ภาคผนวก ก ล กษณะการให บร การ

Size: px
Start display at page:

Download "ภาคผนวก ก ล กษณะการให บร การ"

Transcription

1 ภาคผนวก ก ๑. ระบบการร บสม ครสอบเข าร บการทดสอบเป นผ ตรวจสอบและร บรองบ ญช แบ งเป นระบบงานย อย ด งน 1.1 งานท ให บร การทางอ นเทอร เน ต 1.2 ระบบการย นแบบคาขอให พ จารณาว ฒ การศ กษา (มบ 04) 1.3 ระบบการจ ดเตร ยมข อม ลเพ อการร บสม ครสอบเป นผ ตรวจสอบและร บรองบ ญช 1.4 ระบบการย นแบบคาขอเข าร บการทดสอบเป นผ ตรวจสอบและร บรองบ ญช (มบ 01) 1.5 ระบบการประกาศผลการสอบ 1.6 ระบบการประกาศผ ม ส ทธ เข าร บการทดสอบและสถานท สอบ 1.7 ระบบการร บแบบคาขอท วไป (มบ 03) 1.8 ระบบการย นแบบคาขอเปล ยนแปลงรายการข อม ลผ สม ครเข าร บการทดสอบเป นผ ตรวจสอบและร บรองบ ญช (มบ 08) 1.9 ระบบการย นแบบคาขอด คะแนนผลการทดสอบ (มบ 06) 1.10 ระบบตรวจสอบสถานะการดาเน นงานในแต ละข นตอน 1.11 ระบบการกาหนดสถานท สอบ 1.12 ระบบประมวลผลการกาหนดท น งสอบ 1.13 ระบบประมวลผลเลขท อ างอ งการให คะแนน 1.14 ระบบการกาหนดผ ตรวจข อสอบ 1.15 ระบบประมวลผลรายการผ สม ครท ไม ได เข าร บการทดสอบ/ไม ส งตรวจ และประมวลผลต ดส ทธ ผ เข าร บการทดสอบ 1.16 ระบบประมวลผลการควบค มซองกระดาษคาตอบส งผ ตรวจข อสอบ 1.17 ระบบประมวลผลและแก ไขคะแนนข อสอบปรน ย 1.18 ระบบประมวลผลคะแนนสอบข อสอบอ ตน ย 1.19 ระบบประมวลผลเตร ยมข อม ลผ ม ส ทธ ข นทะเบ ยนเป นผ ตรวจสอบและร บรองบ ญช ให ฝ ายทะเบ ยน 1.20 ระบบประมวลผลกาหนดข อม ลผ ค มสอบตามห องสอบ 1.21 ระบบรายงานต างๆ ด งน 1) รายงานทะเบ ยนผ ม ส ทธ เข าร บการทดสอบเป นผ ตรวจสอบและร บรองบ ญช

2 2) รายงานแสดงข อม ลของผ ขอเข าร บการทดสอบเป นผ ตรวจสอบและร บรองบ ญช แยกเป นรายว ชา และแยกเป นรายเก าและใหม 3) รายงานแสดงข อม ลของผ ขอเข าร บการทดสอบเป นผ ตรวจสอบและร บรองบ ญช ท ได ร บการยกเว นไม ต องเข าร บ การทดสอบ บางว ชา แยกรายเก าและใหม และว ชาท ยกเว น 4) รายงานจานวนผ สม คร จานวนผ ท ชาระค าธรรมเน ยม จานวนเง นค าธรรมเน ยม แยกเป นผ สม ครรายเก าและใหม 5) รายงานแสดงข อม ลของผ ขอเข าร บการทดสอบเป นผ ตรวจสอบและร บรองบ ญช แยกตามหน วยงาน 6) รายงานแสดงข อม ลของผ ขอเข าร บการทดสอบเป นผ ตรวจสอบและร บรองบ ญช แยกตามจ งหว ด 7) รายช อผ ม ส ทธ เข าร บการทดสอบเป นผ ตรวจสอบและร บรองบ ญช 8) รายงานบ ญช ลงลายม อช อผ เข าสอบเป นผ ตรวจสอบและร บรองบ ญช 9) รายงานรายช อผ ม ส ทธ เข าห องสอบ 10) สต กเกอร ต ดโต ะสอบ (ช อ เลขประจาต วสอบ แถว ท น ง) 11) รายงานเพ อใช ในการต ดสต กเกอร รห ส 12) สต กเกอร รห ส เพ อต ดสม ดกระดาษคาตอบ 13) ใบบ นท กคะแนนเพ อส งให อาจารย ผ ตรวจข อสอบ 14) บ ญช ค มซองข อสอบ 15) รายงานรายการส งข อสอบแยกรายว ชา 16) รายงานเพ อตรวจสอบการบ นท กข อม ล (การตรวจเช คคะแนน อ ตน ย ปรน ย) ของแต ละว ชา 17) รายงานรายช อผ ผ านการทดสอบเป นผ ตรวจสอบและร บรองบ ญช เป นรายแต ละว ชา 18) รายงานรายช อผ ม ส ทธ ขอข นทะเบ ยนเป นผ ตรวจสอบและร บรองบ ญช 19) รายงานผลการทดสอบรายบ คคล 20) รายงานคะแนนรายบ คคล (ผลคะแนน) 21) รายงานคะแนนรายบ คคล (รายละเอ ยดผลคะแนนเป นรายข อ) 22) รายงานบ ญช รายช อผ ไม ได เข าร บการทดสอบ 23) รายงานการประมวลผลข อผ ดพลาดจากการประมวลผลคะแนนปรน ย 24) รายงานสถ ต ผ สม ครและผลการทดสอบเป นผ ตรวจสอบและร บรองบ ญช

