О.В. Кукуруз, кандидат політичних наук ПРАВОВА ПОЛІТИКА ЯК ЧИННИК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУСПІЛЬНОГО БЛАГА

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "О.В. Кукуруз, кандидат політичних наук ПРАВОВА ПОЛІТИКА ЯК ЧИННИК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУСПІЛЬНОГО БЛАГА"

Transcription

1 УДК 32:34 О.В. Кукуруз, кандидат політичних наук ПРАВОВА ПОЛІТИКА ЯК ЧИННИК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУСПІЛЬНОГО БЛАГА Досліджено сутність поняття суспільне благо, його вплив на сучасну політичну практику. Проаналізовано взаємодію політики і права як найважливіших суспільних регуляторів. Запропоновано шляхи поширення правових і політичних цінностей в суспільстві, утвердження правової політики в Україні. Ключові слова: політика, право, політична доцільність, правові і політичні цінності, суспільне благо, правова політика. Актуальність проблеми. Аналіз діяльності представників української політико-управлінської еліти свідчить про те, що вони часто реалізують політику з порушенням законів на основі політичної доцільності. Тобто, переважає підхід, коли право створюється владою, має суб єктивний характер, отже, у цьому співвідношенні політика є визначальною. Політична доцільність виправдовує неправові рішення. Це небезпечно для держав, у яких відбувається трансформація політичної і правової систем, оскільки не завжди відомо, хто є ініціатором певних змін, яка мета переслідується і чиє життя в результаті цього поліпшиться. Публічні політики, використовуючи право занадто інтенсивно або порушуючи його, створюють ситуацію, коли право втрачає свою цінність і відповідно не може бути надійною підтримкою їх подальшої політики. Тому останнім часом науковці все частіше звертаються до поняття правова політика, яку розуміють як втілення політики за допомогою правових засобів і з використанням методів правового регулювання. Юристи-практики, які ототожнюють право і закон, зауважують, що теоретичні визначення права, які

2 не мають конкретних механізмів реалізації, нічого не варті. Однак практика українського правозастосування якраз і свідчить про те, що будь-які чіткі норми закону можна обійти, а якщо не вдається, тоді ухвалюється зовсім інший закон, вигідний певним політичним силам. Очевидно, що проблема всежтаки у сприйнятті права як суспільного регулятора. Зв язок роботи з науковими програмами, планами. Тема дослідження є складовою частиною наукового проекту «Політико-правові стандарти ЄС і напрями вдосконалення моделі модернізації сучасної України», яка виконувалась Центром енциклопедичних юридичних досліджень Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України в рамках цільової комплексної програми наукових досліджень НАН України Прогнози і моделі соціальної та соціокультурної трансформації українського суспільства у першій чверті XXI ст.. Аналіз останніх джерел і публікацій. Поняття суспільне благо міститься в творах багатьох філософів, у тому числі Арістотеля, Т. Гоббса, Дж. Локка, Дж. Лільберна. Поняття правова політика є відносно новим, але вже активно обговорюється в наукових колах Росії, Польщі, України. Цьому явищу вже присвячено багато публікацій, однак в основному це дослідження юристів. Вивчення правової політики з точки зору політології є дещо відмінним. Для того аби зрозуміти втілення політики на основі права, його основних цінностей, ми використали публікації В. Арндта, І. Гетьман- П ятковської, М. Дюверже, О. Костенка, І. Кресіної, В. Пастухова, Дж. Роулза, О. Гьоффе, Е. Щербенка. Мета статті з ясувати сутність поняття суспільне благо і можливості його реалізації в сучасній політиці. Відповідно до зазначеної мети потрібно вирішити такі завдання: з ясувати, як визначалося поняття суспільне благо в минулому і як воно розуміється сучасними науковцями; дослідити вплив цього поняття на політичну практику; визначити сутність поняття правова політика ; запропонувати можливі шляхи поширення

3 правових і політичних цінностей в суспільстві, утвердження правової політики в Україні. Виклад основного матеріалу. Процеси євроінтеграції, входження України у світовий правовий простір потребують визначити роль інституту права у процесі організації і впорядкування суспільних відносин. Серед найпоширеніших цінностей права головними вважаються свобода, справедливість, рівність, людська гідність, невід ємні права людини, практична доцільність. Право повинно бути мірою реалізації свободи і нормою політичної справедливості. Постають такі запитання: Чому теоретичні надбання щодо ціннісних основ права, його взаємодії з мораллю не впливають на практику українського державотворення і правотворення? Чому ігноруються найважливіші цінності людського співжиття? Очевидно, потрібно починати із теорії політики, права. Український науковець Е. Щербенко проаналізував навчальну політологічну літературу в Україні і з ясував, що право як основа політики замінене на інтерес. Право створювалось для того, аби реалізувати принцип рівності вільних громадян, а інтерес спрямовано на досягнення будь-якої приватної, корпоративної мети, в якій не існує необхідного зв язку з усією спільнотою. Таким чином, зазначає дослідник, певна група може прагнути своїх цілей, утискуючи або знищуючи інші суспільні групи, бо за такого підходу відсутнє ставлення до інших як вільних і рівних [1, c.260]. У політологічних, юридичних наукових дослідженнях надзвичайно мало уваги приділяється цінностям права, політики. Основою держави є суспільне благо, про що часто вказується в конституціях. Ще Арістотель зазначав, що суспільне благо, чи загальний інтерес, є метою, для якої створюється й існує спільнота. Філософ виділяв правильні (монархічне правління, аристократія, політія) і неправильні (тиранія, олігархія, демократія) форми правління. Найкращою, де більшість діє в інтересах загального блага, Арістотель вважав політію. В неправильних формах правління метою правителів є лише власне благо. Слід звернути увагу

4 на те, що до таких віднесено і демократію. Право, на думку Арістотеля, слугує критерієм справедливості і регулює політичне спілкування, містить принцип рівності, однак не абсолютної, а відносної, бо люди не рівні за своїми заслугами. Загалом право Арістотель вважав політичним правом і розділяв його на частково природне та частково умовне. Він стверджує, що природне право адекватне політичній природі людини і виражає вимоги політичної справедливості у людських взаємовідносинах. Умовне право (позитивістське) включає вимоги законів, договорів. Основним аспектом політичної якості закону є його відповідність політичній справедливості і праву, вважав філософ. Звичайно, неможливо ухвалювати рішення, які задовольнятимуть інтереси всіх громадян. Тому багато століть тому було вироблено механізм узгодження інтересів різноманітних суспільних груп. Спочатку інтереси акумулюються на місцевому рівні, а потім уже на центральному. Деякі філософи, зокрема, Дж. Лільберн, Т. Гоббс, Дж. Локк, терміном Commonwealth (загальне благо) називали державу. Лільберн вважав, що найкраще функцію узгодження інтересів може здійснити парламент, який для цього повинен мати значні повноваження. На його думку, для держави загального блага найважливішим є рівномірний розподіл прав, обов язків і повноважень, аби у народних представників було достатньо влади, впливу в парламенту, свободи в народу. Політику Лільберн розумів як мистецтво владарювання і управління, організацію відносин між людьми за допомогою тих чи інших засобів, методів, норм і рішень, знань, умінь, які потребують розуміння загальної користі, загального блага. Ефективність державного устрою філософ розумів через взаємодію політики і права. Його політичним ідеалом була правова держава, в основі якої дійсно гуманна і дійсно прогресивна політична думка. Лільберн намагався втілити політичні ідеї загального блага в проектах англійської конституції, поєднати теоретичні і практичні аспекти політики і права.

5 Польський юрист В. Арндт розуміє суспільне благо як сукупність умов, які дозволяють певним спільнотам досягати найнеобхідніших цілей або реалізовувати свої власні розумні цінності, завдяки яким вони можуть між собою співпрацювати в межах певної спільноти. У такому значенні суспільне благо є спорідненим з поняттями загальний добробут і громадський інтерес. Згадані умови повинні сприяти розвитку членів спільноти, які домовилися про взаємодію. На думку Арндта, неналежне ставлення до поняття суспільне благо має ідеологічні і практичні причини. За часів Радянського Союзу це поняття тлумачилося як комуністичне благо, державна власність, суспільні діяння, цілі соціалізму. Отже, після критики комунізму все, що було пов язане з цим періодом, в тому числі поняття суспільне благо, вважається хибним і непотрібним. Наступною причиною було поширення ліберальних ідей, згідно з якими до категорії суспільне благо ставилися як до теорії, а увагу громадян зосереджували на досягненні конкретних матеріальних цілей. Надмірність правил, які тлумачаться позитивістськи, інструменталізація права, яка часто сприяє його використанню для тимчасових інтересів середовища, котре є метою в собі, це все не сприяє образу права як відзеркаленню істини і справедливості зазначає Арндт [2, c.266]. Необхідною умовою людського співжиття вважається політична справедливість. Якщо людське співтовариство хоче мати легітимний характер, то воно повинне: по-перше, мати правовий характер; по-друге, право має набути якості справедливості; по-третє, справедливе право має бути захищене суспільним правопорядком, тобто мати образ держави справедливої держави писав О. Гьоффе [3, c.11-12]. Політична справедливість у питаннях, пов язаних з державою і правом, повинна містити моральний аспект. Саме за це критикують ідеї політичної справедливості прихильники позитивної теорії держави і права, вважаючи, що мораль це дуже невизначений критерій для функціонування політичної і правової систем.

