รายงานการน เทศการศ กษา ป การศ กษา 2554

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "รายงานการน เทศการศ กษา ป การศ กษา 2554"

Transcription

1 รายงานการน เทศการศ กษา ป การศ กษา 2554 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครปฐมเขต 1 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ

2 ค าน า ในป การศ กษา 2554 กล มน เทศ ต ดตามและประเม นผลการจ ดการศ กษา ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครปฐม เขต 1 ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การน เทศการศ กษา ท สอดคล องก บแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2554 ของส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครปฐม เขต 1 พร อมท ง ก าหนดแนวทางการน เทศการศ กษา การประเม นผลและการรายงานผลการน เทศการศ กษา เพ อให ม ผ ม ส วนเก ยวข องท งในระด บส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ศ กษาน เทศก และสถานศ กษาใช เป นเคร องม อในการ พ ฒนาค ณภาพการศ กษาได อย างม ประส ทธ ภาพ เม อส นป การศ กษา กล มน เทศ ต ดตามและประเม นผลการจ ดการศ กษา จ งจ ดท ารายงานผลการ น เทศฉบ บน ข น เพ อรายงานว ธ ปฏ บ ต และผลการน เทศในรอบป การศ กษาท ผ านมา กล มน เทศต ดตามและ ประเม นผลการจ ดการศ กษา หว งเป นอย างย งว าเอกสารฉบ บน จะเป นประโยชน แก หน วยงานและ ผ เก ยวข อง เพ อใช เป นแนวทางในการพ ฒนาการศ กษาต อไป ขอขอบค ณผ ม ส วนเก ยวข องในการจ ดท า รายงานผลการน เทศการศ กษา ป การศ กษา 2554 จนส าเร จล ล วงด วยด ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครปฐม เขต 1 ก

3 สารบ ญ หน า ค าน า ก สารบ ญ ข บทท 1 บทน า 1 ความเป นมา 1 ว ส ยท ศน 1 พ นธก จ 1 เป าประสงค 1 กลย ทธ การน เทศ 1 ชอบข ายการน เทศ 2 ร ปแบบและกระบวนการน เทศ 3 การวางแผนน เทศ 4 1. การพ ฒนาองค กรและบ คลากร 4 2. การด าเน นการน เทศ 6 ว ตถ ประสงค ของการรายงาน 9 ผลท คาดว าจะได ร บ 9 บทท 2 ข นตอนว ธ การด าเน นการน เทศ 10 การน เทศเพ อสร างความร 10 การน เทศเพ อต ดตามการด าเน นงาน การน เทศคร งท 1 ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา การน เทศคร งท 2 ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา การน เทศคร งท 1 ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา การน เทศคร งท 2 ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา บทท 3 ผลการน เทศป การศ กษา ผลการน เทศคร งท 1 ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา ผลการน เทศคร งท 2 ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา ผลการน เทศคร งท 1 ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา ผลการน เทศคร งท 2 ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา บทท 4 สร ปและอภ ปรายผลการน เทศป การศ กษา ผลกรพ ฒนาองค กรและบ คลากร 37 ผลการด าเน นการน เทศ ผลการน เทศเพ อพ ฒนาระบบประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา ผลการน เทศเพ อพ ฒนาความสามารถในการอ านและเข ยน ผลการน เทศเพ อยกระด บผลส มฤทธ ทางการเร ยน ผลการน เทศเพ อพ ฒนาความสามารถด านเทคโนโลย เพ อ เป นเคร องม อในการเร ยนร 41 ข

4 5. ผลการน เทศเพ อการพ ฒนาห องสม ด 3 ด ผลการน เทศเพ อการบ รณาการความร เก ยวก บประชาคมอาเซ ยน เข าไปในก จกรรมการเร ยนการสอน ผลการน เทศเพ อการปล กฝ งค ณธรรมความส าน กในความเป นชาต ไทย และว ถ ช ว ตตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง ผลการน เทศเพ อการจ ดโอกาสให ผ พ การได พ ฒนาสมรรถภาพ ผลการน เทศเพ อพ ฒนาค ณภาพตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน 42 บทสร ปและข อเสนอแนะ 42 ต วอย างเคร องม อน เทศ 44 แบบน เทศ คร งท 1 ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา แผนปฏ บ ต การน เทศต ดตามและประเม นผลการจ ดการศ กษาคร งท 1 ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา คณะผ จ ดท า 73 ค

5 1 ความเป นมา บทท 1 บทน า ในป การศ กษา 2554 กล มน เทศต ดตามและประเม นผลการจ ดการศ กษา ส าน กงานเขตพ น การศ กษาประถมศ กษานครปฐม เขต 1 ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การน เทศการศ กษา โดยใช กระบวนการม ส วน ร วม ผ านการแลกเปล ยนเร ยนร เพ อก าหนด ว ส ยท ศน พ นธก จ เป าประสงค กลย ทธ ของการน เทศ ร ปแบบ การน เทศ กระบวนการน เทศ เป นกรอบแนวค ด ก าหนดขอบข ายการน เทศ ต วช ว ด และเป าหมายการน เทศ ตามกลย ทธ และจ ดเน นในแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2554 ของส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษานครปฐม เขต 1 ด งน ว ส ยท ศน กล มน เทศ ต ดตามและประเม นผลการจ ดการศ กษา ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา นครปฐม เขต 1 เป นองค กรการน เทศช นน า พ นธก จ 1. พ ฒนาระบบข อม ลสารสนเทศ เพ อการบร หารและการน เทศ 2. พ ฒนากระบวนท ศน ในการท างานของบ คลากรให สอดคล องก บว ส ยท ศน ขององค กร และ ส งเสร มการท างานแบบบ รณาการ 3. ส งเสร มว ฒนธรรมค ณภาพในการท างาน 4. พ ฒนากล มน เทศให เป นองค กรแห งการเร ยนร เป าประสงค โรงเร ยนม การบร หารและการจ ดการเร ยนการสอนได มาตรฐานพ ฒนาส สากล กลย ทธ การน เทศ กลย ทธ ท 1 พ ฒนาระบบข อม ลสารสนเทศในการพ ฒนาค ณภาพทางการศ กษา กล มน เทศ ต ดตาม และประเม นผลการจ ดการศ กษา ด าเน นการพ ฒนาระบบข อม ลสารสนเทศ เผยแพร ประชาส มพ นธ และน าไปใช พ ฒนาค ณภาพการศ กษา โดยใช ระบบ e Information ในเร อง ต อไปน 1.1 ข อม ลพ นฐานของโรงเร ยนในส งก ด 1.2 ผลส มฤทธ ทางการเร ยนของน กเร ยน 1.3 การประเม นค ณภาพภายนอกของสถานศ กษา 1.4 การประเม นผลตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของกระทรวงศ กษาธ การ 1.5 ข อม ลโรงเร ยนศ นย พ ฒนาการเร ยนการสอน โรงเร ยนแกนน า และโรงเร ยนต นแบบ 1.6 ข อม ลผลการปฏ บ ต งานท ด (Best Practice) 1.7 ข อม ลการพ ฒนาศ กษาน เทศก

