Екліптика Табл. 4. перебування Сонця в ній. α = 0 h ; δ=0º ІІІ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Екліптика Табл. 4. перебування Сонця в ній. α = 0 h ; δ=0º ІІІ."

Transcription

1 Екліптика Табл.. Екліптикою називаєтья велике коло небеної фери лінія якого зображуєтья укупнітю точок положень Сонця еред зірок на небеній фері протягом року і є результатом річного орбітального руху Землі навколо Сонця Площина екліптики нахилена до площини небеного екватора під кутом = 7. Оновні точки екліптики. Точка веняного рівноденняγ позначаєтья знаком узір я Овна. В учану епоху знаходитья в узір ї Риби. Координати точки і дати перебування Сонця в ній. α = h ; δ=º. -. ІІІ. Зображення. Точка оіннього рівнодення Ω позначаєтья знаком узір я Терези. В учану епоху знаходитья в узір ї Діва. α = h ; δ=º. -. ІХ. Точка літнього онцетояння 69 позначаєтья знаком узір я Рака. В учану знаходитья в узір ї Тельця. α = 6 h ; δ=º7..v Сонце рухаєтья по екліптиці проти годинникової трілки як і Земля по орбіті. Точка зимового онцетояння ζ позначаєтья знаком узір я Козерога. В учану епоху знаходитья в узір ї Стрільця. α = 8 h ; δ=-º7..x. Точки рівнодень і онцетоянь змінюють воє положення еред зірок переходячи від узір я до узір я через явище прецеії повільного переміщення в проторі земної оі яка опиує конічну поверхню з періодом ~6 років. Література. Нечкина М.В. Лейбенгруб П.С. Учебник отечетвенной итории и его роль в коммунитичеком вопитании формировании знаний и развитии учащихя М Коровкин Ф.П. Оновные виды иточников знаний в оветких школьных учебниках итории М Зуев Д.Д. Школьный учебник Педагогика 98. УДК 7.6:5 Кучменко О.М. Каперький А.В. Національний педагогічний універитет імені М.П. Драгоманова м. Київ Екпериментально-розрахункові задачі з фізики Кур загальної фізики забезпечує оволодіння науковою інформацією що прияє формуванню в учнів та тудентів знань оновних закономірнотей природи. Оновною доктриною при вивченні фізики є триєдина итема що об єднує комплек теоретичних лабораторно-практичних заобів пізнання процеів природи. Тобто три форми навчання: прийняття теоретичних положень їх перевірка в лабораторному практикумі та моделювання в задачах рівнозначні по уті в набутті знань з фізики. А тому важливим елементом у формуванні знань фізичних закономірнотей і процеів що відбуваютья у природі є екпериментально-розрахункові задачі виконання яких має на меті поглибити знання з фізики та навики викоритання математичного апарату тудентів і учнів таршої школи. Вони можуть

2 витупати у двох іпотаях: як апріорні завдання та як налідок екпериментальних вимірювань параметрів і величин придатних для кладання задач. У цих задачах на базі екпериментальних даних необхідно визначити ряд інших параметрів і величин доліджуваного процеу. При розв язуванні екпериментально-розрахункових задач профеійне навчання тудентів передбачає реалізацію натупних цілей: ) навчання тудентів кладанню екпериментальних задач; ) навчання тудентів методиці розв язування задач такого роду; ) навчання тудентів методиці діяльноті учнів при розв язуванні екпериментальних задач. Реалізацію цих цілей необхідно починати на заняттях лабораторно-практичного циклу куру загальної фізики. Екпериментальні задачі дають можливіть відтворювати в навчальному процеі процедуру перевірки наукової гіпотези що дозволяє реалізувати ідею перевірки наукової гіпотези в екперименті і показати шлях наукового тановлення фізичної теорії. Однією з оновних кладових оволодіння фізичними знаннями тудентами у вищій педагогічній школі є вироблення навиків розв язування фізичних задач на практичних заняттях. Це пов'язано з рядом причин: а) проце розв язування фізичних задач (ПРФЗ) за воїм характером являє поіб добування знань; б) итемний підхід до ПРФЗ дозволяє викладачу узагальнити і итематизувати величезну кількіть фактичного матеріалу. Розв язуючи логічно побудований ряд задач тудент чіткіше уловлює трижневі ідеї доліджуваного кола питань; в) итемний підхід в організації ПРФЗ дозволяє ознайомити тудентів з найбільш загальними прийомами і методами розв язування традиційних фізичних задач а потім виробити алгоритмічний підхід до розв язування задач; г) залишаєтья актуальної проблема кладної нетрадиційної задачі тобто задачі що з одного боку як би не виходить за межі звичайної програми але з іншого боку припукає при її розв язуванні нетиповий підхід. Дійно розв язування більшоті так званих «важких» задач цілком залежить як від розуміння тудентами уті фізичного явища так і від їхньої математичної підготовленоті. Відмітимо що проби розв язування задач контрольних завдань одержання рецензованих відповідей є ильним тимулом для тудентів у їхній подальшій роботі над більш кладними задачами змушує тудентів вивчати додатковий матеріал. Придбання навичок аналізу нетрадиційних задач найчатіше їхнього розчленовування на кладені «міні» задачі і правильного вибору відповідних алгоритмів тає оновною задачею ПРФЗ даного рівня. Таким чином ПРФЗ потавлений на виокий рівень припукає придбання навичок аналізу уміння розв язувати нетрадиційні задачі. Ці навички надалі допомагають тудентам правития з більш кладними задачами в різних итуаціях. Від викладача потрібно лише організувати ПРФЗ підтримати інтере тудентів направити їхній творчий інтере вчано допомогти в подоланні виникаючих труднощів підказати вказати потрібну літературу. В зв язку з вище зазначеним ми пропонуємо натупну итему організації практично-лабораторних занять куру загальної фізики.. Виконання лабораторної роботи на лабораторному практикумі. У відповідноті до критеріїв діагнотики рівня знань тудентів при виконанні та аналізі лабораторних робіт при підготовці до лабораторної роботи та при її виконанні туденти повинні дотримуватия таких положень критеріїв: ) як називаєтья робота?; чим це обумовлено?; ) оновна мета роботи: а) що виянити; б) що підтвердити; в) в чому переконатия; ) фізичні закономірноті та процеи що характеризують дану лабораторну роботу; ) оновні характеритики та параметри що знімаютья та вимірюютья в ході роботи; їх фізичний зміт; 5) поіб вимірювання параметрів та хід роботи; якими пообами доягаєтья розв язання завдань в роботі; 6) навіщо потрібні вимірювання та знання характеритик і параметрів; 7) розрахунок похибок вимірювання [].. Одержання екпериментальних даних. Перевірка їх дотовірноті. Оформлення результатів лабораторної роботи: ) розрахунок похибок вимірювань; ) напиання виновків.. Складання групи розрахункових завдань які за змітом пов язані з лабораторною роботою.. Формування задач за екпериментальними параметрами. 5. Розв язування задач на практичному занятті з викоританням екпериментальних даних які були одержані при виконанні лабораторної роботи. 6. Порівняння результатів розв язування задач на практичному занятті і екпериментальних результатів лабораторної роботи. Як приклад розглянемо лабораторну роботу по вивченню обертального руху твердого тіла та творену на її онові групу розрахункових задач. Назва лабораторної роботи: «Вивчення законів обертального руху твердого тіла за допомогою маятника Обербека.» []. Оновна мета лабораторної роботи полягає в: ) перевірці оновного закону динаміки обертального руху твердого тіла навколо нерухомої оі. ) вивченні залежноті кутового прикорення від зміни обертального моменту та моменту інерції.

