แผนพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยพะเยา (พ.ศ )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "แผนพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยพะเยา (พ.ศ. 2558 2561)"

Transcription

1 แผนพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยพะเยา (พ.ศ ) ปร บปร งแก ไข พ.ศ. 2558

2 2 คานา แผนพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยพะเยา พ.ศ น จ ดท าข นภายใต กรอบ นโยบายและท ศทางการบร หารมหาว ทยาล ยพะเยา พ.ศ โดยม ว ตถ ประสงค เพ อใช เป นแนวทางในการบร หารงานบ คคลของมหาว ทยาล ยพะเยา ท งในระด บมหาว ทยาล ย ระด บส วนงานว ชาการ และระด บหน วยงานภายในมหาว ทยาล ย ซ งประกอบไปด วยข อม ลพ นฐาน ของมหาว ทยาล ยพะเยา ข อม ลและสถ ต บ คลากรมหาว ทยาล ยพะเยา และรายละเอ ยดของ แผนการพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยพะเยา พ.ศ การจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยพะเยาน ได ให ความส าค ญต อนโยบาย การบร หารงานของอธ การบด มหาว ทยาล ยพะเยา และสอดคล องก บท ศทางการพ ฒนา มหาว ทยาล ยตามปณ ธาน ป ญญาเพ อความเข มแข งของช มชน และว ส ยท ศน ท ว า มหาว ทยาล ยพะเยา ม งเน นพ ฒนาไปส การเป นมหาว ทยาล ยสมบ รณ แบบ (Comprehensive University) ท ร บใช ส งคม (Community Engagement) ม งเน นปฏ บ ต ภารก จด านการผล ตบ ณฑ ต ท ม ค ณภาพ และได มาตรฐานสากล ส ประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยน (ASEAN Economic Community) และพ ฒนาองค ความร ส ช มชนให เข มแข งและส งคมเป นส ข จะเป นรากฐานท ส าค ญของการพ ฒนา ประเทศ ให น าไปส การแข งข นได แบบย งย นในประชาคมโลก รวมท งรองร บตามมาตรฐานและต ว บ งช ค ณภาพของส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา (สกอ.) มาตรฐานและต วบ งช ของ ส าน กงานร บรองมาตรฐานและประเม นค ณภาพการศ กษา (สมศ.) และเกณฑ หร อนโยบายต าง ๆ ท เก ยวข อง กองการเจ าหน าท ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยพะเยา หว งเป นอย างย งว า แผนพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยพะเยา พ.ศ น จะสามารถพ ฒนาบ คลากรของ มหาว ทยาล ยให ม ค ณภาพ ตามนโยบายของมหาว ทยาล ยพะเยา ดร.นายแพทย ว ช ย เท ยนถาวร รองอธ การบด

3 3 สารบ ญ หน า คานา 2 บทท 1 บทนา 1.1 ประว ต ความเป นมาของมหาว ทยาล ยพะเยา ปร ชญา ปณ ธาน ว ส ยท ศน ว ตถ ประสงค ค าน ยมร วม และพ นธก จ โครงสร างองค กรของมหาว ทยาล ยพะเยา โครงสร างการบร หารงานของมหาว ทยาล ยพะเยา คณะกรรมการบร หารมหาว ทยาล ยพะเยา 12 บทท 2 ข อม ลและสถ ต บ คลากรมหาว ทยาล ยพะเยา 2.1 สภาพป จจ บ นด านบ คลากรของมหาว ทยาล ยพะเยา จานวนบ คลากร จ าแนกตามสายงาน จานวนบ คลากร จ าแนกตามค ณว ฒ จานวนบ คลากร จ าแนกตามตาแหน งทางว ชาการ จานวนผ ร บท นและจ านวนผ ลาศ กษาต อ จานวนพน กงานมหาว ทยาล ยท จะเกษ ยณอาย ในป งบประมาณ 17 พ.ศ การว เคราะห สภาพแวดล อมของการบร หารงานด านบ คลากร การว เคราะห ความต องการกาล งคนของมหาว ทยาล ยพะเยา 23 บทท 3 แผนการพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยพะเยา พ.ศ เหต ผลและความจ าเป น ว ตถ ประสงค ของการจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากร ประเด นย ทธศาสตร เพ อการพ ฒนาบ คลากร แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรของมหาว ทยาล ยพะเยา 29 ระยะ 4 ป (พ.ศ ) 3.5 ความสอดคล องก บย ทธศาสตร และค าน ยมร วมของมหาว ทยาล ยพะเยา 52

4 4 สารบ ญ (ต อ) หน า 3.6 แผนการการจ ดสรรท นการศ กษาให ก บบ คลากรของมหาว ทยาล ยพะเยา 57 ประจาป งบประมาณ แนวทางการพ ฒนาบ คลากรตามสมรรถนะของมหาว ทยาล ยพะเยา 57 บทท 4 มาตรการและกลไกในการต ดตามประเม นผลและการปร บแผนพ ฒนาบ คลากร 4.1 การต ดตาม ประเม นผลการดาเน นงานตามโครงการ ต วบ งช และค าเป าหมายของแผนพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยพะเยา 63 พ.ศ ภาคผนวก มาตรฐานกาหนดต าแหน ง ต วแบบสมรรถนะ (Competency Model) มหาว ทยาล ยพะเยา

5 5 บทท 1 บทน า 1.1 ประว ต ความเป นมาของมหาว ทยาล ยพะเยา มหาว ทยาล ยพะเยา ก อนได ร บการยกฐานะเป นมหาว ทยาล ยในก าก บของร ฐ ได อย ภายใต การด แลของมหาว ทยาล ยนเรศวร และการสร างความเสมอภาคทางการศ กษา ซ งได ตระหน กถ งความส าค ญของการกระจายโอกาส ประกอบก บมหาว ทยาล ยได พ จารณาร วมก บ ผ ว าราชการจ งหว ดและสมาช กผ แทนราษฎรจ งหว ดพะเยา รวมท งผ แทนจากภาคร ฐและเอกชน ในการแก ป ญหาเร องรายได และการศ กษาของประชากรในจ งหว ดพะเยา ซ งโดยเฉล ยอย ในระด บต า จ งได จ ดโครงการกระจายโอกาสทางการศ กษาส จ งหว ดพะเยาข น เพ อตอบสนองนโยบายของ ทบวงมหาว ทยาล ย ท สน บสน นให มหาว ทยาล ยขยายเขตการศ กษาออกส ภ ม ภาค โดยม ว ตถ ประสงค หล กเพ อยกฐานะเป นมหาว ทยาล ยเอกเทศในอนาคต ทบวงมหาว ทยาล ยจ งได พ จารณาน าเสนอ คณะร ฐมนตร พ จารณาให ความเห นชอบ ต อมาคณะร ฐมนตร ในคราวประช มเม อว นท 8 ต ลาคม พ.ศ.2539 ได ม มต ให ใช ช อว า ว ทยาเขตสารสนเทศพะเยา ซ งการจ ดการเร ยนการสอนระยะเร มแรก ได ใช อาคารของโรงเร ยนพะเยาพ ทยาคมเป นการช วคราว ส าหร บสถานท ต งถาวร มหาว ทยาล ย นเรศวร ได ร วมก บทางจ งหว ดพะเยาจ ดหาสถานท ต ง ณ บร เวณต าบลแม กา อ าเภอเม อง จ งหว ด พะเยา ประกอบด วยท ด นจ านวน 5,727 ไร เม อการก อสร างได แล วเสร จ จ งได ย ายมาสถานท ต งถาวร และเป ดการเร ยนการสอนต งแต ป พ.ศ.2542 เป นต นมา ต อมา เม อว นท 21 กรกฎาคม พ.ศ.2550 ในคราวประช มคร งท 13 (4/2550) สภามหาว ทยาล ยนเรศวร ได ม มต ให เปล ยนช อ มหาว ทยาล ยนเรศวร ว ทยาเขตสารสนเทศพะเยา เป น มหาว ทยาล ยนเรศวร พะเยา เม อว นท 12 กรกฎาคม พ.ศ.2553 พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห วภ ม พลอด ลยเดช ได ม พระบรมราชโองการโปรดเกล าฯ ให ตราพระราชบ ญญ ต มหาว ทยาล ยพะเยา พ.ศ.2553 ข น และ ประกาศในราชก จจาน เบกษา เม อว นท 16 กรกฎาคม พ.ศ.2553 จ งถ อได ว า มหาว ทยาล ยพะเยา ได แยกออกจากมหาว ทยาล ยนเรศวร เป นมหาว ทยาล ยในก าก บของร ฐ ท ไม เป นส วนราชการ อย างเต มร ปแบบ ถ อได ว าเป นข าวท น าย นด ส าหร บชาวจ งหว ดพะเยา ท ม สถาบ นอ ดมศ กษาท ม ค ณภาพผ านการผล ตบ ณฑ ตและมหาบ ณฑ ตออกมาร บใช ส งคมและประเทศชาต อย างมากมาย ด วยการน าของอธ การบด และคณะผ บร หารท ม ประสบการณ และว ส ยท ศน ท ร ดไปข างหน าอย าง ไม หย ดย ง เพ อให มหาว ทยาล ยพะเยาเป นมหาว ทยาล ยสมบ รณ แบบอย างแท จร ง

6 6 1.2 ปร ชญา ปณ ธาน ว ส ยท ศน ว ตถ ประสงค ค าน ยมร วม และพ นธก จ ปร ชญา ช ว ตท เป นอย ด วยป ญญา ประเสร ฐท ส ด หร อ ปญ ญาช ว เสฏฐช ว นาม A Life of Wisdom Is the Most Wondrous of All ปณ ธาน ป ญญาเพ อความเข มแข งของช มชน หร อ Wisdom for Community Empowerment ว ส ยท ศน มหาว ทยาล ยพะเยา ม งเน นการพ ฒนาไปส การเป นมหาว ทยาล ยสมบ รณ แบบ (Comprehensive University) ร บใช ส งคม (Community Engagement) ม งปฏ บ ต ภารก จด านการผล ต บ ณฑ ตท ม ค ณภาพส ประชาคมอาเซ ยน (Asean Economic Community) และได มาตรฐานสากล พ ฒนาองค ความร ส ช มชนให ช มชนเข มแข งและส งคมเป นส ข จะเป นรากฐานท ส าค ญของการพ ฒนา ประเทศ เพ อให นาไปส การแข งข นได อย างย งย นในประชาคมโลก ว ตถ ประสงค (จ ดเน น) ร วมก นท งมหาว ทยาล ย (Core purposes) 5 ประการ 1. เพ อจ ดการเร ยนการสอนท เน นให น ส ตอย และเร ยน (Live and Learn) อย างม ความส ข จบ ไปม งานทา และเป นคนด ของส งคม 2. เพ อท าการท าว จ ยท เน นป ญญารวมหม (Collective Intelligence) เค ยงค ช มชน (สน บสน น แนวค ด OUOP One University One Province) 3. เพ อบร การว ชาการ โดยเน นการใช ป ญญารวมหม เพ อพ ฒนาความเข มแข งของช มชน (Community Empowerment) 4. เพ อท าน บ าร งภ ม ป ญญา ศ ลปะ ว ฒนธรรม และส งแวดล อมของท องถ น (Local Wisdom) ส สากล 5. เพ อบร หารจ ดการอย างม ประส ทธ ภาพ ประส ทธ ผล และย ดม นในธรรมาภ บาล (Good Governance) ค าน ยมร วมก นท งมหาว ทยาล ย (Core Value) ใช ค าน ยมร วมก นท งมหาว ทยาล ย (Core Values) โดยย ดหล กค ด 7 ประการ เพ อให เก ด ว ฒนธรรมองค กร ท ม ความไว เน อเช อใจซ งก นและก น (Mutual Trust) เก ดเป นองค กรแห งการเร ยนร (Learning Organization) และท าให เก ดความเป นสากล (Internationalization) ซ งจะสอดร บ ส งเสร ม และเป นป จจ ยแห งความสาเร จของปณ ธานและว ตถ ประสงค ประกอบด วย

7 1. Competence - หล กความร ความสามารถ (ให ความสาค ญก บผ ท ม ความสามารถ ส งเป นอ นด บแรกก อนเสมอ) (จ งเป นหน าท ของท กคนในองค กรท จะต องช วยก นยกระด บความร ความสามารถของตนเองให ด ย งข นตลอดเวลา) (เพ อส งเสร มสน บสน นให เก ด Competitiveness และ Leadership) 2. Freedom หล กเสร ภาพ (ม เสร ภาพท จะค ดท จะท างานให บรรล ว ตถ ประสงค ของมหาว ทยาล ย) (เพ อส งเสร ม สน บสน นให เก ด Excellence) (ท าให เก ดความเป นเล ศท หลากหลาย ตามท ตนเองถน ดหร อเช ยวชาญ) 3. Justice หล กความถ กต อง ย ต ธรรม (ม ความถ กต องและย ต ธรรมในห วใจตลอด เวลา) (ม ค ณธรรมและจรรยาบรรณ) (ทาให เก ดความเคารพน บถ อ และความไว เน อเช อใจซ งก นและ ก น) 4. Generosity หล กความม น าใจ (ม น าใจช วยเหล อเก อก ลก น โดยให ถ อเป น ส ทธ ของผ ท อ อนแอกว าท จะได ร บความช วยเหล อและเป น หน าท ของผ ท เข มแข งกว าท จะต องให การช วยเหล อ) (ทาให เก ดว ฒนธรรมการอย ร วมก นอย างม ความส ข) 5. Team Learning and Working หล กการแลกเปล ยนเร ยนร และท างานเป นท ม (เน นการเร ยนร จากการทางานและการดาเน นช ว ต) (ทาให เก ดป ญญารวมหม ) 6. Shared Vision หล กการม เป าหมายร วมก น (ม เป าหมายในการท างานร วมก น) (ทาให เก ดพล งสาม คค ) (ทาให เก ดเป นองค กรแห งการเร ยนร ) 7. Local and Global Spirit - หล กความเช อมโยงระหว างช มชนและสากล (ย ดคต องค ความร ท ผล ตและท ใช เป นระด บสากล ส วนจ ตว ญญาณอย ท การร บใช ช มชนและส งคมไทย ) (ทาให เก ดความเป นสากล หร อ Internationalization) พ นธก จ มหาว ทยาล ยพะเยา ม งกระจายโอกาสและสร างความเสมอภาคทางการศ กษาให ก บ ประชาชนในเขตภาคเหน อตอนบน 7 จ งหว ด ได แก พะเยา แพร นาน ล าพ น ล าปาง เช ยงราย แม ฮ องสอน และภ ม ภาคอ นด วย โดยจ ดการเร ยนการสอนในสาขาท เป นความต องการของท องถ น ภ ม ภาค และประเทศ เพ อให ผ ส าเร จการศ กษาม งานท า ท งกล มสาขาทางด านว ทยาศาสตร และ เทคโนโลย กล มสาขาทางด านว ทยาศาสตร ส ขภาพ และกล มสาขาทางด านส งคมศาสตร ซ งม พ นธก จท สาค ญ 5 ด าน ด งน 7

