สาน กควบค มการบร โภคยาส บ กรมควบค มโรค. การจ ดการความร (Knowledge Management) [กระบวนการบร หารงานสารบรรณ]

Size: px
Start display at page:

Download "สาน กควบค มการบร โภคยาส บ กรมควบค มโรค. การจ ดการความร (Knowledge Management) [กระบวนการบร หารงานสารบรรณ]"

Transcription

1 2557 สาน กควบค มการบร โภคยาส บ กรมควบค มโรค การจ ดการความร (Knowledge Management) [กระบวนการบร หารงานสารบรรณ]

2 กระบวนการบร หารงานสารบรรณ ผ ร ช อ- สก ล : นางสมพร จามรมาน ตาแหน ง : น กว ชาการเง นและบ ญช ชานาญการ Tel : ช อ สก ล : น.ส.วรภ ญญ อ นบ ตร ตาแหน ง : น กจ ดการงานท วไปและพ สด Tel : ผ ถอดบทเร ยนและผ ร วมเร ยนร น.ส.ภ ทร นทร ศ ร ทราก ล น กว ชาการสาธารณส ข น.ส.เกศร นทร ไชยจ นดา น กว ชาการสาธารณส ข นายส ร ว ช ส รน วงศ น ต กร นายศร ณร ชต ชาญประโคน น กว ชาการสาธารณส ข น.ส.เมธ ยา กอสนาน น กว ชาการสาธารณส ข น.ส.พรพ มล เหล องส นทรช ย เจ าพน กงานพ สด

3 ห วข อความร กระบวนการบร หารงานสารบรรณ ท มาและความสาค ญของงานสารบรรณ งานสารบรรณ ค อ งานท เก ยวก บการบร หารงานเอกสาร เร มต งแต การจ ดทา การร บ การส ง การเก บ ร กษา การย ม และการทาลายเอกสาร ขอบข ายของงานสารบรรณ งานสารบรรณ ทาให สามารถเห นถ งข นตอนและขอบข ายของงานสารบรรณว า เก ยวข องก บเร องใดบ าง เร มต งแต 1. การผล ตหร อจ ดทาเอกสาร (พ จารณา-ค ด-ร าง เข ยน ตรวจร าง-พ มพ ทาน สาเนา-เสนอ-ลงนาม) 2. การส ง (ตรวจสอบ-ลงทะเบ ยน-ลงว นเด อนป -บรรจ ซอง-นาส ง) 3. การร บ (ตรวจ-ลงทะเบ ยน-แจกจ าย) 4. การเก บ ร กษา และการย ม 5. การทาลาย จากป ญหาการทางานท ผ านมาของสาน กควบค มการบร โภคยาส บ ค อ การทาหน งส อราชการย งไม ถ กต อง หร อไม เหมาะสม และย งม การทางานสารบรรณผ ดก นอย บ อยๆ ส งผลให เส ยเวลาในการปฏ บ ต งานอ นๆ ตามมา รวมไปถ งม อ ตราการโยกย าย ลาออกค อนข างส งมาก ทาให ม บ คลากรใหม ๆ เข ามาทางานอย เสมอ ซ งม ความจาเป นต องสอนระเบ ยบงานสารบรรณให ก บบ คลากรใหม อย เสมอ ด งน น เพ อลดความผ ดพลาด และ ลดการเส ยเวลาก บกระบวนการทางานด านงานสารบรรณ และไม ม ผลกระทบต องานด านอ นๆ บ คลากรใน หน วยงานจ งม ความเห นร วมก นว า ควรม การจ ดทาค ม อ/แนวทางในการบร หารจ ดการงานสารบบรรณข น แต ท งน ได ค ดเล อกห วข อเร องท สาค ญๆและจาเป นท บ คลากรใหม ต องร บร และสามารถดาเน นการได ด วย ตนเอง โดยม บ คลากรเก าคอยเป นท ปร กษา และพ เล ยงให ในกรณ ท ย งไม เข าใจหร อ ม ป ญหาใดๆ ท นอกเหน อจากประเด นด งกล าว โดยม ขอบเขตการถอดบทเร ยนเร องกระบวนการบร หารจ ดการงานสารบรรณ คร งน ด งน

