Lisa 2. Lõputöö nõuded

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Lisa 2. Lõputöö nõuded"

Transcription

1 Kinnitatud Haridusteaduste instituudi nõukogus a Lisa 2. Lõputöö nõuded (dokumendile Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudi lõputöö nõuded ja kaitsmise kord ) I Lõputöö maht, eesmärgid ja väljundid Bakalaureuse- ja magistritöö on empiirilise või teoreetilise iseloomuga pedagoogiline uurimuslik töö, mis vastab teadustöö nõuetele. Bakalaureusetöö maht on vähemalt 6 EAP Magistritöö maht on vähemalt 15 EAP. Lõputöö eesmärk on suunata üliõpilast õppimise, õpetamise või õppesisuga seonduva probleemi teaduslikule lahendamisele, andes iseseisva uurimusliku töö oskused ja toetades seeläbi õpetaja-uurija kujunemist. Lõputöö edukal teostamisel ja kaitsmisel on üliõpilane: püstitanud uurimisprobleemi ja kavandanud uurimuse teadustöö nõuetest lähtuvalt; otsinud, süstematiseerinud ja analüüsinud, sünteesinud ja üldistanud teemakohast teaduskirjandust ning selles esitatud teoreetilisi seisukohti ja uurimistulemusi; valinud sobiva andmekogumise ja andmeanalüüsi meetodi ning viinud läbi uurimuse; töödelnud ja analüüsinud uurimisandmeid ning tõlgendanud tulemusi; kasutanud uurimistöö kirjutamisel teaduskeelt ja juhindunud teadustöö vormistamise nõuetest, ühendades töö tervikuks kirjalikus vormis; esitlenud tööd ja kaitsnud seda avalikul akadeemilisel väitlusel. II Lõputöö koostamine Lõputööl on tavaliselt üks autor (mis ei välista tööd lähedastel teemadel või sama lähtematerjali kasutamist erinevate autorite poolt). Lõputöö peab sisaldama teadustööle iseloomulikke osi ning olema aluseks edasisele teaduslikule tööle. Eelistatud on empiirilise sisuga tööd, kuid lubatud on ka üksnes kirjandusele toetuvad tööd (nt metoodilised vahendid, ainekäsitluse erinevad töötlused vm). Kõigi tööde puhul peab töö kirjutaja määratlema, milles seisneb tema enda originaalne panus. Bakalaureusetööd võib käsitleda ka pilootprojektina, mis võib hiljem üle kasvada magistritöö mahus uurimuseks.

2 Lõputöö tuleb koostada kooskõlas teadustöö eetika nõuete ning heade akadeemiliste tavadega. Silmas tuleb pidada korrektset viitamist teiste autorite panusele ja plagiaadi vältimist, valimi ja andmete kaitset ja eetilist kohtlemist, võimalikke huvide konflikte, ausat tegutsemist jmt. Teadustöö eetika ja heade tavade kohta saab lähemalt lugeda Responsible Conduct of Research (s.a.). Külastatud aadressil Loomevargus ehk plagiaat (s.a.). Külastatud aadressil Teaduseetika (s.a.). Külastatud aadressil Lõputöö projekti ja ajakava koostab üliõpilane toetudes juhendaja nõuannetele ning esitab selle üldjuhendis määratud ajaks õppekorralduse spetsialistile. III Töö ülesehitus ja põhilised komponendid Lõputööd võib koostada kahes formaadis: artiklina või monograafiana (sh arendusprojektid, õppematerjalide väljatöötamisele keskenduvad tööd jms). Järgnevalt on esitatud mõlema formaadi ülesehitus ja põhilised komponendid (vt ka tabel 1). Nõuetes on lähtutud APA (American Psychological Association) publitseerimisjuhistest (Publication Manual of the American Psychological Association, 6. Ed). Tabel 1. Töö põhikomponentide järjestus ja vormistuslik eripära Artikkel Monograafia Tiitelleht (lehekülg 1, kuid jäetakse märkimata) Tiitelleht (lehekülg 1, kuid jäetakse märkimata) Eesti- ja võõrkeelne resümee (lehekülg 2) Sisukord Sisukord Põhitekst (alustatakse uuelt lehelt): Sissejuhatus, sh teoreetilised seisukohad Metoodika Tulemused Arutelu Tänusõnad Autorsuse kinnitus Kasutatud kirjandus (alustatakse uuelt lehelt) Lisad (alustatakse uuelt lehelt, iga lisa Põhitekst (alustatakse uuelt lehelt): Sissejuhatus Teoreetiline ülevaade Metoodika Tulemused Arutelu Kokkuvõte ja võõrkeelne resümee Tänusõnad Autorsuse kinnitus Kasutatud kirjandus (alustatakse uuelt lehelt) Lisad (alustatakse uuelt lehelt, iga lisa

3 eraldi lehel). eraldi lehel). Tiitelleht: vaata vormistamist lisas 4. Resümee (eesti- ja võõrkeelne kokkuvõte): lühike ja infotihe ülevaade tööst (artikli puhul kuni 120 sõna, monograafias umbes 1 lehekülg). Sisaldab uuritava nähtuse, uurimisprobleemi, uuringu meetodi, olulisemate tulemuste ning järelduste lühikirjeldust. See osa tööst soovitatakse kirjutada umbisikulises tegumoes ning selles ei anta hinnanguid tulemuste kohta. Resümee esitatakse kahes keeles. Resümee algusesse tuleb kirjutada töö pealkiri vastavas keeles ning resümee lõpus on märksõnad. Kui resümee ei ole inglise keeles, siis esitatakse lisaks ka ingliskeelne pealkiri. Monograafia formaadis töö puhul esitatakse eestikeelne kokkuvõte (umbes 1 lehekülg) ja võõrkeelne resümee töö lõpus pärast arutelu. Mõlemad osad sisaldavad sarnaselt artikli formaadis resümeele uuritava nähtuse, uurimisprobleemi, uuringu meetodi, olulisemate tulemuste ning järelduste lühikirjeldust. Need osad tööst soovitatakse kirjutada umbisikulises tegumoes ning neis ei anta hinnanguid tulemuste kohta. Sisukord: töös on esitatud sisukord (erinevus APAst). Sissejuhatus artikli formaadis lõputöös sisaldab uuritava probleemi ja selle teoreetilise tausta tutvustus. Siin tuuakse välja teema valiku põhjendus ja uurimisprobleemi olulisus ning antakse ülevaade seni ilmunud teemakohastest uurimustest. Seejuures tuuakse läbi sünteesi ja arutluse välja vaid käesoleva uurimuse jaoks olulised aspektid. Näidatakse seost teooriate, eelnevate tööde ja oma töö vahel. Võib sisaldada mitut (pealkirjastatud) alaosa. Sissejuhatuses formuleeritakse töö eesmärk, püstitatakse hüpoteesid või uurimisküsimused ning prognoositakse oodatavaid tulemusi ja selgitatakse, miks just selliseid tulemusi oodatakse. Sissejuhatus monograafia formaadis lõputöös: tausta tutvustus, millest jõutakse uurimisprobleemini. Tuuakse välja teema valiku põhjendus ja uurimisprobleemi olulisus. Esitatakse töö eesmärk ja selgitatakse, kuidas eesmärgini jõutakse. Monograafia formaadis sissejuhatus lõppeb lühikese ülevaatega töö struktuurist. Monograafia formaadis töös järgneb sissejuhatusele teoreetiline ülevaade: selgitatakse ja defineeritakse uurimisprobleemiga seostuvaid mõisteid ning antakse ülevaade seni ilmunud teemakohastest uurimustest. Seejuures tuuakse läbi sünteesi ja arutluse välja vaid käesoleva uurimuse jaoks olulised aspektid. Näidatakse seost teooriate, eelnevate tööde ja käesoleva töö vahel. Võib sisaldada mitut (pealkirjastatud) alaosa. Teoreetilise ülevaate lõpus

4 formuleeritakse järgneva uurimuse eesmärk, püstitatakse hüpoteesid või uurimisküsimused ja põhjendatakse neid. Metoodika: selles osas kirjeldatakse, millist uurimismetodoloogiat ja ideoloogiat (kvantitatiivne, kvalitatiivne) kasutatakse; kuidas on uurimus üles ehitatud ja läbi viidud. See alajaotus kajastab infot, mis võimaldab lugejatel saada ülevaate sellest, mida ja kuidas tehti, ning vajadusel uuringut ka korrata. Tavaliselt jagatakse metoodika osa alapeatükkideks. Uuritavad või valim: katsegrupi või valimi koostamise põhimõtted; uuritavate hulk ja nende demograafilised andmed (nt sugu, vanus), valimi suurus ja muu, mis on uurimuse seisukohast olulised. Mõõtevahendid (testid, küsimustikud, vaatlusprotokollid jm): kasutatud mõõtevahendite ehk uurimisinstrumentide loetelu ja lühikirjeldus, nende valiku või koostamise põhimõtted ning kuidas on tagatud valiidsus ja reliaablus. Vajadusel antakse mõõtevahendite täpne kirjeldus ning mõõtevahendid esitatakse lisades. Protseduur: lühiülevaade empiirilise töö läbiviimisest, nt uuritavatele esitatud instruktsioonid, uuritavate jagamine alagruppidesse jne. Detailidesse tuleks laskuda vaid juhul, kui kasutatud metoodika on täiesti uudne. Antakse ülevaade andmetöötluse põhimõtetest ja kasutatavatest meetoditest. Tulemused: esitatakse ülevaade kogutud andmetest ja nende analüüsist. Andmete esitamise detailsus ja analüüsi tulemused peavad olema piisavalt usaldusväärsed, õigustamaks hiljem tehtavaid järeldusi. Esitada tuleb kõik olulisemad tulemused, kaasa arvatud need, mis on hüpoteesidega vastuolus. Saadud tulemuste tähenduse üle selles peatükis ei arutleta. Erandiks on osa kvalitatiivseid töid, mille puhul parema ülevaate saamiseks on põhjendatud tulemuste ja arutelu koos esitamine. Tulenevalt andmete ja tulemuste iseloomust kasutatakse nende selgemaks ja ökonoomsemaks esitamiseks tabeleid ja jooniseid. Arutelu (diskussioon): interpreteeritakse saadud tulemusi uurimisküsimuste ja/või püstitatud hüpoteeside valgusel ning seostatakse sissejuhatuses toodud seisukohtadega. Alustada tuleks selge vastusega küsimusele, kas püstitatud hüpoteesid leidsid kinnitust või mitte, millised vastused uurimisküsimustele saadi. Arutelu ei ole tulemuste osa ümberkirjutus. Tuuakse välja sarnasused ja erinevused käesolevas töös saadud tulemuste ja kirjanduses esitatud andmete vahel ning pakutakse leitud erinevustele/sarnasustele põhjendusi või selgitusi. Siin arutletakse ka üldistuste ja järelduste kehtivuse, uurimuse tugevuste ja piirangute üle, osutatakse saadud tulemuste rakendamisvõimalustele ning antakse soovitusi edasi uurimiseks. Tulemused ja arutelu on lubatud esitada ka ühes peatükis.

