental Illness Refuse to Take Medication? Treatment Advocacy Center Backgrounder Why Do Some Individuals with Serious Mental Illness Refuse to Take Medication? (updated March 2014) SUMMARY: Compliance with medication is a major problem for individuals

More information

There are several types of trauma that can occur when people experience difficult life changing

There are several types of trauma that can occur when people experience difficult life changing Trauma Informed Services Part 1 The Hidden Aspect of Addiction Many individuals struggling with addiction have personal and family histories of trauma including sexual, emotional, and/or physical abuse

More information

Matthew Capezzuto, Ph.D., MSSA, LISW-S 31170 Muirfield Way, Westlake, Ohio 44145 (440) 666-4712

Matthew Capezzuto, Ph.D., MSSA, LISW-S 31170 Muirfield Way, Westlake, Ohio 44145 (440) 666-4712 Matthew Capezzuto, Ph.D., MSSA, LISW-S 31170 Muirfield Way, Westlake, Ohio 44145 (440) 666-4712 TEACHING Argosy University Assistant Professor, College of Psychology and Behavioral Sciences 2008-present

More information

SOMERSET DUAL DIAGNOSIS PROTOCOL OCTOBER 2011

SOMERSET DUAL DIAGNOSIS PROTOCOL OCTOBER 2011 SOMERSET DUAL DIAGNOSIS PROTOCOL OCTOBER 2011 This document is intended to be used with the Somerset Dual Diagnosis Operational Working guide. This document provides principles governing joint working

More information

CHILD AND ADOLESCENT SERVICES

CHILD AND ADOLESCENT SERVICES CHILD AND ADOLESCENT SERVICES Our Passion is Powerful Medicine TM PHILOSOPHY Alexian Brothers Behavioral Health offers an array of child and adolescent specialties that span the continuum from prevention

More information

Clinical features - Depression

Clinical features - Depression Mood CRS Formulation Depression The word depression is used to describe a variety of states ranging from normal unhappiness after a loss up to severe major depressive illness with physical and psychotic

More information

ADVANCED BEHAVIORAL HEALTH, INC. Clinical Level of Care Guidelines - 2015

ADVANCED BEHAVIORAL HEALTH, INC. Clinical Level of Care Guidelines - 2015 The Clinical Level of Care Guidelines contained on the following pages have been developed as a guide to assist care managers, physicians and providers in making medical necessity decisions about the least

More information

Youth Residential Treatment- One Step in the Continuum of Care. Dave Sprenger, MD

Youth Residential Treatment- One Step in the Continuum of Care. Dave Sprenger, MD Youth Residential Treatment- One Step in the Continuum of Care Dave Sprenger, MD Outline Nature of substance abuse disorders Continuum of care philosophy Need for prevention and aftercare Cost-effectiveness

More information

Sun Seog Kim, PhD, APRN-PC 365 PLANTATION STREET, SUITE 100 WORCESTER, MA 01655 TEL: 508-856-6384, FAX: 508-856-6426 E-MAIL: sun.kim@umassmed.

Sun Seog Kim, PhD, APRN-PC 365 PLANTATION STREET, SUITE 100 WORCESTER, MA 01655 TEL: 508-856-6384, FAX: 508-856-6426 E-MAIL: sun.kim@umassmed. 1 Sun Seog Kim, PhD, APRN-PC 365 PLANTATION STREET, SUITE 100 WORCESTER, MA 01655 TEL: 508-856-6384, FAX: 508-856-6426 E-MAIL: sun.kim@umassmed.edu CURRENT POSITION 08/02/2007 Present Assistant Professor,

More information

PAMELA A. CLARKSON FREEMAN, PHD, MSW

PAMELA A. CLARKSON FREEMAN, PHD, MSW PAMELA A. CLARKSON FREEMAN, PHD, MSW University of Utah College of Social Work 1500 East 395 South, Salt Lake City, Utah 84112 PHONE 801-581-5179 E-MAIL pam.freeman@socwk.utah.edu EDUCATION Ph.D. University

More information

Our Vision Optimising sustainable psychological health and emotional wellbeing for young people.

Our Vision Optimising sustainable psychological health and emotional wellbeing for young people. Our Mission To provide free psychological services to young people and their families. Our Vision Optimising sustainable psychological health and emotional wellbeing for young people. 1 Helping Students,

More information

Sunderland Psychological Wellbeing Service

Sunderland Psychological Wellbeing Service Sunderland Psychological Wellbeing Service Information for Referrers Offering a range of psychological therapies across Sunderland. To make a referral call 0191 566 5454 A partnership between Northumberland,

More information

Multi-Family Group Therapy:

Multi-Family Group Therapy: Multi-Family Group Therapy: Evaluation Using the AESED Scale Marion Rom, MSW Social Worker Kile Brokop, BA Quality Analyst Jadine Cairns, RD, MSc Dietitian Pei-Yoong Lam, FRACP Pediatrician Provincial

More information

K RISTIN A H A R TER, P H. D. Education and Research

K RISTIN A H A R TER, P H. D. Education and Research K RISTIN A H A R TER, P H. D. Education and Research EDUCATION 1993! B.A. The University of North Carolina at Chapel Hill Phi Beta Kappa; Psychology! 1999! M.A. The University of North Carolina at Chapel

More information

Eric S. Nicely, Psy.D.

