สารบ ญ ระด บประถมศ กษา (ปพ.3 : บ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "สารบ ญ ระด บประถมศ กษา (ปพ.3 : บ)"

Transcription

1

2 สารบ ญ หน า เอกสารหล กฐานท กระทรวงศ กษาธ การก าหนด 1 ระเบ ยนแสดงผลการเร ยน (ปพ.1) 2 ประกาศน ยบ ตร (ปพ.2) 2 แบบรายงานผ ส าเร จการศ กษา (ปพ.3) 2 แนวปฏ บ ต การจ ดท าระเบ ยนแสดงผลการเร ยน (ปพ.1) 3 ล กษณะของระเบ ยนแสดงผลการเร ยน (ปพ.1) 3 การส งซ อ ควบค ม และการจ ดเก บร กษาระเบ ยนแสดงผลการเร ยน (ปพ.1) 4 การออกเอกสารระเบ ยนแสดงผลการเร ยน (ปพ.1) ให น กเร ยน 6 การยกเล กระเบ ยนแสดงผลการเร ยน (ปพ.1) กรณ ส ญหายหร อเส ยหาย 7 ค าอธ บายการกรอกระเบ ยนแสดงผลการเร ยนหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน 9 ระด บประถมศ กษา (ปพ.1 : ป) ค าอธ บายการกรอกระเบ ยนแสดงผลการเร ยนหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน 20 ระด บม ธยมศ กษาตอนต น (ปพ.1 : บ) แนวปฏ บ ต การจ ดท าประกาศน ยบ ตร (ปพ.2) 32 ล กษณะของประกาศน ยบ ตร (ปพ.2) 32 การส งซ อ ควบค ม และการจ ดเก บร กษาประกาศน ยบ ตร (ปพ.2) 33 การออกประกาศน ยบ ตร (ปพ.2) 33 การขอใบแทนประกาศน ยบ ตร (ปพ.2) กรณ ส ญหายหร อเส ยหาย 34 ค าอธ บายการกรอกประกาศน ยบ ตร (ปพ.2) 35 แนวปฏ บ ต การจ ดท าแบบรายงานผ ส าเร จการศ กษา (ปพ.3) 42 ล กษณะของแบบรายงานผ ส าเร จการศ กษา (ปพ.3) 42 การส งซ อ ควบค ม และการจ ดเก บร กษาแบบรายงานผ ส าเร จการศ กษา (ปพ.3) 43 การจ ดท าแบบรายงานผ ส าเร จการศ กษา (ปพ.3) 44 ค าอธ บายการกรอกแบบรายงานผ ส าเร จการศ กษาตามหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน 45 ระด บประถมศ กษา (ปพ.3 : ป) ค าอธ บายการกรอกแบบรายงานผ ส าเร จการศ กษาตามหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน 51 ระด บประถมศ กษา (ปพ.3 : บ)

3 เอกสารหล กฐานการศ กษา ตามหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช เอกสารหล กฐานการศ กษา ท กระทรวงศ กษาธ การก าหนด 1. ระเบ ยนแสดงผลการเร ยน (ปพ.1) 2. ประกาศน ยบ ตร (ปพ.2) 3. แบบรายงานผ ส าเร จการศ กษา (ปพ.3) เอกสารหล กฐานการศ กษาท กระทรวงศ กษาธ การก าหนด เป นเอกสารท กระทรวงศ กษาธ การควบค ม และบ งค บแบบ เพ อใช เป นหล กฐานส าหร บการตรวจสอบ ย นย น และร บรองผลการเร ยนของผ เร ยน สถานศ กษาต องใช แบบพ มพ ของกระทรวงศ กษาธ การและด าเน นการจ ดท าตามท กระทรวงศ กษาธ การก าหนด ไว ให เป นมาตรฐานเด ยวก น

4 2 ระเบ ยนแสดงผลการเร ยน (ปพ.1) เป นเอกสารส าหร บบ นท กข อม ลผลการเร ยนของผ เร ยนตามหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข น พ นฐาน พ.ศ ได แก ผลการเร ยนตามกล มสาระการเร ยนร ผลการประเม นการอ าน ค ดว เคราะห และ เข ยน ผลการประเม นค ณล กษณะอ นพ งประสงค และผลการประเม นก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน สถานศ กษา จะต องจ ดท าและออกเอกสารน ให ผ เร ยนเป นรายบ คคล ประกาศน ยบ ตร (ปพ.2) เป นเอกสารแสดงว ฒ การศ กษาท มอบให แก ผ จบการศ กษาภาคบ งค บและผ ส าเร จการศ กษาข น พ นฐานตามหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ.ศ เพ อร บรองศ กด และส ทธ ของผ ส าเร จ การศ กษาตามว ฒ แห งประกาศน ยบ ตรน น แบบรายงานผ ส าเร จการศ กษา (ปพ.3) เป นเอกสารส าหร บอน ม ต การจบการศ กษาตามหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐานของผ เร ยน ในแต ละร นการศ กษา โดยบ นท กรายช อและข อม ลทางการศ กษาของผ จบการศ กษาระด บประถมศ กษา (ช นประถมศ กษาป ท 6) ผ จบการศ กษาภาคบ งค บ (ช นม ธยมศ กษาป ท 3) และผ จบการศ กษาข นพ นฐาน (ช นม ธยมศ กษาป ท 6) ใช เป นเอกสารส าหร บต ดส นและอน ม ต ผลการเร ยนให ผ เร ยนเป นผ ส าเร จการศ กษา และใช ในการตรวจสอบย นย น และร บรองความส าเร จและว ฒ การศ กษาของผ ส าเร จการศ กษาแต ละคน ตลอดไป

5 แนวปฏ บ ต การจ ดท าระเบ ยนแสดงผลการเร ยน (ปพ.1) 3 ระเบ ยนแสดงผลการเร ยน (ปพ.1) เป นหล กฐาน แสดงผลการเร ยนของน กเร ยน ท โรงเร ยนจะต องออก ให น กเร ยนท กคนท จบการศ กษาแต ละระด บช น หร อ เม อออกจากสถานศ กษา โดยใช แบบพ มพ ท กระทรวงศ กษาธ การจ ดพ มพ เท าน น ล กษณะของระเบ ยนแสดงผลการเร ยน (ปพ.1) 1. ระเบ ยนแสดงผลการเร ยนหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน (ปพ.1) จ าแนกเป น 3 แบบ ปพ.1 : ป ระด บประถมศ กษา ปพ.1 : บ ระด บม ธยมศ กษา ตอนต น ปพ.1 : พ ระด บม ธยมศ กษา ตอนปลาย 2. ระเบ ยนแสดงผลการเร ยน (ปพ.1) ท กระด บม 2 ประเภท แบบพ มพ ปกต ม ล กษณะเป นแบบพ มพ สมบ รณ ครบถ วน ส าหร บใช กรอกข อม ลด วยการเข ยนหร อพ มพ ด ด แบบพ มพ ส าหร บใช ก บคอมพ วเตอร ม ล กษณะเป นกระดาษว างม ข อม ลเฉพาะช อเอกสารแต ละระด บ และหมายเลขควบคมเอกสารเท าน น

6 4 การรส งซ อ ควบบค ม และกาารจ ดเก บร กษาระเบ ก ยนแสดงผลกา น ารเร ยน (ปพพ.1) ปพ.1 เป นหล น กฐานท โรงเร ร ยนท กแหห ง ท กส งก ด ใน ระด บการศ ศ กษาข นพ นฐานจะต ฐ องด าเน นการจ ดท าให เป นแนวทางเด ยวก น โดดยผ อ านวยการส าน กงานเขต พ นท การศ ศ กษาเป นผ ด าเน า นการจ ดซ อให สถานศ กกษา ท กแห ง ท กส ก งก ด ในเขตตพ นท การศ กษาท ษ ร บผ ดชอบ ข นตอนท 1 โรงเร ยนท าหน งส อแจ อ งความประสงค ขอซ อแบบบพ มพ ปพ.1 ตามต วอย างหน า งส อขอซ ซ อแบบพ มพ (หน ( า ) ข นตอนท 2 สพป..อ ท ยธาน เขตต 2 ท าหน งส อส อ งซ อแบบพ มพ ถ งองค การรค าของ สกสค. ข นตอนท 3 เม อโรรงเร ยนได ร บแบบพ แ มพ ปพพ.1 ครบถ วนแและถ กต องแล ล ว ให น าแบบพพ มพ มาควบค ค มหมายเลขช ชดท เลขท ในบ ญช ญ ร บ-จ าย แบบบพ มพ ของ สพป.อ ส ท ยธาน น เขต 2 ข นตอนท 4 หล งจากน จ นให โรงเเร ยนน าแบบพพ มพ ปพ.1 ควบค ค มหมายเลขช ดท เลขท ในบ ญช ร บแบบพ มพ ของงโรงเร ยน และจ จ ดเก บร กษาไว ว อย างด ต อไปป

7 ต วอย างหน งส อขอซ อแบบพ มพ 5 ท... โรงเร ยน เร อง ขอซ อแบบพ มพ ของทางราชการ ว น... เด อน... ป เร ยน ผ อ านวยการส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาอ ท ยธาน เขต 2 ด วย โรงเร ยน... ม ความประสงค ขออน ญาตจ ดซ อแบบพ มพ ของทางราชการ เพ อ ใช เป นหล กฐานในการประเม นผลการเร ยนของน กเร ยน จ านวน...รายการ ด งน 1. แบบ ปพ.๑ : ป (ระเบ ยนแสดงผลการเร ยนหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ฉบ บปร บปร ง ระด บประถมศ กษา) จ านวน...เล ม ฉบ บใช ก บคอมพ วเตอร 2. แบบ ปพ.2 (ประกาศน ยบ ตร) จ านวน...แผ น 3. แบบ ปพ.3 : ป (แบบรายงานผ ส าเร จการศ กษาตามหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข น พ นฐาน พ.ศ ระด บประถมศ กษา) จ านวน...แผ น ฉบ บใช ก บคอมพ วเตอร โดยมอบหมายให นางดวงนภา เกษแก ว เจ าหน าท ส าน กงานส งเสร มสว สด การและสว สด ภาพ คร และบ คลากรทางการศ กษาจ งหว ดอ ท ยธาน เป นผ ด าเน นการจ ดซ อ จ งเร ยนมาเพ อโปรดพ จารณา ขอแสดงความน บถ อ... (...) ผ อ านวยการโรงเร ยน... โรงเร ยน... โทร... หมายเหต 1. ปพ.1 ราคาเล มละ 125 บาท 1 เล ม ม 50 แผ น 2. ปพ.2 ราคาแผ นละ 2 บาท 1 เล ม ม 200 แผ น (1 แผ น 1 คน) 3. ปพ.3 ราคาแผ นละ 5 บาท 1 เล ม ม 200 แผ น (1 แผ น พ มพ ได 24 คน รร.เก บไว 1 แผ น ส งเขต 1 แผ น)