4 ประโยชน ของความร ฯ เพ อลดข อผ ดพลาด ลดการเส ยเวลาของการทางานสารบรรณรวมถ งผลกระทบต องาน ด านอ นๆ ผลล พธ ท คาดหว ง 1. บ คลากรท เข ามาทางานใหม สามารถปฏ บ ต งานได ด วยตนเอง โดยม บ คลากรเก าคอย เป นเพ ยงท ปร กษา และพ เล ยงให 2. การจ ดการงานสารบรรณ รวมถ งระบบงานอ นๆม ประส ทธ ภาพมากย งข น

5

6 ระบบงานสารบรรณ แบ งออกเป น 3 ห วข อใหญ ด งน 1. หน งส อร บ - หน งส อร บในกล มงาน - หน งส อร บนอกกล มงาน (สคส.) 2. หน งส อร บ - หน งส อส งในหน วยงาน - หน งส งภายนอกกรมควบค มโรค - หน งส อส งภายนอกกระทรวง/นอกส งก ด /มหาว ทยาล ย 3. ร ปแบบ/ชน ดของหน งส อ ม 6 ประเภท แต ยกต วอย างมา 2 ประเภท ค อ - หน งส อภายใน - หน งส อภายนอก ข อพ งระว ง 1. การลงร บซ าในเร องเด ยวก น 2. นาเร องไปปฏ บ ต โดยไม ลงร บ 3. ห วหน ากล มงานมอบหมายงานช าทาให การปฏ บ ต งานช าไปด วย 4. ล มส งเร องต อ (หล งจากค นให กล มงานเพ อตรวจทานความเร ยบร อย) ข นตอนการลงร บหน งส อ หน งส อร บจากหน วยงานอ น กล มบร หารท วไป ลงร บหน งส อ พ จารณาค ดแยก/กล นกรอง เสนอห วหน ากล มบร หารท วไป ตรวจทาน เสนอผ อานวยการฯ เสนอห วหน ากล มงานฯ

7 หน งส อร บจากกล มงานในหน วยงาน กล มบร หารท วไปลงร บ พ จารณากล นกรอง - ร ปแบบ - ความถ กต อง เสนอห วหน ากล มบร หารท วไป พ จารณากล นกรอง/ตรวจทาน เสนอผ อานวยการ ผ อานวยการลงนาม ผ อานวยการไม ลงนาม กล มบร หารท วไปดาเน นการต อ ส งหน งส อค นกล มงานเพ อ ดาเน นการต อ (น.อน ม ต, น.เว ยน ฯ) ข อพ งระว ง 1. การลงร บซ าเร องเด ยวก น 2. นาเร องไปปฏ บ ต โดยไม ลงร บ 3. ห วหน ากล มงานฯ มอบงานช า ทาให การปฏ บ ต งานช าตาม ส งหน งส อค นกล มงานฯ เพ อแก ไข

8 ข นตอนการส งหน งส อ กล มงานฯ ถ ง ผ อานวยการ ร างหน งส อเสนอห วหน ากล ม ห วหน ากล มตรวจทาน ไม เห นชอบ แก ไข ห วหน ากล มฯ เห นชอบ ลงนาม ผ ปฏ บ ต ออกเลขหน งส อส ง จากกล มงาน ส งงานสารบรรณหน วยงาน

9 ผ อานวยการ ถ ง หน วยงานอ น ผ อานวยการลงนาม กล มบร หารท วไปออกเลข หน งส อ ค นหน งส อกล บไปย งกล มงาน เพ อแนบเอกสาร นาหน งส อส งไปย งหน วยงาน ต างๆ ข อพ งระว ง พบว า เม อกล มบร หารท วไปค นเร องให กล มงานเพ อไปจ ดช ดเอกสาร แต เจ าของเร องไม จ ดเอกสาร และเก บเร องไว ท กล มงานฯ ทาให เร องค างส ง และเก ดความส ญหาย ร ปแบบ/ชน ดของหน งส อราชการ หน งส อราชการม 6 ชน ด ค อ 1) หน งส อภายนอก 2) หน งส อภายใน 3) หน งส อประท บตรา 4) หน งส อส งการ 5) หน งส อประชาส มพ นธ และ 6) หน งส อท เจ าหน าท ทาข นหร อร บไว เป นหล กฐานในราชการ หน งส อภายใน ค อ หน งส อต ดต อราชการท เป นแบบพ ธ น อยกว าหน งส อภายนอก เน องจากเป นการ ต ดต อระหว างหน วยงานในกระทรวง ทบวง กรมหร อจ งหว ดเด ยวก น ซ งเป นท ร จ กก นด อย แล ว หร อเป น หน วยงานในส งก ดเด ยวก น ใช กระดาษบ นท กข อความ ล กษณะของหน งส อภายใน ม รายละเอ ยดด งน 1. ม คาว า บ นท กข อความ อย ก งกลางกระดาษด านบน ต วอ กษร TH saraban ขนาด 29 พอยต 2. คร ฑเล ก ขนาด 1.2 เซนต เมตร 3. ต งค าหน ากระดาษ ด านบน 1.5 ซม. ด านซ าย 3 ซม. ด านขวา 2 ซม. ด านล าง 1 ซม. 4. ส วนราชการ ให ลงช อส วนราชการเจ าของเร อง 5. ท ให ลงพย ญชนะและเลขประจาของเจ าของเร อง

