П Р О Г Р А М А фахового іспиту «ДРУГА ІНОЗЕМНА МОВА (НІМЕЦЬКА)» для вступу у магістратуру

Size: px
Start display at page:

Download "П Р О Г Р А М А фахового іспиту «ДРУГА ІНОЗЕМНА МОВА (НІМЕЦЬКА)» для вступу у магістратуру"

Transcription

1 Міністерство освіти і науки України Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара Факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства Кафедра германської філології Затверджено Узгоджено Проректор з науково- декан ФУІФМ педагогічної роботи Попова І.С. Чернецький С.О П Р О Г Р А М А фахового іспиту «ДРУГА ІНОЗЕМНА МОВА (НІМЕЦЬКА)» для вступу у магістратуру напрям підготовки Філологія ( англійська, японська, китайська мова та література) спеціальність Дніпропетровськ 2014

2 Програма конкретизує зміст теоретичних знань студентів спеціальності ПП 3.08 "Друга іноземна мова (німецька)" та є складовою системи стандартів вищої освіти. Програма іспитів - складова навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців освітньокваліфікаційного рівня магістр. Програма визначає нормативний зміст знань з дисциплін, встановлює обсяг та рівень засвоєння знань за видами навчальних занять та самостійної роботи згідно з вимогами ОПП підготовки магістрів. Метою програми є надання структурованого підґрунтя для вільної орієнтації в теоретичному матеріалі, вибору з нього необхідної для складання іспитів інформації. Метою є також підвищення інтенсивності підготовки, розвиток логічності викладання теоретичного матеріалу і формування всього необхідного комплексу мовних навичок та вмінь студентів відділення перекладу. За підсумками вивчення дисципліни студент повинен знати: лексичний матеріал в межах вивченої тематики; основні закономірності фонетичного складу німецької мови та оволодіти звуковою стороною мови; визначену кількість слів та словосполучень. За підсумками вивчення дисципліни студент повинен вміти: правильно конструювати речення, використовуючи вивчені граматичні конструкції та форми; читати та перекладати тексти за пройденою тематикою; переказувати прочитані та прослухані тексти; проводити бесіди на німецькій мові на вивчені теми, що дозволяє розширити знання з предмету, що вивчається.

3 Перекладати з української мови на німецьку, що є найбільш ефективним засобом закріплення та контролю засвоєння вивченої лексики та граматики. Структура фахового іспиту та розподіл балів Лінгвістична частина фахового іспиту, передбачає виконання тестового завдання, яке містить 50 питань, що охоплюють головні розділи програми підготовки спеціальності Філологія з дисципліни Практичний курс другої іноземної мови та переклад. У тестових завданнях правильною є лише одна відповідь із запропонованих декількох. Тестові завдання характеризуються однаковим рівнем складності і передбачають здійснення необхідних аналітичних операцій, пов язаних із знанням основних закономірностей розвитку системи сучасної німецької. Екзаменаційний білет представлений у вигляді тесту, що складається з 50 питань по 2 бали кожне. Кожна правильна відповідь на тестове питання оцінюється у 2 бали. Максимальна кількість балів, яку отримає студент за умов правильних відповідей на всі питання лінгвістичної та літературознавчої частини тестових завдань дорівнює 100 балам. Білет формується методом випадкового вибору з бази даних. Перелік граматичних тем: 1. Konjuktiv von Modalverben. 2. Plusquamperfekt 3. Präpositionen mit Genitiv 4. Grundformen von Verben 5. Deklination von Substantiven 6. Bildung von Vergangenheitsformen. 7. Konjuktiv. 8. Deklination von Adjektiven. 9. Nebensätze.

4 10. Datenangaben. 11. Kardinalzahlen. 12. Satzreihen. 13. Kausalsatz. 14. Reziprokpronomen. 15. Handlungspassiv. 16. Konjuktiv. 17. Plusquamperfekt. 18. Imperfekt. 19. Präsens. 20. Gebrauch von «lassen». 21. Verwendung von «lassen». 22. Fragesätze. 23. Finalsätze. 24. Infinitivkonstruktionen. 25. Präpositionen. 26. Die zusammengesetzten Sätze. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДІ СТУДЕНТА Тестове завдання містить 50 питань. Кожна правильна відповідь оцінюється у 2 бали. Загальна оцінка державного іспиту визначається за сумою балів, отриманих за правильні відповіді тестового завдання за такою шкалою: Сума балів за всі види навчальної діяльності Шкала оцінювання: національна та ECTS Оцінка ECTS для екзамену, курсового проекту (роботи), практики А відмінно В С добре D Е задовільно незадовільно з FX можливістю повторного складання 0-59 F* незадовільно з обов язковим повторним вивченням дисципліни Оцінка за національною шкалою * - оцінка F виставляється тільки за результатами складання заборгованості комісії для заліку зараховано не зараховано з можливістю повторного складання не зараховано з обов язковим повторним вивченням дисципліни

5 Рекомендована література: 1. Завьялова В. И., Ильина Л. В. Практический курс немецкого языка. М., Камянова Т. Практический курс немецкого языка. М., Носков С. А. Самоучитель немецкого языка. Минск, Grundkurs Deutsch.- Verlag für Deutsch, München, Lernziel Deutsch. Grundstufe II- Max Hueber Verlag, München, Tangram. Deutsch als Fremdsprache. - Max Hueber Verlag, Ismaning, Themen neu 1. Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache. - Max Hueber Verlag, Ismaning, Themen neu 2. Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache. - Max Hueber Verlag, Ismaning, Themen neu 3. Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache. - Max Hueber Verlag, Ismaning, Новий німецько-український / українсько-німецький словник. Київ Grundkurs Deutsch. - Verlag für Deutsch, München, Методичні вказівки до вивчення німецької мови як другої іноземної. Дніпропетровськ: ДНУ, Уклад.: ст. викл. Дук П. О., викл. Маркіна С. В. 13. Посібник до вивчення німецької мови як другої та третьої іноземної. Дніпропетровськ: ДНУ, Уклад.: ст. викл. Дук П. О., викл. Маркіна С. В. Програму обговорено та затверджено на засіданні кафедри германської філології ФУІФМ ДНУ ім. Олеся Гончара. Протокол 2 від року. Завідувач кафедри германської філології професор А.М.Приходько.

