โครงการส งเสร มความร ด านเทคโนโลย สารสนเทศ

Size: px
Start display at page:

Download "โครงการส งเสร มความร ด านเทคโนโลย สารสนเทศ"

Transcription

1 โครงการส งเสร มความร ด านเทคโนโลย สารสนเทศ 1. หล กการและเหต ผล ป จจ บ นเทคโนโลย ได ม การพ ฒนาไปอย างรวดเร ว กอปรก บการด าเน นก จการท งทางด านการศ กษาและ ทางด านพาณ ชย ม ความต องการทร พยากรบ คคลท ม ความสามารถและศ กยภาพส งในการผล ตในขณะท ค าแรง ท ปร บส งข นท าให ธ รก จด านต างๆ ม ต นท นการผล ตท ส งข นในขณะท ทร พยากรบ คคลม จ าก ดด งน นเพ อเป นการ พ ฒนาทร พยากรมน ษย ให ม ศ กยภาพเพ มข น ด งน นศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยศ ลปากร จ งได จ ดท าโครงการน ข นมา 2.ว ตถ ประสงค : 1. เพ อให ความร เผยแพร ความร การใช โปรแกรม Microsoft Office 2013 ให ก บผ เข าร วมอบรม 2. พ ฒนาท กษะในการใช โปรแกรม Microsoft Office ให ก บช มชนอย างกว างขวาง 3. เป าหมาย : พน กงาน ข าราชการ น กศ กษา และประชาชนท วไป จ านวน 230 คน ด งน นครปฐม 100 คน ท าพระและตล งช น 50 คน เพชรบ ร 80 คน 4. ระยะเวลา: ประมาณเด อนพฤษภาคม 2556, 8 ม นาคม 2556 และ 20 ม นาคม สถานท : ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ว ทยาเขตพระราชว งสนามจ นทร (ประมาณเด อนพฤษภาคม 2556) ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ว งท าพระ (8 ม นาคม 2556) ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ว ทยาเขตสารสนเทศเพชรบ ร (20 ม นาคม 2556) 6. ว ทยากร : ว ทยากรจาก Microsoft Thailand /7. ต วช ว ด

2 ๒ 7. ต วช ว ดผลส าเร จจากการด าเน นงาน : ต วช ว ด หน วยน บ เป าหมาย ผลผล ต ต วช ว ดเช งปร มาณ - จ านวนผ เข าร บบร การ คน 200 ต วช ว ดเช งค ณภาพ - ความพ งพอใจของผ ร บบร การในการเข าร วมก จกรรม ร อยละ ผ ร บผ ดชอบโครงการ : ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยศ ลปากร 9. ผลท คาดว าจะได ร บ : ผ เข าร วมอบรมม ความร เก ยวก บการ Microsoft Office เพ มมากข นและสามารถน าไปประย กต ใช ก บงานใน หน าท และช ว ตประจ าว น 10. สถานท ต ดต อ นางสาวธว ลร ตน บ ณยเลขา ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ว ทยาเขตพระราชว งสนามจ นทร นครปฐม โทรศ พท ต อ 644 โทรสาร

3 ท ศธ / ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ว ทยาเขตพระราชว งสนามจ นทร อ าเภอเม อง จ งหว ดนครปฐม มกราคม 2556 เร อง ขอเช ญเข าร วมโครงการส งเสร มความร ด านเทคโนโลย สารสนเทศ เร อง การใช โปรแกรม Microsoft Office 2013 เร ยน ส งท ส งมาด วย 1. โครงการส งเสร มความร ด านเทคโนโลย สารสนเทศฯ 2. ก าหนดการ และแบบตอบร บ ด วยศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ได ร บอน ม ต ให จ ดโครงการส งเสร มความร ด านเทคโนโลย สารสนเทศ เร อง การใช โปรแกรม Microsoft Office 2013 เพ อเผยแพร ความร และพ ฒนาท กษะในการใช โปรแกรม Microsoft Office และเป นการพ ฒนาทร พยากรมน ษย ให ม ศ กยภาพเพ มข น ในการน ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอเร ยนเช ญท านและบ คลากรในหน วยงานของท าน เข าร วม โครงการส งเสร มความร ด านเทคโนโลย สารสนเทศ เร อง การใช โปรแกรม Microsoft Office 2013 ในศ กร ท 8 ม นาคม 2556 ต งแต เวลา น. ณ ห องปฏ บ ต การคอมพ วเตอร ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ว ทยาเขต ว งท าพระ กร งเทพมหานคร โดยไม เส ยค าใช จ ายและไม ถ อเป นว นลา ท งน กร ณาแจ งย นย นการเข าร วมโครงการด งกล าว ภายในว นศ กร ท 1 ม นาคม 2556 ได ท ค ณธว ลร ตน บ ณยเลขา โทรศ พท ต อ 644 โทรสาร หร อ ส งแบบตอบร บกล บมาท จ งเร ยนมาเพ อโปรดพ จารณาด าเน นการต อไป จ กขอบค ณย ง ขอแสดงความน บถ อ ส าน กงานเลขาน การ โทรศ พท ต อ 644 โทรสาร (ผ ช วยศาสตราจารย ฉ ตรช ย เผ าทองจ น) ผ อ านวยการศ นย คอมพ วเตอร

