แผนบร หารความเส ยง ป 2554 มหาว ทยาล ยร ตนบ ณฑ ต ศ นย ด ส ตพณ ชยการ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "แผนบร หารความเส ยง ป 2554 มหาว ทยาล ยร ตนบ ณฑ ต ศ นย ด ส ตพณ ชยการ"

Transcription

1 แผนบร หารความเส ยง ป 2554 มหาว ทยาล ยร ตนบ ณฑ ต ศ นย ด ส ตพณ ชยการ

2 2 แผนบร หารความเส ยง มหาว ทยาล ยร ตนบ ณฑ ตศ นย ด ส ตพณ ชยการ ท มา ส บเน องจากสาน กงานคณะกรรมการอ ดมศ กษา (สกอ.) ได ม นโยบายให สถาบ นอ ดมศ กษาท งของ ภาคร ฐและเอกชนท กแห งจ ดให ม คณะกรรมการตรวจสอบประจาสถาบ นข น ม หน าท ร บผ ดชอบในการจ ด วางระบบและการดาเน นการป องก นความเส ยง ให ม ระบบการตรวจสอบภายใน การควบค มภายใน และ การบร หารความเส ยง เพ อให สถาบ นใช เป นแนวทางในการกาก บด แลเช งนโยบายตามบทบาทและภารก จท เหมาะสมก บสภาพป จจ บ นและอนาคต ด งน นมหาว ทยาล ยร ตนบ ณฑ ต ศ นย ด ส ตพณ ชยการ จ งต องม เคร องม อท ใช ในการกาก บด แลการ ดาเน นงาน เช น การบร หารความเส ยงเป นต วช ว ดหน ง เพ อบร หารป จจ ยและควบค มก จกรรม รวมถ ง กระบวนการการดาเน นงานต างๆ เพ อลดสาเหต ของและโอกาสท คณะจะเก ดความเส ยหาย ให ม ระด บความ เส ยงและขนาดของความเส ยหายท อาจเก ดข นในอนาคตให อย ในระด บท ยอมร บได ประเม นได ควบค มได และตรวจสอบได อย างเป นระบบ โดยคาน งถ งการบรรล เป าหมายของคณะเป นสาค ญ นโยบายการบร หารความเส ยง เพ อให มหาว ทยาล ยร ตนบ ณฑ ต ศ นย ด ส ตพณ ชยการ ม ระบบในการบร หารความเส ยงโดยการ บร หารป จจ ย และควบค มก จการ รวมท งกระบวนการดาเน นงานต างๆ ลดม ลเหต ของแต ละโอกาสท ศ นย ด ส ตพณ ชยการ จะเก ดความเส ยหาย (ท งในร ปของต วเง น และไม ใช ต วเง น เช น ช อเส ยง การฟ องร องจาก การไม ปฏ บ ต ตามกฎหมาย ระเบ ยบ ข อบ งค บ ประส ทธ ภาพ ประส ทธ ผล หร อความค มค าค ณค า) ให ระด บ ความเส ยง และขนาดของความเส ยหายท จะเก ดข นในอนาคต อย ในระด บท ยอมร บได โดยคาน งถ งการบรรล เป าหมายของศ นย ด ส ตพณ ชยการ ตามย ทธศาสตร กลย ทธ จ งกาหนดนโยบายการบร หารความเส ยง ด งน 1. ให ม การบร หารความเส ยงท วท งศ นย ด ส ตพณ ชยการ แบบบ รณาการ โดยม การจ ดการอย างเป น ระบบและต อเน อง 2. ให ม การกาหนดกระบวนการบร หารความเส ยงท เป นระบบมาตรฐานเด ยวก น 3. ให ม การต ดตาประเม นผลการบร หารความเส ยงท ม การทบทวน และปร บปร งอย างสม าเสมอ 4. ให ม การนาเทคโนโลย สารสนเทศมาใช เพ อการจ ดการท ด 5. ให การบร หารความเส ยงเป นส วนหน งของการดาเน นงานตามปกต

3 3 ข นตอนการบร หารความเส ยง แต งต งคณะกรรมการบร หารความเส ยง ศ นย ด ส ตพณ ชยการ กาหนดว ตถ ประสงค ประเม นความเส ยง วางแผนจ ดการความเส ยง แจ งแผนบร หารความเส ยงไปย งคณะกรรมการ ดาเน นงานตามแผน ต ดตามการดาเน นงาน รายงานผลการดาเน นงานไปย งคณะกรรมการบร หารงาน

4 การดาเน นการตามข นตอนการบร หารความเส ยง 1. ศ นย ด ส ตพณ ชยการ ม คาส งแต งต งคณะกรรมการบร หารความเส ยงม รายนามคณะกรรมการด งน 1. อาจารย ส ภาภรณ ศ วก ร ตตนะ ผ อานวยการศ นย ด ส ตพณ ชยการ 2. อาจารย วราภรณ แจ มร จ ผ ช วยผ อานวยการฝ ายบร หาร 3. อาจารย ส ว ทย เฉยสอาด ผ ช วยผ อานวยการฝ ายก จการน ส ต 4. อาจารย อ ท ศ เส อแก ว ต วแทนภาคว ชาการบ ญช 5. อาจารย วรรณว ไล โพธ ช ย ต วแทนภาคว ชาเทคน คทางการตลาด 6. อาจารย ว นช ย ด านวช รา ต วแทนภาคว ชาระบบสานสนเทศทางคอมพ วเตอร 7. อาจารย ร ชน ก จฉว ผ ช วยผ อานวยการฝ ายว ชาการ 8. ดร.น นทพร ชเลจร ต วแทนช มชนและผ ทรงค ณว ฒ ภายนอก 9. นายศราว ฒ สาธ ประค ลภ ต วแทนน ส ต 10.นายย งเจร ญ บ ญย ง ต วแทนเจ าหน าท 4 อานาจหน าท ความร บผ ดชอบ 1. กาหนดนโยบายและแผนการบร หารความเส ยงของศ นย ฯ 2. ส งเสร มและสน บสน นให หน วยงานภายในศ นย ฯ ดาเน นการบร หารความเส ยงตามนโยบายท กาหนด 3. พ จารณาและประเม นผลการบร หารความเส ยงของศ นย ฯอย างต อเน องตามรอบระยะเวลาท กาหนด 4. พ จารณาประเม นความเส ยงท เก ดช นของศ นย ฯและค นหาว ธ การควบค มท เหมาะสมและนาเสนอ ฝ ายคณะกรรมการบร หารศ นย ฯเพ อพ จารณาส งการ 5. ต ดตามและประเม นผลการดาเน นงานตามแผนบร หารความเส ยง โดยม การกาหนดแนวทางและ ข อเสนอแนะในการปร บปร งแผนบร หารความเส ยงเสนอต อคณะกรรมการบร หารศ นย ฯ 2. กาหนดว ตถ ประสงค ด งน 1. เพ อประเม นระด บความเส ยงในการบร หารและดาเน นงานของศ นย ด ส ตพณ ชยการ ทบทวนและ เสนอแนะมาตรการป องก นความเส ยหายท อาจจะเก ดข น ตลอดจนเสนอแนะแนวทางแก ไข ปร บปร งข อบกพร องของระบบการควบค มภายในเพ อลด ความเส ยงในการดาเน นงาน การ บร หารงาน 2. ศ นย ด ส ตพณ ชยการ ม แผนบร หารความเส ยงท ครอบคล มการดาเน นงานท กด านของศ นย ด ส ต พณ ชยการ พร อมท งม ผ ร บผ ดชอบก จกรรมบร หารความเส ยงท ม การระบ ในแผนบร หารความ เส ยง 3. กาก บด แลให ม การดาเน นการตามแผนบร หารความเส ยง พร อมรายงานผล ตามกาหนด

5 4. ประเม นความเส ยง 3.1 คณะกรรมการได ดาเน นการประเม นความเส ยงออกเป นด านต างๆ ด งน ความเส ยงด านการผล ตบ ณฑ ต - ความเส ยงด านนโยบาย - ความเส ยงด านทร พยากร - ความเส ยงด านการปฏ บ ต การ - ผลการเร ยนของน ส ตม ผลการเร ยนไม ถ งเกณฑ ท กาหนด - ความเส ยงจากเหต การณ ภายนอก - ความเส ยงด านการทะเลาะว วาท ความเส ยงด านการว จ ย - ความเส ยงด านทร พยากร - ความเส ยงด านอ นๆ ความเส ยงด านบร หารว ชาการ - ความเส ยงด านบ คลากร - ความเส ยงด านระบบงาน ความเส ยงด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม - ความเส ยงด านบ คคล ความเส ยงด านบร หาร - ความเส ยงด านทร พยากร - ความเส ยงด านการปฏ บ ต การ - ความเส ยงจากเหต การณ ภายนอก 5

