ศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต (บร หารการศ กษา)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "ศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต (บร หารการศ กษา)"

Transcription

1 การศ กษาคร งน การศ กษาศ กยภาพการจ ดการศ กษาสาหร บเด กปฐมว ยในศ นย พ ฒนาเด กเล กขององค การบร หารส วนตาบลในเขตอาเภอพาน จ งหว ดเช ยงราย A Study on the Potential for Early Childhood Education in The Early Childhood Development Center of Subdistrict Administrative Organization, Phan District, Chiang Rai Province ผ เข ยน ว นเพ ญ ทะนนท, พฐา ส วรรณร ตน, ส ทธา ร ตนศ กด ศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต (บร หารการศ กษา) บทค ดย อ เพ อประเม นระด บศ กยภาพการการจ ดการศ กษาสาหร บเด กปฐมว ยในศ นย พ ฒนาเด ก เล กขององค การบร หารส วนตาบลในเขตอาเภอพาน จ งหว ดเช ยงราย ในท ศนะของผ ปฏ บ ต งานด านการศ กษาของ องค การบร หารส วนตาบลและในท ศนะของผ ปกครองเด กเล ก โดยศ กษาศ กยภาพ 5 ด าน ได แก (1) ด าน โครงสร างองค กร (2) ด านบ คลากร (3) ด านงบประมาณ (4) ด านว สด อ ปกรณ และเทคโนโลย (5) ด านอาคาร สถานท กล มประชากรท ใช เก บข อม ลเพ อการศ กษาม จานวน526 คน จาแนกเป น (1) ผ ปฏ บ ต งานด านการศ กษา ขององค การบร หารส วนตาบล จานวน 126 คนและ (2) ผ ปกครอง จานวน 400 คน ผลการศ กษาม ด งน ในท ศนะของผ ปฏ บ ต งานด านการศ กษา ศ กยภาพการดาเน นการจ ดการศ กษาสาหร บเด กปฐมว ยในศ นย พ ฒนาเด กเล กขององค การบร หารส วนตาบลอย ในระด บปานกลางท งโดยภาพรวมและแยกเป นรายด านในท ศนะ ของผ ปกครอง ศ กยภาพการดาเน นการจ ดการศ กษาสาหร บเด กปฐมว ยในศ นย พ ฒนาเด กเล กขององค การบร หาร ส วนตาบลโดยภาพรวมอย ในระด บมาก และเม อพ จารณาเป นรายด านพบว า อย ระด บมากท กด าน ยกเว นด าน เด ยวท อย ในระด บปานกลางค อด านอาคารสถานท ป ญหา อ ปสรรคการดาเน นการจ ดการศ กษาสาหร บเด กปฐมว ยในศ นย พ ฒนาเด กเล กขององค การบร หาร ส วนตาบลในเขตอาเภอพาน จ งหว ดเช ยงราย พบว าในท ศนะของผ ปฏ บ ต งานด านการศ กษาเห นว าองค การบร หาร ส วนตาบลม ป ญหาด านอาคารสถานท มากท ส ดซ งสอดคล องก บผ ปกครองท เห นว าองค การบร หารส วนตาบลควร ปร บปร งด านอาคารสถานท เป นลาด บแรก สาหร บข อเสนอแนะการดาเน นการจ ดการศ กษาสาหร บเด กปฐมว ยในศ นย พ ฒนาเด กเล กขององค การ บร หารส วนตาบลในเขตอาเภอพาน จ งหว ดเช ยงราย ในท ศนะของผ ปฏ บ ต งานด านการศ กษาเห นว าควรแก ไข ปร บปร งในด านอาคารสถานท เป นลาด บแรกซ งสอดคล องก บผ ปกครองท เห นว าม เพ ยงด านเด ยวท สมควรได ร บ การแก ไขปร บปร งแก ไขค อด านอาคารสถานท เพ อให ศ นย พ ฒนาเด กเล กม ค ณภาพและได มาตรฐานต อไป ค าส าค ญ: ศ กยภาพ/องค การบร หารส วนตาบล/ศ นย พ ฒนาเด กเล ก/เด กปฐมว ย/การจ ดการศ กษา

2 ABSTRACT This study was conducted to assess the potential for early childhood education in the Early Childhood Development Center of Sub district Administrative Organization, Phan District, Chiang Rai Province. The study on five potential subjects and views of the staff on the educational board of the Sub district Administrative Organization and the children s parents were: (1) The organizational Structure (2) Personnel (3) Budget (4) Materials, Equipment and Technology (5) Building. Data was collected for the study from a sample group of 526 people. Classified: (1) 126 staffs on the educational board of Sub district Administrative Organization (2) 400 parents. The results of the study were as follows: In the view of the staff on the educational board, the potential for early childhood education in the Early Childhood Development Center of Sub district Administrative Organization found that it performed at a moderate level. In the view of the parents, the potential for early childhood education in the Early Childhood Development Center of Sub district Administrative Organization found that overall it performed at a high level; considering each aspect it was found that it performed at high levels excluding the building aspect that only had a moderate level. The problem and barriers in the early childhood education in the Early Childhood Development Center of Sub district Administrative Organization, Phan District, Chiang Rai Province found that in the view of the staff on the educational board the Sub district Administrative Organization was found to have problem on building performance at a high level. This is consistent with the parents view that the Sub district Administrative Organization should have renovated the buildings first. The recommendation for the early childhood education in the Early Childhood Development Center of Sub district Administrative Organization in Phan District, Chiang Rai Province found that in the view of the educational staff the building aspect should have been improved first. This is consistent with the parents view that this aspect should have been done to lift the standard of the Early Childhood Development Center. Keywords: Potential/Sub district Administrative Organization/The Early Childhood Development Center/Early Childhood/Education