Programming the Microchip Pic 16f84a Microcontroller As a Signal Generator Frequencies in Railway Automation

Programming the Microchip Pic 16f84a Microcontroller As a Signal Generator Frequencies in Railway Automation 988 Programming the Microchip Pic 16f84a Microcontroller As a Signal Generator Frequencies in Railway Automation High School of Transport "Todor Kableshkov" 1574 Sofia, 158 Geo Milev str. Ivan Velev Abstract

More information

Problem A. Nanoassembly

Problem A. Nanoassembly Problem A. Nanoassembly 2.5 seconds One of the problems of creating elements of nanostructures is the colossal time necessary for the construction of nano-parts from separate atoms. Transporting each of

More information

User Manual. June 2008 Revision 1.7. D- 2 02 Customer Display

User Manual. June 2008 Revision 1.7. D- 2 02 Customer Display WW User Manual June 2008 Revision 1.7 D- 2 02 Customer Display Copyright 2008 August All Rights Reserved Manual Version 1.7 The information contained in this document is subject to change without notice.

More information

The European Ombudsman

The European Ombudsman Overview The European Ombudsman Е в р о п е й с к и о м б у д с м а н E l D e f e n s o r d e l P u e b l o E u r o p e o E v r o p s k ý v e ř e j n ý o c h r á n c e p r á v D e n E u r o p æ i s k e

More information

User Manual. January 2011 Revision 2.0. Galéo 200 Point of - Sale Hardware System

User Manual. January 2011 Revision 2.0. Galéo 200 Point of - Sale Hardware System User Manual January 2011 Revision 2.0 Galéo 200 Point of - Sale Hardware System Copyright 2011 All Rights Reserved Manual Version 2.0 The information contained in this document is subject to change without

More information

COMPLIANCE OF MANAGEMENT ACCOUNTING WHEN USING INFORMATION TECHNOLOGIES

COMPLIANCE OF MANAGEMENT ACCOUNTING WHEN USING INFORMATION TECHNOLOGIES Margaryta I. Skrypnyk, Mykola M. Matiukha COMPLIANCE OF MANAGEMENT ACCOUNTING WHEN USING INFORMATION TECHNOLOGIES The article studies the correspondence of management accounting structure when using of

More information

UNDERGRADUATE STUDY SKILLS GUIDE 2014-15

UNDERGRADUATE STUDY SKILLS GUIDE 2014-15 SCHOOL OF SLAVONIC AND EAST EUROPEAN STUDIES UNDERGRADUATE STUDY SKILLS GUIDE 2014-15 ECONOMICS AND BUSINESS HISTORY LANGUAGES AND CULTURE POLITICS AND SOCIOLOGY 1 1. AN INTRODUCTION TO STUDY SKILLS 5

More information

The course of understanding British and American prose and poetry by future managers

The course of understanding British and American prose and poetry by future managers 4. Полат Е. С. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования. М.: Просвещение, 2000. 5. Гальцова Н. П., Мезенцева Т. И., Швадленко И. А. Использование электронных информационно-образовательных

More information

IС A A RT 2013. Proceedings Volume 2. 5th International Conference on Agents and Artificial Intelligence. Barcelona, Spain 15-18 February, 2013

IС A A RT 2013. Proceedings Volume 2. 5th International Conference on Agents and Artificial Intelligence. Barcelona, Spain 15-18 February, 2013 «'.''«ИЧИЧГШ ИШ М Ш * /////>. л ъ и г ш я ш и ъ в т ъ т ', : 4 р * т Ъ ъ ^ Х 'Ш У Л *а * 1 ЛЧй==:й?й!^'ййй IС A A RT 2013. *»ф«ч>»д* 'И И в Я в З Г З г И Ж /а 1 * icw-ia & «:*>if E M e i i i i y. x '-

More information

Russian Introductory Course

Russian Introductory Course Russian Introductory Course Natasha Bershadski Learn another language the way you learnt your own Succeed with the and learn another language the way you learnt your own Developed over 50 years, the amazing

More information

ISSN 0975-413X CODEN (USA): PCHHAX. The study of dissolution kinetics of drugs with riboxinum (inosine)

ISSN 0975-413X CODEN (USA): PCHHAX. The study of dissolution kinetics of drugs with riboxinum (inosine) Available online at www.derpharmachemica.com ISSN 0975-413X CODEN (USA): PCHHAX Der Pharma Chemica, 2016, 8(1):412-416 (http://derpharmachemica.com/archive.html) The study of dissolution kinetics of drugs

More information

THE INFLUENCE OF POLITICAL ADVERTISING ON STUDENTS PREFERENCES AND THEIR POLITICAL CHOICE

THE INFLUENCE OF POLITICAL ADVERTISING ON STUDENTS PREFERENCES AND THEIR POLITICAL CHOICE UDK 159.94 Garkavets S.A., Zhadan O.А., Kushnarenko V. I. THE INFLUENCE OF POLITICAL ADVERTISING ON STUDENTS PREFERENCES AND THEIR POLITICAL CHOICE The article considers the features of influence political

More information

Nataliia ZARUDNA MODERN REQUIREMENTS FOR ACCOUNTING MANAGEMENT FOR PROVISION PROCESS

Nataliia ZARUDNA MODERN REQUIREMENTS FOR ACCOUNTING MANAGEMENT FOR PROVISION PROCESS 444 JOURNAL Vol. 10 ( 4). December 2011 P u b l i c a t i o n o f T e r n o p i l N a t i o n a l E c o n o m i c U n i v e r s i t y Microeconomics Nataliia ZARUDNA MODERN REQUIREMENTS FOR ACCOUNTING

More information

TERMINOLOGY OF KOGNITIVE LINGUISTICS: CONCEPTUAL SYSTEM AND CONCEPTUAL PICTURE OF THE WORLD

TERMINOLOGY OF KOGNITIVE LINGUISTICS: CONCEPTUAL SYSTEM AND CONCEPTUAL PICTURE OF THE WORLD UDC 811.161.1' 1(082) M. V. PIMENOVA (Kemerovo, Russia) TERMINOLOGY OF KOGNITIVE LINGUISTICS: CONCEPTUAL SYSTEM AND CONCEPTUAL PICTURE OF THE WORLD The article deals with the determination of the terms

More information

FUTURE OF X-RAY SCANNERS IMPLEMENTATION IN UKRAINIAN AIRPORTS V.