6 2 กลย ทธ ท 2 ปร บกระบวนท ศน ในการท างานให สอดคล องตามว ส ยท ศน ขององค กร และ ส งเสร มการท างานแบบบ รณาการ กล มน เทศ ต ดตามและประเม นผลการจ ดการศ กษา ปร บกระบวนท ศน ในการท างานของ บ คลากรให สอดคล องตามว ส ยท ศน ขององค กร และส งเสร มการท างานแบบบ รณาการ ด งน 2.1 ศ กษาน เทศก แต ละคนศ กษา ว เคราะห ภาระงานของตนเอง เช อมโยงบ รณาการก บ ภาระงาน และว ส ยท ศน ขององค กร โดยใช การน เทศแบบ NAKHON PATHOM SUPERVISORY MODEL ให บรรล เป าหมาย 2.2 ด าเน นการน เทศแบบบ รณาการโดยใช การน เทศ NAKHON PATHOM SUPERVISORY MODEL 2.3 ใช กระบวนการ KM, ผ าน Web Blog, Web Page 2.4 ใช กระบวนการว จ ยในการพ ฒนาการน เทศ 2.5 ผ บร หารและคร ม การพ ฒนาการบร หาร และการเร ยนการสอน 2.6 ให ความส าค ญต อความพ งพอใจของผ ร บการน เทศ กลย ทธ ท 3 ส งเสร มว ฒนธรรมค ณภาพในการท างาน กล มน เทศ ต ดตามและประเม นผลการจ ดการศ กษา ส งเสร มว ฒนธรรมค ณภาพในการท างาน ด งน 3.1 จ ดท าเอกสารว ฒนธรรมค ณภาพกล มน เทศฯ 3.2 ศ กษาน เทศก ปฏ บ ต งานตามว ฒนธรรม 3.3 ให รางว ลศ กษาน เทศก ค ณภาพ 3.4 ม ระบบประก นค ณภาพภายในกล มน เทศฯ กลย ทธ ท 4 พ ฒนาองค กรแห งการเร ยนร กล มน เทศ ต ดตามและประเม นผลการจ ดการศ กษา ด าเน นการพ ฒนากล มน เทศ ต ดตาม และ ประเม นผลการจ ดการศ กษา ให เป นองค กรแห งการเร ยนร โดยด าเน นการ ด งน 4.1 จ ดท าคล งความร และบรรยากาศแห งการเร ยนร 4.2 จ ดท าศ นย บร การส อ นว ตกรรมทางการศ กษา 4.3 ม การประช ม ส มมนา เผยแพร แลกเปล ยนเร ยนร 4.4 ผล ตส อนว ตกรรม บทความ งานว จ ยเก ยวก บด านว ชาการ ขอบข ายการน เทศ กล มน เทศ ต ดตามและประเม นผลการจ ดการศ กษา ก าหนดขอบข ายการน เทศตามกลย ทธ และ จ ดเน นในแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2554 ของส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา นครปฐม เขต 1 ด งน 1. พ ฒนาค ณภาพและมาตรฐานการศ กษาท กระด บตามหล กส ตร และส งเสร มความสามารถด าน เทคโนโลย เพ อเป นเคร องม อในการเร ยนร 2. ปล กฝ งค ณธรรมความส าน กในความเป นชาต ไทยและว ถ ช ว ตตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จ พอเพ ยง 3. ขยายโอกาสทางการศ กษาให ท วถ ง ผ เร ยนได ร บโอกาสในการพ ฒนาเต มตามศ กยภาพ

7 4. พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาท งระบบให สามารถจ ดการเร ยนการสอนได อย างม ค ณภาพ 5. พ ฒนาประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการศ กษาตามแนวทางการกระจายอ านาจทางการศ กษา หล กธรรมาภ บาล เน นการม ส วนร วมจากท กภาคส วนและความร วมม อก บองค กรปกครองส วนท องถ นเพ อ ส งเสร มและสน บสน นการจ ดการศ กษา ร ปแบบและกระบวนการน เทศ ร ปแบบการน เทศของกล มน เทศ ต ดตาม และประเม นผลการจ ดการศ กษา ได ใช กระบวนการม ส วนร วม การแลกเปล ยนเร ยนร ร วมก นก าหนด ร ปแบบการน เทศของกล มน เทศ ต ดตาม และประเม นผล การจ ดการศ กษา ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครปฐม เขต 1 ได ร ปแบบ การน เทศแบบNAKHON PATHOM SUPERVISORY MODEL ด งแผนภาพ 3 NAKHON PATHOM SUPERVISORY MODEL ป สพป. โรงเร ยน ผลการใช ประส ทธ ภาพการ ปฏ บ ต งาน ค ณภาพ ผ เร ยน ความพ งพอใจ ข อม ลย อนกล บ ร ปแบบการน เทศ (NAKHON PATHOM SUPERVISORY MODEL) 1. VCLI V : VISION C : CULTURE L : LEARNING I : INTEGRATION V : VISION ความสอดคล องระหว างว ส ยท ศน ของ องค กรและว ส ยท ศน ของบ คคล ส งผลให บ คคลปฏ บ ต หน าท ของบ คลากรด วยความผ กพ นไม ใช ท างานเพ ยงหน าท เท าน น C : CULTURE ว ฒนธรรมค ณภาพ การม ส วนร วมเป ดกว าง ยอมร บการเปล ยนแปลง ภาวะผ น าแห งการเปล ยนแปลง การส อสารแบบเป ดกว าง และม ส วนร วมในการต ดส นใจ

8 L : LEARNING การแลกเปล ยนเร ยนร เพ อพ ฒนาความร และความสามารถของท ม อย างสม าเสมอและต อเน อง I : INTEGRATION การค ดแบบองค รวม แบบบ รณาการความร จากสาขา โดยเน น องค ประกอบรวมมากกว าการมองแบบแยกส วน เพ อให เก ดความเข าใจในโครงสร างและการน า ประสบการณ มาเช อมโยงเพ อหาความส มพ นธ ของส งต าง ๆ 2. PDCA P : PLAN การวางแผน D : DO ปฏ บ ต ตามแผน C : CHECK ประเม นผล A : ACT พ ฒนา 3. MENTORING SYSTEM M : การให ค าปร กษา แนะน า และช วยเหล อเพ อนศ กษาน เทศก และผ เก ยวข องในการ น เทศการศ กษา ว เคราะห ว จ ย ต ดตาม ตรวจสอบ และประเม นผลการพ ฒนาระบบบร หารและการจ ดการ การวางแผนการน เทศ กล มน เทศ ต ดตามและประเม นผลการจ ดการศ กษา ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา นครปฐม เขต 1 ได ด าเน นการวางแผนการน เทศตามกระบวนการน เทศ ด งต อไปน 1. พ ฒนาองค กรและบ คลากร 4 ข นตอนการด าเน นการ ก จกรรมท ด าเน นการ 1. พ ฒนาระบบข อม ล สารสนเทศในการ พ ฒนาค ณภาพทาง การศ กษา กล มน เทศ ต ดตาม และประเม นผลการจ ดการศ กษา สพป. นครปฐม เขต 1 ด าเน นการพ ฒนาระบบข อม ลสารสนเทศ เผยแพร ประชาส มพ นธ และน าไปใช พ ฒนาค ณภาพ การศ กษา โดยใช ระบบ e Information ในเร องต อไปน 1. ข อม ลพ นฐานของโรงเร ยนในส งก ดผลส มฤทธ ทางการ เร ยนของน กเร ยน 2. ผลการประเม นค ณภาพภายนอกของสถานศ กษา 3. ผลการประเม นผลตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ ของกระทรวงศ กษาธ การ 4. ข อม ลโรงเร ยนศ นย พ ฒนาการเร ยนการสอน โรงเร ยนแกนน าและโรงเร ยนต นแบบ 5. ข อม ลผลการปฏ บ ต งานท ด (Best Practice) 6. ข อม ลการพ ฒนาศ กษาน เทศก ระยะเวลา ท ด าเน การ เมษายน 2554

