หน วยการเร ยนร : Time To Be The Reporters

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "หน วยการเร ยนร : Time To Be The Reporters"

Transcription

1 หน วยการเร ยนร : Time To Be The Reporters กล มสาระการเร ยนร ส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรรม ภาษาต างประเทศ คณ ตศาสตร การงานอาช พ และเทคโนโลย ภาษาไทย มาตรฐานการเร ยนร มาตรฐาน ส 5.2 เข าใจปฏ ส มพ นธ ระหว างมน ษยก บสภาพแวดล อมทางกายภาพท ก อให เก ด การสร างสรรค ว ฒนธรรม ม จ ตส าน กและม ส วนรวมในการอน ร กษ ทร พยากร และส งแวดล อม เพ อการ พ ฒนาท ย งย น มาตรฐาน ง 3.1 เข าใจ เห นค ณค า และใช กระบวนการเทคโนโลย สารสนเทศในการส บค นข อม ล การเร ยนร การส อสาร การแก ป ญหา การท างาน และอาช พอย างม ประส ทธ ภาพ ประส ทธ ผล และม ค ณธรรม มาตรฐาน ต 1.1 เข าใจ และต ความเร องท ฟ งและอ านจากส อประเภทต างๆ และแสดงความค ดเห น มาตรฐาน ต 3.1 ใช ภาษาต างประเทศในการเช อมโยงความร ก บกล มสาระการเร ยนร อ น และเป น พ นฐานในการพ ฒนา แสวงหาความร และเป ดโลกท ศน ของตน มาตรฐาน ค 5.1 เข าใจและใช ว ธ การทางสถ ต ในการว เคราะห ข อม ล มาตรฐาน ท 2.1 ใช กระบวนการเข ยนเข ยนส อสาร เข ยนเร ยงความ ย อความ และเข ยนเร องราวในร ปแบบ ต างๆ เข ยนรายงานข อม ลสารสนเทศและรายงานการศ กษาค นคว าอย างม ประส ทธ ภาพ มาตรฐาน ท 3.1 สามารถเล อกฟ งและด ได อย างม ว จารณญาณ และพ ดแสดงความค ดเห น ความค ด และ ความร ส กในโอกาสต างๆ อย างม ว จารณญาณและสร างสรรค ต วช ว ดช นป ส 5.2 ม.3/1 ว เคราะห การก อเก ดส งแวดล อมใหม ทางส งคม อ นเป นผลจากการเปล ยนแปลงทาง ธรรมชาต และทางส งคมของทว ปอเมร กาเหน อและอเมร กาใต ง 3.1 ม.3/3 ใช เทคโนโลย สารสนเทศน าเสนองานในร ปแบบท เหมาะสมก บล กษณะงาน

2 ต 1.1 ม.3/3 ระบ และเข ยนส อท ไม ใช ความเร ยงร ปแบบต างๆให ส มพ นธ ก บประโยคและข อความท ฟ งหร อ อ าน ต 3.1 ม.3/3 ค นคว า รวบรวม และสร ปข อม ลข อเท จจร งท เก ยวข องก บกล มสาระการเร ยนร อ นจาก แหล งการเร ยนร และน าเสนอด วยการพ ดหร อเข ยน ค 5.1 ม.3/2 หาค าเฉล ยเลขคณ ต ม ธยฐาน และฐานน ยมของข อม ลท ไม ได แจกแจงความถ และเล อกใช ได อย างเหมาะสม ค 5.1 ม.3/3 น าเสนอข อม ลในร ปแบบท เหมาะสม ท 2.1 ม.3/9 เข ยนรายงานการศ กษาค นคว าและโครงงาน ท 3.1 ม.3/3 พ ดรายงานเร องหร อประเด นท ศ กษาค นคว าจากการฟ ง การด และการสนทนา สาระสาค ญ สอนเร องทร พยากรธรรมชาต และเศรษฐก จของทว ปอเมร กา โดยร ปแบบการสอนแบบ สถานการณ จาลองท ผ เร ยนแต ละกล มเป นน กข าว ท ต องนาเสนอข าวทร พยากรธรรมชาต และเศรษฐก จของ ภ ม ภาคท ตนร บผ ดชอบ ได แก แคนาดา อเมร กาเหน อ อเมร กากลาง และเมร กาใต น กข าวจะต องเร ม กระบวนการต งแต เก บรวบรวมข อม ลด านทร พยากรธรรมชาต และเศรษฐก จ โดยใช เคร องม อทางเทคโนโลย ในการรวบรวมข อม ล (ว ชาเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร) จากน นจะเข าอบรมเร องการประมวลผล ข อม ลทางสถ ต การหาค าเฉล ยของข อม ลท ไม แจกแจงความถ และการใช สถ ต ในการนาเสนอข อม ล (ว ชา คณ ตศาสตร ) เข าอบรมการประมวลผลและนาเสนอข อม ลทางสถ ต โดยใช เทคโนโลย (ว ชาเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร) เข าอบรมการเข ยนรายงานการศ กษาค นคว าและรายงานข าว(การพ ด) (ว ชา ภาษาไทย) และทาการรายงานข าวพร อมท งนาเสนอคาศ พท ภาษาอ งกฤษ (ภาษาอ งกฤษ)ในตอนส ดท ายของ ก จกรรมการเร ยนร ว ตถ ประสงค ของการเร ยนร ด านพ ทธ พ ส ย 1. อธ บายทร พยากรธรรมชาต และเศรษฐก จของภ ม ภาคท ร บผ ดชอบได 2. อธ บายและน าเสนอค าศ พท ภาษาอ งกฤษท ได จากการส บค นข อม ลด านทร พยากรธรรมชาต และเศรษฐก จของภ ม ภาคท ร บผ ดชอบได

3 3. อธ บายว ธ การประมวลผลข อม ลทางสถ ต ได 4. สร ปหล กการเข ยนรายงานการศ กษาค นคว าและรายงานข าวได ด านท กษะพ ส ย 1. ใช เคร องม อทางเทคโนโลย ส บค น รวบรวมข อม ลท เก ยวข องก บทร พยากรธรรมชาต และ เศรษฐก จของภ ม ภาคท ร บผ ดชอบได 2.ประมวลผลและน าข อม ลเช งสถ ต ท ได จากการส บค นข อม ลด านทร พยากรธรรมชาต และ เศรษฐก จของภ ม ภาคท ร บผ ดชอบโดยใช ส อทางเทคโนโลย ได 3. เข ยนรายงานการศ กษาค นคว าท ได จากการส บค นข อม ลด านทร พยากรธรรมชาต และ เศรษฐก จของภ ม ภาคท ร บผ ดชอบได 4. น าเสนอข อม ลท ได จากการส บค นข อม ลด านทร พยากรธรรมชาต และเศรษฐก จของภ ม ภาค ท ร บผ ดชอบผ านการรายงานข าวได ด านจ ตพ ส ย 1.ผ เร ยนม ความร บผ ดชอบต องานท ได ร บมอบหมาย 2.ผ เร ยนเข าเร ยนตรงต อเวลาอย างสม าเสมอ 3.ผ เร ยนเข าร วมปฎ บ ต ก จกรรมอย างกระต อร อร น

4 โครงสร างก จกรรมการเร ยนร คาบท เน อหา ต วช ว ด ว ธ สอน เทคน คการสอน ร ปแบบการเร ยนการสอน เวลา ส อการเร ยนการสอน การว ดและ ประเม นผล ช นงาน/ผลงาน 1-2 ทร พยากรธรรมชาต และเศรษฐก จของ ทว ปอเมร กา ส 5.2 ม.3/1 ว ธ การสอน : บรรยาย ร ปแบบการสอน : สถานการณ จ าลอง เทคน คการสอน : 1. การน าเข าส บทเร ยน 2. การแบ งกล ม 3. การสร ปบทเร ยน 120 นาท 1. ว ด ท ศน 2. PowerPoint 3. Internet ประเม นช นงานตาม เกณฑ การประเม น แบบร บ ค 1. ข อม ลใน Google doc (ผ เร ยนส ง link ให ผ สอน ตรวจ) 2. ใบงานค าศ พท ภาษาอ งกฤษ 3 การหาค ากลางของ ข อม ลท ไม แจกแจง ความถ และการ น าเสนอข อม ลในร ป ฮ สโทแกรมและ แผนภ ม แท ง ค 5.1 ม.3/2 ค 5.1 ม.3/3 ว ธ การสอน: การสาธ ต การอภ ปราย เทคน คการสอน : 1.การน าเข าส บทเร ยน 2.การใช ค าถาม 3.การจ ดกล ม 4.การสร ปบทเร ยน 60 นาท ใบความร ท 1-3 ประเม นช นงานตาม เกณฑ การประเม น แบบร บ ค ใบสร ปความร ท ได ร บจาก การศ กษาจากใบความร และ จากท ผ สอนยกต วอย าง ลง ในกระดาษเปล า พร อมท ง ยกต วอย าง

