The 5th National Conference on Computing and Information Technology NCCIT 2009

Size: px
Start display at page:

Download "The 5th National Conference on Computing and Information Technology NCCIT 2009"

Transcription

1 การพฒนา หาประสทธภาพ และเปร ยบเท ยบผลสมฤทธ ทางการเร ยน ของบทเร ยนคอมพวเตอร ชวยสอนบนอนเทอร เน ต รายวชาคอมพวเตอร เร อง การใช งานโปรแกรมตารางทางาน (Microsoft Excel) ชวงช นท 4 โดยใช เทคนคการเร ยนแบบเพ อนคคด บนระบบ Moodle LMS A Development, Efficiency Validation, and Achievement Comparative of WBI on Microsoft Excel in Level Standard 4 by using Think-Pair-Share Technique on the Moodle LMS. นายส รนทร ส รรตนากร ท อย โรงเร ยนเบญจมาน สรณ จงหวดจนทบ ร อ เมลล : บทคดยอ การวจยครงน เป นการวจยเชงทดลอง เพ อพฒนา หา ประสทธภาพ และเปร ยบเท ยบผลสมฤทธทางการเร ยนของ ผ เร ยนกอนและหลงเร ยนด วยบทเร ยนคอมพวเตอร ชวยสอนบน อนเทอร เน ต รายวชาคอมพวเตอร เร อง การใช งานโปรแกรม ตารางทางาน (Microsoft Excel) ชวงชนท 4 โดยใช เทคนคการ เร ยนแบบเพ อนค คด บนระบบ Moodle LMS และศ กษาความ คดเห นของผ เช ยวชาญท ม ตอบทเร ยน โดยทดลองกบนกเร ยน ชนมธยมศ กษาป ท 5 ท ลงทะเบ ยนเร ยนรายวชาน ด วยวธ การส ม อยางงาย จานวน 40 คน จบกล ม 20 ค ๆ ละ 2 คน ด วยบทเร ยน จานวน 3 หนวย ท พฒนาข น ผลการทดลองใช บทเร ยนท พฒนา พบวา 1. ประสทธภาพของบทเร ยนม คา 87.50/86.50 ส งกวา 85/85 ท ตงสมมตฐานไว 2. ผลสมฤทธทางการเร ยนของหลง เร ยนส งกวากอนเร ยนอยางม นยสาคญท ระดบ.05 โดยความ คดเห นของผ เช ยวชาญท ม ตอบทเร ยนท พฒนาอย ในเกณฑ ด คาสาคญ: โปรแกรมตารางทางาน, บทเร ยนคอมพวเตอร ชวย สอนบนอนเทอร เน ต, เพ อนค คด Abstract This research was an experimental research. The research was carried out with the aims to develop a WBI of Microsoft Excel in Level Standard 4 by using Think Pair Share technique on the Moodle LMS and to find out the efficiency validation, to study the expert s opinion, and to find out the achievement comparative of this particular WBI. The sample of this research were 40 students who studied in Matayomsuksa 5 in the academic year 1/2008 at Benjamanusorn School chosen by using simple random sampling. The samples were grouped in 20 pairs. The lessons consisted of 3 units. After the students learned the WBI, the results showed that, the efficiency of the WBI was 87.50/86.50 which was higher than 85/85 as in the hypothesis. Secondly, the student s achievement analyzed by using t-test. It was found that the posttest score was higher than the pretest score at the degree of freedom.05. The expert s opinion on the developed WBI was also high. Keyword: Microsoft Excel, Moodle LMS, Think-Pair-Share 1029