3 1.บทนา คนเป นทร พยากรท สาค ญและม ค ณค าย งของประเทศชาต การพ ฒนาคนจะต องเร มต งแต เด กเพราะเป น ช วงอาย ท ม ความสาค ญท ส ดในช ว ตมน ษย เป นระยะท ร างกายม อ ตราการพ ฒนาส งมากโดยเฉพาะทางสมอง ถ า เด กได ร บการพ ฒนาเล ยงด ท ด ถ กต องตามหล กจ ตว ทยาและหล กว ชาการอ น ๆเด กก จะพ ฒนาได เต มศ กยภาพ และสามารถเจร ญเต บโตเป นพลเม องท ม ค ณภาพเป นกาล งในการพ ฒนาประเทศชาต ต อไป การจ ดการศ กษาในระด บปฐมว ย ถ อเป นการให บร การทางการศ กษาข นต นท ร ฐม งจ ดให ประชาชนในว ย แรกของช ว ต เป นการจ ดการศ กษาเพ อป พ นฐานช ว ตท ด ให เด ก เด กท กคนจ งควรได ร บการเล ยงด ส งเสร มการ เร ยนร และการจ ดประสบการณ ต าง ๆ อ นจะนาไปส ค ณล กษณะของคนไทยท พ งประสงค ซ งเป นเป าหมายของ การจ ดการศ กษาท ต องการให เด กไทยเป น คนเก ง คนด และม ความส ข โดยม การพ ฒนาท เหมาะสมก บช วงว ย พ ฒนาคนตามธรรมชาต และเต มตามศ กยภาพตรงตามความต องการ ท งในด านส ขภาพ ร างกายและจ ตใจ สต ป ญญา ความร และท กษะ ค ณธรรมและจ ตสาน กท พ งประสงค และอย ในส งคมได อย างม ปกต ส ข (กรมส งเสร ม การปกครองท องถ น, 2549, หน า 11) และการพ ฒนาคนในชาต ให ม ค ณภาพน นจาเป นอย างย งท จะต องอาศ ย ระบบการจ ดการศ กษาท ด และม ประส ทธ ภาพในท กระด บโดยเฉพาะการจ ดการศ กษาในระด บปฐมว ย ท งน เพราะ เป นว ยเร มต นแห งการเร ยนร เป นว ยท ม พ ฒนาการท กด านอย างรวดเร วหากได ร บการอบรมเล ยงด และจ ด ประสบการณ การเร ยนร ถ กต องและเหมาะสมแล วก จะเป นการเตร ยมบ คคลให เข าส ส งคมย คใหม อย างม นคงและ ร เท าท นโลก ด งจะเห นได จากความค ดของน กการศ กษาท ว าการพ ฒนาคนค อรากฐานของช ว ตเราควรท จะเร ม ปล กฝ งต งแต เด ก เพราะรากฐานของช ว ตมน ษย เป นรากฐานของการศ กษาท กระด บ และจะเป นพลเม องท ด ม อาช พต อไปในอนาคต ซ งสอดคล องก บ เบญจา แสงมล (2544, หน า 84) ท กล าวไว ว าร ฐบาลเองก ม ความ ตระหน กถ งความสาค ญในเร องการจ ดการศ กษาปฐมว ย ด งจะเห นได จากการระบ สาระไว ในพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ ว าการจ ดการการศ กษาข นพ นฐานและการจ ดการศ กษาระด บปฐมว ยน ม จ ดม งหมายเพ อพ ฒนาและเตร ยมความพร อมของเด กให เต บโตเป นมน ษย ท สมบ รณ ท งทางด านร างกาย จ ตใจ อารมณ ส งคมและสต ป ญญาและได ม การบ ญญ ต ไว ในร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ.ศ มาตรา 80 (1) ว า ร ฐต องค มครองและพ ฒนาเด กและเยาวชน สน บสน นการอบรมเล ยงด และให การศ กษาปฐมว ย ท งน ต งแต อด ตจนถ งป จจ บ นม หน วยงานท ร บผ ดชอบการจ ดการศ กษาระด บปฐมว ยหลายหน วยงาน ด วยก น เช น หน วยงานในส งก ดกระทรวงศ กษาธ การ ได แก สาน กงานคณะกรรมการการประถมศ กษาแห งชาต กรมการศาสนา กรมการฝ กห ดคร กรมสาม ญศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาเอกชน หน วยงานในส งก ด กระทรวงมหาดไทย ได แก กรมการปกครอง กรมตารวจ กรมประชาสงเคราะห กรมการพ ฒนาช มชน กระทรวง สาธารณส ข ทบวงมหาว ทยาล ย กระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม องค กรเอกชน และสมาคมหร อม ลน ธ เป น ต น ซ งแต ละหน วยงานม จ ดประสงค ในการจ ดต งแตกต างก นไป แต โดยหล กใหญ แล ว ม ว ตถ ประสงค ท คล ายคล ง

4 ก น ค อต องการพ ฒนาเด กทางด านร างกาย จ ตใจ อารมณ ส งคมและสต ป ญญาเต มตามศ กยภาพ และเตร ยมความ พร อมในการเข าเร ยนในระด บประถมศ กษา ป จจ บ นหน วยงานพ นฐานซ งกาก บด แลการจ ดการศ กษาสาหร บเด กปฐมว ย ค อ องค กรปกครองส วน ท องถ น การจ ดการศ กษาโดยองค กรปกครองส วนท องถ น เป นผลมาจากพระราชบ ญญ ต กาหนดแผนและข นตอน การกระจายอานาจให แก องค กรปกครองส วนท องถ น พ.ศ และพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ ได บ ญญ ต ให องค กรปกครองส วนท องถ นม ส ทธ จ ดการศ กษาระด บใดก ได ตามความพร อมความเหมาะสม และความต องการของประชาชนในท องถ น และต งแต ป พ.ศ.2545 เป นต นมา กระทรวงมหาดไทยได ถ ายโอน งานการจ ดการศ กษาสาหร บเด กปฐมว ยในศ นย พ ฒนาเด กเล กของกรมพ ฒนาช มชนไปย งองค การบร หารส วน ตาบล โดยกาหนดประเภทของกล มงานน เป นหน าท ท ต องทาและท กองค การบร หารส วนตาบลต องดาเน นการ จาก อานาจหน าท ตามแผนการกระจายอานาจให แก องค กรปกครองส วนท องถ นท ได ถ ายโอนมาน น จ งเป นส งจาเป น อย างย งท องค การบร หารส วนตาบลซ งเป นหน วยงานผ ร บผ ดชอบจะต องดาเน นการให ตอบสนองความต องการ ของประชาชนในท องถ นและช มชนอย างม ประส ทธ ภาพโดยม งประโยชน ส งส ดก บเด กการจ ดการศ กษาสาหร บเด ก ปฐมว ยจ งต องได ร บการพ ฒนาและปร บปร งอย ตลอดเวลา ด งน นจ งสมควรได ร บการประเม นศ กยภาพจากผ ท เก ยวข องไม ว าจะเป นผ ให บร การหร อผ ร บบร การเพ อเพ มข ดความสามารถในการดาเน นการจ ดการศ กษาสาหร บ เด กปฐมว ยในศ นย พ ฒนาเด กเล กให ม ค ณภาพและได มาตรฐาน สาหร บอาเภอพาน ซ งเป นอาเภอหน งในจ งหว ดเช ยงราย เป นส วนราชการระด บภ ม ภาคม หน าท ควบค มด แลองค การบร หารส วนตาบลในเขตพ นท จานวน 15 แห ง ให สามารถบร หารจ ดการการบร การสาธารณะ ซ งร บถ ายโอนจากหน วยงานต าง ๆ ให ม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผลส งส ดต อประชาชน ท งน หมายรวมถ ง การจ ดการศ กษาระด บปฐมว ยในศ นย พ ฒนาเด กเล ก ซ งองค การบร หารส วนตาบลแต ละแห งม บทบาทหน าท ใน การจ ดการศ กษาตามท กฎหมายกล าวไว แล วข างต น โดยท ศ นย พ ฒนาเด กเล กส งก ดองค การบร หารส วนตาบลใน เขตพ นท อาเภอพานม จานวนท งส น 49 แห ง ในภาพรวมศ กยภาพการดาเน นการจ ดการศ กษาสาหร บเด กปฐมว ย ในศ นย พ ฒนาเด กเล กอย ในเกณฑ ด เม อพ จารณาจากผลการสร ปประเม นมาตรฐานการดาเน นงานด านศ นย พ ฒนา เด กเล กขององค การบร หารส วนตาบลในเขตอาเภอพานในป พ.ศ แต ท งน ท งน นถ งแม ว าจะเคยม การ ประเม นในเร องด งกล าวมาแล วก ตาม น าหน กมากย งข น หากม การประเม นศ กยภาพด วยว ธ การอ นมาประกอบ ข อม ลท ได จะม สาหร บการประเม นศ กยภาพน นทาได หลายว ธ แต สาหร บการศ กษาคร งน ผ ศ กษาเล อกใช แบบสอบถามเพ อทราบความค ดเห นของผ ปฏ บ ต งานด านการศ กษา และผ ปกครอง ซ งถ อเป นกล มบ คคล ท ม ความเก ยวข องโดยตรงก บการจ ดการศ กษาสาหร บเด กปฐมว ยในศ นย พ ฒนาเด กเล กขององค การบร หารส วน ตาบล

