Cisco Catalyst 3850 Series Switches

Size: px
Start display at page:

Download "Cisco Catalyst 3850 Series Switches"

Transcription

1 เอกสารรายละเอ ยดผล ตภ ณฑ Cisco Catalyst 3850 Series Switches Cisco Catalyst 3850 Series ค อสว ทช ในระด บ access layer ท น ามาต อเป นแสตกได ร นใหม น เหมาะส าหร บใช ระด บองค โดยม ใช งานเคร อข ายม สายและไร สายร วมก นได เต มร ปแบบบนแพลทฟอร มเด ยวก น ซอฟแวร enhanced software programmable mobility (ESPM) และ application-specific integrated circuit (ASIC) ต วใหม จาก Cisco เป นข มพล งให ก บสว ทช และบ งค บใช นโยบายด านการใช งานเคร อข ายม สายและไร สายได ตรวจจ บแอพพล เคช นท เข าส ระบบ ย ดหย นและเพ มศ กยภาพแอพพล เคช นเต มก าล ง การรวมต วน สร างข นบนค ณสมบ ต resilience ของ Cisco StackWise- 480 ต วใหม ท ได ร บการพ ฒนาแล ว Cisco Catalyst 3850 Series Switches รองร บ IEEE 802.3at Power over Ethernet Plus (PoE+) เต มร ปแบบ และย งม โมด ล าร และโมด ลเคร อข ายท ถอดเปล ยนได ม พ ดลมและอ ปกรณ จ ายไฟส ารอง ข อม ลผล ตภ ณฑ โดยย อ คอนโทรลเลอร ไร สายแบบผสมผสานม ความสามารถด งต อไปน : รองร บการใช งานไร สายถ ง 40G ต อสว ทช หน งต ว (ร น 48 ช อง) รองร บ access point ได ถ ง 50 จ ดและไคลเอนท ไร สายได ถ ง 2000 ไคลเอนท ในแต ละสว ทช หร อแสตก แบบ 24 และ 48 10/100/1000 data และม โมเดล PoE+ ท มาพร อมก บ energy-efficient Ethernet (EEE) เทคโนโลย Cisco StackWise-480 ท าให ขยายขนาดลองร บปร มาณงานและม resiliency ท รองร บปร มาณงานแสตกได ถ ง 480 Gbps เทคโนโลย Cisco StackPower จะส งพล งงานหล อเล ยงสว ทช ต างๆ ในแสตกเพ อเป นการส ารองไฟ Uplink modules ต วเล อกท งสามต วท มาพร อมก บพอร ต 4 x Gigabit Ethernet, 2 x 10 Gigabit Ethernet, หร อ 4 x 10 Gigabit Ethernet อ ปกรณ จ ายไฟส ารองสองช ด อ ปกรณ จ ายไฟโมด ลล าร และพ ดลมโมด ลล าร เพ อช วยเก บก กไฟส ารอง IEEE 802.3at (PoE+) เต มร ปแบบท มาพร อมก บพล งงาน 30W ในท กพอร ตท อย บน rack unit (RU) form factor 1 ย น ต ซอฟแวร ท รองร บ IPv4 และ IPv6 routing multicast routing, modular quality of service (QoS), Flexible NetFlow (FNF) Version 9 และค ณสมบ ต ในการร กษาความปลอดภ ยท พ ฒนาข น Cisco IOS Software image แบบเด ยวท ใช ร วมก นก บส ทธ ไลเซนส ท กระด บได เพ อให อ พเกดค ณสมบ ต ซอฟแวร ต างๆ ได ง าย การเพ มระยะเวลาการประก น (E-LLW) พร อมจ ดส งช นส วนฮาร ดแวร ส าหร บเปล ยนภายในว นท าการว นถ ดไป และเข าใช บร การช วยเหล อด านเทคน ค Cisco Technical Assistance Center (TAC) ได 90 ว น 2013 Cisco and/or its affiliates. This document is Cisco Public Information. Page 1 of 27

2 ค าการปร บแต งสว ทช สว ทช ท กต วจะจ ดส งมาพร อมก บอ ปกรณ จ ายไฟขนาดใดขนาดหน งในส ขนาด (350WAC, 715WAC, 1100WAC, หร อ 440WDC) ตารางท 1 แสดงข อม ลของ Cisco Catalyst 3850 Series Switches Cisco Catalyst 3850 Series Switches ตารางท 1 แสดงค าการปร บแต งของ Cisco Catalyst 3850 Series Cisco Catalyst 3850 Series Configurations ร น จ านวนพอร ท Ethernet 10/100/1000 ก าล งไฟท ใช Available PoE Power StackPower WS-C T WAC - ม WS-C T 48 WS-C P 24 PoE+ 715WAC 435W WS-C P 48 PoE+ WS-C F 48 PoE+ 1100WAC 800W โมด ลเคร อข าย Cisco Catalyst 3850 Series Switches รองร บโมด ลเคร อข ายทางเล อกท งสามร นส าหร บพอร ทแบบ uplink แต การปร บแต งสว ทช ด งเด มน นไม ได รวมโมด ล uplink ไว ด วย ในช วงท ล กค าซ อสว ทช ล กค าสามารถเล อกโมด ลเคร อข ายต วใดต วหน งในตารางท 2 ตารางท 2 แสดงโมด ลเคร อข ายต างๆ : 4 x Gigabit Ethernet พร อมด วยSmall Form-Factor Pluggable (SFP) 2 x 10 Gigabit Ethernet พร อมด วย SFP+ หร อ 4 x Gigabit Ethernet พร อมด วย SFP 4 x 10 Gigabit Ethernet พร อมด วย SFP+ (รองร บการใช งานก บร น 48 พอร ทเท าน น) โมด ลเคร อข ายพร อมก บ Gigabit Ethernet ส ต ว 10 Gigabit Ethernet SFP+ สองต ว หร อ 10 Gigabit Ethernet SFP+ Interfaces ส ต ว 2013 Cisco และ/หร อบร ษ ทในเคร อ เอกสารฉบ บน เป นข อม ลของ Cisco ท เป ดเผยต อสาธารณะ หน า 2 จาก 2

3 รห สโมด ลเคร อข ายและรายละเอ ยด รห สผล ตภ ณฑ C3850-NM-4-1G C3850-NM-2-10G C3850-NM-4-10G รายละเอ ยดผล ตภ ณฑ 4 x Gigabit Ethernet network modules 4 x Gigabit Ethernet/2 x 10 Gigabit Ethernet network modules 4 x Gigabit Ethernet/4 x 10 Gigabit Ethernet network modules โมด ล C3850-NM-4-10G รองร บการใช งานก บร น 48 พอร ทเท าน น อ นเตอร เฟส SFP+ รองร บท 10 ง Gigabit Ethernet และ พอร ท Gigabit Ethernet ท าให ล กค าซ อ Gigabit Ethernet SFP และอ พเกรดเป นร น 10 Gigabit Ethernet ได หากความต องการใช งานในธ รก จเปล ยนไป โดยไม ต องอ พเกรด access switch ท งหมด โมด ลเคร อข ายท งสามน นสล บก นได และใช งานร วมก บอ ปกรณ อ นๆ ท ระบ ในตารางท 3 ค าการปร บแต งโมด ลเคร อข าย Interface Options โมด ลเคร อข าย พอร ทแบบ 10 Gigabit Ethernet SFP+ พอร ทแบบ Gigabit Ethernet SFP 4 x Gigabit Ethernet 0 4 โมด ลเคร อข าย 4 x Gigabit Ethernet/2 x10 Gigabit Ethernet โมด ลเคร อข าย 4 x Gigabit Ethernet/4 x10 Gigabit Ethernet อ ปกรณ จ ายไฟส ารองสองช ด Cisco Catalyst 3850 Series Switches รองร บอ ปกรณ จ ายไฟส ารองสองช ด สว ทช จะจ ดส งมาพร อมก บอ ปกร จ ายไฟแต แรกอย แล ว และส งซ ออ ปกรณ จ ายไฟต วท สองได พร อมก บตอนท ส งซ อสว ทช หร อภายหล งก ได หากต ดต งอ ปกรณ จ ายไฟเพ ยงต วเด ยว จะต องต ดต งให อย ใน power supply bay ช องท 1 สว ทช ย งจ ดส งพร อมก บพ ดลมท ถอดเปล ยนได สามต ว (ด ร ปท 3) อ ปกรณ จ ายไฟส ารองจ านวน 2 ช ด 2013 Cisco และ/หร อบร ษ ทในเคร อ เอกสารฉบ บน เป นข อม ลของ Cisco ท เป ดเผยต อสาธารณะ หน า 3 จาก 2

4 ตารางท 4 แจกแจงรายละเอ ยดก าล งไฟฟ าท ต างๆ ท สว ทช ใช และ PoE power ท รองร บ ร นของอ ปกรณ จ ายไฟ ร น อ ปกรณ จ ายไฟพ นฐาน ก าล งไฟ PoE ท รองร บ data switch 24 พอร ต PWR-C1-350WAC - data switch 48 พอร ต PoE switch 24 พอร ต PWR-C1-715WAC 435W PoE switch 48 พอร ต full PoE switch 48 พอร ต PWR-C1-1100WAC 800W นอกจากอ ปกรณ จ ายไฟท ระบ ในตารางท 4 แล ว อ ปกรณ จ ายไฟ 440WDC ย งม จ าหน ายเป นอะไหล ส ารอง (ต องส งซ อแยก) ส าหร บสว ทช ท กร น อ ปกรณ จ ายไฟแบบ DC ย งจ าย PoE ได อ กด วย เพ อให ใช งานได หลากหลายมากท ส ด (ด ตารางท 5 ส าหร บก าล งไฟ PoE และอ ปกรณ จ ายไฟแบบ DC) ล กค าสามารถเล อกจ บค AC ก บอ ปกรณ จ ายไฟ DC ได ตามช องใส อ ปกรณ จ ายไฟท ม อย สองช อง โดยอ ปกรณ จ ายท งหมดน สามารถต ดต งก บสว ทช ต วใดก ได PoE ท ม จ าหน ายพร อมอ ปกรณ จ ายไฟแบบ DC ร น จ านวนของอ ปกรณ จ ายไฟ 440WDC ก าล งไฟท งหมด PoE รองร บ PoE switch 24 พอร ต 1 220W 2 660W PoE switch 48 พอร ต 1 185W 2 625W Power over Ethernet Plus (PoE+) นอกจาก PoE (IEEE 802.3af) แล ว Cisco Catalyst 3850 Series Switches ย งรองร บ PoE+ (IEEE ตามมาตรฐาน) ซ งจ ายไฟได มากกว า 30W ต อหน งพอร ท Cisco Catalyst 3850 Series Switches จะช วยลดต นท นรวมของความเป นเจ าของได หากใช ร วมก บ โทรศ พท IP ของ Cisco Cisco Aironet wireless LAN (WLAN) หร อ access points หร อ อ ปกรณ ต างๆ ท รองร บ IEEE PoE ต ดความต องการท จะต องใช wall power ในอ ปกรณ ท ใช PoE และช วยต ดรายจ ายท เก ดข นจากการใช สายไฟและวงจรไฟเพ มท ปกต จ าเป นต องใช หากจะใช งาน WLAN และโทรศ พท IP ตารางท 6 จะแจกแจงการใช อ ปกรณ อ นๆ ร วมก บอ ปกรณ จ ายไฟฟ าตามความต องการใช PoE ท แตกต างก น อ ปกรณ จ ายไฟท จ าเป นต องใช ส าหร บ PoE และ PoE+ 24-Port PoE Switch 48-Port PoE Switch PoE ท กพอร ท (15.4W ต อหน งพอร ท) One PWR-C1-715WAC One PWR-C1-1100WAC or two PWR-C1-715WAC PoE+ ท กพอร ท (30W ต อหน งพอร ท) One PWR-C1-1100WAC or two PWR-C1-715WAC Two PWR-C1-1100WAC or one PWR-C1-1100WAC and one PWR-C1-715WAC 2013 Cisco และ/หร อบร ษ ทในเคร อ เอกสารฉบ บน เป นข อม ลของ Cisco ท เป ดเผยต อสาธารณะ หน า 4 จาก 2