5 Tänusõnad: siin loetletakse üles kõik inimesed, kelle abi lõputöö valmimisel kasutati (v.a juhendaja, uuritud isikud nimeliselt), märgitakse ära saadud uurimistoetused ja/või osalemine uurimisprojektides. Autorsuse kinnitus: töö tekstiosa lõppu lisatakse järgnev lõik: Kinnitan, et olen koostanud ise käesoleva lõputöö ning toonud korrektselt välja teiste autorite ja toetajate panuse. Töö on koostatud lähtudes Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudi lõputöö nõuetest ning on kooskõlas heade akadeemiliste tavadega. Lõigule järgneb töö autori allkiri ja kuupäev. Kasutatud kirjandus: kõik töös sisalduvad viited peavad olema esitatud kasutatud kirjanduse loetelus, ning vastupidi. Kasutatud kirjanduse loetelu ei tohiks olla ülepaisutatud, vaid peab sisaldama piisavaid allikaid autori seisukohtade ja läbiviidud uurimistöö mõistmiseks. Kui töös analüüsitakse tekste (nt õpikud, ajalehed) või muid materjale (nt filmid), esitatakse loetelu nendest allikatest eraldi koos vastava alapealkirjaga. Lisad esitatakse nummerdatult neile töös viitamise järjekorras. Lisades lehekülgi ei nummerdata. IV Teksti vormistus Kasutatakse eri taseme pealkirju. Kõigil võrdse tähtsusega alateemadel peavad läbi kogu teksti olema samatasemelised pealkirjad, mis on kujundatud ühtemoodi. See aitab lugejal mõista töö hierarhilist struktuuri. Pealkirjade ette ei pea panema järjekorranumbreid ega tähti, kuid võib panna, kui tööl on sisukord. Näited on esitatud lisas 5. Kasutatud kirjanduse loetelu lisatakse töö lõppu. Allikad esitatakse nende esimeste autorite perekonnanimede tähestikulises järjestuses ning iga kirje sisaldab tavaliselt järgmisi elemente: autori(te) nimi (nimed), ilmumise aasta, pealkiri ja kirjastamise andmed. Kui autorit ei ole, siis on järjestamise aluseks pealkiri. Need andmed on vajalikud konkreetse allika leidmiseks. Elektroonilise dokumendi puhul peavad kirjes kajastuma teksti autor ja pealkiri, kodulehekülg ning aadress. Näited on toodud lisas 6. Viidata tuleb kõikidele autoritele ja nende isikute töödele, kelle ideid või seisukohti kirjeldatakse. Tuleb jälgida, et viited vormistatakse/sõnastatakse viisil, mis võimaldab lugejal eksimatult mõista, millised mõtted kuuluvad käesoleva teksti autorile ning millised mõtted on pärit kellegi teise kirjutistest. Kui vähegi võimalik, eelistatakse otsest viitamist; vältida tuleks kaudviitamist (ühe autori ideedele viidatakse teise autori töö kaudu). Tekstis esitatakse autor (autorid) ja teose ilmumise aasta. Tsiteerimise puhul on tegemist algteksti võimalikult täpse

6 originaalile vastava esitusega. Tsitaat pannakse jutumärkidesse ning sellele lisatakse autori nimi, teose ilmumise aasta ja lehekülje number. Juhul, kui tsiteeritavast lausest on osa välja jäetud, tuleb esitamata teksti asemele paigutada ümarsulud, mille vahel on kolm punkti. Tsitaat peab olema piisavalt pikk, et selle mõte oleks arusaadav, ning samas tuleb välja tuua vaid antud kontekstis hädavajalik. Pikemad tsitaadid eristatakse muust tekstist teist šrifti kasutades või eraldi taandega lõiguna, ilma jutumärkideta ning reavahega. Vt lisaks APA Research Paper (Mirano). (s.a.). Külastatud aadressil Hacker, D., & Fister, B. (s.a.). Research and Documentation Online (5th ed.). Külastatud aadressil Purdue Online Writing Lab (s.a.). Külastatud aadressil Uibu, K. (2009). Praktilisi harjutusi õigeks viitamiseks I. Tsiteerimine ja parafraseerimine. Külastatud aadressil Täpsemaid juhiseid viitamiseks on toodud lisas 7. Ebakorrektsused viitamisel võivad kaasa tuua loomevarguse ehk plagiaadi kahtluse. Mõjuval põhjusel võib kasutada ka APA stiilist erinevat viitamist, oluline on valitud stiili järjekindel kasutamine kogu töös. V Tabelid ja joonised Tabelid ja joonised on nummerdatud vastavalt nende viitamise järjekorrale tekstis. Igal tabelil on pealkiri. Tabel peab olema mõistetav ilma teksti abita. Kõik lühendid tuleb lahti seletada tabeli all olevates märkustes. Samuti peab tabel sisaldama korrektselt paigutatud veergude ja ridade pealkirju. Tabelid vormistatakse ühese reavahega ning esitatakse tekstis võimalikult selle osa all, milles tabelile viidatakse. Vormistamisel jäetakse tabelis nähtavaks vaid olulisi tabeli osi eraldavad horisontaalsed jooned. Informatiivne tabel on selline, mis täiendab teksti, mitte ei korda seda. Igale tabelile tuleb tekstis viidata ning osutada, millele selles tabelis tähelepanu pöörata. Rõhutada tuleks vaid kõige olulisemat, sest kui tekstis on kommenteeritud iga tabelis sisalduvat numbrit, on tabel ise ülearune. Joonisena käsitletakse mistahes illustreerivat materjali peale tabeli (nt graafikut, joonistust, fotot jmt). Põhilised vormistamisnõuded on samad kui tabelil, kuid joonisel on allkiri. Näited on toodud lisas 8. VI Üldiseid vormistamisnõudeid Bakalaureusetöö soovitatav maht on lk lisadeta.

7 Magistritöö soovitatav maht on lk lisadeta. Töö esitatakse A4 formaadis valgel kirjutuspaberil trükituna lehe ühele poolele. Töö köidetakse (bakalaureusetöö soovituslikult pehmete kaante vahele ja magistritöö kõvade kaante vahele). Tekstitöötluses kasutatakse Times New Roman 12. Töö vormistatakse reavahega 1,5, vabade servade laius on 2,5 cm. Read joondatakse vasaku serva järgi ja sõnade poolitamist ei kasutata. Lehekülje paremasse ülaserva märgitakse läbiv pealkiri (olulisemad võtmesõnad) ja lehekülje number. Leheküljed nummerdatakse araabia numbriga alates tiitellehest (ka 1. lehekülg, mis jäetakse märkimata) ning muudetakse nähtavaks alates teisest leheküljest. Töö teksti osa leheküljed nummerdatakse läbivalt kuni lisadeni. Lisasid ei nummerdata. Esimese ja teise taseme pealkirja järel ei ole punkti, kolmanda järel on. Kui tasemeid on rohkem, kehtib ikka nõue, et ainult viimase järel on punkt. Iga järgnev peatükk ja alapeatükk eraldatakse eelnevast tekstist ühe tühja reaga. Iga uut lõiku tekstis (v.a kokkuvõtte alguses) alustatakse taandrealt (5 7 tähemärki).

