TND VE ISPD ORTAK PER TON D YAL Z KURSU (1. GÜN)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "TND VE ISPD ORTAK PER TON D YAL Z KURSU (1. GÜN)"

Transcription

1 Kurs Program Course Program TND VE ISPD ORTAK PER TON D YAL Z KURSU (1. GÜN) TSN & ISPD JOINT COURSE ON PERITONEAL DIALYSIS (DAY ONE) 29 Ekim 2006, Pazar October 29, 2006, Sunday SALON 1 / HALL AÇILIfi / OPENING Cengiz Utafl ISPD 2008 Kongre Başkanı Congress President, ISPD OTURUM I / SESSION I Oturum Baflkanlar /Chairpersons: Oktay Karatan, Mehmet Emin Y lmaz Türkiye de PD uygulamalar ve periton diyalizinde Avrupa iyi klinik uygulama klavuzu PD practices in Turkey and European best clinical practice guideline in peritoneal dialysis Cengiz Utafl Periton diyalizinde hasta seçimi ve uygulaman n bafllat lmas Patient selection and the initation of implementation in peritoneal dialysis Rezzan Ataman Tart flma Discussion KAHVE ARASI / COFFEE BREAK OTURUM II / SESSION II Oturum Baflkanlar /Chairpersons: Ayfle Öner, It r Yegena a Peritoneal ulafl m Peritoneal access Celalettin Usalan Periton diyalizi tedavi modaliteleri The systems used in peritoneal dialysis Ali hsan Günal Periton diyaliz solüsyonlar Peritoneal dialysis solutions Alaattin Y ld z Otomatize periton diyalizi Automatized peritoneal dialysis Nurhan Özdemir Tart flma Discussion Ö LE YEME / LUNCH (Ana Restoran / Main Restaurant)

2 Kurs Program Course Program 29 Ekim 2006, Pazar October 29, 2006, Sunday TND VE ISPD ORTAK PER TON D YAL Z KURSU (1. GÜN) TSN & ISPD JOINT COURSE ON PERITONEAL DIALYSIS (DAY ONE) SALON 1 / HALL OTURUM III / SESSION III Oturum Baflkanlar /Chairpersons: Sevgi Mir, Mahmut Yavuz Periton diyaliz yeterlili i Adequacy in PD Oktay Oymak Periton diyalizinde beslenme Nutrition in peritoneal dialysis brahim Karayaylal Peritonitler Peritonitis Semra Bozfakio lu Tart flma Discussion KAHVE ARASI / COFFEE BREAK OTURUM IV / SESSION IV Oturum Baflkanlar /Chairpersons: Ayla San, Ruhan Düflünsel Periton Diyalizi hastalar nda kardiovasküler risk Cardiovascular risk in peritoneal dialysis patients Fehmi Akçiçek Periton Diyalizinde rezidüel renal fonksiyonlar n korunmas Preservation of residual functions in peritoneal dialysis Kenan Atefl Çocuk hastalarda periton diyalizinin uzun dönem sonuçlar Longterm outcomes in pediatric CAPD patients Nesrin Beflbafl Periton Diyalizi hastalar nda transplantasyon Transplantation in peritoneal dialysis patients Fevzi Ersoy Tart flma Discussion

3 Kurs Program Course Program 29 Ekim 2006, Pazar October 29, 2006, Sunday 1. TÜRK - ROMEN ORTAK PREVENT F NEFROLOJ SÜREKL E T M KURSU (SEK)* 1 st TURKISH-ROMANIAN JOINT CME COURSE ON PREVENTIVE NEPHROLOGY* *Türk ve Romen Nefroloji Derneklerinin ortak katk s yla/with the joint sponsorship of Turkish & Romanian Societies of Nehphrology SALON 2 / HALL AÇILIfi / OPENING Adrian C. Covic Romen Nefroloji Derne i Baflkan - President of the Romanian Society of Nephrology Gültekin Süleymanlar Türk Nefroloji Derne i Genel Sekreteri - Secretary General of the Turkish Society of Nephrology KONFERANS / LECTURE Oturum Baflkan /Chairperson: Adrian C. Covic Halk sa l sorunu olarak kronik böbrek hastal (KBH) Chronic kidney disease (CKD) as a public health problem Gültekin Süleymanlar Tart flma Discussion OTURUM I / SESSION I KRON K BÖBREK HASTALI I (KBH): TANIM, EP DEM YOLOJ VE ERKEN TANI CHRONIC KIDNEY DISEASE (CKD): DESCRIPTION, EPIDEMIOLOGY AND EARLY DETECTION Oturum Baflkanlar /Chairpersons: Ünal Yasavul, Turgay Ar nsoy KBH n n tan m ve s n fland r lmas Definition and classification of stages of CKD Ülver Derici Böbrek fonksiyon testleri ve proteinürinin de erlendirilmesi Measurement of renal function and/or proteinuria as screening tests Bülent Altun Toplumda KBH idantifikasyonu-romen toplumu verileri nedir? Bir halk sa l sorunu olarak KBH n n do ru / erken tan s Identification of CKD in the general population-what are the data in the Romanian population? The proper/early diagnosis of CKD-a public health issue Adalbert Schiller KBH n n erken refere edilmesi: Prevansiyon için büyük f rsat Early referral in CKD: An enormous opportunity for prevention Mehmet Koç Tart flma Discussion KAHVE ARASI / COFFEE BREAK OTURUM II / SESSION II KRON K BÖBREK HASTALI I (KBH) PROGRESYONU VE BÖBREK FONKS YONUNUN KORUNMASI PROGRESSION OF CHRONIC KIDNEY DISEASE (CKD) AND PRESERVATION OF KIDNEY FUNCTION Oturum Baflkanlar /Chairpersons: fiükrü Sindel, Ülver Derici KBH n n progresyonunda önemli bir mekanizma: Renal Fibrozis Renal fibrosis as an important mechanism in the progression of chronic renal disease O uz Söylemezo lu Aldosteron inhibisyonu KBH progresyonunu yavafllatmakta önemli midir? Is aldosterone inhibition a key feature for slowing progression of CKD? Adrian C. Covic Diabetik nefropati önlenebilir mi? Diabetes Mellitus tedavisinde ana noktalar Is diabetic nephropathy preventable? Key issues of Diabetes Mellitus therapy Eugen Mota Hipertansif hastalarda böbrek fonksiyonlar n n korunmas Preserving renal function in patients with hypertension Aykut Sifil Tart flma Discussion

4 Kurs Program Course Program 29 Ekim 2006, Pazar October 29, 2006, Sunday 1. TÜRK - ROMEN ORTAK PREVENT F NEFROLOJ SÜREKL E T M KURSU (SEK) 1 st TURKISH-ROMANIAN JOINT CME COURSE ON PREVENTIVE NEPHROLOGY *Türk- Romen Nefroloji Derneklerinin ortak katk s yla/with the joint sponsorship of Turkish & Romanian Societies of Nehphrology SALON 2 / HALL Ö LE YEME / LUNCH (Ana Restoran / Main Restaurant) OTURUM III / SESSION III KRON K BÖBREK HASTALI I (KBH) R SK FAKTÖRLER VE PREVANS YONU CHRONIC RENAL DISEASE (CKD): RISK FACTORS AND THEIR PREVENTION Oturum Baflkanlar /Chairpersons: Yunus Erdem, fiükrü Ulusoy Metabolik Sendrom tedavisi: KBH progresyonu ve mortalitesini azaltman n bir yolu Treating metabolic syndrome: a gate to the reduction of CKD progression and mortality Alexandru Ciocalteu SDBY nde arter kalsifikasyonunu nas l önleyebiliriz? How can we prevent arterial calcification in ESRD? Adrian C. Covic da radiokontrast nefropatisinin prevansiyon stratejileri Strategies for prevention of radiocontrast-induced nephropathy in 2006 Gabriel Mircescu Çocuklarda tekrarlayan üriner infeksiyonlardan korunma ve VUR erken tan ve tedavisi Prevention from recurrent urinary tract infections in children and early diagnosis and treatment of VUR Salih Kavukçu Tart flma Discussion KAHVE ARASI / COFFEE BREAK OTURUM IV / SESSION IV KRON K BÖBREK HASTALI I (KBH) VE KARD YOVASKÜLER HASTALIK (KVH) L fik S : GÜNCEL YAKLAfiIMLAR RELATIONSHIP BETWEEN CHRONIC KIDNEY DISEASE (CKD) AND CARDIOVASCULAR DISEASE (CVD): CURRENTS APPROACHES Oturum Baflkanlar /Chairpersons: Neval Duman, Neslihan Seyrek Kardiyovasküler hastal k ve mortalitede risk faktörü olarak böbrek hastal Kidney disease as a risk factor for cardiovascular disease and mortality Murat Sipahio lu Böbrek hastal klar nda arteryel sertleflmenin tedavisi: Mortaliteyi azaltman n anahtar m d r? The treatment of arterial stiffness in the renal patient: the key to reduced mortality? Paul Gusbeth-Tatomir Sigara ve KBH Smoking and CKD Mustafa Ar c Kardiyorenal hastal kta aneminin önde gelen rolü Cardiorenal disease: The pivotal role of anemia fiehsuvar Ertürk Tart flma Discussion

5 29 EK M 2006 OCTOBER 29, AÇILIfi TÖREN / OPENING CEREMONY AÇILIfi KONUfiMALARI WELCOME ADDRESSES Kamil Serdengeçti TND Baflkan, President, TSN Jorge B. Cannata Andia* ERA-EDTA Baflkan, President, European Renal Association (ERA-EDTA) Norbert Lameire ISN-COMGAN CME Baflkan, Chair, ISN-COMGAN CME Raymond T. Krediet ISPD Eski Baflkan, Past President, ISPD Birsen Yürügen NDTH Derne i Baflkan - President, NDTN Society CUMHUR YET BALOSU/REPUBLIC BALL Topkap Palace Havuzbafl / Topkap Palace Poolside ECZACIBAfiI LAÇ PAZARLAMA *ERA-EDTA ULUSAL DERNEK ÖDÜLÜNÜN TND 2005 ULUSAL KONGRES EN Y B LD R S NE VER LMES /AWARDING OF THE ERA-EDTA NATIONAL SOCIETIES GRANT TO THE BEST PRESENTATION OF THE TSN 2005 NATIONAL CONGRESS 11

