หมวดท 5 : งานระบายน า

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "หมวดท 5 : งานระบายน า"

Transcription

1 5.1 รายการท วไป หมวดท 5 : งานระบายน า ผ ร บจ างม ความประสงค ให ผ ร บจ างด าเน นการก อสร างระบบระบายน าในถนนด านหน าท าเท ยบเร อ A และ ก อสร างระบบระบายน าภายในท าเท ยบเร อ A ด วย รางระบายน า คสล. และท อระบายน า คสล. พร อมบ อพ กและ ต ดต งประต ระบายน า (Sluice Gate) ตามท ก าหนดในแบบแปลนและข อก าหนดรายละเอ ยด (Specification) ท จะ กล าวถ งต อไป 5.2 ขอบเขตของงาน (Scope of Work) งานน ประกอบด วยการจ ดหาอ ปกรณ เคร องจ กรกล ว สด แรงงาน การทดสอบ รวมถ งงานตรวจสอบเพ อให ก อสร างงานตามท ก าหนดในแบบแปลนและข อก าหนดรายละเอ ยด ซ งประกอบด วย (1) งานก อสร างรางระบายน าพร อมฝา คสล. Spacer และ Curb Opening (2) งานก อสร างท อระบายน าพร อมบ อพ ก คสล. ในถนนด านหน าท าเท ยบเร อ A (3) งานก อสร างรางระบายน าพร อมฝา คสล. และฝาตะแกรงเหล กภายในท าเท ยบเร อ A (4) งานก อสร างท อระบายน า คสล. พร อมบ อพ กฝา คสล. และฝาตะแกรงเหล กภายในท าเท ยบเร อ A (5) งานต ดต งประต ระบายน า (SLUICE GATE) ในบ อพ ก คสล. จ านวน 2 แท ง (6) งานอ นๆ ด งท จะระบ ต อไปน ท เก ยวข องก บงานน 5.3 งานรางระบายน า ว สด คอนกร ตท ใช หล อในงานน ต องเป นคอนกร ตตามมาตรฐานการก อสร าง งานคอนกร ต และ งาน เหล กเสร มคอนกร ต ว ธ การก อสร าง รางระบายน า คสล. Spacer และ Curb Opening จะต องก อสร างบนพ นฐานท ก อสร างด วยว สด และได ระด บตามแสดงในแบบแปลน การก อสร างรางระบายน า จะต องก าหนดให ม รอยต อส าหร บการขยายต วของโครงสร าง (expansion joint) ท กระยะไม เก น 30 เมตร หร อตามต าแหน งท แสดงในแบบแปลน ส าหร บการก อสร างรางระบาย น า ในกรณ ท อย ต ดก บพ นถนนคอนกร ต จะต องก าหนดให ม รอยต อส าหร บการขยายต วของโครงสร างอย ในต าแหน ง ตรงก บรอยต อ ส าหร บการขยายต วของพ นถนนคอนกร ต แบบท ใช ในการหล อคอนกร ตให ถอดได ภายหล ง 24 ชม. ข อบกพร องท เก ดในเน อของคอนกร ตต อง ตกแต งให เร ยบร อยด วยป นทราย ซ งเป นส วนผสมระหว างซ เมนต และทรายละเอ ยดในอ ตรา 1 : 2 โดยปร มาตรเม อ แห ง การตกแต งผ วให เป นร ปร างต างๆ ให กระท าการตกแต งเพ มเต มในขณะท คอนกร ตย งไม แข งต ว ผ วท เพ มข นใหม ท า ให เร ยบโดยการใช ป นทรายไล อ กคร งหน ง โดยใช ส วนผสมระหว างซ เมนต และทรายละเอ ยดในอ ตราส วน 1 : 1 โดย ปร มาตรเม อแห ง การไล ผ วต องกระท าให ท ว และส ผ วด กลมกล นเป นส เด ยวก น เม อตกแต งเสร จเร ยบร อยแล ว ท งไว จน ผ วหมาดแล วให บ มผ วคอนกร ตตลอดเวลาเป นระยะเวลาอย างน อย 3 ว น โดยปราศจากการกระทบกระเท อนจาก SEATEC-SPAN-DEC 5-1

2 ส งแวดล อมภายนอกและยวดยาน รางระบายน าท ก อสร างเสร จเร ยบร อยแล ว ต องได แนวต อก นไม ห กงอหร อบ ดเบ ยง จนเส ยร ปแบบ 5.4 งานท อระบายน า ว สด อ ปกรณ ผ ร บจ างจะต องจ ดหาว สด และอ ปกรณ ท จ าเป นในการด าเน นการก อสร างงานท อระบายน าและงาน อ นๆท เก ยวข อง ตามท ก าหนดในแบบและมาตรฐานการก อสร าง ท อระบายน าและว ด อ ปกรณ ส วนประกอบต างๆ จะต องเป นของใหม ไม เคยใช ท ใดมาก อน และผ านการตรวจสอบเห นชอบจากว ศวกรก อนท าการต ดต ง (1) ท อระบายน าคอนกร ตเสร มเหล ก ท อคอนกร ตเสร มเหล กโดยท วไป เป นท อชน ดปากล นราง ขนาดของท อให ใช ขนาดตามท แสดงไว ในแบบโดยท ความหนาและความแข งแรงจะต องเป นไปตามท ก าหนดในมาตรฐานผล ตภ ณฑ อ ตสาหกรรม มอก.128/2528 ช นท 3 นอกจากกรณ ท ได ระบ ค ณสมบ ต ไว ในแบบเป นอย างอ น (2) อาคารระบายน าคอนกร ตเสร มเหล กอ นๆ - คอนกร ต : งานคอนกร ตจะต องเป นไปตามมาตรฐานการก อสร าง งานคอนกร ตและ งานเหล กเสร มคอนกร ต และหากม ได ก าหนดไว ในแบบก อสร าง ชน ดของคอนกร ตโดยท วไปจะต องเป นคอนกร ต โครงสร างอ นๆ - เหล กเสร มคอนกร ต : งานเหล กเสร มคอนกร ตจะต องเป นไปตามมาตรฐานการก อสร าง งานเหล กเสร มคอนกร ต และหากม ได ก าหนดไว เป นอย างอ น เหล กเสร มขนาดเส นผ าศ นย กลางต งแต 9 มม. ลงมา ให เป นช นค ณภาพ SR24 (3) โครงสร างคอนกร ตหล อส าเร จ ผ ร บจ างอาจจะก อสร างทางระบายน าร ปต วย หร อทางระบายน าร ปส เหล ยมหร อบ อพ ก หร อ ท อกลมรวมบ อพ กโดยว ธ การหล อส าเร จร ป โดยผ ร บจ างจะต องด าเน นการก อสร างตามรายละเอ ยด ซ งแสดงในแบบ ก อสร างมากท ส ดเท าท สามารถจะท าได และต องเสนอรายละเอ ยดรายการค านวณทางโครงสร าง พร อมท งแบบขยาย รายละเอ ยด (Shop Drawings) และกรรมว ธ การผล ตให ผ ว าจ างพ จารณาและได ร บอน ม ต ก อน จ งจะเร มด าเน นการ ก อสร างได (4) เหล กอาบส งกะส การอาบส งกะส จะต องเป นการช บแบบจ มร อน ตามกรรมว ธ AASHTO M111 ผ วเหล ก ก อนท จะน ามาช บส งกะส จะต องสะอาดปราศจากส งสกปรก เศษกระเด นของการเช อม น าม น ไขม น ส หร อสารอ นๆ ท ท าให ผ วเหล กเส ยหาย ผ วเหล กจะต องท าความสะอาด การท าความสะอาดสน มเหล ก ข ด นหร อทราย และส งสกปรก อ น ให ใช กระดาษทรายหร อแปรงลวด หร อฆ อน หร อเคร องม อ อ นๆท จ าเป น น าม น ไขม น หร อ ส จะต องล างท าความ สะอาดด วยน าม นเบนซ น หร อน ายาเคม ชน ดอ นท เหมาะสมส งกะส ท เคล อบผ วเหล กจะต องม ความหนาสม าเสมอ ปราศจากรอยข ด แตกแยกพอง จ ดท ถ กสารเคม หร อข อบกพร องอ นๆ เน อส งกะส จะต องต ดแน นก บผ วเหล ก น าหน ก ของส งกะส ท เคล อบอย จะต องม น าหน กไม น อยกว า 600 กร มต อตารางเมตร บร เวณผ วใดท เส ยหายหล งจากท อาบ ส งกะส แล ว จะต องทาผ วน นด วยสาร amercoat No.62 หร อเท ยบเท าท บ 2 คร ง SEATEC-SPAN-DEC 5-2