8 1. ด านการผล ตบ ณฑ ต มหาว ทยาล ยพะเยาม ภารก จหล กท ต องท าการพ ฒนาทร พยากรมน ษย ท กระด บ ให สอดคล องก บกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษา (TQF) โดยม งเน นการสร างบ ณฑ ตให ม ค ณธรรม จร ยธรรม ม ความร ม ท กษะทางป ญญา ม ท กษะทางความส มพ นธ ระหว างบ คคลและ ความร บผ ดชอบ ม ท กษะทางการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและการใช เทคโนโลย สารสนเทศ เพ อให สามารถท างานได ท กแห งท วโลก โดยจะต องพ ฒนาศ กยภาพและความสามารถของอาจารย ควบค ไปก บการพ ฒนามาตรฐานทางด านว ชาการด วย การจ ดการศ กษาในอนาคตมองว าจะต องหา ว ธ การและร ปแบบท หลากหลายย งข น ด งน น จ งต องสน บสน นการจ ดการศ กษาต อเน อง ให ครอบคล มท งกล มเป าหมายก อนเข าส ตลาดแรงงาน ซ งจะต องปร บปร งร ปแบบ และว ธ การสอน รวมท งเน อหาสาระให เท าท นการพ ฒนาทางว ชาการ และว ชาช พในสาขาว ชาต างๆด วย 2. ด านการว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยาม งส งเสร มการว จ ยและพ ฒนา เพ อการพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมท ม ร ปแบบซ บซ อนข น เช น การว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย เพ ออ ตสาหกรรมสม ยใหม ท ใช ท นป ญญา มากกว าท นแรงงาน หร อว ตถ ด บ การว จ ยเพ อเพ มประส ทธ ภาพการใช ทร พยากร การฟ นฟ และการ อน ร กษ ส งแวดล อม การว จ ยเช งอ ตสาหกรรม การว จ ยด านว ทยาศาสตร ส ขภาพ และการพ ฒนา ระบบบร การด านสาธารณส ข ตลอดจนการว จ ยเพ อการพ ฒนาส งคม เป นต น โดยมหาว ทยาล ยได ให ความสาค ญในการแก ป ญหาของช มชนและม งเน นการว จ ยพ นฐานโดยควบค ไปก บการว จ ยประย กต ในสาขาต างๆให ม ประส ทธ ภาพ เพ อนาไปส การเร ยนการสอนท ม ประส ทธ ผล และม ค ณภาพช ว ตของ ช มชนท ด ตลอดจนเพ มข ดความสามารถในการพ งพาตนเองได อย างแท จร งในระยะยาว โดยจะต อง สร างผ น าในการว จ ยให สามารถด าเน นการในล กษณะห นส วนหร อการสร างเคร อข ายก บสถาบ นท ม ช อเส ยงท งในและต างประเทศ เพ อพ ฒนาค ณภาพน กว จ ยให นาไปส ความเป นเล ศได เร วข น 3. ด านการบร การว ชาการ มหาว ทยาล ยพะเยาม งเน นการบร การว ชาการในร ปแบบท หลากหลายมากย งข น เช น การ บร การเพ อพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและค ณภาพช ว ต โดยอาศ ยองค ความร จากช มชนร วมก บ บ คลากรของมหาว ทยาล ย การบร การทางด านการแพทย และสาธารณส ข การให บร การบาง ประเภท โดยใช ศ กยภาพของช มชนและว สด เหล อใช มาท างานว จ ยเพ อสร างม ลค าให ก บช มชน โดย สร างความร วมม อก บองค กรปกครองส วนท องถ นในเขตภาคเหน อตอนบน และองค กรภาคเอกชน เพ อช วยในการสร างจ ดแข งและการยอมร บของส งคมโดยท วไป 8

9 4. ด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยพะเยาม งพ ฒนาการผสมผสานทางว ฒนธรรม และการม ส วนร วมในประชาคม โลกทางด านเศรษฐก จ โดยการทาน บาร งและอน ร กษ ศ ลปว ฒนธรรมของส งคมไทย เป นรากฐานของ การพ ฒนาอย างม ด ลยภาพ ซ งรวมถ งการศ กษาความเป นไทยให เข าใจอย างถ องแท เพ อน าไปส การ สงวนและร กษาความแตกต างทางประเพณ และว ฒนธรรม ตลอดจนการอย ร วมก นในประชาคมโลก อย างม เอกล กษณ และศ กด ศร โดยเสร มสร างว ฒนธรรมและค าน ยมท พ งประสงค ให เก ดข นก บบ คคล องค กร และส งคม โดยเป นเป าหมายสาค ญท ต องดาเน นการ 5. ด านการบร หาร มหาว ทยาล ยพะเยาต องพ ฒนาไปส การเป นมหาว ทยาล ยท ม ค ณภาพ และได มาตรฐานใน ระด บสากล โดยการพ ฒนาให เป นมหาว ทยาล ยร บใช ส งคม (Community Engagement) และให ได ร บ การยอมร บในระด บชาต และระด บนานาชาต การปฏ บ ต ภารก จไม ว าจะเป นการผล ตบ ณฑ ต การว จ ย การบร การว ชาการ และการท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม จะต งเป าหมายให น าไปส ความม นคงและ ความย งย นของเศรษฐก จ ส งคม ส ขภาวะ พล งงาน ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม โดยย ดหล ก ประส ทธ ภาพ ประส ทธ ผล และธรรมาภ บาลเป นสาค ญ 9

10 โครงสร างองค กรของมหาว ทยาล ยพะเยา โครงการจ ดต งศ นย ภาษา โครงการจ ดต งศ นย ภ ม ภาคเทคโนโลย อวกาศและ ภ ม สารสนเทศภาคเหน อ กองกลาง กองการเจ าหน าท กองก จการน ส ต กองคล ง กองแผนงาน กองอาคารสถานท กองบร หารงานว จ ยและประก นค ณภาพการศ กษา กองบร การการศ กษา ศ นย บรรณสารและส อการศ กษา ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ศ นย ให บร การและสน บสน นน ส ตพ การ โรงเร ยนสาธ ตมหาว ทยาล ยพะเยา โครงการจ ดต งศ นย การเร ยนร ทางอ เล กทรอน กส โครงการจ ดต งศ นย ศ ลปว ฒนธรรมล านนา (ไต) ศ นย เคร องม อกลาง ศ นย บ มเพาะว สาหก จมหาว ทยาล ยพะเยา(UPBI) ศ นย เคร อข ายความร วมม อเพ อพ ฒนาเช งพ นท แบบ สร างสรรค (ABC) ศ นย ส ตว ทดลอง อ ทยานว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยพะเยา ว ทยาล ยการจ ดการ ว ทยาล ยการศ กษา ว ทยาล ยพล งงานและ ส งแวดล อม ว ทยาเขตเช ยงราย หน วยตรวจสอบภายใน มหาว ทยาล ยพะเยา หน วยงานระด บกองและม ฐานะเท ยบเท ากอง ส วนงานอ น (คณบด ) ส วนงานว ชาการ ส วนงานร หาร (ผ อำนวยกำ รกอง/ศ นย ) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยพะเยา ว ทยาล ย (คณบด ) คณะ (คณบด ) คณะเกษตรศาสตร และทร พยากรธรรมชาต คณะว ทยาศาสตร คณะว ทยาศาสตร การแพทย คณะศ ลปศาสตร คณะน ต ศาสตร คณะแพทยศาสตร คณะเภส ชศาสตร คณะพยาบาลศาสตร คณะสหเวชศาสตร คณะว ศวกรรมศาสตร คณะเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร คณะว ทยาการจ ดการและสารสนเทศศาสตร คณะสถาป ตยกรรมศาสตร และ ศ ลปกรรมศาสตร คณะท นตแพทยศาสตร คณะร ฐศาสตร และส งคมศาสตร ศ นย การแพทย และ โรงพยาบาล มหาว ทยาล ยพะเยา

11 โครงสร างการบร หารงานของมหาว ทยาล ยพะเยา นายกสภามหาว ทยาล ยพะเยา กรรมการสภามหาว ทยาล ยพะเยาผ ทรงค ณว ฒ อธ การบด มหาว ทยาล ยพะเยา (ผ อำนวยกำรกอง/ศ นย ) รองอธ การบด รองอธ การบด ฝ ายวางแผนและพ ฒนา รองอธ การบด ฝ ายว ชาการ รองอธ การบด ฝ ายว จ ยและประก นค ณภาพ รองอธ การบด ฝ ายบร หาร รองอธ การบด ฝ ายก จการน ส ต รองอธ การบด ฝ ายก จการพ เศษ

12 คณะกรรมการบร หารมหาว ทยาล ยพะเยา อธ การบด มหาว ทยาล ยพะเยา ประธานกรรมการ รองอธ การบด กรรมการ ผ ช วยอธ การบด กรรมการ ห วหน าส วนงานว ชาการ กรรมการ รองอธ การบด ฝ ายว ชาการ กรรมการและเลขาน การ ผ อานวยการกองกลาง ผ ช วยเลขาน การ ผ อานวยการกองบร การการศ กษา ผ ช วยเลขาน การ

13 13 บทท 2 ข อม ลและสถ ต บ คลากรมหาว ทยาล ยพะเยา 2.1 สภาพป จจ บ นด านบ คลากรของมหาว ทยาล ยพะเยา ป จจ บ นมหาว ทยาล ยพะเยา ม บ คลากรท งส น 1,624 คน (ข อม ล ณ เด อนส งหาคม 2557) โดยม บ คลากรสายว ชาการ จานวน 909 คน และบ คลากรสายบร การ 715 คน ด งน จานวนบ คลากร จาแนกตามสายงาน ด านบ คลากร สายว ชาการ สายบร การ รวม ผ บร หาร ผ ทรงค ณว ฒ ผ ม ความร ความสามารถพ เศษ ผ เกษ ยณอาย ราชการ พน กงาน ,503 พน กงานราชการ ล กจ างช วคราว รวม ,624

14 14 จานวนบ คลากร จาแนกตามค ณว ฒ บ คลากร/ว ฒ การศ กษา ต ากว า ปร ญญาตร ปร ญญาโท ปร ญญา รวม ปร ญญาตร เอก สายว ชาการ สายบร การ รวม ,624

15 15 จานวนบ คลากร จาแนกตามตาแหน งทางว ชาการ บ คลากร/ตาแหน งทางว ชาการ ผศ. รศ. ศ. รวม ผ บร หาร ผ ทรงค ณว ฒ ผ ม ความร ความสามารถพ เศษ ผ เกษ ยณอาย ราชการ พน กงาน พน กงานราชการ ล กจ างช วคราว รวม

16 16 จานวนผ ร บท นและจานวนผ ลาศ กษาต อ ระด บ ต างประเทศ ในประเทศ รวม ปร ญญาเอก ปร ญญาโท ปร ญญาตร รวม

17 17 จ านวนพน กงานมหาว ทยาล ย ท จะเกษ ยณอาย ในป งบประมาณ พ.ศ บ คลากร/ป งบประมาณ สายว ชาการ สายบร การ รวม

18 2.2 การว เคราะห สภาพแวดล อมของการบร หารงานด านบ คลากร การว เคราะห สภาพแวดล อมของการบร หารงานบ คลากร เป นการว เคราะห สภาพแวดล อม ภายใน ประกอบด วย การว เคราะห จ ดแข งและจ ดอ อนในการบร หารงานบ คคล และการว เคราะห สภาพแวดล อมภายนอก ประกอบด วย การว เคราะห โอกาส และอ ปสรรคในการบร หารงานบ คคล โดยได ม การระดมสมองบ คลากรระด บบร หารและระด บปฏ บ ต การของท กส วนงานในมหาว ทยาล ย ร วมก นว เคราะห สภาพแวดล อมด งกล าว โดยม ผลการว เคราะห ด งตารางต อไปน การว เคราะห สภาพแวดล อมด านการบร หารจ ดการ (Management) จ ดแข ง(S) จ ดอ อน(W) โอกาส(O) อ ปสรรค(T) ม ห า ว ท ย า ล ย ม ก า ร ก า ห น ด น โ ย บ า ย ก า ร บร หารงานบ คลากรไว อย างช ดเจน และม การ ข บเคล อนตามนโยบาย อย างต อเน อง ม การแปลงนโยบายไปส การปฏ บ ต ได ไม เต มท เน องจากเป นหน วยงาน ใหม ท อย ในช วงเร มต นการ จ ดองค กรและจ ดคนเข า ทางาน ในย ค ป จจ บ นม คนท ม ควา มร คว ามส ามารถ จ า น ว น ม า ก ท า ใ ห มหาว ทยาล ย ม โอกาส ค ดเล อกคนท ม ความร ค วามสามารถ เข ามา ทางาน นโยบายภาคร ฐม การ จ าก ดอ ตราก าล ง ท าให มหาว ทยาล ยขาดแคลน อ ตราบ คลากร 18 ผ บร หารมหาว ทยาล ยให ค ว า ม ส า ค ญ ก บ ก า ร พ ฒ น า บ ค ล า ก ร ท ง การศ กษาต อในระด บ ปร ญญาเอก และการขอ ตาแหน งทางว ชาการ ม ห า ว ท ย า ล ย ม ท น สน บสน นการศ กษาต อ จ าก ด และอาจารย ส วน ใหญ บรรจ ใหม จ งท าให ม ก า ร ข อ ต า แ ห น ง ท า ง ว ชาการจานวนน อย มหาว ทยาล ยสามารถ ข อ ร บ ก า ร ส น บ ส น น ท นการศ กษาจากแหล ง ท นภายนอกได ม สถาบ นการศ กษาใหม เก ดข นหลายแห ง และม สถาบ นการศ กษาเก าท เป นค แข งในการขอร บการ สน บสน นท นการศ กษา

19 การว เคราะห สภาพแวดล อม ด านคน (Man) จ ดแข ง(S) จ ดอ อน(W) โอกาส(O) อ ปสรรค(T) ผ บ ร ห า ร ง า น บ ค ค ล ม ก า ร เ ป ล ย น แ ป ล ง สถาบ นอ ดมศ กษาไทยให ระด บส งของมหาว ทยาล ย เ ป น ผ ม ค ว า ม ร ความสามารถและให ค ว า ม ส า ค ญ ต อ ก า ร บร หารงานบ คคล ผ บร หารระด บส งท ด แล ด านการบร หารงานบ คคล อาจท าให การข บเคล อน นโยบายบางอย างล าช า ความสาค ญต อการ พ ฒนาบ คลากร และม โครงการ/ก จกรรมพ ฒนา บ คลากรระด บบร หาร หลายอย าง มหาว ทยาม บ คลากรท ปฏ บ ต ห น าท ด า นกา ร บร หารงานบ คคลส วน ใ ห ญ เ ป น ผ ม ค ว า ม ร ค ว า ม ส า ม า ร ถ แ ล ะ ม ประสบการณ ส ง บ ค ล า ก ร ท ท า ห น า ท บร หารงานบ คคลของส วน งานบางส วนงานท เป น พน กงานใหม และย งไม ม ความร ความช านาญด าน การบร หารงานบ คคล กระแสโลกให ความส าค ญ ต อการพ ฒนาท นมน ษย ผ ปฏ บ ต หน าท ด านบ คลากร จ งม โอกาสได ร บการ พ ฒนา

20 การว เคราะห สภาพแวดล อม ด านเง น (Money) จ ดแข ง(S) จ ดอ อน(W) โอกาส(O) อ ปสรรค(T) มหาว ทยาล ยพะเยาม การ ม ห า ว ท ย า ล ย ม ม แหล งท นสน บสน นการ จ ด ส ร ร ง บ ป ร ะ ม า ณ ส น บ ส น น ก า ร พ ฒ น า บ คลากรอย างต อเน อง งบประมาณจ าก ด จ งไม เพ ยงพอต อการพ ฒนา บ คลากรท กคน พ ฒนาบ คลากรหลายแห ง ท มหาว ทยาล ยสามารถ ขอร บการสน บสน นได มหาว ทยาล ยพะเยาม การ จ ด ส ร ร ง บ ป ร ะ ม า ณ สน บสน นการศ กษาต อ ของพน กงานสายว ชาการ อย างต อเน อง งบประมาณท นการศ กษา ย งไม เพ ยงพอต อการ สน บสน นการศ กษาต อ ของอาจารย ได ครบตาม ความต องการในช วงเวลา ต าง ๆ ม แ ห ล ง ท น ก า ร ศ ก ษ า ภา ย น อ ก หลายแห ง ท มหาว ทยาล ยสามารถ ขอร บการสน บสน นได

21 การว เคราะห สภาพแวดล อมด าน เคร องม ออ ปกรณ (Machine) จ ดแข ง(S) จ ดอ อน(W) โอกาส(O) อ ปสรรค(T) มหาว ทยาล ยพะเยาม เคร องม อ อ ปกรณ และ บ คลากรบางส วนย งขาด ท ก ษ ะ ใ น ก า ร ใ ช ง า น ม เทคโนโลย เคร องม อ และอ ปกรณ สม ยใหม ท เทคโนโลย เคร องม อ และ อ ปกรณ สม ยใหม ม ราคา เทคโนโลย สม ยใหม ท เคร องม อ อ ปกรณ และ สามารถท างานได รวดเร ว ส ง และม การเปล ยนแปลง สน บสน นการปฏ บ ต งาน ข อ ง บ ค ล า ก ร อ ย า ง ค ร บ ถ ว น แ ล ะ ม ประส ทธ ภาพ เทคโนโลย และอ ปกรณ บางส วนหมดอาย การใช งานแล ว และม ประส ทธ ภาพส ง ร น อ ย า ง ร ว ด เ ร ว ต า ม กระแสเทคโนโลย ท าให มหาว ทยาล ยไม สามารถ จ ดซ อจ ดหามาได มากน ก

22 การว เคราะห สภาพแวดล อม ด านศ ลธรรม (Morality) จ ดแข ง(S) จ ดอ อน(W) โอกาส(O) อ ปสรรค(T) มหาว ทยาล ยพะเยาม การ ม บ คลากรบางส วนท ไม ม กฎหมาย ระเบ ยบ และ จ ดท าระ เบ ยบว าด วย ค ณธรรมจร ยธรรมของ พน กงานไว อย างช ดเจน และม การเผยแพร ท า ความเข าใจแก บ คลากร อย างต อเน อง เข าใจ และไม ปฏ บ ต ตาม ระเบ ยบว าด วยค ณธรรม จร ยธรรมของพน กงาน เกณฑ ท เก ยวข องด าน ค ณธรรมจร ยธรรมของ หน วยงานภายนอกหลาย แห งท นามาปร บใช ก บ มหาว ทยาล ยได

