แผนบร หารความเส ยง ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "แผนบร หารความเส ยง ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗"

Transcription

1 แผนบร หารความเส ยง ส าน กงานปล ดกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ส าน กงานปล ดกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ม ถ นายน ๒๕๕๗

2

3 ค าน า ในการด าเน นการจ ดท าแผนบร หารความเส ยงของ สป.ทก. ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ตามมาตรฐาน COSO และตามหล กธรรมาภ บาลได ร บความร วมม อจากหน วยงานท เก ยวข องในการจ ดท าแผน บร หารความเส ยงของ สป.ทก. ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ๒๕๕๗ จนส าเร จตามว ตถ ประสงค ท ก าหนดไว โดย สาระส าค ญของแผนบร หารความเส ยงของ สป.ทก. ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ประกอบด วย กรอบแนวค ด การบร หารความเส ยง แนวทางการด าเน นการบร หารความเส ยง กระบวนการบร หารความเส ยงตามมาตรฐาน COSO โดยการค ดเล อกโครงการท จะมาท าแผนบร หารความเส ยง ท งน ได ก าหนดเกณฑ ด งน เป นโครงการท สน บสน นเป าประสงค และต วช ว ดของย ทธศาสตร ของ สป.ทก. ได ร บจ ดสรรงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และเป น โครงการท ม ผลกระทบต อผ ร บบร การและผ ม ส วนได ส วนเส ย ซ งม โครงการท ได ร บการค ดเล อกรวม 4 โครงการ ได แก ๑) โครงการจ ดต งและด าเน นการศ นย ประสานงานและปฏ บ ต การ IPv6 งบประมาณ ล านบาท ๒) โครงการพ ฒนาส งคมผ ส งอาย คนพ การ และผ ด อยโอกาสในส งคมด วย ICT งบประมาณ ล านบาท ๓) โครงการพ ฒนาประส ทธ ภาพการปฏ บ ต การเต อนภ ย งบประมาณ ล านบาท ๔) โครงการเสร มสร างระบบเฝ าระว งภ ยพ บ ต ทางธรรมชาต ตามล มแม น าและช มชน งบประมาณ ล านบาท คณะท างานจ ดท าแผนบร หารความเส ยงของ สป.ทก. ส าน กนโยบายและย ทธศาสตร ใคร ขอขอบค ณว ทยากร อาจารย สมชาต ก องนภาส นต ก ล ท ให ความร ในการจ ดท าแผนบร หารความเส ยง รวมท ง เจ าหน าท ผ เก ยวข องท กท านท ให ความร วมม อสน บสน นข อม ลเพ อจ ดท าแผนบร หารความเส ยงของ สป.ทก.ด วยด ท ายน คณะท างานฯ หว งเป นอย างย งว าแผนบร หารความเส ยงของ สป.ทก.ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ จะ เป นประโยชน ต อการด าเน นงานโครงการของท กหน วยงานท เก ยวข องต อไป ส าน กนโยบายและย ทธศาสตร ม ถ นายน ๒๕๕๗

4 สารบ ญ ความหมายและค าจ าก ดความของความเส ยง ๑ หน า กรอบแนวค ดการบร หารความเส ยงของส าน กงานปล ดกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศ และการส อสาร ๑ ว ตถ ประสงค ของการบร หารความเส ยง ๑ แนวทางการด าเน นการบร หารความเส ยงของส าน กงานปล ดกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ๒ กระบวนการบร หารความเส ยงตามมาตรฐาน COSO ๔ โครงการของ สป.ทก. ท น ามาบร หารจ ดการความเส ยงในป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ๑๐ แผนบร หารความเส ยงของส าน กงานปล ดกระทรวงฯ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ๑๑ ภาคผนวก รายช อคณะท างานจ ดท าแผนบร หารความเส ยงของ สป.ทก. ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

5 ความหมาย/ค าจ าก ดความของความเส ยง ความเส ยง หมายถ ง เหต การณ /การกระท าใด ๆ ท อาจเก ดข นภายใต สถานการณ ท ไม แน นอน และส งผลกระทบ หร อสร างความเส ยหายท งท เป นต วเง นและไม เป นต วเง น หร อก อให เก ดความล มเหลว หร อลดโอกาสท จะบรรล เป าหมายของแผนงาน/โครงการท ส าค ญในแต ละประเด นย ทธศาสตร ตามท ระบ ไว ในแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป ของส วนราชการ การบร หารความเส ยง หมายถ ง การบร หารป จจ ยและควบค มก จกรรม รวมท งกระบวนการ ด าเน นงานต างๆ โดยลดม ลเหต แต ละโอกาสท จะท าให เก ดความเส ยหายจากการด าเน นงานท ไม เป นไปตาม แผน เพ อให ระด บของความเส ยงและผลกระทบท จะเก ดข นในอนาคตอย ในระด บท สามารถร บได ประเม น ได ควบค มได และตรวจสอบได อย างม ระบบ โดยค าน งถ งการบรรล ว ตถ ประสงค หร อเป าหมายของ หน วยงานเป นส าค ญ กรอบแนวค ดการบร หารความเส ยงของส าน กงานปล ดกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ส าน กงานปล ดกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ด าเน นแนวทางการบร หาร ความเส ยงตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission) เป นการว เคราะห และจ ดท าแผนบร หารความเส ยงซ งเป นกระบวนการท เป นระบบในการ บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการด าเน นการต าง ๆ เพ อลดม ลเหต ของโอกาสท จะท าให เก ดความเส ยหายจากการด าเน นการท ไม เป นไปตามแผน และเพ อให ระด บของความเส ยงและผลกระทบท จะเก ดข นในอนาคตอย ในระด บท สามารถยอมร บได ควบค มได และตรวจสอบได อย างเป นระบบ โดยในการ ด าเน นการบร หารความเส ยงน น จะม งเน นแผนงาน/โครงการท ส าค ญซ งผลส าเร จของแผนงาน/โครงการม ผลกระทบส งต อการบรรล ความส าเร จตามประเด นย ทธศาสตร ว ตถ ประสงค ของการบร หารความเส ยง ๑. เพ อให ผลการด าเน นงานขององค กรเป นไปตามว ตถ ประสงค และเป าหมายท วางไว ๒. เพ อให เก ดการร บร ตระหน ก และเข าใจถ งความเส ยงด านต างๆ ท เก ดข นก บองค กร และ หาว ธ จ ดการท เหมาะสมในการลดความเส ยงให อย ในระด บท องค กรยอมร บได ๓. สร างกรอบและแนวทางในการด าเน นงานให แก บ คลากรในองค กร เพ อให สามารถบร หาร จ ดการความไม แน นอนท จะเก ดข นก บองค กรได อย างเป นระบบและม ประส ทธ ภาพ ๔. เพ อให ม ระบบในการต ดตามตรวจสอบผลการด าเน นการบร หารความเส ยงและเฝ าระว งความ เส ยงใหม ๆ ท อาจเก ดข นได ตลอดเวลา ๕. เพ มม ลค าให ผ ม ส วนได ส วนเส ยก บองค กร แผนบร หารความเส ยงส าน กงานปล ดกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ๑

