Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download ""

Transcription

1 การจ ดเก บภาษ ป าย การจ ดเก บภาษ ป าย เป นงานในหน าท ของหน วยการบร หารราชการส วนท องถ น ตามท ก าหนด ไว ในพระราชบ ญญ ต ภาษ ป าย พ.ศ และพระราชบ ญญ ต ภาษ ป าย แก ไขเพ มเพ ม (ฉบ บท 2) พ.ศ ข นตอนการปฏ บ ต ท จะเสนอต อไปน เป นการเร ยบเร ยงจากแนวปฏ บ ต ตามท ก าหนดและตาม แนวทางท กระทรวงมหาดไทยส งการ รวมท งข อเสนอแนะตามความเห นและประสบการณ ของผ เร ยบ เร ยงท ได เคยปฏ บ ต หน าท ในฐานะพน กงานเจ าหน าท และในฐานะผ บร หารท องถ น ข อความใดเป นไป ตามท กฎหมายก าหนด หร อตามท ม หน งส อส งการกระทรวงมหาดไทยก ได ระบ ไว ในเช งอรรถ เพ อให เก ด ความเข าใจท ถ กต องช ดเจน ผ ปฏ บ ต งานจ ดเก บภาษ ป าย หร อผ บร หารท องถ น สามารถปร บปร งเปล ยนแปลงทางปฏ บ ต ตามท เห นสมควรได เท าท ไม ข ดต อกฎหมายและการส งการของกระทรวงมหาดไทย ข นตอนการปฏ บ ต งานน ได แบ งออกเป น 4 ระยะ ตามท จะต องปฏ บ ต จร งและสอดคล องก บต ว บทกฎหมายโดยผ เร ยบเร ยงได ระบ ระยะเวลาก าก บแต ละข นตอนเอาไว เพ อให เก ดความสะดวกและถ กต อง ในการปฏ บ ต จร ง โดยเฉพาะอย างย งในระยะเวลาท กฎหมายก าหนดไว ระยะท 1 เป นระยะเวลาท เจ าหน าท สมควรเตร ยมการไว ก อนเร มฤด การเก บภาษ ได แก การ เตร ยมข อม ลเก ยวก บผ เส ยภาษ การประชาส มพ นธ ให ประชาชนได ร บความร และข าวสารเก ยวก บภาษ ป าย การเตร ยมเจ าหน าท และการเตร ยมแบบพ มพ ท ต องไป เวลาในระยะท 1 น เร มต งแต ว นท 1 ต ลาคม ถ งว นท 31 ธ นวาคม รวมเวลา 3 เด อน ระยะท 2 เป นระยะเวลาท กฎหมายก าหนดให ประชาชนผ ซ งเป นเจ าของป าย หร อผ ครอบครอง ป าย หร อผ อย ในบ งค บท ต องร บผ ดชอบในการเส ยภาษ ป าย จะต องไปย นแบบแสดงรายการเพ อเส ยภาษ ป าย ค อต งแต ว นท 1 มกราคมถ งส นเด อนม นาคม ผ ท ไม ย นแบบพ มพ ตามก าหนด จะม ความผ ดและ ต องได ร บโทษตามกฎหมาย ส าหร บเจ าหน าท ของท องถ นก จะต องอ านวยความสะดวก ท าการ ประชาส มพ นธ และตรวจสอบความถ กต องสมบ รณ ของแบบพ มพ ท ประชาชนมาย น รวมท งการประเม น ค าภาษ แจ งให ผ เส ยภาษ ป ายทราบ ระยะท 3 เป นการต ดตามประเม นผล เพ อการเร งร ดการย นแบบแสดงรายการภาษ ป ายและ การเร งร ดให ผ ร บประเม นมาช าระค าภาษ ป ายในเวลาท กฎหมายก าหนด รวมท งการออกตรวจสอบ ข อเท จจร งเก ยวก บป ายหร อเจ าของป ายและการพ จารณาค าร องอ ทธรณ การประเม น และการด าเน นคด ต อผ ม หน าท ไม ย นแบบแสดงรายการภาษ ป ายภายในเด อนม นาคม ระยะท 3 น เร มต งแต ว นท 1 เมษายน ถ งว นท 30 ม ถ นายน รวมเวลา 3 เด อน ระยะท 4 เป นเร องการด าเน นการบ งค บเก บภาษ ป ายตามท กฎหมายก าหนด ได แก การ ต ดตามผลการด าเน นคด จากพน กงานสอบสวนฝ ายปกครอง การด าเน นการเก ยวก บการย ดทร พย ของผ ค างช าระภาษ ป ายและการด าเน นการในเร องท เก ยวข อง เร มต งแต ว นท 1 กรกฎาคม ถ งว นท 30 ก นยายน รวมเวลา 3 เด อน

2 1. ระยะเตร ยมการก อนการจ ดเก บภาษ ป าย (ต นเด อนต ลาคม ถ งส นเด อนธ นวาคม) การจ ดเก บภาษ ป ายประจ าป จะเร มต งแต ว นท 1 มกราคม ของท กป แต ส าหร บเจ าหน าท ผ ปฏ บ ต งานน จะต องม การเตร ยมการล วงหน าหลายอย าง ท งท ต องปฏ บ ต ตามท กฎหมายก าหนด และ การเตร ยมการเพ อท าให การจ ดเก บภาษ ป ายเป นไปด วยความเร ยบร อยและการจ ดเก บได อย างม ประส ทธ ภาพ การเตร ยมการก อนการจ ดเก บภาษ ป ายควรจะเร มต นอย างช าไม เก นว นท 1 ต ลาคม ของท กป ต อเน องไปจนถ งว นท 31 ธ นวาคม ก อนท จะเร มการจ ดเก บภาษ ตามกฎหมายก าหนด เร องท ควรจะเตร ยมการล วงหน าในข นตอนน อาจจะม อย มากมายหลายเร อง ข นอย ก บแนวค ด ของเจ าหน าท ผ ปฏ บ ต หร อตามท ผ บ งค บบ ญชาเห นสมควร แต อย างน อยควรจะประกอบด วยเร องต อไปน 1.1 แต งต งพน กงานเจ าหน าท และเจ าหน าท ผ ร วมปฏ บ ต งานจ ดเก บภาษ ป าย การแต งต งพน กงานเจ าหน าท เป นอ านาจหน าท ของผ บร หารท องถ นของหน วยการ บร หารราชการส วนท องถ นตามพระราชบ ญญ ต ภาษ ป าย พ.ศ เพ อให เจ าหน าท ของท องถ นม อ านาจและม หน าท ในการปฏ บ ต ตามท กฎหมายก าหนด ผ บร หารท องถ น ตามท ก าหนดไว ในมาตรา 10 แห ง พ.ร.บ.ภาษ ป าย พ.ศ แก ไข เพ มเต มโดยมาตรา 4 แห ง พ.ร.บ. ภาษ ป าย (ฉบ บท 2) พ.ศ ได แก 1. นายกเทศมนตร ส าหร บในเขตเทศบาล 2. ประธานกรรมการส ขาภ บาลส าหร บในเขตส ขาภ บาล 3. ผ ว าราชการจ งหว ด ส าหร บในเขตองค การบร หารส วนจ งหว ด 4. ผ ว าราชการกร งเทพมหานคร ส าหร บในเขตกร งเทพมหานคร 5. ปล ดเม องพ ทยา ส าหร บในเขตเม องพ ทยา 6. ห วหน าผ บร หารขององค การปกครองส วนท องถ นอ นท ร ฐมนตร ประกาศ ก าหนดให เป นราชการส วนท องถ นส าหร บในเขตราชการส วนท องถ นน น ซ งขณะน ได ม ประกาศ กระทรวงมหาดไทย ลงว นท 2 ม ถ นายน 2538 ให องค การบร หารส วนต าบลเป นราชการบร หารส วน ท องถ นท ม อ านาจจ ดเก บภาษ ป ายแล ว กฎหมายไม ได บ งค บไว ว าจะต องแต งต งผ ใด แต กระทรวงมหาดไทยส งการให แต งต งเจ าหน าท ของท องถ นท ปฏ บ ต งานท เก ยวข องก บการจ ดเก บรายได เป นพน กงานเจ าหน าท โดยไม จ าก ดจ านวน ด งน น การแต งต งพน กงานเจ าหน าท ซ งเป นหน าท ในความร บผ ดชอบของหน วยงานคล งท ท า หน าท จ ดเก บรายได จ งควรแต งต งด งน 1. ออกค าส งของหน วยการบร หารราชการส วนท องถ น โดยผ บร หารท องถ นน นเป นผ ลงนาม แต งต ง 2. บ คคลท สมควรแต งต งเป นพน กงานเจ าหน าท ควรเป นข าราชการหร อพน กงานประจ า ต งแต ระด บส งส ดของหน วยงานลงมา เช น ปล ดกร งเทพมหานคร ปล ดเทศบาล ปล ดองค การบร หาร ส วนจ งหว ด ปล ดส ขาภ บาล ห วหน าส าน กงานปล ดเม องพ ทยา ปล ดองค การบร หารส วนต าบล รองปล ดฯ ผ อ านวยการส าน กงานคล ง ผ อ านวยการกองรายได ผ อ านวยการกองคล ง ห วหน ากอง ห วหน าฝ ายและ ห วหน างานท ปฏ บ ต งานเก ยวก บการจ ดรายได ในส าน กงานน น