3 (5) ฝาตะแกรงเหล ก ฝาตะแกรงเหล กพร อมกรอบรองร บป ดบ อพ กหร อส วนอ นขององค ประกอบของระบบท อ ระบายน าท เป นเหล กแผ นท น ามาเช อมประกอบเหล กท ใช ประกอบจะต องเป นเหล กกล าละม นท ม ค ณสมบ ต ตาม มาตรฐานอ ตสาหกรรม มอก.55 การเคล อบผ วเหล กหากม ได ก าหนดเป นอ นจะต องเคล อบผ วตามมาตรฐานการ ก อสร าง งานทาส และเคล อบผ ว (6) ตะแกรงร บน าฝนร มถนน ตะแกรงร บน าฝนท อย ในถนนหร อก อสร างไว ในขอบค นห นจะต องท าด วยเหล กหล อท ม ค ณสมบ ต ตามมาตรฐานอ ตสาหกรรม มอก (7) งานเหล กกล าไร สน ม งานเหล กไร สน มตามท ระบ ในแบบจะต องใช เหล กไร สน ม (Stainless Steel) ตามมาตรฐาน ASTM A-264 หร อ JIS G 4303, 4304, 4317 หร อเท ยบเท าโดยจะต องส งผลการทดลองหร อเอกสารอย างใด อย างหน งจากผ ผล ต เพ อแสดงว าเป นเหล กไร สน มตามมาตรฐานท บ งจร ง การระบายน าบร เวณหน างาน (1) ท วไป ในระหว างก อสร างงานใดๆ ผ ร บจ างต องจ ดเตร ยมว สด และแรงงานส าหร บการผ นน าออก จากบร เวณหน างาน โดยจ ดเตร ยมทางระบายน าส าหร บน าโสโครก น าฝนและน าใต ด น พร อมท งจ ดเตร ยมทางระบาย น า ส าหร บระบายน าจากทางระบายน าท ม อย เด มออกจากบร เวณหน างานด วย (2) ว ธ การระบายน า ผ ร บจ างต องจ ดเตร ยมอ ปกรณ ส บน าอย างพอเพ ยงเพ อส บน าออกจากร องข ดหร อบร เวณ หล มท ข ดตลอดเวลาท ท าการข ดร อง วางท อ ก อสร างงานคอนกร ตทดสอบและการถมกลบก าล งด าเน นอย การข ดร องด นส าหร บวางแนวท อและทางระบายน า (1) ขอบข ายของงานส วนน ครอบคล มถ งการข ดด นท งหมดส าหร บวางแนวท อ ทางระบายน า คอนกร ตและโครงสร างคอนกร ต ร องข ดจะต องข ดให ได แนว ระด บและความลาดเอ ยงตามท ระบ ไว ในแบบก อสร าง งานท งหมดจะต องด าเน นการก อสร างด วยว ธ ปฏ บ ต ท ถ กต องสอดคล องก บกฎหมายและข อก าหนดท เก ยวข อง (2) ส งก อสร างและอ ปกรณ ใต ด นท ก ดขวางการก อสร างก อนท าการข ดร องส าหร บวางแนวอาคาร ระบายน า ผ ร บจ างต องท าการส ารวจก าหนดแนวท อระบายน าท จะท าการก อสร าง และหาต าแหน งท ต งของ ส งก อสร างและโครงสร างสาธารณ ปโภคต างๆ ท อย บนพ นด นและอย ใต ด นท งหมด ผ ร บจ างจะต องไม เคล อนย ายหร อท บท าลายหร อด าเน นการใดๆ ซ งอาจก อให เก ดความ กระทบกระเท อนแก โครงสร างหร อสาธารณ ปโภคใดๆ ก อนจะได ร บความเห นชอบเป นลายล กษณ อ กษรจาก ผ ว าจ างและหน วยงานท ร บผ ดชอบ (3) การข ดร องด น ก อนท ผ ร บจ างจะด าเน นการข ดร องด น ณ บร เวณใด ผ ร บจ างต องได ร บความย นยอมหร อ เห นชอบจากว ศวกรเส ยก อน SEATEC-SPAN-DEC 5-3