5 ข อด Converged Wired plus Wireless Access Cisco Catalyst 3850 ค อแพลทฟอร มสว ทช ท น ามาต อรวมก นเป นแสตกได ต วแรกท ใช บร การได ท งเคร อข ายแบบม สายและไร สายโดยใช แพลทฟอร มซอฟแวร Cisco IOS XE ต วเด ยวก น ด วยนว ตกรรมน ท าให Cisco บ กเบ กการเป นโฮสท ท ม ศ กภาพในการให บร การท หลากหลาย ไม ว าจะเป นการพร อมให บร การต ดต อก นเป นเวลานานโดยใช stateful switchover (SSO) บนสแตก และใช granular QoS ระบบความปลอดภ ย และ Flexible Netflow (FNF) ท เคร อข ายม สายและไร สายท สมบ รณ แบบ ด งน นฟ เจอร การใช งานท งในระบบไร สายและม สายท น ามารวมก นกลายเป นซอฟแวร Cisco IOS ซ งช วยลดปร มาณซอฟแวร อ มเมจ ท ผ ใช งานจะต องร บรองก อนท จะเร มใช งานเคร อข าย คอนโซล พอร ตเด ยวช วยลดปร มาณ touch point ท ต องใช ให บร การเคร อข ายแบบม สายและไร สาย ด งน นจ งท าให ซ บซ อนน อยลง ท าให การใช ระบบเคร อข ายง ายข น และย งลดต นท นรวมของความเป นเจ าของในการบร หารจ ดการเคร อข ายพ นฐานด วย การรวมเคร อข ายแบบม สายและไร สายเข าด วยก น ไม เพ ยงแต พ ฒนาแบนด ว ธแบบไร สายท อย ในเคร อข ายให ม ประส ทธ ภาพข นเท าน น แต ย งขยายขนาดรองร บการใช งานไร สายได อ กด วย Cisco Catalyst 3850 แบบ 48 พอร ท ท กต วจะให ปร มาณงาน (throughput) แบบไร สายประมาณ 40 Gbps (และ 20 Gbps ส าหร บร น 24 พอร ท) การรองร บเคร อข ายไร สายน เพ มข นตามจ านวนสว ทช ในแสตกหน งแถว ซ งท าให แน ใจได ว าเคร อข ายจะรองร บปร มาณแบนด ว ธไร สายท จ าเป นต องใช งานในขณะน นได ตามท access point แบบ IEEE n ก าหนดไว และตามมาตรฐานเคร อข ายไร สายในอนาคตเช น IEEE ac นอกจากน Cisco Catalyst 3850 ย งม ฟ งก ช นการใช งานคอนโทรลเลอร ไร สายเพ อปร บขนาดรองร บภาระงานได ด ย งข น Cisco Catalyst 3850 ท งแบบสแตกและสว ทช ท าหน าท เป นคอนโทรเลอร ไร สายได สองโหมด ได แก Mobility agent (MA): เป นโหมดพ นฐานท Cisco Catalyst 3850 switch ให บร การในโหมดน สว ทช จะป ดช องทาง CAPWAP ได จาก access points ได และจ ายส ญญาณไร สายไปย งไคลเอนท ไร สาย และโหมดน ย งใช งานฐานข อม ลไคลเอนท ไร สาย และปร บแต งและใช งานการร กษาความปลอดภ ยและนโยบาย QoS ส าหร บไคลเอนท ไร สายและ access point ได หากจะใช งานโหมด mobility agent ไม จ าเป นต องใช ไลเซนส เพ มเต มส าหร บ IP Base Mobility controller (MC): ในโหมดน สว ทช Cisco Catalyst 3850 จะท าหน าท mobility agent ท งหมดนอกจาก mobility coordination และ radio resource management (RRM)และ Cisco CleanAir ภายใน mobility subdomain โหมดคอนโทรลเลอร จะเป ดใช งานโดยส งการผ านทางสว ทช CLI ได เลย ต องใช ไลเซนส IP Base หากจะใช สว ทช Cisco Catalyst 3850 ท าหน าท เป น mobility controller โดย Cisco 5508 Wireless LAN Controller (WLC 5508) ท ต ดต งอย ส วนกลาง Cisco Wireless Services Module 2 (WiSM2) (เม อใช งานระบบ AireOS เวอร ช น 7.3) และ Wireless LAN Controller 5760 ย งใช งานแบบเด ยวก นน ได เพ อรองร บการใช งานในระด บท ใหญ ข น mobility agent จะต งอย ในส วนของ wiring closet โดยปล อยส ญญาณไร สาย 40 Gbps ต อสว ทช หน งต ว (n x 40 Gbps ส าหร บแสตกท ม จ านวน สว ทช n ต ว) และ mobility controlle ย งเป นต วบร หารจ ดการฟ งก ช นไร สายต วกลาง ท ใช งาน access ไร สายแบบรวมศ นย เพ อขยายขนาดรองร บปร มาณงานส าหร บเคร อข ายไร สายได ม ประส ทธ ภาพท ส ด และเพ มปร มาณงานได อย างด เย ยม 2013 Cisco และ/หร อบร ษ ทในเคร อ เอกสารฉบ บน เป นข อม ลของ Cisco ท เป ดเผยต อสาธารณะ หน า 5 จาก 2

6 บร การ Distributed Intelligent Services Flexible NetFlow (FNF) การตรวจจ บการตราจรเคร อข ายม สายและไร สายแบบเต มร ปแบบเก ดข นท าได ด วยการ Control and Provisioning of Wireless Access Points (CAPWAP) ในการป ด tunnel บนสว ทช ซ งว ธ น จะช วยตรวจจ บผ เข าใช งานระด บและการไหลของผ เข าใช ระบบเพ อตรวจจ บผ ท เข ามาโจมท ระบบ และแก ไขได ถ กต องโดยใช ย งอย ในระด บ access layer อย ก อนท การโจมต ระบบน จะเจาะเข าไปถ งเคร อข ายช นในได ซ งว ธ น ท าได โดยการใช FNFซ งจะท าหน าท คอยตรวจจ บกระแสข อม ลท ไหลเข าออกท กหน วยในสว ทช และสแตกส าหร บผ ใช งานเคร อข ายแบบม สายและไร สาย และย งช วยตรวจจ บ talker ท ใช ระบบเคร อข ายม สาย/ไร สายส งส ดได และใช งานนโยบายควบค มแบนด ว ธได เหมาะสม QoS สว ทช ร น 3850 ช วยพ ฒนาความสามารถ QoS ในการใช งานแบบม สายและไร สายได โดยใช Cisco modular QoS command line interface (MQC) โดยสว ทช จะบร หารจ ดการแบนด ว ธไร สายโดยใช การบร หารจ ดการแบนด ว ธแบบล าด บช นท ไม เคยม มาก อน ท เร มจาก access point ในแต ละรด บและเจาะล กลงไปย ง per-radio, per-service set identification (SSID) และระด บผ ใช งาน ว ธ น จะช วยในการบร หารจ ดการและจ ดล าด บความส าค ญของแบนด ว ธท พร อมใช งานระหว าง SSIDs (องค กร ผ ใช ช วคราว และอ นๆ) ในแต ละ radio โดยม ข อม ลเป นเปอร เซนต สว ทช ย งกระจายแบนด ว ธในปร มาณท เท าก นให ก บผ ใช งานเคร อข ายโดยอ ตโนม ต ตาม SSID ท ก าหนดให ซ งจะท าให แน ใจว าผ ใช งานใน SSID ท กคน จะได แบนด ว ธเท าเท ยมก นในขณะท เช อมต อก บเคร อข าย ESPM ASIC จะท าให การบร หารจ ดการแบนด ว ธ แบบล าด บข นและการกระจายแบนด ว ธให เท าเท ยมก น ท าให ค ณภาพการบร การในระด บฮาร ดแวร ส าหร บประส ทธ ภาพในการท างานการจราจรบร เวณ line-rate 2013 Cisco และ/หร อบร ษ ทในเคร อ เอกสารฉบ บน เป นข อม ลของ Cisco ท เป ดเผยต อสาธารณะ หน า 6 จาก 2

7 นอกจากประส ทธ ภาพการท างานเหล าน สว ทช ย งท า class of service (CoS) หร อ differentiated services code point (DSCP) ได อ กด วยโดยแบ งตามการจ ดล าด บ การวางนโยบาย การว ดปร มาณการจราจรในเคร อข าย ว ธ น จะท าให ผ ใช งานม ร ปแบบการใช เคร อข ายเด ยวก นตลอดท งเคร อข ายแบบไร สายและม สาย สว ทช 3850 ย งรองร บนโยบายท ดาวน โหลดได จาก Cisco Identity Services Engine (ISE) อ กด วย เม อผ ใช งานผ านการร บรองการเข าระบบเร ยบร อยแล วโดยใช ISE การร กษาความปลอดภ ย Cisco Catalyst 3850 ม ค ณสมบ ต การใช งานในการร กษาความปลอดภ ยท ด เย ยมส าหร บผ ใช งานเคร อข ายไร สายและม สาย ค ณสมบ ต การใช งานเช น IEEE 802.1x, Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) snooping, IP Source Guard and control plane protection, ระบบป องก นการเจาะเข าระบบแบบไร สาย (WIPSs) และอ นๆ ช วยป องก นผ ใช งานระบบท ไม ได ร บอน ญาต และผ เข าโจมต ระบบ ด วยผ ใช งานเคร อข ายม สายและไร สายน นหลากหลาย สว ทช รองร บเคร อข าย แบบ session aware ซ งอ ปกรณ แต ละต วท เช อมต อก บเคร อข ายจะถ กตรวจจ บรวมเป น session เด ยว และม unique access control lists (ACLs) และ/หร อ ใช ข อบ งค บในการใช งานเคร อข าย QoS โดยใช ISE ในแต ละ session น ท าให ควบค มอ ปกรณ ท เช อมต อส เคร อข ายได ม ประส ทธ ภาพกว า Resiliency เทคโนโลย Cisco StackWise-480 เทคโนโลย Cisco StackWise-480 สร างข นมาจากเทคโนโลย StackWise ช นน าของวงการท ประสบความส าเร จอย างส ง ซ งเป นสถาป ตยกรรมแบบสแตกระด บพร เม ยม StackWise-480 ม แบนด ว ธแบบสแตกปร มาณ 480 Gbps โดย StackWise-480 ใช ซอฟแวร Cisco IOS Software SSO เพ อสร าง resiliency ภายในสแตก แสตกจะท าหน าท เป น switching unit เด ยวท จะควบค มโดยสว ทช ท ท างานอย ซ งสว ทช ต วอ นๆ ในแสตกจะเล อก โดยสว ทช ท ใช งานอย น นจะเล อกสว ทช ในสแตกเพ อเตร ยมใช งานโดยอ ตโนม ต สว ทช ท ท างานอย จะสร างและอ พเดพ ข อม ลของสว ทช /เราเตอร /และไร สาย และย งซ งค ข อม ลเหล าน ไปย งสว ทช ท เตร ยมพร อมท างานท นท หากสว ชท ท ท างานอย น นเก ดเส ย สว ชท ท เตร ยมพร อมท างานก จะเข ามาท าหน าท แทนสว ชท ท เส ยไป และท าให สแตกด าเน นงานต อไปได ไม ขาดช วง Access point ย งคงเช อมต ออย แม ว าจะม การสล บสว ชท ท ใช งานก บสว ทช ท มาท างานแทนน สแตกท ท างานอย จะตอบร บสมาช กใหม หร อลบสมาช กเก าได โดยไม ขาดช วง StackWise-480 จะสร างระบบรวมศ นย ท ม resilient ส งโดยประกอบด วยสว ทช มากถ งส ต ว ช วยให บร หารจ ดการระบบได ง ายโดยใช IP address เด ยว ใช Telnet session เด ยว CLI เด ยว ตรวจสอบเวอร ช นท ใช งาน อ พเกรด และปร บแต งอ ตโนม ต และอ นๆ StackWise-480 ย งเป ดทางให local switching ใน Cisco Catalyst 3850 Series Switches ได อ กด วย เทคโนโลย Cisco StackPower Cisco Catalyst 3850 Series ใช เทคโนโลย Cisco StackPower ท ม อย ใน Cisco Catalyst 3850 Series เทคโนโลย StackPower เป นนว ตกรรมระบบเช อมต อระหว างเคร อข ายท ช วยให อ ปกรณ จ ายไฟในสแตกกระจายไฟใช ร วมก นในกล มสว ทช ต างๆ ได Cisco StackPower รวมอ ปกรณ จ ายไฟแต ละต วท ต ดต งในสว ทช เข ไว ด วยก น และสร างกล มพล งงาน และส งไปย งจ ดท ต องใช พล งงาน โดยสแตก StackPower หน งสแตกจะใช ร วมก บสว ชท ได ถ งส ต ว โดยใช คอนเนคเตอร แบบพ เศษในการเช อมท ด านหล งสว ทช โดยใช สายไฟ StackPower ซ งต างจากสายไฟของ StackWise-480 (ด ร ปท 4) 2013 Cisco และ/หร อบร ษ ทในเคร อ เอกสารฉบ บน เป นข อม ลของ Cisco ท เป ดเผยต อสาธารณะ หน า 7 จาก 2