6 Özet Bilimsel Program 30 Ekim 2006, Pazartesi (1. Gün) Summary Scientific Program October 30, 2006, Monday (Day 1) Saat/Time Salon 1/Hall 1 Saat/Time Salon 2/Hall RENAL KAYIT S STEM OTURUMU RENAL REGISTRY SESSION ERA-EDTA Registry nin araflt rma konular ve klinik çal flmalar Research topics and clinical trials of the ERA-EDTA Registry Türk Nefroloji Derne i böbrek afetleri aksiyon plan Turkish Society of Nephrology renal disasters action plan Türk Nefroloji Derne i kay t sistemi 2005 Turkish Society of Nephrology registry 2005 Tart flma - Discussion KONFERANSLAR LECTURES Kronik böbrek hastal nda risk faktörü olarak kemik ve vasküler bozukluk Bone and vascular disorders as risk factors in chronic kidney disease Renal osteodistrofinin patogenezi ve tedavisi: Laboratuardan hastaya Pathogenesis and management of renal osteodystrophy: From bench to patient Üremik toksisite: Güncelleme An update on uremic toxicity Tart flma - Discussion KURS COURSE TND ve ISPD Ortak Periton Diyalizi Kursu (2. gün) TSN & ISPD Joint Course on Peritoneal Dialysis (Day Two) Periton diyalizinde serbest su geçifli Free water transport in peritoneal dialysis Periton membran fonksiyonlar n n korunmas Preservation of peritoneal membrane function Periton diyalizinde enfeksiyondan korunma: Güncelleme Update on preventing PD related infections Periton diyalizi tedavisinde büyük baflar lara ulaflabilmek Achieving great results in PD Tart flma - Discussion KAHVE ARASI / COFFEE BREAK UYDU SEMPOZYUM / SATELLITE SYMPOSIUM (ECZACIBAfiI - BAXTER) SON DÖNEM BÖBREK YETMEZL NDE FOSFOR KONTROLÜNÜN ÖNEM IMPORTANCE OF PHOSPHORUS CONTROL IN END-STAGE RENAL DISEASE Yeni kuflak fosfor ba lay c lar New generation phosphate binders Adinamik kemik hastal nda fosfat ba lay c lar n rolü Role of phosphate binders at adynamic bone disease SDBY'li çocuk hastalarda koroner arter kalsifikasyonu Coronary artery calcifications in children with end-stage renal disease Ö LE YEME / LUNCH (Ana Restoran / Main Restaurant) POSTER TARTIfiMASI / POSTER DISCUSSION PS/DN-033-PS/GN HEMOD YAL Z OTURUMU HEMODIALYSIS SESSION ISN-COMGAN ve TND ORTAK HEMOD YAL Z OTURUMU ISN-COMGAN&TSN JOINT SESSION ON HEMODIALYSIS Online hemodiyafiltrasyon Online hemodiafiltration GLOMERÜLER HASTALIKLAR OTURUMU GLOMERULAR DISEASE SESSION ISN-COMGAN, ERA-EDTA ve TND GLOMERÜLER HASTALIKLAR ORTAK OTURUMU ISN-COMGAN, ERA-EDTA&TSN JOINT SESSION ON GLOMERULAR DISEASE Proteinürinin patogenezi Pathogenesis of proteinuria Ultrasaflaflt r lm fl diyalizat gereksinimi The need for ultrapure dialysate Membranöz nefropati Membranous nephropathy Hemodiyalizde antikoagülasyon Anticoagulation in hemodialysis Diyaliz ünitesinde inflamasyon: Varl, sonuçlara etkisi, önlenmesi ve tedavisi Inflammation in the dialysis unit: Presence, effect on outcomes; prevention and treatment Tart flma - Discussion KAHVE ARASI / COFFEE BREAK Fokal segmental nefroskleroz Focal segmental nephrosclerosis Steroide dirençli nefrotik sendromun tedavisi Treatment of steroid-resistant nephrotic syndrome Tart flma - Discussion

7 Özet Bilimsel Program 30 Ekim 2006, Pazartesi (1. Gün) Summary Scientific Program October 30, 2006, Monday (Day 1) Saat/Time Salon 1/Hall 1 Saat/Time Salon 2/Hall KONFERANSLAR VE SERBEST B LD R LER KONFERANSLAR VE SERBEST B LD R LER LECTURES AND FREE COMMUNICATIONS LECTURES AND FREE COMMUNICATIONS Akut böbrek yetmezli inin patofizyolojisi Pathophysiology of acute renal failure D (Alman Diyabet Diyaliz Çal flmas ) çal flmas n n posthoc analizi Posthoc analysis of the 4D study (Die Deutsche Diabetes Dialysis) Akut böbrek yetmezli inde diyaliz tedavisi Dialytic treatment of acute renal failure Nefroloji ve diyalizde yap lan büyük çal flmalar: Barda n yar s dolu mu yoksa bofl mu? Major trials in nephrology and dialysis: Is the glass half empty or half full? Tart flma - Discussion Tart flma - Discussion Serbest Bildiriler Serbest Bildiriler Free Communications Free Communications SS/OP SS/OP-008 SS/OP SS/OP OTELLERDE AKfiAM YEME / DINNER AT ACCOMMODATION HOTELS 13

8 Özet Bilimsel Program 31 Ekim 2006, Sal (2. Gün) Summary Scientific Program October 31, 2006, Tuesday (Day 2) Saat/Time Salon 1/Hall 1 Saat/Time Salon 2/Hall ISN-COMGAN VE TND ORTAK KL N KOPATOLOJ K KONFERANS ISN-COMGAN&TSN JOINT CLINICO-PATHOLOGIC CONFERENCE Tart flma - Discussion UYDU SEMPOZYUM / SATELLITE SYMPOSIUM (ROCHE) KRON K BÖBREK HASTALI I TEDAV S NDE YEN UMUTLAR NEW HOPES FOR CHRONIC RENAL DISEASE THERAPY KL N KOPATOLOJ K KONFERANS CLINICO-PATHOLOGIC CONFERENCE KAHVE ARASI / COFFEE BREAK TRANSPLANTASYON OTURUMU TRANSPLANTATION SESSION Ö LE YEME / LUNCH (Ana Restoran / Main Restaurant) Akut rejeksiyonun tan ve tedavisi Diagnosis and treatment of acute rejection Renal transplantasyon sonras geliflen rekürren glomerüler hastal klar Recurrent glomeruler disease in renal transplantation Posttransplant hipertansiyon Posttransplant hypertension Pediyatrik renal transplantasyonun uzun süreli sonuçlar Long term outcomes of pediatric renal transplantation Tart flma - Discussion KONFERANSLAR KONFERANSLAR CONFERENCES CONFERENCES Kardiyorenal hastal k Cardiorenal disease Böbrek hastal klar nda hücresel tedavi Cell therapy for renal disease Eritropoetinlerin pleiotropik etkileri: Güncelleme Pleiotropic effects of EPO - an update Eritropoezi uyaran yeni ajanlar New erythropoietic stimulating agents Tart flma - Discussion POSTER TARTIfiMASI / POSTER DISCUSSION PS/GN-126-PS/TX ISN-COMGAN VE TND NEFROLOJ DE YEREL VE GLOBAL YAKLAfiIMLAR OTURUMU ISN-COMGAN & TSN JOINT SESSION ON LOCAL AND GLOBAL PERSPECTIVES IN NEPHROLOGY TND ve ERA-EDTA S STEM K VE HERED TER HASTALIKLAR VE BÖBREK ORTAK OTURUMU ERA-EDTA & TSN JOINT SESSION ON SYSTEMIC & HEREDITARY DISEASE AND KIDNEY Prof.Dr. Necmiye Tümer an s na In memory of Prof. Necmiye Tümer Olgu Sunumu Case Presentation Olgunun tart fl lmas ve dinleyici sorular Discussion of the case and audience questions Patoloji ve son tart flma Pathology and final discussion Kronik böbrek hastal sürecinde renal aneminin optimum tedavisi Optimum treatment of renal anemia during the progression of chronic renal disease Renal transplantasyonda ideal immunsupresyon: Düflük toksisiteli rejimler Ideal immunosuppression in renal transplantation: Low toxicity regimens Tart flma-discussion Kronik vasküler hastal klara global bak fl: Kronik böbrek hastal için ç kar mlar A global perspective on chronic vascular disease: Implications for chronic kidney disease Türkiye de kronik böbrek hastal prevalans saptama çal flmas : CREDIT çal flmas Study for determination of the prevalence of CKD in Turkey: The CREDIT study Diyaliz mortalitesinde lokal ve uluslararas farkl l klar n nedenleri Local and international differences in dialysis mortality: Why? FMF ve Renal Amiloidozis FMF and renal amyloidosis Behçet hastal ve böbrek Behçet s disease and kidney Lupus nefriti Lupus nephritis ISN nin güncel program ISN s current program Prospektif Alman Fabry kohort çal flmas Prospective German Fabry cohort study Tart flma - Discussion Tart flma - Discussion KAHVE ARASI / COFFEE BREAK

9 Özet Bilimsel Program 31 Ekim 2006, Sal (2. Gün) Summary Scientific Program October 31, 2006, Tuesday (Day 2) Saat/Time Salon 1/Hall 1 Saat/Time Salon 2/Hall KONFERANSLAR VE SERBEST B LD R LER KONFERANSLAR VE SERBEST B LD R LER LECTURES AND FREE COMMUNICATIONS LECTURES AND FREE COMMUNICATIONS K/DOQI k lavuzlar nda yenilikler: PD, HD, vasküler eriflim yolu, anemi New K/DOQI guidelines in PD, HD, vascular access, anemia Yafll l k ve böbrek Aging kidney Hemodiyalizde damara ulafl m yolu: Giriflimsel radyolojinin yeri Vascular access in hemodialysis: The role of interventional radiology Tart flma - Discussion Kronik Böbrek yetmezli inde hedef kan bas nc na ulaflmadaki sorunlar ve çözüm yollar The problems in reaching target blood pressure and their solutions in chronc renal failure Tart flma - Discussion Serbest Bildiriler Serbest Bildiriler Free Communications Free Communications SS/OP SS/OP-024 SS/OP SS/OP GALA YEME / GALA DINNER (Roche) Kremlin Palace Ana Restoran / Main Restaurant 15

10 Özet Bilimsel Program 1 Kas m 2006, Çarflamba (3. Gün) Summary Scientific Program November 1, 2006, Wednesday (Day 3) Saat/Time Salon 1/Hall 1 Saat/Time Salon 2/Hall PANEL VE ÖDÜL TÖREN PANEL & AWARD CEREMONY NEFROLOJ DE E T M EDUCATION IN NEPHROLOGY Eriflkin Nefroloji yan dal uzmanl k e itimi Fellowship training program in adult nephrology Pediyatrik Nefroloji yan dal uzmanl k e itimi Fellowship training program in pediatric nephrology Tart flma - Discussion ÖDÜL TÖREN AWARD CEREMONY PANEL PANEL HEMOD YAL Z SORUNLARI THE PROBLEMS OF HEMODIALYSIS KAHVE ARASI / COFFEE BREAK KAPANIfi / CLOSURE

11 30 Ekim 2006, Pazartesi (1. Gün) Scientific Program October 30, 2006, Monday (Day 1) RENAL KAYIT S STEM OTURUMU / RENAL REGISTRY SESSION Oturum Baflkanlar /Chairpersons: John H. Dirks, Ekrem Erek ERA-EDTA Registry nin araflt rma konular ve klinik çal flmalar Research topics and clinical trials of the ERA-EDTA Registry Christoph Wanner Türk Nefroloji Derne i böbrek afetleri aksiyon plan Turkish Society of Nephrology renal disasters action plan Mehmet fiükrü Sever Türk Nefroloji Derne i kay t sistemi 2005 Turkish Society of Nephrology registry 2005 Gültekin Süleymanlar Tart flma - Discussion KONFERANSLAR / CONFERENCES Oturum Baflkanlar /Chairpersons: Nathan W. Levin, Kamil Serdengeçti Kronik böbrek hastal nda risk faktörü olarak kemik ve vasküler bozukluk Bone and vascular disorders as risk factors in chronic kidney disease Jorge B. Cannata-Andia Renal osteodistrofinin patogenezi ve tedavisi: Laboratuardan hastaya Pathogenesis and management of renal osteodystrophy: From bench to patient Jorge B. Cannata-Andia Üremik toksisite: Güncelleme An update on uremic toxicity Raymond Vanholder Tart flma - Discussion KURS / COURSE Salon 2 / Hall 2 TND VE ISPD ORTAK PER TON D YAL Z KURSU (2. GÜN) TSN&ISPD JOINT COURSE ON PERITONEAL DIALYSIS (DAY TWO) Oturum Baflkanlar /Chairpersons: Norbert H. Lameire, Cengiz Utafl Periton diyalizinde serbest su geçifli Free water transport in peritoneal dialysis Raymond T. Krediet Periton membran fonksiyonlar n n korunmas Preservation of peritoneal membrance function Raymond T. Krediet Periton diyalizinde enfeksiyondan korunma: Güncelleme Update on preventing PD related infections Beth Piraino Periton diyalizi tedavisinde büyük baflar lara ulaflabilmek Achieving great results in PD Beth Piraino Tart flma - Discussion Kahve Aras / Coffee Break