6 แนวทางการด าเน นการบร หารความเส ยงของส าน กงานปล ดกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศ และการส อสาร ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ข นตอน ท ก จกรรม/รายละเอ ยดการด าเน นงาน ๑. การประช มคณะท างานบร หารความเส ยงเพ อ ค ดเล อกโครงการ ๒. จ ดประช มเสร มสร างองค ความร การจ ดท าแผน บร หารความเส ยงและฝ กปฏ บ ต การให แก เจ าหน าท ในส าน ก/กล ม/ศ นย ของ สป.ทก. (๓ คร ง) ๓. ประช มการจ ดท าแผนบร หารความเส ยงส าหร บ โครงการท ได ร บการค ดเล อกในแต ละประเด น ย ทธศาสตร ตามแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ของ สป.ทก. ๔. รวบรวมและจ ดท าแผนบร หารความเส ยงของ สป.ทก. ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตาม มาตรฐาน COSO และตามหล กธรรมาภ บาล ว ตถ ประสงค พ จารณาหล กเกณฑ การค ดเล อกแผนงาน/ โครงการเพ อน ามาบร หารจ ดการความเส ยง ในป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ๑.เพ อร บทราบแนวทางและกรอบ ระยะเวลาการด าเน นงานในการจ ดท าแผน บร หารความเส ยงของ สป.ทก. ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ๒. เสร มสร างองค ความร เก ยวก บการบร หาร ความเส ยง โดยเช ญว ทยากรมาบรรยายให ความร และฝ กปฏ บ ต แก เจ าหน าท ของ สป.ทก. ๓. เพ อให หน วยงานต าง ๆ ม ส วนร วมในการ จ ดท าแผนบร หารความเส ยง ว เคราะห ความ เส ยง ตลอดจนการบร หารความเส ยง ๔. เพ อระดมความค ดเห นและร วมก นจ ดท า แผนบร หารความเส ยงประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ๑.เพ อประช มเจ าหน าท ท ร บผ ดชอบ โครงการ และร วมก นจ ดท า(ร าง)แผนบร หาร ความเส ยง ส าหร บโครงการท ได ร บการ ค ดเล อก ในป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ๒. เพ อทบทวนผลการว เคราะห ความเส ยง ของโครงการ และปร บแก ไขให สมบ รณ เพ อให การว เคราะห และจ ดท าแผนบร หาร ความเส ยงเป นไปตามมาตรฐาน COSO และตามหล กธรรมาภ บาล เพ อรองร บความ เปล ยนแปลงต างๆ ท อาจเก ดข น แผนบร หารความเส ยงส าน กงานปล ดกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ๒

7 ข นตอน ท ก จกรรม/รายละเอ ยดการด าเน นงาน ๕. น าเสนอ (ร าง) แผนบร หารความเส ยงของ สป. ทก. ต อผ บร หารเพ อพ จารณาอน ม ต ให ความเห นชอบ แผนบร หารความเส ยงฯ ๖. ก าหนดช องทางหร อว ธ การส อสารในการน าแผน บร หารความเส ยงไปปฏ บ ต - หน งส อเว ยน - Website - Intranet ๗. หน วยงานต าง ๆ ด าเน นการตามแผนบร หารความ เส ยงท ได ร บความเห นชอบจากผ บร หาร ๘. สร ปผลการด าเน นงานตามแผนบร หารความเส ยง ต อผ บร หาร อย างน อย ๒ ไตรมาส ๙. จ ดท ารายงานสร ปผลการด าเน นงาน ป ญหา อ ปสรรคท พบพร อมข อเสนอแนะในการแก ไข แผนบร หารความเส ยง เม อส นป งบประมาณ ภายใน ว นท ๑๕ ต ลาคม ๒๕๕๗ ว ตถ ประสงค เพ อให ผ บร หารร บทราบและเห นชอบแผน บร หารความเส ยงก อนการด าเน นงาน เพ อส อสารให กล มเป าหมายได ร บทราบและ สามารถน าไปปฏ บ ต ได ๑. เพ อจ ดการความเส ยงท คาดว าจะเก ดข น ในองค กร ๒. เพ อให หน วยงานต าง ๆ ม ส วนร วมในการ จ ดการความเส ยง ๑. เพ อรายงานผลการด าเน นงานให ผ บร หารทราบ ๒. เพ อร บทราบป ญหาและอ ปสรรค ข อด ข อเส ยในการด าเน นงานตามแผนบร หาร ความเส ยง ๓. เพ อสร างโอกาสในการปร บปร งแผน บร หารความเส ยง ๑. เพ อสร ปผลการด าเน นงานตามแผน บร หารความเส ยงขององค กรให ผ บร หาร และเจ าหน าท ใน สป.ทก. ได ร บทราบ ๒. เพ อเป นข อม ลส าหร บการจ ดท าแผน บร หารความเส ยงในป ต อไป แผนบร หารความเส ยงส าน กงานปล ดกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ๓

8 กระบวนการบร หารความเส ยงตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission) กระบวนการบร หารความเส ยงตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission) ส วนราชการต องม ข นตอนการด าเน นการ หล กเกณฑ ในการว เคราะห ประเม น และจ ดการความเส ยงอย างเหมาะสม โดยด าเน นการครอบคล ม ๗ ข นตอน ค อ ข นตอนท ๑ การก าหนดเป าหมายการบร หารความเส ยง (Objective Setting) ข นตอนท ๒ การระบ ความเส ยงต าง ๆ (Event Identification) ข นตอนท ๓ การประเม นความเส ยง (Risk Assessment) ข นตอนท ๔ กลย ทธ ท ใช ในการจ ดการก บแต ละความเส ยง (Risk Response) ข นตอนท ๕ ก จกรรมการบร หารความเส ยง (Control Activities) ข นตอนท ๖ ข อม ลและการส อสารด านบร หารความเส ยง (Information and Communication) ข นตอนท ๗ การต ดตามผลและเฝ าระว งความเส ยงต าง ๆ (Monitoring) ในการลดความเส ยงหร อโอกาสท จะเก ดความเส ยงน น ต องม การบร หารจ ดการท ด เพ อท จะท าให องค กรของเราบรรล เป าหมายได เราจ งต องม การควบค มด แลความเส ยงอ นเป นท มาของการบร หาร ความเส ยง ข นตอนท ๑ การก าหนดเป าหมายการบร หารความเส ยง ก าหนด ว ตถ ประสงค ในการบร หารความเส ยงโครงการ เพ อให โครงการท ม น ยส าค ญต อการบรรล ความส าเร จตามประเด นย ทธศาสตร สามารถด าเน นการได บรรล เป าหมายตามท ต งไว ซ งจะส ง ผลให องค กรสามารถบรรล ผลส าเร จตามแผนกลย ทธ เป าประสงค และประเด นย ทธศาสตร โดยม หล กเกณ ในการพ จารณาค ดเล อกโครงการเพ อน ามาบร หารจ ดการความเส ยง ด งน ป จจ ยพ จารณา ๑. สน บสน นเป าประสงค และต วช ว ด ของย ทธศาสตร ๒. งบประมาณท ได ร บใน ป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ๓. ผลกระทบต อผ ร บบร การและผ ม ส วนได ส วนเส ย เกณฑ การพ จารณา ๑ ๒ ๓ สน บสน นเป าประสงค และต วช ว ดของ ย ทธศาสตร ระด บน อย ได ร บงบประมาณต ากว า ๕ ล านบาท ไม ม ผลกระทบต อ ผ ร บบร การและผ ม ส วน ได ส วนเส ย สน บสน นเป าประสงค และ ต วช ว ดของย ทธศาสตร ระด บปานกลาง ได ร บงบประมาณ ๕ ถ ง ๒๐ ล านบาท ผลกระทบต อผ ร บบร การ และผ ม ส วนได ส วนเส ย บางส วน สน บสน นเป าประสงค และ ต วช ว ดของย ทธศาสตร ระด บมาก ได ร บงบประมาณต งแต ๒๐ ล านบาทข นไป ผลกระทบต อผ ร บบร การ และผ ม ส วนได ส วนเส ย ส วนใหญ แผนบร หารความเส ยงส าน กงานปล ดกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ๔