8 Lisa 4 Tartu Ülikool Sotsiaal- ja haridusteaduskond Haridusteaduste instituut. õppekava Ees- ja perekonnanimi TÖÖ PEALKIRI bakalaureusetöö Juhendaja: Ees- ja perekonnanimi Läbiv pealkiri: (Lühivariant töö pealkirjast) KAITSMISELE LUBATUD Juhendaja: nimi (teaduskraad). (allkiri ja kuupäev) Kaitsmiskomisjoni esimees: nimi (teaduskraad).... (allkiri ja kuupäev) Tartu 201x

9 Lisa 5. Näiteid erineva tasemega pealkirjadest I Kaks taset (toodud on ainult pealkirjad) Teoreetilised lähtekohad Ülevaade uurimustest Uurimuse eesmärk ja hüpoteesid Sissejuhatus Valim Mõõtevahendid Protseduur Metoodika Tulemused Arutelu Tänusõnad Autorsuse kinnitus Kasutatud kirjandus

10 II Kolm taset (toodud on ainult pealkirjad, teksti alguse koht teistel sama kui eelnevas) Teoreetilised lähtekohad Ülevaade uurimustest Inglismaa uurimused. Eesti uurimused. Uurimuse eesmärk ja hüpoteesid Sissejuhatus Valim Mõõtvahendid Protseduur Metoodika Tulemused Õpilaste küsitluse tulemused Soolised erinevused. Koolidevahelised erinevused. Õpetajate küsitluse tulemused Arutelu Tänusõnad Autorsuse kinnitus Kasutatud kirjandus

11 Lisa 6. Kasutatud kirjanduse põhiliste kirjete tüüpide näiteid Perioodilised väljaanded Artikkel ajakirjas Autor, A. A., Autor, B. B., & Autor, C. C. (aasta). Artikli pealkiri. Perioodilise väljaande pealkiri, köide, number, lk 1 lk x. Kuusk, A. (2006). Loodusõpetuse õpetamisest põhikoolis. Haridus, 4, Pulverness, A. (1995). Cultural Studies, British Studies and EFL. Modern English Teacher 4(2), Tamm, A., & Lill, E. (2003). Avastusõppe kasutamine põhikoolis. Informaatika, 3, Kirjanduse loetelus kirjutatakse välja kõik autorid. Artikkel ajalehes Garner, R. (2007, April 5). British parents spend least time with children. The Independent, p.21. Tamm, E. (1997, 2. sept). Avastusõppe kasutamine põhikoolis. Postimees, lk 2. Mitteperioodilised väljaanded Raamat Kui teosel on autor: Autor, A. A. (1999). Teose pealkiri. Väljaandmiskoht: Kirjastus. Tamm, A. (2003). Kooliharidus Eestis. Tartu: TÜ Kirjastus. Kui teosel on koostaja või toimetaja: Koostaja, A. (Koost). (aasta). Pealkiri. Koht: Kirjastus. Toimetaja, A., & Toimetaja, B. (Toim). (aasta). Pealkiri. Koht: Kirjastus. Buttjes, D., & Byram, M. (Eds.).(1991). Mediating Languages and Cultures. Clevedon: Multilingual Matters. Tamm, A., Kivi, B., & Lill, M. (Toim). (2003). Koolielu Eestis. Tartu: TÜ Kirjastus. Kui autorit või koostajat ei ole märgitud: Teose pealkiri (aasta). Koht: Kirjastus.

12 Longman Dictionary of English Language and Culture (1998). England: Pearson Education Limited. Loodusentsüklopeedia (2004). Tallinn: Avita. Kordustrükk raamatust: Autor, A. (aasta). Pealkiri. (xx trükk). Koht: Kirjastus. Fromkin, V., & Rodman, R. (1983). An Introduction to Language (3rd ed.). London: Holt- Saunders. Ühe autori poolt samal aastal avaldatud raamatud või artiklid Autor, A. (aasta a). Pealkiri. Koht: Kirjastus. Lyons, J. (1981a). Language and Linguistics. Cambridge: Cambridge University Press. Lyons, J. (1981b). Language, Meaning and Context. London: Fontana. Peatükk raamatust Author, A. A., & Author, B. B. (1999). Title of chapter. In A. Editor, B. Editor, & C. Editor (Eds.), Title of book (pp. xxx-xxx). Location: Publisher. /peatükk mitteperioodilises väljaandes, inglisekeelne/ Oak, A., & Rose, E. (2003). Educational trends in England. In E. Power, R. Tolden, & I. Cat (Eds.), England Today (pp ). Cambridge: Cambridge University Press. Autor, A., & Autor, B. (aasta). Peatüki pealkiri. A. Toimetaja, B. Toimetaja, & C. Toimetaja (Toim), Raamatu pealkiri (lk xxx xxx). Koht: Kirjastus. /peatükk mitteperioodilises väljaandes, eestikeelne/ Tamm, E. (2005). Ajaloo õpetamisest algklassides. H. Kuusk (Toim), Algõpetuse didaktika probleeme (lk 23 34). Tartu: TÜ Kirjastus. Tamm, A., & Lill, E. (2007). Avastusõppe kasutamine algklassides. E. Kass, & I. Laul (Toim), Kooliharidus Eestis (lk 22 33). Tallinn: Koolibri. Elektroonilised dokumendid Perioodiline väljaanne Autor, A. A., Autor, B. B., & Autor, C. C. (aasta). Artikli pealkiri. Perioodilise väljaande pealkiri, väljaande nr, lk (kui on olemas). Külastatud aadressil.

13 Author, A. A., Author, B. B., & Author, C. C. (2000). Title of article. Title of Periodical, volume, number. Retrieved from source. Fredrickson, B. L. (2000, March 7). Cultivating positive emotions to optimize health and well-being. Prevention & Treatment, 3, Article 0001a. Retrieved from NB! Kui viidatakse artiklile, mis on saadud mõnest andmebaasist (nt ERIC), kuid mis on avaldatud ka paberkandjal ajakirjas, viidatakse nii nagu tavalisele paberkandjal ajakirjale. Siintoodu kehtib nende väljaannete kohta, mis on kättesaadavad ainult Internetis või mille elektrooniline versioon erineb paberil olevast versioonist. Dokument, autor ja aasta olemas Autor, A. A. (aasta). Teksti pealkiri. Külastatud aadressil. Author, A. A. (2000). Title of work. Retrieved from. Dokument ilma autorita Pealkiri (aasta, kui aastaarvu ei ole, siis s.a.).. Külastatud aadressil. GVU's 8th WWW user survey. (s.a.). Retrieved from Koolivägivald (s.a.). Külastatud aadressil (Lühend s.a. tuleneb ladinakeelsest terminist sine anno ja tähendab ilma aastaarvuta.) Dokument organisatsiooni/ülikooli või ühingu kodulehelt American Psychological Association (1996). How to cite information from the world wide web. Retrieved from Muud dokumendid Publitseerimata dissertatsioonid ja lõputööd Autor. (aasta). Pealkiri. Publitseerimata magistritöö. Ülikool, kus töö on kaitstud. Tamm, M. (2005). Kiusamine põhikoolis. Publitseerimata magistritöö.

14 Lisa 7. Tekstisisese viitamise näiteid Ühe või kahe autoriga töö. Sarnaselt viidatakse ka raamatuid, millel on toimetaja(d) või koostaja(d). Teksti sees esitatakse autori(te), (toimetaja(te) või koostaja(te) nimi (nimed) ja ilmumise aasta. Kass (1996) näitas, et... Tamm ja Lill (2003) märkisid, et... Sarnast efekti on näidatud mitmetes töödes (Kass, 1996; Lilov, 2000; Tamm & Lill, 2000) Sulgudes esitatakse autorid tähestikulises järjekorras (arvestatakse esimest autorit, eelnevas näites Tamm, mitte Lill). Kolme kuni viie autoriga töö. Esimesel korral kirjutatakse välja kõik autorid, hiljem ainult esimene ja lisatakse lühend et al. Esimene kord: Sarnast efekti on näidatud mitmetes töödes (Kass, 1996; Lilov, Tamm, Kaur, & Lill, 2000)... Järgnevatel kordadel: Seda on leidnud ka mitmed uurijad (Kass, 1996; Lilov et al., 2000)... Rohkem kui viie autoriga töö. Sellisel juhul kirjutatakse juba esimesel korral esimene autor ja et al. Kõik autorid kirjutataks välja vaid kasutatud kirjanduse loetelus. Rohkem kui üks töö samalt autorilt (autoritelt). Aastaarvud järjestatakse ajalooliselt. Sarnast efekti on näidatud mitmetes töödes (Kass, 1996, 1997, 2003)... Rohkem kui üks samal aastal välja antud töö ühelt autorilt (samadelt autoritelt). Lisatakse aastaarvu järele täht a, b, c. Tähed pannakse vastavalt nende esinemise järjekorrale kasutatud kirjanduse loetelus ning kirjutatakse ka seal välja (vt eelnevas). Sarnast efekti on näidatud mitmetes töödes (Kass, 2003a, 2003b)... Ilma autorita töö. Viidatakse pealkirja järgi. Kui pealkiri on pikk, kirjutatakse välja selle kaks-kolm esimest sõna ning nende järel kolm punkti.

15 Nõuded õpitavale ja õpikeskkonnale on toodud mitmetes dokumentides (vt Koolieelse lasteasutuse seadus, 2004; Põhikooli ja gümnaasiumi, 2010). Täpsed tsitaadid. Tsitaat pannakse jutumärkidesse ja viitamisel näidatakse ka täpne lehekülg. Kui osa teksti on välja jäetud, asendatakse see kolme punktiga. Tamm (2000) märkis, et õpetaja roll ühiskonnas on kasvanud (lk 233). On huvipakkuv, et kuigi infotehnoloogia on tohutult arenenud... eelistasid just nooremad õpetajad endiselt traditsioonilise õpetamise meetodeid (Tamm, 2007, lk 18). Tsitaat elektroonilisest dokumendist, kus puuduvad lehekülje numbrid. Tsitaat pannakse jutumärkidesse ja viitamisel näidatakse lõigu number Sturt (2003) on väitnud, et... (para 4). Pikem tsitaat. Kui tsitaat on pikem kui 40 sõna, tuuakse see välja lõiguna ilma jutumärkideta, reavahega 1. Smith (1993) explained the following: When people start using APA style for long quotations, it can be confusing. That is because they do not know the rules of quoting. Once the proper information is provided, they do not have any problem. Simply consulting the APA guide is the best solution. (p. 243) Teisesed viited. Viidatakse varasemale allikale teise allika kaudu. Nagu väidab Allen (1985, viidatud Chastain, 1998 j) Varasemad uurimused (nt Kuusk, 1923, viidatud Tamm, 2000 j) näitasid, et...

