ภาษ ม ลค าเพ ม Value Added Tax

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "ภาษ ม ลค าเพ ม Value Added Tax"

Transcription

1 ภาษ ม ลค าเพ ม Value Added Tax 1

2 ภาษ ม ลค าเพ มเป นภาษ ท เร ยกเก บจากการบร โภค ของ ประชาชน แตกต างจากภาษ เง นได 2

3 ภาษ ม ลค าเพ ม เส ยเป นรายเด อน โดยคานวณจาก ภาษ ขาย - ภาษ ซ อ ภาษ ขาย หมายถ ง ภาษ ม ลค าเพ มท ผ ประกอบการจดทะเบ ยน ได เร ยกเก บหร อพ งเร ยกเก บจากผ ซ อส นค า หร อผ ร บบร การ 3

4 ภาษ ซ อ หมายถ ง ภาษ ม ลค าเพ มท ผ ประกอบการจดทะเบ ยนถ กผ ประกอบการจดทะเบ ยนอ นเร ยกเก บและให หมายความรวมถ ง - ภาษ ม ลค าเพ มท ผ ประกอบการจด ทะเบ ยนได เส ยเม อน าเข าส นค า - ภาษ ม ลค าเพ มท ได น าส งตาม ม. 83/5-7 4

5 กรณ ภาษ ซ อมากกว าภาษ ขาย ม ส ทธ 1. ขอค นภาษ เป นเง นสด 2. ขอยกไปใช เป นเครด ตภาษ ของเด อนถ ดไป 5

6 ผ ม หน าท เส ยภาษ ม ลค าเพ มให กรมสรรพากร 1. ผ ประกอบการ 2. ผ นาเข า 3. ผ ท กฎหมายกาหนดไว เป นพ เศษ 6

7 องค ประกอบของคาว า ผ ประกอบการ 1. บ คคลธรรมดา บร ษ ท ห างห นส วน น ต บ คคล 2. ม การขายส นค าหร อ ให บร การเป นธ รก จและอาช พ 3. ในราชอาณาจ กร 7

8 ส นค า คาว า ส นค า หมายถ ง ทร พย ส นท ม ร ปร างหร อไม ม ร ปร าง ท ม ไว เพ อขาย หร อเพ อ การใดๆรวมถ งส งของท กชน ด ท นาเข า 8

9 ส นค า ขายส นค าไม ม ร ปร าง เช น - ขายล ขส ทธ (ถ าให ใช ล ขส ทธ เป นเร องบร การ) - โอนส ทธ การเช าอส งหาร มทร พย - ขายส ทธ เวลาโฆษณา - โอนส ทธ ตามประทานบ ตรเหม องแร (บ ตรภาษ เป นตราสารแสดงส ทธ ในหน ของร ฐบาลไม ใช 9

10 ขาย คาว า ขาย หมายถ ง การจาหน าย จ าย โอน ส นค าไม ว า จะม ประโยชน หร อค าตอบแทนหร อไม เช นการซ อขาย ส นค าท วๆไป การแจก การแถม การมอบรางว ลในการ ช งโชค การให ทดลองใช ส นค า นอกจากน นย งหมายความ รวมถ ง 10

11 บร การ คาว า บร การ หมายถ ง การกระทาใด ๆ อ นอาจหา ประโยชน อ นม ม ลค า ซ งม ใช การขาย และให หมายความรวม ถ งการใช บร การของตนเอง 11

12 บร การ แต ท งน ไม รวมถ ง (ก)การใช บร การหร อการนาส นค าไปใช เพ อประกอบ ก จการของตนเองโดยตรงตามหล กเกณฑ ประกาศอธ บด ฯ กาหนด(ฉบ บท 2) (ข) การนาเง นไปหาประโยชน ในการฝากธนาคารหร อ ซ อพ นธบ ตร หร อหล กทร พย 12

13 ประกอบก จการในราชอาณาจ กร - ขายส นค าในราชอาณาจ กร กรณ ผ ขายในประเทศไทย ไม ได ส งส นค าออกไปขายให ก บ ผ ซ อในต างประเทศ แต ใช ว ธ โอนส นค าจากประเทศหน งซ ง เป นประเทศท ผ ขายในประเทศได ส งซ อไปให ผ ซ อใน ต างประเทศโดยตรง กรมสรรพากรวางแนวทางปฏ บ ต ไว ว า กรณ ด งกล าว เป นการขายส นค านอกราชอาณาจ กรไม อย ใน บ งค บต องเส ยภาษ ม ลค าเพ ม และไม ใช กรณ ท จะได ร บส ทธ เส ย ภาษ ม ลค าเพ ม อ ตราร อยละ 0 ( ป. 89/2542 ) 13

14 ประกอบก จการในราชอาณาจ กร - บร การในราชอาณาจ กร การให บร การท อย ในบ งค บต องเส ยภาษ ม ลค าเพ ม จะต องเป นการให บร การในราชอาณาจ กรเท าน น 14

15 ผ น าเข า ผ นาเข า หมายความว า ผ ประกอบการ หร อ บ คคลอ น ซ งนาเข า - การนาส นค าออกจากเขตอ ตสาหกรรม ส งออก โดยม ใช เพ อส งออก ถ อเป นการนาเข าด วย 15

16 การยกเว นภาษ ม ลค าเพ ม ก. การขายพ ชผลทางการเกษตร - สด เช น ดอกไม สด ผลไม สด - ร กษาไม ให เส ย เช น ผลไม ดอง กระเท ยมดอง - แปรสภาพแล ว ไม ยกเว นภาษ เช น ซ อสมะเข อเทศ น าตาล เส นก วยเต ยว ต งฉ าย การนาข าวสารมาเคล อบ ว ตาม น เพ อให ม ค ณภาพด ข น ย งไม ถ อว าเป นการแปร สภาพให เป นผล ตภ ณฑ อาหาร 16

17 การยกเว นภาษ ม ลค าเพ ม ข. การขายส ตว ถ าส ตว แปรสภาพแล ว ฟอกแล ว ไม ได ร บยกเว นภาษ เช น ส ตว สต าฟ หน งส ตว ค. การขายป ย ง. การขายปลาป น อาหารส ตว 17

18 การยกเว นภาษ ม ลค าเพ ม จ. การขายยาหร อเคม ภ ณฑ ท ใช ส าหร บพ ชหร อส ตว เพ อ บาร ง ร กษา ป องก น ทาลาย หร อกาจ ดศ ตร หร อโรคของ พ ชหร อส ตว ฉ. การขายหน งส อพ มพ น ตยสาร หร อตาราเร ยน - การขายหร อนาเข าหน งส อท กชน ด เอกสารประกอบ การเร ยนการสอน เช น แผนท โลก ภาพประกอบการ เร ยน ถ อเป นตาราเร ยน 18

19 การยกเว นภาษ ม ลค าเพ ม 1. การให บร การศ กษาของสถานศ กษา 2. การให บร การประกอบโรคศ ลป การสอบบ ญช การ ว าความ - การให บร การปร กษากฎหมาย การร บจ างทาบ ญช ร บจดทะเบ ยนน ต บ คคล ไม ได ร บยกเว นภาษ 19

20 การยกเว นภาษ ม ลค าเพ ม 3. การให บร การร กษาพยาบาลของสถานพยาบาล - การจาหน ายอ ปกรณ ทางการแพทย ไม ยกเว น - บร ษ ท ประกอบก จการให บร การว น จฉ ยโรคด วย เคร องเอ กซเรย บร การตรวจเล อด โดยม ได จดทะเบ ยน จ ดต งเป นสถานพยาบาล ตามกฎหมายว าด วย สถานพยาบาล ไม ได ร บยกเว นภาษ 20

21 การยกเว นภาษ ม ลค าเพ ม 4. การให บร การขนส งในราชอาณาจ กร การขายพร อมขนถ อเป นการขาย 5. การให บร การขนส งระหว างประเทศ ซ งม ใช เป น การขนส งโดยอากาศยาน หร อเร อเด นทะเล 6. การให บร การเช าอส งหาร มทร พย เช น การเช าพ นท ในห างสรรพส นค า 21

22 การยกเว นภาษ ม ลค าเพ ม 7. การให บร การของราชการส วนท องถ น ท งน ไม รวมถ งบร การท เป นการพาณ ชย ของราชการส วนท องถ น 8. การขายส นค า หร อให บร การ ของกระทรวง ทบวง กรม ซ งส งรายร บท งส นให แก ร ฐ โดยไม ห กค าใช จ าย 9. การขายส นค า หร อให บร การเพ อประโยชน แก การ ศาสนา หร อสาธารณะก ศลภายในประเทศ ซ งไม นาผล 22

23 การยกเว นภาษ ม ลค าเพ ม การยกเว นภาษ ม ลค าเพ มส าหร บการนาเข า 1 การนาเข าส นค าตามมาตรา 81(1)(ก) ถ ง (ฉ) 2 การนาเข าส นค าจากต างประเทศเข าในเขต อ ตสาหกรรมส งออก 3 การนาเข าส นค าท ยกเว นอากรตามกฎหมายว าด วย พ ก ดอ ตราศ ลกากร 23

24 การยกเว นภาษ ม ลค าเพ ม การยกเว นภาษ ม ลค าเพ มส าหร บก จการขนาดย อม ก จการขนาดย อม = ม รายได ไม เก น 1,800,000 บาท/ป 24

25 การยกเว นภาษ ม ลค าเพ ม การยกเว นตามพระราชกฤษฎ กาฉบ บท 239 (1) การขายบ หร ซ กาแรตท ผล ตโดยผ ประกอบการ อ ตสาหกรรมยาส บท เป นองค การของร ฐบาลโดยผ ขายท ม ใช ผ ประกอบอ ตสาหกรรมยาส บท ผล ตส นค าด งกล าว แต ไม รวมถ งผ ขายท เป นคล งส นค าท ณฑ บนประเภท ร านค าปลอดอากร พระราชกฤษฎ กาท 539 ให ยกเล กให ม ผลต งแต ว นท 15 ต ลาคม

