หมวดท 5 : งานระบายน า

Size: px
Start display at page:

Download "หมวดท 5 : งานระบายน า"

Transcription

1 5.1 รายการท วไป หมวดท 5 : งานระบายน า ผ ร บจ างม ความประสงค ให ผ ร บจ างด าเน นการก อสร างระบบระบายน าในถนนด านหน าท าเท ยบเร อ A และ ก อสร างระบบระบายน าภายในท าเท ยบเร อ A ด วย รางระบายน า คสล. และท อระบายน า คสล. พร อมบ อพ กและ ต ดต งประต ระบายน า (Sluice Gate) ตามท ก าหนดในแบบแปลนและข อก าหนดรายละเอ ยด (Specification) ท จะ กล าวถ งต อไป 5.2 ขอบเขตของงาน (Scope of Work) งานน ประกอบด วยการจ ดหาอ ปกรณ เคร องจ กรกล ว สด แรงงาน การทดสอบ รวมถ งงานตรวจสอบเพ อให ก อสร างงานตามท ก าหนดในแบบแปลนและข อก าหนดรายละเอ ยด ซ งประกอบด วย (1) งานก อสร างรางระบายน าพร อมฝา คสล. Spacer และ Curb Opening (2) งานก อสร างท อระบายน าพร อมบ อพ ก คสล. ในถนนด านหน าท าเท ยบเร อ A (3) งานก อสร างรางระบายน าพร อมฝา คสล. และฝาตะแกรงเหล กภายในท าเท ยบเร อ A (4) งานก อสร างท อระบายน า คสล. พร อมบ อพ กฝา คสล. และฝาตะแกรงเหล กภายในท าเท ยบเร อ A (5) งานต ดต งประต ระบายน า (SLUICE GATE) ในบ อพ ก คสล. จ านวน 2 แท ง (6) งานอ นๆ ด งท จะระบ ต อไปน ท เก ยวข องก บงานน 5.3 งานรางระบายน า ว สด คอนกร ตท ใช หล อในงานน ต องเป นคอนกร ตตามมาตรฐานการก อสร าง งานคอนกร ต และ งาน เหล กเสร มคอนกร ต ว ธ การก อสร าง รางระบายน า คสล. Spacer และ Curb Opening จะต องก อสร างบนพ นฐานท ก อสร างด วยว สด และได ระด บตามแสดงในแบบแปลน การก อสร างรางระบายน า จะต องก าหนดให ม รอยต อส าหร บการขยายต วของโครงสร าง (expansion joint) ท กระยะไม เก น 30 เมตร หร อตามต าแหน งท แสดงในแบบแปลน ส าหร บการก อสร างรางระบาย น า ในกรณ ท อย ต ดก บพ นถนนคอนกร ต จะต องก าหนดให ม รอยต อส าหร บการขยายต วของโครงสร างอย ในต าแหน ง ตรงก บรอยต อ ส าหร บการขยายต วของพ นถนนคอนกร ต แบบท ใช ในการหล อคอนกร ตให ถอดได ภายหล ง 24 ชม. ข อบกพร องท เก ดในเน อของคอนกร ตต อง ตกแต งให เร ยบร อยด วยป นทราย ซ งเป นส วนผสมระหว างซ เมนต และทรายละเอ ยดในอ ตรา 1 : 2 โดยปร มาตรเม อ แห ง การตกแต งผ วให เป นร ปร างต างๆ ให กระท าการตกแต งเพ มเต มในขณะท คอนกร ตย งไม แข งต ว ผ วท เพ มข นใหม ท า ให เร ยบโดยการใช ป นทรายไล อ กคร งหน ง โดยใช ส วนผสมระหว างซ เมนต และทรายละเอ ยดในอ ตราส วน 1 : 1 โดย ปร มาตรเม อแห ง การไล ผ วต องกระท าให ท ว และส ผ วด กลมกล นเป นส เด ยวก น เม อตกแต งเสร จเร ยบร อยแล ว ท งไว จน ผ วหมาดแล วให บ มผ วคอนกร ตตลอดเวลาเป นระยะเวลาอย างน อย 3 ว น โดยปราศจากการกระทบกระเท อนจาก SEATEC-SPAN-DEC 5-1

2 ส งแวดล อมภายนอกและยวดยาน รางระบายน าท ก อสร างเสร จเร ยบร อยแล ว ต องได แนวต อก นไม ห กงอหร อบ ดเบ ยง จนเส ยร ปแบบ 5.4 งานท อระบายน า ว สด อ ปกรณ ผ ร บจ างจะต องจ ดหาว สด และอ ปกรณ ท จ าเป นในการด าเน นการก อสร างงานท อระบายน าและงาน อ นๆท เก ยวข อง ตามท ก าหนดในแบบและมาตรฐานการก อสร าง ท อระบายน าและว ด อ ปกรณ ส วนประกอบต างๆ จะต องเป นของใหม ไม เคยใช ท ใดมาก อน และผ านการตรวจสอบเห นชอบจากว ศวกรก อนท าการต ดต ง (1) ท อระบายน าคอนกร ตเสร มเหล ก ท อคอนกร ตเสร มเหล กโดยท วไป เป นท อชน ดปากล นราง ขนาดของท อให ใช ขนาดตามท แสดงไว ในแบบโดยท ความหนาและความแข งแรงจะต องเป นไปตามท ก าหนดในมาตรฐานผล ตภ ณฑ อ ตสาหกรรม มอก.128/2528 ช นท 3 นอกจากกรณ ท ได ระบ ค ณสมบ ต ไว ในแบบเป นอย างอ น (2) อาคารระบายน าคอนกร ตเสร มเหล กอ นๆ - คอนกร ต : งานคอนกร ตจะต องเป นไปตามมาตรฐานการก อสร าง งานคอนกร ตและ งานเหล กเสร มคอนกร ต และหากม ได ก าหนดไว ในแบบก อสร าง ชน ดของคอนกร ตโดยท วไปจะต องเป นคอนกร ต โครงสร างอ นๆ - เหล กเสร มคอนกร ต : งานเหล กเสร มคอนกร ตจะต องเป นไปตามมาตรฐานการก อสร าง งานเหล กเสร มคอนกร ต และหากม ได ก าหนดไว เป นอย างอ น เหล กเสร มขนาดเส นผ าศ นย กลางต งแต 9 มม. ลงมา ให เป นช นค ณภาพ SR24 (3) โครงสร างคอนกร ตหล อส าเร จ ผ ร บจ างอาจจะก อสร างทางระบายน าร ปต วย หร อทางระบายน าร ปส เหล ยมหร อบ อพ ก หร อ ท อกลมรวมบ อพ กโดยว ธ การหล อส าเร จร ป โดยผ ร บจ างจะต องด าเน นการก อสร างตามรายละเอ ยด ซ งแสดงในแบบ ก อสร างมากท ส ดเท าท สามารถจะท าได และต องเสนอรายละเอ ยดรายการค านวณทางโครงสร าง พร อมท งแบบขยาย รายละเอ ยด (Shop Drawings) และกรรมว ธ การผล ตให ผ ว าจ างพ จารณาและได ร บอน ม ต ก อน จ งจะเร มด าเน นการ ก อสร างได (4) เหล กอาบส งกะส การอาบส งกะส จะต องเป นการช บแบบจ มร อน ตามกรรมว ธ AASHTO M111 ผ วเหล ก ก อนท จะน ามาช บส งกะส จะต องสะอาดปราศจากส งสกปรก เศษกระเด นของการเช อม น าม น ไขม น ส หร อสารอ นๆ ท ท าให ผ วเหล กเส ยหาย ผ วเหล กจะต องท าความสะอาด การท าความสะอาดสน มเหล ก ข ด นหร อทราย และส งสกปรก อ น ให ใช กระดาษทรายหร อแปรงลวด หร อฆ อน หร อเคร องม อ อ นๆท จ าเป น น าม น ไขม น หร อ ส จะต องล างท าความ สะอาดด วยน าม นเบนซ น หร อน ายาเคม ชน ดอ นท เหมาะสมส งกะส ท เคล อบผ วเหล กจะต องม ความหนาสม าเสมอ ปราศจากรอยข ด แตกแยกพอง จ ดท ถ กสารเคม หร อข อบกพร องอ นๆ เน อส งกะส จะต องต ดแน นก บผ วเหล ก น าหน ก ของส งกะส ท เคล อบอย จะต องม น าหน กไม น อยกว า 600 กร มต อตารางเมตร บร เวณผ วใดท เส ยหายหล งจากท อาบ ส งกะส แล ว จะต องทาผ วน นด วยสาร amercoat No.62 หร อเท ยบเท าท บ 2 คร ง SEATEC-SPAN-DEC 5-2

