РОБОЧА ПРОГРАМА. Форма навчання денна Курс ІІІ Семестр VI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "РОБОЧА ПРОГРАМА. Форма навчання денна Курс ІІІ Семестр VI"

Transcription

1 ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КАФЕДРА МИСЛИВСТВОЗАНВСТВА ТА ІХТІОЛОГІЇ Затверджую: Декан біологічного факультету (підпис) Омельянчик Л. О р. Схвалено на засіданні кафедри мисливствознавства та іхтіології Протокол від 2008 р. Завідувач кафедри Домніч В.І. (підпис) РОБОЧА ПРОГРАМА з дисципліни Біологія мисливських тварин Форма навчання денна Курс ІІІ Семестр VI Напрям Спеціальність Освітньокваліфікаційний рівень 070 Біологія Біологія Бакалавр Організаційно-методична характеристика навчальної дисципліни Академічна характеристика Рік навчання: 3 Семестр: 6 Кількість навчальних тижнів: 17 Кількість годин на тиждень: Статус курсу: цикл дисциплін за вибором студента Кількість ECTS кредитів: українських: європейських: 6 Кількість годин: Загальна: 216 Лекції: 32 Структура Лабораторні заняття: 32 Самостійна робота: 76 Індивідуальна робота: 76 Вид підсумкового контролю: залік Робоча програма складена на основі навчальної програми, автор Лебедєва Н.І., затвердженої протоколом від року. Укладач робочої програми Лебедєва Н.І. (ПІБ викладача) Запоріжжя 2008

2 I. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА Біологія промислових тварин являє собою новий спеціалізований розділ зоологічної науки, який вивчає питання господарського використання диких ссавців. Основний принцип сучасного мисливського господарства полягає в управлінні популяціями диких промислових тварин з метою досягнення оптимальних показників їх продуктивності в конкретних умовах. Таке управління можна здійснювати діючи на середовище, в якому живуть тварини та шляхом безпосереднього цілеспрямованого впливу на їх популяції в процесі експлуатації. В процесі своєї життєдіяльності тварини вступають в тісну взаємодію один з одним та з оточуючим їх середовищем. Вивчення екології тварин дозволяє не тільки добре зрозуміти їх біологічні особливості в зв язку з умовами життя, але і дає науково-обгрунтовані відомості, які необхідні для проведення планових дій для зміни тваринного світу, збагачення фауни, охорони тварин та відтворенню ресурсів мисливських тварин. Мета курсу дати студентам основні відомості про класифікацію, систематику, таксономію, географічне розповсюдження та особливості екології основних груп мисливських тварин з метою підвищення ефективності їх стійкого використання, охорони та відтворення. Навчальним планом передбачено проведення практичних занять, які проводяться як у лабораторії так і в польових умовах згідно тематичного плану. Структура занять: перша (теоретична) частина заняття перевірка засвоєння теоретичного матеріалу студентами, друга (практична) частина виконання завдань лабораторної роботи та оформлення звіту. Мета теоретичної частини занять поглиблення, розширення та закріплення знань, одержаних на лекціях. Цей вид практикуму привчає самостійно працювати з літературою та використовувати отримані знання при виконанні лабораторної роботи. Мета практичної частини занять оволодіння студентами методиками польових досліджень визначення видової належності особин і їх слідів життєдіяльності; морфологічних, краніологічних досліджень, визначення віку тварин, оцінювання мисливських трофеїв, визначення будови гнізд та видової належності яйцекладок за формою, величиною, кількістю, забарвленням тощо. Програма курсу Біологія мисливських тварин тісно пов язана з дисциплінами циклів природничо-наукової та професійно-практичної підготовки. У результаті вивчення курсу студент повинен Знати: основи екології тварин, основні закони екології тварин, класифікацію екологічних факторів, значення екологічних факторів в житті мисливських тварин, основні форми, методи, підсумки та наслідки штучного збагачення фауни, видовий склад мисливської орніто- та теріофауни, загальну характеристику особливостей (біологічні, екологічні та етологічні особливості) мисливських птахів і тварин,

3 систематику та таксономію мисливських птахів і тварин. Вміти: оцінювати значення окремих екологічних факторів для життя мисливських птахів і тварин, визначати силу впливу тих чи інших екологічних факторів на популяції птахів і тварин, оцінювати розподіл тварин в залежності від змін абіотичних факторів середовища, проводити точне визначення видового складу мисливських птахів і тварин на визначених територіях, визначати види по слідам їх життєдіяльності, визначати види в конкретних біотопах за їх зовнішньою будовою, поведінкою, голосом, визначати вік тварин, чітко визначати видову належність сховищ, гнізд, нір, лігв тощо. II. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ модуля нав-х тижнів Модуль 1 (контрольний) теми 1 9 тижні (1-й півсеместр) Модуль 2 (контрольний) тижні (2-й півсеместр) Теми лекцій, види інших аудиторних занять та самостійної роботи 1 Лекція: Лабораторна робота: Самостійна робота: 2 Лекція: Лабораторна робота: Самостійна робота: 3 Лекція: Лабораторна робота: Самостійна робота: Лекція: Лабораторна робота: Самостійна робота: 1 модульний контроль (разом по 1-му модулю). 5 Лекція: Лабораторна робота: Самостійна робота: 6 Лекція: Лабораторна робота: Самостійна робота: 7 Лекція: Лабораторна робота: Самостійна робота: 8 Лекція: Лабораторна робота: Самостійна робота: 2 модульний контроль (разом по 2-му модулю). Індивідуальне завдання Підсумковий семестровий контроль Разом Обсяг, годин Вид модульного і підсумкового контролю та їх рейтингова оцінка (РО) Поточний контроль 15 балів; Модульна контрольна робота 15 балів 30 балів 30 балів 20 бал 20 балів 100 балів

4 III. ТЕМИ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ МОДУЛЬ 1. Тема 1. Вступ. Предмет і задачі екології тварин. Екологічні фактори. 1. Екологія як наука. Екологія тварин. 2. Екологічні елементи та фактори. 3. Закон мінімуму та максимуму. Закон екологічного оптимуму.. Межа толерантності. Екотипи. 5. Кліматичні фактори середовища. 6. Едафічні та орографічні фактори середовища. 7. Гідрофічні фактори середовища. 8. Вода як фактор існування тварин. 9. Сніговий покров як екологічний фактор. Література: основна -12; додаткова 1-3, 5 Тема 2. Загальна характеристика та біологічні особливості класу Ссавців (Mammalіa). Загальна характеристика та особливості біології рядів Комахоїдні (Іnsectіvora), Хижаки (Carnіvora). 1. Особливості біології та екології ссавців. 2. Біологія родини Кротові (Talpіdae): кріт (Talpa europaea). 3. Біологія представників родини Вовчі (вовк (Canіs lupus), лисиця звичайна (Vulpes vulpes), єнотовидний собака (Nyctereutes procyonoіdes)).. Біологія представників родини Ведмежі (бурий ведмідь (Ursus arctos)). 5. Біологія представників родини Кунячі (лісова куниця (Martes martes), кам яна куниця (Martes foіna), ласка (Mustela nіvalіs), горностай (Mustela ermіnea), норка європейська (Mustela lutrіola), норка американська (Mustela vіson), тхір степовий (Mustela eversmannі), тхір лісовий (Mustela putorіus), борсук (Meles meles), видра (Lutra lutra)). 6. Біологія представників родини Котячі (рись (Felіs lynx), лісовий кіт (Felіs sіlvestrіs)). Література: основна 1, 3, 5-9, 11, 12; додаткова 3-5 Тема 3. Загальна характеристика та особливості біології ряду Гризуни (Rodentіa), родин Білячі (Scіurіdae), Бобри (Castorіdae), Хом якоподібні (Crіcetіdae). Загальна характеристика та особливості біології ряду Зайцеподібні (Lagomorpha), родини Зайці (Leporіdae). 1. Біологія представників родини Білячі (звичайна білка (Scіurus vulgarіs)). 2. Біологія представників родини Бобри (азіатський бобер (Castor fіber), канадський бобер (Castor canadensіs)). 3. Біологія представників родини Зайці (заєць-русак (Lepus europaeus), заєць-біляк (Lepus tіmіdus)). Література: основна 1, 3, 5-9, 11, 12; додаткова 3-5 Тема. Загальна характеристика та особливості біології ряду Парнопалі (Artіodactyla). Загальна характеристика та особливості біології родин Свині дикі (Suіdae), Олені (Ctrvіdae), Порожнисторогі (Bovіdae).

5 1. Загальна характеристика та особливості біології ряду Копитні. 2. Біологія представників родини Свині дикі (кабана дикого (Sus scrofa)). 3. Біологія представників родини Олені (лось європейський (Alces alces), козуля європейська (Capreіlus capreolus), козуля сибірська (Capreolus pygargus), олень благородний (Cervus elaphus), олень плямистий (Cervus nіppon).. Біологія представників родини Порожнисторогі (зубр (Bіson bonasus)). Література: основна 1, 3, 5-9, 11, 12; додаткова 3-5 МОДУЛЬ 2. Тема 5. Загальна характеристика та біологічні особливості класу Птахів (Aves). Загальна характеристика та особливості біології рядів Гусеподібні (Anseriformes), Пірникозоподібні (Podicipediformes). 1. Особливості біології та екології птахів. 2. Біологія представників родини Качкові (Anatidae). 3. Біологія представників родини Пернікозові (Podicipedidae). Література: основна, 10, 13-15; додаткова 5-8 Тема 6. Загальна характеристика та особливості біології рядів Куроподібні (Galliiformes), Голубоподібні (Columbiformes). 1. Біологія представників родини Тетерукові (Tetraonidae). 2. Біологія представників родини Фазанові (Phasianidae). 3. Біологія представників родини Голубові (Columbidae). Література: основна, 10, 13-15; додаткова 5-8 Тема 7. Загальна характеристика та особливості біології рядів Журавлеподібні (Gruiformes), Сивкоподібні (Charadriiformes). 1. Біологія представників родини Пастушкові (Rallidae). 2. Біологія представників родини Дрохвові (Otididae). 3. Біологія представників родини Лежневі (Burhinidae).. Біологія представників родини Куликосорокові (Haematopodidae). 5. Біологія представників родини Сивкові (Charadriidae). 6. Біологія представників родини Чоботарові (Recurvirostridae). 1. Біологія представників родини Бранцеві (Scolopacidae). Література: основна, 10, 13-15; додаткова 5-8 Тема 8. Мисливська фауна різних ландшафтних зон. Господарське значення представників мисливської фауни. 1. Лісова зона. 2. Лісостепова зона. 3. Степова зона.. Карпати та гірський Крим. 5. Стан ресурсів мисливської фауни. 6. Охорона та відтворення запасів мисливських тварин. Література: основна 1-15; додаткова 3-8

