Size: px
Start display at page:

Download ""

Transcription

1 การจ ดเก บภาษ ป าย การจ ดเก บภาษ ป าย เป นงานในหน าท ของหน วยการบร หารราชการส วนท องถ น ตามท ก าหนด ไว ในพระราชบ ญญ ต ภาษ ป าย พ.ศ และพระราชบ ญญ ต ภาษ ป าย แก ไขเพ มเพ ม (ฉบ บท 2) พ.ศ ข นตอนการปฏ บ ต ท จะเสนอต อไปน เป นการเร ยบเร ยงจากแนวปฏ บ ต ตามท ก าหนดและตาม แนวทางท กระทรวงมหาดไทยส งการ รวมท งข อเสนอแนะตามความเห นและประสบการณ ของผ เร ยบ เร ยงท ได เคยปฏ บ ต หน าท ในฐานะพน กงานเจ าหน าท และในฐานะผ บร หารท องถ น ข อความใดเป นไป ตามท กฎหมายก าหนด หร อตามท ม หน งส อส งการกระทรวงมหาดไทยก ได ระบ ไว ในเช งอรรถ เพ อให เก ด ความเข าใจท ถ กต องช ดเจน ผ ปฏ บ ต งานจ ดเก บภาษ ป าย หร อผ บร หารท องถ น สามารถปร บปร งเปล ยนแปลงทางปฏ บ ต ตามท เห นสมควรได เท าท ไม ข ดต อกฎหมายและการส งการของกระทรวงมหาดไทย ข นตอนการปฏ บ ต งานน ได แบ งออกเป น 4 ระยะ ตามท จะต องปฏ บ ต จร งและสอดคล องก บต ว บทกฎหมายโดยผ เร ยบเร ยงได ระบ ระยะเวลาก าก บแต ละข นตอนเอาไว เพ อให เก ดความสะดวกและถ กต อง ในการปฏ บ ต จร ง โดยเฉพาะอย างย งในระยะเวลาท กฎหมายก าหนดไว ระยะท 1 เป นระยะเวลาท เจ าหน าท สมควรเตร ยมการไว ก อนเร มฤด การเก บภาษ ได แก การ เตร ยมข อม ลเก ยวก บผ เส ยภาษ การประชาส มพ นธ ให ประชาชนได ร บความร และข าวสารเก ยวก บภาษ ป าย การเตร ยมเจ าหน าท และการเตร ยมแบบพ มพ ท ต องไป เวลาในระยะท 1 น เร มต งแต ว นท 1 ต ลาคม ถ งว นท 31 ธ นวาคม รวมเวลา 3 เด อน ระยะท 2 เป นระยะเวลาท กฎหมายก าหนดให ประชาชนผ ซ งเป นเจ าของป าย หร อผ ครอบครอง ป าย หร อผ อย ในบ งค บท ต องร บผ ดชอบในการเส ยภาษ ป าย จะต องไปย นแบบแสดงรายการเพ อเส ยภาษ ป าย ค อต งแต ว นท 1 มกราคมถ งส นเด อนม นาคม ผ ท ไม ย นแบบพ มพ ตามก าหนด จะม ความผ ดและ ต องได ร บโทษตามกฎหมาย ส าหร บเจ าหน าท ของท องถ นก จะต องอ านวยความสะดวก ท าการ ประชาส มพ นธ และตรวจสอบความถ กต องสมบ รณ ของแบบพ มพ ท ประชาชนมาย น รวมท งการประเม น ค าภาษ แจ งให ผ เส ยภาษ ป ายทราบ ระยะท 3 เป นการต ดตามประเม นผล เพ อการเร งร ดการย นแบบแสดงรายการภาษ ป ายและ การเร งร ดให ผ ร บประเม นมาช าระค าภาษ ป ายในเวลาท กฎหมายก าหนด รวมท งการออกตรวจสอบ ข อเท จจร งเก ยวก บป ายหร อเจ าของป ายและการพ จารณาค าร องอ ทธรณ การประเม น และการด าเน นคด ต อผ ม หน าท ไม ย นแบบแสดงรายการภาษ ป ายภายในเด อนม นาคม ระยะท 3 น เร มต งแต ว นท 1 เมษายน ถ งว นท 30 ม ถ นายน รวมเวลา 3 เด อน ระยะท 4 เป นเร องการด าเน นการบ งค บเก บภาษ ป ายตามท กฎหมายก าหนด ได แก การ ต ดตามผลการด าเน นคด จากพน กงานสอบสวนฝ ายปกครอง การด าเน นการเก ยวก บการย ดทร พย ของผ ค างช าระภาษ ป ายและการด าเน นการในเร องท เก ยวข อง เร มต งแต ว นท 1 กรกฎาคม ถ งว นท 30 ก นยายน รวมเวลา 3 เด อน

2 1. ระยะเตร ยมการก อนการจ ดเก บภาษ ป าย (ต นเด อนต ลาคม ถ งส นเด อนธ นวาคม) การจ ดเก บภาษ ป ายประจ าป จะเร มต งแต ว นท 1 มกราคม ของท กป แต ส าหร บเจ าหน าท ผ ปฏ บ ต งานน จะต องม การเตร ยมการล วงหน าหลายอย าง ท งท ต องปฏ บ ต ตามท กฎหมายก าหนด และ การเตร ยมการเพ อท าให การจ ดเก บภาษ ป ายเป นไปด วยความเร ยบร อยและการจ ดเก บได อย างม ประส ทธ ภาพ การเตร ยมการก อนการจ ดเก บภาษ ป ายควรจะเร มต นอย างช าไม เก นว นท 1 ต ลาคม ของท กป ต อเน องไปจนถ งว นท 31 ธ นวาคม ก อนท จะเร มการจ ดเก บภาษ ตามกฎหมายก าหนด เร องท ควรจะเตร ยมการล วงหน าในข นตอนน อาจจะม อย มากมายหลายเร อง ข นอย ก บแนวค ด ของเจ าหน าท ผ ปฏ บ ต หร อตามท ผ บ งค บบ ญชาเห นสมควร แต อย างน อยควรจะประกอบด วยเร องต อไปน 1.1 แต งต งพน กงานเจ าหน าท และเจ าหน าท ผ ร วมปฏ บ ต งานจ ดเก บภาษ ป าย การแต งต งพน กงานเจ าหน าท เป นอ านาจหน าท ของผ บร หารท องถ นของหน วยการ บร หารราชการส วนท องถ นตามพระราชบ ญญ ต ภาษ ป าย พ.ศ เพ อให เจ าหน าท ของท องถ นม อ านาจและม หน าท ในการปฏ บ ต ตามท กฎหมายก าหนด ผ บร หารท องถ น ตามท ก าหนดไว ในมาตรา 10 แห ง พ.ร.บ.ภาษ ป าย พ.ศ แก ไข เพ มเต มโดยมาตรา 4 แห ง พ.ร.บ. ภาษ ป าย (ฉบ บท 2) พ.ศ ได แก 1. นายกเทศมนตร ส าหร บในเขตเทศบาล 2. ประธานกรรมการส ขาภ บาลส าหร บในเขตส ขาภ บาล 3. ผ ว าราชการจ งหว ด ส าหร บในเขตองค การบร หารส วนจ งหว ด 4. ผ ว าราชการกร งเทพมหานคร ส าหร บในเขตกร งเทพมหานคร 5. ปล ดเม องพ ทยา ส าหร บในเขตเม องพ ทยา 6. ห วหน าผ บร หารขององค การปกครองส วนท องถ นอ นท ร ฐมนตร ประกาศ ก าหนดให เป นราชการส วนท องถ นส าหร บในเขตราชการส วนท องถ นน น ซ งขณะน ได ม ประกาศ กระทรวงมหาดไทย ลงว นท 2 ม ถ นายน 2538 ให องค การบร หารส วนต าบลเป นราชการบร หารส วน ท องถ นท ม อ านาจจ ดเก บภาษ ป ายแล ว กฎหมายไม ได บ งค บไว ว าจะต องแต งต งผ ใด แต กระทรวงมหาดไทยส งการให แต งต งเจ าหน าท ของท องถ นท ปฏ บ ต งานท เก ยวข องก บการจ ดเก บรายได เป นพน กงานเจ าหน าท โดยไม จ าก ดจ านวน ด งน น การแต งต งพน กงานเจ าหน าท ซ งเป นหน าท ในความร บผ ดชอบของหน วยงานคล งท ท า หน าท จ ดเก บรายได จ งควรแต งต งด งน 1. ออกค าส งของหน วยการบร หารราชการส วนท องถ น โดยผ บร หารท องถ นน นเป นผ ลงนาม แต งต ง 2. บ คคลท สมควรแต งต งเป นพน กงานเจ าหน าท ควรเป นข าราชการหร อพน กงานประจ า ต งแต ระด บส งส ดของหน วยงานลงมา เช น ปล ดกร งเทพมหานคร ปล ดเทศบาล ปล ดองค การบร หาร ส วนจ งหว ด ปล ดส ขาภ บาล ห วหน าส าน กงานปล ดเม องพ ทยา ปล ดองค การบร หารส วนต าบล รองปล ดฯ ผ อ านวยการส าน กงานคล ง ผ อ านวยการกองรายได ผ อ านวยการกองคล ง ห วหน ากอง ห วหน าฝ ายและ ห วหน างานท ปฏ บ ต งานเก ยวก บการจ ดรายได ในส าน กงานน น