5 คาบท เน อหา ต วช ว ด ว ธ สอน เทคน คการสอน ร ปแบบการเร ยนการสอน เวลา ส อการเร ยนการสอน การว ดและ ประเม นผล ช นงาน/ผลงาน 4-5 ใช เทคโนโลย สารสนเทศน าเสนอ งานในร ปแบบ ท เหมาะสมก บ ล กษณะงาน (การใช โปรแกรม microsoft excel และ microsoft powerpoint ในการ น าเสนอข อม ลเช ง สถ ต ) ง 3.1 ม.3/3 ว ธ การสอน : 1. อ ปน ย 2. สาธ ต 3. บรรยาย เทคน คการสอน : การใช ค าถาม 120 นาท 1.ใบความร เร อง การสร างแผนภ ม โดย Microsoft Excel 2.ใบความร เร อง หล กการน าเสนอ ข อม ลด วยโปรแกรม Microsoft powerpoint 3.Powerpoint ประกอบการสอน ประเม นช นงานตาม เกณฑ การประเม น แบบร บ ค ตารางแสดงข อม ลและ แผนภ ม จากโปรแกรม Microsoft Excel และ Microsoft Powerpoint 6-7 การเข ยนรายงาน การศ กษาค นคว าและ การพ ดรายงานส งท ศ กษา ท 2.1 ม.3/9 ท 3.1 ม.3/3 ว ธ การสอน : ศ นย การเร ยน เทคน คการสอน: 1. การน าเข าส บทเร ยน 2. การแบ งกล ม 120 นาท ช ดก จกรรมศ นย การ เร ยน ประเม นการเร ยนร ของผ เร ยนโดยใช แบบส งเกตและ ประเม นช นงานตาม เกณฑ การประเม น แบบร บ ค รายงานการศ กษาค นคว า เร องทร พยากรธรรมชาต และเศรษฐก จในภ ม ภาคท ตนร บผ ดชอบ

6 คาบท เน อหา ต วช ว ด ว ธ สอน เทคน คการสอน ร ปแบบการเร ยนการสอน เวลา ส อการเร ยนการสอน การว ดและ ประเม นผล ช นงาน/ผลงาน 8 ผ เร ยนรายงานข าว และสอนค าศ พท ท 3.1 ม.3/3 ต 1.1 ม.3/3 ต 3.1 ม.3/3 ว ธ การสอน : 1. บรรยาย 2. อภ ปราย เทคน คการสอน : 1. การน าเข าส บทเร ยน 2. การเสร มก าล งใจ 3. การสร ปบทเร ยน 60 นาท Powerpoint ท ผ เร ยนใช น าเสนอข าว ประเม นการ รายงานตามเกณฑ การประเม นแบบ ร บ ค การรายงานข าวและสอน ค าศ พท

7 ก จกรรมการเร ยนร คาบท 1 และ คาบท 2 (120 นาท ) ว ตถ ประสงค : 1. ผ เร ยนเข าใจสถานการณ จ าลองและหน าท ท ตนได ร บมอบหมาย 2. ผ เร ยนส บค นและรวบรวมข อม ลด านทร พยากรธรรมชาต และเศรษฐก จของภ ม ภาคท ตน ร บผ ดชอบโดยใช กระบวนการทางเทคโนโลย สารสนเทศ ว ธ การสอน: 1. สถานการณ จ าลอง 2. การบรรยาย เทคน คการสอน: 1. การน าเข าส บทเร ยน ส อ: รายละเอ ยดก จกรรม 2. การแบ งกล ม 3. การสร ปบทเร ยน 1. ว ด ท ศน 2. PowerPoint Presentation 3. Internet ข นนาเข าส บทเร ยน (10 นาท ) 1. ผ สอนเป ดสารคด ส นๆเก ยวก บทร พยากรทางธรรมชาต และล กษณะทางเศรษฐก จของ ภ ม ภาคต างๆ เพ อกระต นให ผ เร ยนเก ดความสนใจในการเร ยน ข นดาเน นการสอน (80 นาท ) 1. ผ สอนกล าวถ งความส าค ญของทร พยากรทางธรรมชาต และล กษณะทางเศรษฐก จของ ภ ม ภาคต างๆ 2. แบ งกล มผ เร ยนเป น 4 กล ม โดยสมาช กในแต ละกล มร บผ ดชอบในการส บค นข อม ลเก ยวก บ ล กษณะของทร พยากรทางธรรมชาต และล กษณะทางเศรษฐก จของภ ม ภาคต างๆ ได แก แคนาดา อเมร กาเหน อ อเมร กากลาง และอเมร กาใต 3. ผ สอนสร างสถานการณ จ าลองโดยให สมาช กแต ละกล มท าหน าท เป นน กข าวฝ กห ดท ต อง น าเสนอข าวล กษณะของทร พยากรทางธรรมชาต และล กษณะทางเศรษฐก จของภ ม ภาค ต างๆ ตามท ได แบ งไว โดยน าเสนอข อม ลให อย ในร ปของแผนภ ม เพ อให ผ ฟ งเห นภาพและ เก ดความเข าใจมากย งข น โดยใช โปรแกรม Microsoft PowerPoint เป นเคร องม อท ช วยใน

8 การน าเสนอข าวให ม ความน าสนใจ และต องอาศ ยท กษะการเข ยนรายงาน ท กษะการพ ด น าเสนอข าว เพ อให การน าเสนอข าวประสบความส าเร จ 4. ผ สอนเป ดโอกาสให ผ เร ยนร วมพ ดค ยก บสมาช กภายในกล มของตนเองเก ยวก บการท างานท ได ร บมอบหมายและแบ งงานก นท า 5. ผ สอนให ผ เร ยนส บค นข อม ลท ต องการน าเสนอผ านหน งส อในห องสม ด และหาข อม ลจาก อ นเทอร เน ตพร อมท งสร ปข อม ลร วมก นผ าน ข นสร ปบทเร ยน (30 นาท ) 1. หล งจากท ผ เร ยนได หาข อม ลตามท ได ร บมอบหมายแล ว ผ สอนเป ดโอกาสให ผ เร ยนในแต ละ กล มได พ ดค ยถ งข อม ลท ตนเองหามาได เพ อสร ปร วมก นภายในกล ม ตลอดจนให ผ เร ยนได พ ดค ยถ งแนวทางในการท างานท ได ร บมอบหมายต อไป 2. ผ สอนสร ปถ งภาระงานท งหมดท ผ เร ยนต องท า ล กษณะเน อหา ทร พยากรธรรมชาต และเศรษฐก จของทว ปอเมร กา แคนาดา ทร พยากรธรรมชาต ท ส าค ญ ได แก แก สธรรมชาต ทองค า ถ านห น เหล ก น กเก ล โพแทช ย เรเน ยม ส งกะส รวมท งป าไม เศรษฐก จ แคนาดาเป นประเทศเด ยวในกล มจ 8 ท ม อ ตราการเต บโตทางเศรษฐก จอย างต อเน อง สาเหต ส าค ญเน องจากแคนาดาเป นประเทศท ม มาตรการการค าท เสร และโปร งใสมากท ส ดประเทศหน งในโลก แคนาดาเป นประเทศท พ งพ งการค าก บต างประเทศเป นหล ก โดยม ส ดส วนการค าต อผล ตภ ณฑ มวลรวม ภายในประเทศ ( GDP ) ถ งร อยละ 45 ส าหร บการส งออก และร อยละ 40 ส าหร บการน าเข า ร ปแบบการค า และการลงท นของแคนาดาจะพ งพ งก บสหร ฐอเมร กาเป นหล ก ท งสหร ฐอเมร กาและแคนาดาเป นประเทศค ค าท ส าค ญท ส ดระหว างก นท งการน าเข าและการส งออก อ กท งย งม การจ ดท าข อตกลงการค าเสร อเมร กาเหน อ ( North American Free Trade Agreement: NAFTA ) ซ งย งช วยเสร มม ลค าการค าระหว างสองประเทศให มากย งข น ส นค าส งออกส าค ญ ได แก ส นแร เคร องยนต รถยนต กระดาษ ไม เน ออ อน พล งงานป โตรเล ยมด บ แก สธรรมชาต ไฟฟ า อะล ม เน ยม อ ปกรณ ส อสาร ช นส วนอากาศยาน ระบบคอมพ วเตอร ส นค าน าเข าส าค ญ ได แก เคร องจ กร น าม นด บ เคม ภ ณฑ เคร องยนต ส นค าอ ปโภคบร โภค อาหาร อเมร กาเหน อ ทร พยากรธรรมชาต ของทว ปอเมร กาเหน อ ป าไม ท งหญ า และส ตว ป า ป จจ บ นป าไม ท งหญ า ธรรมชาต และส ตว ป าย งคงม มากโดยเฉพาะในอเมร กาเหน อ ซ งม กฎหมาย มาตรการ และการจ ดการการท เข ม