8 StackWise-480 และ StackPower Connectors StackPower ใช งานได ท งในโหมดจ ายไฟร วมหร อโหมดไฟส ารอง ในโหมดจ ายไฟร วม ก าล งไฟของอ ปกรณ จ ายไฟฟ าท กต วในสแตกจะรวมก นและจ ายไปตามสว ทช แต ละต วในสแตก ในโหมดไฟส ารอง เม อได ค านวณปร มาณไฟในสแตกแล ว จะไม น าก าล งไฟของอ ปกรณ จ ายไฟต วใหญ ท ส ดมารวมด วย เพราะก าล งไฟส วนน จะเก บส ารองไว ใช เพ อใช หล อเล ยงสว ทช หร ออ ปกรณ ท น ามาเช อมต อเม ออ ปกรณ จ ายไฟต วใดต วหน งเส ย ท าให ระบบย งคงด าเน นต อไปได โดยไม ขาดช วง หล งจากท อ ปกรณ จ ายไฟต วใดต วหน งท างานผ ดพลาด โหมด StackPower จะเปล ยนมาเป นโหมดจ ายไฟร วม StackPower ช วยให ล กค าเพ มอ ปกรณ จ ายไฟเสร มเข าไปใช ก บสว ทช ต วใดต วหน งในสแตกได และจ ายไฟส ารองให ก บสแตกใดสแตกหน งหร อเพ มก าล งไฟเข าไปได เช นก น StackPower ช วยให ไม ต องใช ระบบจ ายไฟส ารองจากภายนอกหร อไม ต องต ดต งอ ปกรณ จ ายไฟส ารองในสแตกท กต ว StackPower ม จ าหน ายไลเซนส ในระด บ LAN Base (หร อส งกว า) ส าหร บ LAN Base จะต องซ อสายไฟแยกต างหาก พ นฐานส าหร บส งแวดล อมเคร อข ายแบบเป ด ห วใจของ Cisco Catalyst 3850 ค อ ESPM ASIC ท สามารถต งโปรแกรมฟ เจอร ในอนาคตได และป องก นการลงท นได ด เย ยม ASIC ต วใหม จะช วยสร างพ นฐานของ APIs รวมส าหร บท งเคร อข ายม สายและไร สาย Cisco Open Network Environment, software-defined networking (SDN) readiness and OnePK SDK โดยผ านซอฟแวร ท สามารถอ พเดทได ตลอดอาย การใช งานของผล ตภ ณฑ ค ณสมบ ต ของซอฟแวร และบร การส าหร บสว ชท ในร น Cisco Catalyst 3850 Series บร การด านซอฟแวร ส าหร บสว ชท ในร น Cisco Catalyst 3850 จะแบ งกว างๆ เป นห าประเภทได ด งน ความสะดวกสบายในการใช งาน ค ณสมบ ต การป องก นภ ยข นส ง ค ณสมบ ต Resiliency การตรวจจ บและควบค มแอพพล เคช น ความสะดวกสบายใจการใช งาน Cisco Catalyst 3850 ช วยลดต นท นในการใช งานด วยว ธ ด งน : ระบบการใช งาน Cisco Catalyst Smart Operations 2013 Cisco และ/หร อบร ษ ทในเคร อ เอกสารฉบ บน เป นข อม ลของ Cisco ท เป ดเผยต อสาธารณะ หน า 8 จาก 2

9 ระบบการใช งานและค ณสมบ ต ในการควบค มท ง าย การใช งานสว ทช ท ม ประส ทธ ภาพ อ ปกรณ ในการบร หารจ ดการเคร อข าย ระบบการใช งาน Cisco Catalyst Smart Operations Cisco Catalyst Smart Operations ค อค ณสมบ ต การใช งานท ครอบคล ม ช วยให ใช งาน ปร บแต ง และแก ไขป ญหาการใช งาน LAN ได ง ายข น นอกจากเทคโนโลย ท ปร บแต งให เหมาะก บการใช งาน พร อมใช งานตลอดเวลา อย าง StackWise-480 และ StackPower แล ว Cisco Catalyst Smart Operations ย งช วยให ต ดต งและเปล ยนสว ทช ได โดยไม ต องแตะต องการส งการเลย อ พเกรดรวดเร ว และแก ป ญหาได ง ายโดยลดต นท นการใช งานด วย Cisco Catalyst Smart Operations ค อฟ เจอร การใช งานต างๆ ได แก Smart Install, Auto Smartports, Smart Configuration และ Smart Troubleshooting เพ อพ ฒนาส การใช งานท เป นเล ศ Cisco Smart Install ค อเทคโนโลย plug and play ท ปร บแต งซอฟแวร Cisco IOS และปร บแต งสว ทช โดยไม ต องผ ใช งานไม ต องท าอะไรเลย Smart Install จะใช ประโยชน จากการกระจาย IP address ออกไป และม สว ทช ต วอ นๆ เข ามาช วยต ดต ง ช วยสร างเคร อข าย plug and play Cisco Auto Smartports ช วยปร บแต งค าโดยอ ตโนม ต เม อม เช อมต ออ ปกรณ เข าก บพอร ตของสว ทช ตรวจจ บได โดยอ ตโนม ต เพ ยงแค เส ยบเข าก เช อมต ออ ปกรณ เข าส เคร อข ายได เลย Cisco Smart Troubleshooting ค อค าส งการว เคราะห แก ไขจ ดบกพร องท เก ดข นในระบบ และม ระบบตรวจสอบสว ทช เช น Generic Online Diagnostics (GOLD) และ Onboard Failure Logging (OBFL) Embedded Event Manager (EEM) ค อฟ เจอร การใช งานท ม ประส ทธ ภาพและย ดหย นท ช วยตรวจจ บเคร อข ายแบบเร ยล ไทม และส งใช งาน onboard อ ตโนม ต เม อใช EEM ล กค าจะปร บแต งอ ปกรณ เคร อข ายของตนท ใช ให เหมาะก บความต องการใช งานในธ รก จของตน ฟ เจอร การใช งานน ต องใช ร วมก บ IP Base ฟ เจอร ควบค มและการใช งานท ง าย ความพ งพอใจของผ ใช งาน: IP service-level agreements (SLAs) ท าให ล กค าม นใจ IP แอพพล เคช นท ส าค ญในการด าเน นธ รก จให ประสบความส าเร จ และบร การด าน IP ท ใช ประโยชน จากข อม ล เส ยง และว ด โอ ในเคร อข าย IP ฟ เจอร น ต องใช ฟ เจอร จากช ด IP Services การปร บแต ง DHCP อ ตโนม ต ของสว ทช หลายๆ ต ว โดยผ าน boot server ท าให การใช งานสว ทช น นง ายข น Automatic QoS (AutoQoS) ท าให การปร บแต งค า QoS ในเคร อข าย voice over IP (VoIP) ง ายข นโดยการส งการอ นเตอร เฟสและ global switch ให ตรวจจ บโทรศ พท IP ของ Cisco จ ดประเภทการจราจร และช วยเร องการปร บแต งค าข อม ลส วนขาออก Autonegotiation ท อย ในพอร ตท กต วจะเล อกโหมดการส งส ญญาณทางค และก งทางค โดยอ ตโนม ต เพ อปร บแต งแบนด ว ธให ท างานให ม ประส ทธ ภา พเต มท Automatic media-dependent interface crossover (MDIX) จะปร บแต งการร บส งคล นโดยอ ตโนม ต หากต ดต งสายเคเบ ลผ ดชน ด (แบบจ ดต ดหร อสายตรง) การปร บแต งและการเช อมต อท ง ายข น : Dynamic Trunking Protocol (DTP) ท าให การปร บแต ง dynamic trunk ระหว างสว ทช พอร ตได ง ายข น Port Aggregation Protocol (PAgP) ใช งานกล ม Cisco Fast EtherChannel หร อ Gigabit EtherChannel โดยอ ตโนม ต เพ อเช อมก บสว ทช เราเตอร หร อเซ ฟเวอร อ น Link Aggregation Control Protocol (LACP) ท าให สร างช องทาง Ethernet ได โดยใช อ ปกรณ ท รองร บ IEEE 802.3ad ฟ เจอร น คล ายก บเทคโนโลย Cisco EtherChannel และ PAgP 2013 Cisco และ/หร อบร ษ ทในเคร อ เอกสารฉบ บน เป นข อม ลของ Cisco ท เป ดเผยต อสาธารณะ หน า 9 จาก 2

10 Unidirectional Link Detection Protocol (UDLD) และ aggressive UDLD ท าให ตรวจจ บหร อส งป ดการใช งานการเช อมต อสายเด ยวท เก ดข นจากการเช อมต อสายไฟเบอร ออพต คหร อพอร ตไม ถ กต องได โดยผ านอ นเตอร เฟ สไฟเบอร ออพต ค Cisco VLAN Trunking Protocol (VTP) เวอร ช น 3 รองร บ VLANs แบบไดนาม ค และปร บแต งค า trunk ระหว างสว ทช ท กต วแบบไดนาม ค ใช งานสว ทช ได อย างม ประส ทธ ภาพ: เทมเพลท Switching database manager (SDM) VLAN (ข นอย ก บระด บส ทธ ไลเซนส ของ LAN Base ท ม ) และเทมเพลทข นส งท าให ผ จ ดการระบบปร บแต ง ternary content-addressable memory (TCAM) ได โดยอ ตโนม ต ตามฟ เจอร ท ต องการโดยด จากความจ าเป นในการใช งาน Local proxy Address Resolution Protocol (ARP) ท างานในจ ดเช อมต อของ VLAN ส วนบ คคลเพ อลดการส งข อม ลและเพ มปร มาณแบนด ว ธท ใช ให ได มากท ส ด การบร หารจ ดการการปร บแต งค าแสตกโดยใช เทคโนโลย Cisco StackWise-480 ช วยให ม นใจว าสว ทช ท กต วจะได ร บการอ พเกรดโดยอ ตโนม ต เม อสว ทช ต วใหญ ได ร บเวอร ช นซอฟแวร ใหม การตรวจสอบอ พเดทเวอร ช นโดยอ ตโนม ต จะช วยให แสตกท กต วในกล มใช ซอฟแวร เวอร ช นต วเด ยวก น Trivial File Transfer Protocol (TFTP) ลดต นท นการบร หารจ ดการการอ พเกรดซอฟแวร โดยดาวน โหลดจากส วนกลาง Network Timing Protocol (NTP) ระบบเวลาท สว ทช อ นทราเน ทได แม นย าและเสถ ยร Multicast: ใช งาน multicast ส าหร บเคร อข ายม สายและไร สายได เต มความสามารถ: Cisco Catalyst 3850 ท าให การท างาน multicast ม ประส ทธ ภาพข นมากโดยการร บส ญญาณสตร ม multicast จากท เด ยวและผล ตซ าเพ อกระจายให อ ปกรณ ม สายและไร สายท กต วท ต อเข าก บเคร อข ายโดยผ านสว ทช น นๆ Internet Group Management Protocol (IGMP)โดย v1, v2, v3 ล กลอบเข าไปมาย ง Pv4 โดยม ส ญญาณตรวจจ บ multicast listener discovery (MLD) ช วยให ไคลเอนท เข าร วมและออกจากสตร ม multicast ได เร วและจ าก ดการจราจรว ด โอแบนด ว ธไว ให เฉพาะผ ท ขอใช ส ญญาณเท าน น การตรวจจ บระบบ: Remote Switch Port Analyzer (RSPAN) ท าให ผ ด และระบบเฝ าส งเกตการณ การท างานของพอร ตในเคร อข ายสว ทช เลเยอร 2 ได จากระยะไกล ผ านสว ทช ต วใดก ได ท อย ในเคร อข ายเด ยวก น เพ อให บร หารจ ดการ ตรวจส งเกตการณ และการว เคราะห การจราจรได ม ประส ทธ ภาพข น ซอฟแวร Embedded Remote Monitoring (RMON) รองร บกล ม RMON ส ต วได แก (ประว ต การใช งาน, สถ ต การใช งาน, แจ งเต อนการใช งาน, และก จกรรมการใช งาน). การท า tranceroute ในเลเยอร 2 ท าให แก ป ญหาระบบได ง ายข นโดยการระบ เส นทางการส งข อม ลท packet ถ กส งไปต งแต แหล งท มาจนไปถ งปลายทาง การบร หารจ ดการ RF ไร สายท าให ม การบ นท กข อม ลการคล น RF ท เข ามาแทรกแซงระบบและส งผลต อประส ทธ ภาพการใช งานระหว างคอนโทรลเล อร ได ท งแบบเร ยลไทม และบ นท กไว โดยใช ร วมก บเทคโนโลย Cisco CleanAir การท างานสว ทช ท ม ประส ทธ ภาพ Cisco Catalyst 3850 Series Switches ท ผ านการออกแบบและว ศวกรรมโดย Cisco ประหย ดพล งงานเต มร ปแบบ EEE ใช งานก นไฟน อย ม การบร หารจ ดการการใช ไฟฟ าและก นไฟด ท ส ดในวงการ พอร ตของ Cisco Catalyst 3850 น นม โหมดประหย ดพล งงาน ด งน นพอร ตท ไม ได ใช งานจะก นไฟน อยลง ค ณสมบ ต การท างานท ม ประส ทธ ภาพอ นๆ ของสว ทช น ได แก Cisco Discovery Protocol Version 2 ท าให สว ทช Cisco Catalyst 3850 Series ให ปร บแต งการต งค าการใช พล งงาน เม อเช อมต อก บอ ปกรณ ของ Cisco ท ต องใช ไฟฟ า เช น โทรศ พท IP หร อ access points ได มากกว าท IEEE classification ก าหนดมาให 2013 Cisco และ/หร อบร ษ ทในเคร อ เอกสารฉบ บน เป นข อม ลของ Cisco ท เป ดเผยต อสาธารณะ หน า 10 จาก 2