10 6. ว นท ให ลงต วเลขของว นท ช อเต มของเด อน และต วเลขของป พ ทธศ กราชท ออกหน งส อ 7. เร อง ให ลงเร องย อท เป นใจความส นท ของหน งส อฉบ บน น 8. คาข นต น ให ใช คาข นตามฐานะของผ ร บหน งส อ 9. ข อความ ให ลงสาระสาค ญของเร องให ช ดเจน 10. ลงช อและตาแหน ง ข อควรร 1. ส วนราชการ ห วหน ากล มลงนาม = กล ม... สาน ก...โทร... ผ อานวยการลงนามถ งอธ บด กรมควบค มโรค = สาน ก... กรมควบค มโรค...โทร... ผ อานวยการลงนามถ งกอง/สาน ก ในส งก ดกรมควบค มโรค = สาน ก... กล ม...โทร... อธ บด กรมฯ ลงนาม = กรม... สาน ก...โทร... ร ฐมนตร กระทรวง/ปล ดกระทรวง ลงนาม = กระทรวง... กรม...โทร ข อความย อหน าแยกข นต นด วย ตาม ให ลงท ายด วย ความแจ งแล ว น น 3. ข อความม 3 ย อหน า แต ละย อหน าให ม ระยะห าง 6 พอยด ข อพ งระว ง 1. ไม แนบส งท ส งมาด วย 2. พบว าม การใช คาลงท าย ขอแสดงความน บถ อ 3. ว นท ต องให ตรงก บคาว าข อความ (บ นท กข อความ) ต วอ กษร ว น ตรงก บคาว า ข อ 4. เว นช องว างระหว าง ว นท ก บ เด อน น อย ทาให เข ยนต วเลขไม ได 5. อ างหน งส อผ ดเร องและไม แนบหน งส อท อ างถ ง 6. แบบเส นใต (...) ท อย 3 บรรท ดแรกไม เท าก น และบางคร งพบว าไม ใส

11 ต วอย าง สาเนาค ฉบ บ บ นท กข อความ ส วนราชการ กล มบร หารท วไป สาน กควบค มการบร โภคยาส บ โทร. ๐ ๒๕๘๐ ๙๒๓๗ ท สธ ๐๔๔๒.๑/ ว นท เร อง เร ยน ภาคเหต ภาคความประสงค ภาคสร ป (พ มพ ช อเต ม) ตาแหน ง...ร าง...พ มพ... ตรวจ

