กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร"

Transcription

1 ท าไมต องเร ยนว ทยาศาสตร กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ว ทยาศาสตร ม บทบาทส าค ญย งในส งคมโลกป จจ บ นและอนาคต เพราะว ทยาศาสตร เก ยวข อง ก บท กคนท งในช ว ตประจ าว นและการงานอาช พต าง ๆ ตลอดจนเทคโนโลย เคร องม อเคร องใช และ ผลผล ตต าง ๆ ท มน ษย ได ใช เพ ออ านวยความสะดวกในช ว ตและการท างาน เหล าน ล วนเป นผลของ ความร ว ทยาศาสตร ผสมผสานก บความค ดสร างสรรค และศาสตร อ น ๆ ว ทยาศาสตร ช วยให มน ษย ได พ ฒนาว ธ ค ด ท งความค ดเป นเหต เป นผล ค ดสร างสรรค ค ดว เคราะห ว จารณ ม ท กษะส าค ญในการ ค นคว าหาความร ม ความสามารถในการแก ป ญหาอย างเป นระบบ สามารถต ดส นใจโดยใช ข อม ล ท หลากหลายและม ประจ กษ พยานท ตรวจสอบได ว ทยาศาสตร เป นว ฒนธรรมของโลกสม ยใหม ซ งเป น ส งคมแห งการเร ยนร (knowledge-based society) ด งน นท กคนจ งจ าเป นต องได ร บการพ ฒนาให ร ว ทยาศาสตร เพ อท จะม ความร ความเข าใจในธรรมชาต และเทคโนโลย ท มน ษย สร างสรรค ข น สามารถน า ความร ไปใช อย างม เหต ผล สร างสรรค และม ค ณธรรม เร ยนร อะไรในว ทยาศาสตร กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ม งหว งให ผ เร ยนได เร ยนร ว ทยาศาสตร ท เน นการเช อมโยง ความร ก บกระบวนการ ม ท กษะส าค ญในการค นคว าและสร างองค ความร โดยใช กระบวนการในการส บ เสาะหาความร และการแก ป ญหาท หลากหลาย ให ผ เร ยนม ส วนร วมในการเร ยนร ท กข นตอน ม การท า ก จกรรมด วยการลงม อปฏ บ ต จร งอย างหลากหลาย เหมาะสมก บระด บช น โดยได ก าหนดสาระส าค ญ ไว ด งน ส งม ช ว ตก บกระบวนการด ารงช ว ต ส งม ช ว ต หน วยพ นฐานของส งม ช ว ต โครงสร างและ หน าท ของระบบต าง ๆ ของส งม ช ว ต และกระบวนการด ารงช ว ต ความหลากหลายทางช วภาพ การถ ายทอดทางพ นธ กรรม การท างานของระบบต าง ๆ ของส งม ช ว ต ว ว ฒนาการและความหลากหลาย ของส งม ช ว ต และเทคโนโลย ช วภาพ ช ว ตก บส งแวดล อม ส งม ช ว ตท หลากหลายรอบต ว ความส มพ นธ ระหว างส งม ช ว ตก บ ส งแวดล อม ความส มพ นธ ของส งม ช ว ตต าง ๆ ในระบบน เวศ ความส าค ญของทร พยากรธรรมชาต การใช และจ ดการทร พยากรธรรมชาต ในระด บท องถ น ประเทศ และโลก ป จจ ยท ม ผลต อการอย รอดของ ส งม ช ว ตในสภาพแวดล อมต าง ๆ สารและสมบ ต ของสาร สมบ ต ของว สด และสาร แรงย ดเหน ยวระหว างอน ภาค การเปล ยน สถานะ การเก ดสารละลายและการเก ดปฏ ก ร ยาเคม ของสาร สมการเคม และการแยกสาร

2 แรงและการเคล อนท ธรรมชาต ของแรงแม เหล กไฟฟ า แรงโน มถ วง แรงน วเคล ยร การออกแรงกระท าต อว ตถ การเคล อนท ของว ตถ แรงเส ยดทาน โมเมนต การเคล อนท แบบต าง ๆ ใน ช ว ตประจ าว น พล งงาน พล งงานก บการด ารงช ว ต การเปล ยนร ปพล งงาน สมบ ต และปรากฏการณ ของ แสง เส ยง และวงจรไฟฟ า คล นแม เหล กไฟฟ า ก มม นตภาพร งส และปฏ ก ร ยาน วเคล ยร ปฏ ส มพ นธ ระหว างสารและพล งงานการอน ร กษ พล งงาน ผลของการใช พล งงานต อช ว ตและส งแวดล อม กระบวนการเปล ยนแปลงของโลก โครงสร างและองค ประกอบของโลก ทร พยากรทางธรณ สมบ ต ทางกายภาพของด น ห น น า อากาศ สมบ ต ของผ วโลก และบรรยากาศ กระบวนการเปล ยนแปลง ของเปล อกโลก ปรากฏการณ ทางธรณ ป จจ ยท ม ผลต อการเปล ยนแปลงของบรรยากาศ ดาราศาสตร และอวกาศ ว ว ฒนาการของระบบส ร ยะ กาแล กซ เอกภพ ปฏ ส มพ นธ และผล ต อส งม ช ว ตบนโลก ความส มพ นธ ของดวงอาท ตย ดวงจ นทร และโลก ความส าค ญของเทคโนโลย อวกาศ ธรรมชาต ของว ทยาศาสตร และเทคโนโลย กระบวนการทางว ทยาศาสตร การส บเสาะหา ความร การแก ป ญหา และจ ตว ทยาศาสตร

3 ค ณภาพผ เร ยน จบช นประถมศ กษาป ท ๓ เข าใจล กษณะท วไปของส งม ช ว ต และการด ารงช ว ตของส งม ช ว ตท หลากหลาย ในส งแวดล อมท องถ น เข าใจล กษณะท ปรากฏและการเปล ยนแปลงของว สด รอบต ว แรงในธรรมชาต ร ปของ พล งงาน เข าใจสมบ ต ทางกายภาพของด น ห น น า อากาศ ดวงอาท ตย และดวงดาว ต งค าถามเก ยวก บส งม ช ว ต ว สด และส งของ และปรากฏการณ ต างๆ รอบต ว ส งเกต ส ารวจ ตรวจสอบโดยใช เคร องม ออย างง าย และส อสารส งท เร ยนร ด วยการเล าเร อง เข ยน หร อ วาดภาพ ใช ความร และกระบวนการทางว ทยาศาสตร ในการด ารงช ว ต การศ กษาหาความร เพ มเต ม ท าโครงงานหร อช นงานตามท ก าหนดให หร อตามความสนใจ แสดงความกระต อร อร น สนใจท จะเร ยนร และแสดงความซาบซ งต อส งแวดล อมรอบต ว แสดงถ งความม เมตตา ความระม ดระว งต อส งม ช ว ตอ น ท างานท ได ร บมอบหมายด วยความม งม น รอบคอบ ประหย ด ซ อส ตย จนเป นผลส าเร จ และ ท างานร วมก บผ อ นอย างม ความส ข จบช นประถมศ กษาป ท ๖ เข าใจโครงสร างและการท างานของระบบต างๆ ของส งม ช ว ต และความส มพ นธ ของ ส งม ช ว ตท หลากหลายในส งแวดล อมท แตกต างก น เข าใจสมบ ต และการจ าแนกกล มของว สด สถานะของสาร สมบ ต ของสารและการท าให สารเก ดการเปล ยนแปลง สารในช ว ตประจ าว น การแยกสารอย างง าย เข าใจผลท เก ดจากการออกแรงกระท าก บว ตถ ความด น หล กการเบ องต นของแรงลอยต ว สมบ ต และปรากฏการณ เบ องต นของแสง เส ยง และวงจรไฟฟ า เข าใจล กษณะ องค ประกอบ สมบ ต ของผ วโลก และบรรยากาศ ความส มพ นธ ของดวง อาท ตย โลก และดวงจ นทร ท ม ผลต อการเก ดปรากฎการณ ธรรมชาต ต งค าถามเก ยวก บส งท จะเร ยนร คาดคะเนค าตอบหลายแนวทาง วางแผนและส ารวจ ตรวจสอบโดยใช เคร องม อ อ ปกรณ ว เคราะห ข อม ล และส อสารความร จากผลการส ารวจ ตรวจสอบ