11 ค าส งการก นไฟต อพอร ต จะช วยให ล กค าระบ ได ว าจะต งค าการใช พล งงานส งส ดในแต ละพอร ตเท าใด การใช พล งงาน PoE แต ละพอร ตจะว ดว าพล งงานท ใช อย ท แท จร งน นค อเท าใด และควบค มอ ปกรณ ท ใช ไฟเหล าน นได ฉลาดกว าท เคย PoE MIB ให ตรวจ บการใช พล งงานได และท าให ล กค าต งค าการใช พล งงานท ต างก นได เป นม ตรต อส งแวดล อม องค กรเล อกท จะผ ด access point radios ได เพ อลดการใช พล งงานในช วงท ปร มาณการใช งานไม ส งน ก wireless LAN controller แบบผสมผสานจะช วยลดการใช งานอ ปกรณ เสร มต างๆ ในเคร อข าย เคร องม อบร หารจ ดการเคร อข าย Cisco Catalyst 3850 Series Switches ม CLI ท ม ประส ทธ ภาพด กว ากว าส าหร บการปร บแต งละเอ ยดและโครงสร างพ นฐานของ Cisco Prime ส าหร บการบร หารจ ดการรวมแบบม สายและไร สาย โครงสร างพ นฐาน Prime น จะม เทมเพลทในการปร บแต ง ม การตรจส งเกตและบ าร งร กษาระบบตลอดเวลา และท าหน าท เป น FNF collector ส าหร บผ ใช ให ตรวจด การจราจรได โดยใช โมด ล Prime Assurance Manager ส าหร บรายละเอ ยดเก ยวก บโครงสร างพ นฐาน Cisco Prime เข าชมได ท ค ณสมบ ต ด านความปลอดภ ยข นส ง Cisco Catalyst 3850 Series Switches รองร บค ณสมบ ต ในการร กษาความปลอดภ ยข นส งด งต อไปน : การป องก นระบบจากผ เข าโจมต ระบบ: การร กษาความปลอดภ ยพอร ตช วยป องก นการเข าใช งานพอร ต access หร อพอร ต trunk ตาม MAC address โดยการจ าก ดจ านวนของ MAC address ท ร จ ก เพ อก นไม ให เก ดสภาวะ MAC address ล น DHCP snooping ป องก นผ ใช งานท ไม ประสงค ด ท จะลอบเข าเซ ฟเวอร DHCP และส ง address ปลอมออกไป ค ณสมบ ต น จะใช เสร มก บค ณสมบ ต เพ อการร กษาความปลอดภ ยอ นๆ เพ อป องก นจ านวนของผ เข าโจมต ระบบอ นๆ เช น ARP Dynamic ARP inspection (DAI) ช วยให แน ใจว าผ ใช งานเป นต วจร ง โดยป องก นผ ใช งานท ไม ประสงค ด ไม ให เข ามาใช ประโยชน จากระบบ ARP ซ งโดยปกต ไม ปลอดภ ยเท าใดน ก ก า ร ป อ ง ก IP น source จะช วยป องก นผ ใช งานท ไม ประสงค ด จากการหลอกว าเป นผ ใช งานหร อใช IP address ของผ ใข งาน โดยสร าง binding table ระหว าง IP ของผ ใช งานและพอร ต MAC address และ VLAN Unicast Reverse Path Forwarding (RPF) ช วยลดป ญหาท เก ดจาก IP source address ปลอมหร อผ ดร ปแบบในเคร อข าย โดยการต ด IP packet ท ระบ แหล งท มาของ IP address ไม ได ออกไป การรองร บการส งข อม ลไปกล บบนพอร ต SPAN ช วยให ระบบการป องการการเจาะระบบของ (IDS) Cisco ให เร มท างานเม อตรวจจ บผ ท เจาะระบบเข ามาได การตรวจร บรองผ ใช งาน: การตรวจร บรองผ ใช งานท ย ดหย นจะรองร บกลไกการตรวจร บรองผ ใช งานได หลายร ปแบบ เช น 802.1X หร อ MAC authentication bypass และ web authentication โดยใช การปร บแต งค าแบบเด ยว การเปล ยนการค าส งการและดาวน โหลด RADIUS จะต องใช การบร หารจ ดการนโยบายการเข าใช เคร อข ายท ครอบคล ม Private VLANs จ าก ดการจราจรระหว างโฮสท ใน segment ท วไปโดยก นการจราจรท บร เวณเลเยอร 2 แล วเปล ยน broadcast segment ให กลายเป น segment ท เหม อนก บ nonbroadcast multi-access นอกจากน การร กษาความปลอดภ ย Private VLAN edge จะช วยร กษาความปลอดภ ยและแยกสว ทช พอร ตออกจากก นซ งจะช วยให แน ใจว าผ ใช งานจะล กลอบด การใช งานของผ ใช คนอ นไม ได การตรวจร บรอง multidomain ช วยให โทรศ พท IP และ PC ตรวจร บรองบนสว ทช พอร ตเด ยวก นในขณะท วางต าแหน งอ ปกรณ น นไว ใน voice และ data VLAN ท เหมาะสม การแจ งเต อน MAC address ช วยให ผ ตรวจสอบระบบทราบว าม ผ ใช งานเพ มเข ามา หร อออกไปจากเคร อข าย 2013 Cisco และ/หร อบร ษ ทในเคร อ เอกสารฉบ บน เป นข อม ลของ Cisco ท เป ดเผยต อสาธารณะ หน า 11 จาก 2

12 ACLs: การเคล อนท และร กษาความปลอดภ ยเพ อให เช อมต อไร สายได ปลอดภ ยและไว ใจได และให ผ ใช งานใช งานเคร อข ายท เสถ ยร โดยเพ มการใช งานเคร อข ายโดยก นภ ยท เข ามาค กคามระบบออกไป การค ดกรอง IGMP จะช วยเร องการตรวจร บรอง multicast โดยการกรองคนท ไม ได ลงทะเบ ยนออกไปและจ าก ดจ านวนของ multicast ท เข ามาใช พร อมก นได เราเตอร ร กษาความปลอดภ ย ACLs ส าหร บ IP ท ได ร บการต อยอดและได มาตรฐานของ Cisco ก าหนดเง อนไขการเข าใช ระบบในอ นเตอร เฟสส าหร บการจราจรของ control-plane และ data-plane โดยประย กต ใช IPv6 ACLs เพ อค ดกรองการจราจร IPv6 ได Port-based ACLs ส าหร บอ นเตอร เฟสเลเยอร 2 ช วยให ใช งานนโยบายร กษาความปลอดภ ยก บสว ทช พอร ตแต ละต วได การน าอ ปกรณ เข าส ระบบ: Secure Shell (SSH) Protocol, Kerberos, และ Simple Network Management Protocol Version 3 (SNMPv3) ช วยร กษาความปลอดภ ยของเคร อข ายโดยการลงรห สการจราจรของผ ควบค มระบบระหว างช วง Telnet และ SNMP session โดย SSH Protocol, Kerberos, และเวอร ช น cryptographic ของ SNMPv3 จ าเป นต องใช ร วมก บซอฟแวร cryptographic พ เศษ เพราะสหร ฐอเมร กาจ าก ดการส งออก การตรวจร บรอง TACACS+ และ RADIUS ช วยให การควบค มสว ทช รวมท จ ดศ นย กลางได ง ายข น และจ าก ดผ ใช งานท ไม ผ านการร บรองไม ให เปล ยนค าการปร บแต งได การร กษาความปลอดภ ยบท console access แบบหลายช นช วยป องก นผ ใช งานท ไม ผ านการร บรองไม ให เปล ยนค าการปร บแต งสว ทช ได Bridge protocol data unit (BPDU) จะป ดอ นเตอร เฟสท ส งใช งาน Spanning Tree PortFast เม อได ร บ BPDUs เพ อหล กเล ยงวงจร topology ท อาจจะเก ดข นโดยบ งเอ ญ Spanning Tree Root Guard (STRG) ป องก นอ ปกรณ edge ท ไม ได อย ในการควบค มด แลของผ ด แลเคร อข ายไม ให กลายเป น Spanning Tree Protocol root nodes การร กษาความปลอดภ ยเคร อข ายไร สายแบบ end-to-end จะม การเข ารห ส DTLS ท ใช ร วมก บ CAPWAP ได เพ อให แน ใจว าม การเข ารห สระหว าง access point และคอนโทรลเลอร ระหว างร โหมด WAN/LAN links Resiliency เคร อข ายแบบ borderless ม บร การว ด โอระด บธ รก จและการพกพาเพ อใช ในองค กร บร การเคร อข ายแบบรวมศ นย ต วแรกของวงการ (แบบม สายบวกไร สาย) ช วยให ตรวจจ บส นทร พย เคล อนท และผ ใช ส นทร พย เหล าน นส าหร บท งอ ปกรณ ม สายและไร สาย โดยผ ใช งานจะได ส มผ สการใช งานเคร อข ายไร พรมแดนท แท จร งได โดยค ณสมบ ต ของสว ทช Cisco Catalyst 3850 Series ด งต อไปน รองร บการท างานต ดต อก น IP routing ประส ทธ ภาพส ง ค ณภาพการบร การท เหน อกว า รองร บการท างานต ดต อก น นอกจากจะม StackWise-480 และ StackPower แล ว Cisco Catalyst 3850 Series ย งรองร บค ณสมบ ต การใช งานต ดต อก นด งต อไปน : Cross-Stack EtherChannel ช วยปร บแต งการใช งานเทคโนโลย Cisco EtherChannel ก บอ ปกรณ ท ต างๆ ก นในแสตกเพ อให ม resiliency ส ง Flexlink เช อมต อก บการส ารองข อม ลซ าโดยใช convergence time ท งหมดไม ถ ง 100 ม ลล ว นาท 2013 Cisco และ/หร อบร ษ ทในเคร อ เอกสารฉบ บน เป นข อม ลของ Cisco ท เป ดเผยต อสาธารณะ หน า 12 จาก 2