3 (5) ฝาตะแกรงเหล ก ฝาตะแกรงเหล กพร อมกรอบรองร บป ดบ อพ กหร อส วนอ นขององค ประกอบของระบบท อ ระบายน าท เป นเหล กแผ นท น ามาเช อมประกอบเหล กท ใช ประกอบจะต องเป นเหล กกล าละม นท ม ค ณสมบ ต ตาม มาตรฐานอ ตสาหกรรม มอก.55 การเคล อบผ วเหล กหากม ได ก าหนดเป นอ นจะต องเคล อบผ วตามมาตรฐานการ ก อสร าง งานทาส และเคล อบผ ว (6) ตะแกรงร บน าฝนร มถนน ตะแกรงร บน าฝนท อย ในถนนหร อก อสร างไว ในขอบค นห นจะต องท าด วยเหล กหล อท ม ค ณสมบ ต ตามมาตรฐานอ ตสาหกรรม มอก (7) งานเหล กกล าไร สน ม งานเหล กไร สน มตามท ระบ ในแบบจะต องใช เหล กไร สน ม (Stainless Steel) ตามมาตรฐาน ASTM A-264 หร อ JIS G 4303, 4304, 4317 หร อเท ยบเท าโดยจะต องส งผลการทดลองหร อเอกสารอย างใด อย างหน งจากผ ผล ต เพ อแสดงว าเป นเหล กไร สน มตามมาตรฐานท บ งจร ง การระบายน าบร เวณหน างาน (1) ท วไป ในระหว างก อสร างงานใดๆ ผ ร บจ างต องจ ดเตร ยมว สด และแรงงานส าหร บการผ นน าออก จากบร เวณหน างาน โดยจ ดเตร ยมทางระบายน าส าหร บน าโสโครก น าฝนและน าใต ด น พร อมท งจ ดเตร ยมทางระบาย น า ส าหร บระบายน าจากทางระบายน าท ม อย เด มออกจากบร เวณหน างานด วย (2) ว ธ การระบายน า ผ ร บจ างต องจ ดเตร ยมอ ปกรณ ส บน าอย างพอเพ ยงเพ อส บน าออกจากร องข ดหร อบร เวณ หล มท ข ดตลอดเวลาท ท าการข ดร อง วางท อ ก อสร างงานคอนกร ตทดสอบและการถมกลบก าล งด าเน นอย การข ดร องด นส าหร บวางแนวท อและทางระบายน า (1) ขอบข ายของงานส วนน ครอบคล มถ งการข ดด นท งหมดส าหร บวางแนวท อ ทางระบายน า คอนกร ตและโครงสร างคอนกร ต ร องข ดจะต องข ดให ได แนว ระด บและความลาดเอ ยงตามท ระบ ไว ในแบบก อสร าง งานท งหมดจะต องด าเน นการก อสร างด วยว ธ ปฏ บ ต ท ถ กต องสอดคล องก บกฎหมายและข อก าหนดท เก ยวข อง (2) ส งก อสร างและอ ปกรณ ใต ด นท ก ดขวางการก อสร างก อนท าการข ดร องส าหร บวางแนวอาคาร ระบายน า ผ ร บจ างต องท าการส ารวจก าหนดแนวท อระบายน าท จะท าการก อสร าง และหาต าแหน งท ต งของ ส งก อสร างและโครงสร างสาธารณ ปโภคต างๆ ท อย บนพ นด นและอย ใต ด นท งหมด ผ ร บจ างจะต องไม เคล อนย ายหร อท บท าลายหร อด าเน นการใดๆ ซ งอาจก อให เก ดความ กระทบกระเท อนแก โครงสร างหร อสาธารณ ปโภคใดๆ ก อนจะได ร บความเห นชอบเป นลายล กษณ อ กษรจาก ผ ว าจ างและหน วยงานท ร บผ ดชอบ (3) การข ดร องด น ก อนท ผ ร บจ างจะด าเน นการข ดร องด น ณ บร เวณใด ผ ร บจ างต องได ร บความย นยอมหร อ เห นชอบจากว ศวกรเส ยก อน SEATEC-SPAN-DEC 5-3