6 Для того аби у політико-правовій системі держави були втілені такі цінності, як справедливість, рівність, свобода, особи, причетні до суспільного управління повинні володіти моральними якостями. В нашій державі при відборі на важливі державні посади застосовуються абсолютно інші критерії (родинні зв язки, відданість політичному лідеру, наявність великих грошей і т.д.). Об єктивно моральні особи, як правило, не мають можливості входити до політико-управлінської еліти. А навіть якщо і потрапляють туди, то їх одиниці, тому щось кардинально змінити вони не мають змоги. Особиста справедливість, на думку Гьоффе, є тоді, коли людина не намагається використати свої переваги над іншими в розумі, силі, а також тоді, коли вона не використовує прогалини у законодавстві чи можливості його тлумачення, щоб поставити себе над іншими людьми, чи тоді, коли відповідні нормам моралі вимоги закону не порушуються, незважаючи на відсутність викриття. Тобто, людина, якій притаманна справедливість в особистому сенсі, визнає закон за переконанням, а не із страху покарання робить висновок Гьоффе. В Україні переважає нормативістський підхід до права і практично мотивований до політики. Дивно звучать роздуми деяких юристів, що якщо певні явища державного життя не закріплені в законодавстві, то їх не слід серйозно обговорювати. По-перше, право створене для того, аби впорядковувати суспільні відносини, а останні розвиваються і постійно змінюються. По-друге, не всі відносини слід детально закріплювати в нормативно-правовій базі. Про це, зокрема, писав відомий французький юрист і політолог М. Дюверже. Він зазначав, що ми повинні не дотримуватися юридичного аналізу політичних інститутів, а повинні включати в нього більш повний і об ємний аналіз соціологічного характеру, притаманний політичній науці. Така орієнтація, на його думку, включає два фундаментальні наслідки. Перший полягає в тому, що розширюється поле традиційного дослідження (вивчаються політичні інститути, не тільки ті, які регламентовані правом, а й ті, які повністю або частково правом ігноруються, а також ті, які існують поза

7 правом: політичні партії, громадська думка, пропаганда, преса, групи тиску і т. д.). Другий зводиться до того, що змінюється точка зору всередині традиційного поля дослідження. Навіть ті політичні інститути, які регламентовані правом встановлені Конституцією чи законами, її доповнюючими, не повинні вивчатися в юридичному аспекті. Потрібно намагатися визначити, якою мірою вони функціонують відповідно до права, а коли і обходять його, необхідно визначити їх дійсне значення, спираючись на факти, а не обмежуючись аналізом теоретичної важливості, яку їм надають юридичні тексти, стверджує вчений. Акцент, на думку Дюверже, повинен ставитися на реальну і конкретну організацію суспільств, а не на юридичні приписи, які ми намагаємося до них докласти, не досягаючи цього повністю. Це певною мірою протистояння факту і права....закон, юридичні приписи, Конституція є не виразом реального, а спробою впорядкувати реальність, яка ніколи не вдається повністю [4]. Практично мотивований підхід до політики полягає в тому, що ніхто серйозно не ставиться до політичних цінностей, які важко застосувати і одразу ж перевірити результат. Більшість політиків навіть вважають, що це неможливо і в політичних відносинах діють зовсім інші принципи. На жаль, політична наука підкріплює таке ставлення до цінностей. Наприклад, останніми роками в Україні більшість наукових робіт захищено за спеціальністю політичні інститути та процеси, а політичній теорії приділяється дуже мало уваги. Хоча неоднарозово в історії політичної і правової думки доводилося, що без теорії не буде практики. Отже, які теоретичні концепції розповсюджені, такою і є практика. Звичайно, вплив є взаємним: практика також спонукає розвиток теорії. Однак, аби змінити негативну практику, потрібне теоретичне підґрунтя. В даному контексті питання полягає у тому чи є теоретичні надбання, які дозволять на практиці втілити суспільне благо, або це абстрактна категорія. Вивчення цієї тематики свідчить про те, що такі напрацювання є у світовій політичній і правовій думці, однак ці ідеї не є популярними в Україні,

8 а представникам політико-управлінської еліти взагалі невідомі. В іншому випадку ніколи державні реформи не розпочиналися б з ущемлення прав найменш захищених верств населення. Починати боротьбу з корупцією потрібно із забезпечення гідної зарплати. Працівники повинні мати чітко визначені обов язки і гідну зарплату, тільки тоді вони цінуватимуть свою роботу. І лише тоді їх можна карати за те, що вони отримали додаткові гроші. Проте, якщо особа працює і в неї зазначені одні обов язки, а вона змушена виконувати ще багато інших функцій, які не передбачені посадовою інструкцією і не оплачуються відповідно, то це проблема в сфері державного управління, невмінні організувати суспільне життя. Відповідальність у такому разі повинні нести державні службовці, які відповідають за цю сферу життєдіяльності суспільства. Прикладів такої несправедливості безліч. Однак повернімося до теоретичних надбань, які дають відповіді на багато запитань. Зокрема, важливими в цьому контексті є ідеї Дж. Роулза. Він зазначає, що однотипні випадки повинні вирішуватися однаковим чином; у всіх учасників спори повинна бути можливість викласти свою точку зору; судження не повинні справляти ні позитивного, ні негативного впливу на особу, яка виносить рішення; на рішення не повинен впливати власний інтерес. Ці вимоги відповідають загальновизнаним принципам процедурної справедливості, які в свою чергу підкорюються принципу неупередженості. Тобто, йдеться про заборону сваволі, вимогу прислухатися до думок інших і заборону ухвалювати рішення з огляду на власний інтерес. Гьоффе розглядає справедливість як соціальний обов язок, виконання якого люди чекають один від одного, рекомендують один одному, вимагають один від одного і, можливо, навіть винні один одному. На його думку, справедливість має пріоритет усередині суспільної моралі і є єдиним критерієм легітимності суспільного порядку [5, c.29-30]. Мораль вважається найважливішим ціннісним критерієм права, правової культури. І. Гетьман-Пятковська, досліджуючи співвідношення

9 права та моралі, поєднує їх сутність у єдине змістовне значення і формулює як загальну добру волю. Мораль це усвідомлена, тобто заснована на знаннях, досвіді, звичаях форма людської свідомості, яка формує відчуття прагнення належного, що виходить з внутрішнього спонукання віри у справедливість, впевненості панування добра; бере цю впевненість з розуміння цінностей життя: добробуту, миру, захисту, збереження та продовження життя задля майбутнього людського роду [6, с.80]. Мораль має вважливе значення, оскільки містить внутрішнє спонукання людини, спрямоване на досягнення належного, абсолютних цінностей, істинності. Ситуацію, яка склалася у сфері політики і права, все частіше починають аналізувати науковці багатьох держав. Проаналізувавши відповідну літературу, можна стверджувати, що вже склалася певна тенденція щодо розв язання цієї проблеми. Арндт вважає, що відновлення цінності права в суспільстві можливе в результаті привернення уваги до поняття суспільне благо, підвищення правової культури всього суспільства, про цінність права повинні говорити в школі, університетах, це мусять підтверджувати юристипрактики і юристи-науковці. На думку В. Пастухова, для того, аби переважала тенденція до розширення правового поля, витіснення політично мотивованих відхилень правозастосовної практики, повинна змінитися природа російського права. Революції права має передувати культурна революція, і вивчення їх взаємозв язку і взаємозалежності є одним з найактуальніших завдань російської політичної науки. В Україні такі самі ідеї розвиває О. Костенко. Всі негаразди, які існують в українському суспільстві, науковець називає Великою Соціальною Драмою, корінь якої полягає у соціальному безкультур ї громадян, що породжує вияви сваволі та ілюзій в усіх сферах життя людей [7, с.116]. Костенко доводить, що розв язати цю проблему можна звернувшись до концепції Нового просвітництва, де основна роль у вихованні соціальної культури повинна належати університетам. Зрозуміло, що відповідна політична, правова культура, свідомість не можуть з явитися швидко, за бажанням декількох людей. Політичні і правові цінності потрібно