4 Great Moment at Work with Microsoft Office 2013 Microsoft Office 2013 ร ปแบบการอบรม เป นการส มมนาในล กษณะการจ าลอง สถานการณ การท างานจร ง และแสดงถ งว ธ แก ไขป ญหาท เก ดข นก บงานป จจ บ น ซ งเน อหาจะครอบคล มการใช งานโปรแกรมในช ด Microsoft Office 2013 กล มเป าหมาย กล มผ ใช งานในแต ละแผนก หร อผ ใช งานช ดโปรแกรม Microsoft Office เวอร ช นก อนหน า (เช น Office97/2000/XP/2003/2007/2010) ท ต องการเร ยนร และสนใจถ งการใช งานความสามารถ ใหม ๆ ท ม อย ใน Microsoft Office 2013 ความร พ นฐานก อนการส มมนา ควรม ความร เก ยวก บการใช งานโปรแกรมคอมพ วเตอร บนระบบปฏ บ ต การ Windows เคยใช งานช ดโปรแกรม Microsoft Office เวอร ช นก อน ควรทราบถ งล กษณะงาน และห วข อในแต ละกล ม ผลท คาดว าจะได ร บ สร างงานเอกสารและงานน าเสนออย างม ออาช พ พร อมสร ป และป องก นข อม ลท ส าค ญ ประมวลผลข อม ลและสร างงานน าเสนออย างชาญฉลาด ประมวลผล และออกแบบฟอร มข อม ลอย างถ กต องแม นย า Content Microsoft Word 2013 ห วข อการส มมนา

5 ห วข อการส มมนา 1. การจ ดท าค ม อ/รายงานอย างม ประส ทธ ภาพ ด วยความสามารถของโปรแกรม Microsoft Word ค ณสามารถ จ ดท าเอกสารหร อค ม อท สวยงามเหม อนม ออาช พได อย างม ประส ทธ ภาพและรวดเร ว การใช งาน Back State การสร างและการประย กต ใช งานเมล เม ด (Mail Merge) เพ มความโดดเด นให ก บข อความภายในเอกสารด วยการแบ ง ข อความออกเป นคอล มน แทรกลายน าแบบข อความ และร ปภาพเป นพ นหล งภายใน เอกสารด วย Watermark ส าเร จร ป การแทรกห ว/ท ายเร องให ก บเอกสาร เพ อความสวยงามและ รวดเร ว (Header/Footer) สร างช ดข อความอ ตโนม ต เพ อเร ยกใช งานในภายหล งได สะดวกมากย งข น การสร างสรรค งานผ าน Template ผ าน MS Office Online การจ ดร ปแบบของข อความภายในเอกสารด วย Styles หลากหลายร ปแบบ เพ อให การจ ดร ปแบบเอกสารสะดวก และ รวดเร ว สร างปกเอกสารด วยร ปแบบอ ตโนม ต (Cover Page) การแทรกส ตรสมการคณ ตศาสตร ลงในเอกสาร น าข อความท จ ดร ปแบบแล วมาสร างเป นสารบ ญ (Table of Contents) ระบ การส นส ดการแก ไขเอกสารด วย Mark As Final การเปร ยบเท ยบเอกสารด วยฟ งก ช น Compare การเพ ม Comments การแทรกลายเซ น Digital Signature การเพ ม research Pane การแทรกว ด โอ On Line