3 Фізичні закономірноті та процеи що вивчаютья в ході лабораторної роботи. Рівняння руху обертового твердого тіла dl r r = навколо нерухомої оі Ох що проходить через точку має dt вигляд х = х () де L r і r моменту імпульу тіла і зовнішніх ил відноно довільної точки О; х проекція моменту зовнішніх ил на віь Ох; х момент інерції тіла відноно віі Ох; кутове прикорення. Обертальний момент х =Fr. Якщо до твердого тіла момент інерції якого залишаєтья талою величиною прикладені різні обертальні моменти то = = const. () Рівніть () дає змогу перевірити оновний закон динаміки обертального руху твердого тіла. Залежніть кутового прикорення від зміни обертального моменту та моменту інерції можна вивчити за допомогою хретоподібного маятника Обербека. На тержнях хретовини закріплюють тягарці однакової маи m. Під дією ваги важків маою m нитка попередньо намотана на шків радіуа r розмотуєтья. При цьому вантаж опукаєтья з прикоренням і приводить в обертальний рух маятник. Натяг нитки визначають з рівняння F = m g ma де m маа важків прикріплених до нитки яку намотують на шків маятника. Сила під дією якої маятник приводитья в обертальний рух дорівнює натягу нитки F а її момент: = mr( g a). Прикорення а можна визначити якщо відомий ча t протягом якого важки на нитці опукаютья з виоти h: h a =. t () Тоді h = mr( g ). t () Кутове прикорення маятника обчилюєтья за формулою a = r звідки h =. rt (5) Момент інерції хретовини маятника = ml (6) де m маа тержня l довжина чатини АВ хретовини. Момент інерції маятника дорівнює умі моментів інерції хретовини і тягарців маа яких m : = + mr (7) якщо розміри тягарців l «R де R відтань від оі обертання до центра ма тягрців. Порядок виконання лабораторної роботи.. Виміряти довжину чатини АВ хретовини маятника l. Визначити мау одного тержня. За формулою (6) обчилити момент інерції хретовини.. Закріпити тягарці на тержнях на однакових відтанях R від оі обертання. За формулою (7) обчилити момент інерції маятника.. Штангенциркулем виміряти радіу шківа r на який намотують нитку.. Підвіити важки маою m на намотану на шків нитку. Відпутити маятник і зафікувати ча t опукання важків з виоти h. Доліди повторити рази. Для кожного з долідів за формулами () і (5) обчилити. 5. Збільшити мау важків на нитці. Виконати вимірювання вказані в п.. Обчилити. 6. За рівнітю () перевірити оновний закон динаміки обертального руху твердого тіла навколо нерухомої оі. 7. З рівняння () за визначеними i i (і=) обчилити ереднє значення моменту інерції итеми і порівняти його зі значенням обчиленим за формулою (7). 8. Закріпити тягарці на тержнях на однакових відтанях R від оі обертання. Визначити момент інерції маятника за формулою (7). Зробити виновок про характер зміни моменту інерції маятника.

4 Оформлення результатів лабораторної роботи. Виміряли параметри маятника Обербека: ) m =9 кг; ) l=58 м; ) m =5 кг; ) r= м. п/п R м m кг h м t Н м рад/ Обчилили момент інерції хретовини : = 9кг( 58м ) = 98 ( кг м ). Обчилили момент інерції маятника : а) при R =55 м: = кг м + 5кг ( 55м ) = 59 8 ( кг м ). 5 ( ) 5 5 ( ) б) при R = м: = кг м + кг м = кг м. Перевірили оновний закон динаміки обертального руху твердого тіла навколо нерухомої оі: а) при 56H м H м R =55 м: = 7 ( кг м ) ; = 7 ( кг м ). Тобто = = 7 = const. рад рад H м H м б) при R = м: = 57( кг м ) ; = 57( кг м ). рад рад Тобто = = 57 = const. Обчилення похибок вимірювання: ) Моменту інерції хретовини: Δ Δm Δl + + = 5 ; m l (кг м ); = ( 98 ± 8) кг м ; =5 %. ) Моменту інерції маятника при R =55: Δ Δm Δl Δm ΔR m l m Δ 5 = = 5 98 = 8 R Δ = = = (кг м ); = ( ± ) 7 ; =± =± =± Δ 5 98 кг м ; =7 %. 5

5 ) Моменту інерції маятника при R = м: Δ Δ Δm Δl Δm ΔR m l m R ; Δ = = 66 5 = 6 7 (кг м ); = ( 5 5 ± 67) кг м ; =7 %. ) Моменту или М під дією якої маятник обертаєтья навколо нерухомої віі: Δ Δm Δr Δh Δt ; р m r h t р а) моменту или М для m =5 кг при R=55 м: Δ р = М р = = (Н м); М = ( 56 ± ) Н м; =7 %. б) моменту или М для m =5 кг при R=55 м: Δ р М р = 58 = 55 (Н м); = ( ± ) = в) моменту или М для m =5 кг при R= м: Δ р ; 58 ; М Н м; =7 %. + 9 М р = = (Н м); = ( 56 ± ) = г) моменту или М для m =5 кг при R= м: = Δ ± р ; М Н м; =7 % М р = 58 = 5 (Н м); = ( ± ) = 5) Кутового прикорення маятника: Δ Δr Δh а) для m =5 кг при R=55 м: Δ t + + ; р r h tр 58. М Н м; =7 %. Δ ; 6 р = р = 9 6 = (рад/ ); = ( 6 ± ) Δ б) для m =5 кг при R=55 м: Δ Δ 5 =± =± + + =± р рад/ ; = %. 9 ; 56 = 65 ± 7 рад/ ; = %. = р = 9 65 = 68 (рад/ ); ( ) в) для m =5 кг при R= м: Δ Δ 5 =± =± + + =± 9 ; 9 р = 98 ± рад/ ; = %. = р = 9 98 = (рад/ ); ( ) г) для m =5 кг при R= м: 6