8 6 การออกเอกสารระเบ ยนแสดงผลการเร ยน (ปพ.1) ให น กเร ยน ให จ ดท าด งน 1. ให โรงเร ยนกรอกข อความในระเบ ยนแสดงผลการเร ยน (ปพ.1) อย างช ดเจนและถ กต อง ซ งถ อว าเป นต นฉบ บ ต นฉบ บของน กเร ยนท กคนไม ต องต ดร ปถ าย ไม ต องลงนามนายทะเบ ยนและ ห วหน าสถานศ กษา. 2. ให จ ดท าเอกสารค ฉบ บของเอกสารต นฉบ บ 2 ฉบ บ โดยใช ว ธ การถ ายส าเนาจากต นฉบ บ หร อน าแบบพ มพ เอกสารท ใช จ ดท าต นฉบ บมาค ดลอกข อม ลจากต นฉบ บ (กรณ น ให น าเลขช ดท... เลขท... ของเอกสารต นฉบ บไปกรอกท ช องหมายเหต ของเอกสารท ลอกใหม ท ง 2 ฉบ บ โดยกรอกว า เอกสารฉบ บน เป นเอกสารค ฉบ บของเอกสารต นฉบ บช ดท... เลขท...). 3. ต ดร ปถ ายของผ เร ยนขนาด 3x4 ซม. ในช องต ดร ปถ าย ให นายทะเบ ยนและผ บร หารสถานศ กษาลงนามในเอกสารท จ ดท า ข นใหม ท ง 2 ฉบ บ พร อมก บกรอกว นท เด อน พ.ศ. ท ลงนามใน เอกสาร แล วประท บตราสถานศ กษา (ตราด นหร อส แดงชาด) ท ร ปถ ายของผ เร ยนและท ลายเซ นของผ บร หารสถานศ กษา สถานศ กษามอบเอกสารท จ ดท าข นให น กเร ยน 1 ฉบ บ และเก บ ร กษาไว เป นส าเนารวมก บต นฉบ บท สถานศ กษา 1 ฉบ บ. หากน กเร ยนม ความจ าเป นต องขอแบบ ปพ.1 ฉบ บใหม ให ย นค าร องขอเอกสารฉบ บใหม พร อมด วย เหต ผลในการขอเอกสารเป นลายล กษณ อ กษร ให สถานศ กษาด าเน นการออกเอกสารใหม จากต นฉบ บเด มท จ ด ไว ตามว ธ ข างต น และให นายทะเบ ยนและผ บร หารสถานศ กษาท ด ารงต าแหน งขณะท น กเร ยนย นค าร องขอ เอกสาร เป นผ ลงนามในเอกสารท จ ดท าใหม ท ง 2 ฉบ บ โรงเร ยนต องท าบ ญช จ ายแบบ ปพ.1 ในท กกรณ และบ นท กในสม ดหมายเหต รายว นของสถานศ กษา ท กคร งท ม การออกเอกสาร

9 7 การยกเล ก ระเบ ยนแสดงผลการเร ยน (ปพ.1) กรณ ส ญหายหร อเส ยหาย ถ าแบบ ปพ.1 เก ดการส ญหาย หร อเส ยหาย จะต อง ด าเน นการสอบสวนข อเท จจร งและประกาศยกเล ก แบบพ มพ ท ส ญหายหร อเส ยหาย และแจ งให หน วยงาน ท เก ยวข องทราบ กรณ ท 1 แบบพ มพ เก ดการส ญหาย ขณะท าการขนส ง หร อเก บร กษาอย ท สถานศ กษา 1. ผ ท าให เก ดการส ญหาย ได แก โรงเร ยน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษา หร อหน วยงานท จ ดส ง แจ ง ความเอกสารส ญหายต อเจ าหน าท ต ารวจเพ อลงบ นท กรายงานประจ าว นร บแจ งเอกสารหาย แล วเก บใบแจ ง ความไว เป นหล กฐาน 2. ท ารายงานแจ งเร องแบบพ มพ ปพ.1 ฉบ บท ส ญหาย (พร อมแนบส าเนาเอกสารลงบ นท กรายงาน ประจ าว นด วย) ต อ สพป.อ ท ยธาน เขต 2 โดยด วน 3. สพป.อ ท ยธาน เขต 2 ด าเน นการสอบสวนข อเท จจร ง แล วท ารายงานเพ อขอยกเล กแบบพ มพ พร อม แนบร างประกาศยกเล กแบบพ มพ ต อผ อ านวยการ สพป.อ ท ยธาน เขต 2 4. ผ อ านวยการ สพป.อ ท ยธาน เขต 2 พ จารณาลงนามในประกาศยกเล กแบบพ มพ เม อม การลงนาม เร ยบร อยแล ว ให สพป.อ ท ยธาน เขต 2/โรงเร ยนแจ งประกาศยกเล กถ งกระทรวงท กกระทรวง และส าน กงาน เขตพ นท การศ กษาท กเขต เพ อแจ งหน วยงาน/โรงเร ยนในส งก ดไม ให ร บพ จารณาระเบ ยนแสดงผลการเร ยน (ปพ.1) ท ถ กยกเล กต อไป

10 กรณ ท 2 แบบพ มพ เก ดการเส ยหาย เน องจากเข ยนผ ดพลาด สกปรก หร อช าร ดเส ยหาย ด วยเหต อ นใดจนไม อาจใช การได 1. โรงเร ยนท ท าให เก ดการเส ยหายท ารายงานขอยกเล กแบบพ มพ ปพ.1 โดยระบ สาเหต เลขท และ จ านวนแบบพ มพ ท เส ยหาย เสนอต อ สพป.อ ท ยธาน เขต 2 2. สพป.อ ท ยธาน เขต 2 แต งต งคณะกรรมการด าเน นการสอบสวน หากคณะกรรมการเห นควร ประกาศยกเล กแบบพ มพ ให สพป.อ ท ยธาน เขต 2 ท ารายงานขอยกเล กแบบพ มพ ปพ.1 ฉบ บท เส ยหายต อ ผ อ านวยการ สพป.อ ท ยธาน เขต 2 พร อมแนบประกาศยกเล กแบบพ มพ เพ อให ลงนาม 3. เม อผ อ านวยการ สพป.อ ท ยธาน เขต 2 ลงนามในประกาศยกเล กแบบพ มพ เร ยบร อยแล ว ให สพป. อ ท ยธาน เขต 2/โรงเร ยน ด าเน นการแจ งประกาศยกเล กถ งกระทรวงท กกระทรวง และส าน กงานเขตพ นท การศ กษาท กเขต เพ อแจ งหน วยงาน/โรงเร ยนในส งก ดไม ให ร บพ จารณาระเบ ยนแสดงผลการเร ยน (ปพ.1) ท ถ ก ยกเล กต อไป กรณ แบบพ มพ ม ความเส ยหายเล กน อย ห ามลบหร อข ด ถ าเข ยนผ ดให ข ดฆ า แล วเข ยนข อความ ท ถ กต อง และให นายทะเบ ยนลงนามก าก บ อาจไม ต องประกาศยกเล ก ท งน ข นอย ก บด ลยพ น จของ โรงเร ยน 8

11 ค าอธ บายการกรอก ระเบ ยนแสดงผลการเร ยนหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน ระด บประถมศ กษา (ปพ.1 : ป) 9

12 10 1. ข อม ลโรงเร ยนและผ เร ยน 2. ผลการเร ยนรายว ชา

13 11 3. ผลการประเม น ก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน 4. สร ปผล/ต ดส น/อน ม ต ผลการประเม น ผลการทดสอบระด บชาต

14 12 การกรอกข อม ลในแบบบ ปพ.1 : ป. เข ยน หร ร อพ มพ ด ด หร ห อคอมพ วเตอร อย างใใดอย างหน ง. ใช หม กส ด า หร อส น า เง น เท าน น. ใช ต วเลขขฮ นด อารบ ก. ห ามลบ หร อข ดข อม ล กรณ เข ยนผ น ด ให ข ดฆ าข ขอความท เข ยนผ ย ด แล วเข ยนข ย อความท ถ กต องไว ข างงบนด วยหม กส แดง และให ห นายททะเบ ยนลงนามมก าก บ ว ธ การกรอกข า อม ลแบบ ปพพ.1 : ป 1. ข อม ลโรงเร ร ยนและผ เรยน ร 1.1 โรงเร รยน ให กรอกกช อเต มของโรรงเร ยนอย างช ช ดเจน ณะกรรมการร 1.2 ส งก ด ให กรอกช ช อหน วยงานตต นส งก ดของงโรงเร ยนระดด บกรม เช น ส าน กงานคณ การศ ศ กษาข นพ นฐาน ฐ ส าน กบร ร หารงานคณะะกรรมการส งเสร ง มการศ กษาเอกชน ก ส าน กงานพระะพ ทธศาสนาา แห งชาต ช กรมส งเสร ม การปกครอองท องถ น เป นต น 1.3 ต าบลล/แขวง, อ าเภภอ/เขต, จ งหวว ด ให กรอกช ช อเต มของสถานท ท เป นท ต ต งของโรงเร ยนอย น างช ดเจน 1.4 ส าน กงานเขตพ ก นท น การศ กษาา ให โรงเร ยนท น กส งก ดกรรอกช อส าน กกงานเขตพ นท การศ กษาท ท โรงเร ยนต งอย 1.5 ว นเข ข าเร ยน ให กรอกเลขว ก นท ช อเด อน แลละเลข พ.ศ. ท ท โรงเร ยนร บบน กเร ยนเข าเร เ ยน ตามว น ร บเข าในทะเบ า ยนน น กเร ยน เช น 16 พฤษภาคมม โรงเร รยนเด ม ให กรอกช อโรงเร ยนเด ย มของน กเร ก ยน ตามท ระบ ร ในหล กฐาานการศ กษาขของน กเร ยนท ท น ามาใช สม ครเข าเร ร ยน