3 25) รายงานข อม ลผลการทดสอบเป นผ ตรวจสอบและร บรองบ ญช 26) รายงานตามแบบคาขอ มบ 01 ผ สม ครเข าร บการทดสอบเป นผ ตรวจสอบและร บรองบ ญช 27) รายงานส งกองคล ง ตามว นท ออกใบเสร จร บเง น ตามแบบ มบ 01 บ ญช ข อม ลธนาคาร กร งไทย จาก ด (มหาชน) แบบ 9027 ค าสม ครทดสอบเป นผ ตรวจสอบและร บรองบ ญช 28) รายงานใบเสร จร บเง น 29) รายงานการย น มบ 01 แบบย งไม ได จ บค 30) รายงานข อม ลธนาคารย งไม ได จ บค 31) รายงานข อม ลธนาคารและการย นแบบ มบ 01 32) รายงานผลการทดสอบผ สม ครท สามารถเล อกคร งท สม คร ว ชาท สม คร ช วงคะแนน ผลการสอบสะสม และเล อกตามฟ ลด (Field) ท ต องการ 33) รายงานผ ขอด คะแนนผลการทดสอบ 34) รายงานผ ขอด คะแนนผลการทดสอบรายบ คคล 35) รายงานข อม ลคะแนนผลการทดสอบเสนออธ บด (กาหนดเป นรายบ คคล กรณ ม หลายรายเล อกเป นรายบ คคล และให ออกมาเป นรายงานเด ยวก น) 36) รายงานรห สอ างอ งกระดาษคาตอบอ ตน ย ปรน ย พร อมคะแนนสอบ(กาหนดเป นรายบ คคล กรณ ม หลายรายเล อกเป นรายบ คคลและให ออกมาเป นรายงานเด ยวก น) 37) รายงานอ น ๆ (ถ าม ) เป นรายงานท เป นไปตามเง อนไขท กาหนดโดยผ ใช งาน 2. ระบบทะเบ ยนประว ต ผ ตรวจสอบและร บรองบ ญช แบ งเป นระบบงานย อย ด งน 2.1 ระบบการย นแบบคาขอข นทะเบ ยนเป นผ ตรวจสอบและร บรองบ ญช (มบ 02) 2.2 ระบบการย นแบบร บรองการแสดงตนของผ ตรวจสอบและร บรองบ ญช (มบ 05) 2.3 ระบบการย นแบบคาขอออกใบอน ญาตใหม (มบ 07) 2.4 ระบบการย นแบบคาขอเปล ยนแปลงรายการทางทะเบ ยนของผ ตรวจสอบและร บรองบ ญช (มบ 09) 2.5 ระบบข อม ลผ สอบบ ญช ร บอน ญาต

4 2.6 ระบบข อม ลผ ตรวจสอบและร บรองบ ญช 2.7 ระบบข อม ลสถานศ กษา 2.8 ระบบตรวจสอบสถานะการดาเน นงานในแต ละข นตอน 2.9 ระบบประมวลผลการขอเปล ยนแปลงรายการทางทะเบ ยนของผ ตรวจสอบและร บรองบ ญช 2.10 ระบบประมวลผลการออกใบอน ญาต 2.11 ระบบค นหาข อม ลผ สอบบ ญช ร บอน ญาต 2.12 รายงานต าง ๆ ด งน 1) รายงานตรวจสอบรายช อผ ม ส ทธ ขอข นทะเบ ยน (สามารถเล อกตามร นได ) 2) รายงานผ ม ส ทธ ข นทะเบ ยน สามารถเล อกข อม ลท ต องการได 3) รายงานผ ย นแบบ มบ 02 ตามช วงระยะเวลา 4) รายงานผ ม ส ทธ ข นทะเบ ยนและไม ย นแบบ มบ 02 ตามช วงระยะเวลา 5) รายงานผ ย นแบบ มบ 02 แต ไม ชาระเง น 6) รายงานผ ย นแบบ มบ 02 ชาระเง น และเอกสารครบ 7) รายงานผ ย นแบบ มบ 02 ชาระเง น และเอกสารไม ครบ 8) รายงานสร ปการย นแบบ มบ 02 9) รายงานผ ข นทะเบ ยน และอน ม ต การข นทะเบ ยน 10) รายงานผ ข นทะเบ ยน และอน ม ต การไม ข นทะเบ ยน 11) รายงานว ฒ การศ กษาของผ ข นทะเบ ยนเพ อสอบย นก บสถานศ กษา 12) รายงานใบอน ญาต 13) รายงานผ มาร บใบอน ญาต 14) ใบต วอย างลงลายม อช อ 15) รายงานใบทะเบ ยน (ประว ต ) 16) รายงานแบบคาขอข นทะเบ ยนเป นผ ตรวจสอบและร บรองบ ญช (เป นแบบคาขอข นทะเบ ยนเป นรายคน) 17) รายงานผ ขอข นทะเบ ยนเป นผ ตรวจสอบและร บรองบ ญช สามารถเล อกเป นกรณ ร น เร ยงตาม (เลขหร อช อ) 18) รายงานผ ม ส ทธ ขอข นทะเบ ยนท ไม มาขอข นทะเบ ยนสามารถเล อกเป นกรณ ร น เร ยงตาม (เลขหร อช อ)

5 19) รายงานผ ตรวจสอบและร บรองบ ญช สามารถเล อกเป นกรณ ร น ชาย หญ ง เร ยงตาม (เลขหร อช อ) 20) รายงานรายช อผ ตรวจสอบและร บรองบ ญช ท ต องแสดงตน ตามช วงระยะเวลา 21) รายงานรายช อผ ตรวจสอบและร บรองบ ญช ย นแบบแสดงตนเล อกตามป ปฏ บ ต งาน และช วงระยะเวลา 22) รายงานรายช อผ ตรวจสอบและร บรองบ ญช ท ไม แสดงตน เล อกตามป ปฏ บ ต งาน และช วงระยะเวลา 23) รายงานรายช อผ ตรวจสอบและร บรองบ ญช ท แสดงตน แต ไม ชาระค าธรรมเน ยม 24) รายงานรายช อผ ตรวจสอบและร บรองบ ญช ท แสดงตน และชาระค าธรรมเน ยม 25) รายงานสร ปการย นแบบแสดงตน เล อกตามช วงเวลา/เลขร บเอกสาร 26) รายงานรายช อผ ตรวจสอบและร บรองบ ญช ท ไม แสดงตน สามารถเล อกข อม ลท ต องการได ตามช วงระยะเวลาท กาหนด 27) รายงานรายช อผ ตรวจสอบและร บรองบ ญช ท ม สถานะพ นสภาพ กรณ ไม แสดงตนเก นระยะเวลาท กาหนด สามารถเล อกข อม ลท ต องการได 28) รายงานผ ย นแบบคาขอออกใบอน ญาตฉบ บใหม ตามช วงระยะเวลา/กรณ 29) รายงานผ ย นแบบท ไม จ ดส งเอกสาร และ/หร อ ไม ชาระค าธรรมเน ยมภายในกาหนด 30) รายงานสร ปการย นแบบ มบ 07 31) รายงานผ ย นแบบเปล ยนแปลงรายการทางทะเบ ยน ตามช วงระยะเวลา/กรณ 32) รายงานการเปล ยนแปลงทางทะเบ ยนเป นรายบ คคล 33) รายงานผ ย นแบบท ไม จ ดส งเอกสาร และ/หร อ ไม ชาระค าธรรมเน ยมภายในกาหนด 34) รายงานสร ปการย นแบบ มบ 09 35) รายงานเปร ยบเท ยบผ สอบบ ญช ร บอน ญาตท เป นผ ตรวจสอบและร บรองบ ญช 36) รายงานสถานะผ สอบบ ญช ร บอน ญาต 37) รายงานข อผ ดพลาดในการร บโอนข อม ลผ สอบบ ญช ร บอน ญาตให เป นป จจ บ น 38) รายงานข อม ลผ สอบบ ญช ร บอน ญาต 39) รายงานข อม ลผ ตรวจสอบและร บรองบ ญช โดยเล อกตามเง อนไขรายบ คคล /ช วงเลขทะเบ ยน 40) รายงานเปร ยบเท ยบผ ตรวจสอบและร บรองบ ญช ท เป นผ สอบบ ญช ร บอน ญาต สามารถเล อกได ท งหมด/ร น 41) รายงานสถานะผ ตรวจสอบและร บรองบ ญช

