2. จ ดประสงค การเร ยนร

Size: px
Start display at page:

Download "2. จ ดประสงค การเร ยนร"

Transcription

1 แผนการจ ดการเร ยนร ท 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 5 หน วยการเร ยนร ท 1 เร อง การจ ดการในบาน จานวน 2 ช วโมง แผนการจ ดการเร ยนร เร อง การจ ดโต ะอาหาร ช วโมงท 1-2 โรงเร ยนบานท าเกว ยน ผ สอน นายธว ชช ย สาบ ว 1. สาระส าค ญ การจ ดโต ะอาหารเป นงานบร การในบานท ช วยสรางบรรยากาศและความส มพ นธ ท ด ของสมาช กใน ครอบคร วซ งเป นงานท น กเร ยน สามารถปฏ บ ต ได 2. จ ดประสงค การเร ยนร 1. อธ บายข นตอนการจ ดโต ะอาหารได (K) 2. ทางานดวยความประณ ตรอบคอบและม มารยาท (A) 3. วางแผนการจ ดโต ะอาหารตามกระบวนการทางานได (P) 3. สาระการเร ยนร การจ ดโต ะอาหาร 4. ก จกรรมการเร ยนร (120 นาท ) ข นน า (10 นาท ) 1. น กเร ยนร วมก นแสดงความค ดเห นเก ยวก บงานในบานว าม อะไรบาง แลวอภ ปรายสร ป 2. น กเร ยนพ จารณาภาพการจ ดโต ะอาหาร แลวว เคราะห ว าเก ยวของก บงานในบานอย างไร ข นสอน (90 นาท ) คร ข นห วขอเร องท สอน เร อง การจ ดโต ะอาหาร เม อน กเร ยนเร ยนจบแลวน กเร ยนสามารถ ม ความร ความเขาใจอธ บายข นตอนการจ ดโต ะอาหารได คร อธ บายเน อหาเก ยวก บการจ ดโต ะอาหาร จากน นคร ใหน กเร ยนแต ละคนเข ยนแผนผ งมโนมต เพ อ สร ปเน อหาเก ยวก บการจ ดโต ะอาหาร ข นสร ป (20 นาท ) คร และน กเร ยนช วยก นสร ปเน อหาเร องการจ ดโต ะอาหารโดยใหน กเร ยนช วยก นสร ปแผนผ งมโน มต หนากระดานพรอมท งน กเร ยนส งสม ดทายช วโมงเร ยน 5. ส อการเร ยนร /แหล งการเร ยนร 5.1 ส อ 1) แผนผ งมโนมต เร อง การจ ดโต ะอาหาร จานวน 1 แผ น 2) power point บทเร ยน 5.2 แหล งเร ยนร

2 1) อ นเทอร เน ต 2) หน งส อเร ยนว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 5 3) หน งส อค ม อคร ว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 5 4) หองสม ดโรงเร ยน 5) คร -อาจารย 6) เพ อนน กเร ยน 6. การว ดและประเม นผล ส งท ว ด ว ธ การว ดและ เคร องม อว ด เกณฑ การผ าน ประเม นผล 1. ดานความร แผนผ งมโนมต แบบบ นท ก อ ย ใ น ร ะ ด บ ด จ า ก เ ก ณ ฑ ก า ร 9-10 หมายถ ง พอใช 2. ดานท กษะกระบวนการ การส งเกต แบบส งเกต อ ย ใ น ร ะ ด บ ด จ า ก เ ก ณ ฑ ก า ร 9-10 หมายถ ง พอใช 3. ดานเจตคต การส งเกต แบบส งเกต อ ย ใ น ร ะ ด บ ด จ า ก เ ก ณ ฑ ก า ร 9-10 หมายถ ง พอใช

3 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พ แผนผ งมโนมต ท 1 และเทคโนโลย แผนผ งมโนมต ช นประถมศ กษาป ท 5 แผนจ ดการเร ยนร ท 1 เร อง การจ ดโต ะอาหาร ร า ย ว ช า ก า ร ง า น อ า ช พ แ ล ะ ช วโมงท 1-2 เทคโนโลย การจ ดโต ะอาหาร ประกอบดวย อ ปกรณ ประกอบดวย ผาป โต ะ อ ปกรณ ในการจ ดแต งโต ะอาหาร อ ปกรณ ในการร บประทานอาหาร เช น ชอน สอม ว ธ การจ ดโต ะ 1. ป ผาสะอาดบนโต ะ 2. นาจานขาวมาวางตามจานวนผ ร บประทาน 3. จ ดวางชอน สอม จาน 4. นาน ามาวางทางขวาม อ เย องไปดานบน 5. นาผาเช ดปากวางไวทางขวาม อของผ ร บประทาน 6. นาอาหารมาจ ดบนโต ะ จาน แกวน า