6 3.2 การประเม นความเส ยง ด วยตารางจ ดลาด บความเส ยง โอกาส (1) (2) (3) เก ดข นยาก เก ดข นน อย เก ดข นบ าง ผลกระทบ (5) ร นแรงมาก (4) ร นแรง (3) ปานกลาง (2) น อย (1) น อยมาก LH 5 LH 4 LL / LH 3 LL 2 LL 1 LH 10 LH 8 LL / LH 6 LL 4 LL 2 6 LH / HH 15 LH / HH 12 LH / HL 9 LL / HL 6 LL / HL 3 (4) เก ดข น บ อยคร ง HH 20 HH 16 LH / HH 12 HL 8 HL 4 (5) เก ดข นประจ า HH 25 HH 20 HH / HL 15 HL 10 HL 5 อธ บายความหมายของระด บความเส ยง LH ความเส ยงปานกลาง - โอกาสเก ดน อย - ผลกระทบร นแรงมาก HH ความเส ยงส ง - ผลกระทบร นแรงมาก - โอกาสเก ดมาก LL ความเส ยงต า - ผลกระทบน อย - โอกาสเก ดน อย HL ความเส ยงปานกลาง - โอกาสเก ดมาก - ผลกระทบน อย อ างอ ง:ผ ช วยศาสตราจารย ประเสร ฐ อ ครประถมพงศ (2553) อธ บายระด บโอกาสเก ดความเส ยง โอกาสเก ดความเส ยง ความถ โดยเฉล ย คะแนน เก ดประจา 1 เด อนต อคร งหร อมากกว า 5 เก ดข นบ อยคร ง 1-6 เด อนต อคร งแต ไม เก น 5 คร ง 4 เก ดข นบ าง 1 ป ต อคร ง 3 เก ดข นน อย 2 3 ป ต อคร ง 2 เก ดข นยาก 5 ป ต อคร ง 1

7 ตาราง อธ บายผลกระทบของความเส ยงและระด บความร นแรงของผลกระทบความเส ยง ผลกระทบ ม ลค าความเส ยหาย คะแนน ร นแรงมาก > 1 ล านบาท 5 ร นแรง > 500,000 1 ล านบาท 4 ปานกลาง >50, ,000 3 น อย > 5,000 50,000 2 น อยมาก ไม เก น 5,000 บาท การจ ดทาแผนบร หารความเส ยงโดยสร างมาตรการควบค มความเส ยง ด งน 4.1 การยอมร บความเส ยง ( Take ) - ยอมร บความเส ยงเน องจาก ความเส ยงน นสามารถยอมร บได และม ค าใช จ ายใน การจ ดการ/ ควบค มด แลส งกว าผลประโยชน 4.2 การลดหร อควบค มความเส ยง ( Treat ) - ลดโอกาสท จะเก ดความเส ยงหร อลดความร นแรงของผลกระทบท จะเก ดข น เพ อให ความเส ยงอย ในระด บท ยอมร บได 4.3 การโอนหร อกระจายความเส ยง ( Transfer ) - การโอนความเส ยงให บ คคลท สามร บผ ดชอบ เช น การทาประก นภ ย การจ าง บร การหร อให บ คคลภายนอกดาเน นการแทน 4.4 การหย ดหร อหล กเล ยงความเส ยง ( Terminate ) - เป นการย ต ไม ให ความเส ยงเก ดข น หร อหล กเล ยงความเส ยงโดยหย ด หร อเปล ยน ร ปแบบการทาก จกรรมท ก อให เก ดความเส ยง 6. การต ดตามการดาเน นงาน - จ ดให ม การประช มเพ อรายงานผลการดาเน นงานท กภาคการศ กษา

8 แผนบร หารความเส ยง ป การศ กษา 2554 ศ นย ด ส ตพณ ชยการ ตารางท 1 การระบ และป จจ ยความเส ยงจากการดาเน นการตามพ นธก จ ด านการผล ตบ ณฑ ต การว จ ย การบร การว ชาการ การทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรมและการบร หารจ ดการ พ นธก จ/ด าน ประเภทความส ยง 1. ด านการผล ต บ ณฑ ต 1. ความเส ยงด าน นโยบาย 2. ความเส ยงด าน ทร พยากร 3. ความเส ยงด านการ ปฏ บ ต การ ประเด นความเส ยง (ประเด นย อย (ถ าม )) ความเส ยงของกระบวนการ บร หารหล กส ตร 1. ความเส ยงด านระบบ เทคโนโลย สารสนเทศ 8 ป จจ ยความเส ยง ความเส ยง คาอธ บาย/เหต ใด การระบ ความเส ยง การปร บปร งร ปแบบในการ มาตรฐานหล กส ตร 1. การเปล ยนแปลงร ปแบบการจ ดทาหล กส ตร ข นตอน จ ดทาหล กส ตร (TQF) กระบวนการในการจ ดทาหล กส ตร ปร บปร งหล กส ตร ม การ เปล ยนแปลง และม เอกสารประกอบมาก ต องอาศ ยความ ร วมม อ และต องใช ระยะเวลาในการปร บปร งท ค อนข างมาก จ งจาเป นต องม การวางระบบในการจดทาหล กส ตร และการ บร หารหล กส ตรอย างร ดก ม และเป นไปตามระยะเวลาท กาหนด อ กท งต องได ร บความร วมม อจากผ เก ยวข องใน หล กส ตรท กท าน ข อม ลด านการผล ตบ ณฑ ตบน ฐานข อม ลไม เป นป จจ บ นและไม 1. ระบบสารสนเทศของศ นย ฯ ไม ม การจ ดหมวดหม ให ง าย ระบบสารสนเทศของศ นย ฯ ไม เป นหมวดหม ต อการค นหาข อม ล ท เก ยวข อง เช น หล กส ตร การเป ดร บ เป นป จจ บ น สม คร ก จกรรมการเร ยนการสอนท ต องการ ประกาศให น ส ต ทราบ ข าวประชาส มพ นธ ด านการศ กษา สถานท ไม เพ ยงพอ หร อไม การจ ดการเร ยนการสอน 1.ห องเร ยนในศ นย ไม เพ ยงพอต อความต องการในการใช เหมาะสม 2.พ นท ในการจ ดก จกรรมของน ส ตไม เหมาะสม 2. ความเส ยงด านอาคาร สถานท 1. ความเส ยงด านบ คคลกร จานวนบ คคลากร การให บร การ/การทดแทนงาน จานวนบ คคลากรสายสน บสน น เช น น กว ชาการ เจ าหน าท น กว ชาการการศ กษา น กก จการน ส ตไม เพ ยงพอ 2. ความเส ยงด านระบบประก น 1.ระบบการจ ดเก บเอกสาร 1.ทาให หล กฐานใช ในการประก น เอกสารท เก ยวข องก บการประก นค ณภาพ เก ดการ ค ณภาพ ค ณภาพไม สมบ รณ เปล ยนแปลงเป นล กษณะ ค ณภาพ ปร มาณ และระบบกลไก