9 5 ข นตอนการด าเน นการ ก จกรรมท ด าเน นการ 2. ปร บกระบวนท ศน ใน การท างานให สอดคล อง ตามว ส ยท ศน ของ องค กร และส งเสร มการ ท างานแบบบ รณาการ กล มน เทศ ต ดตามและประเม นผลการจ ดการศ กษาสพป. นครปฐม เขต 1 ปร บกระบวนท ศน ในการท างานของ บ คลากรให สอดคล องตามว ส ยท ศน ขององค กร และ ส งเสร มการท างานแบบบ รณาการ ด งน 1. ศ กษาน เทศก แต ละคนศ กษา ว เคราะห ภาระงานของ ตนเอง เช อมโยงบ รณาการก บ ภาระงาน และว ส ยท ศน ขององค กร โดยใช การน เทศแบบ NAKHON PATHOM SUPERVISORY MODEL ให บรรล เป าหมาย 2. ด าเน นการน เทศแบบบ รณาการโดยใช การน เทศ NAKHON PATHOM SUPERVISORY MODELใช กระบวนการ KM, ผ าน Web Blog,Web Page 3. ใช กระบวนการว จ ยในการพ ฒนาการน เทศ 4. ผ บร หารและคร ม การพ ฒนาการบร หาร และการ เร ยนการสอน 5. ให ความส าค ญต อความพ งพอใจของผ ร บการน เทศ ระยะเวลา ท ด าเน การ เมษายน 2554 ม นาคม ส งเสร มว ฒนธรรม ค ณภาพในการท างาน 4. พ ฒนาองค กรแห ง การเร ยนร กล มน เทศ ต ดตามและประเม นผลการจ ดการศ กษา ส งเสร ม ว ฒนธรรมค ณภาพในการท างาน ด งน 1. จ ดท าเอกสารว ฒนธรรมค ณภาพกล มน เทศฯ 2. ศ กษาน เทศก ปฏ บ ต งานตามว ฒนธรรม 3. ให รางว ลศ กษาน เทศก ค ณภาพ 4. ม ระบบประก นค ณภาพภายในกล มน เทศฯ กล มน เทศ ต ดตามและประเม นผลการจ ดการศ กษา ด าเน นการพ ฒนากล มน เทศ ต ดตาม และประเม นผลการ จ ดการศ กษา ให เป นองค กรแห งการเร ยนร โดยด าเน นการ ด งน 1. จ ดท าคล งความร และบรรยากาศแห งการเร ยนร 2. จ ดท าศ นย บร การส อ นว ตกรรมทางการศ กษา 3. ม การประช ม ส มมนา เผยแพร แลกเปล ยนเร ยนร 4. ผล ตส อนว ตกรรม บทความ งานว จ ยเก ยวก บด าน ว ชาการ เมษายน 2554 ม นาคม 2555 เมษายน 2554 ม นาคม 2555

10 6 2. การด าเน นการน เทศ 2.1 การน เทศเพ อสร างความร ด วยการจ ดการประช มส มมนา จ ดอบรม จ ดประช ม แลกเปล ยนเร ยนร จ ดท าเอกสารน เทศทางไกล จ ดท าส อ เว บไซต เว บบล อกและผ านการด าเน นโครงการ สนองกลย ทธ และจ ดเน นตามแผนปฎ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2554 เฉพาะโครงการท กล มน เทศฯ ร บผ ดชอบ ด งน กลย ทธ จ ดเน นท โครงการ/ก จกรรม ท 1 1. การยกระด บ ผลส มฤทธ ทางการ เร ยน 5 กล มสาระ การเร ยนร หล ก 1.โครงการยกระด บผลส มฤทธ ทางการเร ยน 2.โครงการประเม นค ณภาพการศ กษาข นพ นฐานเพ อการประก นค ณภาพ ผ เร ยน 2.1 สอบว ดความร ข นพ นฐานระด บชาต (O-NET) 2.2 ประเม นค ณภาพการศ กษาข นพ นฐานเพ อการประก นค ณภาพ ผ เร ยน น กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 6 (NT) 2.3 ประเม นค ณภาพการศ กษาข นพ นฐานเพ อการประก นค ณภาพ ผ เร ยน น กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 3 (NT) 2.4 ประเม นค ณภาพน กเร ยนช น ป.2,ป.5 และ ม.2 ระด บเขตพ นท (LAS) 2.5 สอบว ดความร ด านอาช วศ กษา (V-NET) 3. โครงการพ ฒนาการศ กษาปฐมว ย 4. โครงการอ านเข ยนค ดคล อง 5. โครงการส งเสร มน ส ยร กการอ าน พ ฒนาห องสม ด 3 ด 7. เพ มศ กยภาพ น กเร ยนด านภาษา ด านคณ ตศาสตร ด านว ทยาศาสตร และด านเทคโนโลย 7.โครงการยกระด บผลส มฤทธ ทางการเร ยนว ทยาศาสตร และคณ ตศาสตร โรงเร ยนแกนน ายกระด บผลส มฤทธ ทางการเร ยน 8. โครงการยกระด บผลส มฤทธ ทางการเร ยนภาษาอ งกฤษ 9. โครงการใช เทคโนโลย ในการเร ยนร 9.3 พ ฒนาบ คลากรด านบ รณาการการใช เทคโนโลย สารสนเทศ น กเร ยนท กคน ม ความส ขม ความ ภ ม ใจในความเป น ไทยและส าน กใน ความร กชาต 9.5 พ ฒนาผ บร หารสถานศ กษาในการใช ICT ในการจ ดการเร ยนร 1. โครงการส งเสร มค ณธรรมจร ยธรรม 2. โครงการค ายสร างสรรค พ ฒนาศ กยภาพเด กไทย 3. โครงการนครปฐม ปฐมนครแห งความด

11 กลย ทธ ท จ ดเน นท โครงการ/ก จกรรม 6. ส งเสร มการจ ด การศ กษาตามหล ก ปร ชญาของ เศรษฐก จพอเพ ยง โดยการขยายผล สถานศ กษา พอเพ ยงต นแบบ สร างทางเล อก ในการเร ยนร ท เน น ให ประชากรว ย เร ยนท กคนเข าถ ง โอกาสทางการ ศ กษาอย างท วถ ง เพ มอ ตราการศ กษา ต อในระด บ ม ธยมศ กษาตอน ปลาย ส าน กงานเขต พ นท การศ กษาผ าน การประเม น ค ณภาพตามเกณฑ มาตรฐานของ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษา สถานศ กษาท ก แห งผ านการร บรอง มาตรฐานการศ กษา ม ระบบประก น ค ณภาพท เข มแข ง และผ านการร บรอง จากการประเม น ค ณภาพภายนอก 10. โครงการข บเคล อนเศรษฐก จพอเพ ยงส สถานศ กษา 10.1ส งเสร มศ กยภาพการบร หารการบร หารศ นย จ ดการเร ยนร เศรษฐก จพอเพ ยง 10.3พ ฒนาโรงเร ยนจ ดก จกรรมตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง 10.4จ ดก จกรรมการศ กษาและเร ยนร ประว ต ศาสตร และภ ม ป ญญา ท องถ น 2. โครงการส งเสร มการจ ดการศ กษาส าหร บผ พ การ ผ ด อยโอกาส 2.3 ส งเสร มการจ ดการเร ยนร ส าหร บผ พ การเร ยนร วม 2.4 พ ฒนาการเร ยนร การสอนส าหร บเด กท ม ป ญหาการเร ยนร (LD) 3.โครงการเสร มสร างความเข มแข งด านการบร หารทร พยากรบ คคล ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครปฐม เขต พ ฒนาศ กษาน เทศก แนวใหม 3.7จ ดต ง/พ ฒนาศ นย เคร อข ายกล มสาระการเร ยนร และก จกรรม พ ฒนาผ เร ยน 1. โครงการพ ฒนาระบบประก นค ณภาพเพ อรองร บการประเม นภายนอก จาก สมศ. 7

12 8 กลย ทธ ท จ ดเน นท โครงการ/ก จกรรม 8. น กเร ยน คร และ สถานศ กษาได ร บ การพ ฒนาเตร ยม ความพร อมส ประชาคมอาเซ ยน 9. ส าน กงานเขต พ นท การศ กษาผ าน การประเม น ค ณภาพตามเกณฑ มาตรฐานของ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษา 2.โครงการพ ฒนาหล กส ตรส การเร ยนการสอนตามมาตรฐานการเร ยนร ส อาเซ ยน 3.โครงการสร างความเข มแข งส าน กงานเขตพ นท การศ กษาส มาตรฐาน ส าน กงานมาตรฐานส าน กงานเขตพ ท การศ กษา 3.8ส งเสร มสน บสน นและพ ฒนาสถานศ กษาบร หารจ ดการโดยใช โรงเร ยนเป นฐาน (SBM) น เทศ ต ดตาม 3.15 การบร หารจ ดการความร (KM) 4.โครงการสร างความเข มแข งส าน กงานเขตฯและสถานศ กษาโดยองค คณะบ คคล 4.4 ก.ต.ป.น. เขตพ นท การศ กษา 5. โครงการโรงเร ยนด ระด บต าบล 6. โครงการโรงเร ยนด ระด บอ าเภอ 7. โครงการพ ฒนาโรงเร ยนขนาดเล กส ศ นย การเร ยนค ณภาพ 8.โครงการส งเสร มการบร หารจ ดการโรงเร ยนขนาดเล กส าน กงานเขต พ นท การศ กษานครปฐม เขต การน เทศเพ อต ดตามและประเม นการด าเน นงาน ในการด าเน นการน เทศต ดตามการด าเน นงานในระด บสถานศ กษา กล มน เทศ ต ดตามและ ประเม นผลการจ ดการศ กษาจะจ ดท าแผนปฏ บ ต การน เทศเป นแผนประจ าป เป นแผนหล ก ก าหนดประเด น และเป าหมายการน เทศครอบคล มกลย ทธ และเป าหมายตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ ของ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครปฐมเขต 1 ก าหนดเป าหมายจ านวนคร งท โรงเร ยนท ก โรงเร ยนในส งก ดจะได ร บการน เทศจากส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครปฐม เขต 1 ภาค เร ยนละ 2 คร งหร อป การศ กษาละ 4 คร งต อโรงเร ยน รายละเอ ยดกล าวแล ว เม อจะท าการน เทศในแต ละ คร ง จะจ ดท าแผนน เทศเฉพาะคร งน นๆ เป นแผนย อย ซ งอาจก าหนดประเด นและเป าหมายการน เทศเฉพาะ เร องท จ าเป นหร อต องการเร งด วนก อน แต เม อครบป การศ กษาจะท าการน เทศได ครอบคล มประเด นและ เป าหมายตามแผนปฏ บ ต การน เทศประจ าป