3 กรณ ของกร งเทพมหานคร ควรแต งต งผ อ านวยการเขต และผ ท ปฏ บ ต งานเก ยวก บการจ ดรายได ในส าน กงานเขตตามล าด บลงมาจนถ งระด บห วหน างาน ถ าม ส าน กงานสาขาก อาจแต งต งห วหน า ส าน กงานสาขาและเจ าหน าท ระด บห วหน างาน ห วหน างานท ท าหน าท จ ดเก บรายได ในสาขาน นด วย กรณ องค การบร หารส วนจ งหว ดท ย งม การจ ดเก บภาษ ในท องท สภาต าบล ควรแต งต งห วหน าส วน อ าเภอผ ช วยห วหน าส วนอ าเภอ ห วหน าหมวดการคล ง ในส วนอ าเภอน นด วย เทศบาลนครท ม การแยกต งส าน กงานแขวง ควรแต งต งห วหน าแขวงและต าแหน งเช นเด ยวก บ กร งเทพมหานคร 3. อ านาจหน าท ของพน กงานเจ าหน าท ท ได ร บค าส งแต งต ง ให เป นอ านาจหน าท ตามท กฎหมาย ว าด วยภาษ ป ายก าหนดไว และให เร ยงล าด บผ ปฏ บ ต ให เป นไปตามกฎหมายว าด วยระเบ ยบบร หาร ราชการแผ นด น ออกค าส งแต งต งเจ าหน าท ผ ช วยปฏ บ ต งานภาษ ป าย ม ความจ าเป นต องม เจ าหน าท ผ ช วยในการปฏ บ ต การ เน องจากกฎหมายภาษ ป ายไม ได ก าหนดให ผ เป นเจ าของป ายต องขออน ญาตต ดต งป ายต อเจ าพน กงานใด เว นแต ป ายน นเป นส งปล กสร างท ต องขอ อน ญาตตามกฎหมายว าด วยการควบค มอาคาร จะต องขออน ญาตก อนท าการก อสร าง จากน นจ ง ด าเน นการตามกฎหมายว าด วยภาษ ป ายเม อถ งเวลา เจ าของป ายจ านวนมากไม ทราบว าตนจะต องเส ยภาษ ป าย เน องจากม ความส บสนในเป นเจ าของ ป ายก บการเป นเจ าของก จการหร อธ รก จท ท าการโฆษณา จ งไม ม การย นแบบแสดงรายการป ายตามท กฎหมายก าหนด และเจ าหน าท ก อาจจะไม ทราบว าป ายใดเส ยภาษ แล วหร อไม ในเขตเทศบาลและเขตส ขาภ บาลท ม การจ ดท าและใช ระบบแผนท ภาษ และทะเบ ยนทร พย ส น ข อม ลเก ยวก บป ายและการเส ยภาษ ป ายด จะม ความสมบ รณ กว า แต เม อไม ม การปร บข อม ลตามระเบ ยบ ส กระยะหน ง ความผ ดพลาดบกพร องของข อม ลก จะเพ มมากข น ด งน น ท องถ นจ งจ าเป นต องแต งต งเจ าหน าท ช วยปฏ บ ต งานภาษ ป าย ในห วงเวลาก อนจ ดเก บ ภาษ และหล งจากการจ ดเก บภาษ แล ว การแต งต งเจ าหน าท ด งกล าวควรประกอบด วยเจ าหน าท ทางช างโยธา และเจ าหน าท กองคล ง เพ อให เก ดการประสานงานอ นเก ยวก บข อม ลป าย ท งท จะต องได ร บอน ญาตก อนท าการก อสร างตาม กฎหมายว าด วยการควบค มอาคารและท เป นป ายตามกฎหมายว าด วยภาษ ป าย การปฏ บ ต หน าท น ค อการตรวจสอบข อม ลเก ยวก บป ายและการตรวจสอบป ายท ต ดต งอย ตาม สถานท ต าง ๆ เพ อให ข อม ลท ถ กต องและสามารถจ ดเก บภาษ ป ายได ครบถ วน 1.2 ท าการประชาส มพ นธ การประชาส มพ นธ เป นห วใจส าค ญของการปฏ บ ต งานจ ดเก บรายได ท กประเภท เพราะ การประชาส มพ นธ ย อมม ความม งหมายท จะสร างความเข าใจให ก บประชาชนท วไป ให เก ดท ศนคต ท ด ต อ การเส ยภาษ อากรให แก บ านเม อง และให ความร วมม อก บทางราชการ ไม เพ ยงแต เส ยภาษ อากรของ ตนเองเท าน น แต จะช วยช กชวนและช แจงให ผ อ นให ความร วมม อด วย ล กษณะการประชาส มพ นธ เก ยวก บภาษ ป าย สามารถจ ดท าได หลายร ปแบบ ท งการ ประชาส มพ นธ ด วยส อประเภทต าง ๆ และด วยเทคน คว ธ การท น กการประชาส มพ นธ สม ยใหม ได ค ดค น มากมาย ท ส าค ญค อการม งส ประชากรกล มเป าหมายของท องถ นให ท วถ งท ส ด

4 1.3 ส ารวจตรวจสอบทะเบ ยนผ เส ยภาษ ข อม ลจากแผนท ภาษ และทะเบ ยนทร พย ส นหร อ ป ายท ปรากฏในท องท การส ารวจตรวจสอบเพ อให ได ข อม ลเก ยวก บป ายและเจ าของป าย ควรด าเน นการให สอดคล องก บการแต งต ง เจ าหน าท ช วยปฏ บ ต งานภาษ ป าย และการปร บข อม ลในแผนท ภาษ และ ทะเบ ยนทร พย ส น การตรวจสอบส าหร บเทศบาลและเม องพ ทยา ให ใช ข อม ลจากทะเบ ยนทร พย ส น(ผท.๔ และ ผท ๕) เป นหล กในการจ ดท าเกณฑ ค างร บ (กค.๑) ตามท ได ม ค าส งของกระทรวงมหาดไทยก าหนดให ถ อปฏ บ ต ส ขาภ บาลท ม การจ ดท าแผนท ภาษ และทะเบ ยนทร พย ส นแล ว ให ปฏ บ ต เช นเด ยวก บ เทศบาล ส วนท องถ นอ นท ย งไม ม การจ ดท าแผนท ภาษ และทะเบ ยนทร พย ส น ให ใช การจ ดการท าทะเบ ยน จากากรส ารวจตรวจสอบข อเท จจร ง และจ ดท าทะเบ ยนในแบบท สะดวกแก การตรวจสอบ เช น แบ งเป น กล มถนน หร อ ตามเขตหม บ าน ท งน จะต องม การตรวจสอบท กส ปดาห โดยเฉพาะอย างย งในกล มของ ป ายท ต ดต งได โดยไม ต องขออน ญาตตามกฎหมายว าด วยการควบค มอาคาร ส วนป ายท กฎหมายก าหนดให ต องขออน ญาตก อนท าการก อสร าง ตามกฎหมายว าด วย การควบค มอาคารน นก ควรจะจ ดให ม ระบบการใช ข อม ลร วมก นระหว างฝ ายช างก บฝ ายคล งให เหมาะสม และเก ดผลด การตรวจสอบข อม ลน เจ าหน าท จะพบว า ม ป ายท หลบเล ยงไม ได ย นแบบแสดงรายการ เพ อเส ยภาษ ป ายอย จ านวนหน ง ซ งเจ าหน าท ควรรายงานท ควรรายงานให ผ บร หารท องถ นทราบ เพ อให พ จารณาเร ยกเจ าของป ายมาร บทราบการกระท าท ฝ าฝ นกฎหมายและให แก ไขให ถ กต อง ซ งอาจจะม การ ด าเน นคด และเร ยกให ช าระค าภาษ ตามกฎหมาย ภายหล งการตรวจสอบแล ว ท องถ นจะได ข อม ลหร อทะเบ ยนป าย และช อผ ท ต องช าระ ภาษ ป ายท เป นป จจ บ นพร อมท จะให เป นหล กฐานในการจ ดเก บภาษ ป ายได อย างด การตรวจสอบและการ ปร บปร งข อม ลในทะเบ ยนน อย างต อเน องจะท าให ท องถ นสามารถปฏ บ ต งานจ ดเก บภาษ ป ายได อย างม ประส ทธ ภาพ 1.4 ฝ กอบรมเจ าหน าท ท เก ยวข องก บการจ ดเก บภาษ ป าย และซ กซ อมการปฏ บ ต การฝ กอบรมเจ าหน าท เป นเร องส าค ญและจ าเป นต อการปฏ บ ต งาน หากม งหว งให เก ด ประส ทธ ภาพอย างจร งจ ง เพราะเม อเจ าหน าท ได ร บการฝ กอบรมม ความร ความเข าใจเก ดท กษะในการ ปฏ บ ต และม ท ศนคต ท เหมาะสมต อการท างานน แล ว เจ าหน าท เหล าน นก จะเป นก าล งส าค ญในการท างาน ประสบผลส าเร จ ในการจ ดการฝ กอบรม ท องถ นม กจะมองว าเป นเร องย งยากและเป นเร องยากล าบาก ท งน เพราะไปค ดเร องการฝ กอบรมอย างท ส วนกลางจ ด หร อการฝ กอบรมตามสถาบ นต าง ๆ แท ท จร งแล ว การฝ กอบรมเจ าหน าท เพ อการปฏ บ ต งานเก ยวก บการจ ดเก บรายได เป นเร องไม ย งยากอะไรเพราะเท าก บ การจ ดประช มช แจงและถามตอบป ญหาในทางปฏ บ ต เท าน น ด งน น ท องถ นจ งควรจ ดการฝ กอบรมโดยก าหนดจ ดประสงค และเป าหมายด งน