6 Δ 5 =± =± + + =± р 66 9; Δ = р = 9 97 = 7 (рад/ ); = ( 97 ± ) рад/ ; = %. Похибки вимірювання: а) ма: Δm =Δm =Δm = - кг; б) лінійних розмірів: Δl=Δh=ΔR= - м; в) діаметра: Δr=5-5 ; г) проміжків чау: Δt= -. Виновки. В результаті виконання лабораторної роботи: а) перевірили та підтвердили оновний закон динаміки обертального руху твердого тіла навколо нерухомої оі; б) втановили що зі зменшенням відтані від оі обертання маятника до центра ма важків розташованих на оях хретовини момент інерції маятника також зменшуєтья. Це підтверджує відповідні теоретичні положення. Складання групи розрахункових завдань які за змітом пов язані з лабораторною роботою.. На хретовині маятника Обербека закріплено чотири тягарці маою m кожний на відтані R від оі обертання. Маа кожного тержня m. Довжина чатини AB хретовини l. Радіу шківа на який намотують нитку r. а) обчилити момент інерції хретовини. б) обчилити момент інерції маятника.. Важки маою m прикріплені до кінця нитки намотаної на шків опутилия з виоти h за ча t. Необхідно обчилити: а) момент или під дією якої маятник приводитья в обертання; б) кутове прикорення обертання маятника ; в) прикорення α з яким опукаютья важки маою m.. Важки маою m прикріплені до кінця нитки намотаної на шків опутилия з виоти h за ча t. Необхідно обчилити: а) момент или під дією якої маятник приводитья в обертання; б) кутове прикорення обертання маятника ; в) прикорення α з яким опукаютья важки маою m.. За рівнітю = = const перевірити оновний закон динаміки обертального руху твердого тіла навколо нерухомої оі. 5. З рівняння = за визначеними обчилити ереднє значення моменту інерції маятника і порівняти його з моментом інерції маятника обчиленим в задачі (б). 6. На хретовині маятника Обербека закріпили чотири тягарці маою m кожний на відтані R (R > R ). а) обчилити момент інерції маятника. 7. Важки маою m прикріплені до кінця нитки намотаної на шків опутилия з виоти h за ча t. а) обчилити момент или під дією якої маятник приводитья в обертання. б) обчилити кутове прикорення обертання маятника. в) обчилити прикорення α з яким опукаютья важки маою m. 8. Важки маою m прикріплені до кінця нитки намотаної на шків опутилия з виоти h за ча t. а) обчилити момент или під дією якої маятник приводитья в обертання. б) обчилити кутове прикорення обертання маятника. в) обчилити прикорення α з яким опукаютья важки маою m. 9. За рівнітю = = const перевірити оновний закон динаміки обертального руху твердого тіла навколо нерухомої оі.. З рівняння = за визначеними обчилити ереднє значення моменту інерції маятника і порівняти його з моментом інерції маятника обчиленим в задачі (б).. Зробити виновки: а) про характер зміни моменту інерції маятника зі зміною відтані тягарців на хретовині від оі обертання; б) про перевірку оновного закону динаміки обертального руху твердого тіла навколо нерухомої оі. Література. Каперький А.В. Ситема формування знань з радіоелектроніки у ередній та вищій педагогічній школах. К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова. 5.. Загальна фізика: Лабораторний практикум.: Навч. поібник /За заг. ред. І.Т.Горбачука. К.: Вища школа 99. С

Зовнішнє незалежне оцінювання 2012 року з математики (1 сесія)

Зовнішнє незалежне оцінювання 2012 року з математики (1 сесія) Зовнішнє незалежне оцінювання 2012 року з математики (1 сесія) (наведено порядок тестових завдань зошита 1) Номер і зміст завдання, відповіді Відповідність завдання програмі зовнішнього незалежного оцінювання

More information

ЗАВДАННЯ ДЛЯ РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ

ЗАВДАННЯ ДЛЯ РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ ЗАВДАННЯ ДЛЯ РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ Вказівки до виконання роботи Подані далі завдання призначені для практичної реалізації знань, здобутих при вивченні окремих розділів курсу. Пропонуються розрахункові

More information

Раціональні рівняння, нерівності та їхні системи. Параметри в раціональних рівняннях, нерівностях та їхніх системах

Раціональні рівняння, нерівності та їхні системи. Параметри в раціональних рівняннях, нерівностях та їхніх системах бібліотечка фізико-математичної школи Т.Ю. Демець, С.В. Кметюк Раціональні рівняння, нерівності та їхні системи. Параметри в раціональних рівняннях, нерівностях та їхніх системах ТЕРНОПІЛЬ НАВЧАЛЬНА КНИГА

More information

ТЕРНОПІЛЬ НАВЧАЛЬНА КНИГА БОГДАН

ТЕРНОПІЛЬ НАВЧАЛЬНА КНИГА БОГДАН C.П. Ситник Фізика Зошит для контрольних робіт 7 клас ТЕРНОПІЛЬ НАВЧАЛЬНА КНИГА БОГДАН ББК 22.3я721 74.262.22 С41 Рецензенти: В.Б. Павлюк, вчитель фізики вищої кваліфікаційної категорії Сокальського НВК

More information

КНИГА ЗАПИСІВ НАСЛІДКІВ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ

КНИГА ЗАПИСІВ НАСЛІДКІВ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ КНИГА ЗАПИСІВ НАСЛІДКІВ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ (П. І. Б. адміністратора) (назва навчального закладу) (навчальний рік) Харків Видавнича група «Основа» 2015 Автор: В. В. Григораш Урок це дзеркало загальної

More information

А. Г. Мерзляк В. Б. Полонський М. С. Якір. Підручник для 9 класу з поглибленим вивченням математики

А. Г. Мерзляк В. Б. Полонський М. С. Якір. Підручник для 9 класу з поглибленим вивченням математики А. Г. Мерзляк В. Б. Полонський М. С. Якір АЛГЕБРА Підручник для 9 класу з поглибленим вивченням математики Рекомендовано Міністерством освіти і науки України Харків «Гімназія» 009 УДК 7:5 ББК.я7 М5 Рекомендовано

More information

Г. П. БЕВЗ, В. Г. БЕВЗ

Г. П. БЕВЗ, В. Г. БЕВЗ Г. П. БЕВЗ, В. Г. БЕВЗ Підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів Рекомендовано Міністерством освіти і науки України Підручник переможець Всеукраїнського конкурсу підручників для 1-річної

More information

А.П. Андросова, ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

А.П. Андросова, ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» УДК 373.5.016:797.212 А.П. Андросова, ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ ПЛАВАННЮ В ПРОФІЛЬНІЙ ПІДГОТОВЦІ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ

More information

МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА:

МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА: КИЇВСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ МНЕДЖМЕНТУ (ЕКОМЕН) А.П. РУМЯНЦЕВ, Ю.О. КОВАЛЕНКО МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА: Практикум Киів 2007 УДК 339.9(075.8) ББК 65.5я73 М 58 Рецензенти: Вергун В. А. доктор економічних

More information

Інформація про стан і розвиток страхового ринку України за 9 місяців 2007 року

Інформація про стан і розвиток страхового ринку України за 9 місяців 2007 року Інформація про стан і розвиток страхового ринку України за 9 місяців 2007 року 1. Протягом 9 місяців 2007 року кількість страхових компаній (СК) зросла на 31 СК та станом станом на 30.09.2007 р. cтановила

More information

Правління Національного банку України П О С Т А Н О В А

Правління Національного банку України П О С Т А Н О В А Офіційно опубліковано 30.11.2015 Правління П О С Т А Н О В А 26 листопада 2015 року м. Київ 826 Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Відповідно до статей 7, 41, 56 Закону України Про

More information

ФОРМА 1. Повідомлення про подання інформації про структуру власності

ФОРМА 1. Повідомлення про подання інформації про структуру власності ЗАТВЕРДЖЕНО ФОРМА 1 Повідомлення про подання інформації про структуру власності На виконання вимог Закону України Про телебачення і радіомовлення та Порядку подання телерадіоорганізаціями та провайдерами

More information

Алебра Геометрія 11 КЛАС

Алебра Геометрія 11 КЛАС О.С. Істер Алебра Геометрія 11 КЛАС ТЕМАТИЧНI КОНТРОЛЬНI РОБОТИ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ експрес-контролю Рівень стандарту Академічний рівень Навчальний посібник Видання четверте, перероблене ТЕРНОПІЛЬ НАВЧАЛЬНА

More information

НАВЧАННЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНИМ АЛГОРИТМАМ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ

НАВЧАННЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНИМ АЛГОРИТМАМ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ НАВЧАННЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНИМ АЛГОРИТМАМ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ Т.Л. Атаман м. Одеса, Південноукраїнський державний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського tasiyadiy_tanya@mail.ru Анотація: В

More information

Умови кредитування позичальників за програмами співпраці з Державною іпотечною установою станом на Ставка іпотечного кредитування, %