9 งวดและร ดก ม ป าไม สนม มากในเขตภ ม อากาศห มะ เป นป าธรรมชาต ท ม ขนาดใหญ มากโดย ป าไม ผล ดใบ ทาง ตะว นออกของอเมร กาไปจนถ งป าไม เต ยและป าสนเป นป าไม ม ล าต นส ง เช น เรดว ด เฟอร เมเป ล แอช โอ ก ป า ไม น เป นท งอย อาศ ยและอพยพของส ตว หลายชน ด เช น หม กวาง กวางม ส ว วคาร บ เป นต น ในอเมร กากลาง เป นเขตภ ม อากาศแบบป าด บช นและมรส มเขตร อนในอด ตพ นท ในอเมร กากลางม ป าไม แน นท บแต ในป จจ บ นม การต ดไม เพ อส งออกจ านวนมาก ในบางประเทศในทะเลแคร บเบ ยนย งคงม การใช ไม ฟ นและเผาถ าน นอกจากน การขยายพ นท ท าก น ท าให ป าไม ลดลงและม ผลกระทบต อส ตว จ านวนมาก ตอนกลางของอเมร กา เหน อม พ นท ท งหญ าแพร ร ขนาดใหญ และม ท งสเตปป ซ งเป นเขตท งท ม ด นด และอ ดมสมบ รณ เป นท อาศ ยของ ควาย ไบซ น ซ งเคยถ กล าอย างหน กในอด ต ป จจ บ นเป นส ตว อน ร กษ ล กษณะทางเศรษฐก จ ของกล มประเทศในทว ปอเมร กาเหน อม ท งเศรษฐก จแบบเสร ประชาธ ปไตย และแบบส งคมน ยมคอมม วน สต ค อ ม ท งเศรษฐก จ ด านอ ตสาหกรรม พาณ ชยกรรม และเกษตรกรรม ซ ง จ าแนกเป น 2 กล ม ค อ 1. กล มท ม ความเจร ญก าวหน าทางเศรษฐก จระด บส ง ได แก สหร ฐอเมร กาประเทศน จ ดเป นประเทศอ ตสาหกรรมช นน าของทว ปและของโลก นอกจากความเจร ญก าวหน า ทางด านอ ตสาหกรรมแล ว ด านพาณ ชยกรรมและด านเกษตรกรรมก น บว าม ความก าวหน าส งด วยรายได เฉล ยต อบ คคลอย ในระด บส งเก น 5,000 ดอลลาร สหร ฐอเมร กาต อป ท งสหร ฐอเมร กาม ระบบเศรษฐก จแบบเสร น ยมหร อท นน ยม ม การค าขายแบบ เสร ก บประเทศต าง ๆ ท วโลก โดยเฉพาะประเทศท ม การปกครองระบอบ ประชาธ ปไตยด วยก นนอกจากน นสหร ฐอเมร กาและแคนาดาก ม ความส มพ นธ ทาง การค าด วยด มาตลอด 2. กล มท ม ความเจร ญทางด านเศรษฐก จต า ได แก ประเทศในกล มอเมร กากลางและ ประเทศในหม เกาะอ นด สตะว นตก ประเทศเหล าน จ ดเป นกล มประเทศก าล งพ ฒนาท ง ทางด านอ ตสาหกรรม พาณ ชยกรรมและเกษตรกรรม รายได เฉล ยต อบ คคลประมาณ 1,000 ดอลลาร สหร ฐ หร อต ากว าน น ประชากรส วนใหญ ม อาช พเกษตรกรรม โดยท บางประเทศก ใช ระบบเศรษฐก จแบบส งคมน ยม เช น ค วบา เป นต น อเมร กากลาง ทร พยากรธรรมชาต ได แก ป โตรเล ยม เง น ทองแดง ทองค า ตะก ว ส งกะส ก าซธรรมชาต ป าไม อ ตสาหกรรม ได แก อาหารแปรร ป เคร องด ม ยาส บ เคม ภ ณฑ เหล กและเหล กกล า ป โตรเล ยม เหม องแร ส งทอ เส อผ า เคร องยนต การท องเท ยว เกษตรกรรม ได แก ข าวโพด ข าวสาล ข าว ถ ว ฝ าย กาแฟ ผลไม มะเข อเทศ ปลา

10 ส นค าน าเข าหล ก ได แก เคร องจ กรอ ตสาหกรรม เคร องม อเพ อการเกษตร ส นค าว ตถ ด บ อ ปกรณ การ ขนส งและช นส วนยานยนต เคร องบ น และช นส วนประกอบ เป นต น ส นค าส งออกหล ก ได แก ส นค าอ ตสาหกรรม น าม นป โตรเล ยม เง น ผลไม กาแฟ ฝ าย อเมร กาใต ล กษณะเศรษฐก จในทว ปอเมร กาใต ประเทศต างๆในทว ปอเมร กาใต อย ในกล มประเทศก าล งพ ฒนา อ ปสรรคท ส าค ญในการพ ฒนาเศรษฐก จ ค อ ขาดแคลนเง นท น ขาดเทคโนโลย สม ยใหม ล กษณะภ ม ประเทศไม เอ ออ านวย อย ห างไกลจากตลาดการค าของโลก อาช พท ส าค ญทางเศรษฐก จ ได แก 1. การเพาะปล ก พ ชท ปล กได แก ผ ก ข าวโพด ม นส าปะหล ง ม นเทศ ถ วล สง 2. การเล ยงส ตว ทว ปอเมร กาใต ม ท งหญ าเล ยงส ตว ท กว างขวางมาก ส ตว เล ยงส าค ญ ค อ ว ว พ นธ เน อ แกะพ นธ เน อ และพ นธ ขน เล ยงมากบร เวณเขตอากาศก งแห งแล งของเปร ช ล ท ราบส งปาตา โกเน ย และทางตอนใต ของอาร เจนต นา หม เล ยงในบราซ ล และอาร เจนต นา 3. การประมง ส วนใหญ ท าการประมงขนาดเล กบร เวณชายฝ ง 4. การอ ตสาหกรรม ส วนใหญ เป นโรงงานอ ตสาหกรรมขนาดย อม และอ ตสาหกรรมใน คร วเร อน ค าศ พท ภาษาอ งกฤษ คาศ พท ความหมาย คาศ พท ความหมาย Natural resources (N.) ทร พยากรธรรมชาต Natural Gas (N) แก สธรรมชาต Industry (N) อ ตสาหกรรม Gold (N) ทองค า Agriculture (N) เกษตรกรรม Coal (N) ถ านห น Tilth (N) การเพาะปล ก Petroleum (N) ป โตเล ยม Farmland (N) พ นท การเกษตร Fuels (N) เช อเพล ง

11 ค าศ พท ภาษาอ งกฤษ คาศ พท ความหมาย คาศ พท ความหมาย Field ท งนา Soil (N) ด น Pasture (N) ท งปศ ส ตว Copper (N) ทองแดง Forest Resources (N) ทร พยากรป าไม Lead (N) ตะก ว Irrigated land (N) พ นท ชลประทาน Wheat (N) ข าวสาล Fishery (N) การประมง Cotton (N) ฝ าย การว ดและประเม นผล ด านความร (K) ผ เร ยนสามารถสร ปองค ความร ของเน อหาท ได เร ยนมาท งหมดภายในคาบในร ปแบบของรายงาน ด านกระบวนการ (P) ผ เร ยนสามารถใช เทคโนโลย ในการส บค นข อม ล ด านค ณล กษณะ (A) ผ เร ยนใฝ เร ยนร การประเม นความถ กต องของใบงานคาศ พท เกณฑ การให คะแนน ระด บคะแนน การสะกดคา เข ยนสะกดค าศ พท และประโยค ถ กต อง 8-10 ข อ เข ยนสะกดค าศ พท และประโยค ถ กต อง 5-7 ข อ เข ยนสะกดค าศ พท และ ประโยคถ กต องน อยกว า 5 กว า 2. การแปล ความหมาย เข ยนแปลความหมายของ ค าศ พท ได ถ กต อง 8-10 ข อ เข ยนแปลความหมายของ ค าศ พท ได ถ กต อง 5-7 ข อ เข ยนแปลความหมายของ ค าศ พท ได ถ กต องน อยกว า 5 ข อ

12 การประเม นการสอนศ พท เกณฑ การให คะแนน ระด บคะแนน ความถ กต อง ของการออก เส ยง ออกเส ยงค าศ พท และประโยค ได อย างถ กต องตามหล กการ ออกเส ยง ออกเส ยงเน นหน กใน ค าหร อประโยคอย างสมบ รณ ออกเส ยงค าศ พท และประโยค ได อย างถ กต องตามหล กการ ออกเส ยง ออกเส ยงเน นหน กใน ค าหร อประโยคเป นส วนใหญ ออกเส ยงค าศ พท และ ประโยคผ ดหล กการออก เส ยง ท าให ส อสารไม ได 2. ความ คล องแคล ว พ ดช ดเจน ต อเน อง ไม ต ดข ด ส อความหมายได อย าง เหมาะสม พ ดไม ต อเน อง ต ดข ดบางส วน ส อความหมายได พ ดไม ช ดเจน ไม ต อเน อง ต ดข ด ส อความหมายไม ได 3. ความถ กต อง ของเน อหา พ ดถ กต องตามหล ก ไวยากรณ ได อย างสมบ รณ พ ดถ กต องตามหล ก ไวยากรณ ได บางส วน พ ดไม ถ กต องตามหล ก ไวยากรณ การประเม นงานการสร ปเน อหาร วมก นผ าน Google Doc เกณฑ การให คะแนน ระด บคะแนน ความถ กต องของ เน อหา เน อหาม ความถ กต องสมบ รณ ครอบค ลมท กห วข อ เน อหาม ความถ กต องแต ย งไม คล อบคล มท กห วข อ เน อหาไม ม ความ ถ กต อง และไม ครอบคล ม