4 ใช ความร และกระบวนการทางว ทยาศาสตร ในการด ารงช ว ต และการศ กษาความร เพ มเต ม ท าโครงงานหร อช นงานตามท ก าหนดให หร อตามความสนใจ แสดงถ งความสนใจ ม งม น ร บผ ดชอบ รอบคอบและซ อส ตย ในการส บเสาะหาความร ตระหน กในค ณค าของความร ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย แสดงความช นชม ยกย อง และ เคารพส ทธ ในผลงานของผ ค ดค น แส ดงถ ง ค วาม ซ า บซ ง ห วงใย แสดง พ ฤ ต ก รรมเก ย วก บ ก ารใช การด แล ร ก ษ า ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อมอย างร ค ณค า ท างานร วมก บผ อ นอย างสร างสรรค แสดงความค ดเห นของตนเองและยอมร บฟ งความ ค ดเห นของผ อ น จบช นม ธยมศ กษาป ท ๓ เข าใจล กษณะและองค ประกอบท ส าค ญของเซลล ส งม ช ว ต ความส มพ นธ ของการท างาน ของระบบต างๆ การถ ายทอดล กษณะทางพ นธ กรรม เทคโนโลย ช วภาพ ความหลากหลาย ของส งม ช ว ต พฤต กรรมและการตอบสนองต อส งเร าของส งม ช ว ต ความส มพ นธ ระหว าง ส งม ช ว ตในส งแวดล อม เข าใจองค ประกอบและสมบ ต ของสารละลาย สารบร ส ทธ การเปล ยนแปลงของสารใน ร ปแบบของการเปล ยนสถานะ การเก ดสารละลายและการเก ดปฏ ก ร ยาเคม เข าใจแรงเส ยดทาน โมเมนต ของแรง การเคล อนท แบบต างๆ ในช ว ตประจ าว น กฎการ อน ร กษ พล งงาน การถ ายโอนพล งงาน สมด ลความร อน การสะท อน การห กเหและความ เข มของแสง เข าใจความส มพ นธ ระหว างปร มาณทางไฟฟ า หล กการต อวงจรไฟฟ าในบ าน พล งงาน ไฟฟ าและหล กการเบ องต นของวงจรอ เล กทรอน กส เข าใจกระบวนการเปล ยนแปลงของเปล อกโลก แหล งทร พยากรธรณ ป จจ ยท ม ผลต อการ เปล ยนแปลงของบรรยากาศ ปฏ ส มพ นธ ภายในระบบส ร ยะ และผลท ม ต อส งต างๆ บนโลก ความส าค ญของเทคโนโลย อวกาศ เข าใจความส มพ นธ ระหว างว ทยาศาสตร ก บเทคโนโลย การพ ฒนาและผลของการพ ฒนา เทคโนโลย ต อค ณภาพช ว ตและส งแวดล อม ต งค าถามท ม การก าหนดและควบค มต วแปร ค ดคาดคะเนค าตอบหลายแนวทาง วางแผน และลงม อส ารวจตรวจสอบ ว เคราะห และประเม นความสอดคล องของข อม ล และสร าง องค ความร

5 ส อสารความค ด ความร จากผลการส ารวจตรวจสอบโดยการพ ด เข ยน จ ดแสดง หร อใช เทคโนโลย สารสนเทศ ใช ความร และกระบวนการทางว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ในการด ารงช ว ต การศ กษา หาความร เพ มเต ม ท าโครงงานหร อสร างช นงานตามความสนใจ แสดงถ งความสนใจ ม งม น ร บผ ดชอบ รอบคอบ และซ อส ตย ในการส บเสาะหาความร โดยใช เคร องม อและว ธ การท ให ได ผลถ กต องเช อถ อได ตระหน กในค ณค าของความร ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ท ใช ในช ว ตประจ าว นและการ ประกอบอาช พ แสดงความช นชม ยกย องและเคารพส ทธ ในผลงานของผ ค ดค น แสดงถ งความซาบซ ง ห วงใย ม พฤต กรรมเก ยวก บการใช และร กษาทร พยากรธรรมชาต และ ส งแวดล อมอย างร ค ณค า ม ส วนร วมในการพ ท กษ ด แลทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ในท องถ น ท างานร วมก บผ อ นอย างสร างสรรค แสดงความค ดเห นของตนเองและยอมร บฟ งความ ค ดเห นของผ อ น จบช นม ธยมศ กษาป ท ๖ เข าใจการร กษาด ลยภาพของเซลล และกลไกการร กษาด ลยภาพของส งม ช ว ต เข าใจกระบวนการถ ายทอดสารพ นธ กรรม การแปรผ น ม วเทช น ว ว ฒนาการของ ส งม ช ว ต ความหลากหลายของส งม ช ว ตและป จจ ยท ม ผลต อการอย รอดของส งม ช ว ต ในส งแวดล อมต างๆ เข าใจกระบวนการ ความส าค ญและผลของเทคโนโลย ช วภาพต อมน ษย ส งม ช ว ตและ ส งแวดล อม เข าใจชน ดของอน ภาคส าค ญท เป นส วนประกอบในโครงสร างอะตอม การจ ดเร ยงธาต ในตารางธาต การเก ดปฏ ก ร ยาเคม และเข ยนสมการเคม ป จจ ยท ม ผลต ออ ตราการ เก ดปฏ ก ร ยาเคม เข าใจชน ดของแรงย ดเหน ยวระหว างอน ภาคและสมบ ต ต างๆ ของสารท ม ความส มพ นธ ก บแรงย ดเหน ยว เข าใจการเก ดป โตรเล ยม การแยกแก สธรรมชาต และการกล นล าด บส วนน าม นด บ การน า ผล ตภ ณฑ ป โตรเล ยมไปใช และผลต อส งม ช ว ตและส งแวดล อม เข าใจชน ด สมบ ต ปฏ ก ร ยาท ส าค ญของพอล เมอร และสารช วโมเลก ล เข าใจความส มพ นธ ระหว างปร มาณท เก ยวก บการเคล อนท แบบต างๆ สมบ ต ของคล นกล ค ณภาพของเส ยงและการได ย น สมบ ต และโทษของคล นแม เหล กไฟฟ า ก มม นตภาพร งส และพล งงานน วเคล ยร

6 เข าใจกระบวนการเปล ยนแปลงของโลกและปรากฏการณ ทางธรณ ท ม ผลต อส งม ช ว ต และส งแวดล อม เข าใจการเก ดและว ว ฒนาการของระบบส ร ยะ กาแล กซ เอกภพและความส าค ญของ เทคโนโลย อวกาศ เข าใจความส มพ นธ ของความร ว ทยาศาสตร ท ม ผลต อการพ ฒนาเทคโนโลย ประเภทต างๆ และการพ ฒนาเทคโนโลย ท ส งผลให ม การค ดค นความร ทางว ทยาศาสตร ท ก าวหน า ผล ของเทคโนโลย ต อช ว ต ส งคม และส งแวดล อม ระบ ป ญหา ต งค าถามท จะส ารวจตรวจสอบ โดยม การก าหนดความส มพ นธ ระหว างต ว แปรต างๆ ส บค นข อม ลจากหลายแหล ง ต งสมมต ฐานท เป นไปได หลายแนวทาง ต ดส นใจ เล อกตรวจสอบสมมต ฐานท เป นไปได วางแผนการส ารวจตรวจสอบเพ อแก ป ญหาหร อตอบค าถาม ว เคราะห เช อมโยง ความส มพ นธ ของต วแปรต างๆ โดยใช สมการทางคณ ตศาสตร หร อสร างแบบจ าลองจาก ผลหร อความร ท ได ร บจากการส ารวจตรวจสอบ ส อสารความค ด ความร จากผลการส ารวจตรวจสอบโดยการพ ด เข ยน จ ดแสดง หร อใช เทคโนโลย สารสนเทศ อธ บายความร และใช กระบวนการทางว ทยาศาสตร ในการด ารงช ว ต การศ กษาหาความร เพ มเต ม ท าโครงงานหร อสร างช นงานตามความสนใจ แสดงถ งความสนใจ ม งม น ร บผ ดชอบ รอบคอบและซ อส ตย ในการส บเสาะหาความร โดยใช เคร องม อและว ธ การท ให ได ผลถ กต องเช อถ อได ตระหน กในค ณค าของความร ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ท ใช ในช ว ตประจ าว น การ ประกอบอาช พ แสดงถ งความช นชม ภ ม ใจ ยกย อง อ างอ งผลงาน ช นงานท เป นผลจากภ ม ป ญญาท องถ นและการพ ฒนาเทคโนโลย ท ท นสม ย แสดงความซาบซ ง ห วงใย ม พฤต กรรมเก ยวก บการใช และร กษาทร พยากรธรรมชาต และ ส งแวดล อมอย างร ค ณค า เสนอต วเองร วมม อปฏ บ ต ก บช มชนในการป องก น ด แล ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อมของท องถ น แสดงถ งความพอใจ และเห นค ณค าในการค นพบความร พบค าตอบ หร อแก ป ญหาได ท างานร วมก บผ อ นอย างสร างสรรค แสดงความค ดเห นโดยม ข อม ลอ างอ งและเหต ผล ประกอบ เก ยวก บผลของการพ ฒนาและการใช ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย อย างม ค ณธรรมต อส งคมและส งแวดล อม และยอมร บฟ งความค ดเห นของผ อ น