12 30 Ekim 2006, Pazartesi (1. Gün) Scientific Program October 30, 2006, Monday (Day 1) UYDU SEMPOZYUM / SATELLITE SYMPOSIUM (ECZACIBAfiI - BAXTER) SON DÖNEM BÖBREK YETMEZL NDE FOSFOR KONTROLÜNÜN ÖNEM IMPORTANCE OF PHOSPHORUS CONTROL IN END-STAGE RENAL DISEASE Oturum Baflkan /Chairperson: Alaattin Y ld z Yeni kuflak fosfor ba lay c lar New generation phosphate binders Holger Schilling Adinamik kemik hastal nda fosfat ba lay c lar n rolü Role of phosphate binders at adynamic bone disease Fevzi Ersoy SDBY'li çocuk hastalarda koroner arter kalsifikasyonu Coronary artery calcifications in children with end-stage renal disease Mahmut Çivilibal Ö le Yeme i / Lunch (Ana Restoran / Main Restaurant) POSTER TARTIfiMASI / POSTER DISCUSSION DENEYSEL NEFROLOJ VE H PERTANS YON / EXPERIMENTAL NEPHROLOGY AND HYPERTENSION Oturum Baflkanlar /Chairpersons: Murat Çolako lu, Ali R za Odabafl, Sedat Üstünda PS/DN PS/HT-050 GENEL NEFROLOJ I / NEPHROLOGY I Oturum Baflkanlar /Chairpersons: Cem Sungur, Mehmet Özkahya PS/GN PS/GN-064 GENEL NEFROLOJ II / NEPHROLOGY II Oturum Baflkanlar /Chairpersons: Kuddusi Cengiz, Dede fiit PS/GN PS/GN-078 GENEL NEFROLOJ III / NEPHROLOGY III Oturum Baflkanlar /Chairpersons: Seyhun Kürflat, Mustafa Cirit PS/GN PS/GN-093 GENEL NEFROLOJ IV / NEPHROLOGY IV Oturum Baflkanlar /Chairpersons: Kayser Ça lar, Harun Akar PS/GN PS/GN-108 GENEL NEFROLOJ V / NEPHROLOGY V Oturum Baflkanlar /Chairpersons: Yavuz Yeniçerio lu, Mehmet R za Alt parmak PS/GN PS/GN-125

13 30 Ekim 2006, Pazartesi (1. Gün) Scientific Program October 30, 2006, Monday (Day 1) HEMOD YAL Z OTURUMU / HEMODIALYSIS SESSION ISN-COMGAN ve TND ORTAK HEMOD YAL Z OTURUMU ISN-COMGAN&TSN JOINT SESSION ON HEMODIALYSIS Oturum Baflkanlar /Chairpersons: Raymond T. Krediet, Ali Baflç Online hemodiyafiltrasyon On line hemodiafiltration Raymond Vanholder Ultrasaflaflt r lm fl diyalizat gereksinimi The need for ultrapure dialysate Raymond Vanholder Hemodiyalizde antikoagülasyon Anticoagulation in hemodialysis Serhan Tu lular Diyaliz ünitesinde inflamasyon: Varl, sonuçlara etkisi, önlenmesi ve tedavisi Inflammation in the dialysis unit: Presence, effect on outcomes; prevention and treatment Nathan W. Levin Tart flma - Discussion GLOMERÜLER HASTALIKLAR OTURUMU / GLOMERULAR DISEASE SESSION Salon 2 / Hall 2 ISN-COMGAN, ERA-EDTA ve TND GLOMERÜLER HASTALIKLAR ORTAK OTURUMU ISN-COMGAN, ERA-EDTA&TSN JOINT SESSION ON GLOMERULAR DISEASE Oturum Baflkanlar /Chairpersons: Alphan Cura, Adrian C. Covic Proteinürinin patogenezi Pathogenesis of proteinuria Peter Mathieson Membranöz nefropati Membranous nephropathy Peter Mathieson Fokal segmental nefroskleroz Focal segmental nephrosclerosis Fatih Özalt n Steroide dirençli nefrotik sendromun tedavisi Treatment of steroid-resistant nephrotic syndrome Alessandro Amore Tart flma - Discussion Kahve Aras / Coffee Break

14 30 Ekim 2006, Pazartesi (1. Gün) Scientific Program October 30, 2006, Monday (Day 1) KONFERANSLAR VE SERBEST B LD R LER LECTURES AND FREE COMMUNICATIONS Oturum Baflkanlar /Chairpersons: Çetin Özener, Ahmet U ur Yalç n Akut böbrek yetmezli inin patofizyolojisi Pathophysiology of acute renal failure Norbert H. Lameire Akut böbrek yetmezli inde diyaliz tedavisi Dialytic treatment of acute renal failure Norbert H. Lameire Tart flma - Discussion SERBEST B LD R LER / FREE COMMUNICATIONS SS/OP-001 Hemodiyaliz hastalar nda kardiyovasküler hastal k ve renal kemik hastal iliflkisi The link between cardiovascular and bone diseases in hemodialysis patients G. Aflç, M. Özkahya, S. Duman, H. Töz, R Savafl, M. Kay kç o lu, G. Çelik, S.S. Özbek, A. Baflc, C. Monier- Faugere Marie, H. Malluche Hartmut, E. Ok SS/OP-002 Hemodiyaliz hastalar nda koroner arter kalsifikasyonu ile iliflkili olaylar ve risk faktörleri The risk factors and associations of coronary artery calcification in hemodialysis patients G. Aflç, R. Savafl, S. Duman, M. Kay kç o lu, M. Özkahya, Ö. Özdo an, L. Can, G. Çelik, H. Töz, M. Sezifl, S. Sipahi, E. Ok SS/OP-003 Hemodiyaliz hastalar nda vitamin D reseptör gen BsmI polimorfizminin klinik korelasyonlar Clinical correlations of the vitamin D receptor gene BsmI polymorphism in hemodialysis patients fi. Ertürk, H.G. Karabulut, S. Kutlay,. Dinçer, Y. Ekmekçi, fi. fiengül, K. Keven, G. Nergizo lu, I. Bökesoy, N. Duman SS/OP-004 Türkiye deki hemodiyaliz hastalar nda ekokardiyografik bulgular: Çok merkezli bir çal flma Echocardiographic findings in large cohort of hemodialysis patients in Turkey M. Kay kç o lu, M. Özkahya, M. Tümüklü, M. Adam S dd k, A. Öcal, P. Ergin,.Ö. Ifl k, T.Güler, N. K ralp, A. Göymen, M. Alç kaya, E. Ok SS/OP-005 Adinamik kemik hastal : Ülkemizde hemodiyaliz hastalar nda en yayg n form (histomorfometrik de erlendirme) Predominance of adynamic bone disease in hemodialysis patients G. Aflç, E. Ok, E.S. Günay, F. K rcelli, S. Duman, M. Özkahya, H. Töz, S. Sipahi, C. Monier Faugere Marie, H. Malluche Hartmut SS/OP-006 Günefl ve diyalizat magnezyumu: Hemodiyaliz hastalar nda parathormon düzeyinin belirleyicileri Sunny time and dialysate magnesium content as powerful determinants of parathormone levels in hemodialysis patients S. Duman, M. Özkahya, H. Töz, G. Aflç, E. Cebeci, C. Do an, A. Baflç, E. Ok SS/OP-007 Pamidronat hiperkalsemik hemodiyaliz hastalar nda güvenli ve etkilidir Pamidronate is safe and efficient in hemodialysis patients S. Sezer, A. Altuno lu, D. Dolu, Z. Arat, F.N. Özdemir, M. Haberal SS/OP-008 Sevelamer kronik böbrek hastal nda serum Fetuin-A konsantrasyonunu art rmakta ve endotel disfonksiyonunu iyilefltirmektedir Sevelamer increases serum Fetuin-A concentration and improves endothelial dysfunction in chronic kidney disease K. Ça lar, M.. Y lmaz, M. Sa lam, E. Çak r, T. Eyileten, M. Taflar, S. K l ç, M. Yenicesu, Y. O uz, A. Vural Tart flma - Discussion

15 30 Ekim 2006, Pazartesi (1. Gün) Scientific Program October 30, 2006, Monday (Day 1) KONFERANSLAR VE SERBEST B LD R LER LECTURES AND FREE COMMUNICATIONS Oturum Baflkanlar /Chairpersons: Hüseyin Çeliker, Y lmaz Selçuk Salon 2 / Hall D (Alman Diyabet Diyaliz Çal flmas ) çal flmas n n posthoc analizi Posthoc analysis of the 4D study (Die Deutsche Diabetes Dialyse) Christoph Wanner Nefroloji ve diyalizde yap lan büyük çal flmalar: Barda n yar s dolu mu yoksa bofl mu? Major trials in nephrology and dialysis: Is the glass half empty or half full? Adrian C. Covic Tart flma - Discussion SERBEST B LD R LER / FREE COMMUNICATIONS Salon 2 / Hall SS/OP-009 Deneysel böbrek iskemi ve reperfüzyon hasar nda, böbrekd fl dokular n oksidatif strese katk s The contribution of extrarenal tissues to oxidative stress, in an experimental model of renal ischemia and reperfusion injury E. Külah, Ö. Taflc lar, G. Karadeniz,.Ö. Tekin, S. Aç kgöz, E. Aktunç, B. Gür, M. Can, F. Barut, M. Cömert SS/OP-010 Eritropoietinin deneysel böbrek iskemi reperfüzyon hasar modelinde lipid peroksidasyonuna karfl koruyucu etkisi Protective effect of erythropoietin against lipid peroxidation on a renal ischemia and reperfusion injury model E. Külah, Ö. Taflc lar, G. Karadeniz,.Ö. Tekin, fi. Aç kgöz, E. Aktunç, B. Gür, M. Can, F. Barut, M. Cömert SS/OP-011 Sklerozan enkapsule peritonitte renin angiotensin sistem blokaj periton morfoloji ve fonksiyonlar n koruyabilir mi? Does renin angiotensin system blockage preserve morphological and functional changes in encapsulated peritoneal sclerosis? S. Sipahi, M. Sezak, F. K rçelli, S. Özkan, H. Töz, S. fien, E. Ok, S. Duman SS/OP-012 Rapamisin in ratlarda deneysel olarak oluflturulan intraabdominal yap fl kl klar üzerine etkisi Effects of rapamycin on the intraabdominal peritoneal adhesion formation in rats S. fiahin, M.M. fiahin, P. Akbaba SS/OP-013 Böbrek transplantasyonunun arteriyel sertlik ve sol ventrikül hipertrofisine etkisi The effect of renal transplantation on arterial stiffness and left ventricular hypertrophy R. Calayo lu, K. Keven, fi. fiengül,. Dinçer, S. Kutlay, G. Nergizo lu, fi. Ertürk, K. Atefl, N. Duman, O. Karatan, B. Erbay SS/OP-014 Sirolimus kullanan böbrek nakli al c lar nda tedaviden siklosporinin kesilmesinin erken dönemde endotel fonksiyon ve insülin direnci üzerine etkisi The effects of cyclosporine withdrawal on insuline resistance and endothelial function in renal transplant recipients E. Mahsereci, H. Koçak, A. Dinçkan, Ç. Ruhi, S. Kavakl, A. Gürkan, F. Ersoy, A. Demirbafl, G. Yakupo lu, M. Tuncer SS/OP-015 Böbrek nakli yap lan hastalarda sitokin gen polimorfizminin kardiyovasküler risk üzerine etkisi: 1 y ll k takip Impact of cytokine gene polymorphisms on cardiovascular risk in renal transplant recipients: one-year follow-up study R. Y lmaz, B. Altun, A. K rkpantur, L. fiahiner, Y. Erdem, Ü. Yasavul, Ç. Turgan SS/OP-016 Renal transplant vericilerinde hipertansiyon ve mikroalbuminüri Hypertension and microalbuminuria in living kidney donors N. Seyahi, A. Kahveci, M.R. Alt parmak, S. Apayd n, R. Ataman, M. Sar yar, K. Serdengeçti Tart flma - Discussion OTELLERDE AKfiAM YEME / DINNER AT ACCOMMODATION HOTELS