4 แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 5 หน วยการเร ยนร ท 1 เร อง การจ ดการในบาน จานวน 2 ช วโมง แผนการจ ดการเร ยนร เร อง การจ ดต อาหารและต เย น ช วโมงท 3-4 โรงเร ยนบานท าเกว ยน ผ สอน นายธว ชช ย สาบ ว 1. สาระส าค ญ ต อาหารเป นท สาหร บเก บร กษาอาหาร เช น อาหารแหงหร อเคร องปร ง อาหารท ประกอบเสร จแลว และ ภาชนะสาหร บใชร บประทานอาหาร ต เย นเป นเคร องใชไฟฟ าท ใชสาหร บแช อาหารและเก บร กษาอาหารใหสดใหม อย เสมอ การจ ดต เย น เป นการจ ดวางส งของและอาหารต าง ๆ ในต เย นแยกเป นประเภทเพ อสะดวกในการหย บใช 2. จ ดประสงค การเร ยนร 1. อธ บายว ธ การจ ดต อาหารและต เย นได (K) 2. ม เจตคต ท ด ต อการทางานและทางานดวยความประหย ดและประณ ต (A) 3. จ ดต อาหารและต เย นตามกระบวนการทางานได (P) 3. สาระการเร ยนร การจ ดต อาหาร การจ ดต เย น 4. ก จกรรมการเร ยนร (120 นาท ) ข นน า (10 นาท ) คร ทบทวนเน อหา เร อง การจ ดโต ะอาหาร โดยคร ใชคาถามในการทบทวนความร ของน กเร ยนแลว เข ยนเป นแผนผ งมโนมต สร ปหนากระดาน ข นสอน (90 นาท ) คร ข นห วขอเร องท สอน เร อง การจ ดต อาหารและต เย น เม อน กเร ยนเร ยนจบแลวน กเร ยนสามารถ อธ บายว ธ การจ ดต อาหารและต เย นได คร อธ บายเน อหาเก ยวก บการจ ดต อาหารและต เย น จากน นคร ใหน กเร ยนแต ละคนเข ยนแผนผ งมโน มต เพ อสร ปเน อหาเก ยวก บการจ ดต อาหารและต เย น โดยใหน กเร ยนศ กษาว ธ การเข ยนแผนผ งมโนมต จาก ต วอย างแผนผ งมโนมต เร อง การจ ดโต ะอาหาร (30 นาท ) ข นสร ป (20 นาท ) คร และน กเร ยนช วยก นสร ปเน อหาเร องการจ ดต อาหารและต เย น โดยใหน กเร ยนช วยก นสร ป แผนผ งมโนมต หนากระดานพรอมท งน กเร ยนส งสม ดทายช วโมงเร ยน 5. ส อการเร ยนร /แหล งการเร ยนร 5.1 ส อ

5 1) แผนผ งมโนมต เร อง การจ ดต อาหารและต เย น จานวน 1 แผ น 2) power point บทเร ยน 5.2 แหล งเร ยนร 1) อ นเทอร เน ต 2) หน งส อเร ยนว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 5 3) หน งส อค ม อคร ว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 5 4) หองสม ดโรงเร ยน 5) คร -อาจารย 6) เพ อนน กเร ยน 6. การว ดและประเม นผล ส งท ว ด ว ธ การว ดและ เคร องม อว ด เกณฑ การผ าน ประเม นผล 1. ดานความร แผนผ งมโนมต แบบบ นท ก อ ย ใ น ร ะ ด บ ด จ า ก เ ก ณ ฑ ก า ร 9-10 หมายถ ง พอใช 2. ดานท กษะกระบวนการ การส งเกต แบบส งเกต อ ย ใ น ร ะ ด บ ด จ า ก เ ก ณ ฑ ก า ร 9-10 หมายถ ง พอใช 3. ดานเจตคต การส งเกต แบบส งเกต อ ย ใ น ร ะ ด บ ด จ า ก เ ก ณ ฑ ก า ร 9-10 หมายถ ง พอใช