26 การยกเว นภาษ ม ลค าเพ ม (4) การบร จาคส นค าให แก สถานพยาบาลและสถานศ กษา ของทางราชการ สถาบ นอ ดมศ กษาของเอกชน องค การ สถานสาธารณก ศลตามท กฎหมายกาหนด การยกเว นตามพระราชกฤษฎ กาฉบ บท 527 การบร จาคส นค าเพ อช วยเหล อผ ประสบอ ทกภ ย วาตภ ย อ คค ภ ยหร อภ ยธรรมชาต อ นท เก ดข นในประเทศไทยให ต วแทนท เป นบร ษ ทหร อห างห นส วนน ต บ คคลหร อน ต ฯ 26

27 ของแจกของแถมท ไม เป นฐานภาษ 1. ส วนลดหร อค าลดหย อน ท ผ ประกอบการจดทะเบ ยนได ลดให ในขณะขายส นค า หร อให บร การและได ห กส วนลดหร อค า ลดหย อนด งกล าวออกจากราคาส นค าหร อราคาค าบร การ โดยได แสดงให เห นไว ช ดแจ งว าได ม การห กส วนลดหร อค าลดหย อนไว ใน ใบกาก บภาษ ในแต ละคร งท ออกแล ว ท งน เว นแต ส วนลดหร อค า ลดหย อนในการขายส นค า หร อให บร การของผ ประกอบการจด ทะเบ ยนท ม ส ทธ ออกใบกาก บภาษ อย างย อตามมาตรา 86/6 หร อ มาตรา 86/7 ผ ประกอบการจดทะเบ ยนจะไม แสดงส วนลดหร อค า ลดหย อนด งกล าว ให เห นช ดแจ งไว ในใบกาก บภาษ อย างย อก ได 27

28 ของแจกของแถมท ไม เป นฐานภาษ 2. ม ลค าของส นค าท แถมพร อมก บการขายส นค า หร อการให บร การไม ว าส นค าท แถมน นจะเป นส น ค าประเภท และชน ดเด ยวก บส นค าท ขายหร อบร การ ท กระทาหร อไม แต ม ลค าของส นค าท แถม จะต องไม เก นม ลค าของส นค าท ขาย หร อม ลค าของการให บร การ 28

29 ของแจกของแถมท ไม เป นฐานภาษ 3. ม ลค าของส นค าท แจกหร อให เป นรางว ลก บผ ซ อส นค าหร อ ผ ร บบร การท ซ อส นค าหร อร บบร การในแต ละว น โดยม ม ลค า รวมก นตามท ผ ประกอบการจดทะเบ ยนกาหนด แต ม ลค าของ ส นค าท แจกหร อให เป นรางว ลต องม ม ลค าไม เก นม ลค าของ ส นค าท ขายหร อม ลค าของการให บร การ 29

30 ของแจกของแถมท ไม เป นฐานภาษ 4. ม ลค าของส นค าท แจกหร อให เป นของขว ญ เน องในพ ธ หร อ ตามโอกาสแห งขนบธรรมเน ยมประเพณ เช น เทศกาลป ใหม เทศกาลสงกรานต การเป ดแนะนาส นค าใหม ท งน เฉพาะ ส นค าท เป นปฏ ท น สม ดบ นท กประจาว น (Diary) หร อ ส นค าท ม ล กษณะทานองเด ยวก นของขว ญหร อของชาร วย ท ม ช อผ ประกอบการ ช อการค า หร อเคร องหมายการค า ของผ ประกอบการปรากฏอย โดยของขว ญหร อของชาร วย ด งกล าว ต องเป นส งของท พ งให แก ก นตามประเพณ ทาง ธ รก จท วไป และต องม ราคาหร อม ลค าไม เก นสมควร 30

31 ของแจกของแถมท ไม เป นฐานภาษ 5. ม ลค าของส นค าต วอย างท แจก เน องจากการจ ดก จกรรมส งเสร มการขาย 31

32 ของแจกของแถมท ไม เป นฐานภาษ 6. ม ลค าของค าตอบแทนท พ งได ร บจากการมอบส นค า ให ผ ซ อส นค าทดสอบใช งานก อนซ อ โดยส นค าด งกล าว ไม ใช ของใช ส นเปล องและต องเป นส นค าท ม ไว สาหร บ ให ทดลองใช เป นการช วคราว เพ อทดลองค ณภาพหร อ ประส ทธ ภาพของส นค าเท าน น และผ ซ อส นค าจะต อง ส งมอบส นค าด งกล าวค นให แก ผ ประกอบการจด ทะเบ ยนผ ขายส นค าเม อทดลองใช เสร จ 32

33 ของแจกของแถมท ไม เป นฐานภาษ 7. ม ลค าของอาหารและเคร องด มท นายจ างจ ดหาให ก บ พน กงานหร อล กจ างในระหว างเวลาปฏ บ ต งาน ตาม ระเบ ยบเก ยวก บสว สด การของพน กงานหร อล กจ าง โดยม ลค าของอาหารและเคร องด มด งกล าวต องม ราคา ไม เก นสมควร 33

34 ของแจกของแถมท ไม เป นฐานภาษ 8. ม ลค าของเคร องแบบท ผ ประกอบการจดทะเบ ยนซ ง เป นนายจ างได มอบให แก ล กจ างในจานวนคนละ ไม เก นสองช ดต อป และเส อนอกในจานวนคนละ ไม เก นหน งต วต อป 34

35 ของแจกของแถมท ไม เป นฐานภาษ 9. ม ลค าของทร พย ส นหร อส นค าซ งผ ประกอบการ จดทะเบ ยนบร จาคให แก ส วนราชการตามโครงการ ของทางราชการ เพ อช วยเหล อผ ประสบอ ทกภ ย วาตภ ย อ คค ภ ย หร อภ ยธรรมชาต ในล กษณะทานองเด ยวก น 35

36 ของแจกของแถมท ไม เป นฐานภาษ 10. ม ลค าของทร พย ส นท ใช ในการประกอบก จการซ ง ผ ประกอบการ จดทะเบ ยนบร จาคให แก ส วนราชการ ตามโครงการของทางราชการ เพ อให แก สถานศ กษา ของทางราชการ สถาบ นอ ดมศ กษาเอกชนตามกฎหมาย ว าด วยสถาบ นอ ดมศ กษาเอกชน หร อสถานศ กษา ตามกฎหมายว าด วยโรงเร ยนเอกชน 36

37 ความร บผ ดในการเส ยภาษ ม ลค าเพ ม ( TAX POINT ) 37

38 ความร บผ ดในการเส ยภาษ ม ลค าเพ ม ความร บผ ดในการเส ยภาษ ม ลค าเพ ม หมายถ ง จ ดท ผ ประกอบการถ กกาหนดโดยกฎหมาย ว าม ภาระภาษ เก ดข นแล ว ซ งก อให เก ดส ทธ และหน าท ส ทธ เร ยกเก บ VAT จากผ ซ อหร อผ ร บบร การ หน าท 1. จ ดทาและส งมอบใบกาก บภาษ ให แก ผ ซ อ หร อ ผ ร บบร การ 2. น ายอดขาย ภาษ ขาย ไปลงในรายงานภาษ ขาย 38

39 หากไม ออกใบกาก บภาษ และส งมอบท นท ท ความร บ ผ ดเก ดข นม โทษท งทางแพ งและทางอาญา แพ ง เบ ยปร บ 2 เท า ของภาษ ท ต องออกใบกาก บ ตามมาตรา 89(5) อาญา จาค ก ไม เก น 1 เด อน ปร บไม เก น 5,000 บาท มาตรา 90/2(3) 39

40 ความร บผ ดกรณ ขายส นค า หล ก ส งมอบ ข อยกเว น (1) ม การโอนกรรมส ทธ ส นค า (2) ได ร บช าระราคาส นค า (3) ได ออกใบกาก บภาษ โดยให ความร บผ ดเก ดข นตามส วน ของการกระทาน น ๆ 40

41 ขายส นค า TAX POINT อย ท ส งมอบไม ใช ร บมอบ ป.พ.พ. มาตรา 462 การส งมอบน นจะทาอย างหน ง อย างใดก ได ส ดแต ว าจะเป นผลให ทร พย น นอย ในเง อมม อของผ ซ อ 41

42 ป.พ.พ. มาตรา 463 ถ าในส ญญากาหนดว า ให ส ง ทร พย ส นซ อขายน น จากท หน ง ไปอ กแห งหน งไซร ท านว าการส ง มอบย อมส าเร จ เม อได ส งมอบ ทร พย ส นน น แก ผ ขนส ง 42

43 ขายเสาเข มพร อมให บร การตอกเสาเข ม โดยรวมเป นราคา เด ยวก น ถ อเป นการขายส นค า ความร บผ ดในการเส ย ภาษ ม ลค าเพ ม ต องถ อว นท ส งมอบเสาเข ม ไม ใช ว นท ตอก เสาเข มเสร จ จ งต องออกใบกาก บภาษ ในว นท ส งมอบ เสาเข ม แต ถ าแยกราคาค าเสาเข ม ก บ ค าบร การตอกเสาเข ม TAX POINT แยกก นเก ด 43

44 กรณ ส งมอบส นค าแล ว ม การค นส นค า เพราะเหต ส นค าช าร ดบกพร อง ต องออกใบลดหน 44

45 การส งมอบส นค าให ล กค าทดลองใช ก อนซ อ จะถ อเป น การขายส นค าแล วหร อไม ให พ จารณา ด งน (ก) เม อล กค าพอใจในส นค าด งกล าว จ งตกลงซ อขาย ส นค าท มอบน น กรณ น ถ อเป นการขายต งแต ว นท มอบ ส นค าให ล กค าทดลองใช 45