9 ตารางท 1 การระบ และป จจ ยความเส ยงจากการดาเน นการตามพ นธก จ ด านการผล ตบ ณฑ ต การว จ ย การบร การว ชาการ การทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรมและการบร หารจ ดการ (ต อ) พ นธก จ/ด าน ประเภทความส ยง 1. ด านการผล ต บ ณฑ ต(ต อ) 4. ความเส ยงจาก เหต การณ ภายนอก 5. ความเส ยงด านการ ทะเลาะว วาท 2. ด านการว จ ย 1. ความเส ยงด าน บ คลากร 2. ความเส ยงด าน อ นๆ 3. ด านบร หาร ว ชาการ 1. ความเส ยงด าน บ คลากร ประเด นความเส ยง (ประเด นย อย (ถ าม )) 3. ความเส ยงด านผลการเร ยน น ส ต 4. ความเส ยงเทคโนโลย การส ญหายของข อม ล เม อ เคร องคอมพ วเตอร ต ดไวร ส ผลกระทบจากประชาคม 1. การพ ฒนาหล กส ตร มาตรฐานของน ส ตท เท ยบเท า อาเซ ยน สากล 9 ป จจ ยความเส ยง ความเส ยง คาอธ บาย/เหต ใด การระบ ความเส ยง 2. ระบบข อม ลน ส ตท เป น ข อม ลเก ยวก บจานวนน ส ต การทราบข อม ล เก ยวก บ จานวนน ส ต สถานภาพ การ ป จจ บ น สถานภาพ จากการบร การการน ส ต ลงทะเบ ยนของน ส ตล าช า ทาให ม ป ญหาในการจ ดการเร ยน ล าช า การสอนหร อการวางแผนในการจ ดรายว ชาในหล กส ตร ผลการเร ยนของน ส ตม ผลการ จานวนน ส ตท สาเร จการศ กษาใน ความพร อมในการเข าเร ยน ป ญหาส วนต วป ญหาทาง เร ยนไม ถ งเกณฑ ท กาหนด ภาคเร ยนส ดท ายไม เป นไปตาม เศรษฐก จของน ส ต การก กองท น กยศ. ไม ผ าน ป ญหา เป าหมาย ทางด านส ขภาพ การขาดพ เล ยงร นพ ค อยด แล ข อม ลเก ยวก บการเร ยนการสอน ทาให ข อม ลท จาเป นต อการเร ยนการสอนเก ดการส ญหาย เส ยหาย หร อส ญหาย ส งผลต อการเร ยนการสอนล าช า ม อ ปสรรค กลไกการพ ฒนาหล กส ตรให ม ความท นสม ย และได มาตรฐานเท ยบเท าสากล 2. ภาษาท 3 ความสามารถในการใช ภาษา ภาษาท 3 ม ความจาเป นท น ส ตจาเป นต องม ความร ท กษะ เน องจากจะเป นการเพ มความสามารถในการแข งข นใน ตลาดแรงงาน ผลจากการกระทบกระท ง ระหว างน ส ต ผลการเร ยน พฤต กรรมการ แสดงออกของน ส ต ส งผลกระทบต อผลการเร ยนของ น ส ตท ก อเหต ทะเลาะว วาท บ คลากร บ คลากรขาดแรงจ งใจในการ โครงการว จ ยม จานวนไม บรรล จ ดทาโครงการว จ ย ตามเป าหมายท กาหนด การนางานว จ ยไปใช ประโยชน จานวนโครงการว จ ยท นาไปใช จานวนผลงานว จ ยท นาไปใช จร งและการทางานว จ ยแบบ ประโยชน จร งและจานวน ประโยชน จร งย งน อยและย งไม ม บ รณาการ โครงการบ รณาการ การพ ฒนาโครงการบ รณาการ บ คลากร ขาดผ ประสานงานม ออาช พ ขาดผ ประสานงานม ออาช พใน เร องการบร หารจ ดการโครงการ บร การว ชาการและประชาส มพ นธ ทาให ความส มพ นธ ระหว างน ส ตของศ นย ด ส ตพณ ชยการ ลดลง บ คลากรขาดแรงจ งใจในการดาเน นการโครงการว จ ย ซ งทา ให จานวนโครงการว จ ยไม บรรล เป าหมายท กาหนด จานวนผลงานว จ ยท นาไปใช ประโยชน จร งย งน อยเม อเท ยบ ก บจานวนอาจารย และย งไม ม โครงการบ รณาการ การทราบข อม ลท ถ กต องเก ยวก บข อม ลทางว ชาการ การเท ยบ โอน การเพ กถอนรายว ชา ได ร บข อม ลไม ท วถ ง

10 ตารางท 1 การระบ และป จจ ยความเส ยงจากการดาเน นการตามพ นธก จ ด านการผล ตบ ณฑ ต การว จ ย การบร การว ชาการ การทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรมและการบร หารจ ดการ (ต อ) พ นธก จ/ด าน ประเภทความส ยง 3. ด านบร หาร ว ชาการ (ต อ) 4. ด านการทาน บาร งศ ลป ว ฒนธรรม 2. ความเส ยงด าน ระบบงาน 1. ความเส ยงด าน บ คคล 5. ด านบร หาร 1. ความเส ยงด าน ทร พยกร 2. ความเส ยงด าน บ คคล 3. ความเส ยงจาก เหต การณ ภายนอก 4. ความเส ยงด าน ทร พยากร ประเด นความเส ยง (ประเด นย อย (ถ าม )) ระบบงาน 10 ป จจ ยความเส ยง ความเส ยง ขาดระบบการจ ดการบร การ ว ชาการท ด ความเส ยงด านบ คคล ความถน ดในการค นคว าว จ ย ด านศ ลปว ฒนธรรม ย งไม ม ระบบการพ จารณาข อเสนอ และต ดตามประเม นผลโครงการ บร การว ชาการ เน องจากขาดผ เช ยวชาญและม อ อาช พในเร องศ ลปว ฒนธรรมท ล กซ งโดยตรง ระบบสารสนเทศในการบร หาร จ ดการย งไม สมบ รณ ความเส ยงด านระบบ ระบบ เทคโนโลย สารสนเทศ ความเส ยงด านบ คลากร จานวนบ คลากร การจาก ดของบ คลากรสาย สน บสน นท ม อย ผลกระทบจากภาระโลกร อน 1. ความเส ยงด านระบบ เทคโนโลย สารสนเทศ 2. ความเส ยงด านอาคาร สถานท คาอธ บาย/เหต ใด การระบ ความเส ยง ทาให เก ดการให บร การข อม ลทางว ชาการล าช า หร อไม สามารถตอบสนองน ส ตด านว ชาการบกพร อง ทาให เก ดความล าช าในการเสนอโครงการหร อการรายงาน ขาดระบบสารสนเทศในการบร หารจ ดการ เพ อเพ ม ประส ทธ ภาพในการทางาน จานวนบ คลากรท ม อย ไม สอดคล องก บภาระก จในป จจ บ น ค าไฟฟ าส งข น ค าใช จ ายการชาระค าไฟฟ าเพ มข น ค าใช จ ายในการชาระค าไฟฟ าส งควรเพ มมาตรการประหย ด พล งงานอย างจร งจ ง ว สด อ ปกรณ การเส อมสภาพของคร ภ ณฑ คอมพ วเตอร อ ปกรณ ท ม อย ไม สามารถรองร บเทคโนโลย ท เปล ยนไปอย างรวดเร ว โครงสร างอาคาร ความเส ยงสภาพของอาคารจาก การใช งาน เน องจากอ ปกรณ ท ม อย เก ดการเส อมสภาพและไม สามาระ รองร บเทคโนโลย ท ม การพ ฒนาเปล ยนแปลงอย างรวดเร ว อาคารท ใช งานมาเป นเวลานานเก ดความเส อมสภาพ

11 ตารางท 2 ว เคราะห ว ดระด บความเส ยง จากโอกาสท เก ดความเส ยงและผลกระทบจากความเส ยงเพ อประเม นระด บความเส ยงจากการดาเน นงานตามพ นธก จ ด านการผล ตบ ณฑ ต การว จ ย การบร การว ชาการ การทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรมและการบร หารจ ดการ พ นธก จ/ด าน ประเภทความส ยง 1. ด านการผล ต บ ณฑ ต 1. ความเส ยงด าน นโยบาย 2. ความเส ยงด าน ทร พยากร 3. ความเส ยงด านการ ปฏ บ ต การ 11 ประเด นความเส ยง การประเม นความเส ยง ป จจ ยความเส ยง ความเส ยง (ประเด นย อย (ถ าม )) โอกาส ผลกระทบ ระด บความเส ยง ความเส ยงของกระบวนการ การปร บปร งร ปแบบในการ 1.1 มาตรฐานหล กส ตร 5 5 ระด บส งมาก บร หารหล กส ตร จ ดทาหล กส ตร (TQF) 1. ความเส ยงด านระบบ ข อม ลด านการผล ตบ ณฑ ตบน 1.2 ฐานข อม ลไม เป นป จจ บ นและ 5 4 ระด บส งมาก เทคโนโลย สารสนเทศ ระบบสารสนเทศของศ นย ฯ ไม ไม เป นหมวดหม เป นป จจ บ น 2. ความเส ยงด านอาคาร สถานท ไม เพ ยงพอ หร อไม 1.3 การจ ดการเร ยนการสอน 4 4 ระด บส งมาก สถานท เหมาะสม 1. ความเส ยงด านบ คคลกร จานวนบ คคลากร 1.4 การให บร การ/การทดแทนงาน 4 5 ระด บส งมาก 2. ความเส ยงด านระบบประก น 1.ระบบการจ ดเก บเอกสาร 1.5 ทาให หล กฐานใช ในการ 3 3 ระด บปานกลาง ค ณภาพ ประก นค ณภาพไม สมบ รณ 2. ระบบข อม ลน ส ตท เป น 1.6 ข อม ลเก ยวก บจานวนน ส ต 3 3 ระด บปานกลาง ป จจ บ น สถานภาพ จากการบร การการน ส ต ล าช า 3. ความเส ยงด านผลการเร ยน น ส ต ผลการเร ยนของน ส ตม ผลการ เร ยนไม ถ งเกณฑ ท กาหนด 4. ความเส ยงด านเทคโนโลย การส ญหายของข อม ล เม อ เคร องคอมพ วเตอร ต ดไวร ส 1.7 จานวนน ส ตท สาเร จการศ กษา ในภาคเร ยนส ดท ายไม เป นไปตาม เป าหมาย 1.8 ข อม ลเก ยวก บการเร ยนการ สอนเส ยหาย หร อส ญหาย 3 3 ระด บปานกลาง 4 3 ระด บปานกลาง