6 42) รายงานการเปล ยนแปลงทางทะเบ ยนของผ ตรวจสอบและร บรองบ ญช 43) รายงานการเพ กถอนใบอน ญาตของผ ตรวจสอบและร บรองบ ญช 44) รายงานการลงโทษผ ตรวจสอบและร บรองบ ญช 45) รายงานว ฒ การศ กษาของผ ตรวจสอบและร บรองบ ญช 46) รายงานข อม ลผ ตรวจสอบและร บรองบ ญช สามารถเล อกท งหมด/ร น 47) รายงานสถาบ นการศ กษา 48) รายงานแบบคาขอให พ จารณาว ฒ การศ กษา มบ 04 49) รายงานสร ปการย นแบบ มบ 04 (เป นรายเด อน/ป ) 50) รายงานผ ย นแบบ มบ 04 (แยกตามสถานะของแบบ / แยกตามประเทศ) 51) รายงานสถานะการย นแบบคาขอให พ จารณาว ฒ การศ กษา 52) รายงานอ น ๆ (ถ าม ) เป นรายงานท เป นไปตามเง อนไขท กาหนดโดยผ ใช งาน 3. ระบบประว ต การจ ดอบรมขององค กรพ ฒนาว ชาช พบ ญช 3.1 ระบบการย นขออน ม ต เป นองค กรพ ฒนาว ชาช พบ ญช 3.2 ระบบการบ นท กรายช อผ เข าร บการอบรมจากองค กรพ ฒนาว ชาช พบ ญช 3.3 ระบบบ นท กผลการพ จารณาการขออน ม ต เป นองค กรพ ฒนาว ชาช พบ ญช 3.4 รายงานต าง ๆ ด งน 1) รายงานการขออน ม ต เป นองค กรพ ฒนาว ชาช พบ ญช หล กส ตรและว ทยากร เป นรายองค กร 2) รายช อหล กส ตรขององค กรพ ฒนาว ชาช พบ ญช แยกตามสถานะ (องค การของร ฐบาล สถาบ นอ ดมศ กษาของ องค การร ฐบาล หร อสถาบ นอ ดมศ กษาเอกชน หอการค าไทย สภาว ชาช พบ ญช ในพระบรมราช ปถ มภ หน วยงาน สว สด การภายในส วนราชการ สถานฝ กอบรมว ชาช พตรวจสอบและร บรองบ ญช ของเอกชน (เฉพาะท ม ฐานะเป น ม ลน ธ สมาคม บร ษ ทหร อห างห นส วนน ต บ คคล) และหน วยงานอ น) 3) รายละเอ ยดหล กส ตรขององค กรพ ฒนาว ชาช พบ ญช เป นรายองค กร รายหล กส ตร 4) รายช อว ทยากรขององค กรพ ฒนาว ชาช พบ ญช โดยรวมท กองค กร 5) ทะเบ ยนประว ต ขององค กรพ ฒนาว ชาช พบ ญช เป นรายองค กร

7 6) รายการท บ นท กประว ต การอบรมฯขององค กรพ ฒนาว ชาช พบ ญช เป นรายองค กร 7) รายงานอ น ๆ (ถ าม ) เป นรายงานท เป นไปตามเง อนไขท กาหนดโดยผ ใช งาน 4. ระบบประว ต การอบรมของผ ตรวจสอบและร บรองบ ญช 4.1 ระบบการแจ งเข าร บการอบรมในหล กส ตรพ ฒนาความร ทางว ชาช พตรวจสอบและร บรองบ ญช (มบ 30) 4.2 ระบบการแจ งการอบรมท จ ดโดยองค กรว ชาช พบ ญช ฯ 4.3 ระบบรายช อผ ตรวจสอบและร บรองบ ญช ท พ นสภาพการเป นผ ตรวจสอบและร บรองบ ญช 4.4 ระบบตรวจสอบสถานะการดาเน นงานในแต ละข นตอน 4.5 ระบบประมวลผลข อม ลการเข าร บการพ ฒนาความร ทางว ชาช พตรวจสอบและร บรองบ ญช 4.6 ระบบบ นท กการเข าอบรมท จ ดโดยกรมสรรพากร 4.7 ระบบบ นท กผลการพ จารณาตามแบบ มบ รายงานต าง ๆ ด งน 1) รายงานท บ นท กประว ต การอบรมฯ โดยแบ งเป นการอบรมประเภทปกต (ครบ 54 ช วโมง), พ นสภาพการเป นผ ตรวจสอบและร บรองบ ญช,การอบรมท จ ดโดยสาน กมาตรฐานการสอบบ ญช ภาษ อากร 2) รายงานประว ต การอบรมฯ ตามแบบ มบ 30 (ก อนการพ จารณา,หล งการพ จารณา) 3) รายงานรายช อหล กส ตรของก จกรรมอ น ท เข าร บการอบรมหร อการเข าร วมก จกรรมตามแบบ มบ 30 (หล งการพ จารณา) 4) รายงานการอบรมของผ ตรวจสอบและร บรองบ ญช (โดยแบ งเป นการอบรมประเภทปกต )(ครบ 54 ช วโมง, ไม ครบ 54 ช วโมง ) 5) ทะเบ ยนประว ต การอบรมของของผ ตรวจสอบและร บรองบ ญช 6) รายงานการอบรมของผ ตรวจสอบและร บรองบ ญช ท พ นสภาพการเป นผ ตรวจสอบและร บรองบ ญช 7) รายงานการอบรมของผ ตรวจสอบและร บรองบ ญช ท พ นสภาพการเป นผ ตรวจสอบและร บรองบ ญช และอบรมครบถ วนแล ว 8) รายงานรายช อผ ตรวจสอบและร บรองบ ญช ท พ นสภาพการเป นผ ตรวจสอบและร บรองบ ญช 9) รายงานอ น ๆ (ถ าม ) เป นรายงานท เป นไปตามเง อนไขท กาหนดโดยผ ใช งาน