46 (ข) เม อล กค าพอใจในส นค าด งกล าว ผ ขายจะส ง มอบส นค าให ทดลองใช ย งไม ถ อเป นการขาย เฉพาะกรณ เข าเง อนไข ด งน (1) ส นค าม ไว เพ อการทดลองใช โดยเฉพาะ (2) ระยะเวลาทดลองใช เพ ยงช วคราวเพ อ ทดลองค ณภาพ ( 14 ว น ) (3) ต องม ใช ส นค าใช ส นเปล อง 46

47 บร ษ ทขายเคร องฟอกไต ส งมอบเคร องฟอกไตให โรงพยาบาลทดลองใช หากใช แล ว ม ประส ทธ ภาพด จะซ อ เคร องฟอกไตเคร องน นเลย TAX POINT เก ดต งแต ส งมอบเคร องฟอกไต 47

48 - การวางเง นม ดจา เง นจอง ถ อเป นการช าระราคา - ม ดจารถ ค าจองรถ ม VAT - ค าจองบ าน ไม ม VAT - เง นม ดจา เง นประก น ภาชนะบรรจ ส นค า ไม ม VAT เช น ม ดจาถ งแก ส แต ถ าถ งแก สหายร บเง นม ดจา ถ อเป น การขายถ งแก ส 48

49 บร การ บร การ หล ก ได ร บช าระราคาค าบร การ ข อยกเว น ได ออกใบกาก บภาษ ก จการร บเหมาก อสร าง ม ประเพณ ทางการค า ค อ ผ ร บเหมา จะเร ยกเก บเง นล วงหน าจากผ ว าจ าง และตกลงค นโดยยอมให ผ ว าจ างห กเง นด งกล าว ออกจากเง นค างานท ผ ร บจ างได ร บแต ละงวดเพ อชดเชยก บเง นจ ายล วงหน าจนกว าจะครบพร อมห ก เง นค าประก นผลงานอ กส วนหน ง TAX POINT จะเก ดข น อย างไร 49

50 เง นจ ายล วงหน า ( Advance payment ) 1,000, % 70,000.- บร การ ค าจ าง 10 ล านบาท 10 งวด - งวดละ 1,000, ห กเง นล วงหน า ( 10% ) 100, ห กเง นประก นผลงาน (10%) 100,000.- จ ายจร ง 800,000.- TAX POINT เก ดจากค างาน แต ละงวด 900,000.- X 7% ค นเง นประก นผลงาน 1,000,000.- NON VAT = 63,

51 บร การ ขาย + ต ดต ง ไม แยก = ขาย แยกได แยกตามจร ง เช น ขายล ฟท, แอร พร อมต ดต ง 51

52 บร การ - ขาย + ขนส ง = ขาย - ผล ตขายอย แล วเป นปกต ม ผ มาว าจ างให ทา = ขาย - จะผล ตต อเม อม ผ มาว าจ าง = บร การ - การช าระราคาด วยเช ค ถ อเอาว นท ลงในเช คเป น ว นได ร บช าระราคา 52

53 บร การ - การช าระราคาด วยเช ค โดยได ร บมอบเช คลงว นท ท ผ านมาแล วให จ ดทาใบกาก บภาษ ตามว นท ลงในเช ค เว นแต ในกรณ ด งต อไปน ให จ ดทาใบกาก บภาษ ใน ว นท ได ร บมอบเช ค - ผ ออกเช คเป น ร ฐบาล องค การของร ฐบาล เทศบาล ส ขาภ บาล องค การบร หารส วนท องถ น - ในกรณ ผ ออกเช คได ออกหน งส อร บรองว าได ส ง 53

54 บร การ มอบเช คให ผ ประกอบการเม อ ว น เด อน ป ใด และได ส ง มอบเอกสารด งกล าวให ในว นเด ยวก นก บว นท ส งมอบเช ค น น ( ป. 51/2537) 54

55 ส ญญาให เช าซ อ, ส ญญาซ อขายเง นผ อน หล ก ถ งกาหนดช าระค างวด ข อยกเว น 1. ได ร บช าระราคาส นค า 2. ได ออกใบกาก บภาษ 55

56 บร ษ ท Singer ขายต เย นเง นผ อน กาหนดช าระค างวด ด งน 1 ม.ค. 46 1, เม.ย. 46 1, พ.ค. 46 1, งวด 56

57 ส ญญาเช าซ อท ม ข อตกลงพ เศษ กรณ ผ ดน ด - ถ งกาหนดช าระค างวด ถ าผ ดน ด + ม การ เร ยกดอกเบ ย ส าหร บงวดท ผ ดน ด ถ อเป น ค าเส ยหายจากการผ ดส ญญาเช าซ อ ไม ม VAT กรณ เล กส ญญา - ได ค นทร พย ส น หากทร พย ส นเส ยหาย เร ยกร องค าเส ยหายจากผ เช าซ อ หร อ บร ษ ทประก น = เป นค าส นไหมทดแทน + VAT ไม ได 57

58 ส ญญาเช าซ อท ม ข อตกลงพ เศษ กรณ เล กส ญญา - ผ เช าซ งม ได ส งค นส นค าตามส ญญาท นท ซ งเป นผลให ผ ให เช าซ อสามารถเร ยกร อง ค าขาดประโยชน ใช สอย ถ อว า ขาด ประโยชน เป นค าบร การ กรณ เล กส ญญา - เน องจากส นค าตามส ญญาเช าซ อ ถ ก ทาลายจนซ อมไม ได และ บร ษ ทประก นภ ย จ ายค าส นไหมทดแทนให ค าส นไหมท ได 58

59 ส ญญาเช าซ อท ม ข อตกลงพ เศษ ร บจากบร ษ ทประก น + VAT ไม ได และ กรณ ต องค นซากให บร ษ ทประก น ถ อเป น การขายซากให บร ษ ทประก นต อง + VAT กรณ เล กส ญญา - เน องจากส นค าตามส ญญาเช าซ อส ญหาย และในส ญญากาหนดให ผ เช าซ อจ ายค า ส นค าท เหล อจนครบถ วน ถ อว า เป นค า ส นค า 59

60 ส งออก ส งออก หล ก ช าระอากรขาออก แม ว าม การวางเง นม ดจาแต ย งไม ผ านพ ธ การ TAX POINT ย งไม เก ด 60

61 หล ก TAX POINT เก ดเม อต วแทนได ส งมอบ ส นค าให ผ ซ อ เช น - ตกลงก บห างให เป นต วแทนจาหน ายส นค า - การนารถยนต ไปฝากขายก บศ นย บร การ จาหน ายรถยนต การขายส นค าโดยม การ ต งต วแทนเพ อขาย 61

62 การขายส นค าไม ม ร ปร าง - การขายส นค าไม ม ร ปร าง หล ก เม อได ร บ ช าระราคา - การขายส นค า หร อให บร การโดยใช เคร องอ ตโนม ต ด วยการหยอดเหร ยญ บ ตร หล ก เม อนาเง น ออกจากเคร องอ ตโนม ต 62

63 อ ตราภาษ ม ลค าเพ ม 7% กรณ ขายส นค า หร อนาเข า 0% กรณ 1. ส งออกส นค า(ด คาส งกรมฯท ป. 97 ) 2. การให บร การท กระทาในราชอาณาจ กรและ ได ม การใช บร การน นในต างประเทศ ( ส งออกบร การ ด ประกาศ VAT (ฉ. 105) = ได ส งผลของบร การน นไปใช ในต างประเทศท งหมด แต ไม รวม ก จการจ ดนาเท ยว ในต างประเทศ 63

64 ภาษ ซ อท ต องห ามม ให นามาห กจากภาษ ขาย (มาตรา82/5) 1.ไม ม ใบกาก บภาษ 1.1 ผ ขายไม ได ออกให 1.2 ผ ขายออกให แต ระบ ช อคนอ น -ใบกาก บภาษ ค าโทรศ พท ท ออกในนามกรรมการ ผ จ ดการ นามาห กจากภาษ ขายไม ได 64

65 ภาษ ซ อท ต องห ามม ให นามาห กจากภาษ ขาย (มาตรา82/5) -ใบกาก บภาษ ค าน าประปา ค าไฟฟ า เป นช อของผ ให เช า บร ษ ทผ เช าอาคารซ งเป นผ จ ายค าน าประปา ค าไฟฟ า นามา ห กจากภาษ ขายไม ได 65

66 2. ม ใบกาก บภาษ แต ไม อาจแสดงใบกาก บภาษ ได เป นกรณ น าภาษ ซ อไปเครด ตแล วต อมาเจ าพน กงานไปตรวจ ปรากฏว าไม อาจแสดงใบกาก บภาษ ได เช น หาย หร อหาไม พบ ไฟไหม หร อถ กทาลาย ทางแก ค อ -ขอใบแทนใบกาก บภาษ จากผ ขาย -ถ าใบกาก บภาษ ถ กทาลายโดยเหต ส ดว ส ย เช น อ คค ภ ย อ ทกภ ย ซ งต องม หล กฐานของทางราชการมาแสดงและไม สามารถขอใบแทนได เน องจากผ ขายไม สามารถออกใบแทน โดยเหต ส ดว ส ย ให ผ ประกอบการม ส ทธ น าภาษ ซ อมาห ก 66

67 ว ธ การออกใบแทนใบกาก บภาษ ใบแทนใบเพ มหน และใบแทนใบลดหน การออกใบแทนใบกาก บภาษ ด งกล าว เป นกรณ ท ออกใบกาก บภาษ ใบเพ มหน ใบลดหน รายการท กอย างถ กต องครบถ วนแล ว ต อมา ส ญหาย ถ กทาลาย หร อชาร ดในส วนสาค ญ ให ใช ว ธ ถ ายสาเนาใบกาก บภาษ สาเนา ใบเพ มหน หร อสาเนาใบลดหน และให บ นท ก รายการต อไปน ลงในภาพถ าย หร อด านหล ง ของภาพถ ายด งกล าว 67