3 กรณ ของกร งเทพมหานคร ควรแต งต งผ อ านวยการเขต และผ ท ปฏ บ ต งานเก ยวก บการจ ดรายได ในส าน กงานเขตตามล าด บลงมาจนถ งระด บห วหน างาน ถ าม ส าน กงานสาขาก อาจแต งต งห วหน า ส าน กงานสาขาและเจ าหน าท ระด บห วหน างาน ห วหน างานท ท าหน าท จ ดเก บรายได ในสาขาน นด วย กรณ องค การบร หารส วนจ งหว ดท ย งม การจ ดเก บภาษ ในท องท สภาต าบล ควรแต งต งห วหน าส วน อ าเภอผ ช วยห วหน าส วนอ าเภอ ห วหน าหมวดการคล ง ในส วนอ าเภอน นด วย เทศบาลนครท ม การแยกต งส าน กงานแขวง ควรแต งต งห วหน าแขวงและต าแหน งเช นเด ยวก บ กร งเทพมหานคร 3. อ านาจหน าท ของพน กงานเจ าหน าท ท ได ร บค าส งแต งต ง ให เป นอ านาจหน าท ตามท กฎหมาย ว าด วยภาษ ป ายก าหนดไว และให เร ยงล าด บผ ปฏ บ ต ให เป นไปตามกฎหมายว าด วยระเบ ยบบร หาร ราชการแผ นด น ออกค าส งแต งต งเจ าหน าท ผ ช วยปฏ บ ต งานภาษ ป าย ม ความจ าเป นต องม เจ าหน าท ผ ช วยในการปฏ บ ต การ เน องจากกฎหมายภาษ ป ายไม ได ก าหนดให ผ เป นเจ าของป ายต องขออน ญาตต ดต งป ายต อเจ าพน กงานใด เว นแต ป ายน นเป นส งปล กสร างท ต องขอ อน ญาตตามกฎหมายว าด วยการควบค มอาคาร จะต องขออน ญาตก อนท าการก อสร าง จากน นจ ง ด าเน นการตามกฎหมายว าด วยภาษ ป ายเม อถ งเวลา เจ าของป ายจ านวนมากไม ทราบว าตนจะต องเส ยภาษ ป าย เน องจากม ความส บสนในเป นเจ าของ ป ายก บการเป นเจ าของก จการหร อธ รก จท ท าการโฆษณา จ งไม ม การย นแบบแสดงรายการป ายตามท กฎหมายก าหนด และเจ าหน าท ก อาจจะไม ทราบว าป ายใดเส ยภาษ แล วหร อไม ในเขตเทศบาลและเขตส ขาภ บาลท ม การจ ดท าและใช ระบบแผนท ภาษ และทะเบ ยนทร พย ส น ข อม ลเก ยวก บป ายและการเส ยภาษ ป ายด จะม ความสมบ รณ กว า แต เม อไม ม การปร บข อม ลตามระเบ ยบ ส กระยะหน ง ความผ ดพลาดบกพร องของข อม ลก จะเพ มมากข น ด งน น ท องถ นจ งจ าเป นต องแต งต งเจ าหน าท ช วยปฏ บ ต งานภาษ ป าย ในห วงเวลาก อนจ ดเก บ ภาษ และหล งจากการจ ดเก บภาษ แล ว การแต งต งเจ าหน าท ด งกล าวควรประกอบด วยเจ าหน าท ทางช างโยธา และเจ าหน าท กองคล ง เพ อให เก ดการประสานงานอ นเก ยวก บข อม ลป าย ท งท จะต องได ร บอน ญาตก อนท าการก อสร างตาม กฎหมายว าด วยการควบค มอาคารและท เป นป ายตามกฎหมายว าด วยภาษ ป าย การปฏ บ ต หน าท น ค อการตรวจสอบข อม ลเก ยวก บป ายและการตรวจสอบป ายท ต ดต งอย ตาม สถานท ต าง ๆ เพ อให ข อม ลท ถ กต องและสามารถจ ดเก บภาษ ป ายได ครบถ วน 1.2 ท าการประชาส มพ นธ การประชาส มพ นธ เป นห วใจส าค ญของการปฏ บ ต งานจ ดเก บรายได ท กประเภท เพราะ การประชาส มพ นธ ย อมม ความม งหมายท จะสร างความเข าใจให ก บประชาชนท วไป ให เก ดท ศนคต ท ด ต อ การเส ยภาษ อากรให แก บ านเม อง และให ความร วมม อก บทางราชการ ไม เพ ยงแต เส ยภาษ อากรของ ตนเองเท าน น แต จะช วยช กชวนและช แจงให ผ อ นให ความร วมม อด วย ล กษณะการประชาส มพ นธ เก ยวก บภาษ ป าย สามารถจ ดท าได หลายร ปแบบ ท งการ ประชาส มพ นธ ด วยส อประเภทต าง ๆ และด วยเทคน คว ธ การท น กการประชาส มพ นธ สม ยใหม ได ค ดค น มากมาย ท ส าค ญค อการม งส ประชากรกล มเป าหมายของท องถ นให ท วถ งท ส ด

4 1.3 ส ารวจตรวจสอบทะเบ ยนผ เส ยภาษ ข อม ลจากแผนท ภาษ และทะเบ ยนทร พย ส นหร อ ป ายท ปรากฏในท องท การส ารวจตรวจสอบเพ อให ได ข อม ลเก ยวก บป ายและเจ าของป าย ควรด าเน นการให สอดคล องก บการแต งต ง เจ าหน าท ช วยปฏ บ ต งานภาษ ป าย และการปร บข อม ลในแผนท ภาษ และ ทะเบ ยนทร พย ส น การตรวจสอบส าหร บเทศบาลและเม องพ ทยา ให ใช ข อม ลจากทะเบ ยนทร พย ส น(ผท.๔ และ ผท ๕) เป นหล กในการจ ดท าเกณฑ ค างร บ (กค.๑) ตามท ได ม ค าส งของกระทรวงมหาดไทยก าหนดให ถ อปฏ บ ต ส ขาภ บาลท ม การจ ดท าแผนท ภาษ และทะเบ ยนทร พย ส นแล ว ให ปฏ บ ต เช นเด ยวก บ เทศบาล ส วนท องถ นอ นท ย งไม ม การจ ดท าแผนท ภาษ และทะเบ ยนทร พย ส น ให ใช การจ ดการท าทะเบ ยน จากากรส ารวจตรวจสอบข อเท จจร ง และจ ดท าทะเบ ยนในแบบท สะดวกแก การตรวจสอบ เช น แบ งเป น กล มถนน หร อ ตามเขตหม บ าน ท งน จะต องม การตรวจสอบท กส ปดาห โดยเฉพาะอย างย งในกล มของ ป ายท ต ดต งได โดยไม ต องขออน ญาตตามกฎหมายว าด วยการควบค มอาคาร ส วนป ายท กฎหมายก าหนดให ต องขออน ญาตก อนท าการก อสร าง ตามกฎหมายว าด วย การควบค มอาคารน นก ควรจะจ ดให ม ระบบการใช ข อม ลร วมก นระหว างฝ ายช างก บฝ ายคล งให เหมาะสม และเก ดผลด การตรวจสอบข อม ลน เจ าหน าท จะพบว า ม ป ายท หลบเล ยงไม ได ย นแบบแสดงรายการ เพ อเส ยภาษ ป ายอย จ านวนหน ง ซ งเจ าหน าท ควรรายงานท ควรรายงานให ผ บร หารท องถ นทราบ เพ อให พ จารณาเร ยกเจ าของป ายมาร บทราบการกระท าท ฝ าฝ นกฎหมายและให แก ไขให ถ กต อง ซ งอาจจะม การ ด าเน นคด และเร ยกให ช าระค าภาษ ตามกฎหมาย ภายหล งการตรวจสอบแล ว ท องถ นจะได ข อม ลหร อทะเบ ยนป าย และช อผ ท ต องช าระ ภาษ ป ายท เป นป จจ บ นพร อมท จะให เป นหล กฐานในการจ ดเก บภาษ ป ายได อย างด การตรวจสอบและการ ปร บปร งข อม ลในทะเบ ยนน อย างต อเน องจะท าให ท องถ นสามารถปฏ บ ต งานจ ดเก บภาษ ป ายได อย างม ประส ทธ ภาพ 1.4 ฝ กอบรมเจ าหน าท ท เก ยวข องก บการจ ดเก บภาษ ป าย และซ กซ อมการปฏ บ ต การฝ กอบรมเจ าหน าท เป นเร องส าค ญและจ าเป นต อการปฏ บ ต งาน หากม งหว งให เก ด ประส ทธ ภาพอย างจร งจ ง เพราะเม อเจ าหน าท ได ร บการฝ กอบรมม ความร ความเข าใจเก ดท กษะในการ ปฏ บ ต และม ท ศนคต ท เหมาะสมต อการท างานน แล ว เจ าหน าท เหล าน นก จะเป นก าล งส าค ญในการท างาน ประสบผลส าเร จ ในการจ ดการฝ กอบรม ท องถ นม กจะมองว าเป นเร องย งยากและเป นเร องยากล าบาก ท งน เพราะไปค ดเร องการฝ กอบรมอย างท ส วนกลางจ ด หร อการฝ กอบรมตามสถาบ นต าง ๆ แท ท จร งแล ว การฝ กอบรมเจ าหน าท เพ อการปฏ บ ต งานเก ยวก บการจ ดเก บรายได เป นเร องไม ย งยากอะไรเพราะเท าก บ การจ ดประช มช แจงและถามตอบป ญหาในทางปฏ บ ต เท าน น ด งน น ท องถ นจ งควรจ ดการฝ กอบรมโดยก าหนดจ ดประสงค และเป าหมายด งน

