А ýэ СаЬЬа оча. А а Ьаусап. сар

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "А ýэ СаЬЬа оча. А а Ьаусап. сар"

Transcription

1 ч к тдв тап дт ФЁ

2 Тч з ха а а п п А а Ьаусап п Ё Т о А е о п е па опа Ё й О о о а На еп ч о а п а ар С М о а Еар Ва е ако М а А агьаусап г Ъч пс А СаЬЬа оча Аупч а есе г А а Ьаусап сё а Ь у сар о чес Э Ь ууа зл ч а д п

3 ха а л д ча па ч А а Ьаусап п е па п ч па п п сар пй п ы а апоч И Зб З иою Т е Л е е п п чег А е Ьа ап у З

4 о ф па а ууу ара ап п ТЬ пс п ч ч ап п уа ап а а а п п ё п Н ч а п Ьа а а Ёп е й а ч

5 Тч о ес Неуе а апа ап п ап апп Ь е п а ауа па е п о еап опч Ьй Ёп йпуа Ьаа а ас п ап ап й ё Ё п Оп п й Неуе а оп а а п а па а о ч а уа О п п а а а п а Тепег е Капа ч апео о ара ох а п а ч а О о апео о п аг ч чп а Б Неу е а п уа апп Ёпуап п апм З ч аь Вч ауа опчп п а а а а е п ра а а ъ Оп а ч а а п о

6 че ь й еу п а Ё п ап еесуа апа о ё Ё ё Ё о Ь п а па оп а Ьа ау с п чаппа ё у п еч апасу п ч ё Ё е сау па у о ап ап е а а а п а о аё п а Ёс пс о уе ЁЬа еч п О а а б сачап Ё е ап Ьа й еч п ч А й

7 аса ауа Ё а а ха апа а й еу п п с ап ч уа апъ е а а б о ап еч ап п Оп п о п ах ч Ь ча п о Ё Ьахап ч еупап уар ап а п а г п а п Ёп а о ап Ь х Ё пс а Ё а п п сё а п Мап уе а опчп а ха пса еп а о аё па с Ь п ч ч Ьа аса Ё ч п Ьа а Ь па й еч Ь п п ч В ё Ьо ап а аи а а Ь о чпч ч а с о п а Капа ч п п Вчп а ап а а о ап Р а п а о уап а а йпуа а Ьа Ьа а ч о ап п Ьа ВМТ а а ча Ьоучпса Вч а Мо о оп п а Ь а Ьау а а а й ё Ве ёу ап а п уе у п Ь у е апа б а рап

8 ау п п Ье у а а а а Ё ч Ье а ч О агха х а ра а апп ап Ьа ча а п Ё о ап оп а о й ап аф ё Ёпуа п с п б а ап оп а Ь а п а песа Ё п Ьах а а а са Н п ё уап а ё ч Ке а п а К уа е уа Ь г о ап Ё Ёп п ап а п ё Ё п Ь уох уеп п Ь п у Ьо О Ьа ап ч ё ап п Ма а еа Ь а а уа чче еп е ап а а й п ес а с п с п Та а й п о Капа ч Ьоуа Ьаа о а хео о а п п о ап еч а Ьп ау а а ап Оп а у о ап ЭЬ Ё О Ё а п ё х па а Н Ь п ч уа о ап а о чгаса а Ьо а б ап а а а О к

9 ч е уе а п у ч ё Нг Ь а п п п ЬаЬ Ь Ва Г п ап О па па Ь а п ё а О Ь еуп Ё п а оуа п уа а ап п ё п п Ье о ч п пс у Ь Ь ара ап й Оп а а ап уа а ап а ё а а ап йёпса ап Ьа а а аг ё п Ё к а ауаа а уох оп а ап а е а ё а о п ё а п ё оп а ё ё оп п Ё Мп а па п ачап п Т а о ап Ьа п ч Ьо а ап й а п ёч ч ч Ёп а Капа аууа а ап п

10 ох х ч а а Ь п ап а Э Аучпа е а ха ап оп а Ё п п ап г ЁсЁп о Капа а а а п ап ё п ап ча с А ап п ауа п о а хоьк о п Ё о уа п а о ег Оп а п ч п На Ё ёуа п Опчп о учсч Ьап уп ч а о пап Ё ё а хас ё ауп аёа Ьа а еу В са о а о ап Ь г уе апа о ап Э са а а а а е о Ьа М а е а ёу п п п Ь е ап а е оп п уох ач О пуап п Ьа Раг ау ап оп а о Ё ауа апа е па а а а о ч ё пй Й В А ч Н ап п Ёпуап п п г п а Ьа а Ь Ёп ч Ь В Ы уа Ь ёч Ё а з

11 Ь е ау ё о а А ч ё о п а ач оро ге Н а ё а о Ёпп ЁЁп еу Ь пе а ё у еч п огч чп Э п Раг ау Капа ууа а Мап Ьа аг уу п Ёс п с п уа ап а Ё п а Ьёу а а ё к о ап Ьу еу о оп а о Ё е а Ёп о чп ч ч Мп а Ё а уа а с ВоуЁ а Ь о а п уу п уа а с а п п ч а а апа е О е а п п Ё ап ч п ч па Вёу уа а а Ь п пап а а а а п ап й п Ё ё а п а уа уаауап пес Ье Ь опчп п опчп ах п ёчсч ч а а оп а а о а п п оп ё Ь опч о Ь а п Ь па па а Ма а Реуа Ьа п А пес

12 ё а ё п а Ё г п а Ь п ап а па а уапа уап к че о а а ап Ьа ау Ь а ап а ё Ьчпа о ап е а а п ч Оп а па ч па ё а о Ёпап с у п п Ьа пс ауапап Ё а а а ап п ап а р апе оп а а ау че п Ёс О й с а На еуа е ч п ауа а В п п ап оп а а а а п оп а ап й а ап п ВМТ п п а ог п ччпа А п ап ау о аса па а Ё На п п пее О са а а Ьа О ап п Ва ап е о п ра а а п с п а р а па п а Ь пап а Оп а Вёу Раг ау ага пап а е сппа а с апп п Ь су ар Е Ь ё е

13 Ва О ап п ёу ап п п п е п Оп ха ё ап Опа М п п ё у Опа Ё Оп а ог а о ап А уа че ап а ё й Ё ч аг ё ё Ё ап а ё й ч са п а ап п рап п а п а уе а ап Е е а Ь Ь п о Ё сч а апа а ёу Ё а оп а п ч ч па Ь Ь па Ь а ап а а й ё п а а а а о а еу п ё а п п а п оч п Е ха цц д а а е Е пф Й дд ъ

14 а ау чпч о чее ап по е опа Кга а п ачауа а а То ра е а г а ап ох Ё ап Э са а рапа Н а п ауа ап Ьа че п а К а МЁ То раёа ауа п ч е ч бёп а а п а а О в М а а п ра ап па ч Рарауа а п ап Ьа Ьй оч ёу Ё п п М а п Ё а Ь п А а Рарап п Оп п ё й ч е а Ё ча ап а п п а а ч Рара п ап ё ё а п а п п апчп а па е ап Оп а п Ьч ап п а а пап п оп а п еч а п ё ч че ч ап аууа а Ь Ьо о а ап ууа уа п Ь ууа а п О Ё уох о

15 ё йпйп ё а а о чь о аг Ье ё ЁЬа Э Ь М а п уах п Оп п Ва ач а о ап ап па п а па п п Вёуй сачап Ё а п ар а йпса п ё чп а Ь уох ч Ь Ь Э а п о ап п че еучап п п Ёпс п а Вч а а ап ап уаха а п хч а ч п хуа а а Ёп а уё уох Те е оп уох е п а Ь а п е ап О Ье п а Ь г п а й А а опа б ап а ууа а Ье оуапа Ь ЁЬа а п па па а ас ар а а Э п а п аа е п сох Ё а о сох о а о о пё а уу а ап ап Ё Ь е п еу а п ч уу п ап ау а ч

