8. กลย ทธ การบร หารโครงการ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "8. กลย ทธ การบร หารโครงการ"

Transcription

1 8. กลย ทธ การบร หารโครงการ ในบทน จะกล าวถ งแผนการบร หารจ ดการเพ อให โครงการและก จกรรมต างๆ ในแผนแม บทเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ของกรมพ น จและค มครองเด กและเยาวชน สามารถบรรล ว ตถ ประสงค ตาม เป าหมาย ได แก โครงสร างการบร หารจ ดการ การต ดตาม เคร องม อในการบร หารและการประเม นผล รวมถ งการก าหนดบ คลากรท ร บผ ดชอบโดยตรง และม ต วช ว ดความส าเร จในหลายม ต และหลายระด บ ท ง ม ต เช งปร มาณและเช งค ณภาพ ท งน ความส าเร จของระบบสารสนเทศจะเก ดข นได ต องประสานความร วมม อของบ คลากรจากท ก ระด บของกรมพ น จฯ ต งแต ระด บบร หารและการจ ดการของกรมพ น จฯ ระด บการปฏ บ ต งานจากหน วยงาน ท ด าเน นภารก จหล กของกรมพ น จฯ ตลอดจนถ งหน วยงานท ด แลระบบเทคโนโลย สารสนเทศและการ ส อสาร 8.1 การบร หารจ ดการ การบร หารจ ดการและต ดตามผลการท างานตามแผนแม บทเทคโนโลย สารสนเทศและการ ส อสาร ของกรมพ น จฯ ควรด าเน นการโดยม โครงสร างการบร หารจ ดการ ด งน คณะกรรมการนโยบายเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ของกรมพ น จฯ ประกอบด วย ผ บร หารระด บส งด านเทคโนโลย สารสนเทศ (CIO) ของกรมพ น จฯ เป นประธาน ห วหน าศ นย ข อม ลและ สารสนเทศเป นเลขาน การ และผ เช ยวชาญ ผ ตรวจราชการกรม และต วแทนหน วยงานในส งก ดของกรม พ น จฯ เป นกรรมการ คณะกรรมการช ดน ม หน าท ต ดตามและก าก บการพ ฒนาและการบ รณาการ เทคโนโลย สารสนเทศของกรมพ น จฯ และท าการประชาส มพ นธ ความก าวหน าของการพ ฒนาตามแผน แม บทให ก บหน วยงานในส งก ดกรมพ น จฯ ประธานคณะกรรมการนโยบายเทคโนโลย สารสนเทศและการ ส อสาร สามารถแต งต งคณะท างานย อยเพ อช วยด าเน นการให ภารก จท ก าหนดม ความคล องต วมากข น การบร หารจ ดการและต ดตามผลการท างานตามแผนแม บทเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารส าหร บ กรมพ น จฯ สามารถแสดงได ด งร ปท 8-1 คณะท างานประจ าโครงการสารสนเทศในแต ละโครงการ คณะกรรมการประกอบด วย ต วแทน ของหน วยงานเจ าของระบบ และเจ าหน าท ของศ นย ข อม ลและสารสนเทศเป นกรรมการและเลขาน การ โดย ควรให ต วแทนจากหน วยงานเจ าของระบบเป นห วหน าคณะท างานเน องจากเป นผ ม ส วนได เส ยโดยตรงจาก โครงการระบบสารสนเทศ คณะท างานประจ าโครงการน ต องรายงานผลการท างานต อประธาน คณะกรรมการนโยบายเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร กรมพ น จฯ เป นประจ า กรมพ น จและค มครองเด กและเยาวชน 8-1

2 ให ม การต งคณะอน กรรมการท างานตามย ทธศาสตร ท าหน าท ในการวางแผนการท างานในแต ละย ทธศาสตร และให รายงานผลการท างานต อคณะกรรมการนโยบายเทคโนโลย สารสนเทศและการ ส อสาร ของกรมพ น จฯ เป นประจ าท ก 3 เด อน ให ม การต งคณะท างานด านการส อสาร (Communication Team) เพ อท าหน าท ประสานงาน ระหว างคณะอน กรรมการท างานตามย ทธศาสตร พร อมท งต องท าหน าท ว เคราะห ประเม นแผนการท างาน ของท กย ทธศาสตร ในภาพรวม เพ อรายงานต อคณะกรรมการนโยบายเทคโนโลย สารสนเทศและการ ส อสาร และท าการประชาส มพ นธ ความก าวหน าของการพ ฒนาตามแผนแม บทฯ ให ก บหน วยงานในส งก ด กรมพ น จฯ การบร หารจ ดการและต ดตามผลการท างานตามแผนแม บทฯ สามารถแสดงได ด งร ปท 8-2 ร ปท 8-1 ผ งโครงสร างคณะกรรมการนโยบายเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร กรมพ น จฯ กรมพ น จและค มครองเด กและเยาวชน 8-2

3 คณะกรรมการนโยบายเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร Knowledge Database คณะอน กรรมการ ท างานตาม ย ทธศาสตร ท 1 คณะอน กรรมการ ท างานตาม ย ทธศาสตร ท 2 คณะท างานด านการส อสาร (Communication Team) คณะอน กรรมการ ท างานตาม ย ทธศาสตร ท 3 คณะอน กรรมการ ท างานตาม ย ทธศาสตร ท 4 ร ปท 8-2 แผนผ งการบร หารจ ดการและต ดตามผลการท างานตามแผนแม บทฯ นอกจากน เพ อให การพ ฒนางานตามแผนแม บทเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารของกรม พ น จฯ ได ด าเน นการอย างม ประส ทธ ภาพและบ งเก ดผลในทางปฏ บ ต ควรม การด าเน นการด งน ก าหนดให การด าเน นการตามแผนแม บทเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารเป นส วนหน งของ ค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ ของกรมพ น จฯ เพ อให เก ดการสน บสน นด านงบประมาณอย างเป นร ปธรรม ให ท กหน วยงานจ ดท าแผนปฏ บ ต การท วไปและแผนปฏ บ ต การประจ าป ด านเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารของกรมพ น จฯ ท สอดคล องก บแผนแม บทเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร เพ อให เก ดความสอดคล องและได ร บความสน บสน นอย างช ดเจนในการด าเน นงาน สร างความเข าใจแก ผ เก ยวข องท กระด บของกรมพ น จฯ เพ อให ม ความร ความเข าใจ ในแผน แม บทเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารของกรมพ น จฯ ให เก ดความยอมร บและน าแผนไปส การปฏ บ ต กรมพ น จและค มครองเด กและเยาวชน 8-3

4 8.2 กลย ทธ ในการด าเน นการตามย ทธศาสตร จากแผนงาน โครงการ และระบบสารสนเทศท กรมพ น จฯ จะด าเน นการจ ดท า จ ดหา อาจจะใช ว ธ การจ ดซ อหร อการจ ดจ างท าในแต ละป งบประมาณตามท ก าหนดในแผนด าเน นการ กรมพ น จฯ ควรม การวางแผน ก าหนดกลย ทธ ในการบร หารจ ดการด าเน นการและควบค มการด าเน นการ ให โครงการ ด งกล าวเป นไปตามว ตถ ประสงค และเป าหมายของโครงการ โดยม กลย ทธ หร อแนวทางในการบร หารระบบ สารสนเทศ ในแต ละย ทธศาสตร ด งน กลย ทธ ในการด าเน นการตามย ทธศาสตร ท หน ง การบ รณาการข อม ลและการพ ฒนา ระบบความม นคงปลอดภ ยระบบเทคโนโลย สารสนเทศ 1.) ศ กษาและก าหนดมาตรฐานร ปแบบข อม ล แบบฟอร มรายงาน ท จะใช ในระบบ สารสนเทศเพ อสน บสน นการปฏ บ ต งานภายในกรมพ น จฯ ให สามารถ ต ดต อส อสารและเช อมโยงข อม ลภายในได 2.) การก าหนดมาตรฐานร ปแบบข อม ลควรพ จารณาป จจ ยท จะท าให การน าเข าข อม ล ม ความสะดวกรวดเร ว เช น การก าหนดมาตรฐานร ปแบบข อม ลให ก าหนดตาม หร อสอดคล องก บร ปแบบของหน วยงานท ม ฐานข อม ลช ดน นอย แล ว เพ อท จะ สามารถน าเข าข อม ลช ดท ต องการได อย างสะดวกจากฐานข อม ลของหน วยงานน น โดยท ไม ต องพ มพ ใหม 3.) ศ กษาและก าหนดค าอธ บายเพ มเต มของช ดข อม ลในแผนท ข อม ล 4.) รวบรวมและก าหนดค าอธ บายของค าศ พท และข อม ลทางบร หารและทาง เทคโนโลย ท ใช ในการท างานของกรมพ น จฯ เพ อความเข าใจท ตรงก น 5.) การน าเข าข อม ลเป นข นตอนท ส าค ญของการบ รณาการข อม ล เพราะถ าระบบ สารสนเทศและการจ ดเก บข อม ลถ กบ รณาการเร ยบร อยแล ว แต ข อม ลไม ม การ น าเข า หร อถ กปร บปร งให ถ กต องและเป นป จจ บ นในเวลาท เหมาะสม การใช งาน ระบบสารสนเทศและข อม ลจะไม เก ดประโยชน อย างแท จร ง ด งน นจ งควรส งเสร ม ผล กด นให กระบวนการน าเข าข อม ลม ประส ทธ ภาพ โดยส งเสร มให การน าเข า ข อม ลด าเน นการจากแหล งต นทาง ค อ ก าหนดมาตรการให เจ าของข อม ลเป นผ น าเข าหร อปร บปร งข อม ลโดยตรง เพ อให เก ดความร บผ ดชอบต อความถ กต อง และเป นป จจ บ นของข อม ลมากข น ส าหร บมาตรการท น ามาใช สามารถเป นท ง มาตรการด านการบ งค บและการส งเสร ม โดยม การกระต นในร ปแบบต างๆ แต กรมพ น จและค มครองเด กและเยาวชน 8-4