Умови кредитування позичальників за програмами співпраці з Державною іпотечною установою станом на Ставка іпотечного кредитування, % Умови кредитування позичальників за програмами співпраці з Державною іпотечною установою станом на 28.03.2013 Банк- партнер Іпотечна програма співпраці з ДІУ (Програма підтримки будівництва/рефін ансування

More information

Коло в олімпіадних задачах

Коло в олімпіадних задачах Коло в олімпіадних задачах Розв язування учнями нестандартних математичних задач сприяє розвитку їх здібностей до самостійного математичного мислення. Задачі, запропоновані учасникам олімпіад, відрізняються

More information

Основні поняття теорії графів. Види графів. ПИТАННЯ ТЕМИ ТА ОСНОВНІ ТЕРМІНИ

Основні поняття теорії графів. Види графів. ПИТАННЯ ТЕМИ ТА ОСНОВНІ ТЕРМІНИ Основні поняття теорії графів. Види графів. ПИТАННЯ ТЕМИ ТА ОСНОВНІ ТЕРМІНИ Введення в теорію графів. Основні поняття і ознаки. Графічне представлення графа. Види графів. Зв язні компоненти графа. Ейлерові

More information

ТЕМ АТИ ЧНИЙ РОЗПОДІЛ ВП РАВ

ТЕМ АТИ ЧНИЙ РОЗПОДІЛ ВП РАВ 4 ТЕМ АТИ ЧНИЙ РОЗПОДІЛ ВП РАВ Тема Номери вправ Точки та прямі 1-3 Відрізок і його довжина 4-16 Промінь. Кут. Вимірювання кутів 17-34 Суміжні та вертикальні кути 35-48 Перпендикулярні прямі 49-53 Рівні

More information

Текст: Євангеліє від Матвія 6:1-6, 16-34

Текст: Євангеліє від Матвія 6:1-6, 16-34 Текст: Євангеліє від Матвія 6:1-6, 16-34 а) Пошук праведності не перед собою а) Пошук праведності не перед собою б) Пошук праведності не перед людьми а) Пошук праведності не перед собою б) Пошук праведності

More information

Державна підсумкова атестація Математика. ПІдсумкові контрольні роботи 9 КЛАС

Державна підсумкова атестація Математика. ПІдсумкові контрольні роботи 9 КЛАС Державна підсумкова атестація 05 Математика ПІдсумкові контрольні роботи 9 КЛАС ТЕРНОПІЛЬ НАВЧАЛЬНА КНИГА БОГДАН УДК 5.(075.3) ББК.я7 М34 М34 ДПА 05. Математика. Підсумкові контрольні роботи. 9 клас :

More information

ПРОТОКОЛ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ

ПРОТОКОЛ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ Стор. 1 ПОЗАЧЕРГОВІ ВИБОРИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 25 травня 2014 року ПРОТОКОЛ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ Примірник 1 ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Відповідно до частини дванадцятої статті 73,

More information

4. Анонімне письмове тестування складається із 120 запитань.

4. Анонімне письмове тестування складається із 120 запитань. Таксономічна характеристика анонімного письмового тестування під час кваліфікаційного оцінювання суддів та кандидатів на посаду судді Касаційного цивільного суду 1. У цьому документі визначено вимоги до

More information

Основи педагогічного оцінювання

Основи педагогічного оцінювання Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя Канівець Т.М. Основи педагогічного оцінювання Навчально-методичний посібник This project has been funded with support from the European Commission.

More information

Ключові слова: задачі на доведення, властивості, обернені теореми, ознаки прямокутного трикутника.

Ключові слова: задачі на доведення, властивості, обернені теореми, ознаки прямокутного трикутника. Didtis of mthemtis: Problems nd Investigtions Issue # 38 01 ОЗНАКИ ТА ОБЕРНЕНІ ТЕОРЕМИ ПРЯМОКУТНОГО ТРИКУТНИКА ОА Кадубовський канд фіз-мат наук доцент ВІ Ірза студентка ДВНЗ «Донбаський державний педуніверситет»

More information

ІНСТРУКЦІЇ З НАЛАШТУВАННЯ VLC MEDIA PLAYER (WINDOWS)

ІНСТРУКЦІЇ З НАЛАШТУВАННЯ VLC MEDIA PLAYER (WINDOWS) ІНСТРУКЦІЇ З НАЛАШТУВАННЯ VLC MEDIA PLAYER (WINDOWS) - 1 - Зміст 1. Загальний опис... 3 2. Встановлення VLC програвача для Windows 95, 98,Me та Windows 2000/XP/Vista/7.. 4 3. Додавання списку відтворення

More information

ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА СТУДЕНТІВ

ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА СТУДЕНТІВ СЛОВ ЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ СЕРІЯ: ВИКЛАДАЧІ СДПУ УЧНЯМ, СТУДЕНТАМ, ВЧИТЕЛЯМ... ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА СТУДЕНТІВ Слов янськ 2010 УДК 378 ББК П 74 Педагогічна

More information

РЕГІОНАЛЬНИЙ ПОШУК ДЛЯ МНОЖИНИ РУХОМИХ ТОЧОК

РЕГІОНАЛЬНИЙ ПОШУК ДЛЯ МНОЖИНИ РУХОМИХ ТОЧОК УДК 004.59.7 +004.9 В.М. ТЕРЕЩЕНКО, С.Є. СКЛЯРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ПОШУК ДЛЯ МНОЖИНИ РУХОМИХ ТОЧОК Анотація. У роботі запропоновано структури даних у вигляді В х -дерев для побудови ефективних алгоритмів

More information

Умови кредитування позичальників за програмами співпраці з Державною іпотечною установою станом на

Умови кредитування позичальників за програмами співпраці з Державною іпотечною установою станом на Умови кредитування позичальників за програмами співпраці з Державною іпотечною установою станом на 24.12.2012 Банк партнер Іпотечна програма співпраці з ДІУ (Програма підтримки будівництва/рефін ансування

More information

Вказівки щодо розв'язання завдання 32 відбірково-тренувальних зборів команди міста Києва

Вказівки щодо розв'язання завдання 32 відбірково-тренувальних зборів команди міста Києва Вказівки щодо розв'язання завдання 32 відбірково-тренувальних зборів команди міста Києва 1. Голосування Нехай D деяка підмножина присутніх на виборах делегатів. Залишимо у таблиці голосування голоси лише

More information

Лекція 27. Дерева. Рис

Лекція 27. Дерева. Рис Дискретна Математика :: Дерева 157 Лекція 27. Дерева 27.1. Основні означення та властивості Поняття дерева широко застосовують у багатьох розділах математики й інформатики. Наприклад, дерева використовують

More information

Створення діаграм в Excel

Створення діаграм в Excel Лабораторна робота 10 РЕДАКТОР ЕЛЕКТРОННИХ ТАБЛИЦЬ MS EXCEL. ДІЛОВА ГРАФІКА Створення діаграм в Excel Діаграма служать для відображення рядів числових даних у графічному форматі, зручному для осягнення

More information

КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА РІШЕННЯ

КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА РІШЕННЯ ПРОЕКТ КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА РІШЕННЯ Про здійснення закупівель товарів, робіт і послуг, вартість яких є меншою за вартість, що встановлена в абзацах другому та третьому частини першої статті другої

More information

Тема 28. Застосування дерев

Тема 28. Застосування дерев Основи Дискретної Математики :: Застосування дерев 164 Тема 28. Застосування дерев 28.1. Бінарне дерево пошуку Бінарне дерево дуже зручний метод організації даних, у разі використання якого можна легко

