ÊPHTH. Christos Epperson: ÉùÜííç. Creating the epic documentary The 11th Day

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "ÊPHTH. Christos Epperson: ÉùÜííç. Creating the epic documentary The 11th Day"

Transcription

1 official publication of the pancretan association of america ÊPHTH april 2005 JOHN TSONTAKIS New romantic with Cretan overtones Áíáðïëþôáò ôïí EôÞóéï óõíýäñéï éáôñü Êñçôþí Ùêåáíßáò ÉùÜííç Christos Epperson: Creating the epic documentary The 11th Day PAA HEADQUARTERS: Where is the right location? APRIL 2005 KPHTH CRETE 1

2 The bust of past P.A.A. President Nikolaos Kalimerakis enducted at the Maliotis Cultural Center President Semanderes and Kostas Travayiakis previewing the PAA archives at the Maliotis Center 2 KPHTH CRETE APRIL 2005

3 USPS Published monthy except the combined issues of July/August and December/January for $15 per year by the: Pancretan Association of America (PAA) st Street, Astoria, NY NIKOS KATSANEVAKIS Editor in Chief - Business Manager Tel: / Fax: KPHTH (CRETE) 917 Lorimer Street, Brooklyn, NY DEMETRIOS RHOMPOTIS Publishing Advisor - Reporter GROUP INC. Graphic Design / Layout Periodical Postage Paid at Brooklyn, NY POSTMASTER: Send Address Change to: KPHTH c/o PAA 8530 Sharon Dr. White Lake, MI YEAR 76th - NO 760 April2005 Send your letters, photos, advertisement, news, etc at: KPHTH MAGAZINE: KPHTH (CRETE) PMB#387, Nassau Avenue, Brooklyn, NY OFFICERS OF PAA NATIONAL PRESIDENT: STAVROS N. SEMANDERES 1650 Washington Rd., Washington, PA Tel: (724) Fax FIRST VICE PRESIDENT: TOM LANTZOURAKIS Tel: (714) SECOND VICE PRESIDENT: JAMES SAKLAS Tel. (202) THIRD VICE PRESIDENT: DIMITRIOS MATSAMAKIS Tel. (313) GENERAL SECRETARY: ERASMIA NOVOTNY 8530 Sharon Drive, White Lake, MI Tel: (248) Fax: TREASURER: NIKOS KORKIDIS 6 Merman Place, Babylon, NY Tel. (212) WOMEN S EXECUTIVE DIRECTOR: MARY POLOGEORGIS Tel. (727) GENERAL SUPERVISOR: JOHN S. SARGETIS Tel. (916) LEGAL ADVISOR: JAMES A. DENNEY Tel. (330) AUDITOR GENERAL: ANTONIOS DOGIAKIS Tel. (781) PYA PRESIDENT: GEORGE ZOUMBERAKIS Tel. (562) YOUTH SUPERVISOR EAST COAST: NOULA KOUNTIS Tel. (330) YOUTH SUPERVISOR WEST COAST: NICK E. VARANAKIS Tel. (801) DISTRICT GOVERNORS District 1: KOSTAS PITARIDIS Tel. (413) District 2: ANTHONY KALOGRIDIS District 3: ARIS VAROUH Tel. (440) District 4: MICHAEL BELADAKIS Tel. (847) District 5: KOSTAS KATSOHIRAKIS Tel. (801) District 6: LEFTERIS DRAMITINOS Tel. (714) District 7: JOHN KOKOLAKIS Tel. (727) CENTURY CLUB ENDOWMENT FUND CHAIR: THEODORE MANOUSAKIS (703) CULTURE & EDUCATION CHAIR: TAKIS PSARAKIS Tel. (908) INVESTMENTS CHAIR: STEVE ZEIMBEKAKIS Tel. (212) MIKE MANOUKARAKIS, MIKE PETRAKIS EMMANOUEL KASTRENAKES, NICK VERIKAKIS SCHOLARSHIP CHAIR: KOSTAS TSISKAKIS Tel. (239) TASK FORCE 2000 CHAIR: KOSTAS TRAVAYIAKIS Tel. (781) PEF CHAIR: MANOLIS VELIVASAKIS Tel. (212) GEORGE CHARATIS PhD, DR. PETROS MAROPIS, REMA MANOUSAKIS GEORGE A. PAPADANTONAKIS PhD, MARY VASILAKIS IT CHAIR: MANOS COUTOULAKIS Tel. (301) PHILANTHROPIC FUND CHAIR: CAROL TRAVAYIAKIS Tel. (617) GEN. REPRESENTATIVE IN GREECE: MANOLI SPANOUDAKIS Tel PAA REPRESENTATIVE IN HERAKLION, CRETE IPPOKRATES BELADAKIS: Tel CONVENTION COORDINATOR: MATTHEOS N. STAVRAKAKIS Tel. (504) HANC REPRESENTATIVE: Dr. PETER PARAS (301) For more information please visit our site at: contents ðåñéå üìåíá President s Message MALIOTIS CULTURAL CENTER ACTING ON OPPORTUNITIES COVER STORY CHRISTOS EPPERSON DIRECOR OF AN EPIC DOCUMENTARY SPECIAL REPORT/ÑÅÐÏÑÔÁÆ PAA HEADQUARTERS CANDIDATE CITIES COMPARISON SPECIAL SPECIAL SPECIAL REPORT/ÑÅÐÏÑÔÁÆ LOWERING THE FLAG IN HERAKLION REPORT/ÑÅÐÏÑÔÁÆ Ç ÌÁ Ç ÓÔÏÕÓ ÐÏÔÁÌÏÕÓ ÁÌÁÑÉÏÕ REPORT/ÑÅÐÏÑÔÁÆ ÑÁÍÔÅÂÏÕ ÔÙÍ ÊÑÇÔÙÍ ÁÕÓÔÑÁËÉÁÓ ELECTIONS05/ÅÊËÏÃÅÓ05 CANDIDATE FOR THE OFFICE OF GENERAL SUPERVISOR month in photos EVENTS FROM OUR CHAPTERS KPI-KPI MAGAZINE PROFILE GEORGE TSONTAKIS: NEW ROMANTIC WITH CRETAN OVERTONES SPECIAL REPORT/ÑÅÐÏÑÔÁÆ PETRAKIS UNIVERSE BRINGS CHICAGO ALIVE CHAPTER NEWS LOCAL ACTIVITY MAKES THE DIFFERENCE DONATIONS/ÄÙÑÅÅÓ APRIL 2005 KPHTH CRETE 3

4 President s Message MALIOTIS CULTURAL CENTER Acting on Opportunities! Christ is Risen! Dear fellow Cretans: In the last two issues of KPHTH I brought to your attention two great opportunities now before us. The first is the access to Google, through the University of Michigan Modern Greek Chair, to place, free of charge, all of our history and archives on the internet. The second is making our Association self-sustained by developing a permanent home for ourselves and future generations of American-Cretans on our property at Atsipopoulo Crete. In this issue I would like to bring to your attention our opportunity to utilize the Maliotis Cultural Center (MCC) to collect, catalog, and preserve our archives before they are lost forever. As you know we have been using the MCC for over 20 years to store the archives that we have in our possession. The last PAA Board meeting was held there for the inauguration of the PAA room, the unveiling of Nikos Kalimerakis bust, and a first hand evaluation of the archives we have and the facilities that exist. We were very pleasantly surprised and astonished at the wealth of information that we have. The room we now have is sufficient for work space to scan any number of articles. The physical storage of the articles is limited but could be expanded in the lower level of the MCC as the need arises. At all times we can have a display on the wall of adjacent public rooms for visitors to see. On page 2 of this issue you can see the type of displays that we can use to exhibit our archives. Mr. Nikos Minadakis deserves our gratitude for the excellent job he has done in preserving the KPHTH collection of the late Harry Erinakis which Mrs. Erinakis entrusted to the PAA. We are indebted and must be thankful to these beautiful Cretans whose foresight and love for our heritage has saved these irreplaceable treasures. You can tell that this was a labor of love. Their fine example must set the standard for the rest of us to follow. A serious effort to collect and preserve what is available must begin now. Past PAA Presidents, Past Board members, their families, and every member who has archives from chapter and PAA events should give them to the PAA to be preserved for posterity. We have one small room for our exclusive use at the MCC and personnel who can scan, catalog, and preserve all text and photos on the computer we have purchased. Once these articles are preserved electronically, the originals can be stored at the MCC or returned to the donor. Kosta Travayiakis will oversee this effort, in consultation with Niko Minadakis, Mary Vasilakis, and Antony Dogiakis. The electronic records will be made available by CDs to every chapter that has a clubhouse and eventually to the whole world through the internet. The collection of our archives cannot and should not be delayed because with every passing day we lose part of our history. Members of the PAA Board at the Maliotis Center Having our archives at the MCC will give the Association high public exposure by displaying articles during the numerous functions that take place weekly at this prestigious institution. With the Hellenic College within 100 yards, it gives us ample competent manpower to do our work. In addition, every new priest that graduates from the College will have direct knowledge of the PAA archives and will talk about them throughout his life at the various parishes he will serve. I cannot think of any better way to bring our Association to every Cretan home in America! The decision made over 20 years ago, to have our archives at the MCC, was very wise. Now it is up to you to make it happen. Please start immediately collecting what archives you have and send them to us by UPS at: PANCRETAN ASSOCIATION ARCHIVES C/O Maliotis Cultural Center 50 Goddard Ave. Brookline MA You can call Kosta Travayiakis at to give you a UPS a number to use for the shipping. Christ is Risen! Stavros N Semanderes President PAA 4 KPHTH CRETE APRIL 2005

5 President s Message ÌÁËÉÙÔÅÉÏ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏ ÊÅÍÔÑÏ Íá åêìåôáëåõôïýìå ôçí åõêáéñßá ñéóôüò ÁíÝóôç! Áãáðçôïß óõíôïðßôåò: Óôá ôåëåõôáßá äýï ôåý ç ôïõ «ÊÑÇÔÇ» óáò åðýóôçóá ôçí ðñïóï Þ óå äýï ìåãüëåò åõêáéñßåò ðïõ ðáñïõóéüóôçêáí. Ç ðñþôç áöïñü óôï «Google» êáé ôç äõíáôüôçôá êáôá þñçóçò ôïõ óõíüëïõ ôùí áñ åßùí ôçò ÐÅÁ óôï Äéáäßêôõï ìýóù ôçò Åäñáò Åëëçíéêþí Óðïõäþí ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ ôïõ Ìßóéãêáí. Ç äåýôåñç ó åôßæåôáé ìå ôçí ðñïïðôéêþ íá ãßíåé ç ïñãüíùóþ ìáò áõôüñêçò, äçìéïõñãþíôáò ìéá ìüíéìç âüóç óôï Áôóéðüðïõëï ôçò ÊñÞôçò, êüôé ðïõ èá áðïâåß åðùöåëýò ãéá åìüò êáé ôá ðáéäéü ìáò. Ó áõôü ôï ôåý ïò èá Þèåëá íá åðéóôþóù ôçí ðñïóï Þ óáò óôç äõíáôüôçôá íá ñçóéìïðïéþóïõìå ôï Ìáëéþôåéï Ðïëéôéóôéêü ÊÝíôñï ùò þñï óõãêýíôñùóçò, ôáîéíüìçóçò êáé äéáôþñçóçò ôùí áñ åßùí ôçò ÐÅÁ ðñéí áèïýí. Ïðùò ãíùñßæåôå, ãéá ðüíù áðü 20 ñüíéá öõëüìå óôï Ìáëéþôôåéï ôá áñ åßá ðïõ Þäç âñßóêïíôáé óôç äéüèåóþ ìáò. Ç ðëýïí ðñüóöáôç óõíåäñßáóç ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ ôçò ÐÅÁ Ýãéíå åêåß ðñïêåéìýíïõ íá åãêáéíéáóôåß ôï áðïêëåéóôéêü äéêü ìáò ãñáöåßï, áëëü êáé ãéá íá äïõí ôá ìýëç áðü ðñþôï Ýñé ôï õëéêü ðïõ õðüñ åé. Ìåßíáìå êáôüðëçêôïé áðü ôçí ðïóüôçôá ôùí ðëçñïöïñéþí. Ï ê. Íßêïò ÌçíáäÜêçò äéêáéïýôáé ôçò åõãíùìïóýíçò ìáò ãéá ôçí åîáéñåôéêþ äïõëåéü ðïõ Ýêáíå äéáôçñþíôáò ôç óõëëïãþ ôåõ þí ôïõ ÊÑÇÔÇ ðïõ åß å äùñßóåé ï áåßìíçóôïò Üñé ÅñéíÜêçò óôçí ÐÅÁ. ÐñÝðåé íá åßìáóôå õðï ñåùìýíïé êáé åõãíþìïíåò óå åêåßíïõò ôïõò èáõìüóéïõò Êñçôéêïýò ðïõ ìå ôç äéïñáôéêüôçôá êáé ôçí áãüðç ôïõò ãéá ôçí êëçñïíïìéü ìáò óþóáíå áõôïýò ôïõò áíåêôßìçôïõò èçóáõñïýò. Åßíáé åýêïëï óôïí êáèýíá íá äéáðéóôþóåé üôé åðñüêåéôï ãéá Ýñãï ðïõ Ýãéíå ìå áãüðç. Ôï öùôåéíü ôïõò ðáñüäåéãìá ðñýðåé íá áðïôåëåß ðñüôõðï ìßìçóçò ãéá ìáò. Ìéá óõóôçìáôéêþ ðñïóðüèåéá óõãêýíôñùóçò êáé äéáôþñçóçò õðüñ ïíôïò áñ åéáêïý õëéêïý ðñýðåé íá áñ ßóåé áìýóùò. Ðñþçí ðñüåäñïé ôçò ÐÅÁ, ìýëç ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ, ïé ïéêïãýíåéýò ôïõò êáé êüèå ìýëïò ðïõ Ý åé óôçí êáôï Þ ôïõ ïôéäþðïôå ó åôéêü, ðñýðåé íá ôï äéáèýóåé óôçí ÐÅÁ ãéá íá åîáóöáëßóåé ôç äéáôþñçóþ ôïõ åéò ôï äéçíåêýò. Ìå ôï ãñáöåßï ìáò óôï Ìáëéþôåéï êáé ôïí çëåêôñïíéêü õðïëïãéóôþ ðïõ áãïñüóôçêå áðïêëåéóôéêü ãéá áõôü ôïí óêïðü, ìðïñïýìå ðëýïí íá óõãêåíôñþóïõìå êáé íá êáôá ùñþóïõìå çëåêôñïíéêþò üëá ôá êåßìåíá êáé ôéò öùôïãñáößåò ðïõ èá óõãêåíôñùèïýí. Åí óõíå åßá, ôá ðñùôüôõðá ìðïñïýí íá áðïèçêåõôïýí óôï Ìáëéþôåéï Þ íá åðéóôñáöïýí óôïõò äùñçôýò åöüóïí åðéèõìïýí êüôé ôýôïéï. Ôï êáôá ùñçèýí õëéêü èá äéáôßèåôáé ìå óõìðáãåßò äßóêïõò (CDs) óå êüèå óýëëïãï-ìýëïò ðïõ äéáèýôåé äéêü ôïõ ìüíéìï þñï êáé êáô åðýêôáóç óå üëïí ôïí êüóìï áðü ôï Äéáäßêôõï. Ï Êþóôáò ÔñáâáãéÜêçò èá åðéâëýðåé ôçí ðñïóðüèåéá, ìå óõìâïýëïõò ôïõò PAA Archives room inagurated by PAA President Semanderes. Íßêï ÌçíéáäÜêç, Ìáßñç ÂáóéëÜêç êáé Áíôþíç ÄïãéÜêç. Ç óõëëïãþ ôùí áñ åßùí äåí ìðïñåß êáé äåí ðñýðåé íá êáèõóôåñþóåé ãéáôß êüèå ìýñá ðïõ ðåñíüåé Üíïõìå Ýíá êïììüôé ôçò éóôïñßáò ìáò. Ç öýëáîç ôùí áñ åßùí ôçò ÐÅÁ óôï Ìáëéþôåéï óõíåðüãåôáé êáé áõôüìáôç Ýêèåóç óôï åõñý êïéíü åðåéäþ åêåß ãßíïíôáé äéüöïñåò åêäçëþóåéò óå åâäïìáäéáßá âüóç. Ìå ôï Åëëçíéêü ÊïëëÝãéï ìüëéò 100 ãéüñäåò ìáêñõü, áíáìýíåôáé íá õðüñîåé åðßóçò ìåãüëç ðñïóöïñü êáôáñôéóìýíùí åèåëïíôþí ãéá ôçí ïëïêëþñùóç ôçò ðñïóðüèåéáò. ÅðéðëÝïí, êüèå íýïò éåñýáò ðïõ èá öåýãåé áðü ôï êïëýãéï, èá Ý åé áðåõèåßáò ãíþóç ôùí áñ åßùí ôçò ÐÅÁ êáé èá áíáöýñåôáé ó áõôþ ôïõ ôçí åìðåéñßá êáôü ôçí ðáñáìïíþ ôïõ óôéò äéüöïñåò åíïñßåò. Åßíáé äýóêïëï íá õðüñîåé êáëýôåñïò ôñüðïò ãéá íá Ýñèåé ç ïñãüíùóþ ìáò óå êüèå êñçôéêü óðßôé ôùí ÇÐÁ. Ç áðüöáóç ðïõ ëþöèçêå ðñéí 20 ñüíéá ãéá ôçí áðïèþêåõóç ôùí áñ åßùí óôï Ìáëéþôåéï áðïäåß ôçêå óïöþ. Ôþñá åðáößåôáé óå üëïõò åóüò ç õëïðïßçóç ôçò. Ðáñáêáëþ, áñ ßóôå áìýóùò ôç óõëëïãþ áñ åéáêïý õëéêïý êáé óôåßëôå ìýóù «UPS» óôç äéåýèõíóç: PANCRETAN ASSOCIATION ARCHIVES C/O Maliotis Cultural Center 50 Goddard Ave. Brookline MA ñéóôüò ÁíÝóôç! Óôáýñïò Ó. ÓçìáíôÞñçò, Ðñüåäñïò ÐÅÁ APRIL 2005 KPHTH CRETE 5