6 IV. ТЕМИ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ МОДУЛЬ 1. Тема 1. Морфологія мисливських ссавців. Завдання 1. Провести вимірювання тіла ссавців (представників різних рядів). Замалювати схему зняття основних вимірів. Завдання 2. Зважити тіло та окремі органи ссавців представників різних рядів). Завдання 3. Заповнити морфологічні картки та відповідні лабораторні журнали (журнали досліджень). Література: основна 1, 3, 5-9, 11, 12; додаткова 3-5 Тема 2. Будова черепа та зубної системи мисливських ссавців. Завдання 1. Вивчити будову мозкової та вісцеральної частин черепа на прикладі хижаків, гризунів, зайцеподібних, копитних. Замалювати схематично будову черепів представників цих рядів. Завдання 2. Зняти проміри черепів на прикладі основних рядів мисливських тварин. Замалювати схему вимірювання черепу. Завдання 3. Вивчити будову зубної системи мисливських тварин на прикладі основних представників. Складати зубні формули представників рядів хижаки, гризуні, зайцеподібні та копитні. Література: основна 1, 3, 5-9, 11, 12; додаткова 3-5 Тема 3. Оцінка трофейності рогів копитних. Завдання 1. Оцінити роги оленя, козулі, лані, лося, муфлона. Завдання 2. Оцінити ікла кабана. Література: основна 1, 3, 5-9, 11, 12; додаткова 3-5 Тема. Сліди життєдіяльності ссавців. Вивчення сховищ мисливських ссавців. Завдання 1. Охарактеризувати сліди основних видів мисливських тварин. Завдання 2. Визначити елементи стопи, які приймають участь в опорі, та сліди різних видів тварин. Завдання 3. Зробити виміри слідів лап звірів. Завдання 5. Визначити особливості слідових доріжок та слідів звірів на різних ґрунтах та в залежності від швидкості переміщення та алюру. Завдання 6. Розглянути практичну класифікацію слідів звірів. Завдання 7. Освоїти методику зняття зліпка сліду. Завдання 8. Визначити як проводиться розкопування нір. Замалювати схему. Література: основна 1, 3, 5-9, 11, 12; додаткова 3-5

7 МОДУЛЬ 2. Тема 5. Визначення віку мисливських ссавців. Завдання 1. Визначити вік тварин за зовнішніми ознаками використовуючи фотографії. Завдання 2. Виготовити шліфи та зрізи зубів певних видів тварин та визначити їх вік з точністю до року. Література: основна 1, 3, 5-9, 11, 12; додаткова 3-5 Тема 6. Особливості спостереження за птахами. Завдання 1. Визначити морфологічні особливості птахів. Завдання 2. З ясувати особливості визначення птахів в польових умовах. Література: основна, 10, 13-15; додаткова 5-8 Тема 7. Типи гнізд і особливості гніздових територій. Завдання 1. Надати характеристику гнізд різних типів. Завдання 2. Визначити особливості кладок різних видів мисливських птахів. Завдання 3. Визначити особливості будови гнізд різних видів мисливських птахів. Завдання. Визначити особливості гніздових територій представників мисливської авіафауни. Література: основна, 10, 13-15; додаткова 5-8 Тема 8. Визначення плодючості (ссавців та птахів) Завдання 1. Визначити стадії статевого циклу, зробити рисунок. Завдання 2. Визначити основні показники плодючості. Завдання 3. Визначити преднатальну, поснатальну плодючості та коефіцієнт плодючості. Література: основна 1-5, 11, ; додаткова 3-8 V. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ Самостійна робота студентів з спецкурсу Біологія мисливських тварин передбачає: опрацювання навчальної літератури до кожного заняття; самостійне опрацювання лекційного матеріалу; самостійне опрацювання теоретичних питань; виконання письмових завдань. з/п ЗАВДАННЯ Література Форма контролю

8 з/п ЗАВДАННЯ Література Форма контролю 1. Предмет і задачі екології. Екологічні фактори. Закон екологічного оптимуму. Закон екологічного мінімуму та максимуму. Екологія як наука. Задачі і мова екології та її зв язок з іншими науками. Об єкти і методи дослідження екології тварин. Стеноеки та евріеки. Класифікація екофакторів. Кліматичні фактори середовища. Едафічні та орографічні фактори середовища. Гідрофічні фактори середовища. Вода як фактор існування тварин. Сніговий покров як екологічний фактор. 2. Загальна характеристика та біологічні особливості класу Ссавців (Mammalіa). Загальна характеристика та особливості біології рядів Комахоїдні (Іnsectіvora), Хижаки (Carnіvora). Різноманітність форм ссавців. Пристосування ссавців до різноманітних умов існування. Походження ссавців. Характеристика класу Ссавців. Характеристика ряду Комахоїдні. Характеристика ряду Хижих. Загальна характеристика родин Вовчі (Canіdae), Ведмежі (Ursіdae), Кунячі (Mustelіdae), Котячі (Felіdae). Загальна характеристика та особливості біології могери (Mogera robusta), шакала (Canіs aureus), афганської лисиці (Vulpes cana), корсака (Vulpes corsac), песця (Alopex lagopus), білого ведмедя (Ursus marіtіmus), білогрудого ведмедя (Ursus thіbetanus), калана (Enhіdra lutrіs), перегусни звичайної (Vormela peregusna), соболя (Martes zіbellіna), росомахи (Gulo gulo), степового кота (Felіs lybіca), тигра (Pantera tіgrіs), комишевого кота (Felіs chaus). основна -12; додаткова 1-3, 5 основна 1, 3, 5-9, 11, 12; додаткова 3-5

9 з/п ЗАВДАННЯ Література Форма контролю 3. Загальна характеристика та особливості біології ряду Гризуни (Rodentіa), родин Білячі (Scіurіdae), Бобри (Castorіdae), Хом якоподібні (Crіcetіdae). Загальна характеристика та особливості біології ряду Зайцеподібні (Lagomorpha), родини Зайці (Leporіdae). Характеристика ряду Гризуни. Хом якоподібні (ондатра (Ondatra zіbethіcus), нутрія (Myocastor coypus)). Характеристика та особливості родини Зайці. Загальна характеристика та особливості біології чорношапочного бабака (Marmota camtschatіca) звичайного бабака (Marmota bobak) лісового бабака (Marmota monax), ховраха європейського (Cіtellus cіtellus), звичайного сліпака (Spalax mіcrophthalmus), вовчка лісового (Dyromys nіtedula), вовчка сірого (Glіs glіs), вовчка горішкового (Muscardіnus avellanarіs).. Загальна характеристика та особливості біології ряду Парнопалі (Artіodactyla). Загальна характеристика та особливості біології родин Свині дикі (Suіdae), Олені (Ctrvіdae), Порожнисторогі (Bovіdae). Загальна характеристика та особливості біології ряду Парнопалі. Характеристика та особливості родини Свині дикі, Олені, Порожнисторогі. Біологія представників родин Олені: лань (Cervus dama)); Порожнисторогі (бізон (Bіson bіson). Загальна характеристика та особливості біології північного оленя (Rangіfer tarandus), кабарги (Moschus moschіferus), сайгака (Saіga tatarіca), горного барана (Ovіs ammon), муфлона (Ovіs ammon musіmon), снігового барана (Ovіs canadensіs). 5. Загальна характеристика та біологічні особливості класу Птахи (Aves). Загальна характеристика та особливості біології ряду Гагароподібні (Gaviiformes), Пеліканоподібні (Pelecaniformes), Лелекоподібні (Ciconiiformes). Загальна характеристика та особливості біології родин Гагарові (Gaviidae), Пеліканові (Pelecanidae), Чаплеві (Ardeidae), Ібісові (Threskiornithidae). основна 1, 3, 5-9, 11, 12; додаткова 3-5 основна 1, 3, 5-9, 11, 12; додаткова 3-5 основна, 10, 13-15; додаткова 5-8

10 з/п ЗАВДАННЯ Література Форма контролю 6. Загальна характеристика та особливості біології рядів Журавлеподібні (Gruiformes), Сивкоподібні (Charadriiformes) Загальна характеристика та особливості біології родин Журавлеві (Gruidae), Дерихвостові (Glareolidae), Мартинові (Laridae). 7. Загальна характеристика та особливості біології рядів Соколоподібні (Falconiformes), Совоподібні (Strigiformes) 8. Морфологія мисливських ссавців. Екстер єр мисливських ссавців. Морфометрія. Інтер єр мисливських ссавців. Органометрія. 9. Будова черепа та зубної системи мисливських ссавців. Будова черепа мисливських ссавців. Будова зубної системи мисливських ссавців. Краніометрія. 10. Оцінка трофейності рогів копитних. Мисливські трофеї. Методи оцінки трофейності рогів копитних. Критерії оцінки трофейності рогів копитних. 11. Сліди життєдіяльності ссавців. Вивчення сховищ мисливськопромислових ссавців. Сліди життєдіяльності ссавців. Відбитки лап мисливських ссавців. Методи вивчення слідів життєдіяльності мисливських ссавців. Сховища тварин. 12. Визначення переднатальної та постнатальної плодючості. Стадії статевого циклу: фолікулярна стадія, лютеінова стадія, стадія вагітності, стадія лактації. Основні показники плодючості. Переднатальна плодючість. Постнатальна плодючість. Коефіцієнт плодючості. 13. Визначення віку мисливськопромислових ссавців. Визначення віку за зовнішніми ознаками. Визначення віку за шаровими структурами. Виготовлення шліфів та зрізів зубів. основна, 10, 13-15; додаткова 5-8 основна, 10, 13-15; додаткова 5-8 основна 1, 3, 5-9, 11, 12; додаткова 3-5 основна 1, 3, 5-9, 11, 12; додаткова 3-5 основна 1, 3, 5-9, 11, 12; додаткова 3-5 основна 1, 3, 5-9, 11, 12; додаткова 3-5 основна 1, 3, 5-9, 11, 12; додаткова 3-5 основна 1, 3, 5-9, 11, 12; додаткова 3-5 VI. ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ У робочій програмі наведено приклади цих завдань 1. Провести дослідження морфології запропонованого виду мисливських тварин. 2. Провести дослідження краніології запропонованого виду мисливських тварин. 3. Провести оцінку трофеїв.