5 ว ตถ ประสงค ของการฝ กอบรม อบรมเจ าหน าท ผ ท ปฏ บ ต งานจ ดเก บภาษ ป าย และงานท เก ยวข อง จ านวน...คน หล งจากจบ การฝ กอบรมแล วผ ผ านการฝ กอบรมควรสามารถ อธ บายค าน ยามของค าว า ป าย ตาม กฎหมายบ ญญ ต ไว ได อย างถ กต อง 2. จ าแนกประเภทของป ายเป นประเภทของป ายเป นประเภทตามท กฎหมายก าหนด ได ถ กต อง 3. บอกได ว า ป ายประเภทใดได ร บการยกเว นภาษ ป ายตามกฎหมาย 4. ค านวณค าภาษ ป ายได อย างถ กต อง และสามารถให เหต ตามหล กเกณฑ ท กฎหมาย ก าหนดได 5. บอกก าหนดระยะเวลาท จะต องปฏ บ ต ตามล าด บข นตอนของกฎหมายได ถ กต อง 6. อธ บายเก ยวก บโทษทางอาญาท จะเก ดจากการฝ าฝ นกฎหมายภาษ ป ายได ถ กต อง ว ทยากรผ ท าการฝ กอบรม ว ทยากรหร อผ ท าหน าท เป นผ ฝ กอบรม อาจใช เจ าหน าท ของท องถ นเอง หร อใช ว ทยากรจาก หน วยงานภายนอกทางท ด ท องถ นควรหาโอกาสส งเจ าหน าท ของท องถ นเช าขอร บการฝ กอบรมจาก ส วนกลางเพ อกล บมาท าหน าท เป นเจ าหน าท ฝ กอบรม หร อเป นว ทยากรของท องถ นเอง จะม ความ สะดวกและเก ดความประหย ด 1.5 เตร ยมสถานท และเอกสารท ต องใช ให พร อม เร องการจ ดเตร ยมสถานท และเอกสารก เป นเร องท จ าเป นท ไม อาจมองข ามได การม สถานท ปฏ บ ต งานท สะดวก บรรยากาศด และส มพ นธ ก นก บข นตอนการท างาน จะท าให งานคล องต ว รวดเร วไม ต ดข ด ส วนเอกสาร โดยเฉพาะแบบพ มพ ต าง ๆ ควรส ารวจและจ ดเตร ยมให พร อมและเพ ยงพอ ก จะท าให การปฏ บ ต ในการบร การประชาชน เป นไปอย างรวดเร วและถ กต องเร ยบร อย ในเร องน น าจะไม รวมไปถ งบรรยากาศของสถานท ราชการท ประชาชนม กจะมองว า สถานท ราชการม บรรยากาศท ชวนให เคร งเคร ยด และม ความเป น ทางการ มากเก นไป ท าให เป น อ ปสรรคต อการเป นม ตรท ด ระหว างประชาชนก บราชการเร องน ผ บร หารท องถ นซ งก มาจากการเล อกต ง ของประชาชนอย แล วอาจม แนวทางแก ไขได ไม ยากน ก 2. ระยะปฏ บ ต การจ ดเก บภาษ ป ายประจ าป ( 1 มกราคม ถ ง 31 ม นาคม) การจ ดเก บภาษ ป ายประจ าป เร มต นจากการท เจ าของหร อผ ครอบครองป าย หร อผ ท ต องเส ย ภาษ ป ายตามกฎหมายมาย นแบบแสดงรายการภาษ ป ายต อพน กงานเจ าหน าท ต อเน องไปจนถ งการช าระ ภาษ ป าย ซ งผ เร ยบเร ยงได จ ดให ข นตอนน อย ในห วงเวลาท กฎหมายก าหนดให เป นระยะเวลาส าหร บการ ย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย หร อแบบ ภ.ป.1 ในทางปฏ บ ต เจ าของป ายส วนใหญ ม กจะขอช าระภาษ ป า ย ใ น ว น ท ม า ย น แ บ บ แ ส ด ง ร า ย ก า ร ป า ย โ ด ย ข อ ง เ จ า ห น า ท ป ร ะ เ ม น แ ล ะ แ จ ง การประเม นค าภาษ ให ท นท เจ าหน าท และท องถ นส วนมากก สนองความประสงค ของประชาชนได ตาม

6 ต องการ เพราะว าส วนมากเป นป ายท เคยเส ยภาษ มาในป ก อนหน าน นแล ว จ งไม ม ป ญหาในเร องประเภท ของป ายและอ ตราภาษ เน องจากเป นป ายเด ม ส วนป ายท มาย นแบบแสดงรายการเส ยภาษ คร งแรกก สามารถค านวณค าภาษ ได ในไม ช าน ก เว น แต จะเป นป ายขนาดใหญ ท เจ าหน าท ย งไม ม ข อม ลมาก อน อาจจะขอเวลาออกไปตรวจสอบขนาดและชน ด ของป ายก อนจะท าการประเม นซ งสามารถอธ บายให เจ าของป ายเข าใจได ไม ยากน ก ในกรณ ท เจ าของป ายม ภ ม ล าเนาอย ต างท องท ก อาจจะแจ งการประเม นและช าระค าภาษ ทาง ไปรษณ ย ได โดยไม ต องเส ยเวลาเด นทางมาด วยตนเอง ในข นตอนน อาจปรากฏว าม ผ มาย นแบบแสดงรายการภาษ ป ายในว นส ดท ายของก าหนด ค อ ว นท 31 ม นาคา การช าระค าภาษ ก จะเป นระยะเวลาในเด อนเมษายน หร อภายใน 15 ว น น บแต ว นร บ แจ งการประเม น 2.1 ร บแบบแสดงรายการเก ยวก บป าย (แบบ ภ.ป.1) การร บแบบแสดงรายการเก ยวก บป าย ม ความส าค ญเก ยวข องก บกฎหมายภาษ ป าย กล าวค อ กฎหมายก าหนดว าให เจ าของป ายหร อผ ซ งเจ าของป ายมอบหมายย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย ต อพน กงานเจ าหน าท ณ สถานท ด งน 1. ส าน กงานท องถ นท ต ดต งหร อแสดงป ายในเขตน น 2. ส าน กงานท องถ นท การจดทะเบ ยนพาหนะได กระท าในเขตน นกรณ เส ยภาษ ป ายท ต ดต งหร อแสดงท ยานพาหนะ 3. สถานท ซ งผ บร หารท องถ นก าหนด โดยการประกาศหร อโฆษณาให ทราบ ล วงหน าไม น อยกว า 30 ว น ด งน น สถานท ร บแบบพ มพ แสดงรายการภาษ ป ายจ งอาจม ได 3 แห ง ด งกล าว แล ว หากท องถ นใดจะก าหนดให ผ เส ยภาษ ป าย ไปย นแบบแสดงรายการภาษ ป ายนอกส าน กงาน ก จะต องประกาศหร อโฆษณาล วงหน าไม น อยกว า 30 ว น เพ อประชาชนทราบท วก น กรณ เส ยภาษ ป ายท ต ดต งหร อแสดงท ยานพาหนะ ท องถ นอาจจะไม ม ข อม ลเก ยวก บการ จดทะเบ ยนยานพาหนะท ม การต ดต งหร อแสดงป ายไว เพราะนายทะเบ ยนยานพาหนะไม ม หน าท ตรวจสอบเก ยวก บป าย จ งจ าเป นต องท าการประชาส มพ นธ ให ประชาชนทราบ โดยอาจจะไปขอความ ร วมม อจากนายทะเบ ยนยานพาหนะท ม ส าน กงานต งอย ในเขตท องถ นเพ อให แจ งเจ าของยานพาหนะท ไป จดทะเบ ยนหร อเส ยภาษ ประจ าป ให ทราบ 2.2 ตรวจสอบความถ กต องสมบ รณ ของการกรอกแบบพ มพ เม อร บแบบพ มพ (ภ.ป.1) แล ว เจ าหน าท จะต องเร มตรวจสอบความถ กต องสมบ รณ ของ ข อความท ม ผ ย นแบบได กรอกลงไว และม จ ดส าค ญท จารพ จารณาด งน 1. ช อและท อย ของผ มาย นแบบจะต องครบถ วน เพ อให สามารถต ดต อได อาจจะอย นอกเขตท องถ นท ย นแบบก ได 2. สถานท ต ดต งหร อแสดงป าย จะต องช ดเจนเพ ยงพอท จะไปตรวจสอบได ซ งอาจจะ ไม ใช ภ ม ล าเนาของเจ าของป าย 3. รายละเอ ยดเก ยวก บป าย ท งล กษณะ ข อความ ภาพ และขนากร ปร าง บาง ท องถ นก าหนดให ม ร ปถ ายของป ายน นมาประกอบด วย เพ อง ายแก การตรวจสอบ 4. ว น เด อน ป ท ต ดต งหร อแสดงป าย จะต องปรากฏช ดเจนด วย