23 การว เคราะห ความต องการกาล งคนของมหาว ทยาล ยพะเยา การว เคราะห ความต องการกาล งคนของมหาว ทยาล ยพะเยา เป นการศ กษาว เคราะห จ านวน อ ตราก าล งของบ คลากรในป จจ บ น และแผนความต องการเพ มก าล งคนในช วงป งบประมาณ พ.ศ เพ อใช เป นแผนการจ ดหาก าล งคนมาปฏ บ ต งานในมหาว ทยาล ยพะเยา ด งตาราง ต อไปน ความต องการบ คลากรสายว ชาการ ป งบประมาณ พ.ศ คณะ / สาขาว ชา จานวน บ คลากร ป จจ บ น คณะศ ลปศาสตร สาขาว ชาพ ฒนาส งคม สาขาว ชาภาษาจ น 12 สาขาว ชาร ฐศาสตร 17 สาขาว ชาภาษาอ งกฤษ 49 1 _ สาขาว ชาภาษาไทย 17 สาขาว ชาญ ป น 10 สาขาว ชาฝร งเศส 8 คณะน ต ศาสตร สาขาว ชาน ต ศาสตร คณะว ทยาการจ ดการและสารสนเทศศาสตร สาขาว ชาการบ ญช สาขาว ชาท องเท ยว สาขาว ชาประชาส มพ นธ สาขาว ชาการจ ดการธ รก จ สาขาว ชาเศรษฐศาสตร สาขาว ชาส อสารส อใหม สาขาว ชาการเง นและการธนาคาร สาขาว ชาการตลาด สาขาว ชาการจ ดการทร พยากรมน ษย สาขาว ชาธ รก จการบ น สาขาว ชาการโรงแรม สาขาว ชาการส อสารการตลาด คณะว ทยาศาสตร สาขาว ชาเคม สาขาว ชาช วว ทยา ความต องการเพ ม (ป งบประมาณ) รวม ต องการ เพ ม รวม ท งส น

24 24 คณะ / สาขาว ชา จานวน บ คลากร ป จจ บ น สาขาว ชาฟ ส กส สาขาว ชาคณ ตศาสตร สาขาว ชาสถ ต สาขาว ชาอ ตสาหกรรมเคม และเทคโนโลย ว สด สาขาว ชาว ทยาศาสตร และเทคโนโลย การก ฬา คณะเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ สาขาว ชาว ทยาการคอมพ วเตอร สาขาว ชาว ศวกรรมคอมพ วเตอร สาขาว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ สาขาว ชาภ ม สารสนเทศศาสตร สาขาว ชาว ศวกรรมสารสนเทศและการส อสาร สาขาว ชาว ศวกรรมซอฟต แวร สาขาว ชาเทคโนโลย คอมพ วเตอร กราฟฟ กและม ลต ม เด ย สาขาว ชาเทคโนโลย คอมพ วเตอร เกมส และแอน เมช น สาขาว ชาเทคโนโลย คอมพ วเตอร เคล อนท คณะว ศวกรรมศาสตร สาขาว ชาว ศวกรรมไฟฟ า สาขาว ชาว ศวกรรมเคร องกล สาขาว ชาว ศวกรรมโยธา สาขาว ชาว ศวกรรมอ ตสาหการ ว ทยาล ยพล งงานและส งแวดล อม สาขาว ชาว ศวกรรมส งแวดล อม สาขาว ชาว ทยาศาสตร ส งแวดล อม สาขาว ชาพล งงานทดแทน คณะเกษตรศาสตร และทร พยากรธรรมชาต สาขาว ชาเกษตรศาสตร (พ ชศาสตร ) สาขาว ชาเกษตรศาสตร (ส ตวศาสตร ) สาขาว ชาประมง สาขาว ชาเทคโนโลย ช วภาพ สาขาว ชาความปลอดภ ยทางอาหารในธ รก จเกษตร สาขาว ชาว ทยาศาสตร และเทคโนโลย การอาหาร คณะสถาป ตยกรรมศาสตร และศ ลปกรรมศาสตร สาขาว ชาศ ลปะและการออกแบบ ความต องการเพ ม (ป งบประมาณ) รวม ต องการ เพ ม รวม ท งส น

25 25 คณะ / สาขาว ชา จานวน บ คลากร ป จจ บ น สาขาว ชาสถาป ตยกรรมศาสตร บ ณฑ ต สาขาว ชาศ ลปะการแสดง สาขาว ชาสถาป ตยกรรมภายใน สาขาว ชาภ ม สถาป ตยกรรม สาขาว ชาด ร ยางค ศาสตร สาขาว ชาสถาป ตยกรรมเม องและช มชน คณะเภส ชศาสตร สาขางว ชาบร บาลเภส ชกรรม คณะแพทยศาสตร สาขาว ชาสาธารณส ขศาสตร แขนงว ชาอนาม ยส งแวดล อม สาขาว ชาสาธารณส ขศาสตร แขนงว ชาอนาม ยช มชน สาขาว ชาอาช วอนาม ยและความปลอดภ ย สาขาว ชาเวชก จฉ กเฉ น สาขาว ชาแพทยศาสตร บ ณฑ ต สาขาว ชาการส งเสร มส ขภาพ สาขาว ชาแพทย แผนจ น คณะว ทยาศาสตร การแพทย สาขาว ชาจ ลช วว ทยา 21-1 สาขาว ชาช วเคม สาขาว ชาสร รว ทยา สาขาว ชากายว ภาคศาสตร สาขาว ชาโภชนาการและโภชนบาบ ด คณะพยาบาลศาสตร สาขาว ชาพยาบาลศาสตร คณะสหเวชศาสตร สาขาว ชาเทคน คการแพทย สาขาว ชากายภาพบาบ ด สาขาว ชาร งส เทคน ค คณะท นตแพทยศาสตร สาขาว ชาท นตแพทยศาสตร รวมท งส น ความต องการเพ ม (ป งบประมาณ) รวม ต องการ เพ ม รวม ท งส น

26 ความต องการบ คลากรสายบร การ ป งบประมาณ พ.ศ หน วยงาน / กอง / คณะ จานวน บ คลากร ป จจ บ น หน วยตรวจสอบภายใน โครงการจ ดต งศ นย การเร ยนร อ เล กทรอน กส โครงการจ ดต งศ นย ศ ลปว ฒนธรรมฯ (ไต) โรงเร ยนสาธ ตมหาว ทยาล ยพะเยา กองแผนงาน กองกลาง กองการเจ าหน าท กองก จการน ส ต กองคล ง กองบร การการศ กษา กองบร หารงานว จ ยและประก นค ณภาพการศ กษา กองอาคารสถานท คณะเกษตรศาสตร และทร พยากรธรรมชาต คณะเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร คณะเภส ชศาสตร คณะแพทยศาสตร คณะน ต ศาสตร คณะพยาบาลศาสตร คณะว ทยาการจ ดการและสารสนเทศศาสตร คณะว ทยาศาสตร คณะว ทยาศาสตร การแพทย คณะว ศวกรรมศาสตร คณะศ ลปศาสตร คณะสถาป ตยกรรมศาสตร และศ ลปกรรมศาสตร คณะสหเวชศาสตร คณะท นตแพทยศาสตร ว ทยาเขตเช ยงราย ว ทยาล ยการศ กษาต อเน อง ว ทยาล ยพล งงานและส งแวดล อม ศ นย ให บร การและสน บสน นน ส ตพ การ ศ นย บรรณสารและส อการศ กษา ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร สาน กงานสภามหาว ทยาล ยพะเยา รวมจานวนบ คลากรสายบร การ ความต องการเพ ม (ป งบประมาณ) รวม ต องการ เพ ม รวมท งส น

27 เหต ผลและความจาเป น บทท 3 แผนการพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยพะเยา พ.ศ ทร พยากรบ คคล ถ อเป นทร พย ส นท ม ค าและม ความส าค ญอย างย งท จะท าให องค กรท งหลาย ประสบความส าเร จได อย างย งย น โดยเฉพาะอย างย งในย คของการเปล ยนแปลงท รวดเร วและ สล บซ บซ อนอย างในป จจ บ น ท าให ยากต อการคาดหมายมากข นเร อย ๆ ท งด านเศรษฐก จ การเม อง ส งคม และเทคโนโลย ท ส าค ญย งไปกว าน นค อ การแข งข นท ร นแรงข นท งภายในประเทศและค แข งข น จากต างประเทศ องค กรต างๆจ งต องให ความส าค ญก บการพ ฒนาบ คลากรขององค กร เพ อให เป น เคร องม อเช งกลย ทธ ท จะช วยผล กด นความสาเร จและสามารถสร างค ณค าขององค กรให เก ดข นได อย าง ย งย น มหาว ทยาล ยพะเยาได เห นถ งความส าค ญด านการพ ฒนาบ คลากร โดยม งเน นความเป นเล ศด าน ค ณภาพของบ คลากร อ นเป นกลไกส าค ญในการข บเคล อนองค กรไปส ความก าวหน า โดยเฉพาะการ พ ฒนาท กษะและความช านาญในว ชาช พ ให สามารถปร บต วให เข าก บสภาพแวดล อมท เปล ยนแปลงไป สามารถสร างองค ความร ใหม และน ามาปร บใช ในการพ ฒนาองค กรได อย างเหมาะสม สน บสน นให บ คลากรเพ มพ นความร อย างต อเน อง และส งเสร มให สามารถถ ายทอดความร การปฏ บ ต งานไปย ง บ คคลอ นท เก ยวข องได จ งได จ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ส าหร บใช เป นเคร องม อในการบร หารจ ดการงานด านทร พยากรบ คคลและการพ ฒนาบ คลากรให สามารถผล กด นการดาเน นงานของมหาว ทยาล ยให บรรล ผลส าเร จตามท กาหนดต อไป 3.2 ว ตถ ประสงค ของการจ ดทาแผนพ ฒนาบ คลากร 1. เพ อพ ฒนาระบบการพ ฒนาบ คลากรของมหาว ทยาล ยพะเยาให ม ความเข มแข ง สอดคล องก บ ย ทธศาสตร และสามารถข บเคล อนไปส การบรรล ว ส ยท ศน พ นธก จ ของมหาว ทยาล ย 2. เพ อจ ดท าแผนการจ ดหาและพ ฒนาบ คลากรของมหาว ทยาล ยพะเยาและใช เป นกรอบหร อ แนวทางในการบร หารงานบ คคลให ม ประส ทธ ภาพ 3. เพ อใช เป นเคร องม อในการพ จารณา ควบค ม ก าก บ และจ ดสรรอ ตราก าล งให หน วยงาน ต างๆภายในมหาว ทยาล ยให เป นไปตามเป าหมายของแผนพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยพะเยา 4. เพ อใช เป นฐานข อม ลส าหร บการวางแผนในการพ ฒนาก าล งคนในด านการศ กษาต อ ว จ ย ฝ กอบรม ด งาน ฯลฯ

28 5. เพ อพ ฒนาค าน ยมร วมของบ คลากรมหาว ทยาล ยพะเยาให เก ดว ฒนธรรมองค กร ท ม ความไว เน อเช อใจซ งก นและก น (Mutual Trust) เก ดเป นองค กรแห งการเร ยนร (Learning Organization) และท า ให เก ดความเป นสากล (Internationalization) ซ งจะสอดร บ ส งเสร ม และเป นป จจ ยแห งความส าเร จของ ปณ ธานและว ตถ ประสงค ของมหาว ทยาล ยพะเยา 3.3 ประเด นย ทธศาสตร เพ อการพ ฒนาบ คลากร ประเด นย ทธศาสตร ท 1 บ านน าอย ประกอบด วย 4 กลย ทธ และ 18 ต วช ว ด ประเด นย ทธศาสตร ท 2 งานได ผล ประกอบด วย 23 กลย ทธ และ 27 ต วช ว ด ประเด นย ทธศาสตร ท 3 คนเป นส ข ประกอบด วย 4 กลย ทธ และ 5 ต วช ว ด 28

29 แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรของมหาว ทยาล ยพะเยา ระยะ 4 ป (พ.ศ ) ประเด นย ทธศาสตร ท 1 บ านน าอย กลย ทธ มาตรการ ต วบ งช /ค าเป าหมาย 1.ส งเสร มสน บสน นก จกรรม สร างความส มพ นธ และความ ส ขร วมก นภายใต หล กการ Healthy Workplace เพ อท าให มห า ว ทยาล ยพะเยาเป น องค กรท น าอย 1.สะอาด 1.1 การสร างความตระหน ก ในเ ร อ ง ก า ร ร ก ษ า ค ว า ม สะอาดให ก บท กหน วยงาน ภายในมหาว ทยาล ยรวมถ ง สถานประกอบการภายใน มหาว ทยาล ย 1.2 ร กษาความสะอาดส ง อ านวยความสะดวก ในท สาธารณะ เช น โรงอาหาร โรงจอดรถ ห องน า สวน ฯลฯ 1.จ านวนหน วยงานท เข าร วม โครงการ Big Cleaning Day 100% 2.จ านวนก จกรรมท ส งเสร ม ความสะอาดในท ท างานและ สถานประกอบการภายใน มหาว ทยาล ย 3.ระด บความพ งพอใจของ ผ ใช บร การหน วยงานหร อ สถานประกอบการภายใน มหาว ทยาล ยต อความสะอาด ข อ ง ห น ว ย ง า น / ส ถ า น ประกอบการ 4.ระด บความพ งพอใจของ ผ ใช บร การส งอ านวยความ สะดวกในท สาธารณะ โครงการ/ก จกรรม 1.โครงการ Big Cleaning Day 2. ก จกรรมส งเสร มความ สะอาดในท ท างานและสถาน ป ร ะ ก อ บ ก า ร ภ า ย ใ น มหาว ทยาล ย 3.โครงการตรวจความสะอาด ร านค าและสถานประกอบการ ภายในมหาว ทยาล ยพะเยา แผนปฏ บ ต การ ระยะเวลาดาเน นการ ผ ร บผ ดชอบ กองอาคาร (ป ละ 2 คร ง) สถานท (ตลอดท งป ) ท กหน วยงาน กองการ (ตลอดท งป ) เจ าหน าท และ คณะ แพทยศาสตร

30 30 แผนปฏ บ ต การ กลย ทธ มาตรการ ต วบ งช /ค าเป าหมาย โครงการ/ก จกรรม ระยะเวลาดาเน นการ ผ ร บผ ดชอบ 2.ปลอดภ ย 2.1 การสร างความตระหน ก ในเร องความปลอดภ ยในการ ทางาน 1.จานวนโครงการ/ก จกรรมท สร างความตระหน กในเร อง ของการร กษาความปลอดภ ย ในการทางาน 2.จานวนพน กงานข บรถท เข า อบรมโครงการอบรมพน กงาน 1.โครงการสร างความตระหน ก ในเร องของการร กษาความ ปลอดภ ยในการทางาน 2.โครงการอบรมพน กงานข บ รถยนต เก ยวก บมารยาทในการ ข บข และการเคารพกฎจราจร (ตลอดท งป ) (ตลอดท งป ) ท กหน วยงาน กองการ เจ าหน าท ข บรถยนต 3.การลดอ บ ต เหต ท เก ดจาก 3.การตรวจสภาพรถยนต โดยสารของมหาว ทยาล ยให อย (ตลอดท งป ) พน กงานข บรถ การทางานและการจราจร ในสภาพพร อมใช งาน ภายในมหาว ทยาล ยให เป น ศ นย 4.การตรวจสอบเคร องม อ เคร องใช ในห องปฏ บ ต การให (ตลอดท งป ) ท กหน วยงาน 4.จานวนหน วยงานท เข าร วม อย ในสภาพพร อมใช งาน การซ กซ อมแผนอ บ ต ภ ยภายใน มหาว ทยาล ย 5.การซ กซ อมแผนอ บ ต ภ ย ภายในมหาว ทยาล ย (ป ละ 1 คร ง) ท กหน วยงาน