12 หน งส อภายนอก ค อ หน งส อต ดต อราชการท เป นแบบพ ธ โดยใช กระดาษตราคร ฑ เป นหน งส อต ดต อ ระหว างส วนราชการ หร อส วนราชการม ถ งหน วยงานอ นใดซ งม ใช ส วนราชการ หร อท ม ถ งบ คคลภายนอก ม รายละเอ ยดด งน 1. คร ฑ ม ขนาด 3 ซม. อย ก งกลางหน ากระดาษด านบน 2. ท ให ลงรห สต วพย ญชนะและเลขประจาของเจ าของเร อง 3. ส วนราชการเจ าของหน งส อ ให ลงช อส วนราชการ สถานท ราชการ 4. ว น เด อน ป ให ลงต วเลขของว นท ช อเต มของเด อน และต วเลขของป พ ทธศ กราชท ออกหน งส อ 5. เร อง ให ลงเร องย อท เป นใจความส นท ส ดของหน งส อฉบ บน น 6. คาข นต น ให ใช คาข นต นตามฐานะของผ ร บหน งส อ 7. อ างถ ง (ถ าม ) ให อ างถ งหน งส อท เคยม ต ดต อก นเฉพาะหน งส อท ส วนราชการผ ร บหน งส อได ร บมาก อน แล วจะจากส วนราชการใดก ตาม โดยให ลงช อส วนราชการเจ าของหน งส อและเลขท หน งส อ ว นท เด อน ป พ ทธศ กราช 8. ส งท ส งมาด วย (ถ าม ) ให ลงช อส งของ เอกสาร หร อบรรณสารท ส งไปพร อมก บหน งส อน น ใน กรณ ท ไม สามารถส งไปในซองเด ยวก นได ให แจ งด วยว าส งไปโดยทางใด 9. ข อความ ให ลงสาระสาค ญของเร องให ช ดเจน และเข าใจง าย หากม ความประสงค หลายประการ ให แยกเป นข อ ๆ 10. คาลงท าย ให ใช คาลงท ายตามฐานะของผ ร บหน งส อ 11. ลงช อ ให ลงลายม อช อเจ าของหน งส อ และให พ มพ ช อเต มของเจ าของลายม อช อไว ใต ลายม อช อ 12. ตาแหน ง ให ลงตาแหน งของเจ าของหน งส อ 13. ส วนราชการเจ าของเร อง ให ลงช อส วนราชการเจ าของเร อง หร อหน วยงานท ออกหน งส อ ถ าส วน ราชการท ออกหน งส ออย ในระด บกระทรวงหร อทบวง ให ลงช อส วนราชการเจ าของเร องท งระด บกรมและกอง ถ าส วนราชการท ออกหน งส ออย ในระด บกรมลงมาให ลงช อส วนราชการเจ าของเร องเพ ยงระด บกองหร อ หน วยงานท ร บผ ดชอบ ** การทาหน งส อราชการท งหน งส อภายใน และหน งส อภายนอก ต องจ ดทาจานวน 3 ฉบ บ ค อ ฉบ บจร ง ฉบ บ สาเนาค ฉบ บ ฉบ บสาเนา** ข อพ งระว ง 1. ส วนราชการ พ จารณาตามผ ลงนาม 2. คาลงท าย พ จารณาตามผ ร บหน งส อ 3. คาข นต น พ จารณาตามผ ร บหน งส อ 4. ม กใช คาผ ดจาก ส งท ส งมาด วย เป น เอกสารแนบ 5. ถ าม หน งส อท อ างถ ง เราจะไม อ างเลขท หน งส ออ กคร งในข อความแต จะใช คาว า ตามหน งส อหน วยงาน ท อ างถ ง 6. ส วนใหญ ขนาดคร ฑไม ได มาตรฐานตามท กาหนดในระเบ ยบสารบรรณฯ

13 ต วอย าง สาเนาค ฉบ บ ท สธ ๐๔๔๒.๑ / กรมควบค มโรค (ว น เด อน ป ) ถนนต วานนท จ งหว ดนนทบ ร ๑๑๐๐๐ ภาคเหต ภาคความประสงค ภาคสร ป ขอแสดงความน บถ อ ( ช อเต ม ) อธ บด กรมควบค มโรค สาน กควบค มการบร โภคยาส บ โทร. ๐ ๒๕๘๐ ๙๒๓๗ โทรสาร...ร าง...พ มพ... ตรวจ

ความส าค ญของการร บ - ส งหน งส อราชการ (ภายนอก)

ความส าค ญของการร บ - ส งหน งส อราชการ (ภายนอก) ความส าค ญของการร บ - ส งหน งส อราชการ (ภายนอก) งานสารบรรณ ค อ งานท เก ยวก บการบร หารงานเอกสาร เร มต งแต การจ ดท า การร บ การส ง การเก บร กษา การย ม และการท าลายเอกสาร จากความหมายของ งานสารบรรณ สามารถเห

More information

ความหมายของหน งส อราชการ หน งส อราชการ ค อ เอกสารท เป นหล กฐานในราชการ ได แก

ความหมายของหน งส อราชการ หน งส อราชการ ค อ เอกสารท เป นหล กฐานในราชการ ได แก 1 2 3 ความหมายของหน งส อราชการ หน งส อราชการ ค อ เอกสารท เป นหล กฐานในราชการ ได แก ๑) หน งส อท ม ไปมาระหว างส วนราชการ ๒) หน งส อท ส วนราชการม ไปถ งหน วยงานอ นท ม ใช ราชการ หร อท ม ไปถ ง บ คคลภายนอก ๓)