68 (1) ออกใบแทนออกให คร งท (2) ว น เด อน ป ท ออกใบแทน (3) อธ บายอย างย อ ๆ ถ งสาเหต การออกใบแทน (4) ลายม อช อผ ออกใบแทน ให ผ ออกใบแทน บ นท กรายการออกใบแทนในรายงานภาษ ขาย ในเด อนท ม การออกใบแทน โดยระบ ช อผ ซ อ เลขท /เล มท ว นท ออกใบกาก บภาษ ใบเพ มหน หร อใบลดหน ท ได ม การออกใบแทนน นด วย 68

69 3.ใบกาก บภาษ ม ข อความไม ถ กต องหร อไม สมบ รณ ในส วนท เป นสาระส าค ญ ค อต องม ข อความครบถ วนตามมาตรา 86/4 แห งประมวลร ษฎากร ด งน 1.คาว า ใบกาก บภาษ ในท เห นเด นช ด 2.ช อ ท อย และเลขประจาต วผ เส ยภาษ ของผ ประกอบการจดทะเบ ยนท ออกใบกาก บ ภาษ 3.ช อ ท อย ของผ ซ อส นค าหร อร บบร การ 4.หมายเลขลาด บของใบกาก บภาษ และหมายเลขลาด บของเล ม ถ าม 5.ช อ ชน ด ประเภท ปร มาณและม ลค าของส นค าหร อของบร การ 6.จานวนภาษ ม ลค าเพ มท คานวณจากม ลค าของส นค าหร อของบร การ โดยให แยกออกจากม ลค าของส นค าหร อของบร การให ช ดแจ ง 7.ว น เด อน ป ท ออกใบกาก บภาษ 69 8.ข อความอ นท อธ บด กาหนด

70 การยกเล กใบกาก บภาษ ฉบ บเด มแล วออกฉบ บใหม ผ ประกอบการจดทะเบ ยนซ งจ ดทาใบกาก บภาษ โดยม รายการในส วนท เป นสาระสาค ญไม ถ กต อง ครบถ วนตามข อ 4 ข อ 5 ข อ 6 และข อ 22 เม อ ได ร บการร องขอให ยกเล กใบกาก บภาษ ฉบ บเด ม และจ ดทาใบกาก บภาษ ฉบ บใหม ท ถ กต อง ให ดาเน นการด งต อไปน 70

71 การยกเล กใบกาก บภาษ ฉบ บเด มแล วออกฉบ บใหม (1) เร ยกค นใบกาก บภาษ ฉบ บเด มและนามา ประท บตราว า ยกเล ก หร อข ดฆ า แล วเก บรวม ไว ก บสาเนาใบกาก บภาษ ฉบ บเด ม 71

72 การยกเล กใบกาก บภาษ ฉบ บเด มแล วออกฉบ บใหม (2) จ ดทาใบกาก บภาษ ฉบ บใหม ซ งเป นเลขท ใหม แต จะต องลง ว น เด อน ป ให ตรงก บ ว น เด อน ป ตามใบกาก บภาษ ฉบ บเด ม และ 72

73 การยกเล กใบกาก บภาษ ฉบ บเด มแล วออกฉบ บใหม (3) หมายเหต ไว ในใบกาก บภาษ ฉบ บใหม ว า เป นการยกเล กและออกใบกาก บภาษ ฉบ บใหม แทนฉบ บเด มเลขท... เล มท... และหมายเหต การ ยกเล กใบกาก บภาษ ไว ในรายงานภาษ ขายของ เด อนภาษ ท จ ดทาใบกาก บภาษ ฉบ บใหม ด วย 73

74 การยกเล กใบกาก บภาษ ฉบ บเด มแล วออกฉบ บใหม ผ ประกอบการจดทะเบ ยนท ร องขอให ยกเล ก ใบกาก บภาษ ฉบ บเด มและจ ดทาฉบ บใหม ท ถ กต อง จะต องถ ายเอกสารใบกาก บภาษ ฉบ บเด ม ท ขอยกเล กต ดเร องไว ด วย 74

75 4.ภาษ ซ อท ไม เก ยวข องโดยตรงก บการประกอบก จการ เป นภาษ ซ อท เก ดจากรายจ ายท ไม เก ยวข องก บการหากาไรหร อเพ อก จการ โดยเฉพาะ การต ความย ดแนวมาตรา 65 ตร (13) ถ าหากเป นเร องสว สด การพน กงานท ม คาส งหร อระเบ ยบกาหนดไว หร อเร อง เก ยวก บการทาให เก ดรายได ทางอ อม เช น การอบรม ส มมนา ค าว ทยากร ถ อว า เก ยวข องก บการประกอบก จการ ต วอย างกรณ เก ยวข องก บการประกอบก จการ - ห างประกอบก จการร บเหมาก อสร าง ภาษ ซ อส าหร บค าโทรศ พท ม อถ อ ท ห างซ อมาเพ อใช ในการประกอบก จการโดยม เพ อต ดต องานน ามาห กจากภาษ ขายได แต ต องม จ านวนพอเหมาะก บขนาดและประเภทของก จการ 75

76 (ต อ) กรณ ท เก ยวข องก บการประกอบก จการ ภาษ ซ อค าท พ กโรงแรมของพน กงานบร ษ ทท ต องไปทางานต างจ งหว ด หากไป ปฏ บ ต งานตามหน าท นามาห กจากภาษ ขายได บร ษ ทเป นห างสรรพส นค า สร างสะพานลอยสาหร บคนข ามหน าห างโดย ปลายทางข างหน งต อเช อมก บอาคารเข าห าง ภาษ ซ อค าก อสร างนามาห กจากภาษ ขายได แต ถ าสร างแล วบร จาคให กทมเป นภาษ ซ อต องห าม บร ษ ทจ ดรายการส งเสร มการขาย ภาษ ซ อของรางว ลนามาห กจากภาษ ขายได 76

77 (ต อ) กรณ ท เก ยวข องก บการประกอบก จการ สว สด การพน กงาน ค าเคร องด ม กาแฟ น าตาล คอฟฟ เมต สาหร บพน กงาน ร บประทานเวลาปฏ บ ต งาน ค าจ างบร ษ ทอ นทาความสะอาดรายเด อน บร ษ ทพาพน กงานไปจ ดเล ยงป ใหม ถ อเป นสว สด การพน กงาน ภาษ ซ อจากการ จ ดเล ยง เก ยวข องก บการประกอบก จการ ค าใช จ ายท เก ดจากค าของขว ญของพน กงานในว นป ใหม โดยจ บสลากในงานเล ยง แก พน กงานท กคน ค าใช จ ายพาพน กงานไปพ กผ อนประจาป จ ดให แก พน กงาน ท กคน ไม เล อกปฏ บ ต 77

78 (ต อ)กรณ ท ไม เก ยวข องก บการประกอบก จการ บร ษ ทบร จาครถจ กรยานยนต ให กรมตารวจเพ อด แลร กษาความปลอดภ ยแก พน กงานของบร ษ ท ภาษ ค าซ อรถจ กรยานยนต ไม เก ยวข องก บก จการโดยตรง แต เป นรายจ ายเพ อการก ศลสาธารณะ ม ใช รายจ ายเพ อหากาไรหร อเพ อก จการ โดยเฉพาะภาษ ซ อน ามาห กจากภาษ ขายไม ได รางว ลการปฏ บ ต งานท บร ษ ทจ ายให พน กงานเป นโล ห เข มเช ดช เก ยรต ไม เก ยวข องก บการประกอบก จการ 78

79 5.ภาษ ซ อค าร บรอง ภาษ ซ อค าเคร องด ม กาแฟ น าตาล เพ อร บรองล กค าเป นภาษ ซ อค าร บรอง กระเช าของขว ญท บร ษ ทแจกให เป นของขว ญแก ล กค าในช วง เทศกาล และม นามบ ตรบร ษ ทต ดอย ด านขายไม ต องน าไปถ อเป นม ลค าฐานภาษ ด านภาษ ซ อน ามาเครด ตไม ได เพราะเป นภาษ ซ อค าร บรอง 79

80 6.ภาษ ซ อซ งออกโดยผ ไม ม ส ทธ ออก เช น ผ ประกอบการท ไม ได จดทะเบ ยนภาษ ม ลค าเพ ม หร อผ ประกอบการท ได ร บ ยกเว นภาษ ม ลค าเพ ม ไม ม ส ทธ ออกใบกาก บภาษ 80

81 7.ภาษ ซ อรถยนต น งหร อรถยนต โดยสารท ม ท น ง ไม เก น 10 คน ภาษ ท เก ดจากการ ซ อ เช าซ อ เช า หร อร บโอนรถยนต น งหร อรถ โดยสารท ม ท น งไม เก น 10 คน รวมท งภาษ ซ อท เก ดจากการซ อ ส นค าหร อการร บบร การท เก ยวข องก บรถด งกล าว เป นภาษ ซ อต องห าม (ม ให ใช บ งค บส าหร บการขายหร อให เช ารถยนต ด งกล าวของตนเอง โดยตรงและการให บร การร บประก นว นาศภ ย) รถเก ง หมายถ ง รถยนต ท ออกแบบส าหร บเพ อใช น งเป นปกต 81

82 (ต อ) 7.ภาษ ซ อรถยนต น งหร อรถยนต โดยสารท ม ท น งไม เก น 10 คน รถโดยสาร หมายถ ง หมายถ ง รถต หร อรถยนต ท ออกแบบสาหร บเพ อใช ขนส งคนโดยสาร จานวนมาก โดยสารจ านวนมาก รถยนต กระบะประเภทส วนบ คคล 2 ประต ม ท น งหล งคนข บ(space cap) ไม ใช รถยนต น ง รถกระบะ 4 ประต เป นรถยนต น ง 82