10 виховувати протягом тривалого часу. Політика найскладніший предмет правового опосередкування, оскільки в ній акумулюється величезна кількість суб єктивних факторів, нерідко протилежних, різноспрямованих. Знайти розумний баланс цих прагнень і є завданням права і закону зазначає І. Кресіна [8, с.469]. Висновки. Останнім часом у політичному і політологічному співтовариствах переважають ідеї, пов язані з практичними питаннями, наприклад, як отримати владні повноваження, як утриматися при владі, які технології кращі для формування громадської думки щодо іміджу певного політика, політичної сили, як прибрати з політичної арени невигідного конкурента і т.д. Надзвичайно мало уваги приділяється цінностям, які повинні лежати в основі політики і права держави, котра хоче стати успішною. Навіть якщо деякі науковці пишуть про основні принципи, які повинні становити основу творення політики і права, то ці ідеї не користуються популярністю. Це відбувається з декількох причин. 1. Більшість політиків і юристів не цікавляться цими питаннями, бо в основі їх діяльності міститься матеріальний інтерес (власний або невеликої групи осіб, яку вони представляють). 2. Представники політико-адміністративної еліти свою діяльність спрямовують на досягнення швидкого результату, зважаючи на вибори всіх рівнів. Вони рідко аналізують результат певного рішення чи дії на майбутнє країни, тобто дії, позитивний результат яких буде лише через тривалий час, не входять у плани політичних сил. Вони страшенно бояться втрати владу. Їх основна мета влада заради самої влади, а не майбутнє держави. 3. Важко швидко визначити, чи певна політична діяльність забезпечує суспільне благо або ні. Цим питанням не приділяється достатньо уваги, бо втілення в державному управлінні теоретичних принципів потребує значної інтелектуальної роботи. Крім того, результат буде відомий не одразу. Протягом усього суспільного розвитку вчені шукали можливі шляхи для створення державного устрою, який би максимально враховував потреби всіх

11 людей. На сьогодні можна стверджувати, що втілити в реальності суспільне благо можна завдяки таким формам, як компроміс, консенсус. Тобто, в сучасній державі найважливішим є процес узгодження різноманітних цілей, інтересів. Це можливо, якщо політико-управлінська еліта цікавиться справжніми потребами і проблемами своїх громадян, аналізує результати проведених реформ, здійснює постійний моніторинг рівня життя людей. В той же час громадяни повинні заявляти про свої успіхи і труднощі, виконувати свої обов язки, знати і захищати свої права, вимагати від влади певних дій. Забезпечити добробут суспільства неможливо, коли рішення ухвалюються лише органами центральної влади або, ще гірше, за вказівкою невеликої кількості політиків. Отже, для того, аби дії влади були справедливими не тільки в окремих випадках, не завдяки щасливому збігу обставин, політико-управлінську еліту повинні складати моральні, справедливі люди, в основі політики має лежати право як найвища справедливість. Право і політика повинні взаємно доповнювати одне одного в досягненні спільної мети розвитку суспільства. Надійною основою для правової політики мають стати юридична і політична науки. Політика мусить розглядатися не як комплекс засобів для встановлення, застосування і підтримки влади, а як мистецтво управління державою. Суспільні відносини є надзвичайно складними і управління ними вимагає відповідних знань, умінь, зусиль. Актуальною і популярною має стати тематика, орієнтована на дослідження політичних і правових цінностей, суспільного блага. ЛІТЕРАТУРА 1. Щербенко, Е. Фундаментальні засади політики в дискурсі української політологічної літератури / Е. Щербенко // Політичний менеджмент. Спец. випуск С Arndt, W. Prawo w III RP gdzie jest zasada dobra wspólnego? / W. Arndt // Rzeczpospolita Zwykłe państwo Polaków? Ośrodek Myśli Polityczney. Kraków S

12 3. Хеффе, О. Политика, право, справедливость: Основоположения критической философии права и государства: пер. с нем. / О. Хеффе. М. : Гнозис, с. 4. Дюверже, М. Политические институты и конституционное право / М. Дюверже // Політологія : хрестоматия / сост. М. А. Василик, М. С. Вершинин]. М. : Гардарики, с. [Електронний ресурс]. Режим доступу : 5. Хеффе, О. Цит. праця. 6. Гетьман-Пятковська, І. А. Право та мораль: теоретико-правові проблеми співвідношення та взаємодії. : дис.... канд. юрид. наук : / І. А. Гетьман-Пятковська. К., c. 7. Костенко, О.М. Культура і закон у протидії злу: монографія / О. М. Костенко. К. : Атіка, с. 8. Кресіна, І. О. Політика і право: проблеми співвідношення / І.О. Кресіна // Правова держава: щорічн. наук. пр. Ін-ту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. К., Вип с. ПРАВОВАЯ ПОЛИТИКА КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ «ОБЩЕСТВЕННОГО БЛАГА» Кукуруз О.В. Исследованы понятие «общественное благо», его влияние на современную политическую практику. Проанализировано взаимодействие политики и права как наиболее важных общественных регуляторов. Предложены пути распространения правовых и политических ценностей в обществе, утверждения правовой политики в Украине. Ключевые слова: политика, право, политическая целесообразность, правовые и политические ценности, общественное благо, правовая политика. THE LEGAL POLICY AS A FACTOR OF ENSURING PUBLIC GOOD Kukuruz O. V.

13 The essence a notion of public good, its impact on the modern political practice is studied. The interaction between politics and law as the main social regulators is analyzed. The ways of promotion the legal and political values in the society, strengthening the legal policy in Ukraine are proposed. Keywords: politics, law, political appropriateness, legal and political values, public good, legal policy.

Базові засади соціального розвитку як сфери публічного адміністрування

Базові засади соціального розвитку як сфери публічного адміністрування Національна академія державного управління при Президентові України Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Управління організації фундаментальних та прикладних досліджень Базові

More information

Порівняльно-педагогічні студії 2-3 (16-17), 2013

Порівняльно-педагогічні студії 2-3 (16-17), 2013 підтримання фізичного здоров я учнів, у середніх школах і ВНЗ тематичний блок «Санітарна освіта». Санітарна освіта позначена міждисциплінарними зв язками, які є набагато ширшими порівняно з попередніми

More information

Умови кредитування позичальників за програмами співпраці з Державною іпотечною установою станом на Ставка іпотечного кредитування, %

Умови кредитування позичальників за програмами співпраці з Державною іпотечною установою станом на Ставка іпотечного кредитування, % Умови кредитування позичальників за програмами співпраці з Державною іпотечною установою станом на 28.03.2013 Банк- партнер Іпотечна програма співпраці з ДІУ (Програма підтримки будівництва/рефін ансування

More information

Умови кредитування позичальників за програмами співпраці з Державною іпотечною установою станом на

Умови кредитування позичальників за програмами співпраці з Державною іпотечною установою станом на Умови кредитування позичальників за програмами співпраці з Державною іпотечною установою станом на 24.12.2012 Банк партнер Іпотечна програма співпраці з ДІУ (Програма підтримки будівництва/рефін ансування

More information

ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ПОЛЬЩІ У СФЕРІ ТУРИЗМУ

ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ПОЛЬЩІ У СФЕРІ ТУРИЗМУ УДК 338.48 ГУТНИК Оксана Володимирівна, аспірант Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ПОЛЬЩІ У СФЕРІ ТУРИЗМУ Висвітлюються особливості державної туристичної політики

More information

Застосування кватерніонів в механіці матеріальної точки

Застосування кватерніонів в механіці матеріальної точки УДК 53383 Ю Ф Лазарєв Застосування кватерніонів в механіці матеріальної точки Вступ Сучасне подання механіки матеріальної точки з врахуванням релятивістського підходу базується на математичному апараті,

More information

ПОСТІЙНО ДІЮЧА АДМІНІСТРАТИВНА КОЛЕГІЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ З РОЗГЛЯДУ СКАРГ ПРО ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ

ПОСТІЙНО ДІЮЧА АДМІНІСТРАТИВНА КОЛЕГІЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ З РОЗГЛЯДУ СКАРГ ПРО ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ ПОСТІЙНО ДІЮЧА АДМІНІСТРАТИВНА КОЛЕГІЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ З РОЗГЛЯДУ СКАРГ ПРО ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ вул. Урицького, 45, м. Київ-35, 03680, тел.: (044) 594-64-12,

More information

Міністерство освіти і науки України Сумський державний університет (СумДУ) 40007, м.суми, вул.римського-корсакова, 2; тел

Міністерство освіти і науки України Сумський державний університет (СумДУ) 40007, м.суми, вул.римського-корсакова, 2; тел УДК 332.14 КП держреєстрації 0111U002150 Інв. Міністерство освіти і науки України Сумський державний університет (СумДУ) 40007, м.суми, вул.римського-корсакова, 2; тел.330172 ЗАТВЕРДЖУЮ Проректор з наукової

More information

засновників наукових шкіл (у галузі високовольтної прискорювальної техніки А.К. Вальтера; у галузі техніки високих напруг В.М.