7 5. ลายม อช อผ ย นแบบ จะต องเป นลายม อช อเจ าของป าย หร อผ ได ร บมอบหมาย ซ ง ม ช อและท อย ปรากฏอย ข างต น 6. ว น เด อน ป ท ย นแบบพ มพ เป นว นเด ยวก นก บว นท เจ าหน าท ได ร บแบบพ มพ เพ อม ให ม ป ญหาเร องเวลาอย างน อยท ส ดจะต องไม เก นกว าเด อนม นาคม หากมาย นแบบหล งจากน น อาจจะต องด าเน นคด ฐานไม ย นแบบแสดงรายการเก ยวก บป ายภายในเวลาก าหนด หล งจากตรวจสอบแล ว หากย งไม สามารถประเม นค าภาษ ได ท นท ก ให ออกใบร บแบบ พ มพ มอบให ผ ย นแบบพ มพ เก บไว เป นหล กฐานว าได ย นแบบเร ยบร อยแล ว และแจ งให รอบร บใบแจ งการ ประเม นภาษ ท จะส งทางไปรษณ ย หร อให เจ าหน าท น าส งไปย งท ระบ ไว ในแบบพ มพ หากสามารถ ประเม นค าภาษ ได ในเวลาน นก ด าเน นการให โดยไม ช กช า 2.3 การประเม นค าภาษ ป าย การประเม นภาษ ป าย เป นหน าท ของพน กงานเจ าหน าท การประเม นถ อหล กเกณฑ ตามท ก าหนดไว ในกฎกระทรวง ฉบ บท 5 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบ ญญ ต ภาษ ป าย พ.ศ ด งน 1. ป ายท ม อ กษรไทยล วน ให ค ดอ ตรา 3 บาท/ห าร อยตารางเซนต เมตร 2. ป ายท ม อ กษรไทยปนก บอ กษรต างประเทศ หร อปนก บภาพและหร อเคร องหมาย ให ค ดอ ตราอ น ๆ 20 บาท/ห าร อยตารางเซนต เมตร 3. ป ายด งต อไปน ให ค ดอ ตรา 40 บาท/ห าร อยตารางเซนต ดเมตร ก. ป ายท ไม ม อ กษรไทย ไม ว าจะม ภาพ หร อเคร องหมายใดหร อไม ข. ป ายท ม อ ดษรไทยบางส วนหร อท งหมดอย ใต หร อต ากว าอ กษรต างประเทศ 4. ป ายท เปล ยนแปลงแก ไขตามมาตรา 14(3) ให ค ดอ ตราส วน(1)(2)หร อ(3) แล วแต กรณ และให เส ยเฉพาะจ านวนเง นภาษ ท เพ มข น 5. ป ายตาม(1)(2) หร อ (3) เม อค านวณพ นท ของป ายแล ว ถ าม อ ตราท ต องเส ยภาษ ต า กว าป ายละ 200 บาท ให เส ยภาษ ป ายละ 200 บาท ในการประเม นค าภาษ ป าย เจ าหน าท อาจจะพบสภาพป ายท ไม อาจต ดส นได ว าเป นป าย ชน ดใด เน องจากในป จจ บ น (พ.ศ.2540) เทคโนโลย ด านส อการโฆษณาม ความก าวหน ามาก การจ าแนก ล กษณะป ายท ปรากฏอย ในกฎหมายซ งบ ญญ ต ข นมาหลายส บป แล ว อาจจะครอบคล มไม ถ ง ด งน น พน กงานเจ าหน าท หร อผ ร บผ ดชอบในการประเม นค าภาษ ป ายจะต องพ จารณาอย างรอบคอบและค าน งถ ง การจ ดเก บรายได ให ท องถ นเป นหล ก ป ายท ไม ช ดเจนจามกฎหมายควรพ จารณาให ได ประโยชน แก ท องถ น ม ใช พ จารณาประโยชน ให ก บเจ าของป าย 2.4 การค านวณภาษ ป าย ตามอ ตราภาษ ป าย เม อเจ าของป ายได ย นแบบแสดงรายการภาษ ป ายแล ว พน กงานเจ าหน าท จะด าเน นการ ประเม นภาษ โดยจะถ อพ นท ของป ายก อนไปก าหนดประเภทป าย กล าวค อ ก. การหาพ นท ของป ายให ค านวณด งน 1. ถ าเป นป ายท ม ขอบเขตก าหนดได ค อป ายซ งม ขนาด ล กษณะ และพ นท สามารถมองเห นได ม การก าหนดเป นแผ นไว เช น

8 ส เหล ยมผ นผ า วงกลม สามเหล ยม วงร การค านวณพ นท ของป ายล กษณะน กฎหมายให ค ดเป นตารางเซนต เมตร โดยให เอาส วนท กว างท ส ดค ณ ด วยส วนท ยาวท ส ด ต วอย าง ก ข 20 ซม. 50 ซม. 50 ซม. 50 ซม. พ นท ของป าย ก. ม ส วนกว างท ส ด = 20 ซม. ป าย ก. จ งม พ.ท. = 20x50 =1,000 ตร. ซม. ม ส วนยาวท ส ด = 50 ซม. พ นท ของป าย ข. ม ส วนกว างท ส ด = 50 ซม. ป าย ข. จ งม พ.ท. = 50x50 =2,500 ตร. ซม. ม ส วนยาวท ส ด = 50 ซม. ค ง จ ซม ซม. 2. ส าหร บป ายท ไม ม ขอบเขตก าหนดได ค อ ป ายท แสดงข อความ ช อ ย ห อ โดยไม ม ขอบเขต เช น เข ยนไว ท ก าแพง ผน งอาคาร เช น จ านหน ายอะไหล ร บซ อมเคร องยนต

9 การค านวณพ นท ของป ายในล กษณะน ให ค ดเป นตารางเซนต เมตร = โดยให ว ดจากต วอ กษร ภาพ หร อเคร องหมายท อย ร มส ดเป นขอบเขตส าหร บก าหนดความกว างและยาวท ส ด และค านวณพ นท เช นเด ยวก บข อ (1) 500 ซม ก 1,000 ซม. พ นท ป ายน จะเท าก บ 1,000 x 500 = 500,000 ตร.ซม. ข. ประเภทป ายแบ งได 3 ชน ด ค อ 1. ป ายท อ กษรไทยล วน ค อ ป ายท ข อความเป นภาษาไทยท งหมด ให ค ดอ ตรา 3 บาท ต อห าร อยตารางเซนต เมตร 2. ป ายท ม อ กษรไทยปนอ กษรต างประเทศ หร อปนก บภาพและหร อเคร องหายอ น ๆ ค อป ายท ม ข อความเข ยนเป นภาษาไทย และม ภาษาต างประเทศปน หร อม เคร องหมายปนอย ก ได ให ค ด อ ตรา 20 บาทต อห าร อยตารางเซนต เมตร ก KLONGCHAO ICE LIMITED PARTNERSHIP 3. ป ายด งต อไปน ให ค ดอ ตรา 40 บาท ต อห าร อยตารางเซนต เมตร ก. ป ายท ไม ม อ กษรไทย ไม ว าจะม สภาพหร อเคร องหมายใดๆ หร อไม ค อป ายท เข ยนเป นข อความภาษาต างประเทศท งหมด หร อม เคร องหมายปน หร อม เคร องหมาย อย างเด ยว ข อส าค ญค อป ายน นต องไม ม ข อความเป นภาษาไทยอย เลย computer

10 makro ข. ป ายท ม อ กษรไทยบางส วน หร อท งหมดอย ใต หร อต ากว าอ กษรต างประเทศ ค อป าย ท เข ยนเป นข อความภาษาต างประเทศโดยม อ กษรไทยบางส วนหร อท งหมดอย ใต หร อต ากว าอ กษร ต างประเทศ ไม ว าป ายน นจะม อ กษรไทยบางส วนอย เหน อข อความภาษาต างประเทศก ตาม 2.5 การแจ งการประเม น หล งจากประเม นค าภ ป ายแล ว พน กงานเจ าหน าท จะต องแจ งการประเม นให เจ าของ ป ายทราบ เพ อให น าเง นมาช าระค าภาษ ตามเวลาท กฎหมายก าหนด ค อภายใน 15 ว น น บแต ว นท ได ร บแจ งการปรเม นและต องแจ งเป นหน งส อโดยแบบพ มพ ตามท กระทรวงมหาดไทยก าหนดไว ตามปกต ให แจ งโดยการส งทางไปรษณ ย ลงทะเบ ยนตอบร บ เพ อให ม หล กฐานว นท เจ าของป ายได ร บหน งส อ เพ อ ประโยชน ในการน บเวลาท ต องมาช าระค าภาษ หร อเวลาท จะย นหน งส ออ ทธรณ ค าภาษพต อผ บร หาร ท องถ น แต ถ าม เจ าหน าท น าส งด วยตนเอง ก จะต องให ม หล กฐานการร บหน งส อกล บมาต ดเร องไว ด วย การแจ งการประเม น อาจจะแจ งในเวลาท เจ าของป ายมาย นแบบและรอร บแจ งการประเม นอย ก ได เพราะกฎหมายก าหนดแจ งการประเม นโดยไม ได ก าหนดเวลาได ว แต ต องถ อว าเจ าพน กงานจะต องร บ ด าเน นการโดยไม ช กช า การแจ งการประเม นในว นเวลาท มาย นแบบแสดงรายกสรน นก ย งคงต องแจ งเป น หน งส อให ผ ร บประเม นลงช อร บทราบด วย แม จะช าระเง นค าภาษ ป ายในเวลาน นแล วก ตาม เพ อประโยชน ในทางกฎหมายหากม กรณ โต แย งในภายหล ง 2.6 การร บช าระเง นค าภาษ ป าย ผ ม หน าท เส ยภาษ ป าย ต องช าระเง นค าภาษ ตามเจ าพน กงานประเม น ภายใน 15 ว น น บแต ว นท ได ร บแจ งการประเม น โดยอาจน าเง นช าระ ณ ส าน กงานท องถ นท ประเม น หร อ ณ สถานท ท พน กงานเจ าหน าท ก าหนดไว ล วงหน า การช าระค าภาษ ป าย อาจจะใช ว ธ การส งเง นทางธนาณ ต หร อต วแลกเง นของธนาคารท ส งจ ายให แก ราชการส วนท องถ นเก ยวข อง โดยส งไปย งสถานท ท กล าวแล ว ข างต นโดยทางไปรษณ ย ลงทะเบ ยน ว นท ส งจดหมายถ อว าเป นว นช าระค าภาษ ป ายเม อร บเง นค าภาษ แล ว เจ าหน าท จะต องออกใบเสร จร บเง นให แก ผ ช าระเง นเป นหล กฐาน ถ าร บธนาณ ต หร อต วแลกเง นจะออก ใบเสร จต อเม อได น าเอกสารไปร บเง นจากไปรษณ ย หร อธนาคารแล ว และส งใบเสร จร บเง นทางไปรษณ ย ลงทะเบ ยนให ผ เส ยภาษ กรณ ท ค าภาษ 3,000 บาท(-สามพ นบาทถ วน-) หร อมากกว า ผ เส ยภาษ สามารถขอผ อนช าระเป น 3 งวด เท าก นได แต ต องย นค าร องขอผ อนช าระก อนครบก าหนดเวลาท ต อง ช าระภาษ การผ อนช าระม หล กเกณฑ ด งน 1. งวดท หน งช าระภายใน 15 ว น น บแต ว นร บแจ งการประเม นค าภาษ 2. งวดท สองช าระภายในหน งเด อน น บแต ว นส ดท ายท ต องช าระงวดท หน ง 3. งวดท สามช าระภายในหน งเด อน น บแต ว นส ดท ายท ต องช าระงวดท สอง