16 е а у ч уа Ё Ё ч о а А а Ь еу ау ап а Ве а а са а у апса а А а уепа ч уа а а ауап ауа а уа а а еу а а п п Ь апа Оп а п а ап а п о ап а ап че п о йп а оп а а Ьа ч ёчсч ччп ап о ауап Ё Ёп уе а па ёу уа о пчп ч а О а ап а па п п Э а п п Ёс а йпуап п Ё п а а ч па ап оу п ап а ап п ае оро о а Апа епа ёг п ёчьа а уе ап ч еп а Ь Ь ах аа Оп а а пс апа а а п а хапа а Ё уа ап п п уа а с а а апапап п йп

17 Ё еса Хуа а о ауа Ьа п п Ё ап п п о о о по Коо о п На хе Сох оп ё На а ча ч ууа ч е ау хь е п оп а а а п п йп Г ап ап п а о оп ап Э а са Сап Ь А е опп сап а а па а п опго ча о еопп е п ап охо опп а о а а п а о о В п Ь п опп па апо о ап оса ара а Вап Оп оу ап ауа е Ьа п п е а Ё а Ь о че п ЁЬа п е о а а аса а а а па Ь Мап а а ё п е а ап а а ё ёчс п ЁЬч е па ч а ап ууа ас ап а уу Ьч е Д о ог еу п о оп п уох ап а Мап Опа а а а п а ауа е оп чп п Ё Мап ё Ё ап Ь о ч Н о о оупо оп о Ь Вёу а гоуо е ап а оп В й а о о е ап ап п йп о о В п а п ч

18 еу ап ап ё ап Ьч а а п х ча Ё пё а у п апп М а ч ч апа Ма а Ьч ч еуп ёу ап О по че а ап па па ё пй М Ь а Ь оу а п Мап Н а Ьй п еу ап а е п а а Мп п п Ь ап ауап Ьах Не оп а еуп А а а аьа оп п о па е АЪ п р чь ап а о чп п Ё йейп а ау сап Мапса о уох р уа р ч уац п о О а Ь ап ч Ь еу а п ау п Ьау а а ап а ап Ьг ё п Тап п е а п ап ё еп п оп а А а а чпчп ч хас а п п М а а п ё Ьа а й Ё С пь Ва а уе г с ап п

19 о ч ч Мч ап п е ауп а а а а Ё ара аа Ве ч а еу уа е п а п п а аб п пс а а ч йп чак п й а ап г йп ап хёп ууа гь Ьа а Ь Тап п оп а а оуа а сап о уе а ёп Опа о А а Ье по че ч Оп апп рго е ъп а сап у ап Ъ Еу папап а а пи оп апп а п п ёу п а оп а а М а е а еп а ап ап а а п а ап Ё ап па пуа о Ёпа уе а п о а Тх пап ау а аь а а п о ап о ап ауа па Ь ап О Ёпуап п п о ап И о ап М а о Ё а опчп а па уу Опа ё а пёчьа Ьаса ап апа й п

20 п аса Ьа Ьа о ап ч ч ап а п Ё Ьа а апьа а а а п а уе Оп а ап а Ёпуа е а ап а хап А г ап п асс Ь ё а п уа ауап Ь п е г Ё сп а уе п М уа а п ап уеп п п п а а а й п а ё п ап с п Ва ап а а ч Мап Ёп ё а с с Ё Ра ак о ап о ё Ёп Ё п уа ауап ё па ара ап а чап а а с п а а ё Ё уа п па п а Ьасг Ьа хаьа а а п Кап а аг п ап б а ЁЬЬ асп ее Ь с а ё ап п п а паа а а п а ап Кап ч ё йп а ап а а ап а а

21 Мап Ё уеп п й оп а ах а а п а а уа п п паа а а п а ап уа п а а ра а п п е п ё о с ЬЬ а а Ь п а п е Оп а Ё А а оу ап ё а ё п а е е а апа о у п ё ап а п о а а оп п апа огч п ё Ё ё п Ёу й а о а а п Ьа а й а ап Ё а а п а п Ё о а ап Мап Ь б ё г о а а па а ап п а Ь а п па о Ё О е са а хауа ч п оп п оп е уа а ап Ё уе п па еч Ь ё а п а а ё На е а ч Ь Ь уа п а п ч е йп п

22 ё о ауё е опч ё а ё у а ё п ап п а а п ап е асу оп ап еу ёу ап а О ё уе апа ч о песа й ВёуЁ ап п уе ап ё Ь ё Ёп а ё ё п а ё ауап А а а п ч рап е саупа а о ап а а апа а о ё йп ё п пс п е ау а ап Ё о а ас Ё ёу ауа Ь йп а Ё а а о ч Тах пап Ье п а ап п а е п а а Ь Тх пап п а а апьа у ара а аг ё йп п ч о п Ь ё п о ч а а а ёу ап а опай а уа ауа п

23 оп п ч Ёп М а ог ууа уа п п а Оп а б а о ап ё а Ё Ё псё аг Ьа па е ёа а уе апа йсёп оп а ап Ьа п оп а а Ёп Ьа а Оп а оп п еу Еох оп а а а п а п п а ах а а п оп а п ё а Ау а па Вч а а Ь ап п ё а п ё п опа В а пее п а Ь па ё й г о Ь М а п З ч апа ё а Ь о а а Ь ё Ёп п ха с а ап Ё г а а йп ёь а п п ча пёч ч а п Ёау Ь ч Г ап о йп п а а па ача

24 Ма а е а а ап а уа ауап ёуа а па Ь п а о а ё Ьа Ьа о ап еч ап А е а Ауа уа а а п п Х ауа еп а ап ч ауа ап п ара а Ё п ап епа а а ч п о а Ёп а пё ауп а а п Ау Ьп п й п а Вч Мап ё о ап е Ьап Ьап п а Ьа ауап а ап о п п п п ап Оп п са о м Ё п е у оу п ч а Ь ч М еуп пёчьа а а п а ап ё р оь е ё ЁЬ О оуа ау уоп й Ёп ч у п а аг а ап п п п п чу п а а й а а п а а р а а в

25 че Ь а а ап уа а у о Йп а ауа оп о Ёуй Ё п па пе п Ьч па а п е са а Ё а хаь а Ё Ь ча Ма е о ап уе Ь уеп уеп ра а а ауа па а а Ьа Ь па ч ро аёа о Ё Ёпа Ьёу Ё Ьй ч Ё ё у ап о а а а ап п а Ва оп п Ь ВМТ п п Ьау а Ь Э п ё ап рог Ь е рег аг п М Ё а о с ап ч п Ь п

FAST 14 CF P АВ ВЗОРИЩАО Щ ЗГ ОККОИО И А ъ Рapplefl Й fl Аfl - Р. - Й fl "TTB". И. 2

FAST 14 CF P АВ ВЗОРИЩАО Щ ЗГ ОККОИО И А ъ Рapplefl Й fl Аfl - Р. - Й fl TTB. И. 2 FAST 11-14 CF P РО ВАГ АВ ВЗОРИЩАО Щ ЗГ ОККОИО Ж И З : FAST 11 CF P FAST 14 CF P И. 1 14 1 Й: Й 1. И...2 2. ъ...3 3. Н...4 4. А...5 5. Н...5 6. В...6 7. Ж 6 8. ъ...7 9. Р...7 10. Й...7 11. К...7 12. З...8

More information

Joint-Stock Company GIDROPRIVOD. Axial-Piston pumps of variable displacement Type НА

Joint-Stock Company GIDROPRIVOD. Axial-Piston pumps of variable displacement Type НА Joint-Stock Company GIDROPRIVOD Axial-Piston pumps of variable displacement Type НА Purpose of the item. Axial-piston pumps (type НА) of variable displacement and constant direction of operational liquid