13 IEEE 802.1s/w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) และ Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) ให การรวม spanning-tree ได รวดเร วโดยไม ต องพ ง spanning-tree timer และย งส งผลด ต อการร กษาสมด ลปร มาณข อม ลในเลเยอร 2 ด วย และให ย น ตท รวมก นเป นแสตกประมวลผลโดยท าหน าท เป น spanning-tree node ต วเด ยว Per-VLAN Rapid Spanning Tree (PVRST+) ท าให เก ดการ spanning-tree reconvergence อย างรวดเร วบน VLAN spanning-tree แต ละต วโดยไม ต องใช spanning-tree instance Switch-port autorecovery (Err-disable) จะกระต นล งค ท ถ กส งป ดการใช งานเพราะเคร อข ายท างานผ ดพลาดกล บข นมาใช งานได ใหม โดยอ ตโนม ต IP Routing ประส ทธ ภาพส ง สถาป ตยกรรมฮาร ดแวร เราต งCisco Express Forwarding สร าง IP routing ท ม ประส ทธ ภาพส งส ดในสว ทช Cisco Catalyst 3850 Series IP unicast routing protocols (static, Routing Information Protocol Version 1 [RIPv1], และ RIPv2, RIPng, Enhanced Interior Gateway Routing Protocol [EIGRP] stub) จะม เราท ต ง แอพพล เคช นในเคร อข ายขนาดเล กท ม ค ณสมบ ต IP Base ท าหน าท รองร บอย เราท ต งท เสถ ยรมาพร อมก บค ณสมบ ต การใช งานแบบ LAN Base และเราท ต งท ม equal cost จะช วงร กษาสมด ลปร มาณข อม ลในเลเยอร 3 และส ารองข อม ลซ าระหว างแสตก Advanced IP unicast routing protocols (Open Shortest Path First [OSPF], EIGRP, Border Gateway Protocol Version 4 [BGPv4], และ Intermediate System-to-Intermediate System Version 4 [IS-ISv4]) จะรองร บการท างานเพ อร กษาสมด ลปร มาณข อม ลและสร าง LANs ท ขยายขนาดรองร บปร มาณงานได IPv6 routing (OSPFv3, EIGRPv6 จะใช งานได ในฮาร ดแวร เพ อให เก ดประส ทธ ภาพในการใช งานส งส ด OSPF ส าหร บ routed access น นจะรวมอย ใน IP Base image และจะต องใช ค ณสมบ ต การท างาน IP Service เพ อให ใช งาน OSPF, EIGRP, BGPv4, และ IS-ISv4 ได เต มร ปแบบ Policy-based routing (PBR) ช วยให ควบค มระบบได ด กว าด วยการช วยให redirect ข อม ล ไม ว า routing protocol จะถ กต งค าอย างไรก ตาม Virtual routing and forwarding (VRF)-Lite ช วยให ผ ให บร การรองร บ VPNs ได สองต วหร อมากกว า โดยม IP address แบบโอเวอร แลปป ง โดยต องใช ค ณสมบ ต IP Service รองร บการใช งาน Protocol-independent multicast (PIM) ส าหร บ IP multicast routing รวมไปถ งโหมด sparse mode (PIM-SM) โหมด PIM dense mode (PIM-DM) โหมด PIM sparse-dense mode และ source-specific multicast (SSM) และต องใช ค ณสมบ ต IP Service IPv6 addressing รองร บการใช งานบนอ นเตอร เฟสร วมก บค าส งแสดงผลท เหมาะสมเพ อการตรวจสอบและแก ไขป ญหาระบบ ค ณภาพการให บร การท เหน อกว า Cisco Catalyst 3850 Series ให ความเร ว Gigabit Ethernet พร อมด วยบร การอ จฉร ยะท ช วยให การจราจรในเคร อข ายไหลไปไม ต ดข ด เร วกว าเคร อข ายปกต ส บเท า กลไกระด บแนวหน าของวงการส าหร บ cross-stack marking การ classification และการ scheduling ช วยเพ มประส ทธ ภาพการท างานท เหน อกว าท งการส งข อม ล เส ยง และว ด โอท งหมดด วยความเร วแบบเคร อข ายม สาย ค ณสมบ ต บางประการของ QoS ท อย ในสว ทช Cisco Catalyst 3850 Series ม ด งต อไปน : การบร หารจ ดการแบนด ว ธไร สาย และการกระจายการใช งาน ได ใช ซอฟแวร Cisco IOS ท ได ผ านการพ ส จน จาก Cisco แล ว รวมไปถ งใช เทคโนโลย ESPM ASIC เพ อใช บร การจ ดการแบนด ว ธแบบล าด บช นท line rate (ต อ access point ต อ ว ทย ต อ SSID และต อนโยบายการร กษาความปลอดภ ยแบบ client-based) การกระจายการใช งานระหว างผ ใช งานใน SSID ท เท าเท ยมก นท าให ม นใจได ว าไม ม ผ ใช งานใดท ไม ได ร บการค ณท ไม ได ค ณภาพในช วงท ม ผ เข าใช งานมาก การกระจายการใช งานท เท าเท ยมจะเป ดใช งานแบบไร สายท งในระด บผ ใช งานและระด บ SSID 802.1p CoS และการท า field classification แบบ DSCP โดยใช การ marking และการ reclassification ต อ packet โดยจ ดตามแหล งท มา และท หมายของ IP address MAC address หร อหมายเลขพอร ตท Layer 4 Transmission Control Protocol/User Datagram Protocol (TCP/UDP) 2013 Cisco และ/หร อบร ษ ทในเคร อ เอกสารฉบ บน เป นข อม ลของ Cisco ท เป ดเผยต อสาธารณะ หน า 13 จาก 2

14 การท า scheduling แบบ Shaped round robin (SRR) ช วยจ ดล าด บความส าค ญของการไหลของ packet ต างๆ ไหลไปต อเน องโดยใช การจ ดล าด บส งข อม ลเข าและออกอ จฉร ยะ Weighted tail drop (WTD) และหล กเล ยงการเก ด congestion ท บร เวณจ ดส งข อม ลเข าออกก อนท จะเก ดการผ ดพลาด การจ ดล าด บความส าค ญของข อม ลท แม นย าช วยให packet ท ส าค ญท ส ดถ กส งออกไปก อนการจราจรล าด บอ นๆ ค ณสมบ ต การใช งาน Cisco committed information rate (CIR) ช วยให แบนด ว ธใน increment ต าเท าก บ 8 Kbps การจ าก ด Rate จะอ งจากแหล งท มาและท หมายของ IP address แหล งท มาและท หมายของ MAC address ข อม ลของ Layer 4 TCP/UDP หร อท งหมดน รวมก นโดยใช QoS ACLs (IP ACLs or MAC ACLs) class map และ policy map ล าด บข อม ลขาออกแปดล าด บในแต ละพอร ตส าหร บการจราจรเคร อข ายม สาย และส ล าด บส าหร บไร สายช วยให บร หารจ ดการร ปแบบต างๆ ของการจราจรประเภทท ต างก น ระหว างสแตกส าหร บการจราจรของเคร อข ายม สาย โดยต อสว ทช หน งต วจะม aggregate policer 2000 ต ว การตรวจจ บและควบค มแอพพล เคช นโดยใช Flexible NetFlow Cisco IOS Software FNF ค อเทคโนโลย การตรวจจ บการไหลของข อม ลร นใหม ท ช วยให โครงสร างพ นฐานของเคร อข ายท างานได ม ประส ทธ ภาพเต มท ลดต นท นการใช งานระบบ และพ ฒนการวางแผนใช งานระบบและตรวจสอบด านความปลอดภ ยโดยย ดหย นมากข นและขยายขนาดรองร บปร มาณงานได มากข น Cisco Catalyst 3850 แสดงแอพพล เคช นท ใช งานด วย FNF ท งเคร อข ายแบบม สายและไร สาย สว ชท สารถรองร บการไหลขของข อม ลได ถ ง 48,000 รายการส าหร บร น 48 พอร ต และ 24,000 รายการส าหร บร น 24 พอร ต ท งเคร อข ายแบบม สายและไร สาย ด วย ESPM ASIC ท าให Cisco Catalyst 3850 สร างเทคโนโลย การไหลของข อม ลย คใหม ด วยความย ดหย นและการตรวจจ บท งระบบได ครอบคล มอย างท ไม เคยม มาก อน โดยขยายไปครอบคล มถ งเลเยอร 2 (MAC และ VLAN) ไปจนถ งเลเยอร 4 (TCP/UDP) และย งข ามไปถ งการจราจรของเคร อข ายม สายและไร สายอ กด วย สว ทช Cisco Catalyst 3850 ค อ Medianet ท ช วยตรวจจ บระบบและแก ป ญหาท เก ดข นจากการจราจรว ด โอในเคร อข ายม สายและไร สายได ค ณสมบ ต เฉพาะต วของ Medianet จะใช ได ในการอ พเดทซอฟแวร ในอนาคต ข อม ลท ไหลอย ในระบบท บ นท กไว ด วย FNF จะส งออกไปย งต วเก บข อม ลด านนอก เพ อว เคราะห และรายงาน หร อตรวจหาท มาด วย EEM Cisco Catalyst 3850 ช วยให เปร ยบเท ยบข อม ลเหต การณ ต างๆ และใช งานเง อนไขการเข าใช ระบบท ปร บแต งร ปแบบได ม ประส ทธ ภาพด วย EEM ท าให สว ทช แจ งเต อนเหต การณ หร อการใช งานเง อนไขการเข าใช ระบบต างๆ ท เราต งค าไว เม อเก ดสถานการณ ท ตรงก บท เราก าหนดไว ล วงหน า โดยล กค าไม ต องม อ ปกรณ ภายนอกเพ มเต ม จ งท าให ใช โครงสร างพ นฐานท ม อย แล วเพ อตรวจจ บและว เคราะห การจราจรในระบบได ประหย ดข นแม ว าจะเป นเคร อข าย IP ขนาดใหญ รายละเอ ยดเก ยวก บ Cisco FNF เข าชมได ท ว ด โอค ณภาพส งท ผสมผสานการใช งานไร สายก บเทคโนโลย Cisco VideoStream เพ อให แอพพล เคช นว ด โอในเคร อข าย WLAN ออกมาประส ทธ ภาพท ส ด ระบบโทรศ พท ม สายและไร สายรองร บ unified communications เพ อพ ฒนาการประสานงานโดยผ านข อความ การประช ม และการสนทนาแบบเห นหน า และรองร บโทรศ พท IP ไร สาย Cisco Unified Communication ท งหมดเพ อการบร การด านเส ยงแบบเร ยลไทม และค มค าการลงท น ทางเล อกในการใช งาน แคมป ส ส าหร บการใช งานในแคมป สน น การใช งาน Cisco Catalyst 3850 ในโหมด mobility agent และการใช งาน mobility controller โดยรวมไว ท ศ นย กลาง WLC 5760, WLC 5508, หร อ WiSM2 ช วยให ประส ทธ ภาพในการท างานด ข น และขยายขนาดรองร บปร มาณงานได ด กว า Cisco Catalyst 3850 สามารถหย ดการท างาน CAPWAP ส าหร บ access point ได และม การใช งานนโยบายร กษาความปลอดภ ยแบบ uniform ส าหร บไคลเอนท ไร สาย ม แบนด ว ธ ไร สายท ด กว า และม การปร บแต งค าซอฟแวร Cisco IOS รวมถ งค ณสมบ ต ในการตรวจส งเกตเคร อข ายม สายและไร สายด วย mobility controller ย งท างานร วมก บ central mobility, RRM, และ CleanAir 2013 Cisco และ/หร อบร ษ ทในเคร อ เอกสารฉบ บน เป นข อม ลของ Cisco ท เป ดเผยต อสาธารณะ หน า 14 จาก 2