15 13 กรณ ท 1 น กเร ยนไม เคยเข าเร ยนในโรงเร ยนใดมาก อน ไม ต องกรอกช อโรงเร ยนเด ม ให ข ดด วยเคร องหมาย - กรณ ท 2 น กเร ยนเคยเร ยนท โรงเร ยนอ นมาก อน ให กรอกช อโรงเร ยนล าด บส ดท ายท น กเร ยน ลาออก ตามหล กฐานระเบ ยนแสดงผลการเร ยน (ปพ.1) ท น ามาแสดง กรณ ท 3 น กเร ยนเร ยนจากการศ กษาต างร ปแบบ ถ าศ กษาจากโรงเร ยนนอกระบบให กรอกช อ โรงเร ยนนอกระบบท เร ยน และถ าน กเร ยนศ กษาตามอ ธยาศ ย ให กรอก ศ กษาตาม 1.7 จ งหว ด ให กรอกช อจ งหว ดท ต งของโรงเร ยนเด ม กรณ ศ กษาตามอ ธยาศ ยให กรอกช อจ งหว ดท น กเร ยนได ร บการเท ยบระด บตามท ปรากฏในเอกสารการเท ยบระด บการศ กษา ส วนน กเร ยนท ศ กษาตาม อ ธยาศ ยแต ย งไม ได ร บเอกสารการเท ยบระด บการศ กษาใดๆ ให กรอกช อจ งหว ดท น กเร ยนได ลงทะเบ ยนเป น ผ ศ กษาตามอ ธยาศ ย 1.8 ช นเร ยนส ดท าย ให กรอกระด บช นเร ยนท น กเร ยนก าล งเร ยน หร อจบการศ กษาจากโรงเร ยนเด ม ตามท ปรากฏในหล กฐานการศ กษาท น กเร ยนน ามาแสดงเม อสม ครเข าเร ยน กรณ ท 1 โรงเร ยนเด มออกเอกสารเม อน กเร ยนจบระด บการศ กษา ให กรอกช นป ส ดท ายของระด บ การศ กษาน น กรณ ท 2 โรงเร ยนเด มออกเอกสารเม อน กเร ยนเร ยนจบการศ กษา (ไม จบระด บการศ กษา) ให กรอก ช นป ท น กเร ยนเร ยนจบป การศ กษา กรณ ท 3 โรงเร ยนเด มออกเอกสารให น กเร ยนท ออกจากโรงเร ยนระหว างป การศ กษา ให กรอก ก าล งเร ยนช น... (ระบ ช นป ท ก าล งเร ยนอย ขณะท ลาออก) กรณ ท 4 น กเร ยนท ไม ม โรงเร ยนเด ม ให ข ดเคร องหมาย ช อ ช อสก ล ให กรอกช อและช อสก ลของน กเร ยนอย างช ดเจน พร อมค าน าหน าช อท ถ กต องด วย อ กษรต วบรรจง เช น เด กชายส ภาพ เร ยบร อย, นางสาวมารยาท ด งาม เป นต น 1.10 เลขประจ าต วน กเร ยน ให กรอกเลขประจ าต วของผ เร ยนท ระบ ในทะเบ ยนน กเร ยนของโรงเร ยน 1.11 เลขประจ าต วประชาชน ให กรอกเลขประจ าต วประชาชนของน กเร ยนจ านวน 13 หล ก โดย น ามาจากเลขในส าเนาทะเบ ยนบ าน (ท.ร.14) ของผ เร ยน เช น เป นต น 1.12 เก ดว นท...เด อน...พ.ศ.... ให กรอกเลขว นท ช อเด อน และเลข พ.ศ. ท น กเร ยนเก ดให ถ กต องตรงตามท ระบ ในทะเบ ยนน กเร ยน 1.13 เพศ ให กรอก ชาย หร อ หญ ง ตามเพศของน กเร ยนให ตรงตามท ระบ ในทะเบ ยนน กเร ยน

16 ส ญชาต ให กรอกส ญชาต ของน กเร ยนท ระบ ในทะเบ ยนน กเร ยน 1.15 ศาสนา ให กรอกช อศาสนาท น กเร ยนน บถ อ เช น พ ทธ อ สลาม หร อคร ร สต เป นต น 1.16 ช อ-ช อสก ลบ ดา, ช อ-ช อสก ลมารดา ให กรอกช อบ ดาและมารดาของน กเร ยนพร อมนามสก ล และค าน าหน าท ถ กต องอย างช ดเจนตามหล กฐานในทะเบ บ ยนน กเร ยน กรณ ไม ม ช อบ บ ดาและ/หร อช อมารดาใน ทะเบ ยนน กเร ยน ให ข ดเคร องหมาย - ห ามกรอกช อบ บ ดาบ ญธรรม หร อมารดาบ ญธรรม หร อผ ท ม ใช บ ดา มารดาผ ให ก าเน ดน กเร ยน 2. ผลการเร ยนรายว ชา การกรอกข อม ลในผลการเร ยนรายว ชา จะกรอกคร งเด ยว เม อต องการออกเอกสาร ท งกรณ น กเร ยนจบระด บ ประถมศ กษา (ช นประถมศ กษาป ท 6) หร อขอลาออก จากโรงเร ยน ข อม ลผลการเร ยนท น ามากรอกเป นข อม ล ป จจ บ นในว นจ ดท าเอกสารท งหมด และข อม ลในเอกสาร ท มอบให น กเร ยนจะต องสมบ รณ ครบถ วน และถ กต อง 2.1 รห ส/รายว ชา ให กรอก ป ปการศ กษา ท เร มเร ยนก อน ตามด วยช ช นป แล วจ งกรอกรายว ชาา พ นฐานท น กเร ยนเร ยนในแต ละป โดยกรอกเลขรห สก อนตามด วยช อรายว ชา ให กรอกเร ยงรายว ชาพ นฐานตาม กล มสาระการเร ยนร และตามด วยรายว ชาเพ มเต มท เร ยนในป น นๆ (กรณ ท ไม ม รายว ชาเพ มเต มให เว นว างไว ) ให กรอกเร ยงตามล าด บจากสดมภ ซ ายม อไปขวาม อ 2.2 เวลา (ช วโมง) ให ห กรอกจ านวนเวลาเร ยนเป นช วโมง ตามโครงสร างหล กส ตรของโรงเร ยน 2.3 ผลการเร ยน ให กรอกผลการเร ยนในสดมภ ให ตรงก บรห ส/รายว ชาน นๆ ผลการเร ยนท น ามาา กรอกจะต องเป นข อม ลป จจ บ นในว นจ ดท าเอกสาร เช น รายว ชาใดท ต ดส นผลการเร ยนแล วไม ผ านน และย งไม ได แก ไข ให กรอกผลการเร ยนเด ม แต ถ าได ซ อมเสร มจนผ านแล ว ให กรอกผลการเร ยนท ซ อมเสร มแล ว

17 3. ผลการประเม นก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน ก จกรรม ให กรอกป การศ กษาท น กเร ยนปฏ บ ต ก จกรรม ตามด วยช อก จกรรมพ ฒนาผ เร ยนท น กเร ยนปฏ บ ต ก จกรรมในป น นเร ยงลงมาตามล าด บ โดยเร มจากก จกรรมแนะแนว ก จกรรมน กเร ยน (ล กเส อ/ เนตรนาร /ย วกาชาด/ผ บ าเพ ญประโยชน ตามด วยก จกรรมช มน ม/ชมรม โดยระบ ช อของช มน ม/ชมรมให ช ดเจน) และก จกรรมเพ อส งคมและสาธารณประโยชน 3.2 เวลา (ช วโมง) ให กรอกจ านวนเวลาเร ยน (เป นช วโมง) ของแต ละก จกรรมพ ฒนาผ เร ยนตามท โรงเร ยนก าหนด และตรงก บช อก จกรรมน นๆ 3.3 ผลการประเม น ให กรอกผลการประเม นก จกรรมพ ฒนาผ เร ยนแต ละก จกรรม โดยกรอก ผ ส าหร บก จกรรมท ได ร บการประเม น ผ าน และกรอก มผ ส าหร บก จกรรมท ได ร บการประเม น ไม ผ าน 4. สร ปผล/ต ดส น/อน ม ต ผลการประเม น 4.1 สร ปผลการประเม น ผลการประเม นรายว ชาพ นฐาน ให กรอกผลการประเม นรายว ชาพ นฐาน ผ านท ก รายว ชา ส าหร บน กเร ยนท ม ผลการประเม นรายว ชาพ นฐานผ านเกณฑ การจบระด บประถมศ กษาของโรงเร ยน และเว นว างไว ส าหร บน กเร ยนท ย งไม จบระด บประถมศ กษา ผลการประเม นการอ าน ค ดว เคราะห และเข ยน ให กรอกผลการประเม นการอ าน ค ด ว เคราะห และเข ยนของช นป ส ดท าย ด เย ยม หร อ ด หร อ ผ าน ส าหร บผ เร ยนท ม ผลการประเม นการ อ าน ค ดว เคราะห และเข ยนผ านเกณฑ การจบระด บประถมศ กษาของโรงเร ยน และเว นว างไว ส าหร บน กเร ยนท ย งไม จบระด บประถมศ กษา ผลการประเม นค ณล กษณะอ นพ งประสงค ให กรอกผลการประเม นค ณล กษณะอ นพ ง ประสงค ของช นป ส ดท าย ด เย ยม หร อ ด หร อ ผ าน ส าหร บน กเร ยนท ม ผลการประเม นค ณล กษณะอ น พ งประสงค ผ านเกณฑ การจบระด บประถมศ กษาของโรงเร ยน และเว นว างไว ส าหร บน กเร ยนท ย งไม จบระด บ ประถมศ กษา ผลการประเม นก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน ให กรอกผลการประเม นก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน ผ าน ส าหร บผ เร ยนท ม ผลการประเม นก จกรรมพ ฒนาผ เร ยนผ านเกณฑ การจบระด บประถมศ กษาของ โรงเร ยน และเว นว างไว ส าหร บผ เร ยนท ย งไม จบระด บประถมศ กษา 4.2 ผลการต ดส น ให กรอกผลการต ดส นตามเกณฑ การจบระด บประถมศ กษาแต ละเกณฑ ด งน ก. กรอก ผ าน เม อเกณฑ น นได ร บการต ดส นแล ว ได ผ าน ข. กรอก ไม ผ าน เม อเกณฑ น นได ร บการต ดส นแล ว ได ไม ผ าน ค. เว นว างไว เม อเกณฑ น นย งไม ม การต ดส น