2 1. บทนา จากการเร ยนการสอนวชาคอมพวเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย สาขาคอมพวเตอร ชวงชนท 4 โรงเร ยนเบญจมาน สรณ จนทบ ร เปดสอนวชาคอมพวเตอร เร อง การใช งานโปรแกรมตารางทางาน (Microsoft Excel) ในภาค เร ยนท 1 ของท กป การศ กษา โดยวชาม ลกษณะเป นทฤษฎ และ ม การฝ กปฏบตในเร องเกยวกบการใช ส ตร และฟงกชนในการ คานวณ ต องนาความร ทางคณตศาสตร มาใช ด วย ทาให ยากท จะ ทาความเข าใจได เป นอยางด ผ สอนใช วธ การสาธต กบการบอก ขนตอนและค กบการใช แผนใส ทาให การเร ยนการสอนประสบ ปญหาหลายประการ พอสร ปได ดงน 1) ผลสมฤทธ ไมบรรล ตามวตถ ประสงค ท ตงไว 2) ผ เร ยนเกดความเบ อหนาย ไมกระต อร อร นในการเร ยน เน องจากผ เร ยนบางคนเร ยนร ได เร วต องคอยผ ท เร ยนร ได ช ากวา 3) ห องเร ยนม การคละผ เร ยนระหวางผ เร ยนท เร ยนเกงกบ ผ เร ยนท เร ยนออน ดงนน การท จะแกปญหาให บงเกดผล ได ค อ เทคนคการเร ยนแบบเพ อนค คด Think-Pair-Share 4) ผ เร ยนใช คอมพวเตอร น อยมาก เพราะจบการศ กษาจาก โรงเร ยนมธยมขนาดเล ก หร อโรงเร ยนขยายโอกาสท ม เคร อง คอมพวเตอร ไมเพ ยงพอกบจานวนผ เร ยน 5) เอกสาร ส อ หร อนวตกรรมประกอบการเร ยนท สอดคล องและตรงกบประโยชน การใช สอยจรงม น อย สาหรบการเร ยนร แบบเพ อนค คด Think-Pair-Share ถ ก พฒนาข นโดย Frank Lyman [1] แหงมหาวทยาลยแมร แลนด เป นเทคนคการเร ยนร แบบรวมม อ โดยแบงผ เร ยนออกเป นค ๆ ทากจกรรมการเร ยนร ในลกษณะของค ซ งสามารถใช ได ทงกล ม ผ เร ยนท กระดบ ทงขนาดเล ก และขนาดใหญ จดวาเป นเทคนค การเร ยนร ท ได รบการยอมรบมากอ กร ปแบบหน ง เน องจากทา ให ผ เร ยนม ผลสมฤทธทางการเร ยนส งข น อยางไรกตาม Think-Pair-Share เป นเทคนคการเร ยนร แบบ รวมม อท จดผ เร ยนเร ยนร เป นค ๆ นบวาเ หมาะสมกบการจดชน เร ยนของโรงเร ยนท จดผ เร ยนคละกนระหวางผ เร ยนท เร ยนออน และเร ยนเกงเร ยนร รวมกน ด วยเหต น ผ วจยจ งได นาเทคนคการ เร ยนร แบบรวมม อแบบ Think-Pair- Share มาใช เพ อให ผ เร ยน ได ชวยเหล อซ งกนและกน ในระหวางกระบวนการเร ยนร เพ อ หาประสทธภาพ และผลสมฤทธ ทางการเร ยนท ตงไว 2. วตถประสงค 1. พฒนาบทเร ยนคอมพวเตอร เร อง การใช งานโปรแกรม ตารางทางาน (Microsoft Excel) ชวงชนท 4 จานวน 1 รายวชา (รวม 3 หนวย การเร ยนร ) กล ม สาระการเร ยนร การงานอาช พ และเทคโนโลย ชวงชนท 4 2. หาประสทธภาพทางการเร ยนการสอน ด วยบทเร ยน คอมพวเตอร ชวยสอน บนอนเทอร เน ต รายวชาคอมพวเตอร เร อง การใช งานโปรแกรมตารางทางาน (Microsoft Excel) ชวง ชนท 4 โดยใช เทคนคการเร ยนแบบเพ อนค คด บนระบบ Moodle LMS ม คาตามท กาหนดอยางน อย 85/85 3. หาผลสมฤทธหลงเร ยนด วยบทเร ยนคอมพวเตอร ชวย สอนบนอนเทอร เน ต รายวชาคอมพวเตอร เร อง การใช งาน โปรแกรมตารางทางาน (Microsoft Excel) ชวงชนท 4 โดยใช เทคนคการเร ยนแบบเพ อนค คด บนระบบ Moodle LMS ส งกวา กอนเร ยน อยางม นยสาคญทางสถตท.05 สาหรบตวแปรท ศ กษา ม ดงน 1. ตวแปรต น ค อ การใช บทเร ยนคอมพวเตอร ชวยสอน บนอนเทอร เน ต รายวชาคอมพวเตอร เร อง การใช งานโปรแกรม ตารางทางาน (Microsoft Excel) ชวงชนท 4 โดยใช เทคนคการ เร ยนแบบเพ อนค คด บนระบบ Moodle LMS ในโรงเร ยนเบญจ มาน สรณ จงหวดจนทบ ร 2. ตวแปรตาม ค อ คาของคะแนนผลสมฤทธทางการเร ยน ด วยบทเร ยนคอมพวเตอร ชวยสอนบนอนเทอร เน ต ท ผ วจย พฒนาข น 3. วธ การศ กษา การวจยครงน ประกอบด วยขนตอน ดงน 1) การศ กษา และวเคราะห ข อม ล 2) การกาหนดประชากรและคดเล อกกล มตวอยาง 3) การกาหนดแบบแผนการทดลอง 4) การสร างเคร องม อท ใช ในการวจย 5) การดาเนนการทดลองและเกบรวบรวมข อม ล 1030

3 6) การวเคราะห ข อม ลและสถตท ใช ในการวจย 3.1 การศ กษา และวเคราะห ข อมล ทาการวเคราะห ปญหาของผลสมฤทธทางการเร ยนท เกดข น และศ กษาข อม ลท เกยวข อง กบวธ เทคนคการเร ยนร แบบรวมม อ ด วยเทคนค Think-Pair-Share การพฒนาบทเร ยนคอมพวเตอร การวเคราะห วตถ ประสงค การวเคราะห เน อหาบทเร ยน การ จดการเร ยนร ออนไลน การออกแบบและสร างเคร องม อวดผล เพ อสร ปแนวความคด ประเด นปญหาของการวจย สมมตฐาน และวธ ดาเนนการวจย 3.2 การกาหนดประชากรและคดเล อกกลมตวอยาง ประชากร ค อ นกเร ยนโรงเร ยนเบญจมาน สรณ จงหวดจนทบ ร ท เคยเร ยนรายวชาคอมพวเตอร เร อง การใช งาน โปรแกรมตารางทางาน (Microsoft Excel) ชวงชนท 4 โดยใช เทคนคการเร ยนแบบเพ อนค คด บนระบบ Moodle LMS ชน มธยมศ กษาป ท 5 ภาคเร ยนท 1 ประจาป การศ กษา 2551 จานวน 55 คน (ในการเร ยนแบบปกต) กล มตวอยาง แบงออกเป น 2 กล ม ดงน กล มท 1 กล มต วอยางหาคาประสทธภาพ คาความยากงาย คาความเช อมนและคาอานาจจาแนกของ แบบทดสอบ เป นนกเร ยนชนมธยมศ กษาป ท 5 โรงเร ยนเบญจ มาน สรณ จงหวดจนทบ ร ป การศ กษา 2551 ท ได ผานการเร ยน ในเน อหารายวชาคอมพวเตอร เร อง การใช งานโปรแกรมตาราง ทางาน (Microsoft Excel) จานวน 32 คน โดยใช เทคนคการ เร ยนแบบเพ อนค คด บนระบบ Moodle LMS กล มท 2 กล มทดลองหาประสทธภาพ และประสทธผลการเร ยนร เป นนกเร ยนชนมธยมศ กษาป ท 5 โรงเร ยนเบญจมาน สรณ จงหวดจนทบ ร ภาคเร ยนท 1 ชวงชนท 4 ป การศ กษา 2551 จานวน 40 คน จบค กน 20 ค จากนกเร ยน จานวน 55 คน เพ อทาการทดลองบทเร ยนท ผ วจยพฒนา โดยใช เทคนคการเร ยนแบบเพ อนค คด บนระบบ Moodle LMS สวน นกเร ยนท เหล อ จานวน 15 คน ผ วจยไมได นามาใช เป นกล ม ทดลอง 3.3 การกาหนดแบบแผนการทดลอง การวจยน เป นการวจยเชงทดลอง (Experimental Research) ซ งผ วจยได กาหนดแบบแผนการทดลองเป นแบบกล มเด ยวสอบ กอน - สอบหลง (One-Group Pretest-Posttest Design) 3.4 การสร างเคร องม อท ใช ในการวจย พฒนาบทเร ยนท ได จากการวเคราะห และออกแบบ โดยใช โปรแกรมคอมพวเตอร ได แก Adobe Photoshop CS2, Macromedia Captivate, Cool Edit Pro 2.1, Swish 2.0 และ โปรแกรมการจดการฐานข อม ล ได แก MySQL สวนระบบการ จดการบทเร ยน ได แก Moodle LMS ท อย ภายใต ระบบปฏบตการ Linux Fedora Core 8 แบบทดสอบท ใช ใน บทเร ยนคอมพวเตอร น ได ผานการหาค ณภาพ จากผ เช ยวชาญ จานวน 3 ทานและทดลองใช กบนกเร ยนช นมธยมศ กษาป ท 5 ซ งผา นการเร ยนวชาดงกลาวมาแล ว ในป การศ กษา 1/2551 เพ อ หาความยากงาย อานาจจาแนก และความเช อมน พฒนาเทคนคการเร ยนร แบบเพ อนค คด Think-Pair- Share กาหนดแนวทางการรวมม อในการเร ยนร โดยให นกเร ยน ชนมธยมศ กษาป ท 5 ชวงชนท 4 ป การศ กษา 2551 จานวน 55 คน ทาแบบทดสอบกอนเร ยนจานวน 30 ข อ ด วย paper test แล วนาคะแนนท ทาได มาเร ยงลาดบจากมากไปน อย เพ อจาแนก กล มเร ยนเกง และกล มเร ยนออน ออกจากกนโดยใช เทคนค 27 % ได กล มเร ยนเกง จานวน 20 คน กล มเร ยนออน จานวน 20 คน รวม 40 คน ทาการจบค นกเร ยนท เร ยนเกงกบนกเร ยนท เร ยน ออน โดยวธ การเล อกนกเร ยนท เร ยนเกงอนดบท 1 ค กบ นกเร ยนท เร ยนออนลาดบท 55 นกเร ยนท เร ยนเกงอนดบท 2 ค กบนกเร ยนท เร ยนออนอนดบท 54 จบค เชนน จนครบ 20 ค เพ อให เกดการสมด ลของนกเร ยนกล มตวอยาง ทาการทดลอง ใช บทเร ยนท พฒนาข น ด วยการเร ยนร รวมกน ชวยกนคด ปร กษาหาคาตอบ แล วสร ปเป นองค ความร ใหมท ถ กต องตอไป 3.5 การทดลองใช บทเร ยน และการเก บข อมล หลงจากท พฒนาบทเร ยนคอมพวเตอร จานวน 3 หนวย เสร จ สน จ งนาไปทดลองใช กบนกเร ยนชน มธยมศ กษาป ท 5 จานวน 40 คน ท จบเป นค ๆ ละ 2 คน ศ กษาบทเร ยนท พฒนาเพ อหา 1031