8 5. ระบบการฝ กอบรมเพ อพ ฒนาความร ทางการตรวจสอบและร บรองบ ญช 5.1 ระบบคาขอเข าร บการฝ กอบรมเพ อพ ฒนาความร ทางการตรวจสอบและร บรองบ ญช (มบ.31) 5.2 ระบบประกาศรายช อผ ม ส ทธ เข าร บการฝ กอบรมเพ อพ ฒนาความร ทางการตรวจสอบและร บรองบ ญช 5.3 ระบบประกาศรายช อผ ม ส ทธ เข าร บการทดสอบความร จากการฝ กอบรมและสถานท สอบผ านระบบอ นเทอร เน ต 5.4 ระบบตรวจสอบสถานะการดาเน นงานในแต ละข นตอน 5.5 ระบบประกาศผลการสอบ 5.6 ระบบการย นแบบคาขอท วไป (มบ 03) 5.7 ระบบการย นแบบคาขอด คะแนนผลการทดสอบ (มบ 06) 5.8 ระบบตรวจสอบแจ งรายช อผ ผ านการฝ กอบรมเพ อพ ฒนาความร ทางการตรวจสอบและร บรองบ ญช 5.9 ระบบบ นท กผลการฝ กอบรมเพ อพ ฒนาความร ทางการตรวจสอบและร บรองบ ญช เป นรายว ชา 5.10 ระบบประมวลผลการกาหนดท น งสอบ 5.11 ระบบประมวลผลการจ ดห องสอบเพ อรองร บผ สม ครเข าร บการฝ กอบรมเพ อพ ฒนาความร ทางการ ตรวจสอบและร บรองบ ญช ซ งระบ ความต องการพ เศษเร องท น งในการเข าทดสอบ 5.12 ระบบประมวลผลกาหนดข อม ลผ ค มสอบตามห องสอบ 5.13 ระบบการกาหนดสถานท สอบ 5.14 ระบบงานการประมวลผลเลขท อ างอ งการให คะแนน 5.15 ระบบประมวลผลกาหนดเลขอ างอ งการให คะแนน 5.16 ระบบการจ ดพ มพ เลขอ างอ งลงบนสต กเกอร 5.17 ระบบการจ ดพ มพ โดยกาหนดช วงเลขอ างอ งท ต องการจะพ มพ 5.18 ระบบตรวจสอบผ ทดสอบจากเลขอ างอ งได สามารถเล อกคร งท สม ครได 5.19 รายงานสาหร บเจ าหน าท ในการนาเลขอ างอ งไปใช ในการตรวจสอบข อม ล 5.20 ระบบประมวลผลการควบค มซองกระดาษคาตอบส งผ ตรวจข อสอบ 5.21 ระบบประมวลผลและแก ไขคะแนนข อสอบปรน ย 5.22 ระบบงานประมวลผลเตร ยมข อม ลผ ม ส ทธ ข นทะเบ ยนเป นผ ตรวจสอบและร บรองบ ญช ให ฝ ายทะเบ ยน 5.23 รายงานต าง ๆ ด งน

9 1) รายงานทะเบ ยนผ ม ส ทธ เข าร บการฝ กอบรมเพ อพ ฒนาความร ทางการตรวจสอบและร บรองบ ญช 2) รายงานแสดงข อม ลของผ ขอเข าร บการฝ กอบรมเพ อพ ฒนาความร ทางการตรวจสอบและร บรองบ ญช แยกเป นรายว ชา และแยกเป นรายเก า/รายใหม 3) รายงานจานวนผ สม คร จานวนผ ท ชาระค าธรรมเน ยม จานวนเง นค าธรรมเน ยม แยกเป นผ สม ครรายเก า และรายใหม 4) รายงานแสดงข อม ลของผ ขอเข าร บการการฝ กอบรมเพ อพ ฒนาความร ทางการตรวจสอบและร บรองบ ญช แยกตามหน วยงาน 5) รายงานแสดงข อม ลของผ ขอเข าร บการฝ กอบรมเพ อพ ฒนาความร ทางการตรวจสอบและร บรองบ ญช แยกตามจ งหว ด 6) รายช อผ ม ส ทธ เข าร บการฝ กอบรมเพ อพ ฒนาความร ทางการตรวจสอบและร บรองบ ญช (ผ ผ านการอบรมครบท กรายว ชา) 7) รายงานบ ญช ลงลายม อช อผ ม ส ทธ เข าร บการทดสอบความร จากการฝ กอบรม 8) รายงานรายช อผ ม ส ทธ เข าห องสอบ 9) สต กเกอร ต ดโต ะสอบ (ช อ เลขประจาต วสอบ แถว ท น ง) 10) รายงานเพ อใช ในการต ดสต กเกอร รห ส 11) สต กเกอร รห ส เพ อต ดสม ดกระดาษคาตอบ 12) ใบบ นท กคะแนนเพ อส งให อาจารย ผ ตรวจข อสอบ 13) บ ญช ค มซองข อสอบ 14) รายงานรายการส งข อสอบ 15) รายงานเพ อตรวจสอบการบ นท กข อม ล (การตรวจเช คคะแนน) 16) รายช อผ ผ านการทดสอบความร จากการฝ กอบรม 17) รายช อผ ม ส ทธ ขอข นทะเบ ยนเป นผ ตรวจสอบและร บรองบ ญช 18) รายงานผลการทดสอบรายบ คคล 19) รายงานคะแนนรายบ คคล (ผลคะแนน) 20) รายงานบ ญช รายช อผ ไม ได เข าร บการทดสอบ