6 ห วข อการส มมนา 2. จ ดท าจดหมายส งตามรายช อท ม อย ไม ต องว นวายก บงานเอกสารท จ าเจ เพราะ Microsoft Word 2013 สามารถน าข อม ลจาก Excel เช น ฐานข อม ลล กค ามาท าจดหมายเว ยน หร อจ าหน าซองจดหมายได อย างง ายดาย น าข อม ลรายช อบ คคลจาก MS-Word และ MS-Excel มา ท างานร วมก บเอกสารร ปแบบจดหมาย เพ อจ ดส งเป นล กษณะ จดหมายเว ยน

7 Microsoft Excel 2013 ห วข อการส มมนา 1. การหาผลสร ปจากฟ งก ช น,การ ออกรายงานประจ าเด อน และการจ ดการฐานข อม ลล กค า ร จ กน าฟ งก ช นใน Microsoft Excel 2013 มาช วยในการจ ดการ ฐานข อม ลของพน กงานหร อจ านวนมากล กค าท ม จ านวนมาก เพ อการ เล อกด หร อจ ดกล มข อม ลได ตามท ต องการ การใช งาน Sparkline and Slicer การใช งาน Flash Fill การก าหนด ใช Function พ เศษ Quick Analysis หาผลรวมของข อม ลฟ งก ช น SUMIF หาจ านวนของข อม ลฟ งก ช น COUNTIF การใช งานฟ งก ช น VLOOKUP ระหว างเว ร กช ต การด งข อม ลจากแหล งข อม ล ด วยฟ งก ช น HLOOKUP, VLOOKUP เพ อออกใบสร ปรายได ประจ าเด อน ท างานเก ยวก บว น-เวลาด วยฟ งก ช น NOW, DAY, MONTH, YEAR, DATEDIF การใช งานฟ งก ช นเก ยวก บว น-เวลา จ ดร ปแบบต วเลขเป นแบบ ข อความสร ปยอดรวมด วยฟ งก ช น BAHTTEXT เร ยกใช งานตารางส าเร จร ป กล นกรองข อม ลท ซ บซ อนตามต องการด วย AutoFilter ขจ ดข อม ลท ซ าซ อนด วย Remove Duplication การจ ดเร ยงข อม ลตามเง อนไขท ก าหนดด วย Conditional Formatting เพ อให สามารถค นหา และแยกกล มข อม ลให สะดวกมากย งข น จ ดกล มข อม ล และสร ปผลล พธ ด วยค าส ง Subtotals 2. ท างานก บกราฟ สามารถน าข อม ลจากฐานข อม ล สร ปออกเป นร ปแบบของกราฟได อย าง เหมาะสม และม ประส ทธ ภาพมากย งข น สร างกราฟ และปร บแต งอย างรวดเร วด วยร ปแบบกราฟ หลากหลายร ปแบบ การสร างกราฟด วยร ปภาพต างๆ

8 ห วข อการส มมนา 3. การป องก นข อม ลและโครงสร าง ไฟล ภายในโปรแกรม MS-Excel ปกป องข อม ลท ส าค ญของค ณให ปลอดภ ย ด วยการต งรห สก อนท จะเข า ใช งาน Microsoft Excel 2013 เร ยนร ว ธ การป องก นข อม ลภายในเซลล ด วยค าส ง Protect Sheet และป องก นโครงสร างไฟล ด วยค าส ง Protect Workbook 4. จ ดกล ม และสร ปข อม ล ค ณสามารถท าการจ ดกล มและสร ปข อม ลจากข อม ลด บท ซ บซ อนได ง าย ในพร บตาด วย Pivot Table และฟ งก ช นต างๆ สร ปข อม ลอย างหย ดหย นด วย PivotTable พร อมสร างกราฟ ด วย PivotChart เพ อให การสร ปเป นไปอย างเหมาะสม การใช ค าส ง Power View 6. สร ปยอดรวมของข อม ลจากต างช ท ด วยความสามารถของ Microsoft Excel 2013 ช วยให ค ณท าการสร ป ข อม ลด วยการเร ยกข อม ลจากต างช ทหร อจากต างไฟล ได อย างง ายดาย หล กเล ยงการหาผลรวมแบบปกต ด วยการใช งาน Consolidate เพ อให การหาผลรวมสะดวกและรวดเร วมากย งข น