13 9 ว ตถ ประสงค ของการรายงาน เพ อรายงานข นตอนว ธ การด าเน นการและผลการน เทศ ตามแผนปฏ บ ต การน เทศ ประจ าป การศ กษา 2554 ของกล มน เทศ ต ดตามและประเม นผลการจ ดการศ กษา ส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษา นครปฐม เขต 1 ผลท คาดว าจะได ร บ ได ร บทราบจ ดเด น จ ดด อยและป ญหาอ ปสรรคของการด าเน นงานน เทศการศ กษา ในป การศ กษา 2554 สามารถน ามาปร บใช ในการวางแผนปฏ บ ต การน เทศในป การศ กษา 2555 ต อไป

14 10 บทท 2 ข นตอนว ธ การด าเน นการน เทศ กล มน เทศ ต ดตามและประเม นผลการจ ดการศ กษา ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา นครปฐม เขต 1 ได ด าเน นการน เทศตามกระบวนการน เทศ ในสองล กษณะตามท กล าวแล วในบทท 1 ค อ 1) การน เทศเพ อสร างความร ด วยการจ ดการประช มส มมนา จ ดอบรม จ ดประช มแลกเปล ยนเร ยนร จ ดท า เอกสารน เทศทางไกล จ ดท าส อ จ ดท าเว บไซต เว บบล อกและผ านการด าเน นโครงการสนองกลย ทธ และ จ ดเน นตามแผนปฎ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2554 และ 2) การน เทศเพ อต ดตามการด าเน นงาน ประเม นผลการด าเน นงานและให ขว ญก าล งใจ ด งต อไปน การน เทศเพ อสร างความร 1. การประช มส มมนา ในป การศ กษา 2554 กล มน เทศ ต ดตามและประเม นผลการจ ดการศ กษา ได ด าเน นการน เทศโดยการประช มส มมนาเพ อสร างความร แก ผ ปฏ บ ต งานในหลายเร อง ต งแต ไตรมาสท สอง จนส นส ดป งบประมาณ 2554 เช น 1.1 โครงการพ ฒนาระบบประก นค ณภาพเพ อรองร บการประเม นภายนอกจาก สมศ. 1.2 พ ฒนาบ คลากรด านบ รณาการการใช เทคโนโลย สารสนเทศ 1.3 พ ฒนาผ บร หารสถานศ กษาในการใช ICT ในการจ ดการเร ยนร 1.4 สอบว ดความร ข นพ นฐานระด บชาต (O-NET) 1.5 ประเม นค ณภาพการศ กษาข นพ นฐานเพ อการประก นค ณภาพผ เร ยน น กเร ยนช น ประถมศ กษาป ท 6 (NT) 1.6 ประเม นค ณภาพการศ กษาข นพ นฐานเพ อการประก นค ณภาพผ เร ยน น กเร ยนช น ประถมศ กษาป ท 3 (NT) 1.7 ประเม นค ณภาพน กเร ยนช น ป.2, ป.5 และ ม.2 ระด บเขตพ นท (LAS) 1.9 ส งเสร มการจ ดการเร ยนร ส าหร บผ พ การเร ยนร วม 1.10 พ ฒนาการเร ยนร การสอนส าหร บเด กท ม ป ญหาการเร ยนร (LD) 1.11 โครงการโรงเร ยนด ระด บต าบล 2. การจ ดท าเว บไซต ประชาส มพ นธ เผยแพร ข อม ลและความร ทางว ชาการ ท เว บไซต ของกล ม น เทศ ต ดตามและประเม นผลการจ ดการศ กษา และ ตลอดป การศ กษา 3. น เทศผ านเคร อข ายส งคมออนไลน ตลอดป การศ กษา 4. จ ดท าเอกสารน เทศทางไกล ส งไปโรงเร ยนทางระบบ e-office ของส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครปฐม เขต 1 5. จ ดก จกรรม การจ ดการความร เป นก จกรรมประจ าท กเด อน ก าหนดเป นปฏ ท นตลอด ป งบประมาณ ในแต ละเด อน จะม ศ กษาน เทศก น าเสนอผลการปฏ บ ต งานหร อแนวค ดทฤษฎ ท เป นประโยชน ต อการท างานของศ กษาน เทศก หร อด ต อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาของโรงเร ยนในส งก ด จ านวน 3 คน เม อน าเสนอท ประช มแล วจะม การอภ ปรายแลกเปล ยนความร เก ดความใหม ๆ เพ มข นอย างต อเน อง

15 หล งจากน น จะน าข นเผยแพร บนเว บไซต ของกล มน เทศฯ และ รวมท งท 6. จ ดน ทรรศการแสดงผลงาน เช น การจ ดงานเผยแพร ผลงานของโรงเร ยนขนาดเล ก เม อว น เสาร ท 24 ก นยายน จ ดก จกรรมประกวดท กษะทางภาษาไทยและคณ ตศาสตร ในงานเผยแพร ผลงานของโรงเร ยน ขนาดเล ก เม อว นเสาร ท 24 ก นยายน การน เทศเพ อต ดตามการด าเน นงาน ในการด าเน นการน เทศต ดตามการด าเน นงานในระด บสถานศ กษา กล มน เทศ ต ดตามและ ประเม นผลการจ ดการศ กษาได จ ดท าแผนปฏ บ ต การน เทศเป นแผนประจ าป เป นแผนหล ก ก าหนดประเด น และเป าหมายการน เทศครอบคล มกลย ทธ และเป าหมายตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ ของ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครปฐมเขต 1 ก าหนดเป าหมายจ านวนคร งท โรงเร ยนท ก โรงเร ยนในส งก ดจะได ร บการน เทศจากส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครปฐม เขต 1 ภาค เร ยนละ 2 คร งหร อป การศ กษาละ 4 คร งต อโรงเร ยน รายละเอ ยดตามท กล าวแล วในบทท 1 เม อจะท าการน เทศในแต ละคร ง จะจ ดท าแผนน เทศเฉพาะคร งน นๆ เป นแผนย อย ซ งอาจก าหนดประเด น และเป าหมายการน เทศเฉพาะเร องท จ าเป นหร อต องการเร งด วนก อน แต เม อครบป การศ กษาจะท าการ น เทศได ครอบคล มประเด นและเป าหมายตามแผนปฏ บ ต การน เทศประจ าป นอกจากการน เทศตามท ก าหนดเป นแผนน เทศย อยจ านวน 4 คร งต อป แล ว เม อศ กษาน เทศก หร อคณะผ น เทศพบว าโรงเร ยนใดม ประเด นท ต องน เทศต อเน อง ก จะจ ดท าแผนน เทศด งน 1. การน เทศคร งท 1 ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2554 ในการน เทศคร งน เป นการวางแผนอย างเร งด วน เน องจากในภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2554 น ม โรงเร ยนในส งก ดจ านวน 29 โรเงร ยนและโรงเร ยนเอกชน 2 โรงเร ยนรวม 31 โรงเร ยน ต องเข าร บการ ประเม นรอบสามในระหว างเด อนม ถ นายน ส งหาคม 2554 จ งม การจ ดท าแผนน เทศเฉพาะก จส าหร บ โรงเร ยนเหล าน ก าหนดคณะผ ท าการน เทศออกเป น 3 กล มค อ กล มอ าเภอเม อง กล มอ าเภอก าแพงแสน และกล มอ าเภอดอนต ม คณะผ ท าการน เทศแต ละคณะก าหนดแผนการน เทศเอง โดยให เป าหมาย ความส าเร จอย ท โรงเร ยนท กแห งท เข าร บการประเม นรอบสาม ม ความพร อมร บการประเม นและผ านการ ประเม นภายนอกรอบสาม 1.1 ว ตถ ประสงค ของการน เทศ โรงเร ยนท กแห งท เข าร บการประเม นรอบสาม ม ความพร อมร บการประเม นและผ านการ ประเม นภายนอกรอบสาม 1.2 ประเด นการน เทศ เป นการตรวจสอบการด าเน นงานและผลการด าเน นงานของโรงเร ยน ตามต วบ งช ของ มาตรฐานการประเม นภายนอกศ กษารอบสาม 12 มาตรฐานท งระด บการศ กษาปฐมว ยและระด บการศ กษา 11