засновників наукових шкіл (у галузі високовольтної прискорювальної техніки А.К. Вальтера; у галузі техніки високих напруг В.М. ВІДГУК офіційного опонента на дисертацію Веселової Надії Вікторівни «Становлення і розвиток харківських наукових шкіл у галузі техніки та електрофізики високих напруг (1930-2010 рр.)», представлену на

More information

П Р О Г Р А М А фахового іспиту «ДРУГА ІНОЗЕМНА МОВА (НІМЕЦЬКА)» для вступу у магістратуру

П Р О Г Р А М А фахового іспиту «ДРУГА ІНОЗЕМНА МОВА (НІМЕЦЬКА)» для вступу у магістратуру Міністерство освіти і науки України Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара Факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства Кафедра германської філології Затверджено

More information

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ В КРАЇНАХ СКАНДИНАВІЇ ТА БАЛТІЇ ОГЛЯД

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ В КРАЇНАХ СКАНДИНАВІЇ ТА БАЛТІЇ ОГЛЯД МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ В КРАЇНАХ СКАНДИНАВІЇ ТА БАЛТІЇ ОГЛЯД АВТОРСЬКИЙ КОЛЕКТИВ рукопис Дейвід Янг графічний дизайн та карти Вієра Ларсон, Ordbildarna AB переклад Інна Деркач КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ SKL

More information

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТОГО СКЛИКАННЯ Р І Ш Е Н Н Я

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТОГО СКЛИКАННЯ Р І Ш Е Н Н Я КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТОГО СКЛИКАННЯ Р І Ш Е Н Н Я Про затвердження Програми зайнятості населення Києво-Святошинського району на 2013-2017 роки Відповідно до п.16 ч.1 статті 43 Закону України

More information

СЕРТИФІКАЦІЙНА РОБОТА З НІМЕЦЬКОЇ МОВИ

СЕРТИФІКАЦІЙНА РОБОТА З НІМЕЦЬКОЇ МОВИ Зошит 1 СЕРТИФІКАЦІЙНА РОБОТА З НІМЕЦЬКОЇ МОВИ Час виконання 120 хвилин Робота складається з трьох частин. Частина «Читання» містить 22 завдання. У частині «Використання мови» 20 завдань. Відповіді на

More information

УГОРСЬКЕ ІСТОРИЧНЕ ТОВАРИСТВО ТА ЖУРНАЛ «SZÁZADOK» У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ ст.

УГОРСЬКЕ ІСТОРИЧНЕ ТОВАРИСТВО ТА ЖУРНАЛ «SZÁZADOK» У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ ст. Рис. 11 Герб комітату Гайду [24] УДК 930.1(439) «18» УГОРСЬКЕ ІСТОРИЧНЕ ТОВАРИСТВО ТА ЖУРНАЛ «SZÁZADOK» У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ ст. Ферков О. В. (Ужгород) Діяльність Угорського історичного товариства значно

More information

РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАВДАНЬ КОНЦЕПЦІЇ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ З ПІДГОТОВКИ ВІЙСЬКОВИХ ФАХІВЦІВ

РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАВДАНЬ КОНЦЕПЦІЇ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ З ПІДГОТОВКИ ВІЙСЬКОВИХ ФАХІВЦІВ конгресу петлюрівців в Україні. К., 1996. 20. Сідак В. Національні спецслужби в період Української революції 1917 1921 (невідомі сторінки історії). К., 1998. 320 с. 21. Ковальчук М. Невідома війна 1919

More information

СТРАТЕГІЧНІ ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВІЗНИКІВ ВАНТАЖІВ

СТРАТЕГІЧНІ ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВІЗНИКІВ ВАНТАЖІВ постачальником є тривалою роботою необхідними є вдала комунікація, досконала координація дій, а також вміння поділу ризику. Форма співпраці може бути обґрунтованою тільки тоді, коли результати, що досягаються

More information

ПОДАННЯ РЕЛЯЦІЙНИХ ОПЕРАЦІЙ ЗАСОБАМИ РЕЛЯЦІЙНОГО ЧИСЛЕННЯ ДОМЕНІВ ДЛЯ НЕНОРМАЛІЗОВАНИХ ВІДНОШЕНЬ

ПОДАННЯ РЕЛЯЦІЙНИХ ОПЕРАЦІЙ ЗАСОБАМИ РЕЛЯЦІЙНОГО ЧИСЛЕННЯ ДОМЕНІВ ДЛЯ НЕНОРМАЛІЗОВАНИХ ВІДНОШЕНЬ O. Clarisse, S. Chang // Visual Languages. 986. 52 p. 22. Fowler M. ProjectionalEditing [Electronic Resource] // Режим доступу: http://martinfowler.com/bliki/projectionalediting.html. Last access: 2008.

More information

ПОЛІТИЧНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

ПОЛІТИЧНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН 4 Actual problems of international relations. Release 124 (part ІI). 2015 ПОЛІТИЧНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН РОЛЬ УКРАЇНИ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ (ГАЗОПОСТАЧАННЯ

More information

ВИКОРИСТАННЯ МОВИ ПРОГРАМУВАННЯ РНР 5 ДЛЯ СТВОРЕННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНІВ

ВИКОРИСТАННЯ МОВИ ПРОГРАМУВАННЯ РНР 5 ДЛЯ СТВОРЕННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНІВ УДК 004.738.5:338.46 О.I. Грабар, к.т.н., доц. Житомирський державний технологічний університет ВИКОРИСТАННЯ МОВИ ПРОГРАМУВАННЯ РНР 5 ДЛЯ СТВОРЕННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНІВ В статті

More information

УДК : П. Воробець, аспірант Прикарпатський нац. у-т ім. В. Стефаника, Івано-Франківськ

УДК : П. Воробець, аспірант Прикарпатський нац. у-т ім. В. Стефаника, Івано-Франківськ 8. Machek V. Etymologický slovník jazyka českého a slovenského. Praha : Nakl-ví Českosl. Akad. Věd, 1957. 627 s. Стаття надійшла до редакції 16.07.13 В. Пономаренко, д. филол. наук, Институт языкознания

More information

Прийняті наступні позначення доріг або їх відрізків: A S GP G Автостради Експрес-дороги Головні дороги прискореного руху Головні дороги Розмір ставок

Прийняті наступні позначення доріг або їх відрізків: A S GP G Автостради Експрес-дороги Головні дороги прискореного руху Головні дороги Розмір ставок Нова електронна система дорожніх оплат у Польщі ЗАПРОШУЄМО ДО ПОПЕРЕДНЬОЇ РЕЄСТРАЦІЇ З 1 липня 2011 року віньєтки дорожніх оплат у Польщі будуть замінені системою електронної оплати зборів viatoll. UTA

More information

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ» РОМАНЮК НАТАЛЯ МИКОЛАЇВНА

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ» РОМАНЮК НАТАЛЯ МИКОЛАЇВНА 1 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ» РОМАНЮК НАТАЛЯ МИКОЛАЇВНА УДК 330.3:622.12 ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИХ

More information

Екліптика Табл. 4. перебування Сонця в ній. α = 0 h ; δ=0º ІІІ.

Екліптика Табл. 4. перебування Сонця в ній. α = 0 h ; δ=0º ІІІ. Екліптика Табл.. Екліптикою називаєтья велике коло небеної фери лінія якого зображуєтья укупнітю точок положень Сонця еред зірок на небеній фері протягом року і є результатом річного орбітального руху

More information

ІНВЕСТИЦІЇ ВЕНЧУРНИХ ФОНДІВ (VENTURE CAPITAL ТА PRIVATE EQUITY) В КРАЇНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЇ І СХІДНОЇ ЄВРОПИ: ПРИКЛАД ПОЛЬЩІ ТА УКРАЇНИ

ІНВЕСТИЦІЇ ВЕНЧУРНИХ ФОНДІВ (VENTURE CAPITAL ТА PRIVATE EQUITY) В КРАЇНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЇ І СХІДНОЇ ЄВРОПИ: ПРИКЛАД ПОЛЬЩІ ТА УКРАЇНИ УДК 330,322,2:658,152 Солома А., др. Вармінсько-Мазурський університет в Ольштині ІНВЕСТИЦІЇ ВЕНЧУРНИХ ФОНДІВ (VENTURE CAPITAL ТА PRIVATE EQUITY) В КРАЇНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЇ І СХІДНОЇ ЄВРОПИ: ПРИКЛАД ПОЛЬЩІ

More information

ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЇ ТА ПЕДАГОГІКИ

ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЇ ТА ПЕДАГОГІКИ Мацко Л. А., Прищак М. Д., Первушина Т. В. ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЇ ТА ПЕДАГОГІКИ ПСИХОЛОГІЯ 0 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет Мацко Л. А.,

More information

ЕФЕКТИВНІСТЬ ФРАНЧАЙЗИНГУ ЯК ФОРМИ ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ

ЕФЕКТИВНІСТЬ ФРАНЧАЙЗИНГУ ЯК ФОРМИ ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ 2. Еволюція закупівельної функції відбувалась у напрямку від трансакційних операцій до повної інтеграції функцій у логістичнй системі, утворюючи при цьому постійні комунікаційні канали між функцією закупівель

More information

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 1 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. Сучасний розвиток індустрії ІТ-технологій та програмної інженерії пов язаний з розробкою програмного забезпечення (ПЗ), що базується на використанні

More information

Міністерство освіти і науки України. Факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства. Кафедра германської філології ПРОГРАМА

Міністерство освіти і науки України. Факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства. Кафедра германської філології ПРОГРАМА Міністерство освіти і науки України Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара Факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства Кафедра германської філології «Затверджено»

More information

Album civium Leopoliensium. Rejestry przyjęć do prawa miejskiego we Lwowie, / Wyd.