11 โดยสร ปก ค อ การผ อนช าระจะให เวลารวม 3 เด อน น บแต ว นท ได ร บแจ งการประเม น ถ าผ ด น ดในงวดใดถ อว ายกเล กการผ อนช าระท งหมด จะต องช าระเง นท เหล อในคราวเด ยว และต อง เส ยเง นเพ มเท าก บจ านวนเง นและระยะเวลาท ค างช าระอย ด วย 2.7 ข อยกเว นบางประการ ป ายบางชน ด กฎหมายยกเว นค าภาษ ให ตามท ปรากฏอย ในมาตรา 8 แห ง พระราชบ ญญ ต ภาษ ป าย พ.ศ และท แก ไขเพ มเต ม โดยพระราชบ ญญ ต ภาษ ป าย (ฉบ บท 2) พ.ศ ป ายประเภทต าง ๆ ด งกล าวน น เจ าของป ายไม ต องย นแยยแสดงรายการตามท กล าวมาแล ว อย างไรก ตาม เจ าหน าท อาจจะม ความเห นไม ตรงก นก บเจ าของป ายในเร อข อยกเว น พน กงาน เจ าหน าท ม อ านาจออกหน งส อเร ยกบ คคมาให ถ วยค าเก ยวก บป ายได ในทางปฏ บ ต อาจใช ว ธ การ นอกเหน อจากท กฎหมายก าหนดเพ อม ให เก ดความข ดแย งหร อเก ดความเส ยหายได แต ก ต องไม ให ข ดต อ กฎหมายด วย 3. ระยะเวลาตามประเม นผลการปฏ บ ต (1 เมษายน ม ถ นายน) เม อหมดเวลาร บแบบแสดงรายการเพ อเส ยภาษ ป ายแล ว ( 31 ม นาคม เป นว นส ดท าย ) ก ถ งเวลา ต ดตามประเม นการปฏ บ ต เพ อให การปฏ บ ต งานจ ดเก บภาษ ป ายม ประส ทธ ภาพ ระยะเวลาท ก าหนดไว ส าหร บการต ดตามประเม นผลการปฏ บ ต ก าหนดไว 3 เด อน ค อต งแต 1 เมษายน ถ ง 30 ม ถ นายน เพ อเป นกรอบให เจ าหน าท วางแผนการปฏ บ ต เท าน น ในทางท เป นจร ง ระยะเวลาของการต ดตามผลการปฏ บ ต อาจจะล วงเลยจากก าหนดน ไป ความม งหมายหล กของการต ดตามประเม นผลการปฏ บ ต น ค อการตรวจสอบการช าระภาษ ประจ าป 3.1 ตรวจสอบทะเบ ยน หร อข อม ลป ายหาต วผ ไม มาย นแบบแสดงรายการเส ยภาษ ป าย ภายในก าหนด ในระหว างร บแบบแสดงรายการภาษ ป ายตามข นตอนท กล าวไปแล ว เจ าหน าท ควรท า เคร องหมายจ าหน ายรายช อผ ท มาย นแบบแล วในทะเบ ยนเพ อให ตรวจสอบรายช อผ ท ย งไม มาย นแบบได โดยง ายหากจะเต อนผ ท ย งไม ย นแบบก ควรจะเต อนต งแต ก อนส นเด อนม นาคา เพ อให มาย นแบบได ท นเวลา เม อตรวจสอบทะเบ ยนพบว าผ ใดไม มาย นแบบแสดงรายการภาษ ป ายภายในเด อน ม นาคม เจ าหน าท จะต องท ารายงานเสนอต อผ บร หารท องถ น เพ อเตร ยมการด าเน นคด อาญาตามท กฎหมายก าหนด เจ าหน าท ไม สมควรอน โลม หร อผ อนผ น ร บแบบแสดงรายการป าย เม อหมดเวลาตาม กฎหมายแล ว เพราะเป นการเส ยงต อความผ ดอาญา เน องจากผ ท ไม ย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย ภายในก าหนด หากเป นการจงใจไม ย นแบบแล วจะต องระวางฦโทษปร บส งถ งหน าหม นบาท ถ า เจ าหน าท ร บแบบแสดงรายการภายหล งจากท กฎหมายก าหนดไว ถ าเป นเหต ท าให ผ เป นเจ าของป ายพ น จากความร บผ ดชอบด งกล าว อาจถ อว าเป นการปฏ บ ต หน าท หร อละเว นการปฏ บ ต หน าท โดยม ชอบอ น เป นความผ ดอาญาร ายแรงส าหร บผ ท เป นเจ าพน กงาน ด งน น เจ าหน าท ผ ร บผ ดชอบในการตรวจสอบ รายช อผ ไม ย นแบบแสดงรายการภาษ ป ายจ งต องรอบคอบและซ อตรง

12 3.2 การด าเน นคด ต อผ ไม ย นแบบแสดงรายการป ายภายในก าหนดเวลา มาตรา 35 แห ง พ.ร.บ. ภาษ ป ายฯ ก าหนดว า ผ ใดจงใจไม ย นแบบแสดงรายการ ภาษ ป ายต องระวางโทษปร บต งแต ห าพ นถ งห าหม นบาท เม อเจ าหน าท ตรวจพบว าผ ใดไม ย นแบบแสดง รายการภาษ ป ายก ควรรายงานต อผ บร หารท องถ นเพ อให เร ยกต วมาท าการสอบสวนข อเท จจร ง การ ด าเน นคด สามารถกระท าได 2 ทางค อ 1. เม อสอบสวนข อเท จจร งแล วพบว าผ น นกระท าผ ดตามท บ ญญ ต ไว ในมาตรา 35 ผ บร หาร ท องถ นหร อผ ท ได ร บมอบหมายม อ านาจเปร ยบเท ยบปร บได โดยผ ต องหาต องน าเง นมาช าระภายใน 30 ว น 2. กรณ ตามข อ 1 เม อผ บร หารท องถ นหร อผ ท ได ร บมอบหมายเห นว าไม ควรเปร ยบเท ยบ หร อ เม อเปร ยบเท ยบแล วผ ต องหาไม ยอมหร อยอมแต ไม ช าระค าปร บตามก าหนดให รวบรวมหล กฐานไปแจ ง ความต อพน กงานสอบสวนฝ ายปกครอง(กรณ ท ท องถ นอย ในส วนภ ม ภาค) หร อพน กงานสอบสวนฝ าย ต ารวจ (ส าหร บในกร งเทพมหานคร) การด าเน นคด ด งกล าวน ไม เป นการท เลาหร อยกเว นการเส ยภาษ ป าย ผ ท ถ กด าเน นคด แล วย งจะต องมาย นแยยแสดงรายการภาษ ป ายและช าระค าภาษ ตามกฎหมายต อไปด วย 3.3 ตรวจสอบการช าระภาษ ของผ ร บการประเม นประจ าป เม อได แจ งการประเม นภาษ ป ายให ผ ม หน าท เส ยภาษ ป ายทราบแล ว เจ าหน าท จะต อง ต ดตามตรวจสอบด ว าผ น นได ช าระค าภาษ แล ว ว ธ ตรวจสอบอย างง าย ๆ ค อเม อม การช าระค าภาษ รายใด แล ว ให น าแบบแสดงรายการ (แบบ ภป.1) รายน นออกมาบ นท กการช าระไว ด านหล ง แล วแยกเก บไว ต างหาก แบบแสดงรายการท ย งเหล ออย ก ค อรายท ย งไม มาช าระค าภาษ ซ งเจ าหน าท สามารถตรวจด ว น ครบก าหนดเวลาช าระภาษ ได ว ธ น ใช ก บกรณ ท ม ป ายไม มาก ว ธ ท เหมาะสมกว าน ก ค อ เจ าหน าท จ ดท าทะเบ ยนค มรายต วผ เป นเจ าของป าย ซ งม ช อง แสดงรายการก าหนดว นครบก าหนดช าระภาษ อย ด วย เจ าหน าท สามารถตรวจสอบล วงหน าและสามารถ ท าหน งส อเต อนไปก อนถ งก าหนดว นช าระค าภาษ เพ อม ให ผ เส ยภาษ ต องเส ยเง นเพ มเพราะมาช าระค า ภาษ เก นก าหนดเวลา กรณ ท ท องถ นได จ ดท าแบบเกณฑ ค างร บ (กค.1) ซ งใช ข อม บจากแผนท ภาษ และ ทะเบ ยนทร พย ส นถ กต องและได ปร บข อม ลเป นป จจ บ น 3.4 การเร ยกเง นเพ มจากผ ช าระภาษ เก นก าหนดเวลา ผ ม หน าท เส ยภาษ ป ายต องเส ยเง นเพ มนอกจากค าภาษ ในกรณ และอ ตราด งต อไปน 1. ไม ย นแบบแสดงนายการภาษ ป ายในเวลาท ก าหนดต องเส ยเง นเพ มร อยละส บของเง น ท ต องเส ยภาษ ป ายเว นแต มาย นแบบมาก อนท พน กงานเจ าหน าท จะแจ งให ทราบ ให เส ยเง นเพ มร อยละห า 2. ย นแบบแสดงรายการป ายไม ถ กต องท าให เส ยภาษ ป ายต ากว าท ควร ต องเส ยเง นเพ ม ร อยละส บของภาษ ต องประเม นเพ ม เว นแต เจ าของป ายมาแก ไขรายการเองก อนเจ าหน าท จะแจ งประเม น 3. ไม ช าระภาษ ภายในก าหนดเวลาเส ยเง นเพ มร อยละสองต อเด อนของจ านวนเง นท ต อง เส ยภาษ ป าย เศษของเด อนให น บเป นหน งเด อน แต ไม ให น าเอาเง นเพ มตามข อ 1 และข อ 2 ข างต นมา ค านวณเง นเพ มซ า

