TND VE ISPD ORTAK PER TON D YAL Z KURSU (1. GÜN)

Size: px
Start display at page:

Download "TND VE ISPD ORTAK PER TON D YAL Z KURSU (1. GÜN)"

Transcription

1 Kurs Program Course Program TND VE ISPD ORTAK PER TON D YAL Z KURSU (1. GÜN) TSN & ISPD JOINT COURSE ON PERITONEAL DIALYSIS (DAY ONE) 29 Ekim 2006, Pazar October 29, 2006, Sunday SALON 1 / HALL AÇILIfi / OPENING Cengiz Utafl ISPD 2008 Kongre Başkanı Congress President, ISPD OTURUM I / SESSION I Oturum Baflkanlar /Chairpersons: Oktay Karatan, Mehmet Emin Y lmaz Türkiye de PD uygulamalar ve periton diyalizinde Avrupa iyi klinik uygulama klavuzu PD practices in Turkey and European best clinical practice guideline in peritoneal dialysis Cengiz Utafl Periton diyalizinde hasta seçimi ve uygulaman n bafllat lmas Patient selection and the initation of implementation in peritoneal dialysis Rezzan Ataman Tart flma Discussion KAHVE ARASI / COFFEE BREAK OTURUM II / SESSION II Oturum Baflkanlar /Chairpersons: Ayfle Öner, It r Yegena a Peritoneal ulafl m Peritoneal access Celalettin Usalan Periton diyalizi tedavi modaliteleri The systems used in peritoneal dialysis Ali hsan Günal Periton diyaliz solüsyonlar Peritoneal dialysis solutions Alaattin Y ld z Otomatize periton diyalizi Automatized peritoneal dialysis Nurhan Özdemir Tart flma Discussion Ö LE YEME / LUNCH (Ana Restoran / Main Restaurant)

2 Kurs Program Course Program 29 Ekim 2006, Pazar October 29, 2006, Sunday TND VE ISPD ORTAK PER TON D YAL Z KURSU (1. GÜN) TSN & ISPD JOINT COURSE ON PERITONEAL DIALYSIS (DAY ONE) SALON 1 / HALL OTURUM III / SESSION III Oturum Baflkanlar /Chairpersons: Sevgi Mir, Mahmut Yavuz Periton diyaliz yeterlili i Adequacy in PD Oktay Oymak Periton diyalizinde beslenme Nutrition in peritoneal dialysis brahim Karayaylal Peritonitler Peritonitis Semra Bozfakio lu Tart flma Discussion KAHVE ARASI / COFFEE BREAK OTURUM IV / SESSION IV Oturum Baflkanlar /Chairpersons: Ayla San, Ruhan Düflünsel Periton Diyalizi hastalar nda kardiovasküler risk Cardiovascular risk in peritoneal dialysis patients Fehmi Akçiçek Periton Diyalizinde rezidüel renal fonksiyonlar n korunmas Preservation of residual functions in peritoneal dialysis Kenan Atefl Çocuk hastalarda periton diyalizinin uzun dönem sonuçlar Longterm outcomes in pediatric CAPD patients Nesrin Beflbafl Periton Diyalizi hastalar nda transplantasyon Transplantation in peritoneal dialysis patients Fevzi Ersoy Tart flma Discussion

3 Kurs Program Course Program 29 Ekim 2006, Pazar October 29, 2006, Sunday 1. TÜRK - ROMEN ORTAK PREVENT F NEFROLOJ SÜREKL E T M KURSU (SEK)* 1 st TURKISH-ROMANIAN JOINT CME COURSE ON PREVENTIVE NEPHROLOGY* *Türk ve Romen Nefroloji Derneklerinin ortak katk s yla/with the joint sponsorship of Turkish & Romanian Societies of Nehphrology SALON 2 / HALL AÇILIfi / OPENING Adrian C. Covic Romen Nefroloji Derne i Baflkan - President of the Romanian Society of Nephrology Gültekin Süleymanlar Türk Nefroloji Derne i Genel Sekreteri - Secretary General of the Turkish Society of Nephrology KONFERANS / LECTURE Oturum Baflkan /Chairperson: Adrian C. Covic Halk sa l sorunu olarak kronik böbrek hastal (KBH) Chronic kidney disease (CKD) as a public health problem Gültekin Süleymanlar Tart flma Discussion OTURUM I / SESSION I KRON K BÖBREK HASTALI I (KBH): TANIM, EP DEM YOLOJ VE ERKEN TANI CHRONIC KIDNEY DISEASE (CKD): DESCRIPTION, EPIDEMIOLOGY AND EARLY DETECTION Oturum Baflkanlar /Chairpersons: Ünal Yasavul, Turgay Ar nsoy KBH n n tan m ve s n fland r lmas Definition and classification of stages of CKD Ülver Derici Böbrek fonksiyon testleri ve proteinürinin de erlendirilmesi Measurement of renal function and/or proteinuria as screening tests Bülent Altun Toplumda KBH idantifikasyonu-romen toplumu verileri nedir? Bir halk sa l sorunu olarak KBH n n do ru / erken tan s Identification of CKD in the general population-what are the data in the Romanian population? The proper/early diagnosis of CKD-a public health issue Adalbert Schiller KBH n n erken refere edilmesi: Prevansiyon için büyük f rsat Early referral in CKD: An enormous opportunity for prevention Mehmet Koç Tart flma Discussion KAHVE ARASI / COFFEE BREAK OTURUM II / SESSION II KRON K BÖBREK HASTALI I (KBH) PROGRESYONU VE BÖBREK FONKS YONUNUN KORUNMASI PROGRESSION OF CHRONIC KIDNEY DISEASE (CKD) AND PRESERVATION OF KIDNEY FUNCTION Oturum Baflkanlar /Chairpersons: fiükrü Sindel, Ülver Derici KBH n n progresyonunda önemli bir mekanizma: Renal Fibrozis Renal fibrosis as an important mechanism in the progression of chronic renal disease O uz Söylemezo lu Aldosteron inhibisyonu KBH progresyonunu yavafllatmakta önemli midir? Is aldosterone inhibition a key feature for slowing progression of CKD? Adrian C. Covic Diabetik nefropati önlenebilir mi? Diabetes Mellitus tedavisinde ana noktalar Is diabetic nephropathy preventable? Key issues of Diabetes Mellitus therapy Eugen Mota Hipertansif hastalarda böbrek fonksiyonlar n n korunmas Preserving renal function in patients with hypertension Aykut Sifil Tart flma Discussion

4 Kurs Program Course Program 29 Ekim 2006, Pazar October 29, 2006, Sunday 1. TÜRK - ROMEN ORTAK PREVENT F NEFROLOJ SÜREKL E T M KURSU (SEK) 1 st TURKISH-ROMANIAN JOINT CME COURSE ON PREVENTIVE NEPHROLOGY *Türk- Romen Nefroloji Derneklerinin ortak katk s yla/with the joint sponsorship of Turkish & Romanian Societies of Nehphrology SALON 2 / HALL Ö LE YEME / LUNCH (Ana Restoran / Main Restaurant) OTURUM III / SESSION III KRON K BÖBREK HASTALI I (KBH) R SK FAKTÖRLER VE PREVANS YONU CHRONIC RENAL DISEASE (CKD): RISK FACTORS AND THEIR PREVENTION Oturum Baflkanlar /Chairpersons: Yunus Erdem, fiükrü Ulusoy Metabolik Sendrom tedavisi: KBH progresyonu ve mortalitesini azaltman n bir yolu Treating metabolic syndrome: a gate to the reduction of CKD progression and mortality Alexandru Ciocalteu SDBY nde arter kalsifikasyonunu nas l önleyebiliriz? How can we prevent arterial calcification in ESRD? Adrian C. Covic da radiokontrast nefropatisinin prevansiyon stratejileri Strategies for prevention of radiocontrast-induced nephropathy in 2006 Gabriel Mircescu Çocuklarda tekrarlayan üriner infeksiyonlardan korunma ve VUR erken tan ve tedavisi Prevention from recurrent urinary tract infections in children and early diagnosis and treatment of VUR Salih Kavukçu Tart flma Discussion KAHVE ARASI / COFFEE BREAK OTURUM IV / SESSION IV KRON K BÖBREK HASTALI I (KBH) VE KARD YOVASKÜLER HASTALIK (KVH) L fik S : GÜNCEL YAKLAfiIMLAR RELATIONSHIP BETWEEN CHRONIC KIDNEY DISEASE (CKD) AND CARDIOVASCULAR DISEASE (CVD): CURRENTS APPROACHES Oturum Baflkanlar /Chairpersons: Neval Duman, Neslihan Seyrek Kardiyovasküler hastal k ve mortalitede risk faktörü olarak böbrek hastal Kidney disease as a risk factor for cardiovascular disease and mortality Murat Sipahio lu Böbrek hastal klar nda arteryel sertleflmenin tedavisi: Mortaliteyi azaltman n anahtar m d r? The treatment of arterial stiffness in the renal patient: the key to reduced mortality? Paul Gusbeth-Tatomir Sigara ve KBH Smoking and CKD Mustafa Ar c Kardiyorenal hastal kta aneminin önde gelen rolü Cardiorenal disease: The pivotal role of anemia fiehsuvar Ertürk Tart flma Discussion