16 30 Ekim 2006, Pazartesi (1. Gün) Scientific Program October 30, 2006, Monday (Day 1) POSTER TARTIfiMASI POSTER DISCUSSION DENEYSEL NEFROLOJ VE H PERTANS YON / EXPERIMENTAL NEPHROLOGY AND HYPERTENSION Oturum Baflkanlar /Chairpersons: Murat Çolako lu, Ali R za Odabafl, Sedat Üstünda PS/DN-033 L-NAME Hipertansif ratlardaki renal oksidatif hasar üzerine lisinoprilin koruyucu etkisi F. Öktem, S. Kilbas, A. Gökçimen, A. Koçak, A. Kilbas, T. Tolo, S. Kutluhan 22 PS/DN-034 PS/DN-035 PS/DN-036 PS/DN-037 PS/DN-038 PS/DN-039 PS/DN-040 PS/DN-041 PS/HT-042 PS/HT-043 PS/HT-044 PS/HT-045 PS/HT-046 PS/HT-047 PS/HT-048 PS/HT-049 Octerotid tedavisi sklerozan enkapsule peritonitte morfolojik ve fonksiyonel iyileflme sa layabilir mi? S. Sipahi, M. Sezak, D. Bozkurt, S. Özkan, M. Özkahya, S. fien, E. Ok, S. Duman Sklerozan enkapsule peritonit tedavisinde atorvastatinin rolünün rat modeli ile gösterilmesi S. Sipahi, M. Sezak, G. Aflç, S. Özkan, M. Ertilav, S. fien, E. Ok, S. Duman Caspase-3 ve calpain sisplatin-arac l endoteliyal hücre ölümünün ba ms z mediyatörleridir B. Dursun, Z. He, H. Somerset, S. Faubel, C. Edelstein Böbrek iskemi reperfüzyon hasar nda leptin, total antioksidan status ve paraoksonaz iliflkisi E. Külah, Ö. Taflc lar, G. Karadeniz, G. Mungan, E. Aktunç, M. Sert, M. Can, M. Cömert Amikasinin neden oldu u nefropatiden korunmak mümkün mü? K. Kaynar, S. Gül, fi. Ersöz, F. Özdemir, H. Ulusoy, fi. Ulusoy Nifedipin ve verapamilin vasküler kalsifikasyon üzerine etkileri F. K rcelli, G.E. Sevinç, K.D. Oneill, G. Aflç, N.X. Chen, S.M. Moe, E.Ok Stobadine nin rat böbrek iskemi/reperfüzyon hasar üzerine etkisi G. Güz, B. Demiro ullar, N.N. Ulusu, C. Do u, A. Demirtola, M. Kavutçu, S. Ömero lu, M. Stefek, Ç. Karasu nsülin direnç k r c ilaçlar n non-diyabetik fazda kullan m n n mikroalbüminüri düzeylerine etkileri C. Bilir, E.E. Y lmaz, G. Dindar, A. Alçelik, Z. Soypaçac, H. Cinemre, Z. Bicik Hipertansiyon, kalp yetmezli i ve atriyal fibrilasyonu olan bir hastada bilateral renal arter embolisi E. Tatl, Y. Kara, F. fiar, R. Kazanc o lu Renal arter stenozunun derecesi ile serum ürik asit düzeyleri aras ndaki iliflki M. Sert, E. Külah, S.M. Do an, O. Çelik, M.A. Çetiner, B. Poçan Hipertansif hastalarda nebivolol ve metoprolol tedavisinin erektil disfonksiyon üzerine etkisi G. Güngör, H. Perk, S. Soyupek, B. Baykal, M. Demir, M.T. Sezer Serum ürik asit düzeyleri ile sol ventrikül kitle indeksi ve 24 saatlik ambulatuar kan bas nc ölçümleri aras ndaki iliflki M. Sert, E. Külah, B. Poçan, M.S. Do an, M. Can, S. likhan, C. Sökmen, O. Düzlü, M. Karaöz Kronik hemodiyaliz hastalar nda nondipper kan bas nc nedenleri D.F. Ersoy, A.. Günal, I. Karaca, N. Da l, E. K rc man Esansiyel hipertansiyonlu hastalarda total antioksidan status ile serum sistatin C ve sol ventrikül kitle indeksi aras ndaki iliflki M. Sert, E. Külah, E. Aktunç, S. Aç kgöz, M. Can, H. Eren, S. likhan Oltu devlet hastanesinde ivedi hipertansiflerin klinik görünümü F. Albayrak Diyabetik olmayan esansiyel hipertansiyonlu hastalarda serum ürik asit seviyesi ile mikroalbuminüri iliflkisi S.S. Göksu, M. Demir, M.T. Sezer PS/HT-050 Oltu devlet hastanesindeki hipertansif hastalar n klinik özellikleri F. Albayrak

17 30 Ekim 2006, Pazartesi (1. Gün) Scientific Program October 30, 2006, Monday (Day 1) POSTER TARTIfiMASI POSTER DISCUSSION GENEL NEFROLOJ I / NEPHROLOGY I Oturum Baflkanlar /Chairpersons: Cem Sungur, Mehmet Özkahya PS/GN-051 PS/GN-052 PS/GN-053 PS/GN-054 PS/GN-055 PS/GN-056 PS/GN-057 PS/GN-058 PS/GN-059 PS/GN-060 PS/GN-061 PS/GN-062 PS/GN-063 PS/GN-064 Diastolik disfonksiyonlu hastada venlafaksinin indükledi i hipertansif kriz: Vaka sunumu F. Albayrak Sekonder hipertansiyon nedeni: Primerhiperparatroidi vaka sunumu M. Gündüz, E. Do an, H. Sayarl o lu, Ç. Ç t rk, M.A. Uçar Olgu sunumu: Hiponatremik hipertansif sendrom B. Y ld z, N. Kural, E.Ç. Dinleyici, K. Ar kbuka, N. Akçam, Y. Kural Transjuguler intrahepatik portosistemik flant n renal fonksiyon ve resistivite indeksi üzerine etkileri G. Cengiz, K. Keven, R. dilman, H. Özcan,. Ergün, K. Ç nar, S. Karayalç n Evre 3-4 KBY'L hastalarda karbonhidrat metabolizma bozuklu u T. Bafltürk, A. Ünsal, Y. Koç, M. Y lmaz, E. Ahbap, T. Sakac, Y. Altuntafl Spironolaktonun kronik böbrek hastal olan hastalarda proteinüri üzerindeki etkisi E. fiengül, E. Derviflo lu, T. fiahin, A. Y lmaz Prediyaliz hastalar ndaki anemi tedavisinde intravenöz demir uygulamas Ö. Harmankaya, Y.S. Koçak,. Sevindir, M. Kutlu, Ö. Aç kgöz, M. Baflak GFR ölçüm metodlar n n ya d fl kitle içeren yeni bir formül ile karfl laflt r lmas M.A. Kaplan, fi. Özmen, H. Kaya, D. Ak n, R. Dan s, B. K z lkan, O. Yazanel Serum sistatin C nin sirotik olgularda, böbrek fonksiyonlar n n de erlendirilmesinde sirozun evresi ile olan iliflkisi U. Samsar, Y. Üstünda, S. K ran, E. Külah, S. Aydemir Spot idrarda protein/kreatinin oran n n günlük proteinüri düzeyini belirlemedeki rolü fi. Özmen, D. Ak n, R. Dan fl, E. Kale, O. Yazanel Kronik böbrek hastal evrelerinde AKBM ve proteinüri ile iliflkisi M. Çeri, M. Altay, M. Duranay, M. Atabay, Z.A. Ecemifl, E. Tu, F. Alpdemir, M. Kanbay lial kondilitli hastalarada kronik metabolik asidoz G. fiahin,. K rl, C. Can, A.U. Yalç n Düzce t p fakültesi nefroloji bilim dal : Hasta yat fl endikasyonlar m z n retrospektif de erlendirilmesi A. Alçelik, C. Bilir, G. Dindar, U. Korkmaz, Z. Soypaçac, Z. Bicik Kanser hastalar nda tan an ndaki böbrek fonksiyon testleri K. Kaynar, F. Özdemir, B. Y ld z, G. Çan, S. Gül, G. Özkan, fi. Ulusoy 23

18 30 Ekim 2006, Pazartesi (1. Gün) Scientific Program October 30, 2006, Monday (Day 1) POSTER TARTIfiMASI POSTER DISCUSSION GENEL NEFROLOJ II / NEPHROLOGY II Oturum Baflkanlar /Chairpersons: Kuddusi Cengiz, Dede fiit 24 PS/GN-065 PS/GN-066 PS/GN-067 PS/GN-068 PS/GN-069 PS/GN-070 PS/GN-071 PS/GN-072 PS/GN-073 PS/GN-074 PS/GN-075 PS/GN-076 PS/GN-077 Kök hücre naklinde karfl lafl lan nefrolojik komplikasyonlar yeditepe üniversitesi hastanesi deneyimi Ü. Yakupo lu, S. Yirmibeflcik, V. fienkal, U.B. Oyan, Y. Koç Crohn hastal n n nadir görülen bir ekstraintestinal bulgusu: Renal granülom A. Ünal, M.H. Sipahio lu, M. Akçakaya, B. Tokgöz, T. Sav, O. Oymak, C. Utafl Glanzmann trombastenisinde bir ilk: Renal amiloidoz E. Derviflo lu, K. Y ld z, E. fiengül, A. Y lmaz Yard ml üreme tekniklerinde kullan lan over hiperstimülasyon protokolleri böbrek hastalar nda güvenle kullan labilir mi? C.. Sungur, M. Ar c, Y. Erdem, L. Sökmensüer, T. Aksu 9 Mart dünya böbrek gününün önemi ve anadolu böbrek vakf günü (8 May s 2006) özeti A. San Hiperürisemi tedavisinin kan bas nc, kreatinin, glomerüler filtrasyon h z ve proteinüri üzerine olan etkisi M. Kanbay, F. Turgut, B. Uz, N. Bavbek, E. Uz, A. Akcay Acil servisimize baflvuran lityum intoksikasyonlu olgular n analizi Y.S. Koçak, A. Çiltafl, Ö. Harmankaya,. Sevindir, M. Baflak Ailevi akdeniz atefli hastalar nda prokalsitonin ve faktör VIII düzeylerinin de erlendirilmesi S. Yüksel, M. Ekim, Z.B.. Özçakar, B. Acar, F. Yalç nkaya, C. Gürman, N. Akar Ailevi akdeniz atefl inde kemik mineral yo unlu u fi. Yüksel, H. fiaml, M. Çölbay, Ü. Dündar, G. Acartürk, S. Demir, V. Kavuncu, M. Solak Ailevi akdeniz atefl inde amiloidoz aç s ndan yap lan biyopsi sonuçlar fi. Yüksel, Ö. Karaman, Ö. fiahin,. Uslan, G. Acartürk, M. Çölbay, S. Demir Normotansif tip 2 diyabetik hastalarda artm fl fibrinojen ve C reaktif protein düzeyleri kötü glisemik kontrol ve mikroalbüminuri ile iliflkilidir T. Solako lu, Y. Erten, K.A. Reis, R. Mutluay, H. Paflao lu, T. Ar nsoy, fi. Sindel Tip 2 diyabetik hastalarda erken renal hasar saptamada sistatin C seviyesinin önemi B.M. Yelken,. fiahin, Y. Üstün, T. Tafll yurt, B. Öztürk, S. fierefhano lu, B. Y ld r m Hemodiyaliz ve SAPD hastalar nda yaflam kalitesi N. Tekeli, L. Eker, M. Duranay, H. Akay, H. Tüzün, M. Altay PS/GN-078 Hemodiyaliz hastalar ndaki depresyonun tedavi süresine ba l olarak gösterdi i de iflim H. Demirbilek, M. Erman, R. Papila