13 4. ระยะบ งค บจ ดเก บภาษ (ต งแต 1 กรกฎาคม เป นต นไป) การบ งค บจ ดเก บภาษ หมายถ งการใช มาตรการร นแรง(ตามกฎหมาย) เข าบ งค บเพ อให ได ค าภาษ ป ายมาส ท องถ น การบ งค บจ ดเก บน จะใช ก บผ ท ไม ยอมช าระค าภาษ จะด วยเหต ท ไม ม เง นช าระหร อเป น การด อแพ งโดยไม ม เหต ผลก ตามท กฎหมายภาษ ป ายน ม บทบ ญญ ต ท ผ อนปรนและอน โลมต อผ เส ยภาษ มากพอสมควรแล ว ด งน น ผ ท ย งคงฝ าฝ นไม ปฏ บ ต ตามกฎหมาย นอกเหน อจากการด าเน นคด อาญาแล ว การบ งค บจ ดเก บก จะเป น มาตรการอ กอย างหน งท จะท าให ท องถ นม โอกาสเก บภาษ ป ายได การบ งค บจ ดเก บท ว าน ค อ การย ดอาย ดทร พย ส นของผ ค างช าระภาษ มาขายทอดตลาด แล ว น าเง นท ได มาเป นค าภาษ เง นเพ ม เง นค าใช จ ายในการด าเน นการย ดทร พย และขายทอดตลาด ถ าม เง น เหล อก ค นให ก บเจ าของไป 4.1 ตรวจสอบทะเบ ยน ข อม ล หร อรายช อผ ค างช าระภาษ ท องถ นส วนมากม ทะเบ ยนรายช อผ ช าระภาษ และผ ค างช าระภาษ อย แล ว การตรวจสอบ จ งท าได ไม ยาก ผ ค างช าระภาษ หมายถ งผ ท ร บแจ งการประเม นของพน กงานเจ าหน าท แล วแต ย งไม ได ช าระ ค าภาษ เม อครบก าหนดเวลาท กฎหมายก าหนด 4.2 ท าหน งส อแจ งเต อนให ช าระภาษ หล งจากท ท องถ นตรวจสอบรายช อผ ค างช าระภาษ ป ายได ท งหมดแล ว ก จะต องท า หน งส อแจ งเต อนผ ค างช าระภาษ ป าย ให มาช าระภาษ ป ายท ค างช าระภายใน 7 ว นน บแต ว นท ร บหน งส อ น น 4.3 การย ดอาย ดและขายทอดตลาดทร พย ส น เม อพ นก าหนด 7 ว น น บแต ว นท ได ร บหน งส อแจ งเต อนจากท องถ นแล ว ผ ม หน าท เส ยภาษ ป ายไม ยอมมาช าระภาษ ป ายท ค างช าระน น ผ บร หารท องถ นม อ านาจออกค าส งเป นหน งส อให ย ด หร ออาย ดและขายทอดตลาดทร พย ส น(ป าย)ของผ ม หน าท เส ยภาษ ป ายท ค างช าระ ท งน ตามระเบ ยบท ร ฐมนตร ก าหนด เง นท ได ร บจากการขายทอดตลาดทร พย ส น(ป าย)ให ห กไว เป นค าใช จ ายในการย ด หร อ ขาย ทอดตลาดหร อเท าใดให ช าระเป นค าภาษ ป าย ถ าย งม เหล ออย อ กให ค นแก เจ าของทร พย ส นน น ว ธ การย ด อาย ด และขายทอดตลาดทร พย ส น เพ อให ได ร บภาษ ป ายท ค างช าระ ให น าว ธ การ ในประมวลกฎหมายพ จารณาความแพงมาให บ งค บโดยอน โลม ภายหล งท ได ม การช าระภาษ ป ายท ค างช าระ ค าธรรมเน ยม และค าใช จ ายในการย ด อาย ด ทร พย ส นได ครบถ วนก อนการขายทอดตลาด ให ผ บร หารท องถ น หร อผ ซ งผ บร หารท องถ นมอบหมาย ส ง การถอนย ดอาย ดน น

14 แผนปฏ บ ต งานการจ ดเก บภาษ ป าย องค การบร หารส วนต าบลแกใหญ แยกปฏ บ ต ตามข นตอนของก จกรรม ก. ข นเตร ยมการ 1. ตรวจสอบและค ดลอกรายช อผ อย ในเกณฑ เส ยภาษ ในป งบประมาณ ก นยายน (บ ญช ล กหน ตามเกณฑ ค างร บ) 2. ส ารวจและจ ดเตร ยมแบบพ มพ ต าง ๆ ต ลาคม 3. ประชาส มพ นธ ข นตอนและว ธ การเส ยภาษ พฤศจ กายน-ก มภาพ นธ 4. จ ดท าหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบเพ อย นแบบ แสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.1) ธ นวาคม ข. ข นด าเน นการจ ดเก บ 1. กรณ ม ป ายก อนเด อนม นาคม - ร บแบบ ภ.ป.1 และตรวจสอบความถ กต อง มกราคม ม นาคม - ประเม นค าภาษ และม หน งส อแจ งการประเม น (ภ.ป.3) มกราคม เมษายน 2. กรณ ม ป ายหล งเด อนม นาคม เมษายน - ธ นวาคม - ร บแบบ ภ.ป.1 และตรวจสอบความถ กต อง เมษายน - ธ นวาคม - ประเม นค าภาษ และม หน งส อแจ งผลการประเม น(ภ.ป.3) 3. การช าระค าภาษ กรณ ปกต - ร บช าระภาษ (ช าระในว นย นแบบหร อช าระภาษ ภายใน มกราคม - พฤษภาคม ก าหนดเวลา) กรณ พ เศษ ก มภาพ นธ - ก นยายน 1. ช าระภาษ เก นเวลาท ก าหนด (เก น 15 ว น น บแต ว นท ได ร บแจ ง การประเม น) - ร บช าระภาษ และเง นเพ ม 2. ผ ประเม นไม พอใจในผลการประเม นภาษ 2.1 ร บค าร องอ ทธรณ ขอให ประเม นค าภาษ ใหม (แบบ ภ.ป.4) ก มภาพ นธ - พฤษภาคม 2.2 ออกหมายเร ยกให มาช แจงหร อออกตรวจสถานท ก มภาพ นธ -ม ถ นายน 2.3 ช ขาดและแจ งผลให ผ ร บร องทราบ (แบบ ภ.ป.5) ม นาคม กรกฎาคม 2.4 ร บช าระภาษ และเง นเพ ม ม นาคม ก นยายน 2.5 ปฏ บ ต ตามค าส งศาล (กรณ น าไปส ศาล) ข. ข นประเม นผลและเร งร ดการจ ดเก บ 1. ไม ย นแบบแสดงรายการทร พย ส น (ภ.ป.1) ภายในก าหนดเวลา ม นาคม - ม หน งส อแจ งเต อนผ ท ย งไม ย นแบบ(เม อใกล จะส นส ดเวลาท ประกาศ ก าหนดให ย นแบบ)

15 - ม หน งส อแจ งเต อนผ ท ไม ย นแบบภายในก าหนดเวลา - คร งท 1 เมษายน - คร งท 2 พฤษภาคม - แจ งความต อพน กงานสอบสวนฝ ายปกครอง (อ าเภอ) เมษายน - กรกฎาคม เพ อด าเน นคด แก ผ ไม ย นแบบ - ร บช าระภาษ และเง นเพ มตามมาตรา 25 เมษายน ก นยายน 2. ย นแบบ ภ.ป.1 แล วแต ไม ยอมช าระภาษ ภายในก าหนดเวลา - ม หน งส อแจ งเต อนผ ท ย งไม ช าระภาษ - คร งท 1 พฤษภาคม - คร งท 2 ม ถ นายน - คร งท 3 กรกฎาคม - ร บช าระภาษ และเง นเพ ม พฤษภาคม ก นยายน - ด าเน นการบ งค บจ ดเก บภาษ (ย ด อาย ด และขายทอด ตลาดทร พย ส น) กรณ หล กเล ยงไม ยอมช าระภาษ ต ลาคมเป นต นไป

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑)

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑) แผนปฏ บ ต งานการจ ดเก บภาษ ป าย ประจ าป ๒๕๕๗ แยกปฏ บ ต ตามข นตอนของก จกรรม ก. ข นเตร ยมการ ๑. ตรวจสอบและค ดลอกรายช อผ อย ในเกณฑ เส ยภาษ ในป งบประมาณ ก นยายน (บ ญช ล กหน ตามเกณฑ ค างร บ) ๒. สารวจและจ ดเตร

More information

แผนปฏ บ ต การจ ดเก บภาษ โรงเร อนและท ด น ประจาป 2558

แผนปฏ บ ต การจ ดเก บภาษ โรงเร อนและท ด น ประจาป 2558 แยกปฏ บ ต ตามห วงเวลา แผนปฏ บ ต การจ ดเก บภาษ โรงเร อนและท ด น ประจาป 2558 ก นยายน 2557 - ค ดลอกบ ญช ผ ท อย ในเกณฑ เส ยภาษ ในป งบประมาณจ ดเก บ จาก ผ.ท. 5 - ประชาส มพ นธ เร องการเส ยภาษ โรงเร อนและท ด น

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น 5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น การบ นท กรายการขอจ ายช าระเง นผ าน GFMIS Web Online ให ใช แบบ ขจ05 โดยการอ างอ ง ให เล อกป พ.ศ.ของรายการขอเบ กเง น ตามด วยระบ เลขท เอกสารจ านวน 10 หล ก ค อ