83 8. ภาษ ซ อตามใบกาก บภาษ อย างย อ ภาษ ซ อต องห าม 9. ภาษ ซ อท เก ดจากการซ อทร พย ส นเพ อใช หร อจะใช ในก จการประเภทท ไม ต อง เส ยภาษ ม ลค าเพ มหร อภาษ ซ อท เก ดจากรายจ ายของก จการประเภทท ไม ต องเส ย ภาษ ม ลค าเพ ม เช น - ซ อรถบรรท กมาใช ประกอบก จการขนส ง - บร ษ ทประกอบก จการขายอส งหาร มทร พย และม การ ให บร การแก ผ ท บร ษ ทได จ ดสรรขายด วย ภาษ ซ อท เก ดจากรายจ ายในก จการ เช น ภาษ ซ อค าทาถนน ระบบไฟฟ า เป นรายจ ายท เป นต นท นของก จการท ไม ต องเส ย ภาษ ม ลค าเพ ม ส วนการประกอบก จการให บร การ เช น การขายน าบาดาล การ ให บร การบาบ ดน าเส ยส วนกลาง น ามาห กจากภาษ ขายได 83

84 ภาษ ซ อต องห าม 11. ภาษ ซ อตามมาตรา 86/4 ซ งรายการตามมาตรา86/4(1)ม ได ต พ มพ ข น หร อไม ได จ ดทาข นด วยระบบคอมพ วเตอร ท งฉบ บ 12. ภาษ ซ อตามมาตรา 86/4 ซ งรายการตามมาตรา 86/4(8)ม ได จ ดทาข น ตามว ธ การตามประกาศอธ บด กรมสรรพากร ป จจ บ น ม 5 รายการด งน (ก) รายการคาว า เอกสารออกเป นช ด กรณ ใบกาก บภาษ จ ดทารวมก บ เอกสารทางการค าอ นและใบกาก บภาษ ม ใช เอกสารฉบ บแรกของเอกสารช ด ด งกล าว (ข) สาขาท ออกใบกาก บภาษ ค อ กรณ สาขาน าใบกาก บภาษ ของ ส าน กงานใหญ ไปใช 84

85 ภาษ ซ อต องห าม (ค) รายการทะเบ ยนรถยนต กรณ น ารถยนต ไปเต ม น าม นหร อไปใช บร การจากสถาน น าม น(ไม รวมถ งอ ซ อมรถ) (ง) กรณ ได ร บอน ม ต ให ออกใบกาก บภาษ เป นหน วยเง นตราต างประเทศ จะต องระบ อ ตราแลกเปล ยนเป นเง นตราไทยไว ในใบกาก บภาษ (จ) ก จการขายทองร ปพรรณ ท ใช ส ทธ เส ยภาษ จากส วนต างต องเพ มอ ก 6 รายการ ด งน (1) ราคาขายทองร ปพรรณซ งรวมค ากาเหน จแต ไม รวม ภาษ ม ลค าเพ ม (2) ราคาร บซ อทองร ปพรรณท สมาคมค าทองร ปพรรณประกาศ 85

86 ภาษ ซ อต องห าม (3) ผลต างระหว างราคาขายทองร ปพรรณซ งรวมค ากาเหน จแต ไม รวม ภาษ ม ลค าเพ มตาม (1)ก บราคาร บซ อทองร ปพรรณท สมาคมค าทองร ปพรรณ ประกาศตาม(2) (4) จ านวนภาษ ม ลค าเพ มท คานวณจาก(3) (5) หมายเลขลาด บของใบร บท ออกโดยเคร องบ นท กเก บเง น แต หากผ ประกอบการจดทะเบ ยนใช เคร องบ นท กการเก บเง นออกใบกาก บภาษ ด วย ไม ต องระบ หมายเลขลาด บของใบร บ (6) เลขรห สประจ าเคร องบ นท กการเก บเง นท อธ บด กรมสรรพากร กาหนด 86

87 ภาษ ซ อต องห าม รายการคาว า เอกสารออกเป นช ด จะต องจ ดทาด วยว ธ ต พ มพ จากโรงพ มพ หร อจ ดทาด วยคอมพ วเตอร ในกรณ ทาด วยคอมพ วเตอร ท งฉบ บ ส วนรายการอ น ตาม (ข) (ค) (ง) (จ) จะจ ดทาด วยว ธ ใดก ได 13. ภาษ ซ อตามใบกาก บภาษ ฉบ บส าเนา แต ไม รวมถ งกรณ เอกสารออกเป นช ด 14. ภาษ ซ อส วนท เฉล ยเป นของก จการ non vat 15. ภาษ ซ อท ผ ประกอบการเล อกไม น าภาษ ซ อท งหมดไปเครด ต เน องจาก ก จการ non vat ม รายได ไม น อยกว าร อยละ90 ของรายได ของก จการท งหมด 87

88 ภาษ ซ อต องห าม 16. ภาษ ซ อตามใบกาก บภาษ ตามมาตรา 86/4 ม รายการถ กแก ไขเปล ยนแปลง เว นแต รายการ (ก) แก ไขท อย ของผ ออกใบกาก บภาษ ภายใน 1 ป น บแต ทางราชการ ได ประกาศเปล ยนแปลงหร อแบ งเขตใหม ให แก ไขโดยข ดฆ า เข ยนท อย แห งใหม ลงลายม อช อกาก บ (ข) แก ไขเลขประจ าต วผ เส ยภาษ ภายใน 6 เด อน 17. ภาษ ซ อ เช าซ อ เช า รถยนต ท ม ใช รถยนต น งและรถโดยสารท ม ท น งไม เก น 10 คน ต อมาได ด ดแปลงให เป นรถยนต น งหร อรถโดยสารท ม ท น งไม เก น 10 คน ท ได กระทาภายใน 3 ป น บแต ได รถยนต ไว ครอบครอง ( ไม ใช ก บก จการขาย หร อให เช ารถยนค น งหร อรถโดยสารท ม ท น งไม เก น 10 คน ) 88

89 ภาษ ซ อต องห าม (18) ภาษ ซ อตามใบกาก บภาษ ตามมาตรา 86/4(2) ม ได ต พ มพ ข นหร อม ได จ ดทาข น ด วยระบบคอมพ วเตอร ในกรณ จ ดทาด วยระบบคอมพ วเตอร ท งฉบ บ 89

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

ข อ ๓ การขออน ญาตน าเข าว ตถ อ นตราย ให ย นหน งส อขออน ญาตน าเข าตามแบบ วอ./อก.๑๒

ข อ ๓ การขออน ญาตน าเข าว ตถ อ นตราย ให ย นหน งส อขออน ญาตน าเข าตามแบบ วอ./อก.๑๒ (ร าง) ประกาศกระทรวงอ ตสาหกรรม เร อง หล กเกณฑ การน าเข า หร อม ไว ในครอบครองซ งว ตถ อ นตรายชน ดท ๔ เพ อใช เป นสารมาตรฐานในการว เคราะห ทางห องปฏ บ ต การ ท กรมโรงงานอ ตสาหกรรม ร บผ ดชอบ พ.ศ.... อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งานร บจดทะเบ ยนเป นผ ค าน าม นเช อเพล งตามมาตรา 10 แห ง พ.ร.บ.การค าน าม นเช อเพล ง พ.ศ. 2543

ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งานร บจดทะเบ ยนเป นผ ค าน าม นเช อเพล งตามมาตรา 10 แห ง พ.ร.บ.การค าน าม นเช อเพล ง พ.ศ. 2543 ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งานร บจดทะเบ ยนเป นผ ค าน าม นเช อเพล งตามมาตรา 10 แห ง พ.ร.บ.การค าน าม นเช อเพล ง พ.ศ. 2543 ประกาศกระทรวงพาณ ชย เร อง ก าหนดปร มาณการค าและขนาดของถ งเก บ น าม นเช อเพล งท ม อย ของผ

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1. ว ตถ ประสงค รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1.1 ช วยงานธ รการตามคาส งผ บ งค บบ ญชา 1.2 บ นท กข อม ลในระบบฐานข อม ล และเว ปไซด 1.2 พ มพ เอกสารราชการและงานอ น ๆ ตามค าส งผ บ งค บบ ญชา 1.4

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

พ ธ การศ ลกากร ส าหร บของท ได ร บส งเสร มการลงท น บร การด วยใจ ท นสม ยด วยไอท มาตรฐานศ ลกากรโลก

พ ธ การศ ลกากร ส าหร บของท ได ร บส งเสร มการลงท น บร การด วยใจ ท นสม ยด วยไอท มาตรฐานศ ลกากรโลก พ ธ การศ ลกากร ส าหร บของท ได ร บส งเสร มการลงท น บร การด วยใจ ท นสม ยด วยไอท มาตรฐานศ ลกากรโลก พ ธ การศ ลกากรอ เล กทรอน กส (TCES) Thai Customs Electronics System เม อระบบคอมพ วเตอร ของศ ลกากรผ ร บข อม

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑)

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑) แผนปฏ บ ต งานการจ ดเก บภาษ ป าย ประจ าป ๒๕๕๗ แยกปฏ บ ต ตามข นตอนของก จกรรม ก. ข นเตร ยมการ ๑. ตรวจสอบและค ดลอกรายช อผ อย ในเกณฑ เส ยภาษ ในป งบประมาณ ก นยายน (บ ญช ล กหน ตามเกณฑ ค างร บ) ๒. สารวจและจ ดเตร

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

ต วอย างมาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งานคร วเพ อป องก นการร วไหล

ต วอย างมาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งานคร วเพ อป องก นการร วไหล ต วอย างมาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งานคร วเพ อป องก นการร วไหล 1 ต วอย างมาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งานคร วเพ อป องก นการร วไหล ห วข อ: ข นตอนมาตรฐานการตรวจร บว ตถ ด บ ว ธ ปฏ บ ต 1. ห วหน าคร ว จะเช คสต อคว ตถ