5 ว ตถ ประสงค ของการฝ กอบรม อบรมเจ าหน าท ผ ท ปฏ บ ต งานจ ดเก บภาษ ป าย และงานท เก ยวข อง จ านวน...คน หล งจากจบ การฝ กอบรมแล วผ ผ านการฝ กอบรมควรสามารถ อธ บายค าน ยามของค าว า ป าย ตาม กฎหมายบ ญญ ต ไว ได อย างถ กต อง 2. จ าแนกประเภทของป ายเป นประเภทของป ายเป นประเภทตามท กฎหมายก าหนด ได ถ กต อง 3. บอกได ว า ป ายประเภทใดได ร บการยกเว นภาษ ป ายตามกฎหมาย 4. ค านวณค าภาษ ป ายได อย างถ กต อง และสามารถให เหต ตามหล กเกณฑ ท กฎหมาย ก าหนดได 5. บอกก าหนดระยะเวลาท จะต องปฏ บ ต ตามล าด บข นตอนของกฎหมายได ถ กต อง 6. อธ บายเก ยวก บโทษทางอาญาท จะเก ดจากการฝ าฝ นกฎหมายภาษ ป ายได ถ กต อง ว ทยากรผ ท าการฝ กอบรม ว ทยากรหร อผ ท าหน าท เป นผ ฝ กอบรม อาจใช เจ าหน าท ของท องถ นเอง หร อใช ว ทยากรจาก หน วยงานภายนอกทางท ด ท องถ นควรหาโอกาสส งเจ าหน าท ของท องถ นเช าขอร บการฝ กอบรมจาก ส วนกลางเพ อกล บมาท าหน าท เป นเจ าหน าท ฝ กอบรม หร อเป นว ทยากรของท องถ นเอง จะม ความ สะดวกและเก ดความประหย ด 1.5 เตร ยมสถานท และเอกสารท ต องใช ให พร อม เร องการจ ดเตร ยมสถานท และเอกสารก เป นเร องท จ าเป นท ไม อาจมองข ามได การม สถานท ปฏ บ ต งานท สะดวก บรรยากาศด และส มพ นธ ก นก บข นตอนการท างาน จะท าให งานคล องต ว รวดเร วไม ต ดข ด ส วนเอกสาร โดยเฉพาะแบบพ มพ ต าง ๆ ควรส ารวจและจ ดเตร ยมให พร อมและเพ ยงพอ ก จะท าให การปฏ บ ต ในการบร การประชาชน เป นไปอย างรวดเร วและถ กต องเร ยบร อย ในเร องน น าจะไม รวมไปถ งบรรยากาศของสถานท ราชการท ประชาชนม กจะมองว า สถานท ราชการม บรรยากาศท ชวนให เคร งเคร ยด และม ความเป น ทางการ มากเก นไป ท าให เป น อ ปสรรคต อการเป นม ตรท ด ระหว างประชาชนก บราชการเร องน ผ บร หารท องถ นซ งก มาจากการเล อกต ง ของประชาชนอย แล วอาจม แนวทางแก ไขได ไม ยากน ก 2. ระยะปฏ บ ต การจ ดเก บภาษ ป ายประจ าป ( 1 มกราคม ถ ง 31 ม นาคม) การจ ดเก บภาษ ป ายประจ าป เร มต นจากการท เจ าของหร อผ ครอบครองป าย หร อผ ท ต องเส ย ภาษ ป ายตามกฎหมายมาย นแบบแสดงรายการภาษ ป ายต อพน กงานเจ าหน าท ต อเน องไปจนถ งการช าระ ภาษ ป าย ซ งผ เร ยบเร ยงได จ ดให ข นตอนน อย ในห วงเวลาท กฎหมายก าหนดให เป นระยะเวลาส าหร บการ ย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย หร อแบบ ภ.ป.1 ในทางปฏ บ ต เจ าของป ายส วนใหญ ม กจะขอช าระภาษ ป า ย ใ น ว น ท ม า ย น แ บ บ แ ส ด ง ร า ย ก า ร ป า ย โ ด ย ข อ ง เ จ า ห น า ท ป ร ะ เ ม น แ ล ะ แ จ ง การประเม นค าภาษ ให ท นท เจ าหน าท และท องถ นส วนมากก สนองความประสงค ของประชาชนได ตาม

6 ต องการ เพราะว าส วนมากเป นป ายท เคยเส ยภาษ มาในป ก อนหน าน นแล ว จ งไม ม ป ญหาในเร องประเภท ของป ายและอ ตราภาษ เน องจากเป นป ายเด ม ส วนป ายท มาย นแบบแสดงรายการเส ยภาษ คร งแรกก สามารถค านวณค าภาษ ได ในไม ช าน ก เว น แต จะเป นป ายขนาดใหญ ท เจ าหน าท ย งไม ม ข อม ลมาก อน อาจจะขอเวลาออกไปตรวจสอบขนาดและชน ด ของป ายก อนจะท าการประเม นซ งสามารถอธ บายให เจ าของป ายเข าใจได ไม ยากน ก ในกรณ ท เจ าของป ายม ภ ม ล าเนาอย ต างท องท ก อาจจะแจ งการประเม นและช าระค าภาษ ทาง ไปรษณ ย ได โดยไม ต องเส ยเวลาเด นทางมาด วยตนเอง ในข นตอนน อาจปรากฏว าม ผ มาย นแบบแสดงรายการภาษ ป ายในว นส ดท ายของก าหนด ค อ ว นท 31 ม นาคา การช าระค าภาษ ก จะเป นระยะเวลาในเด อนเมษายน หร อภายใน 15 ว น น บแต ว นร บ แจ งการประเม น 2.1 ร บแบบแสดงรายการเก ยวก บป าย (แบบ ภ.ป.1) การร บแบบแสดงรายการเก ยวก บป าย ม ความส าค ญเก ยวข องก บกฎหมายภาษ ป าย กล าวค อ กฎหมายก าหนดว าให เจ าของป ายหร อผ ซ งเจ าของป ายมอบหมายย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย ต อพน กงานเจ าหน าท ณ สถานท ด งน 1. ส าน กงานท องถ นท ต ดต งหร อแสดงป ายในเขตน น 2. ส าน กงานท องถ นท การจดทะเบ ยนพาหนะได กระท าในเขตน นกรณ เส ยภาษ ป ายท ต ดต งหร อแสดงท ยานพาหนะ 3. สถานท ซ งผ บร หารท องถ นก าหนด โดยการประกาศหร อโฆษณาให ทราบ ล วงหน าไม น อยกว า 30 ว น ด งน น สถานท ร บแบบพ มพ แสดงรายการภาษ ป ายจ งอาจม ได 3 แห ง ด งกล าว แล ว หากท องถ นใดจะก าหนดให ผ เส ยภาษ ป าย ไปย นแบบแสดงรายการภาษ ป ายนอกส าน กงาน ก จะต องประกาศหร อโฆษณาล วงหน าไม น อยกว า 30 ว น เพ อประชาชนทราบท วก น กรณ เส ยภาษ ป ายท ต ดต งหร อแสดงท ยานพาหนะ ท องถ นอาจจะไม ม ข อม ลเก ยวก บการ จดทะเบ ยนยานพาหนะท ม การต ดต งหร อแสดงป ายไว เพราะนายทะเบ ยนยานพาหนะไม ม หน าท ตรวจสอบเก ยวก บป าย จ งจ าเป นต องท าการประชาส มพ นธ ให ประชาชนทราบ โดยอาจจะไปขอความ ร วมม อจากนายทะเบ ยนยานพาหนะท ม ส าน กงานต งอย ในเขตท องถ นเพ อให แจ งเจ าของยานพาหนะท ไป จดทะเบ ยนหร อเส ยภาษ ประจ าป ให ทราบ 2.2 ตรวจสอบความถ กต องสมบ รณ ของการกรอกแบบพ มพ เม อร บแบบพ มพ (ภ.ป.1) แล ว เจ าหน าท จะต องเร มตรวจสอบความถ กต องสมบ รณ ของ ข อความท ม ผ ย นแบบได กรอกลงไว และม จ ดส าค ญท จารพ จารณาด งน 1. ช อและท อย ของผ มาย นแบบจะต องครบถ วน เพ อให สามารถต ดต อได อาจจะอย นอกเขตท องถ นท ย นแบบก ได 2. สถานท ต ดต งหร อแสดงป าย จะต องช ดเจนเพ ยงพอท จะไปตรวจสอบได ซ งอาจจะ ไม ใช ภ ม ล าเนาของเจ าของป าย 3. รายละเอ ยดเก ยวก บป าย ท งล กษณะ ข อความ ภาพ และขนากร ปร าง บาง ท องถ นก าหนดให ม ร ปถ ายของป ายน นมาประกอบด วย เพ อง ายแก การตรวจสอบ 4. ว น เด อน ป ท ต ดต งหร อแสดงป าย จะต องปรากฏช ดเจนด วย