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

ข อ ๓ การขออน ญาตน าเข าว ตถ อ นตราย ให ย นหน งส อขออน ญาตน าเข าตามแบบ วอ./อก.๑๒

ข อ ๓ การขออน ญาตน าเข าว ตถ อ นตราย ให ย นหน งส อขออน ญาตน าเข าตามแบบ วอ./อก.๑๒ (ร าง) ประกาศกระทรวงอ ตสาหกรรม เร อง หล กเกณฑ การน าเข า หร อม ไว ในครอบครองซ งว ตถ อ นตรายชน ดท ๔ เพ อใช เป นสารมาตรฐานในการว เคราะห ทางห องปฏ บ ต การ ท กรมโรงงานอ ตสาหกรรม ร บผ ดชอบ พ.ศ.... อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

การแจ งท อย หล กในการจ ดส ง หน งส อมอบฉ นทะและเอกสารเช ญประช ม (Principal Address)

การแจ งท อย หล กในการจ ดส ง หน งส อมอบฉ นทะและเอกสารเช ญประช ม (Principal Address) การแจ งท อย หล กในการจ ดส ง หน งส อมอบฉ นทะและเอกสารเช ญประช ม (Principal Address) ด วยประกาศของกรมพ ฒนาธ รก จการค า กระทรวงพาณ ชย เม อเด อนก มภาพ นธ 2556 ได ก าหนดให ผ ถ อห น ท จะมอบฉ นทะให บ คคลอ นเข

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT±

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± Inordertopromotepubliceducationandpublicsafety,equal justiceforal,abeterinformedcitizenry,theruleoflaw, worldtradeandworldpeace,thislegaldocumentishereby madeavailableonanoncommercialbasis,asitistherightof

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login 1 ระบบงานบร หารงานเคร อข าย ระบบงานบร หารงานเคร อข าย เป นระบบงานท เก บรวบรวมข อม ล เก ยวก บเคร อข ายต างๆ ประกอบด วย องค กรสว สด การส งคมและอาสาสม คร รวมท งข อม ลในด านอ นๆ เป นต นว าก จกรรมการด าเน นงาน

More information

ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งาน การตรวจต ดตามค ณภาพภายใน

ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งาน การตรวจต ดตามค ณภาพภายใน หน า 1/6 ผ จ ดทา ผ ตรวจสอบ.. (นางสาวมณฑ รา ถาวรย ต การต ) (นางสาวอ มพ ชน นวลแสง) ห วหน าฝ ายตรวจประเม น ผ แทนฝ ายบร หาร 14 / ม.ค. / 55 12 / ม.ค. / 55 ผ อน ม ต (นางธน ฏฐา จงพ ร เพ ยร) ผ อ านวยการศ นย พ

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย จ ดท าโดย นางสาวพ ไลพรรณ โพธ สม ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ค ม อการใช

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

1. ต าแหน งท จะด าเน นการสอบค ดเล อกเพ อจ างเป นคร อ ตราจ างว ฒ ปร ญญาตร หร อเท ยบเท าข นไป 1. ค ณสมบ ต ของผ ม ส ทธ สอบค ดเล อก เป นผ ม ค ณสมบ ต ด งน

1. ต าแหน งท จะด าเน นการสอบค ดเล อกเพ อจ างเป นคร อ ตราจ างว ฒ ปร ญญาตร หร อเท ยบเท าข นไป 1. ค ณสมบ ต ของผ ม ส ทธ สอบค ดเล อก เป นผ ม ค ณสมบ ต ด งน ประกาศโรงเร ยนท าบ อ เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกบ คคลเพ อจ างเป นล กจ างช วคราวท าหน าท คร ธ รการ ************************** ด วยโรงเร ยนท าบ อม ความประสงค ด าเน นการสอบค ดเล อกบ คคลเพ อจ างเป นล กจ าง ช

More information

ส งท ส งมาด วย 2 แนวทางการจ ดเก บข อม ลบ คลากรและผ ร บบร การหร อผ ม ส วนได ส วนเส ย เพ อประเม นตามแบบ

ส งท ส งมาด วย 2 แนวทางการจ ดเก บข อม ลบ คลากรและผ ร บบร การหร อผ ม ส วนได ส วนเส ย เพ อประเม นตามแบบ ส งท ส งมาด วย 2 แนวทางการจ ดเก บข อม ลบ คลากรและผ ร บบร การหร อผ ม ส วนได ส วนเส ย เพ อประเม นตามแบบ Internal และ External ตามโครงการประเม นค ณธรรมและความโปร งใสการด าเน นงานของหน วยงานภาคร ฐ (Integrity

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท (ฉบ บปร บปร ง) ว นท บ งค บใช ๑ ส งหาคม ๒๕๕๔ หน า ๑ ของ ๙ สารบ ญ ห วข อ หน า ว ตถ ประสงค ๑ ขอบเขต ๒

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

ค าใช จ ายในการประช ม อบรมและส มมนา

ค าใช จ ายในการประช ม อบรมและส มมนา ค าใช จ ายในการประช ม อบรมและส มมนา ระเบ ยบกระทรวงการคล งว าด วยค าใช จ ายในการฝ กอบรม การจ ดงานและการประช มระหว าง ประเทศ พ.ศ. 2549 ก าหนดการฝ กอบรมไว 3 ระด บ ด งน 1. การฝ กอบรมระด บต น หมายความว า การฝ

More information

ระเบ ยบคณะกรรมการการเล อกต ง ว าด วยเง นส งเสร มประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งานท ด ของพน กงานและล กจ างประจ าของส าน กงานคณะกรรมการการเล อกต ง พ.ศ.

ระเบ ยบคณะกรรมการการเล อกต ง ว าด วยเง นส งเสร มประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งานท ด ของพน กงานและล กจ างประจ าของส าน กงานคณะกรรมการการเล อกต ง พ.ศ. หน า ๒๐ ระเบ ยบคณะกรรมการการเล อกต ง ว าด วยเง นส งเสร มประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งานท ด ของพน กงานและล กจ างประจ าของส าน กงานคณะกรรมการการเล อกต ง พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยท คณะกรรมการการเล อกต งเป นองค กรอ สระตามร ฐธรรมน

More information

การลดข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต งานของงานป องก นและบรรเทาสาธารณภ ยใน การสน บสน นน าอ ปโภคบร โภค

การลดข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต งานของงานป องก นและบรรเทาสาธารณภ ยใน การสน บสน นน าอ ปโภคบร โภค การลดข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต งานของงานป องก นและบรรเทาสาธารณภ ยใน การสน บสน นน าอ ปโภคบร โภค 1. แผนผ งเสดงข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการท ก าหนดไว เด ม ประชาชน ย นค าร อง รายงาน ผ ผ บ งค บบ ญชา เพ

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

บทท 3 การบ นท กเอกสารส ารองเง น (สง.01) เอกสารส ารองเง น ค อ การสร างเอกสารเพ อจองเง นงบประมาณภายใต รห สแหล งของเง น ป ป จจ บ น ท ไม สามารถด าเน

บทท 3 การบ นท กเอกสารส ารองเง น (สง.01) เอกสารส ารองเง น ค อ การสร างเอกสารเพ อจองเง นงบประมาณภายใต รห สแหล งของเง น ป ป จจ บ น ท ไม สามารถด าเน บทท 3 การบ นท กเอกสารส ารองเง น (สง.01) เอกสารส ารองเง น ค อ การสร างเอกสารเพ อจองเง นงบประมาณภายใต รห สแหล งของเง น ป ป จจ บ น ท ไม สามารถด าเน นการเบ กจ ายเง นได ท นภายในว นส นป งบประมาณ และหน วยงานย

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

เทศบาลเม องปรกฟ า อ าเภอเกาะจ นทร จ งหว ดชลบ ร

เทศบาลเม องปรกฟ า อ าเภอเกาะจ นทร จ งหว ดชลบ ร โครงการลดข นตอนการบร การ ประชาชน ด านการร บสม ครน กเร ยนของศ นย พ ฒนาเด กเล ก เพ อขอร บการประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต ราชการเพ อก าหนดประโยชน ตอบแทนอ นเป นกรณ พ เศษ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

More information

ช อต าแหน งในสายงานและระด บต าแหน ง

ช อต าแหน งในสายงานและระด บต าแหน ง 4-1-001 มาตรฐานก าหนดต าแหน ง สายงาน ปฏ บ ต งานธ รการ ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งต าแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานธ รการและงานสารบรรณ ซ งม ล กษณะงาน ท ปฏ บ ต เก ยวก บการร าง โต ตอบ บ นท ก ย อเร อง ตรวจทานหน

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

Page 1 4-1-001-ปะหน า มาตรฐานก าหนดต าแหน ง ต าแหน งประเภท ท วไป สายงาน ปฏ บ ต งานธ รการ ล กษณะงานโดยท วไป

Page 1 4-1-001-ปะหน า มาตรฐานก าหนดต าแหน ง ต าแหน งประเภท ท วไป สายงาน ปฏ บ ต งานธ รการ ล กษณะงานโดยท วไป 4 1 001 4-1-001-ปะหน า มาตรฐานก าหนดต าแหน ง ต าแหน งประเภท ท วไป สายงาน ปฏ บ ต งานธ รการ ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งต าแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานธ รการและงานสารบรรณ ซ งม ล กษณะงาน ท ปฏ บ ต เก ยวก บการร

More information

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล Page 27 ตอนท 3 การนาเข าข อม ล 3.1 การเร ยกเมน สาหร บกรอกรายงาน การกรอกรายงาน จาเป นต อง Login เข าส ระบบก อน เพ อเป นการตรวจสอบส ทธ การใช งาน (ด ห วข อการ Log in เข าส ระบบ) โดยการกรอกรายงานสามารถดาเน