7 สาระท ๑ ส งม ช ว ตก บกระบวนการด ารงช ว ต มาตรฐาน ว ๑.๑ เข าใจหน วยพ นฐานของส งม ช ว ต ความส มพ นธ ของโครงสร าง และหน าท ของระบบต างๆ ของส งม ช ว ตท ท างานส มพ นธ ก น ม กระบวนการ ส บเสาะหาความร ส อสารส งท เร ยนร และน าความร ไปใช ในการด ารงช ว ตของตนเองและด แลส งม ช ว ต ต วช ว ดช นป ๑. เปร ยบ เท ยบความ แตกต าง ระหว าง ส งม ช ว ตก บ ส งไม ม ช ว ต ๒. ส งเกต ล กษณะและ หน าท ของ โครงสร าง ภายนอกของ พ ชและส ตว ๑. ทดลอง น า แสง เป นป จจ ย ท จ าเป นต อ การด ารงช ว ต ของพ ช ๒. อธ บาย อาหาร น า อากาศ เป น ป จจ ยท จ าเป น ต อการ ด ารงช ว ต และการเจร ญ เต บโตของพ ช และส ตว และ น าความร ไป ใช - ๑. ทดลองและ อธ บายหน าท ของท อล าเล ยง และปากใบ ของพ ช ๒. อธ บาย น า แก สคาร บอน - ไดออกไซด แสง และ คลอโรฟ ลล เป นป จจ ยท จ าเป น บางประการต อ การเจร ญเต บโต และการ ส งเคราะห ด วยแสงของ พ ช ๑. ส งเกต และระบ ส วน ประกอบของ ดอกและ โครงสร าง ท เก ยวข อง ก บการ ส บพ นธ ของพ ชดอก ๒. อธ บาย การส บพ นธ ของพ ชดอก การขยาย พ นธ พ ช และ น าความร ไป ใช ๑. อธ บายการ เจร ญเต บโต ของมน ษย จากว ยแรก เก ดจนถ งว ย ผ ใหญ ๒. อธ บาย การท างาน ท ส มพ นธ ก น ของระบบย อย อาหาร ระบบ หายใจ และ ระบบ หม นเว ยน เล อดของ มน ษย ๑. ส งเกตและ อธ บายร ปร าง ล กษณะ ของเซลล ของ ส งม ช ว ต เซลล เด ยว และเซลล ของ ส งม ช ว ต หลายเซลล ๒. ส งเกตและ เปร ยบเท ยบ ส วน ประกอบ ส าค ญของ เซลล พ ชและ เซลล ส ตว ๑. อธ บาย โครงสร าง และการ ท างาน ของระบบ ย อยอาหาร ระบบ หม นเว ยน เล อด ระบบ หายใจ ระบบข บถ าย ระบบ ส บพ นธ ของ มน ษย และ ส ตว รวมท ง ระบบ ประสาทของ มน ษย - ๑. ทดลอง การร กษาด ลยภาพของเซลล ของ ส งม ช ว ต ๒. ทดลองกลไกการ ร กษาด ลยภาพของน า ในพ ช ๓. ส บค นข อม ล กลไกการควบค มด ลยภาพ ของน า แร ธาต และอ ณหภ ม ของ มน ษย และส ตว อ น ๆ และน า ความร ไปใช ๔. อธ บายเก ยวก บระบบ ภ ม ค มก นของร างกายและน า ความร ไปใช ในการด แลร กษาส ขภาพ

8 ๓. ส งเกต ล กษณะ หน าท และ ความ ส าค ญของ อว ยวะ ภายนอกของ มน ษย ตลอดจนการ ด แลร กษา ส ขภาพ ต วช ว ดช นป ๓. ส ารวจ - ๓. ทดลองและ ๓. อธ บาย ๓. ว เคราะห ๓. ทดลองและ ๒. อธ บาย - อธ บาย การ ว ฏจ กรช ว ต สารอาหาร อธ บายหน าท ความ ส มพ นธ พ ชและส ตว ตอบสนองของ ของพ ชดอก และอภ ปราย ของส วน ของระบบ สามารถ พ ชต อแสง เส ยง บางชน ด ความจ าเป นท ประกอบ ท ต างๆ ของ ตอบสนองต อ และการส มผ ส ๔. อธ บาย ร างกาย ต อง ส าค ญของ มน ษย และ แสง อ ณหภ ม ๔. อธ บาย การส บพ นธ ได ร บ เซลล พ ชและ น าความร ไป และการ พฤต กรรม และการ สารอาหาร เซลล ส ตว ใช ส มผ ส ๔. ของส ตว ขยายพ นธ ในส ดส วน ๔. ทดลองและ ๓. ส งเกต ทดลองและ ท ตอบสนอง ของส ตว ท เหมาะสม อธ บาย อธ บาย ร างกาย ต อแสง ๕. อภ ปราย ก บเพศและว ย กระบวนการ พฤต กรรมของ ของมน ษย อ ณหภ ม ว ฏจ กรช ว ต สารผ านเซลล มน ษย และ สามารถ การส มผ ส และ ของส ตว โดยการแพร ส ตว ท ตอบสนอง น าความร ไปใช บางชน ด และออสโมซ ส ตอบสนองต อ ต อแสง และน า ๕. ทดลอง ส งเร าภายนอก อ ณหภ ม และ ความร ไปใช หาป จจ ย และภายใน การส มผ ส บางประการ ๔. อธ บาย ๕. อธ บาย ท จ าเป นต อ หล กการและ ป จจ ย การส งเคราะห ผลของการใช ท จ าเป น ด วยแสงของ เทคโนโลย ต อการ พ ช ช วภาพในการ ด ารงช ว ต ว าแสง ขยายพ นธ และการเจร ญ คลอโรฟ ลล ปร บปร งพ นธ เต บโตของ แก สคาร บอน และเพ ม มน ษย ไดออกไซด น า เป นป จจ ย ท จ าเป นต อง ใช ในการ ส งเคราะห ด วย แสง ผลผล ตของ ส ตว และ น าความร ไปใช

9 ต วช ว ดช นป ๖. ทดลอง ผลท ได จาก การ ส งเคราะห ด วยแสง ของพ ช ๗. อธ บาย ความส าค ญ ของ กระบวนการ ส งเคราะห ด วยแสง ของพ ชต อ ส งม ช ว ตและ ส งแวดล อม ๘. ทดลอง กล มเซลล ท เก ยวข อง ก บการล าเล ยง น าของพ ช ๕. ทดลอง ว เคราะห สารอาหาร ในอาหาร ม ปร มาณ พล งงาน และส ดส วน ท เหมาะสม ก บเพศและ ว ย ๖. อภ ปราย ผลของสาร เสพต ดต อ ระบบต าง ๆ ของร างกาย และแนวทาง ในการ ป องก น ตนเองจาก สารเสพต ด

10 ต วช ว ดช นป ๙. ส งเกต โครงสร าง ท เก ยวก บ ระบบล าเล ยง น าและ อาหารของ พ ช ๑๐. ทดลอง โครงสร าง ของดอกท เก ยวข องก บ การส บพ นธ ของพ ช ๑๑. อธ บาย กระบวนการ ส บพ นธ แบบอาศ ย เพศของพ ช ดอกและการ ส บพ นธ

11 ต วช ว ดช นป แบบไม อาศ ยเพศ ของพ ช โดยใช ส วนต างๆ ของ พ ชเพ อช วยใน การ ขยายพ นธ ๑๒. ทดลองและ อธ บาย การตอบ สนอง ของพ ช ต อแสง น า และการ ส มผ ส ๑๓. อธ บาย หล กการและผล ของการใช เทคโนโลย ช วภาพในการ ขยายพ นธ ปร บปร งพ นธ เพ มผลผล ตของ พ ชและ น าความร ไปใช

12 สาระท ๑ ส งม ช ว ตก บกระบวนการด ารงช ว ต มาตรฐาน ว ๑.๒ เข าใจกระบวนการและความส าค ญของการถ ายทอดล กษณะทางพ นธ กรรม ว ว ฒนาการของส งม ช ว ต ความหลากหลายทางช วภาพ การใช เทคโนโลย ช วภาพ ท ม ผลกระทบต อมน ษย และส งแวดล อม ม กระบวนการส บเสาะหาความร และจ ตว ทยาศาสตร ส อสารส งท เร ยนร และน าความร ไปใช ต วช ว ดช นป ๑. ระบ ล กษณะของ ส งม ช ว ต ในท องถ น และน ามา จ ดจ าแนก ๑. อธ บาย ของพ ชและ ส ตว ใน ท องถ น ๑. อภ ปราย ล กษณะต างๆ ของส งม ช ว ต - ๑. ส ารวจ เปร ยบเท ยบ และระบ ล กษณะของ ตนเองก บคน ในครอบคร ว โดยใช ล กษณะ ๒. อธ บาย ภายนอก การถ ายทอด มน ษย และส เป นเกณฑ ล กษณะทาง ใกล ต ว ๒. เปร ยบเท ยบ และระบ ล กษณะท คล ายคล งก น ของพ อแม ก บล ก พ นธ กรรม ของส งม ช ว ต ในแต ละร น ๑. ส งเกตและ อธ บาย ล กษณะของ โครโมโซม ท ม หน วย พ นธ กรรม หร อย น ในน วเคล ยส ๒. อธ บาย ความส าค ญ ของสาร พ นธ กรรมหร อ ด เอ นเอ และ กระบวนการ ถ ายทอด ล กษณะทาง พ นธ กรรม ๑. อธ บายกระบวนการถ ายทอด สารพ นธ กรรม การแปรผ นทาง พ นธ กรรม ม วเทช น และการเก ด ความหลากหลายทางช วภาพ ๒. ส บค นข อม ลและอภ ปรายผล ของเทคโนโลย ช วภาพท ม ต อ งแวดล อมและน า ความร ไปใช ๓. ส บค นข อม ลและอภ ปรายผล ของความหลากหลายทางช วภาพ ท ม ต อมน ษย และส งแวดล อม ๔. อธ บายกระบวนการค ดเล อก ตามธรรมชาต และผลของการ ค ดเล อกตามธรรมชาต ต อความ หลากหลายของส งม ช ว ต