13 คาบท 3 (60 นาท ) ว ตถ ประสงค : 1. ผ เร ยนหาค าเฉล ยเลขคณ ตของข อม ลท ไม แจกแจงความถ ได 2. ผ เร ยนสามารถน าเสนอข อม ลในร ปฮ สโทแกรมและแผนภ ม แท งได ว ธ การสอน: 1. การอภ ปราย 2. การสาธ ต เทคน คการสอน: 1. การน าเข าส บทเร ยน 2. การใช ค าถาม 3. การจ ดกล ม 4. การสร ปบทเร ยน ส อ: 1. ใบความร ท 1-3 รายละเอ ยดก จกรรม ข นนาเข าส บทเร ยน (5 นาท ) 1. ผ สอนสนทนาก บน กเร ยนโดยการต งค าถามน า เช น - รายร บโดยเฉล ยต อส ปดาห ของน กเร ยนในห องเท าก บเท าไร - น กเร ยนในห องส วนใหญ ม รายร บเท าก บเท าไร 2. ผ สอนถามน กเร ยนต อว า จากค าถามข างต นม ความเก ยวข องก บสถ ต อย างไร และม ว ธ การ หาค าตอบได อย างไร ข นดาเน นการสอน (35 นาท ) 1. น กเร ยนแต ละกล ม (กล มเด มจากคาบเร ยนท 1-2) ร วมก นศ กษาความร เร อง การหา ค าเฉล ยเลขคณ ตของข อม ลท ไม แจกแจงความถ และการน าเสนอข อม ล จากใบความร ใน ประเด นต อไปน - ค าเฉล ยเลขคณ ตของข อม ลท ไม แจกแจงความถ - การน าเสนอข อม ลในร ปฮ สโทแกรม - การน าเสนอข อม ลในร ปแบบแผนภ ม แท ง 2. เม อน กเร ยนแต ละกล มศ กษาท าความเข าใจจนกระจ างช ดเจนแล วให อธ บายแลกเปล ยน ความร ก บเพ อนจนเก ดความเข าใจตรงก น

14 3. ผ สอนยกต วอย างการหาค าเฉล ยเลขคณ ตของข อม ลท ไม แจกแจงความถ และว ธ การน า ค าเฉล ยมาน าเสนอในร ปฮ สโทแกรมและแผนภ ม แท ง ให น กเร ยนด อย างละ 1-2 ต วอย าง โดยว ธ การถาม-ตอบ จนน กเร ยนเก ดความเข าใจ 4. น กเร ยนแต ละกล มร วมก นสร ปความร ท ได ร บจากการศ กษาและจากท ผ สอนผ สอน ยกต วอย างลงในกระดาษเปล า พร อมท งยกต วอย าง จากน นเตร ยมส งต วแทนกล มออก น าเสนอท หน าช นเร ยน ข นสร ปบทเร ยน (20 นาท ) 1. ผ สอนส มต วแทนกล มออกมาอธ บายผลการสร ปความร ท เป นมต ของกล มเก ยวก บเร อง ค าเฉล ยเลขคณ ตของข อม ลท ไม แจกแจงความถ การน าเสนอข อม ลในร ปฮ สโทแกรม และ การน าเสนอข อม ลในร ปแผนภ ม แท ง พร อมท งยกต วอย างท หน าช นเร ยน 2. ผ สอนและน กเร ยนแต ละกล มร วมก นสร ปเก ยวก บเร อง ค าเฉล ยเลขคณ ตของข อม ลท ไม แจก แจงความถ การน าเสนอข อม ลในร ปฮ ลโทแกรม และการน าเสนอข อม ลในร ปแผนภ ม แท ง อ กคร ง

15 ล กษณะเน อหา ใบความร ท 1 การหาค าเฉล ยเลขคณ ตของข อม ลท ไม แจกแจงความถ 1. ค าเฉล ยเลขคณ ตหร อค าเฉล ย หมายถ ง ค าท ได จากการน าค าของข อม ลท กค ามาบวกก น แล วหารด วย จ านวนข อม ลท งหมด ด งน น ค าเฉล ยเลขคณ ต = หร อ ผลรวมของข อม ล = ค าเฉล ยเลขคณ ต จ านวนของข อม ล หร อ จ านวนข อม ลท งหมด = ต วอย าง จงหาค าเฉล ยเลขคณ ตของข อม ล ว ธ ทำ ค าเฉล ยเลขคณ ต = ค าเฉล ยเลขคณ ต = ค าเฉล ยเลขคณ ต = = 43 ด งน นค าเฉล ยเลขคณ ต ค อ 43 ต วอย าง มาน เก บข อม ลประชากรของทว ปอเมร กาเหน อในป ค อ 469 ล านคน, 465 ล าน คน, และ 462 ล านคน ตามล าด บ อยากทราบว าจ านวนประชากรภายในป เฉล ยแล วม ประมาณก ล านคน ว ธ ทำ ได จ านวนประชากรเฉล ย = = = 465 ด งน น มาน เก บข อม ลประชากรของทว ปอเมร กาเหน อในป เฉล ยได 465 ล านคน

16 ต วอย าง จงหาค าเฉล ยรายได ของมาร โอ จากการขายเส อผ า 5 ว น ด งน ว ธ ทำ รายได เฉล ย = = = 1420 ด งน น แสดงว ามาร โอ ม รายได เฉล ย 1420 บาท ใบความร ท 2 เร อง การนาเสนอข อม ลในร ปแผนภ ม แท ง การนาเสนอข อม ลด วนแผนภ ม แท ง เป นการน าเสนอข อม ลโดยเข ยนเป นร ปส เหล ยมม มฉากหลายๆ ร ปเร ยงก นตามแนวนอนหร อ แนวต ง แล วแต ต องการ ร ปส เหล ยมม มฉากแต ละร ปน นม ด านกว างเท าก น แต ด านยาวจะม ความยาว เปล ยนไปตามขนาดของข อม ล ประโยชน ก ค อ สามารถแปลความหมายของข อม ลได รวดเร ว ละเอ ยด และ เข าใจง าย สามารถเปร ยบเท ยบก นได ต วอย าง จงเข ยนแผนภ ม แท งแสดงการเปร ยบเท ยบเน อท เพาะปล กข าวโดยประมาณเป นรายภาค ต งแต พ.ศ หน วยเป นล านไร ภาค พ.ศ. เหน อ ตะว นออกเฉ ยงเหน อ กลาง ใต

17 ว ธ ทา แผนภ ม แท งแสดงการเปร ยบเท ยบเน อท เพาะปล กข าวโดยประมาณต งแต พ.ศ

18 ใบความร ท 3 เร อง การนาเสนอข อม ลในร ปฮ สโทแกรม ฮ สโทแกรม ค อแผนภ ม แท งส เหล ยมผ นผ าช ดหน งซ งม ความส งของแต ละแท ง แทนคะแนนความถ ของ คะแนนแต ละช น ความกว างของแท งแสดงระยะระว างข ดจ าก ดช นท แท จร งของแต ละช น ต วอย าง 3.7 จากข อม ลในตารางแจกแจงความถ จงสร างฮ สโตแกรม ( Histogram ) ว ธ ทา 1. หาข ดจ าก ดช นท แท จร ง 2. สร างกราฟ ลากแกนนอนแกนต ง A. แกนต งแบ งสเกลให เท าจ านวนความถ B. แกนนอนแบ งโดยใช ข ดจ าก ดท แท จร งให เท าก บจ านวนช น C. สร างกราฟแท งบนสเกลท แบ งตามข ดจ าก ดช นท แท จร งโดยส งเท าก บความถ ของแต ละช น

19 การว ดและประเม นผล การประเม นความถ กต องของใบสร ปความร ท ได ร บจากการศ กษาจากใบความร และจากท ผ สอน ยกต วอย าง พร อมท งยกต วอย าง เกณฑ การให คะแนน ระด บคะแนน การหาค าเฉล ยเลข คณ ตท ไม ม การแจกแจง ความถ สร ปความร การหา ค าเฉล ยเลขคณ ตได ครบถ วน ยกต วอย างได ถ กต อง สร ปความร การหา ค าเฉล ยเลขคณ ตได บางส วน ยกต วอย างได สร ปความร การหา ค าเฉล ยเลขคณ ตไม ได ยกต วอย างไม ได 2. การนาเสนอข อม ลใน ร ปฮ สโทแกรม สร ปความร การ น าเสนอข อม ลในร ป ฮ สโทแกรมได ครบถ วน ยกต วอย างได ถ กต อง สร ปความร การ น าเสนอข อม ลในร ปฮ ส โทแกรมได บางส วน ยกต วอย างได สร ปความร การ น าเสนอข อม ลในร ปฮ ส โทแกรมไม ได ยกต วอย างไม ได 3. การนาเสนอข อม ลใน ร ปแผนภ ม แท ง สร ปความร การ น าเสนอข อม ลในร ป แผนภ ม แท งได ครบถ วน ยกต วอย างได ถ กต อง สร ปความร การ น าเสนอข อม ลในร ป แผนภ ม แท งได บางส วน ยกต วอย างได สร ปความร การ น าเสนอข อม ลในร ป แผนภ ม แท งไม ได ยกต วอย างไม ได คาบท 4-5 (120 นาท ) ว ตถ ประสงค : 1. ผ เร ยนเข าใจว ธ การประมวลผลและน าเสนอข อม ลโดยใช Microsoft Excel และ Microsoft power point ว ธ การสอน: 1. การสอนแบบอ ปน ย 1. การสาธ ต 2. การบรรยาย