4 การข ดร องด นส าหร บวางท อระบายน า ต องเป นเส นตรงตามแนวและระด บท แสดงไว ในแบบ แปลน ผ ร บจ างต องขนด นท ข ดออกแล วท าการบดอ ดด นท บร เวณก นหล มให แน น บรรดาด นอ อนท ก นหล มต องข ดออก แล วถมกล บด วยว สด ค ดเล อกและท าการบดอ ดให แน น ว สด รองพ นท อต องเป นว สด ค ดเล อกหร อว สด ท ระบ ไว เป นอย าง อ นตามท แสดงในแบบแปลน ต องท าการถม เกล ย และบดอ ด แล วข ดให ได ร ปร างตาม ร ปร างของท อและปากท อบร เวณจ ดต อท อ ระหว างการท าการข ดร องด น จนกระท งวางท อ และถมด นเสร จเร ยบร อย จะต องป องก นม ให ม น าอย ภายในร องท ข ดในท กขณะ ว ธ การข ด และเคร องม อท จะใช ข ดจะต องเหมาะสมก บงาน ว ศวกรม ส ทธ ท จะส งให ผ ร บจ าง ข ดร องโดยใช แรงงานคนเท าน น ส าหร บในสถานท ท ว ศวกรเห นว าจ าเป น เพ อหล กเล ยงความเส ยหายหร ออ นตรายท จะ เก ดข นก บส งปล กสร าง ในกรณ ท การข ดร องด นกระท าโดยใช เคร องม อกลจะต องท าการข ดให ขอบร องเป นเส นตรง เร ยบเสมอก น การข ดร องส าหร บการก อสร างท อระบายน า และส าหร บโครงสร างอ นๆ จะต องสอดคล อง ก บแนวและระด บซ งแสดงในแบบก อสร าง และก อนท าการข ดร องด น ในต าแหน งใดๆ จะต องได ร บความเห นชอบจากว ศวกร หากผ ร บจ างท าการข ดร องกว างเก น กว าความกว างท ระบ ในแบบก อสร าง ผ ว าจ างอาจเปล ยนแปลงช นค ณภาพของท อให ม มาตรฐานส งกว าท ก าหนดไว ใน แบบก อสร าง และผ ร บจ างจะต องร บผ ดชอบต อค าใช จ ายส วนเก นอ นเน องมาจากการเปล ยนแปลงช นของท อ ซ งเป น ผลจากการข ดร องกว างเก นท ระบ ผ ร บจ างต องข ดร องให ได ความกว างน อยท ส ดเท าท จะเป นไปได แต ต องเพ ยงพอและ สอดคล องต อการก อสร าง การถมและบดอ ด ตลอดจนเพ ยงพอส าหร บงานส วนอ นๆท ส มพ นธ ก น ส วนความกว างท วไป ของการข ดให ใช ตามท แสดงไว ในแบบก อสร าง (4) พ นท ซ งม ช นน าข งหร อพ นท ไม เหมาะสม งานส วนน จะรวมถ งการข ดใดๆ ซ งว ศวกรเห นว าหล กเล ยงไม ได เก ยวก บว สด ซ งม อย โดย ธรรมชาต ในพ นท ซ งอย ในขอบข ายการข ดบร เวณท ม ช นน าข งหร อพ นท ซ งม ล กษณะไม เหมาะสมต อการวางท อหร อการ ก อสร างทางระบายน า ผ ร บจ างจะต องปฏ บ ต ตามค าแนะน าของว ศวกรโดยอาจต องท าการข ดร องด นให ล กลงกว า ฐานรองร บท อ เพ อให พ นล างของร องม ฐานบดอ ดท เหมาะสม ส วนท ถ กข ดเก นออกไปจะต อง ถ กกลบด น ด วยว สด ประเภท Non - cohesive ท ได ร บความเห นชอบเช น ทราย หร อว สด เม ดย อยถมแผ เป นช นๆ ให ม ความหนาก อนบดอ ดไม มากกว าช นละ 15 ซม. และกระท งบดอ ดจนแน น ถ าด นท ข ดน นไม ด พอและไม ม ว สด ประเภท Non - cohesive ผ ร บจ างจะต องจ ดหาด นประเภทน มาจากแหล งอ นให โดยร บผ ดชอบเร องค าใช จ ายในส วน น ท งหมด พ นท ซ งย บอ อนโดยธรรมชาต และไม เก ดประโยชน ท จะข ดล กลงไปกว าท จ าเป นจะต องป ท บด วยห นขนาดไม เล กกว า 80 มม. และไม โตกว า 150 มม. และกระท งบดอ ดให ได ระด บตามแบบก อสร าง (5) ผน งก นด นและค าย น ผ ร บจ างต องจ ดหาและต ดต ง ตลอดจนซ อมแซมผน งก นด นและค าย นด านข างของร องข ดเพ อ ป องก นการพ งทลายและเคล อนต วของด นด านข าง ซ งอาจท าให ขนาดความกว างของบร เวณท ข ดด นแคบกว าขนาดท จ าเป นส าหร บการก อสร าง และเพ อป องก นไม ให ส งปล กสร างในบร เวณใกล เค ยงเก ดความเส ยหาย ก อนท จะท าการข ด ด น ผ ร บจ างต องเสนอแบบขยายรายละเอ ยด รวมท งแสดงว ธ การก อสร างผน งก นด นและค าย นท จะใช ในงานต างๆ ให ว ศวกรพ จารณา SEATEC-SPAN-DEC 5-4

5 (6) การปร บแต งร องข ด พ นและด านข างของร องข ดต องสะอาดปราศจากเศษว สด ใดๆ ก อนท าการก อสร าง ฐานรองร บท อ หร อก อนเสร จงานในแต ละว น พ นของร องข ดจะต องตกแต งให เร ยบไม เป นแอ ง ในการข ดยอมให ข ดได ล กเท าท สามารถจะท าการก อสร างฐานรองร บซ งอย ใต ขอบท อ (7) การระบายน าจากบร เวณท ข ดด น การระบายน าหร อส บน าออกจากหล มท ข ด ต องใช เคร องจ กรกลและอ ปกรณ ให หมาะสม และเพ ยงพอตลอดเวลาท ปฏ บ ต งาน หากปรากฏว าการระบายน าน นใช เคร องม อ เคร องจ กรกล และอ ปกรณ หร อ ว ธ การท ไม เหมาะสม ซ งอาจเป นเหต ให เก ดความเส ยหายต องานวางท อหร ออาจเป นอ นตราย ว ศวกรม ส ทธ ส งการให แก ไขว ธ การด าเน นงาน หร อเพ มจ านวนเคร องม อ เคร องจ กรอ ปกรณ แล วแต กรณ ค าใช จ ายเพ อการน เป นของผ ร บจ างท งส น ฐานรองร บท อ ว สด ซ งใช ส าหร บก อสร างฐานรองร บท อจะต องเป นไปตามท ระบ ในแบบก อสร าง และปราศจากว สด เม ดหยาบซ งม ขนาดค างบนตะแกรงเบอร 4 ผ ร บจ างจะต องส งต วอย างเพ อให ว ศวกรอน ม ต ก อนน าไปใช งาน ก อนท าการก อสร างฐานรองร บท อ ร องข ดจะต องได ร บความเห นชอบจากว ศวกรจ งเร มด าเน นการ วางว สด ซ งใช ก อสร างฐานรองท อและบดอ ด ให ได ความล กและชน ดของว สด ท ใช ตามท แสดงในแบบก อสร าง ฐานรองร บท อต องได ร ปพอด ก บท อ หร อโครงสร างท ม ช องส าหร บก อสร างข อต อหร อจ ดเช อมต อ และผ วบนของช น ว สด ท บดอ ดแล วของฐานรองร บ จะต องได ระด บถ กต องส าหร บการก อสร างทางระบายน า และฐานรากรองร บจะต อง ถ กบดอ ดให ได ความหนาแน นไม น อยกว า 95% ของความหนาแน นแห งส งส ด เม อทดสอบตามมาตรฐานการทดสอบ ความหนาแน นแบบส งกว ามาตรฐาน (Modified Compaction Test) การวางท อ การวางท อจะต องวางตามแนวและระด บท ระบ ไว ในแบบแปลน ขนาดของร องข ดฐานรากรองร บท อ และการถมกล บต องท าการก อสร างตามท ก าหนดในแบบก อสร าง ก อนท จะวางท อหร อทางระบายน า จะต องขจ ดความสกปรกซ งอาจม อย ภายในท อบร เวณด านนอก ของปลายเส ยบ (spigot) และบร เวณด านในของปลายสวม (socket) จะต องสะอาดปราศจากว สด แปลกปลอมใดๆ เม อจ ดเตร ยมร องข ดและฐานรองร บท อไว ให พร อมแล ว จ งน าท อยกลงในร องข ดก อนท จะปล อยให ท อวางลงบนพ นรองร บเต มท ให ประคองปลายท อท จะต อเข าให อย ในต าแหน งท พร อมจะสวมต อท อ ก บท อท วางไว แล วโดยม ให เก ดความเส ยหายต อพ นฐานรองร บท อท ได จ ดเตร ยมไว ในการสวมจะต องให ปลายท อชนก นให สน ท การ ใช รอกโซ ร งเพ อให ท อเคล อนต วเข าสวมต อจะต องกระท าโดยระม ดระว งไม ให ระด บก นท อเปล ยนแปลงไปจากท ก าหนด การเคล อนต วท อโดยการใช ไม บ บอ ดก บปลายท อห ามกระท า ยกเว นเป นท อขนาดเล กและได ร บความเห นชอบจาก ว ศวกร โดยจะต องไม ท าให ระด บก นท อเปล ยนแปลงไปจากท ก าหนด การวางท อแต ละท อนจะต องให ปลายเส ยบห นไปตามท ศทางการไหลของน าและปลายสวมห นไปใน ท ศตรงข าม และวางให ต อเช อมได ถ กต องตามแนว ความลาดเอ ยงและระด บซ งแสดงในแบบก อสร าง การวางท อต อง อย ในล กษณะซ งต วท อม การรองร บท แข งแรงตลอดความยาวท อและหากม ได ก าหนดไว เป นอ น การวางท อจะต องเร ม จากด านท ายน าข นไปหาเหน อน า ความคลาดเคล อนของท อแต ละท อนท วางจะม ความคลาดเคล อนจากท ก าหนดไว ใน แบบแปลนได ไม มากกว าค าท ก าหนดให ตามตารางด งต อไปน SEATEC-SPAN-DEC 5-5