15 ความเข าก นได ย อนหล งและโหมดการใช งานแบบไร สายท รวมไว ท ศ นย กลางบน WLC 5508, WiSM2, และ WLC 5760 ให แน ใจว าล กค าจะย ายมาใช Cisco Catalyst 3850 ได โดยม คอนโทรลเลอร ท ใช ต อได เลยเพ อใช ร วมก บ access point ท ม อย แล ว การย ายระบบน ย งช วยป องก นการการลงท นด านโครงสร างพ นฐานของคอนโทรลเลอร ไร สายท ม อย แล วอ กด วย ช วงระยะเวลาในการเปล ยนมาใช ระบบ Cisco Catalyst 3850 ใหม น จะร บประก นได ว าการย ายมาใช โหมด converged access ของเคร อข ายไร สายน จะสมบ รณ แบบ ร ปท 5 แสดงให เห นการใช งาน Catalyst 3850 ในแคมป ส การใช งาน Cisco Catalyst 3850 ในแคมป ส บรานช 3850 ปร บแต งมาเพ อการใช งานแบบบรานช เม อท างานอย ในโหมด mobility controller ในโหมดน นอกจากสว ทช จะส งหย ดการใช งาน CAPWAP tunnel จาก access point และเช อมต อไคลเอนท ได แล ว ย งบร หารจ ดการ mobility ในบรานช ได เลยเช น ซ งว ธ น ท าให ไม ต องใช คอนโทรลเลอร แต ละต วในท กบรานช นอกจากสว ทช access layer นอกจากน ย งตรวจจ บการจราจรในเคร อข ายแบบม สายและไร สายได ครบถ วน น นหมายถ งเราท เตอร WAN จะจ ดล าด บความส าค ญของการจราจรเข าออกบรานช ในเคร อข ายม สายและไร สายได ถ ก ร ปท 6 แสดงการใช งาน Cisco Catalyst 3850 ในบรานช 2013 Cisco และ/หร อบร ษ ทในเคร อ เอกสารฉบ บน เป นข อม ลของ Cisco ท เป ดเผยต อสาธารณะ หน า 15 จาก 2

16 การใช งาน Cisco Catalyst 3850 ในบรานช รายละเอ ยดค ณสมบ ต ของ Cisco Catalyst 3850 Series ประส ทธ ภาพการใช งานสว ทช ตารางท 7 แสดงให เป นค ณสมบ ต การใช งานของสว ทช Cisco Catalyst 3850 Series รายละเอ ยดค ณสมบ ต ของ Cisco Catalyst 3850 ต วเลขแสดงประส ทธ ภาพการท างานของสว ทช ท กร น ความจ ของสว ทช Stacking bandwidth จ านวน MAC addresses ท งหมด 32,000 ปร มาณ IPv4 routes ท งหมด (ARP plus learned routes) 24, Gbps (ต อสว ทช แบบ 48 พอร ต) 56 Gbps (ต อสว ทช แบบ 24 พอร ต) 480 Gbps 2013 Cisco และ/หร อบร ษ ทในเคร อ เอกสารฉบ บน เป นข อม ลของ Cisco ท เป ดเผยต อสาธารณะ หน า 16 จาก 2

17 ต วเลขแสดงประส ทธ ภาพการท างานของสว ทช ท กร น FNF entries 48,000 ส าหร บร น 48 พอร ต 24,000 ส าหร บร น 24 พอร ต DRAM 4 Gb Flash 2 Gb VLAN IDs 4,000 Total switched virtual interfaces (SVIs) 1,000 Jumbo frame 9198 bytes Total routed ports per 3850 stack 208 Wireless จ านวน access points ต อสว ทช /แสตก หน งต ว 50 จ านวน wireless clients ต อสว ทช /แสตก หน งต ว 2000 จ านวน WLANs ท งหมดต อสว ทช 64 แบนด ว ธไร สายต อสว ทช หน งต ว 20 Gbps ส าหร บร น 24 พอร ต 40 Gbps ส าหร บร น 48 พอร ต กล ม access point ท รองร บ Aironet 3600, 3500, 2600, 1600, 1260, 1140, 1040 Forwarding Rate ของ Switch Models (โดยม 2 x 10 Gigabit Ethernet Uplinks ส าหร บร น 24 พอร ต และ 4 x 10 Gigabit Ethernet Uplinks ส าหร บร น 48 พอร ต) ร น T P T P F อ ตราการส งข อม ล Mpps Mpps ม ต น าหน ก ค าอค สต ก ระยะเวลาเฉล ยระหว างความเส ยหาย และสภาพแวดล อมการใช งาน ของ Cisco Catalyst 3850 Series Switches ตารางท 8 แสดงม ต น าหน ก ค าอค สต ก ระยะเวลาเฉล ยระหว างความเส ยหาย (MTBF) และสภาพแวดล อมการใช งาน โดยน าหน กอ ปกรณ ย งไม ได รวม uplink FRU น าหน กตามตารางน รวมแชสซ ท ส งมาพร อมก น (ม พ ดลม) อ ปกรณ จ ายไฟ และช องเส ยงอ ปกรณ จ ายไฟเปล าอ กหน งช น ม ต น าหน ก ค าอค สต ก ระยะเวลาเฉล ยระหว างความเส ยหาย และสภาพแวดล อมการใช งาน ม ต ต วเคร อง (ส ง x กว าง x ล ก) น ว เซนต เมตร WS-C T 1.75 x 17.5 x x 44.5 x 45.0 WS-C P WS-C T WS-C P WS-C F 1.75 x 17.5 x x 44.5 x 48.8 น าหน ก ปอนด ก โลกร ม WS-C T WS-C P WS-C T WS-C P WS-C F C3850-NM-4-1G C3850-NM-2-10G C3850-NM-4-10G ระยะเวลาในการกล บมาท างานอ กคร งเม อผ ดพลาด WS-C T 303, Cisco และ/หร อบร ษ ทในเคร อ เอกสารฉบ บน เป นข อม ลของ Cisco ท เป ดเผยต อสาธารณะ หน า 17 จาก 2

18 WS-C P 269,450 WS-C T 303,660 WS-C P 241,050 WS-C F 241,050 PWR-C1-350WAC 580,710 PWR-C1-715WAC 664,055 PWR-C1-1100WAC 392,174 PWR-C1-440WDC 469,350 C3850-NM-4-1G 7,052,100 C3850-NM-2-10G 4,315,970 C3850-NM-4-10G 3,835,330 สภาพแวดล อมในการใช งาน ใช งานก บอ ปกรณ จ ายไฟ AC สภาพแวดล อมและความส งในการใช งาน ใช งานก บอ ปกรณ จ ายไฟ DC สภาพแวดล อมและความส งในการใช งาน อ ณหภ ม และความส งในการใช งานปกต : -5ºC to +45ºC, ส งถ ง 5000 ฟ ต (1500 เมตร) -5ºC to +40ºC, ส งถ ง 10,000 ฟ ต (3000 เมตร) * อ ณหภ ม ข นต าโดยรอบส าหร บความเย นค อ 32 F (0 C). เง อนไขพ เศษระยะส น * : -5ºC to +50ºC, ส งถ ง 5000 ฟ ต (1500 เมตร) -5ºC to +45ºC, ส งถ ง 10,000 ฟ ต (3000 เมตร) -5ºC to +45ºC, ในระด บน าทะเลโดยม พ ดลมเส ยหน งต ว * โดยต ดต อก นไม เก นหน งป หร อ 96 ช วโมงต ดต อก น หร อท งหมด 360 ช วโมง หร อเก ดซ าไม เก น 15 คร ง อ ณหภ ม และความส งในการใช งานปกต : -5ºC ถ ง +45ºC, ส งถ ง 6000 ฟ ต (1800 เมตร) -5ºC ถ ง +40ºC, ส งถ ง 10,000 ฟ ต (3000 เมตร) -5ºC ถ ง +35ºC, ส งถ ง 13,000 ฟ ต (4000 เมตร) เง อนไขพ เศษระยะส น * : -5ºC ถ ง +55ºC, ส งถ ง 6000 ฟ ต (1800 เมตร) -5ºC ถ ง +50ºC, ส งถ ง 10,000 ฟ ต (3000 เมตร) -5ºC ถ ง +45ºC, ส งถ ง 13,000 ฟ ต (4000 เมตร) -5ºC ถ ง +45ºC, ในระด บน าทะเลโดยม พ ดลมเส ยหน งต ว * โดยต ดต อก นไม เก นหน งป หร อ 96 ช วโมงต ดต อก น หร อท งหมด 360 ช วโมง หร อเก ดซ าไม เก น 15 คร ง ความช น 10% ถ ง 95%, ไม เข มข น ค าเส ยงอค สต ก โดยม อ ปกรณ จ ายไฟแบบ AC หร อ DC (พร อม 24 PoE+ พอร ต): ว ดต อ ISO 7779 และแจ งค า ISO 9296 การใช งานแบบ bystander โดยอ ณหภ ม โดยรอบ 25 C LpA: ปกต 43dB ส งส ด45dB LwA: ปกต 5.2B ส งส ด 5.5B ปกต : หมายถ งระด บเส ยงในการใช งานจากการต งค าปกต ท วไป ส งส ด: ระบบเส ยงส งส ดท แตกต างก นไปตามการใช งานร ปแบบต างๆ สภาพแวดล อมกาใช งาน storage อ ณหภ ม : -40ºC ถ ง 70ºC ความส ง: 15,000 ฟ ต การส นสะเท อน ในขณะใช งาน: 0.41Grms จาก 3 ถ ง 500Hz โดยม ค า spectral break points G2/Hz ท 10Hz และ 200Hz 5dB/octave ในแต ละจ ด ในขณะไม ได ใช งาน: 1.12Grms จาก 3 ถ ง 500Hz โดยม ค า spectral break points G2/Hz ท 10Hz และ 100Hz 5dB/octave ในแต ละจ ด Shock ในขณะใช งาน: 30G, 2 ม ลล ว นาท half sine ในขณะไม ใช งาน: 55G, 10 ม ลล ว นาท trapezoid 2013 Cisco และ/หร อบร ษ ทในเคร อ เอกสารฉบ บน เป นข อม ลของ Cisco ท เป ดเผยต อสาธารณะ หน า 18 จาก 2

19 การเช อมต อ Cisco Catalyst 3850 Series ตารางท 9 แสดงรายละเอ ยดการเช อมต อ การเช อมต อ ต วเช อมต อและการต อสายเคเบ ล 1000BASE-T ports: RJ-45 connectors, 4-pair Cat-5E UTP cabling 1000BASE-T SFP-based ports: RJ-45 connectors, 4-pair Cat-5E UTP cabling 100BASE-FX, 1000BASE-SX, -LX/LH, -ZX, -BX10, DWDM และ CWDM เคร องร บส งส ญญาณ SFP: ต วเช อมไฟเบอร LC (สายไฟเบอร แบบ single-mode หร อ multimode ) 10GBASE-SR, LR, LRM, CX1 (v02 หร อมากกว า) เคร องร บส งส ญญาณ SFP+: ต วเช อมไฟเบอร LC (สายไฟเบอร แบบ singlemode หร อ multimode ) Cisco StackWise-480 stacking ports: สายเคเบ ลทองแดง Cisco StackWise Cisco StackPower: สายเคเบ ง power stacking ของ Cisco Ethernet management port: RJ-45 connectors, 4-pair Cat-5 UTP cabling Management console port: RJ-45-to-DB9 cable ส าหร บการเช อมต อก บ PC การเช อมต อไฟฟ า ล กค าจะเช อมต อไฟฟ าไปย งสว ทช โดยใช สายไฟภายในหร อใช StackPower จากต วอ นๆ ท อย ในแสตกเด ยวก นก ได โดยต วเช อมจะอย ท ด านหล งของสว ทช ต วเช อมอ ปกรณ จ ายไฟภายใน: อ ปกรณ จ ายไฟภายในค อย น ตอ ตโนม ต โดยอ ปกรณ จ ายไฟภายในรองร บกระแสไฟฟ าเข าระหว าง 100 และ 240 VAC ใช สายไฟ ACท ให มาเพ อต อต วเช อมต อไฟฟ า AC เข าก บต วจ ายกระแสไฟฟ า AC การบร หารจ ดการและมาตรฐานท รองร บการใช งานก บ Cisco Catalyst 3850 Series Switches ตารางท 10 แสงรายละเอ ยดการบร หารจ ดการและมาตรฐานท รองร บการใช งานก บ Cisco Catalyst 3850 Series Switches การบร หารจ ดการและมาตรฐานท รองร บการใช งานก บ Cisco Catalyst 3850 Series Switches รายละเอ ยด การบร หารจ ดการ ค ณล กษณะ BRIDGE-MIB CISCO-AUTH-FRAMEWORK-MIB CISCO-BGP4-MIB, BGP4-MIB CISCO-BRIDGE-EXT-MIB CISCO-BULK-FILE-MIB CISCO-CABLE-DIAG-MIB CISCO-CALLHOME-MIB CISCO-CEF-MIB CISCO-CIRCUIT-INTERFACE-MIB CISCO-ENTITY-VENDORTYPE-OID-MIB CISCO-CONTEXT-MAPPING-MIB CISCO-DEVICE-LOCATION-MIB CISCO-DHCP-SNOOPING-MIB CISCO-EIGRP-MIB CISCO-EMBEDDED-EVENT-MGR-MIB CISCO-ENTITY-FRU-CONTROL-MIB CISCO-ENTITY-SENSOR-MIB ENTITY-MIB CISCO-ERR-DISABLE-MIB CISCO-CONFIG-COPY-MIB CISCO-FLOW-MONITOR-MIB CISCO-FTP-CLIENT-MIB CISCO-HSRP-EXT-MIB CISCO-HSRP-MIB CISCO-IETF-ISIS-MIB CISCO-IF-EXTENSION-MIB CISCO-IGMP-FILTER-MIB CISCO-CONFIG-MAN-MIB CISCO-SNMP-TARGET-EXT-MIB CISCO-STACKMAKER-MIB CISCO-MEMORY-POOL-MIB CISCO-STP-EXTENSIONS-MIB CISCO-SYSLOG-MIB CISCO-TCP-MIB CISCO-UDLDP-MIB CISCO-VLAN-IFTABLE-RELATIONSHIP-MIB CISCO-VLAN-MEMBERSHIP-MIB CISCO-VTP-MIB EtherLike-MIB HC-RMON-MIB IEEE8021-PAE-MIB IEEE8023-LAG-MIB IF-MIB IGMP-MIB IGMP-STD-MIB IP-FORWARD-MIB IP-MIB IPMROUTE-STD-MIB LLDP-EXT-MED-MIB LLDP-MIB NOTIFICATION-LOG-MIB OLD-CISCO-MEMORY-MIB CISCO-CDP-MIB POWER-ETHERNET-MIB RMON2-MIB RMON-MIB 2013 Cisco และ/หร อบร ษ ทในเคร อ เอกสารฉบ บน เป นข อม ลของ Cisco ท เป ดเผยต อสาธารณะ หน า 19 จาก 2