FUTURE OF X-RAY SCANNERS IMPLEMENTATION IN UKRAINIAN AIRPORTS V. 446 ISSN 2075-078. Наукоємні технології, 203. 4 (20) UDC 656.7.072.5:62.386(045) FUTURE OF X-RAY SCANNERS IMPLEMENTATION IN UKRAINIAN AIRPORTS V. Ivannikova, Ph.D.; A. Gavryluk, T. Nadutenko NationalAviationUniversity

More information

АНГЛІЙСЬКА МОВА ДЛЯ ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ ENGLISH FOR BUSINESS COMMUNICATION

АНГЛІЙСЬКА МОВА ДЛЯ ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ ENGLISH FOR BUSINESS COMMUNICATION Державний вищий навчальний заклад Українська академія банківської справи Національного банку України Кафедра іноземних мов АНГЛІЙСЬКА МОВА ДЛЯ ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ ENGLISH FOR BUSINESS COMMUNICATION Навчальний

More information

FUNCTIONS OF THE MODAL VERBS IN ENGLISH (MODAL VERBS ANALOGIES IN THE RUSSIAN LANGUAGE) Сompiled by G.V. Kuzmina

FUNCTIONS OF THE MODAL VERBS IN ENGLISH (MODAL VERBS ANALOGIES IN THE RUSSIAN LANGUAGE) Сompiled by G.V. Kuzmina FUNCTIONS OF THE MODAL VERBS IN ENGLISH (MODAL VERBS ANALOGIES IN THE RUSSIAN LANGUAGE) Сompiled by G.V. Kuzmina Москва Издательство Российского университета дружбы народов 2002 FUNCTIONS OF THE MODAL

More information

Monopolare Elektrodengriffe Monopolar electrosurgical pencils

Monopolare Elektrodengriffe Monopolar electrosurgical pencils 2 Monopolare Elektrodengriffe Monopolar electrosurgical pencils Koagulieren Coag ReMode-Umschaltung ReMode shift Schneiden Cut Passende Anschlusskabel Suitable connecting cables Ergonomische Formgebung

More information

( ) = ( ) = {,,, } β ( ), < 1 ( ) + ( ) = ( ) + ( )

( ) = ( ) = {,,, } β ( ), < 1 ( ) + ( ) = ( ) + ( ) { } ( ) = ( ) = {,,, } ( ) β ( ), < 1 ( ) + ( ) = ( ) + ( ) max, ( ) [ ( )] + ( ) [ ( )], [ ( )] [ ( )] = =, ( ) = ( ) = 0 ( ) = ( ) ( ) ( ) =, ( ), ( ) =, ( ), ( ). ln ( ) = ln ( ). + 1 ( ) = ( ) Ω[ (

More information

MARI-ENGLISH DICTIONARY

MARI-ENGLISH DICTIONARY MARI-ENGLISH DICTIONARY This project was funded by the Austrian Science Fund (FWF) 1, grant P22786-G20, and carried out at the Department of Finno-Ugric Studies 2 at the University of Vienna 3. Editors:

More information

Chronic Fatigue Syndrome

Chronic Fatigue Syndrome 256 Srp Arh Celok Lek. 2011 Mar-Apr;139(3-4):256-261 ПРЕГЛЕД ЛИТЕРАТУРЕ / REVIEW ARTICLE DOI: 10.2298/SARH1104256B Chronic Fatigue Syndrome Snežana Brkić, Slavica Tomić, Maja Ružić, Daniela Marić Hospital

More information

CALCULATION OF BOTTOM-HOLE PRESSURE AND SUBMERSIBLE PUMP INTAKE PRESSURE

CALCULATION OF BOTTOM-HOLE PRESSURE AND SUBMERSIBLE PUMP INTAKE PRESSURE CALCULATION OF BOTTOM-HOLE PRESSURE AND SUBMERSIBLE PUMP INTAKE PRESSURE Ildar K Shayhutdnov In ths artcle the desgn procedure of a bottom-hole pressure and ntake pressure of submersble pump under the

More information

Pipe fittings plant in Kolpino, Leningrad Regions

Pipe fittings plant in Kolpino, Leningrad Regions 1 Pipe fittings plant in Kolpino, Leningrad Regions ROOST Group of companies is a fast growing association with a long history. Synergy of the ROOST Group companies gives an opportunity to keep leading

More information

BES-III distributed computing status

BES-III distributed computing status КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И МОДЕЛИРОВАНИЕ 2015 Т. 7 3 С. 469 473 СЕКЦИОННЫЕ ДОКЛАДЫ УДК: 004.75, 004.052.2, 004.052.32 BES-III distributed computing status S. Belov 1, Z. Deng 2, W. Li 2, T. Lin 2, I.

More information

SERVOTEST SYSTEMS POST - TENSIONING SYSTEMS OF REINFORCED CONCRETE CONSTRUCTIONS

SERVOTEST SYSTEMS POST - TENSIONING SYSTEMS OF REINFORCED CONCRETE CONSTRUCTIONS SERVOTEST SYSTEMS POST - TENSIONING SYSTEMS OF REINFORCED CONCRETE CONSTRUCTIONS SERVOTEST SYSTEMS The Russian company "Servotest Systems" (STS) provides a full cycle of design and manufacturing of system

More information

Inclusion in early childhood education in Germany: a sketch

Inclusion in early childhood education in Germany: a sketch Inclusion in early childhood education in Germany: a sketch Weiterbildungsinitiative Frühpädagogische Fachkräfte Dr. Carola Nürnberg European Agency for Special Needs and Inclusive Education, bi-annual

More information

A COURSE IN MODERN ENGLISH LEXICOLOGY

A COURSE IN MODERN ENGLISH LEXICOLOGY R. S. Ginzburg, S. S. Khidekel, G. Y. Knyazeva, A. A. Sankin A COURSE IN MODERN ENGLISH LEXICOLOGY SECOND EDITION Revised and Enlarged Допущено Министерством высшего и среднего специального образования

More information

Value aspects of modern Ukrainian advertising discourses

Value aspects of modern Ukrainian advertising discourses Lviv National Polytechnic University. MEDIA I SPOŁECZEŃSTWO... MEDIOZNAWSTWO KOMUNIKOLOGIA SEMIOLOGIA SOCJOLOGIA MEDIÓW MEDIA A PEDAGOGIKA Value aspects of modern Ukrainian advertising discourses nr 4/2014