More information

เอกสารประกอบการบ นท กบ ญช

เอกสารประกอบการบ นท กบ ญช 14 เอกสารประกอบการบ นท กบ ญช รายการเง นต าง ๆ ท เก ดข นในธ รก จของสหกรณ ร านค าจะต องม การจดบ นท ก เหต การณ เพ อจะใช เป นหล กฐานประกอบการบ นท กบ ญช การจดบ นท กรายการเง นต าง ๆ เหล าน น จะกระท าได โดยใช

More information

๑๓.๐๐ ๑๓.๔๕ น. เอกสารหล กฐานประกอบการขอร บใบอน ญาต ๑๓.๔๕ ๑๔.๑๕ น. แบบค าขอร บใบอน ญาตประกอบก จการไฟฟ าฉบ บ ปร บปร ง และว ธ การใช

๑๓.๐๐ ๑๓.๔๕ น. เอกสารหล กฐานประกอบการขอร บใบอน ญาต ๑๓.๔๕ ๑๔.๑๕ น. แบบค าขอร บใบอน ญาตประกอบก จการไฟฟ าฉบ บ ปร บปร ง และว ธ การใช 1 ก าหนดการช วงบ าย ๑๓.๐๐ ๑๓.๔๕ น. เอกสารหล กฐานประกอบการขอร บใบอน ญาต ๑๓.๔๕ ๑๔.๑๕ น. แบบค าขอร บใบอน ญาตประกอบก จการไฟฟ าฉบ บ ปร บปร ง และว ธ การใช ๑๔.๑๕ ๑๔.๔๕ น. การขออน ญาตประกอบก จการไฟฟ าและการ รายงานข

More information

เอกสารประกอบการจ ดท า

เอกสารประกอบการจ ดท า เอกสารประกอบการจ ดท า [Type your address] [Type your phone number] [Type your email address] โครงการพ ฒนาผ ประกอบการธ รก จอ ตสาหกรรม (คพอ.267) กร งเทพฯ โครงการพ ฒนาผ ประกอบการธ รก จอ ตสาหกรรม (คพอ.267)

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

แผนปฏ บ ต การจ ดเก บภาษ โรงเร อนและท ด น ประจาป 2558

แผนปฏ บ ต การจ ดเก บภาษ โรงเร อนและท ด น ประจาป 2558 แยกปฏ บ ต ตามห วงเวลา แผนปฏ บ ต การจ ดเก บภาษ โรงเร อนและท ด น ประจาป 2558 ก นยายน 2557 - ค ดลอกบ ญช ผ ท อย ในเกณฑ เส ยภาษ ในป งบประมาณจ ดเก บ จาก ผ.ท. 5 - ประชาส มพ นธ เร องการเส ยภาษ โรงเร อนและท ด น

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

บร ษ ท ช.ทว ดอลลาเซ ยน จาก ด (มหาชน)

บร ษ ท ช.ทว ดอลลาเซ ยน จาก ด (มหาชน) บร ษ ท ช.ทว ดอลลาเซ ยน จาก ด (มหาชน) C H O T H A V E E D O L L A S I E N P U B L I C C O M P A N Y L I M I T E D แถลงผลประกอบการ งบการเง นงวด 12 เด อน ส นส ด 31 ธ นวาคม 2556 Opportunity Day ว นพ ธท 19

More information

ข อบ ญญ ต องค การบร หารส วนต าบลหนองก ง

ข อบ ญญ ต องค การบร หารส วนต าบลหนองก ง ข อบ ญญ ต องค การบร หารส วนต าบลหนองก ง เร อง ก าหนดบร เวณห ามก อสร าง ด ดแปลง หร อเปล ยนการใช อาคารบางชน ด หร อบางประเภท ในพ นท บางส วนในเขตองค การบร หารส วนต าบลหนองก ง อ าเภอเม องกาฬส นธ จ งหว ดกาฬส

More information

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT±

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± Inordertopromotepubliceducationandpublicsafety,equal justiceforal,abeterinformedcitizenry,theruleoflaw, worldtradeandworldpeace,thislegaldocumentishereby madeavailableonanoncommercialbasis,asitistherightof

More information

Web Online. เว บไซต สอ.ชป. www.ridsaving.com ค อ ระบบท สหกรณ ฯ ม ไว บร การ สาหร บให สมาช ก สามารถตรวจสอบข อม ลของตนเอง ทางหน าเว บไซต

Web Online. เว บไซต สอ.ชป. www.ridsaving.com ค อ ระบบท สหกรณ ฯ ม ไว บร การ สาหร บให สมาช ก สามารถตรวจสอบข อม ลของตนเอง ทางหน าเว บไซต ร เว บไซต สอ.ชป. www.ridsaving.com Web Online ค อ ระบบท สหกรณ ฯ ม ไว บร การ สาหร บให สมาช ก สามารถตรวจสอบข อม ลของตนเอง ทางหน าเว บไซต ต ดต อสอบถามการใช งาน โทร. 0-2669-6576 ฝ ายสารสนเทศ เร มต นการใช งาน

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

การลดข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต งานของงานป องก นและบรรเทาสาธารณภ ยใน การสน บสน นน าอ ปโภคบร โภค

การลดข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต งานของงานป องก นและบรรเทาสาธารณภ ยใน การสน บสน นน าอ ปโภคบร โภค การลดข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต งานของงานป องก นและบรรเทาสาธารณภ ยใน การสน บสน นน าอ ปโภคบร โภค 1. แผนผ งเสดงข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการท ก าหนดไว เด ม ประชาชน ย นค าร อง รายงาน ผ ผ บ งค บบ ญชา เพ

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login 1 ระบบงานบร หารงานเคร อข าย ระบบงานบร หารงานเคร อข าย เป นระบบงานท เก บรวบรวมข อม ล เก ยวก บเคร อข ายต างๆ ประกอบด วย องค กรสว สด การส งคมและอาสาสม คร รวมท งข อม ลในด านอ นๆ เป นต นว าก จกรรมการด าเน นงาน

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

คล งส นค าท ณฑ บนส าหร บอ ซ อมหร อสร างเร อ (มาตรา

คล งส นค าท ณฑ บนส าหร บอ ซ อมหร อสร างเร อ (มาตรา ส ทธ ประโยชน ทางภาษ อากรของคล งส นค าท ณฑ บน ตามพระราชบ ญญ ต ศ ลกากร พ.ศ. 2469 และท แก ไขเพ มเต ม รวบรวมโดยนายสมยศ ส นถาวร ร กษาการในตาแหน งห วหน าฝ ายหล กเกณฑ และทะเบ ยน สลท. สสอ. คล งส นค าท ณฑ บน (BONDED

More information

ค าใช จ ายในการประช ม อบรมและส มมนา

ค าใช จ ายในการประช ม อบรมและส มมนา ค าใช จ ายในการประช ม อบรมและส มมนา ระเบ ยบกระทรวงการคล งว าด วยค าใช จ ายในการฝ กอบรม การจ ดงานและการประช มระหว าง ประเทศ พ.ศ. 2549 ก าหนดการฝ กอบรมไว 3 ระด บ ด งน 1. การฝ กอบรมระด บต น หมายความว า การฝ

More information

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา 1 มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา รห สว ชา TACC 3214 ช อรายว ชา การบ ญช ข นต น จ านวนหน วยก ต 3(2-2-5) บรรยาย 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ภาคการศ กษาท 2 ปฏ บ ต 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ป การศ กษา 2556

More information

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System)

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) การบร หารงานต างๆของภาคร ฐและเอกชน จะต องม การจ ดประช มเป นประจ า ซ งตามปกต แล วต องม การส งหน งส อเช ญประช มพร อมระเบ ยบวาระการประช ม เพ อให ผ เข าร วมประช

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

ภาษ เง นได น ต บ คคล

ภาษ เง นได น ต บ คคล ภาษ เง นได น ต บ คคล ก าไรส ทธ ก าไรส ทธ = รายได จากก จการหร อเน องจากก จการ ท กระท าในรอบ บ/ช ห กด วย รายจ ายตามเง อนไข ตามกรมสรรพากรก าหนด (มาตรา 65 ทว, 65 ตร ) เกณฑ ท ใช ในการค านวณก าไรส ทธ ใช เกณฑ

More information

หน า ๑๔ เล ม ๑๓๐ ตอนพ เศษ ๒๒ ง ราชก จจาน เบกษา ๑๕ ก มภาพ นธ ๒๕๕๖

หน า ๑๔ เล ม ๑๓๐ ตอนพ เศษ ๒๒ ง ราชก จจาน เบกษา ๑๕ ก มภาพ นธ ๒๕๕๖ หน า ๑๔ เล ม ๑๓๐ ตอนพ เศษ ๒๒ ง ราชก จจาน เบกษา ๑๕ ก มภาพ นธ ๒๕๕๖ ประกาศกระทรวงอ ตสาหกรรม เร อง หล กเกณฑ การน าเข า หร อม ไว ในครอบครองซ งว ตถ อ นตรายชน ดท ๔ เพ อใช เป นสารมาตรฐานในการว เคราะห ทางห องปฏ

More information

ค าส งกรมสรรพากร ท ป. 121/2545 เร อง การจ ดท าและการจ ดเก บเอกสารหล กฐานตามประมวลร ษฎากร ท ม ข อความอย ในร ปแบบของข อม ลอ เล กทรอน กส

ค าส งกรมสรรพากร ท ป. 121/2545 เร อง การจ ดท าและการจ ดเก บเอกสารหล กฐานตามประมวลร ษฎากร ท ม ข อความอย ในร ปแบบของข อม ลอ เล กทรอน กส ค าส งกรมสรรพากร ท ป. 121/2545 เร อง การจ ดท าและการจ ดเก บเอกสารหล กฐานตามประมวลร ษฎากร ท ม ข อความอย ในร ปแบบของข อม ลอ เล กทรอน กส --------------------------------------------- เน องด วยกฎหมายว าด วยธ