16 Lisa 8. Tabelite ja jooniste näiteid Tabelite pealkirjad ning jooniste allkirjad peavad olema niivõrd infotihedad ja ammendavad, et selle järgi on aru saada, mida on tabelis esitatud või joonisel kujutatud. Tabel 1. Õpilaste arvude vahemikud X maakonna koolides (viide allikale, kui tabel on pärit teisest allikast) Õpilaste arv koolis a Koolide arv < Märkus. a Kahe kooli kohta andmed puuduvad. n t tse ro p s te s tu a v e te ig Õ Matemaatika Eesti keel Õppeaine Tüdrukud Poisid Joonis 1. Kolmanda klassi õpilaste võimete testide tulemused soolises lõikes (viide allikale, kui joonis ei ole koostatud käesoleva uurimistöö andmete põhjal)

17 Lisa 9. Stendiettekanne Stendil esitatakse olulisim info töö kohta. Stendiettekande soovituslikud mõõdud on 594x 841 mm (formaat A1, mahutab 8 A4 lehte). Kirja suurus peaks olema selline, et tekst oleks loetav vähemalt 1,5 m kauguselt. See tähendab, et kirja suurus peaks olema vähemalt 22. Soovitatav on lisada jooniseid ja/või tabeleid ning muud illustreerivat materjali. Stendiettekande allosad Stendi allosad kattuvad töö allosadega (vt eespool töö struktuuri). Empiirilise uurimuse puhul on osad järgmised. Sissejuhatus (lühiülevaade taustast, miks uuring tehti). Eesmärgid (millistele probleemidele otsitakse lahendust; hüpoteesid, mida püütakse tõestada). Meetod (uurimismeetodi, objekti ja uuritavate iseloomustus; materjali kogumise metoodika ja kriteeriumid; võib esitada nt tabeli uuritava rühma iseloomustamiseks). Tulemused (uurimuse põhitulemused viidetega graafikule, joonistele, tabelitele). Tulemused võiks formuleerida punktide kaupa, mitte pideva tekstivoona). Järeldused või kokkuvõte. Stendiettekandes kasutatud kirjandus ja allikad. Stendiettekande koostamine Lõputöö alusel koostatakse lühem kokkuvõte (1,5 2 lk tavalises kirjas). See liigendatakse vastavalt stendiettekande allosadele ning vormistatakse nii, et tekst oleks kergesti loetav ja mõistetav. Pidevat teksti võiks olla vähem, oluline informatsioon tuleks esitada tabelite ja joonistena.

VIITAMINE VIITAMISSÜSTEEMID 2.1. NIME/AASTA VIITAMINE...3

VIITAMINE VIITAMISSÜSTEEMID 2.1. NIME/AASTA VIITAMINE...3 VIITAMINE 1. VIITAMINE...2 2. VIITAMISSÜSTEEMID...3 2.1. NIME/AASTA VIITAMINE...3 2.1.1. Nime/aasta viitekirjete koostamine....3 2.1.1.1. Raamatu kirje...4 2.1.1.2. Artikli kirje...5 2.1.1.3. Elektroonilise

More information

Tallinna Ülikoolis õppivate vahetusüliõpilaste arvamused ja ootused ülikooli suhtes

Tallinna Ülikoolis õppivate vahetusüliõpilaste arvamused ja ootused ülikooli suhtes Tallinna Ülikoolis õppivate vahetusüliõpilaste arvamused ja ootused ülikooli suhtes 3.grupp: Barbara Kärtner, Erki Mändmets, Kerli Suder, Kristiina Tiitus, Mari-Liis Algma, Mihkel Künnapas Sissejuhatus

More information

MINIMUM WAGE IN ESTONIA WHEN JOINING THE EUROPEAN UNION. Marit Hinnosaar Bank of Estonia

MINIMUM WAGE IN ESTONIA WHEN JOINING THE EUROPEAN UNION. Marit Hinnosaar Bank of Estonia MINIMUM WAGE IN ESTONIA WHEN JOINING THE EUROPEAN UNION Marit Hinnosaar Bank of Estonia Introduction In Estonia the minimum wage, which was set in the beginning of transition period at a similar proportion

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 25020:2015 TARKVARATEHNIKA Tarkvara kvaliteedinõuded ja kvaliteedi hindamine (SQuaRE) Mõõtmise etalonmudel ja juhend Software engineering Software product Quality Requirements

More information

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 18028-2:2007

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 18028-2:2007 EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 18028-2:2007 INFOTEHNOLOOGIA Turbemeetodid Infotehnoloogiavõrkude turve Osa 2: Võrguturbe arhitektuur Information technology Security techniques IT network security Part 2: Network

More information

Humanistlikud pedagoogilised süsteemid III: Steiner pedagoogika, Steiner-koolid, Waldorf-koolid

Humanistlikud pedagoogilised süsteemid III: Steiner pedagoogika, Steiner-koolid, Waldorf-koolid Humanistlikud pedagoogilised süsteemid III: Steiner pedagoogika, Steiner-koolid, Waldorf-koolid Ene-Silvia Sarv Kursus Kasvatusteadus ja kasvatusfilosoofia Kasvatusteaduste Instituut 2009 Steiner- e Waldorfkool

More information

EESTI STANDARD EVS-EN 27786:1999

EESTI STANDARD EVS-EN 27786:1999 EESTI STANDARD EVS-EN 27786:1999 Pöörlevad hambaraviinstrumendid. Laboris kasutatavad abrasiivinstrumendid Dental rotary instruments - Laboratory abrasive instruments EESTI STANDARDI EESSÕNA Käesolev Eesti

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-ISO KVALITEEDIJUHTIMISSÜSTEEMID Juhised konfiguratsiooni juhtimiseks Quality management systems Guidelines for configuration management EESTI STANDARDI EESSÕNA NATIONAL FOREWORD Käesolev

More information

TALLINNA TÄHETORN TALLINN OBSERVATORY

TALLINNA TÄHETORN TALLINN OBSERVATORY Tallinna Tehnikaülikooli Füüsikainstituut TALLINNA TÄHETORN TALLINN OBSERVATORY V Number 1 28 Tallinna Tähetorn Tallinn Observatory TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL FÜÜSIKAINSTITUUT TALLINNA TÄHETORN TALLINN

More information

UNIVERSITY OF TARTU DEPARTMENT OF ENGLISH STUDIES SOURCES OF UKRAINIAN CANADIAN IDENTITY IN JANICE KULYK KEEFER S NOVEL THE GREEN LIBRARY.

UNIVERSITY OF TARTU DEPARTMENT OF ENGLISH STUDIES SOURCES OF UKRAINIAN CANADIAN IDENTITY IN JANICE KULYK KEEFER S NOVEL THE GREEN LIBRARY. UNIVERSITY OF TARTU DEPARTMENT OF ENGLISH STUDIES SOURCES OF UKRAINIAN CANADIAN IDENTITY IN JANICE KULYK KEEFER S NOVEL THE GREEN LIBRARY BA thesis YANA KAPITONOVA SUPERVISOR: ASST. LECT. EVA REIN TARTU

More information

Tallinn Visitor Survey

Tallinn Visitor Survey 1. Ankeedi number (täidetakse Emoris): Tallinn Visitor Survey 2011 2. Are you spending at least one night away from your normal place of residence? küs. 4 3. Which of the following statements best describes

More information

Sharemind - the Oracle of secure computing systems. Dan Bogdanov, PhD Sharemind product manager dan@cyber.ee

Sharemind - the Oracle of secure computing systems. Dan Bogdanov, PhD Sharemind product manager dan@cyber.ee Sharemind - the Oracle of secure computing systems Dan Bogdanov, PhD Sharemind product manager dan@cyber.ee About Sharemind Sharemind helps you analyse data you could not access before. Sharemind resolves

More information

Aile Lehtse LEARNING CLIL THROUGH CLIL: TEACHER STUDENTS PERCEPTIONS OF THE PRACTICE AND ITS EFFECTIVENESS

Aile Lehtse LEARNING CLIL THROUGH CLIL: TEACHER STUDENTS PERCEPTIONS OF THE PRACTICE AND ITS EFFECTIVENESS Tartu University Faculty of Social Sciences and Education Institute of Education Primary School Teacher Curriculum Aile Lehtse LEARNING CLIL THROUGH CLIL: TEACHER STUDENTS PERCEPTIONS OF THE PRACTICE AND

More information

Sound Art? kunst.ee magazine special section Estonian Quarterly of Art and Visual Culture June 2006 edition

Sound Art? kunst.ee magazine special section Estonian Quarterly of Art and Visual Culture June 2006 edition kunst.ee magazine special section Estonian Quarterly of Art and Visual Culture June 2006 edition Sound Art? Part 1: Historical context with perspectives on sound Part 2: Sound Art at MoKS Part 3: Sound

More information

MestimisRuumi juhised. Sissejuhatus teie Mestimisruumi

MestimisRuumi juhised. Sissejuhatus teie Mestimisruumi MestimisRuumi juhised Sissejuhatus teie Mestimisruumi ENNE ALUSTAMIST... Error! Bookmark not defined. 1. TEHKE ALGUST: Lehitsege oma uut Mestimisruumi... 5 Koduleht... Error! Bookmark not defined. Teised

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN ISO 22005:2008 Traceability in the feed and food chain - General principles and basic requirements for system design and implementation Traceability in the feed and food chain - General

More information

VEEBIPÕHINE ABIMATERJAL KIRJATEHNIKA OSKUSTE TOETAMISEL I KOOLIASTMES

VEEBIPÕHINE ABIMATERJAL KIRJATEHNIKA OSKUSTE TOETAMISEL I KOOLIASTMES TALLINNA ÜLIKOOL Informaatika Instituut Maris Maripu VEEBIPÕHINE ABIMATERJAL KIRJATEHNIKA OSKUSTE TOETAMISEL I KOOLIASTMES Magistritöö Juhendajad: Andrus Rinde, M.A Evelin Teiva, M.A Autor:..... 2015 Juhendaja:....