19 30 Ekim 2006, Pazartesi (1. Gün) Scientific Program October 30, 2006, Monday (Day 1) POSTER TARTIfiMASI POSTER DISCUSSION GENEL NEFROLOJ III / NEPHROLOGY III Oturum Baflkanlar /Chairpersons: Seyhun Kürflat, Mustafa Cirit PS/GN-079 PS/GN-080 PS/GN-081 PS/GN-082 PS/GN-083 PS/GN-084 PS/GN-085 PS/GN-086 PS/GN-087 Serdengeçti PS/GN-088 PS/GN-089 PS/GN-090 PS/GN-091 Obstetrik nedenli ABY hastalar m z n özellikleri R. Dan s, fi. Özmen, D. Ak n, S. Kaya, M. Erdemo lu, N. Akdeniz, O. Yazanel Rabdomiyolize ba l akut böbrek yetmezli i ile prezente olan polimiyozit olgusu Y. Soyoral, R. Erkoç, R. Esen, Ü. Öztürk, M. Y lmaz,. Bayram, R. Say n Asetaminofen kullan m na ba l akut böbrek yetmezli i E.F. Ayerden, Z. Peker, R. Mutluay, Ü. Derici, R.K. Altok, Y. Erten, T. Ar nsoy, fi. Sindel Nadir görülen iki farkl rabdomiyoliz nedeni Y. Koç, A. Ünsal, E. Ahbap, T. Sakac, T. Bafltürk, M. Y lmaz Böbrek yetmezli i ve cerrahi prevalans U. Varol, M. Tanr sev, Ö. Toprak, M. Cirit nfektif endokardite ba l akut böbrek yetmezli i; olgu sunumu C. Bilir, R. Gergin, A. Güngör, M. Çal flkan, Z. Soypaçac, Z. Bicik IgA nefropatisinde klini in patolojik bulgularla iliflkisi ve tedavi yan tlar B.. Kaplan, F. Mutlubafl, Y.B. Sözeri, Ö. Yavaflcan, S. Mir, S. Tanr verdi, A. Dinler, S. fien Do al böbrek biyopsilerinde methenamine gümüfl boyamas ile nicel dijital histokimya analizi S. Sar o lu, C. Çavdar, G. Bengi, Ö. Dokanako lu, T. Çamsar Böbrek biyopsisi deneyimimiz N. Seyahi, A. Saliho lu, A. Kahveci, M.R. Alt parmak, H. Durak, G. Özbay, I. K l çaslan, M. Pekpak, R. Ataman, K. Olgu sunumu: Nefrotik sendrom ve Anikterik Hepatit A infeksiyonu B. Y ld z, N. Kural, C. Yarar, H. Özgen, Y. Kural Primer glomerül hastal klar n n tedavi ve sonuçlar : mmünsupressif ilaçlar veya renin anjiyotensin sistem blokerleri Y. Çal flkan, H. Yaz c, A. Türkmen, A. Y ld z, T. Ecder, N. Aysuna, S. Bozfakio lu, I. K l çarslan, M.fi. Sever Goodpasture Sendromunda Leptomeningeal Tutulum F. Ayerden Ebinç, H. Taktak, U. Derici, E. Koç, E. Peker, K. Altok Reis, Y. Erten, T. Ar nsoy, fi. Sindel FSGS hastalar nda böbrek biyopsisinin methenamine gümüfl boyamas ile nicel dijital histokimya analizi C. Çavdar, S. Sar o lu, A. Temizkan, E. Gerçeker, F. Sa lam, A. Sifil, A. Çelik, T. Çamsar 25 PS/GN-092 PS/GN-093 IgA nefropatisinin de iflik mukozal enfeksiyonlardan sonra ayn hastada farkl seyri C.. Sungur, M. Ar c, B.D. Ertoy Ig A nefropatisi ile birlikte seyreden behçet hastal M. Altay, M. Duranay, Y. Koflar, R. Kaya, Z.A. Ecemifl

20 30 Ekim 2006, Pazartesi (1. Gün) Scientific Program October 30, 2006, Monday (Day 1) POSTER TARTIfiMASI POSTER DISCUSSION GENEL NEFROLOJ IV / NEPHROLOGY IV Oturum Baflkanlar /Chairpersons: Kayser Ça lar, Harun Akar PS/GN-094 Lityum iliflkili nefrotik sendrom olgusu A. Sifil, C. Çavdar, F. Sa lam, D. Gibyeli, A. Temizkan, A. Çelik, S. Sar o lu, T. Çamsar 26 PS/GN-095 PS/GN-096 PS/GN-097 PS/GN-098 PS/GN-099 PS/GN-100 PS/GN-101 PS/GN-102 PS/GN-103 PS/GN-104 PS/GN-105 PS/GN-106 PS/GN-107 Kaskad plazmaferez ile tedavi edilen ciddi, ANCA (+) pauci-immün h zl ilerleyici dört glomerülonefrit vakas n n k sa süreli izlemi A. Çobano lu, A. Üzüm, R. Ersoy, M. Tanr sev, M. Cirit Kaskad plazmaferez ile tedavi edilen ANCA(-) renal nekrotizan vaskülit ile iliflkili raynaud fenomeni vakas A. Çobano lu, A. Üzüm, M. Tanr sev, R. Ersoy, Ö. Toprak, M. Cirit Hafif zincir depolanmas ile birlikte membranoproliferatif glomerülonefrit tan s alan kronik lenfositik lösemi olgusu R. Mutluay, fi.z. Ak, Y. Erten, M. Ya c, C. Konca, fi. Sindel Faktör V leiden mutasyonu ve steroide dirençli membranöz glomerülonefrit fi. Büyükçelik, A. Balat, M. Karakök Son dönem böbrek yetersizli i nedeni olarak immunoglobulin A nefropatisi H. Yaz c, Y. Çal flkan, S. Öztürk, M. Kalfa,. Yönal, T. Ecder, I. K l çarslan, A. Türkmen Nefroloji kliniginden gönderilen idrar örneklerinden izole edilen bakteriler ve duyarl l k profilleri fi. Nergis, R. Dan fl, fi. Özmen, D. Ak n, K. Gül Yatan hasta popülasyonumuzun enfeksiyon profili C. Bilir, A. Alçelik, U. Korkmaz, G. Dindar, Z. Soypaçac, Z. Bicik Çocukluk ça idrar yolu enfeksiyonlar nda ultrasonografinin rolü N. Semerci, F. Sönmez, A. Akdilli, Y. Yürekli Abdominal tüberküloz lenfadenit; hemodiyaliz hastas nda ateflin nadir bir nedeni M. Demir, E. Arslan, Y. Okullu, M.T. Sezer Bir hemodiyaliz hastas nda atefl nedeni olarak splenik marjinal zone lenfoma R. Çetinkaya,. Kiki, A. Uyan k, M. Kelefl, B. Ayd nl, F. Erdo an, M. Kantarc Merkezimizde izlenen hemodiyaliz ve periton diyalizi hastalar nda paratiroidektomi sonuçlar C. Çavdar, F. Sa lam, A. Temizkan, A. Sifil, S. Bahçeli, A. Çelik, A. Sevinç, S. Saydam, T. Çamsar Son dönem böbrek yetmezli i olan hastalarda serum CRP ile PTH düzeyleri aras ndaki iliflki A. Uyan k, M. Kelefl, R. Çetinkaya, F. Albayrak, M. Türkeli Renal osteodistrofi ve nadir sintigrafik bulgular M. Maralcan, T. Paflal, E. Kaya, fi. Yüksel, S. Demir PS/GN-108 Renal osteodistrofi iliflkili bilateral femur k r - olgu sunumu A. Sifil, C. Çavdar, F. Sa lam, A. Temizkan, A. Çelik, V. Karatosun, T. Çamsar

TND 2. BESLENME KURSU

TND 2. BESLENME KURSU Kurs Program Course Program 17 Kas m 2005, Perflembe November 17, 2005, Thursday TND 2. BESLENME KURSU TSN 2 nd COURSE ON NUTRITION SALON 1 / HALL 1 08.50-09.00 AÇILIfi / OPENING Cengiz Utafl TND Beslenme

More information

Salon 1/Hall 1 TND PER TON D YAL Z KURSU TSN COURSE ON PERITONEAL DIALYSIS OTURUM I SESSION I Neden PD? Why PD?

Salon 1/Hall 1 TND PER TON D YAL Z KURSU TSN COURSE ON PERITONEAL DIALYSIS OTURUM I SESSION I Neden PD? Why PD? Kongre Öncesi Gün / Özet Bilimsel Program Pre-Congress Day / Summary 20 Kas m 2008, Perflembe November 20, 2008, Thursday Saat/Time 08.00-09.30 08.00-08.20 Salon 1/Hall 1 TND PER TON D YAL Z KURSU TSN

More information

Summary Scientific Program Özet Bilimsel Program

Summary Scientific Program Özet Bilimsel Program Summary Özet Bilimsel Program 9 th INTERNATIONAL CONFERENCE ON GERIATRIC NEPHROLOGY AND UROLOGY 9. ULUSLARARASI GER ATR K NEFROLOJ VE ÜROLOJ KONFERANSI 6 Time/Saat 12.30-13.30 13.30-15.30 Time/Saat ISGNU

More information

TURKISH SOCIETY OF NEPHROLOGY WORLD KIDNEY DAY ACTIVITIES FOR THE YEAR 2011

TURKISH SOCIETY OF NEPHROLOGY WORLD KIDNEY DAY ACTIVITIES FOR THE YEAR 2011 1) Kidney Health Survey for Press Members Media Serum creatinine levels of press members are going to be checked between 1- in stanbul free of charge. 1-3 March : Kanal D (TV channel), Star (TV channel),

More information

CHRONIC KIDNEY DISEASE PRACTICE GUIDELINES

CHRONIC KIDNEY DISEASE PRACTICE GUIDELINES CHRONIC KIDNEY DISEASE PRACTICE GUIDELINES Reviewed and approved 5/2014 Risk Chronic kidney disease is defined as either kidney damage or decreased kidney function (decreased GFR) for 3 or more months.

More information

Chronic Kidney Disease: Proposed Revisions to the ICD-9-CM Classification

Chronic Kidney Disease: Proposed Revisions to the ICD-9-CM Classification Chronic Kidney Disease: Proposed Revisions to the ICD-9-CM Classification Lesley Stevens MD Tufts-New England Medical Center National Kidney Foundation Objectives Kidney Failure Stages of Chronic Kidney

More information

WHAT TURKEY EXPECTED AND FOUND FROM THE CUSTOMS UNION IN THE TWENTIETH ANNIVERSARY

WHAT TURKEY EXPECTED AND FOUND FROM THE CUSTOMS UNION IN THE TWENTIETH ANNIVERSARY International Journal of Business and Management Studies, CD-ROM. ISSN: 2158-1479 :: 05(01):117 126 (2016) WHAT TURKEY EPECTED AND FOUND FROM THE CUSTOMS UNION IN THE TWENTIETH ANNIVERSARY smet Ate and

More information

William B. Schwartz Division of Nephrology Fellowship Training Program Curriculum

William B. Schwartz Division of Nephrology Fellowship Training Program Curriculum William B. Schwartz Division of Nephrology Fellowship Training Program Curriculum Consult/Transplant Servic Patient Care Take medical history Perform physical examination Urinalysis and sediment eval Interpret

More information

An Analysis of University Science Instructors Examination Questions According to the Cognitive Levels

An Analysis of University Science Instructors Examination Questions According to the Cognitive Levels An Analysis of University Science Instructors Examination Questions According to the Cognitive Levels Salih ÇEPN * Abstract The purpose of this study was to analyze exam questions prepared by university

More information

Treatment modalities for the upper urinary system stone disease in Turkey

Treatment modalities for the upper urinary system stone disease in Turkey Türk Üroloji Dergisi - Turkish Journal of Urology 2010;36(4):369-374 369 Endourology Endouroloji Treatment modalities for the upper urinary system stone disease in Turkey Türkiye de üst üriner sistem ta

More information

CURRENT CHALLENGES OF THE GYNECOLOGY ASS STANTS IN TURKEY

CURRENT CHALLENGES OF THE GYNECOLOGY ASS STANTS IN TURKEY CLINICAL INVESTIGATION (Araflt rma) CURRENT CHALLENGES OF THE GYNECOLOGY ASS STANTS IN TURKEY Yusuf Taner KAFADAR 1, Funda GODE 2, Cansun DEMIR 3, Ali BALOGLU 4 1 Department of Obstetrics and Gynecology,

More information

Chronic Kidney Disease and the Electronic Health Record. Duaine Murphree, MD Sarah M. Thelen, MD

Chronic Kidney Disease and the Electronic Health Record. Duaine Murphree, MD Sarah M. Thelen, MD Chronic Kidney Disease and the Electronic Health Record Duaine Murphree, MD Sarah M. Thelen, MD Definition of Chronic Kidney Disease (CKD) Defined by the National Kidney Foundation Either a decline in

More information

Diabetic Nephropathy

Diabetic Nephropathy Diabetic Nephropathy Kidney disease is common in people affected by diabetes mellitus Definition Urinary albumin excretion of more than 300mg in a 24 hour collection or macroalbuminuria Abnormal renal

More information

Chronic Kidney Disease (CKD) Getting it right from the start

Chronic Kidney Disease (CKD) Getting it right from the start Chronic Kidney Disease (CKD) Getting it right from the start Increased demand for ESRF Treatment 2007 NZ No of patients on dialysis - 2064 New Patients 461 41% - Type II Diabetes 20% were late referrals

More information

The 15th Budapest Nephrology School

The 15th Budapest Nephrology School The 15th Budapest Nephrology School Nephrology, Hypertension, Dialysis, Transplantation Under the auspices of ISN, ERA-EDTA and ISP 26 31 August, 2008 Joint Scientific Meeting of the Department of Medical

More information

Plasmat Futura. H.E.L.P. Tedavinin gelece i LDL Apheresis. H.E.L.P. Plasmat Futura ile Aferez. Kullan m kolayl. Güvenli teknoloji.