4 ประสทธภาพ และเปร ยบเท ยบผลสมฤทธทางการเร ยนตอไป โดยผ สอนหร อผ วจย รวมเป นสวนหน งในการเร ยนการสอน ทา หน าท ควบค มชนเร ยน คอยสงเกตพฤตกรรมของผ เร ยนแตละค อยางใกล ชดตลอดเวลาในการดาเนนกจกรรม ซ งกจกรรมตางๆ ได กาหนดชวงระยะเวลาในการทากจกรรม ดงตารางท 1 ตารางท 1: วนเวลาในการทดลองใช บทเร ยน วน เวลาท ศ กษา รายการดาเนนการ 10 ต.ค ปฐมนเทศการใช บทเร ยน 10 ต.ค ทาแบบทดสอบกอนเร ยน 11 ต.ค : หนวยท 1 แล วทดสอบท ายบทเร ยน 18 ต.ค : หนวยท 2 แล วทดสอบท ายบทเร ยน 25 ต.ค : หนวยท 3 แล วทดสอบท ายบทเร ยน 26 ต.ค : ทาแบบทดสอบหลงเร ยน 26 ต.ค : สร ปผล และอภปราย 3.6 การประเมนผล และสถตท ใช การดาเนนการทดลอง โดยกล มทดลองท จบค กน ค ละ 2 คน ทาการศ กษา หร อเร ยนร รวมกน ด วยเคร องคอมพวเตอร 1 ช ด พร อมห ฟง แตละค ได รบสทธ เข าส บทเร ยน (Login) รวมกน ค อ ได รบ user account และ รหสผานเพ ยง 1 เด ยว แล วดาเนนการ ศ กษาบทเร ยนตามท ผ สอนกาหนด โดยเรมจากทาแบบทดสอบ กอนเร ยน จากนนศ กษาเน อหาหนวยท 1 เม อศ กษาจบต องทา แบบทดสอบท ายบทเร ยน แล วศ กษาเน อหาหนวยท 2 และ 3 เชนเด ยวกบหนวยท 1 ส ดท ายทาแบบทดสอบหลงเร ยน ซ งผล ของคะแนนท ได จากการประเมนผล ได นาไปเปร ยบเท ยบโดย ใช คาเฉล ย สวนเบ ยงเบนมาตรฐาน และการวเคราะห เปร ยบเท ยบความแตกตางโดยการทดสอบคา t (t-test) [2] 4. ผลการศ กษา 4.1 บทเร ยนคอมพวเตอร บทเร ยนคอมพวเตอร ท ได จากการพฒนา เพ อใช เป น เคร องม อในการวจยเชงทดลองครงน เป นบทเร ยนในกล ม สาระ การเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย สาหรบนกเร ยนชน มธยมศ กษาป ท 5 ประกอบด วยหนวยการเร ยน จานวน 3 หนวย ม รายละเอ ยด ดงน 1. หนวยท 1 สร างใบเสร จรบเงนประเภทตาง ๆ 2. หนวยท 2 การจดการงานวดผล 3. หนวยท 3 การนาเสนองานด วยกราฟ 4.2 สวนประกอบของบทเร ยน สวนประกอบของบทเร ยนประกอบด วยสวนตาง ๆ ดงน หวเร อง วตถ ประสงค แบบทดสอบกอนบทเร ยน เน อหาบทเร ยน แบบฝ กหดท ายบทเร ยน แบบทดสอบหลงบทเร ยน ระบบการจดการบทเร ยน ระบบฐานข อม ลของผ เร ยน 4.3 ผลการวเคราะห ข อมลตามแผนการทดลอง ดงน 1. ประสทธภาพของบทเร ยน จากการทดลองใช และ วเคราะห ข อม ลโดยใช ส ตร E1/E2 [3] ปรากฏผลวา บทเร ยนท ผ วจยสร างข น ม คาเทากบ 87.50/86.50 ส งกวา สมมตฐานท ตง ไว 85.00/85.00 รายละเอ ยดดงตารางท 2 ตารางท 2: ประสทธภาพของบทเร ยนคอมพวเตอร คะแนน คะแนนเต ม คาเฉล ย S.D. ร อยละ E E ผลสมฤทธทางการเร ยนของผ เร ยน ระหวางคะแนน แบบทดสอบกอนเร ยน และคะแนนแบบทดสอบหลงเร ยน ท เกดจากการจบค กนของผ เร ยน ค ละ 2 คน ผลเป นไปตามตาราง ท 3 ตารางท 3: ผลสมฤทธทางการเร ยนของผ เร ยน คะแนน ผ เร ยน คะแนน S.D. t-test กอนเร ยน ** หลงเร ยน ** ม นยสาคญทางสถตท ระดบ.05, df = N-1 = 20-1 = 19 คา ตาราง t ท ระดบนยสาคญทางสถต.05 ได คา t.05 (19) =1.699 จากตารางท 2 คา t-test จากการคานวณ ม คา เทากบ เม อเปดตารางคา t ท ระดบนยสาคญทางสถตท ระดบ.05 โดยคา 1032