31 31 แผนปฏ บ ต การ กลย ทธ มาตรการ ต วบ งช /ค าเป าหมาย โครงการ/ก จกรรม ระยะเวลาดาเน นการ ผ ร บผ ดชอบ 3.ไร มลพ ษ 3.1 การสร างความตระหน ก ด านการจ ดการทร พยากร ธรรมชาต และส งแวดล อม รวมไปถ งการส งเสร มการ ประหย ดพล งงาน เพ อการ เป นมห าว ทยาล ย ส เ ข ย ว 1.จ านวนก จกรรมท น าไปส การ จ ดการทร พยากรธรรมชาต แ ล ะ ส ง แ ว ด ล อ ม ภ า ย ใ น มหาว ทยาล ย 2.จ านวนหน วยงานท เข าร วม ก จกรรมส งเสร มการประหย ด พล งงานภายในมหาว ทยาล ย 1. ก จกรรมท เ ก ยวก บก า ร จ ดการทร พยากรธรรมชาต แ ล ะ ส ง แ ว ด ล อ ม ภ า ย ใ น มหาว ทยาล ย 2.โครงการ/ก จกรรมท ส งเสร ม การประย ดพล งงานภายใน มหาว ทยาล ย (ตลอดท งป ) (ตลอดท งป ) กองอาคาร สถานท ท กหน วยงาน Green University 4.ม ช ว ตช วา 4.1 การสร างเสร มส ขภาวะ ใ ห ก บ บ ค ล า ก ร ท ง ด า น ร างกายและจ ตใจเพ อความ พร อมในการทางาน 1.จ านวนโครงการ/ก จกรรมท ส งเสร มให บ คลากรออกก าล ง การ 2.จ านวนก จกรรมท ให ความร เก ยวก บส ขภาพแก บ คลากร 3.จ านวนบ คลากรท เข าร วม โครงก ารปฏ บ ต ธรรมและ 1.โครงการ/ก จกรรมท ส งเสร ม ให บ คลากรออกกาล งกาย 2.ก จกรรมให ความร เก ยวก บ ส ขภาพแก บ คลากร 3.โครงการปฏ บ ต ธรรมและ อบรมธรรมะแก บ คลากร (ตลอดท งป ) (ตลอดท งป ) (ป ละ 1 คร ง) คณะ แพทยศาสตร คณะ แพทยศาสตร กองการ เจ าหน าท อบรมธรรมะ 90%

32 กลย ทธ มาตรการ ต วบ งช /ค าเป าหมาย 2.สร างเคร อข ายทางว ชาการ 1.ศ กษาด งานหล กส ตรของ 1.จ านวนเคร อข ายทางว ชาการ ท เ ข ม แ ข ง ท ง ภ า ย ใ น แ ล ะ มหาว ทยาล ยพะเยา ท ม ก า ร ด า เ น น ก า ร อ ย า ง ต างประเทศ เพ อให บ คลากร 2. การจ ดท าแผนเคร อข าย ต อเน อง พ ฒนาข ดความสามารถทาง ทางว ชาการ ท งในประเทศ ว ชาการให ส งข น และต างประเทศ 3.ส ดส วนของอาจารย ประจ า 1.การสน บสน นการศ กษา 1.ร อยละของอาจารย ประจ าท ท ม ค ณว ฒ ระด บปร ญญาเอก ให แก บ คลากรสายว ชาการให ม ว ฒ ทางการศ กษาเป นไปตาม หร อเท ยบเท าต ออาจารย ได ร บก ารศ กษาในระด บ เกณฑ มาตรฐานของ สกอ. ประจ าท เพ มข น และได ร บ ปร ญญาเอก 2.จ านวนอาจารย ท ม ค ณว ฒ การพ ฒนาท กษะด านภาษา 2.สน บสน นให อาจารย ได ร บ ร ะ ด บ ป ร ญ ญ า เ อ ก ห ร อ อ งกฤษอย างต อเน อง ก า ร พ ฒ น า ท ก ษ ะ ภ า ษ า เท ยบเท าไม น อยกว าร อยละ อ งกฤษอย างต อเน อง 50 ใน 10 ป พ.ศ จ านวนอาจารย ท เด นทางไป อบรมหล กส ตรภาษาอ งกฤษ ระยะส นในต างประเทศ ป ละไม น อยกว า 50 คน โครงการ/ก จกรรม 1.โครงการ/ก จกรรมศ กษาด งานหล กส ตรของมหาว ทยาล ย พะยา 2.โครงการ/ก จกรรมจ ดท าแผน เคร อข ายทางว ชาการท งใน ประเทศและต างประเทศ 1.จ ดสรรท นการศ กษาให บ คลการสายว ชาการ 2. โ ค ร ง ก า ร พ ฒ น า ท ก ษ ะ ภาษาอ งกฤษแก อาจารย 32 แผนปฏ บ ต การ ระยะเวลาดาเน นการ ผ ร บผ ดชอบ คณะ/ว ทยาล ย (ป ละ 1 คร ง) ระยะ 1 ป และ 5 ป (ป ละ 1 คร ง) กองบร การ การศ กษา กองการ (ป ละ 1 คร ง) เจ าหน าท

33 33 แผนปฏ บ ต การ กลย ทธ มาตรการ ต วบ งช /ค าเป าหมาย โครงการ/ก จกรรม ระยะเวลาดาเน นการ ผ ร บผ ดชอบ 4.ส ดส วนของอาจารย ประจ า ท ม ต าแหน งทางว ชาการ (ผศ. รศ. และ ศ.) ท เพ มข น 1.การให ความร ความเข าใจ เก ยวก บระเบ ยบและข อ ปฏ บ ต ต างๆท เก ยวข องก บ การขอตาแหน งทางว ชาการ 1.ร อยละท เพ มข นของอาจารย ประจาท ม ตาแหน งทางว ชาการ ร อยละ 5 ต อป ของผ ด ารง ต าแหน งรองศาสตราจารย 1.โครงกา รเสวนาการข อ ตาแหน งทางว ชาการ 2. จ ด ท า ร ะ บ บ ต ด ต า ม ใ ห บ คลา กรสายว ช า ก า รท ม (ป ละ 1 คร ง) (ตลอดท งป ) 2.การต ดตามให บ คลากรสาย และร อยละ 15 ต อป ของ ระยะเวลาครบก าหนดท าการ กองการ ว ชาการท ม ระยะเวลาครบ ผ ด า ร ง ต า แ ห น ง ผ ช ว ย ขอตาแหน งทางว ชาการ เจ าหน าท ก าหนดท าการขอต าแหน ง ทางว ชาการ ศาสตราจารย 3.จ ดท าประกาศค าตอบแทน พ เศษส าหร บบ คลากรท ได ร บ 3.การให เง นรางว ลส าหร บผ ท แต งต งให ด ารงต าแหน งทาง ได ร บตาแหน งทางว ชาการ ว ชาการ

34 34 ประเด นย ทธศาสตร ท 2 งานได ผล กลย ทธ มาตรการ ต วบ งช /ค าเป าหมาย 1.สร างแรงจ งใจให บ คลากรม 1.ก า ร ตรวจสอบประว ต 1.ร อยละของบ คลากรท ไม ม ค ณธรรม จร ยธรรม บ คลากร ประว ต คด อาญาต อจ านวน 2.การประชาส มพ นธ เก ยวก บ บ คลากรประจ าท งหมดของป โทษทางว น ยให บ คลากร น น ทราบโดยท วก น 2.ร อยละของบ คลากรท ถ ก สอบสวนว น ย 2.บ คลากรสายว ชาการได ร บ 1.การส งเสร มและสน บสน น 1.ร อยละของบ คลากรสาย การพ ฒนาศ กยภาพทางด าน ให บ คลการสายว ชาการได ร บ ว ชาการท ได ร บการพ ฒนา เทคน คกา รสอนโดยเน น การพ ฒนาศ กยภาพทาง ศ กยภาพทางด านเทคน คการ ผ เร ยนเป นสาค ญ ด านเทคน การสอนโดยเน น สอนโดยเน นผ เร ยนเป นสาค ญ ผ เร ยนเป นสาค ญ 3.การพ ฒนาแนวทางการ 1.ส งเสร มให บ คลากรสาย 1.ร อยละของบ คลากรสาย ส อ น ร ป แ บ บ ใ ห ม แ ล ะ ไ ด ว ชาการได ร บการพ ฒนาแนว ว ชาการท ได ร บการพ ฒนาแนว ม า ต ร ฐ า น ส า ก ล ท เ ป น ทางการสอนร ปแบบใหม และ ทางการสอนร ปแบบใหม และ ประโยชน ให ก บบ คลากรสาย ได มาตรฐานสากลท เป น ไ ด ม า ต ร ฐ า น ส า ก ล ท เ ป น ว ชาการ ประโยชน ประโยชน โครงการ/ก จกรรม 1.โครงการตรวจสอบประว ต บ คลากรมหาว ทยาล ยพะเยา 2. โ ค ร ง ก า ร อ บ ร ม ก า ร ใ ช ระเบ ยบ ข อบ งค บ ประกาศ และค าส งของมหาว ทยาล ย พะเยา (ป ละ 1 คร ง) 1.โครงการฝ กอบรมเทคน ค การสอนโดยเน นผ เร ยนเป น สาค ญ 1.โครงการ/ก จกรรมพ ฒนา แนวทางการสอนร ปแบบใหม ท ได มาตรฐานสากล เช น การ สอนแบบ I-class room และ การสอนเพ อพ ฒนาบ ณฑ ตใน ศตวรรษท 21 แผนปฏ บ ต การ ระยะเวลาดาเน นการ ผ ร บผ ดชอบ (ตลอดท งป ) กองการ (ป ละ 1 คร ง) เจ าหน าท (ป ละ 1 คร ง) กอบร การ การศ กษา กอบร การ (ป ละ 1 คร ง) การศ กษา

35 35 แผนปฏ บ ต การ กลย ทธ มาตรการ ต วบ งช /ค าเป าหมาย โครงการ/ก จกรรม ระยะเวลาดาเน นการ ผ ร บผ ดชอบ 4. ก า ร พ ฒ น า ศ ก ย ภ า พ บ คลากรสายว ชาการทางด าน เทคน คก ารสอนเพ อผล ต บ ณฑ ตตามอ ตล กษณ ของ มหาว ทยาล ย 1.ส งเสร มให บ คลากรสาย ว ชาการได ร บการพ ฒนา ศ กยภาพทางด านเทคน คการ สอนเพ อผล ตบ ณฑ ตตาม อ ตล กษณ ของมหาว ทยาล ย 1.ร อยละของบ คลากรสาย ว ชาการท ได ร บการพ ฒนา ศ กยภาพทางด านเทคน คการ สอนเพ อผล ตบ ณฑ ตตาม อ ตล กษณ ของมหาว ทยาล ย 1.โครงกา ร/ก จกรรมกา ร พ ฒ น า ศ ก ย ภ า พ ท า ง ด า น เ ทคน คการสอนเพ อผล ต บ ณฑ ตตามอ ตล กษณ ของ มหาว ทยาล ย เช นเทคน คด าน ค ณธรรม จร ยธรรมและสอน ส นทร ยศ ลป (ป ละ 1 คร ง) กอบร การ การศ กษา 5.บ คลากรสายว ชาการได ร บ ความร ความเข าใจในระบบ การจ ดการเร ยนการสอนและ การให คาปร กษาแก น ส ต 1.ส งเสร มให ได ร บความร ความเ ข าใจในระ บบกา ร จ ดการเร ยนการสอนและการ ให ค าปร กษาด านการเร ยน การสอนแก น ส ต 1.ร อยละของบ คลากรสาย ว ชาการท ได ร บการพ ฒนาให เข าใจในระบบการจ ดการเร ยน การสอนและการให ค าปร กษา แก น ส ต 1.โครงการปฐมน เทศอาจารย ใหม 2.โครงการอบรมอาจารย ท ปร กษา (ป ละ 1 คร ง) (ป ละ 1 คร ง) กองการ เจ าหน าท กองก จการน ส ต/ กองบร การ 2. จ านวนอาจารย อาจารย ท เข าร วมโครงการปฐมน เทศ การศ กษา 6.บ คลากรสายว ชาการได ร บ การแลกเปล ยนเร ยนร เพ อ พ ฒนาศ กยภาพในการท างาน 1.ส งเสร มให บ คลากรสาย ว ชาการได ร บการแลกเปล ยน เร ยนร เพ อพ ฒนาศ กยภาพใน 1.ร อยละของบ คลากรสาย ว ชาการท ได ร บการแลกเปล ยน เร ยนร เพ อพ ฒนาศ กยภาพใน 1. ก จกรรมการแลกเปล ยน เร ยนร ตามความสนใจของ อาจารย (ป ละ 1 คร ง) กอบร การ ด านการจ ดการเร ยนการสอน การท างานด านการจ ดการ เร ยนการสอน การท างานด านการจ ดการ เร ยนการสอน การศ กษา

36 36 กลย ทธ มาตรการ ต วบ งช /ค าเป าหมาย 7. ก า ร พ ฒ น า ศ ก ย ภ า พ 1.การส งเสร มและสน บสน น 1.จ านวนบ คลากรท เข าร วม บ คลากรสา ยบร การด า น ให บ คลการสายบร การได ร บ โครงการปฐมน เทศ ว ชาการและ/หร อว ชาช พ การพ ฒนา โดยการฝ กอบรม 2.ร อยละของบ คลากรสาย ด งาน ส มมนา และศ กษาต อ บร กา รท ได ร บการพ ฒนา ความร และ/หร อท กษะใน ว ชาช พ ตลอดจนปฏ บ ต งานท เก ยวข อง 8.สร างม ระบบต ดตามผลการ 1. ก า รต ด ตา ม ผ ล ก า ร น า 1.ร อยละของบ คลากรท เข าร บ น าความร และท กษะท ได จาก ความร และท กษะท ได จาก ก า ร ฝ ก อ บ ร ม ด า น ต า ง ๆ การพ ฒนามาใช ในการจ ดการ ก า ร พ ฒ น า ม า ใ ช ใ น ก า ร สามารถน าความร และท กษะท สอนตลอดจนปฏ บ ต งานท จ ด ก า ร ส อ น ต ล อ ด จ น ได มาใช ในการจ ดการสอน เก ยวข อง ปฏ บ ต งานท เก ยวข อง ตลอดจนปฏ บ ต งานท เก ยวข อง 9. ก า ร พ ฒ น า ร ะ บ บ ก า ร 1. ก า ร พ ฒ น า ร ะ บ บ ก า ร 1.ร อยละของผลการประเม น ประเม นผลการปฏ บ ต งานของ ประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรอย ในระด บด บ คลากรมหาว ทยาล ยพะเยา ของบ คลากรมหาว ทยาล ย พะเยาให ม ประส ทธ ภาพ โครงการ/ก จกรรม 1.โครงการปฐมน เทศบ คลากร ใหม สายบร การ 2.ส งเสร มและสน บสน นให บ ค ล ก า ร ส า ย บ ร ก า ร ไป ฝ กอบรม ด งาน ส มมนา 3.จ ดสรรท นการศ กษา ให บ คลการสายบร การ 1.โครงการต ดตามผลการน า ความร และท กษะท ได จากการ พ ฒนามาใช ในการจ ดการสอน ตลอดจนปฏ บ ต งานท เก ยวข อง 1. การปร บปร งระบบการ ประเม นผลการปฏ บ ต งานของ บ คลากรมหาว ทยาล ยพะเยา ให ม ประส ทธ ภาพ แผนปฏ บ ต การ ระยะเวลาดาเน นการ ผ ร บผ ดชอบ ท กหน วยงาน (ป ละ 1 คร ง) กองการ (ตลอดท งป ) เจ าหน าท ท กหน วยงาน (ตลอดท งป ) (ป ละ 1 คร ง) กองการ เจ าหน าท

37 37 แผนปฏ บ ต การ กลย ทธ มาตรการ ต วบ งช /ค าเป าหมาย โครงการ/ก จกรรม ระยะเวลาดาเน นการ ผ ร บผ ดชอบ 10.พ ฒนาระบบการบร หาร งานบ คคลท ม มาตรฐานและ สร างขว ญก าล งใจท ด แก 1. ก า ร ส ร า ง ร ะ บ บ ก า ร บร หารงานบ คคลท โปร งใส เท ยงธรรมและตรวจสอบได 1. ร อยละความพ งพอใจของ บ ค ล า ก ร ต อ ร ะ บ บ ก า ร บร หารงานบ คคล 1. โครงการประเม นระบบการ บร หารงานบ คคล 2. โครงการส งเสร มการม ส วน (ป ละ 1 คร ง) กองการ บ คลากรท กระด บ 2. การเป ดโอกาสให บ คลากร ร วมในการพ ฒนาระบบการ เจ าหน าท ภายในและภายนอกม ส วน บร หารงานบ คคล ร วมมากข น 11.เพ มการต ดต อส อสารสอง 1.การเพ มช องทางการส อสาร 1.ระด บการร บร ข าวสารของ 1. เคร อข ายน กประชาส มพ นธ ทางภายในองค กรและเร ง ป ร ะ ช า ส ม พ น ธ ง า น ข อ ง และประชาส มพ นธ ผลงาน ส ภายนอกท ท วถ ง และตรง น ส ตและบ คลากร มหาว ทยาล ยพะเยา (ตลอดท งป ) กองกลาง มหาว ทยาล ยในเช งร กแก ก บความต องการของกล ม ประชาคมภายนอก เป าหมาย 1 2. ป ร บ ป ร ง โ ค ร ง ส ร า ง หน วยงานและกฎระเบ ยบ ข อบ งค บให ม ความย ดหย น และคล องต วในการปฏ บ ต 1.การปร บปร งโครงสร าง องค กร ระบบ ระเบ ยบ ให ม ค ว า ม ค ล อ ง ต ว ย ด ห ย น เหมาะก บร ปแบบการบร หาร 1.จ านวนคร งของการทบทวน ปร บปร งโครงสร างหน วยงาน และกฎระเบ ยบ 1.โครงการปร บปร งโครงสร าง หน วยงาน 2.โครงการปร บปร งระเบ ยบ ข อบ ง ค บต า ง ๆ เ พ อ ค ว า ม (ป ละ 1 คร ง) กองการ เจ าหน าท จ ดการภายในองค กร เหมาะสมในการบร หารงาน ภายในองค กร (ป ละ 1 คร ง)