5 จะต องม การพ ฒนาระบบสารสนเทศและเคร องม อเพ อรองร บการท างานในการ น าเข าข อม ลด วย 6.) การด าเน นการเร องความม นคงของข อม ล ต องเป นการด าเน นการในภาพรวมหร อ การบ รณาการท งด านนโยบายและระบบ ควรต องม การค าน งถ ง การร กษา ความล บ (Secrecy) การพ ส จน ผ สร างข อม ลและก จกรรม (Authentication) การ ตรวจสอบการล กลอบเปล ยนแปลงข อม ล (Integrity) โดยค าน งถ งภ ยค กคามใน ร ปแบบต างๆ เช น การล กลอบส าเนาข อม ลอ เล กทรอน กส เป นต น กลย ทธ ในการด าเน นการตามย ทธศาสตร ท สอง การพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศและ การส อสารเพ อสน บสน นกระบวนการพ น จและค มครองเด กและเยาวชนอย างม ประส ทธ ภาพและครบวงจร และย ทธศาสตร ท สาม การพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารเพ อการบร หารจ ดการองค กร อย าง ม ประส ทธ ภาพ 1.) ควรม การก าหนดแนวทางการด าเน นงานเพ อสน บสน นการพ ฒนาระบบ สารสนเทศ ด งน 1.1) ให ท กหน วยงานจ ดต งคณะท างานด านพ ฒนากระบวนการท างาน เพ อ อธ บายข นตอนการท างาน ออกแบบ ปร บปร ง จ ดท าข อเสนอ และเข ยน ผ งการท างาน (Workflow Diagram) พ ฒนาเป นเอกสารค ม อปฏ บ ต งาน ประกอบการประก นค ณภาพ โดยม การปร บปร งเป นรายป หร อเม อม การ เปล ยนแปลงคร งใหญ 1.2) การออกแบบระบบซอฟต แวร ของโครงการระบบสารสนเทศของ กรมพ น จฯ ให ใช สถาป ตยกรรมระบบท ม การบ รณาการข อม ลต างๆ ของ กรมพ น จฯ ออกแบบให ใช แหล งข อม ลต นฉบ บแหล งเด ยว (Single Original Source of Information) ลดการป อนข อม ลซ าซ อน (Re-entry) ม ส วนของการแลกเปล ยนข อม ลเข าและออกจากระบบ ใช สถาป ตยกรรม ซอฟต แวร แบบ n-tier ในส วนของการเร ยกใช งานของผ ใช งานใช ระบบ สารสนเทศแบบเว บเบส (Web-based Technology) และการออกแบบ และพ ฒนาระบบจะต องค าน งถ งการร กษาความม นคงปลอดภ ยของระบบ สารสนเทศ และระบบท งหมดในภาพรวม รวมท งออกแบบให ม การใช รห สผ านของระบบสารสนเทศแบบรวมศ นย กรมพ น จและค มครองเด กและเยาวชน 8-5

6 2.) กรมพ น จฯ ควรม การก าหนดและปร บปร งมาตรฐานต างๆ ของระบบสารสนเทศ เพ อให ผ พ ฒนาระบบสารสนเทศปฏ บ ต ตาม เช น 2.1) การออกแบบมาตรฐานร ปแบบการต ดต อก บผ ใช งาน (Unified User Interface) ให ท กโครงการสารสนเทศออกแบบในแนวทางเด ยวก น จะท า ให ผ ใช สามารถเร ยนร ว ธ การท างานก บระบบต างๆ ได ง าย เพ อความ คล องต วและย ดหย นในการปร บเปล ยน 2.2) การออกแบบมาตรฐานหร อพจนาน กรมข อม ล ซ งจะก าหนดช อเร ยก น ยาม ต วอย าง การปร บปร ง และรายละเอ ยดทางเทคน คอ นท เพ ยงพอต อ การน าไปออกแบบฐานข อม ล เพ อให ผ พ ฒนาระบบสารสนเทศสามารถ บ รณาการข อม ลต างๆ ของกรมพ น จฯ ได อย างสะดวกและคล องต ว 2.3) มาตรฐานด านเทคโนโลย สารสนเทศในร ปของซอฟต แวร ฮาร ดแวร และ บ คลากร เพ อให การจ ดหา การใช งานร วมก นและการปฏ บ ต หน าท เป นไป ด วยประส ทธ ภาพท ด และเหมาะสม 2.4) ต องม การก าหนดว ธ และฟ งก ช นการน าเข าและการส งออกข อม ล เพ อการ น าเข าและการส งออก และใช ร ปแบบมาตรฐานกลางเช น XML ถ า ระบบงานหร อระบบสารสนเทศเด มม ข อม ลท ต องการน าเข าในระบบ สารสนเทศท พ ฒนาข น จะต องก าหนดให บร ษ ทผ พ ฒนาระบบสารสนเทศ ท าการถ ายโอนข อม ล (Data Migration) ตลอดจนท าการตรวจสอบความ ถ กต องของข อม ลท ถ กถ ายโอนด วย 2.5) ออกแบบข อก าหนดของการด าเน นการของการบ าร งร กษา ระบบ เทคโนโลย สารสนเทศท ต องม การบ าร งร กษาอย างต อเน องไม ต ากว า 3 ป ท งฮาร ดแวร และซอฟต แวร 2.6) ควรพ ฒนาระบบสารสนเทศส าหร บการต ดตาม รายงานการท างาน และ เป นเคร องม อส อสารของโครงการพ ฒนาระบบสารสนเทศของกรมพ น จฯ ซ งจะช วยท าให ท กฝ ายสามารถต ดตามความก าวหน าและการ เปล ยนแปลงโครงการเทคโนโลย สารสนเทศท กโครงการ ได ตลอด ระยะเวลา กรมพ น จและค มครองเด กและเยาวชน 8-6