More information

оксана Косован ЛНГЛ ИСЬКЛ МОВЛ Робочий зошит для го класу зага ьноосв тн х навчальних заклад в навчання Терноп ль Видавництво П дручники пос бники

оксана Косован ЛНГЛ ИСЬКЛ МОВЛ Робочий зошит для го класу зага ьноосв тн х навчальних заклад в навчання Терноп ль Видавництво П дручники пос бники ксн Ксвн ЛНГЛ ИСЬКЛ МОЛ Рбчий зшит для г клсу зг ьнсв тн х нвчльних зклд в й нвчння рчн с М Несв Терн ль идвництв П дручники с бники з Ну Г гг у Г е С О О О О О О Му Му Му Му Му Му Му у у е у е е у у у

More information

Programming the Microchip Pic 16f84a Microcontroller As a Signal Generator Frequencies in Railway Automation

Programming the Microchip Pic 16f84a Microcontroller As a Signal Generator Frequencies in Railway Automation 988 Programming the Microchip Pic 16f84a Microcontroller As a Signal Generator Frequencies in Railway Automation High School of Transport "Todor Kableshkov" 1574 Sofia, 158 Geo Milev str. Ivan Velev Abstract

More information

Norpeth. 9 weights 5 variations of numerals opentype features

Norpeth. 9 weights 5 variations of numerals opentype features Norpeth 9 weights 5 variations of numerals opentype features Norpeth 26 pt modern humanist sans serif typeface. The proportions of each character have a strong lateral dynamic that makes it ideal for on-screen

More information

Problem A. Nanoassembly

Problem A. Nanoassembly Problem A. Nanoassembly 2.5 seconds One of the problems of creating elements of nanostructures is the colossal time necessary for the construction of nano-parts from separate atoms. Transporting each of

More information

» А И ВЫ А И И АССА И С И ИВ В И И А ИИ А ч С ИВ В С АСИ С И вх уко и и С И Ы ВЫ С А 052207 2016 2 АВ ВВ И И 1 С С ИСС И В СА И С А В А 5 А А И ВА И 13 13 11 12 Э 13 20 23 1 25 14 15 2 А И ИВ С И АСИ С

More information

Ьа ЮВ 20 р сь Р щ БЗ сч ТЭ С

Ьа ЮВ 20 р сь Р щ БЗ сч ТЭ С ЯИ чл Р щ Ьа ЮВ 20 р сь Р щ БЗ сч ТЭ С ЯИ чл, нз Я Р щ ( я ЛМ : Ьа ЮВ 20 р 8 Йе 30 ЛМ ( Во ),31 ЛМ ( ЛМ ), Мч :B-Con Plaza) тт лх, Йф Р щ ( я ЛМ : Ьа ЮВ 20 р 10 Йе 18 ЛМ ( Во ),19 ЛМ ( ЛМ ), Мч : ЛМ эб

More information

INFO1 a File-Based Management Information System

INFO1 a File-Based Management Information System БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ. BULGARIAN ACADEMY OF SCIENCES КИБЕРНЕТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ, 1 CYBERNETICS AND INFORMATION TECHNOLOGIES, 1 София. 2002. Sofia INFO1 a File-Based Management Information

More information

Описание статистики PokerTracker Software, LLC.

Описание статистики PokerTracker Software, LLC. Описание статистики т. 0 $/Hand ол ое е: Money Won per Hand Оп е: ед ее кол е т о де е л п о од у уку. Фо ул : ( Amount Won / Total Hands Played ) $/100 ол ое е: Money Won per 100 Hands Оп е: ед ее кол

More information

(6) C

(6) C 1 3 0 12 (6) C 0 6 2010 1 3 1 3 1 3 1 3 0 5 0 6 0 8 0 9 0 5 0 7 0 5 0 5 0 8 0 5 0 0 0 3 0 9 0 9 0 5 0 4 0 7 а 0 1 0 2 0 4 0 4 0 2 0 9 0 2 0 6 0 6 * Ю Б ж щ я Д Ю 0 5 0 6 0 0 0 6 0 3 0 8 0 6 0 1 0 8 0 6

More information

National Paralympic Committees Accreditation Manual

National Paralympic Committees Accreditation Manual 1 National Paralympic Committees Accreditation Manual 1 Contents 1. Introduction 3 1.1 Purpose of the manual 3 1.2 Accreditation timeline 3 1.3 Items to be returned to Sochi 2014 4 1.4 User account and

More information

і

і 1 3 0 4 0 9 0 9 і 0 7 0 4 0 4 0 7 б 0 2 0 6 0 2 0 7 0 6 0 9 0 6 0 2 0 1 0 5 0 7 7 0 5 є 0 9 0 9 є 0 6 Є 0 2 0 6 0 8 є 0 4 0 6 0 9 є 0 2 0 5 0 4 0 1 б 0 8 0 2 0 3 0 1 0 2 і 0 9 0 2 0 5 0 6 0 8 0 9 0 9 0

More information

Momchilo М. Zdravkovich

Momchilo М. Zdravkovich Зборник роиова МашемаШllчкоi инсiuишуша. Нова серија књ. З 11) 1979. Recueil des гагаих de " Institut Mathematique Nouvel/e serie оте З 11) 1979 А CRIТICAL REМARК ON USE OF DRAG COEFFICIENТ АТ LOW REYNOLDS

More information

V Российская конференция (с международным участием) АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НЕФТЕХИМИИ. Посвящена памяти академика В.Н. Ипатьева

V Российская конференция (с международным участием) АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НЕФТЕХИМИИ. Посвящена памяти академика В.Н. Ипатьева я я,, я.. V Российская конференция (с международным участием) АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НЕФТЕХИМИИ Посвящена памяти академика В.Н. Ипатьева К Е С.. а ( С ).. а ( «С») С.М. л - р т.. (М М.. а).. М ( т а а.м.

More information

С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О И А Р Х И Т Е К Т У РА НАНОТЕСТЫ БЕТОННЫХ ОБРАЗЦОВ С НАНОТРУБКАМИ И БЕЗ НИХ

С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О И А Р Х И Т Е К Т У РА НАНОТЕСТЫ БЕТОННЫХ ОБРАЗЦОВ С НАНОТРУБКАМИ И БЕЗ НИХ Стротельство архтектура С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О И А Р Х И Т Е К Т У РА УДК 621.762; 691.002 (032) НАНОТЕСТЫ БЕТОННЫХ ОБРАЗЦОВ С НАНОТРУБКАМИ И БЕЗ НИХ Акад. НАН Беларус, докт. техн. наук, проф. ХРУСТАЛЕВ

More information

Gigaset AL18H handset

Gigaset AL18H handset Gigaset AL18H handset 1 1 Charge status of the batteries 2 Display keys 3 Message key Flashes: new messages received 4 Directory key 5 Control key (u) 6 Talk key 7 End call and On/Off key 8 Ringer on/off

More information

ИОЗЙРЩЗЩИО ЕВЗЗОБ КЩИЩ ОҐО ИО ЕО ЕВЗЗВ-ЕЗ Н ЕИВАОЗЗВГ ЗЩЙ ОПЕ ЗВЙ Е РЩЗВЖО

ИОЗЙРЩЗЩИО ЕВЗЗОБ КЩИЩ ОҐО ИО ЕО ЕВЗЗВ-ЕЗ Н ЕИВАОЗЗВГ ЗЩЙ ОПЕ ЗВЙ Е РЩЗВЖО ИО ЕО ЕВЗЗОБ ПЕВВРЕБ. ИО ЕВЧДВВРЕБ 2006 46 4. 441446 Н Д [57:539.1.04].001:575.224.23 apple apple apple [3]. О fl apple flfl apple [6] appleapple [7] apple fl ЗД [8] (BrDU) ЗД [9]. Е apple applefl fl appleapple.

More information

Digital Typography. This reading describes different types of writing systems and the development of computer-based font files for representing them.