5 df = 19 ดงนนคา t = เม อทาการเปร ยบเท ยบคา t-test จากการคานวณกบคา t-test จากตาราง พบวาผลสมฤทธ ทางการ เร ยนของผ เร ยน ท ผานการเร ยนด วยบทเร ยนคอมพวเตอร ชวย สอนบนอนเตอร เน ต รายวชาคอมพวเตอร เร อง การใช งาน โปรแกรมตารางทางาน (Microsoft Excel) ชวงชนท 4 โดยใช เทคนคการเร ยนแบบเพ อนค คด บนระบบ Moodle LMS หลง เร ยนส งกวากอนเร ยน อยางม นยสาคญทางสถตท.05 ดงนน เทคนคการเร ยนร แบบเพ อนค คด Think-Pair-Share จ งสามารถ นาไปใช ในการจดการเร ยนร อยางได ผล เพราะทาให ผ เร ยนแต ละคนท จบค กนระหวางผ เร ยนท เร ยนเกง กบผ เร ยนท เร ยนออน ม ผลสมฤทธทางการเร ยนส งข น ดงตารางท 4 ตารางท 4: ผลการทดสอบกอนเร ยนและหลงเร ยน ค ท กอนเร ยน = X 1 หลงเร ยน = X 2 d=x 2 -X 1 D รวม สรป จากผลการวจยสร ปได วาบทเร ยนคอมพวเตอร ชวยสอนบน อนเทอร เน ต รายวชาคอมพวเตอร เร อง การใช งานโปรแกรม ตารางทางาน (Microsoft Excel) ชวงชนท 4 โดยใช เทคนคการ เร ยนแบบเพ อนค คด บนระบบ Moodle LMS ท พฒนาข น ค อ 1. บทเร ยนท พฒนาข น ม ประสทธภาพส งกวาเกณฑ ท กาหนดไว กลาวค อ เม อคดจากคาคะแนนเฉล ยของการทา แบบทดสอบท ายบทเร ยนแตละหนวย กบแบบทดสอบหลง เร ยนท ผ เร ยนทาได ม คา 87.33/86.17 ซ งส งกวาเกณฑ 85/85 ท ตงไว สอดคล องกบงานวจยของ นพศกด (2544) เร อง การ สร าง และหาประสทธภาพของบทเร ยนคอมพวเตอร ชวยสอน ระบบมลตม เด ย (MMCAI) วชาเคร อขายคอมพวเตอร เบ องต น สาหรบนกศ กษาระดบประกาศน ยบตรวชาช พชนส ง (ปวส.) ตามหลกส ตรสถาบนเทคโนโลย ราชมงคล ผลการวจยพบวา บทเร ยนคอมพวเตอร ชวยสอนท สร างข น ม ประสทธภาพ 86.18/85.02 ส งกวาเกณฑ 85/85 ท ได ตงสมมตฐานไว ท เป น เชนน อาจเป นผลเน องมาจาก ก) กรณ คา E1 ม คามากกวา E2 เพราะคา E1 เกดจากการ วดผลสมฤทธของผ เร ยน จากการทาแบบทดสอบท ายบทเร ยน แตละหนวย เป นการวดผลทนท ท ศ กษาเน อหาจบในแตละเร อง ทาให ระดบคาเฉล ยส งกวาคา E2 ซ งเป นการวดผลสมฤทธ จาก การทาแบบทดสอบหลงเร ยน ด วยข อสอบท มาจากเน อหาท ได เร ยนผานมาทงหมด ซ งเวลาเร ยนผานมานานพอสมควร ทาให เกดการล มเน อหาบางสวนไปบ าง ข) บทเร ยนคอมพวเตอร ท ผ วจยได พฒนาข น เป นส อการ เร ยนการสอนท สร างข นใหม ผ เร ยนสามารถเร ยนร ได ตาม ความสามารถ และเร ยนร ได ด วยตนเอง เม อไมเข าใจสวนใด สามารถกลบไปทบทวนศ กษาเพมเตมได นอกจากน ยงเป น การสงเสรมให ผ เร ยน ได ม สวนรวมในกจกรรมการเร ยนการ สอน ทาให ผ เร ยนร จกคด ทาความเข าใจและแกปญหาด วย ตนเอง ซ งสอดคล องกบพระราชบญญตการศ กษาแหงชาต พ.ศ ท ม แนวทางการจดการศ กษา โดยคาน งถ งความแตกตาง ระหวางบ คคล ท ม งสงเสรมให ผ เร ยนเกดการเร ยนร และ พฒนาตนเองตามธรรมชาต โดยถ อวาผ เร ยนม ความสาคญท ส ด 1033