18 4.3 ว นอน ม ต การจบ ให กรอกเลขว นท ช อเด อน และเลข พ.ศ. ท โรงเร ยนอน ม ต ให น กเร ยนจบ การศ กษา ได แก ว นท ผ บร หารสถานศ กษาลงนามต ดส นและอน ม ต ผลการเร ยนในแบบรายงานผ ส าเร จ การศ กษา (ปพ.3) กรณ ผ เร ยนออกจากโรงเร ยนก อนจบการศ กษาระด บประถมศ กษา ให ข ดเคร องหมาย ว นออกจากโรงเร ยน ให กรอกเลขว นท ช อเด อน และเลข พ.ศ. ท ผ เร ยนออกจากโรงเร ยนตาม ว นจ าหน าย ท ระบ ในทะเบ ยนน กเร ยน 4.5 สาเหต ท ออกจากโรงเร ยน ให กรอกด งน ก. กรณ น กเร ยนจบการศ กษาระด บประถมศ กษา ให กรอก จบการศ กษาระด บ ประถมศ กษา ข. น กเร ยนท ออกจากโรงเร ยนในกรณ อ นๆ ให กรอก ศ กษาต อสถานศ กษาอ น ผลการทดสอบระด บชาต ให กรอกผลการทดสอบระด บชาต ของกระทรวงศ กษาธ การ หร อสถาบ นทดสอบทางการศ กษาแห งชาต (องค การมหาชน) หร อหน วยงานระด บชาต อ นๆ โดยกรอกช อแบบทดสอบ ช นท สอบ รายว ชา และผลการ ทดสอบ ให ครบท กรายว ชาท เข าสอบอย างช ดเจน 6. ผลการเร ยนเฉล ยรายกล มสาระการเร ยนร /การศ กษาค นคว าด วยตนเอง 6.1 ช อง หน วยน าหน กรวม (ป.4-6) ให โรงเร ยนแปลงเวลาเร ยนจากจ านวนช วโมงท เร ยนในแต ละ รายว ชาให เป นหน วยน าหน ก โดย 40 ช วโมงเท าก บ 1 หน วยน าหน ก แล วกรอกจ านวนหน วยน าหน กรวมของ ท กรายว ชาท น กเร ยนได เร ยนในช นประถมศ กษาป ท 4-6 โดยจ าแนกเป นกล มสาระการเร ยนร /การศ กษาค นคว า ด วยตนเอง(IS) ส าหร บ รายว ชาเพ มเต ม การศ กษาค นคว าด วยตนเอง (IS) ถ าโรงเร ยนใดไม ได เป ดสอนในรายว ชาน ให ข ดเคร องหมาย -

19 แนวการค ดค านวณ 1) แปลงเวลาเร ยนจากช วโมงเป นหน วยน าหน ก (40 ช วโมง = 1 หน วยน าหน ก) จ านวนหน วยน าหน ก = จ านวนเวลาเร ยนของรายว ชา 40 ช วโมง 2) หน วยน าหน กรวม (ป.4-6) = ผลรวมของจ านวนหน วยน าหน กของท กรายว ชาในกล มสาระ การเร ยนร /การศ กษาค นคว าด วยตนเอง(IS) ต งแต ช น ป ช อง ผลการเร ยนเฉล ย (ป.4-6) ให กรอกผลการเร ยนเฉล ยของท กรายว ชาท น กเร ยนได เร ยน แล ว โดยจ าแนกการเฉล ยเป นกล มสาระการเร ยนร /การศ กษาค นคว าด วยตนเอง (IS) แนวการค ดค านวณ ผลรวมของผลค ณระหว างหน วยน าหน กรายว ชาก บผลการเร ยนรายว ชาของท กรายว ชา ผลการเร ยนเฉล ย (ป.4-6) = ของกล มสาระการเร ยนร /การศ กษาค นคว าด วยตนเอง(IS) ช น ป.4-6 ผลรวมของจ านวนหน วยน าหน กของท กรายว ชาในกล มสาระการเร ยนร / การศ กษาค นคว าด วยตนเอง(IS) ช น ป ผลการเร ยนเฉล ยตลอด 3 ป (ป.4-6) 7.1 ช อง หน วยน าหน กรวม (ป.4-6) ให กรอกจ านวนหน วยน าหน กรวมของท กรายว ชาท ผ เร ยนได เร ยนในช นประถมศ กษาป ท 4-6 แนวการค ดค านวณ หน วยน าหน กรวมตลอด 3 ป (ป.4-6) = ผลรวมของจ านวนหน วยน าหน กของท กรายว ชาท เร ยน ของช นประถมศ กษาป ท ช อง ผลการเร ยนเฉล ย (ป.4-6) ให กรอกผลการเร ยนเฉล ยของท กรายว ชาท ผ เร ยนได เร ยนแล ว โดยรวมเฉล ยท กรายว ชาท เร ยน แนวการค ดค านวณ ผลรวมของผลค ณระหว างหน วยน าหน กรายว ชาก บผลการเร ยนรายว ชา ผลการเร ยนเฉล ยตลอด 3 ป (ป.4-6) = ของท กรายว ชาท เร ยน (ป.4-6) ผลรวมของจ านวนหน วยน าหน กของท กรายว ชาท เร ยน (ป.4-6)

20 8. ส ดส วนผลการเร ยนและผลการทดสอบระด บชาต ห วข อ ร อยละ...ของผลการเร ยนเฉล ยตลอด 3 ป (ป.4-6) ให กรอกส ดส วนของผลการ เร ยนเฉล ยตลอด 3 ป (ป.4-6) ตามประกาศการใช ผลการทดสอบทางการศ กษาระด บชาต ข นพ นฐานเป น องค ประกอบหน งในการต ดส นผลการเร ยนของผ เร ยนท จบการศ กษาตามหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข น พ นฐาน พ.ศ แล วค ดผลการเร ยนท ได ตามส ดส วนน น แนวการค ดค านวณ (ป การศ กษา 2555 ให ใช ผลการเร ยนของผ เร ยนท ประเม นโดยสถานศ กษาและผลการ ทดสอบทางการศ กษาระด บชาต ข นพ นฐาน (O-NET) ในส ดส วน 80 : 20) ร อยละ 80 ของผลการเร ยนเฉล ยตลอด 3 ป (ป.4-6) = ผลการเร ยนเฉล ยตลอด 3 ป (ป.4-6) ในข อ 6.2 x ห วข อ ร อยละ...ของผลการทดสอบทางการศ กษาระด บชาต ข นพ นฐาน ให กรอกส ดส วน ของผลการทดสอบทางการศ กษาระด บชาต ข นพ นฐาน ตามประกาศการใช ผลการทดสอบทางการศ กษา ระด บชาต ข นพ นฐานเป นองค ประกอบหน งในการต ดส นผลการเร ยนของผ เร ยนท จบการศ กษาตามหล กส ตร แกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ.ศ แล วค ดค านวณผลการทดสอบท ได ตามส ดส วนน น แนวการค ดค านวณ (ป การศ กษา 2555 ให ใช ผลการเร ยนของผ เร ยนท ประเม นโดยสถานศ กษาและผลการ ทดสอบทางการศ กษาระด บชาต ข นพ นฐาน (O-NET) ในส ดส วน 80 : 20) ร อยละ 20 ของผลการทดสอบทางการศ กษาระด บชาต ข นพ นฐาน = ผลการค านวณท ได ร บแจ งจาก สทศ. หมายเหต สถาบ นทดสอบทางการศ กษาแห งชาต (องค การมหาชน) เป นผ ค ดค านวณให สถานศ กษาสามารถน าผล การค านวณผลการสอบของผ เร ยนท ได ร บแจ งจาก สทศ. มากรอกได เลย 8.3 ห วข อ ผลการเร ยนเฉล ยรวม ให กรอกผลรวมจากการค ดส ดส วนระหว างผลการเร ยนของ ผ เร ยนท ประเม นโดยสถานศ กษาและผลการทดสอบทางการศ กษาระด บชาต ข นพ นฐาน แนวการค ดค านวณ (ป การศ กษา 2555 ให ใช ผลการเร ยนของผ เร ยนท ประเม นโดยสถานศ กษาและผลการ ทดสอบทางการศ กษาระด บชาต ข นพ นฐาน (O-NET) ในส ดส วน 80 : 20) ผลการเร ยนเฉล ยรวม = ผลการค านวณร อยละ 80 ของผลการเร ยนเฉล ยตลอด 3 ป (ป.4-6) บวกก บ ผลการค านวณร อยละ 20 ของผลการทดสอบทางการศ กษาระด บชาต ข นพ นฐาน = (ข อ )

21 9. หมายเหต กรณ โรงเร ยนท จ ดการเร ยนการสอนรายว ชาเพ มเต ม การศ กษาค นคว าด วยตนเอง (IS) ถ าเป น โรงเร ยนมาตรฐานสากล ให ระบ ข อความลงในช องหมายเหต ด งน เป นโรงเร ยนมาตรฐานสากลตามประกาศ สพฐ. ถ าไม เป นโรงเร ยนมาตรฐานสากล ให ระบ ข อความลงในช องหมายเหต ด งน เป นโรงเร ยนท จ ดการเร ยนการสอนรายว ชาเพ มเต ม การศ กษาค นคว าด วยตนเอง (IS) 9.2 กรณ ท น กเร ยนย ายจากโรงเร ยนมาตรฐานสากลหร อโรงเร ยนท วไปท จ ดการเร ยนการสอนรายว ชา เพ มเต ม การศ กษาค นคว าด วยตนเอง (IS) มาเร ยนโรงเร ยนท วไปท ไม ได จ ดการเร ยนการสอนรายว ชาเพ มเต ม การศ กษาค นคว าด วยตนเอง (IS) ให ระบ ข อความลงในช องหมายเหต ด งน ย ายมาจากโรงเร ยนมาตรฐานสากลตามประกาศ สพฐ. หร อ ย ายมาจากโรงเร ยนท จ ดการเร ยนการสอนรายว ชาเพ มเต ม การศ กษาค นคว าด วยตนเอง (IS) 10. เกณฑ การประเม น ให กรอกเกณฑ การจบระด บประถมศ กษา และค าอธ บายระด บผลการเร ยน หร อร ปแบบการต ดส นท สถานศ กษาใช ในการต ดส นผลการเร ยนรายว ชา การอ าน ค ดว เคราะห และเข ยน ค ณล กษณะอ นพ งประสงค และก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน ต วอย าง เกณฑ การจบระด บประถมศ กษา 1) ผ เร ยนเร ยนรายว ชาพ นฐาน จ านวน...ช วโมง และรายว ชาเพ มเต ม/ก จกรรมเพ มเต ม จ านวน...ช วโมง 2) ผ เร ยนต องม ผลการประเม นรายว ชาพ นฐาน ผ านท กรายว ชา 3) ผ เร ยนม ผลการประเม นการอ าน ค ดว เคราะห และเข ยน ระด บ ผ าน ข นไป 4) ผ เร ยนม ผลการประเม นค ณล กษณะอ นพ งประสงค ระด บ ผ าน ข นไป 5) ผ เร ยนเข าร วมก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน และม ผลการประเม น ผ าน ท กก จกรรม ค าอธ บายระด บผลการประเม นรายว ชา คะแนน ระด บผลการเร ยน ความหมาย คะแนน ระด บผลการเร ยน ความหมาย ด เย ยม ปานกลาง ด มาก พอใช ด ผ านเกณฑ ข นต า ค อนข างด ต ากว าเกณฑ

