by Mr. Supot Singhasaneh

Size: px
Start display at page:

Download "by Mr. Supot Singhasaneh"

Transcription

1 by Mr. Supot Singhasaneh

2 สาน กงานต องวางนโยบายและข นตอนการปฏ บ ต งานโดย กาหนดให ม การจ ดทาเอกสารหล กฐานท เหมาะสมเพ อประกอบการดาเน นการท ก ข นตอนในระบบการควบค มค ณภาพ การเก บร กษาเอกสารหล กฐานข างต นในช วงเวลาหน งซ งเพ ยงพอท จะ ให ผ ท ดาเน นการตามข นตอนการต ดตามสามารถประเม นผลการปฏ บ ต ตามระบบการควบค มค ณภาพของสาน กงาน หร อในช วงเวลาท นานกว า น หากม กฎหมายกาหนด การจ ดทาเอกสารหล กฐานเก ยวก บข อร องเร ยนและข อกล าวหา และ การแก ป ญหาด งกล าว

3 กาหนดนโยบายและข นตอนในการเก บเอกสารหล กฐานท จาเป น ด งน เอกสารหล กฐานท ต องม ในแต ละงานสอบบ ญช เอกสารหล กฐานท วไปท ใช ท งสาน กงาน เอกสารหล กฐานเก ยวก บการดาเน นการตามข นตอนการควบค มค ณภาพ เอกสารหล กฐานต องเพ ยงพอท จะ ประกอบท กข นตอนในระบบการควบค มค ณภาพ สร ปว ารายงานการสอบบ ญช ท ออกเป นไปตามท มาตรฐานและกฎหมาย กาหนด ม การตรวจทานค ณภาพของแต ละงานสอบบ ญช ก อนท จะออกรายงานสอบ บ ญช นโยบายอาจจะบ นท กอย ในร ปแบบ templates, questionnaires, checklists, memoranda

4 การกาหนดร ปแบบและเน อหาของเอกสารหล กฐานท เก ยวข องก บแต ละองค ประกอบของระบบการควบค ม ค ณภาพ อาจต องใช ว จารณญาณ ซ งข นอย ก บหลาย ป จจ ย เช น ขนาดของสาน กงานและจานวนของสาขาสาน กงาน ล กษณะและความซ บซ อนและว ธ ปฏ บ ต ของสาน กงาน สาน กงานขนาดใหญ อาจนาระบบอ เล กทรอน กส มาใช ในการจ ดเก บ เอกสาร เช น คาย นย นความเป นอ สระ การประเม นผลการ ปฏ บ ต งาน และผลของการต ดตามและการตรวจทานงาน

5 เอกสารหล กฐานท เก ยวข องก บการต ดตามการควบค มค ณภาพ เช น ข นตอนการต ดตาม ซ งรวมถ ง ว ธ การในการเล อกงานท ทาเสร จแล ว มาตรวจ การบ นท กเก ยวก บการประเม นผลของเร องต อไปน การปฏ บ ต ตามมาตรฐานว ชาช พ ข อบ งค บและข อกาหนดทางกฎหมาย การประเม นระบบการควบค มค ณภาพว าม การออกแบบ และนามา ปฏ บ ต อย างเหมาะสมหร อไม นโยบายและว ธ การควบค มค ณภาพของสาน กงานม การนามาใช อย าง เหมาะสม และทาให รายงานท ออกม ความเหมาะสมตามสถานการณ ข อบกพร องท พบ และการประเม นผลกระทบด งกล าว และหล กเกณฑ ท ใช ในการพ จารณาว าต องม การดาเน นการต อไปหร อไม

6 ข อพ จารณาเฉพาะกรณ สาน กงานขนาดเล ก สาน กงานขนาดเล กอาจใช ว ธ การท ไม เป นทางการในการ รวบรวมเอกสารหล กฐานของระบบการควบค มค ณภาพ เช น การบ นท กด วยม อ การใช เช คล สต และแบบฟอร ม ต าง ๆ

7 สาน กงานควรกาหนดเอกสารหล กฐานสาหร บแต ละงาน ท จาเป นต องม ตามมาตรฐานว ชาช พ กฎเกณฑ และกฎหมาย กาหนด เช น เอกสารหล กฐานท เก ยวข องก บการวางแผนการตรวจสอบ ซ งอาจเป นในร ปแบบ checklist หร อ การจดบ นท ก เอกสารหล กฐานท แสดงว าม การปฏ บ ต ตามจรรยาบรรณว ชาช พ และบ นท ก ประเด นท พบเก ยวก บการปฏ บ ต ตามข อกาหนดด านจรรยาบรรณ เอกสารหล กฐานท แสดงว าม การปฏ บ ต ตามข อกาหนดในเร องความเป นอ สระ และบ นท กการหาร อท เก ยวข องก บเร องด งกล าว