6 2. ผลสมฤทธทางการเร ยนด วยบทเร ยนคอมพวเตอร ชวย สอนบนอนเทอร เน ต รายวชาคอมพวเตอร เร อง การใช งาน โปรแกรมตารางทางาน (Microsoft Excel) ชวงชนท 4 โดยใช เทคนคการเร ยนแบบเพ อนค คด บนระบบ Moodle LMS หลง เร ยนส งกวากอนเร ยน อยางม นยสาคญทางสถตท ระดบ.05 ซ ง สอดคล องกบงานวจยของ ศรา (2546) ท ทาการวจยเร อง การ พฒนาบทเร ยนคอมพวเตอร ชวยสอนบนอนเทอร เน ต แบบ WBI สาหรบเคร อขาย KLMITNB online วชาฐานข อม ล เบ องต น หลกส ตรวทยาศาสตร บณฑตสถาบนราชภฎ พบวา ผลสมฤทธทางการเร ยนหลงเร ยนบทเร ยน WBI-IDB ส งกวา กอนเร ยนอยางม นยสาคญทางสถตท ระดบ.01 [4] ผลท เกดข น เน องมาจากผ เร ยนจะต องทาแบบทดสอบกอน เร ยนกอน ซ งผ เร ยนยงไมม ความร ในเร องท จะศ กษาเลย อาจทา แบบทดสอบไปแบบคาดเดา แตหล งจากท ได เร ยนเน อหาแล ว ทาให ผ เร ยนเกดการเร ยนร สามารถเข าใจในเน อหาได ด ข น และ เม อทาแบบทดสอบหลงเร ยนจ งทาแบบทดสอบได ด มากข น ทงยงสอดคล องกบงานวจยของ นางวมลพรรณ ไชยยงยศ (2549) ท ทาการวจยเร อง รายงานผลการพฒนาการจดกจกรรม การเร ยนร แบบเพ อนค คด กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พ และเทคโนโลย รายวชาปฏบตงานอาช พและเทคโนโลย (พมพ ด ดไทย) ชนมธยมศ กษาป ท 1 โรงเร ยนราศ ไศล ผลการวจยพบวา ก) การจดกจกรรมการเร ยนร แบบเพ อนค คด กล มสาระ การเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย สาระเพมเตม รายวชา ปฏบตงานอาช พและเทคโนโลย (พมพ ด ดไทย) ม ประสทธภาพ เทากบ 82.93/82.85 ซ งส งกวาเกณฑ 75/75 ท ตงไว ข) นกเร ยนท เร ยนโดยใช แผนการเร ยนร แบบเพ อนค คด กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย สาระ เพมเตม รายวชาปฏบตงานอาช พและเทคโนโลย (พมพ ด ด ไทย) ม คาดชน ประสทธผล เทากบ 0.53 แสดงวานกเร ยนม คะแนนหลงเร ยนส งกวากอนเร ยน ร อยละ 53 ค) นกเร ยนชนมธยมศ กษาป ท 1/4 ม ความพ งพอใจตอ การจดการเร ยนร แบบเพ อนค คด กล มสาระการเร ยนร การงาน อาช พและเทคโนโลย รายวชาปฏบตงานอาช พและเทคโนโลย (พมพ ด ดไทย) อย ในระดบมาก โดยม คาเฉล ยเทากบ 4.43 กลาว โดยสร ป การจดกจกรรมการเร ยนร แบบเพ อนค คด (Think-Pair-Share) ชวยให นกเร ยนม ผลสมฤทธทางการเร ยน ส งข น ม พฒนาการเพมข น เพราะนกเร ยนรวมกนทางา นเป นค รวมกนคด แล วนามาอภปราย ทาให เกดความร ความเข าใจ ท หลากหลาย นบวา เป นการจดกจกรรมท เหมาะสม สามารถ นาไปใช ในการจดการเร ยนการสอน และเป นแนวทางในการ พฒนาการจดการเร ยนร ด านการพมพ ตอไป จากผลการวจยสร ปได วา บทเร ยนคอมพวเตอร ชวยสอนบน อนเทอร เน ต รายวชาคอมพวเตอร เร อง การใช งานโปรแกรม ตารางทางาน (Microsoft Excel) ชวงชนท 4 โดยใช เทคนคการ เร ยนแบบเพ อนค คด บนระบบ Moodle LMS ท พฒนา ม ประสทธภาพ และม ค ณภาพ ซ งบทเร ยนน สามารถตอบสนอง การจดการศ กษาโดยย ดหลกวาผ เร ยนท กคนม ความสามารถใน การเร ยนร และพฒนาตนเองได โดยถ อวาผ เร ยนม ความสาคญ ท ส ด กระบวนการจดการศ กษาม ง สงเสรมให ผ เร ยนสามารถ พฒนาตนตามศกยภาพ ม การนาเอาความสามารถทาง เทคโนโลย ใหมของอนเทอร เน ตมาสนบสน นการศ กษา ในการ ตดตอ ส อสารระหวางผ เร ยนกบผ สอนให ม ความสะดวกมากข น อ กทงยงเอาเทคโนโลย การนาเสนอภาพ และเส ยงมาใช เพ อให บทเร ยนม ความนาสนใจ ม สวนของการตดตามความกาวหน า ของผ เร ยน โดยแสดงในร ปของกราฟ ทาให ผ เร ยนเกดกาลงใจ อยากเร ยนร ไมทาให ไมเกดความเคร ยด เพราะผ เร ยนควบค ม การเร ยนได ด วยตนเอง รวมถ งเกบข อม ลตาง ๆ ไว ในเคร องแม ขาย (Web Server) ทาให ผ เร ยนพฒนาทกษะของตนเองได อยาง ตอเน องไมต องกลบไปเรมต นเร ยนใหมอ กครง 6. กตตกรรมประกาศ ขอกราบบ ชาพระค ณบดามารดา ทานผ อานวยการ คร อาจารย นกเร ยน ผ เกยวข อ งท ได อานวยความสะดวก รวมถ ง ภรรยาและบ ตรชายทง 2 คน ท คอยให กาลงใจด วยด ตลอดมาจน ได ผลสาเร จตามวตถ ประสงค ท กประการ เอกสารอ างอง [1] Layman, F., (1981), Think-Pair-Share, Retrieved Aug. 15, 2007, Available: 1034