22 20 ค าอธ บายการกรอก ระเบ ยนแสดงผลการเร ยนหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน ระด บม ธยมศ กษาตอนต น (ปพ.1 : บ)

23 21 1. ข อม ลโรงเร ยนและผ เร ยน 2. ผลการเร ยนรายว ชา

24 22 3. ผลการประเม นก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน 4. สร ปผล/ต ดส น/อน ม ต ผลการประเม น

25 23 การกรอก กข อม ลในแบบ ปพ.1 1 : บ เข ยน หร อพ มพ ด ด หร อคอมพ วเตอร อย างใดอย างหน ง ใช หม กส ด า หร อส น าเง น เท าน น ใช ต วเลขฮ นด อารบ ก ห ามลบ หร อข ดข อม ล กรณ เข ยนผ ด ให ข ดฆ าข อความท เข ยนผ ด แล วเข ยนข อความท ถ กต องไว ข างบนด วยหม กส ส แดง และให นายทะเบ ยนลงนามก าก บ ว ธ การกรอกข อม ลแบบ ปพ.1 : บ 1. ข อม ลโรงเร ยนและผ เร รยน 1.1 โรงเร รยน ให กรอกช อเต มของโรงเร ยนอย างช ช ดเจน 1.2 ส งก ด ให กรอกช อหน วยงานต นส งก ดของโรงเร ยนระด บกรม เช น ส าน กงานคณะกรรมการร การศ กษาข นพ นฐาน ส าน กบร หารงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน ส าน กงานพระพ ทธศาสนาา แห งชาต กรมส งเสร มการปกครอ องท องถ น เป นต น 1.3 ต าบล/แขวง, อ าเภอ/เขต, จ งหว ด ให กรอกช ช อเต มของสถานท ท เป นท ต ต งของโรงเร ยนอย างช ดเจน 1.4 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาา ให โรงเร ยนท กส งก ดกรอกช อส าน กงานเขตพ นท การศ กษาท โรงเร ยนต งอย 1.5 ว นเข าเร ยน ให กรอกเลขว นท ช อเด อน และเลข พ.ศ. ท โรงเร ยนร บน กเร ยนเข าเร ยน ตามว น ร บเข าในทะเบ ยนน กเร ยน เช น 16 พฤษภาคม โรงเร รยนเด ม ให กรอกช อโรงเร ยนเด มของน กเร ยน ตามท ระบ ในหล กฐานการศ กษาของน กเร ยนท น ามาใช สม ครเข าเร ยน

26 24 กรณ ท 1 น กเร ยนไม เคยเข าเร ยนในโรงเร ยนใดมาก อน ไม ต องกรอกช อโรงเร ยนเด ม ให ข ดด วยเคร องหมาย - กรณ ท 2 น กเร ยนเคยเร ยนท โรงเร ยนอ นมาก อน ให กรอกช อโรงเร ยนล าด บส ดท ายท น กเร ยน ลาออก ตามหล กฐานระเบ ยนแสดงผลการเร ยน (ปพ.1) ท น ามาแสดง กรณ ท 3 น กเร ยนเร ยนจากการศ กษาต างร ปแบบ ถ าศ กษาจากโรงเร ยนนอกระบบให กรอกช อ โรงเร ยนนอกระบบท เร ยน และถ าน กเร ยนศ กษาตามอ ธยาศ ย ให กรอก ศ กษาตาม อ ธยาศ ย 1.7 จ งหว ด ให กรอกช อจ งหว ดท ต งของโรงเร ยนเด ม กรณ ศ กษาตามอ ธยาศ ยให กรอกช อจ งหว ดท น กเร ยนได ร บการเท ยบระด บตามท ปรากฏในเอกสารการเท ยบระด บการศ กษา ส วนน กเร ยนท ศ กษาตาม อ ธยาศ ยแต ย งไม ได ร บเอกสารการเท ยบระด บการศ กษาใดๆ ให กรอกช อจ งหว ดท น กเร ยนได ลงทะเบ ยนเป น ผ ศ กษาตามอ ธยาศ ย 1.8 ช นเร ยนส ดท าย ให กรอกระด บช นเร ยนท น กเร ยนก าล งเร ยน หร อจบการศ กษาจากโรงเร ยนเด ม ตามท ปรากฏในหล กฐานการศ กษาท น กเร ยนน ามาแสดงเม อสม ครเข าเร ยน กรณ ท 1 โรงเร ยนเด มออกเอกสารเม อน กเร ยนจบระด บการศ กษา ให กรอกช นป ส ดท ายของระด บ การศ กษาน น กรณ ท 2 โรงเร ยนเด มออกเอกสารเม อน กเร ยนเร ยนจบการศ กษา (ไม จบระด บการศ กษา) ให กรอก ช นป ท น กเร ยนเร ยนจบป การศ กษา กรณ ท 3 โรงเร ยนเด มออกเอกสารให น กเร ยนท ออกจากโรงเร ยนระหว างป การศ กษา ให กรอก ก าล งเร ยนช น... (ระบ ช นป ท ก าล งเร ยนอย ขณะท ลาออก) กรณ ท 4 น กเร ยนท ไม ม โรงเร ยนเด ม ให ข ดเคร องหมาย ช อ ช อสก ล ให กรอกช อและช อสก ลของน กเร ยนอย างช ดเจน พร อมค าน าหน าช อท ถ กต องด วย อ กษรต วบรรจง เช น เด กชายส ภาพ เร ยบร อย, นางสาวมารยาท ด งาม เป นต น 1.10 เลขประจ าต วน กเร ยน ให กรอกเลขประจ าต วของผ เร ยนท ระบ ในทะเบ ยนน กเร ยนของโรงเร ยน 1.11 เลขประจ าต วประชาชน ให กรอกเลขประจ าต วประชาชนของน กเร ยนจ านวน 13 หล ก โดย น ามาจากเลขในส าเนาทะเบ ยนบ าน (ท.ร.14) ของผ เร ยน เช น เป นต น 1.12 เก ดว นท...เด อน...พ.ศ.... ให กรอกเลขว นท ช อเด อน และเลข พ.ศ. ท น กเร ยนเก ดให ถ กต องตรงตามท ระบ ในทะเบ ยนน กเร ยน

27 เพศ ให กรอก ชาย หร อ หญ ง ตามเพศของน กเร ยนให ตรงตามท ระบ ในทะเบ ยนน กเร ยน 1.14 ส ญชาต ให กรอกส ญชาต ของน กเร ยนท ระบ ในทะเบ ยนน กเร ยน 1.15 ศาสนา ให กรอกช อศาสนาท น กเร ยนน บถ อ เช น พ ทธ อ สลาม หร อคร ร สต เป นต น 1.16 ช อ-ช อสก ลบ ดา, ช อ-ช อสก ลมารดา ให กรอกช อบ ดาและมารดาของน กเร ยนพร อมนามสก ล และค าน าหน าท ถ กต องอย างช ดเจนตามหล กฐานในทะเบ บ ยนน กเร ยน กรณ ไม ม ช อบ บ ดาและ/หร อช อมารดาใน ทะเบ ยนน กเร ยน ให ข ดเคร องหมาย - ห ามกรอกช อบ บ ดาบ ญธรรม หร อมารดาบ ญธรรม หร อผ ท ม ใช บ ดา มารดาผ ให ก าเน ดน กเร ยน 2. ผลการเร ยนรายว ชา การกรอกข อม ลในผลการเร ยนรายว ชา จะกรอกคร งเด ยวเม อต องการออก เอกสาร ท งกรณ น กเร ยนจบการศ กษาภาคบ งค บ (ช นม ธยมศ กษาป ท 3) หร อขอลาออกจากโรงเร ยน ข อม ลผลการเร ยนท น ามากรอกเป นข อม ล ป จจ บ นในว นจ ดท าเอกสารท ง งหมด และข อม ลในเอกสารท มอบให น กเร ยน จะต องสมบ รณ ครบถ วน และถ กต อง 2.1 รห ส/ /รายว ชา ให กรอก ป การศ กษา ตามด วยช นป และ ภาคเร ยนท ท เร มเร ยนก อนแล วจ ง กรอกรห สและช อรายว ชาพ นฐาน/รายว ชาเพ มเต มท น กเร ยนเร ยนในแต ละภาคเร ยน เร ยงตามล าด บลงมา การ กรอกให กรอกเร ยงตามกล มสาระการเร ยนร และเร ยงตามล าด บจากสดมภ ซ ายม อไปขวาม อ 2.2 หน วยก ต ให กรอกต วเลขจ านวนหน วยก ตให ห ตรงก บรายว ชาน น หน วยก ต เป นหน วยต วเลขบอกค าปร มาณภาระงา านในการเร ยนแต ละ รายว ชา ซ งสะท อนถ งปร มาณของมาตรฐานการเร ยนร และก จกรรมต างๆ ท น กเร ยนต องปฏ บ ต ในแต ละรายว ชา หน วยก ตค านวณได จากการน าจ านวนเวลา เร ยนของรายว ชาหารด วยจ านวนเวลา 40 ช วโมง (1 หน วยก ต ม ค าเท าก บ 40 ช วโมง) ด งน จ านวนหน วยก ต = จ านวนเวลาเร ยนของรายว ชา (น บเป นช วโมง) 40 ช วโมง