16 12 ข นพ นฐาน ใช เกณฑ การพ จารณาตามค ม อของส าน กงานร บรองมาตรฐานและประก นค ณภาพการศ กษา (สมศ.) 1.3 ระยะเวลาท น เทศ ก าหนดท าการน เทศ ในระหว างเด อน พฤษภาคม - ม ถ นายน 2554 โดยมอบหมายให คณะผ ท า การน เทศก าหนดปฏ ท นและแจ งก บโรงเร ยน 1.4 เป าหมายการน เทศ ได แก โรงเร ยนท เข าร บการประเม นรอบสามในระหว างเด อนม ถ นายน ส งหาคม 2554 จ านวน 31 โรงเร ยน ได แก ท โรงเร ยน อ าเภอ ท โรงเร ยน อ าเภอ 1 บ านดอนซาก ก าแพงแสน 18 บอสโกพ ท กษ เม อง 2 บ านสระน าส ม ก าแพงแสน 19 บ านท งน อย เม อง 3 บ านหนองพงนก ก าแพงแสน 20 บ านหนองง เหล อม เม อง 4 บ านห วยด วน ก าแพงแสน 21 ว ดเกาะว งไทร เม อง 5 บ านอ อกระท ง ก าแพงแสน 22 ว ดพระปฐมเจด ย เม อง 6 ประถมฐานบ นก าแพงแสน ก าแพงแสน 23 ว ดพระประโทณเจด ย เม อง 7 ว ดท งกระพ งโหม ก าแพงแสน 24 ว ดรางปลาหมอ เม อง 8 ว ดว งน าเข ยว ก าแพงแสน 25 ว ดลาดปลาเค า เม อง 9 ว ดสระพ ง ก าแพงแสน 26 ว ดว งตะก เม อง 10 ว ดสระส ม ม ก าแพงแสน 27 ว ดสระกระเท ยม เม อง 11 ว ดหนองปลาไหล ก าแพงแสน 28 ว ดสามควายเผ อก เม อง 12 ว ดหนองโพธ ก าแพงแสน 29 ว ดหนองเส อ เม อง 13 ว ดกงลาด ดอนต ม 30 อน บาลนครปฐม เม อง 14 ว ดบ านหลวง ดอนต ม 31 อน บาลไผทว ทยา เม อง 15 ว ดล าเหย ดอนต ม 16 ว ดสะส เหล ยม ดอนต ม 17 ว ดสามง าม ดอนต ม ผ ร บการน เทศ ได แก ผ บร หารโรงเร ยน คร ว ชาการท กระด บ และคร ท เก ยวข องก บประเด นการน เทศ คณะผ น เทศ คณะผ ท าการน เทศประกอบด วย ศ กษาน เทศก ท ร บผ ดชอบการน เทศโรงเร ยนในแต ละอ าเภอๆละ 1 คณะ จ านวน 3 คณะ

17 ก จกรรมการน เทศ คณะผ น เทศเข าท าการน เทศรายโรงเร ยน (ตามปฏ ท นการน เทศ) โดยศ กษาเอกสาร ส มภาษณ สอบถาม ส งเกตการสอน ส มประเม นน กเร ยน ประเม นผลงานน กเร ยน ตามประเด นท ท าการน เทศ สร ปผล การน เทศด วยวาจา แลกเปล ยนแนวค ด ให ข อเสนอแนะและวางแผนการเตร ยมความพร อมร วมก น เคร องม อน เทศ แบบตรวจสอบการด าเน นงานและผลการด าเน นงานของโรงเร ยน ตามต วบ งช ของมาตรฐานการ ประเม นภายนอกศ กษารอบสาม 12 มาตรฐานท งระด บการศ กษาปฐมว ยและระด บการศ กษาข นพ นฐาน งบประมาณท ใช ค าพาหนะเด นทางส าหร บการไปน เทศจากโครงการยกระด บผลส มฤทธ ทางการเร ยน ตาม แผนปฏ บ ต การ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครปฐม เขต 1 ป งบประมาณ 2554 ผลท คาดว าจะได ร บ โรงเร ยนในส งก ดม การพ ฒนาค ณภาพการศ กษาตามเป าหมายและต วช ว ดท ก าหนด 2. การน เทศคร งท 2 ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2554 ในคร งท 2 ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2554 กล มน เทศ ต ดตามและประเม นผลการจ ดการศ กษา ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครปฐม เขต 1 ก าหนดว ตถ ประสงค ของการน เทศ ประเด นการ น เทศ เป าหมาย ก จกรรมและปฏ ท นการน เทศ ด งน 2.1 ว ตถ ประสงค ของการน เทศ 1.) เพ อต ดตามและประเม นผลการด าเน นงานของโรงเร ยนเก ยวก บการพ ฒนาค ณภาพ การศ กษาในประเด นการน เทศท ก าหนด 2.) เพ อร วมวางแผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษาก บโรงเร ยนท ร บการน เทศต ดตามในประเด น การน เทศท ก าหนด 3.) เพ อรวบรวมแลกเปล ยนเร ยนร เก ยวก บ ป ญหา อ ปสรรคและแนวทางแก ไขในการ พ ฒนาค ณภาพการศ กษาของโรงเร ยนในส งก ดตามประเด นท ก าหนด 2.2 ประเด นการน เทศ 1.) ความสามารถในการอ านและเข ยน 2.) การยกระด บผลส มฤทธ ทางการเร ยน 3.) การพ ฒนาระบบประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา 4.) การปล กฝ งค ณธรรมความส าน กในความเป นชาต ไทยและว ถ ช ว ตตามหล กปร ชญาของ เศรษฐก จพอเพ ยง 5.) การจ ดโอกาสให ผ พ การท ได ร บการพ ฒนาสมรรถภาพ 2.3 เป าหมายการน เทศ 13