9 ข นตอนท ๒ การระบ ความเส ยงต างๆ (Event Identification) ก าหนดก จกรรมท โครงการต องด าเน นการ โดยระบ ป จจ ยท ม ผลกระทบในเช งลบต อเป าหมาย ขององค กรหร อการปฏ บ ต งานท งในระด บองค กรและก จกรรม เป นกระบวนการท ผ บร หารและผ ปฏ บ ต งาน ร วมก นระบ ความเส ยงและป จจ ยเส ยง โดยต องค าน งถ งความเส ยงท ม สาเหต มาจากป จจ ยท งภายในและ ภายนอก ป จจ ยเหล าน ม ผลกระทบต อว ตถ ประสงค และเป าหมายขององค กร ในการระบ ป จจ ยเส ยงจะต องพ จารณาว าม เหต การณ ใดหร อก จกรรมใดของกระบวนการปฏ บ ต งาน ท อาจเก ดความผ ดพลาดความเส ยหายและไม บรรล ว ตถ ประสงค ท ก าหนด การระบ ป จจ ยเส ยงของการท จะ ไม บรรล ว ตถ ประสงค ท ก าหนดไว ควรเร มด วยการแจกแจงกระบวนการปฏ บ ต งานท จะท าให บรรล ว ตถ ประสงค แล วจ งระบ ป จจ ยเส ยงท ม ผลกระทบต อกระบวนการปฏ บ ต งานท ท าให เก ดความผ ดพลาด ความเส ยหายและเส ยโอกาส และป จจ ยเส ยงน นควรเป นต นเหต ท แท จร งเพ อท จะสามารถน าไปใช ประโยชน ในการหามาตรการลดความเส ยงในภายหล งได โดยป จจ ยเส ยงแบ งได ๒ ด าน ได แก ๑) ป จจ ยเส ยงภายนอก ค อ ความเส ยงท ไม สามารถควบค มการเก ดได โดยองค กร เช น ภาวะ เศรษฐก จส งคม การเม อง กฎหมาย ค แข ง เทคโนโลย ภ ยธรรมชาต ส งแวดล อม เป นต น ๒) ป จจ ยเส ยงภายใน ค อ ความเส ยงท สามารถควบค มได โดยองค กร เช น กฎระเบ ยบ ข อบ งค บภายในองค กร ว ฒนธรรมองค กร นโยบายการบร หารและการจ ดการ ความร /ความสามารถของ บ คคลากร กระบวนการท างานข อม ล/ระบบสารสนเทศ เคร องม อ/อ ปกรณ เป นต น การระบ ความเส ยง สามารถด าเน นการได หลายว ธ ได แก การว เคราะห กระบวนการท างาน การ ว เคราะห ทบทวนผลการปฏ บ ต งานท ผ านมา การประช มเช งปฏ บ ต การ การระดมสมองการเปร ยบเท ยบ ก บองค กรอ น การส มภาษณ แบบสอบถาม เป นต น โดยต องน าหล กธรรมาภ บาลท ง ๙ องค ประกอบ มาเป นป จจ ยในการว เคราะห ความเส ยง เพ อให เป นไปตามแนวทางการบร หารก จการบ านเม องท ด ด งน ๑) หล กประส ทธ ผล : ผลการปฏ บ ต ราชการท บรรล ว ตถ ประสงค และเป าหมายของแผนการ ปฏ บ ต ราชการตามท ได ร บงบประมาณมาด าเน นการ รวมถ งสามารถเท ยบเค ยงก บส วนราชการ หร อหน วยงานท ม ภารก จคล ายคล งก น และม ผลการปฏ บ ต งานในระด บช นน าของประเทศ เพ อให เก ดประโยชน ส ขต อประชาชน ๒) หล กประส ทธ ภาพ : การบร หารราชการตามแนวทางการก าก บด แลท ด ท ม การออกแบบ กระบวนการปฏ บ ต งานให องค การสามารถใช ทร พยากรท งด านต นท นแรงงานและระยะเวลา ให เก ดประโยชน ส งส ดต อการพ ฒนาข ดความสามารถในการปฏ บ ต ราชการ เพ อตอบสนองความ ต องการของประชาชนและผ ม ส วนได ส วนเส ยท กกล ม ๓) หล กการม ส วนร วม : กระบวนการท ข าราชการ ประชาชน และผ ม ส วนได ส วนเส ยท กกล มม โอกาสได เข าร วมในการร บร เร ยนร ท าความเข าใจ ร วมแสดงท ศนะ ร วมค ดแนวทงร วมแก ไข ป ญหา ร วมต ดส นใจ และร วมกระบวนการพ ฒนา ๔) หล กความโปร งใส : กระบวนการเป ดเผยอย างตรงไปตรงมา ช แจงได เม อม ข อสงส ย และ สามารถเข าถ งข อม ลข าวสารอ นไม ต องห ามตามกฎหมายได อย างเสร ๕) หล กกการตอบสนอง : การให บร การท สามารถด าเน นการได ภายในระยะเวลาท ก าหนดและ สร างความเช อม น ความไว วางใจ รวมถ งตอบสนองความคาดหว ง/ความต องการของ ผ ร บบร การ และผ ม ส วนได ส วนเส ย แผนบร หารความเส ยงส าน กงานปล ดกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ๕

10 ๖) หล กภาระร บผ ดชอบ : การแสดงความร บผ ดชอบในการปฏ บ ต หน าท และผลงานต อเป าหมาย ท ก าหนดไว รวมท งการแสดงถ งความส าน กในการร บผ ดชอบต อป ญหาสาธารณะ ๗) หล กน ต ธรรม : การใช อ านาจของกฎหมาย กฎระเบ ยบ ข อบ งค บ ในการบร หารราชการ ด วยความเป นธรรม ๘) หล กการกระจายอ านาจ : การถ ายโอนอ านาจการต ดส นใจ ทร พยากร และการก จการส วน ราชการส วนกลางให แก ส วนราชการบร หารส วนท องถ นและภาคประชาชนด าเน นการ โดยม อ สระตามสมควร รวมถ งการมอบอ านาจและความร บผ ดชอบในการต ดส นใจ และการ ด าเน นการให แก บ คลากร ๙) หล กความเสมอภาค : การได ร บการปฏ บ ต และได ร บบร การอย างเท าเท ยมก น โดยไม ม การ แบ งแยก ข นตอนท ๓ การประเม นความเส ยง (Risk Assessment) การประเม นความเส ยงประกอบด วย ๓ ข นตอน ค อ ๓.๑ ก าหนดหล กเกณฑ ส าหร บใช ในการประเม นความร นแรงความเส ยง โดยประเม นจาก ๒ ป จจ ย ค อ โอกาสท จะเก ดความเส ยง (Likelihood) หมายถ ง โอกาสในการเก ดความเส ยหายจาก ป จจ ยเส ยงน นม มากน อยเพ ยงใด และประเม นออกมาในล กษณะใดได บ าง ผลกระทบของความเส ยง (Impact) หมายถ ง ความร นแรงของความเส ยหายท อาจจะ เก ดข น พ จารณาจากการน าป จจ ยมาว เคราะห ว าหากเก ดข นแล วม ผลกระทบมากน อยแค ไหน และประเม น ออกมาได ในล กษณะใดบ าง ๓.๒ ก าหนดม มมอง/ม ต ของความเส ยง ได แก (๑) ความเส ยงด านกลย ทธ (Strategic Risk : S) เก ยวข องก บการบรรล เป าหมายพ นธก จ ในภาพรวม โดยความเส ยงท เก ดข นม ล กษณะจากการเปล ยนแปลงของสถานการณ ภายนอก การขาดการ ม ส วนร วม หร อการต ดส นใจผ ดพลาด (๒) ด านการด าเน นการ (Operation Risk : O) เก ยวข องก บประส ทธ ภาพ ประส ท ธ ผล โดย ความเส ยงท เก ดข นม ล กษณะจากระบบงานภายในองค กร กระบวนการเทคโนโลย บ คลากร ข อม ลท ส งผล กระทบต อการด าเน นโครงการ (๓) ความเส ยงด านการเง น (Financial Risk : F) เก ยวก บการบร หารงบประมาณการเง น หร อการขาดงบประมาณในการด าเน นงาน (๔) ความเส ยงด านการปฏ บ ต ตามกฎหมาย/กฎระเบ ยบ (Compliance Risk : C ) เก ยวก บ ความไม ช ดเจน ไม ท นสม ย หร อไม ครอบคล มของกฎระเบ ยบต างๆ แผนบร หารความเส ยงส าน กงานปล ดกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ๖

