ภาษ ม ลค าเพ ม Value Added Tax

Size: px
Start display at page:

Download "ภาษ ม ลค าเพ ม Value Added Tax"

Transcription

1 ภาษ ม ลค าเพ ม Value Added Tax 1

2 ภาษ ม ลค าเพ มเป นภาษ ท เร ยกเก บจากการบร โภค ของ ประชาชน แตกต างจากภาษ เง นได 2

3 ภาษ ม ลค าเพ ม เส ยเป นรายเด อน โดยคานวณจาก ภาษ ขาย - ภาษ ซ อ ภาษ ขาย หมายถ ง ภาษ ม ลค าเพ มท ผ ประกอบการจดทะเบ ยน ได เร ยกเก บหร อพ งเร ยกเก บจากผ ซ อส นค า หร อผ ร บบร การ 3

4 ภาษ ซ อ หมายถ ง ภาษ ม ลค าเพ มท ผ ประกอบการจดทะเบ ยนถ กผ ประกอบการจดทะเบ ยนอ นเร ยกเก บและให หมายความรวมถ ง - ภาษ ม ลค าเพ มท ผ ประกอบการจด ทะเบ ยนได เส ยเม อน าเข าส นค า - ภาษ ม ลค าเพ มท ได น าส งตาม ม. 83/5-7 4

5 กรณ ภาษ ซ อมากกว าภาษ ขาย ม ส ทธ 1. ขอค นภาษ เป นเง นสด 2. ขอยกไปใช เป นเครด ตภาษ ของเด อนถ ดไป 5

6 ผ ม หน าท เส ยภาษ ม ลค าเพ มให กรมสรรพากร 1. ผ ประกอบการ 2. ผ นาเข า 3. ผ ท กฎหมายกาหนดไว เป นพ เศษ 6

7 องค ประกอบของคาว า ผ ประกอบการ 1. บ คคลธรรมดา บร ษ ท ห างห นส วน น ต บ คคล 2. ม การขายส นค าหร อ ให บร การเป นธ รก จและอาช พ 3. ในราชอาณาจ กร 7

8 ส นค า คาว า ส นค า หมายถ ง ทร พย ส นท ม ร ปร างหร อไม ม ร ปร าง ท ม ไว เพ อขาย หร อเพ อ การใดๆรวมถ งส งของท กชน ด ท นาเข า 8

9 ส นค า ขายส นค าไม ม ร ปร าง เช น - ขายล ขส ทธ (ถ าให ใช ล ขส ทธ เป นเร องบร การ) - โอนส ทธ การเช าอส งหาร มทร พย - ขายส ทธ เวลาโฆษณา - โอนส ทธ ตามประทานบ ตรเหม องแร (บ ตรภาษ เป นตราสารแสดงส ทธ ในหน ของร ฐบาลไม ใช 9

10 ขาย คาว า ขาย หมายถ ง การจาหน าย จ าย โอน ส นค าไม ว า จะม ประโยชน หร อค าตอบแทนหร อไม เช นการซ อขาย ส นค าท วๆไป การแจก การแถม การมอบรางว ลในการ ช งโชค การให ทดลองใช ส นค า นอกจากน นย งหมายความ รวมถ ง 10

11 บร การ คาว า บร การ หมายถ ง การกระทาใด ๆ อ นอาจหา ประโยชน อ นม ม ลค า ซ งม ใช การขาย และให หมายความรวม ถ งการใช บร การของตนเอง 11

12 บร การ แต ท งน ไม รวมถ ง (ก)การใช บร การหร อการนาส นค าไปใช เพ อประกอบ ก จการของตนเองโดยตรงตามหล กเกณฑ ประกาศอธ บด ฯ กาหนด(ฉบ บท 2) (ข) การนาเง นไปหาประโยชน ในการฝากธนาคารหร อ ซ อพ นธบ ตร หร อหล กทร พย 12

13 ประกอบก จการในราชอาณาจ กร - ขายส นค าในราชอาณาจ กร กรณ ผ ขายในประเทศไทย ไม ได ส งส นค าออกไปขายให ก บ ผ ซ อในต างประเทศ แต ใช ว ธ โอนส นค าจากประเทศหน งซ ง เป นประเทศท ผ ขายในประเทศได ส งซ อไปให ผ ซ อใน ต างประเทศโดยตรง กรมสรรพากรวางแนวทางปฏ บ ต ไว ว า กรณ ด งกล าว เป นการขายส นค านอกราชอาณาจ กรไม อย ใน บ งค บต องเส ยภาษ ม ลค าเพ ม และไม ใช กรณ ท จะได ร บส ทธ เส ย ภาษ ม ลค าเพ ม อ ตราร อยละ 0 ( ป. 89/2542 ) 13

14 ประกอบก จการในราชอาณาจ กร - บร การในราชอาณาจ กร การให บร การท อย ในบ งค บต องเส ยภาษ ม ลค าเพ ม จะต องเป นการให บร การในราชอาณาจ กรเท าน น 14

15 ผ น าเข า ผ นาเข า หมายความว า ผ ประกอบการ หร อ บ คคลอ น ซ งนาเข า - การนาส นค าออกจากเขตอ ตสาหกรรม ส งออก โดยม ใช เพ อส งออก ถ อเป นการนาเข าด วย 15

16 การยกเว นภาษ ม ลค าเพ ม ก. การขายพ ชผลทางการเกษตร - สด เช น ดอกไม สด ผลไม สด - ร กษาไม ให เส ย เช น ผลไม ดอง กระเท ยมดอง - แปรสภาพแล ว ไม ยกเว นภาษ เช น ซ อสมะเข อเทศ น าตาล เส นก วยเต ยว ต งฉ าย การนาข าวสารมาเคล อบ ว ตาม น เพ อให ม ค ณภาพด ข น ย งไม ถ อว าเป นการแปร สภาพให เป นผล ตภ ณฑ อาหาร 16

17 การยกเว นภาษ ม ลค าเพ ม ข. การขายส ตว ถ าส ตว แปรสภาพแล ว ฟอกแล ว ไม ได ร บยกเว นภาษ เช น ส ตว สต าฟ หน งส ตว ค. การขายป ย ง. การขายปลาป น อาหารส ตว 17

18 การยกเว นภาษ ม ลค าเพ ม จ. การขายยาหร อเคม ภ ณฑ ท ใช ส าหร บพ ชหร อส ตว เพ อ บาร ง ร กษา ป องก น ทาลาย หร อกาจ ดศ ตร หร อโรคของ พ ชหร อส ตว ฉ. การขายหน งส อพ มพ น ตยสาร หร อตาราเร ยน - การขายหร อนาเข าหน งส อท กชน ด เอกสารประกอบ การเร ยนการสอน เช น แผนท โลก ภาพประกอบการ เร ยน ถ อเป นตาราเร ยน 18

19 การยกเว นภาษ ม ลค าเพ ม 1. การให บร การศ กษาของสถานศ กษา 2. การให บร การประกอบโรคศ ลป การสอบบ ญช การ ว าความ - การให บร การปร กษากฎหมาย การร บจ างทาบ ญช ร บจดทะเบ ยนน ต บ คคล ไม ได ร บยกเว นภาษ 19

20 การยกเว นภาษ ม ลค าเพ ม 3. การให บร การร กษาพยาบาลของสถานพยาบาล - การจาหน ายอ ปกรณ ทางการแพทย ไม ยกเว น - บร ษ ท ประกอบก จการให บร การว น จฉ ยโรคด วย เคร องเอ กซเรย บร การตรวจเล อด โดยม ได จดทะเบ ยน จ ดต งเป นสถานพยาบาล ตามกฎหมายว าด วย สถานพยาบาล ไม ได ร บยกเว นภาษ 20

21 การยกเว นภาษ ม ลค าเพ ม 4. การให บร การขนส งในราชอาณาจ กร การขายพร อมขนถ อเป นการขาย 5. การให บร การขนส งระหว างประเทศ ซ งม ใช เป น การขนส งโดยอากาศยาน หร อเร อเด นทะเล 6. การให บร การเช าอส งหาร มทร พย เช น การเช าพ นท ในห างสรรพส นค า 21