12 ตารางท 2 ว เคราะห ว ดระด บความเส ยง จากโอกาสท เก ดความเส ยงและผลกระทบจากความเส ยงเพ อประเม นระด บความเส ยงจากการดาเน นงานตามพ นธก จ ด านการผล ตบ ณฑ ต การว จ ย การบร การว ชาการ การทาน ศ ลปว ฒนธรรมและการบร หารจ ดการ (ต อ) พ นธก จ/ด าน ประเภทความส ยง 1. ด านการผล ต บ ณฑ ต(ต อ) 4. ความเส ยงจาก เหต การณ ภายนอก 5. ความเส ยงด านการ ทะเลาะว วาท 2. ด านการว จ ย 1. ความเส ยงด าน บ คลากร 2. ความเส ยงด าน อ นๆ 3. ด านบร หาร ว ชาการ 4. ด านการทาน บาร งศ ลป ว ฒนธรรม 1. ความเส ยงด าน บ คลากร 2. ความเส ยงด าน ระบบงาน 1. ความเส ยงด าน บ คคล ประเด นความเส ยง (ประเด นย อย (ถ าม )) ผลกระทบจากประชาคม อาเซ ยน ผลจากการกระทบกระท ง ระหว างน ส ต บ คลากร การนางานว จ ยไปใช ประโยชน จร งและการทางานว จ ยแบบ บ รณาการ 12 ป จจ ยความเส ยง ความเส ยง การประเม นความเส ยง โอกาส ผลกระทบ ระด บความเส ยง 1. การพ ฒนาหล กส ตร 1.9 มาตรฐานของน ส ตท เท ยบเท า 3 4 ระด บปานกลาง สากล 2. ภาษาท ความสามารถในการใช ภาษา 3 4 ระด บปานกลาง ผลการเร ยน พฤต กรรมการ 1.11 ส งผลกระทบต อผลการเร ยน 3 4 ระด บปานกลาง แสดงออกของน ส ต ของน ส ตท ก อเหต ทะเลาะว วาท บ คลากรขาดแรงจ งใจในการ โครงการว จ ยม จานวนไม บรรล 5 3 ระด บส งมาก จ ดทาโครงการว จ ย ตามเป าหมายท กาหนด จานวนโครงการว จ ยท นาไปใช 2.3 จานวนผลงานว จ ยท นาไปใช 5 3 ระด บส งมาก ประโยชน จร งและจานวน ประโยชน จร งย งน อยและย งไม ม โครงการบ รณาการ การพ ฒนาโครงการบ รณาการ บ คลากร ขาดผ ประสานงานม ออาช พ 3.1 ขาดผ ประสานงานม ออาช พใน เร องการบร หารจ ดการโครงการ บร การว ชาการและประชาส มพ นธ ระบบงาน ขาดระบบการจ ดการบร การ ว ชาการท ด ความเส ยงด านบ คคล ความถน ดในการค นคว าว จ ย ด านศ ลปว ฒนธรรม 3.2 ย งไม ม ระบบการพ จารณา ข อเสนอและต ดตามประเม นผล โครงการบร การว ชาการ 4.1 เน องจากขาดผ เช ยวชาญและ ม ออาช พในเร องศ ลปว ฒนธรรมท ล กซ งโดยตรง 2 5 ระด บส งมาก 5 2 ระด บส งมาก 3 2 ระด บปานกลาง

13 ตารางท 2 ว เคราะห ว ดระด บความเส ยง จากโอกาสท เก ดความเส ยงและผลกระทบจากความเส ยงเพ อประเม นระด บความเส ยงจากการดาเน นงานตามพ นธก จ ด านการผล ตบ ณฑ ต การว จ ย การบร การว ชาการ การทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรมและการบร หารจ ดการ (ต อ) พ นธก จ/ด าน ประเภทความส ยง 5. ด านบร การ 1. ความเส ยงด าน ทร พยกร 2. ความเส ยงด าน บ คคล 3. ความเส ยงจาก เหต การณ ภายนอก 4. ความเส ยงด าน ทร พยากร ประเด นความเส ยง (ประเด นย อย (ถ าม )) ป จจ ยความเส ยง ความเส ยง ความเส ยงด านระบบ ระบบ 5.1 ระบบสารสนเทศในการ เทคโนโลย สารสนเทศ บร หารจ ดการย งไม สมบ รณ ความเส ยงด านบ คลากร จานวนบ คลากร 5.2 การจาก ดของบ คลากรสาย สน บสน นท ม อย ผลกระทบจากภาระโลกร อน ค าไฟฟ าส งข น 5.3 ค าใช จ ายการชาระค าไฟฟ า เพ มข น 1. ความเส ยงด านระบบ ว สด อ ปกรณ 5.4 การเส อมสภาพของคร ภ ณฑ เทคโนโลย สารสนเทศ คอมพ วเตอร อ ปกรณ ท ม อย ไม สามารถรองร บเทคโนโลย ท เปล ยนไปอย างรวดเร ว 2. ความเส ยงด านอาคาร สถานท 13 โครงสร างอาคาร 5.5 ความเส ยงสภาพของอาคารจาก การใช งาน การประเม นความเส ยง โอกาส ผลกระทบ ระด บความเส ยง 4 2 ระด บส ง 4 4 ระด บส งมาก 4 4 ระด บส งมาก 2 2 ระด บปานกลาง 2 3 ระด บปานกลาง

14 ตารางท 3 การจ ดการความเส ยงย ดตามหล ก 4 T 1) โอนความเส ยง (Transfer) ให ระด บมหาว ทยาล ยเป นผ ควบค มและจ ดการความเส ยง ได แก 14 ประเภทความส ยง ความเส ยงด าน นโยบาย ความเส ยงด าน ทร พยากร ความเส ยงด านการ ปฏ บ ต การ ความเส ยงจาก เหต การณ ภายนอก ความเส ยงด านการ ทะเลาะว วาท ความเส ยงด าน บ คลากร ความเส ยงด าน อ นๆ ประเด นความเส ยง (ประเด นย อย (ถ าม )) ความเส ยงของกระบวนการ บร หารหล กส ตร ความเส ยงด านระบบ เทคโนโลย สารสนเทศ การประเม นความเส ยง ป จจ ยความเส ยง ความเส ยง โอกาส ผลกระทบ ระด บความเส ยง การจ ดการความเส ยง การปร บปร งร ปแบบในการ มาตรฐานหล กส ตร 5 5 ระด บส งมาก โอนให ระด บมหาว ทยาล ย จ ดทาหล กส ตร (TQF) ข อม ลด านการผล ตบ ณฑ ตบน ฐานข อม ลไม เป นป จจ บ นและไม 5 4 ระด บส งมาก โอนให ระด บมหาว ทยาล ย ระบบสารสนเทศของศ นย ฯ ไม เป นหมวดหม เป นป จจ บ น ความเส ยงด านบ คคลกร จานวนบ คคลากร การให บร การ/การทดแทนงาน 3 3 ระด บปานกลาง โอนให ระด บมหาว ทยาล ย ความเส ยงด านระบบประก น ค ณภาพ ผลกระทบจากประชาคม อาเซ ยน ผลจากการกระทบกระท ง ระหว างน ส ต บ คลากร การนางานว จ ยไปใช ประโยชน จร งและการทางาน ว จ ยแบบบ รณาการ ระบบการจ ดเก บเอกสาร ทาให หล กฐานใช ในการประก น 3 3 ระด บปานกลาง โอนให ระด บมหาว ทยาล ย ค ณภาพไม สมบ รณ ระบบข อม ลน ส ตท เป นป จจ บ น ข อม ลเก ยวก บจานวนน ส ต สถานภาพ จากการบร การการ น ส ตล าช า 3 3 ระด บปานกลาง โอนให ระด บมหาว ทยาล ย การพ ฒนาหล กส ตร มาตรฐานของน ส ตท เท ยบเท า 3 4 ระด บปานกลาง โอนให ระด บมหาว ทยาล ย สากล ภาษาท 3 ความสามารถในการใช ภาษา 3 4 ระด บปานกลาง โอนให ระด บมหาว ทยาล ย ผลการเร ยน พฤต กรรมการ แสดงออกของน ส ต บ คลากรขาดแรงจ งใจในการ จ ดทาโครงการว จ ย จานวนโครงการว จ ยท นาไปใช ประโยชน จร งและจานวน โครงการบ รณาการ ส งผลกระทบต อผลการเร ยน ของน ส ตท ก อเหต ทะเลาะว วาท โครงการว จ ยม จานวนไม บรรล ตามเป าหมายท กาหนด จานวนผลงานว จ ยท นาไปใช ประโยชน จร งย งน อยและย งไม ม การพ ฒนาโครงการบ รณาการ 3 4 ระด บปานกลาง ศ นย ด ส ตพณ ชยการ 5 3 ระด บส งมาก โอนให ระด บมหาว ทยาล ย 5 3 ระด บส งมาก โอนให ระด บมหาว ทยาล ย