Plasmat Futura. H.E.L.P. Tedavinin gelece i LDL Apheresis. H.E.L.P. Plasmat Futura ile Aferez. Kullan m kolayl. Güvenli teknoloji. Plasmat Futura H.E.L.P. Tedavinin gelece i LDL Apheresis H.E.L.P. Plasmat Futura ile Aferez. Kullan m kolayl. Güvenli teknoloji. Plasmat Futura H.E.L.P. Plasmat Futura ile Aferez. H.E.L.P. (Heparine ba

More information

TSN'S 3 rd WORLD KIDNEY DAY ACTIVITIES (13 MARCH 2008)

TSN'S 3 rd WORLD KIDNEY DAY ACTIVITIES (13 MARCH 2008) TSN'S 3 rd WORLD KIDNEY DAY ACTIVITIES (13 MARCH 2008) The Turkish Society of Nephrology (TSN) has undertaken the following steps to observe the 3rd WORLD KIDNEY DAY on 13 March 2008 and raise public &

More information

HYPERTENSION ASSOCIATED WITH RENAL DISEASES

HYPERTENSION ASSOCIATED WITH RENAL DISEASES RENAL DISEASE v Patients with renal insufficiency should be encouraged to reduce dietary salt and protein intake. v Target blood pressure is less than 135-130/85 mmhg. If patients have urinary protein

More information

CLINICAL INVESTIGATION (Araflt rma) LEVEL OF KNOWLEDGE AMONG TURKISH PEOPLE FOR CANCER AND CANCER RISK FACTORS Murat GULTEKIN, Nejat OZGUL, Emire OLCAYTO, Murat TUNCER Republic of Turkey, Ministry of Health,

More information

TÜRK YE ORGAN NAKL DERNE 9. KONGRES. THE 9 th MEETING OF THE TURKISH TRANSPLANTATION SOCIETY B L MSEL PROGRAM SCIENTIFIC PROGRAM

TÜRK YE ORGAN NAKL DERNE 9. KONGRES. THE 9 th MEETING OF THE TURKISH TRANSPLANTATION SOCIETY B L MSEL PROGRAM SCIENTIFIC PROGRAM TÜRK YE ORGAN NAKL DERNE TURKISH TRANSPLANTATION SOCIETY BAfiKENT ÜN VERS TES BAfiKENT UNIVERSITY TÜRK YE ORGAN NAKL DERNE 9. KONGRES THE 9 th MEETING OF THE TURKISH TRANSPLANTATION SOCIETY B L MSEL PROGRAM

More information

Extrarenal Manifestations of Polycystic Kidney Disease Part Two of Three

Extrarenal Manifestations of Polycystic Kidney Disease Part Two of Three Online Slide/Audio Symposium 10th Annual Conference on Polycystic Kidney Disease, June 1999. Selected Talks. Web presentation sponsored by an unrestricted educational grant from Sigma-Tau Pharmaceuticals

More information

Chronic Kidney Disease

Chronic Kidney Disease Chronic Kidney Disease Chronic Kidney Disease Chronic kidney disease (CKD) is a very general term used by health care professionals to indicate that our kidneys are damaged, diseased or not functioning

More information

CURRICULUM VITAE. Key Qualifications: Internal Medicine Specialist and Medical oncologist. Name of Hospital: Firat Universitesi Hastanesi

CURRICULUM VITAE. Key Qualifications: Internal Medicine Specialist and Medical oncologist. Name of Hospital: Firat Universitesi Hastanesi CURRICULUM VITAE Personal Details Surname: Elkiran First Name: Emin Tamer Akademic title/ position: Associate professor of Medicine Key Qualifications: Internal Medicine Specialist and Medical oncologist

More information

Chronic Kidney Disease and Diabetes

Chronic Kidney Disease and Diabetes Anyone with diabetes can get kidney disease. Diabetes and high blood pressure are the most common causes of kidney disease, and people often have both. Chronic (long term) kidney disease (CKD) caused by

More information

THE ROLE OF PROMOTION ON MARKETING IN TURKISH DRUG INDUSTRY

THE ROLE OF PROMOTION ON MARKETING IN TURKISH DRUG INDUSTRY THE ROLE OF PROMOTION ON MARKETING IN TURKISH DRUG INDUSTRY Emrah Bilgener, Erifl Asil, Gülbin Özçelikay * Ankara University, Faculty of Pharmacy, Department of Pharmacy Management, 06100 Tando an, Ankara

More information

Analyzing Process Quality of Early Childhood Education with Many Facet Rash Measurement Model

Analyzing Process Quality of Early Childhood Education with Many Facet Rash Measurement Model ERSOY / lkö retim Program n n (1-5. S n flar) Uygulanmas na liflkin Aile Görüflleri 25 Analyzing Process Quality of Early Childhood Education with Many Facet Rash Measurement Model Ramazan BAfiTÜRK*, Nesrin

More information

Effects of Long-and Short-Term Lithium Treatment on Kidney Functioning in Patients with Bipolar Mood Disorder

Effects of Long-and Short-Term Lithium Treatment on Kidney Functioning in Patients with Bipolar Mood Disorder Araflt rmalar/researches M. T. Turan, E. Eflel, B. Tokgöz, S. S. Aslan, S. Sofuo lu, C. Utafl, Effects of Long-and Short-Term Lithium Treatment on Kidney Functioning in Patients with Bipolar Mood Disorder

More information

Clinical and Demographic Characteristics of Patients Aged 65 Years and Older Admitted to Emergency Department

Clinical and Demographic Characteristics of Patients Aged 65 Years and Older Admitted to Emergency Department KL N K ÇALIfiMA/RESEARCH ARTICLE Akad Geriatri 2013; 5: 117-126 Gelifl Tarihi/Received: 09/01/2013 - Kabul Edilifl Tarihi/Accepted: 26/06/2013 Clinical and Demographic Characteristics of Patients Aged

More information

Diabetes and the Kidneys

Diabetes and the Kidneys Diabetes and the Kidneys Aim(s) and objective(s) This guideline focuses on the detection, prevention, and management of kidney disease in people with diabetes. The management of end-stage renal disease

More information

Metabolic Syndrome Overview: Easy Living, Bitter Harvest. Sabrina Gill MD MPH FRCPC Caroline Stigant MD FRCPC BC Nephrology Days, October 2007

Metabolic Syndrome Overview: Easy Living, Bitter Harvest. Sabrina Gill MD MPH FRCPC Caroline Stigant MD FRCPC BC Nephrology Days, October 2007 Metabolic Syndrome Overview: Easy Living, Bitter Harvest Sabrina Gill MD MPH FRCPC Caroline Stigant MD FRCPC BC Nephrology Days, October 2007 Evolution of Metabolic Syndrome 1923: Kylin describes clustering

More information

School of Medicine Nephrology clinical undergraduate training: Year 5

School of Medicine Nephrology clinical undergraduate training: Year 5 School of Medicine Nephrology clinical undergraduate training: Year 5 All care is taken to ensure that the information in this handbook is correct at the time of going to print. Handbook Version 2.0 Date

More information

A Comparison of the Success of Vocational School Students in Basic Mathematics based upon Their Method of Placement in University

A Comparison of the Success of Vocational School Students in Basic Mathematics based upon Their Method of Placement in University A Comparison of the Success of Vocational School Students in Basic Mathematics based upon Their Method of Placement in University Figen UYSAL* Abstract The purpose of this study is to compare vocational

More information

Current Renal Replacement Therapy in Korea - Insan Memorial Dialysis Registry, 2011 - ESRD Registry Committee, Korean Society of Nephrology*

Current Renal Replacement Therapy in Korea - Insan Memorial Dialysis Registry, 2011 - ESRD Registry Committee, Korean Society of Nephrology* Current Renal Replacement Therapy in Korea - Insan Memorial Dialysis Registry, 2011 - ESRD Registry Committee, Korean Society of Nephrology* =Abstracts= Registry committee of Korean Society of Nephrology

More information

Diabetic nephropathy is detected clinically by the presence of persistent microalbuminuria or proteinuria.

Diabetic nephropathy is detected clinically by the presence of persistent microalbuminuria or proteinuria. Kidney Complications Diabetic Nephropathy Diabetic nephropathy is detected clinically by the presence of persistent microalbuminuria or proteinuria. The peak incidence of nephropathy is usually 15-25 years

More information

Inpatient consultation service. Renal Transplantation Service

Inpatient consultation service. Renal Transplantation Service Inpatient consultation service Renal Transplantation Service Goals Instructional Format Evaluation Goal Setting Feedback To learn to provide accurate and effective consultation based on effective data

More information

Diabetic Kidney Disease AADE Practice Advisory Issued November 21, 2013

Diabetic Kidney Disease AADE Practice Advisory Issued November 21, 2013 Diabetic Kidney Disease AADE Practice Advisory Issued November 21, 2013 Major risk factors for kidney disease include high blood pressure, diabetes, cardiovascular disease and family history of kidney

More information

MOLECULAR IMMUNOLOGY & IMMUNOGENETICS CONGRESS 2012

MOLECULAR IMMUNOLOGY & IMMUNOGENETICS CONGRESS 2012 IMMUNOLOGY & IMMUNOGENETICS CONGRESS April 27-29, Papillon Ayscha Hotel, Antalya - TURKEY www.mimic.org SECOND ANNOUNCEMENT IMMUNOLOGY & IMMUNOGENETICS CONGRESS April 27-29, / Papillon Ayscha Hotel, Antalya

More information

DIABETES AND CHRONIC KIDNEY DISEASE

DIABETES AND CHRONIC KIDNEY DISEASE DIABETES AND CHRONIC KIDNEY DISEASE Stages 1 4 www.kidney.org National Kidney Foundation's Kidney Disease Outcomes Quality Initiative Did you know that the National Kidney Foundation's Kidney Disease Outcomes

More information

Department of Nephrology and Immunology (Medizinische Klinik II) RWTH University Clinic Aachen, Germany

Department of Nephrology and Immunology (Medizinische Klinik II) RWTH University Clinic Aachen, Germany Department of Nephrology and Immunology (Medizinische Klinik II) RWTH University Clinic Aachen, Germany Aachen, Germany RWTH Aachen University Hospital NAME OF THE UNIT: Department of Nephrology and Immunology

More information

Guideline for Microalbuminuria Screening

Guideline for Microalbuminuria Screening East Lancashire Diabetes Network Guideline for Microalbuminuria Screening Produced by: Task and Finish Group, Clinical Standards Group Produced: August 2006 Approved by: East Lancashire Diabetes Network

More information

Renal Disease in Type 2 Diabetes Mellitus

Renal Disease in Type 2 Diabetes Mellitus Renal Disease in Type 2 Diabetes Mellitus 6th Collaborative DiGP/HSE/UCC Conference 25 th September 2013 Dr. Eoin O Sullivan Consultant Endocrinologist Bon Secours Hospital Cork Case 69 year old woman

More information

Kidney Disease Dr. Eoin Bergin

Kidney Disease Dr. Eoin Bergin Kidney Disease Dr. Eoin Bergin Consultant Nephrologist Midlands Regional Hospital, Tullamore 10 Years in Tullamore The Kidney has 2 main functions: Maintaining a constant extracellular environment Removing

More information

CHRONIC KIDNEY DISEASE MANAGEMENT GUIDE

CHRONIC KIDNEY DISEASE MANAGEMENT GUIDE CHRONIC KIDNEY DISEASE MANAGEMENT GUIDE Outline I. Introduction II. Identifying Members with Kidney Disease III. Clinical Guidelines for Kidney Disease A. Chronic Kidney Disease B. End Stage Renal Disease

More information

UNIVERSITY OF MEDICINE AND PHARMACY CRAIOVA DOCTORAL SCHOOL DOCTORATE THESIS. - Summary

UNIVERSITY OF MEDICINE AND PHARMACY CRAIOVA DOCTORAL SCHOOL DOCTORATE THESIS. - Summary UNIVERSITY OF MEDICINE AND PHARMACY CRAIOVA DOCTORAL SCHOOL DOCTORATE THESIS - Summary CHRONIC COMPLICATIONS IN PATIENTS WITH TYPE 1 DIABETES MELLITUS - Epidemiological study - PhD Manager: Professor PhD.