Album civium Leopoliensium. Rejestry przyjęć do prawa miejskiego we Lwowie, / Wyd. Мирон Капраль (Львів) Album civium Leopoliensium. Rejestry przyjęć do prawa miejskiego we Lwowie, 1388 1783 / Wyd. Andrzej Janeczek. Poznań; Warszawa, 2005. t. I. LXIII + 450 s.; t. II. 291 s. (edycja

More information

Лінгвістичні спостереження над інтернаціональною лексикою, які. почали проводитися на початку минулого століття, переросли на

Лінгвістичні спостереження над інтернаціональною лексикою, які. почали проводитися на початку минулого століття, переросли на Юрченко Н., Вакулик І.І., НУБіП України ДЖЕРЕЛА ПОХОДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ТЕРМІНІВ ТА ЛІНГВІСТИЧНІ СПОСТЕРЕЖЕННЯ НАД НИМИ В статье представлена эволюция семантики некоторых современных терминов в европейских

More information

Навчання у Німеччині. Інформаційний центр DAAD у Києві. Друге видання 2012

Навчання у Німеччині. Інформаційний центр DAAD у Києві. Друге видання 2012 Навчання у Німеччині Інформаційний центр DAAD у Києві Друге видання 2012 Publisher Information Center Kyiv Peremohy Av. 37, Bldg. 6, 2nd Floor Kyiv 03056 (Ukraine) Tel./Fax +380 44 406-82-69 Tel. +380

More information

Отримання візи з метою навчання у вузі

Отримання візи з метою навчання у вузі Stand/станом на: 08/2016 Beantragung eines Visums zum Studium (für Studenten, Studienkolleg, Doktoranden, PhD-Studenten und studienvorbereitende Sprachkurse bei Vorlage einer Zulassung*) Отримання візи

More information

Сухомлинов О.М., доктор філологічних наук, доцент, Бердянський університет менеджменту і бізнесу

Сухомлинов О.М., доктор філологічних наук, доцент, Бердянський університет менеджменту і бізнесу Сухомлинов О. М. Світ «тутешній» провінції у прозі Марії Шофер // Київські полоністичні студії : зб. наук. праць / Відп. ред. Р. Радишевський. Т. XХIV. К., 2014. С. 582 587. Сухомлинов О.М., доктор філологічних

More information

Українська преса в Італії: від історії до сучасності. Гінда О.М. Львівський національний університет імені Івана Франка, м.

Українська преса в Італії: від історії до сучасності. Гінда О.М. Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского Серия «Филология. Социальные коммуникации» Том 25 (64) 1. Часть 1. С.55-60. УДК 808.81:[002(450=161.2)](091) Українська преса

More information

Компаративні дослідження слов янських мов і літератур Випуск 21

Компаративні дослідження слов янських мов і літератур Випуск 21 ЛІТЕРАТУРА: 1. Бодрийяр Ж. Злой демон образов / Жан Бодрийяр // Искусство кино. 1992. 10. С. 64-70; 2. Гегель Г.В.Ф. Работы разных лет: в 2-х томах / Г.В.Ф. Гегель : т. 1. М. : Институт философии АН СССР,

More information

Hallo! Guten Tag! Привіт! Добрий день!

Hallo! Guten Tag! Привіт! Добрий день! Ziel Мета Stunde 1 Навчати вітатися залежно від часу доби і статусу співрозмовників та прощатися німецькою мовою. Lehr- und Hilfsmittel: Підручник, робочий зошит, програвач компактдис ків, компакт-диск

More information

кандидат фізико математичних наук

кандидат фізико математичних наук ДК 004.085 держреєстрації: 0110U002271 Інв. Національна академія наук України Інститут проблем реєстрації інформації (ІПРІ НАН України) 03113, м.київ 113, вул. Шпака, 2 тел. (044) 456 83 89, факс (044)

More information

Кафедра сільськогосподарських машин та системотехніки ім. акад. П.М.Василенка

Кафедра сільськогосподарських машин та системотехніки ім. акад. П.М.Василенка Форма Н - 3.04 Національний університет біоресурсів і природокористування України Кафедра сільськогосподарських машин та системотехніки ім. акад. П.М.Василенка ЗАТВЕРДЖУЮ Декан механіко-технологічного

More information

ОСОБЛИВОСТІ ВІДТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ КОЛОРАТИВІВ НІМЕЦЬКОЮ МОВОЮ (на матеріалі перекладу роману Василя Барки "Жовтий князь")

ОСОБЛИВОСТІ ВІДТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ КОЛОРАТИВІВ НІМЕЦЬКОЮ МОВОЮ (на матеріалі перекладу роману Василя Барки Жовтий князь) огородження" складні безсполучникові конструкції з предикативними частинами, у яких констатується наявність, перебування магічної істоти в певному місці щодо мовця [Остроушко 2002, 79]. Отже, космонімічна

More information

ІСТОРІОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ СИМЕТРИЧНОСТІ ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКИХ СТОСУНКІВ У «ЗАСИПЛЕ ВС ЗАМЕТЕ» ВЛОДЗІМЄЖА ОДОЄВСЬКОГО

ІСТОРІОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ СИМЕТРИЧНОСТІ ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКИХ СТОСУНКІВ У «ЗАСИПЛЕ ВС ЗАМЕТЕ» ВЛОДЗІМЄЖА ОДОЄВСЬКОГО Сухомлинов О. Історіософський аспект симетричності польсько-українських стосунків у «Засипле все замете» Влодзімєжа Одоєвського / О. Сухомлинов // Київські полоністичні студії : зб. наук. праць / Відп.

More information

Beantragung eines Visums für eine Au-pair-Beschäftigung

Beantragung eines Visums für eine Au-pair-Beschäftigung Stand: 06/2016 Beantragung eines Visums für eine Au-pair-Beschäftigung Отримання візи програмі Au-Pair Bitte lesen Sie dieses Merkblatt und das Antragsformular sorgfältig durch. Das Merkblatt muss ausgedruckt

More information

ІМЕННИКОВІ КОМПОЗИТИ НОВОГРЕЦЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВ (ЗІСТАВНИЙ АСПЕКТ)

ІМЕННИКОВІ КОМПОЗИТИ НОВОГРЕЦЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВ (ЗІСТАВНИЙ АСПЕКТ) Король О.А., студ., Институт филологии КНУ имени Тараса Шевченко СЕНСОРНАЯ ЛЕКСИКА С ПОЗИТИВНОЙ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ОЦЕНКОЙ В РОМАНЕ SUSAN ELIZABETH PHILIPHS GLITTER BABY В статье рассматриваются особенности

More information

ЛИТОВСЬКО-УКРАЇНСЬКІ ЛЕКСИЧНІ ПАРАЛЕЛІ: ДО ПРОБЛЕМИ БАЛТО-СЛОВ ЯНСЬКИХ МОВНИХ ВЗАЄМОЗВ ЯЗКІВ

ЛИТОВСЬКО-УКРАЇНСЬКІ ЛЕКСИЧНІ ПАРАЛЕЛІ: ДО ПРОБЛЕМИ БАЛТО-СЛОВ ЯНСЬКИХ МОВНИХ ВЗАЄМОЗВ ЯЗКІВ Вакулич М.І., студ. ЛИТОВСЬКО-УКРАЇНСЬКІ ЛЕКСИЧНІ ПАРАЛЕЛІ: ДО ПРОБЛЕМИ БАЛТО-СЛОВ ЯНСЬКИХ МОВНИХ ВЗАЄМОЗВ ЯЗКІВ В індоєвропеїстиці серед питань, що залишаються відкритими або ж їхні розв язання мають

More information

Мовні і концептуальні картини світу

Мовні і концептуальні картини світу КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА Мовні і концептуальні картини світу Випуск 35 Видання здійснюється за фінансової підтримки Японської фундації The proceedings are published under

More information

КООПЕРАТИВНЕ ОБ ЄДНАННЯ ГОСПОДАР РІЧНИЙ ЗВІТ Дніпропетровське обласне об єднання сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів

КООПЕРАТИВНЕ ОБ ЄДНАННЯ ГОСПОДАР РІЧНИЙ ЗВІТ Дніпропетровське обласне об єднання сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів КООПЕРАТИВНЕ ОБ ЄДНАННЯ ГОСПОДАР РІЧНИЙ ЗВІТ 2013 Дніпропетровське обласне об єднання сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів Звіт за 2013 рік ДОО СОК «Господар» 2 РІЧНИЙ ЗВІТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ

More information

СЕМАНТИЧНИЙ АНАЛІЗ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ-СОМАТИЗМІВ (на матеріалі румейської, української та новогрецької мов) *

СЕМАНТИЧНИЙ АНАЛІЗ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ-СОМАТИЗМІВ (на матеріалі румейської, української та новогрецької мов) * УДК 811.1'373.7-115(045) СЕМАНТИЧНИЙ АНАЛІЗ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ-СОМАТИЗМІВ (на матеріалі румейської, української та новогрецької мов) * Жарікова Юлія Валентинівна, асист. Маріупольський державний гуманітарний

More information

CONCERNING THE ISSUE OF ADEQUATE UNDERSTANDING OF THE MEANING OF LEGAL TERMS. спостереження

CONCERNING THE ISSUE OF ADEQUATE UNDERSTANDING OF THE MEANING OF LEGAL TERMS. спостереження 38 НАУКОВІ ЗАПИСКИ. Т. 144-145. Юридичні науки 27. Wörterbuch, VEB Verlag Enzyklopädie Leipzig, 1962. 720 s. 28. Wörterbuch der Rechts- und Wirtschaftssprache, Dr. Gvula Décsi, Dr. Sándor Karcsay (Словарь