22 การยกเว นภาษ ม ลค าเพ ม 7. การให บร การของราชการส วนท องถ น ท งน ไม รวมถ งบร การท เป นการพาณ ชย ของราชการส วนท องถ น 8. การขายส นค า หร อให บร การ ของกระทรวง ทบวง กรม ซ งส งรายร บท งส นให แก ร ฐ โดยไม ห กค าใช จ าย 9. การขายส นค า หร อให บร การเพ อประโยชน แก การ ศาสนา หร อสาธารณะก ศลภายในประเทศ ซ งไม นาผล 22

23 การยกเว นภาษ ม ลค าเพ ม การยกเว นภาษ ม ลค าเพ มส าหร บการนาเข า 1 การนาเข าส นค าตามมาตรา 81(1)(ก) ถ ง (ฉ) 2 การนาเข าส นค าจากต างประเทศเข าในเขต อ ตสาหกรรมส งออก 3 การนาเข าส นค าท ยกเว นอากรตามกฎหมายว าด วย พ ก ดอ ตราศ ลกากร 23

24 การยกเว นภาษ ม ลค าเพ ม การยกเว นภาษ ม ลค าเพ มส าหร บก จการขนาดย อม ก จการขนาดย อม = ม รายได ไม เก น 1,800,000 บาท/ป 24

25 การยกเว นภาษ ม ลค าเพ ม การยกเว นตามพระราชกฤษฎ กาฉบ บท 239 (1) การขายบ หร ซ กาแรตท ผล ตโดยผ ประกอบการ อ ตสาหกรรมยาส บท เป นองค การของร ฐบาลโดยผ ขายท ม ใช ผ ประกอบอ ตสาหกรรมยาส บท ผล ตส นค าด งกล าว แต ไม รวมถ งผ ขายท เป นคล งส นค าท ณฑ บนประเภท ร านค าปลอดอากร พระราชกฤษฎ กาท 539 ให ยกเล กให ม ผลต งแต ว นท 15 ต ลาคม

26 การยกเว นภาษ ม ลค าเพ ม (4) การบร จาคส นค าให แก สถานพยาบาลและสถานศ กษา ของทางราชการ สถาบ นอ ดมศ กษาของเอกชน องค การ สถานสาธารณก ศลตามท กฎหมายกาหนด การยกเว นตามพระราชกฤษฎ กาฉบ บท 527 การบร จาคส นค าเพ อช วยเหล อผ ประสบอ ทกภ ย วาตภ ย อ คค ภ ยหร อภ ยธรรมชาต อ นท เก ดข นในประเทศไทยให ต วแทนท เป นบร ษ ทหร อห างห นส วนน ต บ คคลหร อน ต ฯ 26

27 ของแจกของแถมท ไม เป นฐานภาษ 1. ส วนลดหร อค าลดหย อน ท ผ ประกอบการจดทะเบ ยนได ลดให ในขณะขายส นค า หร อให บร การและได ห กส วนลดหร อค า ลดหย อนด งกล าวออกจากราคาส นค าหร อราคาค าบร การ โดยได แสดงให เห นไว ช ดแจ งว าได ม การห กส วนลดหร อค าลดหย อนไว ใน ใบกาก บภาษ ในแต ละคร งท ออกแล ว ท งน เว นแต ส วนลดหร อค า ลดหย อนในการขายส นค า หร อให บร การของผ ประกอบการจด ทะเบ ยนท ม ส ทธ ออกใบกาก บภาษ อย างย อตามมาตรา 86/6 หร อ มาตรา 86/7 ผ ประกอบการจดทะเบ ยนจะไม แสดงส วนลดหร อค า ลดหย อนด งกล าว ให เห นช ดแจ งไว ในใบกาก บภาษ อย างย อก ได 27

28 ของแจกของแถมท ไม เป นฐานภาษ 2. ม ลค าของส นค าท แถมพร อมก บการขายส นค า หร อการให บร การไม ว าส นค าท แถมน นจะเป นส น ค าประเภท และชน ดเด ยวก บส นค าท ขายหร อบร การ ท กระทาหร อไม แต ม ลค าของส นค าท แถม จะต องไม เก นม ลค าของส นค าท ขาย หร อม ลค าของการให บร การ 28

29 ของแจกของแถมท ไม เป นฐานภาษ 3. ม ลค าของส นค าท แจกหร อให เป นรางว ลก บผ ซ อส นค าหร อ ผ ร บบร การท ซ อส นค าหร อร บบร การในแต ละว น โดยม ม ลค า รวมก นตามท ผ ประกอบการจดทะเบ ยนกาหนด แต ม ลค าของ ส นค าท แจกหร อให เป นรางว ลต องม ม ลค าไม เก นม ลค าของ ส นค าท ขายหร อม ลค าของการให บร การ 29

30 ของแจกของแถมท ไม เป นฐานภาษ 4. ม ลค าของส นค าท แจกหร อให เป นของขว ญ เน องในพ ธ หร อ ตามโอกาสแห งขนบธรรมเน ยมประเพณ เช น เทศกาลป ใหม เทศกาลสงกรานต การเป ดแนะนาส นค าใหม ท งน เฉพาะ ส นค าท เป นปฏ ท น สม ดบ นท กประจาว น (Diary) หร อ ส นค าท ม ล กษณะทานองเด ยวก นของขว ญหร อของชาร วย ท ม ช อผ ประกอบการ ช อการค า หร อเคร องหมายการค า ของผ ประกอบการปรากฏอย โดยของขว ญหร อของชาร วย ด งกล าว ต องเป นส งของท พ งให แก ก นตามประเพณ ทาง ธ รก จท วไป และต องม ราคาหร อม ลค าไม เก นสมควร 30

31 ของแจกของแถมท ไม เป นฐานภาษ 5. ม ลค าของส นค าต วอย างท แจก เน องจากการจ ดก จกรรมส งเสร มการขาย 31

32 ของแจกของแถมท ไม เป นฐานภาษ 6. ม ลค าของค าตอบแทนท พ งได ร บจากการมอบส นค า ให ผ ซ อส นค าทดสอบใช งานก อนซ อ โดยส นค าด งกล าว ไม ใช ของใช ส นเปล องและต องเป นส นค าท ม ไว สาหร บ ให ทดลองใช เป นการช วคราว เพ อทดลองค ณภาพหร อ ประส ทธ ภาพของส นค าเท าน น และผ ซ อส นค าจะต อง ส งมอบส นค าด งกล าวค นให แก ผ ประกอบการจด ทะเบ ยนผ ขายส นค าเม อทดลองใช เสร จ 32

33 ของแจกของแถมท ไม เป นฐานภาษ 7. ม ลค าของอาหารและเคร องด มท นายจ างจ ดหาให ก บ พน กงานหร อล กจ างในระหว างเวลาปฏ บ ต งาน ตาม ระเบ ยบเก ยวก บสว สด การของพน กงานหร อล กจ าง โดยม ลค าของอาหารและเคร องด มด งกล าวต องม ราคา ไม เก นสมควร 33

34 ของแจกของแถมท ไม เป นฐานภาษ 8. ม ลค าของเคร องแบบท ผ ประกอบการจดทะเบ ยนซ ง เป นนายจ างได มอบให แก ล กจ างในจานวนคนละ ไม เก นสองช ดต อป และเส อนอกในจานวนคนละ ไม เก นหน งต วต อป 34

35 ของแจกของแถมท ไม เป นฐานภาษ 9. ม ลค าของทร พย ส นหร อส นค าซ งผ ประกอบการ จดทะเบ ยนบร จาคให แก ส วนราชการตามโครงการ ของทางราชการ เพ อช วยเหล อผ ประสบอ ทกภ ย วาตภ ย อ คค ภ ย หร อภ ยธรรมชาต ในล กษณะทานองเด ยวก น 35

36 ของแจกของแถมท ไม เป นฐานภาษ 10. ม ลค าของทร พย ส นท ใช ในการประกอบก จการซ ง ผ ประกอบการ จดทะเบ ยนบร จาคให แก ส วนราชการ ตามโครงการของทางราชการ เพ อให แก สถานศ กษา ของทางราชการ สถาบ นอ ดมศ กษาเอกชนตามกฎหมาย ว าด วยสถาบ นอ ดมศ กษาเอกชน หร อสถานศ กษา ตามกฎหมายว าด วยโรงเร ยนเอกชน 36