7 [2] วญญา วศาลาภรณ. การวจยทางการศ กษา: หลกการ และแนวทางปฏบต. กร งเทพฯ : ต นอ อแกรมม, [3] มนต ชย เท ยนทอง. การออกแบบและพฒนาคอร ส แวร สาหรบบทเร ยนคอมพวเตอร. ภาควชาคอมพวเตอร ศ กษา คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม สถาบนเทคโนโลย พระจอมเกล า พระนครเหน อ, [4] ศรา หร จตตววฒน. การพฒนาบทเร ยนคอมพวเตอร ชวยสอนบนอนแตอร เน ตแบบ WBI สาหรบเคร อขาย KLMITNB online วชาฐานข อม ลเบ องต น หลกส ตร วทยาศาสตร บณฑต สถาบนราชภฎ. วทยานพนธ ปรญญาคร ศาสตร อ ตสาหกรรมมหาบณฑต สาขาวชาโทคโนโลย คอมพวเตอร ภาควชาคอมพวเตอร ศ กษา บณฑตวทยาลย สถาบนเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ,

การพ ฒนางานน าเสนอแบบม ลต ม เด ย เร อง การใช โปรแกรมไมโครซอฟต เอ กเซล ส าหร บน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 2

การพ ฒนางานน าเสนอแบบม ลต ม เด ย เร อง การใช โปรแกรมไมโครซอฟต เอ กเซล ส าหร บน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 2 การพ ฒนางานน าเสนอแบบม ลต ม เด ย เร อง การใช โปรแกรมไมโครซอฟต เอ กเซล ส าหร บน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 2 The Development of Multimedia Presentation on the Topic of Use of Microsoft Excel for Grade 8 Students

More information

1. เพ อการพ ฒนาโปรแกรมบทเร ยนเร อง การใช โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ด 2003 เบ องต น

1. เพ อการพ ฒนาโปรแกรมบทเร ยนเร อง การใช โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ด 2003 เบ องต น สร ปผลการพ ฒนาโปรแกรมบทเร ยนรายว ชาคอมพ วเตอร และเทคโนโลย พ นฐาน เร อง การใช โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ด 2003 พ นฐาน ช นม ธยมศ กษาป ท 1 โรงเร ยนจ าปาโมงว ทยาคาร อาเภอบ านผ อ จ งหว ดอ ดรธาน ผลการพ ฒนาโปรแกรมบทเร

More information

การพ ฒนาบทเร ยนออนไลน แบบประมวลสารสนเทศในอ เล ร นน ง รายว ชาเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ช นม ธยมศ กษาป ท 2

การพ ฒนาบทเร ยนออนไลน แบบประมวลสารสนเทศในอ เล ร นน ง รายว ชาเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ช นม ธยมศ กษาป ท 2 การพ ฒนาบทเร ยนออนไลน แบบประมวลสารสนเทศในอ เล ร นน ง รายว ชาเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ช น Development online learning of Information Processing in e-learning on Information and Communication Technology

More information

1. ควำมเป นมำและควำมส ำค ญของป ญหำ

1. ควำมเป นมำและควำมส ำค ญของป ญหำ 1 บทท 1 บทน ำ 1. ควำมเป นมำและควำมส ำค ญของป ญหำ ตามท ได ร บมอบหมายให สอน ให สอนว ชา การบ ญช ก บคอมพ วเตอร รห สว ชา 01-110 จานวน 3 หน วยก ต ตามหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชา พ ทธศ กราช 545 (ปร บปร ง พ.ศ. 546)

More information

นางสาวศ ร ภ ทร ร งเร องส นงาม

นางสาวศ ร ภ ทร ร งเร องส นงาม 1 พ ฒนาการใช โปรแกรม Microsoft office Power Point 2010 ของน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 2 โดยใช แบบฝ กท กษะ นางสาวศ ร ภ ทร ร งเร องส นงาม โรงเร ยนอ สส มช ญศร ราชา ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2556 2 สารบ ญ บทท หน

More information

ป จจ ยท ส งผลต อการยอมร บระบบการบร หารทร พยากรมน ษย ผ านเว บไซต : กรณ ศ กษา ห างห นส วนจาก ด เค.เอส.เอส.คอม

ป จจ ยท ส งผลต อการยอมร บระบบการบร หารทร พยากรมน ษย ผ านเว บไซต : กรณ ศ กษา ห างห นส วนจาก ด เค.เอส.เอส.คอม ป จจ ยท ส งผลต อการยอมร บระบบการบร หารทร พยากรมน ษย ผ านเว บไซต : กรณ ศ กษา ห างห นส วนจาก ด เค.เอส.เอส.คอม FACTORS AFFECTING THE ADOPTION OF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT SYSTEM THROUGH THE WEBSITE: CASE

More information

เค าโครงว ทยาน พนธ ช อน กศ กษา อ ใลพร สมคะเน รห สประจ าต ว 53M54680124 ปร ญญา คร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชา

เค าโครงว ทยาน พนธ ช อน กศ กษา อ ใลพร สมคะเน รห สประจ าต ว 53M54680124 ปร ญญา คร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชา เค าโครงว ทยาน พนธ ช อน กศ กษา อ ใลพร สมคะเน รห สประจ าต ว 53M54680124 ปร ญญา คร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชา หล กส ตรและการสอน ประธานท ปร กษาว ทยาน พนธ อ.ดร.อ งคนา กร ณยาธ ก ล กรรมการท ปร กษาว ทยาน พนธ ผศ.ดร.ส

More information

นางส ญชณ ญา คชนาเคนทร คร ว ทยฐานะคร ชานาญการ โรงเร ยนศร เอ ยมอน สรณ ส าน กงานเขตบางนา กร งเทพมหานคร

นางส ญชณ ญา คชนาเคนทร คร ว ทยฐานะคร ชานาญการ โรงเร ยนศร เอ ยมอน สรณ ส าน กงานเขตบางนา กร งเทพมหานคร นางส ญชณ ญา คชนาเคนทร คร ว ทยฐานะคร ชานาญการ ช อเร อง การใช หน งส อน ทานส งเสร มท กษะทางว ทยาศาสตร เพ อพ ฒนาการด านการ ส งเกตของเด กปฐมว ย ช นอน บาลป ท 2 โรงเร ยนศร เอ ยมอน สรณ สาน กงาน เขตบางนา กร งเทพมหานคร