6 COVER STORY Turning what started as his mother s By Demetrios Rhompotis stories to an epic documentary NEW YORK. Christos Epperson, a second generation Cretan from California, and an already accomplished film director, grew up hearing stories from relatives about the epic Battle of Crete and the ensuing resistance that lasted until every German soldier left the island. Thrilled to find out that even relatives of his took part in that massive effort, paying the ultimate price for it, he started collecting everything he could find on that story and last year he managed to put together a unique in its kind documentary film which is about to be presented for the first time during the PAA s upcoming convention. The 11th Day, as the filmed is titled, starts with the German invasion and continues with the resistance movement the tactics of which are still studied by prospective military leaders at the West Point Academy! More that 35 resistance veterans, including celebrated fighter George Tzitzikas and British S.O.E. Operative Leigh Fermor, the mastermind of the famous abduction of General Kreipe, During a shooting of a scene 6 KPHTH CRETE APRIL 2005

7 Scene from The Eleventh Day the Nazi garrison commander in Crete, were interviewed for the film, offering ample first hand information on the events. With a cover story in the May issue of USFILM Magazine, as well as in KPHTH and the National Herald, word about the film is spreading fast. The crew was recently honored to have been invited to Washington D.C. to present a special sneak preview of The 11 th Day to a congressional panel convened by Florida Congressman Michael Bilirakis. So far, it s the only film crew to have been invited to show a preview before a congressional panel! Along with the film, a website ( has been set up, containing over 500 pages of un- Actor of the epic movie The Eleventh Day published photographs, 16mm film of the actual battle, veteran interviews, battle timelines etc. that can provide valuable material for whoever is interested in one of the most important pages of modern Hellenic and why not world history. At age 33, Christos Epperson has won several web design and production awards and filmed for Discovery Channel, NBA, NFL, ESPN, Kaiser, United Airlines, Blue Angeles etc. He was born in Sacramento, California, where he still resides, unwilling to move to Los Angeles, as his agent has suggested, because he believes that Northern CA is wide open for independent film production. We have great talent here and some of the best locations for filming. COVER STORY The Xirouhakis Family and WWII Kyriako was the only Xirouhakis sibling who fought the Italians and Germans in Albania in where he was injured. In 1943 he and his sisters Eleutheria and Rita joined the resistance group Pibli in Hania, Crete. Eleutheria spoke three languages and worked in a German office where she had access to classified documents that she would steal, translate and give to the resistance group. On June 11, the Germans came during Manoli s wedding reception and arrested all the siblings except Artemisia who was a baby at the time. According to my uncle Niko (Kyriako s second son) one of Manoli s ex-girlfriends (jealous due to the wedding) had informed the Germans about the Xirouhakis involvement in the resistance. During the search of the house, the Germans found a diagram of the Perivolitsa camp behind a painting on the wall. They interrogated all the siblings and Eleutheria took responsibility for the diagram in order to protect her brothers and sisters. Her exact words according to German Lieutenant Volf Sinter were I am a spy, I work with the resistance group Pibli and I will not reveal anything else. They were all taken to the prison at Agia where Eleutheria was severely tortured by the Germans Hoffman and Fritz Sterling in order to reveal her contacts in the resistance. She was hung naked in the ladies room and beaten repeatedly for three days and nights, but didn t reveal anything. It is important to point out that there was a German guard next to her 24 hours a day to prevent her from sleeping. Finally, on July 13, 1944 the Germans executed Eleutheria. Her last words according to the records of German nurse Fritz Nider who went to check her to make sure she was dead were Away with your dirty hands so you don t pollute a Greek woman. Long live Greece. Kyriako, Manoli and Dimitri were sent to the Dahau concentration camp and Rita was sent to another concentration camp somewhere in Eastern Europe. They all survived and returned to Crete after the war was over. The three brothers returned the same day their parents were having a memorial for them since they thought they had died. On April 4, 2004 the cultural group Omonia honored Eleutheria with a statue at the church grounds in Aroni, Crete. APRIL 2005 KPHTH CRETE 7

8 COVER STORY As one of two sons - his brother, Dr. Michael Epperson, wrote the script of the The 11 th Day - of Elizabeth Dokimos, Speech Pathologist and English Professor Gordon Epperson, Chris started out his career by shooting fashion for DKNY and Liz Claiborne. In 1995 he decided to go solo and his production company Archangel Films came to being. So far he has produced and directed over 70 commercials and music videos. He currently has in development a children s show, a book on the battle of Crete, and two films which are in script development. The next project will go into production after the 11th Day Tour, late November THE INTERVIEW Q. You live in California, the center of modern cinematography, and yet you decided to make a documentary on the Battle of Crete. Why? A. I have always been interested in WWII, and especially in the campaign in Crete. I made the movie because I believe that the Battle of Crete and the subsequent resistance movement is one of the most horrific events of WWII, yet few people know about it. The main purposes of the film and of the website are to educate the public and to preserve the veterans stories for future generations. The veterans told their stories in their own words which is important to the accurate recording of historical events. Q. How much of a challenge was it for you in artistic, logistical and informational terms. A. There was a wealth of untapped information to find. To do so I did a world wide library and internet search. When we had finished, we had filmed 35 veterans and catalogued 500 unpublished photographs. We also found unpublished 16mm film of the battle itself. As a result of all my research, I now have the largest collection of books, periodicals and memorabilia related to the Battle of Crete and the following Resistance Movement. Filming on location was very difficult. We traveled with about 2,500 pounds of equipment uniforms and props. I wanted to film and do the re-enactments on actual battle sites. Most of those locations were way up in the mountains and we had to pack the gear on our backs. But, you can t beat the footage. As we say, this is true indie gorilla production! Actors are always coming up to me on the set to say we should do a story just on the making of the film. Q. How do you understand being Cretan in America, especially if you were born and raised here, as your case is? How did that special feeling or set of beliefs that define a great part of your character came to be in you? A. I take great pride in being a Cretan and what my family did during the War. My visit with my relatives in Crete as a young teenager had a great influence on my love of my Cretan heritage. Q. At what point did you start exploring the Hellenic and Cretan in particular, part of yourself? Usually Greek Americans tend to become more alienated as they leave their family environment. With you the opposite seems to be true. A. I think that everyone at some point in his life tends to explore that side of himself. I was raised hearing the stories of Crete and about the family participation in the Resistance Movement. My trip to Crete as a teenager made my connection with Crete and my heritage even more intense. Making the movie is an incredible experience. The people of Crete are heroes in every sense of the word and to spend time with them and go to the battle grounds where they fought was truly an amazing feeling. Q. You are also a product of what we call a mixed marriage. How do you balance (if you do) the two components and why has the Cretan side of you acquired such a prominence? A. I was raised by my mother and yiayia who was born in Canea and is the embodiment of a Cretan woman. So that side always was stronger in my upbringing. Q. Do you consider a positive thing for the young people to get involved in the Greek-American organizations? What is your experience? A. I have to say that over the last two years I have been in contact with dozens of Cretan and Hellenic organizations from all over the world, and I have had a positive experience from every one. I have met many great people and I can t say enough good things about any of them. I believe people should get involved in any organization that fits with them. Don t join just to join. Join to become a part of something bigger than yourself. Q. Name a few things that you would like to see changed or reformed in order to facilitate the involvement of the younger generations in those organizations. A. Things get changed by taking action. People who don t get involve and stay on the sidelines should not complain. It is time to step up and be heard. The torch has been passed to the younger generation. Like I said before, we need to preserve these incredible stories so we can pass them down to the next generation and the generations that come after. Q. When you started making the movie, did you look for support in such groups and, if yes, did you get any? A. There are many people to thank: First and foremost, my Executive Producer Alex G. Spanos who I have worked with for over three years; my Production advisors Natalia Orfanos and Steve Cohen; everyone with the PAA and my friend Stavros Semanderes who was there for me at the very beginning of my project and when we were invited to the U.S. Congress to show a preview of the movie. He was the first one I saw there for support. There are too many names to list. I had over 400 Extras and the 2 nd unit crew in Crete and my main crew of my brother Mike, Ian, Jordan, Chris, Eric, Angus and Shirley. Also, our Historic Advisor Costas Mamalakis who has been invaluable to the production and all of the veterans who we filmed. Most of all, this film could not have been made without the advice and participation of my very good friend and advisor George Tzitzikas, one of the most important veterans of the Resistance. Q. What message would you like to convey to the Greek American community, especially the Cretans who are the primary readers of this magazine. A. Crete fell but her people never surrendered. It is time that the rest of the world knows the truth of our story and what our people did to change the tide of the WWII. Please visit the website crete1941.com and help spread the word. Like I said, the torch has been passed. Where it goes now is up to us. Long live Crete! 8 KPHTH CRETE APRIL 2005

9 SPECIAL REPORT/ÑÅÐÏÑÔÁÆ PAA HEADQUARTERS - CANDIDATE CITIES Chicago By Katerina Kiagias The Cretan Fraternity of Chicago and Suburbs was founded in Best known as the Mecca of business and trade, Chicago was and still is a popular city for Cretan immigrants. In 1916, jobs were readily available and Cretans along with many other Greek immigrants found a place where they could get a job and raise their families. Most importantly they had found a place they could call home. Today there are four Cretan Chapters in the Chicago land Area, the Cretan fraternity of Chicago and Suburbs, the Cretan Ladies of Amalthia, The Cretan Youth of Chicago and the Faragi of Samaria Chapter. Over the years the Greek community has established a name for itself. From the first day Greek immigrants set foot on American soil they have seized every opportunity possible. They have educated themselves and their children and have since built up good reputations for themselves and their families. Most notably, along with their perseverance they have preserved their Cretan Heritage and Culture. Chicago, in our humble opinion, is the greatest city! We have a breathtaking skyline, an optimum lakeshore, 550 parks and the finest shopping. The population of the Chicago MSA is over 9,000,000 people. In this vast melting pot you will find a diversified culture. There are several events held all year round which help to celebrate these different ethnicities and traditions. The Greek Festival, The Greek Independence Day Parade, The Blues Fest, The Jazz Festival and The Taste of Chicago are only a few of those enriching events. There are over 40 museums, 200 theatres, and 15,000 restaurants (probably mostly owned by Greeks) that color the streets of Chicago. Chicago is also the home of three of the world s tallest buildings, and the world s largest public Library. Today, Chicago is estimated to be the home to over 500,000 Greek Americans. With a newly renovated and ever so popular Greek Town, Greek Americans can have a home away from home. People are captivated by its charm and hospitable surroundings. There are many elements that encourage the public to be a part of the mini town s numerous festivities. These include the Greek Museum, vivacious restaurants and cultured retail shops. The archdiocese of Chicago has more than 50 Parishes in the surrounding areas. It is headquarters to SAE, ENOSIS, UHAC, UHVA and many other Greek American Organizations. Being in the Central States region of the United States it would be an ideal location for the PAA National Headquarters. It is centrally located and would be inviting to the Western and Eastern regions of the US. O Hare International airport is a hub for most national airlines. Hotels are easily found and reasonably priced. It has one of the best Real Estate investment markets in the nation, with a stable economy, low vacancy rates, high rent per square foot and stable values. Chicago is the most logical place for the PAA National Headquarters seeing that it is situated in the heart of our nation. Our fellow members from California, Denver, Utah, as well as our members from Massachusetts, New York, New Jersey and Florida, would only travel 2-3 hours as opposed to traveling coast to coast, with connections and 5-6 hour flight. PAA National Headquarters deserve to be in a place where the Greek culture is active and dynamic. Chicago is an inviting city that would help the PAA thrive and accomplish its purpose. APRIL 2005 KPHTH CRETE 9