11 . Визначити гніздову територію запропонованого виду мисливських птахів. 5. Визначити особливості біології запропонованого виду мисливських тварин або птахів певного регіону. VII. ПЕРЕЛІК ЗАПИТАНЬ ДЛЯ КОНТРОЛЮ З КОЖНОГО МОДУЛЯ І ДИСЦИПЛІНИ В ЦІЛОМУ Модуль 1 Теоретичні питання: 1. Предмет та задачі екології. 2. Об єкти та методи дослідження екології тварин. 3. Екологічні елементи. Екологічні фактори.. Класифікація екофакторів. 5. Закон мінімуму та максимуму. Закон екологічного оптимуму. 6. Межа толерантності. Висновки, які пояснюють розповсюдження та виживання організмів. 7. Біотичні фактори середовища. 8. Мікроклімат та його значення для мисливських тварин. Екоклімат. 9. Значення світла, температури та вітру для мисливсько-промислових тварин. Правило Алена- Бергмана. 10. Гідрофічні фактори середовища. Правило Глюгера. 11. Значення води в житті мисливсько-промислових тварин. Анабіоз та напіванабіоз. 12. Значення снігу в житті тварин. 13. Едафічні фактори середовища. Орографічні фактори середовища. 1. Абіотичні фактори середовища та їх значення для мисливських тварин. 15. Антропогенні фактори середовища. 16. Особливості зимової екології тварин. 17. Рельєф, мікрорельєф. Правило Алехіна. 18. Форми штучного розселення тварин. 19. Акліматизаційний процес. 20. Реакліматизація. 21. Підсумки та наслідки акліматизації. 22. Загальна характеристика та біологічні особливості класу Ссавців (Mammalіa). 23. Загальна характеристика та особливості біології ряду Комахоїдні (Іnsectіvora). Біологія родини Кротові (Talpіdae): Talpa europaea. 2. Характеристика ряду Хижаки (Carnіvora).Біологія роду Вовки (Canіdae): Canіs lupus, Canіs aureus. 25. Характеристика ряду Хижаки (Carnіvora).Біологія роду Лисиці (Vulpes): Vulpes vulpes. 26. Характеристика ряду Хижаки (Carnіvora).Біологія роду Єнотовидні собаки (Nyctereutes): Nyctereutes procyonoіdes. 27. Характеристика родини Ведмежі (Ursіdae), біологія роду Ведмеді (Ursus): Ursus arctos. 28. Характеристика родини Кунячі (Mustelіdae). Біологія роду Куниці (Martes): Martes martes, Martes foіna. 29. Характеристика родини Кунячі (Mustelіdae). Біологія роду Ласки і тхори (Mustela): Mustela nіvalіs, Mustela ermіnea. 30. Характеристика родини Кунячі (Mustelіdae). Біологія роду Ласки і тхори (Mustela): Mustela lutrіola, Mustela vіson. 31. Характеристика родини Кунячі (Mustelіdae). Біологія роду Ласки і тхори (Mustela):.Mustela eversmannі, Mustela putorіus 32. Біологія родів Борсуки (Meles) та Видри (Lutra). 33. Характеристика родини Котячі (Felіdae). Біологія роду Коти (Felіs): Felіs lynx, Felіs lybіca. 3. Характеристика ряду Гризунів (Rodentіa). Характеристика родини Бобри (Castorіdae). Біологія роду Бобри (Castor): Castor fіber, Castor canadensіs.

12 35. Характеристика родини Білячі (Scіurіdae). Біологія роду Білки (Scіurus): Scіurus vulgarіs. 36. Характеристика родин Хом якоподібні (Crіcetіdae) (ондатра (Ondatra zіbethіcus)) та Нутрієві (Myocastorіdae) (нутрія (Myocastor coypus)). 37. Характеристика ряду Зайцеподібні (Lagomorpha). Біологія родини Зайці (Leporіdae): Lepus europaeus, Lepus tіmіdus. 38. Характеристика ряду Парнопалі (Artіodactyla). 39. Характеристика родини Свині дикі (Suіdae). Біологія роду Кабани (Sus): Sus scrofa. 0. Характеристика родини Олені (Ctrvіdae). Біологія роду Лосі (Alces): Alces alces. 1. Біологія роду Козулі (Capreіlus): Capreіlus capreolus, Capreolus pygargus 2. Біологія роду Олені (Cervus): Cervus elaphus, Cervus nіppon, Cervus dama 1. Характеристика родини Порожнисторогі (Bovіdae). Біологія роду Бізони (Bіson): Bіson bіson, Bіson bonasus. Практичні завдання (у робочій програмі наведено приклади цих завдань): 1. Екстер єр мисливських ссавців. 2. Морфометрія. 3. Особливості вимірювання тіла ссавців різних видів.. Особливості вимірювання представників різних рядів. 5. Інтер єр мисливських ссавців. Органометрія. 6. Зважування внутрішніх органів тварин. 7. Правила заповнення морфологічних карток та лабораторних журналів (журналів досліджень). 8. Будова черепа мисливських ссавців. Будова зубної системи мисливських ссавців. Краніометрія. 9. Будова мозкового та вісцерального черепів у представників різних рядів мисливських тварин. 10. Основні виміри черепів та особливості вимірювання черепів у представників різних рядів ссавців. 11. Будова зубної системи ссавців. 12. Мисливські трофеї. 13. Методи оцінки трофейності рогів копитних. 1. Критерії оцінки трофейності рогів копитних. 15. Сліди життєдіяльності ссавців. 16. Відбитки лап мисливських ссавців. 17. Методи вивчення слідів життєдіяльності мисливських ссавців. 18. Сховища тварин. Модуль 2 Теоретичні питання: 1. Дати назви тіла та оперіння птаха за С.А. Бутурліним. 2. Як користуватися визначником птахів? 3. Загальна характеристика особливостей ряду куроподібних.. Дати характеристику біологічних особливостей та поширення тетеревиних птахів. 5. Біологія та поширення глухарів, їх систематика. 6. Дати характеристику біологічних особливостей білих куріпок і рябчиків. 7. Особливості біології та поширення фазанів. 8. Загальна характеристика біологічних особливостей родини фазанових. 9. Сіра куріпка та звичайна перепілка, їх біологічні особливості. 10. Біологія та поширення голубів. Основні представники фауни України та їх промислове значення. 11. Біологія та поширення горлиць. Основні представники фауни України. 12. Загальна характеристика біології основних представників родини рябкових. 13. Біологія та поширення пастушків в Україні. 1. Біологія погонича, деркача та водяної крачки. 15. Біологія та поширення лисухи в Україні.

13 16. Загальна характеристика біології та поширення журавлів. Основні представники. 17. Біологія дрофиних. Основні представники та їх поширення. 18. Біологія основних представників ряду куликів. Промислові та рідкісні види куликів. 19. Біологія та поширення бекасів. Основні представники. 20. Біологія та поширення гагар. Основні представники фауни України. 21. Біологія та практичне значення норців. Основні представники фауни України. 22. Систематичні групи ряду гусячих. Характеристика рядів. 23. Біологія основних представників роду лебідь і їх систематика. 2. Систематика роду Гуска. Характеристика біології основних представників. 25. Біологія та поширення казарок. Систематика казарок. 26. Біологія та поширення основних представників в Україні роду галагаз. Систематика роду галагаз. 27. Біологія та поширення морянки, гоголя, лутків. 28. Біологія та поширення в Україні річкових качок. Їх систематика та практичне значення. 29. Рід чернеть. Біологія та поширення основних представників в фауні України. 30. Загальна характеристика основних родин ряду веслоногих. 31. Родина пеліканові та бакланові. Біологія, поширення та практичне значення. 32. Біологія, систематика та поширення голінастих: родини чібісових та чаплевих. 33. Біологія, систематика та поширення соколиних, представників ряду хижих птахів. 3. Біологія та поширення яструбиних. Характеристика основних родів. 35. Біологія та поширення справжніх сов. Характеристика основних родів та їх значення. 36. Біологія основних синантропних видів родини воронових. Їх значення для мисливських господарств. 1. Практичне значення птахів в житті людини Практичні завдання (у робочій програмі наведено приклади цих завдань): 1. Визначення віку за зовнішніми ознаками. 2. Визначення віку за шаровими структурами. 3. Виготовлення шліфів та зрізів зубів.. Стадії статевого циклу: фолікулярна стадія, лютеінова стадія, стадія вагітності, стадія лактації. 5. Основні показники плодючості. 6. Переднатальна плодючість. 7. Постнатальна плодючість. 8. Коефіцієнт плодючості. Тестові завдання (у робочій програмі наведено приклади цих завдань): 1. Зубна формула представників родини кротові: a) i c pm m = b) i c pm m = c) i c pm m = d) 3(2) 1 (3,2) 2 i c pm m = 2(0,38,3 ) 3 1 (3,2) 3 e) i c pm m = Строки гону крота європейського a) навесні b) навесні та влітку c) наприкінці зими та навесні

14 d) восени 3. Строки вагітності собаки єнотоподібного a) доби b) діб c) діб. В якому віці настає статева зрілість у оленя благородного? a) 9-21 місяців b) 2-3-х літньому віці c) 8-10 місяців 5. Зубна формула родини Ведмежі a) i c pm m = b) 3(2) 1 (3,2) 2 i c pm m = 2(0,38,3 ) 3 1 (3,2) 3 c) i c pm m = d) i c pm m = e) i c pm m = Строки гону куниці кам яної a) грудень лютий b) середина лютого перша половина липня c) червень серпень d) серпень перша половина вересня 7. Строки вагітності зубру a) 9 місяців b) діб c) діб 8. В якому віці настає статева зрілість у лисці звичайної? a) 2-3-х літньому віці b) 9-21 місяців c) 3--х літньому віці ПИТАННЯ ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ Теоретичні завдання: 1. Предмет та задачі екології. 2. Об єкти та методи дослідження екології тварин. 3. Екологічні елементи. Екологічні фактори.. Класифікація екофакторів. 5. Закон мінімуму та максимуму. Закон екологічного оптимуму. 6. Межа толерантності. Висновки, які пояснюють розповсюдження та виживання організмів. 7. Біотичні фактори середовища. 8. Мікроклімат та його значення для мисливських тварин. Екоклімат. 9. Значення світла, температури та вітру для мисливсько-промислових тварин. Правило Алена- Бергмана.

15 10. Гідрофічні фактори середовища. Правило Глюгера. 11. Значення води в житті мисливсько-промислових тварин. Анабіоз та напіванабіоз. 12. Значення снігу в житті тварин. 13. Едафічні фактори середовища. Орографічні фактори середовища. 1. Абіотичні фактори середовища та їх значення для мисливських тварин. 15. Антропогенні фактори середовища. 16. Особливості зимової екології тварин. 17. Рельєф, мікрорельєф. Правило Алехіна. 18. Форми штучного розселення тварин. 19. Акліматизаційний процес. 20. Реакліматизація. 21. Підсумки та наслідки акліматизації. 22. Загальна характеристика та біологічні особливості класу Ссавців (Mammalіa). 23. Загальна характеристика та особливості біології ряду Комахоїдні (Іnsectіvora). Біологія родини Кротові (Talpіdae): Talpa europaea. 2. Характеристика ряду Хижаки (Carnіvora).Біологія роду Вовки (Canіdae): Canіs lupus, Canіs aureus. 25. Характеристика ряду Хижаки (Carnіvora).Біологія роду Лисиці (Vulpes): Vulpes vulpes. 26. Характеристика ряду Хижаки (Carnіvora).Біологія роду Єнотовидні собаки (Nyctereutes): Nyctereutes procyonoіdes. 27. Характеристика родини Ведмежі (Ursіdae), біологія роду Ведмеді (Ursus): Ursus arctos. 28. Характеристика родини Кунячі (Mustelіdae). Біологія роду Куниці (Martes): Martes martes, Martes foіna. 29. Характеристика родини Кунячі (Mustelіdae). Біологія роду Ласки і тхори (Mustela): Mustela nіvalіs, Mustela ermіnea. 30. Характеристика родини Кунячі (Mustelіdae). Біологія роду Ласки і тхори (Mustela): Mustela lutrіola, Mustela vіson. 31. Характеристика родини Кунячі (Mustelіdae). Біологія роду Ласки і тхори (Mustela):.Mustela eversmannі, Mustela putorіus 32. Біологія родів Борсуки (Meles) та Видри (Lutra). 33. Характеристика родини Котячі (Felіdae). Біологія роду Коти (Felіs): Felіs lynx, Felіs lybіca. 3. Характеристика ряду Гризунів (Rodentіa). Характеристика родини Бобри (Castorіdae). Біологія роду Бобри (Castor): Castor fіber, Castor canadensіs. 35. Характеристика родини Білячі (Scіurіdae). Біологія роду Білки (Scіurus): Scіurus vulgarіs. 36. Характеристика родин Хом якоподібні (Crіcetіdae) (ондатра (Ondatra zіbethіcus)) та Нутрієві (Myocastorіdae) (нутрія (Myocastor coypus)). 37. Характеристика ряду Зайцеподібні (Lagomorpha). Біологія родини Зайці (Leporіdae): Lepus europaeus, Lepus tіmіdus. 38. Характеристика ряду Парнопалі (Artіodactyla). 39. Характеристика родини Свині дикі (Suіdae). Біологія роду Кабани (Sus): Sus scrofa. 0. Характеристика родини Олені (Ctrvіdae). Біологія роду Лосі (Alces): Alces alces. 1. Біологія роду Козулі (Capreіlus): Capreіlus capreolus, Capreolus pygargus 2. Біологія роду Олені (Cervus): Cervus elaphus, Cervus nіppon, Cervus dama 3. Характеристика родини Порожнисторогі (Bovіdae). Біологія роду Бізони (Bіson): Bіson bіson, Bіson bonasus.. Дати назви тіла та оперіння птаха за С.А. Бутурліним. 5. Як користуватися визначником птахів? 6. Загальна характеристика особливостей ряду куроподібних. 7. Дати характеристику біологічних особливостей та поширення тетеревиних птахів. 8. Біологія та поширення глухарів, їх систематика. 9. Дати характеристику біологічних особливостей білих куріпок і рябчиків. 50. Особливості біології та поширення фазанів. 51. Загальна характеристика біологічних особливостей родини фазанових. 52. Сіра куріпка та звичайна перепілка, їх біологічні особливості.