9 Microsoft PowerPoint 2013 ห วข อการส มมนา 1. การจ ดร ปแบบ และล กเล นงาน น าเสนอ พบก บค ณสมบ ต ใหม ของ Microsoft PowerPoint 2013 ท จะช วย สร างสรรค งานน าเสนอให ม ความน าต นตาต นใจย งข น พร อมท งการ สร างภาพกราฟฟ กน าเสนอแบบใหม ท สวยงามด วย Smart Art และ กราฟจากโปรแกรม MS-Excel ปร บแต งข อความด วยช ดร ปแบบต วอ กษรแบบใหม เพ อให การ สร างงานน าเสนอโดดเด นมากย งข น การท างานร วมก นระหว างข อความก บกราฟฟ ก โดยการแปลง ข อความไปเป น SmartArt Graphics แทรก และปร บแต งร ปภาพ แทรก และปร บแต งกราฟ เร ยกใช งานร ปแบบพ นหล งสไลด ส าเร จร ป (Theme) ตาม ความเหมาะสม ก าหนดล กเล นให ก บแผ นสไลด และว ตถ ด วย Slide Transition และ Custom Animation ก าหนดค าให ก บงานน าเสนอด วยค าส ง Setup Show การท า Package ส าหร บ CD การบ นท กในร แปบบ XPS และ PDF การแชร Public Slide ใน SharePoint Slide Library การใช งาน Multimedia การก าหนดม มมองแบบใหม ใน PowerPoint 2. การน าเข าข อม ล และกราฟส แผ น สไลด ค ณสามารถน าข อม ลจาก Microsoft Excel 2013 ท งท อย ในร ปแบบ ตารางหร อกราฟ ไปใช ในงานน าเสนอบนโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 ได อย างรวดเร ว พร อมท งความสามารถในการ Update ข อม ลได อย าง Real Time แทรกข อม ล และกราฟจากโปรแกรม MS-Excel น าเสนอผ าน แผ นสไลด ในโปรแกรม MS-PowerPoint

10 แบบตอบร บโครงการส งเสร มความร ด านเทคโนโลย สารสนเทศ เร อง การใช โปรแกรม Microsoft Office 2013 ว นศ กร ท 8 ม นาคม 2556 ณ ห องปฏ บ ต การคอมพ วเตอร ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ว ทยาเขตว งท าพระ กร งเทพมหานคร ช อหน วยงาน เลขท. หม ท ต าบล อ าเภอ จ งหว ด รห สไปรษณ ย โทรศ พท โทรสาร 1.ช อ (นาย/นาง/นางสาว) นามสก ล ต าแหน ง หมายเลขโทรศ พท ม อถ อ อ เมล 2.ช อ (นาย/นาง/นางสาว) นามสก ล ต าแหน ง หมายเลขโทรศ พท ม อถ อ อ เมล กร ณากรอกรายละเอ ยดของผ เข าร วมโครงการอบรมด งกล าว ให ครบถ วนสมบ รณ และส งกล บไปย ง ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ว ทยาเขตพระราชว งสนามจ นทร นครปฐม หร อส งผ านโทรสาร ทาง (ค ณธว ลร ตน บ ณยเลขา) ต ดต อสอบถามรายละเอ ยดเพ มเต ม ได ท หมายเลขโทรศ พท ต อ 644 (กร ณาส งแบบตอบร บ ภายในว นศ กร ท 1 ม นาคม 2556) (ร บจ านวนจ าก ด)

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ [Type text] Page 1 สารบ ญ เร อง หน า ร จ กก บโปรแกรม Microsoft Office Word 2007... 1 เมน ของ MS-Word 2007... 3 แท บและร บบอนของ MS-Word 2007... 5

More information

บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน

บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด (Microsoft Word) เป นซอฟต แวร ส าเร จร ป (Application Software) ในประเภทโปรแกรมประมวลผลค า (Word Processing) หร อท เร

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 1 การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 งานบร การส อแล เทคโนโลย การศ กษา ศ นย ว ทยพะฒนา มสธ. นครนายก สารบ ญ 2 เร อง หน า ร จ กก บโปรแกรม Microsoft Office Word 2007... 3 เมน ของ MS-Word 2007... 4 แท บและร