5 29 EK M 2006 OCTOBER 29, AÇILIfi TÖREN / OPENING CEREMONY AÇILIfi KONUfiMALARI WELCOME ADDRESSES Kamil Serdengeçti TND Baflkan, President, TSN Jorge B. Cannata Andia* ERA-EDTA Baflkan, President, European Renal Association (ERA-EDTA) Norbert Lameire ISN-COMGAN CME Baflkan, Chair, ISN-COMGAN CME Raymond T. Krediet ISPD Eski Baflkan, Past President, ISPD Birsen Yürügen NDTH Derne i Baflkan - President, NDTN Society CUMHUR YET BALOSU/REPUBLIC BALL Topkap Palace Havuzbafl / Topkap Palace Poolside ECZACIBAfiI LAÇ PAZARLAMA *ERA-EDTA ULUSAL DERNEK ÖDÜLÜNÜN TND 2005 ULUSAL KONGRES EN Y B LD R S NE VER LMES /AWARDING OF THE ERA-EDTA NATIONAL SOCIETIES GRANT TO THE BEST PRESENTATION OF THE TSN 2005 NATIONAL CONGRESS 11

6 Özet Bilimsel Program 30 Ekim 2006, Pazartesi (1. Gün) Summary Scientific Program October 30, 2006, Monday (Day 1) Saat/Time Salon 1/Hall 1 Saat/Time Salon 2/Hall RENAL KAYIT S STEM OTURUMU RENAL REGISTRY SESSION ERA-EDTA Registry nin araflt rma konular ve klinik çal flmalar Research topics and clinical trials of the ERA-EDTA Registry Türk Nefroloji Derne i böbrek afetleri aksiyon plan Turkish Society of Nephrology renal disasters action plan Türk Nefroloji Derne i kay t sistemi 2005 Turkish Society of Nephrology registry 2005 Tart flma - Discussion KONFERANSLAR LECTURES Kronik böbrek hastal nda risk faktörü olarak kemik ve vasküler bozukluk Bone and vascular disorders as risk factors in chronic kidney disease Renal osteodistrofinin patogenezi ve tedavisi: Laboratuardan hastaya Pathogenesis and management of renal osteodystrophy: From bench to patient Üremik toksisite: Güncelleme An update on uremic toxicity Tart flma - Discussion KURS COURSE TND ve ISPD Ortak Periton Diyalizi Kursu (2. gün) TSN & ISPD Joint Course on Peritoneal Dialysis (Day Two) Periton diyalizinde serbest su geçifli Free water transport in peritoneal dialysis Periton membran fonksiyonlar n n korunmas Preservation of peritoneal membrane function Periton diyalizinde enfeksiyondan korunma: Güncelleme Update on preventing PD related infections Periton diyalizi tedavisinde büyük baflar lara ulaflabilmek Achieving great results in PD Tart flma - Discussion KAHVE ARASI / COFFEE BREAK UYDU SEMPOZYUM / SATELLITE SYMPOSIUM (ECZACIBAfiI - BAXTER) SON DÖNEM BÖBREK YETMEZL NDE FOSFOR KONTROLÜNÜN ÖNEM IMPORTANCE OF PHOSPHORUS CONTROL IN END-STAGE RENAL DISEASE Yeni kuflak fosfor ba lay c lar New generation phosphate binders Adinamik kemik hastal nda fosfat ba lay c lar n rolü Role of phosphate binders at adynamic bone disease SDBY'li çocuk hastalarda koroner arter kalsifikasyonu Coronary artery calcifications in children with end-stage renal disease Ö LE YEME / LUNCH (Ana Restoran / Main Restaurant) POSTER TARTIfiMASI / POSTER DISCUSSION PS/DN-033-PS/GN HEMOD YAL Z OTURUMU HEMODIALYSIS SESSION ISN-COMGAN ve TND ORTAK HEMOD YAL Z OTURUMU ISN-COMGAN&TSN JOINT SESSION ON HEMODIALYSIS Online hemodiyafiltrasyon Online hemodiafiltration GLOMERÜLER HASTALIKLAR OTURUMU GLOMERULAR DISEASE SESSION ISN-COMGAN, ERA-EDTA ve TND GLOMERÜLER HASTALIKLAR ORTAK OTURUMU ISN-COMGAN, ERA-EDTA&TSN JOINT SESSION ON GLOMERULAR DISEASE Proteinürinin patogenezi Pathogenesis of proteinuria Ultrasaflaflt r lm fl diyalizat gereksinimi The need for ultrapure dialysate Membranöz nefropati Membranous nephropathy Hemodiyalizde antikoagülasyon Anticoagulation in hemodialysis Diyaliz ünitesinde inflamasyon: Varl, sonuçlara etkisi, önlenmesi ve tedavisi Inflammation in the dialysis unit: Presence, effect on outcomes; prevention and treatment Tart flma - Discussion KAHVE ARASI / COFFEE BREAK Fokal segmental nefroskleroz Focal segmental nephrosclerosis Steroide dirençli nefrotik sendromun tedavisi Treatment of steroid-resistant nephrotic syndrome Tart flma - Discussion

7 Özet Bilimsel Program 30 Ekim 2006, Pazartesi (1. Gün) Summary Scientific Program October 30, 2006, Monday (Day 1) Saat/Time Salon 1/Hall 1 Saat/Time Salon 2/Hall KONFERANSLAR VE SERBEST B LD R LER KONFERANSLAR VE SERBEST B LD R LER LECTURES AND FREE COMMUNICATIONS LECTURES AND FREE COMMUNICATIONS Akut böbrek yetmezli inin patofizyolojisi Pathophysiology of acute renal failure D (Alman Diyabet Diyaliz Çal flmas ) çal flmas n n posthoc analizi Posthoc analysis of the 4D study (Die Deutsche Diabetes Dialysis) Akut böbrek yetmezli inde diyaliz tedavisi Dialytic treatment of acute renal failure Nefroloji ve diyalizde yap lan büyük çal flmalar: Barda n yar s dolu mu yoksa bofl mu? Major trials in nephrology and dialysis: Is the glass half empty or half full? Tart flma - Discussion Tart flma - Discussion Serbest Bildiriler Serbest Bildiriler Free Communications Free Communications SS/OP SS/OP-008 SS/OP SS/OP OTELLERDE AKfiAM YEME / DINNER AT ACCOMMODATION HOTELS 13