11 ๓.๓ จ ดท าแผนภ ม ความเส ยง เพ อช วยให สามารถต ดส นในการวางแผนบร หารความเส ยงได อย างเหมาะสม โดยรวมคะแนนระหว างโอกาสท จะเก ดก บความเส ยหาย และผลกระทบ เพ อให ผ บร หาร และคนในองค กร ได เห นภาพรวมว าความเส ยงม การกระจายต วอย างไร และเม อรวมท กป จจ ยเส ยงแล ว ป จจ ยเส ยงใดควรได ร บการจ ดการก อนหล ง เพ อจ ดล าด บความส าค ญ และใช ในการต ดส นใจว าความเส ยงใด ควรเร งจ ดการก อน โดยความเส ยงท จะต องน ามาด าเน นการจ ดการความเส ยง ค อความเส ยงท ม ระด บ ความเส ยงส ง ต งแต ๑๐ ข นไป ส วนป จจ ยเส ยงท ม ระด บความเส ยงต ากว า ๑๐ ถ อว าม ความเส ยงค อนข าง ต าไม น ามาด าเน นการจ ดการความเส ยงในแผนบร หารความเส ยงในป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ระด บความเส ยง = โอกาส (y) x ผลกระทบ (x) มาก ผล กระทบ น อย แผนภ ม ความเส ยง (Risk Map) ความเส ยงมาก ความเส ยงส ง ผลกระทบร นแรงมาก โอกาสเก ดน อย ผลกระทบร นแรงมาก โอกาสเก ดมาก ความเส ยงต า ความเส ยงปานกลาง ผลกระทบน อย โอกาสเก ดน อย ผลกระทบน อย โอกาสเก ดมาก น อยมาก โอกาสท จะเก ด ความร นแรง ของผลกระทบ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ โอกาสท จะเก ดความเส ยหาย ส แดง = ระด บความเส ยงส งมาก ส ส ม = ระด บความเส ยงส ง ส เหล อง = ระด บความเส ยงปานกลาง ส เข ยว = ระด บความเส ยงต า แผนบร หารความเส ยงส าน กงานปล ดกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ๗

12 ระด บความเส ยงต าง ๆ ๑. ระด บความเส ยงต า หมายถ ง ระด บท ยอมร บได โดยไม ต องควบค มความเส ยง ไม ต องม การ จ ดการเพ มเต ม ๒. ระด บความเส ยงปานกลาง หมายถ ง ระด บท พอยอมร บได แต ต องม การควบค มเพ อป องก น ไม ให ความเส ยงเคล อนย ายไปย งระด บท ยอมร บไม ได ๓. ระด บความเส ยงส ง หมายถ ง ระด บท ไม สามารถยอมร บได โดยต องจ ดการความเส ยงเพ อให อย ในระด บท ยอมร บได ต อไป ๔. ระด บความเส ยงส งมาก หมายถ ง ระด บท ไม สามารถยอมร บได และจ าเป นต องเร งจ ดการแก ไข ท นท ข นตอนท ๔ กลย ทธ ท ใช ในการจ ดการก บแต ละความเส ยง (Risk Response) ก าหนดกลย ทธ และแนวทางท ใช ส าหร บจ ดการแต ละความเส ยง โดยกลย ทธ ท ใช ส าหร บจ ดการความ เส ยง ประกอบด วย ๑. การหล กเล ยงความเส ยง : โดยการหย ด ยกเล ก หร อเปล ยนแปลงก จกรรมหร อโครงการท จะ น าไปส เหต การณ ท เป นความเส ยง แต ม ข อเส ยค อ อาจส งผลกระทบให เก ดการเปล ยนแปลงในแผนงานของ องค กรมากจนเก นไปจนไม สามารถม งไปส เป าหมายท วางไว ได ๒. การควบค ม/ลดความเส ยง : โดยการเพ มเต ม เปล ยนแปลงข นตอนบางส วนของโครงการ/ ก จกรรม การลดความน าจะเป นท เหต การณ ท เป นความเส ยงจะเก ดข น เช น การฝ กอบรมบ คลากรให ม ความร เพ ยงพอ การก าหนดผ จ ดจ างและผ ร บมอบงานให แยกจากก น รวมถ งการลดระด บความร นแรงของ ผลกระทบเม อเหต การณ ท เป นความเส ยงเก ดข น เช น การต ดต งเคร องด บเพล ง การ back up ข อม ลเป น ระยะๆ การม server ส ารอง เป นต น ๓. การร บความเส ยงไว เอง : หากท าการว เคราะห แล วเห นว าไม ม ว ธ การใดเลยท เหมาะสม เน องจากต นท นการจ ดการความเส ยงส งกว าประโยชน ท จะได ร บ อาจต องยอมร บความเส ยง แต ควรม มาตรการต ดตามอย างใกล ช ดเพ อรองร บผลท จะเก ดข น ๔. การถ ายโอนความเส ยง : การยกภาระในการเผช ญหน าก บเหต การณ ท เป นความเส ยงและการ จ ดการก บความเส ยงให ผ อ น ไม ได เป นการลดความเส ยงท จะเก ดข น แต เป นการร บประก นว าเม อเก ดความ เส ยหายแล วองค กรจะได ร บการชดใช จากผ อ น เช น การท าประก น การท าส ญญา การร บประก น เป นต น ข นตอนท ๕ ก าหนดก จกรรมการบร หารความเส ยง (Control Activities) ภายใต แนวทางต างๆ ท เล อกน นจะประกอบไปด วยก จกรรมต างๆท ก าหนดข นเพ อท จะตอบสนอง ต อความเส ยง โดยก าหนดก จกรรมท จะช วยลดความน าจะเป นส าหร บเหต การณ ท เป นความเส ยง หร อลด ความเส ยหายเม อเก ดเหต การณ น นได เก ดข น และจ ดท าแผนบร หารความเส ยงของแต ละโครงการท เล อก โดยการก าหนดก จกรรม และเป าหมายตามแนวทางการจ ดการความเส ยงแต ละความเส ยงท เล อกมาบร หาร ความเส ยงในป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยก าหนดต วผ ร บผ ดชอบในแต ละก จกรรม ระยะเวลาในการ ปฏ บ ต และจ ดท าในล กษณะเป น Gantt chart ของแต ละโครงการท ได ร บการค ดเล อกในแต ละประเด น ย ทธศาสตร แผนบร หารความเส ยงส าน กงานปล ดกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ๘

13 จากข นตอนของการก าหนดก จกรรมบร หารความเส ยงในข นตอนท ๕ เม อเราเล อกว ธ การหร อ มาตรการท เหมาะสมแล ว จะต องม การจ ดท าแผนบร หารความเส ยงเพ อก าหนดมาตรการหร อแผนปฏ บ ต การในการควบค มความเส ยงท ส ง (High) และส งมาก (Extreme) ค อระด บความเส ยงต งแต ๑๐ คะแนนข น ไป ให ลดลงอย ในระด บท ยอมร บได และสามารถปฏ บ ต ได จร ง รวมท งต องพ จารณาถ งความค มค าในด าน ค าใช จ ายและต นท นท ต องใช ในการก าหนดมาตรการหร อแผนปฏ บ ต การน นก บประโยชน ท จะได ร บด วย ข นตอนท ๖ ข อม ลและการส อสารด านบร หารความเส ยง (Information and Communication) ก าหนดแนวทาง/ว ธ การส อสารการบร หารความเส ยง โดยก าหนด ว ธ การ ช องทาง ข อม ลท ต องการ ส อสาร กล มเป าหมาย ข อม ลท ต องการส อสาร ช องทางการส อสาร กล มเป าหมาย ๑. ข อม ลแผนงาน/โครงการตามแผนปฏ บ ต ราชการ ๔ ป สป.ทก. พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ (เพ อน ามาพ จารณาตามหล กเกณฑ การ ค ดเล อกโครงการท จะน ามาจ ดท าแผนความ เส ยงฯ) ๒. แผนบร หารความเส ยงของโครงการ การประช มการจ ดการท าแผน บร หารความเส ยง หน งส อเว ยน Website/Intranet ๓. สร ปรายงานความค บหน าของโครงการ หน งส อเว ยน ๔. สร ปผลการด าเน นงานตามแผนบร หาร หน งส อเว ยน/การประช ม ความเส ยงพร อมข อเสนอแนะ เจ าหน าท ของ สป.ทก. ท ร บผ ดชอบโครงการ ผ บร หาร เจ าหน าท สป.ทก. ผ บร หาร ผ บร หาร เจ าหน าท สป.ทก. ข นตอนท ๗ การต ดตามผลและเฝ าระว งความเส ยงต างๆ (Monitoring) ก าหนดให ม การต ดตาม ก าก บ ด แล การด าเน นงานตามแผนบร หารความเส ยง รายงานความก าวหน า ในการด าเน นการตามแผนบร หารความเส ยงต อผ บร หารอย างน อย ๒ ไตรมาส โดยท าการสร ปผลการ ด าเน นงาน ป ญหา อ ปสรรคท พบ พร อมข อเสนอแนะในการแก ไข เสนอผ บร หารภายในว นท ๑๕ ต ลาคม ๒๕๕๗ กรณ เป นแผนงาน/โครงการท ด าเน นการต อเน องในป งบประมาณต อไป จะต องม การสร ปว เคราะห ความเส ยงท เหล ออย ด วย แผนบร หารความเส ยงส าน กงานปล ดกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ๙