7 5. ลายม อช อผ ย นแบบ จะต องเป นลายม อช อเจ าของป าย หร อผ ได ร บมอบหมาย ซ ง ม ช อและท อย ปรากฏอย ข างต น 6. ว น เด อน ป ท ย นแบบพ มพ เป นว นเด ยวก นก บว นท เจ าหน าท ได ร บแบบพ มพ เพ อม ให ม ป ญหาเร องเวลาอย างน อยท ส ดจะต องไม เก นกว าเด อนม นาคม หากมาย นแบบหล งจากน น อาจจะต องด าเน นคด ฐานไม ย นแบบแสดงรายการเก ยวก บป ายภายในเวลาก าหนด หล งจากตรวจสอบแล ว หากย งไม สามารถประเม นค าภาษ ได ท นท ก ให ออกใบร บแบบ พ มพ มอบให ผ ย นแบบพ มพ เก บไว เป นหล กฐานว าได ย นแบบเร ยบร อยแล ว และแจ งให รอบร บใบแจ งการ ประเม นภาษ ท จะส งทางไปรษณ ย หร อให เจ าหน าท น าส งไปย งท ระบ ไว ในแบบพ มพ หากสามารถ ประเม นค าภาษ ได ในเวลาน นก ด าเน นการให โดยไม ช กช า 2.3 การประเม นค าภาษ ป าย การประเม นภาษ ป าย เป นหน าท ของพน กงานเจ าหน าท การประเม นถ อหล กเกณฑ ตามท ก าหนดไว ในกฎกระทรวง ฉบ บท 5 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบ ญญ ต ภาษ ป าย พ.ศ ด งน 1. ป ายท ม อ กษรไทยล วน ให ค ดอ ตรา 3 บาท/ห าร อยตารางเซนต เมตร 2. ป ายท ม อ กษรไทยปนก บอ กษรต างประเทศ หร อปนก บภาพและหร อเคร องหมาย ให ค ดอ ตราอ น ๆ 20 บาท/ห าร อยตารางเซนต เมตร 3. ป ายด งต อไปน ให ค ดอ ตรา 40 บาท/ห าร อยตารางเซนต ดเมตร ก. ป ายท ไม ม อ กษรไทย ไม ว าจะม ภาพ หร อเคร องหมายใดหร อไม ข. ป ายท ม อ ดษรไทยบางส วนหร อท งหมดอย ใต หร อต ากว าอ กษรต างประเทศ 4. ป ายท เปล ยนแปลงแก ไขตามมาตรา 14(3) ให ค ดอ ตราส วน(1)(2)หร อ(3) แล วแต กรณ และให เส ยเฉพาะจ านวนเง นภาษ ท เพ มข น 5. ป ายตาม(1)(2) หร อ (3) เม อค านวณพ นท ของป ายแล ว ถ าม อ ตราท ต องเส ยภาษ ต า กว าป ายละ 200 บาท ให เส ยภาษ ป ายละ 200 บาท ในการประเม นค าภาษ ป าย เจ าหน าท อาจจะพบสภาพป ายท ไม อาจต ดส นได ว าเป นป าย ชน ดใด เน องจากในป จจ บ น (พ.ศ.2540) เทคโนโลย ด านส อการโฆษณาม ความก าวหน ามาก การจ าแนก ล กษณะป ายท ปรากฏอย ในกฎหมายซ งบ ญญ ต ข นมาหลายส บป แล ว อาจจะครอบคล มไม ถ ง ด งน น พน กงานเจ าหน าท หร อผ ร บผ ดชอบในการประเม นค าภาษ ป ายจะต องพ จารณาอย างรอบคอบและค าน งถ ง การจ ดเก บรายได ให ท องถ นเป นหล ก ป ายท ไม ช ดเจนจามกฎหมายควรพ จารณาให ได ประโยชน แก ท องถ น ม ใช พ จารณาประโยชน ให ก บเจ าของป าย 2.4 การค านวณภาษ ป าย ตามอ ตราภาษ ป าย เม อเจ าของป ายได ย นแบบแสดงรายการภาษ ป ายแล ว พน กงานเจ าหน าท จะด าเน นการ ประเม นภาษ โดยจะถ อพ นท ของป ายก อนไปก าหนดประเภทป าย กล าวค อ ก. การหาพ นท ของป ายให ค านวณด งน 1. ถ าเป นป ายท ม ขอบเขตก าหนดได ค อป ายซ งม ขนาด ล กษณะ และพ นท สามารถมองเห นได ม การก าหนดเป นแผ นไว เช น

8 ส เหล ยมผ นผ า วงกลม สามเหล ยม วงร การค านวณพ นท ของป ายล กษณะน กฎหมายให ค ดเป นตารางเซนต เมตร โดยให เอาส วนท กว างท ส ดค ณ ด วยส วนท ยาวท ส ด ต วอย าง ก ข 20 ซม. 50 ซม. 50 ซม. 50 ซม. พ นท ของป าย ก. ม ส วนกว างท ส ด = 20 ซม. ป าย ก. จ งม พ.ท. = 20x50 =1,000 ตร. ซม. ม ส วนยาวท ส ด = 50 ซม. พ นท ของป าย ข. ม ส วนกว างท ส ด = 50 ซม. ป าย ข. จ งม พ.ท. = 50x50 =2,500 ตร. ซม. ม ส วนยาวท ส ด = 50 ซม. ค ง จ ซม ซม. 2. ส าหร บป ายท ไม ม ขอบเขตก าหนดได ค อ ป ายท แสดงข อความ ช อ ย ห อ โดยไม ม ขอบเขต เช น เข ยนไว ท ก าแพง ผน งอาคาร เช น จ านหน ายอะไหล ร บซ อมเคร องยนต

9 การค านวณพ นท ของป ายในล กษณะน ให ค ดเป นตารางเซนต เมตร = โดยให ว ดจากต วอ กษร ภาพ หร อเคร องหมายท อย ร มส ดเป นขอบเขตส าหร บก าหนดความกว างและยาวท ส ด และค านวณพ นท เช นเด ยวก บข อ (1) 500 ซม ก 1,000 ซม. พ นท ป ายน จะเท าก บ 1,000 x 500 = 500,000 ตร.ซม. ข. ประเภทป ายแบ งได 3 ชน ด ค อ 1. ป ายท อ กษรไทยล วน ค อ ป ายท ข อความเป นภาษาไทยท งหมด ให ค ดอ ตรา 3 บาท ต อห าร อยตารางเซนต เมตร 2. ป ายท ม อ กษรไทยปนอ กษรต างประเทศ หร อปนก บภาพและหร อเคร องหายอ น ๆ ค อป ายท ม ข อความเข ยนเป นภาษาไทย และม ภาษาต างประเทศปน หร อม เคร องหมายปนอย ก ได ให ค ด อ ตรา 20 บาทต อห าร อยตารางเซนต เมตร ก KLONGCHAO ICE LIMITED PARTNERSHIP 3. ป ายด งต อไปน ให ค ดอ ตรา 40 บาท ต อห าร อยตารางเซนต เมตร ก. ป ายท ไม ม อ กษรไทย ไม ว าจะม สภาพหร อเคร องหมายใดๆ หร อไม ค อป ายท เข ยนเป นข อความภาษาต างประเทศท งหมด หร อม เคร องหมายปน หร อม เคร องหมาย อย างเด ยว ข อส าค ญค อป ายน นต องไม ม ข อความเป นภาษาไทยอย เลย computer