Digital Typography. This reading describes different types of writing systems and the development of computer-based font files for representing them. D R A F T - FOR DISCUSSION ONLY - D R A F T Digital Typography and computer fonts Introduction Follow-up Classes Other readings This reading describes different types of writing systems and the development

More information

2007. Ж. А., А.. З, Ж. Е. Й, З. О. Л Йapple М. К.З. ъ ИОЗ

2007. Ж. А., А.. З, Ж. Е. Й, З. О. Л Йapple М. К.З. ъ ИОЗ ЩВИЩ ЕҐЩЙДЕЩ ВЙЗВА ЛЕЖЕҐЩЙДВГ ЩЛЗВВРЕЕ, 007, 41,,. 17618 Н Д 66.011:66.069.83 Рappleapple apple apple apple applefl appleapple apple apple, applefl fl 007. Ж. А., А.. З, Ж. Е. Й, З. О. Л Йapple М. К.З.

More information

за двома бюджетними програмами по яким ф нансусться яко зд Йснюеться експлуатац я державного водогссподарського комплексу та

за двома бюджетними програмами по яким ф нансусться яко зд Йснюеться експлуатац я державного водогссподарського комплексу та рурми мт пя т ук увя вп рк кмпку ткж мт пя ктив упрв я вими вм жтими пррмми п яким утя упрв я ви у р пр ви ити у кшти у М З ти рив витки в ти пр ки ти р тт В ДО ЗПЛв Н прв ррук ви пр т в кик ржв ж п к

More information

б

б 1 3 0 9 0 5 0 0 0 6 0 9 0 6 0 8 0 2 0 5 0 4 0 2 0 9 0 8 0 2 0 9 0 2 0 2 0 8 0 0 0 9 0 2 0 9 0 2 0 1 0 1 0 6 0 3 0 4 0 6 б 0 7 0 0 0 8 0 7 0 7 0 9 0 9 0 6 0 1 0 7 0 7 0 6 0 9 0 9 0 6 0 8 0 5 0 8 0 4 0 7

More information

1 3FRENCH MANUFACTURER SINCE 1964

1 3FRENCH MANUFACTURER SINCE 1964 1 3FRENCH MANUFACTURER SINCE 1964 Chargers, Boosters & Starters Catalogue Chargeurs 6 1 Batterieserviceger 0 1te-Katalog 6 1 Cat logo de Cargadores www.dcmtools.be 6 1 info@dcmtools.be 2017 www.gys.fr

More information

THERMAL POWER STATIONS ON THE BASE OF HEATING BOILER HOUSES AND GAS TURBINE POWER PLANT

THERMAL POWER STATIONS ON THE BASE OF HEATING BOILER HOUSES AND GAS TURBINE POWER PLANT M. M. Chepurnyi, Cand. Sc. (Eng)., Assist, Prof.; O. V. Kutasak THERMAL POWER STATIONS ON THE BASE OF HEATING BOILER HOUSES AND GAS TURBINE POWER PLANT There had been determined the main factors of heating

More information

User Manual. June 2008 Revision 1.7. D- 2 02 Customer Display

User Manual. June 2008 Revision 1.7. D- 2 02 Customer Display WW User Manual June 2008 Revision 1.7 D- 2 02 Customer Display Copyright 2008 August All Rights Reserved Manual Version 1.7 The information contained in this document is subject to change without notice.

More information

РИНОК МОЛОКА. 1. Рынок молока и молочных продуктов Украины // Молочное дело

РИНОК МОЛОКА. 1. Рынок молока и молочных продуктов Украины // Молочное дело РИНОК МОЛОКА 1. Рынок молока и молочных продуктов Украины // Молочное дело. - 2005. - 8. - С. 5-13. 2. Топіха В. І. Ринок молока та молокопродуктів в Україні / В. І. Топіха // Вісник аграрної науки. -

More information

Всероссийская олимпиада школьников по Английскому языку. Школьный этап. Протокол от «27» сентября 2016 г.

Всероссийская олимпиада школьников по Английскому языку. Школьный этап. Протокол от «27» сентября 2016 г. МБОУ «СШ 19» Всероссийская олимпиада школьников по Английскому языку. Школьный этап. Протокол от «27» сентября 2016 г. Н ом ер к л асса Н о м ер С Н И Л С а К о л и ч еств о бал л ов Т и п д и п л о м

More information

ОБЗОРНАЯ СТАТЬЯ. Экономические Вопросы Опустынивания, Деградации Земли и Засух: Методологии и Анализ для Принятия решения

ОБЗОРНАЯ СТАТЬЯ. Экономические Вопросы Опустынивания, Деградации Земли и Засух: Методологии и Анализ для Принятия решения ОБЗОРНАЯ СТАТЬЯ Экономические Вопросы Опустынивания, Деградации Земли и Засух: Методологии и Анализ для Принятия решения United Nations Convention to Combat Desertification О о т т отел т о к е п тел о

More information

BREAD, CROISSANTS AND PANCAKES: A TRIP AROUND EUROPE

BREAD, CROISSANTS AND PANCAKES: A TRIP AROUND EUROPE BREAD, CROISSANTS AND PANCAKES: A TRIP AROUND EUROPE Students worksheets Masó October - December 2008 WORKSHEET 1. THE NAMES OF BREAD Colour the languages in each linguistic group you have created with

More information

UNDERGRADUATE STUDY SKILLS GUIDE 2014-15

UNDERGRADUATE STUDY SKILLS GUIDE 2014-15 SCHOOL OF SLAVONIC AND EAST EUROPEAN STUDIES UNDERGRADUATE STUDY SKILLS GUIDE 2014-15 ECONOMICS AND BUSINESS HISTORY LANGUAGES AND CULTURE POLITICS AND SOCIOLOGY 1 1. AN INTRODUCTION TO STUDY SKILLS 5

More information

(1060) ,

(1060) , 1 3 0 3 0 4 0 3 0 0 0 3 0 5 0 8 а 0 1 0 4 0 7 0 4 0 7 0 4 0 1 0 8 0 9 0 9 0 7 0 2 0 2 0 4 0 3 0 5 0 6 0 0 0 3 0 1 0 1 0 2 0 7 0 9 0 6 0 6 0 3 0 4 0 8 0 6 0 7 0 4 0 4 0 6 0 2 0 9 0 2 0 3 0 5 0 6 0 0 0 3

More information

Chronic Fatigue Syndrome

Chronic Fatigue Syndrome 256 Srp Arh Celok Lek. 2011 Mar-Apr;139(3-4):256-261 ПРЕГЛЕД ЛИТЕРАТУРЕ / REVIEW ARTICLE DOI: 10.2298/SARH1104256B Chronic Fatigue Syndrome Snežana Brkić, Slavica Tomić, Maja Ružić, Daniela Marić Hospital

More information

Interview 2 Interview What is the boy s name? a. Ivan b. Victor c. Sasha. 2. What is he? a. a businessman b. a journalist c.