4 การข ดร องด นส าหร บวางท อระบายน า ต องเป นเส นตรงตามแนวและระด บท แสดงไว ในแบบ แปลน ผ ร บจ างต องขนด นท ข ดออกแล วท าการบดอ ดด นท บร เวณก นหล มให แน น บรรดาด นอ อนท ก นหล มต องข ดออก แล วถมกล บด วยว สด ค ดเล อกและท าการบดอ ดให แน น ว สด รองพ นท อต องเป นว สด ค ดเล อกหร อว สด ท ระบ ไว เป นอย าง อ นตามท แสดงในแบบแปลน ต องท าการถม เกล ย และบดอ ด แล วข ดให ได ร ปร างตาม ร ปร างของท อและปากท อบร เวณจ ดต อท อ ระหว างการท าการข ดร องด น จนกระท งวางท อ และถมด นเสร จเร ยบร อย จะต องป องก นม ให ม น าอย ภายในร องท ข ดในท กขณะ ว ธ การข ด และเคร องม อท จะใช ข ดจะต องเหมาะสมก บงาน ว ศวกรม ส ทธ ท จะส งให ผ ร บจ าง ข ดร องโดยใช แรงงานคนเท าน น ส าหร บในสถานท ท ว ศวกรเห นว าจ าเป น เพ อหล กเล ยงความเส ยหายหร ออ นตรายท จะ เก ดข นก บส งปล กสร าง ในกรณ ท การข ดร องด นกระท าโดยใช เคร องม อกลจะต องท าการข ดให ขอบร องเป นเส นตรง เร ยบเสมอก น การข ดร องส าหร บการก อสร างท อระบายน า และส าหร บโครงสร างอ นๆ จะต องสอดคล อง ก บแนวและระด บซ งแสดงในแบบก อสร าง และก อนท าการข ดร องด น ในต าแหน งใดๆ จะต องได ร บความเห นชอบจากว ศวกร หากผ ร บจ างท าการข ดร องกว างเก น กว าความกว างท ระบ ในแบบก อสร าง ผ ว าจ างอาจเปล ยนแปลงช นค ณภาพของท อให ม มาตรฐานส งกว าท ก าหนดไว ใน แบบก อสร าง และผ ร บจ างจะต องร บผ ดชอบต อค าใช จ ายส วนเก นอ นเน องมาจากการเปล ยนแปลงช นของท อ ซ งเป น ผลจากการข ดร องกว างเก นท ระบ ผ ร บจ างต องข ดร องให ได ความกว างน อยท ส ดเท าท จะเป นไปได แต ต องเพ ยงพอและ สอดคล องต อการก อสร าง การถมและบดอ ด ตลอดจนเพ ยงพอส าหร บงานส วนอ นๆท ส มพ นธ ก น ส วนความกว างท วไป ของการข ดให ใช ตามท แสดงไว ในแบบก อสร าง (4) พ นท ซ งม ช นน าข งหร อพ นท ไม เหมาะสม งานส วนน จะรวมถ งการข ดใดๆ ซ งว ศวกรเห นว าหล กเล ยงไม ได เก ยวก บว สด ซ งม อย โดย ธรรมชาต ในพ นท ซ งอย ในขอบข ายการข ดบร เวณท ม ช นน าข งหร อพ นท ซ งม ล กษณะไม เหมาะสมต อการวางท อหร อการ ก อสร างทางระบายน า ผ ร บจ างจะต องปฏ บ ต ตามค าแนะน าของว ศวกรโดยอาจต องท าการข ดร องด นให ล กลงกว า ฐานรองร บท อ เพ อให พ นล างของร องม ฐานบดอ ดท เหมาะสม ส วนท ถ กข ดเก นออกไปจะต อง ถ กกลบด น ด วยว สด ประเภท Non - cohesive ท ได ร บความเห นชอบเช น ทราย หร อว สด เม ดย อยถมแผ เป นช นๆ ให ม ความหนาก อนบดอ ดไม มากกว าช นละ 15 ซม. และกระท งบดอ ดจนแน น ถ าด นท ข ดน นไม ด พอและไม ม ว สด ประเภท Non - cohesive ผ ร บจ างจะต องจ ดหาด นประเภทน มาจากแหล งอ นให โดยร บผ ดชอบเร องค าใช จ ายในส วน น ท งหมด พ นท ซ งย บอ อนโดยธรรมชาต และไม เก ดประโยชน ท จะข ดล กลงไปกว าท จ าเป นจะต องป ท บด วยห นขนาดไม เล กกว า 80 มม. และไม โตกว า 150 มม. และกระท งบดอ ดให ได ระด บตามแบบก อสร าง (5) ผน งก นด นและค าย น ผ ร บจ างต องจ ดหาและต ดต ง ตลอดจนซ อมแซมผน งก นด นและค าย นด านข างของร องข ดเพ อ ป องก นการพ งทลายและเคล อนต วของด นด านข าง ซ งอาจท าให ขนาดความกว างของบร เวณท ข ดด นแคบกว าขนาดท จ าเป นส าหร บการก อสร าง และเพ อป องก นไม ให ส งปล กสร างในบร เวณใกล เค ยงเก ดความเส ยหาย ก อนท จะท าการข ด ด น ผ ร บจ างต องเสนอแบบขยายรายละเอ ยด รวมท งแสดงว ธ การก อสร างผน งก นด นและค าย นท จะใช ในงานต างๆ ให ว ศวกรพ จารณา SEATEC-SPAN-DEC 5-4

5 (6) การปร บแต งร องข ด พ นและด านข างของร องข ดต องสะอาดปราศจากเศษว สด ใดๆ ก อนท าการก อสร าง ฐานรองร บท อ หร อก อนเสร จงานในแต ละว น พ นของร องข ดจะต องตกแต งให เร ยบไม เป นแอ ง ในการข ดยอมให ข ดได ล กเท าท สามารถจะท าการก อสร างฐานรองร บซ งอย ใต ขอบท อ (7) การระบายน าจากบร เวณท ข ดด น การระบายน าหร อส บน าออกจากหล มท ข ด ต องใช เคร องจ กรกลและอ ปกรณ ให หมาะสม และเพ ยงพอตลอดเวลาท ปฏ บ ต งาน หากปรากฏว าการระบายน าน นใช เคร องม อ เคร องจ กรกล และอ ปกรณ หร อ ว ธ การท ไม เหมาะสม ซ งอาจเป นเหต ให เก ดความเส ยหายต องานวางท อหร ออาจเป นอ นตราย ว ศวกรม ส ทธ ส งการให แก ไขว ธ การด าเน นงาน หร อเพ มจ านวนเคร องม อ เคร องจ กรอ ปกรณ แล วแต กรณ ค าใช จ ายเพ อการน เป นของผ ร บจ างท งส น ฐานรองร บท อ ว สด ซ งใช ส าหร บก อสร างฐานรองร บท อจะต องเป นไปตามท ระบ ในแบบก อสร าง และปราศจากว สด เม ดหยาบซ งม ขนาดค างบนตะแกรงเบอร 4 ผ ร บจ างจะต องส งต วอย างเพ อให ว ศวกรอน ม ต ก อนน าไปใช งาน ก อนท าการก อสร างฐานรองร บท อ ร องข ดจะต องได ร บความเห นชอบจากว ศวกรจ งเร มด าเน นการ วางว สด ซ งใช ก อสร างฐานรองท อและบดอ ด ให ได ความล กและชน ดของว สด ท ใช ตามท แสดงในแบบก อสร าง ฐานรองร บท อต องได ร ปพอด ก บท อ หร อโครงสร างท ม ช องส าหร บก อสร างข อต อหร อจ ดเช อมต อ และผ วบนของช น ว สด ท บดอ ดแล วของฐานรองร บ จะต องได ระด บถ กต องส าหร บการก อสร างทางระบายน า และฐานรากรองร บจะต อง ถ กบดอ ดให ได ความหนาแน นไม น อยกว า 95% ของความหนาแน นแห งส งส ด เม อทดสอบตามมาตรฐานการทดสอบ ความหนาแน นแบบส งกว ามาตรฐาน (Modified Compaction Test) การวางท อ การวางท อจะต องวางตามแนวและระด บท ระบ ไว ในแบบแปลน ขนาดของร องข ดฐานรากรองร บท อ และการถมกล บต องท าการก อสร างตามท ก าหนดในแบบก อสร าง ก อนท จะวางท อหร อทางระบายน า จะต องขจ ดความสกปรกซ งอาจม อย ภายในท อบร เวณด านนอก ของปลายเส ยบ (spigot) และบร เวณด านในของปลายสวม (socket) จะต องสะอาดปราศจากว สด แปลกปลอมใดๆ เม อจ ดเตร ยมร องข ดและฐานรองร บท อไว ให พร อมแล ว จ งน าท อยกลงในร องข ดก อนท จะปล อยให ท อวางลงบนพ นรองร บเต มท ให ประคองปลายท อท จะต อเข าให อย ในต าแหน งท พร อมจะสวมต อท อ ก บท อท วางไว แล วโดยม ให เก ดความเส ยหายต อพ นฐานรองร บท อท ได จ ดเตร ยมไว ในการสวมจะต องให ปลายท อชนก นให สน ท การ ใช รอกโซ ร งเพ อให ท อเคล อนต วเข าสวมต อจะต องกระท าโดยระม ดระว งไม ให ระด บก นท อเปล ยนแปลงไปจากท ก าหนด การเคล อนต วท อโดยการใช ไม บ บอ ดก บปลายท อห ามกระท า ยกเว นเป นท อขนาดเล กและได ร บความเห นชอบจาก ว ศวกร โดยจะต องไม ท าให ระด บก นท อเปล ยนแปลงไปจากท ก าหนด การวางท อแต ละท อนจะต องให ปลายเส ยบห นไปตามท ศทางการไหลของน าและปลายสวมห นไปใน ท ศตรงข าม และวางให ต อเช อมได ถ กต องตามแนว ความลาดเอ ยงและระด บซ งแสดงในแบบก อสร าง การวางท อต อง อย ในล กษณะซ งต วท อม การรองร บท แข งแรงตลอดความยาวท อและหากม ได ก าหนดไว เป นอ น การวางท อจะต องเร ม จากด านท ายน าข นไปหาเหน อน า ความคลาดเคล อนของท อแต ละท อนท วางจะม ความคลาดเคล อนจากท ก าหนดไว ใน แบบแปลนได ไม มากกว าค าท ก าหนดให ตามตารางด งต อไปน SEATEC-SPAN-DEC 5-5