More information

SOCIAL-MEDIA PLATFORMS AND ITS EFFECT ON DIGITAL MARKETING ACTIVITIES

SOCIAL-MEDIA PLATFORMS AND ITS EFFECT ON DIGITAL MARKETING ACTIVITIES УДК 339.138:659.1 Lesidrenska Svetlana, PhD., Associate Professor, Head of the Economics and Management Department at Technical University of Varna, (Bulgaria); Dicke Philipp, Ph.D. Student at University

More information

EFFICIENCY OF SOLAR ROOF WITH TRANSPARENT COVER FOR HEATING SUPPLY OF BUILDINGS

EFFICIENCY OF SOLAR ROOF WITH TRANSPARENT COVER FOR HEATING SUPPLY OF BUILDINGS Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym 2(14) 2014, s. 117-124 Orest VOZNYAK, Stepan SHAPOVAL, Ostap PONA, Maryana KASYNETS Lviv Polytechnic National University, Ukraine EFFICIENCY OF SOLAR

More information

CONCEPT OF STATE SOVEREIGNTY: MODERN ATTITUDES. Karen Gevorgyan 1

CONCEPT OF STATE SOVEREIGNTY: MODERN ATTITUDES. Karen Gevorgyan 1 CONCEPT OF STATE SOVEREIGNTY: MODERN ATTITUDES Karen Gevorgyan 1 For decades, international law and public law aspects of the concept of sovereignty were in the center of attention of the representatives

More information

Wind Energy in the World. Russian Wind Energy Systems

Wind Energy in the World. Russian Wind Energy Systems Global Renewable Energy Forum Foz do Iguacu, Brazil, 18-21 May 2008 Wind Energy in the World. Russian Wind Energy Systems Dr. Sergey V. Gribkov,, World Wind Energy Associatiozn WWEA, WINDEC Research Cener,

More information

The Archaeological Map of Nymphaion (PI. 72)

The Archaeological Map of Nymphaion (PI. 72) Tomasz Schöll The Archaeological Map of Nymphaion (PI. 72) О ne of the main tasks fulfilled within the boundaries of the international project Nymphaion - the History and Structure of a Greek polis", carried

More information

LG-Ericsson TSP (ip-ldk, ipecs) User Guide. Issue 4.1Ac

LG-Ericsson TSP (ip-ldk, ipecs) User Guide. Issue 4.1Ac LG-Ericsson TSP (ip-ldk, ipecs) User Guide Issue 4.1Ac REVISION HISTORY Version Date Description of Change S/W Version Issue 3.7Aa SEP 12, 2007 Initial Release Issue 4.0Aa JUN 27, 2009 Add ipecs-50a/50b/micro/1200

More information

Erich R. Utz. Modelling and Measurement Methods of Operational Risk in Banking. Herbert Utz Verlag München

Erich R. Utz. Modelling and Measurement Methods of Operational Risk in Banking. Herbert Utz Verlag München Erich R. Utz Modelling and Measurement Methods of Operational Risk in Banking Herbert Utz Verlag München Schriftenreihe für angewandtes Management herausgegeben von Prof. Dr. Dr. Christian Werner, Fachhochschule

More information

A COMPARATIVE ANALYSIS DEFINITIONS OF ADMINISTRATIVE LAW

A COMPARATIVE ANALYSIS DEFINITIONS OF ADMINISTRATIVE LAW A COMPARATIVE ANALYSIS DEFINITIONS OF ADMINISTRATIVE LAW Prof. Dr. Audrius Bakaveckas Mykolas Romeris University, Faculty of Law, Institute of Constitutional and Administrative Law, Vilnius Abstract It

More information

.OR.AT.ATTORNEY.AUCTION.BARGAINS.BAYERN.BERLIN.BLACKFRIDAY.BOUTIQUE.BRUSSELS.BUILDERS

.OR.AT.ATTORNEY.AUCTION.BARGAINS.BAYERN.BERLIN.BLACKFRIDAY.BOUTIQUE.BRUSSELS.BUILDERS .AC.BIO.RESTAURANT.APARTMENTS.CASINO.SCHOOL.KIM.ACADEMY.ACCOUNTANTS.ACTOR.ADULT.AE.AERO.AG.AGENCY.AIRFORCE.ARCHI.ARMY.ASIA.ASSOCIATES.AT.CO.AT.OR.AT.ATTORNEY.AUCTION.AUDIO.BAND.BANK.BAR.BARGAINS.BAYERN.BE.BEER.BERLIN.BID.BIKE.BINGO.BIZ.BLACK.BLACKFRIDAY.BLUE.BOUTIQUE.BRUSSELS.BUILDERS.BUSINESS.BZ.CO.BZ.COM.BZ.ORG.BZ.CAB.CAFE.CAMERA.CAMP.CAPITAL.CARDS.CARE.CAREERS.CASA.CASH.CATERING.CC.CENTER.CH.CHAT.CHEAP.CHRISTMAS

More information

Montage-Anleitung höhenverstellbarer Tragarm flexion-port für Philips Table Top Mount

Montage-Anleitung höhenverstellbarer Tragarm flexion-port für Philips Table Top Mount Montage-Anleitung höhenverstellbarer Tragarm flexion-port für Philips Table Top Mount Assembly instruction variable height support arm flexion-port for Philips Table Top Mount Inhalt / Contents. Anbringung

More information

It s a cause of developed bureaucracy and duplication of compe- tence (e. g. granting loans for the business activity and orthopedic supply). Many fin

It s a cause of developed bureaucracy and duplication of compe- tence (e. g. granting loans for the business activity and orthopedic supply). Many fin FINANCING OF THE POLISH SOCIAL SECURITY SYSTEM FOR PEOPLE WITH DISABILITIES M. Garbat, spesialist University of Zielona Góra, Poland Summary. System of the social security is particularly important tool

More information

Functionalized molecules - synthesis, properties and application

Functionalized molecules - synthesis, properties and application Functionalized molecules - synthesis, properties and application Edited by Volodymyr I. ybachenko Functionalized molecules - synthesis, properties and application Edited by Volodymyr I. ybachenko Donetsk

More information

A. I. KUBARKO, T. G. SEVERINA NORMAL PHYSIOLOGY

A. I. KUBARKO, T. G. SEVERINA NORMAL PHYSIOLOGY A. I. KUBARKO, T. G. SEVERINA NORMAL PHYSIOLOGY Minsk BSMU 2015 МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КАФЕДРА НОРМАЛЬНОЙ ФИЗИОЛОГИИ А. И.