More information

เร อง หน า บทท 1 ร จ ก

เร อง หน า บทท 1 ร จ ก สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 ร จ ก Microsoft Word 2007 เร มต นการใช โปรแกรม 1 ส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม Microsoft Word 2007 2 เมน ของ Microsoft Word 2007 3 การใช งานร บบอน 4 บทท 2 การจ ดแต งเอกสาร 7 เปล ยนฟอนต

More information

หน วยท 1 โปรแกรม Microsoft Office 2007

หน วยท 1 โปรแกรม Microsoft Office 2007 ห วข อเร องและงาน หน วยท 1 โปรแกรม Microsoft Office 2007 ภาพรวมของระบบ Microsoft Office 2007 ม อะไรใหม Microsoft Office 2007 โปรแกรม ส าน กงานท วไป ว ธ ต ดต งโปรแกรม Microsoft Office 2007 การเป ดใช งานเร

More information

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word ห วข อเร องและงาน ความหมายของการประมวลผลค า ค ณล กษณะท ด และประโยชน การสร างเอกสารใหม พ นฐานการใช โปรแกรม และการจ ดการไฟล เอกสารของโปรแกรม Microsoft Office Word

More information

บทท 1. ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010

บทท 1. ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010 บทท 1 ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010 11 บทท 1 ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010 ผลการเร ยนร บอกล กษณะของโปรแกรมประมวลผลคำ (Word Processing) ได บอกความเป นมาของโปรแกรมไมโครซอฟต เว ร

More information

1. ความสามารถด านการคานวณ โปรแกรม Microsoft Excel สามารถป อนส ตรการคานวณทาง คณ ตศาสตร เช น บวก ลบ ค ณ หารเป นต น

1. ความสามารถด านการคานวณ โปรแกรม Microsoft Excel สามารถป อนส ตรการคานวณทาง คณ ตศาสตร เช น บวก ลบ ค ณ หารเป นต น โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมประเภทสเปรดช ต (spreadsheet) หร อโปรแกรมตาราง ทางานซ งใช เก บข อม ลต าง ๆส ตรคานวณลงบนแผ นตารางงานคล ายก บการเข ยนข อม ลลงไปในสม ดท ม การ ต ช องตารางท งแนวนอนและแนวต

More information

โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010

โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 ห น า 1/14 1. ช อโครงการ โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 2. ย ทธศาสตร พ ฒนาบ คลากรให

More information

ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010

ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010 1 ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010 บร ษ ทไมโครซอฟต ได พ ฒนาไมโครซอฟต เว ร ดออกมาอย างต อเน อง ร น ป จจ บ นค อ ไมโครซอฟต เว ร ด 2010 ท มาพร อมในช ดไมโครซอฟต ออฟฟ ศ 2010 (Microsoft Office 2010) บร

More information

Microsoft Office โปรแกรมในช ดไมโครซอฟท ออฟฟ ศ

Microsoft Office โปรแกรมในช ดไมโครซอฟท ออฟฟ ศ 1 Microsoft Office ไมโครซอฟท ออฟฟ ต (Microsoft Office) เป นช ดโปรแกรมส าน กงาน พ ฒนาโดยไมโครซอฟท ซ -ง สามารถใช งานได ในระบบปฏ บ ต การไมโครซอฟท ว นโดวส และแอปเป ล แม คอ นทอช ไมโครซอฟท ออฟ ฟ ตย งม การส งเสร

More information

Microsoft Excel 2013

Microsoft Excel 2013 Microsoft Excel 2013 โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน ง ท อย ในช ด Microsoft Office ม จ ดเด นในด าน การ คานวณเก ยวก บต วเลข โดยการท างานของโปรแกรมจะใช ตารางตามแนวนอน (Row) และแนวต ง (Column) เป น

More information

ค ม อใช งาน Microsoft Office 365

ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 P a g e 1 ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 (Office 365 Word, Excel,PowerPoint) การต ดต ง Office 365 P a g e 2 ข อแนะนาผ ใช งานท จะต ดต ง Office 365 จะต องเป น Local Administrator ของเคร องด วย ว ธ การ