8 สาน กงานควรกาหนดเอกสารหล กฐานสาหร บแต ละงาน ท จาเป นต องม ตามมาตรฐานว ชาช พ กฎเกณฑ และกฎหมาย กาหนด เช น (ต อ) เอกสารหล กฐานท สน บสน นข อสร ปในการร บงานและการคงไว ซ งล กค า ข นตอนในการประเม นความเส ยงท อาจจะเก ดข อผ ดพลาดท เป นสาระสาค ญ และระด บความเช อม นท ผ บร หารได ให การร บรองไว ล กษณะของความเส ยงท พบ การขยายข นตอนการตรวจสอบในเร องด งกล าว ผลท ได จากการตรวจสอบและข อสร ปท ได การขอคาปร กษา ล กษณะ ขอบเขต และข อสร ปท ได จากท ปร กษา

9 สาน กงานควรกาหนดเอกสารหล กฐานสาหร บแต ละงาน ท จาเป นต องม ตามมาตรฐานว ชาช พ กฎเกณฑ และกฎหมาย กาหนด เช น (ต อ) การส อสารและปร กษาประเด นท พบภายในท ม ผลจากการตรวจทานการควบค มค ณภาพงาน (ทาเสร จก อนออกรายงาน) คาย นย นว าไม ม ประเด นท ย งไม ได ข อสร ปซ งอาจก อให เก ดการใช ว จารณญาณท ทาให ได ข อสร ปท ไม เหมาะสม คาย นย นว าหล กฐานการสอบบ ญช ท ได ม ความเพ ยงพอและเหมาะสม ม การป ดแฟ มงานตรวจสอบรวมถ งม การ sign-off อย างเหมาะสม

10 การทา EQCR checklist ว าได ม การสอบทานเอกสาร หล กฐานท กาหนดครบถ วนแล ว อาจรวมถ ง คาร บรองว าผ สอบบ ญช และท มได ปฏ บ ต ตามข นตอนการควบค ม ค ณภาพครบถ วนแล ว และม การสอบทานค ณภาพเสร จส นก อน ว นท ออกรายงาน ได ข อสร ปจากข นตอนการตรวจทานค ณภาพงาน ผ สอบทานค ณภาพงานไม พบประเด นท ย งไม ได ข อสร ป

11 การรวบรวมแฟ มงานข นส ดท ายให เสร จสมบ รณ กาหนดกรอบเวลาในการรวบรวมแฟ มงานให เสร จสมบ รณ อย าง ท นเวลา เช น การรวบรวมแฟ มงานข นส ดท ายสาหร บการ ตรวจสอบ ไม ควรมากกว า 60 ว นน บจากว นท ในรายงานการสอบ บ ญช หร อ ตามท กฎหมายกาหนด ในกรณ ท ม การออกรายงานสองฉบ บหร อมากกว าท ต างก น ใน เร องเด ยวก น ควรม การระบ กรอบเวลาของแต ละรายงานสาหร บ แต ละงานแยกจากก น

12 การร กษาความล บ ความปลอดภ ย ความซ อส ตย ส จร ต การ เข าถ งเอกสารหล กฐานของงาน ม การกาหนดให พน กงานระม ดระว งในการร กษาความล บ ของข อม ลล กค าในเอกสารหล กฐานของงาน เว นแต จะ ได ร บการอน ญาตจากล กค าเป นกรณ พ เศษท ยอมให ม การ เป ดเผยข อม ล หร อทาตามกฎหมายหร อหน าท ทางว ชาช พ ท อน ญาตให ทาได