Interview 2 Interview What is the boy s name? a. Ivan b. Victor c. Sasha. 2. What is he? a. a businessman b. a journalist c. . The Russian Alphabet (Part 1) Глава 1. Русский алфавит (часть 1) 1-1. Interview 1 1. What is the girl s name? a. Tanya b. Nina c. Olga 2. What is she? a. an artist b. a student c. a journalist 3. Where

More information

Czechoslovak Mathematical Journal

Czechoslovak Mathematical Journal Czechoslovak Mathematical Journal Stan K. Kranzler; T. S. McDermott Continuous extension of sequentially continuous linear functionals in inductive limits of normed spaces Czechoslovak Mathematical Journal,

More information

ДЛЯ ЭКОНОМИСТОВ ENGLISH COURSE FOR STUDENTS IN APPLIED ECONOMICS

ДЛЯ ЭКОНОМИСТОВ ENGLISH COURSE FOR STUDENTS IN APPLIED ECONOMICS Б А К А Л А В Р И А Т С.Е. Зайцева, Е.С. Шибанова АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ ЭКОНОМИСТОВ ENGLISH COURSE FOR STUDENTS IN APPLIED ECONOMICS Рекомендовано Учебно-методическим центром «Классический учебник» в качестве

More information

c є (t 6с1 1) < t < 2, t 6р4 (1; 2) б c, є і E(ін 6с1 1)2 P( ін 6с1 1, 5 < 0,25).

c є (t 6с1 1) < t < 2, t 6р4 (1; 2) б c, є і E(ін 6с1 1)2 P( ін 6с1 1, 5 < 0,25). 1 31. 0 0 0 2 0 8 0 6 0 7 0 6 0 9 0 9 0 7 0 2 0 3 0 6 і 0 9 0 1 є б 0 5 0 4 є 0 2 є 0 7 0 2 0 8 0 9 0 4 0 9 0 1 0 2 0 6 0 8 є 0 9 є 0,7, є 0 9 0 6 0 8 0 4 0,9, 0 2 0 4 є 0 9 0 9 0 6 0 6 0 7 0 2 0 8 0 9

More information

ИО ЖЩИЗОБ Е АВ ИОЙ ЗОБ Й ИНД НИО КВКНБ ЕГ ЧКЕМЕ ЗВРВ ЕХОГЗЕДО HYPOGYMNIA PHYSODES (L.) NYL. А НЙВАЕБЛ О ЖВЙМЩИЗВРВ ОРИБ ЗЩЗЕБ

ИО ЖЩИЗОБ Е АВ ИОЙ ЗОБ Й ИНД НИО КВКНБ ЕГ ЧКЕМЕ ЗВРВ ЕХОГЗЕДО HYPOGYMNIA PHYSODES (L.) NYL. А НЙВАЕБЛ О ЖВЙМЩИЗВРВ ОРИБ ЗЩЗЕБ ЧДВВРЕБ, 1999, 2,. 130137 Н Д 574.3+504.054+582.29 ИО ЖЩИЗОБ Е АВ ИОЙ ЗОБ Й ИНД НИО КВКНБ ЕГ ЧКЕМЕ ЗВРВ ЕХОГЗЕДО HYPOGYMNIA PHYSODES (L.) NYL. А НЙВАЕБЛ О ЖВЙМЩИЗВРВ ОРИБ ЗЩЗЕБ 1999. Е. З. Ж, Щ.. Аappleъ

More information

D. V. RUBLEVSKY, J. Y. NAUMOVICH, А. О. SAKADYNETS GENERAL ORTHODONTICS

D. V. RUBLEVSKY, J. Y. NAUMOVICH, А. О. SAKADYNETS GENERAL ORTHODONTICS D. V. RUBLEVSKY, J. Y. NAUMOVICH, А. О. SAKADYNETS GENERAL ORTHODONTICS Minsk BSMU 2016 МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КАФЕДРА ОРТОДОНТИИ

More information

The Audi exclusive typeface

The Audi exclusive typeface The Audi exclusive typeface Corporate Design Guideline Basic elements Typography As at: 10/2011 Contents Introduction 3 Audi Type 3 Typeface design 4 1.0 The Audi Type family 4 Overview of supported languages

More information

1 3 0 0 0 0 0 3 0 2 0 3 0 1 0 6 0 3 0 6 0 2 0 8 0 8 0 6 0 8 0 9 б 0 2 0 9 0 7 0 0 0 9 0 2 0 8 0 4 0 6 0 8 0 0 0 6 0 9 0 4 0 2 0 2 0 8 0 9 0 1 0 6-0 7 0 6 0 8 0 2 11 0 9 0 2 0 7 0 8 0 7 2001 0 0 0 6 0 1

More information

User Manual. January 2011 Revision 2.0. Galéo 200 Point of - Sale Hardware System

User Manual. January 2011 Revision 2.0. Galéo 200 Point of - Sale Hardware System User Manual January 2011 Revision 2.0 Galéo 200 Point of - Sale Hardware System Copyright 2011 All Rights Reserved Manual Version 2.0 The information contained in this document is subject to change without

More information

EFFICIENCY OF FEED USE OF WET FATTENING PIGS U.

EFFICIENCY OF FEED USE OF WET FATTENING PIGS U. 1 UDC 636.4.033.083 EFFICIENCY OF FEED USE OF WET FATTENING PIGS U. Zasukha doctor of agricultural sciences, professor S. Grishchenko Candidate of Agricultural Sciences N. Gryshchenko graduate student

More information

А ъ Р ъ. р у. у з. р з

А ъ Р ъ. р у. у з. р з ъ а з р ы у жъ ж ъу ы ь р у ьа А туя ьд р Р ъ ъ т А ъ Р ъ ь А ц уь ж я с зс гэ ьэ сз з тз ь т с э ё р о з э э я у с те нъ т з п р е с а г и у с т я н н у з с р г а н рз к зд й т э ш узх ъ сз э у с н ос

More information

Reflective Laughter: Aspects of Humour in R ussian C ulture. Апглегп Russian and Slavonic Studies EDITED ВУ LESLEY MILNE.

Reflective Laughter: Aspects of Humour in R ussian C ulture. Апглегп Russian and Slavonic Studies EDITED ВУ LESLEY MILNE. Апглегп Russian and Slavonic Studies Reflective Laughter: Aspects of Humour in R ussian C ulture EDITED ВУ LESLEY MILNE А Ап thеш Press CONTENTS Thi5 edition fir5t publi5hed Ьу Anthe m Ргевз Ап гпегп Р

More information

IС A A RT 2013. Proceedings Volume 2. 5th International Conference on Agents and Artificial Intelligence. Barcelona, Spain 15-18 February, 2013

IС A A RT 2013. Proceedings Volume 2. 5th International Conference on Agents and Artificial Intelligence. Barcelona, Spain 15-18 February, 2013 «'.''«ИЧИЧГШ ИШ М Ш * /////>. л ъ и г ш я ш и ъ в т ъ т ', : 4 р * т Ъ ъ ^ Х 'Ш У Л *а * 1 ЛЧй==:й?й!^'ййй IС A A RT 2013. *»ф«ч>»д* 'И И в Я в З Г З г И Ж /а 1 * icw-ia & «:*>if E M e i i i i y. x '-

More information

2004. Ъ. Е. И Е ЙВ ИОЗ

2004. Ъ. Е. И Е ЙВ ИОЗ ЪНИЗО ВПУЩГ ПЕВВРЕЕ, 2004, 65, 2, 135151 НеД 612:8216; 575:599323591 fl 2004 Ъ Е И Е ЙВ ИОЗ З 630091 З, М, 11 e-mail:rezzhan@fennsuru К 26052003 Й, fl, - fl,,,,, З fl А fl -, fl, fl fl А (- ), А fl fl

More information

The European Ombudsman

The European Ombudsman Overview The European Ombudsman Е в р о п е й с к и о м б у д с м а н E l D e f e n s o r d e l P u e b l o E u r o p e o E v r o p s k ý v e ř e j n ý o c h r á n c e p r á v D e n E u r o p æ i s k e

More information

(1081) 0 0,

(1081) 0 0, 1 3 0 3 0 4 0 3 0 0 0 3 0 5 0 8 а 0 1 0 4 0 7 0 4 0 7 0 4 0 1 0 8 0 9 0 9 0 7 0 2 0 2 0 4 0 3 0 5 0 6 0 0 0 3 0 1 0 1 0 2 0 7 0 9 0 6 0 6 0 3 0 4 0 8 0 6 0 7 0 4 0 4 0 6 0 2 0 9 0 2 0 3 0 5 0 6 0 0 0 3

More information

Russian Introductory Course

Russian Introductory Course Russian Introductory Course Natasha Bershadski Learn another language the way you learnt your own Succeed with the and learn another language the way you learnt your own Developed over 50 years, the amazing