20 เทคน คการสอน: 1. การใช ค าถาม ส อ: 1. ใบความร เร อง การสร างแผนภ ม โดย Microsoft Excel 2. ใบความร เร อง หล กการน าเสนอข อม ลด วยโปรแกรม Microsoft powerpoint 3. Powerpoint ประกอบการสอน รายละเอ ยดก จกรรม ข นนาเข าส บทเร ยน (15 นาท ) 1. ผ สอนยกต วอย างประเภทของแผนภ ม ท ม กจะใช นะเสนอข อม ลห วข อต างๆ เช น - แผนภ ม แท งใช น าเสนอข อม ลปร มาณส นค าท โรงงานผล ตได ในแต ละป จ านวนน กเร ยนของ โรงเร ยน จ านวนน กเร ยนแต ละระด บช นท เข าใช บร การห องสม ด - แผนภ ม วงกลมใช น าเสนออ ตราส วนพล งงานแต ละประเภทของประเทศไทย อ ตราส วนแร ธาต ต างๆ ท พบในด น ส ดส วนรายการโทรท ศน แต ละประเภทของช อง Thaipbs - แผนภ ม กราฟเส นใช น าเสนอการเปล ยนแปลงอ ณหภ ม โลก ปร มาณน าฝนเฉล ย 10 ป ค าเฉล ยของคะแนนสอบเข าคณะคร ศาสตร ย อนหล ง 5 ป 2. ผ เร ยนบอกล กษณะของแผนภ ม ท เหมาะสมก บการน าเสนอข อม ลแต ละประเภท แนวทางคาตอบ แผนภ ม แท งน าเสนอข อม ลเช งจ านวน แสดงการเปร ยบเท ยบระหว างกล ม แผนภ ม วงกลมใช น าเสนอข อม ลเช งส ดส วนเพ อเปร ยบเท ยบ แสดงร อยละ แผนภ ม กราฟเส นใช น าเสนอข อม ลเช งเปร ยบเท ยบการเพ มลด แสดงแนวโน ม ข นดาเน นการสอน (80 นาท ) 1. ผ เร ยนร บเอกสารประกอบการบรรยายและสาธ ตจากผ สอน 2. ผ เร ยนเป ดโปรแกรม microsoft Excel 3. ผ สอนสาธ ตว ธ การใช โปรแกรม microsoft Excel ในการประมวลผลข อม ล 4. ผ เร ยนใช ข อม ลจากเอกสารประกอบการเร ยนเพ อสร าง แผนภ ม ภาพ แผนภ ม แท ง แผนภ ม วงกลม และฮ สโตรแกรมตามท ผ สอนสาธ ต 5. ผ เร ยนใช ข อม ลท ส บค นจากส ปดาห ท ผ านมาเพ อท าการประมวลผลข อม ลโดยใช โปรแกรม microsoft Excel ในการสร างแผนภ ม ภาพ แผนภ ม แท ง แผนภ ม วงกลมและฮ สโตรแกรม 6. ผ สอนสาธ ตการน าแผนภ ม ท ได เข ามาแทรกในโปรแกรม microsoft powerpoint 7. ผ สอนอธ บายหล กการในการน าเสนองานโดยใช โปรแกรม microsoft powerpoint 8. ผ เร ยนท าแผนภ ม ของตนเองมาแทรกในโปรแกรม microsoft powerpoint และออกแบบร ปแบบ การน าเสนอข อม ลให สวยงามและเหมาะสมก บล กษณะของข อม ล

21 9. ผ เร ยนบ นท กงานน าเสนอท ท าในโปรแกรม Microsoft Excel และ Microsoft powerpoint ส ง ให ผ สอนทาง ข นสร ปบทเร ยน (25 นาท ) 1. ผ เร ยนและผ สอนร วมก นสร ปว าข อม ลของแต ละกล มเหมาะสมก บการน าเสนอข อม ลโดยใช แผนภ ม ร ปแบบใด เพราะเหต ใด และควรใช หล กการใดบ างในการน าเสนอข อม ลข าวโดยใช โปรแกรม Microsoft power ล กษณะเน อหา เอกสารประกอบการเร ยน เร อง การสร างแผนภ ม ด วยโปรแกรม Microsoft Excel 1. องค ประกอบของแผนภ ม 1. พ นท แผนภ ม ของแผนภ ม 2. พ นท การลงจ ดของแผนภ ม 3. จ ดข อม ลของช ดข อม ลท ลงจ ดในแผนภ ม 4. แกนแนวนอน (ประเภท) และแนวต ง (ค า) ซ งม การลงจ ดข อม ลในแผนภ ม 5. คาอธ บายแผนภ ม แผนภ ม 6. ช อเร องในแผนภ ม ของแผนภ ม และแกนท น กเร ยนสามารถใช ในแผนภ ม 7. ป ายช อข อม ลท น กเร ยนสามารถใช ระบ รายละเอ ยดของจ ดข อม ลในช ดข อม ล 2. ข นตอนการทาแผนภ ม ตามล กษณะข อม ล 2.1 ใส ข อม ลลงในตาราง

22 2.2 หล งจากได ตารางข อม ล ให ลากเม าส คล มตารางข อม ลท ต องการสร างแผนภ ม แล วคล กท แท ป Insert (แทรก) แล วจะเห นเมน Column (คอล มน )

23 2.3 คล กเล อกร ปแบบแผนภ ม ท ต องการ ท เมน Column (คอล มน ) 2.4 หล งจากเล อกร ปแบบแผนภ ม เสร จแล ว ก จะได แผนภ ม ท เราต องการ หากต องการปร บแต ง แผนภ ม เพ มเต ม ให คล กท แผนภ ม แล วเล อกแท ป Layout (เค าโครง)

24 2.5 Chart Title (ช อแผนภ ม ) ม ให เล อก 2 แบบค อ วางเหน อแผนภ ม (แนะนา) และซ อนกลาง แผนภ ม 2.6 Axis Titles (ช อแกน) ม ให เล อกท งแนวนอน และแนวต ง

25 2.7 Legend (คาอธ บายแผนภ ม ) โดยส วนมากจะไม ปร บก น หากต องการปร บก ทาการเล อกตามใจ ชอบ

26 2.8 Data Labels (ป ายช อข อม ล) ช วยให ง ายในการด แท งแผนภ ม เล อกตาแหน งได ตามต องการ โดยส วนมากจะเล อกไว ท ส วนปลายของแท งแผนภ ม 2.9 Data Table (ตารางข อม ล) ส วนน เป นการเพ มตารางข อม ลให แสดงในแผนภ ม ด วย

27 เอกสารประกอบการเร ยน เร อง หล กการออกแบบ PowerPoint การออกแบบ PowerPoint สาหร บการนาเสนอให ม ความสวยงาม น าสนใจถ อเป นส งสาค ญ ในการนาเสนอ สามารถทาได ตามหล กการต อไปน 1. เล อกช ดส ท เข าก น การเล อกส ท ถ กต องเหมาะสมม ความสาค ญมากสาหร บการนาเสนองาน เพราะส สามารถบ งบอกและ ส งผลถ งอารมณ และความร ส กของผ ชมการนาเสนอ โดยในการเล อกช ดส ท เหมาะสมก นน น ผ เร ยนสามารถ จ บค ส ท เหมาะสมก นได โดยศ กษาจาก ซ งเว ปไซต น ได รวบรวมช ดส ท เข าก นไว เร ยบร อยแล ว นอกจากน นในการทา PowerPoint ไม ควรใช ส หล กเก น 3 ส

28 2. การเล อกใช Font ควรเล อกใช Font ท แตกต างก นไม เก น 3 ชน ดในสไลด ท งหมด ควรเล อกใช Font ท เหมาะสมก บ เน อหาในการนาเสนอ ควรใช Font ท อ านง ายและเข าก บภาพพ นหล ง 3. ซ อนองค ประกอบท ไม จาเป น ต ดองค ประกอบท ไม จาเป นสาหร บการนาเสนอเช น เลขท หน า การอ างอ งข อม ล ร ปภาพบางอย างท ไม เก ยวข องก บเน อหา เพราะจะทาให งานนาเสนอขาดความน าสนใจ

29 4. หล กเล ยงการใช Template สาเร จร ปจาก PowerPoint การใช Template สาเร จร ปจาก PowerPoint จะทาให งานนาเสนอน าสนใจน อยกว า Template ท ได ร บการออกแบบเอง เพราะจะม การใช Template ซ าก บผ อ น 5. การท าให PowerPoint ใช งานง ายท ส ด

30 ย ดหล ก Less is more ในการนาเสนองาน PowerPoint ต ดส วนท ไม จาเป นท จะทาให ผ ชมเก ด ความส บสน โดยนาเสนอส งท น าสนใจจร งๆ ม การเว นว างบนสไลด เพ อให ผ ชมได พ กสายตา การว ดและประเม นผล การประเม นงาน Excel เกณฑ การให คะแนน ระด บคะแนน ความครบถ วนของงาน ม ตารางท เป นข อม ล และแผนภ ม อย างน อย 2 ประเภท ม ตารางท เป นข อม ล และแผนภ ม อย างน อย 1 ประเภท ม ตารางท เป นข อม ล แต ไม ม แผนภ ม คาบท 6 และ คาบท 7 (120 นาท ) ว ตถ ประสงค ของก จกรรม: 1. ผ เร ยนเข าใจหล กการเข ยนรายงาน 2. ผ เร ยนเข าใจหล กกการพ ดรายงานข าว ว ธ การสอน: 1. การสอนแบบศ นย การเร ยนร เทคน คการสอน: 1. การน าเข าส บทเร ยน ส อ: 1. เอกสารประกอบศ นย การเร ยนร แต ละศ นย รายละเอ ยดก จกรรม ข นนาเข าส บทเร ยน (15 นาท ) 1. ผ สอนน าเข าส บทเร ยนโดยยกต วอย างรายงานท เข ยนอย างถ กต องตามหล กการเข ยนรายงานและ เป ดว ด ท ศน การพ ดท น าสนใจให ผ เร ยนร บชม 2. แบ งผ เร ยนออกเป น 5 กล ม โดยช แจงถ งว ธ การเร ยนแบบศ นย การเร ยน ระบ ร ปแบบของการ เว ยนกล มการเร ยนให ผ เร ยนเข าใจ ซ งศ นย การเร ยนประกอบไปด วยศ นย การเร ยนท งหมด 5 ศ นย การเร ยน ข นดาเน นการสอน (90 นาท )