More information

MODERN PROBLEMS OF MANAGEMENT: ECONOMICS, EDUCATION, HEALTH CARE AND PHARMACY

MODERN PROBLEMS OF MANAGEMENT: ECONOMICS, EDUCATION, HEALTH CARE AND PHARMACY MODERN PROBLEMS OF MANAGEMENT: ECONOMICS, EDUCATION, HEALTH CARE AND PHARMACY WSPÓŁCZESNE PROBLEMY ZARZĄDZANIA: EKONOMIA, EDUKACJA, OPIEKA ZDROWOTNA I FARMACJA Publishing House WSZiA Opole, Poland The

More information

Відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності банку станом на 01 січня 2016 року ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК «ЮНІСОН»

Відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності банку станом на 01 січня 2016 року ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК «ЮНІСОН» Відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності банку станом на 01 січня 2016 року ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК «ЮНІСОН» N з/п Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або

More information

aktuell MAXIMO Економічна рамна опалубка з технологією анкеровки PERI MX Опалубка Риштування Інженерний супровід Випуск UA

aktuell MAXIMO Економічна рамна опалубка з технологією анкеровки PERI MX Опалубка Риштування Інженерний супровід Випуск UA MAXIMO Економічна рамна опалубка з технологією анкеровки PERI MX Самостійна система опалубки MAXIMO (що є сумісною з системою TRIO) відповідає найвищим вимогам економності та якості робіт. При використанні

More information

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK UKRAIŃSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK UKRAIŃSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK UKRAIŃSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2012 2 Egzamin maturalny z języka ukraińskiego Część I Odpowiedzi maturzysty mogą

More information

Ідентифікація фразеологізмів, зокрема, паремій китайського походження, у сучасній японській мові

Ідентифікація фразеологізмів, зокрема, паремій китайського походження, у сучасній японській мові Ідентифікація фразеологізмів, зокрема, паремій китайського походження, у сучасній японській мові В.Л.Пирогов Мета цього дослідження полягає у виявленні способу ідентифікації японських паремій китайського

More information

МОРФОЛОГІЗОВАНА СУБСТАНТИВАЦІЯ В ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНІЙ СИСТЕМІ ТУРЕЦЬКОЇ МОВИ

МОРФОЛОГІЗОВАНА СУБСТАНТИВАЦІЯ В ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНІЙ СИСТЕМІ ТУРЕЦЬКОЇ МОВИ Наявність таких семантичних схем і структурних моделей безособових речень у чеській мові засвідчує спільні характеристики слов янських односкладних реченнєвих конструкцій і виявляє структурну і семантичну

More information

СЕМАНТИЧНИЙ РОЗВИТОК ПРАСЛОВ ЯНСЬКОЇ ЛЕКСЕМИ *ŠАТY В СУЧАСНИХ СЛОВ ЯНСЬКИХ МОВАХ

СЕМАНТИЧНИЙ РОЗВИТОК ПРАСЛОВ ЯНСЬКОЇ ЛЕКСЕМИ *ŠАТY В СУЧАСНИХ СЛОВ ЯНСЬКИХ МОВАХ УДК 811.16 37 І. М. Шпітько Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара СЕМАНТИЧНИЙ РОЗВИТОК ПРАСЛОВ ЯНСЬКОЇ ЛЕКСЕМИ *ŠАТY В СУЧАСНИХ СЛОВ ЯНСЬКИХ МОВАХ Комплексно проаналізовано семантичний

More information

Perspektywy współpracy Polski z Ukrainą

Perspektywy współpracy Polski z Ukrainą WROCŁAWSKO-LWOWSKIE ZESZYTY PRAWNICZE 5 ВРОЦЛАВСЬКО-ЛЬВІВСЬКИЙ ЮРИДИЧНИЙ ЗБІРНИК 5 Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Wrocław 2014 Daniel Butyter Uniwersytet Wrocławski danielbutyter@prawo.uni.wroc.pl

More information

2013. Вип С Issue 125. P

2013. Вип С Issue 125. P ІНОЗЕМНА ФІЛОЛОГІЯ INOZEMNA PHILOLOGIA 2013. Вип. 125. С. 205 210 2013. Issue 125. P. 205 210 УДК 81 373.46 02:615.2 ГЕНЕЗА БОТАНІЧНОЇ ЛЕКСИКИ НА ПОЗНАЧЕННЯ ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН (на основі трактатів Катона,

More information

УДК / : Ващенко О.О. (Київ, Україна) Старо- та новогрецизми

УДК / : Ващенко О.О. (Київ, Україна) Старо- та новогрецизми 9. Самойлова М. Н. Языковая ситуация и языковая политика в современном обществе // Вестн. Волгогр.гос.ун-та. Сер. 2:Языкознание. 2009. 1. 10. Richards J. C., Platt J., Platt H. Longman Dictionary of Language

More information

Відгук Актуальність теми дослідження та її зв язок з науковими програмами

Відгук Актуальність теми дослідження та її зв язок з науковими програмами Відгук офіційного опонента на кандидатську дисертацію Лісовського Андрія Сергійовича «Чорноземи типові Придністерського Поділля», подану у спецраду Д 35.051.08 на здобуття наукового ступеня кандидата географічних

More information

УДК :39 Непоп-Айдачич Л.В. (Київ, Україна)

УДК :39 Непоп-Айдачич Л.В. (Київ, Україна) НАЦІОНАЛЬНІ МОВИ І КУЛЬТУРИ В ЇХ СПЕЦИФІЦІ ТА ВЗАЄМОДІЇ УДК 811.162.1 37:39 Непоп-Айдачич Л.В. (Київ, Україна) 94 РЕКОНСТРУКЦІЯ РИС ПОЛЬСЬКОГО МОВНОГО ОБРАЗУ КВІТІВ НА МАТЕРІАЛІ АНКЕТНИХ ДАНИХ У статті

More information

УДК ББК 92 Д66. Marzena Kowalska Польська мова за 4 тижні ББК 92

УДК ББК 92 Д66. Marzena Kowalska Польська мова за 4 тижні ББК 92 УДК 81 374 ББК 92 Д66 Marzena Kowalska Польська мова за 4 тижні Інтенсивний курс польської мови з компакт-диском Tłumaczenie: Bożena Antoniak Ilustracje: Adam Olchowik Copyright by Wydawnictwo REA s.j.,

More information

Київський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут філології Кафедра полоністики

Київський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут філології Кафедра полоністики Київський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут філології Кафедра полоністики ПРОГРАМА Вступних випробувань до аспірантури зі спеціальності 035 філологія (предметний напрямок польська

More information

( Key words: 379

( Key words: 379 ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО Антония Сурожского», QUO VADIS, 2010. 348 с.; 4. Бидерманн Г. Энциклопедия символов. М.: Республика, 1996. 336 с.; 5. Бобринский Б., протопресвитер Сострадание Отчее. Дух і Літера, 2010.

More information

ПРОЕКТ УНІФІКОВАНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ ПЕРВИННОЇ, ВТОРИННОЇ (СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ) БРОНХІАЛЬНА АСТМА У ДОРОСЛИХ

ПРОЕКТ УНІФІКОВАНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ ПЕРВИННОЇ, ВТОРИННОЇ (СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ) БРОНХІАЛЬНА АСТМА У ДОРОСЛИХ ПРОЕКТ УНІФІКОВАНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ ПЕРВИННОЇ, ВТОРИННОЇ (СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ) БРОНХІАЛЬНА АСТМА У ДОРОСЛИХ 2012 1 ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ СО 2 DPI MDI NZGG РаO 2 РаСО 2 SaO 2 SIGN ГКС GINA БА ДДБА ІКС ІМТ КДБА

More information

CERTYFIKAT JĘZYKOWY UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO EGZAMIN Z JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO NA POZIOMIE B1 TEST PRZYKŁADOWY

CERTYFIKAT JĘZYKOWY UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO EGZAMIN Z JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO NA POZIOMIE B1 TEST PRZYKŁADOWY CERTYFIKAT JĘZYKOWY UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO EGZAMIN Z JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO NA POZIOMIE B1 TEST PRZYKŁADOWY odpowiedzi na pytania do testów 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1 wpisuj na kartę odpowiedzi numer

More information

УДК Іванова Ю.Ю. ЛЕКСИЧНИЙ АНАЛІЗ БАЙОК ГЕРХАРДА БРАНСТНЕРА

УДК Іванова Ю.Ю. ЛЕКСИЧНИЙ АНАЛІЗ БАЙОК ГЕРХАРДА БРАНСТНЕРА УДК 811.112.2 42 Іванова Ю.Ю. ЛЕКСИЧНИЙ АНАЛІЗ БАЙОК ГЕРХАРДА БРАНСТНЕРА Стилістичні ефекти у художньому тексті спираються на майстерне використання лексики у її денотативному і конотативному значенні.