14 โครงการของ สป.ทก. ท น ามาบร หารจ ดการความเส ยง ในป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ มต ท ประช มคณะท างานบร หารความเส ยงของ สป.ทก. เม อว นท 26 ม นาคม ๒๕๕๗ ให ใช หล กเกณฑ การพ จารณาค ดเล อกโครงการท จะน ามาจ ดท าแผนบร หารความเส ยงของ สป.ทก. ด งน ๑) สน บสน นเป าประสงค และต วช ว ดของย ทธศาสตร ๒) งบประมาณท ได ร บในป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และ ๓) ผลกระทบต อผ ร บบร การและผ ม ส วนได ส วนเส ย จ านวน 4 โครงการ ได แก ประเด นย ทธศาสตร ท ๑ : ส งเสร ม สน บสน นการพ ฒนาและบร หารจ ดการโครงสร างพ นฐานด าน ICT ให ม เคร อข ายครอบคล มพ นท ท วประเทศ โครงการท ส าค ญท พ จารณาจ ดท าแผนบร หารความเส ยง ค อ โครงการจ ดต งและด าเน นการศ นย ประสานงานและปฏ บ ต การ IPv6 งบประมาณ ล านบาท ประเด นย ทธศาสตร ท ๒ : พ ฒนาและส งเสร มการน า ICT ไปใช ในการบร หารจ ดการและบร การ ท กภาคส วนอย างม ธรรมาภ บาล โครงการท ส าค ญท พ จารณาจ ดท าแผนบร หารความเส ยง ค อ โครงการพ ฒนาส งคมผ ส งอาย คนพ การ และผ ด อยโอกาสในส งคมด วย ICT งบประมาณ ล านบาท ประเด นย ทธศาสตร ท ๓ : ส งเสร ม สน บสน นการบร หารจ ดการระบบเต อนภ ยท ได มาตรฐานและ ท นสม ย โครงการท ส าค ญท พ จารณาจ ดท าแผนบร หารความเส ยง ค อ โครงการพ ฒนาประส ทธ ภาพการ ปฏ บ ต การเต อนภ ย งบประมาณ ล านบาท และโครงการเสร มสร างระบบเฝ าระว งภ ยพ บ ต ทาง ธรรมชาต ตามล มแม น าและช มชน งบประมาณ ล านบาท แผนบร หารความเส ยงส าน กงานปล ดกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ๑๐

15 แผนบร หารความเส ยงส าน กงานปล ดกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 11

16 แผนบร หารความเส ยงส าน กงานปล ดกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ประเด นย ทธศาสตร ท ๑ : ส งเสร ม สน บสน นการพ ฒนาและบร หารจ ดการโครงสร างพ นฐาน ด าน ICT ให ม เคร อข ายครอบคล มพ นท ท วประเทศ 1.1 โครงการ โครงการจ ดต งและด าเน นการศ นย ประสานงานและปฏ บ ต การ IPv6 หน วยงานร บผ ดชอบ ศ นย ประสานงานและปฏ บ ต การ IPv6 ระยะเวลาด าเน นการ 1 ป เร มต น ต.ค.56 ส นส ด ก.ย. 57 งบประมาณ ๑๓.๘๕ ล านบาท ความสอดคล องก บย ทธศาสตร ระด บหน วยงาน ระด บหน วยงาน ระบ แผนปฏ บ ต ราชการหน วยงาน - ประเด นย ทธศาสตร ส าน กงานปล ดกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ย ทธศาสตร ท ๑ ส งเสร ม สน บสน นการพ ฒนาและบร หาร - ต วช ว ด - ค าเป าหมาย จ ดการโครงสร างพ นฐานด าน ICT.ให ม เคร อข ายครอบคล ม พ นท ท วประเทศ จ ดต งศ นย ประสานงาน และปฏ บ ต การ IPv6 แล วเสร จและ สามารถด าเน นการได จ ดต งศ นย ฯ ให แล วเสร จและสามารถให หน วยงานภายนอก ต ดต อประสานงานได ภายใน ม.ค. ๕๗ เป าหมาย ผลผล ต และผลล พธ ของโครงการ ระด บหน วยงาน เป าหมาย ผลผล ตและผลล พธ ของโครงการ - ต วช ว ด - ค าเป าหมาย ระบ แผนบร หารความเส ยงส าน กงานปล ดกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ๑๑

17 โครงการ : โครงการจ ดต งและด าเน นการศ นย ประสานงานและปฏ บ ต การ IPv6 หน วยงานท ร บผ ดชอบ : ศ นย ประสานงานและปฏ บ ต การ IPv6 ก จกรรม/ข นตอน ว ตถ ประสงค ด าเน นการ ตารางท 1 : การระบ ความเส ยงตามม ต ธรรมาภ บาล 9 องค ประกอบ ก จกรรมท 1 จ ดต งศ นย ประสานงานและปฏ บ ต การ IPv6 เพ อใช เป นสถานท ด าเน นงานและปฏ บ ต งานของ เจ าหน าท ของศ นย ประสานงานและปฏ บ ต การ IPv6 ก จกรรมท 2 จ ดจ างท ปร กษาและผ เช ยวชาญด าน IPv6 เพ อ สน บสน นการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การฯ ก จกรรมท 3 จ ดก จกรรมการพ ฒนาบ คลากรเพ อพ ฒนาและ เตร ยมความพร อมของบ คลากรของหน วยงาน ภาคร ฐต างๆของประเทศไทย เพ อให การด าเน นงานของศ นย ประสานงานและ ปฏ บ ต การ IPv6 เป นไปอย างม ประส ทธ ภาพ และ ด าเน นงานบรรล เป าหมายได ตามกรอบเวลา เพ อให CIO ของหน วยงานม ความร และเข าใจถ ง ความส าค ญของการปร บเปล ยนไปส IPv6 เพ อ สน บสน น ร วมม อในการผล กด นให การปร บเปล ยน IPv6 ของประเทศเป นไปตามเป าหมายภายในกรอบ ระยะเวลาท วางไว ป จจ ยความเส ยงตามม ต ธรรมาภ บาล (ประส ทธ ผล ประส ทธ ภาพ ตอบสนอง ร บผ ดชอบ โปร งใส ม ส วนร วม กระจายอ านาจ น ต ธรรม เสมอภาค) ประส ทธ ผล ประส ทธ ภาพ ประส ทธ ผล ประส ทธ ภาพ ความโปร งใส ประส ทธ ภาพ การม ส วนร วม ความเสมอภาค - การเปล ยนแปลงรายละเอ ยดการด าเน นงาน รายละเอ ยดโครงการ ส งผลให ไม เป นไปตามแผนปฏ บ ต ราชการ - การบร หารส ญญาจ าง เก ดป ญหาจากการจ ดท า TOR ท ม รายละเอ ยด ไม สอดคล อง/ไม ช ดเจน - การด าเน นงานไม เป นไปตามแผนงานท ก าหนดไว - การเปล ยนแปลงรายละเอ ยดการด าเน นงาน รายละเอ ยดโครงการ ส งผลให ไม เป นไปตามแผนปฏ บ ต ราชการ - การบร หารส ญญาจ าง เก ดป ญหาจากการจ ดท า TOR ท ม รายละเอ ยด ไม สอดคล อง/ไม ช ดเจน - การด าเน นงานไม เป นไปตามแผนงานท ก าหนดไว - การไม ปฏ บ ต ตามระเบ ยบการจ ดซ อจ ดจ าง - ผลการด าเน นโครงการไม เป นไปตามเป าหมาย/ผลผล ตของโครงการท ก าหนดไว - การเป ดโอกาสให กล มเป าหมายและผ ม ส วนได ส วนเส ยเข ามาม ส วงน ร วมในการด าเน นโครงการ - เป ดโอกาสให ได ร บการปฏ บ ต อย างเท าเท ยม ไม เล อกปฏ บ ต แผนบร หารความเส ยงส าน กงานปล ดกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ๑๒