6 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พ แผนผ งมโนมต ท 2 และเทคโนโลย แผนผ งมโนมต ช นประถมศ กษาป ท 5 แผนจ ดการเร ยนร ท 2 เร อง การจ ดต อาหารและต เย น ร า ย ว ช า ก า ร ง า น อ า ช พ แ ล ะ ช วโมงท 3-4 เทคโนโลย การจ ดต เย น ว ธ การจ ดต เย น จ ดวางในท ม ม อาการถ ายเท วางต เย นห างจากผน งอย างนอย 6 น ว แบ งออกเป น ขอควรระว ง อย านาอาหารท รอนหร ออ นเขาต เย น อย าเป ดต เย นโดยไม จาเป น อย าว างต เย นในบร เวณท เป ยกช น อย าเป ดต เย นคางไวนานๆ ฐานวางต เย นตองม ความแข งแรง ม นคง ไม ควรแช ของแน นเก นไป อย าต งต เย นไวใกลเคร องกาเน ดความรอน เช น เตาแก ส เตาห งขาว

7 แผนการจ ดการเร ยนร ท 3 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 5 หน วยการเร ยนร ท 1 เร อง การจ ดการในบาน จานวน 2 ช วโมง แผนการจ ดการเร ยนร เร อง การจ ดหองคร ว ช วโมงท 5-6 โรงเร ยนบานท าเกว ยน ผ สอน นายธว ชช ย สาบ ว 1. สาระส าค ญ หองคร วเป นหองท ใชสาหร บจ ดเตร ยมอาหารประกอบอาหาร ทาความสะอาดภาชนะสาหร บใส อาหาร และเก บร กษาอาหาร ด งน นจ งควรร กษาความสะอาดและจ ดใหเป นระเบ ยบเร ยบรอยสวยงาม 2. จ ดประสงค การเร ยนร 1. อธ บายว ธ การจ ดหองคร วได (K) 2. ทางานดวยความร บผ ดชอบประหย ดและม ความค ดสรางสรรค (A) 3. ม ท กษะในการจ ดหองคร ว (P) 3. สาระการเร ยนร การจ ดหองคร ว 4. ก จกรรมการเร ยนร (120 นาท ) ข นน า (10 นาท ) คร ทบทวนเน อหาเร อง การจ ดต อาหารและต เย น โดยร วมก นเข ยนเป นแผนผ งมโนมต หนากระดาน ข นสอน (90 นาท ) คร ข นห วขอเร องท สอน เร อง การจ ดหองคร ว เม อน กเร ยนเร ยนจบแลวน กเร ยนม ความร คร อธ บายเน อหาเก ยวก บการจ ดหองคร ว จากน นคร ใหน กเร ยนแต ละคนเข ยนแผนผ งมโนมต เพ อ สร ปเน อหาเก ยวก บการจ ดหองคร ว ข นสร ป (20 นาท ) คร และน กเร ยนช วยก นสร ปเน อหาเร องการจ ดหองคร ว โดยใหน กเร ยนช วยก นสร ปแผนผ งมโนมต หนากระดานพรอมท งน กเร ยนส งสม ดทายช วโมงเร ยน 5. ส อการเร ยนร /แหล งการเร ยนร 5.1 ส อ 1) แผนผ งมโนมต เร อง การจ ดหองคร ว จานวน 1 แผ น 2) power point บทเร ยน 5.2 แหล งเร ยนร 1) อ นเทอร เน ต 2) หน งส อเร ยนว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 5

8 3) หน งส อค ม อคร ว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 5 4) หองสม ดโรงเร ยน 5) คร -อาจารย 6) เพ อนน กเร ยน 6. การว ดและประเม นผล ส งท ว ด ว ธ การว ดและ เคร องม อว ด เกณฑ การผ าน ประเม นผล 1. ดานความร แผนผ งมโนมต แบบบ นท ก อ ย ใ น ร ะ ด บ ด จ า ก เ ก ณ ฑ ก า ร หมายถ ง พอใช 2. ดานท กษะกระบวนการ การตอบคาถาม คาถาม น กเร ยนสามารถตอบคาถามถ ก มากกว ารอยละ 70 ของน กเร ยน ท งหมด 3. ดานเจตคต การส งเกต แบบส งเกต อ ย ใ น ร ะ ด บ ด จ า ก เ ก ณ ฑ ก า ร หมายถ ง พอใช