28 2.3 ผลการเร ยน ให กรอกผลการเร ยนในสดมภ ให ตรงก บรห ส/รายว ชาน นๆ ผลการเร ยนท น ามาา กรอกจะต องเป นข อม ลป จจ บ นในว นจ ดท าเอกสาร เช น รายว ชาใดท ต ดส นผลการเร ยนแล วไม ผ านน และย งไม ได แก ไข ให กรอกผลการเร ยนเด ม แต ถ าได ซ อมเสร มจนผ านแล ว ให กรอกผลการเร ยนท ซ อมเสร มแล ว หร อ รายว ชาใดต องเร ยนซ า และน กเร ยนได เร ยนซ าแล วให น าผลการเร ยนซ าน นมากรอกก ส าหร บรายว ชาท ผ านให กรอกด วยผลการเร ยนท ได ตามปกต 2.4 ผลการเร ยนเฉล ยรายกล มสาระการเร ยนร - หน วยก ตรวม ให กรอกจ านวนหน วยก ตรวมของท กรายว ชาท น กเร ยนได เร ร ยนแล ว โดย จ าแนกเป นกล มสาระการเร ยนร - ผลการเร ยนเฉล ย ให กรอกผลการเร ยนเฉล ยของท กรายว ชาท น กเร ยนได เร ร ยนแล ว โดย จ าแนกการเฉล ยเป ปนกล มสาระการเร ยนร ผลการประเม นก จกรรมพ ฒนาผ เร รยน 3.1 ก จกรรม ให กรอกป การศ กษาท น กเร ยนปฏ บ ต ก จกรรม ตามด วยช อก จกรรมพ ฒนาผ เร ยนท น กเร ยนปฏ บ ต ก จกรรมในป น นเร ยงลงมาตามล าด บ โดยเร มจากก จกรร รมแนะแนว ก จกรรมน กเร ร ยน (ล กเส อ/ เนตรนาร /ย วกาชาด/ผ บ าเพ ญประโยชน ตามด วยก จกรรมช มน ม/ชมรม โดยระบ ช อของช มน ม/ชมรมให ช ดเจน) และก จกรรมเพ อส งคมและสาธารณประโยชน 3.2 เวลา (ช วโมง) ให กรอกจ านวนเวลาเร ยน (เป นช วโมง) ของแต ละก จกรรมพ ฒนาผ เร ยนตามท โรงเร ยนก าหนด และตรงก บช อก จกรรมน นๆ 3.3 ผลการประเม น ให กรอกผลการประเม นก จกรรมพ ฒนาผ เร ยนแต ละก จกรรม โดยกรอก ผ ส าหร บก จกรรมท ได ร บการประเม น ผ าน และกรอก มผ ส าหร บก จกรรมท ได ร บการประเม น ไม ผ าน

29 27 4. สร ปผล/ต ดส น/อน ม ต ผลการประเม น 4.1 สร ปผลการประเม น จ านวนหน วยก ตรายว ชาพ นฐานท เร ยน...ได... ให กรอกต วเลขจ านวนหน วยก ต รวมท กรายว ชาพ นฐานท เร ยนมาแล วก บจ านวนหน วยก ตรวมของรายว ชาพ นฐานท ม ผลการประเม นผ านเกณฑ ของโรงเร ยน ตามข อม ลป จจ บ นในว นจ ดท าเอกสาร จ านวนหน วยก ตรายว ชาเพ มเต มท เร ยน...ได... ให กรอกต วเลขจ านวนหน วยก ต รวมท กรายว ชาเพ มเต มท เร ยนมาแล วก บจ านวนหน วยก ตรวมของรายว ชาเพ มเต มท ม ผลการประเม นผ านเกณฑ ของโรงเร ยน ตามข อม ลป จจ บ นในว นจ ดท าเอกสาร ผลการประเม นการอ าน ค ดว เคราะห และเข ยน ให กรอกผลการประเม นการอ าน ค ด ว เคราะห และเข ยนของช นป ส ดท าย ด เย ยม หร อ ด หร อ ผ าน ส าหร บน กเร ยนท ม ผลการประเม นการ อ าน ค ดว เคราะห และเข ยน ผ านเกณฑ การจบระด บม ธยมศ กษาตอนต นของโรงเร ยน และเว นว างไว ส าหร บ น กเร ยนท ย งไม จบการศ กษาระด บม ธยมศ กษาตอนต น ผลการประเม นค ณล กษณะอ นพ งประสงค ให กรอกผลการประเม นค ณล กษณะอ นพ ง ประสงค ของช นป ส ดท าย ด เย ยม หร อ ด หร อ ผ าน ส าหร บน กเร ยนท ม ผลการประเม นค ณล กษณะอ น พ งประสงค ผ านเกณฑ การจบระด บม ธยมศ กษาตอนต นของโรงเร ยน และเว นว างไว ส าหร บน กเร ยนท ย งไม จบ การศ กษาระด บม ธยมศ กษาตอนต น ผลการประเม นก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน ให กรอกผลการประเม นก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน ผ าน ส าหร บผ เร ยนท ม ผลการประเม นก จกรรมพ ฒนาผ เร ยนผ านเกณฑ การจบระด บม ธยมศ กษาตอนต นของ โรงเร ยน และเว นว างไว ส าหร บผ เร ยนท ย งไม จบการศ กษาระด บม ธยมศ กษาตอนต น 4.2 ผลการต ดส น ให กรอกผลการต ดส นตามเกณฑ การจบระด บม ธยมศ กษาตอนต นแต ละเกณฑ ด งน ก. กรอก ผ าน เม อเกณฑ น นได ร บการต ดส นแล ว ได ผ าน ข. กรอก ไม ผ าน เม อเกณฑ น นได ร บการต ดส นแล ว ได ไม ผ าน ค. เว นว างไว เม อเกณฑ น นย งไม ม การต ดส น 4.3 ว นอน ม ต การจบ ให กรอกเลขว นท ช อเด อน และเลข พ.ศ. ท โรงเร ยนอน ม ต ให น กเร ยนจบ การศ กษา ได แก ว นท ผ บร หารสถานศ กษาลงนามต ดส นและอน ม ต ผลการเร ยนในแบบรายงานผ ส าเร จ การศ กษา (ปพ.3) กรณ ผ เร ยนออกจากโรงเร ยนก อนจบการศ กษาระด บม ธยมศ กษาตอนต น ให ข ดเคร องหมาย ว นออกจากโรงเร ยน ให กรอกเลขว นท ช อเด อน และเลข พ.ศ. ท ผ เร ยนออกจากโรงเร ยนตาม ว นจ าหน าย ท ระบ ในทะเบ ยนน กเร ยน 4.5 สาเหต ท ออกจากโรงเร ยน ให กรอกด งน ก. กรณ น กเร ยนจบการศ กษาระด บประถมศ กษา ให กรอก จบการศ กษาภาคบ งค บ ข. น กเร ยนท ออกจากโรงเร ยนในกรณ อ นๆ ให กรอก ศ กษาต อสถานศ กษาอ น

30 28 5. ผลการทดสอบระด บชาต ให กรอกผลการทดสอบระด บชาต ของกระทรวงศ กษาธ การ หร อสถาบ นทดสอบทางการศ กษาแห งชาต (องค การมหาชน) หร อหน วยงานระด บชาต อ นๆ โดยกรอกช อแบบทดสอบ ช นท สอบ รายว ชา และผลการ ทดสอบ ให ครบท กรายว ชาท เข าสอบอย างช ดเจน 6. ผลการเร ยนเฉล ยรายกล มสาระการเร ยนร /การศ กษาค นคว าด วยตนเอง 6.1 ช อง หน วยก ตรวม ให จ านวนหน วยก ตรวมของท กรายว ชาท น กเร ยนได เร ยนแล ว โดยจ าแนก เป นกล มสาระการเร ยนร /การศ กษาค นคว าด วยตนเอง (IS) ส าหร บ รายว ชาเพ มเต ม การศ กษาค นคว าด วยตนเอง (IS) ถ าโรงเร ยนใดไม ได เป ดสอนในรายว ชาน ให ข ดเคร องหมาย - แนวการค ดค านวณ หน วยก ตรวม = ผลรวมของจ านวนหน วยก ตของท กรายว ชาในกล มสาระการเร ยนร / การศ กษาค นคว าด วยตนเอง (IS) 6.2 ช อง ผลการเร ยนเฉล ย ให กรอกผลการเร ยนเฉล ยของท กรายว ชาท น กเร ยนได เร ยนแล ว โดย จ าแนกการเฉล ยเป นกล มสาระการเร ยนร /การศ กษาค นคว าด วยตนเอง (IS) แนวการค ดค านวณ ผลรวมของผลค ณระหว างหน วยก ตรายว ชาก บผลการเร ยนรายว ชาของท กรายว ชา ผลการเร ยนเฉล ย = ของกล มสาระการเร ยนร /การศ กษาค นคว าด วยตนเอง(IS) ผลรวมของจ านวนหน วยก ตของท กรายว ชาในกล มสาระการเร ยนร / การศ กษาค นคว าด วยตนเอง(IS)

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

ข อ ๓ การขออน ญาตน าเข าว ตถ อ นตราย ให ย นหน งส อขออน ญาตน าเข าตามแบบ วอ./อก.๑๒

ข อ ๓ การขออน ญาตน าเข าว ตถ อ นตราย ให ย นหน งส อขออน ญาตน าเข าตามแบบ วอ./อก.๑๒ (ร าง) ประกาศกระทรวงอ ตสาหกรรม เร อง หล กเกณฑ การน าเข า หร อม ไว ในครอบครองซ งว ตถ อ นตรายชน ดท ๔ เพ อใช เป นสารมาตรฐานในการว เคราะห ทางห องปฏ บ ต การ ท กรมโรงงานอ ตสาหกรรม ร บผ ดชอบ พ.ศ.... อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

มาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งาน (Standard Operation Procedure)

มาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งาน (Standard Operation Procedure) : SOP 1-3-01 ถ ง SOP 1-3-04 : SOP 1-5-01 ถ ง SOP 1-5-04 เลขท สาเนาเอกสาร :... งานสารบรรณ ด านบร หารและวางแผน คณะบร หารธ รก จและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม งานจ ดเอกสาร SOP 1-5-01

More information

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login 1 ระบบงานบร หารงานเคร อข าย ระบบงานบร หารงานเคร อข าย เป นระบบงานท เก บรวบรวมข อม ล เก ยวก บเคร อข ายต างๆ ประกอบด วย องค กรสว สด การส งคมและอาสาสม คร รวมท งข อม ลในด านอ นๆ เป นต นว าก จกรรมการด าเน นงาน

More information

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต จ ดท าข นเพ ออ านวยความสะดวกให ก บ ภาคว ชาและคณะได ท าการจ ดอาจารย ผ สอนลงตามคาบเวลาตามท