More information

Hydromagnetic Equilibria and Force-Free Fields

Hydromagnetic Equilibria and Force-Free Fields P/386 USA Hydromagnetic Equilibria and Force-Free Fields By H. Grad and H. Rubin* INTRODUCTION ELEMENTARY PROPERTIES The equations governing the equilibrium of a perfectly conducting fluidin the presence

More information

Project of public e-learning earning portal

Project of public e-learning earning portal Masaryk University Faculty of Informatics Project of public e-learning earning portal Diploma thesis Bc. Jan Bleha Brno, 2013 Keywords E-learning, business plan, business model, machine learning, cloud

More information

Наукові та практичні проблеми виробництва приладів та систем

Наукові та практичні проблеми виробництва приладів та систем 8. Клето Г. И. Наноразмерные сегнетоэлектрические пленки для интегральных запоминающих элементов / Г. И. Клето, Я. В. Мартынюк, А. И. Савчук и др. // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології, Nanosystems,

More information

)

) 4 4 4 5 4 5 ) 4 4 4 4 ) 4 4 4 4 6 69 9 5 56 7 8 8 8 80 0 0 5 5 5 4 5 56 6 5 7 5 8 5 9 6 404 7 4 7 5 44 8 4546 8 46 8 4649 9 50 9 5058 9 58 0 59 60 6 647 4» 00 777/ 8 0 00 ) 08009» 0804» ) 00 0 ; ; ; ;

More information

COMPLIANCE OF MANAGEMENT ACCOUNTING WHEN USING INFORMATION TECHNOLOGIES

COMPLIANCE OF MANAGEMENT ACCOUNTING WHEN USING INFORMATION TECHNOLOGIES Margaryta I. Skrypnyk, Mykola M. Matiukha COMPLIANCE OF MANAGEMENT ACCOUNTING WHEN USING INFORMATION TECHNOLOGIES The article studies the correspondence of management accounting structure when using of

More information

Product Catalogue SHENZHEN JUNUO ELECTRONICS СО., LTD. ^tfllii/i'iivili М &*П FUMESRT. [ЛвИ HDreceh FS-820T2

Product Catalogue SHENZHEN JUNUO ELECTRONICS СО., LTD. ^tfllii/i'iivili М &*П FUMESRT. [ЛвИ HDreceh FS-820T2 Product Catalogue FUMESRT [ЛвИ HDreceh FS-82T2 ^tfllii/i'iivili М &*П SHENZHEN JUNUO ELECTRONICS СО., LTD SHENZHEN JUNUO ELECTRONICS CO..LTD MODEL:FS-824T2 DVB-T2 GAME - - HIGH Definition 1 - MPEG4 F S!

More information

Changes in Subgingival Microflora after Placement and Removal of Fixed Orthodontic Appliances

Changes in Subgingival Microflora after Placement and Removal of Fixed Orthodontic Appliances DOI: 10.2298/SARH1406301Z ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 616.314-089.28-06 ; 616.314-008.8:579.8 301 Changes in Subgingival Microflora after Placement and Removal of Fixed Orthodontic Appliances

More information

A Rare Case of Isolated Adrenal Metastasis of Invasive Ductal Breast Carcinoma

A Rare Case of Isolated Adrenal Metastasis of Invasive Ductal Breast Carcinoma DOI: 10.2298/SARH1410597A ПРИКАЗ БОЛЕСНИКА / CASE REPORT UDC: 618.19-006 ; 616.45-006.04 597 A Rare Case of Isolated Adrenal Metastasis of Invasive Ductal Breast Carcinoma Nataša Andjelić-Dekić 1, Ivana

More information

н*шжжж$ж& щ0 (вартально

н*шжжж$ж& щ0 (вартально $$ш " 683_- 942 &'жж& п н*шжжж$ж&, ',. ьс д$вр]вмштшш :,, -'.,',,' я щ0(вартально.+ "] ;{ Ёконом ка Р вштшу харк вський нац ональний вконом ч ний ун вёрс итёт мён сёмёна ку нёця науковий вида ться журнал

More information

Balloon Valvuloplasty as a Treatment of Congenital Aortic Stenosis in Children and Adolescents

Balloon Valvuloplasty as a Treatment of Congenital Aortic Stenosis in Children and Adolescents Srp Arh Celok Lek. 2014 Jan-Feb;142(1-2):17-22 DOI: 10.2298/SARH1402017P ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 616.132-007.271-089.819.1 17 Balloon Valvuloplasty as a Treatment of Congenital Aortic Stenosis

More information

МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА:

МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА: КИЇВСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ МНЕДЖМЕНТУ (ЕКОМЕН) А.П. РУМЯНЦЕВ, Ю.О. КОВАЛЕНКО МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА: Практикум Киів 2007 УДК 339.9(075.8) ББК 65.5я73 М 58 Рецензенти: Вергун В. А. доктор економічних

More information

/ ЯШ IЛ. tali. с -^J^J,,»,(jij \4M 1ЧВ. fl-jh Ф W^ 1_K_- «

/ ЯШ IЛ. tali. с -^J^J,,»,(jij \4M 1ЧВ. fl-jh Ф W^ 1_K_- « 647 tali с -^J^J,,»,(jij. / ЯШ IЛ fl-jh Ф Hi Л ШШ шш \4M ЧВ W^ _K_- « ECO Breaking Down & Finishing for Wire or Strip DOUBLE Breaking Down & Finishing for Wire and Strip Single head bench mounted motorised

More information

ЗЩГИВМЕ ЕВВРЕҐЩЙДЕЩ ЖЩЛОЗЕ Ж КИВЕ АВ ЗВРВ АЗЕЖОЗЕБ (ОЗОЕ ЕҐЩЙДЕГ ВП ВИ)

ЗЩГИВМЕ ЕВВРЕҐЩЙДЕЩ ЖЩЛОЗЕ Ж КИВЕ АВ ЗВРВ АЗЕЖОЗЕБ (ОЗОЕ ЕҐЩЙДЕГ ВП ВИ) ЪНИЗО АЙХЩГ ЗЩИАЗВГ ЩБ Щ ЗВЙ Е, 2003, 53, 2, 133151 Н Д 6128216 ъ, ЗЩГИВМЕ ЕВВРЕҐЩЙДЕЩ ЖЩЛОЗЕ Ж КИВЕ АВ ЗВРВ АЗЕЖОЗЕБ (ОЗОЕ ЕҐЩЙДЕГ ВП ВИ) 2003 ИЕ Ж Е ИОВ, Ж, e-mail: developphysiol@relcomru К 25122001

More information

101 ?? Я,. - О л ле е... 3... 7...10...12... 14... 14 :...15....19 :...22 :,...25 : -...28....31 :...34 :...37 :...40 :...44...48... 49... 49....50 :...54 :,...57 :...60 : :...63 :...66 :,...69 : :...73

More information

Правління Національного банку України П О С Т А Н О В А

Правління Національного банку України П О С Т А Н О В А Офіційно опубліковано 30.11.2015 Правління П О С Т А Н О В А 26 листопада 2015 року м. Київ 826 Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Відповідно до статей 7, 41, 56 Закону України Про

More information

Художня література (електронні видання)

Художня література (електронні видання) Художня література (електронні видання) 1. Beecher Stowe H. Uncle Tom's Cabin [electronic resource] / Stowe H. Beecher. Лань. 220 2. Bronte, C. Shirley [electronic resource] / C. Bronte. Лань. 345 3. Bronte,

More information

Stages of settlement in South Primorye (based on materials of Petrovskiy archaeological microdistrict)

Stages of settlement in South Primorye (based on materials of Petrovskiy archaeological microdistrict) УДК: 930.26(571.63) Stages of settlement in South Primorye (based on materials of Petrovskiy archaeological microdistrict) Vladimir Diakov, Vladivostok Branch of the Russian Customs Aca de my, Vladivostok,

More information

Ёауковшй. часту нах. астина

Ёауковшй. часту нах. астина чъ ъ Ёауковшй урнал у часту нах астина м н стврство осв ти науки молод та спорту укратни ержавний вищий навча льний заклад ки вськии нац она льнии вконом чнии ун вврситвт мен БА А гвтьмана у кнародна економ

More information

Math-Net.Ru All Russian mathematical portal

Math-Net.Ru All Russian mathematical portal Math-Net.Ru All Russian mathematical portal J. J. L. Velázquez, V. A. Galaktionov, M. A. Herrero, The space structure near a blow-up point for semilinear heat equations: A formal approach, Zh. Vychisl.