5 ด งน นผ ศ กษาจ งสนใจท จะศ กษาศ กยภาพในการจ ดการศ กษาระด บปฐมว ยในศ นย พ ฒนาเด กเล กของ องค การบร หารส วนตาบลในเขตอาเภอพาน จ งหว ดเช ยงราย เพราะเร องน ม หลายหน วยงานให ความสนใจว า องค การบร หารส วนตาบลซ งร บถ ายโอนภารก จด านการจ ดการศ กษาสาหร บเด กปฐมว ยในศ นย พ ฒนาเด กเล ก มาแล วน นจะสามารถจ ดการศ กษาได ม ค ณภาพมากน อยเพ ยงใด อ กท งในอาเภอพานย งไม ม ผ ใดศ กษาในเร อง ด งกล าว ผ ศ กษาในฐานะผ ดารงตาแหน งน กว ชาการศ กษาส งก ดองค การบร หารส วนตาบลในเขตอาเภอพานซ งถ อ เป นคนในพ นท และม ความเก ยวข องโดยตรงก บการจ ดการศ กษาสาหร บเด กปฐมว ยในศ นย พ ฒนาเด กเล ก จ งม แนวค ดว าเร องน น าจะเป นประโยชน และช วยให ผ ท เก ยวข องด านการจ ดการศ กษาระด บปฐมว ยในศ นย พ ฒนาเด ก เล กได ร บร ถ งระด บศ กยภาพ ป ญหา ข อจาก ด และข อเสนอแนะ เพ อท จะนาข อม ลท ได ไปใช เป นแนวทางในการ วางแผนและพ ฒนาการจ ดการศ กษาระด บปฐมว ยในศ นย พ ฒนาเด กเล กให ม ค ณภาพและได มาตรฐานต อไป 2.ว ตถ ประสงค การว จ ยคร งน ม ว ตถ ประสงค เพ อ ศ กษาศ กยภาพการดาเน นการจ ดการศ กษาสาหร บเด กปฐมว ยในศ นย พ ฒนาเด กเล กขององค การบร หารส วนตาบลในเขตอาเภอพาน จ งหว ดเช ยงราย ในท ศนะของผ ปฏ บ ต งานด าน การศ กษา ขององค การบร หารส วนตาบลและในท ศนะของผ ปกครองเด กเล กซ งเข าร บบร การในศ นย พ ฒนาเด ก เล กขององค การบร หารส วนตาบล 3.กรอบแนวค ดในการศ กษา การว จ ยในคร งน ผ ว จ ย ได ศ กษาการดาเน นการจ ดการศ กษาสาหร บเด กปฐมว ยในศ นย พ ฒนาเด กเล กของ องค การบร หารส วนตาบลในเขตอาเภอพาน จ งหว ดเช ยงราย ท เป นป จจ ยสาค ญต อการจ ดการศ กษาสาหร บเด ก ปฐมว ยในศ นย พ ฒนาเด กเล ก 5 ด าน ได แก ด านโครงสร างองค กร ด านบ คลากร ด านงบประมาณ ด านว สด อ ปกรณ และเทคโนโลย และด านอาคารสถานท และศ กษาในท ศนะของผ ปกครองและผ ปฏ บ ต งานด านการศ กษา 4.ขอบเขตการศ กษา ขอบเขตการว จ ยคร งน ประกอบด วย 4.1 ด านเน อหา การว จ ยคร งน เป นการศ กษาศ กยภาพในการดาเน นงานศ นย พ ฒนาเด กเล กขององค การบร หารส วนตาบล ในเขตอาเภอพาน จ งหว ดเช ยงราย 5 ด านได แก ด านโครงสร างองค กรด านบ คลากร ด านงบประมาณ ด านว สด อ ปกรณ และเทคโนโลย และด านอาคารสถานท

6 4.2 ด านประชากรและกล มต วอย าง ประชากรท ใช ศ กษาในคร งน ม 2 กล ม ได แก (1) ผ ปฏ บ ต งานด านการศ กษา อ นประกอบด วย น กว ชาการศ กษา และผ ด แลเด ก จานวน 137 คน (2) ผ ปกครองประกอบด วย พ อ แม ป ย า ตา ยายหร อ ผ ปกครองท ร บผ ดชอบด แลเด กเล กท เข ามาร บบร การในศ นย พ ฒนาเด กเล ก ส งก ดองค การบร หารส วนตาบลใน เขตอาเภอพาน จ งหว ดเช ยงราย จานวน 447 คน กล มประชากรท ศ กษาใช การส มแบบบ งเอ ญ และการเล อก ต วอย างแบบเจาะจง โดยใช ตารางการส มของ ยามาเน (Yamane, 1973) ส ตรท ใช ค อ n = 2.25N ได กล ม ต วอย างท งส น จานวน 584 คน 4.3 ข อจ าก ดของการว จ ย ข อจาก ดของการว จ ยคร งน ข อม ลจากกล มผ ปกครองและผ ปฏ บ ต งานด านการศ กษา เป นข อจาก ดด านประชากรและกล มต วอย างท ใช ในการศ กษาส บเน องเก บ ซ งอาจจะไม ครอบคล มถ งผ ม ส วนเก ยวข องก บการจ ด การศ กษาสาหร บเด กปฐมว ยในศ นย พ ฒนาเด กเล กขององค การบร หารส วนตาบลได ท งหมด 5.ประโยชน ท จะได ร บ ประโยชน ท ได จากการว จ ยคร งน ค อ 5.1 ได ทราบศ กยภาพการดาเน นการจ ดการศ กษาปฐมว ยของศ นย พ ฒนาเด กเล กอาเภอพานจ งหว ด เช ยงราย ในท ศนะของผ ปฏ บ ต งานด านการศ กษาและผ ปกครอง รวมท งความค ดเห นและข อเสนอแนะ 5.2 เพ อเป นแนวทางในการพ ฒนา ปร บปร ง และแก ไขป ญหาการจ ดการศ กษาสาหร บเด กปฐมว ยในศ นย พ ฒนาเด กเล ก 6.น ยามศ พท น ยามศ พท เฉพาะ ม ด งน 6.1 องค การบร หารส วนต าบล หมายถ ง องค การบร หารส วนตาบลในเขตอาเภอพาน จ งหว ดเช ยงราย ท จ ดต งข นตามพระราชบ ญญ ต สภาตาบลและองค การบร หารส วนตาบล พ.ศ. 2537ท เข าไปม ส วนร วมในการการ ดาเน นงานศ นย พ ฒนาเด กเล กขององค การบร หารส วนตาบล 6.2 เด กปฐมว ย หมายถ ง เด กเล กท ม อาย ระหว าง 3-5 ป ซ งเข าเร ยนในศ นย พ ฒนาเด กเล กขององค การ บร หารส วนตาบลในเขตอาเภอพาน จ งหว ดเช ยงราย 6.3 ศ นย พ ฒนาเด กเล ก หมายถ ง สถานศ กษาระด บปฐมว ย ท อย ในความด แลขององค การบร หารส วน ตาบลในเขตอาเภอพาน จ งหว ดเช ยงราย