More information

งานสารบรรณและการปฏ บ ต งานธ รการในส าน กงาน

งานสารบรรณและการปฏ บ ต งานธ รการในส าน กงาน 1 งานสารบรรณและการปฏ บ ต งานธ รการในส าน กงาน ก. งานสารบรรณ งานสารบรรณ เป นงานเก ยวก บหน งส อ น บต งแต ค ด ร าง เข ยน แต ง พ มพ จดจ า ท าส าเนา ร บ ส ง บ นท ก ย อเร อง เสนอส งการ โต ตอบ จ ดเก บ ค นหา ท

More information

ค ม อ การปฏ บ ต งานสารบรรณ และร ปแบบการเข ยน-พ มพ หน งส อราชการ จ ดท าโดย

ค ม อ การปฏ บ ต งานสารบรรณ และร ปแบบการเข ยน-พ มพ หน งส อราชการ จ ดท าโดย ค ม อ การปฏ บ ต งานสารบรรณ และร ปแบบการเข ยน-พ มพ หน งส อราชการ จ ดท าโดย ฝ ายบร หารงานท วไป ส าน กงานบร หารหน สาธารณะ กระทรวงการคล ง 1 ส งหาคม 2554 ค าน า การจ ดท าค ม อการปฏ บ ต งานสารบรรณ และร ปแบบการเข

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน (Work Manual)

ค ม อการปฏ บ ต งาน (Work Manual) ค ม อการปฏ บ ต งาน (Work Manual) กระบวนงานด านข อม ลข าวสาร ล บ ของทางราชการ ของ ส วนอานวยการ สาน กบร หารกลาง ภายใต กระบวนการสน บสน น ของสาน กงานปล ดกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม จ ดทาโดย...ส วนอานวยการ

More information

ค ม อปฏ บ ต งานระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส (e-document)

ค ม อปฏ บ ต งานระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส (e-document) ค ม อปฏ บ ต งานระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส (e-document) หน งส อทะเบ ยนร บ-ส ง และการร บ-ส งอ เมล จ ดท าโดย ส ภาภรณ วงค กองแก ว คณะสถ ต ประย กต สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร 2554 ค าน า ป จจ บ นปร มาณเอกสารของส

More information

งานบร หารงานท วไป ค ม อปฏ บ ต งานบ คลากรประจาสาน กงานคณบด คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร

งานบร หารงานท วไป ค ม อปฏ บ ต งานบ คลากรประจาสาน กงานคณบด คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร งานบร หารงานท วไป ในการบร หารงานของคณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ภาระงานบร หารงานท วไปของส าน กงาน คณบด ผ ปฏ บ ต งานต องใช ความร ความสามารถทางว ชาการในการปฏ บ ต งานเก ยวก บการบร หารจ ดการ ภายในส าน กงานหร

More information

การใช ระบบงานสารบรรณอ เล กทรอน กส ในกองท พบกแบบครบวงจร

การใช ระบบงานสารบรรณอ เล กทรอน กส ในกองท พบกแบบครบวงจร เอกสารนา การส มมนาเช งปฏ บ ต การ การปร บปร งกระบวนงานสายงานสารบรรณ ประจาป ๒๕๕๘ ห วข อส มมนาท ๑ เร อง การพ ฒนาระบบงานสารบรรณอ เล กทรอน กส ในกองท พบกแบบครบวงจร ------------------------------------ ๑. หล

More information

เอกสารการจ ดการความร จากช มชนน กปฏ บ ต เร อง การร บหน งส อจากหน วยนอก อรม.อร. แผนกธ รการ กองจ ดการ อ ราชนาว มห ดลอด ลยเดช กรมอ ทหารเร อ ม ถ นายน ๒๕๕๔

เอกสารการจ ดการความร จากช มชนน กปฏ บ ต เร อง การร บหน งส อจากหน วยนอก อรม.อร. แผนกธ รการ กองจ ดการ อ ราชนาว มห ดลอด ลยเดช กรมอ ทหารเร อ ม ถ นายน ๒๕๕๔ เอกสารการจ ดการความร จากช มชนน กปฏ บ ต เร อง การร บหน งส อจากหน วยนอก อรม.อร. แผนกธ รการ กองจ ดการ อ ราชนาว มห ดลอด ลยเดช กรมอ ทหารเร อ ม ถ นายน ๒๕๕๔ สารบ ญ หน า ๑. รายช อและภาพสมาช กช มชนน กปฏ บ ต ๒ ๒.