10 SPECIAL REPORT/ÑÅÐÏÑÔÁÆ PAA HEADQUARTERS - CANDIDATE CITIES Washington For a number of years the PAA has been toiling over the idea of a permanent headquarters. Traditionally, the official headquarters of the association has been New York City while the administrative headquarters floated to the address of the incumbent PAA president. It is refreshing that we have taken the first steps towards a permanent location for our headquarters. As most of us are aware, the PAA Permanent Headquarters Committee, chaired by John Manos, proposed a short list of three cities that would best serve the PAA needs. They are New York, Chicago, and Washington, DC. Through a series of articles, over the next three issues of KPHTH, each of the three choices will be presented to our members. The final selection will be made at the Las Vegas Convention. The first of the articles is intended to familiarize the members with Washington, DC, the venue of choice for the largest concentration of Associations in the U.S. with a total of 5,397 at the end of As the seat of the U.S. Congress and Senate, the Executive and Judicial branches of government and all government agencies, commissions, departments, embassies and consulates and a multitude of interest groups, Washington, DC is truly the nerve center of the country. It is also one of the world s most visited destinations for tourism and business, offering a wide variety of hotel accommodations, meeting facilities and restaurants. And while meetings are in progress, the family can take advantage of all the cultural activities and beautiful excursions the city offers. ALEXANDRIA, VIRGINIA The City of Alexandria, Virginia is nationally recognized as one of the best places to live and do business on the East Coast. Alexandria is conveniently located inside the Beltway, just across the Potomac River from Washington, DC and minutes away from Ronald Reagan Washington National Airport. The city s robust business environment is fueled by stable economic drivers such as the second-largest concentration of technology companies in Northern Virginia, the fourth-largest concentration of professional associations in the country, the United States Patent and Trademark Office, and a tourism industry that hosts nearly two million visitors a year! Alexandria is a major location for the nation s trade and professional associations. Nearly 400 associations employing approximately 11,000 the fourth largest concentration in the United States have selected Alexandria as the ideal location to establish their headquarters. Organizations which are exempt from federal income taxation by virtue of their Section 501(c)(3) status under the Internal Revenue Code, can realize significant cost savings by purchasing a building through Alexandria s Industrial Development Authority s bond financing program. Tax-exempt financing is a mechanism by which state and local government can promote a variety of public purposes, such as economic development and charitable activities, education and health care. In Virginia, the Industrial Development and Revenue Bond Act provides the legal framework for such financing. Under the Act, local industrial development authorities act as conduits, issuing their bonds and lending the proceeds to 501(c)(3) organizations. The Financial markets set interest rates on such bonds below comparable rates for taxable financings because bondholders can exclude interest on the bonds from their gross income. 10 KPHTH CRETE APRIL 2005

11 SPECIAL REPORT/ÑÅÐÏÑÔÁÆ PAA HEADQUARTERS - CANDIDATE CITIES New York By Steven Zeimbekakis New York City (NYC) is the best choice for the PAA headquarters for several reasons: 1) The bulk of the Cretan population in the country in centered in the North East and NYC probably has the largest number of Hellenes and Cretans than any other city in America. Thus, many of our members would have easy access to our headquarters. Also, it would be easy to recruit or hire bilingual staff for the offices. 2) NYC is the gateway to America where all dignitaries from Greece pass even if their final destination is elsewhere. Also, many of our members traveling to Greece pass through NYC and would be easy for them to visit our headquarters. 3) NYC is the cultural center that attracts many tourists, musicians, academicians, museum exhibits, expos and other, most cultural, political, intellectual, educational, financial, sports and entertainment activities are on a NY first or NY only basis. Members visiting NYC for such culture and entertainment event will have the opportunity to visit the PAA headquarters. 4) Many major institutions are based in NY like the UN, the Archdiocese, the Consulates of Greece, Cyprus and all other countries. It has the largest collection of Universities with many Greek students who would have access to research material from our archives. 5) Astoria with its Greek shops and restaurants is like being in Greece without leaving the US and is an attraction for Hellenes from all over the US. 6) Many potentially large donors pass through NY, such as actress Jennifer Aniston, whose father is from Crete, is at the moment the best known woman entertainer as well as many other successful businessmen, sportsmen, entertainers, financiers, artists and all that is part of a world dominant culture like the American. 7) Perhaps the strongest incentive is the opportunity for financial growth of the real estate investment that we may make in NYC. We have several members who are very savvy real estate investors and could lead us to good opportunities. NYC is economically very alive and thriving area, which means that our real estate assets would pick up value faster than most other places. This is more so in Manhattan itself in an affordable neighborhood like streets and East side and where rental income would be also guaranteed. An investment of $4-5 million would earn good income from rentals while tripling its value in 15 years. 8) NYC is simply the World Capital that was selected by the UN as headquarters and most businesses for the existence of major activity and as a focal point. It is the center of Western culture and its economic viability is assured by the mere presence of all the institutions mentioned earlier. Real estate is in short supply and no one is making it any more- -as Mark Twain said. Thus, our investment in NYC is guaranteed to be successful. 9) The founding fathers vision, 75 years ago, that NYC was the best place for the PAA Headquarters is still true today. We should respect their foresight and go about the task of making it reality. It is inconceivable that we would make a long term decision to put our roots down in any other place when the cultural, economic, and demographic factors favor New York City the best. APRIL 2005 KPHTH CRETE 11

12 SPECIAL REPORT/ÑÅÐÏÑÔÁÆ Goniani Andartes-Picture taken in the Fall of Billionis sitting second from left and Venizelos sitting sixth from left. Dimitri Tsagarakis standing fifth from left. Thomas Nathenas, leader of the Goniani Andartes, standing far left. THE LOWERING OF THE NAZI FLAG By Tasso Chrstian IN HERAKLION I recently traveled to Crete where I had the opportunity to interview the only two living resistance fighters from the village of Gonies, Meleviziou (near Anoyia). Eleftherios Markogianakis (Venizelos) and Billionis are now in their late 80s (early 90s) but can recall the events of the German occupation as if they occurred yesterday. They were both able to shed light on several events that have been misrepresented in books and other historical documents. This was their chance to set the record straight. The resistance fighters from the village of Gonies, Meleviziou (near Anoyia) played a significant role during the German occupation of Crete. They were known as the Goniani Andartes. They fought against the Germans, as- 12 KPHTH CRETE APRIL 2005 sisted in the capture of General Kriepe and finally accepted the withdrawal of the Germans from Heraklion. Their keen knowledge of the terrain and willingness to never surrender made them one of the fiercest resistance groups in Crete. Their actions had a direct impact on the Battle of Crete. The Goniani Andartes consisted of men from the village of Gonies and two others from neighboring villages. The Goniani Andartes relied heavily on the few men who had prior military experience. Unconventional, guerrilla-style tactics were primarily used to deter and defeat the Germans whenever possible. But in the long run ingenuity and familiarity of the mountainous region proved to be much more of an asset than experience. On 11 October 1944, the liberation of Heraklion became a reality. The previous ten days were tense as battalions of German infantry supported by artillery anticipated an attack on Heraklion by several groups of andartes. On the morning of 11 October, Colonel Andreas Nathenas, the new military representative of the government-inexile and governor of the prefecture of Heraklion, ordered several andartes groups to enter Heraklion and meet at the German headquarters by the port at 1500 hours. At the time, the Goniani Andartes were acting as bodyguards and providing personal security for Colonel Nathenas. Somehow the Goniani andartes misunderstood the order and

13 SPECIAL REPORT/ÑÅÐÏÑÔÁÆ another group. If it were not for the selfness devotion of the Goniani Andartes, I would not be here today. I, as well as others around the world owe them immensely. They made this world a better place. Their accomplishments and legacy will live on for generations as long as we continue to tell their story. We all owe it to them and to future generations to continue telling their stories of bravery and selfless devotion. The Goniani andartes epitomize the Cretan; fierce fighters who would stop at nothing to protect their family, their land and their freedom. Venizelos and Billionis are true heroes. You can see it in their eyes and feel the passion in their voices. I am honored to know them. May we continue to seek the truth, give credit to the deserving, and honor our ancestor s legacy by never forgetting Tasso Christian 2004 Update (1 March 2005): It is with great sadness that I announce the passing of Eleftherios Markogianakis (Venizelos). Venizelos died on February 23, 2005 in Gonies. He will be greatly missed. I will miss his wisdom, laughter and most of all his friendship. May God bless him. Tasso Christian ( center) with Eleftherios Markogianakis (Venizelos) left and Billionis in Gonies, Crete Aug 2004 entered Heraklion at 1400 hours. They traveled in several vehicles through the city to the German headquarters. Venizelos and Billionis described the atmosphere that day as one of uncertainty. They felt alone and abandoned, as if they were on a suicide mission. As the vehicles reached the German headquarters local Cretans began to gather below the balcony where the Nazi flag continued to fly. In an unexpected spontaneous move Venizelos, Billionis, Dimitri Tsagarakis (AKA Mitsos, my grandfather), and another gentleman entered the German headquarters and proceeded to the balcony. By then the locals began chanting, take down the flag, take down the flag. Billionis described the feeling of helplessness as he and Venizelos laid down their weapons so they could lower the Nazi flag. Hundreds of trigger-happy German soldiers also gathered below waiting for orders from their superiors. As Venizelos began to lower the Nazi flag several German soldiers raised their weapons. A German officer on the balcony quickly motioned to all his soldiers not to fire. As Venizelos lowered the Nazi flag it fell to the ground. Venizelos picked it up, folded it and presented it to the German officer. He then raised a Greek flag given to him earlier that day by Colonel Nathenas. The Greek flag was taken from a local Greek school s flag post. Locals began to cheer and shout with joy. Their day of freedom had finally arrived. Only after the flag incident did the other andartes groups enter the city. From the headquarters they marched the Germans out of Heraklion and to Rethymno and handed off to APRIL 2005 KPHTH CRETE 13

14 SPECIAL REPORT/ÑÅÐÏÑÔÁÆ Ç ÌÜ ç óôïõò Ðïôáìïýò Áìáñßïõ ÍÅÁ ÕÏÑÊÇ. - ¼ôáí ðçãáßíåé êáíåßò áðü ôï ÑÝèõìíï ðñïò ôçí åðáñ ßá Áìáñßïõ, áöïý ðåñüóåé ôïõò Ðïôáìïýò êáé ðñéí öôüóåé óôïõò Áðïóôüëïõò, âëýðåé óôá äåîéü ôïõ äñüìïõ ìßá ìåãüëç ðýôñá ìå ñõóü ãñüììáôá ðïõ ãñüöåé: «Ï ÅËÁÓ Ñåèýìíïõ åîüíôùóå åäþ ãåñìáíéêþ öüëáããá óôéò 11/ 9/ 1944». Ôïõ ÁëÝêïõ ÌáèéïõäÜêç Åêåß äüèçêå ç óõíý åéá ôùí ãåãïíüôùí ðïõ ðñéí 15 ìýñåò åß áí óõìâåß ó åöôü ùñéü ôçò åðáñ ßáò áõôþò, óôï íù ÌÝñïò, ôéò Âñýóåò, ôï ÃåñáêÜñç, ôïõò Ãïõñãïýèïõò, ôï ÊáñäÜêé, ôéò ÄñõãéÝò êáé ôï ÓìéëÝ. Êáé ôá ãåãïíüôá ôçò èýóçò áõôþò áðïôåëïýí óõíý åéá êáé Ýíá åíéáßï óýíïëï ìå ü,ôé óõíýâç óôá ùñéü áõôü. ¼ðùò åßíáé ãíùóôü, óôéò 22 Áõãïýóôïõ 1944 ïé Ãåñìáíïß êáôüóôñåøáí ôá åöôü ùñéü ôçò ßäéáò åðáñ ßáò áõôþò êáé óêüôùóáí 160 Üíôñåò, ãõíáßêåò êáé ðáéäéü. Óôç óõíý åéá ôá ëåçëüôçóáí êáé ôá «ëüöõñá» ôïõò âüäéá, ðñüâáôá, áßãåò, ðñïßêåò, ðáôáíßåò, ñáðôïìç áíýò, ëüäéá, üóðñéá, êáé ãåíéêü ü,ôé åß áí áîßá, ôá ìáæýøáíå êáé ôá êïõâáëþóáíå óôç âüóç ôïõò óôç Ó ïëþ ÁóùìÜôùí. Ó åäüí 10 ìýñåò óõíý åéá ìåôü ôï áðáßóéï Ýñãï ôïõò ãëåíôïêïðïýóáí óôá êáôåóôñáììýíá ùñéü êáé êïõâáëïýóáí ðñüãìáôá óôïõò ÁóùìÜôïõò. Óôéò áñ Ýò Óåðôåìâñßïõ Þñèå êáé Ýóôçóå ôï ëçìýñé ôïõ óôéò ðëáãéýò ôïõ Øçëïñåßôç, ðüíù áðü ôï Áñêáäéüôéêï ìõôüôï (Ôõñïêïìåßï), ôï 2ï ÔÜãìá ôïõ ÅËÁÓ Ñåèýìíïõ ðïõ Þôáí ôï Ýíá áðü ôá ôñßá ôüãìáôá ôïõ 44 ïõ ÓõíôÜãìáôïò Ñåèýìíïõ ôçò áíôéóôáóéáêþò ïñãüíùóçò ôïõ ÅÁÌ. ÄéïéêçôÞò Þôáí ï ÓôñáôÞò ÂåëïõäÜêçò áðü ôçí Áãßá ÃáëÜíç êáé ôïõ åíüò ëü ïõ ï ÓôÝëéïò ÁããåëÜêçò áðü ôá Ñïýóôéêá ìå êáðåôüíéï ôïõ óõíôüãìáôïò ôï Íßêï ÐáðáäÜêç (ËåìïíéÜò) áðü ôéò Êáñßíåò, êáé êáðåôüíéï ëü ùí ôïí ÁëÝêï ÌáèéïõäÜêç áðü ôç ÊïîáñÝ. Óôçí Åðáñ ßá Áìáñßïõ Þñèáí ãéá íá ôõðþóïõí êáé íá ôéìùñþóïõí ôïõò Ãåñìáíïýò ãéá ôçí êáôáóôñïöþ ôùí ùñéþí ôçò Åðáñ ßáò êáé ôá êáêïõñãþìáôá ðïõ áí äéáðñüîåé. Áðïöáóßóáìå óáí ðñþôç åíýñãåéü ìáò íá åßíáé ç êáôüëçøç ôçò Ó ïëþò ÁóùìÜôùí êáé óôçí óõíý åéá íá áíáìåôñçèïýìå ìå ôïõò Ãåñìáíïýò ðïõ èá ñ üôáí áóöáëþò áðü ôï ÑÝèõìíï. Áõôü Ýãéíå 10 ðñïò 11 ÓåðôÝìâñç. Ç ÌÁ Ç ÌåôÜ ôçí êáôüëçøç ôçò ó ïëþò, ï äéïéêçôþò ôùí áíôáñôþí ôïõ ÅËÁÓ ÂåëïõäÜêçò Ýäéùîå áìýóùò ôïí Ýíá ëü ï ìå åðéêåöáëþ ôïí ëï áãü ÓôÝëéï ÁããåëÜêç êáé êáðåôüíéï ôïí Ãéþñãç ÓçñáãÜêç (Þ ÔóéãáñÜ) ìå åíôïëþ íá óðåýóåé óôçí ðåñéï Þ ìåôü ôïõò Áðïóôüëïõò ðñïò ôï ÑÝèõìíï, óå èýóç ðïõ èá äéüëåãå áõôüò, êáé íá ðåñéìýíåé ôïõò Ãåñìáíïýò. ÊáôÜ ôéò 11 Þñèå åßäçóç áðü ôïõò Ðïôáìïýò üôé ï ðñþôïò ëü ïò ôïõ ÁããåëÜêç ðïëåìïýóå Þäç ôïõò Ãåñìáíïýò. Ï ÁããåëÜêçò ìå ôïí êáðåôüí ËåìïíéÜ (Íßêïò ÐáðáäÜêçò) ðïõ å êáé ôï ãåíéêü ðñüóôáãìá ó üëç ôçí åðé åßñçóç (êáôüëçøç Ó ïëþò êáé ìü çò Ðïôáìþí), üôáí Ýöèáóáí óôçí ðåñéï Þ ôéò ðñùéíýò þñåò ôçò 11 ôïõ ÓåðôÝìâñç, äéüëåîáí ôçí ôïðïèåóßá «ËéíÝò» Þ «Áãõñï Üñáêáò» ðïõ âñßóêåôáé óôçí áíçöüñá áðü ôïõò Ðïôáìïýò ðñïò ôï ùñéü Áðïóôüëïõò, ëßãï ðñéí ôï ùñéü, êáé åêåß Ýóôçóáí ôçí åíýäñá ôïõò, óßãïõñïé üôé äåí è áñãþóïõí ïé Ãåñìáíïß. Êáé ðñüãìáôé êáôü ôéò 10 ç þñá öüíçêáí äýï áõôïêßíçôá ãåìüôá Ãåñìáíïýò óôñáôéþôåò ðïõ Ýñ ïíôáí áðü ôï ÑÝèõìíï. Ïé Åëáóßôåò ôïõò Üöçóáí óôá áõôïêßíçôá êáé ðëçóßáóáí ðïëý êïíôü êáé áéöíéäéáóôéêü ìå óýíèçìá ðïõ Ýäùóå ìå äýï ðéóôïëéýò ï ÁããåëÜêçò ôõðþóáìå.. Ï áéöíéäéáóìüò Þôáí ôýôïéïò ðïõ ðïëëïß Ãåñìáíïß óêïôþèçêáí óôá áõôïêßíçôá áðüíù Þ ôçí þñá ðïõ ðçäïýóáí áð áõôü. ¼óïé Ãåñìáíïß äåí óêïôþèçêáí, ï õñþèçêáí ðßóù êáé êüôù áðü ô áõôïêßíçôá êáé êüôù áðü ôï äçìüóéï äñüìï êáé áíôéóôüèçêáí ðåéóìáôéêü ìý ñé ðïõ ðáñáäüèçêáí. Ç ðñüâëåøç ôùí êáðåôáíáßùí üôé èá ñ ïíôáí ïðùóäþðïôå ìåãáëýôåñç äýíáìç Ãåñìáíþí åðáëçèåýôçêå. ëëá ôýóóåñá áõôïêßíçôá ìå Ãåñìáíïýò êáôýöôáóáí. Ìüëéò ðëçóßáóáí, ïé êáëü ïñãáíùìýíïé åí ôù ìåôáîý áíôüñôåò ôïõ ÅËÁÓ ôïõò õðïäå ôþêáìå üðùò Ýðñåðå. Ç ìü ç âýâáéá Þôáí ðéï óêëçñþ êáé áìößññïðç ãéáôß ïé Ãåñìáíïß ôþñá äåí áéöíéäéüóôçêáí. Äåí ðëçóßáóáí ìå ôá áõôïêßíçôá üðùò ïé ðñþôïé, áëëü êáôýâçêáí, áêñïâïëßóôçêáí, üðùò ëýãåôáé óôç óôñáôéùôéêþ ãëþóóá, ðéüóáí õøþìáôá áðýíáíôé óôïõò ï õñùìýíïõò Åëáóßôåò êáé Üñ éóå ìü ç êáíïíéêþ «åê ðáñáôüîåùò». Ç ìü ç êñüôçóå üëï ôï áðüãåõìá ìý ñé ðïõ óêïôåßíéáóå. Ôç íý ôá êáé ïé äýï áíôßðáëïé continued pg KPHTH CRETE APRIL 2005