More information

แนะนาเอกสาร Microsoft Word

แนะนาเอกสาร Microsoft Word แนะนาเอกสาร Microsoft Word [ความร เก ยวก บการใช งานโปรแกรม Microsoft Word ซ งรวบรวมเน อหา เก ยวก บคาส งการใช งานท ค อนข างม ความจาเป นก บการใช งานพ มพ เอกสาร รวมท งเกร ดความร และค ย ล ดท ช วยในการทางานให

More information

บทท 1 โปรแกรมส าเร จร ปประเภทการจ ดการเอกสาร Microsoft Word 2007

บทท 1 โปรแกรมส าเร จร ปประเภทการจ ดการเอกสาร Microsoft Word 2007 บทท 1 โปรแกรมส าเร จร ปประเภทการจ ดการเอกสาร Microsoft Word 2007 จ ดประสงค การเร ยนร! เพ อให ม ความร ความเข าใจเก ยวก บการสร างเอกสารด วยโปรแกรม Microsoft Word 2007 และ สามารถน าไปประย กต ใช ในงานต างๆได

More information

P a g e 1. ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน (สาหร บแผน Office 365 Business)

P a g e 1. ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน (สาหร บแผน Office 365 Business) P a g e 1 ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน (สาหร บแผน Office 365 Business) P a g e 2 สารบ ญ สารบ ญ Chapter 1 แนะน า Office 365 แนะนาต ว Microsoft Office 365 ก นก อน... 7 บร การท ท านได ร บม

More information

MICROSOFT WORD 2010 สร างสรรค เยาวชนคนร นใหม ผ ม ว น ยใช ไอซ ท ป ท 2

MICROSOFT WORD 2010 สร างสรรค เยาวชนคนร นใหม ผ ม ว น ยใช ไอซ ท ป ท 2 MICROSOFT WORD 2010 สร างสรรค เยาวชนคนร นใหม ผ ม ว น ยใช ไอซ ท ป ท 2 ค ณประโยชน ของ ช วยให เราสามารถสร างและใช เอกสารท ม ร ปล กษณ แบบม ออาช พร วมก บผ อ น โดยการใช ช ดเคร องม อเข ยนข อม ลและ อ นเทอร เฟซท

More information

เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น

เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น บทท 1 การใช งานเบ องต น เร ยกใช งานโปรแกรม Microsoft Excel 1. คล กป ม Start menu บนทาสก บาร จากน นคล กเมาส ท All Program > Microsoft Office 2. คล กเมาส ท Microsoft

More information

ค ม อการใช โปรแกรม บร หารสถานศ กษา

ค ม อการใช โปรแกรม บร หารสถานศ กษา ค ม อการใช โปรแกรม บร หารสถานศ กษา ค ม อการใช โปรแกรมบร หารสถานศ กษา เวอร ช น 1.1 (ธค.57) เร ยบเร ยงโดย ตรวจอ กษรโดย พ มพ ท อ.สาท ศ เพ มสว าง ค ณกฤต ยา เพ มสว าง บร ษ ท พะย น จำก ด คำนำ ค ม อการใช โปรแกรมบร

More information

หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word

หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word 1 หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word ร จ กก บ Microsoft Office Word 2003 การตกแต งเอกสาร ระบบอ ตโนม ต ต าง ๆ การสร างตารางลงในเอกสาร แนะน า Microsoft office 2003 Microsoft office 2003 เป นช ดของโปรแกรมท

More information

แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007

แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007 1 แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007 ค ณสมบ ต ของโปรแกรม Microsoft Excel 2007 Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน งท ทางานภายใต โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ ว นโดวส โดยโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel

More information

ร ปท 8-1 เปร ยบเท ยบล กษณะหน าตาของโปรแกรม Excel ร น 2003 (ร ปซ ายม อ) ก บ 2010 (ร ปขวาม อ)

ร ปท 8-1 เปร ยบเท ยบล กษณะหน าตาของโปรแกรม Excel ร น 2003 (ร ปซ ายม อ) ก บ 2010 (ร ปขวาม อ) ปฏ บ ต การท 8 การใช โปรแกรมส าน กงาน Microsoft Excel ว ตถ ประสงค 1. ร จ กโปรแกรม Microsoft Excel ซ งเป นโปรแกรมในช ดของ Microsoft Office 2. ร จ กค าส งพ นฐานและฟ งก ช นต าง ๆ ในโปรแกรม Excel 3. สามารถประย