38 38 แผนปฏ บ ต การ กลย ทธ มาตรการ ต วบ งช /ค าเป าหมาย โครงการ/ก จกรรม ระยะเวลาดาเน นการ ผ ร บผ ดชอบ 13.บ คลากรม ว ฒนธรรมการ เร ยนร และท างานร วมก นเป น ท ม ม ส าน กร กสถาบ นขย นส 1.การส งเสร มว ฒนธรรม องค กรท เน นการม ส วนร วม และท างานเป นท มท งภายใน 1.จ านวนโครงการ/ก จกรรมใน การส งเสร มว ฒนธรรมองค กร 2.ร อยละของบ คลากรท เข า 1.โครงการพ ฒนาเทคน คการม ส วนร วมในการข บเคล อนแผน ย ทธศาสตร ส แผนปฏ บ ต การ (ป ละ 1 คร ง) ท กหน วยงาน งานหน ก และข ามหน วยงาน ร วมการส งเสร มว ฒนธรรม 2.โ ค ร ง ก า ร ส ม ม น า เ ช ง องค กรท จบหล กส ตร ปฏ บ ต การการปร บปร งการ ทางานอย างต อเน อง 14.การส งเสร มและสน บสน น 1.การพ ฒนาระบบการจ ด 1.จ านวนหน วยงานท ใช KM 1.โครงการการจ ดการความร ก จกรรมการแลกเปล ยน เร ยนร ท วท งองค กรรวมถ ง การความร (KM) ท ม ประ ส ทธ ภาพสามารถน าไปประ เป นเคร องม อในการพ ฒนาคน พ ฒนางาน (KM) (ตลอดท งป ) สน บสน นทร พยากรในการจ ด ย กต ใช ในการปฏ บ ต งานได 2.ร อยละโครงการ/ก จกรรมท ท กหน วยงาน ก จกรรม เพ อสร างความ 2.การสน บสน นทร พยากรใน น า KM ไปใช เป นเคร องม อใน เข มแข งให แก ช มชนน กปฏ บ ต การจ ดก จกรรมการจ ดการ การดาเน นงานโครงการ (Community of Practice) ความร (KM) 15.การส งเสร มและสน บสน น ก จกรรมพ ฒนางานบนหล ก การของวงจร R2R 1.การส งเสร มก จกรรม R2R 1. จ านวนหน วยงานท ประสบ ความส าเร จจากการใช R2R เป นเคร องม อท ใช พ ฒนาคน 1. โครงการเสร มสร างความร การใช R2R เป นเคร องม อ พ ฒนางาน (ป ละ 1 คร ง) กองการ เจ าหน าท พ ฒนางาน

39 39 กลย ทธ มาตรการ ต วบ งช /ค าเป าหมาย 16.การสร างความพ งพอใจใน 1.การพ ฒนาค ณภาพช ว ตของ 1.ระด บความพ งพอใจของ การทางานให ก บบ คลากร บ คลากร บ คลากรในการท างานไม ต า กว าระด บด โครงการ/ก จกรรม 1.การจ ดให ม ระบบสว สด การ ในด านต างๆให เพ ยงพอและ เหมาะสม 2.การอบรมให ความร เก ยวก บ สว สด การของมหาว ทยาล ย พะเยา 3.การพ ฒนาระบบค าตอบ แทน ให ม ประส ทธ ภาพ แผนปฏ บ ต การ ระยะเวลาดาเน นการ ผ ร บผ ดชอบ กองการ (ป ละ 1 คร ง) เจ าหน าท 17.การสร างผ บร หารหน าใหม 1.พ ฒนาบ คลากรเพ อเตร ยม 1.จ านวนบ คลากรท ผ านการ 1.โครงการพ ฒนาบ คลากรเพ อ กองการ ท ม ศ ก ย ภาพและม ความ พร อมเข าส ต าแหน งบร หารใน ความพร อมในการเข าส ตาแหน งบร หารในท กระด บ เ ข า ร ว ม โ ค ร ง ก า ร พ ฒ น า บ คลากรเพ อเข าส ต าแหน ง เข าส ตาแหน งบร หารในท ก ระด บ (ป ละ 1 คร ง) เจ าหน าท ท กระด บ บร หาร 18.Target Setting ก าหนด 1. ก า ห น ด แ น ว ท า ง แ ล ะ 1. ม เป าหมายและแนวทางการ กองบร หาร เป าหมายและแนวทางการ เป าหมายร วมก น ดาเน นงานท ช ดเจน งานว จ ยและ ดาเน นงานให เป นท ร บร ท วก น 2. ช แจงท าความเข าใจให ประก นค ณภาพ ทราบโดยท วก น การศ กษา และ คณะ/ว ทยาล ย

40 40 แผนปฏ บ ต การ กลย ทธ มาตรการ ต วบ งช /ค าเป าหมาย โครงการ/ก จกรรม ระยะเวลาดาเน นการ ผ ร บผ ดชอบ 19.Area and Issue ใช พ นท และประเด นท ม ผลกระทบส ง เป นศ นย กลางในการบ รณา การ การทางานและเป นแหล ง เ ร ย น ร ร ว ม ก น จ า ก ก า ร ปฏ บ ต งานจร ง 1. เล อกพ นท ท ผ น าช มชน ต งใจจร งและม ความเข มแข ง 1.1 นาน ส ตลงพ นท ในอ าเภอท ร บ ผ ด ช อ บ ห ร อ พ น ท เป าหมาย 1.2 เล อกพ นท โดยการม ส วน ร วมของท กภาคส วน โดยม เกณฑ ท ผ น าช มชนม ความ ต งใจจร ง และม ความเข มแข ง และช มชนม ความพร อมท จะ ร วมม อ 2. เล อกประเด นท ม ผลกระทบส ง 2.1 ก าหนดประเด นจากการ ลงพ นท แบบม ส วนร วม 2.2 เล อกประเด นท เป นการ ส น บ ส น น โ อ ก า ส ห ร อ แก ป ญหาท เป นความต องการ ของช มชน และม ผลกระทบ ส งเป นลาด บ 1. จ านวน Success Model ท ม ผลกระทบส งและพร อมท จะ เป นแหล งเร ยนร ให ก บผ อ น กองบร หาร งานว จ ยและ ประก นค ณภาพ การศ กษา และ คณะ/ว ทยาล ย

41 41 แผนปฏ บ ต การ กลย ทธ มาตรการ ต วบ งช /ค าเป าหมาย โครงการ/ก จกรรม ระยะเวลาดาเน นการ ผ ร บผ ดชอบ ก าหนดประเด นจาก การลงพ นท แบบม ส วนร วม เล อกประเด นท เป นการ ส น บ ส น น โ อ ก า ส ห ร อ แก ป ญหาท เป นความต องการ กองบร หาร ของช มชน และม ผลกระทบ งานว จ ยและ ส งเป นลาด บ ประก นค ณภาพ 2. 3 พ น ท แ ล ะ ป ร ะ เ ด น การศ กษา และ สามารถเป นแหล งเร ยนร ร ว คณะ/ว ทยาล ย มาก นจากการปฏ บ ต จร ง เป นช มชนท พร อมจะ เร ยนร และช วยเหล อตนเอง 2.4 ม แผนการด าเน นงานได มากกว า 3 ป สามารถเป นแหล ง เร ยนร ของผ อ น

42 42 แผนปฏ บ ต การ กลย ทธ มาตรการ ต วบ งช /ค าเป าหมาย โครงการ/ก จกรรม ระยะเวลาดาเน นการ ผ ร บผ ดชอบ 20. Intergration บ รณาการ 1. สร างความเข าใจโครงสร าง 1. ม บ รณาการ การท างาน พ นธก จ ศาสตร ภาค และ ในการทางานท เป นบ รณาการ ด านว จ ย บร การว ชาการและ งบประมาณในการดาเน นงาน ด านต าง ๆ ท าน งบ าร งศ ลปว ฒนธรรมจน 1.1 บ รณาการการว จ ยก บ เ ก ด เ ป น เ อ ก ล ก ษ ณ ข อ ง การเร ยนการสอน, การ ม ห า ว ท ย า ล ย แ ล ะ ม ก า ร บร การว ชาการ, การท าน เช อมโยงก บการจ ดการเร ยน กองบร หาร บาร งศ ลปว ฒนธรรมก จกรรม การสอนหล กส ตร งานว จ ยและ น ส ต ประก นค ณภาพ 1.2 บ รณาการ การท างานก บ การศ กษา และ คณะ/ว ทยาล ยอ นในพ นท คณะ/ว ทยาล ย ดาเน นการ 1.3 บ รณาการ การท างาน ของมหาว ทยาล ย ก บช มชน ก บองค ก ร ภา ย น อก แ ล ะ แหล งท น 1. 4 จ ดสรรงบประ มา ณ สน บสน นเพ ยงยอดเด ยวให หน วยงานระด บคณะ บร หาร ความจาเป น สาหร บ

43 43 แผนปฏ บ ต การ กลย ทธ มาตรการ ต วบ งช /ค าเป าหมาย โครงการ/ก จกรรม ระยะเวลาดาเน นการ ผ ร บผ ดชอบ โครงการว จ ยบร การว ชาการ และทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม โดยท า ค ว า ม เ ข า ใ จก อ น จ ดสรร 21.Networking สร างเคร อ 1. ภายในมหาว ทยาล ย 1. ม เคร อข ายการท างานท ข ายการท างาน เพ อเสร ม 1.1 ยกระด บและปร บเปล ยน เข มแข งท งภายในและภายนอก สร างพล งซ งก นและก น โครงสร างพ นฐานเพ อการ มหาว ทยาล ย บร หารจ ดการงานว จ ย กองบร หาร -ป ร บ โ ค ร ง ส ร า ง ร ะ บ บ งานว จ ยและ ม ห า ว ท ย า ล ย ใ ห ม ค ว า ม ประก นค ณภาพ เข มแข ง การศ กษา และ -ปร บโครงสร างระด บคณะให คณะ/ว ทยาล ย ส า ม า ร ถ ด า เ น น ง า น สอดคล องก บมหาว ทยาล ย 1.2 สน บสน นให ม การท างาน ร วมก นระหว างคณะ

44 44 แผนปฏ บ ต การ กลย ทธ มาตรการ ต วบ งช /ค าเป าหมาย โครงการ/ก จกรรม ระยะเวลาดาเน นการ ผ ร บผ ดชอบ -ม โครงสร างและผ ร บผ ดชอบ ในการบร หารงานว จ ย -พ ฒ น า ค ณ า จ า ร ย ใ ห สามารถรองร บการว จ ยของ กองบร หาร คณะและมหาว ทยาล ย งานว จ ยและ 2. ภานอกมหาว ทยาล ย ประก นค ณภาพ 2.1 บร หารจ ดการงานว จ ย การศ กษา และ โดยม ส วนร วมจากช มชนและ คณะ/ว ทยาล ย องค กรภายนอกท ร บผ ดชอบ ของช มชน 2. 2 แ ส ว ง ห า แ ห ล ง ท น สน บสน น 22.Support and Reward 1. ต นน า 1. ม ระบบกลไกบร หารจ ดการ กองบร หาร ส งเสร มและสน บสน นท งต น 1.1 สร างระบบและกลไก ด า นว จ ยท ม ประส ทธ ภา พ งานว จ ยและ น า กลางน า และปลายน า สน บสน น ผ ล ง า น ว จ ย ท ง ร ะ ด บ ประก นค ณภาพ เพ อสร างขว ญก าล งใจ และ -ก าหนดนโยบายท ศทางและ มหาว ทยาล ยและคณะได การศ กษา และ ขยายผลส มฤทธ เป าหมาย มาตรฐานตามเกณฑ ค ณภาพ คณะ/ว ทยาล ย

45 45 แผนปฏ บ ต การ กลย ทธ มาตรการ ต วบ งช /ค าเป าหมาย โครงการ/ก จกรรม ระยะเวลาดาเน นการ ผ ร บผ ดชอบ -พ ฒนาศ กยภาพการว จ ย ของสกอ.และสมศ. ข อ ง อ า จา ร ย น ส ต แ ล ะ บ คลากรสายสน บสน น -พ ฒนาค ณภาพของข อเสนอ โครงการว จ ย กองบร หาร -ก า ห น ด ภ า ร ะ ง า น ใ ห งานว จ ยและ เหมาะสม ประก นค ณภาพ -ปร บปร งระเบ ยบการเง น การศ กษา และ เพ อความคล องต ว คณะ/ว ทยาล ย -จ ดทาค ม อปฏ บ ต งาน -จ ดทาฐานข อม ลผลงานว จ ย -จ ดท าฐานข อม ลการจ ดการ งานว จ ย -อ านวยความสะดวกด าน ส ถ า น ท แ ล ะ เ ค ร อ ง ม อ สน บสน น

46 46 แผนปฏ บ ต การ กลย ทธ มาตรการ ต วบ งช /ค าเป าหมาย โครงการ/ก จกรรม ระยะเวลาดาเน นการ ผ ร บผ ดชอบ 1. 2 จ ด ห า แ ล ะ จ ด ส ร ร งบประมาณสน บสน น -จ ดหาแหล งท นสน บสน น การว จ ยเพ มเต ม -จ ดท าประกาศเกณฑ การ สน บสน นท นว จ ย กองบร หาร -โครงการจ ดประช มเพ อ งานว จ ยและ ช แ จ ง เ ป ด ร บ ข อ เ ส น อ ประก นค ณภาพ โครงการว จ ยบร การว ชาการ การศ กษา และ และทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม คณะ/ว ทยาล ย -จ ด ส ร ร ง บ ป ร ะ ม า ณ ส น บ ส น น ใ น ล ก ษ ณ ะ บ รณาการด านพ นธก จ 3. ปลายน า 3.1 สน บสน นการเผยแพร -โครงการประช มว ชาการ พะเยาว จ ย (งบประมาณ สน บสน นจากส วนบร หาร กลาง)

47 47 แผนปฏ บ ต การ กลย ทธ มาตรการ ต วบ งช /ค าเป าหมาย โครงการ/ก จกรรม ระยะเวลาดาเน นการ ผ ร บผ ดชอบ -โ ค ร ง ก า ร น ท ร ร ศ ก า ร โครงการ 1 คณะ 1 โมเดล -โ ค ร ง ก า ร น ท ร ร ศ ก า ร โครงงานน ส ต -โ ค ร ง ก า ร น ท ร ร ศ ก า ร เผย แ พ ร ผ ล ง า น ร ะ ด บ กองบร หาร บ ณฑ ตศ กษา งานว จ ยและ -ก า ร จ ดท า ว า รสารของ ประก นค ณภาพ มหาว ทยาล ยพะเยา การศ กษา และ -โครงการให ความร ด าน คณะ/ว ทยาล ย ส ทธ บ ตรและอน ส ทธ บ ตร -โครงการอ นเน องมาจาก พระราชดาร ฯ (อพ.สธ.) -โครงการจ ดการความร ด าน การว จ ยเพ อเผยแพร 3.2 สน บสน นเง นรางว ล เผยแพร ผลงานว จ ย -จ ดท นสน บสน นการเผยแพร ผลงานว จ ย