15 ตารางท 3 การจ ดการความเส ยงย ดตามหล ก 4 T (ต อ) 1) โอนความเส ยง (Transfer) ให ระด บมหาว ทยาล ยเป นผ ควบค มและจ ดการความเส ยง ได แก 15 ประเภทความส ยง ความเส ยงด าน บ คลากร ความเส ยงด าน ระบบงาน ความเส ยงด าน บ คคล ความเส ยงด าน ทร พยกร ความเส ยงด าน บ คคล ความเส ยงจาก เหต การณ ภายนอก ความเส ยงด านการ ทะเลาะว วาท ประเด นความเส ยง (ประเด นย อย (ถ าม )) ป จจ ยความเส ยง ความเส ยง บ คลากร ขาดผ ประสานงานม ออาช พ ขาดผ ประสานงานม ออาช พใน เร องการบร หารจ ดการโครงการ บร การว ชาการและการ ประชาส มพ นธ ระบบงาน ขาดระบบการจ ดการบร การ ว ชาการท ด ความเส ยงด านบ คคล ความถน ดในการค นคว าว จ ย ด านศ ลปว ฒนธรรม ย งไม ม ระบบการพ จารณา ข อเสนอและต ดตามประเม นผล โครงการบร การว ชาการ เน องจากขาดผ เช ยวชาญและม อ อาช พในเร องศ ลปว ฒนธรรมท ล กซ งโดยตรง ระบบสารสนเทศในการบร หาร จ ดการย งไสมบ รณ ความเส ยงด านระบบ ระบบ เทคโนโลย สารสนเทศ ความเส ยงด านบ คลากร จานวนบ คลากร การจาก ดของบ คลากรสาย สน บสน นท ม อย ผลกระทบจากภาระโลกร อน ค าไฟฟ าส งข น ค าใช จ ายการชาระค าไฟฟ า เพ มข น ผลจากการกระทบกระท ง ผลการเร ยน พฤต กรรมการ ส งผลกระทบต อผลการเร ยน ระหว างน ส ต แสดงออกของน ส ต ของน ส ตท ก อเหต ทะเลาะว วาท การประเม นความเส ยง การจ ดการความเส ยง โอกาส ผลกระทบ ระด บความเส ยง 2 5 ระด บส งมาก โอนให ระด บมหาว ทยาล ย 5 2 ระด บส งมาก โอนให ระด บมหาว ทยาล ย 3 2 ระด บปานกลาง โอนให ระด บมหาว ทยาล ย 4 2 ระด บส ง โอนให ระด บมหาว ทยาล ย 4 4 ระด บส งมาก โอนให ระด บมหาว ทยาล ย 4 2 ระด บส ง ศ นย ด ส ตพณ ชยการ 3 4 ระด บปานกลาง ศ นย ด ส ตพณ ชยการ

16 1) โอนความเส ยง (Transfer) ให ระด บมหาว ทยาล ยเป นผ ควบค มและแบ ง (Share) ให ส นย ด ส ตพณ ชยการร วมจ ดการความเส ยง ได แก 16 ประเภทความส ยง ความเส ยงด าน ทร พยากร ประเด นความเส ยง (ประเด นย อย (ถ าม )) ความเส ยงด านระบบ เทคโนโลย สารสนเทศ ป จจ ยความเส ยง ความเส ยง ว สด อ ปกรณ การเส อมสภาพของคร ภ ณฑ คอมพ วเตอร อ ปกรณ ท ม อย ไม สามารถรองร บเทคโนโลย ท เปล ยนไปอย างรวดเร ว ความเส ยงด านอาคารสถานท โครงสร างอาคาร ความเส ยงสภาพของอาคารจาก การใช งาน การประเม นความเส ยง การจ ดการความเส ยง โอกาส ผลกระทบ ระด บความเส ยง 2 2 ระด บปานกลาง โอนให ระด บมหาว ทยาล ย และศ นย ด ส ตพณ ชยการ 2 3 ระด บปานกลาง โอนให ระด บมหาว ทยาล ย และศ นย ด ส ตพณ ชยการ 2) ระด บความเส ยงท ศ นย ด ส ตพณ ชยการยอมร บ (Take, Accept) และการควบค ม (Treat)โดยการเตร ยมดาเน นการแผนการบร หารความเส ยงได แก ประเภทความส ยง ความเส ยงด านการ ปฏ บ ต การ ประเด นความเส ยง (ประเด นย อย (ถ าม )) ความเส ยงด านผลการเร ยน น ส ต ป จจ ยความเส ยง ความเส ยง ผลการเร ยนของน ส ตไม ถ ง เกณฑ จบหล กส ตร ความเส ยงด านเทคโนโลย การส ญหายของข อม ลเม อเคร อง คอมพ วเตอร ต ดไวร ส จานวนน ส ตท สาเร จการศ กษา ในภาคเร ยนส ดท ายไม เป นไป ตามเป าหมาย ข อม ลเก ยวก บการเร ยนการสอน เส ยหาย หร อส ญหาย การประเม นความเส ยง การจ ดการความเส ยง โอกาส ผลกระทบ ระด บความเส ยง 3 3 ระด บปานกลาง ศ นย ด ส ตพณ ชยการ ร บผ ดชอบ 4 3 ระด บปานกลาง ศ นย ด ส ตพณ ชยการ ร บผ ดชอบ

17 ตารางท 6 แผนการบร หารความเส ยงระด บมหาว ทยาล ยร ตนบ ณฑ ต ศ นย ด ส ตพณ ชยการประจาป งบประมาณ พ.ศ ความเส ยง ด านความเส ยง ด านการผล ตบ ณฑ ต 1. จานวนน ส ตระด บ ปร ญญาตร ลาออก 17 แผนบร หารความเส ยงท มหาว ทยาล ยกาหนด แผนการบร หารความเส ยง แนวทางการป องก น/แก ไข/ลดผลกระทบความเส ยหาย ผ ร บผ ดชอบระด บศ นย ฯ ระยะเวลา ดาเน นการ หมายเหต ด านการปฏ บ ต งาน 1. สารวจสาเหต ท แท จร งของการออกของน ส ต เพ อดาเน นการแก ไข ผ ช วยผ อานวยการฝ ายว ชาการ ม.ย. 54 ตลอดป 2. พ ฒนาระบบและกลไกสน บสน นการเร ยนร ให แก น ส ต ผ ช วยผ อานวยการฝ ายบร หารท วไป ม.ย. 54 ตลอดป 3. พ ฒนาระบบอาจารย ท ปร กษา ผ ช วยผ อานวยการฝ ายก จการน ส ต ม.ย. 54 ตลอดป 4. พ ฒนาท กษะด านการสอน ด านการว ดและประเม นผลการศ กษา เพ อให ผ อานวยการศ นย ฯ/ผ ช วยผ อานวยการฝ าย ม.ย. 54 ตลอดป การจ ดการเร ยนส มฤทธ ผล ว ชาการ 5. จ ดก จกรรมสอนเสร ม (ต ว) ให แก น ส ตสาหร บน ส ตท ม ผลการเร ยนต า ผ ช วยผ อานวยการฝ ายว ชาการ ม.ย. 54 ตลอดป 6. จ ดระบบการด แลโดยต งอาจารย ท ปร กษาเฉพาะเร อง ผ ช วยผ อานวยการฝ ายว ชาการ ม.ย. 54 ตลอดป 7. จ ดระบบการด แลโครงการเพ อนช วยเพ อน พ ช วยน อง ผ ช วยผ อานวยการฝ ายก จการน ส ต ม.ย. 54 ตลอดป ความเส ยงด านการ 1. จ ดการแต งต งเจ าหน าท เวรตามจ ดต างๆ ของศ นย ผ ช วยผ อานวยการฝ ายก จการน ส ต ม.ย. 54 ตลอดป ทะเลาะว วาท ความเส ยงด าน อาคารสถานท 1. ศ นย ฯ จ ดการโอนความเส ยงโดยการทาประก นภ ยต วโครงสร างอาคาร ผ ช วยผ อานวยการฝ ายบร หารท วไป ม.ย. 54 ตลอดป