6 ตารางความคลาดเคล อนท ยอมให ได ในการวางท อระบายน า ความลาดเอ ยงของท อ ระบายน าตามท ระบ ความคลาดเคล อนของท อแต ละท อน ความลาดเอ ยงของท อ ในช วงความยาว 10 ม. ตามแนวราบ ตามแนวด ง แตกต างไปจากท ก าหนด 1 : 150 หร อราบกว า +10 มม. +10 มม. +10 มม. 1 : 149 หร อช นกว า +10 มม. +10 มม. +20 มม. หากท อหร อทางระบายน าใด เม อการวางและก อสร างแล วม ความคลาดเคล อนของระด บและความ ลาดเอ ยงเก นกว าค าท ก าหนดข างต น ผ ร บจ างจะต องร อถอนปร บแนววางท อท าการ ก อ ส ร า ง ใ ห ม พ ร อ ม ท า ก า ร ตรวจสอบให อย ในข อก าหนด โดยผ ร บจ างจะต องร บผ ดชอบค าใช จ ายส วนน ท งหมด ระยะห างระหว างปลายท อตรงบร เวณข อต อ ต องไม มากกว าร อยละ 0.5 ของขนาดเส นผ าน ศ นย กลางท อ หากเป นการเช อมต อแบบใช ป นทรายโดยรอบ หร อใช ท อแบบปากระฆ งจะต องเว นระยะห างใต ท อเป น ระยะไม น อยกว า 15 ซม. ไว ใต จ ดเช อมต อของท อเพ อท าการเช อมต อหร อเพ อให ต วท อน งอย บนฐานรองร บตลอด ความยาวท อ ในกรณ ของท อแบบปากระฆ งต องป ดส วนปลายของท อท เป ดหล งจากเสร จการท างานในแต ละว น และ ผ ร บจ างจะต องแน ใจว าภายในท อสะอาดและไม ม ส งแปลกปลอมใดๆตกค างอย การเช อมต อท อ (1) การต อท อปากล นราง การต อท อชน ดปากล นรางให ยาแนวด วยป นทรายโดยรอบท อ ตามท ระบ ไว ในแบบก อสร าง ปลายท อแต ละท อนจะต องต อก นอย างสน ท สะอาด และท าให เป ยกก อนท าการต อเช อม ส วนการเช อมต อซ งม การ เสร มเหล กด งแสดงในแบบก อสร างจะใช ก บรอยเช อมต อซ งอย ใต ผ วจราจร รอยต อท ใช ป นทรายเม อปาดได ร ปเร ยบร อย แล วจะต องป องก นรอยต อไม ให ถ กแสงแดด และให ช มด วยความช น โดยป ดคล มด วยกระสอบช มน าเพ อป องก นน า ระเหยจากป นฉาบ (2) การเช อมต อท อปากระฆ ง ท อชน ดปากระฆ งให ท าการเช อมต อ โดยใส แหวนยางน โอปร นบนปลายเส ยบของท อท อน หน งแล วเคล อนท อด งกล าวโดยให แหวนยางกล งเข าไปสวมพอด ก บปลายสวมท อท ต องการเช อมต อด วยรอยเช อมต อ จะต องได ร บความม นใจว าไม ม ส งสกปรก หร อส งก ดขวางอ นใดปะปนอย และต วแหวนยางน โอปร นวางอย ในต าแหน งท ถ กต อง (3) การเช อมต อท อโดยท วไป การหล อคอนกร ตห มโดยรอบท อแสดงในแบบก อสร างจะต องหล อคล มเท าความกว างของ ร องข ด โดยได ร บความเห นชอบจากผ ว าจ างก อนด าเน นการ เสร จส น ในกรณ ใดๆ ก ตาม ภายในท อจะต องสะอาดไม ม เศษว สด ใดๆ ตกค างหล งจากการเช อมต อท อ SEATEC-SPAN-DEC 5-6