13 การร กษาความล บ ความปลอดภ ย ความซ อส ตย ส จร ต การเข าถ ง เอกสารหล กฐานของงาน (ต อ) สาน กงานควรออกแบบระบบการควบค มท ป องก นการด ดแปลงแก ไขข อม ลและ เอกสารของล กค าโดยไม ได ร บอน ญาต เช น สามารถต ดตามได ว าการเปล ยนแปลงหร อการสอบทานเอกสารหล กฐานทาเม อใด หร อทาโดยใคร ม ระบบการป องก นในท กข นตอนของงาน โดยเฉพาะข อม ลท ม การส งต อไปย ง หน วยงานอ นผ านทางอ นเตอร เน ต ไม ให ม การแก ไขข อม ลเอกสารหล กฐานของงานโดยไม ได ร บอน ญาต การอน ญาตให ม การเข าถ งข อม ลเอกสารหล กฐานของงานโดยท มงานหร อ หน วยงานอ นท ได ร บอน ญาตเท าท จาเป น

14 การร กษาความล บ ความปลอดภ ย ความซ อส ตย ส จร ต การ เข าถ งเอกสารหล กฐานของงาน (ต อ) ระบบการควบค มท ม การออกแบบและนาไปใช อาจรวมถ งเร องด งต อไปน การใช รห สผ านเพ อเข าถ งเอกสารหล กฐานท อย ในร ปแบบอ เล กทรอน กส ให แก ผ ท ได ร บอน ญาตเท าน น ต องม การเก บส ารองข อม ลอย างสม าเสมอสาหร บเอกสารหล กฐานท อย ในร ปของ อ เล กทรอน กส ม ว ธ การท เหมาะสมในการจ ดทา ส งมอบ และการรวบรวมเอกสารหล กฐาน ม ว ธ การในการจาก ดการเข าถ ง และการส งมอบ รวมถ งการเก บร กษาความล บของ เอกสารหล กฐานท เป นกระดาษ

15 การร กษาความล บ ความปลอดภ ย ความซ อส ตย ส จร ต การ เข าถ งเอกสารหล กฐานของงาน (ต อ) สาน กงานควรออกแบบว ธ การในการดารงไว ซ งความซ อส ตย ส จร ต การเข าถ ง และการเร ยกใช ของเอกสารหล กฐานท เป นกระดาษซ งในทางปฏ บ ต อาจสแกน ให อย ในร ปของอ เล กทรอน กส เพ อให รวมอย ในแฟ มงาน ด งน สาเนาสแกนเอกสารท ม ความครบถ วนเหม อนเอกสารหล กฐานต วจร ง ม การ อ างอ งระหว างก น และหมายเหต ประกอบ ม การรวบรวมส าเนาสแกนไว ในแฟ มงาน รวมถ งการทาด ชน และการเซ นช อลงบน สาเนาสแกน สาเนาสแกนต องสามารถนากล บมาใช และส งพ มพ ได ตามความจาเป น

16 การเก บร กษาเอกสารหล กฐานของงาน การเก บร กษาและระยะเวลาในการเก บร กษาอาจแตกต างไป ตามล กษณะของงานข นอย ก บสถานการณ และเป นไป ตามท กฎหมายและระบบการควบค มค ณภาพกาหนด ระยะเวลาการเก บร กษาไม ควรต ากว า 5 ป น บจากว นท ใน รายงานของผ สอบบ ญช

17 การเก บร กษาเอกสารหล กฐานของงาน (ต อ) นโยบายในการเก บร กษาเอกสารหล กฐาน เช น การเร ยกใช และการเข าถ งเอกสารหล กฐานท เก บร กษาไว โดยเฉพาะเอกสารท อย ในร ปแบบอ เล กทรอน กส การจ ดทาบ นท กการเปล ยนแปลงเอกสารหล กฐาน (หากม ) ภายหล งจากท แฟ มงานเสร จสมบ รณ การอน ญาตให บ คคลท ได ร บอน ญาตสามารถเข าถ งและสอบทาน เอกสารหล กฐานเฉพาะงานบางงาน

18 การเก บร กษาเอกสารหล กฐานของงาน (ต อ) นโยบายในการเก บร กษาเอกสารหล กฐาน เช น การขอสอบทานกระดาษทาการโดยบ คคลอ น จะต องได ร บการอน ม ต จากผ สอบ บ ญช ท ร บผ ดชอบงานด งกล าวก อน ไม ควรเป ดเผยกระดาษทาการให บ คคลอ น ยกเว น ล กค าอน ม ต ให เป ดเผยเป นลาย ล กษณ อ กษร ม หน าท ทางว ชาช พท จะต องเป ดเผยข อม ล ต องเป ดเผยตาม กระบวนการศาล หร อ ต องเป ดเผยตามตามกฎหมาย หากม ข อโต แย ง หร อคด ฟ องร อง ควรต องได ร บความเห นชอบจากฝ ายกฎหมายของ สาน กงานก อนท จะเป ดเผยข อม ลได