8 Özet Bilimsel Program 31 Ekim 2006, Sal (2. Gün) Summary Scientific Program October 31, 2006, Tuesday (Day 2) Saat/Time Salon 1/Hall 1 Saat/Time Salon 2/Hall ISN-COMGAN VE TND ORTAK KL N KOPATOLOJ K KONFERANS ISN-COMGAN&TSN JOINT CLINICO-PATHOLOGIC CONFERENCE Tart flma - Discussion UYDU SEMPOZYUM / SATELLITE SYMPOSIUM (ROCHE) KRON K BÖBREK HASTALI I TEDAV S NDE YEN UMUTLAR NEW HOPES FOR CHRONIC RENAL DISEASE THERAPY KL N KOPATOLOJ K KONFERANS CLINICO-PATHOLOGIC CONFERENCE KAHVE ARASI / COFFEE BREAK TRANSPLANTASYON OTURUMU TRANSPLANTATION SESSION Ö LE YEME / LUNCH (Ana Restoran / Main Restaurant) Akut rejeksiyonun tan ve tedavisi Diagnosis and treatment of acute rejection Renal transplantasyon sonras geliflen rekürren glomerüler hastal klar Recurrent glomeruler disease in renal transplantation Posttransplant hipertansiyon Posttransplant hypertension Pediyatrik renal transplantasyonun uzun süreli sonuçlar Long term outcomes of pediatric renal transplantation Tart flma - Discussion KONFERANSLAR KONFERANSLAR CONFERENCES CONFERENCES Kardiyorenal hastal k Cardiorenal disease Böbrek hastal klar nda hücresel tedavi Cell therapy for renal disease Eritropoetinlerin pleiotropik etkileri: Güncelleme Pleiotropic effects of EPO - an update Eritropoezi uyaran yeni ajanlar New erythropoietic stimulating agents Tart flma - Discussion POSTER TARTIfiMASI / POSTER DISCUSSION PS/GN-126-PS/TX ISN-COMGAN VE TND NEFROLOJ DE YEREL VE GLOBAL YAKLAfiIMLAR OTURUMU ISN-COMGAN & TSN JOINT SESSION ON LOCAL AND GLOBAL PERSPECTIVES IN NEPHROLOGY TND ve ERA-EDTA S STEM K VE HERED TER HASTALIKLAR VE BÖBREK ORTAK OTURUMU ERA-EDTA & TSN JOINT SESSION ON SYSTEMIC & HEREDITARY DISEASE AND KIDNEY Prof.Dr. Necmiye Tümer an s na In memory of Prof. Necmiye Tümer Olgu Sunumu Case Presentation Olgunun tart fl lmas ve dinleyici sorular Discussion of the case and audience questions Patoloji ve son tart flma Pathology and final discussion Kronik böbrek hastal sürecinde renal aneminin optimum tedavisi Optimum treatment of renal anemia during the progression of chronic renal disease Renal transplantasyonda ideal immunsupresyon: Düflük toksisiteli rejimler Ideal immunosuppression in renal transplantation: Low toxicity regimens Tart flma-discussion Kronik vasküler hastal klara global bak fl: Kronik böbrek hastal için ç kar mlar A global perspective on chronic vascular disease: Implications for chronic kidney disease Türkiye de kronik böbrek hastal prevalans saptama çal flmas : CREDIT çal flmas Study for determination of the prevalence of CKD in Turkey: The CREDIT study Diyaliz mortalitesinde lokal ve uluslararas farkl l klar n nedenleri Local and international differences in dialysis mortality: Why? FMF ve Renal Amiloidozis FMF and renal amyloidosis Behçet hastal ve böbrek Behçet s disease and kidney Lupus nefriti Lupus nephritis ISN nin güncel program ISN s current program Prospektif Alman Fabry kohort çal flmas Prospective German Fabry cohort study Tart flma - Discussion Tart flma - Discussion KAHVE ARASI / COFFEE BREAK

9 Özet Bilimsel Program 31 Ekim 2006, Sal (2. Gün) Summary Scientific Program October 31, 2006, Tuesday (Day 2) Saat/Time Salon 1/Hall 1 Saat/Time Salon 2/Hall KONFERANSLAR VE SERBEST B LD R LER KONFERANSLAR VE SERBEST B LD R LER LECTURES AND FREE COMMUNICATIONS LECTURES AND FREE COMMUNICATIONS K/DOQI k lavuzlar nda yenilikler: PD, HD, vasküler eriflim yolu, anemi New K/DOQI guidelines in PD, HD, vascular access, anemia Yafll l k ve böbrek Aging kidney Hemodiyalizde damara ulafl m yolu: Giriflimsel radyolojinin yeri Vascular access in hemodialysis: The role of interventional radiology Tart flma - Discussion Kronik Böbrek yetmezli inde hedef kan bas nc na ulaflmadaki sorunlar ve çözüm yollar The problems in reaching target blood pressure and their solutions in chronc renal failure Tart flma - Discussion Serbest Bildiriler Serbest Bildiriler Free Communications Free Communications SS/OP SS/OP-024 SS/OP SS/OP GALA YEME / GALA DINNER (Roche) Kremlin Palace Ana Restoran / Main Restaurant 15

10 Özet Bilimsel Program 1 Kas m 2006, Çarflamba (3. Gün) Summary Scientific Program November 1, 2006, Wednesday (Day 3) Saat/Time Salon 1/Hall 1 Saat/Time Salon 2/Hall PANEL VE ÖDÜL TÖREN PANEL & AWARD CEREMONY NEFROLOJ DE E T M EDUCATION IN NEPHROLOGY Eriflkin Nefroloji yan dal uzmanl k e itimi Fellowship training program in adult nephrology Pediyatrik Nefroloji yan dal uzmanl k e itimi Fellowship training program in pediatric nephrology Tart flma - Discussion ÖDÜL TÖREN AWARD CEREMONY PANEL PANEL HEMOD YAL Z SORUNLARI THE PROBLEMS OF HEMODIALYSIS KAHVE ARASI / COFFEE BREAK KAPANIfi / CLOSURE

11 30 Ekim 2006, Pazartesi (1. Gün) Scientific Program October 30, 2006, Monday (Day 1) RENAL KAYIT S STEM OTURUMU / RENAL REGISTRY SESSION Oturum Baflkanlar /Chairpersons: John H. Dirks, Ekrem Erek ERA-EDTA Registry nin araflt rma konular ve klinik çal flmalar Research topics and clinical trials of the ERA-EDTA Registry Christoph Wanner Türk Nefroloji Derne i böbrek afetleri aksiyon plan Turkish Society of Nephrology renal disasters action plan Mehmet fiükrü Sever Türk Nefroloji Derne i kay t sistemi 2005 Turkish Society of Nephrology registry 2005 Gültekin Süleymanlar Tart flma - Discussion KONFERANSLAR / CONFERENCES Oturum Baflkanlar /Chairpersons: Nathan W. Levin, Kamil Serdengeçti Kronik böbrek hastal nda risk faktörü olarak kemik ve vasküler bozukluk Bone and vascular disorders as risk factors in chronic kidney disease Jorge B. Cannata-Andia Renal osteodistrofinin patogenezi ve tedavisi: Laboratuardan hastaya Pathogenesis and management of renal osteodystrophy: From bench to patient Jorge B. Cannata-Andia Üremik toksisite: Güncelleme An update on uremic toxicity Raymond Vanholder Tart flma - Discussion KURS / COURSE Salon 2 / Hall 2 TND VE ISPD ORTAK PER TON D YAL Z KURSU (2. GÜN) TSN&ISPD JOINT COURSE ON PERITONEAL DIALYSIS (DAY TWO) Oturum Baflkanlar /Chairpersons: Norbert H. Lameire, Cengiz Utafl Periton diyalizinde serbest su geçifli Free water transport in peritoneal dialysis Raymond T. Krediet Periton membran fonksiyonlar n n korunmas Preservation of peritoneal membrance function Raymond T. Krediet Periton diyalizinde enfeksiyondan korunma: Güncelleme Update on preventing PD related infections Beth Piraino Periton diyalizi tedavisinde büyük baflar lara ulaflabilmek Achieving great results in PD Beth Piraino Tart flma - Discussion Kahve Aras / Coffee Break

12 30 Ekim 2006, Pazartesi (1. Gün) Scientific Program October 30, 2006, Monday (Day 1) UYDU SEMPOZYUM / SATELLITE SYMPOSIUM (ECZACIBAfiI - BAXTER) SON DÖNEM BÖBREK YETMEZL NDE FOSFOR KONTROLÜNÜN ÖNEM IMPORTANCE OF PHOSPHORUS CONTROL IN END-STAGE RENAL DISEASE Oturum Baflkan /Chairperson: Alaattin Y ld z Yeni kuflak fosfor ba lay c lar New generation phosphate binders Holger Schilling Adinamik kemik hastal nda fosfat ba lay c lar n rolü Role of phosphate binders at adynamic bone disease Fevzi Ersoy SDBY'li çocuk hastalarda koroner arter kalsifikasyonu Coronary artery calcifications in children with end-stage renal disease Mahmut Çivilibal Ö le Yeme i / Lunch (Ana Restoran / Main Restaurant) POSTER TARTIfiMASI / POSTER DISCUSSION DENEYSEL NEFROLOJ VE H PERTANS YON / EXPERIMENTAL NEPHROLOGY AND HYPERTENSION Oturum Baflkanlar /Chairpersons: Murat Çolako lu, Ali R za Odabafl, Sedat Üstünda PS/DN PS/HT-050 GENEL NEFROLOJ I / NEPHROLOGY I Oturum Baflkanlar /Chairpersons: Cem Sungur, Mehmet Özkahya PS/GN PS/GN-064 GENEL NEFROLOJ II / NEPHROLOGY II Oturum Baflkanlar /Chairpersons: Kuddusi Cengiz, Dede fiit PS/GN PS/GN-078 GENEL NEFROLOJ III / NEPHROLOGY III Oturum Baflkanlar /Chairpersons: Seyhun Kürflat, Mustafa Cirit PS/GN PS/GN-093 GENEL NEFROLOJ IV / NEPHROLOGY IV Oturum Baflkanlar /Chairpersons: Kayser Ça lar, Harun Akar PS/GN PS/GN-108 GENEL NEFROLOJ V / NEPHROLOGY V Oturum Baflkanlar /Chairpersons: Yavuz Yeniçerio lu, Mehmet R za Alt parmak PS/GN PS/GN-125