7 6.4 ผ ปกครอง หมายถ ง ผ ร บผ ดชอบด แลเด กเล กท เข าเร ยนในศ นย พ ฒนาเด กเล กขององค การบร หาร ส วนตาบลในเขตอาเภอพาน จ งหว ดเช ยงราย ซ งม ความใกล ช ดก บเด ก ในท น หมายถ งพ อ แม ป ย า ตา ยาย 6.5 ผ ปฏ บ ต งานด านการศ กษาขององค การบร หารส วนต าบล หมายถ ง น กว ชาการศ กษาและผ ด แล เด กท ปฏ บ ต งานด านการศ กษา ส งก ดองค การบร หารส วนตาบลในเขตอาเภอพาน จ งหว ดเช ยงราย 6.6 ศ กยภาพ หมายถ ง ความสามารถในการปฏ บ ต หร อความพร อมขององค การบร หารส วนตาบล ใน การดาเน นงานศ นย พ ฒนาเด กเล กเพ อให การดาเน นงานบรรล เป าหมาย และตอบสนองความพ งพอใจของ ผ ร บบร การ ซ งศ กยภาพม ท งหมด 5 ด าน ประกอบด วย ศ กยภาพด านโครงสร างองค กร หมายถ ง ความสามารถในการปฏ บ ต หร อความพร อมขององค การ บร หารส วนตาบลในด านการจ ดร ปแบบองค กร การจ ดลาด บบ งค บบ ญชาความสาม คค ภายในองค กร ท ส งผลถ ง การปฏ บ ต งาน การต ดส นใจ ข อม ลข าวสาร และการต ดต อส อสาร การแบ ง การมอบหมายงานในหน าท เพ อการ ปฏ บ ต งานด านการจ ดการศ กษาสาหร บเด กปฐมว ย ศ กยภาพด านบ คลากร หมายถ ง ความสามารถในการปฏ บ ต หร อความพร อมขององค การบร หาร ส วนตาบล ในด านการความเพ ยงพอของจานวนบ คลากร ค ณภาพของบ คลากร การนาบ คลากรไปใช ประโยชน เพ อการจ ดการศ กษาของศ นย พ ฒนาเด กเล ก ศ กยภาพด านงบประมาณ หมายถ ง ความสามารถในการปฏ บ ต หร อความพร อมขององค การ บร หารส วนตาบลด านความเพ ยงพอของงบประมาณในการจ ดการการศ กษาศ นย พ ฒนาเด กเล กการจ ดสรร งบประมาณอย างท วถ ง ท นเวลา การต ดตามตรวจสอบการใช งานงบประมาณให เป นไปตามระเบ ยบกฎหมาย ศ กยภาพด านว สด อ ปกรณ และเทคโนโลย หมายถ ง ความสามารถในการปฏ บ ต หร อความพร อม ขององค การบร หารส วนตาบล ในการสรรหาว สด อ ปกรณ ตลอดจนเทคโนโลย และว ทยาการสม ยใหม มาใช ในการ จ ดการศ กษาศ นย พ ฒนาเด กเล ก รวมถ งความสามารถ ในการผล ตส อการเร ยนการสอนท เหมาะสมก บพ ฒนาการ ของผ เร ยน การควบค มค ณภาพ มาตรฐานการใช ว สด อ ปกรณ เทคโนโลย ศ กยภาพด านสถานท หมายถ ง ความสามารถในการปฏ บ ต หร อความพร อมขององค การบร หาร ส วนตาบลในการพ จารณาความเหมาะสมของพ นท ก อสร างศ นย พ ฒนาเด กเล กในความด แลการจ ดการ ส งแวดล อมให เอ อต อการพ ฒนาเด กเล ก ม การจ ดมาตรการเพ อความปลอดภ ยม การปร บปร งพ ฒนาซ อมแซม อาคารสถานท ให เหมาะสมก บการใช งานให ม นคงปลอดภ ย และควบค มการจ ดการสถานท และส งแวดล อมให ถ ก ส ขล กษณะ

8 7.สร ปผล อภ ปรายผล และข อเสนอแนะ การศ กษาเพ อประเม นศ กยภาพการดาเน นการจ ดการศ กษาสาหร บเด กปฐมว ยในศ นย พ ฒนาเด กเล กของ องค การบร หารส วนตาบลในเขตอาเภอพาน จ งหว ดเช ยงราย สามารถนาประเด นท สาค ญมาอภ ปรายผลได ด งน 7.1 ศ กยภาพขององค การบร หารส วนตาบลในการจ ดการศ กษาสาหร บเด กปฐมว ยในศ นย พ ฒนาเด กเล ก ในท ศนะของผ ปฏ บ ต งานด านการศ กษาและผ ปกครองเด กเล กม ความค ดเห นแตกต างก นโดยผ ปฏ บ ต งานด าน การศ กษาม ระด บความค ดเห น โดยภาพรวมอย ในระด บปานกลาง และเม อพ จารณาเป นรายด านพบว าอย ในระด บ ปานกลางท กด านเน องจากการได ปฏ บ ต งาน การคล กคล และส มผ สก บการจ ดการศ กษาสาหร บเด กปฐมว ยในท ก ด านจ งส งผลให ทราบถ งศ กยภาพและป ญหาในการดาเน นงานได ช ดเจน แตกต างจากความค ดเห นของผ ปกครอง ท พบว าองค การบร หารส วนตาบลม ศ กยภาพมากกว า โดยพบว าในภาพรวมอย ในระด บมาก และเม อพ จารณาเป น รายด านพบว าอย ในระด บมาก 4 ด าน ค อ ด านโครงสร างองค กร ด านบ คลากร ด านงบประมาณ และด านว สด อ ปกรณ และเทคโนโลย และม เพ ยงด านเด ยวท อย ในระด บปานกลางค อด านอาคารสถานท และส งแวดล อมอาจจะ ด วยเหต ผลท ว าผ ปกครองไม ได มาส มผ สใกล ช ดในเร องการดาเน นงานด านการจ ดการศ กษาสาหร บเด กปฐมว ยใน ศ นย พ ฒนาเด กเล ก จ งอาจจะมองเพ ยงสภาพภายนอกอย างผ วเผ น ทาให มองไม ค อยเห นศ กยภาพและป ญหาใน การดาเน นงานอย างแท จร ง จากผลการศ กษาจะเห นว าในท ศนะของผ ปฏ บ ต งานด านการศ กษาและในท ศนะของผ ปกครองม ความ ค ดเห นท เหม อนก นอย ด านเด ยวค อด านอาคาร สถานท และส งแวดล อม ถ อว าเป นด านท ม ศ กยภาพอย ในระด บ น อยท ส ด ท งน อาจจะเป นเพราะว าด านอาคารสถานท ย งไม ม ศ กยภาพและมาตรฐานเพ ยงพอ ไม ว าจะเป นการจ ด สถานท ต งของศ นย พ ฒนาเด กเล กให อย ในพ นท เหมาะสมสามารถเด นทางไป-มาได โดยสะดวก การบาร งร กษา อาคารสถานท ของศ นย พ ฒนาเด กเล กให ม ความม นคง ปลอดภ ย การจ ดพ นท ใช สอยในอาคารเร ยนของศ นย พ ฒนาเด กเล กได สะอาด ปลอดภ ยและเพ ยงพอสาหร บการจ ดก จกรรมการเร ยนการสอนของเด กปฐมว ย การม สถานท สาหร บเตร ยมและปร งอาหารสาหร บเด กปฐมว ยอย างถ กส ขล กษณะ ม ห องน า ห องส วมสาหร บเด กปฐมว ย อย างเพ ยงพอ การจ ดสภาพแวดล อมของศ นย พ ฒนาเด กเล กได เหมาะสมต อการจ ดการเร ยนการสอนสาหร บเด ก ปฐมว ย รวมถ งจ ดห องเร ยนของศ นย พ ฒนาเด กเล กให ม อากาศถ ายเทได สะดวก ซ งส งเหล าน ล วนต องใช งบประมาณจานวนมากในการก อสร างอาคารสถานท ให ได มาตรฐาน ซ งสอดคล องก บงานว จ ยของ สมบ ต จ กร สมศ กด (2541) และงานว จ ยของ บ ษบา ลออช ยร งษ (2539)ซ งม ผลการศ กษาท สอดคล องก น ค อ ขาด งบประมาณในการจ ดสภาพแวดล อม อาคารสถานท ค บแคบ อ กท งย งสอดคล องก บงานว จ ย สมจ ต อ ดมจร สเดช (2537) พบว า อาคารเร ยนส วนมากเป นอาคารถาวร ห องเร ยนม ล กษณะเป นห องโถง ม แสงสว างและอากาศ ถ ายเทได ด พอสมควร การจ ดห องเร ยน ห องนอน ห องก จกรรม จ ดอย ในห องเด ยวก น ศ นย อบรมเด กก อนเกณฑ