7 5.4.7 การตรวจสอบก อนการถมกลบ แนวการวางท อระบายน าท กแนว ระด บท อ และการต อเช อมท อจะต องได ร บการตรวจสอบ และ ผ านการเห นชอบจากว ศวกรหล งจากวางท อ การเช อมต อ และก อนท าการถมกลบจะต องไม ปรากฏรอยแตกร าวของ ท อ รวมท งรอยต อเช อมไม เก ดการร วซ มปรากฏให เห นหร อท าให ม ปร มาณน าซ มเข ามาในท อเป นเหต ให ลดข ด ความสามารถในการระบายน าของท อน น การถมกลบ เม อข ดร องเร ยบร อยจะต องท าการวางทางระบายน าโดยท นท และด าเน นการถมกล บท นท ท ผ าน การตรวจสอบและเห นชอบ คอนกร ตห มท อจะต องบ มเป นเวลา 3 ว น ก อนท าการถมกล บและบดอ ด ว สด ซ งใช ถมกล บต องเป นไปตามท ระบ ในแบบก อสร างและผ านการตรวจสอบเห นชอบจากว ศวกร การถมกล บต องเป นช นๆ ความหนาของช นท ย งไม ได บดอ ดต องไม มากกว า 20 ซม. และบดอ ดโดยตลอด ว สด ท ใช ถม กล บในแต ละช น ถ าแห งมากต องพรมน าอย างท วถ งโดยใช ความช นตามท ว ศวกรระบ เพ อให ได ความหนาแน นส งส ด เท ยบก บความหนาแน นของว สด รอบๆ ซ งไม ถ กกระทบกระเท อน การบดอ ดว สด ท บร เวณด านข างท อหร อทางระบายน าจะต องกระท าด วยความระม ดระว งเพ อให แน ใจว าการถมกล บถ กกระท าโดยสม าเสมอตลอดท งสองข างของความยาวท อท งหมด การเคล อนย ายด นและ เคร องม อบดอ ดท ม น าหน กมากต องกระท าห างจากท อไม น อยกว า 60 ซม. เว นเส ยแต จะได ร บความเห นชอบจาก ว ศวกร อ ปกรณ ซ งม น าหน กเบาอาจท างานได ในระยะท ก าหนดข างต นได หล งจากได ถมค นด น และบดอ ดได ความหนา ช นด นเหน อระด บหล งท อลอดถนนอย างน อย 30 ซม. (1) การถมกลบในบร เวณผ วถนน เม อการวางท ออย ใต ผ วจราจร ร องข ดจะต องถมกลบด วยทรายซ งผ านการเห นชอบว าสะอาด และระบายน าได ด จนถ งระด บช นด นถม (Subgrade) ทรายจะถ กบดอ ดเป นช นๆ แต ละช นม ความหนาไม มากกว า 20 ซม. และบดอ ดให ได ความหนาแน นไม น อยกว า 95% ของความหนาแน นแห งส งส ด เม อทดสอบตามมาตรฐาน การ ทดสอบความแน น (Standard Compaction Test) (2) การถมกล บในพ นท อ นๆ ว สด ท น ามาใช ถมจะถ กบดอ ดเป นช นๆ ความหนาของช นก อนบดอ ดต องไม มากกว า 20 ซม. รอบๆท อและตลอดความกว างของร อง แล วบดอ ดด วยความระม ดระว งจนกระท งได ช นด นถมกลบส ง 30 ซม. เหน อ หล งท อในส วนน การบดอ ดให ได ความหนาแน นไม น อยกว า 95% ของความหนาแน นแห งส งส ด เม อทดสอบตา มาตรฐาน การทดสอบความหนาแน น (Standard Proctor Compaction Test) ว สด ค ดเล อกต องประกอบด วยว สด ซ งปราศจากเศษต นไม เศษอ นทร ย ว ตถ ต างๆ และก อนด น ซ งค างบนตะแกรงขนาด 75 มม. แต ผ านตะแกรงขนาด 26.5 มม. หล งจากถมกลบเร ยบร อยแล วผ วบนของแนวร องซ งถ กกลบต องท าเป นเน นส นมน เพ อป องก น การข งหร อการไหลของน าบนบร เวณด นถมกลบ เม อเสร จข นตอนงาน การวางท อ การเช อมต อท อ และการถมกลบ แนวท อท งหมด รวมถ งบ อ พ กท อย ในระบบ จะต องได ร บการท าความสะอาด ปราศจากขยะม ลฝอยส งก ดขวางใดๆ ตกค างอย และได ร บความ เห นชอบจากว ศวกร SEATEC-SPAN-DEC 5-7

8 5.4.9 บ อพ ก (1) ท วไป ผ ร บจ างจะต องก อสร างโครงสร างของบ อพ กและตามต าแหน งซ งแสดงในแบบก อสร าง เว นไว แต จะก าหนดให เปล ยนแปลงเป นอ นโดยผ ว าจ าง บ อพ กส าหร บเช อมต อประกอบข นด วยผน งคอนกร ตและม ฝาคอนกร ต หร อฝา ตะแกรงเหล ก พร อมกรอบฝา ม ระด บของก นบ อเป นไปตามท แสดงในแบบก อสร างบ นไดเหล กอาบส งกะส ต องประกอบข นและม ต าแหน งด งแสดงในแบบก อสร าง (2) งานข ดด นส าหร บโครงสร าง งานข ดด นส าหร บก อสร างท เก ยวข อง ต องท าตามรายละเอ ยดซ งได ระบ ในห วข อ งาน ข ดร องด นส าหร บวางแนวท อและทางระบายน า (3) งานคอนกร ตเสร มเหล กส าหร บโครงสร าง งานคอนกร ตเสร มเหล กส าหร บโครงสร างให เป นไปตามรายละเอ ยดท ระบ ไว ในห วข อ ข อ (2) อาคารระบายน าคอนกร ตเสร มเหล กอ นๆ (4) โครงสร างคอนกร ตหล อส าเร จ ทางระบายน าร ปต วย บ อพ กท อระบายน า ซ งเป นคอนกร ตเสร มเหล ก ผ ร บจ างอาจท าการ ก อสร างโดยการหล อในท หร อหล อส าเร จร ป ในกรณ ท ใช ว ธ การหล อส าเร จร ปผ ว าจ างจะต องก อสร างให ม ล กษณะตรง ตามท แสดงในแบบก อสร าง หร อตามแบบขยายรายละเอ ยด (shop drawing) ท ผ านการเห นชอบจากผ ว าจ าง หล งจากได ร บการตรวจสอบและทดสอบให สอดคล องก บข อก าหนดรายละเอ ยดแล วโครงสร าง คอนกร ตหล อส าเร จต องถ กจ ดส งไปท หน างาน โดยว ธ การซ งม การป องก นความเส ยหายว สด อ ปกรณ ไว เร ยบร อยแล ว โครงสร างคอนกร ตหล อส าเร จน ต องต ดต งวางให ได แนว ระด บ และความลาดด งแสดงในแบบ ก อสร าง และส วนซ งเช อมต อจะต องจรดก นสน ท พร อมท งใช ป นทราย ซ งม อ ตราส วนของ ป นซ เมนต : ทราย เป น 1 : 3 ใช เป นว สด เช อมต อช นส วนของโครงสร างเข าด วยก น ร องข ดด านข างของทางระบายน าคอนกร ตหล อส าเร จ ต องถมกลบและกระท งบดอ ดเป นช น อย างสม าเสมอด วยว สด เม ดหยาบจนถ งระด บผ วบนของโครงสร างหล อส าเร จ ซ งในการน ต องผ านการเห นชอบจาก ว ศวกร (5) การถมกล บบ อพ ก หล งจากการข ดร องหร อหล มจะต องก อสร างโครงสร างซ งได แก บ อพ ก โดยไม ให เก ดความล าช า และการถมกล บจะกระท าได หล งจากท คอนกร ตม อาย ไม น อยกว า 3 ว น ประต ระบายน าบานเล อน (Sluice Gate) ให ผ ร บจ างต ดต งประต น าแบบ SLUICE ในบ อพ กท อระบายน าก อนระบายน าออกส ทางระบาย น า ตามต าแหน งท ก าหนดไว ในแบบแปลน องค ประกอบหล กของ SLUICE GATE ประกอบด วย ช ดบานประต และช ด ข บ (Actuator) SEATEC-SPAN-DEC 5-8