13 ต วช ว ดช นป ๓. อธ บาย ล กษณะท คล ายคล งก น ของพ อแม ก บ ล กว าเป นการ ถ ายทอด ล กษณะทาง พ นธ กรรม และน าความร ไป ใช ๔. ส บค น ข อม ลและ อภ ปราย เก ยวก บ ๓. จ าแนกพ ช ออกเป น พ ชดอก และ พ ชไม ม ดอก ๔. ระบ ล กษณะของ พ ชดอกท เป น พ ชใบเล ยง เด ยว และพ ช ใบเล ยงค โดย ๓. อภ ปราย โรคทาง พ นธ กรรม ท เก ดจาก ความผ ดปกต ของย นและ โครโมโซม และน าความร ไปใช ๔. ส ารวจ ความ หลากหลาย ทางช วภาพ ส งม ช ว ต บางชน ด ท ส ญพ นธ ไปแล ว และ ท ด ารงพ นธ มาจนถ ง ป จจ บ น ใช ล กษณะ ภายนอก เป นเกณฑ ๕. จ าแนก ส ตว ออกเป น กล มโดยใช ล กษณะ ภายในบาง ล กษณะและ ล กษณะ ภายนอก เป นเกณฑ ในท องถ น ท ท าให ส งม ช ว ต ด ารงช ว ตอย ได อย างสมด ล ๕. อธ บายผล ของความ หลากหลาย ทางช วภาพ

14 ต วช ว ดช นป ท ม ต อมน ษย ส ตว พ ช และ ส งแวดล อม ๖. อภ ปราย ผลของ เทคโนโลย ช วภาพต อการ ด ารงช ว ตของ มน ษย และ ส งแวดล อม

15 สาระท ๒ ช ว ตก บส งแวดล อม มาตรฐาน ว ๒.๑ เข าใจส งแวดล อมในท องถ น ความส มพ นธ ระหว างส งแวดล อมก บส งม ช ว ต ความส มพ นธ ระหว างส งม ช ว ตต าง ๆ ในระบบน เวศ ม กระบวนการ ส บเสาะหาความร และจ ตว ทยาศาสตร ส อสารส งท เร ยนร และน าความร ไปใช ต วช ว ดช นป ๑. ส ารวจ ส งแวดล อม ในท องถ น ของตนและ อธ บาย ความส มพ นธ ของส งม ช ว ต ๑. ส ารวจและ อภ ปรายความ ส มพ นธ ของ กล มส งม ช ว ต ในแหล ง ท อย ต าง ๆ ๒. อธ บาย ๑. ส ารวจ ระบบน เวศ ต างๆ ในท องถ นและ อธ บายความ ส มพ นธ ของ องค ประกอบ ๑. อธ บายด ลยภาพของระบบน เวศ ๒. อธ บายกระบวนการ เปล ยนแปลงแทนท ของส งม ช ว ต ๓. อธ บายความส าค ญของ ความหลากหลายทางช วภาพ และ เสนอแนะแนวทางในการด แลและ ร กษา ก บ ความส มพ นธ ภายในระบบ ส งแวดล อม ของส งม ช ว ตก บ ส งม ช ว ตในร ป ของโซ อาหาร และสายใยอาหาร ๓. ส บค นข อม ล ความส มพ นธ ระหว างการ ด ารงช ว ตของ น เวศ ๒. ว เคราะห ความส มพ นธ ของการ ถ ายทอด พล งงาน ของส งม ช ว ต ในร ปของ โซ อาหารและ สายใยอาหาร

16 ต วช ว ดช นป ส งม ช ว ตก บ สภาพแวดล อม ในท องถ น ๓. อธ บาย ว ฏจ กรน า ว ฏจ กร คาร บอน และ ความส าค ญ ท ม ต อระบบ น เวศ ๔. อธ บาย ป จจ ยท ม ผลต อ การ เปล ยนแปลง ขนาดของ ประชากร ในระบบน เวศ

17 สาระท ๒ ช ว ตก บส งแวดล อม มาตรฐาน ว ๒.๒ เข าใจความส าค ญของทร พยากรธรรมชาต การใช ทร พยากรธรรมชาต ในระด บท องถ น ประเทศ และโลกน าความร ไปใช ในในการจ ดการ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ในท องถ นอย างย งย น ต วช ว ดช นป ๑. ส ารวจ ๑. ส บค นข อม ล ๑. ว เคราะห ๑. ว เคราะห สภาพป ญหา สาเหต ทร พยากร และอภ ปราย สภาพป ญหา ของป ญหาส งแวดล อมและ ธรรมชาต และ แหล งทร พยากร ส งแวดล อม ทร พยากรธรรมชาต ในระด บ อภ ปรายการใช ธรรมชาต ทร พยากร ท องถ น ระด บประเทศ และระด บ ทร พยากร ในแต ละท องถ น ธรรมชาต โลก ธรรมชาต ท เป น ในท องถ น และ ๒. อภ ปรายแนวทางในการ ในท องถ น ต อการด ารงช ว ต เสนอแนวทาง ป องก น แก ไข ป ญหา ส งแวดล อม ๒. ระบ การใช ๒. ว เคราะห ผล ในการ แก ไข และทร พยากรธรรมชาต ทร พยากร ของการเพ มข น ป ญหา ๓. วางแผนและด าเน นการเฝ า ธรรมชาต ของประชากร ๒. อธ บาย ระว ง อน ร กษ และพ ฒนา ท ก อให เก ด มน ษย ต อ การ แนวทาง ส งแวดล อมและทร พยากร ป ญหา ใช ทร พยากร การร กษา ธรรมชาต ส งแวดล อม ธรรมชาต สมด ลของ ในท องถ น ๓. อภ ปรายผล ระบบน เวศ ๓. อภ ปรายและ ต อส งม ช ว ต ๓. อภ ปราย น าเสนอการใช จากการ การใช ทร พยากร เปล ยนแปลง ทร พยากร ธรรมชาต อย าง ส งแวดล อม ธรรมชาต อย าง ประหย ด ค มค า ท งโดยธรรมชาต ย งย น และม ส วนร วม และโดยมน ษย ในการปฏ บ ต

18 ต วช ว ดช นป ๔. อภ ปราย ๔. ว เคราะห แนวทาง ในการด แล การใช ร กษาทร พยากร ทร พยากร ธรรมชาต และ ธรรมชาต ส งแวดล อม ตามปร ชญา ๕. ม ส วนร วม เศรษฐก จ ในการด แล พอเพ ยง ร กษาส งแวดล อม ๕. อภ ปราย ในท องถ น ป ญหา ส งแวดล อม และเสนอ แนะแนวทาง การแก ป ญหา ๖. อภ ปราย และม ส วนร วม ในการด แล และอน ร กษ ส งแวดล อม ในท องถ น อย างย งย น

19 ๑. ส งเกต และระบ ล กษณะ ท ปรากฏ หร อสมบ ต ของว สด ท ใช ท า ของเล น ของใช ในช ว ต ประจ าว น ๒. จ าแนก ว สด ท ใช ท า ของเล น ของใช ใน ช ว ต ประจ าว น รวมท งระบ เกณฑ ท ใช จ าแนก สาระท ๓ สารและสมบ ต ของสาร มาตรฐาน ว ๓.๑ เข าใจสมบ ต ของสาร ความส มพ นธ ระหว างสมบ ต ของสารก บโครงสร างและแรงย ดเหน ยวระหว างอน ภาค ม กระบวนการส บเสาะ หา ความร และจ ตว ทยาศาสตร ส อสารส งท เร ยนร น าความร ไปใช ต วช ว ดช นป ๑. ระบ ๑. จ าแนก ๑. ทดลอง ๑. ทดลอง ๑. ทดลองและ ๑. ส ารวจ ชน ดและ ชน ดและ จ าแนกสารเป น เปร ยบเท ยบ สมบ ต ของ สมบ ต ของ สมบ ต ของ กล มโดยใช องค ประกอบ สมบ ต ของ ว สด ท เป น ว สด ชน ด ต าง ของแข ง เน อสารหร อ สมบ ต ของ ว สด ท น ามา ส วนประกอ ๆ เก ยวก บ ของเหลว และ ขนาดอน ภาค ธาต และสาร ท าของเล น บ ความย ดหย น แก ส เป นเกณฑ ประกอบ ของใช ของของเล น ความแข ง ๒. จ าแนกสาร ๒. ส บค น ในช ว ต ของใช ความเหน ยว เป นกล มโดย สมบ ต ของสาร ข อม ลและ ประจ าว น ๒. อธ บาย การน าความ ในแต ละกล ม เปร ยบเท ยบ ๒. เล อกใช การใช ร อน การน า สมบ ต ของ ว สด และ ไฟฟ า และ ธาต โลหะ ส งของต างๆ ของว สด ความหนาแน น ธาต อโลหะ แต ละชน ด ธาต ก งโลหะ ได อย าง เหมาะสม และ ปลอดภ ย ๒. ส บค น ข อม ลและ อภ ปรายการน า ว สด ไปใช ใน ช ว ต ประจ าว น ใช สถานะหร อ เกณฑ อ น ท ก าหนดเอง ๓. ทดลองและ อธ บายว ธ การ แยกสารบาง ชน ดท ผสมก น โดยการร อน การตกตะกอน การกรอง การระเห ด การ ระเหยแห ง ๒. อธ บาย สมบ ต และการ เปล ยนสถานะ ของสาร โดยใช แบบจ าลองการ จ ดเร ยงอน ภาค ของสาร ๓. ทดลองและ อธ บายสมบ ต ความเป นกรด เบส ของ สารละลาย และธาต ก มม นตร งส และน า ความร ไปใช ๓. ทดลอง การหล กการ ๑. ส บค นข อม ล โครงสร างอะตอม และส ญล กษณ น วเคล ยร ของธาต ๒. ว เคราะห การจ ด เร ยงอ เล กตรอนในอะตอม ความส มพ นธ ระหว างอ เล กตรอน ในระด บพล งงานนอกส ดก บสมบ ต ของธาต และการเก ดปฏ ก ร ยา ๓. อธ บายการจ ดเร ยงธาต และ ท านายแนวโน มสมบ ต ของธาต ใน ตารางธาต ๔. ว เคราะห การเก ด พ นธะเคม ในโครงผล กและใน โมเลก ล ของสาร ๕. ส บค นข อม ล ความส มพ นธ ระหว างจ ดเด อด จ ดหลอมเหลว และสถานะของสาร ก บแรงย ดเหน ยวระหว างอน ภาค ของสาร