48 48 แผนปฏ บ ต การ กลย ทธ มาตรการ ต วบ งช /ค าเป าหมาย โครงการ/ก จกรรม ระยะเวลาดาเน นการ ผ ร บผ ดชอบ -ใ ห ร า ง ว ล เ ผ ย แ พ ร ผลงานว จ ย 23. Execution ก า ร จ ดก า ร 1. ก าหนดเป าหมายของท ก 1. เก ดผลส มฤทธ ตาม Main เพ อให เก ดผลส มฤทธ โดยใช Main KPI และท กหน วยงาน KPI ท ก KPIs และท กหน วยงาน QA และ KM เป นเคร องม อ 1.1 กาหนดค าเป าหมาย Main KPI ของแผนงานด านการว จ ย ระด บมหาว ทยาล ย กองบร หาร 1.2 ก าหนดค าเป าหมาย งานว จ ยและ Main KPI ของแผนงานด าน ประก นค ณภาพ การว จ ยระด บคณะ การศ กษา และ 2. ก าหนดให ม กลไกความ คณะ/ว ทยาล ย ร บผ ดชอบงานว จ ย 2.1 ก าหนดความร บผ ดชอบ แ ล ะ ร บ ผ ด ช อ บ ร ะ ด บ มหาว ทยาล ย 2.2 ก าหนดความร บผ ดชอบ และร บผ ดชอบระด บคณะ

49 49 แผนปฏ บ ต การ กลย ทธ มาตรการ ต วบ งช /ค าเป าหมาย โครงการ/ก จกรรม ระยะเวลาดาเน นการ ผ ร บผ ดชอบ 3. ต ดตามผลการด าเน นการ ด านว จ ย 3.1 ต ดตามผ านกระบวนการ IQA และ EQA กองบร หาร 3.2 ต ดตามผ านกระบวนการ งานว จ ยและ ประเม นผ บร หาร ประก นค ณภาพ 4. จ ดเวท แลกเปล ยนเร ยนร การศ กษา และ เพ อขยายผลส มฤทธ คณะ/ว ทยาล ย 4.1 จ ดเวท แลกเปล ยนเร ยนร เพ อขยายผลส มฤทธ 4.2 ยกย องชมเชย และให รางว ล

50 50 ย ทธศาสตร ท 3 คนเป นส ข กลย ทธ มาตรการ ต วบ งช /ค าเป าหมาย 1.การช นชมความส าเร จของ 1.ช นชมบ คลากรในแนวทาง 1.ร อยละหน วยงานท เข าร วม บ คลากรเป นประจ า และ Healthy Workplace ก จกรรมภา ย ใ ต ห ล ก กา ร สม าเสมอ Healthy Workplace 2.จานวนการจ ดก จกรรมช นชม ผ ลงาน/ความส า เ ร จของ บ คลา กรท งในระ ด บมห า ว ทยาล ยและหน วยงาน 2. ก า ร ส ร า ง เ ค ร อ ข า ย 1. กา รส งเสร มกา รสร าง 1.จ านวนโครงการ/ก จกรรมท ความส มพ นธ บ คลากรแบบ เ ค ร อ ข า ย ค ว า ม ส ม พ น ธ เก ยวก บการสร างเคร อข าย ม ส วนร วม บ ค ล า ก ร ท ง ภ า ย ใ น ความส มพ นธ บ คลากรท ง มหาว ทยาล ยและภายนอก ภา ย ใ น มห า ว ทยาล ย แ ล ะ แบบม ส วนร วม ภายนอกแบบม ส วนร วม แผนปฏ บ ต การ โครงการ/ก จกรรม ระยะเวลาดาเน นการ ผ ร บผ ดชอบ 1.โครงการประกวดหน วยงาน และสถานประกอบการสะอาด น า อ ย ป ล อ ด ภ ย ใ ส ใ จ ส งแวดล อม 2.โครงการ UP Awards 2.1 ด านการให บร การ 2.2 ด านการแต งกาย 2.3 ด านความม น าใจ 2.4 ด านว ชาการ 1.โครงการแข งก ฬาบ คลากร มหาว ทยาล ยพะเยาประจาป 2.โครงการ มพ. เย ยมไข ให กาล งใจบ คลากร 3. โครงการอย ร ก จากอาล ย (ป ละ 1 คร ง) (ป ละ 1 คร ง) (ป ละ 1 คร ง) (ตลอดท งป ) (ตลอดท งป ) ท กหน วยงาน กองการเจ าหน าท 4.การเข าร วมแข งข นก ฬา บ คลากร สกอ. (ป ละ 1 คร ง)

51 51 กลย ทธ มาตรการ ต วบ งช /ค าเป าหมาย 3. ก า ร ส ง เ ส ร ม ส ข ภ า พ บ คลากร 1. ก า ร ส ง เ ส ร ม ส ข ภ า พ บ คลากรมหาว ทยาล ยพะเยา แ ล ะ ก า ร บ ร ก า ร ท า ง การแพทย เคล อนท 1.จ านวนบ คลากรท เข าร วม โครงการ/ก จกรรมท เก ยวก บ การส งเสร มส ขภาพบ คลากร มหาว ทยาล ยพะเยาและการ บร การทางการแพทย เคล อนท แผนปฏ บ ต การ โครงการ/ก จกรรม ระยะเวลาดาเน นการ ผ ร บผ ดชอบ 1. โ ครงการตรวจส ข ภา พ ประจ าป ส าหร บบ คลากร มหาว ทยาล ยพะเยา 2.โครงการ มพ. ห วงใย ใส ใจ บ คลากร 3.การประก นภ ยอ บ ต เหต ส วน บ ค ค ล ก ล ม บ ค ล า ก ร มหาว ทยาล ยพะเยา (ป ละ 1 คร ง) (ตลอดท งป ) (ป ละ 1 คร ง) กองการเจ าหน าท และคณะ แพทยศาสตร 4.การเพ มค ณค าบ คลากรท ง ในม ต ของความสามารถอย าง ม ออาช พ ความม งม น ท มเท 1. ก า รสร าง ระบบ Talent Management 1.จ านวนโครงการก จกรรมท ส น บ ส น น ก ล ม Talent Management 1.โครงการสร างระบบ Talent Management - ด านการเร ยนการสอน (ป ละ 1 คร ง) กองการเจ าหน าท ความร ก เอ ออาทร เห น ค ณค าของก นและก น น าไปส ความจงร กภ กด ต อองค กร - ด านการว จ ย - ด านการบร การว ชาการ - ด านการบร หารจ ดการ

52 ความสอดคล องก บย ทธศาสตร และค าน ยมร วมของมหาว ทยาล ยพะเยา ประเด นย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรของมหาว ทยาล ย ประเด นย ทธศาสตร ท 1 บ านน าอย กลย ทธ ท 1 ส งเสร มสน บสน นก จกรรมสร างความ ส มพ นธ และความ ส ขร วมก น ภายใต หล กการ Healthy Workplace เพ อทาให มหาว ทยาล ยพะเยาเป นองค กร ท น าอย กลย ทธ ท 2 สร างเคร อข ายทางว ชาการ ท เข มแข งท งภายในและต างประเทศ เพ อให บ คลากรพ ฒนาข ดความสามารถทางว ชาการให ส งข น กลย ทธ ท 3 ส ดส วนของอาจารย ประจาท ม ค ณว ฒ ระด บปร ญญาเอก หร อเท ยบเท า ต ออาจารย ประจ าท เพ มข น และได ร บการพ ฒนาท กษะด านภาษา อ งกฤษอย าง ต อเน อง กลย ทธ ท 4 ส ดส วนของอาจารย ประจ าท ม ต าแหน งทางว ชาการ (ผศ. รศ. และ ศ.) ท เพ มข น ความสอดคล องก บย ทธศาสตร และค าน ยมร วมของมหาว ทยาล ยพะเยา สอดคล องก บย ทธศาสตร ข อท สอดคล องก บค าน ยมร วม ข อท (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

53 ประเด นย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรของมหาว ทยาล ย ประเด นย ทธศาสตร ท 2 งานได ผล ความสอดคล องก บย ทธศาสตร และค าน ยมร วมของมหาว ทยาล ยพะเยา สอดคล องก บย ทธศาสตร ข อท สอดคล องก บค าน ยมร วม ข อท (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) กลย ทธ ท 1 สร างแรงจ งใจให บ คลากรม ค ณธรรม จร ยธรรม กลย ทธ ท 2 บ คลากรสายว ชาการได ร บการพ ฒนาศ กยภาพทางด านเทคน คการ สอนโดยเน นผ เร ยนเป นสาค ญ กลย ทธ ท 3 การพ ฒนาแนวทางการสอนร ปแบบใหม และได มาตรฐานสากลท เป น ประโยชน ให ก บบ คลากรสายว ชาการ กลย ทธ ท 4 การพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรสายว ชาการทางด านเทคน คการสอนเพ อ ผล ตบ ณฑ ตตามอ ตล กษณ ของมหาว ทยาล ย กลย ทธ ท 5 บ คลากรสายว ชาการได ร บความร ความเข าใจในระบบการจ ดการเร ยน การสอนและการให คาปร กษาแก น ส ต กลย ทธ ท 6 บ คลากรสายว ชาการได ร บการแลกเปล ยนเร ยนร เพ อพ ฒนาศ กยภาพ ในการทางานด านการจ ดการเร ยนการสอน กลย ทธ ท 7 การพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรสายบร การด านว ชาการและ/หร อว ชาช พ 53

54 54 ประเด นย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรของมหาว ทยาล ย ประเด นย ทธศาสตร ท 2 งานได ผล กลย ทธ ท 8 สร างม ระบบต ดตามผลการน าความร และท กษะท ได จากการพ ฒนา มาใช ในการจ ดการสอนตลอดจนปฏ บ ต งานท เก ยวข อง กลย ทธ ท 9 การพ ฒนาระบบการประเม นผลการปฏ บ ต งานของบ คลากร มหาว ทยาล ยพะเยา กลย ทธ ท 10 พ ฒนาระบบการบร หาร งานบ คคลท ม มาตรฐานและสร าง ขว ญกาล งใจท ด แก บ คลากรท กระด บ กลย ทธ ท 11 เพ มการต ดต อส อสารสองทางภายในองค กรและเร งประชาส มพ นธ งานของมหาว ทยาล ยในเช งร กแก ประชาคมภายนอก กลย ทธ ท 12 ปร บปร งโครงสร างหน วยงานและกฎระเบ ยบ ข อบ งค บให ม ความ ย ดหย นและคล องต วในการปฏ บ ต กลย ทธ ท 13 บ คลากรม ว ฒนธรรมการเร ยนร และท างานร วมก นเป นท ม ม ส าน กร ก สถาบ นขย นส งานหน ก ความสอดคล องก บย ทธศาสตร และค าน ยมร วมของมหาว ทยาล ยพะเยา สอดคล องก บย ทธศาสตร ข อท สอดคล องก บค าน ยมร วม ข อท (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

แผนการบร หารและพ ฒนาบ คลากร กองการศ กษาท วไป ประจ าปงบประมาณ 2558-2562

แผนการบร หารและพ ฒนาบ คลากร กองการศ กษาท วไป ประจ าปงบประมาณ 2558-2562 แผนการบร หารและพ ฒนาบ คลากร กองการศ กษาท วไป ประจ าปงบประมาณ 2558-2562 กองการศ กษาท วไป ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยนเรศวร ค าน า แผนการบร หารและพ ฒนาบ คลากรกองการศ กษาท วไป ประจ าปงบประมาณ 2558-2562

More information

แผนการพ ฒนาบ คลากร พ.ศ. 2555-2559 ของสาน กงานคณะกรรมการว จ ยแห งชาต

แผนการพ ฒนาบ คลากร พ.ศ. 2555-2559 ของสาน กงานคณะกรรมการว จ ยแห งชาต ชานาญ ประจา ช วคราว แผนบ คลากร พ.ศ. 2555-2559 ของสาน กงานคณะกรรมว จ ยแห งชาต แผน รายละเอ ยดกล โครง/ก จกรรม/หล กส ตร ร ปแบบ/ว ธ ในร ปแบบอ นๆ ต วช ว ดเป าประสงค /ต วช ว ดความสาเร จ 1 กล 1.1: สมรรถนะบ คลากรผ

More information

รายงานสร ปผลการด าเน น โครงการป จฉ มน เทศ ประจ าป การศ กษา 2554 สห

รายงานสร ปผลการด าเน น โครงการป จฉ มน เทศ ประจ าป การศ กษา 2554 สห รายงานสร ปผลการด าเน น โครงการป จฉ มน เทศ ประจ าป การศ กษา 2554 สห-01-020 ว นท 20 ก มภาพ นธ 2555 ณ คณะสหเวชศาสตร มหาว ทยาล ยนเรศวร งานก จการน ส ตคณะสหเวชศาสตร มหาว ทยาล ยนเรศวร พ ษณ โลก ประจ าป งบประมาณ

More information

ค ม อปฏ บ ต งาน ฝ ายร บเข าศ กษาและทะเบ ยนประว ต

ค ม อปฏ บ ต งาน ฝ ายร บเข าศ กษาและทะเบ ยนประว ต ค ม อปฏ บ ต งาน ฝ ายร บเข าศ กษาและทะเบ ยนประว ต สมจ ตร ส วร กษ สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร เอกสารประกอบการปฏ บ ต งาน สาหร บบ คลากรสายสน บสน น ในสถาบ นอ ดมศ กษา

More information

สารบ ญ ประกาศบร ษ ท ปตท. จำก ด (มหาชน) 4 นโยบายการกำก บด แลก จการท ด ของ ปตท. 5 มาตรฐานทางจร ยธรรมของ ปตท. 8

สารบ ญ ประกาศบร ษ ท ปตท. จำก ด (มหาชน) 4 นโยบายการกำก บด แลก จการท ด ของ ปตท. 5 มาตรฐานทางจร ยธรรมของ ปตท. 8 สารบ ญ ประกาศบร ษ ท ปตท. จำก ด (มหาชน) 4 นโยบายการกำก บด แลก จการท ด ของ ปตท. 5 มาตรฐานทางจร ยธรรมของ ปตท. 8 สวนท 1 บทท วไป ว ส ยท ศน 14 พ นธก จ 14 คาน ยม 15 หล กปฏ บ ต และกลไกเก ยวก บค ม อการกำก บด แลก

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ระยะ 3 ป (พ.ศ.2557-2559) กองแผนงาน ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยนเรศวร (ฉบ บปร บปร ง พ.ศ. 2558)

แผนพ ฒนาบ คลากร ระยะ 3 ป (พ.ศ.2557-2559) กองแผนงาน ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยนเรศวร (ฉบ บปร บปร ง พ.ศ. 2558) แผนพ ฒนาบ คลากร ระยะ 3 ป (พ.ศ.2557-2559) กองแผนงาน ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยนเรศวร (ฉบ บปร บปร ง พ.ศ. 2558) ม ถ นายน 2558 คานา กองแผนงานได ตระหน กถ งความสาค ญของการพ ฒนาบ คลากร จ งได กาหนดแนวทางการพ

More information

นายส บพงษ ไชยพรรค ผ อานวยการกองแผนงาน กรมอนาม ย 25/05/59 1

นายส บพงษ ไชยพรรค ผ อานวยการกองแผนงาน กรมอนาม ย 25/05/59 1 ความค บหน า การจ ดทา (ร าง) แผนย ทธศาสตร การพ ฒนา ระบบส งเสร มส ขภาพและอนาม ยส งแวดล อม ตามแผนพ ฒนาส ขภาพแห งชาต ในช วงแผนพ ฒนา เศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 12 พ.ศ. 2560-2564 นายส บพงษ ไชยพรรค ผ อานวยการกองแผนงาน

More information

ต วอย าง แบบสร ปการประเม นผลการปฏ บ ต งานประจ าป

ต วอย าง แบบสร ปการประเม นผลการปฏ บ ต งานประจ าป แบบสร ปการประเม นผลการปฏ บ ต งาน ต วอย าง แบบสร ปการประเม นผลการปฏ บ ต งานประจ าป...248... แผนก ฝ กอบรม ฝ าย บร หารทร พยากรบ คคลและบร หารท วไป บร ษ ท / โรงงาน.ไทยแอโรว จ าก ด (สาขาฉะเช งเทรา) ล าด บท ช

More information

ทฤษฎ ความคาดหว ง (Expectancy Theory)

ทฤษฎ ความคาดหว ง (Expectancy Theory) ทฤษฎ ความคาดหว ง (Expectancy Theory) เจตฑถ ดวงสงค ถ * บทความน เป นการน าเสนอทฤษฎ ทางด านการจ ดการ (Management Theory) ของ Victor H. Vroom ค อ ทฤษฎ ความคาดหว ง (Expectancy Theory) ในด านของเน อหาทฤษฎ และน

More information

ICT-Based University & Resource Optimization

ICT-Based University & Resource Optimization ICT-Based University & Resource Optimization In support of its strategies, Mahidol University aims to develop an ICT system, a management information system and a data warehouse for effective education,

More information

Annexure A 2015/16. Performance Plan. Director: Community Services - 1 -

Annexure A 2015/16. Performance Plan. Director: Community Services - 1 - Performance Plan Director: Community Services - 1 - The Performance Plan sets out: a) Key Performance Areas that the employee should focus on, performance objectives, key performance indicators and targets