More information

KIILI RIKKUS JA ELOJOUD KEELTE PALJUSUS JA ELUJÕUD

KIILI RIKKUS JA ELOJOUD KEELTE PALJUSUS JA ELUJÕUD KIILI RIKKUS JA ELOJOUD KEELTE PALJUSUS JA ELUJÕUD 2 VÕRO INSTITUUDI TOIMÕNDUSÕQ PUBLICATIONS OF VÕRO INSTITUTE 27 KIILI RIKKUS JA ELOJOUD KEELTE PALJUSUS JA ELUJÕUD DIVERSITY AND VITALITY OF LANGUAGES

More information

Evaluation of the ACR MRI phantom for quality assurance tests of 1.5 T MRI scanners in Estonian hospitals

Evaluation of the ACR MRI phantom for quality assurance tests of 1.5 T MRI scanners in Estonian hospitals 328 Proceedings of the Estonian Academy of Sciences, 2014, 63, 3, 328 334 doi: 10.3176/proc.2014.3.06 Available online at www.eap.ee/proceedings Evaluation of the ACR MRI phantom for quality assurance

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN 3475-417:2009 Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Testmethods - Part 417: Fire resistance of cables confined inside aharness EESTI STANDARDI EESSÕNA NATIONAL FOREWORD

More information

SUBJECT AREA TEACHERS PROFESSIONAL COMPETENCE DEVELOPMENT NEEDS DURING THE TRANSITION TO TEACHING IN A SECOND LANGUAGE

SUBJECT AREA TEACHERS PROFESSIONAL COMPETENCE DEVELOPMENT NEEDS DURING THE TRANSITION TO TEACHING IN A SECOND LANGUAGE SUBJECT AREA TEACHERS PROFESSIONAL COMPETENCE DEVELOPMENT NEEDS DURING THE TRANSITION TO TEACHING IN A SECOND LANGUAGE 111 Katri Raik, Igor Kostyukevich, Jelena Rootamm-Valter Narva College of Tartu University,

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN ISO 140-3:1999 Akustika. Heliisolatsiooni mõõtmine hoonetes ja hooneosadel. Osa 3: Hooneosade õhuheli isolatsiooni laborimõõtmised Acoustics - Measurement of sound insulation in buildings

More information

EESTI STANDARD EVS-EN ISO 2811-3:2011. Paints and varnishes - Determination of density - Part 3: Oscillation method (ISO 2811-3:2011)

EESTI STANDARD EVS-EN ISO 2811-3:2011. Paints and varnishes - Determination of density - Part 3: Oscillation method (ISO 2811-3:2011) EESTI STANDARD EVS-EN ISO 2811-3:2011 Paints and varnishes - Determination of density - Part 3: Oscillation method (ISO 2811-3:2011) EESTI STANDARDI EESSÕNA Käesolev Eesti standard EVS-EN ISO 2811-3:2011

More information

MICROSOFT LYNC LITSENTSIMINE

MICROSOFT LYNC LITSENTSIMINE MICROSOFT LYNC LITSENTSIMINE Katrin Pink, MCTS Volume Licensing, Large Organisations ATEA hommikuseminar - 04.02.2014 Lync Server Enterprise Lync Server Standard Lync Server Ent / Std / Plus ECs (3 SKUs)

More information

Genetic Algorithms in Test Pattern Generation

Genetic Algorithms in Test Pattern Generation Genetic Algorithms in Test Pattern Generation A Master Thesis Submitted to the Computer Engineering Department In fulfilment of the requirements for the Degree of Master of Science of Computer engineering

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN ISO 4014:2001 Kuuskantpeapoldid. Tooteklassid A ja B Hexagon head bolts - Product grades A and B EESTI STANDARDIKESKUS EESTI STANDARDI EESSÕNA NATIONAL FOREWORD Käesolev Eesti standard

More information

EESTI STANDARD EVS-EN 50525-2-72:2011

EESTI STANDARD EVS-EN 50525-2-72:2011 EESTI STANDARD EVS-EN 50525-2-72:2011 Kaablid ja juhtmed. Madalpingelised tugevvoolujuhtmed nimipingega kuni 450/750 V (U0/U). Osa 2-72: Üldtarbejuhtmed. Termoplastilise polüvinüülkloriidisolatsiooniga

More information

Detecting User Reading Behaviour Using Smartphone Sensors

Detecting User Reading Behaviour Using Smartphone Sensors UNIVERSITY OF TARTU FACULTY OF MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE Institute of Computer Science Taavi Ilmjärv Detecting User Reading Behaviour Using Smartphone Sensors Bachelor Thesis (12 EAP) Supervisors:

More information

Haridus ja kultuur Education and culture

Haridus ja kultuur Education and culture Haridus ja kultuur Education and culture 11 Haridus ja kultuur 1. Haridusasutused Tallinnas, 2005/2006 õa................ 118 2. Tallinna koolieelsed munitsipaallasteasutused, 2006........... 119 3. Esimese

More information

9 Kaupade kirjeldus. Bezeichnung des Gutes Nature of goods. Brutokaal / Gewicht(kg) Weight(kg) 19 Erikokkulepped. 20 Maksja

9 Kaupade kirjeldus. Bezeichnung des Gutes Nature of goods. Brutokaal / Gewicht(kg) Weight(kg) 19 Erikokkulepped. 20 Maksja Koopia saatjale Exemplar für Absender Copy for Sender (nimi, aadress, riik) Kõik veod teostatakse konventsiooni alusel. Straßengüteverkehr () This carriage is subject, notwithstanding any clause to the

More information

EESTI STANDARD EVS-EN ISO 877-3:2011

EESTI STANDARD EVS-EN ISO 877-3:2011 EESTI STANDARD EVS-EN ISO 877-3:2011 Plastics - Methods of exposure to solar radiation - Part 3: Intensified weathering using concentrated solar radiation (ISO 877-3:2009) EESTI STANDARDI EESSÕNA Käesolev

More information

http://arhiiv.err.ee/vaata/44057 14.07.2016 11:50

http://arhiiv.err.ee/vaata/44057 14.07.2016 11:50 http://arhiiv.err.ee/vaata/44057 14.07.2016 11:50 R2 Aastahitt 2011: 1 Mäluasutus ERR Videoarhiiv Peakategooria Alamkategooria Muusika levimuusika Üldinfo Sarja pealkiri R2 Aastahitt 2011 Osa nr. 1 Indeks

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN 15603:2008 Energy performance of buildings - Overall energy use and definition of energy ratings Energy performance of buildings - Overall energy use and definition of energy ratings

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN ISO 1172:2000 Klaastekstiiliga sarrusplastid. Eelimpregneeritud materjalid, presskompaundid ja laminaadid. Klaastekstiili ja mineraaltäiteaine sisalduse määramine. Kuumutamismeetodid

More information

TELERI JA KODUKINO OSTJA ABC. Lugemist neile, kes soovivad enamat kui telerit toanurgas MIDA VÕIKS TEADA ENNE OSTMA MINEKUT

TELERI JA KODUKINO OSTJA ABC. Lugemist neile, kes soovivad enamat kui telerit toanurgas MIDA VÕIKS TEADA ENNE OSTMA MINEKUT TELERI JA KODUKINO OSTJA ABC Lugemist neile, kes soovivad enamat kui telerit toanurgas EHK MIDA VÕIKS TEADA ENNE OSTMA MINEKUT 2 Eessõna Kõik sai alguse sellest, et erinevates foorumites küsivad inimesed

More information

Pre-school teacher education and research in Tallinn University. Marika Veisson,Tallinn University Eurochild 30.09.2010

Pre-school teacher education and research in Tallinn University. Marika Veisson,Tallinn University Eurochild 30.09.2010 Pre-school teacher education and research in Tallinn University Marika Veisson,Tallinn University Eurochild 30.09.2010 Teacher education On 1 September 1967 Tallinn Pedagogical Institute opened the speciality

More information

Seitse kirja seitsmele kogudusele Efesos

Seitse kirja seitsmele kogudusele Efesos Seitse kirja seitsmele kogudusele Efesos Johannese ilmutus 1:17 20 17 Kui ma teda nägin, langesin ma tema jalge ette nagu surnu. Ning tema pani oma parema käe mu peale ja ütles: "Ära karda! Mina olen Esimene

More information

EESTI STANDARD EVS-EN 62507-1:2011

EESTI STANDARD EVS-EN 62507-1:2011 EESTI STANDARD EVS-EN 62507-1:2011 Identification systems enabling unambiguous information interchange - Requirements - Part 1: Principles and methods EESTI STANDARDI EESSÕNA Käesolev Eesti standard EVS-EN

More information

Tõendusmaterjal ja selle hindamine. Tõenduspõhine meditsiin. Tõenduspõhised kliinilised otsused Esialgne mudel. Pärnus 17.06.2014

Tõendusmaterjal ja selle hindamine. Tõenduspõhine meditsiin. Tõenduspõhised kliinilised otsused Esialgne mudel. Pärnus 17.06.2014 ja selle hindamine Pärnus 17.06.2014 Kaja-Triin Laisaar TÜ tervishoiu instituut Tõenduspõhine meditsiin Evidence-Based Medicine(EBM) is the integration of (1) best research evidence with (2) clinicalexpertiseand

More information

RAAMATUID ILMAR TALVE ISIKLIK JA ÜLDINE EESTI. Ilmar Talve. Vanem ja noorem Eesti. Tartu: Ilmamaa, 2008. 296 lk.