10 21) รายงานการประมวลผลข อผ ดพลาดจากการประมวลผลคะแนนปรน ย 22) รายงานสถ ต ผ สม ครและผลการฝ กอบรมเพ อพ ฒนาความร ทางการตรวจสอบและร บรองบ ญช 23) รายงานผลการฝ กอบรมเพ อพ ฒนาความร ทางการตรวจสอบและร บรองบ ญช 24) รายงานตามแบบคาขอ มบ 31 ผ สม ครเข าร บการฝ กอบรมเพ อพ ฒนาความร ทางการตรวจสอบและร บรองบ ญช 25) รายงานส งกองคล ง ตามว นท ออกใบเสร จร บเง น ตามแบบ มบ31 บ ญช ข อม ลธนาคาร กร งไทย จาก ด (มหาชน) ค าสม ครเข าร บการฝ กอบรมเพ อพ ฒนาความร ทางการตรวจสอบและร บรองบ ญช 26) รายงานใบเสร จร บเง น 27) รายงานการย น มบ 31 แบบย งไม ได จ บค 28) รายงานข อม ลธนาคารย งไม ได จ บค 29) รายงานข อม ล ธนาคารและการย นแบบ มบ 31 อ น ๆ (ถ าม ) 30) รายงานผลการทดสอบผ สม ครท สามารถเล อกคร งท สม คร ว ชาท สม คร ช วงคะแนน ผลการสอบสะสม 31) รายงานสร ปจานวนผ สม ครเข าร บการฝ กอบรมเพ อพ ฒนาความร ทางการตรวจสอบและร บรองบ ญช (โดยแยกประเภทตามข อ 3 ของแบบ มบ 31ได แก ผ สอบบ ญช ภาษ อากร(เด ม),ผ สอบบ ญช ร บอน ญาต, เจ าพน กงานประเม นฯ) 32) รายงานรายช อผ ม ส ทธ เข าร บการฝ กอบรมเพ อพ ฒนาความร ทางการตรวจสอบและร บรองบ ญช 33) รายงานรายช อผ ม ส ทธ เข าร บการทดสอบจากการฝ กอบรมเพ อพ ฒนาความร ทางการตรวจสอบและร บรองบ ญช 34) รายงานรายช อผ ผ านการฝ กอบรมเพ อพ ฒนาความร ทางการตรวจสอบและร บรองบ ญช 35) รายงานรายช อผ ขอด คะแนนผลการทดสอบ 36) รายงานผ ขอด คะแนนผลการทดสอบรายบ คคล 37) รายงานข อม ลคะแนนผลการทดสอบเสนออธ บด (กาหนดเป นรายบ คคล กรณ ม หลายรายเล อกเป น รายบ คคลและให ออกมาเป นรายงานเด ยวก น) 38) รายงานรห สอ างอ งกระดาษปรน ย พร อมคะแนนสอบ (กาหนดเป นรายบ คคล กรณ ม หลายรายเล อกเป น รายบ คคลและให ออกมาเป นรายงานเด ยวก น) 39) รายงานอ น ๆ (ถ าม ) เป นรายงานท เป นไปตามเง อนไขท กาหนดโดยผ ใช งาน

11 6. ระบบการแจ งข อม ลการร บงานผ ตรวจสอบและร บรองบ ญช (มบ 70) 6.1 ระบบบ นท กการแจ งข อม ลการร บงานผ ตรวจสอบและร บรองบ ญช (มบ 70) 6.2 ระบบเปล ยนแปลงการแจ งข อม ลการร บงานผ ตรวจสอบและร บรองบ ญช (มบ 70) 6.3 ระบบข อม ลการแจ งร บงานผ ตรวจสอบและร บรองบ ญช 6.4 ระบบตรวจสอบสถานะการดาเน นงานในแต ละข นตอน 6.5 รายงานต าง ๆ ด งน 1) รายงานสร ปการย นแบบแจ งการร บงาน 2) รายงานการย นแบบแจ งรายช อน ต บ คคลท ร บงาน 3) รายงานอ น ๆ (ถ าม ) เป นรายงานท เป นไปตามเง อนไขท กาหนดโดยผ ใช งาน 7. ระบบการกาก บด แลผ ตรวจสอบและร บรองบ ญช 7.1 รายงานการตรวจสอบการปฏ บ ต งาน 7.2 รายงานการจ ดระด บค ณภาพผ ตรวจสอบและร บรองบ ญช 7.3 รายงานการจ ดระด บค ณภาพสาน กงานสอบบ ญช 7.4 รายงานประว ต สาน กงานบ ญช 7.5 รายงานข อม ลความส มพ นธ ของการร บงานของผ ตรวจสอบและร บรองบ ญช ในแต ละป บ ญช 7.6 รายงานข อม ลการร บงานของสาน กงานบ ญช ในแต ละป บ ญช 7.7 รายงานการจ ดระด บค ณภาพสาน กงานบ ญช 7.8 รายงานอ น ๆ (ถ าม ) เป นรายงานท เป นไปตามเง อนไขท กาหนดโดยผ ใช งาน 8. ระบบการพ จารณาผลการปฏ บ ต งานของผ ตรวจสอบและร บรองบ ญช 8.1 ระบบบ นท กประว ต การเช ญพบและการดาเน นการตรวจสอบ 8.2 ระบบบ นท กผลการพ จารณา 8.3 รายงานต างๆ ด งน 1) รายงานสร ปเร ยกตรวจสอบในแต ละป /ท งหมด