10 makro ข. ป ายท ม อ กษรไทยบางส วน หร อท งหมดอย ใต หร อต ากว าอ กษรต างประเทศ ค อป าย ท เข ยนเป นข อความภาษาต างประเทศโดยม อ กษรไทยบางส วนหร อท งหมดอย ใต หร อต ากว าอ กษร ต างประเทศ ไม ว าป ายน นจะม อ กษรไทยบางส วนอย เหน อข อความภาษาต างประเทศก ตาม 2.5 การแจ งการประเม น หล งจากประเม นค าภ ป ายแล ว พน กงานเจ าหน าท จะต องแจ งการประเม นให เจ าของ ป ายทราบ เพ อให น าเง นมาช าระค าภาษ ตามเวลาท กฎหมายก าหนด ค อภายใน 15 ว น น บแต ว นท ได ร บแจ งการปรเม นและต องแจ งเป นหน งส อโดยแบบพ มพ ตามท กระทรวงมหาดไทยก าหนดไว ตามปกต ให แจ งโดยการส งทางไปรษณ ย ลงทะเบ ยนตอบร บ เพ อให ม หล กฐานว นท เจ าของป ายได ร บหน งส อ เพ อ ประโยชน ในการน บเวลาท ต องมาช าระค าภาษ หร อเวลาท จะย นหน งส ออ ทธรณ ค าภาษพต อผ บร หาร ท องถ น แต ถ าม เจ าหน าท น าส งด วยตนเอง ก จะต องให ม หล กฐานการร บหน งส อกล บมาต ดเร องไว ด วย การแจ งการประเม น อาจจะแจ งในเวลาท เจ าของป ายมาย นแบบและรอร บแจ งการประเม นอย ก ได เพราะกฎหมายก าหนดแจ งการประเม นโดยไม ได ก าหนดเวลาได ว แต ต องถ อว าเจ าพน กงานจะต องร บ ด าเน นการโดยไม ช กช า การแจ งการประเม นในว นเวลาท มาย นแบบแสดงรายกสรน นก ย งคงต องแจ งเป น หน งส อให ผ ร บประเม นลงช อร บทราบด วย แม จะช าระเง นค าภาษ ป ายในเวลาน นแล วก ตาม เพ อประโยชน ในทางกฎหมายหากม กรณ โต แย งในภายหล ง 2.6 การร บช าระเง นค าภาษ ป าย ผ ม หน าท เส ยภาษ ป าย ต องช าระเง นค าภาษ ตามเจ าพน กงานประเม น ภายใน 15 ว น น บแต ว นท ได ร บแจ งการประเม น โดยอาจน าเง นช าระ ณ ส าน กงานท องถ นท ประเม น หร อ ณ สถานท ท พน กงานเจ าหน าท ก าหนดไว ล วงหน า การช าระค าภาษ ป าย อาจจะใช ว ธ การส งเง นทางธนาณ ต หร อต วแลกเง นของธนาคารท ส งจ ายให แก ราชการส วนท องถ นเก ยวข อง โดยส งไปย งสถานท ท กล าวแล ว ข างต นโดยทางไปรษณ ย ลงทะเบ ยน ว นท ส งจดหมายถ อว าเป นว นช าระค าภาษ ป ายเม อร บเง นค าภาษ แล ว เจ าหน าท จะต องออกใบเสร จร บเง นให แก ผ ช าระเง นเป นหล กฐาน ถ าร บธนาณ ต หร อต วแลกเง นจะออก ใบเสร จต อเม อได น าเอกสารไปร บเง นจากไปรษณ ย หร อธนาคารแล ว และส งใบเสร จร บเง นทางไปรษณ ย ลงทะเบ ยนให ผ เส ยภาษ กรณ ท ค าภาษ 3,000 บาท(-สามพ นบาทถ วน-) หร อมากกว า ผ เส ยภาษ สามารถขอผ อนช าระเป น 3 งวด เท าก นได แต ต องย นค าร องขอผ อนช าระก อนครบก าหนดเวลาท ต อง ช าระภาษ การผ อนช าระม หล กเกณฑ ด งน 1. งวดท หน งช าระภายใน 15 ว น น บแต ว นร บแจ งการประเม นค าภาษ 2. งวดท สองช าระภายในหน งเด อน น บแต ว นส ดท ายท ต องช าระงวดท หน ง 3. งวดท สามช าระภายในหน งเด อน น บแต ว นส ดท ายท ต องช าระงวดท สอง

11 โดยสร ปก ค อ การผ อนช าระจะให เวลารวม 3 เด อน น บแต ว นท ได ร บแจ งการประเม น ถ าผ ด น ดในงวดใดถ อว ายกเล กการผ อนช าระท งหมด จะต องช าระเง นท เหล อในคราวเด ยว และต อง เส ยเง นเพ มเท าก บจ านวนเง นและระยะเวลาท ค างช าระอย ด วย 2.7 ข อยกเว นบางประการ ป ายบางชน ด กฎหมายยกเว นค าภาษ ให ตามท ปรากฏอย ในมาตรา 8 แห ง พระราชบ ญญ ต ภาษ ป าย พ.ศ และท แก ไขเพ มเต ม โดยพระราชบ ญญ ต ภาษ ป าย (ฉบ บท 2) พ.ศ ป ายประเภทต าง ๆ ด งกล าวน น เจ าของป ายไม ต องย นแยยแสดงรายการตามท กล าวมาแล ว อย างไรก ตาม เจ าหน าท อาจจะม ความเห นไม ตรงก นก บเจ าของป ายในเร อข อยกเว น พน กงาน เจ าหน าท ม อ านาจออกหน งส อเร ยกบ คคมาให ถ วยค าเก ยวก บป ายได ในทางปฏ บ ต อาจใช ว ธ การ นอกเหน อจากท กฎหมายก าหนดเพ อม ให เก ดความข ดแย งหร อเก ดความเส ยหายได แต ก ต องไม ให ข ดต อ กฎหมายด วย 3. ระยะเวลาตามประเม นผลการปฏ บ ต (1 เมษายน ม ถ นายน) เม อหมดเวลาร บแบบแสดงรายการเพ อเส ยภาษ ป ายแล ว ( 31 ม นาคม เป นว นส ดท าย ) ก ถ งเวลา ต ดตามประเม นการปฏ บ ต เพ อให การปฏ บ ต งานจ ดเก บภาษ ป ายม ประส ทธ ภาพ ระยะเวลาท ก าหนดไว ส าหร บการต ดตามประเม นผลการปฏ บ ต ก าหนดไว 3 เด อน ค อต งแต 1 เมษายน ถ ง 30 ม ถ นายน เพ อเป นกรอบให เจ าหน าท วางแผนการปฏ บ ต เท าน น ในทางท เป นจร ง ระยะเวลาของการต ดตามผลการปฏ บ ต อาจจะล วงเลยจากก าหนดน ไป ความม งหมายหล กของการต ดตามประเม นผลการปฏ บ ต น ค อการตรวจสอบการช าระภาษ ประจ าป 3.1 ตรวจสอบทะเบ ยน หร อข อม ลป ายหาต วผ ไม มาย นแบบแสดงรายการเส ยภาษ ป าย ภายในก าหนด ในระหว างร บแบบแสดงรายการภาษ ป ายตามข นตอนท กล าวไปแล ว เจ าหน าท ควรท า เคร องหมายจ าหน ายรายช อผ ท มาย นแบบแล วในทะเบ ยนเพ อให ตรวจสอบรายช อผ ท ย งไม มาย นแบบได โดยง ายหากจะเต อนผ ท ย งไม ย นแบบก ควรจะเต อนต งแต ก อนส นเด อนม นาคา เพ อให มาย นแบบได ท นเวลา เม อตรวจสอบทะเบ ยนพบว าผ ใดไม มาย นแบบแสดงรายการภาษ ป ายภายในเด อน ม นาคม เจ าหน าท จะต องท ารายงานเสนอต อผ บร หารท องถ น เพ อเตร ยมการด าเน นคด อาญาตามท กฎหมายก าหนด เจ าหน าท ไม สมควรอน โลม หร อผ อนผ น ร บแบบแสดงรายการป าย เม อหมดเวลาตาม กฎหมายแล ว เพราะเป นการเส ยงต อความผ ดอาญา เน องจากผ ท ไม ย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย ภายในก าหนด หากเป นการจงใจไม ย นแบบแล วจะต องระวางฦโทษปร บส งถ งหน าหม นบาท ถ า เจ าหน าท ร บแบบแสดงรายการภายหล งจากท กฎหมายก าหนดไว ถ าเป นเหต ท าให ผ เป นเจ าของป ายพ น จากความร บผ ดชอบด งกล าว อาจถ อว าเป นการปฏ บ ต หน าท หร อละเว นการปฏ บ ต หน าท โดยม ชอบอ น เป นความผ ดอาญาร ายแรงส าหร บผ ท เป นเจ าพน กงาน ด งน น เจ าหน าท ผ ร บผ ดชอบในการตรวจสอบ รายช อผ ไม ย นแบบแสดงรายการภาษ ป ายจ งต องรอบคอบและซ อตรง