20 รายละเอ ยด ค ณล กษณะ CISCO-IP-CBR-METRICS-MIB CISCO-IPMROUTE-MIB CISCO-IP-STAT-MIB CISCO-IP-URPF-MIB CISCO-L2L3-INTERFACE-CONFIG-MIB CISCO-LAG-MIB CISCO-LICENSE-MGMT-MIB CISCO-MAC-AUTH-BYPASS-MIB CISCO-MAC-NOTIFICATION-MIB CISCO-MDI-METRICS-MIB CISCO-FLASH-MIB CISCO-OSPF-MIB CISCO-OSPF-TRAP-MIB CISCO-PAE-MIB CISCO-PAGP-MIB CISCO-PIM-MIB CISCO-PING-MIB CISCO-PORT-QOS-MIB CISCO-PORT-SECURITY-MIB CISCO-PORT-STORM-CONTROL-MIB CISCO-POWER-ETHERNET-EXT-MIB CISCO-PRIVATE-VLAN-MIB CISCO-PROCESS-MIB CISCO-PRODUCTS-MIB CISCO-RF-MIB CISCO-RTP-METRICS-MIB CISCO-RTTMON-MIB CISCO-SMART-INSTALL-MIB มาตรฐาน IEEE 802.1s IEEE 802.1w IEEE IEEE 802.1x IEEE 802.1x-Rev IEEE 802.3ad IEEE 802.3af IEEE 802.3at IEEE 802.3x full duplex on 10BASE-T, 100BASE-TX, and 1000BASE-T ports IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol IEEE 802.1p CoS prioritization IEEE 802.1Q VLAN IEEE BASE-T specification IEEE 802.3u 100BASE-TX specification IEEE 802.3ab 1000BASE-T specification IEEE 802.3z 1000BASE-X specification SNMP-COMMUNITY-MIB SNMP-FRAMEWORK-MIB SNMP-MPD-MIB SNMP-NOTIFICATION-MIB SNMP-PROXY-MIB SNMP-TARGET-MIB SNMP-USM-MIB SNMPv2-MIB SNMP-VIEW-BASED-ACM-MIB TCP-MIB UDP-MIB CISCO-IMAGE-MIB CISCO-STACKWISE-MIB AIRESPMACE-WIRELESS-MIB CISCO-LWAPP-IDS-MIB CISCO-LWAPP-AP-MIB CISCO-LWAPP-CCX-RM-MIB CISCO-LWAPP-CLIENT-ROAMING-MIB CISCO-LWAPP-DOT11-CCX-CLIENT-DIAG-MIB CISCO-LWAPP-DOT11-CCX-CLIENT-MIB CISCO-LWAPP-DOT11-CLIENT-CCX-REPORTS-MIB CISCO-LWAPP-DOT11-CLIENT-MIB CISCO-LWAPP-DOT11-MIB CISCO-LWAPP-DOWNLOAD-MIB CISCO-LWAPP-LINKTEST-MIB CISCO-LWAPP-MFP-MIB CISCO-LWAPP-MOBILITY-EXT-MIB CISCO-LWAPP-QOS-MIB CISCO-LWAPP-REAP-MIB CISCO-LWAPP-ROGUE-MIB CISCO-LWAPP-RRM-MIB CISCO-LWAPP-SI-MIB CISCO-LWAPP-TSM-MIB CISCO-LWAPP-WLAN-MIB CISCO-LWAPP-WLAN-SECURITY-MIB RMON I and II standards SNMPv1, SNMPv2c, and SNMPv Cisco และ/หร อบร ษ ทในเคร อ เอกสารฉบ บน เป นข อม ลของ Cisco ท เป ดเผยต อสาธารณะ หน า 20 จาก 2

ร างขอบเขตของงาน : TOR) การจ ดหาระบบเทคโนโลย สารสนเทศและระบบร กษาความม นคงปลอดภ ยระบบใหม ทดแทนระบบเด ม

ร างขอบเขตของงาน : TOR) การจ ดหาระบบเทคโนโลย สารสนเทศและระบบร กษาความม นคงปลอดภ ยระบบใหม ทดแทนระบบเด ม ร างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) การจ ดหาระบบเทคโนโลย สารสนเทศและระบบร กษาความม นคงปลอดภ ยระบบใหม ทดแทนระบบเด ม ----------------------------------------- 1. หล กการและเหต ผล ส าน กเลขาธ การคณะร

More information

หน วยท 1 การท างานของโปรโตคอลในระบบเคร อข าย

หน วยท 1 การท างานของโปรโตคอลในระบบเคร อข าย การท างานของโปรโตคอลในระบบเคร อข าย หน า 1 หน วยท 1 การท างานของโปรโตคอลในระบบเคร อข าย ในช วงศตวรรษท ผ านมาเทคโนโลย ได ม การแยกเป นช วงต างๆ ค อ ศตวรรษท 18 เป นช วงของพ ฒนาเคร องจ กร ส าหร บการปฏ บ ต

More information

ขอบเขตของงาน (Term of Reference) โครงการพ ฒนาระบบบร การข อม ลล ขส ทธ

ขอบเขตของงาน (Term of Reference) โครงการพ ฒนาระบบบร การข อม ลล ขส ทธ ขอบเขตของงาน (Term of Reference) โครงการพ ฒนาระบบบร การข อม ลล ขส ทธ 1. ความเป นมา 1.1 การพ ฒนาระบบการแจ งข อม ลล ขส ทธ เน องจากร ปแบบการแจ งข อม ลล ขส ทธ ท ม อย ในป จจ บ นม ความล าช าไม สามารถสนองตอบ

More information

SM-G900F ค ม อการใช งาน. Thai. 03/2014. Rev.1.0. www.samsung.com

SM-G900F ค ม อการใช งาน. Thai. 03/2014. Rev.1.0. www.samsung.com SM-G900F ค ม อการใช งาน Thai. 03/2014. Rev.1.0 www.samsung.com เก ยวก บค ม อเล มน เคร องน ให ค ณได ร บการส อสารและความบ นเท งค ณภาพส งด วยมาตรฐานระด บส งและความเช ยวชาญทางเทคโนโลย ของซ ม ซ ง ค ม อการใช

More information

ออกแบบและต ดต ง ระบบโครงสร างเคร อข ายและระบบร กษาความม นคงปลอดภ ย Design and Implement of Network Infrastructure and Security Systems

ออกแบบและต ดต ง ระบบโครงสร างเคร อข ายและระบบร กษาความม นคงปลอดภ ย Design and Implement of Network Infrastructure and Security Systems ออกแบบและต ดต ง ระบบโครงสร างเคร อขายและระบบร กษาความม นคงปลอดภ ย Design and Implement of Network Infrastructure and Security Systems ศราว ธ Sarawut หอมนวล Homnual สารน พนธ ฉบ บน เป นสวนหน งของการศ กษา

More information

เอกสารหมายเลข 2 ค ณล กษณะเฉพาะ ศ นย ปฏ บ ต งานส ารองและ ส าน กงานสรรพสาม ตเคล อนท

เอกสารหมายเลข 2 ค ณล กษณะเฉพาะ ศ นย ปฏ บ ต งานส ารองและ ส าน กงานสรรพสาม ตเคล อนท เอกสารหมายเลข 2 ค ณล กษณะเฉพาะ ศ นย ปฏ บ ต งานส ารองและ ส าน กงานสรรพสาม ตเคล อนท ค ณล กษณะเฉพาะศ นย ปฏ บ ต งานส ารองและส าน กงานสรรพสาม ตเคล อนท การวางแผนพ ฒนาศ นย ปฏ บ ต งานส ารอง และส าน กงานสรรพสาม

More information

ค ม อผ ใช (ใช ส ำหร บผล ตภ ณฑ เวอร ช น 4.2 ข นไป) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / NT4 / 2000 / 2003 / 2008

ค ม อผ ใช (ใช ส ำหร บผล ตภ ณฑ เวอร ช น 4.2 ข นไป) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / NT4 / 2000 / 2003 / 2008 ค ม อผ ใช (ใช ส ำหร บผล ตภ ณฑ เวอร ช น 4.2 ข นไป) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / NT4 / 2000 / 2003 / 2008 สารบ ญ 1. ESET NOD32 Antivirus 4...4 1.1 ม อะไรใหม...4 1.2 ความต องการของระบบ...4 ล ขส ทธ 2010

More information

ร างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) จ ดซ อระบบคอมพ วเตอร เพ อทดแทนระบบเด มสาหร บระบบราชก จจาน เบกษา

ร างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) จ ดซ อระบบคอมพ วเตอร เพ อทดแทนระบบเด มสาหร บระบบราชก จจาน เบกษา ร างข อกาหนดและเง อนไขต าง ๆ 1-1 ร างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) จ ดซ อระบบคอมพ วเตอร เพ อทดแทนระบบเด มสาหร บระบบราชก จจาน เบกษา 1. หล กการและเหต ผล ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ได น าระบบคอมพ วเตอร

More information

การพ ฒนาระบบซ ซ ท ว บนเคร อข ายสตร มม ง Development CCTV System on Streaming Media. อ ครพล ศร เคนข นธ Akkaraphon Srikenkhant

การพ ฒนาระบบซ ซ ท ว บนเคร อข ายสตร มม ง Development CCTV System on Streaming Media. อ ครพล ศร เคนข นธ Akkaraphon Srikenkhant การพ ฒนาระบบซ ซ ท ว บนเคร อข ายสตร มม ง Development CCTV System on Streaming Media อ ครพล ศร เคนข นธ Akkaraphon Srikenkhant สารน พนธ ฉบ บน เป นส วนหน งของการศ กษา หล กส ตรว ทยาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาว

More information

ค ม อประจำโครงกำรกำรพ ฒนำระบบ เคร อข ำยส ำหร บสถำนศ กษำในส งก ด ส ำน กงำนคณะกรรมกำรกำรศ กษำข น พ นฐำน ตำมส ญญำเลขท 41/2554

ค ม อประจำโครงกำรกำรพ ฒนำระบบ เคร อข ำยส ำหร บสถำนศ กษำในส งก ด ส ำน กงำนคณะกรรมกำรกำรศ กษำข น พ นฐำน ตำมส ญญำเลขท 41/2554 ค ม อประจำโครงกำรกำรพ ฒนำระบบ เคร อข ำยส ำหร บสถำนศ กษำในส งก ด ส ำน กงำนคณะกรรมกำรกำรศ กษำข น พ นฐำน ตำมส ญญำเลขท 41/2554 โครงการ ๔๘๘ จ ดทาเพ อเป นข อม ลเบ องต น ใช เพ ออ างอ งในโครงการ บร ษ ท เอสว โอเอ

More information

ค ม อการใช งาน บร ษ ท สามารถ ไอ-โมบาย จำก ด (มหาชน) เคร องโทรคมนาคมและอ ปกรณ น ม ความสอดคล องตาม ข อกำหนดของ กทช.