More information

ค าอธ บายการจ ดท าเอกสารเค าโครงผลงาน และเอกสารผลงานฉบ บสมบ รณ

ค าอธ บายการจ ดท าเอกสารเค าโครงผลงาน และเอกสารผลงานฉบ บสมบ รณ ค าอธ บายการจ ดท าเอกสารเค าโครงผลงาน และเอกสารผลงานฉบ บสมบ รณ -1- การประเม นบ คคลและผลงานเพ อแต งต งให ด ารงต าแหน ง ประเภทว ชาการระด บช านาญการและช านาญการพ เศษ กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย (ตามหน งส

More information

ค ม อ งานสารบรรณ งานสารบรรณอ เล กทรอน กส

ค ม อ งานสารบรรณ งานสารบรรณอ เล กทรอน กส ค ม อ งานสารบรรณ งานสารบรรณอ เล กทรอน กส ฝ ายสารบรรณ สล.กรอ. ม ถ นายน 2555 คานา ตามระเบ ยบข อ ๖ ของระเบ ยบสาน กนายกร ฐมนตร ว าด วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ ได ให ความหมาย ของคาว า งานสารบรรณ ไว ว า หมายถ ง งานท

More information

ค ม อการปฏ บ ต งานด านงานสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งานด านงานสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งานด านงานสารบรรณ โดย สำน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห วภ ม พลอด ลยเดช เม อจะทำางาน อย าหย บยกเอาความขาดแคลนเป นข ออ าง จงทำาท ามกลางความขาดแคลนให

More information

ความส าค ญและความหมายของงานสารบรรณ

ความส าค ญและความหมายของงานสารบรรณ ความส าค ญและความหมายของงานสารบรรณ ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ให ความหมาย ของงานสารบรรณว า เป นงานท เก ยวก บ การบร หารงานเอกสาร เร มต งแต การจ ดท า การร บ การส ง การเก บร กษา

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน งานสารบรรณ และ การจ ดเก บเอกสาร

ค ม อการปฏ บ ต งาน งานสารบรรณ และ การจ ดเก บเอกสาร ค ม อการปฏ บ ต งาน งานสารบรรณ และ การจ ดเก บเอกสาร 2 คาน า การจ ดท าค ม อ ในการปฏ บ ต งานสารบรรณ และการจ ดระบบเอกสาร น งานธ รการ ส าน กงานปล ด จ ดท าข นเพ อเป นแนวปฏ บ ต ในการปฏ บ ต งานสารบรรณ และก ารจ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน (Work Manual)

ค ม อการปฏ บ ต งาน (Work Manual) ค ม อการปฏ บ ต งาน (Work Manual) กระบวนการเลขาน การผ บร หารระด บส ง จ ดท าโดย กล มช วยอ านวยการและประสานราชการ ส าน กอ านวยการ สป. ศธ. สารบ ญ หน า กระบวนการเลขาน การผ บร หารระด บส ง กระบวนการสร างค ณค

More information

การเข ยนหน งส อราชการ (Official Letter)

การเข ยนหน งส อราชการ (Official Letter) ๑ การเข ยนหน งส อราชการ (Official Letter) นางสาวปว ณา จ นทร ประด ษฐ เจ าหน าท บร หารงานท วไป ในย คของการปฏ ร ประบบราชการ และการปร บเปล ยนองค กรต าง ๆ การเข ยนหน งส อเพ อส อ ความหมายให เข าใจตรงก นเป นส

More information

ผลงานท เป นผลการด าเน นงานท ผ านมา 1. ช อผลงาน

ผลงานท เป นผลการด าเน นงานท ผ านมา 1. ช อผลงาน ผลงานท เป นผลการดาเน นงานท ผ านมา 1. ช อผลงาน การพ ฒนาการบร หารเอกสารของโครงการชลประทานแพร ๒. ระยะเวลาท ดาเน นการ พ.ศ. 255๔ 255๕ ๓. ความร ทางว ชาการหร อแนวค ดท ใช ในการดาเน นการ 3.1 ศ กษาระเบ ยบส าน กนายกร