20 ต วช ว ดช นป ๔. ส ารวจ และจ าแนก ประเภทของ สารต างๆ ท ใช ในช ว ต ประจ าว น โดยใช สมบ ต และการใช ของสารเป น เกณฑ ๕. อภ ปราย การเล อกใช สารแต ละ ประเภทได อย างถ กต อง และ ปลอดภ ย ๔.ตรวจสอบ ค า ph ของ สารละลาย และน า ความร ไปใช แยกสารด วย ว ธ การกรอง การตกผล ก การสก ด การกล น และโคร มาโทกราฟ และน าความร ไปใช -

21 สาระท ๓ สารและสมบ ต ของสาร มาตรฐาน ว ๓.๒ เข าใจหล กการและธรรมชาต ของการเปล ยนแปลงสถานะของสาร การเก ดสารละลาย การเก ดปฏ ก ร ยา ม กระบวนการส บเสาะ หาความร และ จ ตว ทยาศาสตร ส อสารส งท เร ยนร และน าความร ไปใช ต วช ว ดช นป ๑. ทดลอง ผล ของการ เปล ยนแปลง ท เก ดข นก บ ว สด เม อถ ก แรงกระท า หร อท าให ร อนข นหร อ ท าให เย นลง ๒. อภ ปราย และ อ นตรายท อาจ ๑. ทดลองและ อธ บายสมบ ต ของสาร เม อสารเก ด การละลายและ เปล ยนสถานะ ๒. ว เคราะห การ เปล ยนแปลง ท ท าให เก ด สารใหม และม สมบ ต เปล ยนแปลง ไป ๑. ทดลอง ว ธ เตร ยม สารละลาย ท ม ความ เข มข นเป น ร อยละ และ อภ ปราย การน าความร เก ยวก บ สารละลาย ไปใช ๑. ทดลอง การ เปล ยนแปลง สมบ ต มวล และพล งงาน เม อสาร เก ดปฏ ก ร ยา เคม รวมท ง อธ บายป จจ ย ท ม ผลต อการ เก ด ปฏ ก ร ยา เคม ๑. ทดลอง อธ บายและเข ยนสมการ ของปฏ ก ร ยาเคม ท วไป ท พบในช ว ตประจ าว น รวมท ง อธ บายผลของสารเคม ท ม ต อ ส งม ช ว ตและส งแวดล อม ๒. ทดลองอ ตราการ เก ดปฏ ก ร ยาเคม ป จจ ยท ม ผลต อ อ ตราการเก ดปฏ ก ร ยาเคม และน า ความร ไปใช ๓. ส บค นข อม ลการเก ด ป โตรเล ยม กระบวนการแยกแก ส ธรรมชาต และการกล นล าด บส วน น าม นด บ

22 ต วช ว ดช นป เก ดข น ๓. อภ ปราย ๔. ส บค นข อม ลและอภ ปราย เน องจากการ การ การน าผล ตภ ณฑ ท ได จากการแยก เปล ยนแปลง เปล ยนแปลง แก สธรรมชาต และการกล นล าด บ ของสารท ของว สด ส วนน าม นด บไปใช ก อให เก ดผล ต อส งม ช ว ต และ ส งแวดล อม ๒. ทดลอง การเปล ยน- แปลงสมบ ต มวลและ พล งงาน ของสาร เม อสาร เปล ยน สถานะและ เก ดการ ละลาย ๓. ทดลอง ป จจ ยท ม ผล ต อการ เปล ยน สถานะ และ การละลาย ของสาร ๒. ทดลอง อธ บายและ เข ยนสมการ เคม ของ ปฏ ก ร ยาของ สารต าง ๆ และน า ความร ไปใช ๓. ส บค น ข อม ลและ อภ ปรายผล ของสารเคม ปฏ ก ร ยาเคม ต อส งม ช ว ต และ ส งแวดล อม รวมท งผลของผล ตภ ณฑ ต อส งม ช ว ต และส งแวดล อม ๕. ทดลองการเก ดพอล เมอร สมบ ต ของพอล เมอร ๖. อภ ปรายการน าพอล เมอร ไปใช รวมท งผลท เก ดจาก การผล ตและใช พอล เมอร ต อ ส งม ช ว ตและส งแวดล อม ๗. ทดลอง องค ประกอบ และ ปฏ ก ร ยาบางชน ดของ คาร โบไฮเดรต ๘. ทดลอง องค ประกอบ และ ปฏ ก ร ยาบางชน ดของไขม นและ น าม น

23 ต วช ว ดช นป ๔. ส บค น ข อม ลและ อธ บายการ ใช สารเคม อย างถ กต อง ปลอดภ ย ว ธ ป องก นและ แก ไข อ นตรายท เก ดข นจาก การใช สารเคม ๙. ทดลอง องค ประกอบ และ ปฏ ก ร ยาบางชน ดของโปรต น และ กรดน วคล อ ก

24 สาระท ๔ แรงและการเคล อนท มาตรฐาน ว ๔.๑ เข าใจธรรมชาต ของแรงแม เหล กไฟฟ า แรงโน มถ วง และแรงน วเคล ยร ม กระบวนการส บเสาะหาความร ส อสารส งท เร ยนร และน าความร ไป ใช อย างถ กต องและม ค ณธรรม ต วช ว ดช นป ๑. ทดลอง การด งหร อ การผล กว ตถ ๑. ทดลองและ อธ บายแรงท เก ดจาก แม เหล ก ๒. อธ บาย การน าแม เหล ก มาใช ๓. ทดลอง แรงไฟฟ าท เก ดจากการถ ว ตถ บางชน ด ๑. ทดลองและ อธ บายผลของ การออกแรง ท กระท าต อ ว ตถ ๒. ทดลอง การตกของ ว ตถ ส พ นโลก แรงท โลก ด งด ดว ตถ ๑. ทดลองและ อธ บายการหาแรง ล พธ ของแรงสอง แรง ซ งอย ใน แนวเด ยวก นท กระท าต อว ตถ ๒. ทดลอง ความด นอากาศ ๓. ทดลอง ความด นของ ของเหลว ๔. ทดลองและ อธ บายแรงพย งของ ของเหลว การ ลอยต ว และการจม ของว ตถ ๑. ส บค น ข อม ล และ อธ บายปร มาณ สเกลาร ปร มาณ เวกเตอร ๒. ทดลอง ระยะทาง การกระจ ด อ ตราเร วและ ความเร ว ในการเคล อนท ของว ตถ ๑. ทดลองและ อธ บายการหาแรง ล พธ ของแรง หลายแรง ใน ระนาบเด ยวก นท กระท าต อว ตถ ๒. อธ บายแรง ล พธ ท กระท าต อ ว ตถ ท หย ดน ง หร อว ตถ เคล อนท ด วยความเร ว คงต ว ๑. อธ บาย ความเร งและผล ของแรงล พธ ท ท าต อว ตถ ๒. ทดลองและ อธ บายแรงก ร ยา และแรง ปฏ ก ร ยา ระหว างว ตถ และน าความร ไปใช ๓. ทดลองและ อธ บายแรงพย ง ของของเหลว ท กระท าต อว ตถ ๑. ทดลองความส มพ นธ ระหว างแรงก บ การเคล อนท ของ ว ตถ ในสนามโน มถ วง การน าความร ไปใช ๒. ทดลอง ความส มพ นธ ระหว างแรงก บ การ เคล อนท ของอน ภาคในสนามไฟฟ า และน าความร ไปใช ๓. ทดลองความ ส มพ นธ ระหว างแรงก บการเคล อนท ของอน ภาคในสนาม แม เหล ก และ น าความร ไปใช ๔. ว เคราะห แรง น วเคล ยร และแรงไฟฟ าระหว าง อน ภาคในน วเคล ยส

25 สาระท ๔ แรงและการเคล อนท มาตรฐาน ว ๔.๒ เข าใจล กษณะการเคล อนท แบบต างๆ ของว ตถ ในธรรมชาต ม กระบวนการส บเสาะหาความร และจ ตว ทยาศาสตร ส อสารส งท เร ยนร และน าความร ไปใช ต วช ว ดช นป ๑. ทดลอง แรงเส ยดทาน และน าความร ไปใช ๑. ทดลองและ อธ บายความ แตกต างระหว าง แรงเส ยดทาน สถ ตก บแรง และน าความร ไปใช ๒. ทดลองและ ว เคราะห โมเมนต ของแรง และน าความร ไปใช ๓. ส งเกต และ อธ บายการ เคล อนท ของ ว ตถ ท เป น แนวตรง และ แนวโค ง ๑. อธ บายและทดลองความ ส มพ นธ ระหว างการกระจ ด เวลา ความเร ว ความเร งของการ เคล อนท ในแนวตรง ๒. ส งเกตการเคล อนท แบบโพรเจกไทล แบบวงกลม และ แบบฮาร มอน กอย างง าย ๓. อภ ปรายผลการส บค นและ เก ยวก บการเคล อนท แบบโพรเจกไทล แบบวงกลม และแบบฮาร มอน กอย างง าย