More information

CLINICAL GUIDELINE FOR MANAGEMENT OF CHRONIC KIDNEY DISEASE (CKD) IN ADULTS 1. Aim/Purpose of this Guideline

CLINICAL GUIDELINE FOR MANAGEMENT OF CHRONIC KIDNEY DISEASE (CKD) IN ADULTS 1. Aim/Purpose of this Guideline CLINICAL GUIDELINE FOR MANAGEMENT OF CHRONIC KIDNEY DISEASE (CKD) IN ADULTS 1. Aim/Purpose of this Guideline 1.1 This guideline is intended to assist decision making in all clinical areas admitting or

More information

hiv and ChrONiC kidney disease WHAT YOU NEED TO KNOW

hiv and ChrONiC kidney disease WHAT YOU NEED TO KNOW hiv and ChrONiC kidney disease WHAT YOU NEED TO KNOW HIV AND CHRONIC KIDNEY DISEASE WHAT YOU NEED TO KNOW CONTENTS What Is HIV?... 2 If I Have HIV, Does It Mean I also Have AIDS?... 2 Why Do I Need to

More information

1. Normal renal functions and consequences of renal failure

1. Normal renal functions and consequences of renal failure Renal failure 1. Normal renal functions and consequences of renal failure a. Monitoring of renal function with serum creatinine, BUN and urine output b. Uremia c. Hypocalcemia and renal osteodystrophy

More information

Hemodialysis: What You Need to Know

Hemodialysis: What You Need to Know Hemodialysis: What You Need to Know Healthy kidneys clean your blood and remove extra fluid in the form of urine. They also make hormones your body needs for some important functions. When kidney failure

More information

The 12th Budapest Nephrology School

The 12th Budapest Nephrology School The 12th Budapest Nephrology School (Nephrology, Hypertension, Dialysis, Transplantation) 2005 August 25 30 Program August 25 (Thursday) 09:00 10:30 REGISTRATION Deptartment of Transplantation and Surgery

More information

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş LIST OF HAVING ACCESS TO INTERNAL INFORMATION

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş LIST OF HAVING ACCESS TO INTERNAL INFORMATION 1 Mehmet Ali İSLAMOĞLU Chairman of the Board of Directors 03.02.2015 2 Aydın GÜNDOĞDU Board Member - President&CEO 03.02.2015 3 Mehmet Ali GÖKÇE Board Member 03.02.2015 4 Bedri SAYIN Board Member 03.02.2015

More information

Disclaimer for Bait and Switch

Disclaimer for Bait and Switch Disclaimer for Bait and Switch JNC 8 due out 2011- now due out 2012 JNC 7 2003 ATP IV - due out 2011 now due out 2012 ATP III 2002 Obesity Guidelines due out 2011 now due out 2012 Obesity Guideline 1998

More information

Coding to be more efficient and accurate

Coding to be more efficient and accurate Why we need to code well! Coding to be more efficient and accurate Diabetes without Complication Diabetes with opthamologic or unspecified complication Diabetes with acute complication $1833 $2931 $3836

More information

Kidney Disease WHAT IS KIDNEY DISEASE? TESTS TO DETECT OR DIAGNOSE KIDNEY DISEASE TREATMENT STRATEGIES FOR KIDNEY DISEASE

Kidney Disease WHAT IS KIDNEY DISEASE? TESTS TO DETECT OR DIAGNOSE KIDNEY DISEASE TREATMENT STRATEGIES FOR KIDNEY DISEASE Kidney Disease WHAT IS KIDNEY DISEASE? Kidney disease is when your kidneys are damaged and not functioning as they should. When kidney disease is not going away it is called chronic kidney disease or CKD.

More information

XVII th PRACTICAL COURSE ON BASIC STEM CELL LABORATORY TECHNIQUES AND MOLECULAR BIOLOGY APPLICATIONS SEPTEMBER 24-28, 2012 KOU-KOGEM

XVII th PRACTICAL COURSE ON BASIC STEM CELL LABORATORY TECHNIQUES AND MOLECULAR BIOLOGY APPLICATIONS SEPTEMBER 24-28, 2012 KOU-KOGEM XVII th PRACTICAL COURSE ON BASIC STEM CELL LABORATORY TECHNIQUES AND MOLECULAR BIOLOGY APPLICATIONS SEPTEMBER 24-28, 2012 KOU-KOGEM CHAIRMAN: PROF.DR. ERDAL KARAÖZ SCIENTIFIC ORGANIZATION COMMITTEE PROF.DR.

More information

Chronic Kidney Disease (CKD) Stages. CHRONIC KIDNEY DISEASE Treatment Options

Chronic Kidney Disease (CKD) Stages. CHRONIC KIDNEY DISEASE Treatment Options Chronic Kidney Disease (CKD) Stages Stage 1 GFR > 90 (evidence of renal disease) Stage 2 GFR 60-89 Stage 3 GFR 30-59 Stage 4 GFR 15-29 Stage 5 GFR

More information

IRON AND VITAMIN UTILIZATION IN PREGNANT WOMEN LIVING IN CENTRAL ANATOLIA AND ITS ASSOCIATION WITH THE INFLUENCING FACTORS

IRON AND VITAMIN UTILIZATION IN PREGNANT WOMEN LIVING IN CENTRAL ANATOLIA AND ITS ASSOCIATION WITH THE INFLUENCING FACTORS CLINICAL INVESTIGATION (Araflt rma) IRON AND VITAMIN UTILIZATION IN PREGNANT WOMEN LIVING IN CENTRAL ANATOLIA AND ITS ASSOCIATION WITH THE INFLUENCING FACTORS Emel Kiyak CAGLAYAN 1, Mustafa KARA 1, Seyhan

More information

Curriculum for Nephrology Fellowship

Curriculum for Nephrology Fellowship Curriculum for Nephrology Fellowship Consultation: FMLH Service Description of Rotation or Educational Experience This part of the fellowship program in Nephrology provides training and experience such

More information

PEDIATRIC NEPHROLOGY/UROLOGY ROTATION. 1. Establish a basic understanding of pathophysiology of renal disease and electrolyte/mineral metabolism.

PEDIATRIC NEPHROLOGY/UROLOGY ROTATION. 1. Establish a basic understanding of pathophysiology of renal disease and electrolyte/mineral metabolism. PEDIATRIC NEPHROLOGY/UROLOGY ROTATION Faculty: Nephrology: Urology: Diego Aviles, M.D. Douglas Silverstein, M.D. Matti Vehaskari, M.D. Joseph Ortenberg, M.D. Goal: Develop competency in pediatric nephrology.

More information

Chronic Kidney Disease

Chronic Kidney Disease Outpatient Management of Chronic Kidney Ralph G. Hawkins, MD, LLM, FRCPC In Canada, it is estimated that for every patient receiving some form of renal replacement therapy, there could be 40 patients with

More information

DÜZCE TIP DERGİSİ DÜZCE MEDICAL JOURNAL

DÜZCE TIP DERGİSİ DÜZCE MEDICAL JOURNAL DÜZCE TIP DERGİSİ DÜZCE MEDICAL JOURNAL ORİJİNAL MAKALE / ORIGINAL ARTICLE Ali Kemal KADİROGLU 1 Kenan TURGUTALP 2 Zulfikar YILMAZ 2 Dede ŞIT 1 İsmail Hamdi KARA 3 Hasan KAYABAŞI 2 Mehmet Emin YILMAZ 1

More information

Understanding diabetes Do the recent trials help?

Understanding diabetes Do the recent trials help? Understanding diabetes Do the recent trials help? Dr Geoffrey Robb Consultant Physician and Diabetologist CMO RGA UK Services and Partnership Assurance AMUS 25 th March 2010 The security of experience.

More information

Home address: 357. sok. 3/40 Seğmen sit. Çiğdem mah. Karakusunlar Çankaya ANKARA 06530 TURKEY

Home address: 357. sok. 3/40 Seğmen sit. Çiğdem mah. Karakusunlar Çankaya ANKARA 06530 TURKEY UNIVERSITY OF GAZİ TECHNICAL EDUCATION FACULTY ELECTRICAL EDUCATION DEPARTMENT Head of Lighting and Installation Education Sub Department Teknikokullar ANKARA TURKEY CV Assoc. Prof. Dr. Osman Gürdal Work

More information

FOR RENAL MEDICINE. May Joint Committee on Higher Medical Training 5 St Andrews Place Regent's Park London NW1 4LB

FOR RENAL MEDICINE. May Joint Committee on Higher Medical Training 5 St Andrews Place Regent's Park London NW1 4LB SPECIALTY TRAINING CURRICULUM FOR RENAL MEDICINE May 2007 Joint Committee on Higher Medical Training 5 St Andrews Place Regent's Park London NW1 4LB Tel: 020 7935 1174 Fax: 020 7486 4160 Email: HMT@rcplondon.ac.uk

More information

Differential Diagnosis of Chronic Kidney Disease (CKD): By primary diseases

Differential Diagnosis of Chronic Kidney Disease (CKD): By primary diseases Research and Reviews Differential Diagnosis of Chronic Kidney Disease (CKD): By primary diseases JMAJ 54(1): 22 26, 2011 Shunya UCHIDA* 1 Abstract In Japan, the number of patients with chronic kidney disease

More information

UCSF Kidney Transplant Symposium 2012

UCSF Kidney Transplant Symposium 2012 UCSF Kidney Transplant Symposium 2012 Nutrition Fitness in Kidney Transplant Mary Ellen DiPaola, RD, CDE UCSF Outpatient Dietitian Goal of Nutrition Fitness for Transplant Nutritional guidance of pre-

More information

Prevention of Cardiovascular Disease in Children with Diabetes

Prevention of Cardiovascular Disease in Children with Diabetes Prevention of Cardiovascular Disease in Children with Diabetes Stephen R. Daniels, MD, PhD Department of Pediatrics University of Colorado School of Medicine The Children s Hospital Anschutz Medical Campus

More information

Prediction of Kidney Disease Progression in Patients with Diabetes

Prediction of Kidney Disease Progression in Patients with Diabetes Prediction of Kidney Disease Progression in Patients with Diabetes John Arthur, MD, PhD Medical University of South Carolina SEKDC Meeting September 8, 2012 Objectives Understand the importance of predicting

More information

DIALYSIS COMPACT. The function, diseases and treatments for the human kidney.

DIALYSIS COMPACT. The function, diseases and treatments for the human kidney. DIALYSIS COMPACT The function, diseases and treatments for the human kidney. Content 3 Editorial 4 What do healthy kidneys accomplish? 5 What causes kidney disease? 6 What effects does kidney disease have?

More information

REACH Risk Evaluation to Achieve Cardiovascular Health

REACH Risk Evaluation to Achieve Cardiovascular Health Dyslipidemia and type 1 diabetes mellitus History: A 15-year-old girl is seen in the endocrinology clinic for a routine follow-up visit for type 1 diabetes. She was diagnosed with diabetes at 12 years

More information

Curriculum Vitae & Research Profile

Curriculum Vitae & Research Profile Curriculum Vitae & Research Profile Christoph Wanner, M.D. Professor of Medicine, Head of Nephrology, Department of Medicine, Division of Nephrology and Oberduerrbacherstr 6, 97080 Würzburg, Germany Tel.:

More information

Microalbuminuria: We are in the midst of an epidemic: the epidemic. So What s a Little Protein? Malcolm s diabetes. How much is too much?