12 2) รายงานประจาเด อน 3) รายงานอ น ๆ (ถ าม ) เป นรายงานท เป นไปตามเง อนไขท กาหนดโดยผ ใช งาน 9. ระบบงานประมวลผลเพ อออกใบเสร จร บเง น สาหร บการย น แบบ มบ 01 มบ 02 มบ 0๕ มบ 07 มบ 09 และ มบ ระบบพ มพ แบบฯ ใบส งชาระค าธรรมเน ยม และใบเสร จร บเง น 9.2 ระบบตรวจสอบสถานะการดาเน นงานในแต ละข นตอน 9.3 ระบบประมวลผลเพ อออกใบเสร จร บเง น 9.4 ระบบรายงานต างๆ ท เก ยวข องตามความต องการของผ ใช ระบบ 1) รายงานส งสาน กบร หารการคล งและรายได ตามว นท ออกใบเสร จร บเง น ตามแบบ มบ 01 มบ 02 มบ 0๕ มบ 07 มบ 09 และมบ 31 2) รายงานใบเสร จร บเง น 3) รายงานแบบท ไม ชาระค าธรรมเน ยม 4) รายงานท ชาระค าธรรมเน ยมแต ไม ย นแบบ 5) รายงานการย นแบบท ชาระค าธรรมเน ยม 6) รายงานอ น ๆ (ถ าม ) เป นรายงานท เป นไปตามเง อนไขท กาหนดโดยผ ใช งาน

โครงการขยายผลการศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม แนวทางการจ ดซ อจ ดจ างอ ปกรณ การศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557

โครงการขยายผลการศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม แนวทางการจ ดซ อจ ดจ างอ ปกรณ การศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 โครงการขยายผลการศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม แนวทางการจ ดซ อจ ดจ างอ ปกรณ การศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 เป าหมาย แบ งออกเป น 2 กล ม ค อ กล มท 1 โรงเร ยนท ม น กเร ยนไม เก น 120 คน ท ย

More information

ประกาศมหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ เร อง ลาด บข นตอนและกลไกการบร หารหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ พ.ศ.

ประกาศมหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ เร อง ลาด บข นตอนและกลไกการบร หารหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ พ.ศ. ประกาศมหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ เร อง ลาด บข นตอนและกลไกการบร หารหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ พ.ศ. ๒๕๕๕ เพ อให การดาเน นการบร หารหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอนของมหาว ทยาล

More information

แนวทางการด าเน นงานตามโครงการสน บสน นค าใช จ าย ในการจ ดการศ กษาต งแต ระด บอน บาลจนจบการศ กษาข นพ นฐาน (ป งบประมาณ 2556) โดย

แนวทางการด าเน นงานตามโครงการสน บสน นค าใช จ าย ในการจ ดการศ กษาต งแต ระด บอน บาลจนจบการศ กษาข นพ นฐาน (ป งบประมาณ 2556) โดย แนวทางการด าเน นงานตามโครงการสน บสน นค าใช จ าย ในการจ ดการศ กษาต งแต ระด บอน บาลจนจบการศ กษาข นพ นฐาน (ป งบประมาณ 2556) โดย ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ 18.. 5 ค าน า นโยบายของร

More information

การพ ฒนาทางว ชาช พระยะเร มแรก- การประเม นความร ความสามารถเย ยงผ ประกอบว ชาช พ สารบ ญ ย อหน า บทน า ขอบเขตของมาตรฐาน ว นท ม ผลบ งค บใช 6 ว ตถ ประสงค

การพ ฒนาทางว ชาช พระยะเร มแรก- การประเม นความร ความสามารถเย ยงผ ประกอบว ชาช พ สารบ ญ ย อหน า บทน า ขอบเขตของมาตรฐาน ว นท ม ผลบ งค บใช 6 ว ตถ ประสงค มาตรฐานการศ กษาระหว างประเทศ ฉบ บท 6 (ฉบ บปร บปร ง) เร มบ งค บใช 1 กรกฎาคม 2558 ข อส งเกต: โครงการการปร บปร งมาตรฐานการศ กษาระหว างประเทศของคณะกรรมการมาตรฐาน การศ กษาการบ ญช ระหว างประเทศอย ระหว างดาเน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2551 ของ

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2551 ของ แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2551 ของ องค การบร หารส วนต าบลตล งช น อ าเภอบ นน งสตา จ งหว ดยะลา แผนพ ฒนาบ คลากร ของ อบต.ตล งช น ประจ าป งบประมาณ 2551 1. หล กการและเหต ผล ประกาศคณะกรรมการพน กงานส วนต

More information

หมวดท 1 ข อม ลท วไป มคอ 2 ป จจ บ น หมายเหต 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5

หมวดท 1 ข อม ลท วไป มคอ 2 ป จจ บ น หมายเหต 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 การรายงานผลการด าเน นงานของหล กส ตร...พ.ศ... คณะ...มหาว ทยาล ย... ประจาป การศ กษา...ว นท รายงาน... รห สหล กส ตร... อาจารย ประจ าหล กส ตร หมวดท 1 ข อม ลท วไป มคอ 2 ป จจ บ น หมายเหต 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 อาจารย

More information

เร ยบเร ยงโดย นายธ รภ ทร วงษ สว าง

เร ยบเร ยงโดย นายธ รภ ทร วงษ สว าง แบบทดสอบการบร หารว ชาการผ บร หารสถานศ กษาช ดท 1 หล กส ตรเตร ยมสอบตาแหน ง รองผ อานวยการสถานศ กษา / ผ อานวยการสถานศ กษา เร ยบเร ยงโดย นายธ รภ ทร วงษ สว าง (ธ รภ ทร ต วเตอร )... ข อ 1 ข อใดตรงก บความหมายของ

More information

โครงการส มมนาคณะกรรมการบร หาร สภาน กศ กษาและองค การน กศ กษา ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗

โครงการส มมนาคณะกรรมการบร หาร สภาน กศ กษาและองค การน กศ กษา ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ โครงการส มมนาคณะกรรมการบร หาร สภาน กศ กษาและองค การน กศ กษา ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ ระหว างว นท ๒๕ ๒๗ ม นาคม ๒๕๕๗ ณ ตะบ นบานร สอร ท อ าเภอเม อง จ งหว ดสม ทรสงคราม แบบรายงานผลการดาเน นงาน โครงการส มมนาคณะกรรมการบร

More information

รายงานการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พพ.ศ. 2555

รายงานการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พพ.ศ. 2555 รายงานการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พพ.ศ. 2555 งานแผนและงบประมาณ ส าน กปล ด เทศบาลต าบลเขาน อย ค าน า เทศบาลต าบลเขาน อย ได จ ดท าข อตกลงการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ระหว