9 ในว ดย งขาดว สด คร ภ ณฑ ตลอดจนเคร องเล นในสนาม ส วนสภาพบร เวณท วไปม ความสะอาดร มร น ในระด บปาน กลาง เม อพ จารณาเป นรายด าน ช ให เห นว าศ กยภาพการจ ดการศ กษาสาหร บเด กปฐมว ยในศ นย พ ฒนาเด กเล ก ขององค การบร หารส วนตาบลในเขตอาเภอพาน จ งหว ดเช ยงราย ในด านโครงสร างองค กร ด านบ คลากร ด าน งบประมาณ และด านว สด อ ปกรณ และเทคโนโลย ในท ศนะของผ ปฏ บ ต งานด านการศ กษาและของผ ปกครอง พบว าแตกต างก น ค อในท ศนะของผ ปฏ บ ต งานด านการศ กษาเห นว าการจ ดการศ กษาม ศ กยภาพอย ในระด บปาน กลางในท กด าน ในส วนของผ ปกครองเห นว าการจ ดการด านโครงสร างองค กร ด านบ คลากร ด านงบประมาณ และ ด านว สด อ ปกรณ และเทคโนโลย ม ศ กยภาพอย ในระด บมาก ท งน อาจจะเป นเพราะว า ในม มมองของผ ปกครองท ไม ได มาส มผ สในเร องโครงสร างองค กร บ คลากร งบประมาณ รวมถ งว สด อ ปกรณ และเทคโนโลย โดยตรง อาจจะ มองเพ ยงภายนอก มองไม เห นป ญหาและม ความค ดเห นว าองค การบร หารส วนตาบลม ความพร อมและม ศ กยภาพ อย ในระด บมาก ซ งสอดคล องก บงานว จ ยของ เพ ญพ ชญา บรรหาญ (2545, หน า ) พบว าองค การ บร หารส วนตาบลช น 1 และ ช น 2 ม ความพร อมในการร บถ ายโอนภารก จด านการจ ดการศ กษา เน องจากม ป จจ ย สาค ญค อ ม บ คลากรท ม ความร ความสามารถ ม งบประมาณสน บสน นเพ ยงพอ แต สาหร บผ ปฏ บ ต งานด านการจ ด การศ กษา ได ส มผ สก บด านโครงสร างองค กร บ คลากรงบประมาณ รวมถ งว สด อ ปกรณ และเทคโนโลย โดยตรง จ ง ทาให มองเห นป ญหาและความต องการได ด กว าเพราะได คล กคล ก บด านต าง ๆ เหล าน เป นประจา จ งทาให ระด บ ความค ดเห นศ กยภาพการจ ดการศ กษาสาหร บเด กปฐมว ยในศ นย พ ฒนาเด กเล กอย ในระด บปานกลางท กด าน ซ ง สอดคล องก บงานว จ ยของ สมจ ต อ ดมจร สเดช (2537) ท ศ กษาพบว า ศ นย อบรมเด กก อนเกณฑ ในว ดย งขาด ว สด คร ภ ณฑ ตลอดจนเคร องเล นในสนาม ส วนสภาพบร เวณท วไป ม ในระด บปานกลาง ด านบ คลากรพบว า คร และคร พ เล ยงส วนใหญ ขาดความร เก ยวก บว ธ การอบรมเล ยงด เด ก ส วนการบร หารและการจ ดการศ นย อบรมเด ก ก อนเกณฑ ในว ดเป นป ญหาระด บปานกลาง ด านงบประมาณพบว าม ป ญหาระด บมากท ส ด การจ ดสรรงบประมาณ จากกรมการศาสนาไม เป นระบบ บ คลากรขาดความร ความเข าในในการบร หารงบประมาณรวมถ งการบ ญช และ การพ สด ซ งท งหมดม ผลกระทบต อการบร หารงานท ก ๆ ด าน ของศ นย อบรมเด กก อนเกณฑ ในว ด อ กท ง ผด ง ศ กด อ บายล บ (2544, บทค ดย อ) พบว าองค การบร หารส วนตาบลม ความพร อมในการรองร บงานด านการจ ด การศ กษาในภาพรวมอย ในระด บค อนข างน อย ด านท ม ความพร อมมากท ส ดค อ ด านบ คลากร รองลงมา ค อด าน การจ ดการงบประมาณและด านว สด อ ปกรณ ตามลาด บ ป จจ ยท ม ความส มพ นธ ก บความพร อมในการร บโอนงาน ด านการจ ดการศ กษา ค อ รายได องค การบร หารส วนตาบลท ม รายได มากก จะม ความพร อมในการร บโอนงานด าน การจ ดการศ กษามากกว าองค การบร หารส วนตาบลท ม รายได น อย ส วนป จจ ยท ไม ม ความส มพ นธ ก บความพร อม ในการร บโอนงานการจ ดการศ กษาได แก ความห างไกลจากช มชนและประสบการณ ขององค การ ร ฐบาลควรปร บ

10 นโยบายเพ อเพ มรายได ให แก องค กรปกครองส วนท องถ น เพ อเพ มศ กยภาพในการจ ดการของท องถ นในด านต าง ๆ ป ญหา อ ปสรรคและข อเสนอแนะในการจ ดการศ กษาสาหร บเด กปฐมว ยในศ นย พ ฒนาเด กท ได จาก แบบสอบถามน น แม ว าผลการว จ ยในบางประเด นจะปรากฏออกมาว า องค การบร หารส วนตาบลม ศ กยภาพใน ระด บมาก แต ก ย งม ผ ตอบแบบสอบถามบางส วนซ งถ อเป นส วนน อยจากผ ตอบแบบสอบถามท งหมดได แสดง ความค ดเห น ในส วนของป ญหาและอ ปสรรค พบว าในท ศนะของผ ปฏ บ ต งานด านการศ กษาเห นว าองค การบร หาร ส วนตาบลม ป ญหาด านอาคารสถานท มากท ส ดซ งเป นไปในแนวทางเด ยวก นก บผ ปกครองท มองว าป ญหาท พบมาก ค อด านอาคารสถานท สาหร บข อเสนอแนะ ในท ศนะของผ ปฏ บ ต งานด านการศ กษาเห นว าควรแก ไขปร บปร งใน ด านอาคารสถานท เป นลาด บแรกซ งสอดคล องก บผ ปกครองท เห นว าม เพ ยงด านเด ยวท สมควรได ร บการแก ไข ปร บปร งแก ไขมากท ส ดค อด านอาคารสถานท เพ อให ศ นย พ ฒนาเด กเล กสามารถจ ดการศ กษาได อย างม ค ณภาพ และได มาตรฐานต อไป ข อเสนอแนะ เพ อการนาผลการว จ ยไปใช ให เก ดประส ทธ ภาพและบรรล ตามว ตถ ประสงค ของการศ กษาศ กยภาพการจ ด การศ กษาสาหร บเด กปฐมว ยในศ นย พ ฒนาเด กเล กขององค การบร หารส วนตาบลในเขตอาเภอพาน จ งหว ด เช ยงราย ผ ว จ ยขอเสนอแนะเป น 2 ส วน ด งน 1. ข อเสนอแนะเพ อการปฏ บ ต 1.1 ด านอาคารสถานท และส งแวดล อม หน วยงานท เก ยวข องควรเร งดาเน นการปร บปร งอาคารสถานท และส งแวดล อมให ม มาตรฐาน อาท เช น ม จ ดพ นท ใช สอยในอาคารเร ยนของศ นย พ ฒนาเด กเล กให สะอาด ปลอดภ ย ม นคง แข งแรงและเพ ยงพอสาหร บการจ ดก จกรรมการเร ยนการสอนของเด กปฐมว ย ม ห องน า ห อง ส วมสาหร บเด กปฐมว ยอย างเพ ยงพอ จ ดห องเร ยนของศ นย พ ฒนาเด กเล กให ม อากาศถ ายเทได สะดวก รวมถ ง การจ ดสภาพแวดล อมของศ นย พ ฒนาเด กเล กท งภายนอกและภายในให ม ความเหมาะสมเพ อให เด กได การพ ฒนา อย างเต มตามศ กยภาพ 1.2 ด านโครงสร างขององค กร องค การบร หารส วนตาบลควรม การจ ดอ ตราบ คลากรฝ ายสน บสน น การศ กษาสาหร บเด กปฐมว ยอย างเพ ยงพอ เช น ฝ ายธ รการ ฝ ายการเง น ท ด แลการดาเน นงานของศ นย พ ฒนาเด ก เล ก ควรม การจ ดก จกรรมหร อสร างแรงจ งใจให คนในองค กรตระหน กถ งความสาค ญของการจ ดการศ กษาสาหร บ เด กปฐมว ยและควรม การปร บลดข นตอนการปฏ บ ต งานเพ อความกระช บรวดเร วในการดาเน นงาน อ กท งหากเก ด ป ญหาจะได แก ไขอย างท นท วงท 1.3 ด านบ คลากร องค การบร หารส วนตาบลควรม การจ ดบ คลากรผ ร บผ ดชอบด านการศ กษาเข าน เทศ กาก บต ดตามการปฏ บ ต งานของคร ผ ด แลเด กอย างสม าเสมอและต อเน อง ส งเสร มให คร ผ ด แลเด กเข าร บการ