13 30 Ekim 2006, Pazartesi (1. Gün) Scientific Program October 30, 2006, Monday (Day 1) HEMOD YAL Z OTURUMU / HEMODIALYSIS SESSION ISN-COMGAN ve TND ORTAK HEMOD YAL Z OTURUMU ISN-COMGAN&TSN JOINT SESSION ON HEMODIALYSIS Oturum Baflkanlar /Chairpersons: Raymond T. Krediet, Ali Baflç Online hemodiyafiltrasyon On line hemodiafiltration Raymond Vanholder Ultrasaflaflt r lm fl diyalizat gereksinimi The need for ultrapure dialysate Raymond Vanholder Hemodiyalizde antikoagülasyon Anticoagulation in hemodialysis Serhan Tu lular Diyaliz ünitesinde inflamasyon: Varl, sonuçlara etkisi, önlenmesi ve tedavisi Inflammation in the dialysis unit: Presence, effect on outcomes; prevention and treatment Nathan W. Levin Tart flma - Discussion GLOMERÜLER HASTALIKLAR OTURUMU / GLOMERULAR DISEASE SESSION Salon 2 / Hall 2 ISN-COMGAN, ERA-EDTA ve TND GLOMERÜLER HASTALIKLAR ORTAK OTURUMU ISN-COMGAN, ERA-EDTA&TSN JOINT SESSION ON GLOMERULAR DISEASE Oturum Baflkanlar /Chairpersons: Alphan Cura, Adrian C. Covic Proteinürinin patogenezi Pathogenesis of proteinuria Peter Mathieson Membranöz nefropati Membranous nephropathy Peter Mathieson Fokal segmental nefroskleroz Focal segmental nephrosclerosis Fatih Özalt n Steroide dirençli nefrotik sendromun tedavisi Treatment of steroid-resistant nephrotic syndrome Alessandro Amore Tart flma - Discussion Kahve Aras / Coffee Break

14 30 Ekim 2006, Pazartesi (1. Gün) Scientific Program October 30, 2006, Monday (Day 1) KONFERANSLAR VE SERBEST B LD R LER LECTURES AND FREE COMMUNICATIONS Oturum Baflkanlar /Chairpersons: Çetin Özener, Ahmet U ur Yalç n Akut böbrek yetmezli inin patofizyolojisi Pathophysiology of acute renal failure Norbert H. Lameire Akut böbrek yetmezli inde diyaliz tedavisi Dialytic treatment of acute renal failure Norbert H. Lameire Tart flma - Discussion SERBEST B LD R LER / FREE COMMUNICATIONS SS/OP-001 Hemodiyaliz hastalar nda kardiyovasküler hastal k ve renal kemik hastal iliflkisi The link between cardiovascular and bone diseases in hemodialysis patients G. Aflç, M. Özkahya, S. Duman, H. Töz, R Savafl, M. Kay kç o lu, G. Çelik, S.S. Özbek, A. Baflc, C. Monier- Faugere Marie, H. Malluche Hartmut, E. Ok SS/OP-002 Hemodiyaliz hastalar nda koroner arter kalsifikasyonu ile iliflkili olaylar ve risk faktörleri The risk factors and associations of coronary artery calcification in hemodialysis patients G. Aflç, R. Savafl, S. Duman, M. Kay kç o lu, M. Özkahya, Ö. Özdo an, L. Can, G. Çelik, H. Töz, M. Sezifl, S. Sipahi, E. Ok SS/OP-003 Hemodiyaliz hastalar nda vitamin D reseptör gen BsmI polimorfizminin klinik korelasyonlar Clinical correlations of the vitamin D receptor gene BsmI polymorphism in hemodialysis patients fi. Ertürk, H.G. Karabulut, S. Kutlay,. Dinçer, Y. Ekmekçi, fi. fiengül, K. Keven, G. Nergizo lu, I. Bökesoy, N. Duman SS/OP-004 Türkiye deki hemodiyaliz hastalar nda ekokardiyografik bulgular: Çok merkezli bir çal flma Echocardiographic findings in large cohort of hemodialysis patients in Turkey M. Kay kç o lu, M. Özkahya, M. Tümüklü, M. Adam S dd k, A. Öcal, P. Ergin,.Ö. Ifl k, T.Güler, N. K ralp, A. Göymen, M. Alç kaya, E. Ok SS/OP-005 Adinamik kemik hastal : Ülkemizde hemodiyaliz hastalar nda en yayg n form (histomorfometrik de erlendirme) Predominance of adynamic bone disease in hemodialysis patients G. Aflç, E. Ok, E.S. Günay, F. K rcelli, S. Duman, M. Özkahya, H. Töz, S. Sipahi, C. Monier Faugere Marie, H. Malluche Hartmut SS/OP-006 Günefl ve diyalizat magnezyumu: Hemodiyaliz hastalar nda parathormon düzeyinin belirleyicileri Sunny time and dialysate magnesium content as powerful determinants of parathormone levels in hemodialysis patients S. Duman, M. Özkahya, H. Töz, G. Aflç, E. Cebeci, C. Do an, A. Baflç, E. Ok SS/OP-007 Pamidronat hiperkalsemik hemodiyaliz hastalar nda güvenli ve etkilidir Pamidronate is safe and efficient in hemodialysis patients S. Sezer, A. Altuno lu, D. Dolu, Z. Arat, F.N. Özdemir, M. Haberal SS/OP-008 Sevelamer kronik böbrek hastal nda serum Fetuin-A konsantrasyonunu art rmakta ve endotel disfonksiyonunu iyilefltirmektedir Sevelamer increases serum Fetuin-A concentration and improves endothelial dysfunction in chronic kidney disease K. Ça lar, M.. Y lmaz, M. Sa lam, E. Çak r, T. Eyileten, M. Taflar, S. K l ç, M. Yenicesu, Y. O uz, A. Vural Tart flma - Discussion