37 ความร บผ ดในการเส ยภาษ ม ลค าเพ ม ( TAX POINT ) 37

38 ความร บผ ดในการเส ยภาษ ม ลค าเพ ม ความร บผ ดในการเส ยภาษ ม ลค าเพ ม หมายถ ง จ ดท ผ ประกอบการถ กกาหนดโดยกฎหมาย ว าม ภาระภาษ เก ดข นแล ว ซ งก อให เก ดส ทธ และหน าท ส ทธ เร ยกเก บ VAT จากผ ซ อหร อผ ร บบร การ หน าท 1. จ ดทาและส งมอบใบกาก บภาษ ให แก ผ ซ อ หร อ ผ ร บบร การ 2. น ายอดขาย ภาษ ขาย ไปลงในรายงานภาษ ขาย 38

39 หากไม ออกใบกาก บภาษ และส งมอบท นท ท ความร บ ผ ดเก ดข นม โทษท งทางแพ งและทางอาญา แพ ง เบ ยปร บ 2 เท า ของภาษ ท ต องออกใบกาก บ ตามมาตรา 89(5) อาญา จาค ก ไม เก น 1 เด อน ปร บไม เก น 5,000 บาท มาตรา 90/2(3) 39

40 ความร บผ ดกรณ ขายส นค า หล ก ส งมอบ ข อยกเว น (1) ม การโอนกรรมส ทธ ส นค า (2) ได ร บช าระราคาส นค า (3) ได ออกใบกาก บภาษ โดยให ความร บผ ดเก ดข นตามส วน ของการกระทาน น ๆ 40

41 ขายส นค า TAX POINT อย ท ส งมอบไม ใช ร บมอบ ป.พ.พ. มาตรา 462 การส งมอบน นจะทาอย างหน ง อย างใดก ได ส ดแต ว าจะเป นผลให ทร พย น นอย ในเง อมม อของผ ซ อ 41

42 ป.พ.พ. มาตรา 463 ถ าในส ญญากาหนดว า ให ส ง ทร พย ส นซ อขายน น จากท หน ง ไปอ กแห งหน งไซร ท านว าการส ง มอบย อมส าเร จ เม อได ส งมอบ ทร พย ส นน น แก ผ ขนส ง 42

43 ขายเสาเข มพร อมให บร การตอกเสาเข ม โดยรวมเป นราคา เด ยวก น ถ อเป นการขายส นค า ความร บผ ดในการเส ย ภาษ ม ลค าเพ ม ต องถ อว นท ส งมอบเสาเข ม ไม ใช ว นท ตอก เสาเข มเสร จ จ งต องออกใบกาก บภาษ ในว นท ส งมอบ เสาเข ม แต ถ าแยกราคาค าเสาเข ม ก บ ค าบร การตอกเสาเข ม TAX POINT แยกก นเก ด 43

44 กรณ ส งมอบส นค าแล ว ม การค นส นค า เพราะเหต ส นค าช าร ดบกพร อง ต องออกใบลดหน 44

45 การส งมอบส นค าให ล กค าทดลองใช ก อนซ อ จะถ อเป น การขายส นค าแล วหร อไม ให พ จารณา ด งน (ก) เม อล กค าพอใจในส นค าด งกล าว จ งตกลงซ อขาย ส นค าท มอบน น กรณ น ถ อเป นการขายต งแต ว นท มอบ ส นค าให ล กค าทดลองใช 45

46 (ข) เม อล กค าพอใจในส นค าด งกล าว ผ ขายจะส ง มอบส นค าให ทดลองใช ย งไม ถ อเป นการขาย เฉพาะกรณ เข าเง อนไข ด งน (1) ส นค าม ไว เพ อการทดลองใช โดยเฉพาะ (2) ระยะเวลาทดลองใช เพ ยงช วคราวเพ อ ทดลองค ณภาพ ( 14 ว น ) (3) ต องม ใช ส นค าใช ส นเปล อง 46

47 บร ษ ทขายเคร องฟอกไต ส งมอบเคร องฟอกไตให โรงพยาบาลทดลองใช หากใช แล ว ม ประส ทธ ภาพด จะซ อ เคร องฟอกไตเคร องน นเลย TAX POINT เก ดต งแต ส งมอบเคร องฟอกไต 47

48 - การวางเง นม ดจา เง นจอง ถ อเป นการช าระราคา - ม ดจารถ ค าจองรถ ม VAT - ค าจองบ าน ไม ม VAT - เง นม ดจา เง นประก น ภาชนะบรรจ ส นค า ไม ม VAT เช น ม ดจาถ งแก ส แต ถ าถ งแก สหายร บเง นม ดจา ถ อเป น การขายถ งแก ส 48

49 บร การ บร การ หล ก ได ร บช าระราคาค าบร การ ข อยกเว น ได ออกใบกาก บภาษ ก จการร บเหมาก อสร าง ม ประเพณ ทางการค า ค อ ผ ร บเหมา จะเร ยกเก บเง นล วงหน าจากผ ว าจ าง และตกลงค นโดยยอมให ผ ว าจ างห กเง นด งกล าว ออกจากเง นค างานท ผ ร บจ างได ร บแต ละงวดเพ อชดเชยก บเง นจ ายล วงหน าจนกว าจะครบพร อมห ก เง นค าประก นผลงานอ กส วนหน ง TAX POINT จะเก ดข น อย างไร 49

50 เง นจ ายล วงหน า ( Advance payment ) 1,000, % 70,000.- บร การ ค าจ าง 10 ล านบาท 10 งวด - งวดละ 1,000, ห กเง นล วงหน า ( 10% ) 100, ห กเง นประก นผลงาน (10%) 100,000.- จ ายจร ง 800,000.- TAX POINT เก ดจากค างาน แต ละงวด 900,000.- X 7% ค นเง นประก นผลงาน 1,000,000.- NON VAT = 63,

51 บร การ ขาย + ต ดต ง ไม แยก = ขาย แยกได แยกตามจร ง เช น ขายล ฟท, แอร พร อมต ดต ง 51

52 บร การ - ขาย + ขนส ง = ขาย - ผล ตขายอย แล วเป นปกต ม ผ มาว าจ างให ทา = ขาย - จะผล ตต อเม อม ผ มาว าจ าง = บร การ - การช าระราคาด วยเช ค ถ อเอาว นท ลงในเช คเป น ว นได ร บช าระราคา 52

53 บร การ - การช าระราคาด วยเช ค โดยได ร บมอบเช คลงว นท ท ผ านมาแล วให จ ดทาใบกาก บภาษ ตามว นท ลงในเช ค เว นแต ในกรณ ด งต อไปน ให จ ดทาใบกาก บภาษ ใน ว นท ได ร บมอบเช ค - ผ ออกเช คเป น ร ฐบาล องค การของร ฐบาล เทศบาล ส ขาภ บาล องค การบร หารส วนท องถ น - ในกรณ ผ ออกเช คได ออกหน งส อร บรองว าได ส ง 53

54 บร การ มอบเช คให ผ ประกอบการเม อ ว น เด อน ป ใด และได ส ง มอบเอกสารด งกล าวให ในว นเด ยวก นก บว นท ส งมอบเช ค น น ( ป. 51/2537) 54

55 ส ญญาให เช าซ อ, ส ญญาซ อขายเง นผ อน หล ก ถ งกาหนดช าระค างวด ข อยกเว น 1. ได ร บช าระราคาส นค า 2. ได ออกใบกาก บภาษ 55

56 บร ษ ท Singer ขายต เย นเง นผ อน กาหนดช าระค างวด ด งน 1 ม.ค. 46 1, เม.ย. 46 1, พ.ค. 46 1, งวด 56