More information

บทท 12 การจ ดทาโครงการน เทศ

บทท 12 การจ ดทาโครงการน เทศ บทท 12 การจ ดทาโครงการน เทศ การน เทศเป นก จกรรมหน งท สถานศ กษาควรให ความสาค ญ และเน องจากจะต องม การ เตร ยมต วและเตร ยมความพร อมหลายอยาง เชน การประสานงาน การต ดตามผล ความก าวหน า ฯลฯเป นต น จ งม ความจาเป

More information

ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2556

ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2556 การแก ไขพฤต กรรมการไม สนใจเร ยนในรายว ชาการใช โปรแกรมนาเสนอข อม ลด วยส อการ สอนของน กเร ยนระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นป ท 1/ 5สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ ว ทยาล ยเทคโนโลย ไทยบร หารธ รก จ นางสาวณ ฏญาพร ช

More information

ว รว ฒน เหล ยมมณ * หท ยชนก หว งวงศ เจร ญ ภาคว ชาคณ ตศาสตร คณะเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยร งส ต

ว รว ฒน เหล ยมมณ * หท ยชนก หว งวงศ เจร ญ ภาคว ชาคณ ตศาสตร คณะเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยร งส ต The 2 nd Academic Science and Technology Conference (ASTC 2014) 21 March 2014 การจ าลองสถานการณ เพ อหาช วงเวลาท เหมาะสม ส าหร บการต ดส นใจซ อหร อขายหล กทร พย ของบร ษ ท ปตท.จ าก ด(มหาชน) โดยอาศ ยเส นค าเฉล

More information

จ ดทาโดย นางสาวอ ญชล อ นสมพ นธ

จ ดทาโดย นางสาวอ ญชล อ นสมพ นธ รายงานว จ ย การพ ฒนาผลส มฤทธ ทางการเร ยนว ชาการใช โปรแกรมประมวลผลคา โดยใช ก จกรรมเพ อนช วยเพ อน ของน กศ กษาระด บช น ปวช.2 ห อง TI201 ว ทยาล ยเทคโนโลย พาย พและบร หารธ รก จ จ ดทาโดย นางสาวอ ญชล อ นสมพ นธ

More information

ค ม อพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา รายว ชาเล อก

ค ม อพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา รายว ชาเล อก ค ม อพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา รายว ชาเล อก หล กส ตรการศ กษานอกระบบ ระด บการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 ส าน กงาน กศน.จ งหว ดฉะเช งเทรา ส าน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย ส าน กงานปล

More information

หน วยท 11 การเข ยนเค าโครงการว จ ยเพ อพ ฒนาการเร ยนร (การวางแผนการว จ ยในช นเร ยน)

หน วยท 11 การเข ยนเค าโครงการว จ ยเพ อพ ฒนาการเร ยนร (การวางแผนการว จ ยในช นเร ยน) หน วยท 11 การเข ยนเค าโครงการว จ ยเพ อพ ฒนาการเร ยนร (การวางแผนการว จ ยในช นเร ยน) การเข ยนเค าโครงการว จ ย (เพ อพ ฒนา การเร ยนร ) ค อ การวางแผนการว จ ยว าจะว จ ยเร องอะไร จะด าเน นการในการว จ ยอย างไร

More information

วารสารเซนต จอห น บทค ดย อ. กฤศวรรณ ประเสร ฐส ทธ * Krisawan Prasertsith

วารสารเซนต จอห น บทค ดย อ. กฤศวรรณ ประเสร ฐส ทธ * Krisawan Prasertsith การพ ฒนาท กษะการทำางานในด านการใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท ออฟฟ ศ Saint John s Journal 2007 กรณ ศ กษา องค การบร หารส วนตำาบลคลองส วารสารว ชาการ อำาเภอคลองหลวง จ งหว ดปท มธาน การพ ฒนาท กษะการทำางานในด านการใช

More information

หน วยท 1 ความร เก ยวก บโปรแกรมเพ องานเอกสาร

หน วยท 1 ความร เก ยวก บโปรแกรมเพ องานเอกสาร หน วยท 1 ความร เก ยวก บโปรแกรมเพ องานเอกสาร 2 ห วข อเร องการสอน/การเร ยนร แผนบร หารการสอนประจาหน วยท 1 ความร เก ยวก บโปรแกรมเพ องานเอกสาร 1. ความหมายและความสาค ญของเอกสาร 2. ความหมายของโปรแกรมเพ องานเอกสาร

More information

รายงานผลการดาเน นงานท ด (Best Practices)

รายงานผลการดาเน นงานท ด (Best Practices) 1 รายงานผลการดาเน นงานท ด (Best Practices) เร อง การใช ร ปแบบการบร หารแบบ 4 D เพ อพ ฒนาค ณภาพ การศ กษาโรงเร ยนว ดถ วทอง ของ โรงเร ยนว ดถ วทอง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาปท มธาน เขต ๑ สาน กงานคณะกรรมการการศ

More information

บทเร ยนออนไลน ว ชาการใช โปรแกรมฐานข อม ล Microsoft Access 2007

บทเร ยนออนไลน ว ชาการใช โปรแกรมฐานข อม ล Microsoft Access 2007 บทเร ยนออนไลน ว ชาการใช โปรแกรมฐานข อม ล Microsoft Access 2007 นางสาวอรอ มา บ ญช นางสาวเพ ญประภา อ สาพรม นางสาวอาร ยา มหาน ช ต โครงการเล มน เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ ประเภทว

More information

แผนการจ ดการความร (Knowledge Management Action Plan) คณะว ศวกรรมศาสตร และเทคโนโลย ว ทยาล ยอ นเตอร เทคลาปาง ป 2556

แผนการจ ดการความร (Knowledge Management Action Plan) คณะว ศวกรรมศาสตร และเทคโนโลย ว ทยาล ยอ นเตอร เทคลาปาง ป 2556 แผนการจ ดการความร (Knowledge Management Action Plan) คณะว ศวกรรมศาสตร และเทคโนโลย ว ทยาล ยอ นเตอร เทคลาปาง ป 2556 1 2 คานา คณะว ศวกรรมศาสตร และเทคโนโลย เป ดด าเน นการเร ยนการสอนในหล กส ตร เทคโนโลย บ ณฑ