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 องค การบร หารส วนตาบลห วยแห ง อาเภอบ านไร จ งหว ดอ ท ยธาน

แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 องค การบร หารส วนตาบลห วยแห ง อาเภอบ านไร จ งหว ดอ ท ยธาน แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 องค การบร หารส วนตาบลห วยแห ง อาเภอบ านไร จ งหว ดอ ท ยธาน ประกาศองค การบร หารส วนตาบลห วยแห ง เร อง ประกาศใช แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป (พ.ศ.2558 2560). ด วย

More information

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 สปค. 53/08-20 ค าน า ในป งบประมาณ พ.ศ. 2553 ส าน กเลขาธ การได ม การจ ดท าแผนย ทธศาสตร ส าน กเลขาธ การ (พ.ศ. 2553-2556) โดยได ก าหนดว ส ยท

More information

3. ขอบเขตการด าเน นการ จ ดซ อโปรแกรมระบบบร หารงานว ชาการให เป นไปตามรายละเอ ยดค ณล กษณะของ โปรแกรมระบบบร หารงานว ชาการ งบประมาณแผ นด น ป 2551

3. ขอบเขตการด าเน นการ จ ดซ อโปรแกรมระบบบร หารงานว ชาการให เป นไปตามรายละเอ ยดค ณล กษณะของ โปรแกรมระบบบร หารงานว ชาการ งบประมาณแผ นด น ป 2551 ร างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) โปรแกรมระบบบร หารงานว ชาการ จ านวน 1 ช ด มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ร นทร งบประมาณแผ นด นป 2551... 1. หล กการและเหต ผล มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ร นทร เป นสถาบ นอ ดมศ กษาเพ

More information

แผนการพ ฒนาบ คลากรเทศบาล ( ๒๕๕๕-๒๕๕๗ )

แผนการพ ฒนาบ คลากรเทศบาล ( ๒๕๕๕-๒๕๕๗ ) แผนการพ ฒนาบ คลากรเทศบาล ( ๒๕๕๕-๒๕๕๗ ) โดย เทศบาลตาบลแวงใหญ อาเภอแวงใหญ จ งหว ดขอนแก น โทร./โทรสาร ๐-๔๓๔๙-๖๑๒๔-๕ www.wykklocal.go.th คานา การจ ดทาแผนการพ ฒนาบ คลากรของเทศบาลตาบลแวงใหญ เพ อให สอดคล องก

More information

แนวปฏ บ ต การว ดและประเม นผลการเร ยนร

แนวปฏ บ ต การว ดและประเม นผลการเร ยนร เอกสารประกอบ หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ๒๕๕๑ แนวปฏ บ ต การว ดและประเม นผลการเร ยนร ฉบ บใช ในโรงเร ยนโครงการน าร อง การใช หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ๒๕๕๑ ส าน กว ชาการและมาตรฐานการศ

More information

สร ปรายงานผลการประช ม เร อง การจ ดการความร (Knowledge Management): กลย ทธ การสร าง Best Practice ของหน วยงาน

สร ปรายงานผลการประช ม เร อง การจ ดการความร (Knowledge Management): กลย ทธ การสร าง Best Practice ของหน วยงาน สร ปรายงานผลการประช ม เร อง การจ ดการความร (Knowledge Management): กลย ทธ การสร าง Best Practice ของหน วยงาน ว นท 12-14 ส งหาคม พ.ศ. 2554 ณ โรงแรมเดอะบ ช บ ท คเฮาส ต าบลกะรน จ งหว ดภ เก ต ส าน กส งเสร

More information

ค าน า กรมพ ฒนาธ รก จการค า ส าน กบร หารการประกอบธ รก จของคนต างด าว กรกฎาคม 2555

ค าน า กรมพ ฒนาธ รก จการค า ส าน กบร หารการประกอบธ รก จของคนต างด าว กรกฎาคม 2555 ค าน า ด วยคณะกรรมการการประกอบธ รก จของคนต างด าวได เห นชอบตามข อเสนอ ของคณะอน กรรมการพ จารณาทบทวนค าร บรองเก ยวก บการถ ายทอดเทคโนโลย และแนวทาง ในการต ดตามการด าเน นงานถ ายทอดเทคโนโลย ให ปร บปร งแบบค าร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2558 ตาบลบ านเหล า อาเภอเจร ญศ ลป จ งหว ดสกลนคร

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2558 ตาบลบ านเหล า อาเภอเจร ญศ ลป จ งหว ดสกลนคร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2558 ตาบลบ านเหล า อาเภอเจร ญศ ลป จ งหว ดสกลนคร ********************************************************************* 1. หล กการและเหต ผล ด วยองค การบร หารส วนตาบลบ านเหล

More information

แผนพ ฒนาพน กงานส วนตาบลประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๗

แผนพ ฒนาพน กงานส วนตาบลประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๗ แผนพ ฒนาพน กงานส วนตาบลประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๗ องค การบร หารส วนตาบลไร มะขาม อาเภอบ านลาด จ งหว ดเพชรบ ร คานา ป จจ บ นการบร หารทร พยากรมน ษย เป นส งท จาเป นอย างมากในการท จะทาองค กรไปส ความสาเร

More information

พระราชบ ญญ ต จ ดหางานและค มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ ภ ม พลอด ลยเดช ป.ร. ให ไว ณ ว นท ๑๗ ส งหาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ เป นป ท ๔๐ ในร ชกาลป จจ บ น

พระราชบ ญญ ต จ ดหางานและค มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ ภ ม พลอด ลยเดช ป.ร. ให ไว ณ ว นท ๑๗ ส งหาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ เป นป ท ๔๐ ในร ชกาลป จจ บ น พระราชบ ญญ ต จ ดหางานและค มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ ภ ม พลอด ลยเดช ป.ร. ให ไว ณ ว นท ๑๗ ส งหาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ เป นป ท ๔๐ ในร ชกาลป จจ บ น ประกาศว า พระบาทสมเด จพระปรม นทรมหาภ ม พลอด ลยเดช ม พระบรมราชโองการโปรดเกล

More information

ค ม อโปรแกรมบร หารงานสถานศ กษา MIS-SCHOOL (MIS-SCHOOL : Management Information System School )