15 Exhibition reveals beauty in art of cartography The Candia Creta Crete display proves value of maps By Dimitris Rigopoulos There is more to maps than meets the eye, and this was especially true back in Renaissance times, way before cartography was technically perfected. As is proved by the impressive exhibition dedicated to Crete and organized by the Cartography Archives at the National Bank Cultural Foundation, the maps of that period are a very complex subject. The Candia Creta Crete, Space and Time, 16th to 18th Century exhibition, which opened recently, is the third to be SPECIAL organized by the archives. There is so much information to be discovered in the first printed efforts to map the island of Crete valuable historical information, as well as illustrations of battles, monuments and more that one acquires an entirely new perspective on mapping. It may seem unfair, in a way, that such an important effort is lost in the ocean of events taking place daily in the capital. But Eynard Hall, where the National Bank Cultural Foundation is housed, has yet to be ac- REPORT/ÑÅÐÏÑÔÁÆ knowledged as a highly active cultural institution by Athenians. Tracing Crete s history When the rebirth of cartography kicked off in the 15th century, Crete was under Venetian rule. Through seven sections, arranged according to theme, the exhibition traces the island s history through cartographic depictions, up until the time of the Ottoman invasion. Apart from works belonging to the National Bank Cultural Foundation, the exhibition further features items on loan from the Cretan History Museum, Iraklio s Vikelaia Municipal Library, the Greek Parliament and the private collection of Theodoris and Vassilis Masselos. It will run to November 20 and will then travel to the Cretan History Museum in Iraklio. The Cartography Archives of the Land of Greece, a donation by Victor and Niove Melas, found permanent housing at Eynard Hall in January 2003, where there is a permanent exhibition hall. The rare collection includes about 200 printed maps dating from the early 16th century to the 18th century, old atlases and geography manuals as well as a copy of Rigas Feraios s Charter, which is actually on display at the current exhibition. The donation is completed by books and studies, while the Cultural Foundation itself takes care to enrich the archives with new purchases. As Victor Melas recently announced, the next exhibition by the Cartography Archives will focus on the Peloponnese. Eynard Hall, National Bank Cultural Foundation, 20 Aghiou Constantinou & Menandrou. Tel êüíáí êéíþóåéò (åëéãìïýò üðùò ëýíå óôç óôñáôéùôéêþ ãëþóóá) ìå ðñïóðüèåéá íá êõêëþóåé ï Ýíáò ôïí Üëëï. ãéíå ìüëéóôá êáé Ýíá ôõ áßï ãåãïíüò ðïõ ãëßôùóå ôïí Ýíá ëü ï ôùí ÅËÁÓéôþí áðü èáíüóéìï êßíäõíï. Ï ëü ïò áõôüò, ï äåýôåñïò, ìå åðéêåöáëþò ôïí ãñüöïíôá, ÁëÝêï ÌáèéïõäÜêç, ðýñáóå óôçí áðýíáíôé ìåñéü ðñïò ôï ÁñêÜäé ìå óêïðü íá êáôáëüâåé ôç íý ôá Ýíá ýøùìá, ðïõ áí ôï êáôüñèùíå, ôï ðñùß èá âñéóêüôáí áðü ðßóù áðü ôïõò Ãåñìáíïýò êáé èá ôïõò áðïäåêüôéæå. Ôï ýøùìá åß áí ðñïëüâåé êáé ôï åß áí êáôáëüâåé ïé Ãåñìáíïß êáé áí Ýöôáíáí ùò åêåß ïé ÅËÁÓßôåò äå èá ãëßôùíå êáíåßò ôïõò. Ãéá êáëþ ôïõò ôý ç âñýèçêå åêåß êïíôü ìáò ìéá ïìüäá áðü ôá «ÐëáôÜíéá» ðïõ áí óðåýóåé êé áõôïß íá ìáò âïçèþóïõí êáé ìå äýï öùôïâïëßäåò ðïõ ðýôáîáí Ýêáíáí ôïõò Ãåñìáíïýò íá åêäçëùèïýí ìå ôá ðïëõâüëá ôïõò êáé Ýôóé áíôéëþöèçêá üôé èá ðýöôáìå óôç ìðïýêá ôùí Ãåñìáíþí êáé ãëéôþóáìå. Ôï ðñùß ôçò Üëëçò ìýñáò óõíå ßóôçêå ç ìü ç ìå ôï ðõñïâïëéêü ôùí Ãåñìáíþí áðü ôï ùñéü «ÐçãÞ» íá ôõðüåé ìå ïâßäåò ôéò èýóåéò ðïõ åß áí ïé áíôüñôåò ìáò óôïõò Ðïôáìïýò êáé óôç ó ïëþ. Áðü ôýôïéá ïâßäá ðïý ðåóå óôïõò ÁóùìÜôïõò, óêïôþèçêå ï ãéáôñüò ÁëÝîáíäñïò ÃåíåñÜëçò áðü ôï ÃåñáêÜñé, ï ïðïßïò åß å ðüåé óôç ó ïëþ íá ðñïóöýñåé ôéò õðçñåóßåò ôïõ óôïõò ôñáõìáôßåò. Ç ìü ç êñüôçóå üëåò ôéò ðñùéíýò þñåò ìý ñé ôï ìåóçìýñé ôçò 12çò ÓåðôÝìâñç. ÔåëéêÜ ç íßêç Ýãåéñå ðñïò åìüò. Ïé Ãåñìáíïß åîïõäåôåñþèçêáí. ÂñÝèçêáí ðïëëïß óêïôùìýíïé, áñêåôïß ðéüóôçêáí áé ìüëùôïé êáé ìüíï Ýîé Ãåñìáíïß ìáò Ýöõãáí êáé êáôýëçîáí óôï êïíôéíü ùñéü ÐñáóÝò. Ãéá ôçí ìü ç áõôþ ôùí Ðïôáìþí, ïé Ãåñìáíïß äåí Ýêáíáí êáíýíá áíôßðïéíï ãéá äýï ëüãïõò: Óôçí êáôüëçøç ôçò ó ïëþò êáé óôç ìü ç ôùí Ðïôáìþí ïé áíôüñôåò ôïõ ÅËÁÓ åöüñìïóáí üëïõò ôïõò êáíüíåò ôïõ ðïëýìïõ (ïé ôñáõìáôßåò Ãåñìáíïß Ýôõ áí éáôñéêþò ðåñéðïßçóçò êáé ìáæß ìå ôïõò áé ìáëþôïõò ðáñáäüèçêáí óôïí åêðñüóùðï ôïõ Åñõèñïý Óôáõñïý êëð.). ÁëëÜ êáé ãéáôß ýóôåñá áðü ôüóç äýíáìç ðïõ Ýäåéîå ï ÅËÁÓ öïâüíôïõóáí íá âãïõí áðü ôï ÑÝèõìíï êáé äåí ôüëìçóáí íá îáíáêüíïõí åðéäñïìýò ðñïò ôá ùñéü ôçò Åðáñ ßáò Áìáñßïõ. APRIL 2005 KPHTH CRETE 15

16 SPECIAL REPORT/ÑÅÐÏÑÔÁÆ Ñáíôåâïý ôùí Êñçôþí Ùêåáíßáò óôï åôþóéï óõíýäñéï ÁËÌÐÏÕÑÉ (Áõóôñáëßá). - Åðéôõ ßá óçìåßùóáí ïé åñãáóßåò ôïõ 25 ïõ óõíåäñßïõ ôçò ÊñçôéêÞò Ïìïóðïíäßáò Áõóôñáëßáò & ÍÝáò Æçëáíäßáò. Ôï Áëìðïõñé (Albury), ìéá ìéêñþ ðüëç óôçí Ðïëéôåßá ôçò ÍÝáò Íüôéáò Ïõáëßáò Üñ éóå íá ðüëëåôáé óå êñçôéêïýò ñõèìïýò üôáí ç óõíåðáñóéü ôùí Êñçôéêþí Üñ éóå íá êáôáöèüíåé áðü üëá ôá óçìåßá ôçò Áõóôñáëßáò êáé ôçò ÍÝáò Æçëáíäßáò ôï ðñþôï Óáââáôïêýñéáêï ôïõ Éáíïõáñßïõ, Ôï ðáñþí Ýäùóáí áíôéðñüóùðïé áðü ôá áêüëïõèá êñçôéêü óùìáôåßá: ÐáãêñÞôéïò Áäåëöüôçôá Ìåëâïýñíçò, ÊñçôéêÞ Áäåëöüôçôá Óýäíåû & ÍÍÏ, Óýëëïãïò Ñåèõìíéùôþí Ìåëâïýñíçò «ÁÑÊÁÄÉ», ÊñçôéêÞ Áäåëöüôçôá Ìåëâïýñíçò, ÊñçôéêÞ Áäåëöüôçôá ÊáìðÝñáò êáé Ðåñé þñùí, ÊñçôéêÞ Áäåëöüôçôá ÊïõéóëÜíäçò, íùóç Êñçôþí ÍÝáò Æçëáíäßáò, ÊñçôéêÞ Áäåëöüôçôá ÍôÜñãïõéí, ÊñçôéêÞ Áäåëöüôçôá ÄõôéêÞò Áõóôñáëßáò êáé ÊñçôéêÞ Áäåëöüôçôá Ôáóìáíßáò. Ôï óõíýäñéï äéïñãüíùóå ç Ïìïóðïíäßá Êñçôéêþí Óùìáôåßùí Áõóôñáëßáò êáé ÍÝáò Æçëáíäßáò ãéá ðñþôç öïñü, åïñôüæïíôáò ôá 25á ôçò ãåíýèëéá. ÅðåéäÞ äåí õðþñ å óôï ëìðïõñé ôïðéêüò êñçôéêüò óýëëïãïò Þ âïþèåéá Þëèå óå öáãçôü êáé ðïôü áðü ôéò ôñåéò ìåãüëåò áäåëöüôçôåò, ôïõ Óýäíåû, ôùí Ñåèõìíéùôþí «ÁñêÜäé» êáé ôçí ÐáãêñÞôéï Ìåëâïýñíçò êáé Âéêôùñßáò. ¼ëá îåêßíçóáí ðñéí áðü 25 ñüíéá üôáí ôá äéïéêçôéêü óõìâïýëéá ôùí 16 KPHTH CRETE APRIL 2005 óùìáôåßùí ôçò Áõóôñáëßáò óõíáíôþèçêáí óôï üìïñöï Áëìðïõñé ãéá íá éäñýóïõí ôçí ïìïóðïíäßá. Ïðùò êáé ôüôå, Ýôóé êáé ôþñá ìáæåýôçêáí ïé Êñçôéêïß áðü üëç ôçí Áõóôñáëßá ãéá íá óõæçôþóïõí ôá ðñïâëþìáôü ôïõò, íá áíôáëëüîïõí áðüøåéò êáé áöïý ôá âñþêáí ôü óôçóáí óôïí ïñü êáé óôï ôñáãïýäé ãéá ôýóóåñéò ìýñåò. Ç Ýíáñîç ôùí åñãáóéþí Ýãéíå êáé öýôïò ìå ôç óõíýëåõóç ôçò ÊñçôéêÞò Íåïëáßáò Áõóôñáëßáò & ÍÝáò Æçëáíäßáò ðáñïõóßá áíôéðñïóþðùí áðü üëåò ôéò ðïëéôåßåò. ÊåíôñéêÜ èýìáôá Þôáí ç åêìüèçóç ôçò åëëçíéêþò ãëþóóáò, ç äéáôþñçóç ôçò ðïëéôéóôéêþò ìáò ðáñüäïóçò êáé ôï 4ï Ðáãêüóìéï ÓõíÝäñéï ôçò ÊñçôéêÞò Íåïëáßáò ðïõ èá ãßíåé öýôïò óôéò ÇÐÁ. Áðïöáóßóôçêå åðßóçò ç ðáñáãùãþ êáé ðáñïõóßáóç åíüò øçöéáêïý äßóêïõ ðïõ èá ðåñéý åé ôéò äñáóôçñéüôçôåò êáé ôá åðéôåýãìáôá ôçò ÊñçôéêÞò Íåïëáßáò óôçí Áõóôñáëßá, ôüóï ãéá åíçìýñùóç ôïõ êüóìïõ üóï êáé ãéá ðñïóýëêõóç íýùí ìåëþí. Ôçí ðáñáìïíþ ôçò åðßóçìçò åíüñîåùò ôùí åñãáóéþí ôïõ óõíåäñßïõ ç ïñãáíþôñéá êáé öéëïîåíïýóá ÊñçôéêÞ Ïìïóðïíäßá Áõóôñáëßáò êáé ÍÝáò Æçëáíäßáò ðáñýèåóå äåîßùóç ãíùñéìßáò óôïí ðåñßâïëï ôïõ «Lake Hume Resort» üðïõ ìå ôç âïþèåéá äýï êáëëéôå íþí ôïõ Êþóôá ïõóôïõëüêç, ëýñá/ ôñáãïýäé, êáé ôïõ Ãéþñãïõ ÎåðáðáäÜêç ëáïýôï/ôñáãïýäé ðïõ Þñèáí åéäéêü áðü ôçí ÅëëÜäá, ï áíôßëáëïò áðü ôïõò ìåñáêëßäéêïõò óêïðïýò åðþñå ôéò ñåìáôéýò êáé ôéò êïéëüäåò êáé ðéóôïðïßçóå üôé ïé ÊñÞôåò ãëåíôüíå áêüìç. Ìáæß ôïõò Þôáí êáé ï íôüðéïò ëáïõôéýñçò Ãéþñãïò ÓðáíáêÜêçò êáé ôï ãëýíôé êñüôçóå ìý ñé ôéò 3.00 ç þñá ôï ðñùß. Ôçí åðïìýíç, ÓÜââáôï, 8 Éáíïõáñßïõ, áöïý Ýãéíå ï êáèéåñùìýíïò Áãéáóìüò áðü ôïí ð. Ðïëýêáñðï êáé ïé áéñåôéóìïß ôùí åðéóþìùí ðñïò ôïõò óõíýäñïõò, ï ðñüåäñïò ôçò ïìïóðïíäßáò, ê. Ðáíáãéþôçò ÓáñéêÜêçò, åõ áñßóôçóå ôïõò ðáñåõñéóêüìåíïõò êáé êþñõîå ôçí Ýíáñîç ôùí åñãáóéþí, óýìöùíá ìå ôá áíáãñáöüìåíá óôçí çìåñþóéá äéüôáîç. Áêïëïýèçóå óõæþôçóç êáôü ôçí ïðïßá Ýãéíáí ðñïôüóåéò êáé åéóçãþóåéò åðß ôùí èåìüôùí êáé åëþöèçóáí ïé áêüëïõèåò áðïöüóåéò : (á) ÖÝôïò, üðùò êüèå ñüíï, èá ðñïóêëçèïýí åêðñüóùðïé ôùí åëëçíéêþí åíüðëùí äõíüìåùí íá ðáñáóôïýí óôïõò åïñôáóìïýò ãéá ôç ÌÜ ç ôçò ÊñÞôçò óôçí Áõóôñáëßá. (â) Ãéá ôçí ßäéá åêäþëùóç íá ðñïóêëçèïýí åðßóçò ìýëç ôçò ÂïõëÞò. (ã) Óõììåôï Þ ôçò ïìïóðïíäßáò óôï Ðáãêüóìéï Óõìâïýëéï Êñçôþí. ÐáñáôçñÞóåéò åðß ôïõ êáéíïýñãéïõ êáôáóôáôéêïý íá óôáëïýí óôï óõìâïýëéï ôçò ïìïóðïíäßáò. Íá ãßíåé áêüìç ìåôüöñáóç ôùí äéáôüîåùí êáé åí óõíå åßá íá áðïóôáëåß ôï êåßìåíï ìáæß ìå üëá ôá áðáéôïýìåíá Ýããñáöá óôïí äéêçãüñï ê. ÓïõöáëéäÜêç. (ä) Óõììåôï Þ ìåëþí ôçò ïìïó-