9 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พ แผนผ งมโนมต ท 3 และเทคโนโลย แผนผ งมโนมต ช นประถมศ กษาป ท 5 แผนจ ดการเร ยนร ท 3 เร อง การจ ดการหองคร ว ร า ย ว ช า ก า ร ง า น อ า ช พ แ ล ะ ช วโมงท 5-6 เทคโนโลย การจ ดการหองคร ว แบ งออกเป น ต และช น ขวด กล อง จาน ชาม ไมกวาดดอกหญา ถ งน าและอ าง 1. ใชผาช บน าบ บหมาดๆ เช ดใหท ว ใชผาช บน าบ บหมาดๆ เช ดฝ นออก 2. ใชผาแหงเช ดอ กคร ง 3. ใชกระดาษป รองในแต ละช น 1. ลางทาความสะอาดดวยน ายาลางจาน 2. ใชผาแหงเช ดอ กคร ง/ท งใหแหง 3. จ ดเก บเขาท ใหเป นระเบ ยบ 1. ใชแลวลางใหเร ยบรอยปล อยใหแหง 2. เช ดและคว าเก บไว

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได แบบบ นท กหน วยการเร ยนร หน วยการเร ยนร ท 5 เร องโครงคอมพ วเตอร รห สว ชา ง32212 ช อว ชาการเข ยนโปรแกรมข นส ง กล มสาระการเร ยนร การอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 5 ภาคเร ยนท 2 เวลา 8 ช วโมง ผ สอน นายณ

More information

โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย รห สง 16201

โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย รห สง 16201 โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย รห สง 16201 คร ผ สอน ม สขว ญหท ย โฉมจ นทร ระด บช น ประถมศ กษาป ท 6 ม ธยมศ กษาป ท. ภาคเร ยนท 1-2 /2557 ล กษณะว ชา สาระพ นฐาน สาระเพ

More information

ประมวลรายว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ 1 ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1

ประมวลรายว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ 1 ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1 ประมวลรายว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ 1 ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1 ช อรายว ชา เทคโนโลย สารสนเทศ 1 รห สว ชา ง 21103 1 /ส ปดาห 0.5 หน วยก ต กล มสาระเร ยนร งานอาช พและเทคโนโลย ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1/1-1/10 ภาคเร ยนท

More information

แผนการจ ดการเร ยนร. PowerPoint 2010 ช อเร องหร อช องาน เร มใช งานโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2010

แผนการจ ดการเร ยนร. PowerPoint 2010 ช อเร องหร อช องาน เร มใช งานโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2010 แผนการจ ดการเร ยนร ช อว ชา คอมพ วเตอร และระบบสารสนเทศเพ องานอาช พ (2001-2001) ช อหน วย เร มใช งานโปรแกรม Microsoft Office หน วยท 11 สอนคร งท 11 ช วโมงรวม 3 จานวนช วโมง 3 ช วโมง PowerPoint 2010 ช อเร องหร

More information

ง..1.1 เข าใจการทางาน ม ความค ดสร างสรรค ม ท กษะกระบวนการทางาน ท กษะ การจ ดการ ท กษะ

ง..1.1 เข าใจการทางาน ม ความค ดสร างสรรค ม ท กษะกระบวนการทางาน ท กษะ การจ ดการ ท กษะ แผนการจ ดการเร ยนร เพ อเสร มค ณล กษณะอย อย างพอเพ ยง รายว ชา เกษตร ช นประถมศ กษาป ท 6 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หน วยการเร ยนร บ รณาการ ท 3 เร อง การเล ยงส ตว เวลา 3 ช วโมง แผนจ ดการเร ยนร

More information

แผนการสอน/แผนการเร ยนร ภาคทฤษฎ

แผนการสอน/แผนการเร ยนร ภาคทฤษฎ แผนการสอน/แผนการเร ยนร ภาคทฤษฎ แผนการสอน/การเร ยนร ภาคทฤษฎ หน วยท 7 ช อว ชา คอมพ วเตอร และสารสนเทศเพ องานอาช พ สอนส ปดาห ท 11-12 ช อหน วย การใช งานโปรแกรมนาเสนอMicrosoft Power Point 2010 รวม 6 ช วโมง ช

More information

แผนการจ ดการเร ยนร หน วยท 3

แผนการจ ดการเร ยนร หน วยท 3 แผนการจ ดการเร ยนร หน วยท 3 95 แผนการจ ดการเร ยนร ท 3 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 สาระท 4 เทคโนโลย สารสนเทศ มาตรฐาน ง 4.1 หน วยการเร ยนร ท 3 เวลาเร ยน 8 คาบ เร อง สน กก