More information

LC-32DH77E LC-32DH77S LC-42DH77E LC-42DH77S LC-46DH77E LC-46DH77S

LC-32DH77E LC-32DH77S LC-42DH77E LC-42DH77S LC-46DH77E LC-46DH77S LC-3DH77E LC-3DH77S LC-4DH77E LC-4DH77S LC-46DH77E LC-46DH77S POLSKI MAGYAR ČESKY TELEWIZOR KOLOROWY LCD LCD SZÍNESTELEVÍZIÓ TELEVIZOR S BAREVNOU LCD OBRAZOVKOU TELEVÍZOR S FAREBNOU LCD OBRAZOVKOU КОЛЬОРОВИЙ

More information

СК ЮПІТЕР VIENNA INSURANCE GROUP : ПІДСУМКИ 2013 РО К У

СК ЮПІТЕР VIENNA INSURANCE GROUP : ПІДСУМКИ 2013 РО К У Випуск 1 (032) 03 березня 2014 року Дорогі жінки! Шановні Леді! ЗІ СВЯТОМ З ледь відчутним весняним подихом приходить до нас чудове жіноче свято 8 Березня! Все найдорожче, що є у нашому житті щастя, радість,

More information

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ НА ШПАЛЬТАХ НАУКОВОГО ЗБІРНИКА «ВАРШАВСЬКІ УКРАЇНОЗНАВЧІ ЗОШИТИ»

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ НА ШПАЛЬТАХ НАУКОВОГО ЗБІРНИКА «ВАРШАВСЬКІ УКРАЇНОЗНАВЧІ ЗОШИТИ» Історичний архів УДК 94:07(477+438) О. С. Морозова ІСТОРІЯ УКРАЇНИ НА ШПАЛЬТАХ НАУКОВОГО ЗБІРНИКА «ВАРШАВСЬКІ УКРАЇНОЗНАВЧІ ЗОШИТИ» Одним із ключових центрів на теренах Республіки Польща, що студіює історію

More information

ПРОЦЕС УКРАЇНІЗАЦІЇ АРМІЇ ТА ТИЛОВИХ ГАРНІЗОНІВ ПІВДЕННО-ЗАХІДНОГО ТА РУМУНСЬКОГО ФРОНТІВ У БЕРЕЗНІ ЛИСТОПАДІ 1917 р.

ПРОЦЕС УКРАЇНІЗАЦІЇ АРМІЇ ТА ТИЛОВИХ ГАРНІЗОНІВ ПІВДЕННО-ЗАХІДНОГО ТА РУМУНСЬКОГО ФРОНТІВ У БЕРЕЗНІ ЛИСТОПАДІ 1917 р. поміщицьких керівних кіл і ставала відправною точкою для практичної діяльності тієї їх частини, яка відверто орієнтувалася на російський царизм, і насамперед націонал-демократів і реалістів, які спрямували

More information

Malofiy L.S. Peculiarity of immunocompetent cells allocation in segmental bronchus for patients with chronic obstructive

Malofiy L.S. Peculiarity of immunocompetent cells allocation in segmental bronchus for patients with chronic obstructive Л.С.Малофій Івано-Франківський національний медичний університет УДК 616-071+616.233+616.24 ОСОБЛИВОСТІ РОЗПОДІЛУ ІМУНО- КОМПЕТЕНТНИХ КЛІТИН В СЕГМЕН- ТАРНИХ БРОНХАХ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНЕ ОБСТРУКТИВНЕ ЗАХВОРЮ-

More information

Selbständig in Deutschland Fachbegriffe in zwei Sprachen

Selbständig in Deutschland Fachbegriffe in zwei Sprachen Foto: fotolia.com Förderprogramm Integration durch Qualifizierung (IQ) Selbständig in Deutschland Fachbegriffe in zwei Sprachen Deutsch Український Begriffe aus der Gründungsunterstützung in Einfacher

More information

17 (53)

17 (53) Ціна 1,50 грн www.monitor-press.com Двотижневик Dwutygodnik 17 (53) 15.09.2011 Томаш Янік: Tomasz Janik: «Хотів би й надалі бути добрим покровителем України на шляху її зближення із Європейським Союзом»

More information

НАУКОВІ ТА ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ В РОЗРОБЦІ ТА ВПРО-ВАДЖЕНІ РЕАКТОРІВ КОНТАКТНОГО ОКИСНЕННЯ АМІАКУ

НАУКОВІ ТА ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ В РОЗРОБЦІ ТА ВПРО-ВАДЖЕНІ РЕАКТОРІВ КОНТАКТНОГО ОКИСНЕННЯ АМІАКУ НАУКОВІ ТА ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ В РОЗРОБЦІ ТА ВПРО-ВАДЖЕНІ РЕАКТОРІВ КОНТАКТНОГО ОКИСНЕННЯ АМІАКУ ГРИНЬ Г. І., доктор технічних наук, професор кафедри хімічної технології неорганічних речовин, каталіза та

More information

ЗВIТ ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ

ЗВIТ ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ УДК 58/88 58/44 : 68.5 держреєстрації U96 Інв. 6U46 Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка ЛНУ ім. Івана Франка 79 м. Львів вул. Університетська ; тел.

More information

СПОГАДИ ПОЛЬСЬКИХ ЕМІГРАНТІВ ПРО МІЖВОЄННИЙ ЛЬВІВ. Ніна ТЕЙЛОР-ТЕРЛЕЦЬКА

СПОГАДИ ПОЛЬСЬКИХ ЕМІГРАНТІВ ПРО МІЖВОЄННИЙ ЛЬВІВ. Ніна ТЕЙЛОР-ТЕРЛЕЦЬКА ISSN 0203-9494. ПРОБЛЕМИ СЛОВ ЯНОЗНАВСТВА. 2013. Випуск 62. С.181 191 PROBLEMS OF SLAVONIC STUDIES. Issue 62. Р.181 191 УДК 821.161.2(1-87)-94:(477.83-25) СПОГАДИ ПОЛЬСЬКИХ ЕМІГРАНТІВ ПРО МІЖВОЄННИЙ ЛЬВІВ

More information

ЗАЯВА ПРО ПРИЗНАЧЕННЯ ПЕНСІЇ (1) WNIOSEK O PRZYZNIANIE EMERYTURY-RENTY (1)

ЗАЯВА ПРО ПРИЗНАЧЕННЯ ПЕНСІЇ (1) WNIOSEK O PRZYZNIANIE EMERYTURY-RENTY (1) УГОДА МІЖ УКРАЇНОЮ ТА РЕСПУБЛІКОЮ ПОЛЬЩОЮ ПРО СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ UMOWA MIĘDZY UKRAINĄ A RZECZĄPOSPOLITĄ POLSKĄ O ZABEZPIECZENIU SPOŁECZNYM ЗАЯВА ПРО ПРИЗНАЧЕННЯ ПЕНСІЇ (1) WNIOSEK O PRZYZNIANIE EMERYTURY-RENTY

More information

Prawa i obowiązki obywateli państw trzecich w Polsce. Права та обов язки громадян третіх держав у Польщі

Prawa i obowiązki obywateli państw trzecich w Polsce. Права та обов язки громадян третіх держав у Польщі Prawa i obowiązki obywateli państw trzecich w Polsce Informator Права та обов язки громадян третіх держав у Польщі Інформатор Monika Gwiazda, Dagmara Jachacz, Joanna Oleszkowicz Tomasz Sieniow (red.) Fundacja

More information

RT0700C. GB Trimmer INSTRUCTION MANUAL. UA Фрезер ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ. PL Frezarka INSTRUKCJA OBSŁUGI

RT0700C. GB Trimmer INSTRUCTION MANUAL. UA Фрезер ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ. PL Frezarka INSTRUKCJA OBSŁUGI GB Trier INSTRUCTION MANUAL UA Фрезер ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ PL Frezarka INSTRUKCJA OBSŁUGI RO Maşină de frezat unimanuală MANUAL DE INSTRUCŢIUNI DE Einhandfräse BEDIENUNGSANLEITUNG HU Szélezőgép HASZNÁLATI

More information

ФОРМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУЛЬТУРНИХ ПОТРЕБ ТА ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ КУЛЬТУР ЕТНОСІВ УКРАЇНИ: ТЕНДЕНЦІЇ Х РОКІВ

ФОРМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУЛЬТУРНИХ ПОТРЕБ ТА ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ КУЛЬТУР ЕТНОСІВ УКРАЇНИ: ТЕНДЕНЦІЇ Х РОКІВ 52 СУМСЬКА СТАРОВИНА. XLIII-XLIV. 2014 ПЕКАРЧУК В. М. ФОРМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУЛЬТУРНИХ ПОТРЕБ ТА ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ КУЛЬТУР ЕТНОСІВ УКРАЇНИ: ТЕНДЕНЦІЇ 1990-2000-Х РОКІВ У статті на основі архівних, статистичних

More information

lublin.today #1 numer 1/2016 The first magazine from Lublin published in three languages! Student? Студент? Student? Tourist? Турист? Turysta?

lublin.today #1 numer 1/2016 The first magazine from Lublin published in three languages! Student? Студент? Student? Tourist? Турист? Turysta? lublin.today The first magazine from Lublin published in three languages! #1 numer 1/2016 Student? Студент? Student? Tourist? Турист? Turysta? Employee? Працівник? Pracownik? Guest? Гість? Gość? Enjoy