6 ตารางความคลาดเคล อนท ยอมให ได ในการวางท อระบายน า ความลาดเอ ยงของท อ ระบายน าตามท ระบ ความคลาดเคล อนของท อแต ละท อน ความลาดเอ ยงของท อ ในช วงความยาว 10 ม. ตามแนวราบ ตามแนวด ง แตกต างไปจากท ก าหนด 1 : 150 หร อราบกว า +10 มม. +10 มม. +10 มม. 1 : 149 หร อช นกว า +10 มม. +10 มม. +20 มม. หากท อหร อทางระบายน าใด เม อการวางและก อสร างแล วม ความคลาดเคล อนของระด บและความ ลาดเอ ยงเก นกว าค าท ก าหนดข างต น ผ ร บจ างจะต องร อถอนปร บแนววางท อท าการ ก อ ส ร า ง ใ ห ม พ ร อ ม ท า ก า ร ตรวจสอบให อย ในข อก าหนด โดยผ ร บจ างจะต องร บผ ดชอบค าใช จ ายส วนน ท งหมด ระยะห างระหว างปลายท อตรงบร เวณข อต อ ต องไม มากกว าร อยละ 0.5 ของขนาดเส นผ าน ศ นย กลางท อ หากเป นการเช อมต อแบบใช ป นทรายโดยรอบ หร อใช ท อแบบปากระฆ งจะต องเว นระยะห างใต ท อเป น ระยะไม น อยกว า 15 ซม. ไว ใต จ ดเช อมต อของท อเพ อท าการเช อมต อหร อเพ อให ต วท อน งอย บนฐานรองร บตลอด ความยาวท อ ในกรณ ของท อแบบปากระฆ งต องป ดส วนปลายของท อท เป ดหล งจากเสร จการท างานในแต ละว น และ ผ ร บจ างจะต องแน ใจว าภายในท อสะอาดและไม ม ส งแปลกปลอมใดๆตกค างอย การเช อมต อท อ (1) การต อท อปากล นราง การต อท อชน ดปากล นรางให ยาแนวด วยป นทรายโดยรอบท อ ตามท ระบ ไว ในแบบก อสร าง ปลายท อแต ละท อนจะต องต อก นอย างสน ท สะอาด และท าให เป ยกก อนท าการต อเช อม ส วนการเช อมต อซ งม การ เสร มเหล กด งแสดงในแบบก อสร างจะใช ก บรอยเช อมต อซ งอย ใต ผ วจราจร รอยต อท ใช ป นทรายเม อปาดได ร ปเร ยบร อย แล วจะต องป องก นรอยต อไม ให ถ กแสงแดด และให ช มด วยความช น โดยป ดคล มด วยกระสอบช มน าเพ อป องก นน า ระเหยจากป นฉาบ (2) การเช อมต อท อปากระฆ ง ท อชน ดปากระฆ งให ท าการเช อมต อ โดยใส แหวนยางน โอปร นบนปลายเส ยบของท อท อน หน งแล วเคล อนท อด งกล าวโดยให แหวนยางกล งเข าไปสวมพอด ก บปลายสวมท อท ต องการเช อมต อด วยรอยเช อมต อ จะต องได ร บความม นใจว าไม ม ส งสกปรก หร อส งก ดขวางอ นใดปะปนอย และต วแหวนยางน โอปร นวางอย ในต าแหน งท ถ กต อง (3) การเช อมต อท อโดยท วไป การหล อคอนกร ตห มโดยรอบท อแสดงในแบบก อสร างจะต องหล อคล มเท าความกว างของ ร องข ด โดยได ร บความเห นชอบจากผ ว าจ างก อนด าเน นการ เสร จส น ในกรณ ใดๆ ก ตาม ภายในท อจะต องสะอาดไม ม เศษว สด ใดๆ ตกค างหล งจากการเช อมต อท อ SEATEC-SPAN-DEC 5-6

7 5.4.7 การตรวจสอบก อนการถมกลบ แนวการวางท อระบายน าท กแนว ระด บท อ และการต อเช อมท อจะต องได ร บการตรวจสอบ และ ผ านการเห นชอบจากว ศวกรหล งจากวางท อ การเช อมต อ และก อนท าการถมกลบจะต องไม ปรากฏรอยแตกร าวของ ท อ รวมท งรอยต อเช อมไม เก ดการร วซ มปรากฏให เห นหร อท าให ม ปร มาณน าซ มเข ามาในท อเป นเหต ให ลดข ด ความสามารถในการระบายน าของท อน น การถมกลบ เม อข ดร องเร ยบร อยจะต องท าการวางทางระบายน าโดยท นท และด าเน นการถมกล บท นท ท ผ าน การตรวจสอบและเห นชอบ คอนกร ตห มท อจะต องบ มเป นเวลา 3 ว น ก อนท าการถมกล บและบดอ ด ว สด ซ งใช ถมกล บต องเป นไปตามท ระบ ในแบบก อสร างและผ านการตรวจสอบเห นชอบจากว ศวกร การถมกล บต องเป นช นๆ ความหนาของช นท ย งไม ได บดอ ดต องไม มากกว า 20 ซม. และบดอ ดโดยตลอด ว สด ท ใช ถม กล บในแต ละช น ถ าแห งมากต องพรมน าอย างท วถ งโดยใช ความช นตามท ว ศวกรระบ เพ อให ได ความหนาแน นส งส ด เท ยบก บความหนาแน นของว สด รอบๆ ซ งไม ถ กกระทบกระเท อน การบดอ ดว สด ท บร เวณด านข างท อหร อทางระบายน าจะต องกระท าด วยความระม ดระว งเพ อให แน ใจว าการถมกล บถ กกระท าโดยสม าเสมอตลอดท งสองข างของความยาวท อท งหมด การเคล อนย ายด นและ เคร องม อบดอ ดท ม น าหน กมากต องกระท าห างจากท อไม น อยกว า 60 ซม. เว นเส ยแต จะได ร บความเห นชอบจาก ว ศวกร อ ปกรณ ซ งม น าหน กเบาอาจท างานได ในระยะท ก าหนดข างต นได หล งจากได ถมค นด น และบดอ ดได ความหนา ช นด นเหน อระด บหล งท อลอดถนนอย างน อย 30 ซม. (1) การถมกลบในบร เวณผ วถนน เม อการวางท ออย ใต ผ วจราจร ร องข ดจะต องถมกลบด วยทรายซ งผ านการเห นชอบว าสะอาด และระบายน าได ด จนถ งระด บช นด นถม (Subgrade) ทรายจะถ กบดอ ดเป นช นๆ แต ละช นม ความหนาไม มากกว า 20 ซม. และบดอ ดให ได ความหนาแน นไม น อยกว า 95% ของความหนาแน นแห งส งส ด เม อทดสอบตามมาตรฐาน การ ทดสอบความแน น (Standard Compaction Test) (2) การถมกล บในพ นท อ นๆ ว สด ท น ามาใช ถมจะถ กบดอ ดเป นช นๆ ความหนาของช นก อนบดอ ดต องไม มากกว า 20 ซม. รอบๆท อและตลอดความกว างของร อง แล วบดอ ดด วยความระม ดระว งจนกระท งได ช นด นถมกลบส ง 30 ซม. เหน อ หล งท อในส วนน การบดอ ดให ได ความหนาแน นไม น อยกว า 95% ของความหนาแน นแห งส งส ด เม อทดสอบตา มาตรฐาน การทดสอบความหนาแน น (Standard Proctor Compaction Test) ว สด ค ดเล อกต องประกอบด วยว สด ซ งปราศจากเศษต นไม เศษอ นทร ย ว ตถ ต างๆ และก อนด น ซ งค างบนตะแกรงขนาด 75 มม. แต ผ านตะแกรงขนาด 26.5 มม. หล งจากถมกลบเร ยบร อยแล วผ วบนของแนวร องซ งถ กกลบต องท าเป นเน นส นมน เพ อป องก น การข งหร อการไหลของน าบนบร เวณด นถมกลบ เม อเสร จข นตอนงาน การวางท อ การเช อมต อท อ และการถมกลบ แนวท อท งหมด รวมถ งบ อ พ กท อย ในระบบ จะต องได ร บการท าความสะอาด ปราศจากขยะม ลฝอยส งก ดขวางใดๆ ตกค างอย และได ร บความ เห นชอบจากว ศวกร SEATEC-SPAN-DEC 5-7