16 53. Біологія та поширення голубів. Основні представники фауни України та їх промислове значення. 5. Біологія та поширення горлиць. Основні представники фауни України. 55. Загальна характеристика біології основних представників родини рябкових. 56. Біологія та поширення пастушків в Україні. 57. Біологія погонича, деркача та водяної крачки. 58. Біологія та поширення лисухи в Україні. 59. Загальна характеристика біології та поширення журавлів. Основні представники. 60. Біологія дрофиних. Основні представники та їх поширення. 61. Біологія основних представників ряду куликів. Промислові та рідкісні види куликів. 62. Біологія та поширення бекасів. Основні представники. 63. Біологія та поширення гагар. Основні представники фауни України. 6. Біологія та практичне значення норців. Основні представники фауни України. 65. Систематичні групи ряду гусячих. Характеристика рядів. 66. Біологія основних представників роду лебідь і їх систематика. 67. Систематика роду Гуска. Характеристика біології основних представників. 68. Біологія та поширення казарок. Систематика казарок. 69. Біологія та поширення основних представників в Україні роду галагаз. Систематика роду галагаз. 70. Біологія та поширення морянки, гоголя, лутків. 71. Біологія та поширення в Україні річкових качок. Їх систематика та практичне значення. 72. Рід чернеть. Біологія та поширення основних представників в фауні України. 73. Загальна характеристика основних родин ряду веслоногих. 7. Родина пеліканові та бакланові. Біологія, поширення та практичне значення. 75. Біологія, систематика та поширення голінастих: родини чібісових та чаплевих. 76. Біологія, систематика та поширення соколиних, представників ряду хижих птахів. 77. Біологія та поширення яструбиних. Характеристика основних родів. 78. Біологія та поширення справжніх сов. Характеристика основних родів та їх значення. 79. Біологія основних синантропних видів родини воронових. Їх значення для мисливських господарств. 80. Практичне значення птахів в житті людини. VIII. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ СТУДЕНТІВ Семестровий курс дисципліни Біологія мисливських тварин розподілено на 2 контрольних модулі. Кожний модуль має ряд поточних контрольних заходів і закінчується підсумковим модульним контролем у формі заліку. Поточний модульний контроль (30 балів) орієнтований на визначення рівня оперативного засвоєння студентами змістовного модуля розуміння і запам ятовування навчального матеріалу; перевіряється під час занять, виконання творчих завдань, модульних контрольних зрізів тощо. Виконання студентом завдань поточного контролю є обов язковим етапом вивчення дисципліни. Об єктом поточного контролю знань студента є: 1. виконання студентом модульних завдань; 2. систематичність та активність роботи студента протягом семестру над вивченням програмного матеріалу дисципліни. Поточний контроль здійснюється в академічній підгрупі, і полягає у тому, що студенти виконують роботи з кожного модулю у відповідні аудиторні часи та за рахунок часу, відведеного на самостійну роботу. Для підвищення рейтингового балу студент за рахунок часу, відведеного на індивідуальну роботу відпрацьовують індивідуальне завдання. За виконання індивідуального завдання студент за семестр може отримати максимально 20 балів. Індивідуальне завдання вводиться з метою заохочування студентів до планомірної, систематичної роботи, стимулювання творчого підходу до вивчення дисципліни та науково-дослідної роботи.

17 При проведені поточного контролю оцінюються: результати тестування, виконання письмових завдань під час проведення контрольних робіт, захист опорних конспектів, звітів, виконання індивідуальних завдань, розв язання практичних ситуаційних задач. Прохідний рейтинговий бал (50 балів) мінімальна бальна оцінка за два модулі, яка є обов язковою умовою допуску студента до підсумкового контролю. Підсумковий модульний (семестровий) контроль (20 балів) це контрольний захід, що визначає рівень повного засвоєння студентами компонентів дисципліни за семестр або рік. Підсумковий контроль проводиться у формі іспиту за розкладом, який складено деканатом. Порядок перерахунку рейтингових показників нормованої 100-бальної університетської шкали оцінювання в традиційну -бальну шкалу та європейську шкалу ЕСТS наведено в таблиці. Інтервальна шкала оцінок встановлює взаємозв язки між рейтинговими показниками і шкалами оцінок. За За національною шкалою шкалою За шкалою університету ECTS Екзамен Залік A (відмінно) 5 (відмінно) B (дуже добре) (добре) C (добре) Зараховано D (задовільно) 3 (задовільно) E 60 6 (достатньо) (незадовільно з можливістю FX повторного складання) 2 (незадовільно) Не зараховано 1 3 (незадовільно з обов язковим F повторним курсом) ІX. РОЗПОДІЛ БАЛІВ ЗА ВИДАМИ РОБОТИ ТА ФОРМАМИ КОНТРОЛЮ А. Модульні заходи. Поточний модульний контроль 15 балів. Кожна робота містить 1 теоретичне питання (5 балів) та декілька практичних завдання різної складності (5 балів), тестові або понятійні завдання (3 бали), 2 бали студент отримує за оформлення протоколу лабораторного заняття (2 бали повне та охайне оформлення протоколу лабораторного заняття, своєчасно зданий (підписаний) протокол; 1 бал протокол лабораторного заняття неповний або неохайно оформлений та несвоєчасно зданий (підписаний), 0 балів протокол лабораторного заняття відсутній). Підсумковий модульний контроль 15 балів. Кожна контрольна робота містить 1 теоретичне питання (оцінюється в 5 балів), 1 практичне завдання (оцінюється в 5 балів), 5 термінологічних завдання (оцінюється в 5 балів). Б. Індивідуальне завдання (20 балів). Індивідуальне завдання виконуються в формі науково-дослідної роботи, об ємом сторінок друкованого тексту, які виконують студенти самостійно підчас поточного семстру. Оформлюється робота згідно з вимогами до курсових робот. Індивідуальне завдання оцінюється за такими критеріями: зміст (5 балів), науковість (5 бали), ілюстративність та її відповідність меті та завданням досліджень (5 бали), відповідність оформлення (5 бали). Критерії оцінювання: Теоретичні та практичні питання 5 балів відповідь бездоганна за змістом, формою та обсягом. Студент вільно володіє матеріалом: при відповіді показує досконале знання навчальної літератури, наводить власні

18 міркування, робить узагальнюючі висновки, використовує знання з суміжних галузевих дисциплін, доцільно використовує матеріал при наведенні прикладів. балів передбачає досить високий рівень знань і навичок. При цьому відповідь логічна, містить деякі неточності при наведенні прикладів. Можливі труднощі при формулюванні узагальнюючих висновків 3 бали студент відповідає по суті питання і в загальній формі розбирається у матеріалі, але відповідь неповна і містить неточності, порушується послідовність викладення матеріалу, виникають труднощі у наведенні прикладів. 2 бали студент лише в загальній формі розбирається у матеріалі, відповідь неповна і неглибока, лише частково розкриває зміст питання. Студент дає недостатньо правильні формулювання, порушує послідовність викладення матеріалу, відчуває труднощі при наведенні прикладів. 1 бал ставиться, коли студент не знає значної частини програмного матеріалу, не розкриває зміст питання. 0 балів відповідь відсутня. Тестові завдання Така форма завдань місить 3 тести з 1 правильною відповіддю. Студент отримує 1 бал за кожне правильно позначене тестове завдання та 0 балів при помилкових відповідях. Х. ЛІТЕРАТУРА Основна: 1. Герасимов Ю.А., Шиляева Л.М., Морозов М.Ф. Охота на пушных (биологические основы промысла). - М.: Лесная пром-сть, Изученность териофауны Украины, ее рациональное использование и охрана.: Сб. науч.тр. //АН УССР. - Ин-т зоологии им. Шмальгаузена. Укр. отд. Всесоюз териол. об-ва ; Редкол.: Топачевский В.А. (отв.ред.) и др. - Киев.: Наукова думка, Колосов А.М., Лавров Н.Г., Наумов С.П. Биология охотничье-промысловых зверей СССР. - М.: Высшая школа, 1979 (млекопитающие).. Колосов А.М., Лавров Н.Г., Наумов С.П. Биология охотничье-промысловых зверей СССР. - М.: Высшая школа, 1983 (птицы). 5. Новиков Г.А. Жизнь на снегу и под снегом. - Л.: Изд-во ЛГУ, Охотоведение. Биологи-экономические основы охотничьего хозяйства. //Ред. В.Ф. Таврин. - М.: Лесная пром-сть, Промыслова териология. - М.: Наука, Руковский Н.Н. Охота на пушных зверей. - М.: Физ-ра и спорт, Руковский Н.Н. По следам лесных зверей. - М.: Лесная пром-сть, Справочник охотника. / Под ред. М.С. Долбика. - 2-е изд., перераб. и доп. - Мн.: Ураджай, Учебная книга промыслового охотника. Ун.1 Биология промысловых животных и основы охотоведения //А.М. Карелов, А.В. Драган, А.А. Никольский и др. - М.: Агропромиздат, Формозов А. Н. Снежный покров в жизни млекопитающих и птиц. - М.: Изд-во МГУ, Кривенко В.Г. Водоплавающие птицы и их охрана. М.: Агропромиздат, Смогоржевский Л.О. Фауна України. Т.5 Птахи. М.: Наукова думка, 1979.