31 1. ให ผ เร ยนเร ยนร เน อหาและท าก จกรรมเสร มการเร ยนร เก ยวก บการเข ยนรายงานและการพ ดตาม ช ดการเร ยนร ท ผ สอนจ ดไว ให ในศ นย การเร ยนร ให ครบท ง 5 ศ นย การเร ยนร ได แก ศ นย การ เร ยนร หมวดการเข ยนรายงาน 3 ศ นย และศ นย การเร ยนร หมวดการพ ด 2 ศ นย (ศ นย การเร ยนร ละ 17 นาท ) ข นสร ปบทเร ยน (15 นาท ) 1. ผ เร ยนและผ สอนร วมก นสร ปว าข อม ลของแต ละกล มเหมาะสมก บการน าเสนอข อม ลโดยใช แผนภ ม ร ปแบบใด เพราะเหต ใด และควรใช หล กการใดบ างในการน าเสนอข อม ลข าวโดยใช โปรแกรม Microsoft power ล กษณะเน อหา การเข ยนรายงาน ค อการเข ยนเสนอผลงานท ได จากการศ กษาค นคว าหร อปฏ บ ต งานอย างหน งอย างใดโดยละเอ ยด เพ อให อาจารย ผ ส งงานหร อผ สนใจท วไปพ จารณา โดยปรกต การเข ยนรายงานทางว ชาการในช นเร ยนม เป าหมายส าหร บอาจารย ผ สอนหร อผ ส งงานเป นส าค ญ ล กษณะการน าเสนอรายงาน ม รายละเอ ยดด งน ร ปแบบการจ ดทารายงาน ประกอบด วยส งต อไปน 1. ช อเร อง 2. ช อผ ท ารายงาน 3. ค าน า 4. สารบ ญ 5. บทน า 6. เน อหา 7. บทสร ป 8. บรรณาน กรม ล กษณะต างๆ ของร ปแบบรายงาน ช อเร อง ช อเร องท ด ควรเป นช อเร องท กะท ดร ด บอกบรรยากาศของเน อหาท ช ดเจน และม ขอบข ายท แน นอน ช อผ ทารายงาน ผ ท ารายงานอาจเป นคนเด ยวหร อหลายคนก ได ตามการส งงานของผ สอน

32 คานา ค าน าของรายงาน ค อข อตกลงเบ องต นระว างผ ท ารายงานก บผ อ านรายงานท จะช วยให การอ าน รายงานน นถ กต อง และได ผลด ย งข น ค าน าไม ใช ข อแก ต วหร อออกต วของผ ท ารายงาน สารบ ญ เป นองค ประกอบของรายงานท จะเป นแนวทางให ผ อ านรายงานได ทราบถ งสาระภายใน และ สารบ ญน ย งช วยให ผ ท ารายงานม แนวทางในการเข ยนน าเสนอของตนด วย บทนา ค อค าอธ บายท บอกให ทราบว า การท ารายงานน นม ความม งหมายอย างไร งานค นคว ากว าง แคบเพ ยงใด ใช ว ธ ด าเน นการศ กษาค นคว าอย างไร เป นกต กาตกลงก อนท จะเข าส เน อหา เน อหา ค อข อม ลท งปวงท ได จากการเล อกสรรเอาจากการศ กษาค นคว าท งหมดและได จ ดระเบ ยบ ข อม ลท ได เล อกสรรแล วน นเป นอย างด เป นข อม ลท ม ความถ กต อง กว างขวางและล กซ ง ซ งต างเป น ส วนประกอบส าค ญท จะช วยพ ส จน สมมต ฐานท ต งไว ว าเป นจร งหร อไม เน อหาของรายงานท น าข อม ลท งปวงมาเสนอต องอ างหล กฐานท มาให ถ กว ธ (อ างปนก บเน อหาหร อท า เช งอรรถ ในทางมน ษยศาสตร น ยมการอ างแบบเช งอรรถเพราะสามารถพ ส จน ส บค นหร อเข าใจได ง าย) บทสร ป เป นการสร ปผลการศ กษาค นคว า ม การอภ ปรายถ งผลการศ กษาค นคว าและข อเสนอแนะ บรรณาน กรม ค อ รายช อหน งส อเอกสาร ส งพ มพ ต าง ๆ รวมท งโสตท ศนว สด และส อ อ เล กทรอน กส ท น ามาเป นหล กฐานอ างอ งในการเข ยนรายงาน โดยเร ยงตามล าด บอ กษรไว ท ายเร อง การเข ยนบรรณาน กรมจากหน งส อ ผ เร ยนสามารถน าข อม ลจากหน าปกใน และด านหล งของหน าปก ใน ของหน งส อเล มท บ นท กข อม ลมาเข ยนบรรณาน กรม การเข ยนบรรณาน กรมจากวารสาร น าข อม ลจาก หน าปก ของวารสารฉบ บท บ นท กข อม ล มาเข ยนบรรณาน กรม และการเข ยนบรรณาน กรมจากหน งส อพ มพ น าข อม ลจากหน าแรกของหน งส อพ มพ มาเข ยนบรรณาน กรม และการเข ยนบรรณาน กรมจากส อ อ เล กทรอน กส น าข อม ลจากหน าแรกของเว บเพจมาเข ยนบรรณาน กรม ด งน 1. เข ยนไว ในส วนท ายของรายงาน 2. เข ยนเร ยงล าด บอ กษรช อผ แต ง ในกรณ ท ม ท งภาษาไทยและภาษาอ งกฤษ ให เข ยน บรรณาน กรมภาษาไทยก อน 3. บรรท ดแรกของบรรณาน กรมช ดด านซ ายท เว นจากขอบกระดาษเข ามา 1.5 น ว ถ าย งไม จบ เม อข นบรรท ดใหม โดยย อหน าเข ามาประมาณ 7 ช วงต วอ กษรของบรรท ดแรก ให เข ยนตรงก บช วง ต วอ กษรท 8 4. รายละเอ ยดในโครงสร างร ปแบบบรรณาน กรมหน งส อ ม ด งน โครงสร างร ปแบบบรรณาน กรมหน งส อ ผ แต ง. / / ช อเร อง. / / คร งท พ มพ. / / สถานท พ มพ / : / ส าน กพ มพ, / / ป พ มพ.

33 โครงสร างร ปแบบบรรณาน กรมส ออ เล กทรอน กส ผ แต ง. / / ช อเร อง. / / [ประเภทของส อท เข าถ ง]. / / เข าถ งได จาก: / แหล งข อม ล/สารน เทศ. / ป ระด บภาษาในการเข ยนรายงาน ภาษาท ใช ในการเข ยนรายงานต องใช ภาษาระด บมาตรฐานเป นภาษาทางว ชาการหร อก งว ชาการตามความ เหมาะสม ล กษณะของภาษาก งทางการม ด งน ค อ 1. ใช ภาษาส ภาพท ใช พ ดก นในช ว ตประจ าว น 2. ร ปประโยคอาจต ดทอนได 3. ค าย อท เป นท ยอมร บก ใช ได 4. อาจใช ส านวนโวหารแสดงอาการได แต ไม หยาบคาย 5. ไม เคร งคร ด อาจม การผ อนคลาย ตลกขบข นได กลว ธ ในการเสนอเน อหา 1. เม อจะเข ยนรายงานเร องใดให ศ กษาค นคว าเร องต างๆ ท สอดคล องก บเช อเร องท จะเข ยน จาก แหล งข อม ลต างๆ ให มากท ส ดเท าท จะท าได 2. จดบ นท กข อความท พาดพ งถ งเร องน นไว อย างเป นระเบ ยบ 3. จ าแนกข อม ลท ได ประเด นต างๆ แล วจ ดเข าเป นหมวดหม 4. พ จารณาเล อกสรรเน อหาเฉพาะท เป นประโยชน 5. จ ดระเบ ยบข อม ลท งปวงเป นระบบแล วเข ยนรายละเอ ยดข อม ลน นตามล าด บความส มพ นธ หล กกการพ ดรายงานข าว การพ ด ค อ การเปล งเส ยงออกมาเป นถ อยค า การพ ดเป นการส อความหมายโดยใช เส ยงและภาษา ท าทางเพ อถ ายทอดความร ส กความร ความค ด ความต องการ ฯลฯ ของผ ส งสารไปย งผ ร บสาร องค ประกอบของการพ ด (ผ พ ด + สาร + เส ยง/ส ออ นๆ + ผ ฟ ง + ผลของการส อสาร) 1. ผ พ ด 2. ผ ฟ ง 3. เน อหาสาระท พ ด 4. ส อ/เคร องม อท ใช ในการส อสาร 5. จ ดม งหมายหร อผลท เก ดจากการพ ด