More information

บทท ๑ บทนา การบร หารงานเอกสาร (งานสารบรรณ,ธ รการ)

บทท ๑ บทนา การบร หารงานเอกสาร (งานสารบรรณ,ธ รการ) บทท ๑ บทนา การบร หารงานเอกสาร (งานสารบรรณ,ธ รการ) การปฏ บ ต งานในส าน กงานของบ คลากรระด บปฏ บ ต การน น เป นการปฏ บ ต งานท ต อง เก ยวข องก บบ คคลและเอกสาร จ งต องอาศ ยความอดทน ความขย น และความจ าส วนต วพอสมควร

More information

ค ม อปฏ บ ต งาน การลงทะเบ ยนร บ-ส งหน งส อระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส จ ดท าโดย น.ส.ส ชาวด บรรเลงธรรม ภาคว ชาช วว ทยา คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยขอนแก น

ค ม อปฏ บ ต งาน การลงทะเบ ยนร บ-ส งหน งส อระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส จ ดท าโดย น.ส.ส ชาวด บรรเลงธรรม ภาคว ชาช วว ทยา คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยขอนแก น ค ม อปฏ บ ต งาน การลงทะเบ ยนร บ-ส งหน งส อระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส จ ดท าโดย น.ส.ส ชาวด บรรเลงธรรม ภาคว ชาช วว ทยา คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยขอนแก น คำน ำ งานสารบรรณภาคว ชาช วว ทยา คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล

More information

การบร หารท วไป. ศ นย ต วสอบ : ธ รภ ทร ต วเตอร : www.tw-tutor.com โทร : 083-356-8939, 087-223-4585, e-mail : thi.twtutor@gmail.com

การบร หารท วไป. ศ นย ต วสอบ : ธ รภ ทร ต วเตอร : www.tw-tutor.com โทร : 083-356-8939, 087-223-4585, e-mail : thi.twtutor@gmail.com เร ยบเร ยงโดย นายธ รภ ทร วงษ สว าง (ธ รภ ทร ต วเตอร ) 119 การบร หารท วไป กฎกระทรวงกาหนดหล กเกณฑ และว ธ การกระจายอานาจการบร หารและการจ ดการศ กษา พ.ศ. ๒๕๕๐ หน า ๒๙ เล ม ๑๒๔ ตอนท ๒๔ ก ราชก จจาน เบกษา ๑๖ พฤษภาคม

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน งานสารบรรณ และ การจ ดเก บเอกสาร

ค ม อการปฏ บ ต งาน งานสารบรรณ และ การจ ดเก บเอกสาร ค ม อการปฏ บ ต งาน งานสารบรรณ และ การจ ดเก บเอกสาร ว นท...เด อน...2553 ค าน า การจ ดท าค ม อในการปฏ บ ต งานสารบรรณ และการจ ดระบบเอกสารน งานสารบรรณ ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม จ ดท าข นเพ

More information

ห วข อเค าโครงเร องของผลงาน

ห วข อเค าโครงเร องของผลงาน เอกสารหมายเลข ๒ ห วข อเค าโครงเร องของผลงาน ๑. ช อผลงาน การตรวจสอบว เคราะห กล นกรองหน งส อราชการเพ อเสนอผ บร หาร ๒. บทน า / ความส าค ญของป ญหา การปฏ บ ต งานหน าท เลขาน การช วยผ บร หารน น ม บทบาทและความส

More information

แนวปฏ บ ต การใช งานระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส ส าหร บโรงพยาบาลจ ฬาลงกรณ สภากาชาด

แนวปฏ บ ต การใช งานระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส ส าหร บโรงพยาบาลจ ฬาลงกรณ สภากาชาด แนวปฏ บ ต การใช งานระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส ส าหร บโรงพยาบาลจ ฬาลงกรณ สภากาชาด 1. เพ อก าหนดแนวปฏ บ ต ทางการลงร บเอกสารจากภายนอก จฬ. ให เป นแนวทาง เด ยวก น 2. เพ อก าหนดแนวทางการจ ดท าหน งส อบ นท กภายใน