More information

Copyright 2012 by LAUNCH TECH. CO., LTD. - -

Copyright 2012 by LAUNCH TECH. CO., LTD. - - Copyright 2012 by LAUNCH TECH. CO., LTD.., :, -,, LAUNCH.,,. LAUNCH - -. LAUNCH, -,, - :,,, - LAUNCH., -,, -, -., -., -,, LAUNCH,, -,.,, LAUNCH: СЭЭЩ://ааа.МЧХКЮЧМС.МШЦ, LAUNCH TECH. CO., LTD., Launch

More information

" ".. Ь,.. - 2014 В.В.,.В. Д Ж: /..,..., 2014. 322.,,,,,.,,,,,. 14-46- 93500 " " " -, : - " " 11-16- 66030 /, - " " 13-16-66017 /.......,..,...,.., 2014, 2014 " ", 2014 3 ...7. -... 11 1.1.... 12 1.2....

More information

Умови кредитування позичальників за програмами співпраці з Державною іпотечною установою станом на Ставка іпотечного кредитування, %

Умови кредитування позичальників за програмами співпраці з Державною іпотечною установою станом на Ставка іпотечного кредитування, % Умови кредитування позичальників за програмами співпраці з Державною іпотечною установою станом на 28.03.2013 Банк- партнер Іпотечна програма співпраці з ДІУ (Програма підтримки будівництва/рефін ансування

More information

Myocardial Bridges: A Prospective Forensic Autopsy Study

Myocardial Bridges: A Prospective Forensic Autopsy Study DOI: 10.2298/SARH1504153M ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 616.12-007.2-091.5 153 Myocardial Bridges: A Prospective Forensic Autopsy Study Jelena Micić-Labudović 1, Tatjana Atanasijević 1, Vesna

More information

1(3),

1(3), 004.0-531.38..,.. в,., alexandruckin@ramber.ru A... Х ия ия ии и и и ч и и и чи чияи, ия. иия я, ч ии и их, их, учии и, ии и чи ия иии ия и уу и. Эи я чиия х хиич и. и иии и х ух. и их и хи щ и чи. ия

More information

SLIRS: Sign Language Interpreting System for Human-Robot Interaction

SLIRS: Sign Language Interpreting System for Human-Robot Interaction The 2016 AAAI Fall Symposium Series: Artificial Intelligence for Human-Robot Interaction Technical Report FS-16-01 SLIRS: Sign Language Interpreting System for Human-Robot Interaction Nazgul Tazhigaliyeva

More information

THE ECONOMIC ANALYSIS AND QUALITY OF THE SYSTEM OF MANAGERIAL DECISION-MAKING

THE ECONOMIC ANALYSIS AND QUALITY OF THE SYSTEM OF MANAGERIAL DECISION-MAKING УДК 303.732.4 THE ECONOMIC ANALYSIS AND QUALITY OF THE SYSTEM OF MANAGERIAL DECISION-MAKING G.L. Popova Tambov State Technical University, Tambov Represented by Doctor of Technical Sciences, Doctor of

More information

ПРОТОКОЛ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ

ПРОТОКОЛ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ Стор. 1 ПОЗАЧЕРГОВІ ВИБОРИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 25 травня 2014 року ПРОТОКОЛ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ Примірник 1 ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Відповідно до частини дванадцятої статті 73,

More information

(21)

(21) 1 3 0 8 0 8 0 6 0 7 0 8 0 9 0 5 0 1 0 2............ 2 3 0 0 0 1 0 3 0 1 0 6 0 8............... 4 5 0 4 0 3 0 1 0 6 0 2 0 1 0 4.................6 0 2 0 3 0 9 0 2 0 6 0 2 0 3 0 1 0 5 0 1 0 6........... 7

More information

Biomass trade flows from Ukraine to Central European countries

Biomass trade flows from Ukraine to Central European countries Transnational Workshop: Trade of Biomass in Central Europe 5 October 2010, Vienna Biomass trade flows from Ukraine to Central European countries Tetiana Zheliezna SEC Biomass, Kiev Contents q Potential

More information

комб новапого тп у квр шпсько пшсько га щ кшр шнського комупа ьпого до шк льпого пав А ьпого зак Аду в олота РшкА двтоно тшо Рвс пуы и крим статут

комб новапого тп у квр шпсько пшсько га щ кшр шнського комупа ьпого до шк льпого пав А ьпого зак Аду в олота РшкА двтоно тшо Рвс пуы и крим статут пого Ф ю затввр щ вно Р певв сэс ксрчсн ьхот йсько Р ш ск кашя ч статут кшр шнського комупа ьпого до шк льпого пав А ьпого зак Аду в олота РшкА комб новапого тп у квр шпсько пшсько га щ двтоно тшо Рвс

More information

KEY COMPETENCIES IN VOLLEYBALL TRAINING OF STUDENTS FROM THE LOWER CLASSES OF SECONDARY SCHOOLS (Professional paper)

KEY COMPETENCIES IN VOLLEYBALL TRAINING OF STUDENTS FROM THE LOWER CLASSES OF SECONDARY SCHOOLS (Professional paper) 188 Activities in Physical Education and Sport 2015, Vol. 5, No. 2, pp. 188-193 KEY COMPETENCIES IN VOLLEYBALL TRAINING OF STUDENTS FROM THE LOWER CLASSES OF SECONDARY SCHOOLS (Professional paper) Hristo

More information

Commercials and Genuine Characteristics of Bottled Water

Commercials and Genuine Characteristics of Bottled Water Commercials and Genuine Characteristics of Bottled Water Sergey Tolmachev, Ph D. Head of «Ecotor» Scientific School, Moscow According to RosBusinessConsalting the Russian market of mineral and bottled

More information

Lamotrigine Augmentation in Delirium Tremens

Lamotrigine Augmentation in Delirium Tremens Srp Arh Celok Lek. 2011 Dec;139(Suppl 1):41-45 ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 616.893-085 41 Lamotrigine Augmentation in Delirium Tremens Gorica Djokić, Dijana Lazić, Milutin Nenadović, Nebojša

More information

м ж б български; т турски; р ромски; д друг

м ж б български; т турски; р ромски; д друг МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ЦЕНТЪР ЗА КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО в клас трите имена м ж б български; т турски; р ромски; д друг ТЕСТ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА V КЛАС

More information

є 2010

є 2010 1 3 0 1 0 3 0 6 0 4 0 3 0 9 0 6 0 1 0 6 0 6 0 0 0 4 0 1 0 3 0 6 0 5 0 6 0 6 0 1 0 4 XXI 0 9 0 2 0 17 0 5 0 6 0 1 0 2 0 8 0 3 є 0 2 0 5 0 8 є 0 9 0 2 0 5 0 6 0 2 0 4 б 0 2 0 2 0 7 є 0 8 є- 0 0 є............................