57 ส ญญาเช าซ อท ม ข อตกลงพ เศษ กรณ ผ ดน ด - ถ งกาหนดช าระค างวด ถ าผ ดน ด + ม การ เร ยกดอกเบ ย ส าหร บงวดท ผ ดน ด ถ อเป น ค าเส ยหายจากการผ ดส ญญาเช าซ อ ไม ม VAT กรณ เล กส ญญา - ได ค นทร พย ส น หากทร พย ส นเส ยหาย เร ยกร องค าเส ยหายจากผ เช าซ อ หร อ บร ษ ทประก น = เป นค าส นไหมทดแทน + VAT ไม ได 57

58 ส ญญาเช าซ อท ม ข อตกลงพ เศษ กรณ เล กส ญญา - ผ เช าซ งม ได ส งค นส นค าตามส ญญาท นท ซ งเป นผลให ผ ให เช าซ อสามารถเร ยกร อง ค าขาดประโยชน ใช สอย ถ อว า ขาด ประโยชน เป นค าบร การ กรณ เล กส ญญา - เน องจากส นค าตามส ญญาเช าซ อ ถ ก ทาลายจนซ อมไม ได และ บร ษ ทประก นภ ย จ ายค าส นไหมทดแทนให ค าส นไหมท ได 58

59 ส ญญาเช าซ อท ม ข อตกลงพ เศษ ร บจากบร ษ ทประก น + VAT ไม ได และ กรณ ต องค นซากให บร ษ ทประก น ถ อเป น การขายซากให บร ษ ทประก นต อง + VAT กรณ เล กส ญญา - เน องจากส นค าตามส ญญาเช าซ อส ญหาย และในส ญญากาหนดให ผ เช าซ อจ ายค า ส นค าท เหล อจนครบถ วน ถ อว า เป นค า ส นค า 59

60 ส งออก ส งออก หล ก ช าระอากรขาออก แม ว าม การวางเง นม ดจาแต ย งไม ผ านพ ธ การ TAX POINT ย งไม เก ด 60

61 หล ก TAX POINT เก ดเม อต วแทนได ส งมอบ ส นค าให ผ ซ อ เช น - ตกลงก บห างให เป นต วแทนจาหน ายส นค า - การนารถยนต ไปฝากขายก บศ นย บร การ จาหน ายรถยนต การขายส นค าโดยม การ ต งต วแทนเพ อขาย 61

62 การขายส นค าไม ม ร ปร าง - การขายส นค าไม ม ร ปร าง หล ก เม อได ร บ ช าระราคา - การขายส นค า หร อให บร การโดยใช เคร องอ ตโนม ต ด วยการหยอดเหร ยญ บ ตร หล ก เม อนาเง น ออกจากเคร องอ ตโนม ต 62

63 อ ตราภาษ ม ลค าเพ ม 7% กรณ ขายส นค า หร อนาเข า 0% กรณ 1. ส งออกส นค า(ด คาส งกรมฯท ป. 97 ) 2. การให บร การท กระทาในราชอาณาจ กรและ ได ม การใช บร การน นในต างประเทศ ( ส งออกบร การ ด ประกาศ VAT (ฉ. 105) = ได ส งผลของบร การน นไปใช ในต างประเทศท งหมด แต ไม รวม ก จการจ ดนาเท ยว ในต างประเทศ 63

64 ภาษ ซ อท ต องห ามม ให นามาห กจากภาษ ขาย (มาตรา82/5) 1.ไม ม ใบกาก บภาษ 1.1 ผ ขายไม ได ออกให 1.2 ผ ขายออกให แต ระบ ช อคนอ น -ใบกาก บภาษ ค าโทรศ พท ท ออกในนามกรรมการ ผ จ ดการ นามาห กจากภาษ ขายไม ได 64

65 ภาษ ซ อท ต องห ามม ให นามาห กจากภาษ ขาย (มาตรา82/5) -ใบกาก บภาษ ค าน าประปา ค าไฟฟ า เป นช อของผ ให เช า บร ษ ทผ เช าอาคารซ งเป นผ จ ายค าน าประปา ค าไฟฟ า นามา ห กจากภาษ ขายไม ได 65

66 2. ม ใบกาก บภาษ แต ไม อาจแสดงใบกาก บภาษ ได เป นกรณ น าภาษ ซ อไปเครด ตแล วต อมาเจ าพน กงานไปตรวจ ปรากฏว าไม อาจแสดงใบกาก บภาษ ได เช น หาย หร อหาไม พบ ไฟไหม หร อถ กทาลาย ทางแก ค อ -ขอใบแทนใบกาก บภาษ จากผ ขาย -ถ าใบกาก บภาษ ถ กทาลายโดยเหต ส ดว ส ย เช น อ คค ภ ย อ ทกภ ย ซ งต องม หล กฐานของทางราชการมาแสดงและไม สามารถขอใบแทนได เน องจากผ ขายไม สามารถออกใบแทน โดยเหต ส ดว ส ย ให ผ ประกอบการม ส ทธ น าภาษ ซ อมาห ก 66

67 ว ธ การออกใบแทนใบกาก บภาษ ใบแทนใบเพ มหน และใบแทนใบลดหน การออกใบแทนใบกาก บภาษ ด งกล าว เป นกรณ ท ออกใบกาก บภาษ ใบเพ มหน ใบลดหน รายการท กอย างถ กต องครบถ วนแล ว ต อมา ส ญหาย ถ กทาลาย หร อชาร ดในส วนสาค ญ ให ใช ว ธ ถ ายสาเนาใบกาก บภาษ สาเนา ใบเพ มหน หร อสาเนาใบลดหน และให บ นท ก รายการต อไปน ลงในภาพถ าย หร อด านหล ง ของภาพถ ายด งกล าว 67

68 (1) ออกใบแทนออกให คร งท (2) ว น เด อน ป ท ออกใบแทน (3) อธ บายอย างย อ ๆ ถ งสาเหต การออกใบแทน (4) ลายม อช อผ ออกใบแทน ให ผ ออกใบแทน บ นท กรายการออกใบแทนในรายงานภาษ ขาย ในเด อนท ม การออกใบแทน โดยระบ ช อผ ซ อ เลขท /เล มท ว นท ออกใบกาก บภาษ ใบเพ มหน หร อใบลดหน ท ได ม การออกใบแทนน นด วย 68

69 3.ใบกาก บภาษ ม ข อความไม ถ กต องหร อไม สมบ รณ ในส วนท เป นสาระส าค ญ ค อต องม ข อความครบถ วนตามมาตรา 86/4 แห งประมวลร ษฎากร ด งน 1.คาว า ใบกาก บภาษ ในท เห นเด นช ด 2.ช อ ท อย และเลขประจาต วผ เส ยภาษ ของผ ประกอบการจดทะเบ ยนท ออกใบกาก บ ภาษ 3.ช อ ท อย ของผ ซ อส นค าหร อร บบร การ 4.หมายเลขลาด บของใบกาก บภาษ และหมายเลขลาด บของเล ม ถ าม 5.ช อ ชน ด ประเภท ปร มาณและม ลค าของส นค าหร อของบร การ 6.จานวนภาษ ม ลค าเพ มท คานวณจากม ลค าของส นค าหร อของบร การ โดยให แยกออกจากม ลค าของส นค าหร อของบร การให ช ดแจ ง 7.ว น เด อน ป ท ออกใบกาก บภาษ 69 8.ข อความอ นท อธ บด กาหนด

70 การยกเล กใบกาก บภาษ ฉบ บเด มแล วออกฉบ บใหม ผ ประกอบการจดทะเบ ยนซ งจ ดทาใบกาก บภาษ โดยม รายการในส วนท เป นสาระสาค ญไม ถ กต อง ครบถ วนตามข อ 4 ข อ 5 ข อ 6 และข อ 22 เม อ ได ร บการร องขอให ยกเล กใบกาก บภาษ ฉบ บเด ม และจ ดทาใบกาก บภาษ ฉบ บใหม ท ถ กต อง ให ดาเน นการด งต อไปน 70

71 การยกเล กใบกาก บภาษ ฉบ บเด มแล วออกฉบ บใหม (1) เร ยกค นใบกาก บภาษ ฉบ บเด มและนามา ประท บตราว า ยกเล ก หร อข ดฆ า แล วเก บรวม ไว ก บสาเนาใบกาก บภาษ ฉบ บเด ม 71