8 5.4.9 บ อพ ก (1) ท วไป ผ ร บจ างจะต องก อสร างโครงสร างของบ อพ กและตามต าแหน งซ งแสดงในแบบก อสร าง เว นไว แต จะก าหนดให เปล ยนแปลงเป นอ นโดยผ ว าจ าง บ อพ กส าหร บเช อมต อประกอบข นด วยผน งคอนกร ตและม ฝาคอนกร ต หร อฝา ตะแกรงเหล ก พร อมกรอบฝา ม ระด บของก นบ อเป นไปตามท แสดงในแบบก อสร างบ นไดเหล กอาบส งกะส ต องประกอบข นและม ต าแหน งด งแสดงในแบบก อสร าง (2) งานข ดด นส าหร บโครงสร าง งานข ดด นส าหร บก อสร างท เก ยวข อง ต องท าตามรายละเอ ยดซ งได ระบ ในห วข อ งาน ข ดร องด นส าหร บวางแนวท อและทางระบายน า (3) งานคอนกร ตเสร มเหล กส าหร บโครงสร าง งานคอนกร ตเสร มเหล กส าหร บโครงสร างให เป นไปตามรายละเอ ยดท ระบ ไว ในห วข อ ข อ (2) อาคารระบายน าคอนกร ตเสร มเหล กอ นๆ (4) โครงสร างคอนกร ตหล อส าเร จ ทางระบายน าร ปต วย บ อพ กท อระบายน า ซ งเป นคอนกร ตเสร มเหล ก ผ ร บจ างอาจท าการ ก อสร างโดยการหล อในท หร อหล อส าเร จร ป ในกรณ ท ใช ว ธ การหล อส าเร จร ปผ ว าจ างจะต องก อสร างให ม ล กษณะตรง ตามท แสดงในแบบก อสร าง หร อตามแบบขยายรายละเอ ยด (shop drawing) ท ผ านการเห นชอบจากผ ว าจ าง หล งจากได ร บการตรวจสอบและทดสอบให สอดคล องก บข อก าหนดรายละเอ ยดแล วโครงสร าง คอนกร ตหล อส าเร จต องถ กจ ดส งไปท หน างาน โดยว ธ การซ งม การป องก นความเส ยหายว สด อ ปกรณ ไว เร ยบร อยแล ว โครงสร างคอนกร ตหล อส าเร จน ต องต ดต งวางให ได แนว ระด บ และความลาดด งแสดงในแบบ ก อสร าง และส วนซ งเช อมต อจะต องจรดก นสน ท พร อมท งใช ป นทราย ซ งม อ ตราส วนของ ป นซ เมนต : ทราย เป น 1 : 3 ใช เป นว สด เช อมต อช นส วนของโครงสร างเข าด วยก น ร องข ดด านข างของทางระบายน าคอนกร ตหล อส าเร จ ต องถมกลบและกระท งบดอ ดเป นช น อย างสม าเสมอด วยว สด เม ดหยาบจนถ งระด บผ วบนของโครงสร างหล อส าเร จ ซ งในการน ต องผ านการเห นชอบจาก ว ศวกร (5) การถมกล บบ อพ ก หล งจากการข ดร องหร อหล มจะต องก อสร างโครงสร างซ งได แก บ อพ ก โดยไม ให เก ดความล าช า และการถมกล บจะกระท าได หล งจากท คอนกร ตม อาย ไม น อยกว า 3 ว น ประต ระบายน าบานเล อน (Sluice Gate) ให ผ ร บจ างต ดต งประต น าแบบ SLUICE ในบ อพ กท อระบายน าก อนระบายน าออกส ทางระบาย น า ตามต าแหน งท ก าหนดไว ในแบบแปลน องค ประกอบหล กของ SLUICE GATE ประกอบด วย ช ดบานประต และช ด ข บ (Actuator) SEATEC-SPAN-DEC 5-8

9 ช ดบานประต (1) ท วไป ประต บานเล อน (Sluice Gate) ม ขนาดตามก าหนดในแบบ และถ าไม ก าหนดไว เป นอย างอ นต องร บความด นใช งานทางด านหน า (On Seat) ไม น อยกว า 1 กก./ซม. 2 และทางด านหล ง (Off Seat) ไม น อยกว า 0.60 กก./ซม. 2 ประต น าต องเป นผล ตภ ณฑ ของผ ผล ตท ได ร บมาตรฐาน ISO 9001:2000 (2) การออกแบบ ส วนประกอบประต น า โครงสร างของอ ปกรณ ยก (Lift Mechanism) ออกแบบและผล ตตามมาตรฐาน AWWA C501 หร อ BS 7775 หร อ เท ยบเท า ว สด ท ใช ผล ตตามมาตรฐาน ASTM, DIN, JIS, BS หร อ มาตรฐานอ นๆ (3) การสร างและว สด ประต น าม บานเป ดส เหล ยมจ ต ร สก านยกอย างน อยต องประกอบด วย โครงประต (Frame) บานเล อน (Slide Gate) ก านยกและข อต อ (Stem and Coupling) บ าก นร ว (Seating Face) อ ปกรณ ปร บย ดบานเล อน (Wedging Device) โครงย ดประต น าและน อตสมอ (Wall Thimble and Anchor Bolts) ขาต งพ น (Floor stands) เก ยร ทด (Reducing Gear) และส วนประกอบอ นๆ ม ค ณสมบ ต ด งน 3.1 ประต น า (Frame) โครงประต น าหล อเป นช นเด ยวจากเหล กหล อ ท าการปร บผ ว ส าหร บต ดต งบ าก นร ว (Seating Face) และผ วด านหน าแปลนย ด ต ดก บโครงย ดประต น า (Wall Thimble) 3.2 บานเล อน (Slide Gate) บานเล อนม ร ปแบบท แข งแรงโดยเสร มคร บท งแนวต งและแนวนอน หร อตามมาตรฐานผ ผล ต ท าการปร บผ วให เร ยบส าหร บต ดต งบ า ก นร ว 3.3 บ าก นร ว (Seating Faces) บ าก นร ว (Seating Faces) ต ดต งท โครงประต น าและบานเล อน ผล ตจาก Bronze หร อ Stainless Steel ชน ดถอดเปล ยนได เม อ เก ดช าร ด 3.4 อ ปกรณ ปร บย ดบานเล อน (Wedging Device) ผล ตจากว สด ท ทนการก ดกร อน ม ความเส ยดทานต า ม ความ แข งแรงทนความด นใช งานทางด าน On Seat และ Off Seat ท า SEATEC-SPAN-DEC 5-9