More information

Математика Самостійні та контрольні роботи

Математика Самостійні та контрольні роботи Н.О. Будна Математика Самостійні та контрольні роботи 3 клас ТЕРНОПІЛЬ НАВЧАЛЬНА КНИГА БОГДАН УДК 51.372.47 ББК 74.262.21я71 Б 90 Рецензенти: кандидат педагогічних наук, доцент Гладюк Т.В. вчитель вищої

More information

УКРАЇНСЬКА МОВА (НАВЧАННЯ ГРАМОТИ: МОВА І ЧИТАННЯ)

УКРАЇНСЬКА МОВА (НАВЧАННЯ ГРАМОТИ: МОВА І ЧИТАННЯ) УКРАЇНСЬКА МОВА (НАВЧАННЯ ГРАМОТИ: МОВА І ЧИТАННЯ) За підручником М. Д. Захарійчук, В. О. Науменко (7 годин на тиждень 1 ) м Тема уроку Дата Добукварний період 1. Вступ. Ознайомлення з «Букварем». Державний

More information

ВЕЛОСИПЕДНИЙ СПОРТ ЧОЛОВІКИ ТА ЖІНКИ

ВЕЛОСИПЕДНИЙ СПОРТ ЧОЛОВІКИ ТА ЖІНКИ ВЕЛОСИПЕДНИЙ СПОРТ ЧОЛОВІКИ ТА ЖІНКИ Вікові групи спортсменів згідно з правилами Міжнародної федерації: молодші юнаки, дівчата: до 15 років; юнаки, дівчата: 15-16 років; юніори, юніорки: 17-18 років; молодь

More information

Український індекс ставок за депозитами фізичних осіб

Український індекс ставок за депозитами фізичних осіб Український індекс ставок за депозитами фізичних осіб 1. Компанія Thomson Reuters розраховує індикативну ставку «Український індекс ставок за депозитами фізичних осіб» (Ukrainian Index of Retail Deposit

More information

Комплексні платні послуги Державної автомобільної інспекції МВС України. Код послуги Послуга Назва Сума в т.ч. ПДВ

Комплексні платні послуги Державної автомобільної інспекції МВС України. Код послуги Послуга Назва Сума в т.ч. ПДВ Комплексні платні послуги Державної автомобільної інспекції МВС України Код послуги Послуга Назва Сума в т.ч. ПДВ Видача посвідчення водія на право керування транспортними засобами після закінчення навчального

More information

С.П. Цуренко. За програмою 11-річної школи. Математика 10 клас. Рівень стандарту

С.П. Цуренко. За програмою 11-річної школи. Математика 10 клас. Рівень стандарту С.П. Цуренко За програмою 11-річної школи Математика 10 клас Рівень стандарту Багатоваріантні різнорівневі тренувальні вправи для класних робіт і домашніх завдань ТЕРНОПІЛЬ НАВЧАЛЬНА КНИГА БОГДАН ББК 22.1я72

More information

ВИКОРИСТАННЯ СМАРТФОНІВ В УКРАЇНІ. Київський міжнародний інститут соціології Червень 2016 року

ВИКОРИСТАННЯ СМАРТФОНІВ В УКРАЇНІ. Київський міжнародний інститут соціології Червень 2016 року Київський міжнародний інститут соціології Червень 2016 року МЕТОДОЛОГІЯ ОПИТУВАННЯ oопитування було проведене на замовлення LEAD9 Mobile Marketing Київським міжнародним інститутом соціології протягом травня

More information

Порівняльний аналіз при викладенні навчального матеріалу як засіб інтелектуального розвитку учнів (на прикладі порівняння об єктних моделей Turbo

Порівняльний аналіз при викладенні навчального матеріалу як засіб інтелектуального розвитку учнів (на прикладі порівняння об єктних моделей Turbo Порівняльний аналіз при викладенні навчального матеріалу як засіб інтелектуального розвитку учнів (на прикладі порівняння об єктних моделей Turbo Pascal 7.0 і Delphi) І.М. Лукаш Проблема інтелектуального

More information

Автор: учитель початкових класів, вчитель ІІ категорії

Автор: учитель початкових класів, вчитель ІІ категорії ББК 74.262.21 П 30 Автор: учитель початкових класів, вчитель ІІ категорії Печериця Т. О. Печериця Т. О. П 30 Матеріали до уроків. Математика. 3 клас. Харків: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2005. 368 с. ISBN 966-670-596-6.

More information

ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 174 УДК 334.724.6:658.14 ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ Яришко О.В., к.е.н., доцент, Ткаченко Є.Ю., к.е.н., доцент Запорізька державна інженерна академія Розглянуто особливості проведення

More information

ОСОБЛИВОСТІ РОЗМІЩЕННЯ ВЕРШИН ГРАФІВ ТИПУ ДЕРЕВО НА ПЛОЩИНІ

ОСОБЛИВОСТІ РОЗМІЩЕННЯ ВЕРШИН ГРАФІВ ТИПУ ДЕРЕВО НА ПЛОЩИНІ Басюк ТМ, УДК 7: ТМ Басюк Національний університет Львівська політехніка, кафедра інформаційних систем та мереж ОСОБЛИВОСТІ РОЗМІЩЕННЯ ВЕРШИН ГРАФІВ ТИПУ ДЕРЕВО НА ПЛОЩИНІ Проаналізовано основні труднощі,

More information

Правила проведення конкурсу на кращий дизайн банківської картки зі змінами

Правила проведення конкурсу на кращий дизайн банківської картки зі змінами Правила проведення конкурсу на кращий дизайн банківської картки зі змінами КИЇВ 2016 Організатори конкурсу Конкурс організовує та проводить ПАТ «ДІАМАНТБАНК». Тема конкурсу Створення художньої роботи,

More information

ТЕРНОПІЛЬ НАВЧАЛЬНА КНИГА БОГДАН

ТЕРНОПІЛЬ НАВЧАЛЬНА КНИГА БОГДАН ОС Істер Математика 5 клас Вправи Самостійні роботи Тематичні контрольні роботи Завдання для експрес-контролю ТЕРНОПІЛЬ НАВЧАЛЬНА КНИГА БОГДАН УДК 5121(0753) ББК 221я72 І-89 Істер ОС І-89 Математика 5

More information

Увага! Текст брошури в редакції Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» від З 1 липня 2016 року до цього Закону

Увага! Текст брошури в редакції Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» від З 1 липня 2016 року до цього Закону Увага! Текст брошури в редакції Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» від 12.08.2015. З 1 липня 2016 року до цього Закону будуть внесені зміни. УМОВИ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ 1.1.

More information

П Р О Г Р А М А фахового іспиту «ДРУГА ІНОЗЕМНА МОВА (НІМЕЦЬКА)» для вступу у магістратуру

П Р О Г Р А М А фахового іспиту «ДРУГА ІНОЗЕМНА МОВА (НІМЕЦЬКА)» для вступу у магістратуру Міністерство освіти і науки України Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара Факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства Кафедра германської філології Затверджено

More information

ФОРМА 1. повідомлення про подання інформації про структуру власності

ФОРМА 1. повідомлення про подання інформації про структуру власності ФОРМА 1 повідомлення про подання інформації про структуру власності На виконання вимог Закону України Про телебачення і радіомовлення та Порядку подання телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної

More information

ОГЛЯД МІЖНАРОДНОЇ МЕТРОЛОГІЇ

ОГЛЯД МІЖНАРОДНОЇ МЕТРОЛОГІЇ ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ ОГЛЯД МІЖНАРОДНОЇ МЕТРОЛОГІЇ ВИПУСК 3 Київ 2007 ББК 30.10я5 0-37 0-37 Огляд міжнародної метрології / Держспоживстандарт України. Укрметртестстандарт. К.:

More information

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З ПРОГРАМУВАННЯ

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З ПРОГРАМУВАННЯ Міністерство транспорту та зв язку України ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМIЯ ЗВ ЯЗКУ ім. О. С. ПОПОВА Кафедра інформаційних технологій ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З ПРОГРАМУВАННЯ для практичних та лабораторних занять

More information

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА. проведення розіграшу в рамках рекламної акції «На сервіс завітай та Corolla вигравай!»