72 การยกเล กใบกาก บภาษ ฉบ บเด มแล วออกฉบ บใหม (2) จ ดทาใบกาก บภาษ ฉบ บใหม ซ งเป นเลขท ใหม แต จะต องลง ว น เด อน ป ให ตรงก บ ว น เด อน ป ตามใบกาก บภาษ ฉบ บเด ม และ 72

73 การยกเล กใบกาก บภาษ ฉบ บเด มแล วออกฉบ บใหม (3) หมายเหต ไว ในใบกาก บภาษ ฉบ บใหม ว า เป นการยกเล กและออกใบกาก บภาษ ฉบ บใหม แทนฉบ บเด มเลขท... เล มท... และหมายเหต การ ยกเล กใบกาก บภาษ ไว ในรายงานภาษ ขายของ เด อนภาษ ท จ ดทาใบกาก บภาษ ฉบ บใหม ด วย 73

74 การยกเล กใบกาก บภาษ ฉบ บเด มแล วออกฉบ บใหม ผ ประกอบการจดทะเบ ยนท ร องขอให ยกเล ก ใบกาก บภาษ ฉบ บเด มและจ ดทาฉบ บใหม ท ถ กต อง จะต องถ ายเอกสารใบกาก บภาษ ฉบ บเด ม ท ขอยกเล กต ดเร องไว ด วย 74

75 4.ภาษ ซ อท ไม เก ยวข องโดยตรงก บการประกอบก จการ เป นภาษ ซ อท เก ดจากรายจ ายท ไม เก ยวข องก บการหากาไรหร อเพ อก จการ โดยเฉพาะ การต ความย ดแนวมาตรา 65 ตร (13) ถ าหากเป นเร องสว สด การพน กงานท ม คาส งหร อระเบ ยบกาหนดไว หร อเร อง เก ยวก บการทาให เก ดรายได ทางอ อม เช น การอบรม ส มมนา ค าว ทยากร ถ อว า เก ยวข องก บการประกอบก จการ ต วอย างกรณ เก ยวข องก บการประกอบก จการ - ห างประกอบก จการร บเหมาก อสร าง ภาษ ซ อส าหร บค าโทรศ พท ม อถ อ ท ห างซ อมาเพ อใช ในการประกอบก จการโดยม เพ อต ดต องานน ามาห กจากภาษ ขายได แต ต องม จ านวนพอเหมาะก บขนาดและประเภทของก จการ 75

76 (ต อ) กรณ ท เก ยวข องก บการประกอบก จการ ภาษ ซ อค าท พ กโรงแรมของพน กงานบร ษ ทท ต องไปทางานต างจ งหว ด หากไป ปฏ บ ต งานตามหน าท นามาห กจากภาษ ขายได บร ษ ทเป นห างสรรพส นค า สร างสะพานลอยสาหร บคนข ามหน าห างโดย ปลายทางข างหน งต อเช อมก บอาคารเข าห าง ภาษ ซ อค าก อสร างนามาห กจากภาษ ขายได แต ถ าสร างแล วบร จาคให กทมเป นภาษ ซ อต องห าม บร ษ ทจ ดรายการส งเสร มการขาย ภาษ ซ อของรางว ลนามาห กจากภาษ ขายได 76

77 (ต อ) กรณ ท เก ยวข องก บการประกอบก จการ สว สด การพน กงาน ค าเคร องด ม กาแฟ น าตาล คอฟฟ เมต สาหร บพน กงาน ร บประทานเวลาปฏ บ ต งาน ค าจ างบร ษ ทอ นทาความสะอาดรายเด อน บร ษ ทพาพน กงานไปจ ดเล ยงป ใหม ถ อเป นสว สด การพน กงาน ภาษ ซ อจากการ จ ดเล ยง เก ยวข องก บการประกอบก จการ ค าใช จ ายท เก ดจากค าของขว ญของพน กงานในว นป ใหม โดยจ บสลากในงานเล ยง แก พน กงานท กคน ค าใช จ ายพาพน กงานไปพ กผ อนประจาป จ ดให แก พน กงาน ท กคน ไม เล อกปฏ บ ต 77

78 (ต อ)กรณ ท ไม เก ยวข องก บการประกอบก จการ บร ษ ทบร จาครถจ กรยานยนต ให กรมตารวจเพ อด แลร กษาความปลอดภ ยแก พน กงานของบร ษ ท ภาษ ค าซ อรถจ กรยานยนต ไม เก ยวข องก บก จการโดยตรง แต เป นรายจ ายเพ อการก ศลสาธารณะ ม ใช รายจ ายเพ อหากาไรหร อเพ อก จการ โดยเฉพาะภาษ ซ อน ามาห กจากภาษ ขายไม ได รางว ลการปฏ บ ต งานท บร ษ ทจ ายให พน กงานเป นโล ห เข มเช ดช เก ยรต ไม เก ยวข องก บการประกอบก จการ 78

79 5.ภาษ ซ อค าร บรอง ภาษ ซ อค าเคร องด ม กาแฟ น าตาล เพ อร บรองล กค าเป นภาษ ซ อค าร บรอง กระเช าของขว ญท บร ษ ทแจกให เป นของขว ญแก ล กค าในช วง เทศกาล และม นามบ ตรบร ษ ทต ดอย ด านขายไม ต องน าไปถ อเป นม ลค าฐานภาษ ด านภาษ ซ อน ามาเครด ตไม ได เพราะเป นภาษ ซ อค าร บรอง 79

80 6.ภาษ ซ อซ งออกโดยผ ไม ม ส ทธ ออก เช น ผ ประกอบการท ไม ได จดทะเบ ยนภาษ ม ลค าเพ ม หร อผ ประกอบการท ได ร บ ยกเว นภาษ ม ลค าเพ ม ไม ม ส ทธ ออกใบกาก บภาษ 80

81 7.ภาษ ซ อรถยนต น งหร อรถยนต โดยสารท ม ท น ง ไม เก น 10 คน ภาษ ท เก ดจากการ ซ อ เช าซ อ เช า หร อร บโอนรถยนต น งหร อรถ โดยสารท ม ท น งไม เก น 10 คน รวมท งภาษ ซ อท เก ดจากการซ อ ส นค าหร อการร บบร การท เก ยวข องก บรถด งกล าว เป นภาษ ซ อต องห าม (ม ให ใช บ งค บส าหร บการขายหร อให เช ารถยนต ด งกล าวของตนเอง โดยตรงและการให บร การร บประก นว นาศภ ย) รถเก ง หมายถ ง รถยนต ท ออกแบบส าหร บเพ อใช น งเป นปกต 81

82 (ต อ) 7.ภาษ ซ อรถยนต น งหร อรถยนต โดยสารท ม ท น งไม เก น 10 คน รถโดยสาร หมายถ ง หมายถ ง รถต หร อรถยนต ท ออกแบบสาหร บเพ อใช ขนส งคนโดยสาร จานวนมาก โดยสารจ านวนมาก รถยนต กระบะประเภทส วนบ คคล 2 ประต ม ท น งหล งคนข บ(space cap) ไม ใช รถยนต น ง รถกระบะ 4 ประต เป นรถยนต น ง 82

83 8. ภาษ ซ อตามใบกาก บภาษ อย างย อ ภาษ ซ อต องห าม 9. ภาษ ซ อท เก ดจากการซ อทร พย ส นเพ อใช หร อจะใช ในก จการประเภทท ไม ต อง เส ยภาษ ม ลค าเพ มหร อภาษ ซ อท เก ดจากรายจ ายของก จการประเภทท ไม ต องเส ย ภาษ ม ลค าเพ ม เช น - ซ อรถบรรท กมาใช ประกอบก จการขนส ง - บร ษ ทประกอบก จการขายอส งหาร มทร พย และม การ ให บร การแก ผ ท บร ษ ทได จ ดสรรขายด วย ภาษ ซ อท เก ดจากรายจ ายในก จการ เช น ภาษ ซ อค าทาถนน ระบบไฟฟ า เป นรายจ ายท เป นต นท นของก จการท ไม ต องเส ย ภาษ ม ลค าเพ ม ส วนการประกอบก จการให บร การ เช น การขายน าบาดาล การ ให บร การบาบ ดน าเส ยส วนกลาง น ามาห กจากภาษ ขายได 83