7 3.) การจ ดจ างบร ษ ทเพ อพ ฒนาระบบสารสนเทศควรพ จารณาด าเน นการข นตอน ด งน 3.1) ในการสร างข อก าหนดการจ างจะต องม การตรวจสอบความสอดคล องของ โครงการก บแผนแม บทเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร 3.2) การจ ดจ างบร ษ ทภายนอกพ ฒนาระบบสารสนเทศ ส าหร บระบบ สารสนเทศท สน บสน นการปฏ บ ต งานตามพ นธก จขององค กร ควรต ง คณะท างานในล กษณะผ ร วมงานก บบร ษ ทผ พ ฒนา เพ อก าก บ ด แลและ เร ยนร การท างานในท กข นตอน 3.3) เม อม การค ดเล อกบร ษ ทได แล ว จะต องม การประช มสร างความเข าใจ ร วมก นของบ คลากรท เก ยวข องท กฝ าย อ นได แก บ คลากรของหน วยงาน เจ าของระบบงานในฐานะท ม ความเข าใจในกระบวนงานทางธ รก จ บ คลากรของบร ษ ทผ พ ฒนาระบบสารสนเทศในฐานะผ ลงม อพ ฒนา และ บ คลากรของกล มงานข อม ลและสารสนเทศในฐานะท เป นผ ประสานงาน เพ อสร างความช ดเจนในกระบวนการท างานทางคอมพ วเตอร ท ต องการ และการประสานการท างานเพ อให การพ ฒนาตามโครงการฯ เป นไปอย าง ม ประส ทธ ภาพ 3.4) ม การสร างข อก าหนดความต องการระบบ (System Requirement Specification) ก าหนดข อม ลท ใช ในการทดสอบระบบ การประช มร วมก น เพ อท าความเข าใจก บเจ าของระบบงานก อนท าการตรวจร บเอกสาร รายละเอ ยดความต องการเบ องต น 3.5) ใช ว ธ ท าการพ ฒนาระบบต นแบบ (Prototype System) เพ อให ผ ใช งานได เห นข นตอนการท างานต วอย างและซ กซ อมความเข าใจก อนต ดส นใจให พ ฒนาระบบในรายละเอ ยด 3.6) ก าหนดให บร ษ ทผ ร บจ างจ ดท าเอกสารประกอบการรายงาน ความก าวหน าอย างต อเน องรวมถ งให บร ษ ทจ ดท าค ม อระบบเพ อการ บ าร งร กษาด แลระบบสารสนเทศ และค ม อผ ใช งาน ส าหร บการใช งาน กรมพ น จและค มครองเด กและเยาวชน 8-7

8 4.) ควรม การก าหนดแนวทางการจ ดหาและด าเน นการเก ยวก บอ ปกรณ คอมพ วเตอร และโครงสร างพ นฐานด านเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ด งน 4.1) การจ ดซ อ เช าซ อ หร อเช าอ ปกรณ คอมพ วเตอร ควรสน บสน น สถาป ตยกรรมตามมาตรฐานขององค กร โดยเน นการใช ทร พยากรร วมก น ให เก ดประโยชน ส งส ด 4.2) ม การต งงบประมาณ จ ดวางระบบการบ าร งร กษาอ ปกรณ คอมพ วเตอร ท ง ในเช งป องก นและในเช งบ าร งร กษา เม อหมดระยะเวลาประก น พร อม จ ดเก บข อม ลการบ าร งร กษาลงระบบสารสนเทศ 4.3) จ ดต งงบประมาณในการปร บปร งระบบคอมพ วเตอร ให ท นสม ย และม ความสามารถสอดคล องก บปร มาณข อม ลท ต องให บร การตามพ นธก จ โดยต องม การจ ดเก บสถ ต การใช บร การ ข อเสนอแนะจากผ ใช บร การ เพ อ เป นเหต ผลในการพ จารณาปร บปร งระบบ กลย ทธ ในการด าเน นการตามย ทธศาสตร ท ส การใช เทคโนโลย สารสนเทศเพ อพ ฒนา บ คลากรและการสร างองค กรแห งการเร ยนร กรมพ น จฯ ควรจ ดให ม การพ ฒนาบ คลากรเพ อให ม ท กษะและความสามารถในการใช งาน เทคโนโลย สารสนเทศได อย างม ประส ทธ ภาพ โดยเฉพาะอย างย งส าหร บกรมพ น จฯ ควรม การบร หาร จ ดการและด าเน นการในการใช เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารเพ อพ ฒนาบ คลากรและสร างองค กร แห งการเร ยนร ท เหมาะสม ด งรายละเอ ยดแนวทางการจ ดการด งน 1.) แนวทางการพ ฒนาบ คลากรเพ อรองร บการใช งานระบบสารสนเทศ ในระหว าง จ ดจ างบร ษ ทภายนอกพ ฒนาระบบสารสนเทศ กรมพ น จฯ ควรก าหนดบ คลากร และก าหนดหน าท ความร บผ ดชอบท ช ดเจนในการด แลต ดตามระบบสารสนเทศท ก าล งพ ฒนา และเข าใจในกระบวนการท างานของระบบพร อมท จะท าการวางแผน ก าก บการแก ไขปร บปร งระบบและบร หารจ ดการระบบเม อม ความต องการ นอกจากน กรมพ น จฯ ต องส งบ คลากรด งกล าวไปฝ กอบรมในห วข อท เก ยวข องก บ การบร หารระบบสารสนเทศ ด งกล าว 2.) แนวทางการพ ฒนาบ คลากรให ม การเร ยนร อย างต อเน อง 3.) ก าหนดหล กส ตรในการพ ฒนาบ คลากรให ม ความเช ยวชาญในสายงานโดยใช ระบบสารสนเทศเป นเคร องม อ อาท การว เคราะห และสร ปผลข อม ลจากระบบ กรมพ น จและค มครองเด กและเยาวชน 8-8

9 สารสนเทศ เพ อจ ดท าข อม ลส าหร บผ บร หาร ว ธ การน าเสนอข อม ลเพ อการ ต ดส นใจแนวทางการน าเสนอข อม ล 4.) ก าหนดระเบ ยบให บ คลากรต องศ กษารายงานหร อน าเสนอองค ความร และม การ จ ดท ารายงานและเก บบ นท ก การบร หารทร พยากรเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารให ม ความม นคงและเก ดผล ประโยชน ส งส ด 1.) การบร หารจ ดการการใช งานทร พยากรเทคโนโลย สารสนเทศ ทร พยากรเทคโนโลย สารสนเทศเป นทร พยากรท ม ม ลค าในการลงท นท ส ง ด งน น ในการใช งานจะต องม นโยบายและการบร หารจ ดการเพ อให เก ดความม นคงและประโยชน ส งส ดต อการ ท างานขององค กร ซ งม รายละเอ ยดด งน 1.1) การบร หารจ ดการช วงเวลาการใช งาน ควรม การว เคราะห ช วงเวลาการใช งาน ความส าค ญและความจ าเป นในการใช งานของระบบงานสารสนเทศ ต างๆ เพ อท าการก าหนดนโยบายและการบร หารจ ดการ จ ดสรร ตารางเวลาการอน ญาตให ใช งานระบบสารสนเทศเหล าน นในแต ละ ช วงเวลา เพ อกระจายการใช ทร พยากรเทคโนโลย ได อย างเหมาะสมตลอด ช วงเวลาท ต องการ 1.2) การใช งานเคร อข ายอ นเทอร เน ต ต องม การก าหนดนโยบายการใช อ นเทอร เน ตในเวลาท างานปกต ให เหมาะสม เพ อป องก นไม ให ระบบ เคร อข ายม ความหนาแน นของการจราจรท มากเก นไป จนกระท ง ระบบงานสารสนเทศท ต องการใช งานไม สามารถท างานได อย างม ประส ทธ ภาพ 1.3) การบร หารจ ดการการร กษาความม นคงปลอดภ ยของเทคโนโลย สารสนเทศ ซ งเป นเร องท ต องด าเน นการท งด านว ฒนธรรมการท างาน ขององค กรและเทคโนโลย ท งน องค ประกอบท ส าค ญท ต องค าน ง ค อ นโยบาย หน วยงานบร หาร กระบวนงานเคร องม อเพ อการร กษาความ ม นคงปลอดภ ย เช น ระเบ ยบการน าส าเนาข อม ลมาใช งาน การท าให เก ด นโยบายการร กษาความม นคงปลอดภ ยในภาพรวมและการปฏ บ ต ท เคร งคร ด จ าเป นต องม หน วยงานท เป นเจ าภาพประสานงานการวาง นโยบายการร กษาความม นคงปลอดภ ยของเทคโนโลย สารสนเทศของท ก กรมพ น จและค มครองเด กและเยาวชน 8-9