More information

วารสารเซนต จอห น บทค ดย อ. กฤศวรรณ ประเสร ฐส ทธ * Krisawan Prasertsith

วารสารเซนต จอห น บทค ดย อ. กฤศวรรณ ประเสร ฐส ทธ * Krisawan Prasertsith การพ ฒนาท กษะการทำางานในด านการใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท ออฟฟ ศ Saint John s Journal 2007 กรณ ศ กษา องค การบร หารส วนตำาบลคลองส วารสารว ชาการ อำาเภอคลองหลวง จ งหว ดปท มธาน การพ ฒนาท กษะการทำางานในด านการใช

More information

การใช งาน Microsoft Word 2010

การใช งาน Microsoft Word 2010 การใช งาน Microsoft Word 2010 โปรแกรม Microsoft Word 2010 เป นโปรแกรมท ใช ในการจ ดทาเอกสารต าง ๆ ไม ว าจะเป น รายงาน จดหมาย ตลอดจนตารางข อม ลต าง ๆ ซ งใช งานง าย ไม ย งยาก จ งเป นโปรแกรมท ได ร บความน ยมอย

More information

เร องท วไปเก ยวก บ Microsoft Project

เร องท วไปเก ยวก บ Microsoft Project เร องท วไปเก ยวก บ Microsoft Project โปรแกรม Microsoft Project น เป นโปรแกรมท ม ประส ทธ ภาพส งมาก สามารถจ ดการโครงการได ต งแต ระด บธรรมดาจนถ งข นหลายโครงการพร อมก น ค ณสามารถร ได ท นท ว าแผนงานต างๆ น

More information

การใช Microsoft Excel ในการก าหนดระด บคะแนน ปร บปร งคร งท 7 (ธ นวาคม 2553)

การใช Microsoft Excel ในการก าหนดระด บคะแนน ปร บปร งคร งท 7 (ธ นวาคม 2553) การใช Microsoft Excel ในการก าหนดระด บคะแนน ปร บปร งคร งท 7 (ธ นวาคม 2553) โดย รองศาสตราจารย ดร. กมล บ ษบา ภาคว ชาคณ ตศาสตร และสถ ต คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร kamon@mathstat.sci.tu.ac.th

More information

MS Office 2013 July 17, 2013

MS Office 2013 July 17, 2013 MS Office 2013 July 17, 2013 ว ทยากร/ผ สอน : ส กานดา เก ดพ ล ก าหนดการอบรม หล กส ตร MS Office 2010 โครงการ KI Day ว นท อบรม : ว นพ ธ 17 กรกฎาคม 2556 เวลา : 9.00-16.00 น. สถานท อบรม : ณ ห อง Training 1

More information

ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน

ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน P a g e 1 สารบ ญ แนะนา Microsoft Office 365... 3 บร การท ท านได ร บม อะไรบ าง... 4 ข อแตกต างระหว าง Office 365 และ Microsoft Office แบบเด ม... 6 Chapter 2

More information

ค ม อ Microsoft Excel

ค ม อ Microsoft Excel ค ม อ Microsoft Excel Microsoft Excel ค อโปรแกรมท เหมาะก บงานด านการค านวณ การต ตาราง การหาค าส ตรต างๆ การสร างกราฟ โดยท เม อเปล ยนแปลงต วเลขใดๆ โปรแกรมจะท าการค านวณส ตรท เช อมโยงก บต วเลขน นๆให อ ตโนม

More information

ประเภทของแฟ มท ไมโครซอฟต เว ร ด 2010 สามารถเป ดหร อบ นท กได ปฏ บ ต การก บแฟ มเอกสาร

ประเภทของแฟ มท ไมโครซอฟต เว ร ด 2010 สามารถเป ดหร อบ นท กได ปฏ บ ต การก บแฟ มเอกสาร 3 บร ษ ท ด ด เทรนน ง จ าก ด Tel/Fax: 034-872-565 Contact K.Puy MB: 089-995-0014 หล กส ตร Microsoft Office Word 2010 (Level: Basic-Intermediated-Advance) Duration: >>> จ ำนวน 2 ว น (รวม 12 ช วโมง) เร มอบรม

More information