19 15. Фесенко Г.В., Бокотей А.А. Птахи фауни України: польовий визначник. К., с. Додаткова: 1. Геоэкология. Научно-методическая книга по экологии.- Симферополь: Таврия, С. 2. Киселев В.Н. Биогеография с основами экологии: Учебное пособие. - Мн.: Універсітэцке, С. 3. Охотничья энциклопедия. /Под ред. Г.А. Кожевникова. - М.: Охотничий вестник, Руковский Н.Н. Убежища четвероногих. - М.: Агропромиздат, Формозов А.Н. Проблемы экологии и географии животных.: Сб. статей. - М.: Наука, Стеканян Л.С. Конспект орнитологической фауны СССР. М.: Наука, Лысенко В.И. Фауна Укрины. Т. 5 Птицы. Вып. З. Гусеобразные. К.: Наукова думка, Полевой определитель охотника. Птицы Юга Украины. Справочник с приложениями / Авт. А. Гринченко. С.: Сонат, с.

REQUEST RISK ASSESSMENT CONCERNING THE WELFARE OF CERTAIN FREE- RANGING WILD MAMMALS AND BIRDS SUBJECTED TO MARKING

REQUEST RISK ASSESSMENT CONCERNING THE WELFARE OF CERTAIN FREE- RANGING WILD MAMMALS AND BIRDS SUBJECTED TO MARKING Ugradert - The Norwegian Scientific Committee for Food Safety P.O. Box 4404 Nydalen 0403 Oslo Deres ref: Vår ref: 2010/29648 Dato: 11.04.2011 Org.nr: 985 399 077 REQUEST RISK ASSESSMENT CONCERNING THE

More information

Schneps, Leila; Colmez, Coralie. Math on Trial : How Numbers Get Used and Abused in the Courtroom. New York, NY, USA: Basic Books, 2013. p i.

Schneps, Leila; Colmez, Coralie. Math on Trial : How Numbers Get Used and Abused in the Courtroom. New York, NY, USA: Basic Books, 2013. p i. New York, NY, USA: Basic Books, 2013. p i. http://site.ebrary.com/lib/mcgill/doc?id=10665296&ppg=2 New York, NY, USA: Basic Books, 2013. p ii. http://site.ebrary.com/lib/mcgill/doc?id=10665296&ppg=3 New

More information

HUNTing for Sustainability - a summary of research findings from Sweden

HUNTing for Sustainability - a summary of research findings from Sweden Foto Camilla Næss/NINA HUNTing for Sustainability - a summary of research findings from Sweden HUNTing for Sustainability - a summary of research findings from Sweden Camilla Sandström The HUNTing for

More information

CONVERGENCE OF REGIONAL INNOVATION INFRASTRUCTURE OF UKRAINE AND THE EU Elena Dotsenko

CONVERGENCE OF REGIONAL INNOVATION INFRASTRUCTURE OF UKRAINE AND THE EU Elena Dotsenko CONVERGENCE OF REGIONAL INNOVATION INFRASTRUCTURE OF UKRAINE AND THE EU Elena Dotsenko The article deals with regional innovation infrastructure as an innovative component of the EU policy, analyzes its

More information

GAME MANAGEMENT in the Czech Republic

GAME MANAGEMENT in the Czech Republic GAME MANAGEMENT in the Czech Republic It is essential for our nature and cultural heritage to conserve everything beautiful wherewith our game management lived, lives and will live. Game management in

More information

Odessa National Academy of Telecommunications named after O.S. Popov, Odessa 2

Odessa National Academy of Telecommunications named after O.S. Popov, Odessa 2 Системи обробки інформації, 015, випуск 1 (137) ISSN 1681-7710 UDC 61.391 Nameer Qasim 1, Ali Al-Anssari 1, Moath Talat Ramadan Salah 1 Odessa National Academy of Telecommunications named after O.S. Popov,

More information

OFFSHORE TERRITORIES: BASIC CONCEPTS OF FUNCTIONING

OFFSHORE TERRITORIES: BASIC CONCEPTS OF FUNCTIONING УДК 339.9:336.564.2 M. V. Kleshcheeva, Student of Donetsk National Ttechnical University, Ukraine OFFSHORE TERRITORIES: BASIC CONCEPTS OF FUNCTIONING Formulation of the problem. At this point in time offshore

More information

Czech Technical University in Prague, Faculty of Transportation Science, Praha, Czech Republic CRISIS MANAGEMENT PRINCIPLES AND COMPETENT CRISIS PLAN

Czech Technical University in Prague, Faculty of Transportation Science, Praha, Czech Republic CRISIS MANAGEMENT PRINCIPLES AND COMPETENT CRISIS PLAN Безпека критичних інфраструктур 23 UDC 005.8:005.931.11:005.521 D. PROCHAZKOVA, J. PROCHAZKA Czech Technical University in Prague, Faculty of Transportation Science, Praha, Czech Republic CRISIS MANAGEMENT

More information

Interdisciplinary Studies Journal. Volume 2, Number 2 2012 A unrefereed work-in-progress online edition

Interdisciplinary Studies Journal. Volume 2, Number 2 2012 A unrefereed work-in-progress online edition Interdisciplinary Studies Journal Volume 2, Number 2 2012 A unrefereed work-in-progress online edition Copyright Authors & Laurea University of Applied Sciences Editor-in-Chief Professor Minna Mattila,

More information

АНГЛІЙСЬКА МОВА ДЛЯ ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ ENGLISH FOR BUSINESS COMMUNICATION

АНГЛІЙСЬКА МОВА ДЛЯ ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ ENGLISH FOR BUSINESS COMMUNICATION Державний вищий навчальний заклад Українська академія банківської справи Національного банку України Кафедра іноземних мов АНГЛІЙСЬКА МОВА ДЛЯ ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ ENGLISH FOR BUSINESS COMMUNICATION Навчальний

More information

The Medialogy as an example of interdisciplinary studies in the IT sphere for adaptation experiences into Saratov State Universities learning process

The Medialogy as an example of interdisciplinary studies in the IT sphere for adaptation experiences into Saratov State Universities learning process The Medialogy as an example of interdisciplinary studies in the IT sphere for adaptation experiences into Saratov State Universities learning process Leonid V. Bessonov 1, Lise B. Kofoed 2, Roman V. Amelin

More information

Grodno State Medical University

Grodno State Medical University 21 Grodno State Medical University Radiology and radiotherapy The educational program for the speciality General Medicine for faculty of foreign students Faculty: foreign students Department of oncology

More information

Cross-Cultural Communication as a Basis of Building Intercultural Competence

Cross-Cultural Communication as a Basis of Building Intercultural Competence OLENA ZELIKOVSKA National University of Life and Environmental Sciences, Kyiv, Ukraine Cross-Cultural Communication as a Basis of Building Intercultural Competence The problems of intercultural communication

More information

Evolution of the Ideas about Creativity in Psychological and Pedagogical Concepts of 19 th -20 th century

Evolution of the Ideas about Creativity in Psychological and Pedagogical Concepts of 19 th -20 th century Nr 6 (2) 2013 Kultura i Wychowanie Evolution of the Ideas about Creativity in Psychological and Pedagogical Concepts of 19 th -20 th century Olexander Didenko Khmelnytskyi city, Ukraine didenko12.69@mail.ru

More information

розумінню впливу соціального середовища на здоров'я людини. УДК 316.614-056 Brouchatskaya Elina Riga Anastasia-Valentini

розумінню впливу соціального середовища на здоров'я людини. УДК 316.614-056 Brouchatskaya Elina Riga Anastasia-Valentini SECTION 2. SOCIAL PROBLEMS IN THE CONTEXT OF BRANCH SOCIOLOGYS. 2.9 SOCIOLOGY OF HEALTH. MEDICINE SOCIOLOGY/ РАЗДЕЛ 2. СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В КОНТЕКСТЕ ОТРАСЛЕВЫХ СОЦИОЛОГИЙ. 2.9 СОЦИОЛОГИЯ ЗДОРОВЬЯ. СОЦИОЛОГИЯ

More information

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОБЪЕМОВ ПРОДАЖ ПРОДУКЦИИ НА ОСНОВАНИИ МНОГОФАКТОРНОЙ РЕГРЕССИОННОЙ МОДЕЛИ

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОБЪЕМОВ ПРОДАЖ ПРОДУКЦИИ НА ОСНОВАНИИ МНОГОФАКТОРНОЙ РЕГРЕССИОННОЙ МОДЕЛИ Kuzhda Т. Reail sales forecasing wih applicaion he muliple regression [Електронний ресурс] / Т. Kuzhda // Соціально-економічні проблеми і держава. 01. Вип. 1 (6). С. 91-101. Режим доступу до журн. : hp://sepd.nu.edu.ua/images/sories/pdf/01/1kibrm.pdf.

More information

CONSULTING SUPPORT OF THE PROJECT MANAGEMENT DEVELOPMENT IN CONDITIONS OF SOCIETY INFORMATIZATION

CONSULTING SUPPORT OF THE PROJECT MANAGEMENT DEVELOPMENT IN CONDITIONS OF SOCIETY INFORMATIZATION Consulting support of the project management development in conditions of society informatization UDC 658.012.23:001.895 N. I. Chukhrai, I. I. Novakivsky CONSULTING SUPPORT OF THE PROJECT MANAGEMENT DEVELOPMENT

More information

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM AS THE MAIN TOOL OF INTERNATIONAL INTEGRATION OF EDUCATIONAL ORGANIZATIONS

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM AS THE MAIN TOOL OF INTERNATIONAL INTEGRATION OF EDUCATIONAL ORGANIZATIONS УДК 331.108.26 (075) QUALITY MANAGEMENT SYSTEM AS THE MAIN TOOL OF INTERNATIONAL INTEGRATION OF EDUCATIONAL ORGANIZATIONS Yu.M. Kliot, E.V. Bykovskaya Tambov State Technical University, Tambov Represented

More information

Підручник для 3 класу загальноосвітніх навчальних закладів

Підручник для 3 класу загальноосвітніх навчальних закладів Підручник для 3 класу загальноосвітніх навчальних закладів Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (Наказ МОН України від 17.07.2013 р. 994) Н55 Несвіт А.М. Англійська мова : підруч. для 3-го

More information

CL492RU: DB2 9 for LUW Advanced Database Recovery Training CL492RU: DB2 9 for LUW Advanced Database Recovery Training

CL492RU: DB2 9 for LUW Advanced Database Recovery Training CL492RU: DB2 9 for LUW Advanced Database Recovery Training CL492RU: DB2 9 for LUW Advanced Database Recovery Training CL492RU: DB2 9 for LUW Advanced Database Recovery Training Содержание Краткая информация... 2 Обзор... 2 О курсе... 2 Профиль аудитории... 2 По

More information

Mammuthus primigenius from the Crimea and the Caucasus

Mammuthus primigenius from the Crimea and the Caucasus Gennady Baryshnikov Zoological Institute, RAS, St. Petersburg Mammuthus primigenius from the Crimea and the Caucasus Baryshnikov, G., 2003 - Mammuthus primigenius from the Crimea and the Caucasus - in:

More information

дл X АКАяOOдлАмOOдлАм Y АКдл АК E АВАВАяАя

дл X АКАяOOдлАмOOдлАм Y АКдл АК E АВАВАяАя АК E длак Ая OOАВOАсдлАмАя E OАя АяO АК E длoавак A дл X АКАяOOдлАмOOдлАм Y АКдл АК E АВАВАяАя fi А applefi АУ apple apple- Ая. Аяfi fi Ая, Ав АУ appleау Ая apple - АУ. АК apple apple Авfi apple, АУ appleав

More information

INTEGRATION SDN CONTROLLERS INTO OPENSTACK. EVALUITION OF PERFORMANCE AND RELIABILITY

INTEGRATION SDN CONTROLLERS INTO OPENSTACK. EVALUITION OF PERFORMANCE AND RELIABILITY Системи обробки інформації, 2015, випуск 10 (135) ISSN 16817710 УДК 621.372 O.B. Tkachova 1, Mohammed Jamal Salim 2, Raed Yahya Abdulghafoor 2 1 Kharkiv National University of Radio Electronics, Kharkiv

More information

Students will listen, speak, read, write, view and represent in Ukrainian to explore thoughts, ideas, feelings and experiences.