34 จ ดม งหมายของการพ ด 1. การพ ดเพ อให ความร การเล าเร องราวต างๆ การอธ บาย การสาธ ต 2. การพ ดเพ อให ความบ นเท ง 3. การพ ดเพ อจรรโลงใจ เพ อให ได คต ช ว ต 4. การพ ดเพ อช กจ งใจหร อโน มน าวใจ ว ธ การพ ด การพ ดโดยอาศ ยอ านจากร างหร อต นฉบ บ ค อการพ ดโดยอ านจากต นฉบ บท เตร ยมไว ล วงหน าแล วอย างด การอ านจ าเป นอย างย งท จะต อง ถ กต องท กถ อยค า ภาษาท ใช ก ม กจะเป นภาษาท สละสลวยเร ยบเร ยงมาอย างด และเป นทางการมากกว า ภาษาพ ดตามธรรมดา การพ ดจ งต องอาศ ยการอ านเป นว ธ ท ด ท ส ดเพ อป องก นความผ ดพลาด ด งน น ผ พ ด จ งต องฝ กอ านต นฉบ บให คล อง ฝ กอ านย อหน า วรรคตอน ฝ กหาค าศ พท ท ยาก ส านวนพ ด ฝ กน าเส ยง และ การประสานสายตาก บผ ฟ งด วย ข อควรปฎ บ ต ก. เข ยนต นร างส าหร บห ไม ใช ส าหร บตา ข. เข ยนถ อยค าท เราแน ใจว า เม อเราอ านออกมาแล วจะใช ได ให เป นล ลาของเราเอง ค. เข ยนประโยคท ง ายและส น ง. พยายามต ดข อความหร อประโยคท ย งยากออกไป จ. ใช ภาษาพ ด ท เข าใจได ง าย หากไม จ าเป นไม ควรใช ศ พท เทคน คต าง ๆ ฉ. พยายามให ม ความฉลาดในน าเส ยง เช น ม การเน นเส ยงในการพ ดบางคร ง ช. พ ดให เหม อนก บว า เราก าล งพ ดค ยก บต วคน ไม ใช พ ดอย ก บต นร างต องพยายามพ ดให เหม อนก บ ว า เราไม ได ใช ต นร างในการพ ดเลย แต เป นการพ ดค ยก นตามธรรมดา ซ. เม อเตร ยมต นร างเสร จแล วควรน ามาอ านหลาย ๆ คร ง เพ อเร ยบเร ยงความค ดและ พยายามใช ภาษาให ม ช ว ตช วา พยายามเพ มเต มส งต าง ๆ ท เราค ดว า เหมาะสมลงไป จ งจะท าให ส งท เราพ ดไม น าเบ อ หน าย และการพ ดของเราม ช ว ตช วา ฌ. เวลาพ ดพยายามประสานสายตากบ ผ ฟ ง หากผ พ ด ได เตร ยมต วมาอย างด ม ความเข าใจเร องท พ ดได ด ก จะย งสามารถละสายตาจากต นร างมามองผ ฟ งได หร อใช การเหล อบสายตาด ต นร างเพ ยงน ดเด ยว ก จะสามารถเข าใจและพ ด ต อไปได อย างด

35 เอกสารประกอบศ นย การเร ยนร ท 1

36

37

38 เอกสารประกอบศ นย การเร ยนร ท 2

39

40

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ (๕.๑) ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล

More information

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus)

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus) 1 อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus) ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ ง 347 จานวน 1.0 หน วยก ต ( คาบ/ส ปดาห ) ระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 5 กล มสาระการงานอาช พและเทคโนโลย

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หน วยการเร ยนร ท 2 ข อม ลและสารสนเทศ ช นม ธยมศ กษาป ท 1 ห วข อเร อง การ เวลา 1 ช วโมง ว นท ใช แผน 12 พฤศจ กายน 2557 ผ ใช แผน

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus)

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus) 1 อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus) ว ชา เทคโนโลย สารสนเทศ ง23101 จานวน 1 หน วยก ต (2คาบ/ส ปดาห ) ระด บม ธยมศ กษาตอนต น ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 3 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย

More information

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได แบบบ นท กหน วยการเร ยนร หน วยการเร ยนร ท 5 เร องโครงคอมพ วเตอร รห สว ชา ง32212 ช อว ชาการเข ยนโปรแกรมข นส ง กล มสาระการเร ยนร การอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 5 ภาคเร ยนท 2 เวลา 8 ช วโมง ผ สอน นายณ

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม ใบงานท ๔.๑ (ทดสอบปฏ บ ต ) เร องการใช เคร องม อโปรแกรม Microsoft Office Word 2007 ว ชา ง ๒๐๒๐๑ การใช โปรแกรมเพ อการปฏ บ ต งาน รายว ชาเพ มเต ม หน วยการเร ยนร ท ๔ ช อหน วย ซอฟต แวร งานพ มพ เอกสาร ช นม ธยมศ

More information

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา ต าแหน ง. ว ทยฐานะ.. กล มสาระการเร ยนร. โรงเร ยนสตร ท งสง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 12 กระทรวงศ กษาธ การ 255.. 2 บ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท...1...ป การศ กษา...2557... คร ผ สอน...ธนมญพฤทธ ส ขธนาน ภาส ร... ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท...1...ป การศ กษา...2557... คร ผ สอน...ธนมญพฤทธ ส ขธนาน ภาส ร... ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท...1...ป การศ กษา...2557... คร ผ สอน...ธนมญพฤทธ ส ขธนาน ภาส ร... ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) 2. ช อรายว ชา คอมพ วเตอร และสารสนเทศเพ องานอาช พ

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม งานว จ ยในช นเร ยน ป การศ กษา...2557...

โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม งานว จ ยในช นเร ยน ป การศ กษา...2557... วช.022_1 ไม เต มร ปแบบ โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม งานว จ ยในช นเร ยน ป การศ กษา...2557... ช องานว จ ย การพ ฒนาการจ ดการเร ยนร แบบร วมม อท ม ผลต อผลส มฤทธ ทางการเร ยนว ชาคอมพ วเตอร เร อง การค านวณและการใช

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสาร ของระบบสารสนเทศ

บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสาร ของระบบสารสนเทศ บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสาร ของระบบสารสนเทศ อ. ร งล กษม รอดข า คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา 1 บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสารของระบบสารสนเทศ ว ตถ ประสงค 1. บอกความหมายของเอกสารระบบสารสนเทศได

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น (สมรรถนะท 2 การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น) (เวลา 55 ช วโมง) แนวค ด เป นหล กส ตรท จ ดข นเพ อให ความร ในการบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น เม อเก ดป ญหาเพ ยงเล

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย จ ดท าโดย นางสาวพ ไลพรรณ โพธ สม ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ค ม อการใช

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน

แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน หน วยท สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร ก จกรรมการเร

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

แผนการจ ดการเร ยนร และแผนการประเม นผลการเร ยนร (ฉบ บย อ)

แผนการจ ดการเร ยนร และแผนการประเม นผลการเร ยนร (ฉบ บย อ) แผนการจ ดการเร ยนร และแผนการประเม นผลการเร ยนร (ฉบ บย อ) สาขาว ชา กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย จ านวน.0 หน วยก ต (40 คาบ) รายว ชา ง0 การเข ยนโปรแกรมเบ องต น เวลา คาบ/ส ปดาห ระด บช น ม ธยมศ

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง 2)

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง 2) หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) ว ชา การใช โปรแกรมน าเสนอข อม ล รห สว ชา - ระด บ ปวช. ปวส. สาขางาน คอมพ วเตอร ธ รก จ ป การศ กษา / 6 ผ สอน นางจ ราย บ ญมาปล ก ล กษณะว ชา ทฤษฎ +ปฏ บ ต มาตรฐานรายว ชา. อธ

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

งานอาช พ 2. อธ บายส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม ในหน วยท 4 โครงสร างของเน อการ ค นคว า และการม ส วนร วมใน (5 ส ปดาห )

งานอาช พ 2. อธ บายส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม ในหน วยท 4 โครงสร างของเน อการ ค นคว า และการม ส วนร วมใน (5 ส ปดาห ) แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน หน วยท สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร ก จกรรมการเร

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร ประกอบด วย 4 ข นตอน 1. การว เคราะห และกาหนดรายละเอ ยดของป ญหา 2. การวางแผนในการแก ป ญหา 3. การดาเน นการแก ป ญหา 4. การตรวจสอบและปร บปร ง ว เคราะห ป ญหาหร อความต องการ

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

โปรแกรม Limbothai. โปรแกรม Limbothai -ห องเร ยนทางไกล http://203.172.248.146/distance หน วยท 2 การต ดต ง

โปรแกรม Limbothai. โปรแกรม Limbothai -ห องเร ยนทางไกล http://203.172.248.146/distance หน วยท 2 การต ดต ง กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย สาระท 3 เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร รายว ชาการพ ฒนาเว บไซต ด วยโปรแกรมสาเร จร ป แผนท 2 ช อหน วยการเร ยน การต ดต ง เวลา 2 ช วโมง ------------------------------------------------------------------------