17 SPECIAL REPORT/ÑÅÐÏÑÔÁÆ ðïíäßáò óôç äéïñãüíùóç ìåãüëçò óõíáõëßáò ìå ôïí ðáðá ÓôåöÜíç ÍéêÜ êáé ôçí ïñ Þóôñá ôïõ áðü ôçí ÅëëÜäá. (å) Íá óõíå éóôåß ç ðñïóðüèåéá ãéá ôçí åéóáãùãþ ìáèþìáôïò ìå èýìá ôç ÌÜ ç ôçò ÊñÞôçò óå üëá ôá ðñùôïâüèìéá êáé äåõôåñïâüèìéá ó ïëåßá ôçò Áõóôñáëßáò. (æ) Ïé êáëëéôý íåò ðïõ Ýñ ïíôáé áðü ôï åîùôåñéêü èá ìðïñïýí íá ðáßæïõí óå éäéùôéêýò ãéïñôýò Þ Üëëïõ åßäïõò, åöüóïí äåí åðçñåüæåôáé ç óõììåôï Þ ôïõò óôéò åêäçëþóåéò ãéá ôç ÌÜ ç ôçò ÊñÞôçò.. (ç) Ïé áäåëöüôçôåò íá êüíïõí Ýñáíï êáé íá óõíäñüìïõí üðùò ìðïñïýí ôá èýìáôá ôïõ ôóïõíüìé. Áðïöáóßóôçêå ôýëïò, íá óôáëïýí ôá áêüëïõèá øçößóìáôá (åãêñßèçêáí ðáìøçöåß) óôéò êõâåñíþóåéò ÅëëÜäáò êáé Áõóôñáëßáò. 1. ÊáôáäéêÜæïõìå ôçí êáôáðßåóç êáé ôïí ðåñéïñéóìü ôùí áíèñùðßíùí äéêáéùìüôùí ôïõ åëëçíéóìïý ôçò Âïñåßïõ Çðåßñïõ êáé êáëïýìå ôçí åëëçíéêþ êõâýñíçóç êáé ôïí áðáíôá ïý åëëçíéóìü íá ðñïóöýñïõí çèéêþ êáé õëéêþ âïþèåéá ðñïò âåëôßùóç ôùí üñùí æùþò êáé ôïõ âéïôéêïý åðéðýäïõ ôùí áäåëöþí ìáò Âïñåéïçðåéñùôþí. 2. ÊáôáäéêÜæïõìå ôá åðåêôáôéêü åðåéóüäéá ôçò Ôïõñêßáò óôï Áéãáßï êáé ôá åëëçíéêü íçóéü êáé áðáéôïýìå ìéá äßêáéç êáé âéþóéìç ëýóç ôïõ Êõðñéáêïý, ôçí áðïóôñáôéêïðïßçóç ôçò êáôå üìåíçò Êýðñïõ êáé ôç äçìéïõñãßá êáôüëëçëïõ êëßìáôïò ðñïò åðßëõóç ôïõ ðñïâëþìáôïò. 3. Áðáéôïýìå áðü ôçí åëëçíéêþ êõâýñíçóç íá åíéó ýóåé ôá êëéìüêéá äéáöùôßóåùò êáé ðñïâïëþò áíü ôïí êüóìï ùò ðñïò ôçí åëëçíéêüôçôá ôçò Ìáêåäïíßáò êáé íá ðáôüîåé äéá ôçò áëþèåéáò ôïõò êáéñïóêüðïõò ôïõ ÂïññÜ. 4. Õðïóôçñßæïõìå ôçí ðñïþèçóç êáé åîüðëùóç ôçò åëëçíéêþò ãëþóóáò, ìçôýñáò ôùí ãëùóóþí, ãéá íá ôçí áóðáóèïýí üëïé ïé ëáïß. 5. ÆçôÜìå áðü ôïí áðáíôá ïý Åëëçíéóìü üðùò óýóóùìïò êáé ïñãáíùìýíïò êáôáäéêüóåé ôçí Áããëßá ãéá ôç óõíå éæüìåíç êáôï Þ ôùí ãëõðôþí ôçò Áêñïðüëåùò êáé æçôïýìå ôçí åðéóôñïöþ ôïõò óôç ìçôýñá ÅëëÜäá. 6. ÊáôáäéêÜæïõìå êüèå ìïñöþ ôñïìïêñáôéêþò åíýñãåéáò óå üëï ôïí êüóìï. 7. áéñåôßæïõìå ôçí áõóôñáëéáíþ êõâýñíçóç ãéá ôç äéáâåâáßùóþ ôçò üôé äåí èá áëëüîåé ðïëéôéêþ ó åôéêü ìå ôçí ïíïìáóßá ôïõ êñüôïõò ôçò Ðñþçí ÃéïõãêïóëáâéêÞò Äçìïêñáôßáò ôçò Ìáêåäïíßáò êáé èá åîáêïëïõèåß íá ôçí áíáãíùñßæåé óýìöùíá ìå ôá øçößóìáôá ôïõ ÏÇÅ. 8. áéñåôßæïõìå ôçí áõóôñáëéáíþ êõâýñíçóç ãéá ôçí áðüöáóþ ôçò íá äéáôçñþóåé ôç óõììåôï Þ ìåëþí ôçò ÏìïóðïíäéáêÞò Áóôõíïìßáò óôçí Êýðñï, óôá ðëáßóéá ôçò åêåß åéñçíåõôéêþò äýíáìçò ôïõ ÏÇÅ. 9. áéñåôßæïõìå ôçí áõóôñáëéáíþ êõâýñíçóç óôéò åðáöýò ôéò ìå ôçí ôïõñêéêþ ãéá ôçí åðáíáëåéôïõñãßá ôçí ÈåïëïãéêÞò Ó ïëþò ôçò Üëêçò êáé ôçí õðïóôþñéîþ ôçò óôçí ðñïóðüèåéá åðéóôñïöþò ôùí ìáñìüñùí ôïõ Ðáñèåíþíá áðü ôï Áñ áéïëïãéêü Ìïõóåßï Ëïíäßíïõ. ¼óïé áðü ôç óõíåðáñóéü äåí Ýëáâáí ìýñïò óôéò åñãáóßåò ôïõ óõíåäñßïõ åß áí ôçí åõêáéñßá íá äïõí áîéïèýáôá ãýñù áðü ôï ëìðïõñé. Ìåñéêïß ìüëéóôá áíáêüëõøáí êïêêéíýëé óôï êïíôéíü ïéíïðïéåßï. Ôï âñüäõ ôïõ ÓáââÜôïõ, ìå ôçí ïëïêëþñùóç ôïõ óõíåäñßïõ, äüèçêå ìåãüëç ïñïåóðåñßäá óå ðïëõôåëþ áßèïõóá ôïõ «Sailors Soldiers and Sailors Club». Ôçí áôìüóöáéñá Üíáøáí ïé ÊñÞôåò êáëëéôý íåò ðïõ Üöçóáí ôéò êáëýôåñåò åíôõðþóåéò óå êüèå ôïõò åìöüíéóç Ôï ðñïåäñåßï ôçò ïìïóðïíäßáò ðëáéóéùìýíï áðü ôïõò ê.ê. Ðáíáãéþôç ÓáñéêÜêç, ðñüåäñï, ÃéÜííç Áóóáñãéþôç, áíôéðñüåäñï, ÁíäñÝá ÐåôñÜêç, ãñáììáôýá, êáé Ãéþñãï ÈõìéêÞ, ôáìßá, ôßìçóå ìå ôçí áíþôåñç äéüêñéóç ôïí ê. Ãéþñãï ÂåíÝñç, ðñüåäñï ôçò åëëçíéêþò êïéíüôçôáò ôïõ ëìðïõñé, ãéá ôç âïþèåéá óôç äéåîáãùãþ ôïõ óõíåäñßïõ êáé ãéá ôçí ðïëý ñïíç ðñïóöïñü ôïõ óôïí åêåß åëëçíéóìü. ëëç ìéá óõãêéíçôéêþ óôéãìþ Þôáí ç áðïíïìþ ôéìçôéêþò äéüêñéóçò óôçí ê. Áöñïäßôç ÊñÝôáí (Cretan) áðü ôï ÁñãáóôÞñé ÓÝëéíïõ, óýæõãï åíüò ðñùôïðüñïõ Êñçôéêïý, ôïõ Ãéþñãç ÊñÝôáí (ÓôáõñïõëÜêç) ðïõ Þëèå óôçí Áõóôñáëßá ôï Ç Áöñïäßôç Þôáí óôçí åèíéêþ áíôßóôáóç êáôü ôùí Ãåñìáíþí ôï 1942, åöïäéüæïíôáò ìå ôñüöéìá ããëïò, Áõóôñáëïýò êáé Íåïæçëáíäïýò. Ãéá ôçí õðçñåóßá ôçò áõôþ ôéìþèçêå ôï 1999 áðü ôéò êõâåñíþóåéò êáé ôùí ôñéþí ùñþí, üðùò êáé áðü ôçí Åíùóç Áãùíéóôþí ÅèíéêÞò Áíôßóôáóçò ôï Ïé ðáñåõñéóêüìåíïé óôï óõíýäñéï åß áí ôçí åõêáéñßá íá èáõìüóïõí êáé ôá ïñåõôéêü óõãêñïôþìáôá ôïõ Óõëëüãïõ Ñåèõìíéùôþí Ìåëâïýñíçò «ÁÑÊÁÄÉ», üðùò êáé ôùí Êñçôéêþí ÁäåëöïôÞôùí Óýäíåû & Ìåëâïýñíç. ÊõñéïëåêôéêÜ, ðåôïýóáí óôïí áýñá. Óôï ôýëïò ôçò ðáñïõóßáóçò üëá ôá 36 ðáéäéü üñåøáí áðü êïéíïý ìéá óïýóôá, äåß íïíôáò óõìöéëßùóç, áãüðç, áñìïíßá êáé ãåíéêüôåñá ôï ðíåýìá ðïõ åðéêñüôçóå óôï 25 ï óõíýäñéï ôùí Êñçôþí. Ôï ãëýíôé êñüôçóå ìý ñé ôéò ðñþôåò ðñùéíýò þñåò. Ôçí åðüìåíç ìýñá, ÊõñéáêÞ, Ýãéíå åêêëçóéáóìüò ôùí óõíýäñùí óôïí Éåñü Íáü ôùí Áãßùí Ôáîéáñ þí êáé åí óõíå åßá ðñïóöýñèçêå êáöýò êáé áíáøõêôéêü áðü ôçí åëëçíéêþ êïéíüôçôá ôïõ ëìðïõñé. Áñêåôïß óýíåäñïé ðáñáêïëïýèçóáí ôïõò áãþíåò ðïäïóöáßñïõ ( Indoor Soccer) ìåôáîý ôùí ïìüäùí Óýäíåû, ÐÝñè êáé Ìåëâïýñíç. ÐñùôáèëÞôñéá ôùí Êñçôþí Ùêåáíßáò ãéá ôï 2005 áíáäåß ôçêå ç ïìüäá ôïõ Óýíäåû. Áêïëïýèçóå ðüñôé óôçí ðéóßíá ôïõ «Lake Hume Resort», üðïõ ç íåïëáßá ãëýíôçóå ìý ñé ôçò ðñùéíýò þñåò ôçò ÄåõôÝñáò. Óôïí ãõñéóìü üëïé óõæçôïýóáí ôéò ùñáßåò óôéãìýò ôïõ óõíåäñßïõ äßíïíôáò êáé ôçí õðüó åóç íá îáíáóìßîïõí ôïí ÉáíïõÜñéï ôïõ 2006 óôï ÃïõÝëéíãêôïí (Wellington) ôçò ÍÝáò Æçëáíäßáò. Ç éóôïóåëßäá ôçò ïìïóðïíäßáò åßíáé APRIL 2005 KPHTH CRETE 17