More information

นโยบายก าก บด แลองค การท ด จ งหว ดกาฬส นธ

นโยบายก าก บด แลองค การท ด จ งหว ดกาฬส นธ นโยบายก าก บด แลองค การท ด จ งหว ดกาฬส นธ ป งบประมาณ 2552 ค าน า นโยบายก าก บด แลองค การท ด จ งหว ดกาฬส นธ เพ อให เป นไปตามเจตนารมณ ของร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช 2550 และพระราชกฤษฎ กาว าด

More information

ข นตอนปฏ บ ต ในการประเม นการควบค มภายใน ตามระเบ ยบฯ ข อ 6 และการรายงาน

ข นตอนปฏ บ ต ในการประเม นการควบค มภายใน ตามระเบ ยบฯ ข อ 6 และการรายงาน ข นตอนปฏ บ ต ในการประเม น ตามระเบ ยบฯ ข อ 6 และการรายงาน บทน า ไม ใช เป นเร องท เม อด าเน นการให เก ดข นในองค กรแล วก จบ ก นไปในคร งเด ยว เพราะความเส ยงและสภาพการณ ต างๆ ท ม ผลกระทบต อการปฏ บ ต งาน อาจเปล

More information

ผนวก ค าแนะน าและแบบมาตรฐานการพ มพ หน งส อราชการภาษาไทย ด วยโปรแกรมการพ มพ ในเคร องคอมพ วเตอร

ผนวก ค าแนะน าและแบบมาตรฐานการพ มพ หน งส อราชการภาษาไทย ด วยโปรแกรมการพ มพ ในเคร องคอมพ วเตอร ผนวก ค าแนะน าและแบบมาตรฐานการพ มพ หน งส อราชการภาษาไทย ด วยโปรแกรมการพ มพ ในเคร องคอมพ วเตอร การพ มพ หน งส อราชการภาษาไทย การจ ดท ากระดาษตราคร ฑและกระดาษบ นท กข อความ โดยใช โปรแกรมการพ มพ ในเคร องคอมพ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน การจ ายเง นค าทดแทนอส งหาร มทร พย ท ถ กเวนค น

ค ม อการปฏ บ ต งาน การจ ายเง นค าทดแทนอส งหาร มทร พย ท ถ กเวนค น ค ม อการปฏ บ ต งาน การจ ายเง นค าทดแทนอส งหาร มทร พย ท ถ กเวนค น 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อให ส วนราชการม การจ ดค ม อการปฏ บ ต งานท ช ดเจน อย างเป นลายล กษณ อ กษร ท แสดงถ ง รายละเอ ยดข นตอนการปฏ บ ต งานของก

More information

ข นตอนการปฏ บ ต งานสารบรรณและธ รการท วไป

ข นตอนการปฏ บ ต งานสารบรรณและธ รการท วไป ๓ ข นตอนการปฏ บ ต งานสารบรรณและธ รการท วไป ๑. งานด านการบร หารท วไป ๑.๑ งานร บ - ส งหน งส อราชการและเอกสาร ข นตอนการปฏ บ ต งาน ๑. จ าแนกประเภทหน งส อเข าส าน กกฎหมาย ๒. ลงทะเบ ยนร บหน งส อพร อมท งตรวจสอบส

More information

ส าหร บผ ร บบร ร การ พ.ศ. ๒๕๕๗

ส าหร บผ ร บบร ร การ พ.ศ. ๒๕๕๗ ค ม อการปฏ บ ต งานสารบรรณ ส าหร บผ ร บบร ร การ กล มงานบร หารท วไป ส าน กงานเลขาน การกรม ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล ล อม พ.ศ. ๒๕๕๗ ค าน า การจ ดท าค ม อในการปฏ บ ต งานสารบรรณน กล มงานบร

More information

แนวทางการจ ดทาข อเสนอโครงการ เพ อขอร บการสน บสน นเง นอ ดหน นด านผ ด อยโอกาส ของ สท.

แนวทางการจ ดทาข อเสนอโครงการ เพ อขอร บการสน บสน นเง นอ ดหน นด านผ ด อยโอกาส ของ สท. แนวทางการจ ดทาข อเสนอโครงการ เพ อขอร บการสน บสน นเง นอ ดหน นด านผ ด อยโอกาส ของ สท. สาน กส งเสร มและพ ท กษ ผ ด อยโอกาส สาน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาชน ผ ด อยโอกาส และผ ส งอาย กระทรวงการพ

More information