18 1.) โรงเร ยนท กแห งในส งก ด ม ข อม ลน กเร ยน ท ม ป ญหาด านการอ าน การเข ยน (ข อม ล รายคน) ม ว ธ ปฏ บ ต เพ อพ ฒนาน กเร ยนกล มด งกล าว (รายคน) 2.) โรงเร ยนท กแห งในส งก ด ม ข อม ลผลการประเม นค ณภาพน กเร ยนท กระด บ ได แก การ ทดสอบ O-net ช น ป.6 และ ม.3 การทดสอบ NT ช น ป.3 การทดสอบ LAS ช น ป.2, 5 และ ม.2 น าข อม ลด งกล าวมาว เคราะห รายสาระการเร ยนร หร อรายสมรรถภาพ รายต วช ว ด/มาตรฐานการ เร ยนร เพ อวางแผนการยกระด บผลส มฤทธ ทางการเร ยนในป การศ กษา ) โรงเร ยนท กแห งในส งก ด ม แผน/ร ปแบบ/ว ธ การ/เคร องม อ เพ อการยกระด บ ผลส มฤทธ ทางการเร ยนในป การศ กษา ) โรงเร ยนท กแห งในส งก ด ม การพ ฒนาระบบประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา ตาม กฎกระทรวงศ กษาธ การว าด วย ระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ ) โรงเร ยนท กแห งท ม เด กพ การเร ยนร วมม การจ ดโอกาสให ผ พ การท ได ร บการพ ฒนา สมรรถภาพ 2.4 ผ ร บการน เทศ ได แก ผ บร หารโรงเร ยน คร ว ชาการท กระด บ และคร ท เก ยวข องก บประเด นการน เทศ 2.5 คณะผ น เทศ คณะผ ท าการน เทศประกอบด วย 1.) รองผ อ านวยการส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครปฐมเขต 1 ท ร บผ ดชอบโรงเร ยนท ร บการน เทศ 2.) ศ กษาน เทศก ท ร บผ ดชอบโรงเร ยนน นๆ 1 คน และศ กษาน เทศก ท ร บผ ดชอบโรงเร ยน อ นๆ ในเขตอ าเภอเด ยวก นอ ก 1 คน 2.6 ก จกรรมการน เทศและปฏ ท นด าเน นการ ว น เด อน ป ก จกรรมท ปฏ บ ต พฤษภาคม - ม ถ นายน2554 ศ กษาน เทศก ศ กษาข อม ลสารสนเทศของโรงเร ยนท ร บผ ดชอบในเร องต อไปน 1. ข อม ลพ นฐานท วไป 2. ผลส มฤทธ ทางการเร ยนของน กเร ยนในป การศ กษาท ผ านมา 3. ข อม ลความสามารถด านการอ านและเข ยน 4. ข อม ลด านระบบประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา 5. ข อม ลด านการปล กฝ งค ณธรรมความส าน กในความเป นชาต ไทยและว ถ ช ว ตตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง 6. ข อม ลเด กพ การเร ยนร วม กรกฎาคม 2554 คณะผ น เทศเข าท าการน เทศรายโรงเร ยน (ตามปฏ ท นการน เทศ) โดยศ กษา เอกสาร ส มภาษณ สอบถาม ส งเกตการสอน ส มประเม นน กเร ยน ประเม นผลงาน น กเร ยน ตามประเด นท ท าการน เทศ สร ปผลการน เทศด วยวาจา แลกเปล ยน แนวค ด ให ข อเสนอแนะและวางแผนพ ฒนาร วมก น 14

19 15 ว น เด อน ป ก จกรรมท ปฏ บ ต กรกฎาคม 2554 ศ กษาน เทศก สร ปผลการน เทศรายโรงเร ยนท ร บผ ดชอบ ท าการน เทศเพ มเต มผ าน ระบบ e-super และช องทางอ นๆตามความจ าเป น หร อความต องการของแต ละ โรงเร ยน กรกฎาคม 2554 ทบทวนและปร บปร งการปฏ บ ต งาน และเตร ยมแผนการน เทศคร งท 2 ภาคเร ยน ท 1/ ก าหนดการน เทศ ท าการน เทศ ในเด อนม ถ นายน-กรกฎาคม 2554 ส าหร บการก าหนดว นท าการน เทศให คณะน เทศ แต ละคณะก าหนดและประสานงานก บโรงเร ยนท ร บการน เทศ 2.8 เคร องม อน เทศ 1. แบบน เทศ ต ดตามและประเม นผลการจ ดการศ กษา คร งท 1 ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา ข อม ลการน เทศทางไกลจาก เว บไซต 3. แนวการด าเน นการของโรงเร ยนตามกฎกระทรวงศ กษาธ การว าด วย ระบบ หล กเกณฑ และ ว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ งบประมาณท ใช ค าพาหนะเด นทางส าหร บการไปน เทศจากโครงการยกระด บผลส มฤทธ ทางการเร ยน ตาม แผนปฏ บ ต การ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครปฐม เขต 1 ป งบประมาณ ผลท คาดว าจะได ร บ โรงเร ยนในส งก ดม การพ ฒนาค ณภาพการศ กษาตามเป าหมายและต วช ว ดท ก าหนด 3. การน เทศคร งท 1 ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 กล มน เทศ ต ดตามและประเม นผลการจ ดการศ กษา ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา นครปฐม เขต 1 ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การน เทศการศ กษา ป การศ กษา 2554 โดยก าหนดขอบข ายการน เทศ การศ กษา เป าหมายและต วช ว ดท สอดคล องก บแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2554 ของส าน กงาน เขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครปฐม เขต 1 และกลย ทธ ของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข น พ นฐาน และจากการการส งเคราะห ผลการน เทศโรงเร ยนในส งก ด เม อภาคเร ยนท 1ป การศ กษา 2554 ท ผ านมา พบประเด นท ต องท าการน เทศต อเน องท งในเช งเพ อการแก ป ญหาและการพ ฒนาตามประเด นท กล าวข างต น ด งน นในภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 กล มน เทศ ต ดตามและประเม นผลการจ ดการศ กษา จ งก าหนดการน เทศคร งท 1 ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ก าหนดการน เทศในเด อนพฤศจ กายน ธ นวาคม 2554 โดยม รายละเอ ยดด งน 3.1. ว ตถ ประสงค 1.) เพ อส งเสร มให โรงเร ยนในส งก ดม ระบบประก นค ณภาพภายในสถานศ กษาท ครบถ วน ท กองค ประกอบ

20 16 2.) เพ อต ดตามความก าวหน าในการด าเน นงานตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน 3.) เพ อส งเสร มให โรงเร ยนในส งก ดด าเน นงานยกระด บผลส มฤทธ ทางการเร ยนได อย างม ประส ทธ ภาพ 3.2 เป าหมายการน เทศ โรงเร ยนในส งก ด 128 โรงเร ยน และโรงเร ยนเอกชนในความร บผ ดชอบ 23 โรงเร ยน 3.3 ขอบข ายการน เทศ 1.) ระบบประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา 2.) จ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน 3.) การยกระด บผลส มฤทธ ทางการเร ยน 3.4 ต วช ว ดความส าเร จ 1.) ร อยละของโรงเร ยนท ม ระบบประก นค ณภาพภายในครบท กองค ประกอบ 2.) ร อยละของโรงเร ยนท ด าเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยนได อย างม ประส ทธ ภาพตาม จ ดเน นของ สพฐ. 3.) ร อยละของโรงเร ยนท ด าเน นการยกระด บผลส มฤทธ ทางการเร ยนได อย างม ประส ทธ ภาพ 3.5 กรอบแนวค ดการน เทศ NAKHON PATHOM SUPERVISORY MODEL ป สพป. โรงเร ยน ผลการใช ประส ทธ ภาพการ ปฏ บ ต งาน ค ณภาพผ เร ยน ความพ งพอใจ ข อม ล 3.6 ข นตอนการน เทศ PLAN (วางแผนการน เทศ: ปฏ บ ต การท กล มน เทศ) 1.) ประช มว เคราะห สภาพป ญหาของโรงเร ยนท ร บผ ดชอบตามขอบข ายของการน เทศ