19 กรรมส ทธ ในเอกสารหล กฐานของงาน เอกสารหล กฐานของงานเป นกรรมส ทธ ของสาน กงาน ยกเว นกรณ ท กฎหมาย กาหนด สาน กงานควรม ความระม ดระว งในการใช การเป ดเผยข อม ลด งกล าว ต องไม ทาให เก ดความเส ยหายต องานหร อการร กษาความเป นอ สระ

20

การจ ดการความร เร อง การตรวจสอบการด าเน นงาน

การจ ดการความร เร อง การตรวจสอบการด าเน นงาน -1- การจ ดการความร เร อง การตรวจสอบการด าเน นงาน ความหมาย การตรวจสอบการด าเน นงาน เป นการตรวจสอบท ม งเน นผลของการด าเน นงานว าเป นไปตาม ว ตถ ประสงค และเป าหมายท ก าหนดไว ในแผนงาน งาน/โครงการหร อไม และการใช

More information

แนวค ด เก ยวก บการตรวจสอบการด าเน นงาน

แนวค ด เก ยวก บการตรวจสอบการด าเน นงาน แนวค ด เก ยวก บการตรวจสอบการด าเน นงาน การตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit) ค ออะไร การตรวจสอบการด าเน นงาน ค อ การตรวจสอบท ม งเน นตรวจสอบผลส มฤทธ ของงาน (Result) เพ อให ทราบว าผลผล ต (Output) และผลล

More information

การตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit)

การตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit) การตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit) 1. ความหมาย การตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit) เป นการตรวจสอบท เน นผลของการ ด าเน นงานท เก ดข นจร งในระหว างด าเน นการและหร อท แล วเสร จ ว าเป นไปตามว

More information

เกณฑ การตรวจประเม น การจ ดการศ กษานอกสถานท ต ง ป งบประมาณ ๒๕๕๕

เกณฑ การตรวจประเม น การจ ดการศ กษานอกสถานท ต ง ป งบประมาณ ๒๕๕๕ เกณฑ การตรวจประเม น การจ ดการศ กษานอกสถานท ต ง ป งบประมาณ ๒๕๕๕ เอกสารแนบ ๑ การตรวจประเม นการจ ดการศ กษานอกสถานท ต ง ม ประเด นสาค ญในการตรวจประเม น ด งน ๑) ประเด นการเป ดดาเน นการหล กส ตร ได แก เหต ผลและความจาเป

More information

13. การควบค มภายในและการบร หารจ ดการความเส ยง

13. การควบค มภายในและการบร หารจ ดการความเส ยง 13. การควบค มภายในและการบร หารจ ดการความเส ยง 13.1 ความเห นของคณะกรรมการบร ษ ท เก ยวก บการควบค มภายใน ได ตระหน กถ งความสาค ญของการจ ดให ม ระบบควบค มภายใน เพ อให เป นไป ตามหล กของการกาก บด แลก จการท ด เพ

More information

รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) โครงการการบร หารจ ดการข อม ลการพ ฒนาบ คลากร ของสาน กพ ฒนาส งคม

รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) โครงการการบร หารจ ดการข อม ลการพ ฒนาบ คลากร ของสาน กพ ฒนาส งคม รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) โครงการการบร หารจ ดการข อม ลการพ ฒนาบ คลากร ของสาน กพ ฒนาส งคม จ ดท าโดย นางสาวช ณห พ มาน เก ดนาค ต าแหน งน กทร พยากรบ คคลชานาญการพ เศษ รายงานน เป นส วนหน งของการฝ

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

รายละเอ ยดข อกาหนดและขอบเขตการจ างออกแบบ โครงการก อสร างส วนแสดง Kid Zone จานวน 1 รายการ สวนส ตว อ บลราชธาน ป งบประมาณ 2559

รายละเอ ยดข อกาหนดและขอบเขตการจ างออกแบบ โครงการก อสร างส วนแสดง Kid Zone จานวน 1 รายการ สวนส ตว อ บลราชธาน ป งบประมาณ 2559 รายละเอ ยดข อกาหนดและขอบเขตการจ างออกแบบ โครงการก อสร างส วนแสดง Kid Zone จานวน 1 รายการ สวนส ตว อ บลราชธาน ป งบประมาณ 2559 สวนส ตว อ บลราชธาน เป นสถานท ท องเท ยว ม ส วนแสดงส ตว ท หลากหลาย ข บเคล อนการ