More information

ร นท 1 ว นท 21 พฤษภาคม 2555 ร นท 2 ว นท 22 พฤษภาคม 2555 ร นท 3 ว นท 23 พฤษภาคม 2555 ร นท 4 ว นท 24 พฤษภาคม 2555 โดย ย พา ป ญญาวงศ สถาพร

ร นท 1 ว นท 21 พฤษภาคม 2555 ร นท 2 ว นท 22 พฤษภาคม 2555 ร นท 3 ว นท 23 พฤษภาคม 2555 ร นท 4 ว นท 24 พฤษภาคม 2555 โดย ย พา ป ญญาวงศ สถาพร การตรวจสอบหน งส อส งปล อย BOI ก อนการตรวจปล อย ร นท 1 ว นท 21 พฤษภาคม 2555 ร นท 2 ว นท 22 พฤษภาคม 2555 ร นท 3 ว นท 23 พฤษภาคม 2555 ร นท 4 ว นท 24 พฤษภาคม 2555 โดย ย พา ป ญญาวงศ สถาพร ฝ ายเอกส ทธ และส งเสร

More information

การแจ งท อย หล กในการจ ดส ง หน งส อมอบฉ นทะและเอกสารเช ญประช ม (Principal Address)

การแจ งท อย หล กในการจ ดส ง หน งส อมอบฉ นทะและเอกสารเช ญประช ม (Principal Address) การแจ งท อย หล กในการจ ดส ง หน งส อมอบฉ นทะและเอกสารเช ญประช ม (Principal Address) ด วยประกาศของกรมพ ฒนาธ รก จการค า กระทรวงพาณ ชย เม อเด อนก มภาพ นธ 2556 ได ก าหนดให ผ ถ อห น ท จะมอบฉ นทะให บ คคลอ นเข

More information

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น 5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น การบ นท กรายการขอจ ายช าระเง นผ าน GFMIS Web Online ให ใช แบบ ขจ05 โดยการอ างอ ง ให เล อกป พ.ศ.ของรายการขอเบ กเง น ตามด วยระบ เลขท เอกสารจ านวน 10 หล ก ค อ

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน พ จารณา 4 เร อง เร องการบร หารจ ดการ การออกแบบและปร บแบบไม ให ล าช า (ม ระยะเวลากาหนด และข นตอนเหม อนการออกแบบปกต ) เร องการเปล ยนแปลงรายการต องให กองแบบแผนร

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

บทท 3 การบ นท กเอกสารส ารองเง น (สง.01) เอกสารส ารองเง น ค อ การสร างเอกสารเพ อจองเง นงบประมาณภายใต รห สแหล งของเง น ป ป จจ บ น ท ไม สามารถด าเน

บทท 3 การบ นท กเอกสารส ารองเง น (สง.01) เอกสารส ารองเง น ค อ การสร างเอกสารเพ อจองเง นงบประมาณภายใต รห สแหล งของเง น ป ป จจ บ น ท ไม สามารถด าเน บทท 3 การบ นท กเอกสารส ารองเง น (สง.01) เอกสารส ารองเง น ค อ การสร างเอกสารเพ อจองเง นงบประมาณภายใต รห สแหล งของเง น ป ป จจ บ น ท ไม สามารถด าเน นการเบ กจ ายเง นได ท นภายในว นส นป งบประมาณ และหน วยงานย

More information

โซน ซ สเต มท บ วเดอร จก.

โซน ซ สเต มท บ วเดอร จก. 1 จ ดซ อว สด สาน กงาน จานวน 1 รายการ ฝ ายฝ กการประกอบการและ ฝ กพ เศษ 2 จ ดซ อว สด คอมพ วเตอร จานวน 1 รายการ ฝ ายฝ กการประกอบการและ ฝ กพ เศษ 3 จ ดซ อว สด ไฟฟ าและว ทย จานวน 6 4 จ ดซ อว สด คอมพ วเตอร (หม

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

การปฏ บ ต งานในระบบส นทร พย ถาวร ค าส ง/แบบฟอร ม Terminal Excel เอกสาร/หล กฐาน รายงานการตรวจสอบ ว ธ การปร บปร งแก ไข หมายเหต

การปฏ บ ต งานในระบบส นทร พย ถาวร ค าส ง/แบบฟอร ม Terminal Excel เอกสาร/หล กฐาน รายงานการตรวจสอบ ว ธ การปร บปร งแก ไข หมายเหต การปฏ บ ต งานในระบบส นทร พย ถาวร /ว ธ การปฏ บ ต เอกสาร/หล กฐาน รายงานการตรวจสอบ ว ธ การปร บปร งแก ไข 1. การสร างข อม ลหล กส นทร พย ถาวร 1. กองคล ง -รายงานส นทร พย รายต ว กรณ การให สร างข อม ลส นทร พย ว

More information

การขอตราต ดรถยนต. 1. ดาวน โหลดแบบฟอร ม ขอตราต ดรถยนต ได ท www.prm.chula.ac.th ห วข อดาวน โหลด

การขอตราต ดรถยนต. 1. ดาวน โหลดแบบฟอร ม ขอตราต ดรถยนต ได ท www.prm.chula.ac.th ห วข อดาวน โหลด การขอตราต ดรถยนต 1. ดาวน โหลดแบบฟอร ม ขอตราต ดรถยนต ได ท www.prm.chula.ac.th ห วข อดาวน โหลด หร อจากท ายเอกสารฉบ บน 2. ย นแบบฟอร มพร อมเอกสารแนบ กรณ บ คลากรท ประจ าการ ย นเร องผ านคณะ/สถาบ นหร อหน วยงานท

More information

มาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งาน (Standard Operation Procedure)

มาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งาน (Standard Operation Procedure) : SOP 1-3-01 ถ ง SOP 1-3-04 : SOP 1-5-01 ถ ง SOP 1-5-04 เลขท สาเนาเอกสาร :... งานสารบรรณ ด านบร หารและวางแผน คณะบร หารธ รก จและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม งานจ ดเอกสาร SOP 1-5-01

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

ซ กซ อมความเข าใจ 1. หน งส อกรมบ ญช กลาง ท กค 0423.3/ว 280 ลงว นท 18 ส งหาคม 2554 เร อง รายงานการเง นขององค กรปกครองส วนท องถ น

ซ กซ อมความเข าใจ 1. หน งส อกรมบ ญช กลาง ท กค 0423.3/ว 280 ลงว นท 18 ส งหาคม 2554 เร อง รายงานการเง นขององค กรปกครองส วนท องถ น ซ กซ อมความเข าใจ 1. หน งส อกรมบ ญช กลาง ท กค 0423.3/ว 280 ลงว นท 18 ส งหาคม 2554 เร อง รายงานการเง นขององค กรปกครองส วนท องถ น 2. หน งส อกรมบ ญช กลาง ท กค 0423.3/ ว 90 ลงว นท 8 ม นาคม 2556 เร อง บ นท

More information

กระบวนงานบร การตามภารก จขององค การบร หารส วนต าบลห วยด วน ลดระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการเพ อประชาชน (จ านวน ๑๔ กระบวนงาน)

กระบวนงานบร การตามภารก จขององค การบร หารส วนต าบลห วยด วน ลดระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการเพ อประชาชน (จ านวน ๑๔ กระบวนงาน) กระบวนงานบร การตามภารก จขององค การบร หารส วนต าบลห วยด วน ลดระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการเพ อประชาชน (จ านวน ๑๔ กระบวนงาน) ล าด บท กระบวนงานบร การ ระยะเวลาการให บร การ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ร บเร

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง (เอกสารประกอบการประช มปฏ บ ต การช แจงและซ กซ อมความเข าใจการสร างข อสอบ Online) สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 5 :ส งห บ ร :ลพบ ร :ช ยนาท:อ างทอง:

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

หล กเกณฑ การประกอบธ รก จศ นย บร หารเง น

หล กเกณฑ การประกอบธ รก จศ นย บร หารเง น 1. บทบาทหน าท ของศ นย บร หารเง น หล กเกณฑ การประกอบธ รก จศ นย บร หารเง น ศ นย บร หารเง นม หน าท ในการบร หารจ ดการเง นตราให แก กล มบร ษ ท กล มบร ษ ท หมายถ ง บร ษ ทซ งอย ในเคร อข ายธ รก จเด ยวก นก บศ นย

More information

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล Page 27 ตอนท 3 การนาเข าข อม ล 3.1 การเร ยกเมน สาหร บกรอกรายงาน การกรอกรายงาน จาเป นต อง Login เข าส ระบบก อน เพ อเป นการตรวจสอบส ทธ การใช งาน (ด ห วข อการ Log in เข าส ระบบ) โดยการกรอกรายงานสามารถดาเน

More information

ตารางก าหนดอาย การเก บเอกสารการเง น และเอกสารท เก ยวข อง ล าด บท ช อเร อง ก าหนดอาย การเก บ หมายเหต

ตารางก าหนดอาย การเก บเอกสารการเง น และเอกสารท เก ยวข อง ล าด บท ช อเร อง ก าหนดอาย การเก บ หมายเหต 1 ส าเนาหน งส อเว ยนเก ยวก บการเง น 1.1 ส าเนาหน งส อเว ยนเพ อทราบ เช น 1.1.1 ส าเนา พ.ร.บ.ให อ านาจกระทรวง- การคล งก เง นจากต างประเทศ 1.1.2 ส าเนาพระราชก าหนด เร องให อ านาจ กระทรวงการคล งปร บโครงสร

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบทะเบ ยนค มส นทร พย ส าหร บเจ าหน าท งานพ สด