21 17 2.) แลกเปล ยนเร ยนร และก าหนดแนวทางการแก ป ญหาแบบบ รณาการ 3.) จ ดท าแผน ปฏ ท นการน เทศ และเคร องม อการน เทศ DO (ปฏ บ ต การน เทศ: ปฏ บ ต การท โรงเร ยน) 1.) ร วมว เคราะห ป ญหาจาก 1.1) ผลการประเม น Pre-O-net 1.2) ผลการด าเน นงานตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน เน นการอ านออก เข ยนได และค ดเลขคล องของน กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 3 1.3) ผลการพ ฒนาระบบประก นค ณภาพภายในสถานศ กษาและความพร อมร บการ ประเม นภายนอกรอบสามของโรงเร ยน 2.) ร วมแลกเปล ยนเร ยนร และก าหนดแนวทางการแก ป ญหาตามนโยบาย เป าหมาย บร บท และความพร อมของโรงเร ยน 3.) ร วมจ ดท าแผนปฏ บ ต การพ ฒนาค ณภาพ ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ของโรงเร ยน 4.) ร วมด าเน นการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาตามแผนท ก าหนด Check (ตรวจสอบและประเม น: ปฏ บ ต การท โรงเร ยนและส าน กงานเขตพ นท ฯ) 1.) โรงเร ยนตรวจสอบการปฏ บ ต งานตามแผนพ ฒนาค ณภาพ ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ของโรงเร ยน 2.) สพป.นครปฐม เขต 1 ร วมก บโรงเร ยนประเม นผลการปฏ บ ต งานตามแผนพ ฒนาค ณภาพ ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 Act (ปร บปร งและพ ฒนา: ปฏ บ ต การท โรงเร ยนและส าน กงานเขตพ นท ฯ) 1.) โรงเร ยนรายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนพ ฒนาค ณภาพ ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา ) สพป.นครปฐม เขต 1 ร วมก บโรงเร ยนน าผลการประเม นการปฏ บ ต งานตามแผนพ ฒนา ค ณภาพ ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 มาพ ฒนา 3.) ส งเคราะห องค ความร ท ได จากการปฏ บ ต งาน พร อมแลกเปล ยนเร ยนร 3.7 เคร องม อน เทศ 1. แบบส มภาษณ การด าเน นการระบบประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา 2. แบบประเม นการด าเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยนตามจ ดเน นของ สพฐ. 3. แบบประเม นการอ าน การเข ยนและการค ดเลข 4. แบบบ นท กข อม ลการด าเน นการยกระด บผลส มฤทธ ทางการเร ยนของโรงเร ยน 3.8 ก าหนดการน เทศ ก าหนดด าเน นการน เทศในระหว างว นท 15 พฤศจ กายน ธ นวาคม 2554 ส าหร บปฏ ท นการน เทศรายโรงเร ยนให คณะผ น เทศแจ งโรงเร ยนเป าหมายการน เทศโดยตรง

22 คณะผ น เทศ ผ น เทศประกอบด วยศ กษาน เทศก ประจ าโรงเร ยนท ร บการน เทศเป นหล กร วมก บศ กษาน เทศก คนอ นท ร บผ ดชอบน เทศโรงเร ยนในอ าเภอเด ยวก นอ ก 1-2 คน เป นคณะผ น เทศ ส าหร บโรงเร ยนเอกชน ผ น เทศประกอบด วยศ กษาน เทศก ท ร บผ ดชอบโรงเร ยนเอกชน น เทศฯ 3.10 ผลท คาดว าจะได ร บ โรงเร ยนท ร บการน เทศม การพ ฒนาตามเป าหมายท ก าหนด และเก ดองค ความร ใหม ๆท กล ม 4. การน เทศคร งท 2 ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 หล งจากการน เทศคร งท 1 ของภาคเร ยนท 2 ในระหว างเด อน ธ นวาคม มกราคม 2555 กล มน เทศ ต ดตามและประเม นผลการจ ดการศ กษา ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครปฐม เขต 1 ได จ ดสร ปผลการน เทศโดยการประช มแลกเปล ยนเร ยนร น าเสนอประเด นป ญาหา ข อเสนอแนะ ระหว างก น มอบหมายให ศ กษาน เทศก ท ร บผ ดชอบแต ละโรงเร ยน ด าเน นการน เทศต อเน องจากผลการ น เทศในรอลท ผ านมา โดยเน นท การยกระด บผลส มฤทธ ทางการเร ยน และการต ดตามตรวจสอบค ณภาพ การศ กษาของโรงเร ยนท คาดว าจะได ร บการประเม นรอบสามจาก สมศ. ก าหนดการน เทศคร งท 2 ภาค เร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ก าหนดการน เทศในเด อนก มภาพ นธ ม นาคม 2555 โดยม รายละเอ ยดด งน 4.1. ว ตถ ประสงค 1.) เพ อต ดตามตรวจสอบค ณภาพการศ กษาของโรงเร ยนท คาดว าจะได ร บการประเม น รอบสาม (โรงเร ยนเป าหมายเฉพาะ) 2.) เพ อส งเสร มให โรงเร ยนในส งก ดด าเน นงานยกระด บผลส มฤทธ ทางการเร ยนได อย างม ประส ทธ ภาพ 3.) เพ อส งเสร มการพ ฒนาระบบประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา 4.2 เป าหมายการน เทศ 1.) เป าหมายท วไป โรงเร ยนในส งก ด 128 โรงเร ยน และโรงเร ยนเอกชนในความ ร บผ ดชอบ 23 โรงเร ยน 2.) เป าหมายเฉพาะ โรงเร ยนท คาดว าจะได ร บการประเม นรอบสาม จ านวน 38 โรงเร ยน ด งน ท โรงเร ยนในอ าเภอ เม องฯ ท โรงเร ยนในเขตอ าเภอ ก าแพงแสน ท โรงเร ยนในอ าเภอ ดอนต ม 1. ว ดท งร 17 อน บาลก าแพงแสน 33 บ านห วถนน 2. บ านนาสร าง 18 ว ดไร แตงทอง 34 บ านแหลมกะเจา 3 ว ดดอนเสาเก ยด 19 บ านดอนทอง 35 ว ดแหลมมะเกล อ 4 ว ดธรรมศาลา 20 ว ดศาลาต กส ทธ ช ยว ศาล 36 บ านสามแก ว 5 ว ดดอนยายหอม 21 ว ดบ อน าจ ด 37 ว ดท งพ ช ย

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย ด านท 1 ด านการบร หารจ ดการสถานศ กษา -โรงเร ยนนาหล กปร ชญามา ข บเคล อนในสถานศ กษาให เหมาะสมก บ สภาพและบร บทของสถานศ กษาโดยก าหนด เป นนโยบายในร ปแบบของว ส ยท ศน ค อ โรงเร ยนคงคาราม เป นโรงเร ยน มาตรฐานสากล

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

แบบรายงานผลการด าเน นงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2

แบบรายงานผลการด าเน นงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2 แบบรายงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 (ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2) โครงการเสร มสร างค ณธรรม จร ยธรรม ธรรมาภ บาลในสถานศ กษา ป องก นการท จร ต (โรงเร ยนส จร ต) ประจ าป งบประมาณ 2557

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ 1 คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ เอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ ประกอบด วย เอกสารประกอบการเร ยนท งหมด 8 เล ม ค อ เล มท 1 เร ยนร เศรษฐก จพอเพ ยง เล

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ตอนท 1 ข อม ลท วไป เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของ (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ************************************* 1. ช อสถานศ กษา... ส

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

ประกาศคณะกรรมการประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษาข นพ นฐาน เร อง ก าหนดหล กเกณฑ และแนวปฏ บ ต เก ยวก บการประก นค ณภาพภายใน ระด บการศ กษาข นพ นฐาน พ.ศ.

ประกาศคณะกรรมการประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษาข นพ นฐาน เร อง ก าหนดหล กเกณฑ และแนวปฏ บ ต เก ยวก บการประก นค ณภาพภายใน ระด บการศ กษาข นพ นฐาน พ.ศ. (ส าเนา) ๑ ประกาศคณะกรรมการประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษาข นพ นฐาน เร อง ก าหนดหล กเกณฑ และแนวปฏ บ ต เก ยวก บการประก นค ณภาพภายใน ระด บการศ กษาข นพ นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๔ --------------- อาศ ยอ านาจตามความในข

More information

ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2557

ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2557 ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2557 ข อ ง สำ น ก ง ำ น ค ณ ะ ก ร ร ม ก ำ ร ก ำ ร อ ด ม ศ ก ษ ำ โ ด ย ค ณ ะ อ น ก ร ร ม ก ำ ร พ ฒ น ำ ก ำ ร ป ร ะ ก น ค ณ ภ ำ พ ก ำ ร ศ ก ษ ำ ภ ำ ย

More information

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได แบบบ นท กหน วยการเร ยนร หน วยการเร ยนร ท 5 เร องโครงคอมพ วเตอร รห สว ชา ง32212 ช อว ชาการเข ยนโปรแกรมข นส ง กล มสาระการเร ยนร การอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 5 ภาคเร ยนท 2 เวลา 8 ช วโมง ผ สอน นายณ