84 ภาษ ซ อต องห าม 11. ภาษ ซ อตามมาตรา 86/4 ซ งรายการตามมาตรา86/4(1)ม ได ต พ มพ ข น หร อไม ได จ ดทาข นด วยระบบคอมพ วเตอร ท งฉบ บ 12. ภาษ ซ อตามมาตรา 86/4 ซ งรายการตามมาตรา 86/4(8)ม ได จ ดทาข น ตามว ธ การตามประกาศอธ บด กรมสรรพากร ป จจ บ น ม 5 รายการด งน (ก) รายการคาว า เอกสารออกเป นช ด กรณ ใบกาก บภาษ จ ดทารวมก บ เอกสารทางการค าอ นและใบกาก บภาษ ม ใช เอกสารฉบ บแรกของเอกสารช ด ด งกล าว (ข) สาขาท ออกใบกาก บภาษ ค อ กรณ สาขาน าใบกาก บภาษ ของ ส าน กงานใหญ ไปใช 84

85 ภาษ ซ อต องห าม (ค) รายการทะเบ ยนรถยนต กรณ น ารถยนต ไปเต ม น าม นหร อไปใช บร การจากสถาน น าม น(ไม รวมถ งอ ซ อมรถ) (ง) กรณ ได ร บอน ม ต ให ออกใบกาก บภาษ เป นหน วยเง นตราต างประเทศ จะต องระบ อ ตราแลกเปล ยนเป นเง นตราไทยไว ในใบกาก บภาษ (จ) ก จการขายทองร ปพรรณ ท ใช ส ทธ เส ยภาษ จากส วนต างต องเพ มอ ก 6 รายการ ด งน (1) ราคาขายทองร ปพรรณซ งรวมค ากาเหน จแต ไม รวม ภาษ ม ลค าเพ ม (2) ราคาร บซ อทองร ปพรรณท สมาคมค าทองร ปพรรณประกาศ 85

86 ภาษ ซ อต องห าม (3) ผลต างระหว างราคาขายทองร ปพรรณซ งรวมค ากาเหน จแต ไม รวม ภาษ ม ลค าเพ มตาม (1)ก บราคาร บซ อทองร ปพรรณท สมาคมค าทองร ปพรรณ ประกาศตาม(2) (4) จ านวนภาษ ม ลค าเพ มท คานวณจาก(3) (5) หมายเลขลาด บของใบร บท ออกโดยเคร องบ นท กเก บเง น แต หากผ ประกอบการจดทะเบ ยนใช เคร องบ นท กการเก บเง นออกใบกาก บภาษ ด วย ไม ต องระบ หมายเลขลาด บของใบร บ (6) เลขรห สประจ าเคร องบ นท กการเก บเง นท อธ บด กรมสรรพากร กาหนด 86

87 ภาษ ซ อต องห าม รายการคาว า เอกสารออกเป นช ด จะต องจ ดทาด วยว ธ ต พ มพ จากโรงพ มพ หร อจ ดทาด วยคอมพ วเตอร ในกรณ ทาด วยคอมพ วเตอร ท งฉบ บ ส วนรายการอ น ตาม (ข) (ค) (ง) (จ) จะจ ดทาด วยว ธ ใดก ได 13. ภาษ ซ อตามใบกาก บภาษ ฉบ บส าเนา แต ไม รวมถ งกรณ เอกสารออกเป นช ด 14. ภาษ ซ อส วนท เฉล ยเป นของก จการ non vat 15. ภาษ ซ อท ผ ประกอบการเล อกไม น าภาษ ซ อท งหมดไปเครด ต เน องจาก ก จการ non vat ม รายได ไม น อยกว าร อยละ90 ของรายได ของก จการท งหมด 87

88 ภาษ ซ อต องห าม 16. ภาษ ซ อตามใบกาก บภาษ ตามมาตรา 86/4 ม รายการถ กแก ไขเปล ยนแปลง เว นแต รายการ (ก) แก ไขท อย ของผ ออกใบกาก บภาษ ภายใน 1 ป น บแต ทางราชการ ได ประกาศเปล ยนแปลงหร อแบ งเขตใหม ให แก ไขโดยข ดฆ า เข ยนท อย แห งใหม ลงลายม อช อกาก บ (ข) แก ไขเลขประจ าต วผ เส ยภาษ ภายใน 6 เด อน 17. ภาษ ซ อ เช าซ อ เช า รถยนต ท ม ใช รถยนต น งและรถโดยสารท ม ท น งไม เก น 10 คน ต อมาได ด ดแปลงให เป นรถยนต น งหร อรถโดยสารท ม ท น งไม เก น 10 คน ท ได กระทาภายใน 3 ป น บแต ได รถยนต ไว ครอบครอง ( ไม ใช ก บก จการขาย หร อให เช ารถยนค น งหร อรถโดยสารท ม ท น งไม เก น 10 คน ) 88

89 ภาษ ซ อต องห าม (18) ภาษ ซ อตามใบกาก บภาษ ตามมาตรา 86/4(2) ม ได ต พ มพ ข นหร อม ได จ ดทาข น ด วยระบบคอมพ วเตอร ในกรณ จ ดทาด วยระบบคอมพ วเตอร ท งฉบ บ 89

พระราชบ ญญ ต จ ดหางานและค มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ ภ ม พลอด ลยเดช ป.ร. ให ไว ณ ว นท ๑๗ ส งหาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ เป นป ท ๔๐ ในร ชกาลป จจ บ น

พระราชบ ญญ ต จ ดหางานและค มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ ภ ม พลอด ลยเดช ป.ร. ให ไว ณ ว นท ๑๗ ส งหาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ เป นป ท ๔๐ ในร ชกาลป จจ บ น พระราชบ ญญ ต จ ดหางานและค มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ ภ ม พลอด ลยเดช ป.ร. ให ไว ณ ว นท ๑๗ ส งหาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ เป นป ท ๔๐ ในร ชกาลป จจ บ น ประกาศว า พระบาทสมเด จพระปรม นทรมหาภ ม พลอด ลยเดช ม พระบรมราชโองการโปรดเกล

More information

พระราชบ ญญ ต จ ดหางานและค มครองคนหางาน พ.ศ. 2528

พระราชบ ญญ ต จ ดหางานและค มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 พระราชบ ญญ ต จ ดหางานและค มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 ภ ม พลอด ลยเดช ป.ร. ให ไว ณ ว นท 17 ส งหาคม พ.ศ. 2528 เป นป ท 40ในร ชกาลป จจ บ น พระบาทสมเด จพระปรม นทรมหาภ ม พลอด ลยเดช ม พระบรมราชโองการโปรดเกล าฯให ประกาศว

More information

บร ษ ท แปซ ฟ กไพพ จาก ด (มหาชน) และบร ษ ทย อย

บร ษ ท แปซ ฟ กไพพ จาก ด (มหาชน) และบร ษ ทย อย งบการเง น และ รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต สาหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2554 และ 2553 รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต เสนอ ผ ถ อห นบร ษ ท แปซ ฟ กไพพ จาก ด (มหาชน) ข าพเจ าได ตรวจสอบ งบแสดงฐานะ การเง นรวมและงบแสดงฐานะการเง

More information

ร างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR) จ างเหมาก อสร าง อาคารสน บสน นบร การ เป นอาคาร คสล. ๕ ช น พ นท ใช สอยประมาณ ๔,๗๑๔ ตารางเมตร พร อมคร ภ ณฑ

ร างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR) จ างเหมาก อสร าง อาคารสน บสน นบร การ เป นอาคาร คสล. ๕ ช น พ นท ใช สอยประมาณ ๔,๗๑๔ ตารางเมตร พร อมคร ภ ณฑ ร างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR) จ างเหมาก อสร าง อาคารสน บสน นบร การ เป นอาคาร คสล. ๕ ช น พ นท ใช สอยประมาณ ๔,๗๑๔ ตารางเมตร พร อมคร ภ ณฑ โรงพยาบาลช มแพ จ งหว ดขอนแก น ๑ หล ง ด วยว ธ การทางอ