More information

1. เพ อการพ ฒนาโปรแกรมบทเร ยนเร อง การใช โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ด 2003 เบ องต น

1. เพ อการพ ฒนาโปรแกรมบทเร ยนเร อง การใช โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ด 2003 เบ องต น สร ปผลการพ ฒนาโปรแกรมบทเร ยนรายว ชาคอมพ วเตอร และเทคโนโลย พ นฐาน เร อง การใช โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ด 2003 พ นฐาน ช นม ธยมศ กษาป ท 1 โรงเร ยนจ าปาโมงว ทยาคาร อาเภอบ านผ อ จ งหว ดอ ดรธาน ผลการพ ฒนาโปรแกรมบทเร

More information

บทสร ปส าหร บผ บร หาร

บทสร ปส าหร บผ บร หาร บทสร ปสาหร บผ บร หาร ว ดบางหลวง ม รายละเอ ยดท แสดงถ งสาระสาค ญของการว จ ยด งน ว ตถ ประสงค การประเม นโครงการ ว ดบางหลวง ป การศ กษา 2554 คร งน กาหนดว ตถ ประสงค ไว ด งน 1. เพ อประเม นผลการพ ฒนาโครงการส งเสร

More information

แผนการสอน/แผนการเร ยนร ภาคทฤษฎ

แผนการสอน/แผนการเร ยนร ภาคทฤษฎ แผนการสอน/แผนการเร ยนร ภาคทฤษฎ แผนการสอน/การเร ยนร ภาคทฤษฎ หน วยท 5 ช อว ชา คอมพ วเตอร และสารสนเทศเพ องานอาช พ สอนส ปดาห ท 6-8 ช อหน วย การใช งานโปรแกรมประมวลผลคาMicrosoft Word 2010 รวม 9 ช วโมง ช อเร

More information

การงานอาช พและเทคโนโลย ค ม อการจ ดการเร ยนการสอน ทางไกลผ านดาวเท ยม กล มสาระการเร ยนร

การงานอาช พและเทคโนโลย ค ม อการจ ดการเร ยนการสอน ทางไกลผ านดาวเท ยม กล มสาระการเร ยนร โรงเร ยนว งไกลก งวล (ระด บประถมศ กษา) ถนนเพชรเกษม อำาเภอห วห น จ งหว ดประจวบค ร ข นธ ส งก ดสำาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค ม อการจ ดการเร ยนการสอน ทางไกลผ านดาวเท ยม กล มสาระการเร

More information

แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการท 1 หน วยท - รห สว ชา สอนคร งท

แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการท 1 หน วยท - รห สว ชา สอนคร งท แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการท 1 หน วยท - รห สว ชา 2201-2404 การใช โปรแกรมตารางงาน สอนคร งท 1 (1-1) (Microsoft Office Excel 2003) 2(4) ช อหน วย/เร อง ปฐมน เทศ จ านวนช วโมง 1 ช.ม. สาระส าค ญ ในป จจ บ นคอมพ

More information

LOGO การจ ดการ เร ยนร แบบคละช น

LOGO การจ ดการ เร ยนร แบบคละช น LOGO การจ ดการ เร ยนร แบบคละช น ท านร ส กอย างไรต อ การจ ดการเร ยนร แบบคละช น ร ก O.K เหง อตก อยากร องไห ไม เอาแล ว โกรธ การจ ดการเร ยนร แบบคละช น หมายถ ง การจ ดการเร ยนร ส าหร บน กเร ยนต างช น ต างกล

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะอาช พและบ รณาการ หล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง

แผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะอาช พและบ รณาการ หล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง แผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะอาช พและบ รณาการ หล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง รห ส 2001 0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ประเภทว ชา พณ ชยกรรม จ ดทาโดย นายส

More information

แผนการสอน/แผนการเร ยนร ภาคทฤษฎ

แผนการสอน/แผนการเร ยนร ภาคทฤษฎ แผนการสอน/แผนการเร ยนร ภาคทฤษฎ แผนการสอน/การเร ยนร ภาคทฤษฎ หน วยท 6 ช อว ชา คอมพ วเตอร และสารสนเทศเพ องานอาช พ สอนส ปดาห ท 9-10 ช อหน วย การใช โปรแกรมตารางงาน Microsoft Excel 2010 รวม 6 ช วโมง ช อเร อง