More information

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2 การใช Word ส าหร บท าว ทยาพนธ หร อ รายงานต างๆ ส วนแรกมาท าความร จ กก บ ล าด บเลข และ ห วเร อง ก อน ท ง 2 ส วนน จะสามารถท าไปใช ในการ สร าง สารบ ญ แบบอ ตโนม ต ได ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง 27 การเช อมโยงภาพน ง บางคร งเราไม ต องการเสนอภาพตามล าด บ แต ต องการน าเสนอในล กษณะสล บไปมา หร อ ต องการแสดงข อม ลบนอ นเทอร เน ต หร อ แม แต เร ยกใช งานโปรแกรมอ น ๆ เช น CAI หร อ โปรแกรมประย กต อ น ๆ ก

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง (เอกสารประกอบการประช มปฏ บ ต การช แจงและซ กซ อมความเข าใจการสร างข อสอบ Online) สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 5 :ส งห บ ร :ลพบ ร :ช ยนาท:อ างทอง:

More information

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ 1 คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ เอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ ประกอบด วย เอกสารประกอบการเร ยนท งหมด 8 เล ม ค อ เล มท 1 เร ยนร เศรษฐก จพอเพ ยง เล

More information

คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร

คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร ช นม ธยมศ กษำป ท ๑ สำน กว ชำกำรและมำตรฐำนกำรศ กษำ สำน กงำนคณะกรรมกำรกำรศ กษำข นพ นฐำน กระทรวงศ

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา ในป พ.ศ.2546 กรมอ ต น ยมว ทยาสามารถลดระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการเก นกว าร อยละ 50 ซ งมากกว ามต คณะร ฐมนตร ท ให ส วนราชการลดข นตอนลง 30-50% และได ร

More information

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus)

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus) 1 อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus) ว ชา การงานอาช พและเทคโนโลย ง 31101 จานวน 0.5 หน วยก ต (1คาบ/ส ปดาห ) ระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 4 กล มสาระการงานอาช พและเทคโนโลย

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา 3. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา

คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา 3. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา มาตรฐานรายว ชา 1. อธ บายความหมาย หน าท และส วนประกอบของโปรแกรมประมวลผลคา

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0

ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0 ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0 1 สารบ ญ เน อหา หน า ข นตอนการเข าใช งานระบบ... 2 ข นตอนการเปล ยนรห สผ านผ ใช งาน... 4 ข นตอนการใช

More information

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล Page 27 ตอนท 3 การนาเข าข อม ล 3.1 การเร ยกเมน สาหร บกรอกรายงาน การกรอกรายงาน จาเป นต อง Login เข าส ระบบก อน เพ อเป นการตรวจสอบส ทธ การใช งาน (ด ห วข อการ Log in เข าส ระบบ) โดยการกรอกรายงานสามารถดาเน

More information

ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary

ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary www.thaihosclub.com ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary ข นตอนในการสม ครสมาช ก ในการสม ครสมาช ก ม ด วยก นอย 6 ข นตอนด งน 1. กรอกรห สโรงพยาบาล Hospcode

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน

บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน สาระการเร ยนร : ประโยชน แท แก มหาชน 1 บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน หล กการ ร ศ กยภาพ ร จ นตนาการ ร ประโยชน สาระการเร ยนร เร ยนร การว เคราะห ศ กยภาพของป จจ ยศ กษา จ นตนาการเห นค ณ สรรค สร างว ธ การ

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา การประเม นผลการส มมนา หมายถ ง กระบวนการในการจ ดเก บข อม ล และจ ดกระท าข อม ลเพ อให ทราบว า การดาเน นงานจ ดส มมนาตาม โครงการ ได บรรล ว

More information

รายละเอ ยดเน อหาว ชาและการจ ดการเวลาเร ยน

รายละเอ ยดเน อหาว ชาและการจ ดการเวลาเร ยน แผนบร หารการสอน รายว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ รห สว ชา 3524301 จ านวน 3 หน วยก ต 3 ช วโมง ว ชาท ต องเร ยนมาก อน : 3521101 (การเง นธ รก จ) และ 3521102 (การบ ญช 2) ค าอธ บายรายว ชา ศ กษาเก ยวก บการพ ฒนาและว

More information

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT±

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± Inordertopromotepubliceducationandpublicsafety,equal justiceforal,abeterinformedcitizenry,theruleoflaw, worldtradeandworldpeace,thislegaldocumentishereby madeavailableonanoncommercialbasis,asitistherightof

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

รายงานผลการใช แผนการจ ดการเร ยนร

รายงานผลการใช แผนการจ ดการเร ยนร รายงานผลการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชาคอมพ วเตอร ระด บประถมศ กษาป ท ๖ ภาคเร ยนท ๒ ป การศ กษา ๒๕๕๖ ผ รายงาน นายณ ฐว ฒ ว งวน ตาแหน ง คร อ ตราจ าง โรงเร ยนราชประชาน เคราะห ๑๕ (เว ยงเก าแสนภ ว ทยาประสาท) อาเภอเช

More information

โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชา การงานอาช พและเทคโนโลย รห ส ง32101

โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชา การงานอาช พและเทคโนโลย รห ส ง32101 โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชา การงานอาช พและเทคโนโลย รห ส ง32101 คร ผ สอน ม สจ รฐา ก จเจร ญ ระด บช น ประถมศ กษาป ท. ม ธยมศ กษาป ท 5 ภาคเร ยนท 1 /2557 ล กษณะว ชา สาระพ นฐาน สาระเพ มเต

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

แผนการจ ดการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร รายว ชา ช นม ธยมศ กษาป ท ภาคเร ยนท

แผนการจ ดการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร รายว ชา ช นม ธยมศ กษาป ท ภาคเร ยนท แผนการจ ดการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชา คอมพ วเตอร ช นม ธยมศ กษาป ท 5 ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2556 หน วยการเร ยนร ท 1 เร อง ความร เบ องต นเก ยวก บงานคอมพ วเตอร แอน เมช น แผนการจ

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

ประมวลรายว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ 1 ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1

ประมวลรายว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ 1 ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1 ประมวลรายว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ 1 ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1 ช อรายว ชา เทคโนโลย สารสนเทศ 1 รห สว ชา ง 21103 1 /ส ปดาห 0.5 หน วยก ต กล มสาระเร ยนร งานอาช พและเทคโนโลย ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1/1-1/10 ภาคเร ยนท

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ท 10

แผนการจ ดการเร ยนร ท 10 แผนการจ ดการเร ยนร ท 10 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย สาระท 4 เทคโนโลย สารสนเทศ รายว ชา ตารางท างาน ง 4152 ช น ม ธยมศ กษาป ท 5 ภาคเร ยนท 1 หน วยการเร ยน การประย กต ตารางท างานในงานด านต าง ๆ

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา 1 มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา รห สว ชา TACC 3214 ช อรายว ชา การบ ญช ข นต น จ านวนหน วยก ต 3(2-2-5) บรรยาย 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ภาคการศ กษาท 2 ปฏ บ ต 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ป การศ กษา 2556

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

การพ ฒนาหล กส ตร รายว ชา Course Development

การพ ฒนาหล กส ตร รายว ชา Course Development พ มพ คร งท 2 พฤศจ กายน 2552 การพ ฒนาหล กส ตร รายว ชา Course Development เร ยบเร ยงโดย ผศ.ดร.ส ราษฎร พรมจ นทร ภาคว ชาคร ศาสตร เคร องกล คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ พ

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา หมวดท 1 ข อม ลท วไป

รายละเอ ยดของรายว ชา หมวดท 1 ข อม ลท วไป รายละเอ ยดของรายว ชา ช อมหาว ทยาล ย ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา คณะคร ศาสตร หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1 รห สและช อรายว ชา EDU104 Innovation and Information Technology in Education จ านวนหน

More information

ง14201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 4 เวลา 80 ช วโมง

ง14201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 4 เวลา 80 ช วโมง ง1201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มการงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 80 ช วโมง ศ กษา ค นคว า การใช โปรแกรม Windows Movie Maker สร าง Music video ส วนต ว ต ดต อเพลงและว ด โอ การใช โปรแกรม Internet

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

1 2 3 4 5 คนเก งม มาก คนหายากค อคนด 6 7 ให น กเร ยนตอบค าถามต อไปน โดยเล อกค าตอบท ถ กท ส ดเพ ยงค าตอบเด ยว ข อ 1 การออกแบบสไลด โดยใช โครงร างส ควรค าน งถ งส งใด ก ความม งหว งของผ ชม ข ความชอบของผ ออกแบบ

More information

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร ร จ กคอมพ วเตอร ป จ บ นคอมพ วเตอร เป นอ ปกรณ เทคโนโลย สารสนเทศท น ยมใช ก นอย างแพร หลาย โดยท วไปเราจะน าคอมพ วเตอร มาใช ในการท างานต าง ๆ เช นการค ดค านวณ การพ

More information

แบบทดสอบหล งเร ยน หน วยการเร ยนร ท 5

แบบทดสอบหล งเร ยน หน วยการเร ยนร ท 5 216 แบบทดสอบหล งเร ยน หน วยการเร ยนร ท 5 รายว ชา ท 30206 การใช ห องสม ด เร อง การทารายงาน ช นม ธยมศ กษาป ท 4 จ ดประสงค การเร ยนร เพ อประเม นผลความก าวหน าการเร ยนร ของน กเร ยนในเร อง การทารายงาน คาแนะนา

More information