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบทะเบ ยนค มส นทร พย ส าหร บเจ าหน าท งานพ สด ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบทะเบ ยนค มส นทร พย ส าหร บเจ าหน าท งานพ สด 1.การเข าส ระบบงาน ผ ใช งานสามารถเข าใช งานผ าน WEB Browser เช น โปรแกรม Internet Explorer, FireFox,Chrom เป นต น หร อ ผ านอ ปกรณ ประเภท

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย จ ดท าโดย นางสาวพ ไลพรรณ โพธ สม ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ค ม อการใช

More information

ป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ( ๑ ต ลาคม ๒๕๕๗ ถ ง 30 ก นยายน ๒๕๕๘ ) สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ าง ในรอบเด อนเมษายน ๒๕๕๘ ส าน กงานท ด นจ งหว ดเช ยงใหม วงเง

ป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ( ๑ ต ลาคม ๒๕๕๗ ถ ง 30 ก นยายน ๒๕๕๘ ) สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ าง ในรอบเด อนเมษายน ๒๕๕๘ ส าน กงานท ด นจ งหว ดเช ยงใหม วงเง ท ชม ๐๐๒๐.๑.๓/ ลงว นท ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เร อง รายงานขออน ม ต จ างปร บปร งหล งคาห องสารบบฯสาขาส นทราย ปรากฏว า ม ผ สนใจย นซองสอบราคา จ านวน ๗ ราย ๑. ห างห นส วนจ าก ด ไอท ว วซ พพลาย เสนอราคา ๒๘๐,๐๐๐ ๒. ห างห

More information

ค ม อการใช งานผ ค าก บภาคร ฐ (Electronic Bidding : e-bidding)

ค ม อการใช งานผ ค าก บภาคร ฐ (Electronic Bidding : e-bidding) ค ม อการใช งานผ ค าก บภาคร ฐ (Electronic Bidding : e-bidding) จ ดท าโดย กล มงานมาตรฐานการจ ดซ อจ ดจ างด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส สารบ ญ 1. ขอร บ/ ช อเอกสาร... 1 หน า 2. เสนอราคา... 16 ค ม อการใช งานของผ

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM Chapter 8 การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM 1 เน อหา ล กษณะของ Activity Diagram ร ปแบบการใช Activity Diagram การระบ ส วนของข อม ลให แก ก จกรรม การจ ดระเบ ยบข อม ล การสร างท พ ก/เก บข อม ล การแบ

More information

ค ม อ โปรแกรมระบบบร หารส นทร พย

ค ม อ โปรแกรมระบบบร หารส นทร พย ค ม อ โปรแกรมระบบบร หารส นทร พย บร ษ ท นากาอ นโนเวช น เทคโนโลย จาก ด (Naga Innovation Technology co., ltd.) 269/20 ถ.พระองค ขาว ต.ในเม อง อ.เม อง จ.พ ษณ โลก 65000 โทร. 055-304803, 081-2837653, 084-3802944

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3-1 บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3.1 ร จ กระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส ระบบการแจ งข าวประชาส มพ นธ ค อ โปรแกรมระบบงานท

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

บร ษ ท ช.ทว ดอลลาเซ ยน จาก ด (มหาชน)

บร ษ ท ช.ทว ดอลลาเซ ยน จาก ด (มหาชน) บร ษ ท ช.ทว ดอลลาเซ ยน จาก ด (มหาชน) CHO THAVEE DOLLASIEN PUBLIC COMPANY LIMITED แถลงผลประกอบการ งบการเง น ไตรมาส 2/56 ส นส ด 30 ม ถ นายน 2556 Opportunity Day ว นศ กร ท 23 ส งหาคม 2556 ศ นย การเร ยนร มหาว

More information

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา ในป พ.ศ.2546 กรมอ ต น ยมว ทยาสามารถลดระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการเก นกว าร อยละ 50 ซ งมากกว ามต คณะร ฐมนตร ท ให ส วนราชการลดข นตอนลง 30-50% และได ร

More information

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น (สมรรถนะท 2 การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น) (เวลา 55 ช วโมง) แนวค ด เป นหล กส ตรท จ ดข นเพ อให ความร ในการบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น เม อเก ดป ญหาเพ ยงเล

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ ( และบ คคลภายนอก) ตาแหน ง ค ณสมบ ต เฉพาะตาแหน ง 1. ผ ตรวจสอบ ระด บ 4 (ด าน IT) / หญ ง ปร ญญาตร ทางด านคอมพ วเตอร ตามท กพ. ร บรอง - ผ ม ประสบการณ ในการตรวจสอบ

More information

รายละเอ ยดเน อหาว ชาและการจ ดการเวลาเร ยน

รายละเอ ยดเน อหาว ชาและการจ ดการเวลาเร ยน แผนบร หารการสอน รายว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ รห สว ชา 3524301 จ านวน 3 หน วยก ต 3 ช วโมง ว ชาท ต องเร ยนมาก อน : 3521101 (การเง นธ รก จ) และ 3521102 (การบ ญช 2) ค าอธ บายรายว ชา ศ กษาเก ยวก บการพ ฒนาและว

More information

การพ ฒนาหล กส ตร รายว ชา Course Development

การพ ฒนาหล กส ตร รายว ชา Course Development พ มพ คร งท 2 พฤศจ กายน 2552 การพ ฒนาหล กส ตร รายว ชา Course Development เร ยบเร ยงโดย ผศ.ดร.ส ราษฎร พรมจ นทร ภาคว ชาคร ศาสตร เคร องกล คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ พ

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ างในรอบเด อนก มภาพ นธ 2557 ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ดนราธ วาส

สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ างในรอบเด อนก มภาพ นธ 2557 ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ดนราธ วาส สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ างในรอบเด อนก มภาพ นธ 2557 ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ดนราธ วาส แบบ สขร.1 1 จ างท ากระเป าใส เอกสารพร อมสกร นโลโก เพ อใช ในการจ ด 1,720.00 บาท ตกลงราคา หสม.ว สต าการ เมนท

More information

หน งส อแจ งขอหร อเปล ยนแปลง Application Programming Interface User ของ ส าน กห กบ ญช (Clearing

หน งส อแจ งขอหร อเปล ยนแปลง Application Programming Interface User ของ ส าน กห กบ ญช (Clearing หน งส อแจ งขอหร อเปล ยนแปลง Application Programming Interface User ของ ส าน กห กบ ญช (Clearing API User) ข นตอนการแจ งขอหร อเปล ยนแปลง Application Programming Interface User ของส าน กห กบ ญช (Clearing

More information

ภาคผนวก ก ล กษณะการให บร การ

ภาคผนวก ก ล กษณะการให บร การ ภาคผนวก ก ๑. ระบบการร บสม ครสอบเข าร บการทดสอบเป นผ ตรวจสอบและร บรองบ ญช แบ งเป นระบบงานย อย ด งน 1.1 งานท ให บร การทางอ นเทอร เน ต 1.2 ระบบการย นแบบคาขอให พ จารณาว ฒ การศ กษา (มบ 04) 1.3 ระบบการจ ดเตร

More information

โปรแกรมบร หารจ ดการหอพ ก

โปรแกรมบร หารจ ดการหอพ ก โปรแกรมบร หารจ ดการหอพ ก การต ดต ง 1.1 การต ดต งโปรแกรม Appserv ด บเบ ลคล กท ต วต ดต ง Appserv เพ อเร มการต ดต ง กด Next 1.2 กด Agree 3. เล อกโฟลเดอร ท จะเก บ 1.4 การต งค าโปรแกรม Appserv เล อกต ดต งส

More information

ระเบ ยบสหกรณ ออมทร พย คร ลาปาง จาก ด ว าด วยการแต งต งผ ประสานงานประจาหน วย พ.ศ. 2549 -----------------

ระเบ ยบสหกรณ ออมทร พย คร ลาปาง จาก ด ว าด วยการแต งต งผ ประสานงานประจาหน วย พ.ศ. 2549 ----------------- ระเบ ยบสหกรณ ออมทร พย คร ลาปาง จาก ด ว าด วยการแต งต งผ ประสานงานประจาหน วย พ.ศ. 2549 ----------------- อาศ ยอ านาจตามความในข อบ งค บของสหกรณ ข อ 60 (9) และข อ 84 ท ประช ม คณะกรรมการด าเน นการ ช ดท 50

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ

ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ *** ทาความร จ ก ผ ร ของเรา *** ช อ : นางว มลวรรณ วงษ สง า ตาแหน ง : น กทร พยากรบ คคลชานาญการพ เศษ เบอร โทรศ พท : 0896925188 E-Mail Address : vimolwan_ann@hotmail.com

More information

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) เทศบาลตาบลชะมาย

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) เทศบาลตาบลชะมาย ย ทธศาสตร จ งหว ดท - 1 โครงการจ ดหาว สด และคร ภ ณฑ สาน กงานของหน วยงานต างๆ ภายในเทศบาล เพ มประส ทธ ภาพการ ทางาน (1) ช าง 3,020,000 รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) ดาเน นการจ ดหา ว

More information

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง)

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ตามหน งส อสาน กงาน ก.ค.ศ.ด วนท ส ด ท ศธ 0206.4/ว 17 ลงว นท 30 ก นยายน 2552 (ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ว ทยฐานะชานาญการ 2) แบบรายงานผลการปฏ

More information

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖ หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๖. องค ประกอบการประเม นและส ดส วนของการประเม น. หล กการประเม นผลการปฏ บ ต งานของพน

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

ค ม อหน งส อร บรองเง นเด อน

ค ม อหน งส อร บรองเง นเด อน 1. เป ดการใช งาน Website โดยเล อก Browser ใดก ได ข นมา เช น Internet Explorer, Chorme, Mozilla Firefox จากน นพ มพ Bangkok.go.th/iad ในช อง URL: 2. เล อกเมน หน งส อร บรองเง นเด อน ตรงแถบBanner ทางซ ายม

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information