More information

หน วยท 1 : การว พากษ แผนจ ดการเร ยนร

หน วยท 1 : การว พากษ แผนจ ดการเร ยนร หน วยท 1 : การว พากษ แผนจ ดการเร ยนร หน วยย อยท 1.1 : แนวค ดพ นฐานในการออกแบบการจ ดการเร ยนร 1. แนวค ดส าค ญในการออกแบบการเร ยนร ท สอดคล องก บหล กส ตรแกนกลางการศ กษา ข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 หล กส ตรแกนกลางการศ

More information

ว ทยาล ยเทคน คหาดใหญ อาช วศ กษาจ งหว ดสงขลา

ว ทยาล ยเทคน คหาดใหญ อาช วศ กษาจ งหว ดสงขลา การศ กษาเปร ยบเท ยบผลของว ธ การสอนด วยว ธ การสอนแบบการเสนอต วแบบ ก บว ธ การสอนท ใช เอกสารประกอบการเร ยนการสอน ท ม ต อการศ กษาว ชาโครงการ รห สว ชา 3104 6001 ของน กศ กษาระด บช นประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง

More information

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2013 ระหว างว นท 7 8 พฤษภาคม 2557

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2013 ระหว างว นท 7 8 พฤษภาคม 2557 รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2013 ระหว างว นท 7 8 พฤษภาคม 2557 สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา 1 รายงานผล

More information

การฝ กอบรมสมรรถนะด านไอซ ท ของคร ผ สอนรายว ชาพ นฐานเทคโนโลย สารสนเทศและการ ส อสารระด บประถมศ กษาด วยระบบพ เล ยงสน บสน นเสร มด วยเคร อข ายส งคมออนไลน

การฝ กอบรมสมรรถนะด านไอซ ท ของคร ผ สอนรายว ชาพ นฐานเทคโนโลย สารสนเทศและการ ส อสารระด บประถมศ กษาด วยระบบพ เล ยงสน บสน นเสร มด วยเคร อข ายส งคมออนไลน การฝ กอบรมสมรรถนะด านไอซ ท ของคร ผ สอนรายว ชาพ นฐานเทคโนโลย สารสนเทศและการ ส อสารระด บประถมศ กษาด วยระบบพ เล ยงสน บสน นเสร มด วยเคร อข ายส งคมออนไลน The Training of ICT Competency for Teachers of basic

More information

การประเม นโครงการยกระด บผลส มฤทธ ทางการเร ยน โดยใช ส อ ICT โรงเร ยนหม บ านสหกรณ 2 นางเบ ญจพรรณ ดวงเด น ต าแหน ง คร ว ทยฐานะคร ช านาญการพ เศษ

การประเม นโครงการยกระด บผลส มฤทธ ทางการเร ยน โดยใช ส อ ICT โรงเร ยนหม บ านสหกรณ 2 นางเบ ญจพรรณ ดวงเด น ต าแหน ง คร ว ทยฐานะคร ช านาญการพ เศษ 1 การประเม นโครงการยกระด บผลส มฤทธ ทางการเร ยน โดยใช ส อ ICT โรงเร ยนหม บ านสหกรณ 2 นางเบ ญจพรรณ ดวงเด น ต าแหน ง คร ว ทยฐานะคร ช านาญการพ เศษ โรงเร ยนหม บ านสหกรณ 2 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาเช ยงใหม เขต

More information

รายงานว จ ยในช นเร ยน

รายงานว จ ยในช นเร ยน รายงานว จ ยในช นเร ยน การจ ดการเร ยนโดยใช ส อPowerPointและใบงานในรายว ชา ว ชาโปรแกรมส าเร จร ปเพ องานบ ญช รห ส 3201-2011 ระด บช น ปวส. 1 สาขางานการบ ญช ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2555 ชน ดาภา ก ลยาน รายงานว

More information

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2010 ระหว างว นท 2 3 เมษายน 2556

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2010 ระหว างว นท 2 3 เมษายน 2556 1 รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2010 ระหว างว นท 2 3 เมษายน 2556 สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา 2 รายงานผล

More information

โครงการการศ กษาความรอบร เฉพาะเร อง (Senior Project)

โครงการการศ กษาความรอบร เฉพาะเร อง (Senior Project) โครงการการศ กษาความรอบร เฉพาะเร อง (Senior Project) โรงเร ยนสาธ ตแห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร โครงการการศ กษาพห ภาษา ศ นย ว จ ยและพ ฒนาการศ กษา โครงการการศ กษาความรอบร เฉพาะเร อง (Senior Project) โรงเร ยนสาธ

More information

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร

More information

รายงานการว จ ย การพ ฒนาแนวทางการจ ดการศ กษาเพ อพ ฒนาอาช พของ ศ นย ฝ กอาช พช มชนในภาคกลาง

รายงานการว จ ย การพ ฒนาแนวทางการจ ดการศ กษาเพ อพ ฒนาอาช พของ ศ นย ฝ กอาช พช มชนในภาคกลาง รายงานการว จ ย การพ ฒนาแนวทางการจ ดการศ กษาเพ อพ ฒนาอาช พของ ศ นย ฝ กอาช พช มชนในภาคกลาง สถาบ นพ ฒนาการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยภาคกลาง ส าน กงานปล ดกระทรงศ กษาธ การ กระทรวงศ กษาธ การ ก คาน า

More information

ร ชฎาภรณ ขนานแข ง 1, ส ทธ พงศ หกส วรรณ 2 และ อ ชชา เขตบำร ง 3 Ratchadaporn Khanankhang, 1 Suthipong Hoksuwan 2 and Atcha Khetbumrung 3 บทค ดย อ

ร ชฎาภรณ ขนานแข ง 1, ส ทธ พงศ หกส วรรณ 2 และ อ ชชา เขตบำร ง 3 Ratchadaporn Khanankhang, 1 Suthipong Hoksuwan 2 and Atcha Khetbumrung 3 บทค ดย อ 80 การเปร ยบเท ยบผลส มฤทธ ทางการเร ยนและท กษะด านฐานสมรรถนะว ชาช พ ในรายว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ เร อง การใช งานโปรแกรม Microsoft Office Excel 2007 สำหร บน กเร ยนระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นป ท 2 สาขาว

More information