9 ช ดบานประต (1) ท วไป ประต บานเล อน (Sluice Gate) ม ขนาดตามก าหนดในแบบ และถ าไม ก าหนดไว เป นอย างอ นต องร บความด นใช งานทางด านหน า (On Seat) ไม น อยกว า 1 กก./ซม. 2 และทางด านหล ง (Off Seat) ไม น อยกว า 0.60 กก./ซม. 2 ประต น าต องเป นผล ตภ ณฑ ของผ ผล ตท ได ร บมาตรฐาน ISO 9001:2000 (2) การออกแบบ ส วนประกอบประต น า โครงสร างของอ ปกรณ ยก (Lift Mechanism) ออกแบบและผล ตตามมาตรฐาน AWWA C501 หร อ BS 7775 หร อ เท ยบเท า ว สด ท ใช ผล ตตามมาตรฐาน ASTM, DIN, JIS, BS หร อ มาตรฐานอ นๆ (3) การสร างและว สด ประต น าม บานเป ดส เหล ยมจ ต ร สก านยกอย างน อยต องประกอบด วย โครงประต (Frame) บานเล อน (Slide Gate) ก านยกและข อต อ (Stem and Coupling) บ าก นร ว (Seating Face) อ ปกรณ ปร บย ดบานเล อน (Wedging Device) โครงย ดประต น าและน อตสมอ (Wall Thimble and Anchor Bolts) ขาต งพ น (Floor stands) เก ยร ทด (Reducing Gear) และส วนประกอบอ นๆ ม ค ณสมบ ต ด งน 3.1 ประต น า (Frame) โครงประต น าหล อเป นช นเด ยวจากเหล กหล อ ท าการปร บผ ว ส าหร บต ดต งบ าก นร ว (Seating Face) และผ วด านหน าแปลนย ด ต ดก บโครงย ดประต น า (Wall Thimble) 3.2 บานเล อน (Slide Gate) บานเล อนม ร ปแบบท แข งแรงโดยเสร มคร บท งแนวต งและแนวนอน หร อตามมาตรฐานผ ผล ต ท าการปร บผ วให เร ยบส าหร บต ดต งบ า ก นร ว 3.3 บ าก นร ว (Seating Faces) บ าก นร ว (Seating Faces) ต ดต งท โครงประต น าและบานเล อน ผล ตจาก Bronze หร อ Stainless Steel ชน ดถอดเปล ยนได เม อ เก ดช าร ด 3.4 อ ปกรณ ปร บย ดบานเล อน (Wedging Device) ผล ตจากว สด ท ทนการก ดกร อน ม ความเส ยดทานต า ม ความ แข งแรงทนความด นใช งานทางด าน On Seat และ Off Seat ท า SEATEC-SPAN-DEC 5-9

10 หน าท จ บย ดและปร บต งบ าก นร วให แนบสน ทหร อแน นก บโครง ประต น า อ ปกรณ ปร บต งผล ตจาก Stainless Steel 3.5 โครงย ดประตน า และน อตเสมอ (Wall Thimble and Anchor Bolts) ในกรณ ระบ ให การต ดต งแบบโครงประต น าต ดต งเข าก บโครงย ด ประต น า (Wall Thimble) โดยท โครงย ดประต น าเป นแบบม คร บ ป องก นน าซ มผ าน (Water Stop) ผล ตจากเหล กหล อช นเด ยวก น ฝ งต ดก บผน งคอนกร ต และในกรณ ต ดต งโครงประต น าก บผน ง โดยตรงให ย ดด วยน อตสมอ (Anchor Bolts) ท ท ามาจากเหล ก ปลอดสน ม (Stainless Steel) 3.6 ก านยกและข อต อ (Stem and Stem Couplings) ก านยกและ ข อต อ ต องแข งแรง ทนต อการใช งานปกต ผล ตจาก Stainless Steel ถ าก านยกม มากกว า 1 ช น การต อให ใช Solid Couplings ช ดข บป ด เป ด (Actuator) ประต น าบานเล อน ช ดข บป ด เป ดประต น าประกอบด วย ขาต ง (Floor Stand) เก ยร ทดแบบช น เด ยวหร อหลายช น (Single or Multi Reducing Gear) และอ นๆ ม ความแข งแรง สามารถป ด เป ด ประต น าท ความด นใช งานอย างปลอดภ ย ขาต งผล ตจากเหล กหล อ ช ดเก ยร ทดตามมาตรฐานผ ผล ต ในกรณ ป ด เป ด ด วยม อ ต องใช แรงหม นพวงมาล ยขนาดเส นผ านศ นย กลางประมาณ ซม. ไม เก น 40 กก. SEATEC-SPAN-DEC 5-10

น.ส.ส ธ รา เบญจาน กรม

น.ส.ส ธ รา เบญจาน กรม การพ ฒนาโปรแกรมว เคราะห ปร มาณงานและประมาณราคาโครงสร าง บ านคอนกร ตเสร มเหล ก The Analysis and Structural Concrete Home Price Estimate Reinforce Development น.ส.ส ธ รา เบญจาน กรม สาขาว ชาเทคโนโลย อ ตสาหกรรมก

More information

บทท 9 การประเม นผลโครงการ

บทท 9 การประเม นผลโครงการ บทท 9 การประเม นผลโครงการ หล งจากได ด าเน นงานตามแผนของโครงการแล ว จากน นข นตอนส ดท ายจะเป นก จกรรม ในการประเม นผลโครงการ หากพ จารณาถ งความส มพ นธ ระหว างการวางแผนก บการประเม นผล โครงการ พบว า ก จกรรมท

More information

ค ม อบำร งปกต กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม จ ดพ มพ และเผยแพร โดย : กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ มพ คร งท 3 : ม นาคม 2555 จำนวน : 1,800 เล ม ISBN

ค ม อบำร งปกต กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม จ ดพ มพ และเผยแพร โดย : กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ มพ คร งท 3 : ม นาคม 2555 จำนวน : 1,800 เล ม ISBN กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม ค ม อบำร งปกต จ ดพ มพ และเผยแพร โดย : กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ มพ คร งท 3 : ม นาคม 2555 จำนวน : 1,800 เล ม ISBN : ล ขส ทธ กรมทางหลวงชนบท กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

More information

แนวค ด เก ยวก บการตรวจสอบการด าเน นงาน

แนวค ด เก ยวก บการตรวจสอบการด าเน นงาน แนวค ด เก ยวก บการตรวจสอบการด าเน นงาน การตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit) ค ออะไร การตรวจสอบการด าเน นงาน ค อ การตรวจสอบท ม งเน นตรวจสอบผลส มฤทธ ของงาน (Result) เพ อให ทราบว าผลผล ต (Output) และผลล

More information

ค ม อการก อสร างโครงการชลประทานขนาดกลาง

ค ม อการก อสร างโครงการชลประทานขนาดกลาง กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ ค ม อการก อสร าง คณะท างานจ ดท าค ม อในการด าเน นการก อสร างโครงการขนาดกลาง ธ นวาคม 2551 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ ค ม อการก อสร าง คณะท างานจ ดท าค ม อในการด าเน

More information

ว ระย ทธ ส ขเพชร หล กส ตรว ทยาศาสตร มหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารงานก อสร าง คณะสถาป ตยกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยศร ปท ม บทค ดย อ

ว ระย ทธ ส ขเพชร หล กส ตรว ทยาศาสตร มหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารงานก อสร าง คณะสถาป ตยกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยศร ปท ม บทค ดย อ การศ กษาการจ ดการเพ อลดเศษว สด ในโครงการก อสร างอาคารพ กอาศ ย กรณ ศ กษา โครงการ สม ท เรสซ เดนท MANAGEMENT FOR MINIMIZING WASTE MATERIALS IN CONSTRUCTION PROJECTS: A CASE STUDY OF SMOOTH RESIDENCE ว ระย

More information

ค ม อการบร หารจ ดการ การท างานบร การส งคม

ค ม อการบร หารจ ดการ การท างานบร การส งคม ค ม อการบร หารจ ดการ การท างานบร การส งคม (ปร บปร งจากค ม อการปฏ บ ต งานการท างานบร การส งคม ส าหร บพน กงานค มประพฤต เอกสารหมายเลข 8/2549) กล มงานบร การส งคม กองก จการช มชนและบร การส งคม กรมค มประพฤต เอกสารหมายเลข

More information

รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) โครงการการบร หารจ ดการข อม ลการพ ฒนาบ คลากร ของสาน กพ ฒนาส งคม

รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) โครงการการบร หารจ ดการข อม ลการพ ฒนาบ คลากร ของสาน กพ ฒนาส งคม รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) โครงการการบร หารจ ดการข อม ลการพ ฒนาบ คลากร ของสาน กพ ฒนาส งคม จ ดท าโดย นางสาวช ณห พ มาน เก ดนาค ต าแหน งน กทร พยากรบ คคลชานาญการพ เศษ รายงานน เป นส วนหน งของการฝ

More information

โครงการท าเท ยบเร อบ านคลองร ว

โครงการท าเท ยบเร อบ านคลองร ว เอกสารเผยแพร ก มภาพ นธ 2557 เอกสารประกอบการประช มร บฟ งความค ดเห นของประชาชนและผ ม ส วนได เส ย ในการก าหนดขอบเขตและแนวทางการประเม นผลกระทบส งแวดล อม (Public Scoping) (ค.1) การศ กษาและจ ดท ารายงาน การว

More information

ค ม อแผนการจ ดการความร

ค ม อแผนการจ ดการความร ค ม อแผนการจ ดการความร เร อง การด แล บาร งร กษา และซ อมบาร งไฟฟ าแสงสว าง จ ดทาโดย สาน กทางหลวงท 10 (ส พรรณบ ร ) คานา ค ม อการจ ดทาแผนการจ ดการความร ฉบ บน จ ดท าข นเพ อสร างความร ความเข าใจและให แนวทางในการ

More information

ใบความร ล าด บท 1 แผนการจ ดการเร ยนร ท 1 เร อง ความร เบ องต นเก ยวก บการถนอมอาหาร เวลา 5 นาท รห ส ง40226 ว ชา งานถนอมอาหาร

ใบความร ล าด บท 1 แผนการจ ดการเร ยนร ท 1 เร อง ความร เบ องต นเก ยวก บการถนอมอาหาร เวลา 5 นาท รห ส ง40226 ว ชา งานถนอมอาหาร ใบความร ใบความร ล าด บท 1 แผนการจ ดการเร ยนร ท 1 เร อง ความร เบ องต นเก ยวก บการถนอมอาหาร เวลา 5 นาท รห ส ง40226 ว ชา งานถนอมอาหาร ช นม ธยมศ กษาป ท 6 ผลการเร ยนร ท คาดหว ง ม ความร ความเข าใจ เร องความร

More information

ค ม อ การปฏ บ ต งาน โครงการโรงเร ยนส เข ยว เฉล มพระเก ยรต สมเด จพระเทพร ตนราชส ดา ฯ สยามบรมราชก มาร เน องในโอกาสทรงเจร ญพระชนมาย ๖๐ พรรษา

ค ม อ การปฏ บ ต งาน โครงการโรงเร ยนส เข ยว เฉล มพระเก ยรต สมเด จพระเทพร ตนราชส ดา ฯ สยามบรมราชก มาร เน องในโอกาสทรงเจร ญพระชนมาย ๖๐ พรรษา ค ม อ การปฏ บ ต งาน โครงการโรงเร ยนส เข ยว เฉล มพระเก ยรต สมเด จพระเทพร ตนราชส ดา ฯ สยามบรมราชก มาร เน องในโอกาสทรงเจร ญพระชนมาย ๖๐ พรรษา ส าน กงานโครงการสมเด จพระเทพร ตนราชส ดา ฯ สยามบรมราชก มาร ส าน

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 ของ กรมการขนส งทางบก

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 ของ กรมการขนส งทางบก แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 25 ของ กรมการขนส งทางบก กรมการขนส งทางบก กองแผนงาน กล มแผนงานและแผนงบประมาณ โทร./โทรสาร 0 2271 844๓ โทร. ภายใน 4507 สามารถ Download ได ท เว บไซด ของกรมการขนส งทางบก

More information

ค ม อผ ใช Nokia Lumia 520

ค ม อผ ใช Nokia Lumia 520 ค ม อผ ใช Nokia Lumia 520 ฉบ บท 1.0 TH น ๆ... ค ม อไม ได ม ในท น ท งหมด ในโทรศ พท ของค ณก ม ค ม อผ ใช อย ซ งจะต ดต วค ณอย ตลอดเวลา ค ณสามารถเป ดด เม อต องการได ท นท บน หน าจอหล ก ป ดไปทางซ าย แล วแตะ Nokia

More information

การพ ฒนาทางว ชาช พระยะเร มแรก- การประเม นความร ความสามารถเย ยงผ ประกอบว ชาช พ สารบ ญ ย อหน า บทน า ขอบเขตของมาตรฐาน ว นท ม ผลบ งค บใช 6 ว ตถ ประสงค

การพ ฒนาทางว ชาช พระยะเร มแรก- การประเม นความร ความสามารถเย ยงผ ประกอบว ชาช พ สารบ ญ ย อหน า บทน า ขอบเขตของมาตรฐาน ว นท ม ผลบ งค บใช 6 ว ตถ ประสงค มาตรฐานการศ กษาระหว างประเทศ ฉบ บท 6 (ฉบ บปร บปร ง) เร มบ งค บใช 1 กรกฎาคม 2558 ข อส งเกต: โครงการการปร บปร งมาตรฐานการศ กษาระหว างประเทศของคณะกรรมการมาตรฐาน การศ กษาการบ ญช ระหว างประเทศอย ระหว างดาเน

More information

เอกสารสอบราคาซ อ เลขท

เอกสารสอบราคาซ อ เลขท -1- เอกสารสอบราคาซ อ เลขท 002/2556 โปรแกรมส าเร จร ป 1 รายการ ได แก Microsoft Office Standard 2013 GOL จ านวน 60 ช ด ตามประกาศส าน กงานคณะกรรมการนโยบายว ทยาศาสตร เทคโนโลย และนว ตกรรมแห งชาต ลงว นท 12 ก

More information

หน วยท 5 เร อง การใช โปรแกรมเพ อการผล ตส อและน าเสนอผลงาน ห วข อเร อง

หน วยท 5 เร อง การใช โปรแกรมเพ อการผล ตส อและน าเสนอผลงาน ห วข อเร อง หน วยท 5 เร อง การใช โปรแกรมเพ อการผล ตส อและน าเสนอผลงาน ห วข อเร อง 1. ความร เบ องต นเก ยวก บไมโครซอฟท พาวเวอร พอยต 2. การเตร ยมการสร างงานนาเสนอ 3. การทางานก บข อความ 4. การจ ดการก บภาพน ง 5. ตกแต งภาพน

More information

แผนการจ ดการเร ยนร โดยใช การจ ดการเร ยนร แบบส บเสาะหาความร (7E) เร อง แรงและการเคล อนท ของช นม ธยมศ กษาป ท 1

แผนการจ ดการเร ยนร โดยใช การจ ดการเร ยนร แบบส บเสาะหาความร (7E) เร อง แรงและการเคล อนท ของช นม ธยมศ กษาป ท 1 (นว ตกรรมว ธ สอนว ทยาศาสตร ) แผนการจ ดการเร ยนร โดยใช การจ ดการเร ยนร แบบส บเสาะหาความร (7E) เร อง แรงและการเคล อนท ของช นม ธยมศ กษาป ท 1 1 โดย นางจ ร ญญา หง าฝา ว ทยฐานะคร ชานาญการ โรงเร ยนเทศบาล 2 (คลองจ