More information

ร างขอบเขตของงาน (TERMS OF REFERENCE : TOR) จ างก อสร างอาคารและอ นๆ ในโครงการพ ฒนาสถาบ นพ ฒนาเทคน คพล งงาน ด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส

ร างขอบเขตของงาน (TERMS OF REFERENCE : TOR) จ างก อสร างอาคารและอ นๆ ในโครงการพ ฒนาสถาบ นพ ฒนาเทคน คพล งงาน ด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส ร างขอบเขตของงาน (TERMS OF REFERENCE : TOR) จ างก อสร างอาคารและอ นๆ ในโครงการพ ฒนาสถาบ นพ ฒนาเทคน คพล งงาน ด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส 1. ความเป นมา ด วยสถาบ นพ ฒนาเทคน คพล งงาน กรมธ รก จพล งงานได ร บจ

More information

โครงการการศ กษาการจ ดทาบ ญช รายร บ รายจ าย ร านตาระเบ ด

โครงการการศ กษาการจ ดทาบ ญช รายร บ รายจ าย ร านตาระเบ ด โครงการการศ กษาการจ ดทาบ ญช รายร บ รายจ าย ร านตาระเบ ด A study of accounting revenue expenses The friendship store bombs ผ ร บผ ดชอบโครงการ 1. นางสาว ท พาน น ลาพ งการ รห ส 551123674 ช น/ห อง ปวช. 3/8

More information

บร ษ ท บางจากป โตรเล ยม จาก ด (มหาชน) และบร ษ ทย อย งบการเง นสาหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2556 และ รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต

บร ษ ท บางจากป โตรเล ยม จาก ด (มหาชน) และบร ษ ทย อย งบการเง นสาหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2556 และ รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต งบการเง นสาหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2556 และ รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต เสนอ ผ ถ อห นบร ษ ท บางจากป โตรเล ยม จาก ด (มหาชน) ข าพเจ าได ตรวจสอบและของบร ษ ท บางจากป โตรเล

More information

บร ษ ทหล กทร พย ธนชาต จ าก ด (มหาชน) รายงาน และ งบการเง น 31 ธ นวาคม 2551 และ 2550

บร ษ ทหล กทร พย ธนชาต จ าก ด (มหาชน) รายงาน และ งบการเง น 31 ธ นวาคม 2551 และ 2550 บร ษ ทหล กทร พย ธนชาต จ าก ด (มหาชน) รายงาน และ งบการเง น 31 ธ นวาคม 2551 และ 2550 รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต เสนอต อผ ถ อห นของบร ษ ทหล กทร พย ธนชาต จ าก ด (มหาชน) ข าพเจ าได ตรวจสอบงบด ล ณ ว นท 31

More information

เอกสารสอบราคาซ อ เลขท

เอกสารสอบราคาซ อ เลขท -1- เอกสารสอบราคาซ อ เลขท 002/2556 โปรแกรมส าเร จร ป 1 รายการ ได แก Microsoft Office Standard 2013 GOL จ านวน 60 ช ด ตามประกาศส าน กงานคณะกรรมการนโยบายว ทยาศาสตร เทคโนโลย และนว ตกรรมแห งชาต ลงว นท 12 ก

More information

A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark

A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark คำนำ โครงการเง นหม นเว ยนส งเสร มผลผล ตเพ อโครงการอาหารกลางว น ค อเง นดอกผลของกองท น เพ อ โครงการอาหารกลางว นในโรงเร ยนประถมศ กษา

More information

บทท 5 การแสดงรายการในงบกาไรขาดท นเบ ดเสร จ

บทท 5 การแสดงรายการในงบกาไรขาดท นเบ ดเสร จ บทท 5 การแสดงรายการในงบกาไรขาดท นเบ ดเสร จ 1. การรายงานรายได 2. การรายงานค าใช จ าย 3. กาไรขาดท นเบ ดเสร จอ น 4. กาไรต อห น 5. ค ณภาพกาไร ผ ช วยศาสตราจารย เยาวร กษ ส ขว บ ลย 5.1 การรายงานรายได ศ กษาเพ

More information

การจ ดเก บภาษ ป าย -------------------------------------- การจ ดเก บภาษ ป าย เป นงานในหน าท ของหน วยการบร หารราชการส วนท องถ น ตามท ก าหนด ไว ในพระราชบ ญญ ต ภาษ ป าย พ.ศ. 2510 และพระราชบ ญญ ต ภาษ ป าย

More information

Update มาตรฐานการบ ญช

Update มาตรฐานการบ ญช Update มาตรฐานการบ ญช มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 16 (ปร บปร ง 2552) เร อง ท ด น อาคาร อ ปกรณ มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 23 (ปร บปร ง 2552) เร อง ต นท นการก ย ม มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 40 (ปร บปร ง 2552) เร อง อส งหาร

More information

ล กษณะการใช งบประมาณ การใช จ ายงบประมาณ แนวทางการด าเน นงาน

ล กษณะการใช งบประมาณ การใช จ ายงบประมาณ แนวทางการด าเน นงาน การบร หารงบประมาณงบเง นอ ดหน น ประเภทเง นอ ดหน นท วไป เง นอ ดหน นค าใช จ ายในการจ ดการศ กษาข นพ นฐาน รายการค าจ ดการสอน (ค าอาหารน กเร ยนประจาพ กนอน) 51 น ยาม งบประมาณงบเง นอ ดหน น ประเภทเง นอ ดหน นท วไป

More information

แนวทางการปฏ บ ต ตามระเบ ยบกระทรวงว ฒนธรรม ว าด วยกองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด พ.ศ. ๒๕๕๖ ประว ต ความเป นมา กองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด เป นส

แนวทางการปฏ บ ต ตามระเบ ยบกระทรวงว ฒนธรรม ว าด วยกองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด พ.ศ. ๒๕๕๖ ประว ต ความเป นมา กองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด เป นส แนวทางการปฏ บ ต ตามระเบ ยบกระทรวงว ฒนธรรม ว าด วยกองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด พ.ศ. ๒๕๕๖ ประว ต ความเป นมา กองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด เป นส วนหน งของกองท นส งเสร มงานว ฒนธรรม กรมส งเสร มว ฒนธรรม

More information

ค ม อการบร หารงาน พน กงานราชการ

ค ม อการบร หารงาน พน กงานราชการ ค ม อการบร หารงาน พน กงานราชการ ๒๕๕๕ ค าน า ระบบพน กงานราชการ (Government Employee System) เป นการจ างงานระบบ ส ญญาจ างในหน วยงานภาคร ฐ ท ม งเน นให ภาคร ฐม ร ปแบบการจ างงานท หลากหลาย ม หล กเกณฑ และว ธ

More information

ร างคร งท 1 ขอบเขตของงาน : TOR) จ างเหมาบร การด แลร กษาระบบต าง ๆ ภายในอาคารท ท าการ ส าน กงาน ก.พ. ความเป นมา

ร างคร งท 1 ขอบเขตของงาน : TOR) จ างเหมาบร การด แลร กษาระบบต าง ๆ ภายในอาคารท ท าการ ส าน กงาน ก.พ. ความเป นมา ร างคร งท 1 ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จ างเหมาบร การด แลร กษาระบบต าง ๆ ภายในอาคารท ท าการ ส าน กงาน ก.พ. หล งใหม จ งหว ดนนทบ ร ด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส -----------------------------------

More information

แนวทางการจ ดทาข อเสนอโครงการ เพ อขอร บการสน บสน นเง นอ ดหน นด านผ ด อยโอกาส ของ สท.