ค ม อโปรแกรมบร หารงานสถานศ กษา MIS-SCHOOL (MIS-SCHOOL : Management Information System School ) ค ม อโปรแกรมบร หารงานสถานศ กษา MIS-SCHOOL (MIS-SCHOOL : Management Information System School ) สาหร บอาจารย ผ สอน/อาจารย ท ปร กษา(GRADE PROGRAM) ฝ ายเทคโนโลย สารสนเทศ ว ทยาล ยเทคโนโลย อ กษรพ ทยา ค ม อโปรแกรมบร

More information

บร ษ ท แปซ ฟ กไพพ จาก ด (มหาชน) และบร ษ ทย อย

บร ษ ท แปซ ฟ กไพพ จาก ด (มหาชน) และบร ษ ทย อย งบการเง น และ รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต สาหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2554 และ 2553 รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต เสนอ ผ ถ อห นบร ษ ท แปซ ฟ กไพพ จาก ด (มหาชน) ข าพเจ าได ตรวจสอบ งบแสดงฐานะ การเง นรวมและงบแสดงฐานะการเง

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2554

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2554 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2554 เทศบาลตาบลค งสาเภา อาเภอมโนรมย จ งหว ดช ยนาท งานการเจ าหน าท เทศบาลตาบลค งส าเภา แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2554 เทศบาลตาบลค งสาเภา อาเภอมโนรมย จ งหว ดช ยนาท งานการเจ

More information

ค ม อการดาเ งา เคร อข าย ส งคมสงเคราะห ใ งา ราชท ณฑ

ค ม อการดาเ งา เคร อข าย ส งคมสงเคราะห ใ งา ราชท ณฑ ๑ ๒๕๕๗ ค ม อการดาเ งา เคร อข าย ส งคมสงเคราะห ใ งา ราชท ณฑ กระทรวงย ต ธรรม กรมราชท ณฑ กองส งคมสงเคราะห สารบ ญ เร อง หน า ๒ การดาเน นงานเคร อข ายส งคมสงเคราะห ในงานราชท ณฑ 3 แนวทางการประสานงานก บหน วยงานภาคส

More information

มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร สาน กงานประก นค ณภาพ

มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร สาน กงานประก นค ณภาพ การจ ดการความร ภายในมหาว ทยาล ยฯ (Knowledge Management) ค ม อการปฏ บ ต งาน การะบวนการจ ดทา มคอ.3 รายละเอ ยดของรายว ชา และ มคอ. 5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร สาน

More information

-ต วช ว ดท เผยแพร น ใช เป นต วอย างประกอบการจ ดทาต วช ว ดรายบ คคลเท าน น- สารบ ญ

-ต วช ว ดท เผยแพร น ใช เป นต วอย างประกอบการจ ดทาต วช ว ดรายบ คคลเท าน น- สารบ ญ สารบ ญ หน า ต วอย างต วช ว ดสาหร บผ ปฏ บ ต งานการเจ าหน าท ๒ ต วอย างต วช ว ดสาหร บผ ปฏ บ ต งานคล ง ๕ ต วอย างต วช ว ดสาหร บผ ปฏ บ ต งานสารบรรณ ๗ ต วอย างต วช ว ดสาหร บผ ปฏ บ ต งานเทคโนโลย สารสนเทศ ๘ ต

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร ค าน า การพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง ค าน งถ งการสร างก าล งคนในการ ปฏ บ ต ราชการอย

More information

แผนการพ ฒนา ระบบการบร หารจ ดการสารสนเทศ (Management Information System : MIS) ของมหาว ทยาล ยราชภ ฏหม บ านจอมบ ง (ป การศ กษา 2554)

แผนการพ ฒนา ระบบการบร หารจ ดการสารสนเทศ (Management Information System : MIS) ของมหาว ทยาล ยราชภ ฏหม บ านจอมบ ง (ป การศ กษา 2554) แผนการพ ฒนา ระบบการบร หารจ ดการสารสนเทศ (Management Information System : MIS) ของมหาว ทยาล ยราชภ ฏหม บ านจอมบ ง (ป การศ กษา 2554) [2] แผนการพ ฒนา ระบบการบร หารจ ดการสารสนเทศ(MIS) ป การศ กษา 2554 หล กการ

More information

แนวทางการจ ดทาข อเสนอโครงการ เพ อขอร บการสน บสน นเง นอ ดหน นด านผ ด อยโอกาส ของ สท.

แนวทางการจ ดทาข อเสนอโครงการ เพ อขอร บการสน บสน นเง นอ ดหน นด านผ ด อยโอกาส ของ สท. แนวทางการจ ดทาข อเสนอโครงการ เพ อขอร บการสน บสน นเง นอ ดหน นด านผ ด อยโอกาส ของ สท. สาน กส งเสร มและพ ท กษ ผ ด อยโอกาส สาน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาชน ผ ด อยโอกาส และผ ส งอาย กระทรวงการพ

More information

สร ปรายงานผลการศ กษาด งาน เร อง เสร มสร างสมรรถนะการท างานเพ อสน บสน นงานว ชาการ

สร ปรายงานผลการศ กษาด งาน เร อง เสร มสร างสมรรถนะการท างานเพ อสน บสน นงานว ชาการ สร ปรายงานผลการศ กษาด งาน เร อง เสร มสร างสมรรถนะการท างานเพ อสน บสน นงานว ชาการ ว นท 3-8 มกราคม พ.ศ. 2555 ณ มหาว ทยาล ยรามค าแหง จ งหว ดกร งเทพฯ มหาว ทยาล ยแม โจ จ งหว ดเช ยงใหม ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ

More information

แนวทางการปฏ บ ต ตามระเบ ยบกระทรวงว ฒนธรรม ว าด วยกองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด พ.ศ. ๒๕๕๖ ประว ต ความเป นมา กองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด เป นส

แนวทางการปฏ บ ต ตามระเบ ยบกระทรวงว ฒนธรรม ว าด วยกองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด พ.ศ. ๒๕๕๖ ประว ต ความเป นมา กองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด เป นส แนวทางการปฏ บ ต ตามระเบ ยบกระทรวงว ฒนธรรม ว าด วยกองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด พ.ศ. ๒๕๕๖ ประว ต ความเป นมา กองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด เป นส วนหน งของกองท นส งเสร มงานว ฒนธรรม กรมส งเสร มว ฒนธรรม

More information