More information

แบบประเม นมาตรฐานความปลอดภ ยดานยา กระทรวงสาธารณส ข

แบบประเม นมาตรฐานความปลอดภ ยดานยา กระทรวงสาธารณส ข แบบประเม นมาตรฐานความปลอดภ ยดานยา กระทรวงสาธารณส ข ช อโรงพยาบาล...จ งหว ด... ผ ใหขอม ล ภก./ภญ...โทร...(กรณ ม ปญหาเร องขอม ล) ขอม ลท วไป (ป+งบประมาณ...) 1. จ านวนเต ยง...เต ยง 2. จ านวนเภส ชกรท ปฏ บ ต งานจร

More information

Work Instruction Manager - Manage Data Development

Work Instruction Manager - Manage Data Development Work Instruction Manager - Manage Data Development Purpose This work instruction is used to provide an overview of the process to provide monthly cost and schedule updates on Preliminary Map Production

More information

แนวทางปฏ บ ต ท ด การส งเสร มและพ ฒนาน กศ กษาเพ อการเร ยนร ส ศตวรรษท 21

แนวทางปฏ บ ต ท ด การส งเสร มและพ ฒนาน กศ กษาเพ อการเร ยนร ส ศตวรรษท 21 แนวทางปฏ บ ต ท ด การส งเสร มและพ ฒนาน กศ กษาเพ อการเร ยนร ส ศตวรรษท 21 เร ยบเร ยงโดย อาจารย ดร. เสร เพ มชาต สาขาว ชาประกาศน ยบ ตรบ ณฑ ตว ชาช พคร มหาว ทยาล ยราชภ ฏหม บ านจอมบ ง สาขาว ชาประกาศน ยบ ตรบ ณฑ

More information

Management Conference

Management Conference A: How to Build Performance Management Performance Processes that Work Management Conference Ch i t h Mill Christopher Mills Core Measures How To Build Performance Management Processes That Work October

More information

ASEAN-QA Stakeholder Conference 9 11 October 2013. Group C

ASEAN-QA Stakeholder Conference 9 11 October 2013. Group C Approaches to Capacity Building in Internal Quality Assurance ASEAN-QA Stakeholder Conference 9 11 October 2013 Group C Quality Assurance at Institutional Level 10 Assumptions and Hypotheses Acceptance

More information

Purpose of Performance Management

Purpose of Performance Management Purpose of Performance Management What is Performance Management? Set of interactions between the managers and employees over the course of the business year with the purpose p of: Promotions / Advancement

More information

A Performance-Driven Approach to Application Services Management

A Performance-Driven Approach to Application Services Management A Performance-Driven Approach to Application Services Management Breaking the Mold to Accelerate Business Transformation Table of contents 1.0 The keep up versus step up challenge...1 2.0 Taking a different

More information

Qualities of Leadership Excellence at Sodexo. Competencies of a Sales Executive or Sales Vice President

Qualities of Leadership Excellence at Sodexo. Competencies of a Sales Executive or Sales Vice President Qualities of Leadership Excellence at Sodexo Competencies of a Sales Executive or Sales Vice President Helping You Reach Your Full Potential! This brochure is for you, the Sodexo sales executive or sales

More information

Title 24pt. DD Month YYYY. Youth Work Training Invitation to Tender. London Youth Pitfield Street London N1 6DA Page 1 of 5

Title 24pt. DD Month YYYY. Youth Work Training Invitation to Tender. London Youth Pitfield Street London N1 6DA Page 1 of 5 Title 24pt DD Month YYYY Youth Work Training Invitation to Tender London Youth 47-49 Pitfield Street London N1 6DA Page 1 of 5 London Youth wishes to commission an external training provider to deliver

More information

Quality Assurance Components and Indicators

Quality Assurance Components and Indicators Quality Assurance Components and Indicators Component 1 Philosophy, Vision, Objectives and Plan Indicator 1.1 Planning Development Process (OHEC 1.1) Component 2 Production of Graduates Indicator 2.1 System

More information

แนวทางการพ ฒนาบ คลากร

แนวทางการพ ฒนาบ คลากร แนวทางการพ ฒนาบ คลากร การพ ฒนาบ คลากรเป นส งท สาค ญและจาเป นอย างย ง ท งน เพ อให บ คลากรสามารถ ปฏ บ ต งานได อย างม ประส ทธ ภาพและเป นเส นทางความก าวหน าสาหร บบ คลากรท จะได ทราบว าจะ ได ร บการพ ฒนาและฝ

More information

EXPERIENCE SHARING CLOSING THE CQI LOOP AND QUALITY ASSURANCE PRACTICES IN MMU

EXPERIENCE SHARING CLOSING THE CQI LOOP AND QUALITY ASSURANCE PRACTICES IN MMU EXPERIENCE SHARING CLOSING THE CQI LOOP AND QUALITY ASSURANCE PRACTICES IN MMU Abstract Effectiveness in closing the Continuous Quality Improvement (CQI) loop in higher education teaching and learning

More information

PMQA หมวด 5 การม งเนนทร พยากรบ คคล ดร.ธนาว ขญ จ นดาประด ษฐ

PMQA หมวด 5 การม งเนนทร พยากรบ คคล ดร.ธนาว ขญ จ นดาประด ษฐ PMQA หมวด 5 การม งเนนทร พยากรบ คคล ดร.ธนาว ขญ จ นดาประด ษฐ ย ทธศาสตรการพ ฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 2556-2561 เป/นย ทธศาสตรหล กท ใชในการพ ฒนาระบบราชการแบ4ง ออกเป/น 3 ห วขอ รวม 7 ประเด น เพ อ ยกระด บองคการส

More information

Qualities of Leadership Excellence at Sodexo. Competencies of a District Manager

Qualities of Leadership Excellence at Sodexo. Competencies of a District Manager Qualities of Leadership Excellence at Sodexo Competencies of a District Manager Helping You Reach Your Full Potential! This brochure is for you, the Sodexo district manager. It will help you to understand:

More information

Why a Roads Alliance?

Why a Roads Alliance? Why a Roads Alliance? Only one network - federal government resolute about a regional and network approach to road management Increasing demand on road system Rising community expectations Limited funding

More information

»การพ ฒนาบ คลากร ความหมายของการพ ฒนาบ คลากร กล าวโดยสร ป ความส าค ญของการพ ฒนาบ คลากร

»การพ ฒนาบ คลากร ความหมายของการพ ฒนาบ คลากร กล าวโดยสร ป ความส าค ญของการพ ฒนาบ คลากร »การพ ฒนาบ คลากร เป นการแก ป ญหาเก ยวก บการบร หารงานบ คคล เน องจากความเจร ญของว ทยาการต าง ๆ ตลอดจนเทคน คในการทางานท เปล ยนแปลงอย เสมอ คนท ม ความร ความสามารถเหมาะสมก บตาแหน งหน าท ในสม ยหน ง ก อาจกลายเป

More information

TLCA EXECUTIVE DEVELOPMENT PROGRAM (EDP) CLASS OF YEAR 2016

TLCA EXECUTIVE DEVELOPMENT PROGRAM (EDP) CLASS OF YEAR 2016 Building Regional Leaders TLCA EXECUTIVE DEVELOPMENT PROGRAM (EDP) CLASS OF YEAR 2016 LEARNING SHARING NETWORKING In partnership with for International Trips TLCA Executive Development Program (EDP) ม

More information

WORLD CLASS INDUSTRIAL ESTATES UTILITIES AND PROPERTY SOLUTIONS รายงานประจำป ANNUAL REPORT บร ษ ท เหมราชพ ฒนาท ด น จำก ด (มหาชน)

WORLD CLASS INDUSTRIAL ESTATES UTILITIES AND PROPERTY SOLUTIONS รายงานประจำป ANNUAL REPORT บร ษ ท เหมราชพ ฒนาท ด น จำก ด (มหาชน) รายงานประจำป 2556 ANNUAL REPORT 2013 WORLD CLASS INDUSTRIAL ESTATES UTILITIES AND PROPERTY SOLUTIONS บร ษ ท เหมราชพ ฒนาท ด น จำก ด (มหาชน) HEMARAJ LAND AND DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED ว ส ยท ศน

More information

Guiding Principles for Secondary Mathematics Teacher Preparation Programs (REVISED DRAFT October 16, 2014)

Guiding Principles for Secondary Mathematics Teacher Preparation Programs (REVISED DRAFT October 16, 2014) Guiding Principles for Secondary Mathematics Teacher Preparation Programs (REVISED DRAFT October 16, 2014) Secondary mathematics teacher preparation programs should effectively prepare teacher candidates

More information

Leadership Principles

Leadership Principles Leadership Principles Building value-based leadership. We have defined five values that form the shared foundation of our business practices. They provide orientation for all of our employees. Our leaders,

More information

NORTH EAST SCOTLAND COLLEGE HUMAN RESOURCES STRATEGY. Version Date: 18 November 2014 Approved by: Human Resources Committee

NORTH EAST SCOTLAND COLLEGE HUMAN RESOURCES STRATEGY. Version Date: 18 November 2014 Approved by: Human Resources Committee NORTH EAST SCOTLAND COLLEGE HUMAN RESOURCES STRATEGY Version Date: 18 November 2014 Approved by: Human Resources Committee HUMAN RESOURCES STRATEGY 1.0 Introduction 1.1 The merger of Aberdeen and Banff

More information

ABBVIE PURCHASING AND SUPPLIER MANAGEMENT SUPPLIER PERFORMANCE PROGRAM

ABBVIE PURCHASING AND SUPPLIER MANAGEMENT SUPPLIER PERFORMANCE PROGRAM ABBVIE PURCHASING AND SUPPLIER MANAGEMENT SUPPLIER PERFORMANCE PROGRAM SUPPLIER PERFORMANCE PROGRAM Without question, supplier relationships have a significant impact on AbbVie s corporate success. AbbVie

More information

Results Based Testing

Results Based Testing Using Gain-Sharing Pricing Model for Testing Ayal Zylberman Summary Results Based Testing (RBT) is a new software testing pricing model that sets forth the expected value to be delivered by the Testing

More information

Quality Assurance Model in Universities

Quality Assurance Model in Universities HRK German Rector s Conference Quality Assurance Model in Universities Assoc. Prof. Titi Savitri Prihatiningsih, MD, MA, M.Med.Ed, Ph.D AUNQA Quality Officer Topics Why an Internal QA System? Trends in

More information

Abbott Global Purchasing Services. Supplier Performance Program

Abbott Global Purchasing Services. Supplier Performance Program Abbott Global Purchasing Services Supplier Performance Program SUPPLIER PERFORMANCE PROGRAM Without question, supplier relationships have a significant impact on Abbott s corporate success. Abbott Global

More information

Five Ways to Leverage ERP Investment. 5 Ways to Leverage Your ERP Investment Page 1

Five Ways to Leverage ERP Investment. 5 Ways to Leverage Your ERP Investment Page 1 Five Ways to Leverage ERP Investment 5 Ways to Leverage Your ERP Investment Page 1 Most higher education institutions focus on costs, schedules, hardware, software features, and other technology problems

More information

(ศาสตราจารย พ เศษ ดร.มณฑล สงวนเสร มศร ) อธ การบด มหาว ทยาล ยพะเยา กรกฎาคม 2557

(ศาสตราจารย พ เศษ ดร.มณฑล สงวนเสร มศร ) อธ การบด มหาว ทยาล ยพะเยา กรกฎาคม 2557 ค ำน ำ นโยบายและท ศทางการบร หารมหาว ทยาล ยพะเยาน ม ช วงเวลาด ำเน นงาน 4 ป (ระยะท 2) ค อ ระหว าง 1 ต ลาคม 2557 ถ ง 30 ก นยายน 2561 จ ดท ำข นเพ อ ก ำหนดท ศทางการพ ฒนาและการด ำเน นงานของมหาว ทยาล ยพะเยา ท

More information

PBHCI Sustainability Checklist

PBHCI Sustainability Checklist What Is This? PBHCI Sustainability Checklist The Sustainability Checklist lists many of the most important elements of your clinical organization that need to change to support integration in your clinic.

More information

UNIVERSITY OF BRIGHTON HUMAN RESOURCE

UNIVERSITY OF BRIGHTON HUMAN RESOURCE UNIVERSITY OF BRIGHTON HUMAN RESOURCE STR ATEGY 2015 2020 Human Resources Strategy 2015 2020 01 INTRODUCTION In its Strategic Plan 2012 2015, the university has set out its vision, ambition and plans for

More information

The HR Director s Talent Challenge: Research report on Motivation and Engagement of staff in Higher Education institutions

The HR Director s Talent Challenge: Research report on Motivation and Engagement of staff in Higher Education institutions The HR Director s Talent Challenge: Research report on Motivation and Engagement of staff in Higher Education institutions Fierce competition for funding and the need to differentiate from other institutions

More information

Performance Management in the Civil Service

Performance Management in the Civil Service Republic of Mauritius Performance Management in the Civil Service Understanding Performance Appraisal Forms and Performance Improvement Plans Performance Factors Excellent Good Poor Quality of Work Quantity

More information

1. Appendix B - Outline Organisational Development Strategy

1. Appendix B - Outline Organisational Development Strategy 1. Appendix B - Outline Organisational Development Strategy Frimley Park Hospital NHS Foundation Trust s Acquisition of Heatherwood & Wexham Park Hospital Outline Organisational Development Strategy July

More information

Through its people imperative, Tanfeeth shows that Business Services Partners can add value well beyond cost savings

Through its people imperative, Tanfeeth shows that Business Services Partners can add value well beyond cost savings Through its people imperative, Tanfeeth shows that Business Services Partners can add value well beyond cost savings As the Gulf Cooperation Council s (GCC s) first large-scale Business Services organization,

More information

Factors Affecting Knowledge Management of State Academic Libraries in Thailand to Prepare for the ASEAN Community

Factors Affecting Knowledge Management of State Academic Libraries in Thailand to Prepare for the ASEAN Community Factors Affecting Knowledge Management of State Academic Libraries in Thailand to Prepare for the ASEAN Community Warapan Apisuphachok Abstract This research aims to investigate factors which affect knowledge

More information

The nine dimensions of organizational performance are stronger for companies with three or more women in top management

The nine dimensions of organizational performance are stronger for companies with three or more women in top management The nine dimensions of organizational performance are stronger for companies with three or more women in top management +6 pts +1 pts +5 pts +3 pts +4 pts +3 pts +1 pts +1 pts +7 pts 1 High-performing

More information

API Q2 Specification for Quality Management System Requirements for Service Supply Organizations for the Petroleum and Natural Gas Industries

API Q2 Specification for Quality Management System Requirements for Service Supply Organizations for the Petroleum and Natural Gas Industries API Q2 Specification for Quality Management System Requirements for Service Supply Organizations for the Petroleum and Natural Gas Industries A Service Providers Perspective How is API Q2 Different ISO

More information

9/14/2015. Creating Effective Compensation Plans. About the Speaker. Agenda. Kelli Cruz Founder & Managing Director CRUZ CONSULTING GROUP 2

9/14/2015. Creating Effective Compensation Plans. About the Speaker. Agenda. Kelli Cruz Founder & Managing Director CRUZ CONSULTING GROUP 2 Creating Effective Compensation Plans Kelli Cruz Founder & Managing Director About the Speaker Kelli Cruz brings more than 0 years of experience to her role as the founder of Cruz Consulting Group, working

More information

Innovation & Learning the organisation s intellectual capital both human and non-human

Innovation & Learning the organisation s intellectual capital both human and non-human The Reality of Key Performance Indicators Balanced Scorecard Reporting was created by Robert S. Kaplan and David P.Norton and was devised to allow top executives to communicate and implement their key

More information

The essential competencies for QA professionals: Performance review and development activities

The essential competencies for QA professionals: Performance review and development activities The essential competencies for QA professionals: Performance review and development activities Organisational structure of ASHE Content: 1. What are the objectives of Performance Management system? 2.