More information

(B) Ability Enhancement Courses (AECC) (2 Courses) 2 Credits per Course) 2x2=4 Credits

(B) Ability Enhancement Courses (AECC) (2 Courses) 2 Credits per Course) 2x2=4 Credits Scheme for Courses for BA (Program) Spanish, French, Semester I II III IV V VI (A) CORE COURSES (4 Courses) (5 Lectures+1 Tutorial per Course ). 6 Credits per Course 4x6=24 Credits Core 01. Study of the

More information

Programmieren von Schnittstellen für LiveCycle ES2-Modulen (November 2009)

Programmieren von Schnittstellen für LiveCycle ES2-Modulen (November 2009) Programmieren von Schnittstellen für LiveCycle ES2-Modulen (November 2009) In diesem Dokument werden die Programmierschnittstellen aufgeführt, mit deren Hilfe Entwickler Anwendungen unter Verwendung von

More information

Jonas Mackevičius, Vladislav Tomaševič* Vilnius University, Lithuania

Jonas Mackevičius, Vladislav Tomaševič* Vilnius University, Lithuania ISSN 1392-1258. ekonomika 2010 Vol. 89(4) Evaluation of Investment Projects in Case of Conflict between the Internal Rate of Return and the Net Present Value Methods Jonas Mackevičius, Vladislav Tomaševič*

More information

Издательство АСТ Москва

Издательство АСТ Москва Издательство АСТ Москва УДК 811.111(075) ББК 81.2 Англ-9 А64 А64 Английские легенды = English Legends/ адаптация текста, сост. коммент., упражнений и словаря А.С. Бохенека. Москва : Издательство АСТ, 2016.

More information

BLAST-FURNACE EQUIPMENT

BLAST-FURNACE EQUIPMENT BLAST-FURNACE EQUIPMENT HOT METAL LADLE CAR Standard series: Г-1-50, Г-100,Г-1-140. Hot metal ladle car is designed for transportation of hot metal from furnace to casting machines, mixers and steelmaking

More information

E. N. Sokolov's Neural Model of Stimuli as Neuro-cybernetic Approach to Anticipatory Perception

E. N. Sokolov's Neural Model of Stimuli as Neuro-cybernetic Approach to Anticipatory Perception E. N. Sokolov's Neural Model of Stimuli as Neuro-cybernetic Approach to Anticipatory Perception Dobilas Kirvelis, Vygandas Vanagas Vilnius University, Vilnius, Lithuania dobilas@kirvelis.lt,vygandas.vanagas@gmail.com

More information

Олимпиада «Ломоносов 2013/14» Иностранные языки г. Москва АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП. 5-9 КЛАССЫ.

Олимпиада «Ломоносов 2013/14» Иностранные языки г. Москва АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП. 5-9 КЛАССЫ. Олимпиада «Ломоносов 2013/14» г. Москва АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП. 5-9 КЛАССЫ. Часть 1. 20 баллов Read the text below and decide which answer best fits each gap. Выберите правильный вариант

More information

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ. МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА імені О. М. БЕКЕТОВА ЗБІРНИК ТЕКСТІВ І ЗАВДАНЬ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ. МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА імені О. М. БЕКЕТОВА ЗБІРНИК ТЕКСТІВ І ЗАВДАНЬ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА імені О. М. БЕКЕТОВА ЗБІРНИК ТЕКСТІВ І ЗАВДАНЬ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ «ДІЛОВА ІНОЗЕМНА

More information

About the effect of the contents and ratios of soil s available calcium, potassium and magnesium in liming of acid soils

About the effect of the contents and ratios of soil s available calcium, potassium and magnesium in liming of acid soils Agronomy Research 2(1), 71 82, 24 About the effect of the contents and ratios of soil s available calcium, potassium and magnesium in liming of acid soils V. Loide Agricultural Research Centre, Teaduse

More information

DESCRIPTION OF THE COURSE

DESCRIPTION OF THE COURSE Name of the course Code: BEE31 Semester: 5 Electrical Machines I Lessons per week Number of credits: 9 Lectures, tutorials and L 3 hours; Tut 2 hours; laboratory work LW 2 hours Assoc. Prof. Ph. D. Dimitar

More information

Industrial Metrology and Interchangeable Manufacturing under the Viewpoint of Nanotechnology and Nanometrology

Industrial Metrology and Interchangeable Manufacturing under the Viewpoint of Nanotechnology and Nanometrology БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ BULGARIAN ACADEMY OF SCIENCES ПРОБЛЕМИ НА ТЕХНИЧЕСКАТА КИБЕРНЕТИКА И РОБОТИКАТА, 59 PROBLEMS OF ENGINEERING CYBERNETICS AND ROBOTICS, 59 София 2008 Sofia Industrial Metrology

More information

GERMAN Catalogue 2014 Special Low Price Books

GERMAN Catalogue 2014 Special Low Price Books GERMAN Catalogue 2014 Special Low Price Books Textbooks Exam Preparation Dictionaries Self Study Packs Easy Readers Grammar/Reference Learn a new language. Discover a new world with Textbooks Young Learners

More information

PALAEONTOLOGIA POLQNICA 'Ъ-Ь

PALAEONTOLOGIA POLQNICA 'Ъ-Ь PALAEONTOLOGIA POLQNICA 'Ъ-Ь mm P O L T S H A C A D E M Y O F S C I E N C E S INSTITUTE OF PALEOBIOLOGY PALAEONTOLOGIA POLONICA No. 50, 1990 t h e a l b ia w AMMONITES OF POLAND (A M Q N ITY A L B U POLS

More information

TO THE PROBLEM OF SCIENTIFIC TEXT INTEGRITY

TO THE PROBLEM OF SCIENTIFIC TEXT INTEGRITY SANTALKA: Filologija, Edukologija 2013, t. 21, nr. 1. ISSN 1822-430X print/2335-7711 online 85 TO THE PROBLEM OF SCIENTIFIC TEXT INTEGRITY Tatjana Rusko Vilnius Gediminas Technical University, Saulėtekio

More information

Збірник завдань з граматики з англійської мови

Збірник завдань з граматики з англійської мови МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ СЕМЕНА КУЗНЕЦЯ Збірник завдань з граматики з англійської мови для студентів галузі знань 0501 "Інформатика та