18 ELECTIONS05/ÅÊËÏÃÅÓ05 was in its infancy when I was its VP and then President. As a PYA officer, I 1) drafted the PYA Constitution and Bylaws, 2) secured funding for the PYA from the PAA, 3) was responsible for the PYA s first successful project (the publication of a book of mantinades) and 4) was responsible for the creation of five new youth chapters. We engineered a good foundation because the PYA has been operating continuously for 35 years. Unlike most of the youth in the PYA, I did not drop out as I grew older. I served in most every office in two adult chapters. Nationally, as PAA Scholarship Chairman, I: 1) increased the scholarship amount from $300 to $1,000, 2) required that the recipient must be a member (and not just the child or grandchild of a member), and 3) established a list of award criteria that included financial need, which did not exist prior to my tenure. As PAA Treasurer I was the first to automate the cash records of the Association. I kept accurate real time records and was able to instantaneously provide information to President Tsikoudakis about our cash balances. I initiated and carried out a system where an advance notice letter to the recipient first preceded every disbursement and then the check was accompanied by a cover letter describing the payment. During his report at the 1999 convention in Crete, George Terezakis, past Editor of the KPHTH, stated that I was the best Treasurer with whom he had worked in his 40 years in the PAA. I am very proud to be the recipient of such high praise. JAMES G. SAKLAS, Ph.D. Candidate for the Office of General Supervisor Christos Anesti! I am a second generation Cretan-American, born in Pittsburgh, PA. My Cretan roots are in Apokorona, Chania; my grandfather, Emanuel Romanias, from Kastellos, above Lake Kournas, and my grandmother, Athena Orfanaki Romania, from Kefalas, came to America in I am a product of the Pittsburgh Public Schools and went on to earn two undergraduate degrees from the University of Pennsylvania in Philadelphia, a Masters degree from Purdue University and a Ph.D. in civil engineering from Carnegie Mellon University in Pittsburgh. I was an officer in the US Navy Seabees and served in support of the 7 th Marine Regiment in Vietnam. After three years active duty, I remained in the Navy Reserve and retired with 22 years of service. After my tour in Vietnam, the Navy sent me to the Navy Base at Great Lakes, north of Chicago. It was in Chicago where I first became active in the PAA. I was a founder of the Cretan Youth of Chicago in 1970 and of the PYA as well. I have been continuously active for the past 35 years: Local Offices: President and Vice President, Cretan Youth of Chicago; President, Treasurer, and Secretary, Arkadi-Maleme, Pittsburgh; President, Treasurer, and Secretary, Cretan Association of Washington, DC National Offices: East Coast Vice-President, Pancretan Youth of America ; President, Pancretan Youth of America ; Scholarship Chairman, PAA ; Treasurer, PAA ; 2 nd Vice President, PAA I have never sought office just for the title or to get my photograph in the KPHTH or in a newspaper in Crete. In every office I held I worked for the good of the PYA/PAA. The PYA As 2 nd Vice President I developed the criteria for the selection of a new Editor, developed guidelines for the operation of, wrote several articles for, and generally supported the magazine and the efforts of the new editor. I am also the vice chair of the 75 th Anniversary Commemorative Album, for which I am contributing numerous articles and other tasks as assigned by the committee chair. I have served on the national Board during the administrations of Presidents Stamis, Tsourounis, Elliot, Tsikoudakis and Semanderes. I have proven that I can work with and for any President and any Cretan whose objective is to advance the PAA. I have demonstrated that I have no personal agenda; my only agenda is the PAA. I ask you to not vote for (or against) any candidate, including me, because you are from the same city, or from the same nomos in Crete, or some past president tells you to do so, or you re the candidate s koumbaros, or because he or she is successful in business, etc. If you vote for people solely because of such reasons, then you should not be a delegate. I want you to examine my and all the candidates credentials, our education, our PAA experience, our accomplishments in the PYA and PAA, and more importantly, seek us out to ask questions and discuss issues. Do this honestly and then, for the good of the PAA, cast an educated vote for the candidate with the most experience, best record of achievement and most suitable for the office. Thank you Jim Saklas 2 nd Vice President 18 KPHTH CRETE APRIL 2005

19 The Chapters of the Metropolis of Chicago Cretan Fraternity of Chicago and Suburbs Cretan Ladies Amalthia The Faragi of Samaria Cretan Youth of Chicago Endorse The Nomination of John G. Manos for the position of Second Vice President for the Pancretan Association of America John G. Manos is an energetic member and Vice- President of the Cretan Fraternity of Chicago, an excellent family man, successful businessman, one of outstanding and honest character with belief in the ideals of Hellenism and Syncretism. Ôá ôìþìáôá ôçò ÌçôñïðïëéôéêÞò ðåñéï Þò ôïõ ÓéêÜãïõ, ÊñçôéêÞ Áäåëöüôçò ÓéêÜãïõ êáé Ðåñé þñùí Óýëëïãïò Êñçóóþí «ÁìÜëèåéá» Ôï ÖáñÜããé ôçò ÓáìáñéÜò ÊñçôéêÞ Íåïëáßá ÓéêÜãïõ Õðïóôçñßæïõí ôçí õðïøçöéüôçôá ôïõ John G. Manos (ÃéÜííç ÌáíïõêáñÜêç) ãéá ôçí èýóç ôïõ  ÁíôéðñïÝäñïõ ÐáãêñçôéêÞò Åíùóçò ÁìåñéêÞò Ï John G. Manos åßíáé äñáóôþñéï ìýëïò êáé Áíôéðñüåäñïò ôçò ÊñçôéêÞò Áäåëöüôçôïò ÓéêÜãïõ, Üñéóôïò ïéêïãåíåéüñ çò, åðéôõ çìýíïò åðáããåëìáôßáò êáé äéáêñßíåôáé ãéá ôï Þèïò ôïõ, ôçí åõãýíåéá ôùí ëüãùí ôïõ ôï áêýñáéï ôïõ áñáêôþñá ôïõ êáé ôçí ðßóôç ôïõ óôá éäáíéêü ôïõ Åëëçíéóìïý êáé Óõãêñçôéóìïý. APRIL 2005 KPHTH CRETE 19

20 20 KPHTH CRETE APRIL 2005 MAY 6-8, 2005 BOSTON, MA PAA BOARD MEETING

The Ode. Ç ÙäÞ INSIDE FRONT COVER

The Ode. Ç ÙäÞ INSIDE FRONT COVER The Ode They shall grow not old as we that are left grow old. Age shall not weary them, nor the years condemn; At the going down of the sun, and in the morning, We will remember them. Ç ÙäÞ Äåí èá ãåñüóïõí,

More information

ÐÜíåë Áëïõìéíßïõ - ÐÜíåë ÓõíèåôéêÜ - Ðüñôåò Superior Line

ÐÜíåë Áëïõìéíßïõ - ÐÜíåë ÓõíèåôéêÜ - Ðüñôåò Superior Line www.tehni.gr ÐÜíåë Áëïõìéíßïõ - ÐÜíåë ÓõíèåôéêÜ - Ðüñôåò Superior Line ÈùñáêéóìÝíåò Ðüñôåò & Åðåíäýóåéò - ÁíôéêïõíïõðéêÜ ÓõóôÞìáôá Aluminium Door Panels - Pvc Door Panels - Superior Line Doors TEHNI PANTELOS

More information

ÊPHTH. Ç ÊñÞôç èýìá óõíåäñßïõ óôï ÐáíåðéóôÞìéï ôïõ Ìßôóéãêáí. A Cretan new Patriarch of Alexandria. A Greek-Style Thanksgiving.

ÊPHTH. Ç ÊñÞôç èýìá óõíåäñßïõ óôï ÐáíåðéóôÞìéï ôïõ Ìßôóéãêáí. A Cretan new Patriarch of Alexandria. A Greek-Style Thanksgiving. official publication of the pancretan association of america ÊPHTH www.pancretan.org october2004 A Cretan new Patriarch of Alexandria A Greek-Style Thanksgiving Ç ÊñÞôç èýìá óõíåäñßïõ óôï ÐáíåðéóôÞìéï

More information

ORIGINAL PAPER. Global Youth Tobacco Survey Bulgaria. ... A. Manolova ... Prevalence, knowledge and attitudes to smoking

ORIGINAL PAPER. Global Youth Tobacco Survey Bulgaria. ... A. Manolova ... Prevalence, knowledge and attitudes to smoking YOUTH TOBACCO USE IN BULGARIA 507 ORIGINAL PAPER ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE 2006, 23(5):507 513 ÅÑÅÕÍÇÔÉÊÇ ÅÑÃÁÓÉÁ ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2006, 23(5):507 513...... A. Manolova... Global Youth Tobacco

More information

THERE IS ONE DAY THAT IS OURS. THERE IS ONE

THERE IS ONE DAY THAT IS OURS. THERE IS ONE p T w o T h a n k s g i v i n g D a y G e n t l e m e n THERE IS ONE DAY THAT IS OURS. THERE IS ONE day when all Americans go back to the old home and eat a big dinner. Bless the day. The President gives

More information

HELIOS #19 CLEARWATER CHAPTER NEWS. Community and Church Leader

HELIOS #19 CLEARWATER CHAPTER NEWS. Community and Church Leader CHAPTER NEWS HELIOS #19 X CLEARWATER Louis A. Thomas (ΤΣΟΥΝΟΣ), Community and Church Leader Louis A. Thomas (Τσουνος), a community and Greek Orthodox Church leader, died in Clearwater, Fl, on Monday, November

More information

Contents. Executive Board. www.ekadeve.gr. Petros Zagliverinos 3 Editorial. The Association's New Board Make-Up 4

Contents. Executive Board. www.ekadeve.gr. Petros Zagliverinos 3 Editorial. The Association's New Board Make-Up 4 Contents Petros Zagliverinos 3 Editorial The Association's New Board Make-Up 4 ÕÐÏÌÍÇÌÁ ÔÙÍ ÊÁÈÇÃÇÔÙÍ ÁÃÃËÉÊÇÓ 5 ÄÇÌÏÓÉÙÍ Ó ÏËÅÉÙÍ ÂÏÑÅÉÁÓ ÅËËÁÄÁÓ Petros Zagliverinos 8 A Bird's Eye View on Recent Events

More information

IN A SMALL PART OF THE CITY WEST OF

IN A SMALL PART OF THE CITY WEST OF p T h e L a s t L e a f IN A SMALL PART OF THE CITY WEST OF Washington Square, the streets have gone wild. They turn in different directions. They are broken into small pieces called places. One street

More information

THEME: God has a calling on the lives of every one of His children!

THEME: God has a calling on the lives of every one of His children! Devotion NT298 CHILDREN S DEVOTIONS FOR THE WEEK OF: LESSON TITLE: Paul s First Missionary Journey THEME: God has a calling on the lives of every one of His children! SCRIPTURE: Acts 12:25 13:52 Dear Parents

More information

LINA AND HER NURSE. SUNDAY-SCHOOL UNI0 N, 200 MULBERRY-STREET, N. Y.

LINA AND HER NURSE. SUNDAY-SCHOOL UNI0 N, 200 MULBERRY-STREET, N. Y. LINA AND HER NURSE. SUNDAY-SCHOOL UNI0 N, 200 MULBERRY-STREET, N. Y. LINA AND HER NURSE. SUNDAY-SCHOOL UNION, 200 MULBERRY-STREET, NEW YORK. LINA AND HER NURSE. L INA lived away in that land of the East

More information

This is a. It is a great. It is a great pleasure for the Medical School. Greek Committee: American Committee: 2 σελ: 3 σελ:

This is a. It is a great. It is a great pleasure for the Medical School. Greek Committee: American Committee: 2 σελ: 3 σελ: 1 2 It is a great honor and pleasure for the University of Patras to officially announce the validation of its collaboration with the very well known Johns Hopkins University School of Medicine. We are

More information

The Attitude of Physicians towards Continuing Medical Education in Greece

The Attitude of Physicians towards Continuing Medical Education in Greece HIPPOKRATIA 84 2003, 7, 2: 84-92 ZIROYANIS P.N ORIGINAL ARTICLE The Attitude of Physicians towards Continuing Medical Education in Greece Ziroyanis P.N 1, Katostaras Th 2, Mousiama T 2, 1 Department of

More information

S OAPY MOVED RESTLESSLY ON HIS SEAT

S OAPY MOVED RESTLESSLY ON HIS SEAT T h e C o p a n d t h e A n t h e m p The Cop and the Anthem S OAPY MOVED RESTLESSLY ON HIS SEAT in Madison Square. There are certain signs to show that winter is coming. Birds begin to fly south. Women

More information

Contents. Executive Board. www.ekadeve.gr. Theodore Karstsiotis 3 For an Editorial. Petros Zagliverinos 4 Events

Contents. Executive Board. www.ekadeve.gr. Theodore Karstsiotis 3 For an Editorial. Petros Zagliverinos 4 Events Contents Theodore Karstsiotis 3 For an Editorial Petros Zagliverinos 4 Events Linda Lonon Blanton & Camilla Ralls 9 Principles of English Language Teaching to Young Learners: a Schematic Description Hara

More information

THEME: Jesus wants us to serve one another.

THEME: Jesus wants us to serve one another. Devotion NT270 CHILDREN S DEVOTIONS FOR THE WEEK OF: LESSON TITLE: The Master Becomes a Servant THEME: Jesus wants us to serve one another. SCRIPTURE: John 13:1-17 Dear Parents Welcome to Bible Time for

More information

Ê.Ð.Ã. PRACTICE TEST ÊÑÁÔÉÊÏ ÐÉÓÔÏÐÏÉÇÔÉÊÏ ÃËÙÓÓÏÌÁÈÅÉÁÓ LEVEL ATTENTION ENGLISH LANGUAGE CERTIFICATION. on the scale set by the Council of Europe

Ê.Ð.Ã. PRACTICE TEST ÊÑÁÔÉÊÏ ÐÉÓÔÏÐÏÉÇÔÉÊÏ ÃËÙÓÓÏÌÁÈÅÉÁÓ LEVEL ATTENTION ENGLISH LANGUAGE CERTIFICATION. on the scale set by the Council of Europe Ê.Ð.Ã. ÊÑÁÔÉÊÏ ÐÉÓÔÏÐÏÉÇÔÉÊÏ ÃËÙÓÓÏÌÁÈÅÉÁÓ ENGLISH LANGUAGE CERTIFICATION LEVEL Γ1 on the scale set by the Council of Europe PRACTICE TEST 1 l Mark your answers on your answer sheet. l Respond to all activities

More information

Mammon and the Archer

Mammon and the Archer O. H e n r y p Mammon and the Archer OLD ANTHONY ROCKWALL, WHO HAD MADE millions of dollars by making and selling Rockwall s soap, stood at a window of his large Fifth Avenue house. He was looking out

More information

Greetings, Blessings, Scott DeWitt Director of Spiritual Outreach Casas por Cristo

Greetings, Blessings, Scott DeWitt Director of Spiritual Outreach Casas por Cristo Team Devotional Greetings, Welcome to Casas por Cristo! If you are reading this, then more than likely you are embarking on a week-long adventure serving our Lord and Savior along the U.S. / México border

More information

Following the Wise Men What s Your Star? Matthew 2:1-12

Following the Wise Men What s Your Star? Matthew 2:1-12 1 Natalie W. Bell January 4, 2015 Epiphany Sunday Following the Wise Men What s Your Star? Matthew 2:1-12 Has anything grabbed your attention lately? What was it? And could it be God could God be using

More information

Why Your Job Search Isn t Working

Why Your Job Search Isn t Working Why Your Job Search Isn t Working 6 mistakes you re probably making and how to fix them I t s easy to think that your lack of success in finding a new job has nothing to do with you. After all, this is

More information

Sam Houston, 1793-1863: An Early Leader of Texas

Sam Houston, 1793-1863: An Early Leader of Texas 12 November 2011 voaspecialenglish.com Sam Houston, 1793-1863: An Early Leader of Texas Cavalry soldiers line up at Fort Sam Houston, Texas loc.gov (You can download an MP3 of this story at voaspecialenglish.com)

More information

Inequalities in health status and inequity in the delivery of health care in Hungary

Inequalities in health status and inequity in the delivery of health care in Hungary ORIGINAL PAPER EÑÅÕÍÇÔÉÊÇ ÅÑÃÁÓÉÁ Inequalities in health status and inequity in the delivery of health care in Hungary OBJECTIVE The objective of our study was to measure quality of the Hungarian general

More information

Voice of the Church. Fr. George L. Livanos, Protopresbyter frgeorge@allsaintscbg.org. Office Hours: Monday -Friday, 11:00 a.m. to 3:00 p.m.