RAAMATUID ILMAR TALVE ISIKLIK JA ÜLDINE EESTI. Ilmar Talve. Vanem ja noorem Eesti. Tartu: Ilmamaa, 2008. 296 lk. RAAMATUID 1/09 12/30/08 2:20 PM Page 65 RAAMATUID ILMAR TALVE ISIKLIK JA ÜLDINE EESTI Ilmar Talve. Vanem ja noorem Eesti. Tartu: Ilmamaa, 2008. 296 lk. Ilmar Talve (1919 2007) näol on tegu väga mitmekülgse

More information

LISA BLACKBERRY LAHENDUSE BLACKBERRY ÄRI PILVETEENUS MICROSOFT OFFICE 365 JAOKS LITSENTSILEPINGULE ( LISA )

LISA BLACKBERRY LAHENDUSE BLACKBERRY ÄRI PILVETEENUS MICROSOFT OFFICE 365 JAOKS LITSENTSILEPINGULE ( LISA ) LISA BLACKBERRY LAHENDUSE BLACKBERRY ÄRI PILVETEENUS MICROSOFT OFFICE 365 JAOKS LITSENTSILEPINGULE ( LISA ) OLULISED MÄRKUSED: Selleks, et ligi pääseda ja/või kasutada seda Pilveteenust (nagu allpool defineeritud),

More information

TÕENÄOSUSTEOORIA JA MATEMAATILINE STATISTIKA

TÕENÄOSUSTEOORIA JA MATEMAATILINE STATISTIKA YMR0070, 010/011 kevad 1/8 TÕEÄOSUSTEOORIA JA MATEMAATILIE STATISTIKA Objekt (element, indiviid) katse käigus mõõdetav ühik. Üldkogum kõikide objektide hulk, mille omaduste vastu tuntakse huvi. Objektide

More information

INNOVATIVE USER INTERFACE DESIGN SOLUTION FOR ONLINE STORE CONTENT MANAGEMENT SYSTEM

INNOVATIVE USER INTERFACE DESIGN SOLUTION FOR ONLINE STORE CONTENT MANAGEMENT SYSTEM TALLINN UNIVERSITY Haapsalu College Department of Information Technology INNOVATIVE USER INTERFACE DESIGN SOLUTION FOR ONLINE STORE CONTENT MANAGEMENT SYSTEM Diploma thesis Academical advisor: Ville Tinnilä

More information

Software Development for the Mechanical Shock Testing System at Tartu Observatory

Software Development for the Mechanical Shock Testing System at Tartu Observatory University of Tartu Faculty of Science and Technology Institute of Technology Computer Engineering Mari Allik Software Development for the Mechanical Shock Testing System at Tartu Observatory Master s

More information

Remote Desktop Connection käsiraamat. Brad Hards Urs Wolfer Tõlge eesti keelde: Marek Laane

Remote Desktop Connection käsiraamat. Brad Hards Urs Wolfer Tõlge eesti keelde: Marek Laane Remote Desktop Connection käsiraamat Brad Hards Urs Wolfer Tõlge eesti keelde: Marek Laane 2 Sisukord 1 Sissejuhatus 5 2 Kaugekraani puhvri (Remote Frame Buffer, RFB) protokoll 6 3 Remote Desktop Connection

More information

Online Business Process Model Simulator

Online Business Process Model Simulator UNIVERSITY OF TARTU FACULTY OF MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE Institute of Computer Science Viljar Kärgenberg Online Business Process Model Simulator Bachelor's thesis (6 ECTS) Supervisors: prof. Marlon

More information

VENE KODANIKU PASS, ELAMISLUBA EESTIS

VENE KODANIKU PASS, ELAMISLUBA EESTIS EGIPTUSE VIISAINFO OLULINE LISAINFO - Viisa maksumus Eesti, Vene ja halli passi omanikele 26,00 EUR (ostes viisa Novatoursi kaudu). - Tšarterlennuga Egiptusesse reisija peab naasma samamoodi sama vedaja

More information

ÜLERIIGILINE KATSELINE TASEMETÖÖ INFOTEHNOLOOGIA

ÜLERIIGILINE KATSELINE TASEMETÖÖ INFOTEHNOLOOGIA ÜLERIIGILINE KATSELINE TASEMETÖÖ INFOTEHNOLOOGIA 9. KLASS 29. APRILL 2004 VARIANT B ÕPILASE NIMI POISS TÜDRUK KOOL MAAKOND LINN PRAKTILISE TÖÖ PUNKTISUMMA TESTI PUNKTISUMMA KOGU TASEMETÖÖ PUNKTISUMMA TASEMETÖÖ

More information

Avaldamise kp 14.08.2014 5:19. Muutmisaeg 14.08.2014 5:19

Avaldamise kp 14.08.2014 5:19. Muutmisaeg 14.08.2014 5:19 Modular Data Center. Info Versioon 2 URL http://com.mercell.com/permalink/43563450.aspx Väline hanke ID 278495-2014 Hanke liik Hanke aruanne Dokumendi liik Lepingu sõlmimine Hankemenetlus Ei ole määratletud

More information

PERFORMANCE OF SELECTED ESTONIAN FIRMS FINANCED WITH START-UP GRANT: ABILITY TO FOLLOW PLANS AND GRANT USAGE EFFICIENCY

PERFORMANCE OF SELECTED ESTONIAN FIRMS FINANCED WITH START-UP GRANT: ABILITY TO FOLLOW PLANS AND GRANT USAGE EFFICIENCY PERFORMANCE OF SELECTED ESTONIAN FIRMS FINANCED WITH START-UP GRANT: ABILITY TO FOLLOW PLANS AND GRANT USAGE EFFICIENCY Abstract Oliver Lukason, Jaan Masso 1 University of Tartu Whereas start-up firms

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN 13201-4:2007 Teevalgustus. Osa 4: Valgustuse mõõtemeetodid Road lighting - Part 4: Methods of measuring lighting performance EESTI STANDARDI EESSÕNA NATIONAL FOREWORD Käesolev Eesti

More information

Tartu Ülikool Filosoofiateaduskond Eesti keele osakond. Direktiivid eesti keele argivestlustes. Magistritöö. Helena Teemets

Tartu Ülikool Filosoofiateaduskond Eesti keele osakond. Direktiivid eesti keele argivestlustes. Magistritöö. Helena Teemets Tartu Ülikool Filosoofiateaduskond Eesti keele osakond Direktiivid eesti keele argivestlustes Magistritöö Helena Teemets Juhendaja Tiit Hennoste, MA Tartu 2012 Sisukord Sissejuhatus... 3 1. Direktiivide

More information

Kõvasulamid. Mikrostruktuuri metallograafiline määramine Hardmetals - Metallographic determination of microstructure

Kõvasulamid. Mikrostruktuuri metallograafiline määramine Hardmetals - Metallographic determination of microstructure EESTI STANDARD EVS-EN 24499:2000 Kõvasulamid. Mikrostruktuuri metallograafiline määramine Hardmetals - Metallographic determination of microstructure EESTI STANDARDIKESKUS EESTI STANDARDI EESSÕNA Käesolev

More information

UNIVERSITY OF TARTU FACULTY OF MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE Institute of Computer Science Computer Science speciality.

UNIVERSITY OF TARTU FACULTY OF MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE Institute of Computer Science Computer Science speciality. UNIVERSITY OF TARTU FACULTY OF MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE Institute of Computer Science Computer Science speciality Madis Raud Comparison of email browsers and their search capabilities Bachelor

More information

MICROSOFT KINECT IL PÕHINEV KASUTAJALIIDES TORNKRAANALE

MICROSOFT KINECT IL PÕHINEV KASUTAJALIIDES TORNKRAANALE TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL Infotehnoloogia teaduskond Automaatika instituut ISS40LT MICROSOFT KINECT IL PÕHINEV KASUTAJALIIDES TORNKRAANALE Bakalaureusetöö Üliõpilane: Aleksandr Nikandrov Üliõpilaskood: 104114

More information

Cost optimal and nearly zero energy performance requirements for buildings in Estonia

Cost optimal and nearly zero energy performance requirements for buildings in Estonia Estonian Journal of Engineering, 2013, 19, 3, 183 202 doi: 10.3176/eng.2013.3.02 Cost optimal and nearly zero energy performance requirements for buildings in Estonia Jarek Kurnitski a, Arto Saari b, Targo

More information

FOTOTÖÖTLUSVAHENDITE VÕRDLUS ANDROID NUTISEADMETE NÄITEL

FOTOTÖÖTLUSVAHENDITE VÕRDLUS ANDROID NUTISEADMETE NÄITEL Tallinna Ülikool Informaatika Instituut FOTOTÖÖTLUSVAHENDITE VÕRDLUS ANDROID NUTISEADMETE NÄITEL Seminaritöö Autor: Dea Taur Juhendaja: Andrus Rinde Tallinn 2013 Autorideklaratsioon Deklareerin, et käesolev

More information

MINU ELU KUNSTIS TARTU ÜLIKOOLI VILJANDI KULTUURIAKADEEMIA. Etenduskunstide osakond. Teatrikunsti õppekava. Karl Edgar Tammi. Praktiline lõputöö

MINU ELU KUNSTIS TARTU ÜLIKOOLI VILJANDI KULTUURIAKADEEMIA. Etenduskunstide osakond. Teatrikunsti õppekava. Karl Edgar Tammi. Praktiline lõputöö TARTU ÜLIKOOLI VILJANDI KULTUURIAKADEEMIA Etenduskunstide osakond Teatrikunsti õppekava Karl Edgar Tammi MINU ELU KUNSTIS Praktiline lõputöö Juhendaja: Kalju Komissarov Viljandi 2015 Sisukord Sissejuhatus...