10 หน วยงานท เก ยวข อง และต องบร หารจ ดการให เก ดการตรวจสอบการ บ งค บใช นโยบายในด านของกระบวนงานต องม การก าหนดกระบวนการ ท างานและการตรวจสอบจากท งภายในและภายนอก 1.4) การบร หารจ ดการด านการใช บร การระบบสารสนเทศจากภายนอก หน วยงานควรม นโยบายในด านการใช ระบบสารสนเทศนอกองค กร ซ ง อาจท าให เก ดป ญหาด านความม นคงของระบบได เช น การใช ระบบเมลล สาธารณะซ งอาจเก ดเหต การณ ไม คาดค ดได เช น ความล บร วไหล เป น ต น 2.) การบร หารจ ดการการจ างพ ฒนาระบบเทคโนโลย สารสนเทศท เป นความล บ กรมพ น จฯ ม ภารก จและข อม ลท สามารถม ผลกระทบต อช ว ตของประชาชนและ บ คลากรของกรมพ น จฯ ได ด งน นการจ างพ ฒนาระบบสารสนเทศท ม ความล บและม ความส าค ญต อการ ท างาน ควรด าเน นการด วยความรอบคอบ เพราะอาจจะท าให ระบบสารสนเทศเหล าน อย ภายใต ภาวะ ความเส ยงต อการจ โจม จ งอาจพ จารณาใช ว ธ การว าจ างด วยว ธ พ เศษตามเง อนไขในระเบ ยบพ สด ใน ระหว างการด าเน นการไม ว าจะอย ในข นตอนของการให ข อม ลก บบร ษ ทเพ อให ท าข อเสนอโครงการ ต องให บร ษ ทท ร บผ ดชอบและบ คลากรของบร ษ ทท เก ยวข องลงนามในส ญญาไม เป ดเผยข อม ล (Non-Disclosure Agreement) ก บกรมพ น จฯ นอกจากน กรมพ น จฯ และบร ษ ทจะต องม มาตรการบร หารจ ดการ ก าก บและ ควบค มการพ ฒนาให เป นไปตามมาตรการร กษาความม นคงปลอดภ ยท ก าหนด ในส วนของการพ ฒนา ระบบควรจ ดสร างข อม ลทดสอบและให พ ฒนาและทดสอบระบบก บข อม ลช ดน เม อพ ฒนาเสร จแล วจ งส งให ทางกรมพ น จฯ เป นผ ทดสอบโดยการใช ข อม ลจร ง 3.) การบร หารจ ดการการว าจ างด าเน นการ (Outsource Management) กรมพ น จฯ อาจจ าเป นต องม การว าจ างด าเน นการหร อบางคร งเร ยกว าการจ าง เหมาบร การ (Outsource) ส าหร บการบร หารจ ดการและซ อมบ าร งร กษาระบบเทคโนโลย สารสนเทศ เพ อให ได ประโยชน ส งส ดจ งควรท างานร วมก บบร ษ ทผ ให บร การ (Outsourcer) ในการปร บแต งระบบ และ เก บรวบรวมข อม ลการท างานท จะม ประโยชน ต อการพ ฒนาระบบและจ ดหาระบบท เหมาะสมในอนาคต เพ อประโยชน ส งส ดของกรมพ น จฯ ส าหร บด านการร กษาความม นคงปลอดภ ย กรมพ น จฯ ต องบ งค บบร ษ ทผ ให บร การลงนามในส ญญาไม เป ดเผยข อม ล (Non-Disclosure Agreement) เพ อป องก นไม ให บร ษ ทเหล าน อ างความเป นเจ าของข อม ลหร อใช ข อม ลในทางท ท าให เก ดความเส ยหายต อกรมพ น จฯ และบ คคลท เก ยวข องก บข อม ลน น นอกจากน ส าน กงาน ควรก าหนดนโยบายและด าเน นการบร หารจ ดการบร ษ ทผ กรมพ น จและค มครองเด กและเยาวชน 8-10

11 ให บร การไม ให สามารถเข าถ งข อม ลท ม ความล บและความส าค ญ อ กท งไม ควรให บร ษ ทผ ให บร การม รห สผ านส วนต วส าหร บการท างานเป นผ ด แลระบบในฐานะผ ด แลส งส ด บ คลากรของส าน กงานต องเป น ผ บร หารจ ดการรห สผ านส าหร บผ ด แลระบบในฐานะผ ด แลส งส ด ถ าบร ษ ทผ ให บร การจ าเป นต องท างานใน ฐานะผ ด แลส งส ดต องด าเน นการภายใต การควบค มด แลของบ คลากรผ ร บผ ดชอบโดยตรงของกรมพ น จฯ โดยบ คลากรของกรมพ น จฯ ต องเป นผ ป อนรห สผ านด วยตนเอง กลย ทธ ในการบร หารรห สผ านของผ ด แลระบบและผ ใช งานระบบ การบร หารรห สผ านของผ ด แลระบบและผ ใช งานระบบม ความส าค ญอย างมากต อความ ม นคงและความน าเช อถ อของระบบและกระบวนการท างานของกรมพ น จฯ จ งควรม การก าหนดนโยบายให ถ อปฏ บ ต ด งแนวทางต วอย างต อไปน 1.) การก าหนดนโยบายการบร หารจ ดการรห สผ านของผ ด แลระบบของเคร อง คอมพ วเตอร แม ข ายและระบบสารสนเทศ ม รายละเอ ยดด งต วอย างแนวทาง ต อไปน 1.1) จ ดให ม การใช โปรแกรมสร างรห สผ านท ม ค ณสมบ ต เหมาะสม 1.2) จ ดสร างรห สผ านหล ก (Master Password) แล วเก บร กษาโดยประธาน คณะกรรมการนโยบายเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร กรมพ น จฯ หร อผ บร หารระด บส งขององค กรท ได ร บมอบหมาย ส าหร บการเก บร กษา ให เก บร กษาในซองเฉพาะ เซ นช อก าก บ และเก บไว ในท ปลอดภ ย แต ไม ควรเป นผ ปฏ บ ต หน าท ควบค มระบบ (System Programmer) เพ อการ ควบค มและตรวจสอบการเปล ยนแปลงระบบท งหมด 1.3) จ ดสร างรห สผ านส าหร บผ ปฏ บ ต หน าท ควบค มระบบ (System Administrator) จ านวน 2 ช ด ให เก บร กษาไว ท ผ ปฏ บ ต หน าท ควบค ม ระบบซ งเป นผ ใช งานหล กหน งช ด และท ห วหน ากล มงานข อม ลและ สารสนเทศเป นผ เก บร กษาอ กหน งช ดเพ อการส ารองการท างาน ซ งการ เก บร กษาให เก บร กษาในซองเฉพาะ เซ นช อก าก บ และเก บไว ในท ปลอดภ ย 1.4) ผ ปฏ บ ต หน าท ควบค มระบบท าหน าท อย างน อยด งต อไปน - เป นผ ควบค มและบร หารจ ดการในการปฏ บ ต งานก บเคร อง คอมพ วเตอร และระบบสารสนเทศท งหมด กรมพ น จและค มครองเด กและเยาวชน 8-11

12 - จ ดสร างรห สผ าน ส าหร บเจ าหน าท ผ ด แลโครงการระบบสารสนเทศ และส าหร บผ ใช ท วไป 1.5) การจ ดการก บรห สผ านระด บผ ปฏ บ ต หน าท ควบค มระบบและห วหน ากล ม งานข อม ลและสารสนเทศ ให ด าเน นการโดยว ธ ใดว ธ หน ง ด งน - ขออน ม ต ประธานคณะกรรมการนโยบายเทคโนโลย สารสนเทศและ การส อสาร ของกรมพ น จฯ ให จ ดการด วยตนเอง - ผ ปฏ บ ต หน าท ควบค มระบบหร อห วหน ากล มงานข อม ลและสารสนเทศ ขอรห สผ านหล กจากประธานคณะกรรมการนโยบายเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มาด าเน นการ โดยให ด าเน นการภายใต การ ด แลของประธานคณะกรรมการนโยบายเทคโนโลย สารสนเทศและการ ส อสาร หร อผ ท ได มอบหมาย หล งจากด าเน นการเร ยบร อยแล ว ประธานคณะกรรมการนโยบายเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ต องเปล ยนรห สผ านหล กน นท นท และท าการเปล ยนรห สผ านหล กใน ซองเฉพาะด วย - ถ าผ ปฏ บ ต หน าท ควบค มระบบไม สามารถปฏ บ ต หน าท ได และม เหต จ าเป นต องใช รห สผ าน ให ห วหน ากล มงานข อม ลและสารสนเทศปฏ บ ต หน าท แทน หร อผ ท จ าเป นต องใช รห สผ านระด บผ ปฏ บ ต หน าท ควบค ม ระบบ ต องขอรห สผ านของห วหน ากล มงานข อม ลและสารสนเทศมาใช งาน ซ งเม อใช งานเสร จส นแล วห วหน ากล มงานข อม ลและสารสนเทศ จะต องเปล ยนรห สผ านของตนเองท นท - ท าการทดสอบรห สผ านหล ก (Master Password) ตามเวลาท ก าหนด แม ว าไม ม การใช งานก ตาม 2.) การก าหนดนโยบายการบร หารจ ดการรห สผ านของผ ใช งานระบบของเคร อง คอมพ วเตอร แม ข ายและระบบสารสนเทศ ม รายละเอ ยดด งต อไปน 2.1) จ ดให ม การสร างรห สผ านคร งแรกให ก บผ ใช งานระบบโดยว ธ การปกป ด และใช รห สผ านท คาดเดาได ยาก เช น ใช การส มรห สผ านให ก บผ ใช ระบบ แต ละคน 2.2) ก าหนดระเบ ยบการเล อกรห สผ านท คาดเดาได ยากและความร บผ ดชอบ การใช งานส าหร บผ ใช งานระบบ และประกาศให ผ ใช งานทราบโดยท วก น กรมพ น จและค มครองเด กและเยาวชน 8-12