18 ก จกรรม/ข นตอน ว ตถ ประสงค ด าเน นการ ก จกรรมท 4 จ ดก จกรรมเพ อสร างความตระหน กและส งเสร ม การใช งาน IPv6 ก จกรรมท 5 ต ดตาม ตรวจสอบ และประเม นผลการ ด าเน นการตามเป าหมายต วช ว ดของแผนปฏ บ ต การฯ เพ อให ผ ท เก ยวข องในภาคส วนต างๆ ได เห นถ ง ความส าค ญและเข าใจเก ยวก บการปร บเปล ยนไปส IPv6 เพ อให ทราบถ งผลการด าเน นงาน รวมท งแนวทางท ใช ส าหร บปร บปร งแผนการด าเน นงานท เป นอย ใน ป จจ บ น ป จจ ยความเส ยงตามม ต ธรรมาภ บาล (ประส ทธ ผล ประส ทธ ภาพ ตอบสนอง ร บผ ดชอบ โปร งใส ม ส วนร วม กระจายอ านาจ น ต ธรรม เสมอภาค) การม ส วนร วม การตอบสนอง ความเสมอภาค ประส ทธ ผล ประส ทธ ภาพ ความโปร งใส - การเป ดโอกาสให กล มเป าหมายและผ ม ส วนได ส วนเส ยเข ามาม ส วงน ร วมในการด าเน นโครงการ - การไม สามารถตอบสนองความต องการของผ ร บบร การและผ ม ส วนได ส วนเส ยตามท ได ระบ ไว ในการด าเน นโครงการ - เป ดโอกาสให ได ร บการปฏ บ ต อย างเท าเท ยม ไม เล อกปฏ บ ต - การเปล ยนแปลงรายละเอ ยดการด าเน นงาน รายละเอ ยดโครงการ ส งผลให ไม เป นไปตามแผนปฏ บ ต ราชการ - การบร หารส ญญาจ าง เก ดป ญหาจากการจ ดท า TOR ท ม รายละเอ ยด ไม สอดคล อง/ไม ช ดเจน - การด าเน นงานไม เป นไปตามแผนงานท ก าหนดไว - การไม ปฏ บ ต ตามระเบ ยบการจ ดซ อจ ดจ าง แผนบร หารความเส ยงส าน กงานปล ดกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ๑๓

19 ประเภทของความเส ยงท เก ยวข อง ด านกลย ทธ (Strategic Risk : S) ด านการด าเน นงาน (Operation Risk : O) ด านการเง น (Financial Risk : F) ด านการปฏ บ ต ตาม กฎหมาย / กฎระเบ ยบ (Compliance Risk : C) ตารางท 2 : ตารางการประเม นความเส ยงและการก าหนดกลย ทธ ท ใช ในการจ ดการก บแต ละความเส ยง ก จกรรม/ข นตอน ป จจ ยความเส ยง S1 : ผลการด าเน นโครงการไม เป นไปตามเป าหมาย/ ผลผล ตของโครงการท ก าหนดไว O1 : การเปล ยนแปลงรายละเอ ยดการด าเน นงาน รายละเอ ยดโครงการส งผลให ไม เป นไปตาม แผนปฏ บ ต ราชการ O2 : การด าเน นงานไม เป นไปตามแผนงานท ก าหนด ไว O3 : การเป ดโอกาสให กล มเป าหมายและผ ม ส วนได ส วนเส ยเข ามาม ส วงนร วมในการด าเน นโครงการ O4 : การไม สามารถตอบสนองความต องการของ ผ ร บบร การและผ ม ส วนได ส วนเส ยตามท ได ระบ ไว ใน การด าเน นโครงการ O5 : เป ดโอกาสให ได ร บการปฏ บ ต อย างเท าเท ยม ไม เล อกปฏ บ ต C1 : การบร หารส ญญาจ าง เก ดป ญหาจากการจ ดท า TOR ท ม รายละเอ ยดไม สอดคล อง/ไม ช ดเจน C2 : การไม ปฏ บ ต ตามระเบ ยบการจ ดซ อจ ดจ าง โอกาส ผลกระทบ ระด บ กลย ทธ ท ใช จ ดการก บความเส ยง (Y) (X) ความเส ยง reduce Accept Accept Accept Accept Accept Accept Accept หมายเหต : ระด บความเส ยง หมายถ ง ระด บความเส ยง = (โอกาสในการเก ดเหต การณ ต างๆ) X (ผลกระทบของเหต การณ ต างๆ) โดยท ระด บความเส ยง 1-2 ม ความเส ยงต า, ระด บความเส ยง 3-6 ม ความเส ยงปานกลาง, ระด บความเส ยง 7-12 ม ความเส ยงส ง, ระด บความเส ยง ม ความเส ยงส งมาก แผนบร หารความเส ยงส าน กงานปล ดกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ๑๔

20 ตารางท 3 : แผนภ ม ความเส ยง โอกาสท จะเก ด ผลกระทบของความเส ยง ความเส ยง 1=น อยมาก 2=น อย 3=ปานกลาง 4=ส ง 5=ส งมาก 5=ส งมาก C2 4=ส ง O2/O3/O4/O5 /C1 3=ปานกลาง S1 2=น อย 1=น อยมาก O1 หมายเหต : ระด บความเส ยงท ยอมร บได ค อ ระด บความเส ยง 1-2 ม ความเส ยงต า, ระด บความเส ยง 3-6 ม ความเส ยงปานกลาง, ระด บความเส ยงท ไม สามารถยอมร บได ค อ ระด บความเส ยง 7-12 ม ความเส ยงส ง, ระด บความเส ยง ม ความเส ยงส งมาก แผนบร หารความเส ยงส าน กงานปล ดกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ๑๕

21 ตารางท 4 : แผนบร หารความเส ยงของโครงการ ป จจ ย ความเส ยง ผลการด าเน น โครงการไม เป นไปตาม เป าหมาย/ ผลผล ตของ โครงการท ก าหนดไว ก จกรรมตามแนวทาง การจ ดการความเส ยง จ ดก จกรรมการพ ฒนา บ คลากรเพ อพ ฒนาและ เตร ยมความพร อมของ บ คลากรของหน วยงาน ภาคร ฐต างๆของประเทศ ไทย - ประสานและร วมม อก บ หน วยงานด านการศ กษา อาท สพฐ เพ อบรรจ ห วข อ IPv6 ในการส มมนา/ อบรมประจ าป ของห วหน า เขตการศ กษาท วประเทศ - ประสานและร วมม อก บ กระทรวงมหาดไทยเพ อ ร วมประช มทางไกล ร วมก บ CIO ระด บจ งหว ด และผ ท เก ยวข อง เพ อส ราง ความตระหน กร และ ถ ายทอดนโยบายด าน IPv6 เป าหมาย/ผลส าเร จของการ ด าเน นการก จกรรมตามแนว ทางการจ ดการความเส ยง - เพ อสร างความตระหน กร เก ยวก บการปร บเปล ยนไปส IPv6 ให ก บ CIO สถานศ กษา ได อย างครอบคล ม และ ประหย ดงบประมาณ - เพ อสร างความตระหน กร เก ยวก บการปร บเปล ยนไปส IPv6 ให ก บ CIO ระด บ จ งหว ดได อย างครอบคล มท ว ประเทศ พ.ศ พ.ศ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผ ร บผ ดชอบ งบประมาณ ศปป. IPv6 30,000 (ค าจ ดท า เอกสาร) ศปป. IPv6 N/A แผนบร หารความเส ยงส าน กงานปล ดกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ๑๖