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА. проведення розіграшу в рамках рекламної акції «На сервіс завітай та Corolla вигравай!» 1. ОРГАНІЗАТОР РОЗІГРАШУ ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА проведення розіграшу в рамках рекламної акції «На сервіс завітай та Corolla вигравай!» 1.1. Організатором та Виконавцем розіграшу в рамках рекламної акції «На

More information

Управління змінами. 1. Вступ. 2. Протистояння змінам

Управління змінами. 1. Вступ. 2. Протистояння змінам 1. Вступ Організаціям необхідно ініціювати процес введення змін для того, щоб відповідати попиту ринку, збільшувати акціонерну вартість або для впровадження урядових стратегій. Часто їм необхідно ініціювати

More information

Офіційні правила та умови акції «Відчути силу з MasterCard безцінно!»

Офіційні правила та умови акції «Відчути силу з MasterCard безцінно!» Офіційні правила та умови акції «Відчути силу з MasterCard безцінно!» 1. Основні положення 1.1. Офіційними Правилами рекламної акції «Відчути силу з MasterCard безцінно!» з платіжною карткою MasterCard

More information

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення 01601, Київ, вул. Прорізна, 2

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення 01601, Київ, вул. Прорізна, 2 Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення 01601, Київ, вул. Прорізна, 2 Муравйової Катерини Валеріївни 01004, м. Київ, вул. Червоноармійська, 9/2, к. 67 Зауваження до оприлюдненого

More information

Підсумки діяльності страхових компаній за 2013 рік

Підсумки діяльності страхових компаній за 2013 рік Підсумки діяльності страхових компаній за 2013 рік Ринок страхових послуг залишається найбільш капіталізованим серед інших небанківських фінансових ринків. Загальна кількість страхових компаній станом

More information

Основи інформаційного та соціально-правового моделювання

Основи інформаційного та соціально-правового моделювання Міністерство освіти і науки України Науково-дослідний інститут інформатики і права Національної академії правових наук України Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

More information

Сьогодні ми розглянемо такі питання:

Сьогодні ми розглянемо такі питання: Сьогодні ми розглянемо такі питання: Дамо визначення що називається табличним процесором Ехсеl Згадаємо основні функції табличного процесора Основні об єкти Ехсеl та їх властивості Основні елементи інтерфейсу

More information

моделювання прогнозування

моделювання прогнозування МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ А. М. Єріна моделювання прогнозування Навчальний посібник Допущено Міністерством освіти і науки України Київ 2001 ББК

More information

ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ О. В. Колесников ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК 2-ге видання, виправлене та доповнене Рекомендовано Міністерством освіти і науки України для студентів вищих навчальних закладів Київ «Центр

More information

Зміст Урок 125 (читання). Звук [ч]. Позначення його буквами Ч, ч («че») 15 Урок 126 (письмо). Письмо рядкової букви ч («че»), складів, слів із нею.

Зміст Урок 125 (читання). Звук [ч]. Позначення його буквами Ч, ч («че») 15 Урок 126 (письмо). Письмо рядкової букви ч («че»), складів, слів із нею. Зміст Урок 125 (читання). Звук [ч]. Позначення його буквами Ч, ч («че») 15 Урок 126 (письмо). Письмо рядкової букви ч («че»), складів, слів із нею. Розвиток зв язного мовлення. Закріплення вивченого про

More information

МАГІСТЕРСЬКА РОБОТА ЯК КВАЛІФІКАЦІЙНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ Магістр це освітньо-кваліфікаційний рівень фахівця, який на основі кваліфікації бакалавра або

МАГІСТЕРСЬКА РОБОТА ЯК КВАЛІФІКАЦІЙНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ Магістр це освітньо-кваліфікаційний рівень фахівця, який на основі кваліфікації бакалавра або МАГІСТЕРСЬКА РОБОТА ЯК КВАЛІФІКАЦІЙНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ Магістр це освітньо-кваліфікаційний рівень фахівця, який на основі кваліфікації бакалавра або спеціаліста здобув поглиблені спеціальні уміння та знання

More information

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ІСПИТУ ТА МЕТОДИКА ВСТАНОВЛЕННЯ ЙОГО РЕЗУЛЬТАТІВ У ПРОЦЕДУРІ КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ОЦІНЮВАННЯ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ІСПИТУ ТА МЕТОДИКА ВСТАНОВЛЕННЯ ЙОГО РЕЗУЛЬТАТІВ У ПРОЦЕДУРІ КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ОЦІНЮВАННЯ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ІСПИТУ ТА МЕТОДИКА ВСТАНОВЛЕННЯ ЙОГО РЕЗУЛЬТАТІВ У ПРОЦЕДУРІ КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ОЦІНЮВАННЯ Цей Порядок визначає порядок проведення іспиту та методику встановлення його результатів у процедурі

More information

Технічні характеристики тесту з БІОЛОГІЇ для зовнішнього незалежного оцінювання 2009 року

Технічні характеристики тесту з БІОЛОГІЇ для зовнішнього незалежного оцінювання 2009 року Технічні характеристики тесту з БІОЛОГІЇ для зовнішнього незалежного оцінювання 2009 року Тест містить 60 завдань. На виконання тесту відведено 120 хвилин. Орієнтовний розподіл завдань тесту за розділами

More information

ВІСНИК. Спільний випуск Центру суддівських студій та Ради суддів України

ВІСНИК. Спільний випуск Центру суддівських студій та Ради суддів України ВІСНИК Центру суддівських студій інфор маційний бюлетень МОНIТОРИНГ ДОСТУПНОСТI, ЕФЕКТИВНОСТI ТА НЕУПЕРЕДЖЕНОСТI ПРАВОСУДДЯ В УКРАIНI Спільний випуск Центру суддівських студій та Ради суддів України Проект

More information

Оподаткування доходів засновників - фізосіб

Оподаткування доходів засновників - фізосіб Оподаткування доходів засновників - фізосіб Продовження. Початок див. у "ШБ" 3, 4, 5/2005 р. Зараз ми з усіх боків чуємо захоплення перших осіб держави про збільшення іноземних інвестицій і ні слова про

More information

Семінар-практикум. Тема: Технології навчання. Шляхи підвищення ефективності сучасного уроку. Теоретична частина. Технології навчання

Семінар-практикум. Тема: Технології навчання. Шляхи підвищення ефективності сучасного уроку. Теоретична частина. Технології навчання Семінар-практикум Тема: Технології навчання. Шляхи підвищення ефективності сучасного уроку. Мета: актуалізація проблеми підвищення ефективності сучасного уроку; колегіальний пошук шляхів підвищення ефективності

More information

Зовнішнє незалежне оцінювання 2011 року Відповіді на завдання тесту з фізики

Зовнішнє незалежне оцінювання 2011 року Відповіді на завдання тесту з фізики Зовнішнє незалежне оцінювання 2011 року Відповіді на завдання тесту з фізики з/п Умова завдання та правильна відповідь 1. Координата тіла змінюється з часом згідно з рівнянням x = 12 5t, де всі величини

More information

1.7. Кутовий коефіцієнт якої з наведених прямих дорівнює 5?