13 2.3) ผ ใช งานระบบต องถ กบ งค บให ท าการเปล ยนรห สผ านในการเร มใช งาน คร งแรก 2.4) ผ ด แลระบบต องตรวจสอบสถานะของการเข าใช งานคร งแรกของผ ใช งาน คร งแรกของผ ใช งานระบบ ถ าผ ใช งานระบบไม เข าท าการใช งานคร งแรก ภายในระยะเวลาท ก าหนด ผ ด แลระบบต องยกเล กส ทธ การใช งานของ ผ ใช งานระบบผ น น 2.5) ผ ด แลระบบต องท าการตรวจสอบรห สผ านของผ ใช งานระบบท งหมดด วย โปรแกรมค นหารห สผ าน ซ งม ใช งานอย โดยท วไป ถ าพบว าสามารถ ค นหารห สผ านของผ ใช งานระบบรายใดได ให ท าการเต อนผ ใช งานระบบ รายน นให ท าการเปล ยนแปลงรห สผ าน ถ ารห สผ านของผ ใช งานระบบราย ใดสามารถถ กค นหาได จ านวนคร งตามท ประกาศในระเบ ยบ หร อไม ยอม เปล ยนรห สผ านท ถ กค นหาได น น ผ ด แลระบบต องยกเล กส ทธ การใช งาน ของผ ใช งานระบบน นท นท กลย ทธ ในการจ ดหาศ นย คอมพ วเตอร ส ารองและการจ ดเตร ยมความพร อมในการท างาน เม อระบบเทคโนโลย สารสนเทศข ดข อง การท างานในแต ละภารก จของกรมพ น จฯ จ าเป นต องม ข อม ลประกอบการต ดส นใจ ด งน นความต อเน องในการท างานของระบบเทคโนโลย สารสนเทศของกรมจ งม ความส าค ญมาก เพ อให บ คลากรของส าน กงาน สามารถต ดต อส อสารและค นหาข อม ลเพ อสน บสน นการได อย างต อเน อง ส วนประกอบท ส าค ญประการหน งค อระบบคอมพ วเตอร ซ งน บว าเป นเคร องม อสน บสน นการท างานท ส าค ญย งของกรม ถ าระบบคอมพ วเตอร ไม สามารถท างานได ตามปกต จะท าให งานของกรม อาจจะต อง หย ดชะง กโดยเฉพาะงานด านการต ดต อส อสารและการค นหาข อม ลเพ อการท างานส าค ญ ด งน น การจ ดหา ศ นย คอมพ วเตอร ส ารองจ งม ความจ าเป นส าหร บกรมพ น จฯ แต ต องจ ดหาและด าเน นการควบค ก บการ ปร บปร งและพ ฒนาองค กรเพ อเตร ยมความพร อมรองร บสถานการณ ท อาจเก ดข น และเก ดประโยชน ส งส ด ต อส าน กงาน ประเด นท ควรพ จารณาด าเน นการม ด งน 1.) ประเด นสถานท ต ดต ง ตามหล กการกรมพ น จฯ ควรม การพ จารณาต งศ นย คอมพ วเตอร ส ารอง (Disaster Recovery Center: DRC) เน องจากม ข อม ลท ส าค ญและม ภารก จท จ าเป นต อเน อง ซ งปรกต แล วจะเล อก สถานท คนละอาคารก น ซ งม ความเส ยงร วมก นของระบบไฟฟ า ภ ยธรรมชาต และอ บ ต ภ ยอ นๆ น อยท ส ด กรมพ น จและค มครองเด กและเยาวชน 8-13

14 2.) ประเด นสถาป ตยกรรมระบบคอมพ วเตอร ส ารองท จะจ ดหา ระบบคอมพ วเตอร ส ารองท จะจ ดหาในคร งน ควรสามารถเพ ยงพอเฉพาะการ ส ารองข อม ลหร อการสน บสน นส วนงานหล กของกรมพ น จฯ ในช วงเวลาว กฤต ไม จ าเป นต องม ข ด ความสามารถท าได ได เท าเท ยมก บระบบงานป จจ บ น นอกจากน ระบบการบ นท กข อม ลระหว างระบบ คอมพ วเตอร หล กก บระบบคอมพ วเตอร ส ารองน ไม จ าเป นต องเป นแบบ Real Time อาจพ จารณาใช การ ปร บข อม ลเป นระยะก ได เน องจากข อม ลของกรมพ น จฯ ไม ได ท างานในล กษณะของการปฏ บ ต หน าท แบบ ท นท และเพ อม ให งบประมาณส งเก นไปน ก 3.) ประเด นการจ ดเตร ยมความพร อมการปฏ บ ต งาน เพ อเตร ยมความพร อมในการท างาน จ งควรด าเน นการปร บปร งและพ ฒนาองค กร เพ อเตร ยมความพร อมรองร บสถานการณ ท อาจเก ดข น และเก ดประโยชน ส งส ดต อกรมพ น จฯ จ งควร จ ดเตร ยมแผนรองร บการเก ดเหต การณ หย ดชะง กของการให บร การด วยระบบคอมพ วเตอร ในระด บความ ร นแรงต างๆ รวมท งการถ กบ กร กด วยไวร สคอมพ วเตอร ส าหร บผ บร หารจ ดการระบบและผ ใช งานระบบ โดยม การท าเป นค ม อปฏ บ ต ช ดเจน และควรพ จารณาแบ งแยกประเภทงานท ต องท าในระหว างเก ดเหต ตาม ความส าค ญของงาน ความเร งด วนของงาน และล กษณะการพ งพาระบบคอมพ วเตอร เพ อให การก าหนด ขนาดและการลงท นของระบบคอมพ วเตอร ส ารองม ความเหมาะสมและค มค าส าหร บแผนรองร บการเก ด เหต การณ หย ดชะง กของการให บร การด วยระบบคอมพ วเตอร น จะต องม การด าเน นการซ กซ อมอย าง สม าเสมอเพ อให บ คลากรท เก ยวข องเข าใจ 8.3 การต ดตามประเม นผล และต วช ว ดความส าเร จ เพ อให การต ดตามประเม นผลแผนแม บทฯ เป นไปอย างม ประส ทธ ภาพ จ งต องม การก าหนด ต วช ว ดการด าเน นงานด งต อไปน 1.) พ ฒนาระบบสารสนเทศเพ อการต ดตามประเม นผล 2.) ก าหนดต วช ว ดเพ อบ งช ถ งความส าเร จของการด าเน นตามแผนแม บทฯ 3.) ให คณะท างานด านการส อสาร (Communication Team) ท าหน าท ต ดตาม ว เคราะห และประเม นผลความก าวหน าของการด าเน นงานตามแผนแม บทฯ ใน ภาพรวมและรายงานให คณะกรรมการนโยบายเทคโนโลย สารสนเทศและการ ส อสารทราบ กรมพ น จและค มครองเด กและเยาวชน 8-14