10 หน าท จ บย ดและปร บต งบ าก นร วให แนบสน ทหร อแน นก บโครง ประต น า อ ปกรณ ปร บต งผล ตจาก Stainless Steel 3.5 โครงย ดประตน า และน อตเสมอ (Wall Thimble and Anchor Bolts) ในกรณ ระบ ให การต ดต งแบบโครงประต น าต ดต งเข าก บโครงย ด ประต น า (Wall Thimble) โดยท โครงย ดประต น าเป นแบบม คร บ ป องก นน าซ มผ าน (Water Stop) ผล ตจากเหล กหล อช นเด ยวก น ฝ งต ดก บผน งคอนกร ต และในกรณ ต ดต งโครงประต น าก บผน ง โดยตรงให ย ดด วยน อตสมอ (Anchor Bolts) ท ท ามาจากเหล ก ปลอดสน ม (Stainless Steel) 3.6 ก านยกและข อต อ (Stem and Stem Couplings) ก านยกและ ข อต อ ต องแข งแรง ทนต อการใช งานปกต ผล ตจาก Stainless Steel ถ าก านยกม มากกว า 1 ช น การต อให ใช Solid Couplings ช ดข บป ด เป ด (Actuator) ประต น าบานเล อน ช ดข บป ด เป ดประต น าประกอบด วย ขาต ง (Floor Stand) เก ยร ทดแบบช น เด ยวหร อหลายช น (Single or Multi Reducing Gear) และอ นๆ ม ความแข งแรง สามารถป ด เป ด ประต น าท ความด นใช งานอย างปลอดภ ย ขาต งผล ตจากเหล กหล อ ช ดเก ยร ทดตามมาตรฐานผ ผล ต ในกรณ ป ด เป ด ด วยม อ ต องใช แรงหม นพวงมาล ยขนาดเส นผ านศ นย กลางประมาณ ซม. ไม เก น 40 กก. SEATEC-SPAN-DEC 5-10

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT±

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± Inordertopromotepubliceducationandpublicsafety,equal justiceforal,abeterinformedcitizenry,theruleoflaw, worldtradeandworldpeace,thislegaldocumentishereby madeavailableonanoncommercialbasis,asitistherightof

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

ช ดต ดต งท วางโทรศ พท ม อถ อ โนเก ย HH-12 ฉบ บท 2

ช ดต ดต งท วางโทรศ พท ม อถ อ โนเก ย HH-12 ฉบ บท 2 ช ดต ดต งท วางโทรศ พท ม อถ อ โนเก ย HH-12 1 4 2 3 ฉบ บท 2 5 7 6 ล ขส ทธ 2006 Nokia สงวนล ขส ทธ Nokia และ Nokia Connecting People เป นเคร องหมายการค าจดทะเบ ยนของ Nokia Corporation บทน า ช ดต ดต งร นน ช

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง 17 ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง งานเอกสารม กจะม ปร มาณของงานเป นจ านวนมาก ด งน นการเล อนต าแหน ง เพ อ ไปย งจ ดท ต องการได อย างรวดเร ว จะท าให การท างานเอกสารน น ๆ เก ดผลส าเร จ อย างรวดเร วตามไปด

More information

การจ ดและตกแต งข อความ

การจ ดและตกแต งข อความ ======================================================= หน า1 การจ ดและตกแต งข อความ การใช ข อความใน Dreamweaver 8 สามารถเหม อนโปรแกรมท เก ยวก บงานเอกสาร เช น Microsoft Office 1. การปร บเปล ยนภาษาการต

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง 27 การเช อมโยงภาพน ง บางคร งเราไม ต องการเสนอภาพตามล าด บ แต ต องการน าเสนอในล กษณะสล บไปมา หร อ ต องการแสดงข อม ลบนอ นเทอร เน ต หร อ แม แต เร ยกใช งานโปรแกรมอ น ๆ เช น CAI หร อ โปรแกรมประย กต อ น ๆ ก

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน - 74 - ค ม อต ดต งโปรแกรมระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต (NRPM Offline) การต ดต งโปรแกรม NRMP Offline 1. ต

More information

ต วอย างมาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งานคร วเพ อป องก นการร วไหล

ต วอย างมาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งานคร วเพ อป องก นการร วไหล ต วอย างมาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งานคร วเพ อป องก นการร วไหล 1 ต วอย างมาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งานคร วเพ อป องก นการร วไหล ห วข อ: ข นตอนมาตรฐานการตรวจร บว ตถ ด บ ว ธ ปฏ บ ต 1. ห วหน าคร ว จะเช คสต อคว ตถ

More information

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3-1 บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3.1 ร จ กระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส ระบบการแจ งข าวประชาส มพ นธ ค อ โปรแกรมระบบงานท

More information

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM Chapter 8 การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM 1 เน อหา ล กษณะของ Activity Diagram ร ปแบบการใช Activity Diagram การระบ ส วนของข อม ลให แก ก จกรรม การจ ดระเบ ยบข อม ล การสร างท พ ก/เก บข อม ล การแบ

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

User Manual Editor Tool Proposal V1.0

User Manual Editor Tool Proposal V1.0 KMIT-GROUP CO., LTD. User Manual Editor Tool Proposal V1.0 2 User Manual Editor Tool Table of Content 1. ส วนเคร องม อท ไว ส าหร บ จ ดการข อม ล Content ท เป นข อความ.. 3 2. ส วนเคร องม อพ เศษ ไว ส าหร

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต

เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต 1 เข าใช งานตามล งค http://www.qsds.go.th/ช อหน วยงาน/adminmanage เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต หน าเว บจะประกอบไปด วยเมน ในการจ ดการเว บ สามารถเพ ม ลบ แก ไข เมน หร อข อม ล ต

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

มยผ. 1203-50 มาตรฐานการทดสอบหาสารอ นทร ย เจ อปนในมวลรวมละเอ ยด (Standard Test Method for Organic Impurities in Fine Aggregates for Concrete)

มยผ. 1203-50 มาตรฐานการทดสอบหาสารอ นทร ย เจ อปนในมวลรวมละเอ ยด (Standard Test Method for Organic Impurities in Fine Aggregates for Concrete) มยผ. 1203-50 มาตรฐานการทดสอบหาสารอ นทร ย เจ อปนในมวลรวมละเอ ยด (Standard Test Method for Organic Impurities in Fine Aggregates for Concrete) 1. ขอบข าย 1.1 มาตรฐานการทดสอบน ครอบคล มถ งการหาสารอ นทร ย ซ

More information

ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก

ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก เร มการใช งาน สามารถเข าหน าหล กของระบบงานสารบรรณโดยเข าท www.plkhealth.go.th/archivesn หร อเข าทางล งค ในหน าหล กเว บไซท ของส าน

More information

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน พ จารณา 4 เร อง เร องการบร หารจ ดการ การออกแบบและปร บแบบไม ให ล าช า (ม ระยะเวลากาหนด และข นตอนเหม อนการออกแบบปกต ) เร องการเปล ยนแปลงรายการต องให กองแบบแผนร

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง (เอกสารประกอบการประช มปฏ บ ต การช แจงและซ กซ อมความเข าใจการสร างข อสอบ Online) สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 5 :ส งห บ ร :ลพบ ร :ช ยนาท:อ างทอง:

More information

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2 การใช Word ส าหร บท าว ทยาพนธ หร อ รายงานต างๆ ส วนแรกมาท าความร จ กก บ ล าด บเลข และ ห วเร อง ก อน ท ง 2 ส วนน จะสามารถท าไปใช ในการ สร าง สารบ ญ แบบอ ตโนม ต ได ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย จ ดท าโดย นางสาวพ ไลพรรณ โพธ สม ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ค ม อการใช

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา

ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา www.ats.co.th บร ษ ท อย ธยาเทคโนโลย เซอร ว ส จ าก ด ( - ) EDR / 1 / 2 3 / 1.1 3.1 / 1.2 / / 3.2 / ค ม อการเข าใช งานระบบ การเข าใช งานระบบซอฟแวร บร หารจ ดการศ

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม ค ม อระบบรายงานการดาเน นงานรายเด อน (version 2.0) 1 ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม 1. เป นป มท ใช เพ อล างค าของข อม ลท ใช ในการกาหนดเง อนไขในการค นหาของแต ละเมน 2.