More information

Богуш Аллі Михайлівні

Богуш Аллі Михайлівні Вітання доктору педагогічних наук, професорові, академіку, заслуженому діячеві науки і техніки України, лауреату Державної премії Богуш Аллі Михайлівні з нагоди її ювілею Високоповажану Аллу Михайлівну,

More information

СЕМАНТИЧНЕ ПОЛЕ "ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ" 药剂 У МЕДИЧНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ КИТАЙСЬКОЇ МОВИ

СЕМАНТИЧНЕ ПОЛЕ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ 药剂 У МЕДИЧНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ КИТАЙСЬКОЇ МОВИ УДК 811.581.11 Козоріз О.П., асист., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка СЕМАНТИЧНЕ ПОЛЕ "ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ" 药剂 У МЕДИЧНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ КИТАЙСЬКОЇ МОВИ У статті пропонується методика виокремлення

More information

Programming the Microchip Pic 16f84a Microcontroller As a Signal Generator Frequencies in Railway Automation

Programming the Microchip Pic 16f84a Microcontroller As a Signal Generator Frequencies in Railway Automation 988 Programming the Microchip Pic 16f84a Microcontroller As a Signal Generator Frequencies in Railway Automation High School of Transport "Todor Kableshkov" 1574 Sofia, 158 Geo Milev str. Ivan Velev Abstract

More information

Іспанська мова. Пояснювальна записка. В.Г. Редько, І.С. Шмігельський

Іспанська мова. Пояснювальна записка. В.Г. Редько, І.С. Шмігельський Пояснювальна записка Матеріали тесту для оцінювання рівня навчальних досягнень учнів з іспанської мови в класі загальноосвітніх навчальних закладів підготовлено відповідно до вимог чинної навчальної програми

More information

Jednostka Strzelecka 4018 Gdańsk Telefony komórkowe w strefie objętej Operacją Antyterrorystyczną.

Jednostka Strzelecka 4018 Gdańsk Telefony komórkowe w strefie objętej Operacją Antyterrorystyczną. Jednostka Strzelecka 4018 Gdańsk Telefony komórkowe w strefie objętej Operacją Jak utrzymywać kontakt z rodziną i nie dać szansy rosyjskiemu wywiadowi elektronicznemu. link: https://www.facebook.com/js4018/posts/738573566190079

More information

Copyright Љ 2006 Nokia. All rights reserved.

Copyright Љ 2006 Nokia. All rights reserved. ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ NOKIA CORPORATION заявляє, що цей продукт RM-43 відповідає важливим вимогам та іншим відповідним умовам Директиви 1999/5/EC. Сертифікат відповідності знаходиться на сайті http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

More information

Базій Л. А. Б17 Цікава німецька. Х.: Вид. група Ос нова, c. ISBN ISBN УДК ББК

Базій Л. А. Б17 Цікава німецька. Х.: Вид. група Ос нова, c. ISBN ISBN УДК ББК УДК 37.016 ББК 74.268.1Нім Б17 Базій Л. А. Б17 Цікава німецька. Х.: Вид. група Ос нова, 2013. 176 c. ISBN 978 617 00 1815 1 Наведені в посібнику цікаві матеріали з німецької мови стануть у нагоді вчителям

More information

КОНЦЕПТ-МІФОЛОГЕМА ЕЛЬФ У ДЗЕРКАЛІ МОВИ

КОНЦЕПТ-МІФОЛОГЕМА ЕЛЬФ У ДЗЕРКАЛІ МОВИ 5. Мартинюк А.П. Дискурсивний інструментарій аналізу англомовної реклами [Електронний ресурс] / А.П. Мартинюк // Лінгвістика ХХІ століття : нові дослідження і перспективи. 2009. 3. С. 159 167. Режим доступу

More information

06 (18) Двотижневик Dwutygodnik. str.

06 (18) Двотижневик Dwutygodnik. str. www.monitor-press.com Ціна 1,50 грн Двотижневик Dwutygodnik 06 (18) 01.04.2010 str. 11 Благодать земного Воскресіння Łaska ziemskiego Zmartwychwstania або чому Великдень неможливий без Чистого четверга

More information

Надійність. Турбота. Увага.

Надійність. Турбота. Увага. Каталог продукції Весна 2010 Надійність. Турбота. Увага. Сучасна офісна техніка призначена не тільки для простого виконання низки фіксованих функцій. Вона повинна виконувати їх бездоганно, швидко, ефективно

More information

НІМЕЦЬКА МОВА ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА. Н.П. Басай, Н.В. Федірко, С.М. Микитюк

НІМЕЦЬКА МОВА ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА. Н.П. Басай, Н.В. Федірко, С.М. Микитюк ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА Матеріали тесту для оцінювання рівня навчальних досягнень учнів з німецької мови в класах загальноосвітніх навчальних закладів підготовлено відповідно до чинної навчальної Програми

More information

Norpeth. 9 weights 5 variations of numerals opentype features

Norpeth. 9 weights 5 variations of numerals opentype features Norpeth 9 weights 5 variations of numerals opentype features Norpeth 26 pt modern humanist sans serif typeface. The proportions of each character have a strong lateral dynamic that makes it ideal for on-screen

More information

150 lat temu wybuchło Powstanie Styczniowe

150 lat temu wybuchło Powstanie Styczniowe Ціна 1,50 грн www.monitor-press.com Двотижневик Dwutygodnik 1 (81) 17.01.2013 Микола Головань: Свій будинок я ніколи не завершу Mykoła Gołowań: Swój dom nigdy nie zakończę Не люблю, коли його називають

More information

МАКРОПОЕТИКА ГРЕЦЬКИХ НАРОДНИХ КАЗОК. Найдьонова Лідія Андріївна, асп. Маріупольський державний гуманітарний університет

МАКРОПОЕТИКА ГРЕЦЬКИХ НАРОДНИХ КАЗОК. Найдьонова Лідія Андріївна, асп. Маріупольський державний гуманітарний університет УДК 821.14 343(045) МАКРОПОЕТИКА ГРЕЦЬКИХ НАРОДНИХ КАЗОК Найдьонова Лідія Андріївна, асп. Маріупольський державний гуманітарний університет У статті розглянуто художні, стилістичні та поетичні особливості

More information

Передові технології в гармонії з природою

Передові технології в гармонії з природою Передові технології в гармонії з природою www.agrosem.kiev.ua Починаючи з 2000-го року ТОВ «Агросем» займається на ринку України впровадженням передового світового досвіду в галузі аграрних технологій,

More information

WSPÓŁCZESNE KONTEKSTY POJĘCIA «EUROPA» W JĘZYKU UKRAIŃSKIM (próba opracowania korpusowego)

WSPÓŁCZESNE KONTEKSTY POJĘCIA «EUROPA» W JĘZYKU UKRAIŃSKIM (próba opracowania korpusowego) Orysia Demska-Kulczycka Ukraińska Akademia Nauk, Kijów, Ukraina WSPÓŁCZESNE KONTEKSTY POJĘCIA «EUROPA» W JĘZYKU UKRAIŃSKIM (próba opracowania korpusowego) Dialog Ukrainy i Europy trwa od czasów Rusi Kijowskiej,

More information

оскільки їхня позиція для неї «чітка і зрозуміла», проте вона має їх до польських організаторів. «На форум запросили провокаторів:

оскільки їхня позиція для неї «чітка і зрозуміла», проте вона має їх до польських організаторів. «На форум запросили провокаторів: Ціна 1,50 грн 49053 Двотижневик Dwutygodnik 2 (154) 28.01.2016 www.monitor-press.com Працівники поліції вивчають польську мову Pracownicy policji uczą się języka polskiego сторінка 3 Конкурс «Фотографії

More information

Програма вступного фахового випробування з польської мови

Програма вступного фахового випробування з польської мови Програма вступного фахового випробування з польської мови При вступі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня Спеціаліст на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня Бакалавр напрям

More information

РОБОЧИЙ ЗОШИТ з української мови для усного курсу

РОБОЧИЙ ЗОШИТ з української мови для усного курсу М.Я. Маргітич РОБОЧИЙ ЗОШИТ з української мови для усного курсу (для дошкільнят та початківців) Передмова Робочий зошит «Українська мова усний курс» є методичним посібником для вчителів, які працюють в

More information

АЛКОГОЛЬ, ТЮТЮН ТА ІНШІ 4 НАРКОТИКИ. УСВІДОМЛЕННЯ РИЗИКІВ ОБУМОВЛЮЄ ПОВОДЖЕННЯ

АЛКОГОЛЬ, ТЮТЮН ТА ІНШІ 4 НАРКОТИКИ. УСВІДОМЛЕННЯ РИЗИКІВ ОБУМОВЛЮЄ ПОВОДЖЕННЯ МЕДИЧНИЙ ДОВІДНИК Медична грамотність найкраща профілактика хвороб АЛКОГОЛЬ, ТЮТЮН ТА ІНШІ 4 НАРКОТИКИ. УСВІДОМЛЕННЯ РИЗИКІВ ОБУМОВЛЮЄ ПОВОДЖЕННЯ Алкоголь, тютюн і наркотики дають відчуття насолоди, яке,

More information