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ 1 คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ เอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ ประกอบด วย เอกสารประกอบการเร ยนท งหมด 8 เล ม ค อ เล มท 1 เร ยนร เศรษฐก จพอเพ ยง เล

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น (สมรรถนะท 2 การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น) (เวลา 55 ช วโมง) แนวค ด เป นหล กส ตรท จ ดข นเพ อให ความร ในการบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น เม อเก ดป ญหาเพ ยงเล

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0

ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0 ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0 1 สารบ ญ เน อหา หน า ข นตอนการเข าใช งานระบบ... 2 ข นตอนการเปล ยนรห สผ านผ ใช งาน... 4 ข นตอนการใช

More information

ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งานร บจดทะเบ ยนเป นผ ค าน าม นเช อเพล งตามมาตรา 10 แห ง พ.ร.บ.การค าน าม นเช อเพล ง พ.ศ. 2543

ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งานร บจดทะเบ ยนเป นผ ค าน าม นเช อเพล งตามมาตรา 10 แห ง พ.ร.บ.การค าน าม นเช อเพล ง พ.ศ. 2543 ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งานร บจดทะเบ ยนเป นผ ค าน าม นเช อเพล งตามมาตรา 10 แห ง พ.ร.บ.การค าน าม นเช อเพล ง พ.ศ. 2543 ประกาศกระทรวงพาณ ชย เร อง ก าหนดปร มาณการค าและขนาดของถ งเก บ น าม นเช อเพล งท ม อย ของผ

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

ค ม อการใช งาน ระบบการบร หารจ ดการบร การทางการศ กษา ระด บว ทยาเขต ส าหร บอาจารย ส าหร บอาจารย

ค ม อการใช งาน ระบบการบร หารจ ดการบร การทางการศ กษา ระด บว ทยาเขต ส าหร บอาจารย ส าหร บอาจารย ค ม อการใช งาน ระบบการบร หารจ ดการบร การทางการศ กษา ระด บว ทยาเขต ส าหร บอาจารย ส าหร บอาจารย ว ธ การเข าส ระบบ ระบบ E - education เป นโปรแกรมประเภท web base application สามารถเข าใช งานผ าน ระบบ internet

More information

ค ม อหน งส อร บรองเง นเด อน

ค ม อหน งส อร บรองเง นเด อน 1. เป ดการใช งาน Website โดยเล อก Browser ใดก ได ข นมา เช น Internet Explorer, Chorme, Mozilla Firefox จากน นพ มพ Bangkok.go.th/iad ในช อง URL: 2. เล อกเมน หน งส อร บรองเง นเด อน ตรงแถบBanner ทางซ ายม

More information

ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา

ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา www.ats.co.th บร ษ ท อย ธยาเทคโนโลย เซอร ว ส จ าก ด ( - ) EDR / 1 / 2 3 / 1.1 3.1 / 1.2 / / 3.2 / ค ม อการเข าใช งานระบบ การเข าใช งานระบบซอฟแวร บร หารจ ดการศ

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน หน วยท ช อหน วย/ห วข อการสอน จ านวน (ช วโมง) 1 จร ยธรรมและความร บผ ดชอบในการใช คอมพ วเตอร และ ระบบสารสนเทศ 1.1 จร ยธรรมในการใช ระบบคอมพ วเตอร 1.2 จรรยาบรรณในการใช คอมพ วเตอร

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท (ฉบ บปร บปร ง) ว นท บ งค บใช ๑ ส งหาคม ๒๕๕๔ หน า ๑ ของ ๙ สารบ ญ ห วข อ หน า ว ตถ ประสงค ๑ ขอบเขต ๒

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หน วยการเร ยนร ท 2 ข อม ลและสารสนเทศ ช นม ธยมศ กษาป ท 1 ห วข อเร อง การ เวลา 1 ช วโมง ว นท ใช แผน 12 พฤศจ กายน 2557 ผ ใช แผน

More information

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555...

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... จากการประช มคณะกรรมการกาหนดนโยบายการจ ดงานศ ลปห ตถกรรม คร งท 62 ป การศ กษา 2555 ท สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานแต

More information

ค ม อการใช งาน ระบบบร การท วไป

ค ม อการใช งาน ระบบบร การท วไป ค ม อการใช งาน ระบบบร การท วไป ค ม อการใช งานระบบว ทยาล ยช มชนอ เล กทรอน กส (e-community College) ระยะท 1 สารบ ญ หน า 1. พ มพ ใบรายงานผลการศ กษา... 12-3 2. พ มพ ใบระเบ ยนผลการศ กษา... 12-8 3. พ มพ ใบอน

More information

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1. ว ตถ ประสงค รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1.1 ช วยงานธ รการตามคาส งผ บ งค บบ ญชา 1.2 บ นท กข อม ลในระบบฐานข อม ล และเว ปไซด 1.2 พ มพ เอกสารราชการและงานอ น ๆ ตามค าส งผ บ งค บบ ญชา 1.4

More information

ค ม อการร บ-ส งหน งส อราชการ (OBEC e-office)

ค ม อการร บ-ส งหน งส อราชการ (OBEC e-office) ค ม อการร บ-ส งหน งส อราชการ (OBEC e-office) การร บหน งส อด วยระบบ (OBEC e-office) (สารบรรณกล ม) 1. เป ดเว บไซต http://portal.obec.go.th/wps/portal หร อเป ดผ านเว บไซต http://www.aya1.go.th/ ( Obec e-office

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน - 74 - ค ม อต ดต งโปรแกรมระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต (NRPM Offline) การต ดต งโปรแกรม NRMP Offline 1. ต

More information

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได แบบบ นท กหน วยการเร ยนร หน วยการเร ยนร ท 5 เร องโครงคอมพ วเตอร รห สว ชา ง32212 ช อว ชาการเข ยนโปรแกรมข นส ง กล มสาระการเร ยนร การอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 5 ภาคเร ยนท 2 เวลา 8 ช วโมง ผ สอน นายณ

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ร ปแบบ และการก าหนดรห สเอกสาร SP - EMC - 445-1 - 0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย --------------------------

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ร ปแบบ และการก าหนดรห สเอกสาร SP - EMC - 445-1 - 0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย -------------------------- ร ปแบบ และการก าหนดรห ส อน ม ต โดย ตรวจสอบโดย จ ดท าโดย -------------------------- (...) กรรมการ / ผ จ ดการใหญ ผ แทนฝ ายบร หาร -------------------------- (...) ผ ช วยผ จ ดการ แผนกมาตรฐานค ณภาพ และความปลอดภ

More information

3-4 ห น า 1 3. รห สผ ใช ค อ เลขประจาต ว ประชาชน 13 หล ก 4. รห สผ าน 10 ต วอ กษร ด งน ช อภาษาอ งกฤษ 3 ต วแรก นามสก ลอ งกฤษ 3 ต วแรก ว นท เด อน ต วอย าง

3-4 ห น า 1 3. รห สผ ใช ค อ เลขประจาต ว ประชาชน 13 หล ก 4. รห สผ าน 10 ต วอ กษร ด งน ช อภาษาอ งกฤษ 3 ต วแรก นามสก ลอ งกฤษ 3 ต วแรก ว นท เด อน ต วอย าง ห น า 1 สร ปข นตอนการใช ระบบ E-Office งานสารบรรณ ว ธ ท ไม เสนอผ านระบบ สารบรรณกลางของโรงเร ยนเป นผ ปฏ บ ต เข าระบบ 1. เข าเว บไซต ท http://portal.obec.go.th 2. LOGIN 2 3. รห สผ ใช ค อ เลขประจาต ว ประชาชน

More information

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง)

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ตามหน งส อสาน กงาน ก.ค.ศ.ด วนท ส ด ท ศธ 0206.4/ว 17 ลงว นท 30 ก นยายน 2552 (ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ว ทยฐานะชานาญการ 2) แบบรายงานผลการปฏ

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา 1 มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา รห สว ชา TACC 3214 ช อรายว ชา การบ ญช ข นต น จ านวนหน วยก ต 3(2-2-5) บรรยาย 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ภาคการศ กษาท 2 ปฏ บ ต 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ป การศ กษา 2556

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

หน า ๑๔ เล ม ๑๓๐ ตอนพ เศษ ๒๒ ง ราชก จจาน เบกษา ๑๕ ก มภาพ นธ ๒๕๕๖

หน า ๑๔ เล ม ๑๓๐ ตอนพ เศษ ๒๒ ง ราชก จจาน เบกษา ๑๕ ก มภาพ นธ ๒๕๕๖ หน า ๑๔ เล ม ๑๓๐ ตอนพ เศษ ๒๒ ง ราชก จจาน เบกษา ๑๕ ก มภาพ นธ ๒๕๕๖ ประกาศกระทรวงอ ตสาหกรรม เร อง หล กเกณฑ การน าเข า หร อม ไว ในครอบครองซ งว ตถ อ นตรายชน ดท ๔ เพ อใช เป นสารมาตรฐานในการว เคราะห ทางห องปฏ

More information

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก 1. 2. 3. 4. 5. งานสว สด การบ านพ ก เป นระบบท จ ดสรรอาคารบ านพ ก ให ก บเจ าหน าท ภายในทบ. โดยจ ดสรรอาคารให แต ละหน วย และ แต ละหน วย จะจ ดสรรอาคารให ก บเจ าหน าท ภายใน หน วย 5.1. ข นตอนค นหาอาคารบ านพ ก

More information

ผ งการเด นเอกสารการขอจ าหน ายแบบพ มพ ท ควบค ม

ผ งการเด นเอกสารการขอจ าหน ายแบบพ มพ ท ควบค ม ผ งการเด นเอกสารการขอจ าหน ายแบบพ มพ ท ควบค ม ล กค า ร านศ กษาภ ณฑ พาณ ชย สผล. หมายเหต หน งส อ ขอซ อ บ ตร ข าราชการ หน งส อ ขอซ อ บ ตร ข าราชการ ข นตอนการซ อ ล กค า 1.น าหน งส อขอซ อ+บ ตรข าราชการ ตรวจสอบ

More information

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล Page 27 ตอนท 3 การนาเข าข อม ล 3.1 การเร ยกเมน สาหร บกรอกรายงาน การกรอกรายงาน จาเป นต อง Login เข าส ระบบก อน เพ อเป นการตรวจสอบส ทธ การใช งาน (ด ห วข อการ Log in เข าส ระบบ) โดยการกรอกรายงานสามารถดาเน