More information

มาตรฐานสากลการปฏ บ ต งานว ชาช พการตรวจสอบภายใน INTERNATIONAL STANDARDS FOR THE PROFESSIONAL PRACTICE OF INTERNAL AUDITING

มาตรฐานสากลการปฏ บ ต งานว ชาช พการตรวจสอบภายใน INTERNATIONAL STANDARDS FOR THE PROFESSIONAL PRACTICE OF INTERNAL AUDITING มาตรฐานสากลการปฏ บ ต งานว ชาช พการตรวจสอบภายใน INTERNATIONAL STANDARDS FOR THE PROFESSIONAL PRACTICE OF INTERNAL AUDITING มาตรฐานสากลการปฏ บ ต งานว ชาช พการตรวจสอบภายใน (International Standards for the

More information

มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 19 (ปร บปร ง 2555) เร อง ผลประโยชน ของพน กงาน คาแถลงการณ

มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 19 (ปร บปร ง 2555) เร อง ผลประโยชน ของพน กงาน คาแถลงการณ มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 19 (ปร บปร ง 2555) เร อง ผลประโยชน ของพน กงาน คาแถลงการณ มาตรฐานการบ ญช ฉบ บน เป นไปตามเกณฑ ท กาหนดข นโดยมาตรฐานการบ ญช ระหว างประเทศ ฉบ บท 19 เร อง ผลประโยชน ของพน กงาน ซ งเป นฉบ

More information

การบร หารจ ดการกองท นหล กประก นส ขภาพขององค กรปกครองส วนท องถ นในจ งหว ดสระบ ร ก

การบร หารจ ดการกองท นหล กประก นส ขภาพขององค กรปกครองส วนท องถ นในจ งหว ดสระบ ร ก รายงานการตรวจสอบการบร หารจ ดการกองท นหล กประก นส ขภาพ ขององค กรปกครองส วนท องถ นในจ งหว ดสระบ ร ส าน กงานหล กประก นส ขภาพแห งชาต (สปสช.) เป นองค กรท จ ดต งข นตาม พระราชบ ญญ ต หล กประก นส ขภาพแห งชาต พ.ศ.2545

More information

รายละเอ ยดข อก าหนด (TOR) งานพ ฒนาระบบบร หารจ ดการเอกสารและฐานข อม ลเอกสารอ เล กทรอน กส (e-document และ Virtual Library)

รายละเอ ยดข อก าหนด (TOR) งานพ ฒนาระบบบร หารจ ดการเอกสารและฐานข อม ลเอกสารอ เล กทรอน กส (e-document และ Virtual Library) 1. ความเป นมา รายละเอ ยดข อก าหนด (TOR) งานพ ฒนาระบบบร หารจ ดการเอกสารและฐานข อม ลเอกสารอ เล กทรอน กส (e-document และ Virtual Library) กรมการบ นพลเร อนในฐานะท เป นหน วยงานท ได ร บมอบหมายก าก บด แลก จกรรมการขนส

More information

แนวปฏ บ ต การว ดและประเม นผลการเร ยนร

แนวปฏ บ ต การว ดและประเม นผลการเร ยนร เอกสารประกอบ หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ๒๕๕๑ แนวปฏ บ ต การว ดและประเม นผลการเร ยนร ฉบ บใช ในโรงเร ยนโครงการน าร อง การใช หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ๒๕๕๑ ส าน กว ชาการและมาตรฐานการศ

More information

โปรแกรมบร หาร โครงการด านพ ฒนาและการเบ ก-จ าย. www.codi.or.th/promaps

โปรแกรมบร หาร โครงการด านพ ฒนาและการเบ ก-จ าย. www.codi.or.th/promaps โปรแกรมบร หาร โครงการด านพ ฒนาและการเบ ก-จ าย www.codi.or.th/promaps แนะนาระบบบร หารโครงการด านพ ฒนา กล มเป าหมาย กองเลขาจ งหว ด/ขบวนองค กร ช มชน สาน กงานภาค กองเลขาโครงการ/งบประมาณ การเง นและบ ญช ว ตถ