15 30 Ekim 2006, Pazartesi (1. Gün) Scientific Program October 30, 2006, Monday (Day 1) KONFERANSLAR VE SERBEST B LD R LER LECTURES AND FREE COMMUNICATIONS Oturum Baflkanlar /Chairpersons: Hüseyin Çeliker, Y lmaz Selçuk Salon 2 / Hall D (Alman Diyabet Diyaliz Çal flmas ) çal flmas n n posthoc analizi Posthoc analysis of the 4D study (Die Deutsche Diabetes Dialyse) Christoph Wanner Nefroloji ve diyalizde yap lan büyük çal flmalar: Barda n yar s dolu mu yoksa bofl mu? Major trials in nephrology and dialysis: Is the glass half empty or half full? Adrian C. Covic Tart flma - Discussion SERBEST B LD R LER / FREE COMMUNICATIONS Salon 2 / Hall SS/OP-009 Deneysel böbrek iskemi ve reperfüzyon hasar nda, böbrekd fl dokular n oksidatif strese katk s The contribution of extrarenal tissues to oxidative stress, in an experimental model of renal ischemia and reperfusion injury E. Külah, Ö. Taflc lar, G. Karadeniz,.Ö. Tekin, S. Aç kgöz, E. Aktunç, B. Gür, M. Can, F. Barut, M. Cömert SS/OP-010 Eritropoietinin deneysel böbrek iskemi reperfüzyon hasar modelinde lipid peroksidasyonuna karfl koruyucu etkisi Protective effect of erythropoietin against lipid peroxidation on a renal ischemia and reperfusion injury model E. Külah, Ö. Taflc lar, G. Karadeniz,.Ö. Tekin, fi. Aç kgöz, E. Aktunç, B. Gür, M. Can, F. Barut, M. Cömert SS/OP-011 Sklerozan enkapsule peritonitte renin angiotensin sistem blokaj periton morfoloji ve fonksiyonlar n koruyabilir mi? Does renin angiotensin system blockage preserve morphological and functional changes in encapsulated peritoneal sclerosis? S. Sipahi, M. Sezak, F. K rçelli, S. Özkan, H. Töz, S. fien, E. Ok, S. Duman SS/OP-012 Rapamisin in ratlarda deneysel olarak oluflturulan intraabdominal yap fl kl klar üzerine etkisi Effects of rapamycin on the intraabdominal peritoneal adhesion formation in rats S. fiahin, M.M. fiahin, P. Akbaba SS/OP-013 Böbrek transplantasyonunun arteriyel sertlik ve sol ventrikül hipertrofisine etkisi The effect of renal transplantation on arterial stiffness and left ventricular hypertrophy R. Calayo lu, K. Keven, fi. fiengül,. Dinçer, S. Kutlay, G. Nergizo lu, fi. Ertürk, K. Atefl, N. Duman, O. Karatan, B. Erbay SS/OP-014 Sirolimus kullanan böbrek nakli al c lar nda tedaviden siklosporinin kesilmesinin erken dönemde endotel fonksiyon ve insülin direnci üzerine etkisi The effects of cyclosporine withdrawal on insuline resistance and endothelial function in renal transplant recipients E. Mahsereci, H. Koçak, A. Dinçkan, Ç. Ruhi, S. Kavakl, A. Gürkan, F. Ersoy, A. Demirbafl, G. Yakupo lu, M. Tuncer SS/OP-015 Böbrek nakli yap lan hastalarda sitokin gen polimorfizminin kardiyovasküler risk üzerine etkisi: 1 y ll k takip Impact of cytokine gene polymorphisms on cardiovascular risk in renal transplant recipients: one-year follow-up study R. Y lmaz, B. Altun, A. K rkpantur, L. fiahiner, Y. Erdem, Ü. Yasavul, Ç. Turgan SS/OP-016 Renal transplant vericilerinde hipertansiyon ve mikroalbuminüri Hypertension and microalbuminuria in living kidney donors N. Seyahi, A. Kahveci, M.R. Alt parmak, S. Apayd n, R. Ataman, M. Sar yar, K. Serdengeçti Tart flma - Discussion OTELLERDE AKfiAM YEME / DINNER AT ACCOMMODATION HOTELS

16 30 Ekim 2006, Pazartesi (1. Gün) Scientific Program October 30, 2006, Monday (Day 1) POSTER TARTIfiMASI POSTER DISCUSSION DENEYSEL NEFROLOJ VE H PERTANS YON / EXPERIMENTAL NEPHROLOGY AND HYPERTENSION Oturum Baflkanlar /Chairpersons: Murat Çolako lu, Ali R za Odabafl, Sedat Üstünda PS/DN-033 L-NAME Hipertansif ratlardaki renal oksidatif hasar üzerine lisinoprilin koruyucu etkisi F. Öktem, S. Kilbas, A. Gökçimen, A. Koçak, A. Kilbas, T. Tolo, S. Kutluhan 22 PS/DN-034 PS/DN-035 PS/DN-036 PS/DN-037 PS/DN-038 PS/DN-039 PS/DN-040 PS/DN-041 PS/HT-042 PS/HT-043 PS/HT-044 PS/HT-045 PS/HT-046 PS/HT-047 PS/HT-048 PS/HT-049 Octerotid tedavisi sklerozan enkapsule peritonitte morfolojik ve fonksiyonel iyileflme sa layabilir mi? S. Sipahi, M. Sezak, D. Bozkurt, S. Özkan, M. Özkahya, S. fien, E. Ok, S. Duman Sklerozan enkapsule peritonit tedavisinde atorvastatinin rolünün rat modeli ile gösterilmesi S. Sipahi, M. Sezak, G. Aflç, S. Özkan, M. Ertilav, S. fien, E. Ok, S. Duman Caspase-3 ve calpain sisplatin-arac l endoteliyal hücre ölümünün ba ms z mediyatörleridir B. Dursun, Z. He, H. Somerset, S. Faubel, C. Edelstein Böbrek iskemi reperfüzyon hasar nda leptin, total antioksidan status ve paraoksonaz iliflkisi E. Külah, Ö. Taflc lar, G. Karadeniz, G. Mungan, E. Aktunç, M. Sert, M. Can, M. Cömert Amikasinin neden oldu u nefropatiden korunmak mümkün mü? K. Kaynar, S. Gül, fi. Ersöz, F. Özdemir, H. Ulusoy, fi. Ulusoy Nifedipin ve verapamilin vasküler kalsifikasyon üzerine etkileri F. K rcelli, G.E. Sevinç, K.D. Oneill, G. Aflç, N.X. Chen, S.M. Moe, E.Ok Stobadine nin rat böbrek iskemi/reperfüzyon hasar üzerine etkisi G. Güz, B. Demiro ullar, N.N. Ulusu, C. Do u, A. Demirtola, M. Kavutçu, S. Ömero lu, M. Stefek, Ç. Karasu nsülin direnç k r c ilaçlar n non-diyabetik fazda kullan m n n mikroalbüminüri düzeylerine etkileri C. Bilir, E.E. Y lmaz, G. Dindar, A. Alçelik, Z. Soypaçac, H. Cinemre, Z. Bicik Hipertansiyon, kalp yetmezli i ve atriyal fibrilasyonu olan bir hastada bilateral renal arter embolisi E. Tatl, Y. Kara, F. fiar, R. Kazanc o lu Renal arter stenozunun derecesi ile serum ürik asit düzeyleri aras ndaki iliflki M. Sert, E. Külah, S.M. Do an, O. Çelik, M.A. Çetiner, B. Poçan Hipertansif hastalarda nebivolol ve metoprolol tedavisinin erektil disfonksiyon üzerine etkisi G. Güngör, H. Perk, S. Soyupek, B. Baykal, M. Demir, M.T. Sezer Serum ürik asit düzeyleri ile sol ventrikül kitle indeksi ve 24 saatlik ambulatuar kan bas nc ölçümleri aras ndaki iliflki M. Sert, E. Külah, B. Poçan, M.S. Do an, M. Can, S. likhan, C. Sökmen, O. Düzlü, M. Karaöz Kronik hemodiyaliz hastalar nda nondipper kan bas nc nedenleri D.F. Ersoy, A.. Günal, I. Karaca, N. Da l, E. K rc man Esansiyel hipertansiyonlu hastalarda total antioksidan status ile serum sistatin C ve sol ventrikül kitle indeksi aras ndaki iliflki M. Sert, E. Külah, E. Aktunç, S. Aç kgöz, M. Can, H. Eren, S. likhan Oltu devlet hastanesinde ivedi hipertansiflerin klinik görünümü F. Albayrak Diyabetik olmayan esansiyel hipertansiyonlu hastalarda serum ürik asit seviyesi ile mikroalbuminüri iliflkisi S.S. Göksu, M. Demir, M.T. Sezer PS/HT-050 Oltu devlet hastanesindeki hipertansif hastalar n klinik özellikleri F. Albayrak