22 ประเด นย ทธศาสตร ท ๒ : พ ฒนาและส งเสร มการน า ICT ไปใช ในการบร หารจ ดการและบร การ ท กภาคส วนอย างม ธรรมาภ บาล ๒.๑ ช อโครงการ โครงการพ ฒนาส งคมผ ส งอาย คนพ การ และผ ด อยโอกาสในส งคมด วย ICT หน วยงานร บผ ดชอบ ส าน กส งเสร มและพ ฒนาการใช เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ระยะเวลาด าเน นการ 1 ป เร มต น ต.ค.56 ส นส ด ก.ย. 57 งบประมาณ ๔๖.๖๕๙๘ ล านบาท ความสอดคล องก บย ทธศาสตร ระด บหน วยงาน ระด บหน วยงาน ระบ แผนปฏ บ ต ราชการหน วยงาน - ประเด นย ทธศาสตร ส าน กงานปล ดกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ย ทธศาสตร ท ๒ พ ฒนาและส งเสร ม การน า ICT ไปใช ในการ - ต วช ว ด - ค าเป าหมาย บร หารจ ดการและบร การท กภาคส วนอย างม ธรรมาภ บาล ร อยละของประชาชน เข าถ ง สามารถพ ฒนาและใช ประโยชน จาก ICT ได ร อยละ ๓๐ เป าหมาย ผลผล ต และผลล พธ ของโครงการ ระด บหน วยงาน ระบ เป าหมาย ผลผล ตและผลล พธ ของโครงการ - ต วช ว ด -ผ เข าร บการอบรม The Trainer จ านวนไม น อยกว า 90 คน - ค าเป าหมาย และผ เข าร บการฝ กอบรม จ านวนไม น อยกว า 1,110 คน - ผ เข าร บการฝ กอบรมม ความร ด าน ICT และสามารถ ถ ายทอดความร ให ก บคนพ การ ผ ส งอาย และผ ด อยโอกาส - จ ดซ ออ ปกรณ และเคร องม อด าน ICT ส าหร บคนพ การ จ านวน 18 รายการ แผนบร หารความเส ยงส าน กงานปล ดกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ๑๗

23 ตารางท 1 : การระบ ความเส ยงตามม ต ธรรมาภ บาล 9 องค ประกอบ โครงการ : โครงการพ ฒนาส งคมผ ส งอาย คนพ การ และผ ด อยโอกาสในส งคมด วย ICT ก จกรรม : อบรมความร ด าน ICT เพ อส งเสร มความเท าเท ยม หน วยงานท ร บผ ดชอบ : ส าน กส งเสร มและพ ฒนาการใช เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ก จกรรม/ข นตอน ว ตถ ประสงค ด าเน นการ ป จจ ยความเส ยงตามม ต ธรรมาภ บาล (ประส ทธ ผล ประส ทธ ภาพ ตอบสนอง ร บผ ดชอบ โปร งใส ม ส วนร วม กระจายอ านาจ น ต ธรรม เสมอภาค) ก จกรรมอบรมความร ด าน ICT เพ อส งเสร ม ความเท าเท ยม จ ดท าช องทางและด าเน นการเผยแพร เพ อเป นการประชาส มพ นธ ก จกรรมการอบรม เสมอภาค - เป ดโอกาสให ได ร บการปฏ บ ต อย างเท าเท ยม จ ดท าข อม ลก จกรรมให เป นป จจ บ น เพ อให ข อม ลก จกรรมเป นป จจ บ น ภาระร บผ ดชอบ - การได ร บความร วมม อในการด าเน นโครงการของผ ร บผ ดชอบ จ ดท าหล กส ตรการอบรม เพ อใช ในการฝ กอบรม ประส ทธ ผล - ขาดบ คคลกรท ม ความเช ยวชาญ/ประสบการณ จ ดฝ กอบรมให ก บ The Trainer เพ อให ความร ด านICTให ก บ The trainer ไป ถ ายทอดความร ต อได อบรมให ความร ด าน ICTให แก ผ ส งอาย คน พ การ และผ ด อยโอกาส ประส ทธ ผล ตอบสนอง เพ อให ความร ด าน ICTให ก บกล มเป าหมาย ตอบสนอง ประส ทธ ผล ประส ทธ ภาพ - ต ดตามประเม นผลภายหล งการด าเน นการอบรมไปแล ว - การไม สามารถตอบสนองความต องการของผ ร บบร การและผ ม ส วนได ส วนเส ยตามท ได ระบ ไว ในการด าเน นโครงการ - การไม สามารถตอบสนองความต องการของผ ร บบร การและผ ม ส วนได ส วนเส ยตามท ได ระบ ไว ในการด าเน นโครงการ - จ านวนผ เข าร บการอบรมไม เป นไปตามท ก าหนดไว - ผ เข าร บการอบรมไม สามารถน าความความร ด าน ICT ไปใช ได แผนบร หารความเส ยงส าน กงานปล ดกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ๑๘

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25..

เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25.. เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25.. 1 เอกสารช แจงประกอบการจ ดท าแผนบร หารความเส ยงระด บคณะว ชา/หน วยงาน ( คณะว ชา/สถาบ น/หน วยงาน/ สาน ก/สาน กงาน/ศ นย ) ประจาป

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม ประเด นย ทธศาสตร 6.ด านการบร หารจ ดการแบบบ รณาการ การบร หาร กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม เป าประสงค โดยย ดประโยชน ส งส ดขององค กร (SPECIALISTS) /ป จจ ยเส ยง เป าประสงค ข อท 1.1 ม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556 ค าน า แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2556 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนท 1: กาหนดประเด นความเส ยง บ คลากรของมหาว ทยาล ยไม เข าใจเกณฑ การศ กษา 1 ข นตอนท 2: จ ดทา Key Process

More information

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา ในป พ.ศ.2546 กรมอ ต น ยมว ทยาสามารถลดระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการเก นกว าร อยละ 50 ซ งมากกว ามต คณะร ฐมนตร ท ให ส วนราชการลดข นตอนลง 30-50% และได ร

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล Page 1 ช องทางในการของบประมาณ ของหน วยงานส วนภ ม ภาคในส

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

ข นตอนการกรอกแบบฟอร มความเส ยง

ข นตอนการกรอกแบบฟอร มความเส ยง 1. เข าไปท เว บ cca.kmitl.ac.th ข นตอนการกรอกแบบฟอร มความเส ยง (ภาพท 1) 2. คล กไปท ป มกรอกข อม ลตามล กศร (ภาพท 1) เม อคล กแล วจะปรากฏแบบฟอร มความเส ยงด งภาพท 2 ให เล อกหน วยงาน ของท านเพ อเร มต นกรอกข

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท (ฉบ บปร บปร ง) ว นท บ งค บใช ๑ ส งหาคม ๒๕๕๔ หน า ๑ ของ ๙ สารบ ญ ห วข อ หน า ว ตถ ประสงค ๑ ขอบเขต ๒

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน สร ปผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร รอบ 6 เด อน (ม ถ นายน พฤศจ กายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการความร ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช ความร ประเด นการจ ดการ 1 ประเด

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58 แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 25 ย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนาศ กยภาพของครอบคร ว เป าหมาย 1. ครอบคร วม ศ กยภาพ และส มพ นธภาพท ด สามารถทาบทบาทหน าท ได อย างเหมาะสม 2. สมาช กของครอบคร

More information

ย ทธศาสตร ท... ความเส ยง : ด าน... หน วยงาน :... NPRU-RM1 การว เคราะห ความเส ยง แหล งท มาความเส ยง เก ดจากป จจ ย ภายใน (๖) ล าด บ ความ เส ยง (๑๑)

ย ทธศาสตร ท... ความเส ยง : ด าน... หน วยงาน :... NPRU-RM1 การว เคราะห ความเส ยง แหล งท มาความเส ยง เก ดจากป จจ ย ภายใน (๖) ล าด บ ความ เส ยง (๑๑) แผนบร หารความของ... ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕xx การว เคราะห ประเม น และจ ดล าด บความ ณ ว นท... เด อน... พ.ศ. ๒๕xx NPRU-RM1 ย ทธศาสตร ท... ตามแผนย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ยท หน วยงานร บผ ดชอบ 1.ด านทร พยากร