12 3.2 การด าเน นคด ต อผ ไม ย นแบบแสดงรายการป ายภายในก าหนดเวลา มาตรา 35 แห ง พ.ร.บ. ภาษ ป ายฯ ก าหนดว า ผ ใดจงใจไม ย นแบบแสดงรายการ ภาษ ป ายต องระวางโทษปร บต งแต ห าพ นถ งห าหม นบาท เม อเจ าหน าท ตรวจพบว าผ ใดไม ย นแบบแสดง รายการภาษ ป ายก ควรรายงานต อผ บร หารท องถ นเพ อให เร ยกต วมาท าการสอบสวนข อเท จจร ง การ ด าเน นคด สามารถกระท าได 2 ทางค อ 1. เม อสอบสวนข อเท จจร งแล วพบว าผ น นกระท าผ ดตามท บ ญญ ต ไว ในมาตรา 35 ผ บร หาร ท องถ นหร อผ ท ได ร บมอบหมายม อ านาจเปร ยบเท ยบปร บได โดยผ ต องหาต องน าเง นมาช าระภายใน 30 ว น 2. กรณ ตามข อ 1 เม อผ บร หารท องถ นหร อผ ท ได ร บมอบหมายเห นว าไม ควรเปร ยบเท ยบ หร อ เม อเปร ยบเท ยบแล วผ ต องหาไม ยอมหร อยอมแต ไม ช าระค าปร บตามก าหนดให รวบรวมหล กฐานไปแจ ง ความต อพน กงานสอบสวนฝ ายปกครอง(กรณ ท ท องถ นอย ในส วนภ ม ภาค) หร อพน กงานสอบสวนฝ าย ต ารวจ (ส าหร บในกร งเทพมหานคร) การด าเน นคด ด งกล าวน ไม เป นการท เลาหร อยกเว นการเส ยภาษ ป าย ผ ท ถ กด าเน นคด แล วย งจะต องมาย นแยยแสดงรายการภาษ ป ายและช าระค าภาษ ตามกฎหมายต อไปด วย 3.3 ตรวจสอบการช าระภาษ ของผ ร บการประเม นประจ าป เม อได แจ งการประเม นภาษ ป ายให ผ ม หน าท เส ยภาษ ป ายทราบแล ว เจ าหน าท จะต อง ต ดตามตรวจสอบด ว าผ น นได ช าระค าภาษ แล ว ว ธ ตรวจสอบอย างง าย ๆ ค อเม อม การช าระค าภาษ รายใด แล ว ให น าแบบแสดงรายการ (แบบ ภป.1) รายน นออกมาบ นท กการช าระไว ด านหล ง แล วแยกเก บไว ต างหาก แบบแสดงรายการท ย งเหล ออย ก ค อรายท ย งไม มาช าระค าภาษ ซ งเจ าหน าท สามารถตรวจด ว น ครบก าหนดเวลาช าระภาษ ได ว ธ น ใช ก บกรณ ท ม ป ายไม มาก ว ธ ท เหมาะสมกว าน ก ค อ เจ าหน าท จ ดท าทะเบ ยนค มรายต วผ เป นเจ าของป าย ซ งม ช อง แสดงรายการก าหนดว นครบก าหนดช าระภาษ อย ด วย เจ าหน าท สามารถตรวจสอบล วงหน าและสามารถ ท าหน งส อเต อนไปก อนถ งก าหนดว นช าระค าภาษ เพ อม ให ผ เส ยภาษ ต องเส ยเง นเพ มเพราะมาช าระค า ภาษ เก นก าหนดเวลา กรณ ท ท องถ นได จ ดท าแบบเกณฑ ค างร บ (กค.1) ซ งใช ข อม บจากแผนท ภาษ และ ทะเบ ยนทร พย ส นถ กต องและได ปร บข อม ลเป นป จจ บ น 3.4 การเร ยกเง นเพ มจากผ ช าระภาษ เก นก าหนดเวลา ผ ม หน าท เส ยภาษ ป ายต องเส ยเง นเพ มนอกจากค าภาษ ในกรณ และอ ตราด งต อไปน 1. ไม ย นแบบแสดงนายการภาษ ป ายในเวลาท ก าหนดต องเส ยเง นเพ มร อยละส บของเง น ท ต องเส ยภาษ ป ายเว นแต มาย นแบบมาก อนท พน กงานเจ าหน าท จะแจ งให ทราบ ให เส ยเง นเพ มร อยละห า 2. ย นแบบแสดงรายการป ายไม ถ กต องท าให เส ยภาษ ป ายต ากว าท ควร ต องเส ยเง นเพ ม ร อยละส บของภาษ ต องประเม นเพ ม เว นแต เจ าของป ายมาแก ไขรายการเองก อนเจ าหน าท จะแจ งประเม น 3. ไม ช าระภาษ ภายในก าหนดเวลาเส ยเง นเพ มร อยละสองต อเด อนของจ านวนเง นท ต อง เส ยภาษ ป าย เศษของเด อนให น บเป นหน งเด อน แต ไม ให น าเอาเง นเพ มตามข อ 1 และข อ 2 ข างต นมา ค านวณเง นเพ มซ า

13 4. ระยะบ งค บจ ดเก บภาษ (ต งแต 1 กรกฎาคม เป นต นไป) การบ งค บจ ดเก บภาษ หมายถ งการใช มาตรการร นแรง(ตามกฎหมาย) เข าบ งค บเพ อให ได ค าภาษ ป ายมาส ท องถ น การบ งค บจ ดเก บน จะใช ก บผ ท ไม ยอมช าระค าภาษ จะด วยเหต ท ไม ม เง นช าระหร อเป น การด อแพ งโดยไม ม เหต ผลก ตามท กฎหมายภาษ ป ายน ม บทบ ญญ ต ท ผ อนปรนและอน โลมต อผ เส ยภาษ มากพอสมควรแล ว ด งน น ผ ท ย งคงฝ าฝ นไม ปฏ บ ต ตามกฎหมาย นอกเหน อจากการด าเน นคด อาญาแล ว การบ งค บจ ดเก บก จะเป น มาตรการอ กอย างหน งท จะท าให ท องถ นม โอกาสเก บภาษ ป ายได การบ งค บจ ดเก บท ว าน ค อ การย ดอาย ดทร พย ส นของผ ค างช าระภาษ มาขายทอดตลาด แล ว น าเง นท ได มาเป นค าภาษ เง นเพ ม เง นค าใช จ ายในการด าเน นการย ดทร พย และขายทอดตลาด ถ าม เง น เหล อก ค นให ก บเจ าของไป 4.1 ตรวจสอบทะเบ ยน ข อม ล หร อรายช อผ ค างช าระภาษ ท องถ นส วนมากม ทะเบ ยนรายช อผ ช าระภาษ และผ ค างช าระภาษ อย แล ว การตรวจสอบ จ งท าได ไม ยาก ผ ค างช าระภาษ หมายถ งผ ท ร บแจ งการประเม นของพน กงานเจ าหน าท แล วแต ย งไม ได ช าระ ค าภาษ เม อครบก าหนดเวลาท กฎหมายก าหนด 4.2 ท าหน งส อแจ งเต อนให ช าระภาษ หล งจากท ท องถ นตรวจสอบรายช อผ ค างช าระภาษ ป ายได ท งหมดแล ว ก จะต องท า หน งส อแจ งเต อนผ ค างช าระภาษ ป าย ให มาช าระภาษ ป ายท ค างช าระภายใน 7 ว นน บแต ว นท ร บหน งส อ น น 4.3 การย ดอาย ดและขายทอดตลาดทร พย ส น เม อพ นก าหนด 7 ว น น บแต ว นท ได ร บหน งส อแจ งเต อนจากท องถ นแล ว ผ ม หน าท เส ยภาษ ป ายไม ยอมมาช าระภาษ ป ายท ค างช าระน น ผ บร หารท องถ นม อ านาจออกค าส งเป นหน งส อให ย ด หร ออาย ดและขายทอดตลาดทร พย ส น(ป าย)ของผ ม หน าท เส ยภาษ ป ายท ค างช าระ ท งน ตามระเบ ยบท ร ฐมนตร ก าหนด เง นท ได ร บจากการขายทอดตลาดทร พย ส น(ป าย)ให ห กไว เป นค าใช จ ายในการย ด หร อ ขาย ทอดตลาดหร อเท าใดให ช าระเป นค าภาษ ป าย ถ าย งม เหล ออย อ กให ค นแก เจ าของทร พย ส นน น ว ธ การย ด อาย ด และขายทอดตลาดทร พย ส น เพ อให ได ร บภาษ ป ายท ค างช าระ ให น าว ธ การ ในประมวลกฎหมายพ จารณาความแพงมาให บ งค บโดยอน โลม ภายหล งท ได ม การช าระภาษ ป ายท ค างช าระ ค าธรรมเน ยม และค าใช จ ายในการย ด อาย ด ทร พย ส นได ครบถ วนก อนการขายทอดตลาด ให ผ บร หารท องถ น หร อผ ซ งผ บร หารท องถ นมอบหมาย ส ง การถอนย ดอาย ดน น

14 แผนปฏ บ ต งานการจ ดเก บภาษ ป าย องค การบร หารส วนต าบลแกใหญ แยกปฏ บ ต ตามข นตอนของก จกรรม ก. ข นเตร ยมการ 1. ตรวจสอบและค ดลอกรายช อผ อย ในเกณฑ เส ยภาษ ในป งบประมาณ ก นยายน (บ ญช ล กหน ตามเกณฑ ค างร บ) 2. ส ารวจและจ ดเตร ยมแบบพ มพ ต าง ๆ ต ลาคม 3. ประชาส มพ นธ ข นตอนและว ธ การเส ยภาษ พฤศจ กายน-ก มภาพ นธ 4. จ ดท าหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบเพ อย นแบบ แสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.1) ธ นวาคม ข. ข นด าเน นการจ ดเก บ 1. กรณ ม ป ายก อนเด อนม นาคม - ร บแบบ ภ.ป.1 และตรวจสอบความถ กต อง มกราคม ม นาคม - ประเม นค าภาษ และม หน งส อแจ งการประเม น (ภ.ป.3) มกราคม เมษายน 2. กรณ ม ป ายหล งเด อนม นาคม เมษายน - ธ นวาคม - ร บแบบ ภ.ป.1 และตรวจสอบความถ กต อง เมษายน - ธ นวาคม - ประเม นค าภาษ และม หน งส อแจ งผลการประเม น(ภ.ป.3) 3. การช าระค าภาษ กรณ ปกต - ร บช าระภาษ (ช าระในว นย นแบบหร อช าระภาษ ภายใน มกราคม - พฤษภาคม ก าหนดเวลา) กรณ พ เศษ ก มภาพ นธ - ก นยายน 1. ช าระภาษ เก นเวลาท ก าหนด (เก น 15 ว น น บแต ว นท ได ร บแจ ง การประเม น) - ร บช าระภาษ และเง นเพ ม 2. ผ ประเม นไม พอใจในผลการประเม นภาษ 2.1 ร บค าร องอ ทธรณ ขอให ประเม นค าภาษ ใหม (แบบ ภ.ป.4) ก มภาพ นธ - พฤษภาคม 2.2 ออกหมายเร ยกให มาช แจงหร อออกตรวจสถานท ก มภาพ นธ -ม ถ นายน 2.3 ช ขาดและแจ งผลให ผ ร บร องทราบ (แบบ ภ.ป.5) ม นาคม กรกฎาคม 2.4 ร บช าระภาษ และเง นเพ ม ม นาคม ก นยายน 2.5 ปฏ บ ต ตามค าส งศาล (กรณ น าไปส ศาล) ข. ข นประเม นผลและเร งร ดการจ ดเก บ 1. ไม ย นแบบแสดงรายการทร พย ส น (ภ.ป.1) ภายในก าหนดเวลา ม นาคม - ม หน งส อแจ งเต อนผ ท ย งไม ย นแบบ(เม อใกล จะส นส ดเวลาท ประกาศ ก าหนดให ย นแบบ)