17 30 Ekim 2006, Pazartesi (1. Gün) Scientific Program October 30, 2006, Monday (Day 1) POSTER TARTIfiMASI POSTER DISCUSSION GENEL NEFROLOJ I / NEPHROLOGY I Oturum Baflkanlar /Chairpersons: Cem Sungur, Mehmet Özkahya PS/GN-051 PS/GN-052 PS/GN-053 PS/GN-054 PS/GN-055 PS/GN-056 PS/GN-057 PS/GN-058 PS/GN-059 PS/GN-060 PS/GN-061 PS/GN-062 PS/GN-063 PS/GN-064 Diastolik disfonksiyonlu hastada venlafaksinin indükledi i hipertansif kriz: Vaka sunumu F. Albayrak Sekonder hipertansiyon nedeni: Primerhiperparatroidi vaka sunumu M. Gündüz, E. Do an, H. Sayarl o lu, Ç. Ç t rk, M.A. Uçar Olgu sunumu: Hiponatremik hipertansif sendrom B. Y ld z, N. Kural, E.Ç. Dinleyici, K. Ar kbuka, N. Akçam, Y. Kural Transjuguler intrahepatik portosistemik flant n renal fonksiyon ve resistivite indeksi üzerine etkileri G. Cengiz, K. Keven, R. dilman, H. Özcan,. Ergün, K. Ç nar, S. Karayalç n Evre 3-4 KBY'L hastalarda karbonhidrat metabolizma bozuklu u T. Bafltürk, A. Ünsal, Y. Koç, M. Y lmaz, E. Ahbap, T. Sakac, Y. Altuntafl Spironolaktonun kronik böbrek hastal olan hastalarda proteinüri üzerindeki etkisi E. fiengül, E. Derviflo lu, T. fiahin, A. Y lmaz Prediyaliz hastalar ndaki anemi tedavisinde intravenöz demir uygulamas Ö. Harmankaya, Y.S. Koçak,. Sevindir, M. Kutlu, Ö. Aç kgöz, M. Baflak GFR ölçüm metodlar n n ya d fl kitle içeren yeni bir formül ile karfl laflt r lmas M.A. Kaplan, fi. Özmen, H. Kaya, D. Ak n, R. Dan s, B. K z lkan, O. Yazanel Serum sistatin C nin sirotik olgularda, böbrek fonksiyonlar n n de erlendirilmesinde sirozun evresi ile olan iliflkisi U. Samsar, Y. Üstünda, S. K ran, E. Külah, S. Aydemir Spot idrarda protein/kreatinin oran n n günlük proteinüri düzeyini belirlemedeki rolü fi. Özmen, D. Ak n, R. Dan fl, E. Kale, O. Yazanel Kronik böbrek hastal evrelerinde AKBM ve proteinüri ile iliflkisi M. Çeri, M. Altay, M. Duranay, M. Atabay, Z.A. Ecemifl, E. Tu, F. Alpdemir, M. Kanbay lial kondilitli hastalarada kronik metabolik asidoz G. fiahin,. K rl, C. Can, A.U. Yalç n Düzce t p fakültesi nefroloji bilim dal : Hasta yat fl endikasyonlar m z n retrospektif de erlendirilmesi A. Alçelik, C. Bilir, G. Dindar, U. Korkmaz, Z. Soypaçac, Z. Bicik Kanser hastalar nda tan an ndaki böbrek fonksiyon testleri K. Kaynar, F. Özdemir, B. Y ld z, G. Çan, S. Gül, G. Özkan, fi. Ulusoy 23

18 30 Ekim 2006, Pazartesi (1. Gün) Scientific Program October 30, 2006, Monday (Day 1) POSTER TARTIfiMASI POSTER DISCUSSION GENEL NEFROLOJ II / NEPHROLOGY II Oturum Baflkanlar /Chairpersons: Kuddusi Cengiz, Dede fiit 24 PS/GN-065 PS/GN-066 PS/GN-067 PS/GN-068 PS/GN-069 PS/GN-070 PS/GN-071 PS/GN-072 PS/GN-073 PS/GN-074 PS/GN-075 PS/GN-076 PS/GN-077 Kök hücre naklinde karfl lafl lan nefrolojik komplikasyonlar yeditepe üniversitesi hastanesi deneyimi Ü. Yakupo lu, S. Yirmibeflcik, V. fienkal, U.B. Oyan, Y. Koç Crohn hastal n n nadir görülen bir ekstraintestinal bulgusu: Renal granülom A. Ünal, M.H. Sipahio lu, M. Akçakaya, B. Tokgöz, T. Sav, O. Oymak, C. Utafl Glanzmann trombastenisinde bir ilk: Renal amiloidoz E. Derviflo lu, K. Y ld z, E. fiengül, A. Y lmaz Yard ml üreme tekniklerinde kullan lan over hiperstimülasyon protokolleri böbrek hastalar nda güvenle kullan labilir mi? C.. Sungur, M. Ar c, Y. Erdem, L. Sökmensüer, T. Aksu 9 Mart dünya böbrek gününün önemi ve anadolu böbrek vakf günü (8 May s 2006) özeti A. San Hiperürisemi tedavisinin kan bas nc, kreatinin, glomerüler filtrasyon h z ve proteinüri üzerine olan etkisi M. Kanbay, F. Turgut, B. Uz, N. Bavbek, E. Uz, A. Akcay Acil servisimize baflvuran lityum intoksikasyonlu olgular n analizi Y.S. Koçak, A. Çiltafl, Ö. Harmankaya,. Sevindir, M. Baflak Ailevi akdeniz atefli hastalar nda prokalsitonin ve faktör VIII düzeylerinin de erlendirilmesi S. Yüksel, M. Ekim, Z.B.. Özçakar, B. Acar, F. Yalç nkaya, C. Gürman, N. Akar Ailevi akdeniz atefl inde kemik mineral yo unlu u fi. Yüksel, H. fiaml, M. Çölbay, Ü. Dündar, G. Acartürk, S. Demir, V. Kavuncu, M. Solak Ailevi akdeniz atefl inde amiloidoz aç s ndan yap lan biyopsi sonuçlar fi. Yüksel, Ö. Karaman, Ö. fiahin,. Uslan, G. Acartürk, M. Çölbay, S. Demir Normotansif tip 2 diyabetik hastalarda artm fl fibrinojen ve C reaktif protein düzeyleri kötü glisemik kontrol ve mikroalbüminuri ile iliflkilidir T. Solako lu, Y. Erten, K.A. Reis, R. Mutluay, H. Paflao lu, T. Ar nsoy, fi. Sindel Tip 2 diyabetik hastalarda erken renal hasar saptamada sistatin C seviyesinin önemi B.M. Yelken,. fiahin, Y. Üstün, T. Tafll yurt, B. Öztürk, S. fierefhano lu, B. Y ld r m Hemodiyaliz ve SAPD hastalar nda yaflam kalitesi N. Tekeli, L. Eker, M. Duranay, H. Akay, H. Tüzün, M. Altay PS/GN-078 Hemodiyaliz hastalar ndaki depresyonun tedavi süresine ba l olarak gösterdi i de iflim H. Demirbilek, M. Erman, R. Papila

19 30 Ekim 2006, Pazartesi (1. Gün) Scientific Program October 30, 2006, Monday (Day 1) POSTER TARTIfiMASI POSTER DISCUSSION GENEL NEFROLOJ III / NEPHROLOGY III Oturum Baflkanlar /Chairpersons: Seyhun Kürflat, Mustafa Cirit PS/GN-079 PS/GN-080 PS/GN-081 PS/GN-082 PS/GN-083 PS/GN-084 PS/GN-085 PS/GN-086 PS/GN-087 Serdengeçti PS/GN-088 PS/GN-089 PS/GN-090 PS/GN-091 Obstetrik nedenli ABY hastalar m z n özellikleri R. Dan s, fi. Özmen, D. Ak n, S. Kaya, M. Erdemo lu, N. Akdeniz, O. Yazanel Rabdomiyolize ba l akut böbrek yetmezli i ile prezente olan polimiyozit olgusu Y. Soyoral, R. Erkoç, R. Esen, Ü. Öztürk, M. Y lmaz,. Bayram, R. Say n Asetaminofen kullan m na ba l akut böbrek yetmezli i E.F. Ayerden, Z. Peker, R. Mutluay, Ü. Derici, R.K. Altok, Y. Erten, T. Ar nsoy, fi. Sindel Nadir görülen iki farkl rabdomiyoliz nedeni Y. Koç, A. Ünsal, E. Ahbap, T. Sakac, T. Bafltürk, M. Y lmaz Böbrek yetmezli i ve cerrahi prevalans U. Varol, M. Tanr sev, Ö. Toprak, M. Cirit nfektif endokardite ba l akut böbrek yetmezli i; olgu sunumu C. Bilir, R. Gergin, A. Güngör, M. Çal flkan, Z. Soypaçac, Z. Bicik IgA nefropatisinde klini in patolojik bulgularla iliflkisi ve tedavi yan tlar B.. Kaplan, F. Mutlubafl, Y.B. Sözeri, Ö. Yavaflcan, S. Mir, S. Tanr verdi, A. Dinler, S. fien Do al böbrek biyopsilerinde methenamine gümüfl boyamas ile nicel dijital histokimya analizi S. Sar o lu, C. Çavdar, G. Bengi, Ö. Dokanako lu, T. Çamsar Böbrek biyopsisi deneyimimiz N. Seyahi, A. Saliho lu, A. Kahveci, M.R. Alt parmak, H. Durak, G. Özbay, I. K l çaslan, M. Pekpak, R. Ataman, K. Olgu sunumu: Nefrotik sendrom ve Anikterik Hepatit A infeksiyonu B. Y ld z, N. Kural, C. Yarar, H. Özgen, Y. Kural Primer glomerül hastal klar n n tedavi ve sonuçlar : mmünsupressif ilaçlar veya renin anjiyotensin sistem blokerleri Y. Çal flkan, H. Yaz c, A. Türkmen, A. Y ld z, T. Ecder, N. Aysuna, S. Bozfakio lu, I. K l çarslan, M.fi. Sever Goodpasture Sendromunda Leptomeningeal Tutulum F. Ayerden Ebinç, H. Taktak, U. Derici, E. Koç, E. Peker, K. Altok Reis, Y. Erten, T. Ar nsoy, fi. Sindel FSGS hastalar nda böbrek biyopsisinin methenamine gümüfl boyamas ile nicel dijital histokimya analizi C. Çavdar, S. Sar o lu, A. Temizkan, E. Gerçeker, F. Sa lam, A. Sifil, A. Çelik, T. Çamsar 25 PS/GN-092 PS/GN-093 IgA nefropatisinin de iflik mukozal enfeksiyonlardan sonra ayn hastada farkl seyri C.. Sungur, M. Ar c, B.D. Ertoy Ig A nefropatisi ile birlikte seyreden behçet hastal M. Altay, M. Duranay, Y. Koflar, R. Kaya, Z.A. Ecemifl