Students will listen, speak, read, write, view and represent in Ukrainian to explore thoughts, ideas, feelings and experiences. General Students will listen, speak, read, write, view and represent in Ukrainian to explore thoughts, ideas, feelings and experiences.. Discover and Explore GRADE Express Ideas.. express personal experiences

More information

Vocational Training of Education Administrators under Master s Degree Programs in Ukraine

Vocational Training of Education Administrators under Master s Degree Programs in Ukraine ISSN 1648 2603 (print) ISSN 2029-2872 (online) VIEŠOJI POLITIKA IR ADMINISTRAVIMAS PUBLIC POLICY AND ADMINISTRATION 2015, T. 14, Nr. 1 / 2015, Vol. 14, No 1, p. 25-39 Vocational Training of Education Administrators

More information

THE INFORMATISATION OF PUBLIC ADMINISTRATION

THE INFORMATISATION OF PUBLIC ADMINISTRATION ISSN 2410-5333 Вісник ХДАК. Випуск 47. 2015 135 UDC 35.078:316.77 В. Ю. Степанов, доктор наук із державного управління, професор, Харківська державна академія культури, м. Харків ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОГО

More information

Management and conservation of large mammals in the Bavarian Forest National Park

Management and conservation of large mammals in the Bavarian Forest National Park Silva Gabreta vol. 17 (1) p. 1 18 Vimperk, 2011 Management and conservation of large mammals in the Bavarian Forest National Park Marco Heurich *, Franz Baierl, Stephan Günther & Karl Friedrich Sinner

More information

HEALTH CARE SYSTEM FINANCING IN UKRAINE AND ABROAD. Olha Zhmurko*

HEALTH CARE SYSTEM FINANCING IN UKRAINE AND ABROAD. Olha Zhmurko* HEALTH CARE SYSTEM FINANCING IN UKRAINE AND ABROAD Olha Zhmurko* Lviv Ivan Franko National University, Ukraine Abstract. The bases of health care financing system in Ukraine are grounded on the model of

More information

PRELIMINARY REPORT ON THE NEOLITHIC ARCHAEOZOOLOGICAL FINDS FROM ALSÓNYÉK BÁTASZÉK, HUNGARY

PRELIMINARY REPORT ON THE NEOLITHIC ARCHAEOZOOLOGICAL FINDS FROM ALSÓNYÉK BÁTASZÉK, HUNGARY 209 PRELIMINARY REPORT ON THE NEOLITHIC ARCHAEOZOOLOGICAL FINDS FROM ALSÓNYÉK BÁTASZÉK, HUNGARY ELŐZETES JELENTÉS ALSÓNYÉK BÁTASZÉK NEOLITIKUS LELŐHELY ARCHEOZOOLÓGIAI LELETANYAGÁRÓL ÉVA ÁGNES NYERGES

More information

Risk assessment concerning the welfare of certain free-ranging wild mammals and birds subjected to marking. (Hele tittelen på vurderingen)

Risk assessment concerning the welfare of certain free-ranging wild mammals and birds subjected to marking. (Hele tittelen på vurderingen) Risk assessment concerning the welfare of certain free-ranging wild mammals and birds subjected to marking Date: 17.06.13 Doc. no.: 11-804 ISBN: 978-82-8259-049-5 Opinion of the Panel on Animal Health

More information

Збірник завдань з граматики з англійської мови

Збірник завдань з граматики з англійської мови МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ СЕМЕНА КУЗНЕЦЯ Збірник завдань з граматики з англійської мови для студентів галузі знань 0501 "Інформатика та

More information

NEW COMPETENCES FOR FUTURE JOURNALISTS: RUSSIAN JOURNALISM EDUCATION EXECUTIVES EVALUATE INDUSTRIAL DEMAND

NEW COMPETENCES FOR FUTURE JOURNALISTS: RUSSIAN JOURNALISM EDUCATION EXECUTIVES EVALUATE INDUSTRIAL DEMAND NEW COMPETENCES FOR FUTURE JOURNALISTS: RUSSIAN JOURNALISM EDUCATION EXECUTIVES EVALUATE INDUSTRIAL DEMAND НОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ БУДУЩИХ ЖУРНАЛИСТОВ: КАК РУКОВОДИТЕЛИ ЖУРНАЛИСТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ ОЦЕНИВАЮТ

More information

Sergei STEPANOV, Director of the Institute of Private Law (The Russian Federation) Doctor of Legal Sciences, Professor

Sergei STEPANOV, Director of the Institute of Private Law (The Russian Federation) Doctor of Legal Sciences, Professor Sergei STEPANOV, Director of the Institute of Private Law (The Russian Federation) Doctor of Legal Sciences, Professor Sergei Stepanov, 2014 «GOOD» CIVIL RIGHTS AND THE «EVIL» CRIMINAL LAW (STATEMENT OF

More information

RESULTS OF SURGICAL TREATMENT OF LOCALLY ADVANCED PROXIMAL GASTRIC CANCER

RESULTS OF SURGICAL TREATMENT OF LOCALLY ADVANCED PROXIMAL GASTRIC CANCER Yu.A. Vinnik V.V. Оlеksеnkо S.V. Efetov 3 K.A. Aliyev Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education, Kharkiv, Ukraine SI «Crimea State Medical University named after S.I. Georgievsky» 3 CRI «Oncologic

More information

Communication technology 'discourse of the language problem' in Ukraine as a factor in the political process

Communication technology 'discourse of the language problem' in Ukraine as a factor in the political process Lviv National Polytechnic University. MEDIA I SPOŁECZEŃSTWO... MEDIOZNAWSTWO KOMUNIKOLOGIA SEMIOLOGIA SOCJOLOGIA MEDIÓW MEDIA A PEDAGOGIKA Communication technology 'discourse of the language problem' in

More information

DECISION SUPPORT SYSTEMS DEVELOPMENT AND BENEFITS OF BUSINESS INTELLIGENCE SYSTEMS USAGE

DECISION SUPPORT SYSTEMS DEVELOPMENT AND BENEFITS OF BUSINESS INTELLIGENCE SYSTEMS USAGE УДК [005.53:004]:338.22 Management of innovations N. Marinova, PhD, D. Tsenov Academy of Economics, Svishtov, Bulgaria DECISION SUPPORT SYSTEMS DEVELOPMENT AND BENEFITS OF BUSINESS INTELLIGENCE SYSTEMS

More information

-А АсдлАяАмАК АмА дла д А АВдцдлАмАК АВАК (Ам) АВАВАКдлАмАК А длая. (АядцдлА 2007 АядцдлА 2008)

-А АсдлАяАмАК АмА дла д А АВдцдлАмАК АВАК (Ам) АВАВАКдлАмАК А длая. (АядцдлА 2007 АядцдлА 2008) -А АсдлАяАмАК АмА дла д А АВдцдлАмАК АВАК (Ам) АВАВАКдлАмАК А длая (АядцдлА 2007 АядцдлА 2008) Ая 2009 2 АШ EUROMEDITERRANEAN PARLIAMENTARY ASSEMBLY АШ А АВА АсА АК Ав - Ам - АУ (Ам) 3 2003, - fi fi

More information

Hunting in Poland as part of the sustained development of rural areas

Hunting in Poland as part of the sustained development of rural areas REVIEW ARTICLE Hunting in Poland as part of the sustained development of rural areas Lesław Łabudzki, Robert Kamieniarz, Grzegorz Górecki, Jacek Skubis, Anna Wierzbicka Department of Game Management and

More information

Balkan Lynx Recovery Programme NEWSLETTER 01/2015

Balkan Lynx Recovery Programme NEWSLETTER 01/2015 Balkan Lynx Recovery Programme NEWSLETTER 01/2015 Lynx in Kosovo! Confirmation of Balkan lynx in Bjeshkët e Nemuna In March 2015, Environmentally Responsible Action (ERA) group confirmed the presence of

More information

UKRAINIAN BUSINESS ELECTRICITY MARKET FUNCTIONING AND DEVELOPMENT ENHANCING PROBLEMATIC ASPECTS

UKRAINIAN BUSINESS ELECTRICITY MARKET FUNCTIONING AND DEVELOPMENT ENHANCING PROBLEMATIC ASPECTS УДК 330.332 UKRAINIAN BUSINESS ELECTRICITY MARKET FUNCTIONING AND DEVELOPMENT ENHANCING PROBLEMATIC ASPECTS Svitlana О. Cherkasova, PhD Svitlana V. Filippova, DEcon, Prof. Odesa National Polytechnic University,

More information

Evaluation of Cage-Traps and Cable Restraint Devices to Capture Red Foxes in Spain

Evaluation of Cage-Traps and Cable Restraint Devices to Capture Red Foxes in Spain Tools and Technology Note Evaluation of Cage-Traps and Cable Restraint Devices to Capture Red Foxes in Spain JAIME MUÑOZ-IGUALADA, Tragsa, División de Servicios Medioambientales, c/o Vela zquez 36, E-28001,

More information

Curriculum Vitae Europass

Curriculum Vitae Europass Curriculum Vitae Europass Personal information First name(s) / Surname(s) Ugo Ziliani Address(es) Via Montello, 4 20026 Novate Milanese (MI) Telephone(s) (0039) 02 354 66 34 Mobile (0039) 347 42 20 350

More information

THE BELGIAN QUATERNARY MAMMALS A BIBLIOGRAPHY

THE BELGIAN QUATERNARY MAMMALS A BIBLIOGRAPHY KONINKRIJK BELGIE MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN Administratie der Mijnen Belgische geologische dienst 13, Jennerstraat 1040 Brussel THE BELGIAN QUATERNARY MAMMALS A BIBLIOGRAPHY 1819 1981 by MIETJE

More information

Management, Finance and Law for Business

Management, Finance and Law for Business Management, Finance and Law for Business The Program trains researchers so that they can interpret business phenomena in an integrated way, using the general methodological principles for quantitative

More information

COMPREHENSIVE LAND CLAIM AGREEMENT BETWEEN HER MAJESTY THE QUEEN IN RIGHT OF CANADA AND THE GWICH IN AS REPRESENTED BY THE GWICH IN TRIBAL COUNCIL

COMPREHENSIVE LAND CLAIM AGREEMENT BETWEEN HER MAJESTY THE QUEEN IN RIGHT OF CANADA AND THE GWICH IN AS REPRESENTED BY THE GWICH IN TRIBAL COUNCIL COMPREHENSIVE LAND CLAIM AGREEMENT BETWEEN HER MAJESTY THE QUEEN IN RIGHT OF CANADA AND THE GWICH IN AS REPRESENTED BY THE GWICH IN TRIBAL COUNCIL VOLUME I Published under the authority of the Hon. Tom

More information

A wildlife monitoring network. for De Hoge Veluwe National Park: Baseline measurements and design

A wildlife monitoring network. for De Hoge Veluwe National Park: Baseline measurements and design A wildlife monitoring network for De Hoge Veluwe National Park: Baseline measurements and design Wageningen University and Research Centre Wageningen, November 2012 Yorick Liefting Bsc Dr Ir Patrick A.