More information

EESTI STANDARD EVS-EN 62300:2005. Consumer audio/video equipment digital interface with plastic optical fibre

EESTI STANDARD EVS-EN 62300:2005. Consumer audio/video equipment digital interface with plastic optical fibre EESTI STANDARD EVS-EN 62300:2005 Consumer audio/video equipment digital interface with plastic optical fibre EESTI STANDARDI EESSÕNA Käesolev Eesti standard EVS-EN 62300:2005 sisaldab Euroopa standardi

More information

ENESEVÄLJENDUS, IDENTITEET JA GRUPITUNNE KÜBERRUUMIS

ENESEVÄLJENDUS, IDENTITEET JA GRUPITUNNE KÜBERRUUMIS Tartu Ülikool Sotsiaalteaduskond Ajakirjanduse ja kommunikatsiooni osakond ENESEVÄLJENDUS, IDENTITEET JA GRUPITUNNE KÜBERRUUMIS Bakalaureusetöö Autor: Piret Reiljan Juhendajad: Pille Pruulmann-Vengerfeldt,

More information

Tallinna Ülikool Eesti Humanitaarintsituudi kultuuriteooria õppetool. Mihkel Kaevats

Tallinna Ülikool Eesti Humanitaarintsituudi kultuuriteooria õppetool. Mihkel Kaevats Tallinna Ülikool Eesti Humanitaarintsituudi kultuuriteooria õppetool Mihkel Kaevats UUS ILMALIK RELIGIOON. Itaalia fašismi diskursiivsed lätted Firenze avangardis ja ideoloogia diskursiivne avaldumine

More information

Implementing in-browser screen sharing library for robust, high-performance co-browsing

Implementing in-browser screen sharing library for robust, high-performance co-browsing UNIVERSITY OF TARTU FACULTY OF MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE Institute of computer science Software engineering curriculum Madis Nõmme Implementing in-browser screen sharing library for robust, high-performance

More information

ÕPIOBJEKT Andmeanalüüs MS Excelis (MS Excel 2010 baasil) Tanel Kaart http://ph.emu.ee/~ktanel/andmeanalyys_excelis/

ÕPIOBJEKT Andmeanalüüs MS Excelis (MS Excel 2010 baasil) Tanel Kaart http://ph.emu.ee/~ktanel/andmeanalyys_excelis/ ÕPIOBJEKT Andmeanalüüs MS Excelis (MS Excel 2010 baasil) Tanel Kaart http://ph.emu.ee/~ktanel/andmeanalyys_excelis/ 1 Sisukord Sissejuhatus... 4 1. Peamised andmeanalüüsi teostamise vahendid MS Excelis...

More information

E-BANKING IN ESTONIA: REASONS AND BENEFITS OF THE RAPID GROWTH

E-BANKING IN ESTONIA: REASONS AND BENEFITS OF THE RAPID GROWTH University of Tartu Faculty of Economics and Business Administration E-BANKING IN ESTONIA: REASONS AND BENEFITS OF THE RAPID GROWTH Olga Luštšik Tartu 2003 ISSN 1406 5967 ISBN 9985 4 0359 2 Tartu University

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN 16601-10-01:2014 Space project management - Part 10-01: Organization and conduct of reviews EESTI STANDARDI EESSÕNA NATIONAL FOREWORD See Eesti standard EVS-EN 16601-10-01:2014 sisaldab

More information

KUJUNDAV HINDAMINE KUI ÕPPIMIST TOETAV HINDAMINE

KUJUNDAV HINDAMINE KUI ÕPPIMIST TOETAV HINDAMINE KUJUNDAV HINDAMINE KUI ÕPPIMIST TOETAV HINDAMINE Õpetajakoolituse õppematerjal Maria Jürimäe Anita Kärner Leelo Tiisvelt KUJUNDAV HINDAMINE KUI ÕPPIMIST TOETAV HINDAMINE KUJUNDAV HINDAMINE KUI ÕPPIMIST

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN 13201-2:2007 Teevalgustus. Osa 2: Teostusnõuded Road lighting - Part 2: Performance requirements EESTI STANDARDI EESSÕNA NATIONAL FOREWORD Käesolev Eesti standard EVS-EN 13201-2:2007

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN 13718-2:2008 Meditsiinis kasutatavad liiklusvahendid ja nende varustus. Kiirabilennukid/helikopterid. Osa 2: Kiirabilennukite/helikopterite tootmis- ja tehnilised nõuded Medical vehicles

More information

CRM-I SÜSTEEMI JA DIGITAALSE TURUNDUSKOMMUNIKATSIOONI INTEGREERIMINE: KVALITATIIVNE ANALÜÜS

CRM-I SÜSTEEMI JA DIGITAALSE TURUNDUSKOMMUNIKATSIOONI INTEGREERIMINE: KVALITATIIVNE ANALÜÜS Estonian Business School Turunduse ja kommunikatsiooni õppetool CRM-I SÜSTEEMI JA DIGITAALSE TURUNDUSKOMMUNIKATSIOONI INTEGREERIMINE: KVALITATIIVNE ANALÜÜS Magistritöö Jaanika Kivilo Juhendaja professor

More information

FAILING IN BASIC SCHOOL: DISCOURSES OF EXPLANATION

FAILING IN BASIC SCHOOL: DISCOURSES OF EXPLANATION FAILING IN BASIC SCHOOL: DISCOURSES OF EXPLANATION PROBLEMS 117 Mare Müürsepp, Anne Uusen Tallinn University, Tallinn, Estonia E-mail: mare.muursepp@tlu.ee, anne.uusen@tlu.ee Abstract Discourse study was

More information

DETERMINATION OF FABRIC QUALITY OF A LOUNGEWEAR PRODUCT ON THE EXAMPLE OF KRISS SOONIK LOUNGERIE FINAL THESIS

DETERMINATION OF FABRIC QUALITY OF A LOUNGEWEAR PRODUCT ON THE EXAMPLE OF KRISS SOONIK LOUNGERIE FINAL THESIS Anneli Hallik DETERMINATION OF FABRIC QUALITY OF A LOUNGEWEAR PRODUCT ON THE EXAMPLE OF KRISS SOONIK LOUNGERIE FINAL THESIS Faculty of Clothing and Textile Resource Management of Clothing and Textile Tallinn

More information

A concept for performance measurement and evaluation in network industries

A concept for performance measurement and evaluation in network industries 536 Proceedings of the Estonian Academy of Sciences, 2015, 64, 4S, 536 542 doi: 10.3176/proc.2015.4S.01 Available online at www.eap.ee/proceedings A concept for performance measurement and evaluation in

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN 40-3-3:2013 Lighting columns - Design and verification - Part 3-3: Verification by calculation EESTI STANDARDI EESSÕNA NATIONAL FOREWORD See Eesti standard EVS-EN 40-3-3:2013 sisaldab

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN 13201-5:2015 Road lighting - Energy performance indicators EVS-EN 13201-5:2015 EESTI STANDARDI EESSÕNA NATIONAL FOREWORD See Eesti standard EVS-EN 13201-5:2015 sisaldab Euroopa standardi

More information

Vastu võetud 27.11.1992. Mitteametlik tõlge. 1971. aasta fondi konventsiooni artiklit 1 muudetakse järgmiselt:

Vastu võetud 27.11.1992. Mitteametlik tõlge. 1971. aasta fondi konventsiooni artiklit 1 muudetakse järgmiselt: Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 06.08.2005 Avaldamismärge: RT II 2004, 25, 103 Naftareostusest põhjustatud kahju kompenseerimise rahvusvahelise

More information

See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade

See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade EESTI STANDARD EVS-EN ISO 22005:2008 Avaldatud eesti keeles: august 2009 Jõustunud Eesti standardina: veebruar 2008 JÄLGITAVUS SÖÖDA JA TOIDU KÄITLEMISAHELAS Üldised põhimõtted ja põhinõuded süsteemi kavandamisel

More information

Keywords: language contact, linguistic attitudes, linguistic revitalization, matched-guise, Catalan, Valencian, Castilian

Keywords: language contact, linguistic attitudes, linguistic revitalization, matched-guise, Catalan, Valencian, Castilian ESUKA JEFUL 2011, 2 1: 57 74 THE EFFECT OF PRESTIGE IN LANGUAGE MAINTENANCE: THE CASE OF CATALAN IN VALENCIA 1 Raquel Casesnoves Ferrer Universitat Pompeu Fabra Abstract. The fact of speaking a language

More information

Programme, 24th of October. The Art of Teaching

Programme, 24th of October. The Art of Teaching This time around, Eksperimenta! as an art education research platform will be focusing on one of the most complicated and contraversial topics in creative subjects namely, assessment. On what basis and

More information

ELEKTROONILINE DOKUMENDIHALDUS

ELEKTROONILINE DOKUMENDIHALDUS TARTU ÜLIKOOL MATEMAATIKA-INFORMAATIKATEADUSKOND Arvutiteaduse Instituut Tarkvarasüsteemide õppetool Informaatika eriala Merle Sibola ELEKTROONILINE DOKUMENDIHALDUS Magistritöö Juhendaja: Anne Villems

More information

ÜRITUSTE KORRALDAMISE JUHTNÖÖRID

ÜRITUSTE KORRALDAMISE JUHTNÖÖRID ÜRITUSTE KORRALDAMISE JUHTNÖÖRID Koostanud SA Innove karjääriteenuste arenduskeskus koostöös Jõgeva, Põlva, Tallinna, Tartu ja Viljandi teavitamis- ja nõustamiskeskuste karjäärispetsialistidega. Juhtnöörid

More information

TOOMAS TAMM ITK UROLOOG EUS president

TOOMAS TAMM ITK UROLOOG EUS president TOOMAS TAMM ITK UROLOOG EUS president Kirchen et al., Presented at 2002 EAU meeting, Birmingham Intrinsic sphincter deficiency (Kennedy 1937) Changes in the posterior urethrovesical angle (Jeffcoate &

More information

JUHUSLIK MEELELAHUTUSRAKENDUSE PROTOTÜÜP

JUHUSLIK MEELELAHUTUSRAKENDUSE PROTOTÜÜP Tallinna Ülikool Digitehnoloogiate Instituut JUHUSLIK MEELELAHUTUSRAKENDUSE PROTOTÜÜP Bakalaureusetöö Autor: Kevin Rull Juhendaja: Jaagup Kippar Autor:...,,,, 2016 Juhendaja:...,,.,, 2016 Instituudi direktor:..,,.,,

More information

The role of game in developing social skills. Best practise in kindergartens in Tallinn.