20 30 Ekim 2006, Pazartesi (1. Gün) Scientific Program October 30, 2006, Monday (Day 1) POSTER TARTIfiMASI POSTER DISCUSSION GENEL NEFROLOJ IV / NEPHROLOGY IV Oturum Baflkanlar /Chairpersons: Kayser Ça lar, Harun Akar PS/GN-094 Lityum iliflkili nefrotik sendrom olgusu A. Sifil, C. Çavdar, F. Sa lam, D. Gibyeli, A. Temizkan, A. Çelik, S. Sar o lu, T. Çamsar 26 PS/GN-095 PS/GN-096 PS/GN-097 PS/GN-098 PS/GN-099 PS/GN-100 PS/GN-101 PS/GN-102 PS/GN-103 PS/GN-104 PS/GN-105 PS/GN-106 PS/GN-107 Kaskad plazmaferez ile tedavi edilen ciddi, ANCA (+) pauci-immün h zl ilerleyici dört glomerülonefrit vakas n n k sa süreli izlemi A. Çobano lu, A. Üzüm, R. Ersoy, M. Tanr sev, M. Cirit Kaskad plazmaferez ile tedavi edilen ANCA(-) renal nekrotizan vaskülit ile iliflkili raynaud fenomeni vakas A. Çobano lu, A. Üzüm, M. Tanr sev, R. Ersoy, Ö. Toprak, M. Cirit Hafif zincir depolanmas ile birlikte membranoproliferatif glomerülonefrit tan s alan kronik lenfositik lösemi olgusu R. Mutluay, fi.z. Ak, Y. Erten, M. Ya c, C. Konca, fi. Sindel Faktör V leiden mutasyonu ve steroide dirençli membranöz glomerülonefrit fi. Büyükçelik, A. Balat, M. Karakök Son dönem böbrek yetersizli i nedeni olarak immunoglobulin A nefropatisi H. Yaz c, Y. Çal flkan, S. Öztürk, M. Kalfa,. Yönal, T. Ecder, I. K l çarslan, A. Türkmen Nefroloji kliniginden gönderilen idrar örneklerinden izole edilen bakteriler ve duyarl l k profilleri fi. Nergis, R. Dan fl, fi. Özmen, D. Ak n, K. Gül Yatan hasta popülasyonumuzun enfeksiyon profili C. Bilir, A. Alçelik, U. Korkmaz, G. Dindar, Z. Soypaçac, Z. Bicik Çocukluk ça idrar yolu enfeksiyonlar nda ultrasonografinin rolü N. Semerci, F. Sönmez, A. Akdilli, Y. Yürekli Abdominal tüberküloz lenfadenit; hemodiyaliz hastas nda ateflin nadir bir nedeni M. Demir, E. Arslan, Y. Okullu, M.T. Sezer Bir hemodiyaliz hastas nda atefl nedeni olarak splenik marjinal zone lenfoma R. Çetinkaya,. Kiki, A. Uyan k, M. Kelefl, B. Ayd nl, F. Erdo an, M. Kantarc Merkezimizde izlenen hemodiyaliz ve periton diyalizi hastalar nda paratiroidektomi sonuçlar C. Çavdar, F. Sa lam, A. Temizkan, A. Sifil, S. Bahçeli, A. Çelik, A. Sevinç, S. Saydam, T. Çamsar Son dönem böbrek yetmezli i olan hastalarda serum CRP ile PTH düzeyleri aras ndaki iliflki A. Uyan k, M. Kelefl, R. Çetinkaya, F. Albayrak, M. Türkeli Renal osteodistrofi ve nadir sintigrafik bulgular M. Maralcan, T. Paflal, E. Kaya, fi. Yüksel, S. Demir PS/GN-108 Renal osteodistrofi iliflkili bilateral femur k r - olgu sunumu A. Sifil, C. Çavdar, F. Sa lam, A. Temizkan, A. Çelik, V. Karatosun, T. Çamsar

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS ABOUT GFR ESTIMATES

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS ABOUT GFR ESTIMATES FREQUENTLY ASKED QUESTIONS ABOUT GFR ESTIMATES TABLE OF CONTENTS MEASUREMENT OF KIDNEY FUNCTION 4 1) What is GFR? 4 2) How is GFR measured? 4 3) What does GFR indicate? 4 4) Why measure GFR as an index

More information

Role of leukotriene antagonists and antihistamines in treatment of allergic rhinitis and asthma comorbidity

Role of leukotriene antagonists and antihistamines in treatment of allergic rhinitis and asthma comorbidity Review / Derleme J Med Updates 2013;3(1):34-39 doi:10.2399/jmu.2013001008 Role of leukotriene antagonists and antihistamines in treatment of allergic rhinitis and asthma comorbidity Alerjik rinit ve ast

More information

Winter Sale on Lithium Levels: The Impact of Seasonality

Winter Sale on Lithium Levels: The Impact of Seasonality Original Papers DOI: 10.5455/bcp.20130510033959 Winter Sale on Lithium Levels: The Impact of Seasonality Bahadir Bakim 1, Elif Karaahmet 1, Kursat Altinbas 1, Timucin Oral 2 ÖZET: Lityum düzeylerinde kış

More information

Sezaryen sonras a r tedavisinde epidural %0.2 Ropivakain ile %0.2 Ropivakain ve 0.75 μg ml-1 Sufentanil kombinasyonunun karfl laflt r lmas

Sezaryen sonras a r tedavisinde epidural %0.2 Ropivakain ile %0.2 Ropivakain ve 0.75 μg ml-1 Sufentanil kombinasyonunun karfl laflt r lmas Ic 1-72.qxd 12/23/08 3:08 PM Page 30 EXPERIMENTAL AND CLINICAL STUDIES DENEYSEL VE KL N K ÇALIfiMALAR Sezaryen sonras a r tedavisinde epidural %0.2 Ropivakain ile %0.2 Ropivakain ve 0.75 μg ml-1 Sufentanil

More information

Hemodialysis: What You Need to Know

Hemodialysis: What You Need to Know Hemodialysis: What You Need to Know Healthy kidneys clean your blood and remove extra fluid in the form of urine. They also make hormones your body needs for some important functions. When kidney failure

More information

Diffuse alveolar hemorrhage due to donor lymphocyte infusion in a case of acute lymphoblastic leukemia

Diffuse alveolar hemorrhage due to donor lymphocyte infusion in a case of acute lymphoblastic leukemia Letter to the Editor 101 Diffuse alveolar hemorrhage due to donor lymphocyte infusion in a case of acute lymphoblastic leukemia Akut lenfoblastik lösemili bir olguda donör lenfosit infüzyonuna ba l geliflen

More information

Effects of Fresh Frozen Plasma on Hematologic Parameters in Open Heart Surgery

Effects of Fresh Frozen Plasma on Hematologic Parameters in Open Heart Surgery Original article Effects of Fresh Frozen Plasma on Hematologic Parameters in Open Heart Surgery Mahmut Mustafa ULAŞ 1, Necmettin ÇOLAK 2, Kumral ERGUN 3, Gökhan LAFÇI 1, Hacı Alper UZUN 1, Adnan YALÇINKAYA

More information

ACE/AACE Consensus Statement

ACE/AACE Consensus Statement ACE/AACE Consensus Statement Diagnosis and Management of Prediabetes in the Continuum of Hyperglycemia When Do the Risks of Diabetes Begin? A Consensus Statement From the American College of Endocrinology

More information

School Surveys on Alcohol Use in Turkey: Are They Policy Oriented?