11 อบรมเก ยวก บการด แลเด กปฐมว ยในร ปแบบต าง ๆ เพ อเพ มท กษะและเทคน คว ธ การในการจ ดการเร ยนการสอน อ กท งม การสน บสน นให ผ ด แลเด กได ร บการศ กษาท ส งข นในด านการศ กษาปฐมว ยและด านอ น ๆ ท เก ยวข อง เพ อให สามารถจ ดการเร ยนการสอนได อย างม ประส ทธ ภาพและได มาตรฐาน 1.4 ด านงบประมาณ องค การบร หารส วนตาบลควรม การจ ดสรรงบประมาณสาหร บพ ฒนาบ คลากรของ ศ นย พ ฒนาเด กเล กอย างเพ ยงพอ ม การจ ดสรรงบประมาณเพ อให ศ นย พ ฒนาเด กเล กสามารถจ ดทาโครงการ/ ก จกรรมด านการศ กษาสาหร บเด กปฐมว ยอย างต อเน องและสม าเสมอ และม การควบค ม กาก บต ดตามตรวจสอบ การเบ กจ ายงบประมาณของศ นย พ ฒนาเด กเล กอย างใกล ช ดเพ อให ระบบงบประมาณม ความถ กต องและเก ด ประส ทธ ภาพส งส ด 1.5 ด านว สด อ ปกรณ และเทคโนโลย องค การบร หารส วนตาบลควรจ ดหาเทคโนโลย สม ยใหม เช น คอมพ วเตอร ไว ใช ในการจ ดการเร ยนการสอนสาหร บเด กปฐมว ยอย างเพ ยงพอ และม การตรวจสอบ ค ณภาพของ ส อให สามารถใช งานได ด อย เสมอ เพ อให ผ เร ยนได เก ดท กษะการเร ยนร และพ ฒนาได อย างเต มตามศ กยภาพ 1.6 ป ญหาและข อเสนอแนะ พบว าองค การบร หารส วนตาบลควรปร บปร งในด านอาคารสถานท เป น ลาด บแรก ด งน นหน วยงานท ร บผ ดชอบจ งต องเร งแก ไขป ญหาด านอาคารสถานท ของศ นย พ ฒนาเด กเล ก ให ม ความม นคง แข งแรง และสามารถใช จ ดการเร ยนการสอนได อย างม ค ณภาพ 2. ข อเสนอแนะเพ อการว จ ยในคร งต อไป 2.1 ควรจะม การศ กษาศ กยภาพการจ ดการศ กษาสาหร บศ นย พ ฒนาเด กเล กจากผ ท เก ยวข องก บการจ ด การศ กษาในระด บนโยบาย เช น นายกองค การบร หารส วนตาบล เพ อให ได ข อม ลท ครอบคล มมากย งข น 2.2 ควรจะม การศ กษาเฉพาะกรณ โดยศ กษาศ นย พ ฒนาเด กเล กแห งใดแห งหน งแล วเพ มความหลาย หลายของกล มต วอย างท นอกเหน อจากผ ปฏ บ ต งานด านการศ กษาและผ ปกครองเพ อจะได นาแนวทางมาปร บปร ง พ ฒนาศ นย พ ฒนาเด กเล กน น ๆ ได โดยตรง 2.3 ควรจะม การศ กษาเปร ยบเท ยบศ กยภาพในการจ ดการศ กษาของศ นย พ ฒนาเด กเล ก แต ละแห ง เพ อ จะได เห นศ กยภาพในการจ ดการศ กษาท แตกต างก นออกไปอย างช ดเจน 2.4 ควรจะม การว จ ยบทบาทของช มชนผ ปกครองท ม ต อการพ ฒนาศ กยภาพในการจ ดการศ กษาของ องค การบร หารส วนท องถ นหร อของศ นย พ ฒนาเด กเล กในแต ละแห ง

12 8.เอกสารอ างอ ง กระทรวงศ กษาธ การ. (2545). พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ และท แก ไขเพ มเต มฉบ บท 2 พ.ศ กร งเทพฯ: ค ร สภาลาดพร าว. กรมการปกครอง. (2537). กฎหมาย ระเบ ยบ และข อบ งค บองค การบร หารส วนต าบล.กร งเทพฯ: โรงพ มพ ส วนท องถ น. กรมการปกครอง. (2538ก). กฎหมาย ระเบ ยบและข อบ งค บสภาต าบลและองค การบร หารส วนต าบล. กร งเทพฯ: โรงพ มพ ส วนท องถ น กรมการปกครอง. (2538ข). ค ม อแนวทางการปฏ บ ต การจ ดการศ กษาของท องถ น. กร งเทพฯ:ส วนท องถ น. กรมการปกครอง. (2543). ข อม ลสภาต าบลและองค การบร หารส วนต าบล. กร งเทพฯ:อาสาร กษาด นแดน. กรมการปกครอง. (2545). ค ม อศ นย พ ฒนาเด กเล กองค กรปกครองส วนท องถ น. กร งเทพฯ:สาน กบร หาร การศ กษาท องถ น กรมการพ ฒนาช มชน. (2545). สร ปผลการดาเน นงานโครงการถ ายโอนการพ ฒนาเด ก.กร งเทพฯ: กรมการ พ ฒนาช มชน. กรมว ชาการ กระทรวงศ กษาธ การ. (2546). หล กส ตรการศ กษาปฐมว ย พ.ศ กร งเทพฯ:กรมฯ. กรมส งเสร มการปกครองส วนท องถ น. (ม.ป.ป.). มาตรฐานการศ กษา (ข นพ นฐาน) และเกณฑ การประเม น ศ นย พ ฒนาเด กเล กขององค กรปกครองส วนท องถ น. กร งเทพฯ:อาสาร กษาด นแดน. กรมส งเสร มการปกครองท องถ น. (2549). ค ม อศ นย พ ฒนาเด กเล กส งก ดองค กรปกครองส วนท องถ น. กร งเทพฯ: โรงพ มพ ส วนท องถ น. โกว ทย พวงงาม. (2544). การปกครองท องถ นไทยหล กการและม ต ใหม ในอนาคต. กร งเทพฯ:ว ญญ ชน. จรรยา ช นส. (2552). แนวทางพ ฒนาการจ ดการศ กษาระด บปฐมว ยของศ นย พ ฒนาเด กเล กในเขตอ าเภอแม ร ม จ งหว ดเช ยงใหม. การค นคว าแบบอ สระศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา. มหาว ทยาล ยเช ยงใหม, เช ยงใหม. ช วงศ ฉายะบ ตร. (2539). การปกครองท องถ นไทย. กร งเทพฯ: โรงพ มพ ส วนท องถ น. ด เรก พรส มา. (2543). ปฏ ร ปการศ กษาไทย. กร งเทพฯ: ส.ร งท พย ออฟเซ ท. ธเนศวร เจร ญเม อง. (2540). 100 ป การปกครองท องถ นไทย พ.ศ กร งเทพฯ:สาน กพ มพ คบไฟ. น ศามณ ผลธ ญญา. (2539). การว เคราะห สภาพการจ ดการศ กษาระด บก อนประถมศ กษาของโรงเร ยน เอกชนจ งหว ดเช ยงใหม. ว ทยาน พนธ ศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาบร หารการศ กษา. มหาว ทยาล ยเช ยงใหม, เช ยงใหม. นพพร ธนะช ยข นธ. (2545). สถ ต เพ อการว จ ย. เช ยงราย: สถาบ นราชภ ฏเช ยงราย.