More information

แผนกลย ทธ การส งเสร มและสน บสน นการเผยแพร และการใช ประโยชน จากผลงานว จ ยและงานสร างสรรค สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน ประจ าป

แผนกลย ทธ การส งเสร มและสน บสน นการเผยแพร และการใช ประโยชน จากผลงานว จ ยและงานสร างสรรค สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน ประจ าป แผนกลย ทธ การส งเสร มและสน บสน นการเผยแพร และการใช ประโยชน จากผลงานว จ ยและงานสร างสรรค สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน ประจ าป งบประมาณ 2554 ส วนท 1 บทน า ความเป นมา สถาบ นว จ ยและพ

More information

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม www.thatoomhsp.com เร อง พ ฒนาระบบรายงานโปรแกรม HOSxP สมาช ก ประกอบด วยเจ าหน าท ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ 2 คน นายธราท พย พรหมบ ตร ห วหน าศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

การวางแผน (Planning)

การวางแผน (Planning) การวางแผน (Planning) การวางแผน หมายถ งอะไร การพ จารณา และ ก าหนดแนวทางปฏ บ ต งาน ให บรรล เป าหมาย การคาดการณ หร อ คาดคะเนส งท ย งไม เก ดข น อย างใช ด ลยพ น จ สร ป...การวางแผน ค อ ความพยายามท เป นระบบ เพ

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ

ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ *** ทาความร จ ก ผ ร ของเรา *** ช อ : นางว มลวรรณ วงษ สง า ตาแหน ง : น กทร พยากรบ คคลชานาญการพ เศษ เบอร โทรศ พท : 0896925188 E-Mail Address : vimolwan_ann@hotmail.com

More information

แนวทาง การจ ดท าแผนการด าเน นงาน (Action Plan)

แนวทาง การจ ดท าแผนการด าเน นงาน (Action Plan) แนวทาง การจ ดท าแผนการด าเน นงาน (Action Plan) กรอบแนวค ดในการจ ดท า Action Plan ผลการทบทวนแผนแม บท เทคโนโลย สารสนเทศ ป 2550 2554 นโยบาย กลย ทธ และแผนงานประจ าป 2548 2550 และแผนธ รก จ และแผนว สาหก จ องค

More information

หน วยงาน : งานเวชระเบ ยน ระบ หน วยงานท เก ยวข อง : - ท กหน วยงานท ใช งานระบบโปรแกรมบร หารงานโรงพยาบาล ทบทวนโดย ผ แทนฝ ายบร หาร... (นายพงษ ศ กด สมใจ)

หน วยงาน : งานเวชระเบ ยน ระบ หน วยงานท เก ยวข อง : - ท กหน วยงานท ใช งานระบบโปรแกรมบร หารงานโรงพยาบาล ทบทวนโดย ผ แทนฝ ายบร หาร... (นายพงษ ศ กด สมใจ) จ ตเวชขอนแก นราชนคร นทร ฉบ บท : A แก ไขคร งท 01 เร อง : การด แลระบบ หน าท 1 หน วยงาน : งานเวชระเบ ยน ระบ หน วยงานท เก ยวข อง : - ท กหน วยงานท ใช งานระบบ จ ดท าโดย ผ ด แลระบบ.... (นายร ตนกร ค าภ กด ) ทบทวนโดย

More information

เกณฑ มาตรฐาน ข อ เกณฑ การด าเน นงาน ผลการด าเน นงาน หล กฐาน

เกณฑ มาตรฐาน ข อ เกณฑ การด าเน นงาน ผลการด าเน นงาน หล กฐาน 28 องค ประกอบท 7 การบร หารและการจ ดการ ต วบ งช ท 7.1 : ภาวะผ น าของคณะกรรมการฝ าย/ส าน ก และผ บร หารหน วยงาน ชน ดของต วบ งช : กระบวนการ เกณฑ มาตรฐาน 1 สภามหาว ทยาล ย/คณะกรรมการ หน วยงาน ปฏ บ ต หน าท ตามท

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

พ ธ เป ดการประช มส มมนา โดย นายสมศ กด โชต ร ตนะศ ร ผ อานวยการสาน กงบประมาณ

พ ธ เป ดการประช มส มมนา โดย นายสมศ กด โชต ร ตนะศ ร ผ อานวยการสาน กงบประมาณ 1 พ ธ เป ดการประช มส มมนา โดย นายสมศ กด โชต ร ตนะศ ร ผ อานวยการสาน กงบประมาณ 2 ห วข อการบรรยาย 1. มาตรการเพ มประส ทธ ภาพการใช จ ายรายจ าย ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 2. แผนการปฏ บ ต งานและแผนการใช จ ายงบประมาณ

More information

ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งาน การตรวจต ดตามค ณภาพภายใน

ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งาน การตรวจต ดตามค ณภาพภายใน หน า 1/6 ผ จ ดทา ผ ตรวจสอบ.. (นางสาวมณฑ รา ถาวรย ต การต ) (นางสาวอ มพ ชน นวลแสง) ห วหน าฝ ายตรวจประเม น ผ แทนฝ ายบร หาร 14 / ม.ค. / 55 12 / ม.ค. / 55 ผ อน ม ต (นางธน ฏฐา จงพ ร เพ ยร) ผ อ านวยการศ นย พ

More information

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย ขน ษฐา แซ ล ม และนายวช ราว ธ จ นผอง 2. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ไม ว าจะเป นทางหน

More information

การว เคราะห และประเม นความเส ยงโครงการ

การว เคราะห และประเม นความเส ยงโครงการ หล กประส ทธ ภาพ หล กการตอบสนอง (O1) (O) (O3) การว เคราะห และประเม นความเส ยงโครงการ ว ตถ ประสงค : เพ อให รายจ ายลงท นเป นไปตามค าเป าหมายร อยละของการเบ กจ ายเง น ต วช ว ด : ร อยละของรายจ ายลงท น หน วยน

More information

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ท โครงการ/หล กส ตรการพ ฒนา หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค เป าหมาย ว ธ การ งบ ระยะเวลา (คน) พ ฒนา ประมาณ ด าเน นการ 1 อบรมส มมนาผ

More information

ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย

ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย ระบบการประก นค ณภาพการศ กษา เพ อให ภารก จในการด าเน นการประก นค ณภาพการศ กษา ด าเน นไปไดอย างม ประส ทธ ภาพ ว ทยาล ยการสาธารณส ขส ร นธร จ งหว ดยะลาจ งได พ ฒนาระบบการประก

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

การว เคราะห ความเส ยงตามหล กธรรมาภ บาล

การว เคราะห ความเส ยงตามหล กธรรมาภ บาล การว เคราะห ความเส ยงตามหล กธรรมาภ บาล ช อหน วยงาน... ระบ ช อผ ร บผ ดโครงการ... ระบ ช อโครงการ... เล อกการดาเน นโครงการ เป นโครงการใหม เป นโครงการต อเน องหร อขยายผล เล อกประเภทโครงการ โครงการระด บผลผล

More information

รายงานการประเม นผลแผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป 2556

รายงานการประเม นผลแผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป 2556 รายงานการประเม นผลแผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป 2556 ต ลาคม 2556 ว ทยาล ยนว ตกรรม มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร คานา การประเม นผลแผนพ ฒนาบ คลากรเป นส งท ส าค ญ เพราะสามารถน าผลข อม ลท ได จากการประเม น นามาว เคราะห การปฏ

More information

แผนปฏ บ ต การการป องก นและปราบปรามการท จร ต ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 255๔ ของกรมประมง ---------------------------------------------------------- ท มา ส

แผนปฏ บ ต การการป องก นและปราบปรามการท จร ต ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 255๔ ของกรมประมง ---------------------------------------------------------- ท มา ส แผนปฏ บ ต การการป องก นและปราบปรามการท จร ต ประจ า พ.ศ. 255๔ ของกรมประมง ---------------------------------------------------------- ท มา ส าน กงานคณะกรรมการพ ฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได ก าหนดไว ในค าร บรองปฏ

More information