Eric S. Nicely, Psy.D. Eric S. Nicely, Psy.D. Clinical and Consulting Psychologist License # PSY18892 Phone: (415) 955-1975 Email: solutions@drnicely.com Website: www.drnicely.com October 2004 220 Montgomery Street Suite 1019

More information

Winter 2013, SW 713-001, Thursdays 2:00 5:00 p.m., Room B684 SSWB

Winter 2013, SW 713-001, Thursdays 2:00 5:00 p.m., Room B684 SSWB 1 Winter 2013, SW 713-001, Thursdays 2:00 5:00 p.m., Room B684 SSWB DIALECTICAL BEHAVIOR THERAPY SOCIAL WORK PRACTICE IN MENTAL HEALTH EMPERICALLY SUPPORTED TREATMENT FOR INDIVIDUALS WITH SEVERE EMOTION

More information

Sue R. (Chartered Clinical & Forensic Psychologist) B.Sc. (Hons.), M.Sc., D. Clin. Psychol. AFBPSs.

Sue R. (Chartered Clinical & Forensic Psychologist) B.Sc. (Hons.), M.Sc., D. Clin. Psychol. AFBPSs. Sue R (Chartered Clinical & Forensic Psychologist) B.Sc. (Hons.), M.Sc., D. Clin. Psychol. AFBPSs. PROFESSIONAL QUALIFICATIONS & EXPERTISE Professional Qualification British Psychological Society Chartered

More information

AGENCY OVERVIEW MFT & MSW* Intern-Trainee Program 2015-2016 Training Year

AGENCY OVERVIEW MFT & MSW* Intern-Trainee Program 2015-2016 Training Year AGENCY OVERVIEW MFT & MSW* Intern-Trainee Program 2015-2016 Training Year Non-profit mental health agency established in 1945 Recipient of the CAMFT School and Agency Award for 2009 Clients from diverse

More information

STATE OF OKLAHOMA. 2nd Session of the 53rd Legislature (2012) AS INTRODUCED

STATE OF OKLAHOMA. 2nd Session of the 53rd Legislature (2012) AS INTRODUCED STATE OF OKLAHOMA nd Session of the rd Legislature () SENATE BILL AS INTRODUCED By: Brecheen An Act relating to sexual exploitation by a mental health services provider; creating the Protection Against

More information

Mental Health, Disability and Work: Inpatient Medical Rehabilitation

Mental Health, Disability and Work: Inpatient Medical Rehabilitation Mental Health, Disability and Work: Inpatient Medical Rehabilitation Prof. Michael Linden Head of the Rehabilitation Center Seehof of the German Pension Fund and Director of the Department of Behavioral

More information

Substance Abuse Treatment: Group Therapy

Substance Abuse Treatment: Group Therapy Substance Abuse Treatment: Group Therapy Multiple Choice Identify the choice that best completes the statement or answers the question. 1. Chapter 1 This natural propensity in humans makes group therapy

More information

WHAT IS GACCS? Our Mission

WHAT IS GACCS? Our Mission P. O. Box 252354 West Bloomfield, MI 48325 313 247-8315 WHAT IS GACCS? God Almighty Christian Community Services is a 501(c)3 that provides low cost spiritual and in most cases no cost, psychological,

More information

Co-occurring Disorder Treatment for Substance Abuse and Compulsive Gambling

Co-occurring Disorder Treatment for Substance Abuse and Compulsive Gambling Co-occurring Disorder Treatment for Substance Abuse and Compulsive Gambling Midwest Conference on Problem Gambling and Substance Abuse 2006 Problem Gambling and Co-occurrence: Improving Practice and Managing

More information

Chaffee County Mental Health Provider Resource List

Chaffee County Mental Health Provider Resource List Emergency services information provided by West Central Mental Health Center West Central Mental Health (WCMH) provides 24 hour emergency services FREE of charge to anyone in Chaffee County, REGARDLESS

More information

in young people Management of depression in primary care Key recommendations: 1 Management

in young people Management of depression in primary care Key recommendations: 1 Management Management of depression in young people in primary care Key recommendations: 1 Management A young person with mild or moderate depression should typically be managed within primary care services A strength-based

More information

NORDIC CONFERENCE ON EATING DISORDERS PROGRAMME

NORDIC CONFERENCE ON EATING DISORDERS PROGRAMME WEDNESDAY 21.9 2016 MYTHS AND MISCONCEPTIONS PERTAINING TO TREATMENT Time What Who/specification 12:00 16:00 Registration 16:00 16:30 Opening of Conferance Rasmus Isomaa, Mette Waaddegaard, Jani Toivola

More information

Vermont Board of Allied Mental Health Practitioners Disclosure Requirement Non-licensed and Non-certified Psychotherapists

Vermont Board of Allied Mental Health Practitioners Disclosure Requirement Non-licensed and Non-certified Psychotherapists Vermont Board of Allied Mental Health Practitioners Disclosure Requirement Non-licensed and Non-certified Psychotherapists Vermont law requires that persons placed on the roster of Non-licensed and Noncertified

More information

Islamic Azad University Science & Research Campus. M. A. Thesis in Translation Studies. Advisor: Dr. Mohammad Khatib. Reader: Dr.

Islamic Azad University Science & Research Campus. M. A. Thesis in Translation Studies. Advisor: Dr. Mohammad Khatib. Reader: Dr. Islamic Azad University Science & Research Campus M. A. Thesis in Translation Studies The Functional Unit of Translation in Practice Advisor: Dr. Mohammad Khatib Reader: Dr. Farzaneh Farahzad Mehri Absari

More information

The Field of Counseling

The Field of Counseling Gainful Employment Information The Field of Counseling Job Outlook Veterans Administration one of the most honorable places to practice counseling is with the VA. Over recent years, the Veteran s Administration

More information