More information

THE AUSTRIAN LIBRARY NETWORK - OVERVIEW AND FUTURE DEVELOPMENTS

THE AUSTRIAN LIBRARY NETWORK - OVERVIEW AND FUTURE DEVELOPMENTS DIE ÖSTERREICHISCHE BIBLIOTHEKENVERBUND UND SERVICE GMBH THE AUSTRIAN LIBRARY NETWORK - OVERVIEW AND FUTURE DEVELOPMENTS WOLFGANG HAMEDINGER TOWARDS THE FUTURE EUROPEAN CONSORTIA AND THE NEXT GENERATION

More information

Teoretical Discutions About Equivalence In Translations

Teoretical Discutions About Equivalence In Translations Teoretical Discutions About Equivalence In Translations Darinka Veselinova, M.A. University,,Goce Delcev, Stip, Macedonia Abstract The term equivalence is quite controversial in the translation studies.

More information

ON A NEW THEORY OF THE GEOSTATIONARY SATELLITE MOTION AND ITS APPLICATIONS. R. I. Kiladze Abastumani Astrophysical Observatory, Georgia (FSU)

ON A NEW THEORY OF THE GEOSTATIONARY SATELLITE MOTION AND ITS APPLICATIONS. R. I. Kiladze Abastumani Astrophysical Observatory, Georgia (FSU) ON A NEW THEORY OF THE GEOSTATIONARY SATEITE MOTION AND ITS APPICATIONS R. I. Kiladze Abastumani Astrophysical Observatory, Georgia (FSU) 1. INTRODUCTION aunching artificial Earth satellites into the geostationary

More information

UNIVERSITY OF DELHI DEPARTMENT OF GERMANIC & ROMANCE STUDIES. UNDERGRADUATE PROGRAMME (Courses effective from Academic Year 2015-16)

UNIVERSITY OF DELHI DEPARTMENT OF GERMANIC & ROMANCE STUDIES. UNDERGRADUATE PROGRAMME (Courses effective from Academic Year 2015-16) Choice Based Credit System (CBCS) UNIVERSITY OF DELHI DEPARTMENT OF GERMANIC & ROMANCE STUDIES UNDERGRADUATE PROGRAMME (Courses effective from Academic Year 2015-16) SYLLABUS OF COURSES TO BE OFFERED Core

More information

VSTO 3.0 In Action mit Outlook 2007. Lars Keller netcreate OHG

VSTO 3.0 In Action mit Outlook 2007. Lars Keller netcreate OHG VSTO 3.0 In Action mit Outlook 2007 Lars Keller netcreate OHG Die Outlook Demo Agenda VSTO - Grundlagen Ribbon Customizing Outlook 2007 Entwicklung VSTO Power Tools Outlook 2007 Demo Add-In Deployment

More information

VILLAGE TOURISM OF SERBIA

VILLAGE TOURISM OF SERBIA VILLGE TOURISM OF SERBI H U N R Y G SUBOTIC R Senta SOMBOR Č V O SERBI T J N N O Bački Petrovac U M sa V Ti I C R O T D K P B B U KIKIND D V I NOVI SD N ZRENJNIN N Beočin Irig E M iš R m Ta S Kovačica

More information

8. Indicative contents. Table 2

8. Indicative contents. Table 2 Table 1 1. Subject title in Lithuanian and Specialybės užsienio kalba II (anglų, vokiečių, ispanų, rusų)/ English Professional Foreign Language 2 (English, German, Spanish, Russian) 2. Subject code 468

More information

Felix Rohrer. PT Activity 7.5.3: Troubleshooting Wireless WRT300N. Topology Diagram

Felix Rohrer. PT Activity 7.5.3: Troubleshooting Wireless WRT300N. Topology Diagram Felix Rohrer PT Activity 7.5.3: Troubleshooting Wireless WRT300N Topology Diagram All contents are Copyright 1992 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. This document is Cisco Public Information.

More information

ENEOLITHIC CERAMIC TABLETS (ALTARS) FROM BULGARIA

ENEOLITHIC CERAMIC TABLETS (ALTARS) FROM BULGARIA ENEOLITHIC CERAMIC TABLETS (ALTARS) FROM BULGARIA Dimitar CHERNAKOV (Bulgaria) Whenever a research on various prehistoric sites has been carried findings of non utility comprise a considerably large share

More information

Global Trade Law. von Ulrich Magnus. 1. Auflage. Global Trade Law Magnus schnell und portofrei erhältlich bei beck-shop.de DIE FACHBUCHHANDLUNG

Global Trade Law. von Ulrich Magnus. 1. Auflage. Global Trade Law Magnus schnell und portofrei erhältlich bei beck-shop.de DIE FACHBUCHHANDLUNG Global Trade Law International Business Law of the United Nations and UNIDROIT. Collection of UNCITRAL's and UNIDROIT's Conventions, Model Acts, Guides and Principles von Ulrich Magnus 1. Auflage Global

More information

V.STUPNYTSKYY, P1riD, National University "Lviv Polytechnic"

V.STUPNYTSKYY, P1riD, National University Lviv Polytechnic УДК 61.9(075.8) V.STUPNYTSKYY, P1riD, National University "Lviv Polytechnic" A GENERALIZED EXAMPLE OF STRUCTURAL AND PARAMETRIC OPTIMIZATION OF FUNCTIONALLY-ORIENTED PROCESS ТТЮ exarnp1e of structura1

More information

Contents. What is Wirtschaftsmathematik?