1.7. Кутовий коефіцієнт якої з наведених прямих дорівнює 5? Частина перша Завдання 1.1-1.12 мають по чотири варіанти відповідей, з яких тільки одна відповідь є ПРАВИЛЬНОЮ, Оберіть правильну, на Вашу думку, відповідьі позначте її у бланку відповідей. 1.1. Знайдіть

More information

ШФОРМАТИКА TURBO PASCAL

ШФОРМАТИКА TURBO PASCAL Д.М. Шост р*ос*д#. j ÿ Д.М. Шост ШФОРМАТИКА TURBO PASCAL Зошит-конспект 10-11 класи ТЕРНОПІЛЬ НАВЧАЛЬНА КНИГА - БОГДАН 2003 EXLIBRIS A3 АЛОВОЙ ЭААИНЫ ББК 32.97я2 Ш53 Рецензенти: Василенко Я.П. ст. викладач

More information

ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ТОВЩИНИ ЗРІЗУ ВЗДОВЖ РІЗАЛЬНОЇ КРОМКИ ІНСТРУМЕНТУ

ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ТОВЩИНИ ЗРІЗУ ВЗДОВЖ РІЗАЛЬНОЇ КРОМКИ ІНСТРУМЕНТУ - превышение дополнительной кромки над основной Δ (0,045 0,1)D; - угол положения дополнительной кромки ρ=16 - угол μ 1 дополнительной кромки 5 7 - коэффициент глубины стружечной канавки дополнительной

More information

- 3 - Структура мови VHDL

- 3 - Структура мови VHDL 23-3 - Структура мови VHDL вони поміщаються в одинарні лапки, наприклад: a b ; > 2.5. Рядки На відміну від Pascal у VHDL рядки поміщаються не в одинарні, а в парні лапки, наприклад: Рядок 1 Вивчаємо VHDL

More information

ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ОБСЛУГОВУВАННЯ ПАСАЖИРІВ НА АВТОБУСНИХ СТАНЦІЯХ

ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ОБСЛУГОВУВАННЯ ПАСАЖИРІВ НА АВТОБУСНИХ СТАНЦІЯХ 110 Економіка транспортного комплексу, вип. 18, 2011 методів управління та господарювання на транспорті : збірник наукових праць. Одеса : ОНМУ. 2008. Вип. 29. С. 193 202. 6. Федорова В.А. Оценка уровня

More information

Застосування кватерніонів в механіці матеріальної точки

Застосування кватерніонів в механіці матеріальної точки УДК 53383 Ю Ф Лазарєв Застосування кватерніонів в механіці матеріальної точки Вступ Сучасне подання механіки матеріальної точки з врахуванням релятивістського підходу базується на математичному апараті,

More information

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТЕОРІЇ ФОРМАЛЬНИХ ГРАМАТИК

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТЕОРІЇ ФОРМАЛЬНИХ ГРАМАТИК МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТЕОРІЇ ФОРМАЛЬНИХ ГРАМАТИК МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до лабораторної роботи 6 з дисципліни Математична лінгвістика

More information

Офіційні правила Акції «Moto Z New Year 2016»

Офіційні правила Акції «Moto Z New Year 2016» Офіційні правила Акції «Moto Z New Year 2016» 1. Загальні положення 1.1. Організатор Акції Фізична особа- підприємець ФОП Скорик А.Г. (надалі Організатор). 1.2. Цими Офіційними Правилами (надалі Правила)

More information

1.2. Методологія, методика і методи організації. науково-педагогічних досліджень

1.2. Методологія, методика і методи організації. науково-педагогічних досліджень Методологія, методика і методи організації науково-педагогічних досліджень // Методологія наукової діяльності : навч. посіб., вид. 3-тє, переробл. / Д.В. Чернілевський, М.І. Томчук, О.А. Дубасенюк, О.Є.

More information

І.В. Гаращенко, к.т.н., доц. Житомирський державний технологічний університет

І.В. Гаращенко, к.т.н., доц. Житомирський державний технологічний університет УДК 51:330.115 І.В. Гаращенко, к.т.н., доц. Житомирський державний технологічний університет ПРО ЗАДАЧУ ОПТИМІЗАЦІЇ НА ГРАФАХ Описано задачу оптимізації комунікаційних мереж на прикладі транспортної мережі,

More information

О.В. Кукуруз, кандидат політичних наук ПРАВОВА ПОЛІТИКА ЯК ЧИННИК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУСПІЛЬНОГО БЛАГА

О.В. Кукуруз, кандидат політичних наук ПРАВОВА ПОЛІТИКА ЯК ЧИННИК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУСПІЛЬНОГО БЛАГА УДК 32:34 О.В. Кукуруз, кандидат політичних наук ПРАВОВА ПОЛІТИКА ЯК ЧИННИК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУСПІЛЬНОГО БЛАГА Досліджено сутність поняття суспільне благо, його вплив на сучасну політичну практику. Проаналізовано

More information

ЗБІРНИК ЗАДАЧ І ТЕСТІВ З МАТЕМАТИКИ

ЗБІРНИК ЗАДАЧ І ТЕСТІВ З МАТЕМАТИКИ Н.О. Будна ЗБІРНИК ЗАДАЧ І ТЕСТІВ З МАТЕМАТИКИ 4 клас Практичний матеріал для вчителів початкових класів та самостійної роботи учнів Схвалено комісією початкової освіти Науково-методичної ради з питань

More information

ДЕКЛАРАЦІЯ про майно, доходи, витрати І зобов язання фінансового характеру за 20

ДЕКЛАРАЦІЯ про майно, доходи, витрати І зобов язання фінансового характеру за 20 Додаток до Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" від 7 квітня 2011 року 3206-VI ДЕКЛАРАЦІЯ про майно, доходи, витрати І зобов язання фінансового характеру за 20 І рік Розділ 1. Загальні

More information

Інформація про стан і розвиток страхового ринку України за 1 квартал 2005 року. I. Розміри страхового ринку. Ключові показники

Інформація про стан і розвиток страхового ринку України за 1 квартал 2005 року. I. Розміри страхового ринку. Ключові показники Інформація про стан і розвиток страхового ринку України за 1 квартал 25 року I. Розміри страхового ринку. Ключові показники 1. Кількість страхових компаній станом на 31.3.25 392 (станом на 31.3.24 36),

More information

Научно-технический сборник 87

Научно-технический сборник 87 7.Сапожников Е. Особенности бюджетирования в российских организациях // Финансовый менеджмент. 2003. 6. С.42-51. 8.Терещенко О. О. Фінансова діяльність суб єктів господарювання. К.: КНЕУ, 2003. 554 с.