13 บ ลล งก จ นทบ รณ. (2545). แนวทางการจ ดการศ กษาระด บก อนประถมศ กษาขององค กรปกครองส วน ท องถ น เขตพ นท อ าเภอแม แจ ม จ งหว ดเช ยงใหม. ว ทยาน พนธ ศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการ บร หารการศ กษา. มหาว ทยาล ยเช ยงใหม, เช ยงใหม. บ ญทว จ ตต วงค. (2540). สภาพการดาเน นงานของศ นย อบรมเด กก อนเกณฑ ในว ดจ งหว ดส โขท ย.การ ค นคว าแบบอ สระศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษามหาว ทยาล ยเช ยงใหม, เช ยงใหม. บ ษบา ลออช ยร งส. (2539). แนวทางพ ฒนาการจ ดการศ กษาระด บก อนประถมศ กษาของโรงเร ยนส งก ด เทศบาลนครเช ยงใหม. การค นคว าแบบอ สระศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ตสาขาว ชาการบร หารการศ กษา. มหาว ทยาล ยเช ยงใหม, เช ยงใหม. เบญจา แสงมล. (2544). การจ ดห องเร ยนและสภาพแวดล อมในสถานศ กษาเด กปฐมว ยเอกสารการสอนช ด ว ชาฝ กอบรมคร และผ เก ยวข องก บการอบรมเล ยงด เด กปฐมว ยหน วยท หน วยท 7 (พ มพ คร ง ท 2). นนทบ ร : มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช. ปรารมภ จาปาศร. (2545). ศ กยภาพของประธานกรรมการบร หารองค การบร หารส วนต าบลต อการจ ด การศ กษา. ว ทยาน พนธ ศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา.มหาว ทยาล ยศ ลปากร, กร งเทพฯ. ผด งศ กด อ บายล บ. (2544). ความพร อมขององค การบร หารส วนต าบลในการร บโอนงานด านการจ ด การศ กษาส ท องถ น: ศ กษากรณ องค การบร หารส วนต าบลในจ งหว ดลพบ ร. ป ญหาพ เศษร ฐ ประศาสนศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชานโยบายสาธารณะ. มหาว ทยาล ยบ รพา, ชลบ ร. พ ทยาภรณ มานะจ ต. (2539). เอกสารประกอบการสอนรายว ชาการจ ดการศ กษาระด บอน บาล.(พ มพ คร งท 8). เช ยงใหม : สถาบ นราชภ ฏเช ยงใหม. พ รส ทธ คานวณศ ลป และศ ภว ฒนากร วงศ ธนวส. (2543). การพ ฒนาศ กยภาพการบร หารจ ดการองค การ บร หารส วนต าบลในภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ. กร งเทพฯ: สาน กงานคณะกรรมการการว จ ยแห งชาต. พงษ ศ กด ศร วรก ล. (2541). ศ กยภาพขององค การบร หารส วนต าบลในการดาเน นการจ ดการศ กษาตามแนว ปฏ ร ปการศ กษาของกระทรวงศ กษาธ การ. อ ดรธาน : สาน กงานพ ฒนาการศ กษาศาสนาและว ฒนธรรม เขตการศ กษา 9. เพ ญพ ชญา บรรหาญ. (2545). ศ กยภาพขององค การบร หารส วนต าบลในการร บถ ายโอนโรงเร ยนส าน กงาน การประถมศ กษาแห งชาต : กรณ ศ กษาอ าเภอเม อง จ งหว ดขอนแก น.ว ทยาน พนธ ศ ลปศาสตรมหา บ ณฑ ต สาขาว ชาร ฐศาสตร. มหาว ทยาล ยรามคาแหง,กร งเทพฯ.

14 ย ทธช ย พ พ ฒน จร ยา. (2549). การศ กษาผลการดาเน นงานเพ อพ ฒนาศ นย พ ฒนาเด กเล กน าอย จ งหว ด แม ฮ องสอน. วารสารอนาม ยส งแวดล อม, 9(1), วรเดช จ นทศร. (2543). การบร หารโครงการพ ฒนาของร ฐ (พ มพ คร งท 3). กร งเทพฯ:สหายบล อกและการ พ มพ. สายส ร จ ต ก ล. (2542). สภาพการจ ดการบร การการพ ฒนาเด กปฐมว ย. กร งเทพฯ:สถาบ นแห งชาต เพ อ การศ กษาสาหร บเด กปฐมว ย. ส นสม ทร เสนาอาจ. (2536). การจ ดการศ กษาระด บก อนประถมศ กษาของโรงเร ยน ส งก ดส าน กงานการ ประถมศ กษาจ งหว ดตราด. ว ทยาน พนธ ศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ตสาขาว ขาการบร หารการศ กษา. มหาว ทยาล ยเช ยงใหม, เช ยงราย. สาน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ. (2541). รายงานศ กยภาพการจ ดการศ กษาป ญหาของ กระทรวงศ กษาธ การ. กร งเทพฯ: สาน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ. สมจ ต อ ดมจร สเดช. (2537). สภาพและการบร หารงานของศ นย อบรมเด กก อนเกณฑ ในว ดของจ งหว ด เช ยงใหม. การค นคว าแบบอ สระศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาบร หารการศ กษา. มหาว ทยาล ยเช ยงใหม. สมบ ต จ กรสมศ กด. (2541). สภา0พการจ ดการศ กษาระด บก อนประถมศ กษาของโรงเร ยน ส งก ดส าน กงาน การประถมศ กษาจ งหว ดเช ยงราย. การค นคว าแบบอ สระศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หาร การศ กษา. มหาว ทยาล ยเช ยงใหม, เช ยงใหม. เสาวณ ย ว ลล ล ต. (2535). สภาพและป ญหาการดา เน นงานของศ นย พ ฒนาเด กเล กก อนว ยเร ยนกองท พภาค ท 3. ปร ญญาน พนธ ศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาบร หารการศ กษา.มหาว ทยาล ยนเรศวร, พ ษณ โลก. Yamane, T. (1973). Statistic: An introductory analysis. New York: Harper & Row.

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ท โครงการ/หล กส ตรการพ ฒนา หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค เป าหมาย ว ธ การ งบ ระยะเวลา (คน) พ ฒนา ประมาณ ด าเน นการ 1 อบรมส มมนาผ

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต.