26 สาระท ๕ พล งงาน มาตรฐาน ว ๕.๑ เข าใจความส มพ นธ ระหว างพล งงานก บการด ารงช ว ต การเปล ยนร ปพล งงาน ปฏ ส มพ นธ ระหว างสารและพล งงาน ผลของการใช พล งงานต อช ว ต และส งแวดล อม ม กระบวน การส บเสาะหาความร ส อสารส งท เร ยนร และน าความร ไปใช ต วช ว ดช นป ๑. ทดลอง ได ว าไฟฟ าเป น พล งงาน ๒. ส ารวจและ ยกต วอย าง เคร องใช ไฟฟ าในบ านท เปล ยน พล งงานไฟฟ า เป นพล งงาน อ น ๑. บอกแหล ง พล งงาน ธรรมชาต ท ใช ผล ตไฟฟ า ๒. อธ บาย ความส าค ญ ของพล งงาน ไฟฟ าและ เสนอว ธ การใช ไฟฟ าอย าง ประหย ดและ ปลอดภ ย ๑. ทดลองและ อธ บายการ เคล อนท ของแสง จากแหล งก าเน ด ๒. ทดลองและ อธ บายการ สะท อนของแสง ท ตกกระทบว ตถ ๓. ทดลองและ จ าแนกว ตถ ตาม ล กษณะการ มองเห นจาก แหล งก าเน ดแสง ๑. ทดลองและ อธ บายการเก ด เส ยงและการ เคล อนท ของเส ยง ๒. ทดลองและ อธ บายการเก ด เส ยงส ง เส ยงต า ๓. ทดลองและ อธ บายเส ยงด ง เส ยงค อย ๔. ส ารวจและ อภ ปราย อ นตรายท เก ดข นเม อฟ ง เส ยงด งมาก ๆ ๑. ทดลอง การต อ วงจรไฟฟ า อย างง าย ๒. ทดลอง ต วน าไฟฟ า และฉนวน ไฟฟ า ๓. ทดลองและ อธ บายการต อ เซลล ไฟฟ า แบบอน กรม และน าความร ไปใช ๑. ทดลองและ อธ บาย อ ณหภ ม และ การว ดอ ณหภ ม ๒. ส งเกต และ อธ บายการถ าย โอนความร อน และน าความร ไปใช ๓. อธ บาย การ ด ดกล น การ คายความร อน โดยการแผ ร งส และน าความร ไปใช ๑. ทดลองและ อธ บายการ สะท อนของ แสง การห กเห ของแสง และ น าความร ไปใช ๒. อธ บายผล ของความสว าง ท ม ต อมน ษย และส งม ช ว ต อ น ๆ ๑. อธ บายงาน พล งงานจลน พล งงานศ กย โน มถ วง กฎ การอน ร กษ พล งงาน และ ความส มพ นธ ระหว าง ปร มาณเหล าน รวมท งน า ความร ไปใช ๑. ทดลองสมบ ต ของ คล นกล ความส มพ นธ ระหว าง อ ตราเร ว ความถ และ ความยาวคล น ๒. อธ บายการเก ดคล นเส ยงบ ตส ของเส ยง ความเข มเส ยง ระด บ ความเข มเส ยง การได ย นเส ยง ค ณภาพเส ยง และน าความร ไปใช ๓. อภ ปรายผลการส บค นข อม ล เก ยวก บมลพ ษทางเส ยงท ม ต อ ส ขภาพของมน ษย และการเสนอ ว ธ ป องก น

27 ต วช ว ดช นป ๔. ทดลอง การ ห กเหของแสง เม อผ านต วกลาง โปร งใสสอง ชน ด ๕. ทดลอง การเปล ยนแสง เป นพล งงาน ไฟฟ าและน า ความร ไปใช ๖. ทดลองและ อธ บายแสงขาว ประกอบด วย แสงส ต าง ๆ และ น าความร ไปใช ๔. ทดลอง การต อหลอด ไฟฟ าท งแบบ อน กรม แบบ ขนาน และน า ความร ไปใช ๕. ทดลอง การเก ดสนาม แม เหล กรอบ สายไฟท ม กระแสไฟฟ า ผ าน และน า ความร ไปใช ๔. อธ บาย สมด ลความ ร อนและผล ของความร อน ต อการขยายต ว ของสาร และ น าความร ไปใช ใน ช ว ตประจ าว น ๓. ทดลองและ อธ บายการ ด ดกล นแสงส การมองเห นส ของว ตถ และ น าความร ไปใช ๒. ทดลอง ความส มพ นธ ระหว างความ ต างศ กย กระแสไฟฟ า ความต านทาน และน าความร ไป ใช ๓. ค านวณ พล งงานไฟฟ า ของเคร องใช ไฟฟ า และน า ความร ไปใช ๔. อธ บายคล นแม เหล กไฟฟ า สเปกตร มคล นแม เหล กไฟฟ า และ น าเสนอผลการส บค นข อม ล เก ยวก บ และการ ป องก นอ นตรายจากคล น แม เหล กไฟฟ า ๕. อธ บายปฏ ก ร ยาน วเคล ยร ฟ ช ช น ฟ วช น และความส มพ นธ ระหว างมวลก บพล งงาน

28 ต วช ว ดช นป ๔. ส งเกตและ อภ ปรายการต อ ๖. ส บค นข อม ลเก ยวก บพล งงาน ท ได จากปฏ ก ร ยาน วเคล ยร และผล วงจรไฟฟ าใน ต อส งม ช ว ต และส งแวดล อม บ านอย างถ กต อง ๗. อภ ปรายผลการส บค นข อม ล ปลอดภ ย และ เก ยวก บโรงไฟฟ าน วเคล ยร ประหย ด ๕. อธ บายต ว และการน าไปใช ต านทาน ๘. อธ บายชน ดและสมบ ต ของ ไดโอด ทรานซ สเตอร และทดลองต อ วงจร อ เล กทรอน กส เบ องต น ท ม ร งส จากธาต ก มม นตร งส ๙. อธ บายการเก ดก มม นตภาพ ร งส และบอกว ธ การตรวจสอบร งส ในส งแวดล อม การใช ผลกระทบต อส งม ช ว ตและ ส งแวดล อม ทรานซ สเตอร

29 ๑. ส ารวจ ทดลอง องค ประกอบ และสมบ ต ทางกายภาพ ของด น ในท องถ น สาระท ๖ กระบวนการเปล ยนแปลงของโลก มาตรฐาน ว ๖.๑ เข าใจกระบวนการต าง ๆ ท เก ดข นบนผ วโลกและภายในโลก ความส มพ นธ ของกระบวนการต าง ๆ ท ม ผลต อการเปล ยนแปลงภ ม อากาศ ภ ม ประเทศ และส ณฐานของโลก ม กระบวนการส บเสาะหาความร และจ ตว ทยาศาสตร ส อสารส งท เร ยนร และน าความร ไปใช ต วช ว ดช นป ๑. ส ารวจ และจ าแนก ๑. ส ารวจและ อธ บายสมบ ต ๑. ส ารวจและ อธ บายการเก ด ๑. ส ารวจ ทดลองและ ๑. ส บค นและ อธ บาย ๑. ส ารวจ ทดลองและ ประเภทของ ทางกายภาพ ด น ๒.ระบ ชน ด อธ บายการ องค ประกอบ อธ บายล กษณะ ด นโดยใช ของน าจาก และสมบ ต ของ เก ดเมฆ และการ แบ งช น ของช นหน าต ด สมบ ต ทาง แหล งน าใน ด น ท ใช ปล ก หมอก น าค าง บรรยากาศท ปก กายภาพเป น ท องถ น และน า พ ช ใน ฝน และ คล มผ วโลก เกณฑ และน า ท องถ น ล กเห บ ๒. ทดลองและ ความร ไป ๒. ทดลอง อธ บาย ใช การเก ด ความส มพ นธ ระหว าง ความร ไปใช ๒. ส บค น ข อม ลและ อภ ปรายส วน ประกอบของ อากาศและ ความส าค ญ ของอากาศ ๓. ทดลอง อธ บายการ เคล อนท ของ อากาศท ม ผล จากความ แตกต างของ อ ณหภ ม ว ฏจ กรน า ๓. ออกแบบ และสร าง เคร องม อ อย างง าย ในการว ด อ ณหภ ม ความช น และความกด อากาศ ๑. อธ บาย จ าแนก ประเภทของ ห น โดยใช ล กษณะของ ห น สมบ ต ของ ห นเป นเกณฑ และน าความร ไปใช ๒. ส ารวจ การ เปล ยนแปลง ของห น ๓. ส บค น ธรณ พ บ ต ภ ย ท ม ผลต อ มน ษย และ สภาพแวดล อม ในท องถ น อ ณหภ ม ความช นและ ความกดอากาศ ท ม ผลต อ ปรากฏการณ ทางลมฟ าอากาศ ๓. ส งเกต ว เคราะห และ อภ ปราย การเก ด ปรากฏการณ ด น สมบ ต ของ ด น และ กระบวนการเก ด ด น ๒. ส ารวจ ว เคราะห และ อธ บายการใช และ การปร บปร ง ค ณภาพ ของด น ๓. ทดลอง เล ยนแบบ เพ อ อธ บาย กระบวนการเก ด และล กษณะ องค ประกอบของ ห น ๑. ส บค นหล กการ ใน การแบ งโครงสร างโลก ๒. ทดลองเล ยนแบบ กระบวนการเปล ยนแปลงทางธรณ ภาค ของโลก ๓. ทดลองเล ยนแบบ กระบวนการเก ดภ เขา รอยเล อน รอยคด โค ง แผ นด นไหว ภ เขาไฟระเบ ด ๔. ส บค นความ ส าค ญ ของปรากฏการณ ทางธรณ ว ทยา แผ นด นไหว ภ เขาไฟระเบ ด ท ส งผลต อ ส งม ช ว ตและส งแวดล อม ๕. ส ารวจ ว เคราะห การ ล าด บช นห น จากการวางต ว ของช น ห น ซากด กด าบรรพ และโครงสร าง ทางธรณ ว ทยา เพ ออธ บายประว ต ความเป นมา ของพ นท ๖. ส บค น ว เคราะห ของข อม ลทางธรณ ว ทยา