More information

WELCOME TO OFFICE OF THE AUDITOR GENERAL OF THAILAND

WELCOME TO OFFICE OF THE AUDITOR GENERAL OF THAILAND Page 1 of 9 ตอบข อหาร อเก ยวก บระเบ ยบ และมาตรฐานการควบค มภายใน ค าถามเก ยวก บระเบ ยบฯ ข อ 3 1. ผ ร บตรวจในองค กรปกครองท องถ น เช น นายกเทศมนตร หร อคณะเทศมนตร ตามระเบ ยบคณะกรรมการตรวจเง นแผ น ด น ครอบคล

More information

ห วข อเร อง บทนา จ ดประสงค เช งพฤต กรรม

ห วข อเร อง บทนา จ ดประสงค เช งพฤต กรรม ห วข อเร อง 1. ความหมายของการบ ญช 2. จ ดประสงค ของการบ ญช 3. ประโยชน ของข อม ลการบ ญช และผ ใช ประโยชน จากบ ญช 4. ข อสมมต ตามแม บทการบ ญช 5. ข อแนะนาเก ยวก บการเร ยนว ชาบ ญช บทนา เน อหาสาระในบทน กล าวถ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งานด านงานสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งานด านงานสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งานด านงานสารบรรณ โดย สำน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห วภ ม พลอด ลยเดช เม อจะทำางาน อย าหย บยกเอาความขาดแคลนเป นข ออ าง จงทำาท ามกลางความขาดแคลนให

More information

เร อง การจ ดการฐานข อม ล

เร อง การจ ดการฐานข อม ล เร อง การจ ดการฐานข อม ล การจ ดการฐานข อม ล หมายถ ง การจ ดการข อม ลร ปแบบหน ง ท ม การจ ดเก บท งค าข อม ลพร อม โครงสร างข อม ลไว ด วยก น โดยจ ดเก บข อม ลท จ าเป นท งหมดขององค กรไว ในแหล งเด ยว เพ อการใช

More information

ใบความร ท 1.2 เร อง การจ ดการฐานข อม ล

ใบความร ท 1.2 เร อง การจ ดการฐานข อม ล ใบความร ท 1.2 เร อง การจ ดการฐานข อม ล การจ ดการฐานข อม ล หมายถ ง การจ ดการข อม ลร ปแบบหน ง ท ม การจ ดเก บท งค าข อม ลพร อม โครงสร างข อม ลไว ด วยก น โดยจ ดเก บข อม ลท จ าเป นท งหมดขององค กรไว ในแหล งเด

More information

Update มาตรฐานการบ ญช

Update มาตรฐานการบ ญช Update มาตรฐานการบ ญช มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 16 (ปร บปร ง 2552) เร อง ท ด น อาคาร อ ปกรณ มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 23 (ปร บปร ง 2552) เร อง ต นท นการก ย ม มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 40 (ปร บปร ง 2552) เร อง อส งหาร

More information

บทท 9 การประเม นผลโครงการ

บทท 9 การประเม นผลโครงการ บทท 9 การประเม นผลโครงการ หล งจากได ด าเน นงานตามแผนของโครงการแล ว จากน นข นตอนส ดท ายจะเป นก จกรรม ในการประเม นผลโครงการ หากพ จารณาถ งความส มพ นธ ระหว างการวางแผนก บการประเม นผล โครงการ พบว า ก จกรรมท

More information

จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร

จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2555 จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร ต ลาคม 2555 2 บทนา กระบวนการจ ดการความร เป นองค ประกอบส

More information

บทท 10 การว ดและประเม นผลการเร ยนร

บทท 10 การว ดและประเม นผลการเร ยนร บทท 10 การว ดและประเม นผลการเร ยนร ว ตถ ประสงค 1. เพ อให น กศ กษาม ความร ความเข าใจจ ดหมายของการว ดและประเม นผลการเร ยนร 2. เพ อให น กศ กษาม ความร ความเข าใจหล กการด าเน นการว ดและประเม นผลการเร ยนร ตาม

More information

ค ม อการดาเน นงาน โครงการบร การว ชาการแก ส งคม กองบร หารงานว จ ยและประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยพะเยา

ค ม อการดาเน นงาน โครงการบร การว ชาการแก ส งคม กองบร หารงานว จ ยและประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยพะเยา ค ม อการดาเน นงาน โครงการบร การว ชาการแก ส งคม กองบร หารงานว จ ยและประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ค ม อการด าเน นงานโครงการบร การว ชาการแก ส งคมฉบ บน จ ดท าข นเพ อให ผ ท เก ยวข องก บการ ขอร