More information

หน วยท 1 : การว พากษ แผนจ ดการเร ยนร

หน วยท 1 : การว พากษ แผนจ ดการเร ยนร หน วยท 1 : การว พากษ แผนจ ดการเร ยนร หน วยย อยท 1.1 : แนวค ดพ นฐานในการออกแบบการจ ดการเร ยนร 1. แนวค ดส าค ญในการออกแบบการเร ยนร ท สอดคล องก บหล กส ตรแกนกลางการศ กษา ข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 หล กส ตรแกนกลางการศ

More information

แผนการจ ดประสบการณ การเร ยนร แบบโครงการ เพ อพ ฒนาท กษะกระบวนการทางว ทยาศาสตร ของเด กปฐมว ย

แผนการจ ดประสบการณ การเร ยนร แบบโครงการ เพ อพ ฒนาท กษะกระบวนการทางว ทยาศาสตร ของเด กปฐมว ย แผนการจ ดประสบการณ การเร ยนร แบบโครงการ เพ อพ ฒนาท กษะกระบวนการทางว ทยาศาสตร ของเด กปฐมว ย จ ดม งหมาย เพ อพ ฒนาท กษะกระบวนการทางว ทยาศาสตร ท ง 5 ด าน ได แก ท กษะการส งเกต ท กษะการจ าแนก ท กษะการแสดงปร

More information

แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการตามแนวปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยงค เค ยงมาตรฐานสากล แผนท ๕

แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการตามแนวปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยงค เค ยงมาตรฐานสากล แผนท ๕ แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการตามแนวปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยงค เค ยงมาตรฐานสากล แผนท ๕ SP MODEL รห สว ชา พ ๒๒๑๐๓ รายว ชา พลศ กษา กล มสาระการเร ยนร ส ขศ กษาและพลศ กษา ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ ภาคเร ยนท ๑ ป การศ

More information

แผนการสอนท 4 หน วยท 4 ว ชา การประมาณราคาก อสร าง 1 ส ปดาห ท 4 ช อหน วย งานโครงสร างคอนเกร ตเสร มเหล ก จานวน 2 คาบ

แผนการสอนท 4 หน วยท 4 ว ชา การประมาณราคาก อสร าง 1 ส ปดาห ท 4 ช อหน วย งานโครงสร างคอนเกร ตเสร มเหล ก จานวน 2 คาบ แผนการสอนท 4 หน วยท 4 ว ชา การประมาณราคาก อสร าง 1 ส ปดาห ท 4 ช อหน วย งานโครงสร างคอนเกร ตเสร มเหล ก จานวน 2 คาบ 1.สาระสาค ญ บ านพ กอาศ ยโดยท วไปน นประกอบด วยส วนของโครงสร างหล กๆ ได แก ฐานราก เสา คาน

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ว ชาภาษาไทย ท031101 ช นม ธยมศ กษาป ท 1 ป การศ กษา 2547 หน วยท 2 หล กภาษาเบ องต น เวลา 15 ช วโมง

แผนการจ ดการเร ยนร ว ชาภาษาไทย ท031101 ช นม ธยมศ กษาป ท 1 ป การศ กษา 2547 หน วยท 2 หล กภาษาเบ องต น เวลา 15 ช วโมง แผนการจ ดการเร ยนร ว ชาภาษาไทย ท031101 ช นม ธยมศ กษาป ท 1 ป การศ กษา 2547 หน วยท 2 หล กภาษาเบ องต น เวลา 15 ช วโมง แผนผ งแนวค ด เส ยงในภาษา สระ พย ญชนะ วรรณย กต สระแท ม 18 เส ยง เส ยงส น 9 เส ยงยาว 9 สระประสม

More information

โรงเร ยนคณะราษฎรบาร ง จ งหว ดยะลา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยม เขต 15 แผนการจ ดการเร ยนร หน วยท 3

โรงเร ยนคณะราษฎรบาร ง จ งหว ดยะลา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยม เขต 15 แผนการจ ดการเร ยนร หน วยท 3 แผนการจ ดการเร ยนร หน วยท 3 แผนการจ ดการเร ยนร เร อง องค ประกอบของระบบคอมพ วเตอร 2 ชม. แผนการจ ดการเร ยนร เร อง อ ปกรณ ร บข อม ล 2 ชม. แผนการจ ดการเร ยนร เร อง หน วยประมวลผลกลางและหน วยความจาหล ก 4 ชม.