More information

เอกสารประช ม ทางโทรศ พท ระหว าง ธพ. พนจ. และ สบพน. เร อง

เอกสารประช ม ทางโทรศ พท ระหว าง ธพ. พนจ. และ สบพน. เร อง เอกสารประช ม ทางโทรศ พท ระหว าง ธพ. พนจ. และ สบพน. เร อง การจ ดทาแบบน าส งเง นเข ากองท นน าม นเช อเพล ง เพ อจ ดส งให ผ ค าน าม น ว นศ กร ท 12 ก.ย. 57 ณ ห องประช ม 1 ช น 15 ความเป นมา ตามคาส ง คสช. ท 120/2557

More information

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน พ จารณา 4 เร อง เร องการบร หารจ ดการ การออกแบบและปร บแบบไม ให ล าช า (ม ระยะเวลากาหนด และข นตอนเหม อนการออกแบบปกต ) เร องการเปล ยนแปลงรายการต องให กองแบบแผนร

More information

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ โปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ (Provincial-directory: P-dir) เป นโปรแกรมส าหร บแสดง รายช อ/ส บค นข อม ลหน วยงาน และรายช อห วหน าส วนราชการภายในจ งหว ด การท

More information

ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งานร บจดทะเบ ยนเป นผ ค าน าม นเช อเพล งตามมาตรา 10 แห ง พ.ร.บ.การค าน าม นเช อเพล ง พ.ศ. 2543

ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งานร บจดทะเบ ยนเป นผ ค าน าม นเช อเพล งตามมาตรา 10 แห ง พ.ร.บ.การค าน าม นเช อเพล ง พ.ศ. 2543 ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งานร บจดทะเบ ยนเป นผ ค าน าม นเช อเพล งตามมาตรา 10 แห ง พ.ร.บ.การค าน าม นเช อเพล ง พ.ศ. 2543 ประกาศกระทรวงพาณ ชย เร อง ก าหนดปร มาณการค าและขนาดของถ งเก บ น าม นเช อเพล งท ม อย ของผ

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร ประกอบด วย 4 ข นตอน 1. การว เคราะห และกาหนดรายละเอ ยดของป ญหา 2. การวางแผนในการแก ป ญหา 3. การดาเน นการแก ป ญหา 4. การตรวจสอบและปร บปร ง ว เคราะห ป ญหาหร อความต องการ

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง 17 ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง งานเอกสารม กจะม ปร มาณของงานเป นจ านวนมาก ด งน นการเล อนต าแหน ง เพ อ ไปย งจ ดท ต องการได อย างรวดเร ว จะท าให การท างานเอกสารน น ๆ เก ดผลส าเร จ อย างรวดเร วตามไปด

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

ข อควรร ในการจ ดท าเอกสารทางด าน การเง นการคล ง โดย นางวล ร ตน กาญจนปกรณ ช ย ผ อ านวยการกองคล ง

ข อควรร ในการจ ดท าเอกสารทางด าน การเง นการคล ง โดย นางวล ร ตน กาญจนปกรณ ช ย ผ อ านวยการกองคล ง ข อควรร ในการจ ดท าเอกสารทางด าน การเง นการคล ง โดย นางวล ร ตน กาญจนปกรณ ช ย ผ อ านวยการกองคล ง เอกสารทางด านการเง นการคล ง ประกอบด วย เอกสารทางด านการเง นด านร บ เอกสารทางด านการเง นด านจ าย ข นตอนการด

More information

ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส

ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส เพ อประส ทธ ภาพในการท างาน ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส ได ร บการออกแบบให เก บข อม ลเป นป เช นเด ยวก บ สม ดทะเบ ยนร บส งเอกสาร ท แยกสม ดร บ-ส งเป นป เม อข นป ใหม ท านจะส งเกตเห นป ฐานข อม ลให เล อก ด งภาพ

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

สายงานพน กงานธ รการ ช อและระด บของต าแหน ง ต าแหน งในสายงานน ม ช อและระด บของต าแหน งด งน ค อ พน กงานธ รการ ระด บ 2

สายงานพน กงานธ รการ ช อและระด บของต าแหน ง ต าแหน งในสายงานน ม ช อและระด บของต าแหน งด งน ค อ พน กงานธ รการ ระด บ 2 สายงานพน กงานธ รการ ล กษณะงานท วไป สายงานน คล มถ งต าแหน งต าง ๆ ท ปฏ บ ต งานธ รการและงานสารบรรณ ซ งม ล กษณะ งานท ปฏ บ ต ค อนข างยากเก ยวก บการร บ - ส ง ลงทะเบ ยนหน งส อ เก บและค นหาหน งส อ รวบรวมข อม

More information

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 0 Course ID Course Name Time IT001 1 ว น หล กการและเหต ผล งานขายเป นห วใจของการด าเน นธ รก จ No Selling No Business ค ากล าวน คงไม ต องการค าอธ

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1. ว ตถ ประสงค รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1.1 ช วยงานธ รการตามคาส งผ บ งค บบ ญชา 1.2 บ นท กข อม ลในระบบฐานข อม ล และเว ปไซด 1.2 พ มพ เอกสารราชการและงานอ น ๆ ตามค าส งผ บ งค บบ ญชา 1.4

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา ในป พ.ศ.2546 กรมอ ต น ยมว ทยาสามารถลดระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการเก นกว าร อยละ 50 ซ งมากกว ามต คณะร ฐมนตร ท ให ส วนราชการลดข นตอนลง 30-50% และได ร

More information

หน า ๗ เล ม ๑๒๖ ตอนท ๔๗ ก ราชก จจาน เบกษา ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ กฎกระทรวง

หน า ๗ เล ม ๑๒๖ ตอนท ๔๗ ก ราชก จจาน เบกษา ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ กฎกระทรวง หน า ๗ กฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐาน หล กเกณฑ และว ธ การจ ดการพล งงาน ในโรงงานควบค มและอาคารควบค ม พ.ศ. ๒๕๕๒ อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา ๖ วรรคสอง มาตรา ๙ (๑) และมาตรา ๒๑ (๑) แห งพระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน

More information

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน - 74 - ค ม อต ดต งโปรแกรมระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต (NRPM Offline) การต ดต งโปรแกรม NRMP Offline 1. ต

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

พ ธ เป ดการประช มส มมนา โดย นายสมศ กด โชต ร ตนะศ ร ผ อานวยการสาน กงบประมาณ

พ ธ เป ดการประช มส มมนา โดย นายสมศ กด โชต ร ตนะศ ร ผ อานวยการสาน กงบประมาณ 1 พ ธ เป ดการประช มส มมนา โดย นายสมศ กด โชต ร ตนะศ ร ผ อานวยการสาน กงบประมาณ 2 ห วข อการบรรยาย 1. มาตรการเพ มประส ทธ ภาพการใช จ ายรายจ าย ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 2. แผนการปฏ บ ต งานและแผนการใช จ ายงบประมาณ

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

เอกสารค ม อการใช ระบบงาน เวอร ช น 1.0.1 โครงการพ ฒนาระบบคอมพ วเตอร และระบบฐานข อม ล

เอกสารค ม อการใช ระบบงาน เวอร ช น 1.0.1 โครงการพ ฒนาระบบคอมพ วเตอร และระบบฐานข อม ล 1. ข นตอนการใช งานในแต ละโปรแกรม 1.1 WVPODT01 : ค นหารายการแจ งความต องการจ ดหา ว ตถ ประสงค : เพ อค นหารายการแจ งความต องการจ ดหาท หน วยงานท าการบ นท กไว ผ ใช : หน วยงานท ต องการขอซ อ/จ าง เง อนไข : หากม

More information

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบสอบถามน ม ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความค ดเห นเก ยวก บการจ ดประช ม สาหร บเป นข อม ลพ นฐานในการ

More information

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม ช อโครงการ การพ ฒนาเว บไซต E-Learning รายว ชาการใช โปรแกรมน

More information

การใช งานระบบโปรแกรม

การใช งานระบบโปรแกรม การใช งานระบบโปรแกรม 1. เข าส ระบบข นทะเบ ยนเกษตรกรผ ปล กพ ชเศรษฐก จ ท URL: http://ecoplant.doae.go.th/ หร อ http://www.ecoplant.doae.go.th จะปรากฏหน าจอด งภาพ 2. ท าการ LOGIN เข าส ระบบ โดยให LOGIN ตามช

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง (เอกสารประกอบการประช มปฏ บ ต การช แจงและซ กซ อมความเข าใจการสร างข อสอบ Online) สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 5 :ส งห บ ร :ลพบ ร :ช ยนาท:อ างทอง:

More information

ข อบ ญญ ต องค การบร หารส วนต าบลหนองก ง

ข อบ ญญ ต องค การบร หารส วนต าบลหนองก ง ข อบ ญญ ต องค การบร หารส วนต าบลหนองก ง เร อง ก าหนดบร เวณห ามก อสร าง ด ดแปลง หร อเปล ยนการใช อาคารบางชน ด หร อบางประเภท ในพ นท บางส วนในเขตองค การบร หารส วนต าบลหนองก ง อ าเภอเม องกาฬส นธ จ งหว ดกาฬส

More information

หน วยงาน, ต าแหน ง, ระด บ หน าท และความร บผ ดชอบ รห สหน าท

หน วยงาน, ต าแหน ง, ระด บ หน าท และความร บผ ดชอบ รห สหน าท หน าท และความร บผ ดชอบของต าแหน งในส าน กงานสรรพากรพ นท ในต างจ งหว ด หน วยงาน, ต าแหน ง, ระด บ หน าท และความร บผ ดชอบ รห สหน าท ส าน กงานสรรพากรพ นท ในต างจ งหว ด เจ าหน าท บร หารงานสรรพากร 8 ปฏ บ ต งานในฐานะสรรพากรพ

More information