18 ตารางท 7 แผนการบร หารความเส ยงศ นย ด ส ตพณ ชยการ ประจาป การศ กษา พ.ศ ความเส ยง ด านความเส ยง ด านการบร หารจ ดการ 1. ระบบการตรวจสอบ และถ วงด ลย ระหว าง ผ บร หาร การเง น และ บ ญช ย งไม สมบ รณ ด านทร พยากร (ความเส ยงด านการ เง นงบประมาณ) 2. ค าไฟฟ าส ง ความเส ยงจากเหต การณ ภายนอก 18 แผนบร หารความเส ยงท มหาว ทยาล ยกาหนด แผนการบร หารความเส ยง แนวทางการป องก น/แก ไข/ลดผลกระทบความเส ยหาย ผ ร บผ ดชอบระด บศ นย ฯ ระยะเวลา ดาเน นการ หมายเหต 1. เช ญท ปร กษาจากภายนอกให คาแนะนาและวางระบบ ผ ช วยผ อานวยการฝ ายบร หารท วไป ม.ย. 54 พ.ค. 55 ตลอดป 2. พ ฒนาและตรวจสอบระบบการเง นและบ ญช ผ ช วยผ อานวยการฝ ายบร หารท วไป ม.ย. 54 พ.ค. 55 ตลอดป 3. รายงานผลการดาเน นงานการตรวจสอบระบบการเง นและบ ญช ผ ช วยผ อานวยการฝ ายบร หารท วไป ม.ย. 54 พ.ค. 55 ตลอดป 1. เพ มมาตรการการประหย ดและใช ทร พยากรอย างม ประส ทธ ภาพ ผ ช วยผ อานวยการฝ ายบร หารท วไป ม.ย. 54 พ.ค. 55 ตลอดป ด านการบร หารทร พยากรมน ษย 3. การให บร การ / การ ความเส ยงด านการ 1. มอบหมายงานอย างช ดเจน ผ ช วยผ อานวยการฝ ายบร หารท วไป ม.ย. 54 พ.ค. 55 ตลอดป ทดแทน ปฏ บ ต งาน 4. การจาก ดของบ คลากร ความเส ยงด านบ คลากร 1. ว เคราะห ภาระงาน ผ ช วยผ อานวยการฝ ายบร หารท วไป ม.ย. 54 พ.ค. 55 ตลอดป สายสน บสน นท ม อย 5. อาย ของบ คลากรเพ ม ความเส ยงด านบ คลากร 1. จ ดทาแผนหาอ ตรากาล งทดแทน ผ ช วยผ อานวยการฝ ายบร หารท วไป ม.ย. 54 พ.ค. 55 ตลอดป มากข น ด านบร การว ชาการ 6.ย งไม ม ระบบการ ความเส ยงด านระบบงาน 1. แต งต งคณะกรรมการต ดตามและประเม นผล ผ ช วยผ อานวยการฝ ายว ชาการ ม.ย. 54 พ.ค. 55 ตลอดป พ จารณาข อเสนอและ 2. จ ดทามาตรการต ดตามและรายงานการดาเน นงาน ผ ช วยผ อานวยการฝ ายว ชาการ ม.ย. 54 พ.ค. 55 ตลอดป ต ดตามประเม นผล โครงการบร การว ชาการ 3. ประเม นส มฤทธ ผลของโครงการ ผ ช วยผ อานวยการฝ ายว ชาการ ม.ย. 54 พ.ค. 55 ตลอดป

19 ตารางท 7 แผนการบร หารความเส ยงศ นย ด ส ตพณ ชยการ ประจาป การศ กษา พ.ศ. 2554(ต อ) ความเส ยง ด านความเส ยง ด านว จ ย 9. ไม ได ร บอน ม ต เง นท ประจางวดตามระยะเวลา วางแผนไว ความเส ยงด านทร พยากร (ความเส ยงด านการ บร หารงานว จ ย) 19 แผนบร หารความเส ยงท มหาว ทยาล ยกาหนด แผนการบร หารความเส ยง แนวทางการป องก น/แก ไข/ลดผลกระทบความเส ยหาย ผ ร บผ ดชอบระด บศ นย ฯ ระยะเวลา ดาเน นการ หมายเหต 1. ม แนวทางการให บร การย มเง นทดรองจ าย ผ อานวยการศ นย / ผ ช วยผ อานวยการฝ าย ม.ย. 54 พ.ค. 55 ตลอดป บร หารท วไป 2. แจ งเว ยนผ ท เก ยวข องหร อผ ใด ร บโครงการดาเน นการ ผ ช วยผ อานวยการฝ ายบร หารท วไป ม.ย. 54 พ.ค. 55 ตลอดป 10. จานวนโครงการว จ ยท นาไปใช ประโยชน จร ง และจานวนโครงการ บ รณาการ ความเส ยงด านอ นๆ 1. สร างพ นธม ตรเคร อข ายสถานศ กษาอ นๆ ในการเผยแพร โครงการ ว จ ย และสร างความสาค ญของประโยชน ของการทาโครงว จ ย ผ ช วยผ อานวยการฝ ายว ชาการ ผ ช วยผ อานวยการฝ ายว ชาการ ม.ย. 54 พ.ค. 55 ตลอดป

20 20 แผนการต ดตาม ประเม นผลการบร หารความเส ยง มหาว ทยาล ยร ตนบ ณฑ ต ศ นย ด ส ตพณ ชยการ ได กาหนดปฏ ท นการดาเน นการบร หารความเส ยง เพ อใช เป นแนวทางในการดาเน นงาน ด งน ปฏ ท นการบร หารความเส ยง ศ นย ด ส ตพณ ชยการ ลาด บท ก จกรรมการดาเน นการ 1 กาหนดนโยบาย/แนวทางการ ดาเน นงาน (ถ าม การปร บปร ง) 2 ว เคราะห และระบ ความเส ยง และ จ ดลาด บความสาค ญของป จจ ย เส ยง 3 ประเม นระด บความเส ยงและ จ ดลาด บความสาค ญของความ เส ยง 4 จ ดทาแผนการบร หารความเส ยง 5 ดาเน นการตามแผนบร หารความ เส ยง 6 ต ดตามผลการดาเน นงานตาม แผนการบร หารความเส ยง เพ อ ระบ ป ญหา อ ปสรรค และกาหนด แนวทางแก ไข 7 ประเม นผลการดาเน นงานตาม แผนการบร หารความเส ยง เพ อ ประเม นผลการบร หารความเส ยง และกาหนดแนวทางแก ไขความ เส ยง รวมท งปร บแผนการบร หาร ความเส ยง เพ อประกอบการจ ดทา แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา ต อไป แผนการดาเน นการในรอบป การศ กษา ป 2554 ป 2555 ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค.