Voice of the Church. Fr. George L. Livanos, Protopresbyter frgeorge@allsaintscbg.org. Office Hours: Monday -Friday, 11:00 a.m. to 3:00 p.m. Parish Web Site www.allsaintscbg.org Voice of the Church All Saints Greek Orthodox Church 601 W. McMurray Road Canonsburg, PA 15317-2437 Office: (724) 745-5205 FAX: (724) 746-0999 Hall: (724) 745-2249

More information

Mission Meditations by Deidra Hildabrand

Mission Meditations by Deidra Hildabrand Mission Meditations by Deidra Hildabrand Read Matthew 15:21-28 Woman, great is your faith! Let it be done for you as you wish. And her daughter was healed instantly. Matthew 15:28b I have grown up going

More information

Åèíéêü Ìåôóüâéï Ðïëõôå íåßï. Ðáßãíéá êáé ÉäéïôåëÞò ÓõìðåñéöïñÜ óå Äßêôõá

Åèíéêü Ìåôóüâéï Ðïëõôå íåßï. Ðáßãíéá êáé ÉäéïôåëÞò ÓõìðåñéöïñÜ óå Äßêôõá Åèíéêü Ìåôóüâéï Ðïëõôå íåßï Ó ïëþ Çëåêôñïëüãùí Ìç áíéêþí êáé Ìç áíéêþí Õðïëïãéóôþí ÅñãáóôÞñéï ËïãéêÞò & ÅðéóôÞìçò Õðïëïãéóìþí CoReLab Ðáßãíéá êáé ÉäéïôåëÞò ÓõìðåñéöïñÜ óå Äßêôõá ÄÉÐËÙÌÁÔÉÊÇ ÅÑÃÁÓÉÁ ôïõ

More information

Fry Instant Word List

Fry Instant Word List First 100 Instant Words the had out than of by many first and words then water a but them been to not these called in what so who is all some oil you were her sit that we would now it when make find he

More information

Lesson 2: Principles of Evangelism

Lesson 2: Principles of Evangelism Lesson 2: Principles of Evangelism Introduction In our last lesson, we discovered that our identity determines, more than anything else, the success of our mission work. Who we are is so much more important

More information

Rock-N-Happy Heart: The Devotional By Yancy. by Yancy

Rock-N-Happy Heart: The Devotional By Yancy. by Yancy Rock-N-Happy Heart: The Devotional By Yancy by Yancy 1 73 Day 1-Dreams Will Come True Once upon a time a long time ago, I was a little girl with a dream. I loved to sing. (My parents have told that me

More information

OHIO 4-H MASTER PROJECTS

OHIO 4-H MASTER PROJECTS OHIO STATE UNIVERSITY EXTENSION OHIO 4-H MASTER PROJECTS 4-H 589M Photography Master The second, fifth, and sixth images above are by 4-H member Chad House. By Chad House, Member, Franklin County, 4-H

More information

Fry Instant Words High Frequency Words

Fry Instant Words High Frequency Words Fry Instant Words High Frequency Words The Fry list of 600 words are the most frequently used words for reading and writing. The words are listed in rank order. First Hundred Group 1 Group 2 Group 3 Group

More information

Prayer Service to Celebrate the Ministry of Teachers During Catholic Schools Week 2015

Prayer Service to Celebrate the Ministry of Teachers During Catholic Schools Week 2015 Prayer Service to Celebrate the Ministry of Teachers During Catholic Schools Week 2015 You Will Need A large candle with the words Love, Kindness, Joy, Truth and Justice (the final page of this document

More information

Building Better Schools for Maryland's Neediest CER Project Overview

Building Better Schools for Maryland's Neediest CER Project Overview Building Better Schools for Maryland's Neediest CER Project Overview Since 1998 CER has actively pursued school reform in Maryland. Having learned about our neighbor (and for many staff, our home) and

More information

WorldStrides. Online Media Kit 2013-2014

WorldStrides. Online Media Kit 2013-2014 Online Media Kit 2013-2014 Online Media Kit 2013-2014 Who is? is the largest and most trusted educational travel organization in the United States. Since 1967, has provided a variety of educational travel

More information

What the stories had in common was that they each started with a loss and ended with a means of help.

What the stories had in common was that they each started with a loss and ended with a means of help. Erie Indemnity Company 2014 Annual Shareholder Meeting Presentation April 15, 2014 9:30 a.m. TERRENCE W. CAVANAUGH CHIEF EXECUTIVE OFFICER: Good Morning. Here at ERIE, it s not unusual to meet someone

More information

Unleashing The Power Of Music. Members Support Work Of The Foundations. The Recording Academy. Bruce Springsteen capped this year s MusiCares

Unleashing The Power Of Music. Members Support Work Of The Foundations. The Recording Academy. Bruce Springsteen capped this year s MusiCares Unleashing The Power Of Music Voices And News From The GRAMMY Foundation And MusiCares FALL 2013 The Recording Academy Members Support Work Of The Foundations Bruce Springsteen capped this year s MusiCares

More information

FOLLOWERS OF JESUS ARE SERVANTS

FOLLOWERS OF JESUS ARE SERVANTS BOOK 3, PART 2, LESSON 4 FOLLOWERS OF JESUS ARE SERVANTS THE BIBLE: Acts 6:2 4, Romans 12:10, Romans 12:10a THEME: God gave Jesus followers the power to carry on the work Jesus had begun. They gathered

More information

ÌÞíõìá êáëùóïñßóìáôïò ôïõ ÐñïÝäñïõ ôïõ Ä.Ó ôçò CYTA UK

ÌÞíõìá êáëùóïñßóìáôïò ôïõ ÐñïÝäñïõ ôïõ Ä.Ó ôçò CYTA UK ÌÞíõìá êáëùóïñßóìáôïò áðü ôïí Ðñüåäñï ôïõ Ä.Ó ôçò CYTA UK. ÌÞíõìá êáëùóïñßóìáôïò áðü ôç cyta.talk ÐáêÝôá cyta.talk / Ðþò íá óõíäåèåßôå ÁðáíôÞóåéò óôéò åñùôþóåéò óáò ÔÝëç cyta.talk ¼ñïé Ðáñï Þò Õðçñåóßáò

More information

rce.csuchico.edu/alci

rce.csuchico.edu/alci rce.csuchico.edu/alci AT C A L I FO R N I A S TAT E U N I V E R S IT Y, C H I CO GREETINGS FROM CHICO! ALCI faculty and staff The mission of the American Language and Culture Institute (ALCI Chico) is

More information

No Greater Love Memorial Day May 26, 2013 Trinity United Methodist Church John 15:9-17

No Greater Love Memorial Day May 26, 2013 Trinity United Methodist Church John 15:9-17 No Greater Love Memorial Day May 26, 2013 Trinity United Methodist Church John 15:9-17 In our nation, where history is often overshadowed by current happenings, it is good that we set aside a couple days

More information

The Walls Came Tumbling Down The Story, Chapter 7: Joshua Sunday, October 19, 2014 Lakeside Lutheran Church Almost every Sunday morning, I post an

The Walls Came Tumbling Down The Story, Chapter 7: Joshua Sunday, October 19, 2014 Lakeside Lutheran Church Almost every Sunday morning, I post an The Walls Came Tumbling Down The Story, Chapter 7: Joshua Sunday, October 19, 2014 Lakeside Lutheran Church Almost every Sunday morning, I post an invitation on Lakeside s Facebook page about what will

More information

flight attendant lawyer journalist programmer sales clerk mechanic secretary / receptionist taxi driver waiter/waitress

flight attendant lawyer journalist programmer sales clerk mechanic secretary / receptionist taxi driver waiter/waitress Work Choices UNIT 3 Getting Ready Discuss these questions with a partner. flight attendant lawyer journalist programmer sales clerk mechanic secretary / receptionist taxi driver waiter/waitress 1 Look

More information

Open Adoption: It s Your Choice

Open Adoption: It s Your Choice Open Adoption: It s Your Choice If you re pregnant and thinking about placing your child for adoption (making an adoption plan for your child), you may want to consider open adoption. Ask yourself Read

More information

ÐÑÁÊÔÉÊÁ ÅÔÇÓÉÏÕ ÓÕÍÅÄÑÉÏÕ ÔÇËÅÐÉÊÏÉÍÙÍÉÙÍ & ÐÏËÕÌÅÓÙÍ 23-26 ÉÏÕÍÉÏÕ 2005 ÇÑÁÊËÅÉÏ ÊÑÇÔÇÓ

ÐÑÁÊÔÉÊÁ ÅÔÇÓÉÏÕ ÓÕÍÅÄÑÉÏÕ ÔÇËÅÐÉÊÏÉÍÙÍÉÙÍ & ÐÏËÕÌÅÓÙÍ 23-26 ÉÏÕÍÉÏÕ 2005 ÇÑÁÊËÅÉÏ ÊÑÇÔÇÓ "Proceedings of TEMU2005, Heraklion, Crete" 3 ÐÑÁÊÔÉÊÁ ÅÔÇÓÉÏÕ ÓÕÍÅÄÑÉÏÕ ÔÇËÅÐÉÊÏÉÍÙÍÉÙÍ & ÐÏËÕÌÅÓÙÍ 23-26 ÉÏÕÍÉÏÕ 2005 ÇÑÁÊËÅÉÏ ÊÑÇÔÇÓ Proceedings of the Annual Conference on Telecommunications & Multimedia-TEMU

More information

LESSON TITLE: Pray for All Men. THEME: God wants us to pray for others. SCRIPTURE: 1 Timothy 2:1-7 CHILDREN S DEVOTIONS FOR THE WEEK OF:

LESSON TITLE: Pray for All Men. THEME: God wants us to pray for others. SCRIPTURE: 1 Timothy 2:1-7 CHILDREN S DEVOTIONS FOR THE WEEK OF: Devotion NT337 CHILDREN S DEVOTIONS FOR THE WEEK OF: LESSON TITLE: Pray for All Men THEME: God wants us to pray for others. SCRIPTURE: 1 Timothy 2:1-7 Dear Parents Welcome to Bible Time for Kids! This

More information

Retaining Teachers: The Principal as Motivating Factor

Retaining Teachers: The Principal as Motivating Factor Retaining Teachers: The Principal as Motivating Factor Lawrence Allen Jr. People have asked me why, in my inner-city school of twelve hundred children 80 percent of them impoverished deemed in many eyes

More information

Heartbreak, hope and healing: Birth mother tells her adoption story

Heartbreak, hope and healing: Birth mother tells her adoption story Heartbreak, hope and healing: Birth mother tells her adoption story Kavita Varma-White, TODAY contributor March 2, 2013 at 10:42 PM ET Every now and then, you hear a story that s equal parts pain and joy,

More information

ONE DOLLAR AND EIGHTY-SEVEN CENTS.

ONE DOLLAR AND EIGHTY-SEVEN CENTS. T h e G i f t o f t h e M a g i p T h e G i f t o f t h e M a g i ONE DOLLAR AND EIGHTY-SEVEN CENTS. That was all. She had put it aside, one cent and then another and then another, in her careful buying

More information

First Certificate Trainer

First Certificate Trainer Writing answer guidelines for Test 3 Test 3, Writing Part 1 (page 114), Model answer 1 This model has been prepared as an example of a very good answer. However, please note that this is just one example

More information

THEME: Jesus sent the Holy Spirit to indwell and empower us.

THEME: Jesus sent the Holy Spirit to indwell and empower us. Devotion NT285 CHILDREN S DEVOTIONS FOR THE WEEK OF: LESSON TITLE: The Day of Pentecost THEME: Jesus sent the Holy Spirit to indwell and empower us. Dear Parents SCRIPTURE: Acts 2:1-41 Dear Parents, Welcome

More information

7 Secrets To Websites That Sell. By Alex Nelson

7 Secrets To Websites That Sell. By Alex Nelson 7 Secrets To Websites That Sell By Alex Nelson Website Secret #1 Create a Direct Response Website Did you know there are two different types of websites? It s true. There are branding websites and there

More information

In this activity, students try to solve a mystery about the Pledge of Allegiance.

In this activity, students try to solve a mystery about the Pledge of Allegiance. Enrichment Activity 1 The Changing Pledge In this activity, students try to solve a mystery about the Pledge of Allegiance. They are provided with a version of the Pledge from October 1892 and are asked

More information

A beautiful sunny day in July; I m walking on a street in the middle of a city, being surrounded by

A beautiful sunny day in July; I m walking on a street in the middle of a city, being surrounded by A Trip to Cambridge By Iina Lahti A beautiful sunny day in July; I m walking on a street in the middle of a city, being surrounded by stunning old buildings. Colleges and churches seem to be in every corner,

More information

a higher education presidential thought leadership series 2009/2010 SERIES: LEADERSHIP IN THE GREAT RECESSION TRANSFORMING

a higher education presidential thought leadership series 2009/2010 SERIES: LEADERSHIP IN THE GREAT RECESSION TRANSFORMING a higher education presidential thought leadership series 2009/2010 SERIES: LEADERSHIP IN THE GREAT RECESSION CHAPTER THREE TRANSFORMING A COLLEGE INTO A UNIVERSITY PRESIDENTIAL 3.1 Transforming a College

More information

Hazel Goes Cook: an Extraordinary Businesswoman A

Hazel Goes Cook: an Extraordinary Businesswoman A Hazel Goes Cook Hazel Goes Cook: an Extraordinary Businesswoman A lthough she was born in a century when women rarely worked outside the home and didn t have the right to vote, Hazel Goes Cook was a leader

More information

Donna Stockman Sotheby s International Realty New York City

Donna Stockman Sotheby s International Realty New York City PERSONAL REFERENCE LETTER SAMPLES These letters of reference should be typed on personal or business letterhead. Sample #1 The (Building Address) Tenants Corporation Address New York, NY 10000 RE: Cooperative

More information

Debica is a beautiful and idyllic place.