Contents. What is Wirtschaftsmathematik? Contents. Introduction Modeling cycle SchokoLeb example Graphical procedure Standard-Form of Linear Program Vorlesung, Lineare Optimierung, Sommersemester 04 Page What is Wirtschaftsmathematik? Using mathematical

More information

AN ASSESSMENT OF THE AVAILABILITY OF TRANSPORT INFRASTRUCTURE OBJECTS IN THE BALTIC REGION

AN ASSESSMENT OF THE AVAILABILITY OF TRANSPORT INFRASTRUCTURE OBJECTS IN THE BALTIC REGION AN ASSESSMENT OF THE AVAILABILITY OF TRANSPORT INFRASTRUCTURE OBJECTS IN THE BALTIC REGION Ivan Gumenyuk 1, Tatiana Kuznetsova 2 Immanuel Kant Baltic Federal University ABSTRACT This article analyses the

More information

STARTING SYSTEM OPERATION IN THE STARTER-GENERATOR

STARTING SYSTEM OPERATION IN THE STARTER-GENERATOR International Journal on Technical and Physical Problems of Engineering (IJTPE) Published by International Organization on TPE (IOTPE) ISSN 077-358 IJTPE Journal www.iotpe.com ijtpe@iotpe.com March 00

More information

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ПРАКТИЧЕСКАЯ ГРАММАТИКА ENGLISH GRAMMAR PRACTICE ПРАКТИЧЕСКАЯ ГРАММАТИКА ENGLISH GRAMMAR PRACTICE

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ПРАКТИЧЕСКАЯ ГРАММАТИКА ENGLISH GRAMMAR PRACTICE ПРАКТИЧЕСКАЯ ГРАММАТИКА ENGLISH GRAMMAR PRACTICE МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ «МИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЫСШИЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ПРАКТИЧЕСКАЯ ГРАММАТИКА ENGLISH GRAMMAR PRACTICE ПРАКТИКУМ

More information

Russia. IEC System for Certification to Standards relating to Equipment for use in Explosive Atmospheres (IECEx System) IECEx 01 1.Title.

Russia. IEC System for Certification to Standards relating to Equipment for use in Explosive Atmospheres (IECEx System) IECEx 01 1.Title. use in explosive developed by the UNECE General 1. Background 1. Explosion protection is an essential part of the overall risk management to be conducted for industrial plants and appliances, to ensure

More information

Joong-Seok Cho 1 THE RELATION BETWEEN ACCOUNTING QUALITY AND SECURITY ANALYSTS' TARGET PRICE FORECAST PERFORMANCE

Joong-Seok Cho 1 THE RELATION BETWEEN ACCOUNTING QUALITY AND SECURITY ANALYSTS' TARGET PRICE FORECAST PERFORMANCE НОВИНИ СВІТОВОЇ НАУКИ 503 Joong-Seok Cho 1 THE RELATION BETWEEN ACCOUNTING QUALITY AND SECURITY ANALYSTS' TARGET PRICE FORECAST PERFORMANCE Using a sample of the US security analysts' target price forecasts

More information

ASMONIA. Attack analysis and Security concepts for MObile Network infrastructures, supported by collaborative Information exchange

ASMONIA. Attack analysis and Security concepts for MObile Network infrastructures, supported by collaborative Information exchange ASMONIA Attack analysis and Security concepts for MObile Network infrastructures, supported by collaborative Information exchange Overview on Activities Related to Academic Utilization Contributors: Cassidian

More information

Supporting schools after feedback on inspection

Supporting schools after feedback on inspection Supporting schools after feedback on inspection Hildegard Jäger, Head of Department for School Inspection SICI Workshop Bad Kreuznach, March 2015 1 Organisation structure of school inspection in NRW approx.

More information

CoreSolid Storage Corporation is a joint venture between Power Quotient International Co., Ltd.(PQI) and TDK Corporation (TDK) in Taiwan to research,

CoreSolid Storage Corporation is a joint venture between Power Quotient International Co., Ltd.(PQI) and TDK Corporation (TDK) in Taiwan to research, A TDK-PQI Storage Business CoreSolid Storage Corporation is a joint venture between Power Quotient International Co., Ltd.(PQI) and TDK Corporation (TDK) in Taiwan to research, develop and market solid

More information

Curriculum vitae. I. Personal details Carsten Burhop Date of birth: 02 November 1973 Nationality: German Email address: burhop@uni-muenster.

Curriculum vitae. I. Personal details Carsten Burhop Date of birth: 02 November 1973 Nationality: German Email address: burhop@uni-muenster. I. Personal details Name: Carsten Burhop Date of birth: 02 November 1973 Nationality: German Email address: burhop@uni-muenster.de Curriculum vitae II. Present appointment (since 1 August 2003) Assistant

More information

-0- МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ Л. Н. Богданова АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК WORLD AIRPORTS АЭРОПОРТЫ МИРА ПОСОБИЕ

-0- МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ Л. Н. Богданова АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК WORLD AIRPORTS АЭРОПОРТЫ МИРА ПОСОБИЕ -0- МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ Л. Н. Богданова АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК WORLD AIRPORTS АЭРОПОРТЫ МИРА ПОСОБИЕ для студентов I II курсов специальности 280700 дневного

More information

Medical Assistance Profession health care. Job description

Medical Assistance Profession health care. Job description LLP-LdV/TOI/2007/AT/0029 Medical Assistance Profession health care Job description Xxxx name of profession Flag of country Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert.

More information

Die neuen Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area. Berlin / 22.09.2015 / Dr.

Die neuen Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area. Berlin / 22.09.2015 / Dr. Die neuen Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area Berlin / 22.09.2015 / Dr. Achim Hopbach ESG: Entwicklung und Bedeutung 2005 (Bergen): ESG verabschiedet Grundlage

More information

NATIONAL AND INTERNATIONAL MECHANISMS OF FUNDING CIVIL SOCIETY

NATIONAL AND INTERNATIONAL MECHANISMS OF FUNDING CIVIL SOCIETY NATIONAL AND INTERNATIONAL MECHANISMS OF FUNDING CIVIL SOCIETY INTERNATIONAL PRACTICES ON CONFIDENCE-BUILDING MEASURES BETWEEN THE STATE AND CIVIL SOCIETY KYIV-2011 УДК 347.73:061.2 ББК 67.402 Н35 Н35

More information

Model-based analysis of market integration and congestion in the

Model-based analysis of market integration and congestion in the Energiewirtschaftliches Institut an der Universität zu Köln Model-based analysis of market integration and congestion in the European gas market Stefan Lochner, Caroline Dieckhöner, Dietmar Lindenberger

More information

Щ Г г. Ш ш Ш т. й I. -fi

Щ Г г. Ш ш Ш т. й I. -fi Щ Г г. Ш ш Ш т й I -fi by e s \ VII Москва Издательство «Менеджер» ББК 81.2Англ Т3() Т36 Тесты. 7 кл. Пособие по английскому языку для дополнительного образования. / Сост. Е.Г. Воронова, М.; Издательство

More information

White Paper Human Change Management. Application Management & Modernization. Product & Solution

White Paper Human Change Management. Application Management & Modernization. Product & Solution White Paper Human Change Management. Application Management & Modernization. Product & Solution Content. 1. Introduction. 5 2. Human Change Management. 6 2.1 The Change Story. 7 2.2 Critical Success Factors.