More information

ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0

ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0 ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0 1 สารบ ญ เน อหา หน า ข นตอนการเข าใช งานระบบ... 2 ข นตอนการเปล ยนรห สผ านผ ใช งาน... 4 ข นตอนการใช

More information

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1. ว ตถ ประสงค รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1.1 ช วยงานธ รการตามคาส งผ บ งค บบ ญชา 1.2 บ นท กข อม ลในระบบฐานข อม ล และเว ปไซด 1.2 พ มพ เอกสารราชการและงานอ น ๆ ตามค าส งผ บ งค บบ ญชา 1.4

More information

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ร ปแบบ และการก าหนดรห สเอกสาร SP - EMC - 445-1 - 0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย --------------------------

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ร ปแบบ และการก าหนดรห สเอกสาร SP - EMC - 445-1 - 0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย -------------------------- ร ปแบบ และการก าหนดรห ส อน ม ต โดย ตรวจสอบโดย จ ดท าโดย -------------------------- (...) กรรมการ / ผ จ ดการใหญ ผ แทนฝ ายบร หาร -------------------------- (...) ผ ช วยผ จ ดการ แผนกมาตรฐานค ณภาพ และความปลอดภ

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร ประกอบด วย 4 ข นตอน 1. การว เคราะห และกาหนดรายละเอ ยดของป ญหา 2. การวางแผนในการแก ป ญหา 3. การดาเน นการแก ป ญหา 4. การตรวจสอบและปร บปร ง ว เคราะห ป ญหาหร อความต องการ

More information

ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary

ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary www.thaihosclub.com ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary ข นตอนในการสม ครสมาช ก ในการสม ครสมาช ก ม ด วยก นอย 6 ข นตอนด งน 1. กรอกรห สโรงพยาบาล Hospcode

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม ใบงานท ๔.๑ (ทดสอบปฏ บ ต ) เร องการใช เคร องม อโปรแกรม Microsoft Office Word 2007 ว ชา ง ๒๐๒๐๑ การใช โปรแกรมเพ อการปฏ บ ต งาน รายว ชาเพ มเต ม หน วยการเร ยนร ท ๔ ช อหน วย ซอฟต แวร งานพ มพ เอกสาร ช นม ธยมศ

More information

ค ม อการใช งานระบบ รายงานการต ดตามความพ งพอใจล กค า ภายหล งส งมอบรถใหม 3 ว น ออนไลน (Courtesy call online)

ค ม อการใช งานระบบ รายงานการต ดตามความพ งพอใจล กค า ภายหล งส งมอบรถใหม 3 ว น ออนไลน (Courtesy call online) ค ม อการใช งานระบบ รายงานการต ดตามความพ งพอใจล กค า ภายหล งส งมอบรถใหม 3 ว น ออนไลน (Courtesy call online) Courtesy call online ว ธ การอ พโหลดรายงานเข าส ระบบ 1. เม อท านเข าส ระบบ http://mazdaelearning.com/

More information

สารบ ญ. ค ม อการใช งาน MORE CONNECTIONS Co., Ltd. บร ษ ท มอร คอนเนคช นส 423-425 ถนนส พระยา แขวงส พระยา เขตบางร ก กร งเทพฯ 10500

สารบ ญ. ค ม อการใช งาน MORE CONNECTIONS Co., Ltd. บร ษ ท มอร คอนเนคช นส 423-425 ถนนส พระยา แขวงส พระยา เขตบางร ก กร งเทพฯ 10500 สารบ ญ แรก 1 1. 4 1.1 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 2. 9 9 2.1 9 2.2 10 2.3 11 2.4 12 2.5 13 2.6 14 2.7 15 2.8 16 3. 17 3.1 17 3.2 18 3.3 19 จอเข าส ระบบ 20 Admin 20 - การเพ มรายการ / แก ไขรายการ 22 บร ษ ท

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งาน การตรวจต ดตามค ณภาพภายใน

ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งาน การตรวจต ดตามค ณภาพภายใน หน า 1/6 ผ จ ดทา ผ ตรวจสอบ.. (นางสาวมณฑ รา ถาวรย ต การต ) (นางสาวอ มพ ชน นวลแสง) ห วหน าฝ ายตรวจประเม น ผ แทนฝ ายบร หาร 14 / ม.ค. / 55 12 / ม.ค. / 55 ผ อน ม ต (นางธน ฏฐา จงพ ร เพ ยร) ผ อ านวยการศ นย พ

More information

เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง

เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง 194 เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง การออกแบบงานนาเสนอ การสร างงานนาเสนอท แตกต างก บงานของผ อ นน น จะทาให งานนาเสนอด เป นเอกล กษณ ของผ สร างเอง และเป นการเพ มความน าสนใจให ก บงานนาเสนอน

More information

มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ระบบการประเม นค ณภาพการบร หารงาน มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ม ข!นตอนการใช

มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ระบบการประเม นค ณภาพการบร หารงาน มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ม ข!นตอนการใช 1 ค ม อการใช งานระบบการประเม นค ณภาพการบร หารงาน (AQS) มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน งานด งต อไปน! ระบบการประเม นค ณภาพการบร หารงาน มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ม ข!นตอนการใช 1. ท านสามารถเข าส ระบบการประเม

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล

ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล 1. จงบอกถ งว ธ การเข าส โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 2. Icon (ส ญร ป) ค ออะไรม หน าท ในการท างานอย างไร 3.

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ 1 ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ 1. เป ด Browser เข าท http://plannan.ednan1.go.th กรอก User Name และ Password แล วใช Mouse คล กท ป ม เข าส ระบบ 2. เม อเข าส โปรแกรมแล วจะปรากฏรายละเอ

More information

ค ม อหน งส อร บรองเง นเด อน

ค ม อหน งส อร บรองเง นเด อน 1. เป ดการใช งาน Website โดยเล อก Browser ใดก ได ข นมา เช น Internet Explorer, Chorme, Mozilla Firefox จากน นพ มพ Bangkok.go.th/iad ในช อง URL: 2. เล อกเมน หน งส อร บรองเง นเด อน ตรงแถบBanner ทางซ ายม

More information

เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาเพ มเต ม

เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาเพ มเต ม 1 เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาเพ มเต ม ว ชาคอมพ วเตอร เร อง Microsoft PowerPoint 2010 ประส ทธ อ ดหน น โรงเร ยนบ านเม องแก ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ร นทร เขต 2 สารบ ญ เร อง หน า ส วนประกอบของโปรแกรม

More information

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ โปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ (Provincial-directory: P-dir) เป นโปรแกรมส าหร บแสดง รายช อ/ส บค นข อม ลหน วยงาน และรายช อห วหน าส วนราชการภายในจ งหว ด การท