15 ต วช ว ดเพ อบ งบอกถ งความส าเร จของการด าเน นการตามแผนแม บทฯ ของกรมพ น จฯ สามารถ ว ดได จากการกระท าและต วช ว ดความส าเร จ ซ งสามารถแบ งแยกออกได เป น 2 ประเภท ค อ เป นต วช ว ด จากผลส าเร จเช งค ณภาพและเช งปร มาณของการด าเน นการตามแผนฯ โดยม ต วอย างด งต อไปน ต วช ว ดจากผลส าเร จเช งค ณภาพของการด าเน นการตามแผนฯ 1.) ระด บความส าเร จในการพ ฒนาช องทางในการร บร ข าวสารของประชาชน 2.) ม การบ าร งร กษางานด านเทคโนโลย สารสนเทศอย างต อเน อง (ม บ คลากร บ าร งร กษาระบบ และด แลระบบอย างต อเน อง) 3.) ม การจ ดแบ งกล มบ คลากรทางด านเทคโนโลย สารสนเทศ ตามล กษณะของงาน เช น ผ ด แลระบบฐานข อม ล ผ ด แลระบบปฏ บ ต การ หร อผ บร หารระบบ เป นต น 4.) ม การปร บเปล ยนระบบสารสนเทศตามความจ าเป นอย างต อเน อง (ม บ คลากร ภายในหร อภายนอกปร บเปล ยนระบบอย างต อเน อง) 5.) บ คลากรภายในม ความพ งพอใจในสภาพแวดล อมด านเคร องม อเทคโนโลย สารสนเทศสน บสน นการปฏ บ ต งานมากข น เช น ม ความสะดวกสบาย (ว ดจาก แบบสอบถาม) 6.) ความต อเน องของการท างานของระบบเทคโนโลย สารสนเทศ (ว ดจากจ านวนคร ง และช วงเวลาการหย ดท างานของระบบเทคโนโลย สารสนเทศ) 7.) การท างานต างๆ ท ใช เทคโนโลย สารสนเทศมาช วย สามารถท าได โดยไม ต องป อน ข อม ลท ซ าซ อน ได ร บข อม ลท ม อย ในระบบเพ อประกอบการท างานอย างถ กต อง และเหมาะสม ตามส ทธ ม กระบวนการอ ตโนม ต เพ อช วยในการต ดส นใจและการ ท ารายงาน ต วช ว ดจากผลส าเร จเช งปร มาณของการด าเน นการตามแผนฯ 1.) จ านวนโครงการประชาส มพ นธ รณรงค ให ความร ปล กจ ตส าน ก และสร างว น ย ท จ ดท าข นให ก บท กหน วยงานเท ยบก บแผนท ต งไว 2.) จ านวนร อยละของความส าเร จในการจ ดโครงการประชาส มพ นธ รณรงค ให ความร ปล กจ ตส าน ก และสร างว น ยท จ ดท าข นให ก บท กหน วยงาน 3.) ข นตอนท ใช ในการท างานลดลง เช น การจ ดท าจ ดสร าง การตรวจสอบ การ ต ดตาม การส งเอกสาร การรายงาน (จ านวนผ ท เก ยวข อง หร อจ านวนข นตอนการ ท างาน) กรมพ น จและค มครองเด กและเยาวชน 8-15

16 4.) ระยะเวลาท ใช ในการท างานลดลง เช น การจ ดท าจ ดสร าง การตรวจสอบ การ ต ดตาม การส งเอกสาร การรายงาน (หน วยของเวลา) 5.) จ านวนเอกสาร ข อม ล แบบฟอร ม รายงาน ท เก ยวข องม จ านวนลดลง (จ านวน แผ นของเอกสารต อจ านวนของธ รกรรม) 6.) จ านวนบ คลากรภายในท ม ท กษะการใช เคร องม อเทคโนโลย สารสนเทศท จ ดหา ตามแผนแม บทฯ (จ านวนผ เข าร บการฝ กอบรม จ านวนคร งการจ ดการฝ กอบรม จ านวนงบประมาณท ใช ) 7.) ลดการเก บข อม ลท ซ าซ อน ไม เป นเอกภาพ (ส ดส วนของข อม ลท ถ กจ ดเก บซ าซ อน ต อจ านวนข อม ลท ถ กจ ดเก บท งหมด) 8.) ม การใช ข อม ลร วมก น (จ านวนคร งการเข าใช ข อม ลท จ ดเก บท ส วนกลาง) 9.) ม การใช งานระบบสารสนเทศเพ มข น (น บจากจ านวนธ รกรรม หน วยเป นจ านวน ธ รกรรม) 10.) จ านวนร อยละของเวลาท เคร อข ายใช งานได (ส ดส วนของเวลาท เคร อข ายใช งาน ได ต อเวลาท งหมด) 11.) จ านวนร อยละของเวลาท เคร องคอมพ วเตอร ใช งานได (ส ดส วนของเวลาท เคร อง คอมพ วเตอร ใช งานได ต อเวลาท งหมด) 8.4 นโยบายและท ศทางการพ ฒนาด านเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ในห วข อน จะกล าวถ งแนวค ดเช งนโยบายหร อท ศทางของการพ ฒนาด านระบบเทคโนโลย สารสนเทศ ซ งคณะท ปร กษาได รวบรวมและจ ดท าเป นแนวทางเพ อให ส วนงานเทคโนโลย สารสนเทศ น าไปใช ใช ส าหร บการก าหนดเป นนโยบายในการสน บสน นการประย กต ใช เทคโนโลย สารสนเทศและการ ส อสาร ด งต อไปน การสร างป จจ ยสน บสน นและส งเสร มให ม การน าเทคโนโลย สารสนเทศเข ามาใช ก บการ ปฏ บ ต งานในท กระด บอย างเหมาะสม ในการจ ดท าโครงการน าเทคโนโลย สารสนเทศมาใช ผ ร บผ ดชอบโครงการและผ บร หาร จะต องม หน าท ร วมก นในการจ ดหาทร พยากรสน บสน นท งฮาร ดแวร และซอฟต แวร การฝ กอบรมบ คลากร การมอบหมายความร บผ ดชอบ การม ล าด บการปร บว ธ ท างานท เหมาะสม และมาตรการอ นๆ เพ อให ให เป นหน วยงานสามารถใช ระบบสารสนเทศโดยไม ม อ ปสรรค และม การส งเสร มให ม การใช เทคโนโลย กรมพ น จและค มครองเด กและเยาวชน 8-16

17 สารสนเทศ เช น การน บการปฏ บ ต งานก บระบบสารสนเทศเป นภาระงานเพ มเต ม การค ดเล อกการพ ฒนา ระบบสารสนเทศของหน วยงานและน ามาเป นต วอย างให หน วยงานอ นน าไปใช เป นต น การจ ดท ามาตรฐานการปฏ บ ต งานและการปร บกระบวนการให ม ประส ทธ ภาพ หน วยงานต างๆ ต องม ความเข าใจในหน าท ความร บผ ดชอบและว ธ การปฏ บ ต งาน และม ความสามารถในการถ ายทอดว ธ ท างานหร อข นตอนการท างานให อย ในร ปของเอกสาร ม การประช มตกลง เพ อการสร างมาตรฐานการท างานและเอกสารท ใช งาน ตลอดจนสามารถเสนอแนะการปร บปร ง กระบวนการให ม ประส ทธ ภาพข นโดยการใช ระบบสารสนเทศเป นเคร องม อในการปฏ บ ต งาน โดย ร บผ ดชอบร วมก บหน วยงานกลางท เก ยวข องก บการท ามาตรฐานและส วนงานเทคโนโลย สารสนเทศ ระบบสารสนเทศจะต องม การออกแบบให ท างานได อย างม ประส ทธ ภาพ ในการออกข อก าหนดของระบบสารสนเทศ นอกเหน อจากการท าให ระบบสามารถ ด าเน นการได ตามว ตถ ประสงค ของงานท เก ยวข องแล ว จะต องก าก บด แลให การออกแบบระบบค าน งถ ง การท างานก บระบบได อย างม ประส ทธ ภาพ เช น ลดการป อนข อม ลซ าซ อน การค นหาข อม ลเด มหร อ เก ยวข องโดยอ ตโนม ต หร อการออกแบบให ม การป อนข อม ลน อยท ส ด เป นต น ระบบสารสนเทศจะต องม การออกแบบให ท างานโดยสอดคล องก บสถาป ตยกรรม เทคโนโลย สารสนเทศขององค กรท ก าหนดไว ในการออกข อก าหนดของระบบสารสนเทศ นอกเหน อจากการท าให ระบบสามารถ ด าเน นการได ตามว ตถ ประสงค ของงานท เก ยวข องแล ว จะต องก าก บด แลให การออกแบบระบบสอดคล อง ก บสถาป ตยกรรมท ก าหนด เช น การบ รณาการข อม ลก บระบบสารสนเทศอ น การใช แม ข ายและซอฟต แวร ระบบบร หารฐานข อม ลร วมก บระบบอ น การพ ฒนาโดยการใช มาตรฐานเทคโนโลย ท ก าหนดไว เป นต น โครงการด านเทคโนโลย สารสนเทศ ควรก าหนดให ม ล กษณะด งน 1.) ม การศ กษาว เคราะห การท างานก บผ เก ยวข องครบท กระด บ 2.) ม การประชาส มพ นธ แผนงานล วงหน า เพ อการเตร ยมความพร อมของท กฝ าย โดยเฉพาะโครงการท ท างานร วมก บหน วยงานภายนอก 3.) ม การสร างและเก บข อม ลด ชน การว ดประส ทธ ภาพของโครงการก อนการ ด าเน นงาน กรมพ น จและค มครองเด กและเยาวชน 8-17