ค ม อการใช งาน บร ษ ท สามารถ ไอ-โมบาย จำก ด (มหาชน) เคร องโทรคมนาคมและอ ปกรณ น ม ความสอดคล องตาม ข อกำหนดของ กทช. ค ม อการใช งาน ผล ตภ ณฑ น ผ านการตรวจสอบโดยคณะกรรมการก จการ โทรคมนาคมแห งชาต (กทช.) ว าม ค ณสมบ ต สอดคล อง ตามมาตรฐานทางเทคน คหร อข อกำหนดของเคร อง โทรคมนาคมและอ ปกรณ ท กำหนดโดยคณะกรรมการ ก จการโทรคมนาคมแห

More information

ค ม อผ ใช. (ใช สจำาหร บผล ตภ ณฑ เวอร ช น 7.0 ข นไป) Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2002 / Home Server 2011

ค ม อผ ใช. (ใช สจำาหร บผล ตภ ณฑ เวอร ช น 7.0 ข นไป) Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2002 / Home Server 2011 ค ม อผ ใช (ใช สจำาหร บผล ตภ ณฑ เวอร ช น 7.0 ข นไป) Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2002 / Home Server 2011 คล กท น เพ อดาวน โหลดเอกสารร นใหม ล าส ด ล ขส ทำธ 2013 โดย ESET, spol. s r.

More information

ห วข อเสนอโครงงานทางว ศวกรรมไฟฟ า Electrical Engineering Project Proposal

ห วข อเสนอโครงงานทางว ศวกรรมไฟฟ า Electrical Engineering Project Proposal ห วข อเสนอโครงงานทางว ศวกรรมไฟฟ า Electrical Engineering Project Proposal ช อโครงงาน(ไทย) การพ ฒนาระบบต ดตามและแจ งเต อนสาหร บบ านอ จฉร ยะโดยใช เทคโนโลย อ นเตอร เน ตในท กส ง ช อโครงงาน(อ งกฤษ) Development

More information

การออกแบบระบบฐานข อม ลบ คลากรว ทยาล ยเทคโนโลย อาช วศ กษาหนองม วง ด วยโปรแกรม Microsoft Office Access 2007 กนกวรรณ คงบ ตร จ กรศร จ าปางาม

การออกแบบระบบฐานข อม ลบ คลากรว ทยาล ยเทคโนโลย อาช วศ กษาหนองม วง ด วยโปรแกรม Microsoft Office Access 2007 กนกวรรณ คงบ ตร จ กรศร จ าปางาม การออกแบบระบบฐานข อม ลบ คลากรว ทยาล ยเทคโนโลย อาช วศ กษาหนองม วง ด วยโปรแกรม Microsoft Office Access 2007 กนกวรรณ คงบ ตร จ กรศร จ าปางาม โครงงานน เป นส วนหน งของการศ กษาหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส

More information

ระบบบร หารจ ดการโครงการผ านระบบออนไลน Online Project Management. กว ศ กด บ วยฤทธ Kaweesak Buayarit

ระบบบร หารจ ดการโครงการผ านระบบออนไลน Online Project Management. กว ศ กด บ วยฤทธ Kaweesak Buayarit ระบบบร หารจ ดการโครงการผ านระบบออนไลน Online Project Management กว ศ กด บ วยฤทธ Kaweesak Buayarit สารน พนธ ฉบ บน เป นส วนหน งของการศ กษา ตามหล กส ตรว ทยาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ บ ณฑ ตว

More information

บทท 9 เทคโนโลย สารสนเทศเพ อการบร หารจ ดการ

บทท 9 เทคโนโลย สารสนเทศเพ อการบร หารจ ดการ บทท 9 เทคโนโลย สารสนเทศเพ อการบร หารจ ดการ การบร หารจ ดการ ความหมายและความสาค ญของการบร หารจ ดการ การบร หารและการจ ดการ ม ความหมายใกล เค ยงก น แต ใช ในบร บทต างก น กล าวค อ การบร หาร (Administration) ใช

More information

การบร หารความเส ยงของระบบสารสนเทศ ส าน กงานปล ดกระทรวงมหาดไทย ประจ าป พ.ศ. 2555 ICT SMOI s Risk Management

การบร หารความเส ยงของระบบสารสนเทศ ส าน กงานปล ดกระทรวงมหาดไทย ประจ าป พ.ศ. 2555 ICT SMOI s Risk Management การบร หารความเส ยงของระบบสารสนเทศ ส าน กงานปล ดกระทรวงมหาดไทย ประจ าป พ.ศ. 2555 ICT SMOI s Risk Management จ ดท าโดย...ส วนเทคโนโลย สารสนเทศ ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ส าน กงานปล ดกระทรวงมหาดไทย

More information

จ ดท าโดย กล มเทคโนโลย สารสนเทศ กองแผนงาน ว ธ ปฏ บ ต การร กษาความม นคงปลอดภ ยของระบบเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร กรมอนาม ย 1

จ ดท าโดย กล มเทคโนโลย สารสนเทศ กองแผนงาน ว ธ ปฏ บ ต การร กษาความม นคงปลอดภ ยของระบบเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร กรมอนาม ย 1 ว ธ ปฏ บ ต การร กษาความม นคงปลอดภ ยของระบบเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร กรมอนาม ย จ ดท าโดย กล มเทคโนโลย สารสนเทศ กองแผนงาน ว ธ ปฏ บ ต การร กษาความม นคงปลอดภ ยของระบบเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร กรมอนาม

More information

TH6954 ค ม อผ ใช โน ตบ ค PC

TH6954 ค ม อผ ใช โน ตบ ค PC TH6954 ค ม อผ ใช โน ตบ ค PC ก มภาพ นธ 2012 สารบ ญ บทท 1: แนะนำโน ตบ คพ ซ เก ยวก บค ม อผ ใช น... 6 หมายเหต สำหร บค ม อฉบ บน... 6 ข อควรระว งเพ อความปลอดภ ย... 7 การเตร ยมโน ตบ คพ ซ ของค ณ... 11 บทท 2: ทำความร

More information

ส าน กงานอ ตโนม ต (Office Automation)

ส าน กงานอ ตโนม ต (Office Automation) ส าน กงานอ ตโนม ต (Office Automation) 1 1. บทน า ส าน กงานอ ตโนม ต (Office Automation) เป นการน าเอาเทคโนโลย ใหม มาใช ช วยให การปฏ บ ต งานใน ส าน กงานม ประส ทธ ภาพม ความคล องต วสะดวกรวดเร วมากข น โดยการน

More information

ระบบการจ ดการร านอาหาร

ระบบการจ ดการร านอาหาร ระบบการจ ดการร านอาหาร Restaurant Management System นายปวร ศร เหล องทองค า Pavarit Luangthongkam สารน พนธ ฉบ บน เป นส วนหน งของการศ กษา ตามหล กส ตรว ทยาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ บ ณฑ ตว

More information

ระบบ DCN Next Generation การจ ดการการประช มท สมบ รณ แบบท ส ด

ระบบ DCN Next Generation การจ ดการการประช มท สมบ รณ แบบท ส ด ระบบ DCN Next Generation การจ ดการการประช มท สมบ รณ แบบท ส ด 2 ระบบ DCN Next Generation ประสบการณ ท งหมดท ค ณจะได ร บจากการประช ม โครงสร างและประส ทธ ภาพท เหมาะอย างย งในการประช ม ความน าเช อถ อท ได ร

More information

ซอฟต แวร ช นน าของโลกส าหร บ การพ มพ ฉลาก บาร โค ด RFID และการ ด

ซอฟต แวร ช นน าของโลกส าหร บ การพ มพ ฉลาก บาร โค ด RFID และการ ด ซอฟต แวร ช นน าของโลกส าหร บ การพ มพ ฉลาก บาร โค ด RFID และการ ด การเร มต นใช งานช ดแอพพล เค ช น BarTender ภาพรวม การต ดต ง และการใช งานเบ องต น (ภาษาไทย) Rev. 13.06.20.1541 ภาษาไทย ii เร มต นการใช งาน

More information

แผนแม บทเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร พ.ศ. 2555-2559 (ฉบ บทบทวน)

แผนแม บทเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร พ.ศ. 2555-2559 (ฉบ บทบทวน) แผนแม บทเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร พ.ศ. 2555-2559 (ฉบ บทบทวน) สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 บทน า 1-3 บทท 2 ท ศทางการพ ฒนาการศ กษาและบทบาทของ ICT 4-11 บทท 3 สถานภาพการพ ฒนาระบบเทคโนโลย

More information

ค ม อผ ใช Nokia Lumia 625

ค ม อผ ใช Nokia Lumia 625 ค ม อผ ใช Nokia Lumia 625 ฉบ บท 1.0 TH น ๆ... ค ม อไม ได ม ในท น ท งหมด ในโทรศ พท ของค ณก ม ค ม อผ ใช อย ซ งจะต ดต วค ณอย ตลอดเวลา ค ณสามารถเป ดด เม อต องการได ท นท ใน หน าจอเร มต น ให ป ดไปทางซ าย แล

More information

เอกสารหมายเลข ๒ ค ณล กษณะเฉพาะของระบบคอมพ วเตอร

เอกสารหมายเลข ๒ ค ณล กษณะเฉพาะของระบบคอมพ วเตอร เอกสารหมายเลข ๒ ค ณล กษณะเฉพาะของระบบคอมพ วเตอร ๒-๑ ค ณล กษณะเฉพาะของระบบคอมพ วเตอร การวางแผนพ ฒนาระบบงานคอมพ วเตอร ของสรรพสาม ต ผ ประสงค จะเสนอราคาต อง วางแผนการพ ฒนาระบบงาน เพ อให ได ร บประโยชน ส งส

More information

ระบบบร หารงานบ คคลส าหร บการบร หารเวลาท างานของพน กงาน กรณ ศ กษา บร ษ ท เจมาร ท จ าก ด (มหาชน)

ระบบบร หารงานบ คคลส าหร บการบร หารเวลาท างานของพน กงาน กรณ ศ กษา บร ษ ท เจมาร ท จ าก ด (มหาชน) ระบบบร หารงานบ คคลส าหร บการบร หารเวลาท างานของพน กงาน กรณ ศ กษา บร ษ ท เจมาร ท จ าก ด (มหาชน) นายส ธก จ อ ดมทร พย สารน พนธ น เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตร ว ทยาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

บทท 2 ทฤษฎ และงานว จ ยท เก ยวข อง

บทท 2 ทฤษฎ และงานว จ ยท เก ยวข อง บทท 2 ทฤษฎ และงานว จ ยท เก ยวข อง การศ กษาค นคว าน ผ จ ดท างานว จ ยได ท าการศ กษาเอกสาร และงานว จ ยท เก ยวข องก บ งานว จ ยในคร งน โดยแบ งออกเป นห วข อต างๆ ได ด งน 2.1 ทฤษฎ ท เก ยวข อง 2.1.1 ทฤษฎ ท เก

More information

สม ดบ นท กการเร ยนร สาระท กษะการเร ยนร รห สว ชา ทร31001 รายว ชาท กษะการเร ยนร

สม ดบ นท กการเร ยนร สาระท กษะการเร ยนร รห สว ชา ทร31001 รายว ชาท กษะการเร ยนร สม ดบ นท กการเร ยนร สาระท กษะการเร ยนร รห สว ชา ทร31001 รายว ชาท กษะการเร ยนร รห สประจาต วน กศ กษา... ช อ-สก ล... ช อคร ประจากล ม... ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย เขตคลองเตย เร องท 1 ความหมาย

More information

แผนบร หารความเส ยงด านระบบเทคโนโลย สารสนเทศ (IT Risk Management Plan) ส าน กงานนโยบายและแผนการขนส งและจราจร

แผนบร หารความเส ยงด านระบบเทคโนโลย สารสนเทศ (IT Risk Management Plan) ส าน กงานนโยบายและแผนการขนส งและจราจร แผนบร หารด านระบบเทคโนโลย สารสนเทศ (IT Risk Management Plan) ส าน กงานนโยบายและแผนการขนส งและจราจร ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศการขนส งและจราจร ส าน กงานนโยบายและแผนการขนส งและจราจร ก นยายน 2557 แผนบร หารจ ดการด

More information