More information

Topic Manufacturing Healthcare Education Retail. Operations Management

Topic Manufacturing Healthcare Education Retail. Operations Management Introducing Modern Techniques Tests how well modern management techniques have been introduced Rationale for Introducing Modern Techniques Tests the motivation and impetus behind changes to operations

More information

การประเม นม ลค าทร พย ส นทางป ญญาประเภทซอฟต แวร และการกาหนดค าเส ยหายในม ต เศรษฐศาสตร

การประเม นม ลค าทร พย ส นทางป ญญาประเภทซอฟต แวร และการกาหนดค าเส ยหายในม ต เศรษฐศาสตร การประเม นม ลค าทร พย ส นทางป ญญาประเภทซอฟต แวร และการกาหนดค าเส ยหายในม ต เศรษฐศาสตร ดร.คมน ทนงช ย ฉายไพโรจน kchaiphairoj@yahoo.com บทค ดย อ ในทางปฏ บ ต หากต องการประเม นม ลค าซอฟต แวร สามารถท าได ไม

More information

Our Purpose, Values and Principles

Our Purpose, Values and Principles Our Purpose, Values and Principles Our Purpose We will provide branded products and services of superior quality and value that improve the lives of the world s consumers. As a result, consumers will reward

More information

Enterprise Performance Management

Enterprise Performance Management RG Perspective Enterprise Performance Management An Executive-Level Implementation Guide 11 Canal Center Plaza Alexandria, VA 22314 HQ 703-548-7006 Fax 703-684-5189 www.robbinsgioia.com 2013 Robbins Gioia,

More information

GENDER DIVERSITY STRATEGY

GENDER DIVERSITY STRATEGY GENDER DIVERSITY STRATEGY Purpose TMB s Gender Diversity Strategy acknowledges the value of a gender diverse workforce and details our commitment to ensuring that all workplace policies support and enable

More information

a. A brief profile of the higher education system in your country: main policy, higher education providers, access to higher education etc.

a. A brief profile of the higher education system in your country: main policy, higher education providers, access to higher education etc. Indonesian National Accreditation Agency for Higher Education (BAN-PT) COUNTRY REPORT FOR THE ROUNDTABLE MEETING OF QUALITY ASSURANCE AGENCIES OF THE ORGANIZATION OF ISLAMIC CONFERENCE MEMBER COUNTRIES

More information

Digital Dashboards In Terminal Operations Management

Digital Dashboards In Terminal Operations Management Digital Dashboards In Terminal Operations Management AAPA Marine Terminal Management Training Sept. 12, 2013- Long Beach CA Frank J. Mazzella, APL Ltd. Page 2 What are Dashboards? Real-Time Visualization

More information

Fall 2016 World Vision Interns (Monrovia)

Fall 2016 World Vision Interns (Monrovia) Fall 2016 World Vision Interns (Monrovia) Location: [North America] [United States] [Monrovia] Category: Exceptions Job Type: Fixed term, Part-time PLEASE NOTE: You are able to indicate interest in up

More information

Pillar 1: Business & Management. By Ricky Smith CMRP, CMRT

Pillar 1: Business & Management. By Ricky Smith CMRP, CMRT Pillar 1: Business & Management By Ricky Smith CMRP, CMRT OGP SIG Program 2015 2015-05-22 Body of Knowledge Pillar 1 Business & Management 2015-06-12 Body of Knowledge Pillar 2 Manufacturing Process Reliability

More information

KPI for Software Development

KPI for Software Development KPI for Software Development iparadise www.chrisshayan.com KPI Risks Obtaining a good KPIs may sound easy but I believe there are few challenges in front of implementation of any measurements specially

More information

Safety Culture-The Olympic Way. Improving construction health, safety and environmental culture at Imperial

Safety Culture-The Olympic Way. Improving construction health, safety and environmental culture at Imperial Safety Culture-The Olympic Way Improving construction health, safety and environmental culture at Imperial What is Safety Culture? Why is Safety Culture Important? Reasons for Implementing Safety Management

More information

EIGHT QUALITY MANAGEMENT PRINCIPLES

EIGHT QUALITY MANAGEMENT PRINCIPLES EIGHT QUALITY MANAGEMENT PRINCIPLES Principle 1: Customer focus Organizations depend on their customers and therefore should understand current and future customer needs,

More information

As of 29 August 2014 กองสนเทศเศรษฐก จ กรมเศรษฐก จระหว างประเทศ ลลนา ศร สอน (ต อ 14240) Tourism Statistics

As of 29 August 2014 กองสนเทศเศรษฐก จ กรมเศรษฐก จระหว างประเทศ ลลนา ศร สอน (ต อ 14240) Tourism Statistics Thailand s Economic Fact Sheet Economic Projections 2012 2013 2014 F GDP (billion US$) 366 387 380 Real GDP growth (%) 6.5 2.9 1.5-2.0 GDP per capita (US$) 5,389 5,673 5,545 Exports (billion US$) 225.9

More information

Qualities of Leadership Excellence at Sodexo. Competencies of an Operations Vice President

Qualities of Leadership Excellence at Sodexo. Competencies of an Operations Vice President Qualities of Leadership Excellence at Sodexo Competencies of an Operations Vice President Helping You Reach Your Full Potential! This brochure is for you, the Sodexo operations vice president. It will

More information

พฤต กรรมการจ ดการเอกสารส วนบ คคลในเคร องคอมพ วเตอร

พฤต กรรมการจ ดการเอกสารส วนบ คคลในเคร องคอมพ วเตอร พฤต กรรมการจ ดการเอกสารส วนบ คคลในเคร องคอมพ วเตอร กฤตยา ทองผาส ข* น กศ กษา ภาคว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ คณะเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ ท พยา จ นตโกว ท ผ ช วยศาสตราจารย ภาคว

More information

NCWIT Mentoring-in-a-Box: Technical Women at Work Mentoring Basics - A Mentor s Guide to Success

NCWIT Mentoring-in-a-Box: Technical Women at Work Mentoring Basics - A Mentor s Guide to Success NCWIT Mentoring-in-a-Box: Technical Women at Work Mentoring Basics - A to Success Prepare for mentoring by learning more about mentoring and the qualities and activities of a mentor. Learn why technical

More information

50 EMPLOYEE ENGAGEMENT. IDEAS and TIPS A LEADER S GUIDE TO EMPLOYEE ENGAGEMENT

50 EMPLOYEE ENGAGEMENT. IDEAS and TIPS A LEADER S GUIDE TO EMPLOYEE ENGAGEMENT 50 EMPLOYEE ENGAGEMENT IDEAS and TIPS A LEADER S GUIDE TO EMPLOYEE ENGAGEMENT ! 50 EMPLOYEE ENGAGEMENT IDEAS and TIPS: 50 EMPLOYEE ENGAGEMENT IDEAS AND TIPS 1 2 3 4 5 BE A BETTER BOSS! Immediate manager

More information

To be the most preferred partner providing exclusive, efficient and affordable services

To be the most preferred partner providing exclusive, efficient and affordable services Mission & Vision To be the most preferred partner providing exclusive, efficient and affordable services To Combine leading-edge business strategy & IT knowledge to make technology an asset for business

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา มหาว ทยาล ยขอนแก น ส าน กว ชาศ กษาท วไป

รายละเอ ยดของรายว ชา มหาว ทยาล ยขอนแก น ส าน กว ชาศ กษาท วไป รายละเอ ยดของรายว ชา มหาว ทยาล ยขอนแก น มคอ.3 หมวดท 1ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา 000 145 ภาวะผ น าและการจ ดการ Leadership and Management 2. จ านวนหน วยก ต 3 (3-0-6) 3. หล กส ตรและประเภทของรายว ชา

More information

INDEX. Applicant tracking system (ATS), 111

INDEX. Applicant tracking system (ATS), 111 INDEX A Applicant tracking system (ATS), 111 B Balance of consequences, 4:1, 231 234 Behaviours vision, 16 17 Board of Directors corporate culture, and, 282 285 expectations of CHRO, 262 265 role in people

More information

THRIVE! Life Services, LLC

THRIVE! Life Services, LLC THRIVE! Training and Life Coach Certification Program Online Program - 2016 THRIVE! Life Services is thrilled to offer this eight month THRIVE! Training and Life Coach Certification Program via online

More information

Education Newsletter #7 An account of the Business Plan Strategy, -Process and -Content

Education Newsletter #7 An account of the Business Plan Strategy, -Process and -Content Copenhagen 18th August 2015 Education Newsletter #7 An account of the Business Plan Strategy, -Process and -Content Status The EIT Health Education Committee spent a very busy month of July to finalize

More information

Family Development Program

Family Development Program Family Development Program - A Center for Excellence in Early Learning Partnering for School Success Begins at Birth An Early Childhood COLLABORATIVE LEADERSHIP Framework Family Development Program Early

More information

Work Health and Safety Strategic Plan

Work Health and Safety Strategic Plan Human Resources Work Health and Safety Strategic Plan 2016 2019 CONTENTS EXECUTIVE SUMMARY... 3 PURPOSE & OBJECTIVES... 3 WORK HEALTH AND SAFETY STRATEGY ACTION PLAN... 6 OUR CURRENT POSITION... 8 WHAT

More information

Eight Leadership Principles for a Winning Organization. Principle 1 Customer Focus

Eight Leadership Principles for a Winning Organization. Principle 1 Customer Focus Eight Leadership Principles for a Winning Organization Leading and operating an organization successfully requires managing it in a systematic and visible manner. Success should result from implementing

More information

Comprehensive School Health

Comprehensive School Health Comprehensive School Health Creating a Shared Vision Creating a shared vision helps a team identify and agree on a common goal. This resource can help guide a school health team through the process of

More information

Supplier Performance Ratings - Scorecards, Rankings, and Awarding Business

Supplier Performance Ratings - Scorecards, Rankings, and Awarding Business Supplier Performance Ratings - Scorecards, Rankings, and Awarding Business Mark Lindsey ASQ 0701 Education Committee Member Orange County, CA Summary Akin to No Man is an Island to himself, Companies alone

More information

แบบฟอร ม 2.2 แบบฟอร มรายงานผลการด าเน นการในหมวด 2 กระบวนการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ หล กฐานอ างอ ง

แบบฟอร ม 2.2 แบบฟอร มรายงานผลการด าเน นการในหมวด 2 กระบวนการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ หล กฐานอ างอ ง แบบฟอร ม 2.2 แบบฟอร มรายงานผลการด าเน นการใน เกณฑ ค ณภาพการบร หาร SP 1 : ส วนราชการต องม การ ก าหนดข นตอน/ก จกรรม และกรอบเวลาท เหมาะสม รวมถ งม การ ระบ ผ ร บผ ดชอบอย าง ช ดเจนในการจ ดท า แผนปฏ บ ต ราชการ

More information

HR Operations Partner. Purpose of the Role

HR Operations Partner. Purpose of the Role Role: Responsible To: Responsible For: Location: HR Operations Partner HR & OD Manager HR staff Liverpool Purpose of the Role To provide an effective and efficient service to the People Services Team and

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน การประเม นผลการปฏ บ ต งาน สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร

ค ม อการปฏ บ ต งาน การประเม นผลการปฏ บ ต งาน สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร ค ม อการปฏ บ ต งาน การประเม นผลการปฏ บ ต งาน สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร จ ดท าโดย นางสาวก ลธ ดา เลน ก ล บ คลากรปฏ บ ต การ กล มงานว จ ยและประเม นผลการปฏ บ ต งาน กองบร หารทร พยากรบ คคล ส าน กงานอธ การบด

More information

in a World Class Factory...

in a World Class Factory... in a World Class Factory... Maintenance Standards Visual Management of KPI s and Improvement activities Autonomous Maintenance Standards -1- in a World Class Factory... World Class Machine Management -2-

More information

Anchoring Talent Management to Business Performance. Presentation by: Dr. Debbie Phillips, CPM

Anchoring Talent Management to Business Performance. Presentation by: Dr. Debbie Phillips, CPM Anchoring Talent Management to Business Performance Presentation by: Dr. Debbie Phillips, CPM Learning Outcomes Understand Current Employment Trends Utilize a Framework to Facilitate Talent Management

More information

Innovation. Shannon Maher ICT Spring, June 19, 2013

Innovation. Shannon Maher ICT Spring, June 19, 2013 Innovation Shannon Maher ICT Spring, June 19, 2013 Innovation at corporate scale Shannon Maher ICT Spring Europe, June 19, 2013 Only companies in Fast Company s Top 50 Most Innovative list first 5 years

More information

WECC HPWG Pr. Aligning Enterprise Software with Human Performance Excellence

WECC HPWG Pr. Aligning Enterprise Software with Human Performance Excellence WECC HPWG Pr Aligning Enterprise Software with Human Performance Excellence DevonWay who we are Provide enterprise software to manage safety and continuous improvement systems for many utilities, including

More information

Operational Excellence using Lean Six Sigma Amit Dasgupta

Operational Excellence using Lean Six Sigma Amit Dasgupta Operational Excellence using Lean Six Sigma Amit Dasgupta Amit Dasgupta 1 Contents Introduction to Operational Excellence Deployment Practice Our Services Amit Dasgupta 2 Operational Excellence using Lean

More information

COREinternational s organizational effectiveness approach

COREinternational s organizational effectiveness approach COREinternational s organizational effectiveness approach 174 Spadina Avenue, Suite 407 Toronto, ON M5T 2C2 Tel: 416-977-2673 or 800-361-5282 Fax: 866-766-2673 www.coreinternational.com Contents Introduction...

More information

SDI - Service Desk Manager (SDM) - SDI-SDM

SDI - Service Desk Manager (SDM) - SDI-SDM SDI - Service Desk Manager (SDM) - SDI-SDM Course Details Days 4 Course code SDI-SDM Course Outline Please note :The Service Desk Manager course has recently been re-launched by SDI to now be completed

More information

General Staff Performance Review, Planning and Professional Development [HR.10/VHR.10]

General Staff Performance Review, Planning and Professional Development [HR.10/VHR.10] General Staff Performance Review, Planning and Professional Development [HR.10/VHR.10] 2013 Employee Name Position Department or Faculty Supervisor Name Supervisor Position Review Period May 2012 April

More information

Modern Performance Management and Next-Generation Recognition and Rewards

Modern Performance Management and Next-Generation Recognition and Rewards Modern Performance Management and Next-Generation Recognition and Rewards Stacia Sherman Garr Senior Analyst, Bersin & Associates Copyright 2011 Bersin & Associates. All rights reserved. About Bersin &

More information

Discover What s Possible

Discover What s Possible Discover What s Possible Whole Life for Business SM Flexible Choice SM Flexible Choice Whole Life for Business Owners Life is filled with possibilities You ve followed your passion, creating a vision for

More information

Ideapreneurship- HCL s Culture. Copyright 2012 HCL Technologies Limited www.hcltech.com

Ideapreneurship- HCL s Culture. Copyright 2012 HCL Technologies Limited www.hcltech.com Ideapreneurship- HCL s Culture 1 CULTURE: THE FORMULA OF SUCCESSFUL BUSINESS TRANSFORMATION WHAT SETS HIGH PERFORMING TEAMS APART FROM THE REST AND HELPS THEM TRANSFORM EVERYDAY BUSINESS TO A SUCCESS STORY?

More information

Principles of action. Principles of action

Principles of action. Principles of action Principles of action Principles of action Our vision To be the undisputed world leader in building materials Our commitments To our customers, our employees, our communities, our shareholders The Lafarge

More information

Global Financial Services Conference 2013

Global Financial Services Conference 2013 Global Financial Services Conference 2013 Engagement at ING: how to maintain high levels of employee engagement in a totally transformed bank Sarah Keizer, ING Yves Duhaldeborde, Towers Watson Thursday

More information

Public Sector Interest Group (PSIG)

Public Sector Interest Group (PSIG) BBRT Public Sector Interest Group (PSIG) What is the Beyond Budgeting idea? A set of performance management principles whose adoption leads to: More dynamic performance management processes that enable

More information

EMPLOYER BRAND. THREE EMPLOYER BRAND IMPERATIVES TO STRENGTHEN YOUR EMPLOYER BRAND. strengthen employer brand engage people cut the cost of talent

EMPLOYER BRAND. THREE EMPLOYER BRAND IMPERATIVES TO STRENGTHEN YOUR EMPLOYER BRAND. strengthen employer brand engage people cut the cost of talent EMPLOYER BRAND. THREE EMPLOYER BRAND IMPERATIVES TO STRENGTHEN YOUR EMPLOYER BRAND. strengthen employer brand engage people cut the cost of talent Authenticity is the new paradigm. Authenticity is the

More information

Organisational Development Manager. Associate Director, Education and Development JOB SUMMARY

Organisational Development Manager. Associate Director, Education and Development JOB SUMMARY JOB TITLE: BAND: BASE: RESPONSIBLE TO: ACCOUNTABLE TO: Organisational Development Manager TBA XX Associate Director, Education and Development Associate Director, Education and Development JOB SUMMARY

More information

QUALITY MANAGEMENT PRINCIPLES

QUALITY MANAGEMENT PRINCIPLES QUALITY MANAGEMENT PRINCIPLES The following text is an integral reproduction of the content of the document "Quality Management Principles". Introduction This document introduces the eight quality management

More information

Executive Performance Appraisal FY15

Executive Performance Appraisal FY15 Executive Performance Appraisal FY15 Demographics Name: Job Title: Employee ID: Supervisor: Department: General Instructions The annual Performance Appraisal is intended to a) summarize employee performance

More information

People & Organisational Development Strategy

People & Organisational Development Strategy 2013-2018 People & Organisational Development Strategy Delivering excellent research Delivering an excellent student experience Enhancing global reach and reputation 1. Introduction Glasgow 2020: A global

More information