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. อ น ๆ โปรดระบ... สนองกลย ทธ ข อ 4 พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาท งระบบให

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

สารบ ญตาราง ตารางท หน า

สารบ ญตาราง ตารางท หน า สารบ ญ บทท หน า บทสร ปผ บร หาร I 1 บทนา 1 หล กการและเหต ผล 1 ว ตถ ประสงค และเป าหมาย 2 ขอบเขตของการว จ ย 2 ประโยชน ท ได ร บจากการว จ ย 4 น ยามศ พท เฉพาะ 4 กรอบแนวค ดของการว จ ย 7 2 แนวค ด ทฤษฎ และงานว

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ

ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ - ๑ - ช อโครงการ จ ดระบบงานด านธ รการของ กวก.ศวก.พร. เจ าของโครงการ กองว ทยาการ ศ นย ว ทยาการ กรมแพทย ทหารเร อ (กวก.ศวก.พร.) ผ ร บผ ดชอบ กองบ งค บการ กองว ทยาการ ศ นย ว ทยาการ กรมแพทย ทหารเร อ หล กการและเหต

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

งานว จ ยในช นเร ยน เร อง ส ารวจความต องการในการเร ยนว ชาการงานอาช พ ของน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 1-2 ผ ว จ ย ม สร ชน วงศ เสวต

งานว จ ยในช นเร ยน เร อง ส ารวจความต องการในการเร ยนว ชาการงานอาช พ ของน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 1-2 ผ ว จ ย ม สร ชน วงศ เสวต งานว จ ยในช นเร ยน เร อง ส ารวจความต องการในการเร ยนว ชาการงานอาช พ ของน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 1-2 ผ ว จ ย ม สร ชน วงศ เสวต กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พอาช พและเทคโนโลย ป การศ กษา 2553 โรงเร ยนอ สส

More information

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖ หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๖. องค ประกอบการประเม นและส ดส วนของการประเม น. หล กการประเม นผลการปฏ บ ต งานของพน

More information

สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน

สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม คานา เอกสารรายงานผลการดาเน นงานโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน จ ดทาข นเพ

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท (ฉบ บปร บปร ง) ว นท บ งค บใช ๑ ส งหาคม ๒๕๕๔ หน า ๑ ของ ๙ สารบ ญ ห วข อ หน า ว ตถ ประสงค ๑ ขอบเขต ๒

More information

มาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งาน (Standard Operation Procedure)

มาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งาน (Standard Operation Procedure) : SOP 1-3-01 ถ ง SOP 1-3-04 : SOP 1-5-01 ถ ง SOP 1-5-04 เลขท สาเนาเอกสาร :... งานสารบรรณ ด านบร หารและวางแผน คณะบร หารธ รก จและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม งานจ ดเอกสาร SOP 1-5-01

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554)

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา จากมต ท ประช ม คร งท 2/2553 ลงว นท 8 ธ นวาคม 2552 แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม

More information

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนท 1: กาหนดประเด นความเส ยง บ คลากรของมหาว ทยาล ยไม เข าใจเกณฑ การศ กษา 1 ข นตอนท 2: จ ดทา Key Process

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556 ค าน า แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2556 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2551 ของ

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2551 ของ แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2551 ของ องค การบร หารส วนต าบลตล งช น อ าเภอบ นน งสตา จ งหว ดยะลา แผนพ ฒนาบ คลากร ของ อบต.ตล งช น ประจ าป งบประมาณ 2551 1. หล กการและเหต ผล ประกาศคณะกรรมการพน กงานส วนต

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน พ จารณา 4 เร อง เร องการบร หารจ ดการ การออกแบบและปร บแบบไม ให ล าช า (ม ระยะเวลากาหนด และข นตอนเหม อนการออกแบบปกต ) เร องการเปล ยนแปลงรายการต องให กองแบบแผนร

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ค ม อ การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร ง จ ดทาโดย คณะกรรมการจ ดทาแผนกลย ทธและแผนปฏ บ ต การ ด านทาน บาร ง ส วนท 3 ระบบและกลไกการทาน บาร ง ผ ร บผ ดชอบ ข นตอน หล กฐาน / เอกสาร เร มต น กาหนดผ ร บผ ดชอบด านการทาน

More information

กรอบแนวค ดการว จ ย ศ นย การเร ยนร ไอซ ท ช มชนกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร

กรอบแนวค ดการว จ ย ศ นย การเร ยนร ไอซ ท ช มชนกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร คณะผ ว จ ย กรอบแนวค ดการว จ ย ศ นย การเร ยนร ไอซ ท ช มชนกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร การใช ประโยชน ศ นย การเร ยนร ไอซ ท ช มชนกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ด านเคร องคอมพ วเตอร ด านการจ ดเก

More information

ต วบ งช / ประเด นการพ ฒนาและการตรวจสอบ ต วบ งช ท 13.1 ม การกระจายอานาจการบร หาร และการจ ดการศ กษา (95.00)

ต วบ งช / ประเด นการพ ฒนาและการตรวจสอบ ต วบ งช ท 13.1 ม การกระจายอานาจการบร หาร และการจ ดการศ กษา (95.00) 50 มาตรฐานท 13 สถานศ กษาม การบร หารและการจ ดการศ กษาโดยใช สถานศ กษาเป นฐาน ต วบ งช ท 13.1 ม การกระจายอานาจการบร หาร และการจ ดการศ กษา (95.00) 1) การกระจายอานาจการบร หารและการจ ดการศ กษา - การต ดส นใจตามกรอบบทบาท

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

หน วยงาน : งานเวชระเบ ยน ระบ หน วยงานท เก ยวข อง : - ท กหน วยงานท ใช งานระบบโปรแกรมบร หารงานโรงพยาบาล ทบทวนโดย ผ แทนฝ ายบร หาร... (นายพงษ ศ กด สมใจ)

หน วยงาน : งานเวชระเบ ยน ระบ หน วยงานท เก ยวข อง : - ท กหน วยงานท ใช งานระบบโปรแกรมบร หารงานโรงพยาบาล ทบทวนโดย ผ แทนฝ ายบร หาร... (นายพงษ ศ กด สมใจ) จ ตเวชขอนแก นราชนคร นทร ฉบ บท : A แก ไขคร งท 01 เร อง : การด แลระบบ หน าท 1 หน วยงาน : งานเวชระเบ ยน ระบ หน วยงานท เก ยวข อง : - ท กหน วยงานท ใช งานระบบ จ ดท าโดย ผ ด แลระบบ.... (นายร ตนกร ค าภ กด ) ทบทวนโดย

More information

สร ปความพ งพอใจในการบร หารและจ ดการศ กษาตามกระบวนการบร หารงาน ของ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต 6...

สร ปความพ งพอใจในการบร หารและจ ดการศ กษาตามกระบวนการบร หารงาน ของ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต 6... สร ปความพ งพอใจในการบร หารและจ ดการศ กษาตามกระบวนการบร หารงาน ของ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต 6... การส ารวจความพ งพอใจในการบร หารและจ ดการศ กษาตามกระบวนการบร หารงานของส าน กงานเขตพ

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

ช อต าแหน งในสายงานและระด บต าแหน ง

ช อต าแหน งในสายงานและระด บต าแหน ง 4-1-001 มาตรฐานก าหนดต าแหน ง สายงาน ปฏ บ ต งานธ รการ ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งต าแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานธ รการและงานสารบรรณ ซ งม ล กษณะงาน ท ปฏ บ ต เก ยวก บการร าง โต ตอบ บ นท ก ย อเร อง ตรวจทานหน

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

ย ทธศาสตร ท... ความเส ยง : ด าน... หน วยงาน :... NPRU-RM1 การว เคราะห ความเส ยง แหล งท มาความเส ยง เก ดจากป จจ ย ภายใน (๖) ล าด บ ความ เส ยง (๑๑)

ย ทธศาสตร ท... ความเส ยง : ด าน... หน วยงาน :... NPRU-RM1 การว เคราะห ความเส ยง แหล งท มาความเส ยง เก ดจากป จจ ย ภายใน (๖) ล าด บ ความ เส ยง (๑๑) แผนบร หารความของ... ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕xx การว เคราะห ประเม น และจ ดล าด บความ ณ ว นท... เด อน... พ.ศ. ๒๕xx NPRU-RM1 ย ทธศาสตร ท... ตามแผนย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ยท หน วยงานร บผ ดชอบ 1.ด านทร พยากร

More information

ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย

ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย ระบบการประก นค ณภาพการศ กษา เพ อให ภารก จในการด าเน นการประก นค ณภาพการศ กษา ด าเน นไปไดอย างม ประส ทธ ภาพ ว ทยาล ยการสาธารณส ขส ร นธร จ งหว ดยะลาจ งได พ ฒนาระบบการประก

More information