The role of game in developing social skills. Best practise in kindergartens in Tallinn. The role of game in developing social skills. Best practise in kindergartens in Tallinn. Natalia Kislaja, BA 26th ICCP World Play Conference Tallinn 2012 Education and experience. 1993 1998 Tallinn University

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN 16031:2012 Adjustable telescopic aluminium props - Product specifications, design and assessment by calculation and tests EESTI STANDARDI EESSÕNA NATIONAL FOREWORD See Eesti standard

More information

KÄSIRAAMAT. KIRJUTAS Alari Rammo

KÄSIRAAMAT. KIRJUTAS Alari Rammo V A B A Ü H E N D U S T E L E KÄSIRAAMAT? KIRJUTAS Alari Rammo ? EMSL & PRAXIS 2011 Kirjutas: Alari Rammo Nõu andsid: Kristina Mänd, Urmo Kübar ja fookusgruppides osalenud Keel: Katrin Kern Kujundus:

More information

ESUKA JEFUL 2011, 2 1: 335 345

ESUKA JEFUL 2011, 2 1: 335 345 ESUKA JEFUL 2011, 2 1: 335 345 AUSTRALIA AND CATALONIA: A COMPARATIVE STUDY ON THE PROTEC- TION OF MINORITY LANGUAGES FROM A LEGAL STANDPOINT. EDUCATION IN THE MOTHER TONGUE. IS THE LANGUAGE A FACTOR OF

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN 14052:2012 Suure vastupidavusega tööstuslikud kiivrid High performance industrial helmets EESTI STANDARDI EESSÕNA NATIONAL FOREWORD See Eesti standard EVS-EN 14052:2012 sisaldab Euroopa

More information

TESTING OF VOLTAGE CONVERTERS FOR THE ELECTRICAL POWER SYSTEM OF ESTCUBE-2

TESTING OF VOLTAGE CONVERTERS FOR THE ELECTRICAL POWER SYSTEM OF ESTCUBE-2 UNIVERSITY OF TARTU Faculty of Science and Technology Institute of Technology Karl-Indrek Raudheiding TESTING OF VOLTAGE CONVERTERS FOR THE ELECTRICAL POWER SYSTEM OF ESTCUBE-2 Bachelor s Thesis (12 ECTS)

More information

This document is a preview generated by EVS. Helmets for pedal cyclists and for users of skateboards and roller skates

This document is a preview generated by EVS. Helmets for pedal cyclists and for users of skateboards and roller skates EESTI STANDARD EVS-EN 1078:2012+A1:2013 Helmets for pedal cyclists and for users of skateboards and roller skates EESTI STANDARDI EESSÕNA NATIONAL FOREWORD See Eesti standard EVS-EN 1078:2012+A1:2013 sisaldab

More information

tarkvarasüsteemidele Projekti töötulemid Tellija: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Harju 11, Tallinn 15072 E-post info@mkm.

tarkvarasüsteemidele Projekti töötulemid Tellija: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Harju 11, Tallinn 15072 E-post info@mkm. Trinidad Consulting OÜ 22.09.2014 1 (69) Kasutatavuse mõõdikute süsteem avaliku sektori Tellija: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Harju 11, Tallinn 15072 E-post info@mkm.ee Täitja: Trinidad Consulting

More information

TARTU ÜLIKOOLI NARVA KOLLEDŽ ÜHISKONNATEADUSTE LEKTORAAT

TARTU ÜLIKOOLI NARVA KOLLEDŽ ÜHISKONNATEADUSTE LEKTORAAT TARTU ÜLIKOOLI NARVA KOLLEDŽ ÜHISKONNATEADUSTE LEKTORAAT Veronika Berzin INTERNETITURUNDUSE VAJALIKKUS MÖÖBLIPOE TEGEVUSE EDENDAMISEL Lõputöö Juhendaja lektor Elen Elbra NARVA 2014 Olen koostanud töö iseseisvalt.

More information

Tdlkebiiroo kinnitus. Kinnitame, et lisatud dokument on tdlgitud meie t6lkebiiroo poolt. EM T6lge OU 22.02.2010. Mattias Metsik

Tdlkebiiroo kinnitus. Kinnitame, et lisatud dokument on tdlgitud meie t6lkebiiroo poolt. EM T6lge OU 22.02.2010. Mattias Metsik Tdlkebi.iroo EM T6lge OU Reg.kood 1l105096 Kaunase pst.27-15 50706 Tartu Tel. (+372) 552 00 23 22.02.2010 Tdlkebiiroo kinnitus Kinnitame, et lisatud dokument on tdlgitud meie t6lkebiiroo poolt. Mattias

More information

RISKI JA PROGRESSI KUJUTAMINE AVALIKUS KOMMUNIKATSIOONIS E-VALIMISTE NÄITEL. Bakalaureusetöö (4 AP)

RISKI JA PROGRESSI KUJUTAMINE AVALIKUS KOMMUNIKATSIOONIS E-VALIMISTE NÄITEL. Bakalaureusetöö (4 AP) Tartu Ülikool Sotsiaalteadusond Ajakirjandus ja kommunikatsiooni osakond RISKI JA PROGRESSI KUJUTAMINE AVALIKUS KOMMUNIKATSIOONIS E-VALIMISTE NÄITEL Bakalaureusetöö (4 AP) Eneli Mikko Juhendaja: Külli-Riin

More information

TALLINNA ÜLIKOOLI PEDAGOOGILINE SEMINAR. Alushariduse osakond

TALLINNA ÜLIKOOLI PEDAGOOGILINE SEMINAR. Alushariduse osakond TALLINNA ÜLIKOOLI PEDAGOOGILINE SEMINAR Alushariduse osakond Liis Kommer EKRAANIMEEDIA ROLL 6-7AASTASTE LASTE PERESUHETELE Lõputöö Juhendaja: Elyna Nevski, MSc Tallinn 2014 ANNOTATSIOON Tallinna Ülikooli

More information

Juveniilne idiopaatiline artriit Eesti lastel Chris Pruunsild 1, Karin Uibo 2, Hille Liivamägi 3, Sirje Tarraste 2, Tiina Talvik 3

Juveniilne idiopaatiline artriit Eesti lastel Chris Pruunsild 1, Karin Uibo 2, Hille Liivamägi 3, Sirje Tarraste 2, Tiina Talvik 3 Juveniilne idiopaatiline artriit Eesti lastel Chris Pruunsild 1, Karin Uibo 2, Hille Liivamägi 3, Sirje Tarraste 2, Tiina Talvik 3 1 TÜ lastekliinik, 2 Tallinna Lastehaigla, 3 TÜ Kliinikumi lastekliinik

More information

Le juhtkiri. Toimkond

Le juhtkiri. Toimkond Le juhtkiri Värske tuulehoona keset kontrolltööde ja hinnete parandamise sumbunud lehka ilmub teie ette talvine koolileht. Sel aastal on lehes palju uut: peatoimetus on vahetunud (loodetevasti mitte samasuguste

More information

Comparison of allocation trackers in JVM

Comparison of allocation trackers in JVM University of Tartu Faculty of Mathematics and Computer Science Institute of Computer Science Viktor Karabut Comparison of allocation trackers in JVM Bachelor s thesis Supervisor: Vladimir Šor Author:..

More information

Estonian Personalised Medicine Pilot Project evaluation methodology

Estonian Personalised Medicine Pilot Project evaluation methodology Estonian Personalised Medicine Pilot Project evaluation methodology 2015 This paper is an extraction from the Feasibility study for the development of business cooperation, management organisation and

More information

kes oli see mees, kes lapsepõlves meeleldi mängis oksüüdirohelise riistapuuga, ÖÖGA ÜKS Keel ja Kirjandus 5/2011 Nimevõtt

kes oli see mees, kes lapsepõlves meeleldi mängis oksüüdirohelise riistapuuga, ÖÖGA ÜKS Keel ja Kirjandus 5/2011 Nimevõtt Andres Ehin, avaartikkel_layout 1 29.04.11 13:45 Page 321 Keel ja Kirjandus 5/2011 LIV aastakäik EEstI teaduste akadeemia ja EEstI kirjanike LIIdu ajakiri ÖÖGA ÜKS andres EHIn Nimevõtt kes oli see mees,

More information

Surrey POISE Framework (Procurement of IT Services and Equipment).

Surrey POISE Framework (Procurement of IT Services and Equipment). Surrey POISE Framework (Procurement of IT Services and Equipment). Info Versioon 1 URL http://com.mercell.com/permalink/35568136.aspx Väline hanke ID 286085-2012 Hanke liik Hange Dokumendi liik Hanketeade

More information