30 ต วช ว ดช นป ๔. ทดลอง การเก ดลม และน าความร ไปใช ในช ว ต ประจ าว น ทางลมฟ า อากาศท ม ผล ต อมน ษย ๔. ส บค น ว เคราะห และแปล ความหมาย ข อม ลจากการ พยากรณ อากาศ ๕. ส บค น ว เคราะห และ อธ บายผล ของลมฟ า อากาศต อการ ด ารง ช ว ต ของส งม ช ว ต และ ส งแวดล อม ๔. ทดสอบ และส งเกต องค ประกอบ และสมบ ต ของ ห น เพ อ จ าแนก ประเภทของ ห น และน า ความร ไปใช ๕. ตรวจสอบ ล กษณะทาง กายภาพของ แร และการ น าไปใช

31 ต วช ว ดช นป ๖. ส บค น ว เคราะห และ อธ บายป จจ ย ทางธรรมชาต และการ กระท าของ มน ษย ท ม ผล ต อการ เปล ยนแปลง อ ณหภ ม ของ โลก ร โหว โอโซน และ ฝนกรด ๖ ส บค น กระบวนการ เก ด ล กษณะ และสมบ ต ของ ป โตรเล ยม ถ านห น ห น น าม น และ การน าไปใช ๗. ส ารวจ ๗. ส บค น ว เคราะห และ อธ บายผล ของภาวะโลก ร อน ร โหว โอโซน และ ฝนกรด ท ม ต อ ส งม ช ว ตและ ส งแวดล อม ล กษณะแหล ง น าธรรมชาต การใช และการ อน ร กษ แหล ง น า ในท องถ น

32 ต วช ว ดช นป ๘. ทดลอง เล ยนแบบ และ อธ บาย การ เก ดแหล งน า บนด น แหล ง น าใต ด น ๙. ทดลอง เล ยนแบบ กระบวนการ ผ พ งอย ก บท การกร อน การพ ดพา การท บถม การตกผล ก และผลของ กระบวนการ ด งกล าว ๑๐. ส บค น สร าง แบบจ าลอง และ อธ บาย โครงสร างและ องค ประกอบ ของโลก

โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชา ว ทยาศาสตร รห ส ว13101

โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชา ว ทยาศาสตร รห ส ว13101 โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชา ว ทยาศาสตร รห ส ว13101 คร ผ สอน ม สกรรณ การ โพธ วงศ ระด บช น ประถมศ กษาป ท 3 ม ธยมศ กษาป ท. ภาคเร ยนท 1-2 / 2557 ล กษณะว ชา สาระพ นฐาน สาระเพ มเต ม ก จกรรมพ

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ประถมศ กษาป ท 1

กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ประถมศ กษาป ท 1 กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ประถมศ กษาป ท สาระและมาตรฐานการเร ยนร สาระท : ส งม ช ว ตก บกระบวนการดารงช ว ต มาตรฐาน ว. : หน วยพ นฐานของส งม ช ว ต ความส มพ นธ ของโครงสร างและหน าท ของระบบต างๆ ของส งม ช

More information

โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชา ว ทยาศาสตร. รห ส ว 22101.

โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชา ว ทยาศาสตร. รห ส ว 22101. โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชา ว ทยาศาสตร. รห ส ว 22101. คร ผ สอน ม สอ งคณา ล จ ตรจา.. ระด บช น ประถมศ กษาป ท. ม ธยมศ กษาป ท 2/2-5. ภาคเร ยนท 1 /2557 ล กษณะว ชา สาระพ นฐาน สาระเพ มเต

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

ต วช ว ดและสาระการเร ยนร แกนกลาง

ต วช ว ดและสาระการเร ยนร แกนกลาง ต วช ว ดและ กล มสาระการเร ยนร ตามหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ๒๕๕๑ ท มา : กระทรวงศ กษาธ การ ต วช ว ดและ กล มสาระการเร ยนร ตามหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ๒๕๕๑ ต วช ว ดและ

More information

โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชา การงานอาช พและเทคโนโลย รห ส ง32101

โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชา การงานอาช พและเทคโนโลย รห ส ง32101 โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชา การงานอาช พและเทคโนโลย รห ส ง32101 คร ผ สอน ม สจ รฐา ก จเจร ญ ระด บช น ประถมศ กษาป ท. ม ธยมศ กษาป ท 5 ภาคเร ยนท 1 /2557 ล กษณะว ชา สาระพ นฐาน สาระเพ มเต

More information

กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย

กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและ ทาไมต องเร ยนการงานอาช พและ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเป นกล มสาระท ช วยพ ฒนาให ผ เร ยน ม ความร ความเข าใจ ม ท กษะพ นฐานท จาเป นต อการด ารงช ว ต และร เท าท นการเปล

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus)

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus) 1 อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus) ว ชา เทคโนโลย สารสนเทศ ง23101 จานวน 1 หน วยก ต (2คาบ/ส ปดาห ) ระด บม ธยมศ กษาตอนต น ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 3 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย

More information

บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน

บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน สาระการเร ยนร : ประโยชน แท แก มหาชน 1 บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน หล กการ ร ศ กยภาพ ร จ นตนาการ ร ประโยชน สาระการเร ยนร เร ยนร การว เคราะห ศ กยภาพของป จจ ยศ กษา จ นตนาการเห นค ณ สรรค สร างว ธ การ

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หน วยการเร ยนร ท 2 ข อม ลและสารสนเทศ ช นม ธยมศ กษาป ท 1 ห วข อเร อง การ เวลา 1 ช วโมง ว นท ใช แผน 12 พฤศจ กายน 2557 ผ ใช แผน

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

แผนการจ ดการเร ยนร และแผนการประเม นผลการเร ยนร (ฉบ บย อ)

แผนการจ ดการเร ยนร และแผนการประเม นผลการเร ยนร (ฉบ บย อ) แผนการจ ดการเร ยนร และแผนการประเม นผลการเร ยนร (ฉบ บย อ) สาขาว ชา กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย จ านวน.0 หน วยก ต (40 คาบ) รายว ชา ง0 การเข ยนโปรแกรมเบ องต น เวลา คาบ/ส ปดาห ระด บช น ม ธยมศ

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus)

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus) 1 อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus) ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ ง 347 จานวน 1.0 หน วยก ต ( คาบ/ส ปดาห ) ระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 5 กล มสาระการงานอาช พและเทคโนโลย

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ (๕.๑) ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

ประมวลรายว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ 1 ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1

ประมวลรายว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ 1 ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1 ประมวลรายว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ 1 ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1 ช อรายว ชา เทคโนโลย สารสนเทศ 1 รห สว ชา ง 21103 1 /ส ปดาห 0.5 หน วยก ต กล มสาระเร ยนร งานอาช พและเทคโนโลย ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1/1-1/10 ภาคเร ยนท

More information

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1. ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.1 ค ณธรรม และจร ยธรรมในการดาเน นช ว ต 3.8 1.2 ม จ ตสาธารณะ 3.9 1.ผลรวมด านค ณธรรม

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม งานว จ ยในช นเร ยน ป การศ กษา...2557...

โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม งานว จ ยในช นเร ยน ป การศ กษา...2557... วช.022_1 ไม เต มร ปแบบ โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม งานว จ ยในช นเร ยน ป การศ กษา...2557... ช องานว จ ย การพ ฒนาการจ ดการเร ยนร แบบร วมม อท ม ผลต อผลส มฤทธ ทางการเร ยนว ชาคอมพ วเตอร เร อง การค านวณและการใช

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม www.thatoomhsp.com เร อง พ ฒนาระบบรายงานโปรแกรม HOSxP สมาช ก ประกอบด วยเจ าหน าท ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ 2 คน นายธราท พย พรหมบ ตร ห วหน าศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ

More information

การบร หารความร และการเร ยนร VII

การบร หารความร และการเร ยนร VII สารบ ญ สารบ ญ สารบ ญ VII สารบ ญร ป XII แถลงการณ แบบอย างท ด เย ยมด านการบร หาร 1 1. หล กการ 7 1.1 อนาคตของบร ษ ทข นอย ก บความร ความสามารถของพน กงาน 8 (ก) บร ษ ทเต บใหญ ได ไม เก นความร ความสามารถของพน กงานท

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

สร ปแบบประเม นผลการส มมนา งานว จ ย ก าวไกล ม งส ศตวรรษใหม กรมทางหลวง ระหว างว นท ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมด ส ตปร นเซส อ าเภอเม อง จ งหว ดนครราชส มา

สร ปแบบประเม นผลการส มมนา งานว จ ย ก าวไกล ม งส ศตวรรษใหม กรมทางหลวง ระหว างว นท ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมด ส ตปร นเซส อ าเภอเม อง จ งหว ดนครราชส มา สร ปแบบประเม นผลการส มมนา งานว จ ย ก าวไกล ม งส ศตวรรษใหม กรมทางหลวง ระหว างว นท ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมด ส ตปร นเซส อ าเภอเม อง จ งหว ดนครราชส มา การจ ดส มมนาและส งอ านวยความสะดวก 9 8 เหมาะสม ควรปร

More information

ไฟฟ าและการใช ประโยชน

ไฟฟ าและการใช ประโยชน ไฟฟ าและการใช ประโยชน ผ ช วยศาสตราจารย ส จ ตต ศร ช ย ว ตถ ประสงค 1. ร จ กประจ ไฟฟ า สมบ ต ของประจ ไฟฟ า 2. ร จ กความส มพ นธ แรงไฟฟ า สนามไฟฟ า ศ กย ไฟฟ า ต วเก บประจ ก บ ประจ ไฟฟ า 3. ไฟฟ ากระแส สมบ ต

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสาร ของระบบสารสนเทศ

บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสาร ของระบบสารสนเทศ บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสาร ของระบบสารสนเทศ อ. ร งล กษม รอดข า คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา 1 บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสารของระบบสารสนเทศ ว ตถ ประสงค 1. บอกความหมายของเอกสารระบบสารสนเทศได

More information

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา ในป พ.ศ.2546 กรมอ ต น ยมว ทยาสามารถลดระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการเก นกว าร อยละ 50 ซ งมากกว ามต คณะร ฐมนตร ท ให ส วนราชการลดข นตอนลง 30-50% และได ร

More information

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น (สมรรถนะท 2 การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น) (เวลา 55 ช วโมง) แนวค ด เป นหล กส ตรท จ ดข นเพ อให ความร ในการบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น เม อเก ดป ญหาเพ ยงเล

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

แผนบร หารการสอนประจาว ชา รห สว ชา 7134901 รายว ชา การว จ ยดาเน นงาน 3(2-2-5) คาอธ บายรายว ชา ว ตถ ประสงค ท วไป เน อหา. Operation Research

แผนบร หารการสอนประจาว ชา รห สว ชา 7134901 รายว ชา การว จ ยดาเน นงาน 3(2-2-5) คาอธ บายรายว ชา ว ตถ ประสงค ท วไป เน อหา. Operation Research แผนบร หารการสอนประจาว ชา รห สว ชา 7134901 รายว ชา การว จ ยดาเน นงาน 3(2-2-5) Operation Research คาอธ บายรายว ชา หล กการเบ องต นเก ยวก บโครงสร างและแบบจ าลองทางคณ ตศาสตร ทฤษฎ การต ดส นใจ การ เล ยนแบบทางสถ

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM Chapter 8 การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM 1 เน อหา ล กษณะของ Activity Diagram ร ปแบบการใช Activity Diagram การระบ ส วนของข อม ลให แก ก จกรรม การจ ดระเบ ยบข อม ล การสร างท พ ก/เก บข อม ล การแบ

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

2. สาระส าค ญ/ความค ดรวบยอด

2. สาระส าค ญ/ความค ดรวบยอด แผนการจ ดการเร ยนร ท 1 หน วยการเร ยนร ท 2 เร อง การบร หารและพ ฒนาตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง รห สว ชา ส32102 รายว ชา ส งคมศ กษา ช นม ธยมศ กษาป ท 5 กล มสาระการเร ยนร ส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม ภาคเร

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

บทท 5 การประเม นและรายงานผล

บทท 5 การประเม นและรายงานผล 73 บทท 5 การประเม นและรายงานผล 75 บทท 5 การประเม นและรายงานผล ความหมายของการประเม นและรายงานผลพ ฒนาการของเด กเล ก การประเม นผล (Assessment) โดยท วๆ ไป หมายถ ง กระบวนการพ จารณา ต ดส นค ณภาพ หร อ ค ณล กษณะของพฤต

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 0 Course ID Course Name Time IT001 1 ว น หล กการและเหต ผล งานขายเป นห วใจของการด าเน นธ รก จ No Selling No Business ค ากล าวน คงไม ต องการค าอธ

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท...1...ป การศ กษา...2557... คร ผ สอน...ธนมญพฤทธ ส ขธนาน ภาส ร... ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท...1...ป การศ กษา...2557... คร ผ สอน...ธนมญพฤทธ ส ขธนาน ภาส ร... ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท...1...ป การศ กษา...2557... คร ผ สอน...ธนมญพฤทธ ส ขธนาน ภาส ร... ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) 2. ช อรายว ชา คอมพ วเตอร และสารสนเทศเพ องานอาช พ

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

ช อต าแหน งในสายงานและระด บต าแหน ง

ช อต าแหน งในสายงานและระด บต าแหน ง 4-1-001 มาตรฐานก าหนดต าแหน ง สายงาน ปฏ บ ต งานธ รการ ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งต าแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานธ รการและงานสารบรรณ ซ งม ล กษณะงาน ท ปฏ บ ต เก ยวก บการร าง โต ตอบ บ นท ก ย อเร อง ตรวจทานหน

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา ต าแหน ง. ว ทยฐานะ.. กล มสาระการเร ยนร. โรงเร ยนสตร ท งสง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 12 กระทรวงศ กษาธ การ 255.. 2 บ

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน หน วยท ช อหน วย/ห วข อการสอน จ านวน (ช วโมง) 1 จร ยธรรมและความร บผ ดชอบในการใช คอมพ วเตอร และ ระบบสารสนเทศ 1.1 จร ยธรรมในการใช ระบบคอมพ วเตอร 1.2 จรรยาบรรณในการใช คอมพ วเตอร

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน สร ปผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร รอบ 6 เด อน (ม ถ นายน พฤศจ กายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการความร ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช ความร ประเด นการจ ดการ 1 ประเด

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง (เอกสารประกอบการประช มปฏ บ ต การช แจงและซ กซ อมความเข าใจการสร างข อสอบ Online) สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 5 :ส งห บ ร :ลพบ ร :ช ยนาท:อ างทอง:

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

งานว จ ยในช นเร ยน เร อง ส ารวจความต องการในการเร ยนว ชาการงานอาช พ ของน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 1-2 ผ ว จ ย ม สร ชน วงศ เสวต

งานว จ ยในช นเร ยน เร อง ส ารวจความต องการในการเร ยนว ชาการงานอาช พ ของน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 1-2 ผ ว จ ย ม สร ชน วงศ เสวต งานว จ ยในช นเร ยน เร อง ส ารวจความต องการในการเร ยนว ชาการงานอาช พ ของน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 1-2 ผ ว จ ย ม สร ชน วงศ เสวต กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พอาช พและเทคโนโลย ป การศ กษา 2553 โรงเร ยนอ สส

More information

แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการท 1 หน วยท - รห สว ชา สอนคร งท

แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการท 1 หน วยท - รห สว ชา สอนคร งท แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการท 1 หน วยท - รห สว ชา 2201-2404 การใช โปรแกรมตารางงาน สอนคร งท 1 (1-1) (Microsoft Office Excel 2003) 2(4) ช อหน วย/เร อง ปฐมน เทศ จ านวนช วโมง 1 ช.ม. สาระส าค ญ ในป จจ บ นคอมพ

More information

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System)

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) การบร หารงานต างๆของภาคร ฐและเอกชน จะต องม การจ ดประช มเป นประจ า ซ งตามปกต แล วต องม การส งหน งส อเช ญประช มพร อมระเบ ยบวาระการประช ม เพ อให ผ เข าร วมประช

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

ง14201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 4 เวลา 80 ช วโมง

ง14201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 4 เวลา 80 ช วโมง ง1201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มการงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 80 ช วโมง ศ กษา ค นคว า การใช โปรแกรม Windows Movie Maker สร าง Music video ส วนต ว ต ดต อเพลงและว ด โอ การใช โปรแกรม Internet

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

EO/2 ระบบปฏ บ ต การ Windows XP

EO/2 ระบบปฏ บ ต การ Windows XP การว เคราะห หล กส ตรฐานรายว ชา ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ รห ส 200-000 ระด บ ปวช ล กษณะว ชา ทฤฎ +ปฏ บ ต สาขางาน ช างอ เล กทรอน กส ป การศ กษา 2 255 ผ สอน ชาต ชาย ส วรรณช ญ ค าอธ บายรายว ชา ศ กษาและปฏ

More information

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก 1. 2. 3. 4. 5. งานสว สด การบ านพ ก เป นระบบท จ ดสรรอาคารบ านพ ก ให ก บเจ าหน าท ภายในทบ. โดยจ ดสรรอาคารให แต ละหน วย และ แต ละหน วย จะจ ดสรรอาคารให ก บเจ าหน าท ภายใน หน วย 5.1. ข นตอนค นหาอาคารบ านพ ก

More information