More information

Key words: lung cancer, adjuvant chemotherapy, platinum-containing regimen.

Key words: lung cancer, adjuvant chemotherapy, platinum-containing regimen. The role of adjuvant chemotherapy in treatment of non-small cell lung cancer I.A. Kryachok, E.M. Aleksyk, A.A.Gubareva, E.C.Filonenko National cancer institute, Kyiv Summary: Lung cancer is the most common

More information

MODUL 3. Current practice of internal medicine. Contents module 3. Theme 11. Management of the patients with hepatic encephalopathy

MODUL 3. Current practice of internal medicine. Contents module 3. Theme 11. Management of the patients with hepatic encephalopathy МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ Я УКРАЇНИ Харківський національний медичний університет MODUL 3. Current practice of internal medicine. Contents module 3. Theme 11. Management of the patients with hepatic

More information

LAPPEENRANTA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY School of Business Master s Degree Programme in Strategy, Innovation and Sustainability

LAPPEENRANTA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY School of Business Master s Degree Programme in Strategy, Innovation and Sustainability LAPPEENRANTA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY School of Business Master s Degree Programme in Strategy, Innovation and Sustainability ST. PETERSBURG STATE UNIVERSITY Graduate School of Management Master s Degree

More information

Vegetation dynamics in temperate lowland primeval forests

Vegetation dynamics in temperate lowland primeval forests 0 Vegetation dynamics in temperate lowland primeval forests Ecological studies in Bialowieza forest by J.B. FALINSKI (with the assistance of Krystyna Faliriska) 1986 DR W. JUNK PUBLISHERS a member of the

More information

Room for wolf comeback in the Netherlands

Room for wolf comeback in the Netherlands Room for wolf comeback in the Netherlands A spatial analysis on the possibilities of settlement of wolves from European populations in the Netherlands G. Lelieveld 07 March 2012 Intern at Institute for

More information

Online Bill Pay User Manual

Online Bill Pay User Manual \ Online Bill Pay User Manual Updated: November 14, 2014 Page 1 Table of Contents I. Welcome to Online Bill Pay... 3 II. New User Registration... 4 III. Login for Registered Users... 7 IV. Home Page Functionality...

More information

АВАВАКА АядлАмАя EАВАВА. дла дламак АмА АК А АВАВАКА АядлАмА АмА АВАВАсдлА АУ. дла АВдлА 2007

АВАВАКА АядлАмАя EАВАВА. дла дламак АмА АК А АВАВАКА АядлАмА АмА АВАВАсдлА АУ. дла АВдлА 2007 АВАВАКА АядлАмАя EАВАВА АУ дла дламак АмА АК А АВАВАКА АядлАмА АмА АВАВАсдлА АУ дла АВдлА 2007 Ам 1989 Ав 1990 / А : i) usiness Administration And Economics ii) Mechanical Engineering iii) Electrical And

More information

FACULTY OF CHEMICAL AND SYSTEM ENGINEERING. Masters

FACULTY OF CHEMICAL AND SYSTEM ENGINEERING. Masters FACULTY OF CHEMICAL AND SYSTEM ENGINEERING Masters 1 AUTOMATION AND INFORMATION TECHNOLOGIES AUTOMATION AND INFORMATION TECHNOLOGIES (Graduated with Bachelor Degree in other Specialties) INFORMATION TECHNOLOGIES

More information

Mammals in the vicinity of Rogów (central Poland)

Mammals in the vicinity of Rogów (central Poland) F r a g m e n t a F a u n is t ic a 54(2): 183-197, 2011 PL ISSN 0015-9301 O M useum a n d I n s titu te o f Z o o lo g y PAS Mammals in the vicinity of Rogów (central Poland) Jakub G r y z *, Dagny K

More information

On the mean value of certain functions connected with the convergence of orthogonal series

On the mean value of certain functions connected with the convergence of orthogonal series Analysis Mathematica, 4 (1978), 27 35. On the mean value of certain functions connected with the convergence of orthogonal series B. S. KASIN Dedicated to Professor P. L. UVjanov on his 50th birthday In

More information

RESOURCE-EFFICIENT ALLOCATION HEURISTICS FOR MANAGEMENT OF DATA CENTERS FOR CLOUD COMPUTING

RESOURCE-EFFICIENT ALLOCATION HEURISTICS FOR MANAGEMENT OF DATA CENTERS FOR CLOUD COMPUTING V. Litvinov, K. Matsueva. Resource-efficient allocation heuristics for management of data centers for cloud computing 113 UDC 004.7:004942(045) Vitaliy Litvinov 1 Karyna Matsueva 2 RESOURCE-EFFICIENT ALLOCATION

More information

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ 409

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ 409 ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ 409 Jasmina Labudovic Stankovic 1, Nada Todorovic 2 INVESTORS' BEHAVIOR AT CAPITAL MARKETS The paper demonstrates how individuals (investors) make their decisions under the conditions

More information

STATISTICAL FIELD THEORY FOR A MULTICOMPONENT FLUID: THE COLLECTIVE VARIABLES APPROACH

STATISTICAL FIELD THEORY FOR A MULTICOMPONENT FLUID: THE COLLECTIVE VARIABLES APPROACH ЖУРНАЛ ФIЗИЧНИХ ДОСЛIДЖЕНЬ т., (007) с. 33 4 JOURNAL OF PHYSICAL STUDIES v., No. (007) p. 33 4 STATISTICAL FIELD THEORY FOR A MULTICOMPONENT FLUID: THE COLLECTIVE VARIABLES APPROACH O. Patsahan, I. Mryglod,

More information

YOUTH EMPLOYMENT SERVICES. Executive Summary

YOUTH EMPLOYMENT SERVICES. Executive Summary YOUTH EMPLOYMENT SERVICES Executive Summary 1. One of the programmes provided by the Labour Department (LD) is the provision of employment services. Included in the wide range of free employment services

More information

THE USE OF FACEBOOK FOR MARKETING PURPOSES AMONG SMES AS A MODERN MARKETING METHOD RESEARCH RESULTS FROM POLAND

THE USE OF FACEBOOK FOR MARKETING PURPOSES AMONG SMES AS A MODERN MARKETING METHOD RESEARCH RESULTS FROM POLAND УДК 338 JEL M15 Michał Chmielecki Akademy of Managment in Lodz, Poland THE USE OF FACEBOOK FOR MARKETING PURPOSES AMONG SMES AS A MODERN MARKETING METHOD RESEARCH RESULTS FROM POLAND Chmielecki Michał,

More information

АКАв applefi, Ав - TАяАкдлАмO TOАя: длая EдлдлАм MАВАК дл EАВАВАКдлАм TАк. длoамакак OдлOАКАя O TPAEZIKA EMATA. АяАВАяO Ая АсАя O.

АКАв applefi, Ав - TАяАкдлАмO TOАя: длая EдлдлАм MАВАК дл EАВАВАКдлАм TАк. длoамакак OдлOАКАя O TPAEZIKA EMATA. АяАВАяO Ая АсАя O. TPAEZIKA EMATA длoамакак OдлOАКАя O TАяАкдлАмO TOАя: длая EдлдлАм MАВАК дл EАВАВАКдлАм TАк АКАв applefi, Ав - applefi АУ, apple appleау applefi fi apple АвАУ apple. Ав- apple, Ав 1200 apple- apple, fi

More information

International Book Series "Information Science and Computing" 39

International Book Series Information Science and Computing 39 International Book Series "Information Science and Computing" 39 THE NEW SCIENCE INTENSIVE STANDARD OF MASTER PREPARATION IN SPHERE OF COMPETITIVE INTELLIGENCE ON THE BASIS OF SYSTEMOLOGICAL KNOWLEDGE-ORIENTED

More information

SCHEDULE RR SCHEDULED AND EMERGENCY MAINTENANCE MANAGEMENT

SCHEDULE RR SCHEDULED AND EMERGENCY MAINTENANCE MANAGEMENT SCHEDULE RR SCHEDULED AND EMERGENCY MAINTENANCE MANAGEMENT 1. Introduction In connection with any Network Change, whether such change is requested by TELUS or a GPS Entity, made in accordance with Schedule

More information

Risk analysis and prioritisation

Risk analysis and prioritisation Risk analysis and prioritisation For invasive and non-native species in Ireland and Northern Ireland Written by: John Kelly, Colette O Flynn and Cathy Maguire Date: March 2013 Status: Final Prepared for:

More information

AGRITOURISM AS THE BEST FORM OF ENTERPRENEURSHIP IN THE POLISH COUTRYSIDE. Anita Szygula

AGRITOURISM AS THE BEST FORM OF ENTERPRENEURSHIP IN THE POLISH COUTRYSIDE. Anita Szygula . с. 125 132 Visnyk of the lviv University. series international relations. 2014. Issue 34. p. 125 132 125 УДК 338.48-44(438-22) AGRITOURISM AS THE BEST FORM OF ENTERPRENEURSHIP IN THE POLISH COUTRYSIDE

More information

Chao Chao Chuang 1, Fu-Ling Hu 2 APPLICATION OF CRM IN BANKING

Chao Chao Chuang 1, Fu-Ling Hu 2 APPLICATION OF CRM IN BANKING ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ 419 Chao Chao Chuang 1, Fu-Ling Hu 2 APPLICATION OF CRM IN BANKING In the competitive banking field, customers make up one of the most important and valuable assets of any bank.