More information

การพ ฒนาทางว ชาช พระยะเร มแรก- การประเม นความร ความสามารถเย ยงผ ประกอบว ชาช พ สารบ ญ ย อหน า บทน า ขอบเขตของมาตรฐาน ว นท ม ผลบ งค บใช 6 ว ตถ ประสงค

การพ ฒนาทางว ชาช พระยะเร มแรก- การประเม นความร ความสามารถเย ยงผ ประกอบว ชาช พ สารบ ญ ย อหน า บทน า ขอบเขตของมาตรฐาน ว นท ม ผลบ งค บใช 6 ว ตถ ประสงค มาตรฐานการศ กษาระหว างประเทศ ฉบ บท 6 (ฉบ บปร บปร ง) เร มบ งค บใช 1 กรกฎาคม 2558 ข อส งเกต: โครงการการปร บปร งมาตรฐานการศ กษาระหว างประเทศของคณะกรรมการมาตรฐาน การศ กษาการบ ญช ระหว างประเทศอย ระหว างดาเน

More information

หน วยท 1 หน าท ของผ ควบค มและตรวจงานก อสร าง

หน วยท 1 หน าท ของผ ควบค มและตรวจงานก อสร าง 4 หน วยท 1 หน าท ของผ ควบค มและตรวจงานก อสร าง 1.1. ความหมายของผ ควบค มงานก อสร าง ผ ควบค มงาน ม ความหมายในหลายระด บ แล วแต ความต องการของเจ าของงานท จะให ทา ท งน ผ ควบค มงานอาจจะมาจากผ ออกแบบ หร อเป นว

More information

ภาคผนวก ก ล กษณะการให บร การ

ภาคผนวก ก ล กษณะการให บร การ ภาคผนวก ก ๑. ระบบการร บสม ครสอบเข าร บการทดสอบเป นผ ตรวจสอบและร บรองบ ญช แบ งเป นระบบงานย อย ด งน 1.1 งานท ให บร การทางอ นเทอร เน ต 1.2 ระบบการย นแบบคาขอให พ จารณาว ฒ การศ กษา (มบ 04) 1.3 ระบบการจ ดเตร

More information

การควบค มภายใน โดย นางพรท พย วงศ ร ตนพงษ ห วหน ากล มตรวจสอบภายในระด บกระทรวง

การควบค มภายใน โดย นางพรท พย วงศ ร ตนพงษ ห วหน ากล มตรวจสอบภายในระด บกระทรวง การควบค มภายใน โดย นางพรท พย วงศ ร ตนพงษ ห วหน ากล มตรวจสอบภายในระด บกระทรวง 1 ห วข อในการน าเสนอ 1. ความหมายและว ตถ ประสงค ของการควบค มภายใน 2. มาตรฐานการควบค มภายใน 3. การบร หารความเส ยง 4. ร ปแบบการรายงาน

More information

กษาเพ อจ ดท าแผนปฏ บ ต การตามแผนแม บทการพ ฒนา พ นท พ เศษเพ อการท องเท ยวอย างย งย นเม องเก าน าน ระยะ ๕ ป (พ.ศ.

กษาเพ อจ ดท าแผนปฏ บ ต การตามแผนแม บทการพ ฒนา พ นท พ เศษเพ อการท องเท ยวอย างย งย นเม องเก าน าน ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ข อกาหนดการจ าง (Term Of Reference) โครงการศ กษาเพ อจ ดทาแผนปฏ บ ต การตามแผนแม บทการพ ฒนา พ นท พ เศษเพ อการท องเท ยวอย างย งย นเม องเก าน าน ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๕๖ ๒๕๖๐) ------------------------------------------------------

More information

การจ ดทาเน อหาองค ความร SMEs ภายใต งานพ ฒนาศ นย ข อม ล SMEs Knowledge Center ป 2556 334 การบร หารจ ดการองค กร

การจ ดทาเน อหาองค ความร SMEs ภายใต งานพ ฒนาศ นย ข อม ล SMEs Knowledge Center ป 2556 334 การบร หารจ ดการองค กร 334 การบร หารจ ดการองค กร 335 การจ ดโครงสร างองค กร องค กร เก ดจากการท มน ษย รวมกล มก นเพ อท าก จกรรมใดก จกรรมหน ง เพ อตอบความสนองความ ต องการแบบใดแบบหน ง เช น การรวมต วก นของคนในสม ยก อนเพ อการล าส ตว

More information