18 4.) ม การจ ดสรรงบประมาณของโครงการส าหร บการฝ กปฏ บ ต งานและช วยการ ท างานของบ คลากรในช วงแรกของการใช ระบบสารสนเทศ นอกเหน อจากการ พ ฒนาระบบงาน 5.) ม การประเม นโครงการหล งจากการใช งานระบบสารสนเทศจร งโดยผ ใช งานระบบ อย างรอบด าน และน ามาปร บปร งในขณะท ย งอย ในความร บผ ดชอบของผ พ ฒนา 6.) ม การเตร ยมการกรณ ระบบงานสารสนเทศเก ดความข ดข อง การปร บปร งขอบเขตโครงการตามกรอบงบประมาณท ได ร บ ป จจ ยความส าเร จของการประย กต ใช ระบบสารสนเทศด านหน งค อความพร อมด าน จ านวนและค ณภาพของฮาร ดแวร และซอฟต แวร ในท น จะกล าวถ งหน วยงานระด บศ นย ฝ กและสถานพ น จฯ ซ งม จ านวนมากท วประเทศ ในป จจ บ นน ใช ว ธ การเกล ยจ านวนทร พยากรสารสนเทศให ก บหน วยงานด วย การหารเฉล ยตามจ านวนหน วยงาน แต เน องจากงบประมาณท ได ร บม กจะน อยกว าท ขอไป ด งน นเม อน า งบประมาณท น อยกว าท ขอไปมาเฉล ยตามจ านวนหน วยงานแล ว ท กหน วยงานจ งขาดแคลนอ ปกรณ เหม อนก นหมด คณะท ปร กษาขอให พ จารณาการม นโยบาย การสน บสน นทร พยากรสารสนเทศให ก บกล ม หน วยงานท ม การจ ดล าด บความเหมาะให ม ความเพ ยงพอในการปฏ บ ต งาน แล วต งงบประมาณเพ มเต มใน ป ต อไปโดยการปร บแผนแม บทเพ อน ามาสน บสน นให กล มหน วยงานท ย งไม ได ร บการจ ดสรร การพ จารณาปร บปร งแผนแม บทเทคโนโลย สารสนเทศจะต องกระท าอย างสม าเสมอ ในแผนแม บทเทคโนโลย สารสนเทศท ผ านมา ม โครงการส าค ญหลายโครงการท ถ ก จ ดล าด บไว ในป แรก เพราะเป นรากฐานส าค ญของการออกแบบระบบ แต เน องจากไม ได ร บงบประมาณ สน บสน นจ งถ กระง บไว และโครงการเหล าน ไม ได ถ กทบทวนให น ามาบรรจ ไว แผนแม บทของในป ถ ดไป ด งน นโครงการเหล าน จ งถ กต ดออกไปเลย ซ งท าให ไม ได ร บประโยชน จากการวางแผนไว เท าท ควร โดยเฉพาะอย างย งโครงการท เป นพ นฐานของระบบสารสนเทศอ น เช น โครงการจ ดท ามาตรฐานข อม ล เป นต น ท งน การด าเน นการตามแผนแม บทเทคโนโลย สารสนเทศของภาคร ฐเป นการจ ดท าโดย หน วยงานผ ปฏ บ ต ภารก จฝ ายเด ยวโดยงบประมาณท ก าหนดไว ในแผนเป นการประเม นตามความจ าเป น แล วหน วยงานท เป นเจ าของแผนต องของบประมาณด งกล าวจากร ฐบาลและสภาผ แทน จ งม ความเป นไป ได ส งท งบท ประมาณท ได ร บจะเพ ยงบางส วนของท ขอไป หร ออาจไม ได ร บงบประมาณเลยก ได ด งน นเม อ หน วยงานได ร บยอดงบประมาณท ผ านการอน ม ต มาจร ง จะต องม การทบทวนการใช อ กคร งหน งว าจะ ด าเน นงานต อในล กษณะใด เช น โครงการเด มไว แต ลดจ านวนลง หร อปร บโครงการใหม โดยก าหนด กรมพ น จและค มครองเด กและเยาวชน 8-18

19 เป าหมายต าลง เป นต น โดยคณะท ปร กษาขอเสนอให หน วยงานควรม การทบทวนแผนแม บทเทคโนโลย สารสนเทศสองคร งในรอบป ค อเม อได ร บงบประมาณท อน ม ต แล ว และเม อก อนถ งรอบการพ จารณาค าขอ งบประมาณใหม การด าเน นการด านมาตรการร กษาความม นคงปลอดภ ยระบบสารสนเทศ ตามสภาพการท างานในป จจ บ นมาตรการการร กษาความม นคงปลอดภ ยระบบ สารสนเทศของกรมพ น จย งต องปร บปร งเป นอย างเร งด วน โดยควรเน นการฝ กอบรมให บ คลากรม ความ ตระหน กถ งความเส ยง และความเส ยหายในร ปแบบต างๆ ท อาจเก ดจากการขาดความเข มงวดในการด แล ข อม ลท เป นความล บ หร อการละเม ดการร กษาความม นคงปลอดภ ยระบบเทคโนโลย สารสนเทศในร ปแบบ อ นๆ การงดเว นจากการใช ซอฟต แวร ผ ดกฏหมาย การเข าเว บไซด ท ไม เก ยวก บการท างาน เป นต น กรมพ น จและค มครองเด กและเยาวชน 8-19

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล Page 1 ช องทางในการของบประมาณ ของหน วยงานส วนภ ม ภาคในส

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556 ค าน า แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2556 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

หน วยงาน : งานเวชระเบ ยน ระบ หน วยงานท เก ยวข อง : - ท กหน วยงานท ใช งานระบบโปรแกรมบร หารงานโรงพยาบาล ทบทวนโดย ผ แทนฝ ายบร หาร... (นายพงษ ศ กด สมใจ)

หน วยงาน : งานเวชระเบ ยน ระบ หน วยงานท เก ยวข อง : - ท กหน วยงานท ใช งานระบบโปรแกรมบร หารงานโรงพยาบาล ทบทวนโดย ผ แทนฝ ายบร หาร... (นายพงษ ศ กด สมใจ) จ ตเวชขอนแก นราชนคร นทร ฉบ บท : A แก ไขคร งท 01 เร อง : การด แลระบบ หน าท 1 หน วยงาน : งานเวชระเบ ยน ระบ หน วยงานท เก ยวข อง : - ท กหน วยงานท ใช งานระบบ จ ดท าโดย ผ ด แลระบบ.... (นายร ตนกร ค าภ กด ) ทบทวนโดย

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

ย ทธศาสตร การดาเน นงานด านเด ก ตามแผนพ ฒนาเด กและเยาวชนแห งชาต พ.ศ.2555-2559

ย ทธศาสตร การดาเน นงานด านเด ก ตามแผนพ ฒนาเด กและเยาวชนแห งชาต พ.ศ.2555-2559 ย ทธศาสตร การดาเน นงานด านเด ก ตามแผนพ ฒนาเด กและเยาวชนแห งชาต พ.ศ.2555-2559 นางศ ร ธนาพร ชค ตตร ย การศ กษาเร อง ย ทธศาสตร การด าเน นงานด านเด กตามแผนพ ฒนาเด กและ เยาวชนแห งชาต พ.ศ. 2555-2559 ม ว ตถ ประสงค