More information

«Основи алгоритмізації та програмування мовою Паскаль»

«Основи алгоритмізації та програмування мовою Паскаль» Жовтоводська гуманітарна гімназія «Основи алгоритмізації та програмування мовою Паскаль» Розробки уроків за програмою курсу 9 клас Укладач: Передмова Конспекти уроків розроблені згідно програми курсу «Основи

More information

ТЕРНОПІЛЬ НАВЧАЛЬНА КНИГА БОГДАН

ТЕРНОПІЛЬ НАВЧАЛЬНА КНИГА БОГДАН Н.О. Будна М.В. Беденко МАТЕМАТИКА 4 клас Підручник Рекомендовано Міністерством освіти і науки України ТЕРНОПІЛЬ НАВЧАЛЬНА КНИГА БОГДАН УДК 51(075.2) ББК 22.1я71 Б90 Рецензенти: кандидат педагогічних наук,

More information

за двома бюджетними програмами по яким ф нансусться яко зд Йснюеться експлуатац я державного водогссподарського комплексу та

за двома бюджетними програмами по яким ф нансусться яко зд Йснюеться експлуатац я державного водогссподарського комплексу та рурми мт пя т ук увя вп рк кмпку ткж мт пя ктив упрв я вими вм жтими пррмми п яким утя упрв я ви у р пр ви ити у кшти у М З ти рив витки в ти пр ки ти р тт В ДО ЗПЛв Н прв ррук ви пр т в кик ржв ж п к

More information

ДИНАМІЧНИЙ ПІДХІД ДО АНАЛІЗУ ТА МОДЕЛЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ІЄРАРХІЧНИХ СТРУКТУР

ДИНАМІЧНИЙ ПІДХІД ДО АНАЛІЗУ ТА МОДЕЛЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ІЄРАРХІЧНИХ СТРУКТУР УДК 519.14 Коваленко І. І., Передерій В. І., Швед А. В. ДИНАМІЧНИЙ ПІДХІД ДО АНАЛІЗУ ТА МОДЕЛЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ІЄРАРХІЧНИХ СТРУКТУР У статті розглянуто основні положення теорії графодинамічних систем

More information

Тема 7. БАНКІВСЬКА СИСТЕМА ТА ПРОПОЗИЦІЯ ГРОШЕЙ. 2. Баланс Центрального та комерційних банків.

Тема 7. БАНКІВСЬКА СИСТЕМА ТА ПРОПОЗИЦІЯ ГРОШЕЙ. 2. Баланс Центрального та комерційних банків. Тема 7. БАНКІВСЬКА СИСТЕМА ТА ПРОПОЗИЦІЯ ГРОШЕЙ. Програмні запитання. 1. Банки їх роль на кредитно-грошовому ринку. 2. Баланс Центрального та комерційних банків. 3. Пропозиція грошей та інструменти її

More information

СОЦІАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ СІЛЬСЬКОГО ШКОЛЯРА В ПРОЦЕСІ ПРЕДМЕТНО-ПЕРЕТВОРЮВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

СОЦІАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ СІЛЬСЬКОГО ШКОЛЯРА В ПРОЦЕСІ ПРЕДМЕТНО-ПЕРЕТВОРЮВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Коберник О.М. СОЦІАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ СІЛЬСЬКОГО ШКОЛЯРА В ПРОЦЕСІ ПРЕДМЕТНО-ПЕРЕТВОРЮВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Нині перед національною освітою стоїть питання надзвичайної складності: в складних соціально-економічних

More information

ПРОЕКТ. ІНФОРМАТИКА Навчальна програма для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів

ПРОЕКТ. ІНФОРМАТИКА Навчальна програма для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів ПРОЕКТ ІНФОРМАТИКА Навчальна програма для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів Метою реалізації загальноосвітньої програми є забезпечення запланованих освітніх результатів, до яких можна віднести

More information

ПОРЯДОК використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів

ПОРЯДОК використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. 1045 ПОРЯДОК використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих

More information

РОЗРАХУНКИ БРУСА ПРИ ПРОСТИХ ВИДАХ ДЕФОРМУВАННЯ

РОЗРАХУНКИ БРУСА ПРИ ПРОСТИХ ВИДАХ ДЕФОРМУВАННЯ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «Харківський політехнічний інститут» Конкін В.М., Конохов В.І., Шергін С.Ю., Кравцова Н.В. РОЗРАХУНКИ БРУСА ПРИ

More information

Лабораторна робота 2. Пошук і вибірка записів бази даних за допомогою команд Форма та Фільтр

Лабораторна робота 2. Пошук і вибірка записів бази даних за допомогою команд Форма та Фільтр Лабораторна робота 2. Пошук і вибірка записів бази даних за допомогою команд Форма та Фільтр 3.2.1. Вікно Форма В MS Excel 2003 користувачеві надається можливість створювати й редагувати бази даних за

More information

Л. А. Косирева. ЗАВДАННЯ ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Комп ютерна математика»

Л. А. Косирева. ЗАВДАННЯ ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Комп ютерна математика» МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ І. І. МЕЧНИКОВА ІНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ, ЕКОНОМІКИ І МЕХАНІКИ Л. А. Косирева ЗАВДАННЯ ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних

More information

Офіційні правила акції «Новорічна Акція» (надалі- Правила)

Офіційні правила акції «Новорічна Акція» (надалі- Правила) Офіційні правила акції «Новорічна Акція» (надалі- Правила) 1. Організатор Акції 1.1. Організаторами акції «Новорічна Акція» (надалі «Акція») є ТзОВ «Авіакомпанії «Атласджет Україна» (TM Atlasglobal) (надалі

More information

Олімпіадні задачі з математики з розв язками для учнів середньої школи ВСТУП

Олімпіадні задачі з математики з розв язками для учнів середньої школи ВСТУП ВСТУП Олімпіадна задача з математики це задача підвищеної складності, нестандартна як за формулюванням, так і за методами розв язання. Серед олімпіадних задач зустрічаються такі, для розв язання яких потрібні

More information

Серія «Мій конспект» Заснована 2008 року

Серія «Мій конспект» Заснована 2008 року УДК 37.016 ББК 74.263 П24 Серія «Мій конспект» Заснована 2008 року Автор: М. Л. Пелагейченко канд. пед. наук, доцент кафедри теорії та методики технологічної та професійної освіти Бердянського державного

More information

МАРКЕТИНГОВЕ ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

МАРКЕТИНГОВЕ ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ С.Семенюк. Маркетингове планування діяльності підприємств / С.Семенюк // Галицький економічний вісник. 2010. 1(26). С. 84-92. ( проблеми мікро- та макроекономіки України ) УДК 658.8.012.2 Світлана СЕМЕНЮК

More information

УДК : : [61+613/614] О.І. Міхеєнко ЗМІСТ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЗІ ЗДОРОВ Я ЛЮДИНИ

УДК : : [61+613/614] О.І. Міхеєнко ЗМІСТ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЗІ ЗДОРОВ Я ЛЮДИНИ УДК 378.14:371.134: [61+613/614] О.І. Міхеєнко ЗМІСТ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЗІ ЗДОРОВ Я ЛЮДИНИ У статті розглянуто сутність змісту освіти. Обґрунтовано відмінність між поняттями «інформація»

More information

ПРОГРАМНО-ІНСТРУМЕНТАЛЬНА ПЛАТФОРМА ДИДАКТИЧНОГО ПРОЕКТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА СИСТЕМИ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

ПРОГРАМНО-ІНСТРУМЕНТАЛЬНА ПЛАТФОРМА ДИДАКТИЧНОГО ПРОЕКТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА СИСТЕМИ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ УДК 681.3.06(075.8) Програмно-інструментальна Інформаційні технології платформа в освіті дидактичного проектування... ПРОГРАМНО-ІНСТРУМЕНТАЛЬНА ПЛАТФОРМА ДИДАКТИЧНОГО ПРОЕКТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО НАВЧАЛЬНОГО

More information