แนวทางการจ ดทาข อเสนอโครงการ เพ อขอร บการสน บสน นเง นอ ดหน นด านผ ด อยโอกาส ของ สท. แนวทางการจ ดทาข อเสนอโครงการ เพ อขอร บการสน บสน นเง นอ ดหน นด านผ ด อยโอกาส ของ สท. สาน กส งเสร มและพ ท กษ ผ ด อยโอกาส สาน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาชน ผ ด อยโอกาส และผ ส งอาย กระทรวงการพ

More information

(ร าง) หล กเกณฑ และแนวทางการจ างท ปร กษาสาหร บ แผนงาน/โครงการ ด านเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ

(ร าง) หล กเกณฑ และแนวทางการจ างท ปร กษาสาหร บ แผนงาน/โครงการ ด านเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ (ร าง) หล กเกณฑ และแนวทางการจ างท ปร กษาสาหร บ แผนงาน/โครงการ ด านเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ปร บปร งล าส ด เม อ 13 ม นาคม 2555-1 - คานา ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ส าน

More information

ค ม อการจ ดทา Webpage งานพ สด

ค ม อการจ ดทา Webpage งานพ สด ค ม อการจ ดทา Webpage งานพ สด http://www.ubu.ac.th/web/libsupplies นางสาวพ มใจ คาฝอย ผ ปฏ บ ต งานบร หาร สาน กงานเลขาน การ สาน กว ทยบร การ มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน ส งหาคม 2557 คานา ค ม อการจ ดทาเว บเพจงานพ

More information

บทสร ปส าหร บผ บร หาร

บทสร ปส าหร บผ บร หาร บทสร ปส าหร บผ บร หาร การบ ญญ ต ให สถานศ กษาเป น น ต บ คคล ในกฎหมายว าด วยระเบ ยบบร หารราชการ กระทรวงศ กษาธ การน บเป นการปฏ ร ปการศ กษาคร งส าค ญของประเทศไทย ซ งสอดคล องก บ เจตนารมณ ของพระราชบ ญญ ต การศ

More information

การเบ กค าใช จ าย ในการฝ กอบรม ส มมนา

การเบ กค าใช จ าย ในการฝ กอบรม ส มมนา 10/04/57 การเบ กค าใช จ าย ในการฝ กอบรม ส มมนา และศกษาด งาน ลศ กษาดงาน 1 การฝ กอบรม ส มมนา และศ กษาด งาน 1) ระเบ ยบ มท.ว าด วยค าใช จ ายในการฝ กอบรมของ อปท. พ.ศ.2549 ข อ 4 ก าหนดค าน ยาม การฝ กอบรม หมายความว

More information

ค าน า กรมส งเสร มการปกครองท องถ น

ค าน า กรมส งเสร มการปกครองท องถ น 1 ค าน า ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการพ ฒนาเด กปฐมว ย พ.ศ. 2551 ก าหนดให เด กปฐมว ย ได ร บ การพ ฒนาอย างม ค ณภาพตามแนวนโยบายพ นฐานแห งร ฐตามท บ ญญ ต ไว ในร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กร ไทย โดยม งเน นให

More information

ระบบการจ ดการร านอาหาร

ระบบการจ ดการร านอาหาร ระบบการจ ดการร านอาหาร Restaurant Management System นายปวร ศร เหล องทองค า Pavarit Luangthongkam สารน พนธ ฉบ บน เป นส วนหน งของการศ กษา ตามหล กส ตรว ทยาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ บ ณฑ ตว

More information

สร ปผลการส มมนาผ บร หาร เพ อพ จารณาแผนปฏ บ ต การกรมราชท ณฑ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2557 ว นท 16-18 ก นยายน 2556 ณ โรงแรมเดอะไซน พ ทยา จ งหว ดชลบ ร

สร ปผลการส มมนาผ บร หาร เพ อพ จารณาแผนปฏ บ ต การกรมราชท ณฑ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2557 ว นท 16-18 ก นยายน 2556 ณ โรงแรมเดอะไซน พ ทยา จ งหว ดชลบ ร สร ปผลการส มมนาผ บร หาร เพ อพ จารณาแผนปฏ บ ต การกรมราชท ณฑ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2557 ว นท 16-18 ก นยายน 2556 ณ โรงแรมเดอะไซน พ ทยา จ งหว ดชลบ ร คณะทางานจ ดส มมนาฯ/กองแผนงาน ราชท ณฑ พ.ศ.2557 1.กล มภารก จด

More information

ค ม อการปฏ บ ต กองท นเพ อการส บสวน และ สอบสวนคด อาญา สาน กงานตารวจแห งชาต ฉบ บปร บปร ง เมษายน ๒๕๕๖

ค ม อการปฏ บ ต กองท นเพ อการส บสวน และ สอบสวนคด อาญา สาน กงานตารวจแห งชาต ฉบ บปร บปร ง เมษายน ๒๕๕๖ ค ม อการปฏ บ ต กองท นเพ อการส บสวน และ สอบสวนคด อาญา สาน กงานตารวจแห งชาต ฉบ บปร บปร ง เมษายน ๒๕๕๖ ค ม อการปฏ บ ต กองท นเพ อการส บสวน และ สอบสวนคด อาญา ฉบ บปร บปร ง เมษายน ๒๕๕๖ ค ม อการปฏ บ ต กองท นเพ

More information

ค ม อ แนวทางการเป ดเผย รายละเอ ยดค าใช จ ายเก ยวก บการจ ดซ อจ ดจ าง ราคากลางและการคานวณราคากลาง (ฉบ บแก ไขปร บปร ง)

ค ม อ แนวทางการเป ดเผย รายละเอ ยดค าใช จ ายเก ยวก บการจ ดซ อจ ดจ าง ราคากลางและการคานวณราคากลาง (ฉบ บแก ไขปร บปร ง) ค ม อ แนวทางการเป ดเผย รายละเอ ยดค าใช จ ายเก ยวก บการจ ดซ อจ ดจ าง ราคากลางและการคานวณราคากลาง (ฉบ บแก ไขปร บปร ง) ศ นย กาก บด แลการจ ดซ อจ ดจ างภาคร ฐ สาน กงาน ป.ป.ช. เด อนธ นวาคม 2556 ๒ สารบ ญ บทท หน

More information

รายงานผลการดำเน นงาน สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2555. สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ โทร./โทรสาร 0-4249-2724-5 อ เมล bkn@cgd.go.

รายงานผลการดำเน นงาน สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2555. สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ โทร./โทรสาร 0-4249-2724-5 อ เมล bkn@cgd.go. รายงานผลการดำเน นงาน สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2555 สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ โทร./โทรสาร 0-4249-2724-5 อ เมล bkn@cgd.go.th เว บไซต http://klang.cgd.go.th/bgk คำนำ จ งหว ดบ งกาฬ เป

More information

รายงานผลการด าเน นงาน/โครงการส าค ญด านทางหลวงของการทางพ เศษแห งประเทศไทย ประจ าป งบประมาณ 2557 ณ เด อนธ นวาคม 2556 งบประมาณ ป ๒๕๕7 1,550

รายงานผลการด าเน นงาน/โครงการส าค ญด านทางหลวงของการทางพ เศษแห งประเทศไทย ประจ าป งบประมาณ 2557 ณ เด อนธ นวาคม 2556 งบประมาณ ป ๒๕๕7 1,550 รายงานผลการด าเน นงาน/ส าค ญด านทางหลวงของการทางพ เศษแห งประเทศไทย ประจ าป 2557 ณ เด อนธ นวาคม 2556 งาน//ก จกรรม 1. ทางพ เศษสายศร ร ช-วงแหวน รอบนอกกร งเทพมหานคร 27,022 (เง นอ ดหน น ค าจ ด กรรมส ทธ ท ด

More information

รายงานการประช ม คณะกรรมการบร หาร กพส. คร งท 2 ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ว นอ งคารท 31 พฤษภาคม 2554 เวลา 09.00 น. ณ ห องประช มช น 1 ส าน กพ

รายงานการประช ม คณะกรรมการบร หาร กพส. คร งท 2 ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ว นอ งคารท 31 พฤษภาคม 2554 เวลา 09.00 น. ณ ห องประช มช น 1 ส าน กพ รายงานการประช ม คณะกรรมการบร หาร กพส. คร งท 2 ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ว นอ งคารท 31 พฤษภาคม 2554 เวลา 09.00 น. ณ ห องประช มช น 1 ส าน กพ ฒนาระบบการบร หารการจ ดการสหกรณ กรมส งเสร มสหกรณ ****************************

More information