More information

แบบขออน ญาตจ ดต งกล มผ เร ยน

แบบขออน ญาตจ ดต งกล มผ เร ยน แบบขออน ญาตจ ดต งกล มผ เร ยน เข ยนท ศ นย กศน.อ าเภอเฉล มพระเก ยรต ว นท..เด อน พ.ศ.. เร อง ขออน ญาตจ ดต งกล มผ เร ยนการศ กษานอกระบบระด บการศ กษาข นพ นฐาน ว ธ เร ยนแบบพบกล ม ( ) ระด บประถมศ กษา ( ) ระด บม

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย จ ดท าโดย นางสาวพ ไลพรรณ โพธ สม ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ค ม อการใช

More information

การขอตราต ดรถยนต. 1. ดาวน โหลดแบบฟอร ม ขอตราต ดรถยนต ได ท www.prm.chula.ac.th ห วข อดาวน โหลด

การขอตราต ดรถยนต. 1. ดาวน โหลดแบบฟอร ม ขอตราต ดรถยนต ได ท www.prm.chula.ac.th ห วข อดาวน โหลด การขอตราต ดรถยนต 1. ดาวน โหลดแบบฟอร ม ขอตราต ดรถยนต ได ท www.prm.chula.ac.th ห วข อดาวน โหลด หร อจากท ายเอกสารฉบ บน 2. ย นแบบฟอร มพร อมเอกสารแนบ กรณ บ คลากรท ประจ าการ ย นเร องผ านคณะ/สถาบ นหร อหน วยงานท

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

ผลการด าเน นงานในป งป.๕๑

ผลการด าเน นงานในป งป.๕๑ ผลการด าเน นงานในป งป.๕๑ ระด บคะแนน ๑ ปฏ บ ต หน าท ตาม พ.ร.บ.ข อม ลข าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ - ได ระด บคะแนน ๕ ระด บคะแนน ๒ จ ดระบบข าวสารตาม พ.ร.บ. ข อม ลข าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๙ - ได ระด บคะแนน

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ระบบการประเม นค ณภาพการบร หารงาน มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ม ข!นตอนการใช

มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ระบบการประเม นค ณภาพการบร หารงาน มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ม ข!นตอนการใช 1 ค ม อการใช งานระบบการประเม นค ณภาพการบร หารงาน (AQS) มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน งานด งต อไปน! ระบบการประเม นค ณภาพการบร หารงาน มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ม ข!นตอนการใช 1. ท านสามารถเข าส ระบบการประเม

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา ในป พ.ศ.2546 กรมอ ต น ยมว ทยาสามารถลดระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการเก นกว าร อยละ 50 ซ งมากกว ามต คณะร ฐมนตร ท ให ส วนราชการลดข นตอนลง 30-50% และได ร

More information

การจ ดก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน

การจ ดก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน 1 การจ ดก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน โรงเร ยนสตร ภ เก ต จ ดก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน ตามหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 เพ อม งพ ฒนาผ เร ยนให ม พ ฒนาเต มตามศ กยภาพและรอบด าน เพ อความเป นมน ษย ท สมบ รณ

More information

บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส

บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส 8-1 8.1 เร มร จ กก บโปรแกรม บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนา ค อ โปรแกรมระบบงานท สน

More information

คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา 3. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา

คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา 3. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา มาตรฐานรายว ชา 1. อธ บายความหมาย หน าท และส วนประกอบของโปรแกรมประมวลผลคา

More information

แบบรายงานผลการด าเน นงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2

แบบรายงานผลการด าเน นงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2 แบบรายงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 (ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2) โครงการเสร มสร างค ณธรรม จร ยธรรม ธรรมาภ บาลในสถานศ กษา ป องก นการท จร ต (โรงเร ยนส จร ต) ประจ าป งบประมาณ 2557

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

Flow chart แสดงข นตอนของการจ ดท าเอกสารค ณภาพ

Flow chart แสดงข นตอนของการจ ดท าเอกสารค ณภาพ Flow chart แสดงข นตอนของการจ ดท าเอกสารค ณภาพ 1. ผ จ ดท าเอกสารค ณภาพจ ดท าเอกสารค ณภาพ ตามร ปแบบค ม อการจ ดท าเอกสารค ณภาพโรงพยาบาล ชลประทาน(SD-EDU-001-00) 2. ผ จ ดท าเอกสารค ณภาพเข ยนใบแจ งขอด าเน นการ

More information

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ ( และบ คคลภายนอก) ตาแหน ง ค ณสมบ ต เฉพาะตาแหน ง 1. ผ ตรวจสอบ ระด บ 4 (ด าน IT) / หญ ง ปร ญญาตร ทางด านคอมพ วเตอร ตามท กพ. ร บรอง - ผ ม ประสบการณ ในการตรวจสอบ

More information

แบบรายงานผลการด าเน นงานโครงการอาหารกลางว น ส าหร บโรงเร ยนเอกชน ส งก ดส าน กบร หารงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน

แบบรายงานผลการด าเน นงานโครงการอาหารกลางว น ส าหร บโรงเร ยนเอกชน ส งก ดส าน กบร หารงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน แบบรายงานผลการด าเน นงานโครงการอาหารกลางว น ส าหร บโรงเร ยนเอกชน ส งก ดส าน กบร หารงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน โรงเร ยน...ต งอย เลขท...ซอย...ถนน... อ าเภอ...จ งหว ด...รห สไปรษณ ย...โทรศ พท... โทรสาร...รายงานต

More information

ค ม อการใช โปรแกรม การประมวลผลการประเม นค ณภาพภายในสถานศ กษา

ค ม อการใช โปรแกรม การประมวลผลการประเม นค ณภาพภายในสถานศ กษา ค ม อการใช โปรแกรม การประมวลผลการประเม นค ณภาพภายในสถานศ กษา กล มงานส งเสร มพ ฒนาระบบการประก นค ณภาพการศ กษา กล มน เทศต ดตามและประเม นผลการจ ดการศ กษา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

ระบบทะเบ ยนประว ต โครงการปร บปร งประส ทธ ภาพเง นเด อนและสว สด การ ของกรมบ ญช กลาง

ระบบทะเบ ยนประว ต โครงการปร บปร งประส ทธ ภาพเง นเด อนและสว สด การ ของกรมบ ญช กลาง ระบบทะเบ ยนประว ต โครงการปร บปร งประส ทธ ภาพเง นเด อนและสว สด การ ของกรมบ ญช กลาง CDG Systems Ltd. CDG House, 202 Nanglinchi Rd., Chongnonsee, Yannawa, Bangkok 10120, THAILAND. Tel 0-2678-0978, Fax 0-02678-0321-2

More information

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา ต าแหน ง. ว ทยฐานะ.. กล มสาระการเร ยนร. โรงเร ยนสตร ท งสง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 12 กระทรวงศ กษาธ การ 255.. 2 บ

More information

1. ต าแหน งท จะด าเน นการสอบค ดเล อกเพ อจ างเป นคร อ ตราจ างว ฒ ปร ญญาตร หร อเท ยบเท าข นไป 1. ค ณสมบ ต ของผ ม ส ทธ สอบค ดเล อก เป นผ ม ค ณสมบ ต ด งน

1. ต าแหน งท จะด าเน นการสอบค ดเล อกเพ อจ างเป นคร อ ตราจ างว ฒ ปร ญญาตร หร อเท ยบเท าข นไป 1. ค ณสมบ ต ของผ ม ส ทธ สอบค ดเล อก เป นผ ม ค ณสมบ ต ด งน ประกาศโรงเร ยนท าบ อ เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกบ คคลเพ อจ างเป นล กจ างช วคราวท าหน าท คร ธ รการ ************************** ด วยโรงเร ยนท าบ อม ความประสงค ด าเน นการสอบค ดเล อกบ คคลเพ อจ างเป นล กจ าง ช

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งาน การตรวจต ดตามค ณภาพภายใน

ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งาน การตรวจต ดตามค ณภาพภายใน หน า 1/6 ผ จ ดทา ผ ตรวจสอบ.. (นางสาวมณฑ รา ถาวรย ต การต ) (นางสาวอ มพ ชน นวลแสง) ห วหน าฝ ายตรวจประเม น ผ แทนฝ ายบร หาร 14 / ม.ค. / 55 12 / ม.ค. / 55 ผ อน ม ต (นางธน ฏฐา จงพ ร เพ ยร) ผ อ านวยการศ นย พ

More information

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม ช อโครงการ การพ ฒนาเว บไซต E-Learning รายว ชาการใช โปรแกรมน

More information

ข นตอนการร บ-ส งหน งส อ ของรองอธ การบด (นางจ ราภรณ ส พทานนท )

ข นตอนการร บ-ส งหน งส อ ของรองอธ การบด (นางจ ราภรณ ส พทานนท ) ข นตอนการร บ-ส งหน งส อ ของรองอธ การบด (นางจ ราภรณ ส พทานนท ).. การลงร บหน งส อราชการม ว ตถ ประสงค เพ อ ๑. เพ อเป นหล กฐานทางราชการในการย นย นการร บหน งส อเข า ๒. ป องก นหน งส อราชการส ญหาย ๓. ง ายต อการส

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมช วยประเม นผลการเร ยน

ค ม อการใช งานโปรแกรมช วยประเม นผลการเร ยน ค ม อการใช งานโปรแกรมช วยประเม นผลการเร ยน 1. ส วนแสดงข อม ลต าง ๆ ในโปรแกรมช วยประเม นผลการเร ยน 1 2 3 4 5 6 7 8 1.1 หมายเลข 1 ส วนแสดงข อม ลเก ยวก นรายว ชาท ต องการประเม นผลการเร ยน 1.2 หมายเลข 2 ส วนแสดงข

More information

สามารถดาวน โหลดค ม อฯ ได ท http://106.0.176.62/specialbasic สาหร บโรงเร ยนท จ ดการศ กษาเร ยนรวม

สามารถดาวน โหลดค ม อฯ ได ท http://106.0.176.62/specialbasic สาหร บโรงเร ยนท จ ดการศ กษาเร ยนรวม 0 สาหร บโรงเร ยนท จ ดการศ กษาเร ยนรวม ค ม อการใช งานระบบสารสนเทศด านการศ กษาพ เศษและ การศ กษาสงเคราะห (Special Education Technology : SET) (พ การเร ยนรวม) สาน กบร หารงานการศ กษาพ เศษ สาน กงานคณะกรรมการการศ

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ตอนท 1 ข อม ลท วไป เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของ (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ************************************* 1. ช อสถานศ กษา... ส

More information