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

มาตรฐานการปฏ บ ต งาน เร อง การควบค มเอกสาร PE - EMC - 445-1 - 0 ตรวจสอบโดย --------------------------

มาตรฐานการปฏ บ ต งาน เร อง การควบค มเอกสาร PE - EMC - 445-1 - 0 ตรวจสอบโดย -------------------------- อน ม ต โดย ตรวจสอบโดย จ ดท าโดย -------------------------- (...) กรรมการ / ผ จ ดการใหญ ผ แทนฝ ายบร หาร -------------------------- (...) ผ ช วยผ จ ดการ แผนกมาตรฐานค ณภาพ และความปลอดภ ย --------------------------

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure)

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) 1 แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ป การศ กษา 2554 2 คานา สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ได ตระหน กถ งความสาค ญของการประก

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

กองส ขภาพจ ตส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 ระเบ ยบปฏ บ ต ท P-EP-03 ประกาศใช : 1 เมษายน 2548 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ลระบาดว ทยาส ขภาพจ ต หน าท : 1/5

กองส ขภาพจ ตส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 ระเบ ยบปฏ บ ต ท P-EP-03 ประกาศใช : 1 เมษายน 2548 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ลระบาดว ทยาส ขภาพจ ต หน าท : 1/5 กองส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ล หน าท : 1/5 หน วยงาน : หน วยงานท เก ยวข อง : (ให ใส หน วยงานท เก ยวข อง) ผ จ ดเตร ยม คณะท างานจ ดท าเอกสาร.. () ผ ทบทวน ผ แทนฝ ายบร หารค ณภาพ..

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

การบร หารความร และการเร ยนร VII

การบร หารความร และการเร ยนร VII สารบ ญ สารบ ญ สารบ ญ VII สารบ ญร ป XII แถลงการณ แบบอย างท ด เย ยมด านการบร หาร 1 1. หล กการ 7 1.1 อนาคตของบร ษ ทข นอย ก บความร ความสามารถของพน กงาน 8 (ก) บร ษ ทเต บใหญ ได ไม เก นความร ความสามารถของพน กงานท

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน - 74 - ค ม อต ดต งโปรแกรมระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต (NRPM Offline) การต ดต งโปรแกรม NRMP Offline 1. ต

More information

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนท 1: กาหนดประเด นความเส ยง บ คลากรของมหาว ทยาล ยไม เข าใจเกณฑ การศ กษา 1 ข นตอนท 2: จ ดทา Key Process

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

ÅÔ ÊÔ ÔìÁËÒÇÔ ÂÒÅÑÂàªÕ ãëáè. All rights reserved. Copyright by Chiang Mai University สารบาญ

ÅÔ ÊÔ ÔìÁËÒÇÔ ÂÒÅÑÂàªÕ ãëáè. All rights reserved. Copyright by Chiang Mai University สารบาญ ซ สารบาญ หน า ก ตต กรรมประกาศ ค บทค ดย อภาษาไทย ง บทค ดย อภาษาอ งกฤษ ฉ สารบาญตาราง ฎ สารบาญภาพ ฐ บทท 1 บทน า 1.1 หล กการและเหต ผล 1 1.2 ว ตถ ประสงค ของการศ กษา 3 1.3 ประโยชน ท จะได ร บจากการศ กษา 3 1.4

More information

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม ประเด นย ทธศาสตร 6.ด านการบร หารจ ดการแบบบ รณาการ การบร หาร กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม เป าประสงค โดยย ดประโยชน ส งส ดขององค กร (SPECIALISTS) /ป จจ ยเส ยง เป าประสงค ข อท 1.1 ม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1. ว ตถ ประสงค รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1.1 ช วยงานธ รการตามคาส งผ บ งค บบ ญชา 1.2 บ นท กข อม ลในระบบฐานข อม ล และเว ปไซด 1.2 พ มพ เอกสารราชการและงานอ น ๆ ตามค าส งผ บ งค บบ ญชา 1.4

More information

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖ หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๖. องค ประกอบการประเม นและส ดส วนของการประเม น. หล กการประเม นผลการปฏ บ ต งานของพน

More information

ค ม อการใช โปรแกรมจ ดเก บเอกสาร PSO ส าน กงานป องก นควบค มโรคท 5 จ งหว ดนครราชส มา *********************

ค ม อการใช โปรแกรมจ ดเก บเอกสาร PSO ส าน กงานป องก นควบค มโรคท 5 จ งหว ดนครราชส มา ********************* 1 ค ม อการใช โปรแกรมจ ดเก บเอกสาร PSO ส าน กงานป องก นควบค มโรคท 5 จ งหว ดนครราชส มา ********************* บทน า โปรแกรมจ ดเก บเอกสาร PSO ค อ ฐานข อม ลท จ ดเก บข อม ล ภารก จ กล มงาน ฐานข อม ล แฟ ม และเอกสาร

More information

ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ

ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ - ๑ - ช อโครงการ จ ดระบบงานด านธ รการของ กวก.ศวก.พร. เจ าของโครงการ กองว ทยาการ ศ นย ว ทยาการ กรมแพทย ทหารเร อ (กวก.ศวก.พร.) ผ ร บผ ดชอบ กองบ งค บการ กองว ทยาการ ศ นย ว ทยาการ กรมแพทย ทหารเร อ หล กการและเหต

More information

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น (สมรรถนะท 2 การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น) (เวลา 55 ช วโมง) แนวค ด เป นหล กส ตรท จ ดข นเพ อให ความร ในการบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น เม อเก ดป ญหาเพ ยงเล

More information

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน สร ปผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร รอบ 6 เด อน (ม ถ นายน พฤศจ กายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการความร ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช ความร ประเด นการจ ดการ 1 ประเด

More information

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม ช อโครงการ การพ ฒนาเว บไซต E-Learning รายว ชาการใช โปรแกรมน

More information

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ร ปแบบ และการก าหนดรห สเอกสาร SP - EMC - 445-1 - 0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย --------------------------

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ร ปแบบ และการก าหนดรห สเอกสาร SP - EMC - 445-1 - 0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย -------------------------- ร ปแบบ และการก าหนดรห ส อน ม ต โดย ตรวจสอบโดย จ ดท าโดย -------------------------- (...) กรรมการ / ผ จ ดการใหญ ผ แทนฝ ายบร หาร -------------------------- (...) ผ ช วยผ จ ดการ แผนกมาตรฐานค ณภาพ และความปลอดภ

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

โครงการ/ก จกรรมในการพ ฒนา การกาหนดนโยบายให ผ บร หารท กระด บนาท ศทางและกลย ทธ ของกรมไปส อสารให บ คลากรในหน วยงานร บร และเข าใจอย างท วถ ง

โครงการ/ก จกรรมในการพ ฒนา การกาหนดนโยบายให ผ บร หารท กระด บนาท ศทางและกลย ทธ ของกรมไปส อสารให บ คลากรในหน วยงานร บร และเข าใจอย างท วถ ง โครงการ/ก จกรรมในการพ ฒนา การกาหนดนโยบายให ผ บร หารท กระด บนาท ศทางและกลย ทธ ของกรมไปส อสารให บ คลากรในหน วยงานร บร และเข าใจอย างท วถ ง 1. ผ บร หารท กระด บม การส อสารท ศทางและกลย ทธ ก อน การประช มท กคร

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน งานบร หารธ รการและงานสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน งานบร หารธ รการและงานสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน งานบร หารธ รการและงานสารบรรณ จ ดท าโดย ผ องพรรณ ก นธ ยะ เจ าหน าท บร หารงานท วไปช านาญการพ เศษ ห วหน าสาน กงานคณบด คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า มหาว ทยาล ยแม โจ 2555 ค านา ค

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม www.thatoomhsp.com เร อง พ ฒนาระบบรายงานโปรแกรม HOSxP สมาช ก ประกอบด วยเจ าหน าท ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ 2 คน นายธราท พย พรหมบ ตร ห วหน าศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท (ฉบ บปร บปร ง) ว นท บ งค บใช ๑ ส งหาคม ๒๕๕๔ หน า ๑ ของ ๙ สารบ ญ ห วข อ หน า ว ตถ ประสงค ๑ ขอบเขต ๒

More information