More information

รายงานการประเม นผลการดาเน นงาน งานมหกรรมส นค าเกษตรค ณภาพ อ.ต.ก.จ งหว ดชลบ ร 2557

รายงานการประเม นผลการดาเน นงาน งานมหกรรมส นค าเกษตรค ณภาพ อ.ต.ก.จ งหว ดชลบ ร 2557 รายงานการประเม นผลการดาเน นงาน งานมหกรรมส นค าเกษตรค ณภาพ อ.ต.ก.จ งหว ดชลบ ร 2557 บทสร ปส าหร บผ บร หาร การประเม นผลการดาเน นโครงการงาน มหกรรมส นค าเกษตรค ณภาพ อ.ต.ก. จ งหว ดชลบ ร 2557 ม ว ตถ ประสงค เฉพาะ

More information

SM-G900F ค ม อการใช งาน. Thai. 03/2014. Rev.1.0. www.samsung.com

SM-G900F ค ม อการใช งาน. Thai. 03/2014. Rev.1.0. www.samsung.com SM-G900F ค ม อการใช งาน Thai. 03/2014. Rev.1.0 www.samsung.com เก ยวก บค ม อเล มน เคร องน ให ค ณได ร บการส อสารและความบ นเท งค ณภาพส งด วยมาตรฐานระด บส งและความเช ยวชาญทางเทคโนโลย ของซ ม ซ ง ค ม อการใช

More information

แผนการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ

แผนการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ แผนการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ องค การบร หารส วนตาบลทราย ม ล อาเภอสว างแดนด น จ งหว ดสกลนคร ส วนท 1 บทนา สารบ ญ หน า ส วนท 1 คานา ว ตถ ประสงค ของแผนการดาเน นงาน 1 ข นตอนการจ ดทาแผนการดาเน

More information

สารบ ญ หน า คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ ส วนท ๒ ส วนท ๓ ส วนท ๔ ส วนท ๕

สารบ ญ หน า คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ ส วนท ๒ ส วนท ๓ ส วนท ๔ ส วนท ๕ สารบ ญ คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ การบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ๑ ความหมาย ความสำค ญ กระบวนการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ขอบเขตของระบบการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ส วนท ๒ ระบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ๖ ภาพรวมของการบร

More information

การเข ยนโครงการ บทท 3 ล กษณะของโครงการท ด

การเข ยนโครงการ บทท 3 ล กษณะของโครงการท ด บทท 3 การเข ยนโครงการ ล กษณะของโครงการท ด โครงการเป นการจ ดก จกรรมท เป นระบบ เพ อการปฏ บ ต หน าท องค การให บรรล ถ ง เป าหมายอย างม ประส ทธ ภาพ ซ งโครงการท ด ย อมท าให ประส ทธ ภาพของการด าเน นงาน และ ผลตอบแทนท

More information

ค ม อ การด าเน นงานแผนงาน/โครงการเช งร ก :

ค ม อ การด าเน นงานแผนงาน/โครงการเช งร ก : ค ม อ การด าเน นงานแผนงาน/โครงการเช งร ก : การบร หารแผนงาน/โครงการ และการบร หารการเง นการบ ญช และพ สด ส าน กงานกองท นสน บสน นการสร างเสร มส ขภาพ ฉบ บปร บปร งคร งท 4 : 1 ม นาคม 2554 (ปร บบางส วน 5 ก นยายน

More information

พ นท ผ วอ างเก บน า พ นท ชลประทาน (ล าน ลบ.ม.)

พ นท ผ วอ างเก บน า พ นท ชลประทาน (ล าน ลบ.ม.) 1 การศ กษาโครงการเบ องต น 1. บทน า การแบ งประเภทของโครงการชลประทาน อาจแบ งได เป น 2 ประเภท ได แก 1. โครงการชลประทานประเภทบรรเทาท กข 2. โครงการชลประทานประเภทเพ มผลผล ต ซ งความหมายของโครงการแต ละประเภทอธ

More information

รายงานผลการด าเน นงาน/โครงการส าค ญด านทางหลวงของการทางพ เศษแห งประเทศไทย ประจ าป งบประมาณ 2557 ณ เด อนธ นวาคม 2556 งบประมาณ ป ๒๕๕7 1,550

รายงานผลการด าเน นงาน/โครงการส าค ญด านทางหลวงของการทางพ เศษแห งประเทศไทย ประจ าป งบประมาณ 2557 ณ เด อนธ นวาคม 2556 งบประมาณ ป ๒๕๕7 1,550 รายงานผลการด าเน นงาน/ส าค ญด านทางหลวงของการทางพ เศษแห งประเทศไทย ประจ าป 2557 ณ เด อนธ นวาคม 2556 งาน//ก จกรรม 1. ทางพ เศษสายศร ร ช-วงแหวน รอบนอกกร งเทพมหานคร 27,022 (เง นอ ดหน น ค าจ ด กรรมส ทธ ท ด

More information

รายงานการปฏ บ ต ตามหล กการกำก บด แลก จการท ด

รายงานการปฏ บ ต ตามหล กการกำก บด แลก จการท ด รายงานการปฏ บ ต ตามหล กการกำก บด แลก จการท ด 174 การกำก บด แลก จการ บร ษ ท ท พยประก นภ ย จำก ด (มหาชน) ตระหน กถ งความร บผ ดชอบท พ งม ต อผ ม ส วนได เส ยท กฝ าย ได แก ผ ถ อห น ผ ลงท น พน กงาน บ คลากร ผ ม

More information

ต วอย างหน าปกรายงาน พร อมรายละเอ ยดโครงการ

ต วอย างหน าปกรายงาน พร อมรายละเอ ยดโครงการ รายงานประจ าเด อน เป นการสร ปผลงานท ด าเน นการในช วงเด อนท ผ านมาซ งรายละเอ ยดจะคล ายคล ง ก บการรายงานผลงานประจ าส ปดาห จะต างก นเพ ยงว าการรายงานผลงานประจ าเด อนจะม แผนงาน Progress Chart แสดงผลการปฏ บ

More information

เม อได คะแนนร อยละความส าเร จแล ว สามารถสร ปผลประเม นโดยม เกณฑ ด งน. ร อยละความส าเร จ = คะแนนท ได x ๑๐๐ คะแนนเต ม 1 / ๖๒ ส าน กงาน ปปง.

เม อได คะแนนร อยละความส าเร จแล ว สามารถสร ปผลประเม นโดยม เกณฑ ด งน. ร อยละความส าเร จ = คะแนนท ได x ๑๐๐ คะแนนเต ม 1 / ๖๒ ส าน กงาน ปปง. รายงานผลการปฏ บ ต ราชการ ตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการส าน ก/กล ม และบ คคล รอบ ๑๒ เด อน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ส าน กงานป องก นและปราบปรามการฟอกเง น ( ส าน กงาน ปปง.) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

More information

แนวทางการดำเน นงาน สถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภ ย กายใจเป นส ข

แนวทางการดำเน นงาน สถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภ ย กายใจเป นส ข แนวทางการดำเน นงาน สถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภ ย กายใจเป นส ข แนวทางการดำเน นงาน สถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภ ย กายใจเป นส ข ท ปร กษา 1. ดร.นายแพทย พรเทพ ศ ร วนาร งสรรค อธ บด กรมควบค มโรค 2. นายแพทย นพพร

More information