More information

เอกสารประกอบค าขอร บการร บรอง

เอกสารประกอบค าขอร บการร บรอง 1. ข อม ลท วไป ข อม ล เอกสารประกอบค าขอร บการร บรอง 1.1 ผ ย นค าขอ (1) เป นน ต บ คคล (2) เป นน ต บ คคลท ม ก จกรรมอ นนอกเหน อจากก จกรรม ทดสอบ/สอบเท ยบ (3) เป นหน วยงานของร ฐ (4) เป นร ฐว สาหก จ (5) เป นสถาบ

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

ใบงาน ช องาน แจก น เทคน คพ นฐานว ทยาล ยเทคน คอ บลราชธาน

ใบงาน ช องาน แจก น เทคน คพ นฐานว ทยาล ยเทคน คอ บลราชธาน รห ส 1/5 จ ดประสงค 1. ข ดผ วด บท กด าน 2. ใช เวอร เน ยร ไฮเกจข ดหมายงานได 3. ตอกร างแบบได 1 1 เหล กต วย 1 ½ (38)-/-3 (75)-/-5 เหล กร ดต วย จานวน ช นท รายการ ขนาด ว สด หมายเลขแบบ เคร องม อและอ ปกรณ 4.ค

More information

CryptBot e-office/e-document Alert TM

CryptBot e-office/e-document Alert TM CryptBot e-office/e-document Alert TM (ระบบแจ งเต อนเอกสารอ เล กทรอน กส ) สามารถแจ งเต อนเม อได ร บเอกสารอ เล กทรอน กส เข าใหม ผ านทางหน าจอ Desktop ได โดยไม ต อง Logon หร อ เป ด ระบบe-Office ค างไว หร

More information

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save)

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) 12 การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) ใช ไอคอน แทนการเร ยกเมน File, Save ได เม อสร างงานด วย Word ควรท าการจ ดเก บงานน นไว ในฮาร ดด สก จากน นจ งค อย ท าการค ดลอก (Copy) หร อย าย (Move) ไปไว ในแผ

More information

ข อ ๓ การขออน ญาตน าเข าว ตถ อ นตราย ให ย นหน งส อขออน ญาตน าเข าตามแบบ วอ./อก.๑๒

ข อ ๓ การขออน ญาตน าเข าว ตถ อ นตราย ให ย นหน งส อขออน ญาตน าเข าตามแบบ วอ./อก.๑๒ (ร าง) ประกาศกระทรวงอ ตสาหกรรม เร อง หล กเกณฑ การน าเข า หร อม ไว ในครอบครองซ งว ตถ อ นตรายชน ดท ๔ เพ อใช เป นสารมาตรฐานในการว เคราะห ทางห องปฏ บ ต การ ท กรมโรงงานอ ตสาหกรรม ร บผ ดชอบ พ.ศ.... อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System)

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) การบร หารงานต างๆของภาคร ฐและเอกชน จะต องม การจ ดประช มเป นประจ า ซ งตามปกต แล วต องม การส งหน งส อเช ญประช มพร อมระเบ ยบวาระการประช ม เพ อให ผ เข าร วมประช

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login 1 ระบบงานบร หารงานเคร อข าย ระบบงานบร หารงานเคร อข าย เป นระบบงานท เก บรวบรวมข อม ล เก ยวก บเคร อข ายต างๆ ประกอบด วย องค กรสว สด การส งคมและอาสาสม คร รวมท งข อม ลในด านอ นๆ เป นต นว าก จกรรมการด าเน นงาน

More information

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล Page 27 ตอนท 3 การนาเข าข อม ล 3.1 การเร ยกเมน สาหร บกรอกรายงาน การกรอกรายงาน จาเป นต อง Login เข าส ระบบก อน เพ อเป นการตรวจสอบส ทธ การใช งาน (ด ห วข อการ Log in เข าส ระบบ) โดยการกรอกรายงานสามารถดาเน

More information

5. หน าต างโปรแกรมและการจ ดการแฟ มงาน

5. หน าต างโปรแกรมและการจ ดการแฟ มงาน 5. หน าต างโปรแกรมและการจ ดการแฟ มงาน 5.1 ส วนประกอบของหน าต างโปรแกรมตารางค านวณ ส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม Microsoft Excel ประกอบด วย 1. แถบห วเร อง (Title bar) เป นแถบบนส ดของหน าต าง ใช แสดงช อของ

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

ไฟฟ าและการใช ประโยชน

ไฟฟ าและการใช ประโยชน ไฟฟ าและการใช ประโยชน ผ ช วยศาสตราจารย ส จ ตต ศร ช ย ว ตถ ประสงค 1. ร จ กประจ ไฟฟ า สมบ ต ของประจ ไฟฟ า 2. ร จ กความส มพ นธ แรงไฟฟ า สนามไฟฟ า ศ กย ไฟฟ า ต วเก บประจ ก บ ประจ ไฟฟ า 3. ไฟฟ ากระแส สมบ ต

More information

การตรวจสอบการต ดต งโปรแกรมสแกนเอกสารและการด ภาพสแกน ค ม อทางด านเทคน ค

การตรวจสอบการต ดต งโปรแกรมสแกนเอกสารและการด ภาพสแกน ค ม อทางด านเทคน ค เพ อให การใช งานระบบงานสารบรรณและระบบจ ดเก บเอกสารอ เล กทรอน กส สามารถใช งานได อย างม ประส ทธ ภาพส งส ด ผ ใช งานระบบจาเป นจะต องเตร ยมความพร อมของเคร องคอมพ วเตอร ท จะใช งานระบบระบบงาน สารบรรณและระบบจ

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน หน วยท ช อหน วย/ห วข อการสอน จ านวน (ช วโมง) 1 จร ยธรรมและความร บผ ดชอบในการใช คอมพ วเตอร และ ระบบสารสนเทศ 1.1 จร ยธรรมในการใช ระบบคอมพ วเตอร 1.2 จรรยาบรรณในการใช คอมพ วเตอร

More information

เอกสารค ม อการใช ระบบงาน เวอร ช น 1.0.1 โครงการพ ฒนาระบบคอมพ วเตอร และระบบฐานข อม ล

เอกสารค ม อการใช ระบบงาน เวอร ช น 1.0.1 โครงการพ ฒนาระบบคอมพ วเตอร และระบบฐานข อม ล 1. ข นตอนการใช งานในแต ละโปรแกรม 1.1 WVPODT01 : ค นหารายการแจ งความต องการจ ดหา ว ตถ ประสงค : เพ อค นหารายการแจ งความต องการจ ดหาท หน วยงานท าการบ นท กไว ผ ใช : หน วยงานท ต องการขอซ อ/จ าง เง อนไข : หากม

More information

บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส

บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส 8-1 8.1 เร มร จ กก บโปรแกรม บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนา ค อ โปรแกรมระบบงานท สน

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

โปรแกรมระบบเผยแพร ผลงาน และนว ตกรรมทางการศ กษา (E-innovation)

โปรแกรมระบบเผยแพร ผลงาน และนว ตกรรมทางการศ กษา (E-innovation) โปรแกรมระบบเผยแพร ผลงาน และนว ตกรรมทางการศ กษา (E-innovation) จ ดท าโดย อภ ว ฒน ก นศร เว ยง กล มนโยบายและแผน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาเช ยงราย เขต 1 http://www.cri1.obec.go.th ค าน า โปรแกรมระบบเผยแพร

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

การเร มใช งานโปรแกรม

การเร มใช งานโปรแกรม 1 การเร มใช งานโปรแกรม หล งจากจบบทเร ยนน ค ณจะสามารถใช งานเก ยวก บ :- เร มใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint ร จ กส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม การสร างงานน าเสนอใหม จาก Template การสร างงานน าเสนอเปล า การบ

More information