15 - ม หน งส อแจ งเต อนผ ท ไม ย นแบบภายในก าหนดเวลา - คร งท 1 เมษายน - คร งท 2 พฤษภาคม - แจ งความต อพน กงานสอบสวนฝ ายปกครอง (อ าเภอ) เมษายน - กรกฎาคม เพ อด าเน นคด แก ผ ไม ย นแบบ - ร บช าระภาษ และเง นเพ มตามมาตรา 25 เมษายน ก นยายน 2. ย นแบบ ภ.ป.1 แล วแต ไม ยอมช าระภาษ ภายในก าหนดเวลา - ม หน งส อแจ งเต อนผ ท ย งไม ช าระภาษ - คร งท 1 พฤษภาคม - คร งท 2 ม ถ นายน - คร งท 3 กรกฎาคม - ร บช าระภาษ และเง นเพ ม พฤษภาคม ก นยายน - ด าเน นการบ งค บจ ดเก บภาษ (ย ด อาย ด และขายทอด ตลาดทร พย ส น) กรณ หล กเล ยงไม ยอมช าระภาษ ต ลาคมเป นต นไป

แนวทางการปฏ บ ต ตามระเบ ยบกระทรวงว ฒนธรรม ว าด วยกองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด พ.ศ. ๒๕๕๖ ประว ต ความเป นมา กองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด เป นส

แนวทางการปฏ บ ต ตามระเบ ยบกระทรวงว ฒนธรรม ว าด วยกองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด พ.ศ. ๒๕๕๖ ประว ต ความเป นมา กองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด เป นส แนวทางการปฏ บ ต ตามระเบ ยบกระทรวงว ฒนธรรม ว าด วยกองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด พ.ศ. ๒๕๕๖ ประว ต ความเป นมา กองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด เป นส วนหน งของกองท นส งเสร มงานว ฒนธรรม กรมส งเสร มว ฒนธรรม

More information

รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) โครงการการบร หารจ ดการข อม ลการพ ฒนาบ คลากร ของสาน กพ ฒนาส งคม

รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) โครงการการบร หารจ ดการข อม ลการพ ฒนาบ คลากร ของสาน กพ ฒนาส งคม รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) โครงการการบร หารจ ดการข อม ลการพ ฒนาบ คลากร ของสาน กพ ฒนาส งคม จ ดท าโดย นางสาวช ณห พ มาน เก ดนาค ต าแหน งน กทร พยากรบ คคลชานาญการพ เศษ รายงานน เป นส วนหน งของการฝ

More information

เอกสารสอบราคาซ อ เลขท

เอกสารสอบราคาซ อ เลขท -1- เอกสารสอบราคาซ อ เลขท 002/2556 โปรแกรมส าเร จร ป 1 รายการ ได แก Microsoft Office Standard 2013 GOL จ านวน 60 ช ด ตามประกาศส าน กงานคณะกรรมการนโยบายว ทยาศาสตร เทคโนโลย และนว ตกรรมแห งชาต ลงว นท 12 ก

More information

ค ม อการบร หารจ ดการ การท างานบร การส งคม

ค ม อการบร หารจ ดการ การท างานบร การส งคม ค ม อการบร หารจ ดการ การท างานบร การส งคม (ปร บปร งจากค ม อการปฏ บ ต งานการท างานบร การส งคม ส าหร บพน กงานค มประพฤต เอกสารหมายเลข 8/2549) กล มงานบร การส งคม กองก จการช มชนและบร การส งคม กรมค มประพฤต เอกสารหมายเลข

More information

ค ม อ การปฏ บ ต งานพน กงานเจ าหน าท ส งเสร มความประพฤต น กเร ยนและน กศ กษา

ค ม อ การปฏ บ ต งานพน กงานเจ าหน าท ส งเสร มความประพฤต น กเร ยนและน กศ กษา ค ม อ การปฏ บ ต งานพน กงานเจ าหน าท ส งเสร มความประพฤต น กเร ยนและน กศ กษา ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า กระทรวงศ กษาธ การ ม หน าท ในการส งเสร มความประพฤต น กเร ยนและน กศ กษา

More information

การเบ กค าใช จ าย ในการฝ กอบรม ส มมนา

การเบ กค าใช จ าย ในการฝ กอบรม ส มมนา 10/04/57 การเบ กค าใช จ าย ในการฝ กอบรม ส มมนา และศกษาด งาน ลศ กษาดงาน 1 การฝ กอบรม ส มมนา และศ กษาด งาน 1) ระเบ ยบ มท.ว าด วยค าใช จ ายในการฝ กอบรมของ อปท. พ.ศ.2549 ข อ 4 ก าหนดค าน ยาม การฝ กอบรม หมายความว

More information

ค ม อ การด าเน นงานแผนงาน/โครงการเช งร ก :

ค ม อ การด าเน นงานแผนงาน/โครงการเช งร ก : ค ม อ การด าเน นงานแผนงาน/โครงการเช งร ก : การบร หารแผนงาน/โครงการ และการบร หารการเง นการบ ญช และพ สด ส าน กงานกองท นสน บสน นการสร างเสร มส ขภาพ ฉบ บปร บปร งคร งท 4 : 1 ม นาคม 2554 (ปร บบางส วน 5 ก นยายน

More information

A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark

A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark คำนำ โครงการเง นหม นเว ยนส งเสร มผลผล ตเพ อโครงการอาหารกลางว น ค อเง นดอกผลของกองท น เพ อ โครงการอาหารกลางว นในโรงเร ยนประถมศ กษา

More information

แนวทางการดำเน นงานร บน กเร ยน ส งก ดสำน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน

แนวทางการดำเน นงานร บน กเร ยน ส งก ดสำน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน แนวทางการดำเน นงานร บน กเร ยน ส งก ดสำน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน พ มพ คร งท ๑ ก นยายน ๒๕๕๖ จำนวนพ มพ ๔๐,๐๐๐ เล ม จ ดพ มพ เผยแพร กล มว จ ยและพ ฒนานโยบาย สำน กนโยบายและแผนการศ กษาข นพ นฐาน สำน กงานคณะกรรมการการศ

More information

ค ม อแนวทางการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔) เพ อการจ ดท างบประมาณ

ค ม อแนวทางการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔) เพ อการจ ดท างบประมาณ ค ม อแนวทางการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔) เพ อการจ ดท างบประมาณ ส าน กงบประมาณ ก มภาพ นธ ๒๕๕๒ ค าน า ตามน ยแห งพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการ บ านเม องท ด พ.ศ. 2546 ก าหนดให

More information

ค ม อการดาเ งา เคร อข าย ส งคมสงเคราะห ใ งา ราชท ณฑ

ค ม อการดาเ งา เคร อข าย ส งคมสงเคราะห ใ งา ราชท ณฑ ๑ ๒๕๕๗ ค ม อการดาเ งา เคร อข าย ส งคมสงเคราะห ใ งา ราชท ณฑ กระทรวงย ต ธรรม กรมราชท ณฑ กองส งคมสงเคราะห สารบ ญ เร อง หน า ๒ การดาเน นงานเคร อข ายส งคมสงเคราะห ในงานราชท ณฑ 3 แนวทางการประสานงานก บหน วยงานภาคส

More information

รายงานการตรวจสอบ การดาเน นงาน โครงการเท ยบระด บการศ กษา ในระด บส งส ดของการศ กษาข นพ นฐาน หน วยตรวจสอบภายใน สาน กงาน กศน.