21 21 การต ดตามผลการดาเน นงาน มหาว ทยาล ยร ตนบ ณฑ ต ศ นย ด ส ตพณ ชยการได ดาเน นการตามข นตอนการบร หารความเส ยงโดย เร มจากการกาหนดความเส ยงท เป นส งท ส งผลกระทบต อว ตถ ประสงค ของมหาว ทยาล ย ตามพ นธก จ ประเด นย ทธศาสตร ท ต องการกาหนดหล กการและก จกรรมในกระบวนการบร หารความเส ยง พร อมระบ ความเส ยง โดยการประเม นความเส ยงท ม ผบกระทบต อการบรรล ว ตถ ประสงค ของการดาเน นงานของ มหาว ทยาล ย ซ งประกอบด วย การกาหนดการประเม น การประเม นโอกาส และผลกระทบของความเส ยง การว เคราะห ระด บความเส ยงและการจ ดลาด บความเส ยง พร อมประเม นมาตรการควบค ม และดาเน นการ บร หารจ ดการความสเยง โดยท คณะกรรมการบร หารความเส ยงได จ ดทาแผนบร หารความเส ยง ประจาป งบประมาณ พ.ศ พร อมรายงานผลการดาเน นงานตามแผนบร หารความเส ยงของมหาว ทยาล ย ศ นย ด ส ตพณ ชยการ ต อคณะกรรมการบร หารมหาว ทยาล ย ศ นย ด ส ตพณ ชยการ และได ม การต ดตามผลการ ดาเน นงานตามแผนบร หารความเส ยง และจ ดทารายงานการต ดตามแผนบร หารความเส ยง โดยจาแนกตาม ย ทธศาสตร เป าหมาย และป จจ ยความเส ยงท ง 3 ด าน (เฉพาะท ศ นย ด ส ตพณ ชยการ ร บผ ดชอบ) ด งน 1. ผลการต ดตามการดาเน นงานความเส ยงด านด านการผล ตบ ณฑ ต (ตามตารางท 8) 2. ผลการต ดตามการดาเน นงานความเส ยงด านการบร การว ชาการ (ตามตารางท 9) 3. ผลการ ต ดตามการดาเน นงานความเส ยงด าน การทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรมและการบร หาร จ ดการ (ตามตารางท 10)

22 ตารางท 8 รายงานผลการต ดตามการดาเน นงานความเส ยงด านด านการผล ตบ ณฑ ต ความเส ยงตามพ นธก จ ป จจ ยความเส ยง การจ ดการความเส ยง ด านการผล ตบ ณฑ ต ความเส ยงด านการปฏ บ ต การ ว ตถ ประสงค เพ อการพ ฒนา บ ณฑ ตให ม ค ณภาพ ด เก ง ม ส ข ความเส ยงด านเทคโนโลย ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนา เทคโนโลย ในการตอบสนอง การใช งาน 1. ผลการเร ยน พฤต กรรมการแสดงออก ของน ส ตในทางท ลดลง 2. ผลการเร ยนของน ส ตไม ถ งเกณฑ จบ หล กส ตร 1. การส ญหายของข อม ล เม อเคร อง คอมพ วเตอร ต ดไวร ส 2. การเส ยหายของว สด อ ปกรณ เคร อง คอมพ วเตอร สารวจสาเหต ท แท จร งของการออกของน ส ต เพ อ ดาเน นการแก ไข 2. พ ฒนาระบบและกลไกสน บสน นการเร ยนร ให แก น ส ต 3. พ ฒนาระบบอาจารย ท ปร กษา 4. พ ฒนาท กษะด านการสอน ด านการว ดและประเม นผล การศ กษา เพ อให การจ ดการเร ยนส มฤทธ ผล 5. จ ดก จกรรมสอนเสร ม (ต ว) ให แก น ส ตสาหร บน ส ตท ม ผลการเร ยนต า 6. จ ดระบบการด แลโดยต งอาจารย ท ปร กษาเฉพาะเร อง 7. จ ดระบบการด แลโครงการเพ อนช วยเพ อน พ ช วยน อง 1. จ ดเวรเจ าหน าท ฝ ายบาร งร กษาคอมพ วเตอร ด แล ว สด อ ปกรณ ทางคอมพ วเตอร 2. ดาเน นการตรวจเช คสภาพว สด อ ปกรณ เคร อง คอมพ วเตอร ให พร อมใช งานตลอดเวลา กาหนดเสร จ/ ผ ร บผ ดชอบ ก.พ. 54 พ.ค. 55 คณะกรรมการบร หาร ความเส ยง ก.พ. 54 พ.ค. 55 คณะกรรมการบร หาร ความเส ยง สถานะการ ดาเน นงาน ว ธ การ ต ดตาม ป ญหา/ อ ปสรรค ผลการดาเน นงาน ตลอดป ไม พบ 1. น กศ กษาเก ดความ ร กความสาม คค ใน หม คณะ 2. ผลการเร ยนของ น ส ตด ข นตามลาด บ 3. ม น ส ตจานวน ร อยละ 0.5 ไม จบ หล กส ตรเน องจาก ป ญหาส ขภาพ และ การไม ได ร บส ทธ ก กองท น กยศ. *(ตาม ตารางหมายเหต ประกอบ) ตลอดป ไม พบ 1. ป ญหาของการส ญ หายของข อม ลลดลง มาก 2. ป ญหาการส ญหาย ไม เก ดข น

23 ตารางท 9 รายงานผลการต ดตามการดาเน นงานความเส ยงด านการบร การว ชาการ ความเส ยงตามพ นธก จ ป จจ ยความเส ยง การจ ดการความเส ยง ด านการบร การว ชาการ ความเส ยงด านสารสนเทศ ว ตถ ประสงค เพ อการพ ฒนาข อม ลข าวสาร การประชาส มพ นธ ให เก ด ประส ทธ ภาพส งส ด ขาดผ ประสานงานม ออาช พในเร องการ บร หารจ ดการโครงการบร การว ชาการ และประชาส มพ นธ พ ฒนาระบบฐานข อม ลของศ นย 2. พ ฒนาระบบช องทางการส อสารข อม ลทางว ชาการ 3. พ ฒนาระบบข อม ลข าวสารให ท นเหต การณ กาหนดเสร จ/ ผ ร บผ ดชอบ ก.พ. 54 พ.ค. 55 คณะกรรมการบร หาร ความเส ยง สถานะการ ดาเน นงาน ว ธ การ ต ดตาม ป ญหา/ อ ปสรรค ผลการดาเน นงาน ตลอดป ไม พบ 1. น ส ตได ร บข อม ล ข าวสารทางว ชาการ ครบถ วนสมบ รณ 2. สามารถ ตอบสนองข อม ลทาง ว ชาได อย างรวดเร ว 3. ความผ ดพลาด ในการเท ยบโอน การเพ กถอนรายว ชา ของน ส ตลดลงมาก

24 ตารางท 10 รายงานผลการต ดตามการดาเน นงานความเส ยงด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรมและการบร หารจ ดการ ความเส ยงตามพ นธก จ ป จจ ยความเส ยง การจ ดการความเส ยง ด านการบร หารจ ดการ ความเส ยงด านอาคารสถานท ว ตถ ประสงค เพ อตอบสนองการใช พ นท ให เก ดประโยชน ส งส ด ความเส ยงจากเหต การณ ภายนอก (ค าไฟฟ าส งข น) ว ตถ ประสงค เพ อการลดการใช พล งงาน และการใช พล งงานเท าท จาเป น โครงสร างอาคาร 1. จ ดเวรเจ าหน าท ฝ ายบาร งอาคารสถานท ประจาศ นย ฯ ในการปร บปร งเบ องต น 2. ตรวจสอบความเส ยหายท กระยะ และรายงานผลอย าง ต อเน อง 3. ศ นย ฯ ดาเน นการเร ยกร องค าส นไหมทดแทนถ าเก ด อ บ ต เหต จากการใช อาคารสถานท ผลกระทบจากภาระโลกร อน 1. รณรงค การใช อ ปกรณ ไฟฟ า เช น เคร องปร บอากาศ สว ทซ ไฟภายในห อง เคร องฉาย และเคร องขยายเส ยง 2. จ ดเจ าหน าท ด แลการป ด เป ดสว ทซ ควบค มอ ปกรณ ไฟฟ าของอาคารเร ยน 24 กาหนดเสร จ/ ผ ร บผ ดชอบ ก.พ. 54 พ.ค. 55 คณะกรรมการบร หาร ความเส ยง ก.พ. 54 พ.ค. 55 คณะกรรมการบร หาร ความเส ยง สถานะการ ดาเน นงาน ว ธ การ ต ดตาม ป ญหา/ อ ปสรรค ผลการดาเน นงาน ตลอดป ไม พบ 1. น ส ตใช อาคาร สถานท ในการดาเน น ก จกรรมอย าง ประส ทธ ภาพส งส ด 2. อ บ ต เหต จากการ ใช อาคารสถานท ตลอดจนไม ปรากฎ ตลอดป ไม พบ 1. ค าใช จ ายของ ศ นย ฯ ลดลง ตามลาด บ 2. ว สด อ ปกรณ เคร องใช ไฟฟ าม อาย การใช งานนานข น

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25..

เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25.. เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25.. 1 เอกสารช แจงประกอบการจ ดท าแผนบร หารความเส ยงระด บคณะว ชา/หน วยงาน ( คณะว ชา/สถาบ น/หน วยงาน/ สาน ก/สาน กงาน/ศ นย ) ประจาป

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนท 1: กาหนดประเด นความเส ยง บ คลากรของมหาว ทยาล ยไม เข าใจเกณฑ การศ กษา 1 ข นตอนท 2: จ ดทา Key Process

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556 ค าน า แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2556 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม ประเด นย ทธศาสตร 6.ด านการบร หารจ ดการแบบบ รณาการ การบร หาร กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม เป าประสงค โดยย ดประโยชน ส งส ดขององค กร (SPECIALISTS) /ป จจ ยเส ยง เป าประสงค ข อท 1.1 ม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ค ม อ การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร ง จ ดทาโดย คณะกรรมการจ ดทาแผนกลย ทธและแผนปฏ บ ต การ ด านทาน บาร ง ส วนท 3 ระบบและกลไกการทาน บาร ง ผ ร บผ ดชอบ ข นตอน หล กฐาน / เอกสาร เร มต น กาหนดผ ร บผ ดชอบด านการทาน

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

โครงการพ ฒนาระบบประเม นการเร ยนการสอนออนไลน ว ตถ ประสงค พ ฒนาระบบภาวะการม งานทาของบ ณฑ ต

โครงการพ ฒนาระบบประเม นการเร ยนการสอนออนไลน ว ตถ ประสงค พ ฒนาระบบภาวะการม งานทาของบ ณฑ ต โครงการพ ฒนาระบบประเม นการเร ยนการสอนออนไลน ว ตถ ประสงค พ ฒนาระบบภาวะการม งานทาของบ ณฑ ต แบบ RMUTP-ERM 1-2 1. ศ กษาความต องการ ของระบบงาน/ป ญหา/ อ ปสรรค เพ อให ทราบถ งป ญหาและอ ปสรรคของการต ดตาม ภาวะการม

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

ย ทธศาสตร ท... ความเส ยง : ด าน... หน วยงาน :... NPRU-RM1 การว เคราะห ความเส ยง แหล งท มาความเส ยง เก ดจากป จจ ย ภายใน (๖) ล าด บ ความ เส ยง (๑๑)

ย ทธศาสตร ท... ความเส ยง : ด าน... หน วยงาน :... NPRU-RM1 การว เคราะห ความเส ยง แหล งท มาความเส ยง เก ดจากป จจ ย ภายใน (๖) ล าด บ ความ เส ยง (๑๑) แผนบร หารความของ... ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕xx การว เคราะห ประเม น และจ ดล าด บความ ณ ว นท... เด อน... พ.ศ. ๒๕xx NPRU-RM1 ย ทธศาสตร ท... ตามแผนย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ยท หน วยงานร บผ ดชอบ 1.ด านทร พยากร

More information

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554)

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา จากมต ท ประช ม คร งท 2/2553 ลงว นท 8 ธ นวาคม 2552 แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

เอกสารประกอบการจ ดท า

เอกสารประกอบการจ ดท า เอกสารประกอบการจ ดท า [Type your address] [Type your phone number] [Type your email address] โครงการพ ฒนาผ ประกอบการธ รก จอ ตสาหกรรม (คพอ.267) กร งเทพฯ โครงการพ ฒนาผ ประกอบการธ รก จอ ตสาหกรรม (คพอ.267)

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖ หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๖. องค ประกอบการประเม นและส ดส วนของการประเม น. หล กการประเม นผลการปฏ บ ต งานของพน

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย ขน ษฐา แซ ล ม และนายวช ราว ธ จ นผอง 2. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ไม ว าจะเป นทางหน

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

เกณฑ มาตรฐาน ข อ เกณฑ การด าเน นงาน ผลการด าเน นงาน หล กฐาน

เกณฑ มาตรฐาน ข อ เกณฑ การด าเน นงาน ผลการด าเน นงาน หล กฐาน 28 องค ประกอบท 7 การบร หารและการจ ดการ ต วบ งช ท 7.1 : ภาวะผ น าของคณะกรรมการฝ าย/ส าน ก และผ บร หารหน วยงาน ชน ดของต วบ งช : กระบวนการ เกณฑ มาตรฐาน 1 สภามหาว ทยาล ย/คณะกรรมการ หน วยงาน ปฏ บ ต หน าท ตามท

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 25552559 7 ม.ย.56 ว ส ยท ศน ผ นาด านการจ ดการในภ ม ภาคอาเซ ยน พ นธก จ ส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนด านการจ ดการ ส งเสร มการบร

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะอาช พ และบ รณาการปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง

แผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะอาช พ และบ รณาการปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง แผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะอาช พ และบ รณาการปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง รห สว ชา 3000-0101 ว ชาการพ ฒนางานด วยระบบค ณภาพและเพ มผลผล ต สาขาว ชาการขายและการตลาด หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.)

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ

ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ - ๑ - ช อโครงการ จ ดระบบงานด านธ รการของ กวก.ศวก.พร. เจ าของโครงการ กองว ทยาการ ศ นย ว ทยาการ กรมแพทย ทหารเร อ (กวก.ศวก.พร.) ผ ร บผ ดชอบ กองบ งค บการ กองว ทยาการ ศ นย ว ทยาการ กรมแพทย ทหารเร อ หล กการและเหต

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม โครงการอบรมให ความร งานประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๗ ระหว างว นท ๑๑ ๑๒ ธ นวาคม ๒๕๕๗ ห องประช ม ๑ ช น ๒ อาคารเฉล มพระเก ยรต มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ดรธาน ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

รายงานผลการดาเน นงานโครงการบร หารความเส ยง สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม

รายงานผลการดาเน นงานโครงการบร หารความเส ยง สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม รายงานผลการดาเน นงานโครงการบร หารความเส ยง สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม งานควบค มภายใน สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม บทสร ปสาหร บผ บร หาร 2 การประเม นความค ดเห นของคณาจารย และบ คลากร เก ยวก

More information

กองส ขภาพจ ตส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 ระเบ ยบปฏ บ ต ท P-EP-03 ประกาศใช : 1 เมษายน 2548 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ลระบาดว ทยาส ขภาพจ ต หน าท : 1/5

กองส ขภาพจ ตส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 ระเบ ยบปฏ บ ต ท P-EP-03 ประกาศใช : 1 เมษายน 2548 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ลระบาดว ทยาส ขภาพจ ต หน าท : 1/5 กองส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ล หน าท : 1/5 หน วยงาน : หน วยงานท เก ยวข อง : (ให ใส หน วยงานท เก ยวข อง) ผ จ ดเตร ยม คณะท างานจ ดท าเอกสาร.. () ผ ทบทวน ผ แทนฝ ายบร หารค ณภาพ..

More information

มาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งาน (Standard Operation Procedure)

มาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งาน (Standard Operation Procedure) : SOP 1-3-01 ถ ง SOP 1-3-04 : SOP 1-5-01 ถ ง SOP 1-5-04 เลขท สาเนาเอกสาร :... งานสารบรรณ ด านบร หารและวางแผน คณะบร หารธ รก จและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม งานจ ดเอกสาร SOP 1-5-01

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

การประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บหล กส ตร

การประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บหล กส ตร การประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บหล กส ตร 1 การประเม นหล กส ตร ประเม นโดย สกอ. ท กๆ 3 ป ม 11 สาขา ท ม มคอ. 1 จะถ กประเม นโดย สกอ. สาขาท เหล อให มหาว ทยาล ยหาผ ประเม นเอง โดยมหาว ทยาล ยเป นผ แต งต ง และอบรมผ

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม www.thatoomhsp.com เร อง พ ฒนาระบบรายงานโปรแกรม HOSxP สมาช ก ประกอบด วยเจ าหน าท ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ 2 คน นายธราท พย พรหมบ ตร ห วหน าศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ

More information

ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งาน การตรวจต ดตามค ณภาพภายใน

ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งาน การตรวจต ดตามค ณภาพภายใน หน า 1/6 ผ จ ดทา ผ ตรวจสอบ.. (นางสาวมณฑ รา ถาวรย ต การต ) (นางสาวอ มพ ชน นวลแสง) ห วหน าฝ ายตรวจประเม น ผ แทนฝ ายบร หาร 14 / ม.ค. / 55 12 / ม.ค. / 55 ผ อน ม ต (นางธน ฏฐา จงพ ร เพ ยร) ผ อ านวยการศ นย พ

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ท โครงการ/หล กส ตรการพ ฒนา หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค เป าหมาย ว ธ การ งบ ระยะเวลา (คน) พ ฒนา ประมาณ ด าเน นการ 1 อบรมส มมนาผ

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information