Microalbuminuria: We are in the midst of an epidemic: the epidemic. So What s a Little Protein? Malcolm s diabetes. How much is too much? Focus on CME at the University of Saskatchewan Microalbuminuria: So What s a Little Protein? By Judith T. Klassen, BSc, MD, FRCPC University of Saskatchewan Practical Management of Common Medical Problems

More information

Understanding. Chronic Kidney Disease

Understanding. Chronic Kidney Disease R E N A L R E S O U R C E C E N T R E Understanding Chronic Kidney Disease Causes of Chronic Kidney Disease Most causes of chronic kidney failure are diseases that are not usually accompanied by symptoms

More information

Sussex CKD Guidelines November 2009

Sussex CKD Guidelines November 2009 Sussex CKD Guidelines November 2009 These guidelines are based on NICE CKD guidelines (Sept 2008) for use in primary and secondary care in East and West Sussex and Brighton and Hove. Prepared by, and correspondence

More information

UNIVERSITY OF MICHIGAN HOSPITALS AND HEALTH CENTERS. Delineation of Privileges Department of Pediatrics/Division of Pediatric Nephrology

UNIVERSITY OF MICHIGAN HOSPITALS AND HEALTH CENTERS. Delineation of Privileges Department of Pediatrics/Division of Pediatric Nephrology University of Michigan Hospitals and Health Centers UNIVERSITY OF MICHIGAN HOSPITALS AND HEALTH CENTERS Delineation of Privileges Department of Pediatrics/Division of Pediatric Nephrology Name: Please

More information

Section. 37Renal Dialysis Facility

Section. 37Renal Dialysis Facility Section 37Renal Dialysis Facility 37 37.1 Enrollment...................................................... 37-2 37.1.1 STAR and STAR+PLUS Program Enrollment.......................... 37-2 37.2 Reimbursement..................................................

More information

High Blood Pressure and Chronic Kidney Disease. For People With CKD Stages 1 4

High Blood Pressure and Chronic Kidney Disease. For People With CKD Stages 1 4 High Blood Pressure and Chronic Kidney Disease For People With CKD Stages 1 4 National Kidney Foundation s Kidney Disease Outcomes Quality Initiative (NKF-KDOQI ) The National Kidney Foundation s Kidney

More information

E2404 V4. Safeguard Policies Why do we have SP? Key roles and responsibilities. Practices Environmental Assessment Documents

E2404 V4. Safeguard Policies Why do we have SP? Key roles and responsibilities. Practices Environmental Assessment Documents Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized MINUTES OF PUBLIC CONSULTATION MEETING HELD FOR ENVIRONMENTAL ASSESSMENT PROCESS UNDER THE SECOND ACCESS TO FINANCE

More information

CHRONIC KIDNEY DISEASE

CHRONIC KIDNEY DISEASE MANAGEMENT OF CHRONIC KIDNEY DISEASE IN ADULTS KEY MESSAGES 1 SCREENING CRITERIA Screen: Patients with DM and/or hypertension at least yearly. Consider screening patients with: Age >65 years old Family

More information

InDependent Diabetes Trust

InDependent Diabetes Trust InDependent Diabetes Trust Kidneys and Diabetes Updated July 2015 Registered Company Number 3148360 Registered Charity No 1058284 Contents Introduction Healthy Kidneys Kidney disease and diabetes The use

More information

XVIII th PRACTICAL COURSE ON BASIC STEM CELL LABORATORY TECHNIQUES AND MOLECULAR BIOLOGY APPLICATIONS NOVEMBER 5-9, 2012 KOU-KOGEM

XVIII th PRACTICAL COURSE ON BASIC STEM CELL LABORATORY TECHNIQUES AND MOLECULAR BIOLOGY APPLICATIONS NOVEMBER 5-9, 2012 KOU-KOGEM XVIII th PRACTICAL COURSE ON BASIC STEM CELL LABORATORY TECHNIQUES AND MOLECULAR BIOLOGY APPLICATIONS NOVEMBER 5-9, 2012 KOU-KOGEM CHAIRMAN: PROF. ERDAL KARAÖZ SCIENTIFIC ORGANIZATION COMMITTEE PROF..

More information

4/25/2016. Transplant Journey. Objectives. Reason for Transplantation at Mayo Clinic. Mayo Clinic Model of Care

4/25/2016. Transplant Journey. Objectives. Reason for Transplantation at Mayo Clinic. Mayo Clinic Model of Care Transplant Journey Lynette Fix, RN, BAN, CCTC Objectives Identify key components of transplant evaluation process Identify the patient follow-up process Describe diseases indicated for transplantation

More information

COCHLEAR IMPLANTATION DUE TO OTOTOXIC SIDE EFFECT OF IZONIAZIDE İZONİAZİD OTOTOKSİSİTESİNE BAGLİ KOKLEAR İMPLANTASYON Otoloji

COCHLEAR IMPLANTATION DUE TO OTOTOXIC SIDE EFFECT OF IZONIAZIDE İZONİAZİD OTOTOKSİSİTESİNE BAGLİ KOKLEAR İMPLANTASYON Otoloji COCHLEAR IMPLANTATION DUE TO OTOTOXIC SIDE EFFECT OF IZONIAZIDE İZONİAZİD OTOTOKSİSİTESİNE BAGLİ KOKLEAR İMPLANTASYON Otoloji Başvuru: 17.01.2016 Kabul: 16.03.2016 Yayın: 16.03.2016 Yusuf Dündar 1, Güleser

More information

Detecting and managing Chronic Kidney Disease

Detecting and managing Chronic Kidney Disease Detecting and managing Chronic Kidney Disease KCAT Primary Care Nurse Workshop Conceived and developed by the Kidney Check Australia Taskforce sub-committee for education in nursing in general practice

More information

Cardiac Assessment for Renal Transplantation: Pre-Operative Clearance is Only the Tip of the Iceberg

Cardiac Assessment for Renal Transplantation: Pre-Operative Clearance is Only the Tip of the Iceberg Cardiac Assessment for Renal Transplantation: Pre-Operative Clearance is Only the Tip of the Iceberg 2 nd Annual Duke Renal Transplant Symposium March 1, 2014 Durham, NC Joseph G. Rogers, M.D. Associate

More information

Diabetes and Your Kidneys

Diabetes and Your Kidneys American Kidney Fund reaching out giving hope improving lives Diabetes and Your Kidneys reaching out giving hope improving lives Diabetes: The #1 Cause of Kidney Failure Your doctor told you that you have

More information

GFR (Glomerular Filtration Rate) A Key to Understanding How Well Your Kidneys Are Working

GFR (Glomerular Filtration Rate) A Key to Understanding How Well Your Kidneys Are Working GFR (Glomerular Filtration Rate) A Key to Understanding How Well Your Kidneys Are Working www.kidney.org National Kidney Foundation's Kidney Disease Outcomes Quality Initiative Did you know that the National

More information

AKB-6548 clinical development overview early clinical studies (CI-0001 to CI-

AKB-6548 clinical development overview early clinical studies (CI-0001 to CI- AKB-6548 clinical development overview early clinical studies (CI-0001 to CI- 0004, and CI-0006) To date, AKB-6548 has been studied in 8 clinical trials across 4 separate patient populations: healthy volunteers

More information

Peritoneal Dialysis: What You Need to Know

Peritoneal Dialysis: What You Need to Know Peritoneal Dialysis: What You Need to Know What is peritoneal dialysis? Peritoneal dialysis (PD) is a treatment for people who have kidney failure. Kidney failure is stage five of chronic kidney disease

More information

PED1-4120/F & PED1-4120/H PEDIATRIC NEPHROLOGY Course Policies and Procedures. Location Le Bonheur Outpatient Center, 51 N.

PED1-4120/F & PED1-4120/H PEDIATRIC NEPHROLOGY Course Policies and Procedures. Location Le Bonheur Outpatient Center, 51 N. PED1-4120/F & PED1-4120/H PEDIATRIC NEPHROLOGY Course Policies and Procedures Co-Course Director Name: Coordinator Name: David Hains Office Location: Office Location: Le Bonheur, CFRC, Room 275R Phone

More information

Your Life Your Health Cariodmetabolic Risk Syndrome Part VII Inflammation chronic, low-grade By James L. Holly, MD The Examiner January 25, 2007

Your Life Your Health Cariodmetabolic Risk Syndrome Part VII Inflammation chronic, low-grade By James L. Holly, MD The Examiner January 25, 2007 Your Life Your Health Cariodmetabolic Risk Syndrome Part VII Inflammation chronic, low-grade By James L. Holly, MD The Examiner January 25, 2007 The cardiometabolic risk syndrome is increasingly recognized

More information

survival, morality, & causes of death Chapter Nine introduction 152 mortality in high- & low-risk patients 154 predictors of mortality 156

survival, morality, & causes of death Chapter Nine introduction 152 mortality in high- & low-risk patients 154 predictors of mortality 156 introduction 152 < mortality in high- & low-risk patients 154 < predictors of mortality 156 < impact of anemia & dialysis therapy on mortality 158 < mortality in esrd patients with rare s 16 < expected

More information

2010 / Grants & Donations to Institutions and Payments to Patient Organizations Turkey

2010 / Grants & Donations to Institutions and Payments to Patient Organizations Turkey 19 Mayıs University School of Medicine Other Institution Funding of medical equipment Non-Financial Support EUR 1,374 Q4 ADANA ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP Other Institution Funding of medical equipment Non-Financial

More information

New-Onset Diabetes after Transplantation

New-Onset Diabetes after Transplantation New-Onset Diabetes after Transplantation Dr Mahmoud Darouich Ministry of Health - Damascus The tenth conference of syrian society of nephrology and transplantation Mashta-Alhelou 6-8/11/2008 Cause of Death

More information

Registered Charity No: 326679 Caring for those with a rare, complex and lifelong disease www.behcets.org.uk

Registered Charity No: 326679 Caring for those with a rare, complex and lifelong disease www.behcets.org.uk Registered Charity No: 326679 Caring for those with a rare, complex and lifelong disease www.behcets.org.uk Behçet s Disease and the Kidneys How are the kidneys affected by Behçet s disease? Kidney disease

More information

The role of a low sodium diet in the management of hypertension. Dave Glover Consultant Nephrologist, Wrexham

The role of a low sodium diet in the management of hypertension. Dave Glover Consultant Nephrologist, Wrexham The role of a low sodium diet in the management of hypertension Dave Glover Consultant Nephrologist, Wrexham Salt Aims Is it all a bit Woman s Own / Daily Mail? Current guidelines An idea about salt What

More information

ASN DIALYSIS ADVISORY GROUP ASN DIALYSIS CURRICULUM

ASN DIALYSIS ADVISORY GROUP ASN DIALYSIS CURRICULUM ASN DIALYSIS ADVISORY GROUP ASN DIALYSIS CURRICULUM Management of Traditional Cardiovascular Risk Factors in ESRD (Hypertension, Dyslipidemia, Glycemic Control) ROBERT D. TOTO, M.D. PROFESSOR OF MEDICINE

More information

Nursing Aspects in Caring of Patients with Kidney Disease

Nursing Aspects in Caring of Patients with Kidney Disease Nursing Aspects in Caring of Patients with Kidney Disease Noyemi Kasbarian, MSN, RN Medical Surgical Clinical Educator American University of Beirut Medical Center OBJECTIVES Understand the pathophysiology

More information

http://www.tscinterventions.org/

http://www.tscinterventions.org/ 19 th Turkish Annual Interventional Cardiology Meeting with Live Cases April 12-15, 2012 Susesi Hotel Antalya - TURKEY http://www.tscinterventions.org/ Dear Colleague, 19 th Interventional Cardiology Meeting,

More information

ESIM 2014 WHEN CHRONIC BECOMES ACUTE

ESIM 2014 WHEN CHRONIC BECOMES ACUTE ESIM 2014 WHEN CHRONIC BECOMES ACUTE Anna Salina, MD Pauls Stradins Clinical University Hospital Riga, Latvia 37 years old female, 50 kg, 150 cm Complaints Severe edema +8 kg Tiredness, dry cough Chills

More information

Challenges with Clinical Trials in Nephrology. Bruce Culleton, MD MSc FRCPC University of Calgary

Challenges with Clinical Trials in Nephrology. Bruce Culleton, MD MSc FRCPC University of Calgary Challenges with Clinical Trials in Nephrology Bruce Culleton, MD MSc FRCPC University of Calgary Challenges (with the design, conduct, and interpretation) of Clinical Trials in Nephrology Bruce Culleton,

More information