รายงานการตรวจสอบ การดาเน นงาน โครงการเท ยบระด บการศ กษา ในระด บส งส ดของการศ กษาข นพ นฐาน หน วยตรวจสอบภายใน สาน กงาน กศน. รายงานการตรวจสอบ การดาเน นงาน โครงการเท ยบระด บการศ กษา ในระด บส งส ดของการศ กษาข นพ นฐาน หน วยตรวจสอบภายใน สาน กงาน กศน. 2 รายงานการตรวจสอบการดาเน นงาน โครงการเท ยบระด บการศ กษาในระด บส งส ดของการศ กษาข

More information

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา คานา การส งเสร มการประกอบอาช พอ สระเพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน เป นก จกรรม ท กรมสาม ญศ

More information

บทท 9 การประเม นผลโครงการ

บทท 9 การประเม นผลโครงการ บทท 9 การประเม นผลโครงการ หล งจากได ด าเน นงานตามแผนของโครงการแล ว จากน นข นตอนส ดท ายจะเป นก จกรรม ในการประเม นผลโครงการ หากพ จารณาถ งความส มพ นธ ระหว างการวางแผนก บการประเม นผล โครงการ พบว า ก จกรรมท

More information

สารบ ญ หน า ท มาและความส าค ญ 1 ส วนท 1 การบร หารโครงการ 2 1.1 กลไกการบร หารจ ดการโครงการ 2 1.2 แนวทางการสน บสน น 3 1.3 กลไกและข นตอนในการบร

สารบ ญ หน า ท มาและความส าค ญ 1 ส วนท 1 การบร หารโครงการ 2 1.1 กลไกการบร หารจ ดการโครงการ 2 1.2 แนวทางการสน บสน น 3 1.3 กลไกและข นตอนในการบร สารบ ญ หน า ท มาและความส าค ญ 1 ส วนท 1 การบร หารโครงการ 2 1.1 กลไกการบร หารจ ดการโครงการ 2 1.2 แนวทางการสน บสน น 3 1.3 กลไกและข นตอนในการบร หารโครงการ 5 1.4 ผลการพ จารณาโครงการ 7 1.5 ข อม ลและเอกสารท

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป 2552

แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป 2552 แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป 2552 ค าน า ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร โดยคณะกรรมการนโยบายและแผนส าน กเลขาธ การ คณะร ฐมนตร ได มอบหมายให ส าน ก/กองผ ร บผ ดชอบโครงการประจ าป 2552 พ จารณาทบทวนโครงการ

More information

สร ปผลการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ 2554

สร ปผลการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ 2554 สร ปผลการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ 2554 ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย อาเภอห างฉ ตร สาน กงานการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย จ งหว ดลาปาง สาน กงานการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย

More information

ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท

ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท จ ดพ มพ เผยแพร โดย ส าน กงานหล กประก นส ขภาพแห งชาต (สปสช.) อาคาร B ช น ๒,๓ และ

More information

แนวทางการจ ดทาข อเสนอโครงการ เพ อขอร บการสน บสน นเง นอ ดหน นด านผ ด อยโอกาส ของ สท.

แนวทางการจ ดทาข อเสนอโครงการ เพ อขอร บการสน บสน นเง นอ ดหน นด านผ ด อยโอกาส ของ สท. แนวทางการจ ดทาข อเสนอโครงการ เพ อขอร บการสน บสน นเง นอ ดหน นด านผ ด อยโอกาส ของ สท. สาน กส งเสร มและพ ท กษ ผ ด อยโอกาส สาน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาชน ผ ด อยโอกาส และผ ส งอาย กระทรวงการพ

More information

แนวทางการใช เทคโนโลย สารสนเทศในศาลช นต น โดย

แนวทางการใช เทคโนโลย สารสนเทศในศาลช นต น โดย แนวทางการใช เทคโนโลย สารสนเทศในศาลช นต น โดย นายต ลยฤทธ สมน ก รายงานผลงานส วนบ คคลน เป นส วนหน งของการอบรม หล กส ตร ผ พ พากษาผ บร หารในศาลช นต น ร นท 8 สถาบ นพ ฒนาข าราชการฝ ายต ลาการศาลย ต ธรรม พ.ศ. 2553

More information

โครงการการศ กษาการจ ดทาบ ญช รายร บ รายจ าย ร านตาระเบ ด

โครงการการศ กษาการจ ดทาบ ญช รายร บ รายจ าย ร านตาระเบ ด โครงการการศ กษาการจ ดทาบ ญช รายร บ รายจ าย ร านตาระเบ ด A study of accounting revenue expenses The friendship store bombs ผ ร บผ ดชอบโครงการ 1. นางสาว ท พาน น ลาพ งการ รห ส 551123674 ช น/ห อง ปวช. 3/8

More information

(ร าง) หล กเกณฑ และแนวทางการจ างท ปร กษาสาหร บ แผนงาน/โครงการ ด านเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ

(ร าง) หล กเกณฑ และแนวทางการจ างท ปร กษาสาหร บ แผนงาน/โครงการ ด านเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ (ร าง) หล กเกณฑ และแนวทางการจ างท ปร กษาสาหร บ แผนงาน/โครงการ ด านเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ปร บปร งล าส ด เม อ 13 ม นาคม 2555-1 - คานา ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ส าน

More information

แนวทางการด าเน นงานตามโครงการสน บสน นค าใช จ าย ในการจ ดการศ กษาต งแต ระด บอน บาลจนจบการศ กษาข นพ นฐาน (ป งบประมาณ 2556) โดย

แนวทางการด าเน นงานตามโครงการสน บสน นค าใช จ าย ในการจ ดการศ กษาต งแต ระด บอน บาลจนจบการศ กษาข นพ นฐาน (ป งบประมาณ 2556) โดย แนวทางการด าเน นงานตามโครงการสน บสน นค าใช จ าย ในการจ ดการศ กษาต งแต ระด บอน บาลจนจบการศ กษาข นพ นฐาน (ป งบประมาณ 2556) โดย ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ 18.. 5 ค าน า นโยบายของร

More information

ฝ ายการศ กษาส งก ดส าน กงานเขต กร งเทพมหานคร

ฝ ายการศ กษาส งก ดส าน กงานเขต กร งเทพมหานคร ค ม อการปฏ บ ต งาน ฝ ายการศ กษา ฝ ายการศ กษาส งก ดส าน กงานเขต กร งเทพมหานคร ค าน า ค ม อปฏ บ ต งานของฝ ายการศ กษาฉบ บน เป นส วนหน งของการพ ฒนาค ณภาพการบร หาร จ ดการ เพ อใช เป นเคร องม อในการท างาน โดยม

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร ค าน า การพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง ค าน งถ งการสร างก าล งคนในการ ปฏ บ ต ราชการอย

More information

เม อได คะแนนร อยละความส าเร จแล ว สามารถสร ปผลประเม นโดยม เกณฑ ด งน. ร อยละความส าเร จ = คะแนนท ได x ๑๐๐ คะแนนเต ม 1 / ๖๒ ส าน กงาน ปปง.

เม อได คะแนนร อยละความส าเร จแล ว สามารถสร ปผลประเม นโดยม เกณฑ ด งน. ร อยละความส าเร จ = คะแนนท ได x ๑๐๐ คะแนนเต ม 1 / ๖๒ ส าน กงาน ปปง. รายงานผลการปฏ บ ต ราชการ ตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการส าน ก/กล ม และบ คคล รอบ ๑๒ เด อน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ส าน กงานป องก นและปราบปรามการฟอกเง น ( ส าน กงาน ปปง.) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

More information

สารบ ญ หน า คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ ส วนท ๒ ส วนท ๓ ส วนท ๔ ส วนท ๕

สารบ ญ หน า คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ ส วนท ๒ ส วนท ๓ ส วนท ๔ ส วนท ๕ สารบ ญ คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ การบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ๑ ความหมาย ความสำค ญ กระบวนการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ขอบเขตของระบบการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ส วนท ๒ ระบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ๖ ภาพรวมของการบร

More information

รายงานผลการด าเน นงาน/โครงการส าค ญด านทางหลวงของการทางพ เศษแห งประเทศไทย ประจ าป งบประมาณ 2557 ณ เด อนธ นวาคม 2556 งบประมาณ ป ๒๕๕7 1,550

รายงานผลการด าเน นงาน/โครงการส าค ญด านทางหลวงของการทางพ เศษแห งประเทศไทย ประจ าป งบประมาณ 2557 ณ เด อนธ นวาคม 2556 งบประมาณ ป ๒๕๕7 1,550 รายงานผลการด าเน นงาน/ส าค ญด านทางหลวงของการทางพ เศษแห งประเทศไทย ประจ าป 2557 ณ เด อนธ นวาคม 2556 งาน//ก จกรรม 1. ทางพ เศษสายศร ร ช-วงแหวน รอบนอกกร งเทพมหานคร 27,022 (เง นอ ดหน น ค าจ ด กรรมส ทธ ท ด

More information

บทท 2 แผนการศ กษาและพระราชบ ญญ ต การศ กษา

บทท 2 แผนการศ กษาและพระราชบ ญญ ต การศ กษา บทท 2 แผนการศ กษาและพระราชบ ญญ ต การศ กษา แผนการศ กษาแห งชาต และพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต เป นแผนแม บทท ม ความส าค ญในการวางแผนการจ ดการศ กษา ท งในด านกระบวนการจ ดการศ กษาและการพ ฒนา การศ กษาของชาต

More information

การเข ยนโครงการ บทท 3 ล กษณะของโครงการท ด

การเข ยนโครงการ บทท 3 ล กษณะของโครงการท ด บทท 3 การเข ยนโครงการ ล กษณะของโครงการท ด โครงการเป นการจ ดก จกรรมท เป นระบบ เพ อการปฏ บ ต หน าท องค การให บรรล ถ ง เป าหมายอย างม ประส ทธ ภาพ ซ งโครงการท ด ย อมท าให ประส ทธ ภาพของการด าเน นงาน และ ผลตอบแทนท

More information