More information

THE PRESENT-DAY SITUATION OF THE UDMURT LANGUAGE

THE PRESENT-DAY SITUATION OF THE UDMURT LANGUAGE THE PRESENT-DAY SITUATION OF THE UDMURT LANGUAGE Zsuzsanna Salánki Theses of PhD Dissertation Supervisor: Dr Károly Rédei Linguistics PhD Program Uralic linguistics and languages Eötvös Loránd University

More information

Financial Strategies for the Manager

Financial Strategies for the Manager Charles Priester Jincheng Wang Financial Strategies for the Manager With 35 figures Springer Contents 1 Goals of Financial Management 1 1.1 Introduction 1 1.2 Getting More Mileage Out of a Company's Assets

More information

Business e-cash Manager Plus Commercial Loan

Business e-cash Manager Plus Commercial Loan Business e-cash Manager Plus Commercial Loan Welcome to the Business e-cash Manager Plus Commercial Loan Overview WebEx training. 1 Table of Contents i. Welcome Page ii. Prior Day Balance iii. Invoice

More information

A change of the climate and its impact on biodiversity

A change of the climate and its impact on biodiversity The Czech and Turkish project A change of the climate and its impact on biodiversity Comenius Partnerships COM-BP- 2011-009 Stránka 1 NATURAL SCIENCE ATLAS Student material with exercises Biology and Zoology

More information

NOTE: You can only register on or after the first registration date for your class level (Junior, Middler, Senior, etc.) Login to CampusNet

NOTE: You can only register on or after the first registration date for your class level (Junior, Middler, Senior, etc.) Login to CampusNet HELP: Registering for Classes with CampusNet This Help document will step you through the process of viewing your Academic Plan, searching and registering for classes and viewing your schedule. You may

More information

SPF GOOD PRACTICE GUIDE

SPF GOOD PRACTICE GUIDE Using this guide This guide accompanies the National Treasury s Strategic Procurement Framework (SPF) for Strategic Sourcing in the Public Sector. For more information, visit the National Treasury website

More information

International Journal Information Theories and Applications, Vol. 18, Number 2, 2011 151

International Journal Information Theories and Applications, Vol. 18, Number 2, 2011 151 International Journal Information Theories and Applications, Vol. 18, Number 2, 2011 151 CONCEPTUAL KNOWLEDGE MODELING AND SYSTEMATIZATION ON THE BASIS OF NATURAL CLASSIFICATION Mikhail Bondarenko, Nikolay

More information

Mammalian stable isotope ecology in a Mesolithic lagoon at Skateholm

Mammalian stable isotope ecology in a Mesolithic lagoon at Skateholm Journal of Nordic Archaeological Science 13, pp. 5 10 (2002) Mammalian stable isotope ecology in a Mesolithic lagoon at Skateholm Gunilla Eriksson & Kerstin Lidén Faunal remains from the settlement layers

More information

San$Diego$Imperial$Counties$Region$of$Narcotics$Anonymous$ Western$Service$Learning$Days$$ XXX$Host$Committee!Guidelines$ $$

San$Diego$Imperial$Counties$Region$of$Narcotics$Anonymous$ Western$Service$Learning$Days$$ XXX$Host$Committee!Guidelines$ $$ SanDiegoImperialCountiesRegionofNarcoticsAnonymous WesternServiceLearningDays XXXHostCommitteeGuidelines I. Purpose ThepurposeoftheWesternServiceLearningDays(WSLD)XXXHostCommittee(HostCommittee)isto organize,coordinateandproducethewsldxxxeventwithinthe6weekperiodof3weekspriortotheendof

More information

EMPLOYEE DIRECTIONS ADDING A COURSE WITHIN YOUR DEGREE PROGRAM Employee Education Reimbursement System ( EERS) Rev 2/23/2015

EMPLOYEE DIRECTIONS ADDING A COURSE WITHIN YOUR DEGREE PROGRAM Employee Education Reimbursement System ( EERS) Rev 2/23/2015 LOGGING IN TO SAP ONLINE ACCESSING YOUR EERS RECORD: 1. Navigate to SAP Online Services from the MPCConnect homepage. Note: this is the same place you would go to access your paystub. 2. Enter your PIC

More information

Where did the 2013 Master of Philosophy (Faculty of Architecture) graduates go?

Where did the 2013 Master of Philosophy (Faculty of Architecture) graduates go? I. Introduction The information in this paper is extracted from the Graduate Employment Survey of 2013 to answer the following questions about Master of Philosophy (Faculty of Architecture) graduates:-

More information

SOON MINING LIMITED ACN 603 637 083 SHAREHOLDER COMMUNICATION POLICY

SOON MINING LIMITED ACN 603 637 083 SHAREHOLDER COMMUNICATION POLICY SOON MINING LIMITED ACN 603 637 083 SHAREHOLDER COMMUNICATION POLICY Contents 1 Overview 3 2 Communications with shareholders 3 2.1 Annual General Meetings... 3 2.2 Annual Report... 3 2.3 Announcements

More information

Restoring Files. Table of Content. No-Backup. Official website: www.no-backup.eu. Restoring Files

Restoring Files. Table of Content. No-Backup. Official website: www.no-backup.eu. Restoring Files This chapter describes different ways files can be restored from the backup server Table of Content 1. Restore backup files directly from backup server 2. Restore backup files from removable hard disk

More information

Reevaluation of Special Education Students. 1. If conditions warrant a reevaluation, including improved academic performance

Reevaluation of Special Education Students. 1. If conditions warrant a reevaluation, including improved academic performance Reevaluation of Special Education Students Record Keeping Requirement I. Reevaluation A. A reevaluation shall be conducted: 1. If conditions warrant a reevaluation, including improved academic performance

More information

Положение об аккредитации СМИ на сезон 2013/2014

Положение об аккредитации СМИ на сезон 2013/2014 Положение об аккредитации СМИ на сезон 2013/2014 ООО «КХЛ-Маркетинг» Статья 1. Сезонная аккредитация СМИ 1. Сезонная аккредитация СМИ, предоставляющая возможность осуществления профессиональной деятельности

More information

The University of Chicago School of Social Service Administration Professional Development Program

The University of Chicago School of Social Service Administration Professional Development Program The University of Chicago School of Social Service Administration Professional Development Program Online Registration for consultation groups, courses, and workshops Following are instructions for utilizing

More information

TABLE OF CONTENTS{PRIVATE } PAGE

TABLE OF CONTENTS{PRIVATE } PAGE TABLE OF CONTENTS{PRIVATE } Introduction ix Survey Methodology ix Response Rates ix Carnegie Classification Definitions x Definition of Terms and General Considerations xi Highlights 1 All Full-Time Nurse

More information

COUNCIL OF ACADEMIC PROGRAMS IN COMMUNICATION SCIENCES AND DISORDERS 1998-99 NATIONAL SURVEY OF UNDERGRADUATE AND GRADUATE PROGRAMS TABLE OF CONTENTS

COUNCIL OF ACADEMIC PROGRAMS IN COMMUNICATION SCIENCES AND DISORDERS 1998-99 NATIONAL SURVEY OF UNDERGRADUATE AND GRADUATE PROGRAMS TABLE OF CONTENTS COUNCIL OF ACADEMIC PROGRAMS IN COMMUNICATION SCIENCES AND DISORDERS 1998-99 NATIONAL SURVEY OF UNDERGRADUATE AND GRADUATE PROGRAMS TABLE OF CONTENTS Acknowledgments... Introduction... 1 Program Information...

More information

Use of electronic communication means by a Shareholder requires sending of documents in the PDF format.

Use of electronic communication means by a Shareholder requires sending of documents in the PDF format. ANNOUNCEMENT OF TVN MANAGEMENT BOARD on convening the EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS The Management Board of TVN S.A. acting pursuant to Art. 399 1 in connection with Art. 400 1 and 402

More information

Strategic Technology Plan

Strategic Technology Plan Strategic Technology Plan What is a Strategic Technology Plan? The strategic technology plan is a guide to how the organization will use technology to help accomplish its goals. The plan is created with

More information

ISSUING THE AIR OPERATOR CERTIFICATE, OPERATIONS SPECIFICATIONS, AND COMPLETING THE CERTIFICATION REPORT

ISSUING THE AIR OPERATOR CERTIFICATE, OPERATIONS SPECIFICATIONS, AND COMPLETING THE CERTIFICATION REPORT ISSUING THE AIR OPERATOR CERTIFICATE, OPERATIONS SPECIFICATIONS, AND COMPLETING THE CERTIFICATION REPORT GUIDANCE MATERIAL FOR INSPECTORS CA AOC-017 AIR OPERATOR CERTIFICATION RECORD OF AMENDMENTS Amendment

More information

FELLOWSHIPS GUIDELINES AND APPLICATION INSTRUCTIONS

FELLOWSHIPS GUIDELINES AND APPLICATION INSTRUCTIONS FELLOWSHIPS GUIDELINES AND APPLICATION INSTRUCTIONS Please follow these guidelines to ensure that your application is complete and can be processed without delay. Applicants are encouraged to start their

More information

European Researcher, 2014, Vol.(73), 4-2

European Researcher, 2014, Vol.(73), 4-2 Copyright 2014 by Academic Publishing House Researcher Published in the Russian Federation European Researcher Has been issued since 2010. ISSN 2219-8229 E-ISSN 2224-0136 Vol. 73, No. 4-2, pp. 748-755,

More information

MANUFACTURERS WARRANTY

MANUFACTURERS WARRANTY MANUFACTURERS WARRANTY (Warranty against Defects) Our Guarantees to you (please refer to the following page for the full terms and conditions): Our goods come with guarantees that cannot be excluded under

More information

Facility Online Manager

Facility Online Manager Facility Online Manager Instruction for users FOM TM is an online accounting and instrument management software. This software can be used as a simple online scheduler for small research group, or as a

More information

MasterCard Titanium a special card... exceptional benefits. MasterCard Titanium Credit Card

MasterCard Titanium a special card... exceptional benefits. MasterCard Titanium Credit Card fjт OQcSe bh MasterCard Titanium Credit Card КС Тс К СуСЖ КСт КС КУТ т тлсм МСОКТ ЖР ткт ОКР ткм ЛсКЛ Ж КТЖУт. fjт OQcSe...Z bh FSG gjge Ahli United Bank and The Sultan Center present the MasterCard Titanium

More information

BSTP SRF 81 Medical Emergency and Work Place Injury

BSTP SRF 81 Medical Emergency and Work Place Injury Page 1 of 5 Table of Contents I. PRINCIPLE (Purpose):...2 II. ROLE:...2 III. GLOSSARY, ABBREVIATIONS OR DEFINITIONS:...2 IV. INDICATIONS (Policy):...2 V. SPECIMENS (Samples):...2 VI. MATERIALS, REAGENTS,

More information

REQUEST FOR PROPOSAL FINANCIAL ADVISOR SERVICES FOR COMMUNITY CONSOLIDATED SCHOOL DISTRICT 62

REQUEST FOR PROPOSAL FINANCIAL ADVISOR SERVICES FOR COMMUNITY CONSOLIDATED SCHOOL DISTRICT 62 REQUEST FOR PROPOSAL FINANCIAL ADVISOR SERVICES FOR COMMUNITY CONSOLIDATED SCHOOL DISTRICT 62 Submit proposals or inquiries to: Community Consolidated School District 62 Attention: Susan Shepard 777 E.

More information

Diet of otters living in three different habitats in Hungary

Diet of otters living in three different habitats in Hungary Folia Zool. 52(4): 378 388 (2003) Diet of otters living in three different habitats in Hungary József LANSZKI and Tamás MOLNÁR University of Kaposvár, Faculty of Animal Science, Ecological Research Group,

More information

Transfer Credit System

Transfer Credit System Transfer Credit System This document provides information for how to access and use the Transfer Credit System for determining transferrable credits to Nova Southeastern University (NSU). I. Locate Institution:

More information

98TH GENERAL ASSEMBLY State of Illinois 2013 and 2014 HB2975

98TH GENERAL ASSEMBLY State of Illinois 2013 and 2014 HB2975 *LRB00NHTb* TH GENERAL ASSEMBLY State of Illinois 0 and 0 HB by Rep. Camille Y. Lilly SYNOPSIS AS 0 ILCS /-.0. 0 ILCS /-.0. INTRODUCED: Amends the Children with Disabilities Article of the School Code.

More information

REQUEST FOR PROPOSAL FOR DESKTOP MANAGEMENT SYSTEM FOR MIDVALE CITY OFFICES

REQUEST FOR PROPOSAL FOR DESKTOP MANAGEMENT SYSTEM FOR MIDVALE CITY OFFICES REQUEST FOR PROPOSAL FOR DESKTOP MANAGEMENT SYSTEM FOR MIDVALE CITY OFFICES Midvale City is inviting qualified vendors to submit a Proposal to recommend, provide and potentially install a Desktop Management

More information