School Surveys on Alcohol Use in Turkey: Are They Policy Oriented? DOI 10.15805/addicta.2015.2.1.078 Copyright 2015 Turkish Green Crescent Society http://addicta.com.tr/en/ Addicta: The Turkish Journal on Addictions Spring 2015 2(1) 99-112 ISSN 2148-7286 eissn 2149-1305

More information

HEALTH SERVICES, EDUCATION AND COMMUNITY ACTION - PREVENTING DRUG ABUSE IN TURKEY

HEALTH SERVICES, EDUCATION AND COMMUNITY ACTION - PREVENTING DRUG ABUSE IN TURKEY HEALTH SERVICES, EDUCATION AND COMMUNITY ACTION - PREVENTING DRUG ABUSE IN TURKEY National Assessment on Drug Abuse 2003 (Based on Studies conducted in six major cities) UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS

More information

Making Every Young Person with Diabetes Matter. Report of the Children and Young People with Diabetes Working Group

Making Every Young Person with Diabetes Matter. Report of the Children and Young People with Diabetes Working Group Making Every Young Person with Diabetes Matter Report of the Children and Young People with Diabetes Working Group DH INFORMATION READER BOX Policy HR/Workforce Management Planning Clinical Document purpose

More information

Evidence-based nutrition guidelines for the prevention and management of diabetes. May 2011

Evidence-based nutrition guidelines for the prevention and management of diabetes. May 2011 Evidence-based nutrition guidelines for the prevention and management of diabetes May 2011 Diabetes UK Nutrition working group members Diabetes UK Nutrition Working Group members Dr Trudi Deakin Advanced

More information

So depression is an inflammatory disease, but where does the inflammation come from?

So depression is an inflammatory disease, but where does the inflammation come from? Berk et al. BMC Medicine 2013, 11:200 OPINION So depression is an inflammatory disease, but where does the inflammation come from? Open Access Michael Berk 1,2,3,4*, Lana J Williams 1,2, Felice N Jacka

More information

4. Controlled diet studies ---- that saturated fat increases cholesterol levels. lere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz.

4. Controlled diet studies ---- that saturated fat increases cholesterol levels. lere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. lere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 1. In England, the general public s ---- of medical advice from the government stems from the fact that, in the past, such information has often proved vastly

More information

Diabetes Education for Children With Type 1 Diabetes Mellitus and Their Families

Diabetes Education for Children With Type 1 Diabetes Mellitus and Their Families Evidence Report/Technology Assessment Number 166 Diabetes Education for Children With Type 1 Diabetes Mellitus and Their Families Prepared for: Agency for Healthcare Research and Quality U.S. Department

More information

What is Ageing? Can we delay it?

What is Ageing? Can we delay it? What is Ageing? Can we delay it? 1 Introduction By Dame Karen Dunnell The Longevity Science Panel has changed its name from Longevity Science Advisory Panel to reflect its wider role in monitoring trends,

More information

Scientific Foundations for Future Physicians

Scientific Foundations for Future Physicians Scientific Foundations for Future Physicians 2009 Report of the AAMC-HHMI Committee To request additional copies of this publication, please contact: Jodi B. Lubetsky, Ph.D. Association of American Medical

More information

Pro v Con Debate: Role of sugar sweetened beverages in obesity

Pro v Con Debate: Role of sugar sweetened beverages in obesity obesity reviews doi: 10.1111/obr.12040 Pro v Con Debate: Role of sugar sweetened beverages in obesity Resolved: there is sufficient scientific evidence that decreasing sugar-sweetened beverage consumption

More information

Multidisciplinary care for people with chronic heart failure. Principles and recommendations for best practice

Multidisciplinary care for people with chronic heart failure. Principles and recommendations for best practice Multidisciplinary care for people with chronic heart failure Principles and recommendations for best practice 2010 National Heart Foundation of Australia. All rights reserved. This work is copyright. No

More information

Cancer Facts & Figures 2015

Cancer Facts & Figures 2015 Cancer Facts & Figures 2015 CA 172,090 OR 22,410 WA 38,180 NV 13,640 AK 3,700 ID 8,080 UT 11,050 MT 5,950 WY 2,860 CO 24,540 MN 29,730 IA 17,140 AZ OK 32,440 NM 19,280 AR 9,970 15,830 HI 6,730 ND 3,840

More information

CHRONIC DISEASES AND RISK FACTORS SURVEY IN TURKEY

CHRONIC DISEASES AND RISK FACTORS SURVEY IN TURKEY CHRONIC DISEASES AND RISK FACTORS SURVEY IN TURKEY Ankara 2013 CHRONIC DISEASES AND RISK FACTORS SURVEY IN TURKEY EDITORS Professor Belgin ÜNAL, MD. Professor Gül ERGÖR, MD. AUTHORS Professor Belgin ÜNAL,

More information

Relationship between Oxidative Stress and Essential Hypertension

Relationship between Oxidative Stress and Essential Hypertension 1159 Hypertens Res Vol.30 (2007) No.12 p.1159-1167 Original Article Relationship between Oxidative Stress and Essential Hypertension Ramón RODRIGO 1), Hernán PRAT 2), Walter PASSALACQUA 3), Julia ARAYA

More information

This review focuses on three issues facing clinicians who care for

This review focuses on three issues facing clinicians who care for Review Article Disorders of Fluids and Electrolytes Julie R. Ingelfinger, M.D., Editor Acid Base Problems in Diabetic Ketoacidosis Kamel S. Kamel, M.D., and Mitchell L. Halperin, M.D. From the Renal Division,

More information

Endocr Pract. First published ahead of print May 24, 2011

Endocr Pract. First published ahead of print May 24, 2011 ATA/AACE Guidelines Endocr Pract. First published ahead of print May 24, 2011 HYPERTHYROIDISM AND OTHER CAUSES OF THYROTOXICOSIS: MANAGEMENT GUIDELINES OF THE AMERICAN THYROID ASSOCIATION AND AMERICAN

More information

An Introduction to the Medicare EHR Incentive Program for Eligible Professionals

An Introduction to the Medicare EHR Incentive Program for Eligible Professionals EHR Incentive Programs A program administered by the Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) An Introduction to the Medicare EHR Incentive Program for Eligible Professionals cms.gov/ehrincentiveprograms

More information

Management of adults with diabetes undergoing surgery and elective procedures: improving standards

Management of adults with diabetes undergoing surgery and elective procedures: improving standards Surgical outpatients Hospital admission Theatre and recovery Discharge Primary care referral Pre-operative assessment Post-operative care Management of adults with diabetes undergoing surgery and elective

More information

Studying inturkey. A Short Guide for Erasmus Students. The Centre for EU Education and Youth Programmes (Turkish National Agency)

Studying inturkey. A Short Guide for Erasmus Students. The Centre for EU Education and Youth Programmes (Turkish National Agency) Studying inturkey A Short Guide for Erasmus Students The Centre for EU Education and Youth Programmes (Turkish National Agency) This booklet has been published with the financial support of the European

More information

HEALTH FOR ALL FACULTY OF HEALTH SCIENCES UNIVERSITY OF SOUTHERN DENMARK

HEALTH FOR ALL FACULTY OF HEALTH SCIENCES UNIVERSITY OF SOUTHERN DENMARK HEALTH FOR ALL FACULTY OF HEALTH SCIENCES UNIVERSITY OF SOUTHERN DENMARK The Faculty of Health Sciences consists of eight departments: DEPARTMENT OF CLINICAL RESEARCH DEPARTMENT OF MOLECULAR MEDICINE DEPARTMENT

More information