More information

The Brand 04 05. Symbols 06. Quartz Chronograph Watches 07 17. Automatic Watches 18 20. Quartz Watches 21 37. Accessories 36 37.

The Brand 04 05. Symbols 06. Quartz Chronograph Watches 07 17. Automatic Watches 18 20. Quartz Watches 21 37. Accessories 36 37. REFERENCE BOOK 2014 / 2015 THE BRAND 2 CONTENT 3 REFERENCE BOOK The Brand 04 05 Symbols 06 Quartz Chronograph Watches 07 17 Automatic Watches 18 20 Quartz Watches 21 37 Accessories 36 37 Visuals 38 39

More information

Priv.-Doz. Dr. Rainer Kulms, LL.M.

Priv.-Doz. Dr. Rainer Kulms, LL.M. Priv.-Doz. Dr. Rainer Kulms, LL.M. MAX - PLANCK - INSTITUT FÜR AUSLÄNDISCHES UND INTERNATIONALES PRIVATRECHT * MAX PLANCK INSTITUTE FOR COMPARATIVE AND INTERNATIONAL PRIVATE LAW MITTELWEG 187. 20148 HAMBURG.

More information

THE INFORMATISATION OF PUBLIC ADMINISTRATION

THE INFORMATISATION OF PUBLIC ADMINISTRATION ISSN 2410-5333 Вісник ХДАК. Випуск 47. 2015 135 UDC 35.078:316.77 В. Ю. Степанов, доктор наук із державного управління, професор, Харківська державна академія культури, м. Харків ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОГО

More information

Curriculum Vitae -February 2013-

Curriculum Vitae -February 2013- Curriculum Vitae -February 2013- Dr. Jan Mewes Contact Department of Sociology Umeå University SE-90187 Sweden Email: jan.mewes@soc.umu.se Phone: +46 90 786-56 52 Fax: +46 90 786-55 60 Current Position

More information

Buyout and Distressed Private Equity: Performance and Value Creation

Buyout and Distressed Private Equity: Performance and Value Creation TECHNISCHE UNIVERSITAT MUNCHEN Lehrstuhl fur Betriebswirtschaftslehre - Finanzmanagement und Kapitalmarkte (Univ.-Prof. Dr. Christoph Kaserer) Buyout and Distressed Private Equity: Performance and Value

More information

IBADAN UNIVERSITY PRESS

IBADAN UNIVERSITY PRESS IBADAN UNIVERSITY PRESS A HISTORY OF THE NIGERIAN HEALTH SERVICES By RALPH SCHRAM. With a foreword by Sir Samuel Manuwa This book surveys the development of the health services of Nigeria from 1460 to

More information

Remote Access & Security. Technology Overview. Markus Feeß Netze / Sicherheit SGK 2. Medizinische Technik Erlangen

Remote Access & Security. Technology Overview. Markus Feeß Netze / Sicherheit SGK 2. Medizinische Technik Erlangen Remote Access & Security Technology Overview Medizinische Technik Erlangen Markus Feeß Netze / Sicherheit SGK 2 1 John and the broken leg - Part I Archiv A? B C 2 WAN Technologies GSM Global System for

More information

PATTERNS OF UNDERSTANDING OF CORRUPTION AS A SOCIAL PHENOMENON

PATTERNS OF UNDERSTANDING OF CORRUPTION AS A SOCIAL PHENOMENON Towards Corruption and Corruption Practice: Double Standards or Cognitive Dissonance? Olga Guzhva Assistant Professor Department of Sociology V.N. Karazin Kharkov National University Ukraine Corruption

More information

RISK MANAGEMENT OF LEASING COMPANY

RISK MANAGEMENT OF LEASING COMPANY УДК 005:658.91 O. A. Saenko, Ph.D. (economics), Luhansk Taras Shevchenko National University RISK MANAGEMENT OF LEASING COMPANY Problem statement. In economic terms, risk is the likelihood / possibility

More information

Multi-Konzeptionelle Verwendung von Low-Cost Hardware in der Lehre Dr.-Ing. Daniel Weida, MathWorks

Multi-Konzeptionelle Verwendung von Low-Cost Hardware in der Lehre Dr.-Ing. Daniel Weida, MathWorks Multi-Konzeptionelle Verwendung von Low-Cost Hardware in der Lehre Dr.-Ing. Daniel Weida, MathWorks 2015 The MathWorks, Inc. 1 Agenda Project-Based Learning in Engineering Education Multipurpose Hardware

More information

On Supervised and Unsupervised Discretization 1

On Supervised and Unsupervised Discretization 1 БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ. BULGARIAN ACADEMY OF SCIENCES КИБЕРНЕТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ Том 2, 2 CYBERNETICS AND INFORMATION TECHNOLOGIES Volume 2, No 2 София. 2002. Sofia On Supervised and

More information

Influence of material data on injection moulding simulation Application examples Ass.Prof. Dr. Thomas Lucyshyn

Influence of material data on injection moulding simulation Application examples Ass.Prof. Dr. Thomas Lucyshyn TRAINING IN THE FIELD OF POLYMER MATERIALS / PLASTICS Influence of material data on injection moulding simulation Application examples Ass.Prof. Dr. Thomas Lucyshyn 24 th April 2014 Otto Gloeckel-Straße

More information

Toward a sociology of risk : using disaster research to understand group and organizational behavior toward technological risk Neal, David M.

Toward a sociology of risk : using disaster research to understand group and organizational behavior toward technological risk Neal, David M. www.ssoar.info Toward a sociology of risk : using disaster research to understand group and organizational behavior toward technological risk Neal, David M. Veröffentlichungsversion / Published Version

More information

iqtool - Innovatives E-Learning-Tool zur Qualitätssicherung in der beruflichen Bildung im VET

iqtool - Innovatives E-Learning-Tool zur Qualitätssicherung in der beruflichen Bildung im VET Bildung im VET 134712-LLP-2007-HU-LEONARDO-LMP 1 Projektinformationen Titel: Projektnummer: Projekttyp: iqtool - Innovatives E-Learning-Tool zur Qualitätssicherung in der beruflichen Bildung im VET 134712-LLP-2007-HU-LEONARDO-LMP

More information