Debica is a beautiful and idyllic place. Debica is a beautiful and idyllic place. Debica is a beautiful and idyllic place. The people here are all friendly and I never filt like not welcome. This will always stay very positive in my memories-said

More information

Always Make Your Future Bigger Than Your Past

Always Make Your Future Bigger Than Your Past Law One Always Make Your Future Bigger Than Your Past A bigger future is essential for lifetime growth. The past is useful because it is rich with experiences that are worth thinking about in new ways

More information

Wall Street Journal. Suburbs Lose Office Workers to Business Districts, Reversing a Post-War Trend

Wall Street Journal. Suburbs Lose Office Workers to Business Districts, Reversing a Post-War Trend Wall Street Journal DECEMBER 13, 2010 Downtowns Get a Fresh Lease Suburbs Lose Office Workers to Business Districts, Reversing a Post-War Trend By ANTON TROIANOVSKI As the market for office space shows

More information

Georgia O'Keeffe, 1887-1986: Her Paintings Showed Her Love for the American Southwest

Georgia O'Keeffe, 1887-1986: Her Paintings Showed Her Love for the American Southwest 27 November 2011 voaspecialenglish.com Georgia O'Keeffe, 1887-1986: Her Paintings Showed Her Love for the American Southwest Detail from "Blue and Green Music," 1921 (You can download an MP3 of this story

More information

Follow your family using census records

Follow your family using census records Census records are one of the best ways to discover details about your family and how that family changed every 10 years. You ll discover names, addresses, what people did for a living, even which ancestor

More information

Donna Stockman Sotheby s International Realty New York City

Donna Stockman Sotheby s International Realty New York City BUSINESS REFERENCE LETTER SAMPLES These letters of reference should be typed on business letterhead Sample #1 The (Building ) Tenants Corporation To Whom It May Concern: I am the Director of Human Resources

More information

I m in the Principal s Seat, Now What??? Five Things You Can Do Tomorrow To Create an Exemplary School

I m in the Principal s Seat, Now What??? Five Things You Can Do Tomorrow To Create an Exemplary School I m in the Principal s Seat, Now What??? Five Things You Can Do Tomorrow To Create an Exemplary School VISIBILITY If you listen to nothing else, you need to internalize the importance of the leader s VISIBILITY.

More information

LESSON TITLE: The Great Commandment. THEME: Love is the fulfillment of the Law. SCRIPTURE: Mark 12:28-34 CHILDREN S DEVOTIONS FOR THE WEEK OF:

LESSON TITLE: The Great Commandment. THEME: Love is the fulfillment of the Law. SCRIPTURE: Mark 12:28-34 CHILDREN S DEVOTIONS FOR THE WEEK OF: Devotion NT264 CHILDREN S DEVOTIONS FOR THE WEEK OF: LESSON TITLE: The Great Commandment THEME: Love is the fulfillment of the Law. SCRIPTURE: Mark 12:28-34 Dear Parents Welcome to Bible Time for Kids.

More information

California Conservation Corps. Corpsmember Advisory Board. Handbook

California Conservation Corps. Corpsmember Advisory Board. Handbook California Conservation Corps Corpsmember Advisory Board Handbook Last updated on January 26, 2010 Table of Contents Introduction..........................................................................

More information

Part 1(15 minutes) LISTENING. Task 1

Part 1(15 minutes) LISTENING. Task 1 1 Part 1(15 minutes) LISTENING Task 1 You will hear a conversation between Bernice and Jude, who study at different schools. Decide if each statement 1 6 is TRUE or FALSE. Put a tick in the proper box.

More information

Preserving Our Past by Mike Moore

Preserving Our Past by Mike Moore Preserving Our Past by Mike Moore 1877 Reunion Class As a progressive Scottish Rite Mason, I am always looking to our future, but the historian part of me always looks backwards in time back to where we

More information

Franchising USA HEALTHY FRANCHISING WOMEN IN FRANCHISING: HOW MUCH MONEY WILL YOUR FRANCHISE MAKE? WEIGHT LOSS & WELLNESS: FROM MARKETING TO MILLIONS

Franchising USA HEALTHY FRANCHISING WOMEN IN FRANCHISING: HOW MUCH MONEY WILL YOUR FRANCHISE MAKE? WEIGHT LOSS & WELLNESS: FROM MARKETING TO MILLIONS THE MAGAZINE FOR FRANCHISEES VOL 02, ISSUE 05, MAR 2014 $5.95 www.franchisingusamagazine.com WEIGHT LOSS & WELLNESS: HEALTHY FRANCHISING HOW MUCH MONEY WILL YOUR FRANCHISE MAKE? WOMEN IN FRANCHISING: FROM

More information

Prayers for a Virtual Pilgrimage with Pope Francis

Prayers for a Virtual Pilgrimage with Pope Francis Prayers for a Virtual Pilgrimage with Pope Francis Tuesday, September 22 Washington, DC As our shepherd Pope Francis begins his pilgrimage to the United States, please pray for the Church in our country.

More information

Financial Freedom: Three Steps to Creating and Enjoying the Wealth You Deserve

Financial Freedom: Three Steps to Creating and Enjoying the Wealth You Deserve Financial Freedom: Three Steps to Creating and Enjoying the Wealth You Deserve What does financial freedom mean to you? Does it mean freedom from having to work, yet still being able to enjoy life without

More information

NATIVITY STORY. Written by. Joel Newport

NATIVITY STORY. Written by. Joel Newport NATIVITY STORY Written by Joel Newport Copyright mychristmaspageant.com FOR PREVIEW ONLY - NOT FOR PRODUCTION INT. LIVING ROOM - DAY Okay, kids, who wants to set up the nativity? I do! Me too! Billy, what

More information

Chapter 35 SENIOR SUPER HERO

Chapter 35 SENIOR SUPER HERO Chapter 35 Kevin Reichard Senior Financial Network SENIOR SUPER HERO (Story told by the Reverse Mortgage Professional) I was sitting at my desk in my home office comparing two great job offers after me,

More information

Putting on an exhibition about your research

Putting on an exhibition about your research Real Life Methods Part of the ESRC National Centre for Research Methods Toolkit #02 Putting on an exhibition about your research Hazel Burke, Real Life Methods, University of Manchester July 2008 About

More information

13 THE WISE MEN. 1 Teacher s Notes. Good News for All Nations. Scripture Matthew 2: Objectives. To explain that

13 THE WISE MEN. 1 Teacher s Notes. Good News for All Nations. Scripture Matthew 2: Objectives. To explain that 13 THE WISE MEN Good News for All Nations 1 Teacher s Notes Scripture Matthew 2: 1 12 Objectives To explain that Our lessons are all a part of a bigger story which is the story of the Forever Kingdom.

More information

A Guide to Getting Your News In The Washington Post

A Guide to Getting Your News In The Washington Post A Guide to Getting Your News In The Washington Post Every day The Washington Post receives hundreds of news tips from community and business leaders, government workers, parents, cab drivers, students

More information

Objective: God has a Plan! Bible Memory Verse: Jeremiah 29:11 For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans THEME OVERVIEW

Objective: God has a Plan! Bible Memory Verse: Jeremiah 29:11 For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans THEME OVERVIEW Miraculous Catches of Fish Scripture: Luke 5:1-11; John 21:1-6 Objective: God has a Plan! Bible Memory Verse: Jeremiah 29:11 For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you

More information

Honoring America s Veterans

Honoring America s Veterans CASE STATEMENT Honoring America s Veterans Driving up to the Vietnam Veterans Memorial State Park in Angel Fire, New Mexico, you are surrounded by beauty. The embracing mountains and bright blue sky create

More information

Interview with Yolanda Cruz

Interview with Yolanda Cruz B E Y O N D B O R D E R S miroslava chávez-garcía Interview with Yolanda Cruz A filmmaker documents depopulation in Mexico I recently sat down with Yolanda Cruz, a filmmaker, graduate of UCLA s film school,

More information

New York: Center of the World Teacher s Guide

New York: Center of the World Teacher s Guide Page 1 The Center of the World offers insights into American history topics including the post-world War II economic order, city planning in the era of urban renewal, and globalization and its consequences.

More information

What are you. worried about? Looking Deeper

What are you. worried about? Looking Deeper What are you worried about? Looking Deeper Looking Deeper What are you worried about? Some of us lie awake at night worrying about family members, health, finances or a thousand other things. Worry can

More information

Hosting Big Events. How Airbnb helps cities open their doors

Hosting Big Events. How Airbnb helps cities open their doors Hosting Big Events How Airbnb helps cities open their doors Big events are big business for destinations around the world. As event organizers and destination managers bid for, win and host events, they

More information

MIDDLETOWN FAMILY FINDS ITS NICHE IN NURSING FIELD

MIDDLETOWN FAMILY FINDS ITS NICHE IN NURSING FIELD MIDDLETOWN FAMILY FINDS ITS NICHE IN NURSING FIELD Posted: April 25, 2015 By SALLY VOTH The Winchester Star The McNeely family (from left) Linda, Jennifer, Kyle and Keith, are shown at Winchester Medical

More information

STORIES FOR HOPE. http://www.storiesforhope.org ph: 734.678.5512 (US) / 0788260317 (RW) email: ppasick@gmail.com

STORIES FOR HOPE. http://www.storiesforhope.org ph: 734.678.5512 (US) / 0788260317 (RW) email: ppasick@gmail.com STORIES FOR HOPE ph: 734.678.5512 (US) / 0788260317 (RW) email: ppasick@gmail.com Transcript of an Audio-Recorded Conversation in Post-Conflict Rwanda Participants: Munganyinka Melaine Relation: Mother

More information

World Youth Day USA Krakow Kickoff July 7, 2015 Bishop Frank J Caggiano s Opening Remarks (Video Clip 1)

World Youth Day USA Krakow Kickoff July 7, 2015 Bishop Frank J Caggiano s Opening Remarks (Video Clip 1) World Youth Day USA Krakow Kickoff July 7, 2015 Bishop Frank J Caggiano s Opening Remarks (Video Clip 1) Thank you for coming here this afternoon to inaugurate the Pilgrim Year of Preparation for World

More information

How to Simplify Your Life

How to Simplify Your Life Life Reference: Matthew 6:24-34 Focus Verse: But seek ye first the kingdom of God, and his righteousness: and all these things shall be added unto you (Matthew 6:33). Stuff! Wonderful stuff everywhere!

More information

Pocahontas, : An Important Player in Early Jamestown

Pocahontas, : An Important Player in Early Jamestown 21 January 2012 MP3 at voaspecialenglish.com Pocahontas, 1595-1617: An Important Player in Early Jamestown A painting portrays the story of Pocahontas saving the life of Captain John Smith SHIRLEY GRIFFITH:

More information

Succession Planning - Dress Rehearsal for the Understudies By Donald H. Hutton

Succession Planning - Dress Rehearsal for the Understudies By Donald H. Hutton Succession Planning - Dress Rehearsal for the Understudies By Donald H. Hutton This article 1st appeared in the November 2003 issue of Trustee Magazine. Many hospital and health system CEOs looking ahead

More information

McLean County WWII Memorial Collection

McLean County WWII Memorial Collection McLean County Museum of History McLean County WWII Memorial Collection Processed by Katie Lucas Fall 2014 VOLUME OF COLLECTION: 1 Box Collection Information COLLECTION DATES: 1993-1997; mostly 1995-1997

More information

Now More Than Ever: Community Colleges Daniel Wister

Now More Than Ever: Community Colleges Daniel Wister 28 Preview Now More Than Ever: Community Colleges Daniel Wister When Miranda left for school at a faraway university, she thought that all her dreams were on their way to coming true. Then, once disappointment

More information

THEME: We need to come to Jesus with hearts of wonder and worship.

THEME: We need to come to Jesus with hearts of wonder and worship. Devotion NT226 CHILDREN S DEVOTIONS FOR THE WEEK OF: LESSON TITLE: Rejection at Nazareth THEME: We need to come to Jesus with hearts of wonder and worship. SCRIPTURE: Mark 6:1-6 Dear Parents Welcome to

More information

International Festival of Tourism The place of opportunities

International Festival of Tourism The place of opportunities International Festival of Tourism The place of opportunities Nomination: Hospitality School Awards - 2015 Category: Best Educational Innovation Since 2010 year Introduction Antalya Academy of Tourism is

More information

The Delta Life Opportunity

The Delta Life Opportunity The Delta Life Opportunity Combining your talent and passions into a meaningful career. Service is our priority and people are our focus. I am a Life Insurance Policy I am a piece of paper, a drop of ink

More information

UCSC GUIDE TO PL ANNED GIVING. How will you build your legacy?

UCSC GUIDE TO PL ANNED GIVING. How will you build your legacy? UCSC GUIDE TO PL ANNED GIVING How will you build your legacy? CONTENTS YOUR SUPPORT BUILDS ON OUR ACHIEVEMENTS: YOU CAN BUILD A STRONG LEGACY3 A note from Chancellor Blumenthal YOUR GIFT IS A POWERFUL

More information

Communication Audit Chapel Hill Downtown Partnership

Communication Audit Chapel Hill Downtown Partnership Communication Audit Chapel Hill Downtown Partnership Executive Summary This audit explains how Chapel Hill Downtown Partnership (CHDP) can function as a nonprofit but still be successful in bring together

More information

Five Practices of Fruitful Congregations Radical Hospitality

Five Practices of Fruitful Congregations Radical Hospitality Five Practices of Fruitful Congregations Radical Hospitality When we began to think about this topic of Radical Hospitality and what images or props would help illustrate it, I put the question to people

More information

Louisiana We are so proud to announce that we are 100% debt free! Praise God! We started our business with over a million and a half dollars in debt.

Louisiana We are so proud to announce that we are 100% debt free! Praise God! We started our business with over a million and a half dollars in debt. Louisiana We are so proud to announce that we are 100% debt free! Praise God! We started our business with over a million and a half dollars in debt. God has been good to us and true to His Word. Brother

More information

MAKING DISCIPLES (You may wish to divide these up into 4 different LDG sessions)

MAKING DISCIPLES (You may wish to divide these up into 4 different LDG sessions) MAKING DISCIPLES (You may wish to divide these up into 4 different LDG sessions) The Mission of Community Bible Study is to make disciples of the Lord Jesus Christ in our communities through caring, in-depth

More information

Graphics Designer 101. Learn The Basics To Becoming A Graphics Designer!

Graphics Designer 101. Learn The Basics To Becoming A Graphics Designer! Graphics Designer 101 Learn The Basics To Becoming A Graphics Designer! Contents Introduction Chapter 1 The Role of the Graphics Designer Chapter 2 Qualifications in Order to Become a Graphics Designer

More information

Sat., May 2, from 1-3pm, Redstone Museum, 4th and High St., free parking infront (school parking lot) 303-823-5925 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sat., May 2, from 1-3pm, Redstone Museum, 4th and High St., free parking infront (school parking lot) 303-823-5925 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~YOU ARE INVITED~~~~~~~~~~~ NEW Permanent Exhibit/Display at Lyons Redstone Museum Honoring those Historians that Preserved Lyons History Sat., May 2, from 1-3pm, Redstone Museum, 4th and High St.,

More information

Looking towards the future: Relaying the past to our youth

Looking towards the future: Relaying the past to our youth Susan Schembri Canada Looking towards the future: Relaying the past to our youth I am not sure how many of you are aware of the distance between one province and another in Canada. The distance between

More information

As we gather today in this Eucharist, where we are touched by the very presence of Jesus, let us ask him to heal what needs healing within us, and

As we gather today in this Eucharist, where we are touched by the very presence of Jesus, let us ask him to heal what needs healing within us, and Bishop Deeley s Silver & Gold Mass Homily Holy Family Church, Lewiston June 27, 2015 Thirteenth Sunday (B) Wis 1:13-15, 2:23-24; 2 Cor 8:7,9, 13-15; Mk 5:21-43 Good afternoon! It is good to be with you

More information