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556 ค าน า แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2556 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information

แผนการจ ดการความร ป 54

แผนการจ ดการความร ป 54 แผนการจ ดการความร ป 2554 แผนท 2. การจ ดการความร เพ อสน บสน นการจ ดการความร ของกรมส งเสร มการเกษตร สน บสน นย ทธศาสตร ท 2 การข บเคล อนหล กในภาคการเกษตร 1. การเตร ยมการ 1. ต ง เพ อเป นกลไกลใน การข บเคล อนการจ

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย ขน ษฐา แซ ล ม และนายวช ราว ธ จ นผอง 2. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ไม ว าจะเป นทางหน

More information

ต วบ งช / ประเด นการพ ฒนาและการตรวจสอบ ต วบ งช ท 13.1 ม การกระจายอานาจการบร หาร และการจ ดการศ กษา (95.00)

ต วบ งช / ประเด นการพ ฒนาและการตรวจสอบ ต วบ งช ท 13.1 ม การกระจายอานาจการบร หาร และการจ ดการศ กษา (95.00) 50 มาตรฐานท 13 สถานศ กษาม การบร หารและการจ ดการศ กษาโดยใช สถานศ กษาเป นฐาน ต วบ งช ท 13.1 ม การกระจายอานาจการบร หาร และการจ ดการศ กษา (95.00) 1) การกระจายอานาจการบร หารและการจ ดการศ กษา - การต ดส นใจตามกรอบบทบาท

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure)

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) 1 แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ป การศ กษา 2554 2 คานา สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ได ตระหน กถ งความสาค ญของการประก

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

รายงานผลการอบรม หล กส ตร การเสร มสร างประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งาน เพ อพ ฒนามาตรฐานว ชาช พคร

รายงานผลการอบรม หล กส ตร การเสร มสร างประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งาน เพ อพ ฒนามาตรฐานว ชาช พคร รายงานผลการอบรม หล กส ตร การเสร มสร างประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งาน เพ อพ ฒนามาตรฐานว ชาช พคร ณ โรงแรมเลยพาเลซ อ าเภอเม อง จ งหว ดเลย ว นอาท ตย ท 19 ก นยายน พ.ศ. 2553 น าเสนอโดย นางฉลวย เข มลา ห วหน าศ นย พ

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา ต าแหน ง. ว ทยฐานะ.. กล มสาระการเร ยนร. โรงเร ยนสตร ท งสง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 12 กระทรวงศ กษาธ การ 255.. 2 บ

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม งานว จ ยในช นเร ยน ป การศ กษา...2557...

โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม งานว จ ยในช นเร ยน ป การศ กษา...2557... วช.022_1 ไม เต มร ปแบบ โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม งานว จ ยในช นเร ยน ป การศ กษา...2557... ช องานว จ ย การพ ฒนาการจ ดการเร ยนร แบบร วมม อท ม ผลต อผลส มฤทธ ทางการเร ยนว ชาคอมพ วเตอร เร อง การค านวณและการใช

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555...

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... จากการประช มคณะกรรมการกาหนดนโยบายการจ ดงานศ ลปห ตถกรรม คร งท 62 ป การศ กษา 2555 ท สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานแต

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนการด าเน นงานด านประก นค ณภาพการศ กษา คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนการด าเน นงานด านประก นค ณภาพการศ กษา คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556 รายงานตามด านประก น คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556 8 พฤษภาคม 2557 2 รายงานตามด านประก น คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งาน การตรวจต ดตามค ณภาพภายใน

ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งาน การตรวจต ดตามค ณภาพภายใน หน า 1/6 ผ จ ดทา ผ ตรวจสอบ.. (นางสาวมณฑ รา ถาวรย ต การต ) (นางสาวอ มพ ชน นวลแสง) ห วหน าฝ ายตรวจประเม น ผ แทนฝ ายบร หาร 14 / ม.ค. / 55 12 / ม.ค. / 55 ผ อน ม ต (นางธน ฏฐา จงพ ร เพ ยร) ผ อ านวยการศ นย พ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

ค ม อการบร หารจ ดการหล กส ตรการผล ตคร อย างม ประส ทธ ภาพ ดร.พรศร ฉ มแก ผ อา นวยการส าน กมาตรฐานว ชาช พ

ค ม อการบร หารจ ดการหล กส ตรการผล ตคร อย างม ประส ทธ ภาพ ดร.พรศร ฉ มแก ผ อา นวยการส าน กมาตรฐานว ชาช พ ค ม อการบร หารจ ดการหล กส ตรการผล ตคร อย างม ประส ทธ ภาพ ดร.พรศร ฉ มแก ผ อา นวยการส าน กมาตรฐานว ชาช พ สาระความร และ ประสบการณ ว ชาช พของผ ประกอบ ว ชาช พ และประสบการณ วช าช พของผ ประกอบว ชาช พคร ผ บร หาร

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ

กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ คณะว ทยาการจ ดการ ม กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพ ด งน 1. ประกาศนโยบายแนวปฏ บ ต และว ตถ ประสงค การประก นค ณภาพการศ กษาของคณะ ด งน 1.1 นโยบายการประก นค

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1. ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.1 ค ณธรรม และจร ยธรรมในการดาเน นช ว ต 3.8 1.2 ม จ ตสาธารณะ 3.9 1.ผลรวมด านค ณธรรม

More information

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท การประเม นผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ส วนท ๑ ข อจ าก ดตามสภาพความยากล าบากในการปฏ บ ต งาน สายงานการสอน ๑. การจ ดการเร ยนร (คะแนนเต ม ๓๐ คะแนน)

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชธาน

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชธาน ว ส ยท ศน ม งการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ตท ม ประส ทธ ภาพ พ นธก จ จ ดการความร ด านการเร ยนการสอนและการว จ ย ข นตอนการจ ดการความร 1. การระบ ความร ท จ าเป น 2. การสร างและแสวงหาความร 3. การจ ดการความร

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

ต วบ งช / ประเด นการพ ฒนาและการตรวจสอบ ต วบ งช ท 11.1 ม ค ณธรรม จร ยธรรม และปฏ บ ต ตนตาม จรรยาบรรณของว ชาช พ (97.00)

ต วบ งช / ประเด นการพ ฒนาและการตรวจสอบ ต วบ งช ท 11.1 ม ค ณธรรม จร ยธรรม และปฏ บ ต ตนตาม จรรยาบรรณของว ชาช พ (97.00) 91 มาตรฐานด านการบร หารและการจ ดการศ กษา (6 มาตรฐาน 33 ต วบ งช ) มาตรฐานท 11 ผ บร หารม ค ณธรรม จร ยธรรม ม ภาวะผ นา และม ความสามารถ ในการบร หารจ ดการศ กษา ต วบ งช ท 11.1 ม ค ณธรรม จร ยธรรม และปฏ บ ต ตนตาม

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หน วยการเร ยนร ท 2 ข อม ลและสารสนเทศ ช นม ธยมศ กษาป ท 1 ห วข อเร อง การ เวลา 1 ช วโมง ว นท ใช แผน 12 พฤศจ กายน 2557 ผ ใช แผน

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต.

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. อ น ๆ โปรดระบ... สนองกลย ทธ ข อ 4 พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาท งระบบให

More information

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT±

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± Inordertopromotepubliceducationandpublicsafety,equal justiceforal,abeterinformedcitizenry,theruleoflaw, worldtradeandworldpeace,thislegaldocumentishereby madeavailableonanoncommercialbasis,asitistherightof

More information

แผนงาน การบร หารจ ดการและการพ ฒนาบ คลากร ประจ าป การศ กษา 2556 (ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนงาน การบร หารจ ดการและการพ ฒนาบ คลากร ประจ าป การศ กษา 2556 (ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนงาน การบร หารจ ดการและการพ ฒนาบ คลากร ประจ าป การศ กษา 2556 (ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ว ตถ ประสงค 2. เป าหมายตาม 1.1 เพ อให พ นธก จท 1-5 ท ก าหนดไว ในแผนพ

More information