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะอาช พ

แผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะอาช พ แผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะอาช พ รห ส 2201-2110 ว ชา การบ ญช ก บคอมพ วเตอร สาขาว ชา พณ ชยการ หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราช 2545 (ปร บปร ง พ ทธศ กราช 2546) ประเภทว ชา พาณ ชยกรรม จ ดทาโดย

More information

หน วยกำรเร ยนร ท 5 ซอฟต แวร

หน วยกำรเร ยนร ท 5 ซอฟต แวร ก คำน ำ ค ม อน กเร ยน ประกอบการเร ยนด วยบทเร ยนออนไลน รายว ชาเทคโนโลย สารสนเทศและ การส อสาร รห สว ชา ง22101 สาหร บน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 2 กล มสาระการเร ยนร การงาน อาช พและเทคโนโลย เล มน จ ดทาข นเพ อใช

More information

โรงเร ยนนวม นทราช น ท ศ บด นทรเดชา โครงการสอนรายภาคเร ยน รายว ชา ง30252 คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จ านวน

โรงเร ยนนวม นทราช น ท ศ บด นทรเดชา โครงการสอนรายภาคเร ยน รายว ชา ง30252 คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จ านวน โรงเร ยนนวม นทราช น ท ศ บด นทรเดชา โครงการสอนรายภาคเร ยน รายว ชา ง30252 คอมพ วเตอร เพ องาน จานวน 1.0 หน วยก ต ช น ม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2558 ผ สอน นางสาวจ นภา บ บผา... 1.คาอธ บายรายว ชา

More information

โรงเร ยนนวม นทราช น ท ศ เตร ยมอ ดมศ กษาพ ฒนาการ

โรงเร ยนนวม นทราช น ท ศ เตร ยมอ ดมศ กษาพ ฒนาการ โรงเร ยนนวม นทราช น ท ศ เตร ยมอ ดมศ กษาพ ฒนาการ แผนการเร ยนร รายคาบท 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 1 รายว ชา คอมพ วเตอร เบ องต น 1 (Microsoft Word) รห สว ชา ง 20245 เร อง

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา ภาคว ชาบร หารธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ

รายละเอ ยดของรายว ชา ภาคว ชาบร หารธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ รายละเอ ยดของรายว ชา มคอ.3 ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ คณะ / ภาคว ชา ภาคว ชาบร หารธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ หมวดท 1 ข อม ลโดยท วไป 1. รห สและช อรายว ชา 3601101A การใช โปรแกรมสาเร จร ปทางธ

More information

(คอมพ วเตอร ) ง13101 ว ชา การงานอาช พและเทคโนโลย

(คอมพ วเตอร ) ง13101 ว ชา การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท ๓ ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๘ ว ชา การงานอาช พและเทคโนโลย () ง13101 1. จำ นวน 1 ช วโมง/ส ปดาห จำ นวน 18 ช วโมง/ภาคเร ยน 2. ผ เข ยนค ม อ ช อ นายส ปปกร ศร พรหมทอง ตำ แหน งคร สถานท ทำ งาน

More information

แผนการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ต ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค สาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ

แผนการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ต ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค สาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ แผนการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ต ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค สาน กงานกรรมการการอ ดมศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ แผนการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ต ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ว ส ยท

More information

งาน/โครงการ ปร บปร งและพ ฒนางานห องสม ดโรงเร ยน สอดคล องก บมาตรฐานการศ กษา ด านค ณภาพผ เร ยน ด านการจ ดการศ กษา ด านการสร างส งคมแห งการเร ยนร ด านอ

งาน/โครงการ ปร บปร งและพ ฒนางานห องสม ดโรงเร ยน สอดคล องก บมาตรฐานการศ กษา ด านค ณภาพผ เร ยน ด านการจ ดการศ กษา ด านการสร างส งคมแห งการเร ยนร ด านอ งาน/โครงการ ปร บปร งและพ ฒนางานห องสม ดโรงเร ยน สอดคล องก บมาตรฐานการศ กษา ด านค ณภาพผ เร ยน ด านการจ ดการศ กษา ด านการสร างส งคมแห งการเร ยนร ด านอ ตล กษณ ของสถานศ กษา ด านมาตรการส งเสร ม มาตรฐานท ๑๑

More information