More information

висповок нп за ошватнпй п лприсмець й к н Флексапдр рп горович в кпого АудптоРА щйо фоаопссових

висповок нп за ошватнпй п лприсмець й к н Флексапдр рп горович в кпого АудптоРА щйо фоаопссових ошватнпй п лприсмець й к н Флексапдр рп горович с й п о ар афц у рссотру х Ёс па п йрас л уь со ё я ь хп Ф ч о осо шл Ф оф а Ф Р в йупво пр втлссснтся ёо фсспр с сфь ф м ры я ь ос вйатзе ёшпорсът ю ааопою

More information

BALANCE-SHEET THEORY OF A.P. ROUDANOVSKY

BALANCE-SHEET THEORY OF A.P. ROUDANOVSKY BALANCE-SHEET THEORY OF A.P. ROUDANOVSKY Svetlana Karelskaya 1, Ekaterina Zuga 2 1 St. Petersburg University, Russia, SNKarelskaya@mail.ru 2 St. Petersburg University, Russia, ekaterinazuga@mail.ru http://dx.doi.org/10.5755/j01.em.17.1.2249

More information

А Т Е Р І А И P R O C E E D I N G S

А Т Е Р І А И P R O C E E D I N G S Мі і тер тв віт і а У ра Ministry of Education and Science of Ukraine Мі і тер тв віт, ьт р, рт, а і те і і Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology of Japan О е ь аці а ь іте і івер

More information

а

а 0 8 0 1 0 2 0 1 0 5 а 0 2 0 9 0 1 0 9 0 2 0 1 0 2 0 6 0 6 0 2 0 8 0 2 0 0 0 5 0 8 0 2 0 3 0 4 0 1 0 4 0 7 0 9 0 6 0 3 0 5 0 1 0 5 0 9 0 2 0 5 0 4 0 8 0 2 0 6 0 9 0 6 ( 0 5 0 8 0 6 0 9), 0 7 0 8 0 7 0 3

More information

ежглеяис тгс йубеямгсеыс

ежглеяис тгс йубеямгсеыс 5759 ежглеяис тгс йубеямгсеыс тгс еккгмийгс дглойяатиас теувос пяыто ая жщккоу 240 12 дейелбяъоу 2012 пяанг молохетийоу пеяиеволемоу ЦЙЯИСГ ТЫМ сведъым ТЫМ сулбэсеым тяопопоъгсгр ТГР йщяиар сщлбасгр вяглатодотийчр

More information

CRE A TI VITY OF STU DENTS STO RI ES: CA SE STUDY AT PRI MARY SCHOOL *

CRE A TI VITY OF STU DENTS STO RI ES: CA SE STUDY AT PRI MARY SCHOOL * Зборник Института за педагошка истраживања ISSN 0579-6431 Година 44 Број 1 Јун 2012 128-143 Оригинални научни чланак УДК 159.954/.956.072-057.874 ; DOI: 10.2298/ZIPI1201128M 159.928.22/.23.072-057.874

More information

Panasonic. DVD-стереосистема DVD-стереосистема DOLBY. Инструкция по эксплуатации 1нструкшя з експлуатацп RQT9954-R DIGITAL. Модель.

Panasonic. DVD-стереосистема DVD-стереосистема DOLBY. Инструкция по эксплуатации 1нструкшя з експлуатацп RQT9954-R DIGITAL. Модель. Panasonic Инструкция по эксплуатации 1нструкшя з експлуатацп DVD-стереосистема DVD-стереосистема Модель. SC-VKX25 DOLBY DIGITAL Благодарим Вас за покупку данного изделия. Для обеспечения оптимальной и

More information

der Rijksuniversiteit. Voss. lat. Q. 69. Ff ) -

der Rijksuniversiteit. Voss. lat. Q. 69. Ff ) - Ч.. ПЕТ И, ИФА А, А Е И И Г АФИИ И Е А - Ы* 1. Э я 1, е е а и 2. - VII. - я я я ч я, ч ч. 669., я- ч, я -, ч я я -, я 690. 3. - * 2004,.: 11,. 293-343; 12,. 243-271. я я я. 1 я.:.., «- : я -», Фи ия и

More information

Impact of Educational Intervention on Prescribing Inappropriate Medication to Elderly Nursing Homes Residents

Impact of Educational Intervention on Prescribing Inappropriate Medication to Elderly Nursing Homes Residents 174 Srp Arh Celok Lek. 2015 Mar-Apr;143(3-4):174-179 DOI: 10.2298/SARH1504174I ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 615.03-053.9 Impact of Educational Intervention on Prescribing Inappropriate Medication

More information

ри ватне п дприемство аудиторська ф рма Аудиторський висновок зв т незалежного аудитора

ри ватне п дприемство аудиторська ф рма Аудиторський висновок зв т незалежного аудитора ри ватне п дприемство аудиторська ф рма Аудит ольга кра на м итомир прооп йиру кв тел в доцтво про внеоення в ресстр суб скт в аудиторсько д яльност р в д р видане А д йсне до р в доцтво про в дпов дн

More information

(93)

(93) 1 3 0 6 0 4 0 9 0 2 0 9 0 7 0 7 0 8 0 1 0 7. 0 5 0 2 0 8 0 7 2 0 1 3 (93) 1 3 0 6 0 5 0 0 0 3 0 5 0 6 0 6 0 8 0 7 0 4 0 8 0 9 0 5 0 5 0 8 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 5 0 7 0 2 0 8 0 4 0 5 0 6 0 0 0 3 0 1 0 1

More information

C H 3 14, 13, 1, 2 18

C H 3 14, 13, 1, 2 18 C H 3.А. Или,.Ф. рлва N O Ч : 14, 13, 1, 2 18 1-. 14 13,,., (,, - -, ).,. :...,,..., И И-, 2013..,.., 2013 5. Э 14... 5... 5 щ... 5... 5... 6 щ... 6 К... 7 Кщ... 8 Г... 10 С... 10 щ... 11 К,,,... 13 щ...

More information

ISSN 0975-413X CODEN (USA): PCHHAX. The study of dissolution kinetics of drugs with riboxinum (inosine)

ISSN 0975-413X CODEN (USA): PCHHAX. The study of dissolution kinetics of drugs with riboxinum (inosine) Available online at www.derpharmachemica.com ISSN 0975-413X CODEN (USA): PCHHAX Der Pharma Chemica, 2016, 8(1):412-416 (http://derpharmachemica.com/archive.html) The study of dissolution kinetics of drugs

More information

Yes/S i/ Тийм? Үгүй? Schengen visa a pp lica tio n for m, or ig ina l Notes: f orm mu st be duly f il led i n

Yes/S i/ Тийм? Үгүй? Schengen visa a pp lica tio n for m, or ig ina l Notes: f orm mu st be duly f il led i n Checklist for T ran sit Do cum ent i ri ch iest i p er visto Tr an sito Т р а н з и т визний б ү р д ү ү л э х би чи г ба р и м тн ы жа г са а лт Document s/ Do cument i / Шаардаг дах бичиг баримтуу д

More information

^ TR Ш Е Щ & н Alex Screw Industrial Co.,Ltd.

^ TR Ш Е Щ & н Alex Screw Industrial Co.,Ltd. ^ TR Ш Е Щ & н Alex Screw Industrial Co.,Ltd. Head office: No.9 Ben-kung 3 rd Road, Ben Chou Industrial park, 82059 Kang Shan District, Kaohsiung, Taiwan Tel: +886-7-6235670 Fax: +886-7-6235630 E-mail:anne-Cherng@alexscrew.com.tw

More information

ORIENTATION EFFECT IN d(d,n) 3 Hе REACTION INITIATED BY 20 kev DEUTERONS TARGET PREPRINT LPI 2016 ISSN

ORIENTATION EFFECT IN d(d,n) 3 Hе REACTION INITIATED BY 20 kev DEUTERONS TARGET PREPRINT LPI 2016 ISSN ISSN 2410-4914 PREPRINT 13 A. V. BAGULYA, O. D. DALKAROV, M. A. NEGODAEV, Yu. L. PIVOVAROV, A. S. RUSETSKII, T. A. TUKHFATULLIN ORIENTATION EFFECT IN d(d,n) 3 Hе REACTION INITIATED BY 20 kev DEUTERONS

More information